Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש"

תמליל

1 Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

2 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה המקורית של הוראות השימוש. שפות אחרות מהווות תרגומים של הוראות השימוש המקוריות.

3 תוכן עניינים 1 הקדמה אודות המכונה... 4 אודות הוראות שימוש אלו הערות 2 בטיחות...5 הערות כלליות... 5 התקנה... 6 הובלה, אחסון, והפעלה...7 הוראות לבטיחות מצרכי מזון )HACCP( מרכיבי המכונה הצד הקדמי של המכונה הצד האחורי של המכונה סמלים על גבי הצג הפעלת 4 המכונה...13 מינון נכון של הספלים והכדים...13 מזיגת משקאות...13 מזיגת משקאות לפי מנות או מזיגה מתמשכת מזיגת משקאות עם בחירה הכנסה והחלפה של חבילות מוצר הפעלת המכונה...19 כיבוי המכונה...19 חסימה / שחרור של המכונה ניקוי 5 המכונה תהליכי ניקוי...21 ניקוי ושטיפה...21 שטיפה...23 ניקוי ידני יומי של חלקי המכונה החיצוניים תכנות 6 המכונה הפעלת מצב ההפעלה ניהול תפריטים קריאות מונים/קריאות מונים הניתנים לאיפוס...27 איפוס מונים הניתנים לאיפוס...29 שינוי גודל המנות שינוי מידת חוזק המשקה הגדרת תאריך ושעה הגדרת ימי ניקוי...33 הגדרות ECO הגדרת מספרי הטלפון הודעות על הצג ואיתור וטיפול בבעיות נתונים 8 טכניים אפשרויות אפשרויות תוכנה...44 אביזרים מפתח עניינים תהליכי ניקוי

4 1 הקדמה אודות המכונה קפיטס 110 הינה מכונה למזיגת קפה, תה ומים חמים בלבד, ליישומים מסחריים. המכונה מופעלת עם חבילות מוצר חד-פעמיות ייחודיות. חבילות המוצר (BIB) "Bag in Box" בעלות פטנט מכילות ריכוזי משקאות באיכות גבוהה למזיגת קפה. המכונה יכולה להכיל חבילת מוצר אחת. למזיגת משקאות ניתן להשתמש בספלים וכדים בגדלים שונים. תוכל לבקש ממשווק מערכת הקפיטס שלך לצייד את המכונה שלך באפשרויות להלן: עם מערכת גביה למכירת משקאות )ראה "אפשרויות"( עם משטח העמדה למזיגה לכדים גדולים או למיכלי טרמוס עם משאבות )ראה "אפשרויות"( עם שסתום מים קרים למזיגת מים קרים דרך אחת הפיות )ראה "אפשרויות"( עם שסתום מים קרים למזיגת משקאות קרים ומים קרים דרך שתי פיות )ראה "אפשרויות"( עם נעילה לדלת למניעת גישה בלתי מורשה למכונה עם מפתח USB לשחרור המכונה למזיגת משקאות זמנית, כאשר המכונה חסומה. שים לב כי האפשרויות המפורטות לעיל אינן קיימות בכל המדינות. אודות הוראות שימוש אלו הוראות שימוש אלו מתארות את השימוש והתפקודים העיקריים של המכונה. לפני ההפעלה הראשונה של המכונה קרא בעיון את הוראות השימוש האלו, כדי לוודא שהבנת את אופן הפעולה של המכונה, ואת הוראות הבטיחות. בהוראות השימוש תמצא את הסמלים האלו, ועליך לשים לב אליהם מידע נוסף העשוי לסייע לך במהלך השימוש במכונה. שים לב! מידע הדורש תשומת לב מיוחדת כדי להבטיח את בטיחות המזון, למנוע פגיעות גוף, או נזקים למכונה. אזהרה: סכנות העלולות לגרום לפגיעות גוף חמורות, מוות, ו/או נזקים כבדים במכונה. סכנה: סכנות העלולות לגרום לפגיעות גוף חמורות או למוות

5 2 הערות בטיחות הערות כלליות לפני הפעלה, ניקוי, או הזזה של המכונה יש לקו רוא בקפידה את ההוראות המפורטות בהוראות השימוש האלו. וודא כי אתה ואחרים המפעילים, מנקים או מזיזים את המכונה, מכירים את עקו רונות הבטיחות וההיגינה של המכונה, ופועלים בהתאם. יש להשתמש במכונה אך ורק על פי ההוראות המפורטות בהוראות השימוש האלו, ולמזיגת משקאות בלבד. היצרן אינו נושא באחריות לנזקים או פגיעות גוף בעקבות שימוש לא מתאים של המכונה, או במידה ולא פעלת על פי התהליכים המתוארים בהוראות שימוש אלו. התקנה, תחזוקה, תיקון ותכנות של המכונה יבוצעו על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד אשר הוכשר בהתאם. משווק מערכת הקפיטס שלך יציין בפניך את שם טכנאי השירות. השתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד להפעלת המכונה. הפעלה, מילוי וניקוי המכונה יבוצעו על ידי עובדים מורשים בלבד אשר עברו הכשרה בהתאם. אין להציב את המכונה בחללים חיצוניים. יש להציב את המכונה במקום בו יוכלו עובדים בעלי הכשרה מתאימה לפקח עליה. אזהרה: הנוזלים היוצאים מן המכונה הינם חמים מאוד! המנע מכוויות! בעת מזיגת משקאות ובמהלך תכנית השטיפה שמור על מרחק בין ידיך ושאר חלקי גוף לבין המכונה. אזהרה: לעולם אין להעמיד ספלים, כדים, או מיכלים אחרים מלאים בנוזלים חמים על גבי המכונה. קיימת סכנת כוויות מנפילת כלים אלו. אזהרה: דאג למספיק מקום מסביב למכונה, במידה ויהיה צורך להמלט מהתזת מים חמים. אזהרה: מכונה זו אינה מיועדת להפעלה על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מוגבלות, או מחוסרי נסיון או ידע, אלא אם כן הם פועלים תחת פיקוח של אדם האחראי לבטחונם האישי, או אם קיבלו מאדם כנ"ל הוראות להפעלת המכונה. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכונה. אזהרה: יש להתקין את המכונה על גבי שולחן, או דלפק, בגובה של לא פחות מ- 60 ס"מ, כדי למנוע מילדים קטנים ללחוץ על לחצני המשקאות. שים לב! בדוק ורוקן בקביעות את קערית הטפטוף של המכונה, כדי למנוע כוויות והרטבת הרצפה )סכנת החלקה( בעקבות גלישת נוזלים )חמים( אל מחוץ לקערית הטפטוף

6 התקנה התקנה ותכנות של המכונה יבוצעו על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד אשר הוכשר בהתאם. משווק מערכת הקפיטס שלך יציין בפניך את שם טכנאי השירות. המכונה מיועדת להתקנה בחללים סגורים, על שטח יציב כמו שולחן, או דלפק. בעת התקנת המכונה וודא להותיר רווח של כ- 5 ס"מ בין המכונה לבין הקיר. הגן על המכונה בפני קרה, גשם, ומקרינת שמש ישירה. הגן על המכונה בפני מים זורמים, התזה, תרסיס מים או אדים, חום, ועומס של אבק. אזהרה: אין לנקות את המכונה בסילוני מים, והיא אינה מיועדת להתקנה על גבי שטח אשר בסביבתו נעשה שימוש בסילוני מים )כגון למטרת ניקוי(. וודא שיש מספיק חלל חופשי בסביבת המכונה לשם אוורור. וודא שהן הצד האחורי, הן הצד הקדמי של המכונה נגישים למטרות ניקוי. חבר את המכונה לקו מי השתיה על פי ההוראות המקומיות. שים לב! לחיבור להספקת המים יש להשתמש אך ורק בצינורות התואמים את.EN שים לב! במידה והמכונה משמשת למזיגת משקאות קרים יש לבדוק לפני כן את איכות מי השתיה על פי ההוראות המקומיות, כדי להבטיח מזיגת משקאות קרים ללא חשש בריאותי. חבר את המכונה לרשת חשמל עם התיך בטיחות על פי ההוראות המקומיות. במידה והמכונה מחוברת לשקע בקיר יש לשים לב: השתמש בשקע בעל הארקה, על פי ההוראות המקומיות. יש לדאוג לכך שהמעגל החשמלי מאובטח בעזרת מפסק פחת. וודא שהתקע נותר נוח לגישה לאחר ההתקנה. אזהרה: לעולם אין לגעת במקור החשמל, או בתקע, כאשר הידיים, כבל החשמל, או השקע, רטובים. במידה והמכונה מחוברת בחיבור קבוע )ללא כבל חשמל(, יש לוודא כי המעגל החשמלי מצויד במתג ביטחון עם רווח של לפחות 3 מ"מ בין המגעים, אשר בודק את כל הקטבים. 2 l הערות בטיחות

7 2 הערות בטיחות l הובלה, אחסון, והפעלה אחסן והוביל את המכונה תמיד באריזתה המקורית. לפני אחסון או הובלת המכונה: הנח את חבילות המוצר אל תוך מקרר. נקה את המכונה. פנה אל משווק מערכת הקפיטס שלך כדי שטכנאי שירות מוסמך שעבר הכשרה בהתאם ינקז את המים ממיכל החימום, וידאג למיגון המכונה בפני נזקי קרה. אזהרה: במהלך ההפעלה, האחסון וההובלה אין לחשוף את המכונה לקרה )פחות מאפס מעלות(. במידה וקיים חשד של נזקי קרה לאחר אחסון או הובלה, פנה אל משווק מערכת הקפיטס שלך כדי שיבדוק את המכונה ויבצע בדיקת תקינות. תחזוקת המכונה תחזוקה, תיקון ותכנות של המכונה יבוצעו על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד אשר הוכשר בהו תאם. משווק מערכת הקפיטס שלך יציין בפניך את שם טכנאי השירות. אזהרה: במידה וכבל החשמל של המכונה פגום, כבה את המכונה ופנה אל משווק מערכת הקפיטס שלך, כדי להחליף את הכבל

8 2 l הערות בטיחות latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee latte coffee איור 3 איור 2 איור 1 הוראות לבטיחות מצרכי מזון )HACCP( כמפעיל המכונה הנך אחראי לשימושו הבטיחוו תי וההיגיני. לכן חשוב לציית להוראות להלן, כדי למלא אחר התקנים של בטיחות דברי המזון. אחסון חבילות המוצר אחסן את חבילות המוצר לקפה או לתה על פי התיאור על גבי האריזה. )איור 1( שים לב לתאריך התפוגה הרשום על גבי האריזה. )איור 2( השתמש בחבילות המוצר על פי העקרון "ראשון בפנים ראשון בחוץ" )לצרוך מוצרים לפי מועדי האחסון(. אין להשתמש בחבילת מוצר כאשר תאריך התפוגה שלה פג. הטיפול בחבילות המוצר 1.1 יש לשטוף ידיים לפני הנגיעה בחבילת המוצר. )איור 3( 2.2 נער את חבילת המוצר לפחות עשר פעמים לפני הרכבתה במכונה. )איור 2( 3.3 קרא את ההערות שעל גב האריזה. 4.4 וודא שחבילת המוצר אינה פגומה. אין להשתמש בחבילות מוצר פגומות

9 2 הערות בטיחות l איור 5 איור קרא את תאריך התפוגה הרשום בתווית על גבי חבילת המוצר. אין להשתמש בחבילת מוצר כאשר תאריך התפוגה שלה פג. 6.6 פעל על פי ההוראות שעל גבי חבילת המוצר. כתוב לפחות את התאריך האחרון לשימוש על גבי חבילת המוצר. )איור 4( כאשר חבילת המוצר פתוחה, וודא שלא יטפטפו נוזלים על בגדים, על הרצפה, או על אביזרים. שים לב! אין לגעת בקצה מד המנות בידיים, או במטלית ניקוי. כאשר יש לנקות את מד המנות, יש לשטוף אותו במים צלולים בלבד. )איור 5( במידה ולא נעשה שימוש במכונה לאורך זמן, כגון במהלך חופשה, פעל על פי ההוראות המו פורטות בפרק "הפעלה / ניתוק של המכונה"

10 ניקוי המכונה נקה את המכונה בקביעות: 1.1 נקה את סביבתה של המכונה. 2.2 שטוף את ידיך לפני שהנך נוגע במכונה או בחבילות מוצר. 3.3 נקה את המכונה על פי ההוראות בהוראות השימוש. )ראה פרק "ניקוי המכונה"(. 4.4 במהלך הניקוי בדוק את תאריך התפוגה ותאריך השימוש האחרון של חבילות המוצר במכונה. במידה ופג אחד התאריכים, יש להחליף את חבילת המוצר. 5.5 תכנן את פעולות הניקוי, ונהל רישום לגביהם. שים לב! נקה עם חומרי ניקוי את תא הקירור ואת כל חלקי המכונה הבאים במגע עם המוו צר. השתמש בחומרי הניקוי המומלצים על ידי תעשיית המזון, ומשווק מערכת הקפיטס שלך. לטיפול בטוח, מינון ושיו מוש בחומרי ניקוי, פעל על פי ההוראות על גבי תווית חומר הניקוי. סכנה: אין לרסס או להתיז מים על המכונה. אין להשתמש בסילוני מים לניקוי המכונה. לעולם אין לטבול את המכונה במים. סכנה: לעולם אין להטות את המכונה, כדי לנקות תחתיה או מאחוריה. המנע מכוויות! מיכל המים מכיל מים חמים מאוד אשר עלולים לגלוש עם הטיית או הזזת המכונה. הכשרה הכשר עובדים חדשים בהוראות לבטיחות של מצרכי מזון.)HACCP( הכשר עובדים חדשים בלוחות זמנים ותהיליכי ניקוי. וודא כי עובדים חדשים קוראים את הוראות השימוש לפני שהם מפעילים את המכונה. שמור את הוראות השימוש בצמוד למכונה. לשאלות נוספות פנה אל משווק מערכת הקפיטס. 2 l הערות בטיחות

11 3 מרכיבי המכונה איור איור 7-7 חיבור למפתח USB - 8 לחצן לפתיחת דלת - 9 מתג מנעול Clear-Error / - 10 תא קירור - 11 מגש הספל - 12 רשת טפטוף - 13 קערית מי טפטוף איור 6 הצד הקדמי של המכונה: - 1 דלת המכונה - 2 תצוגת סמלים - 3 לחצן העצירה - 4 לחצן משקאות - 5 לחצן הבחירה - 6 מנעול הדלת עם מפתח )אפשרות( הצד האחורי של המכונה: - 14 רשת המעבה - 15 צינור המים הנכנסים - 16 כבל חשמלי - 17 צינור המים הנכנסים למשקאות קרים/מים שתיה קרים )אפשרות(

12 3 l מרכיבי המכונה יד. טו. טז. א. ב. ג. ג. ד. איור 9 סמלים על גבי הצג:. אMODE OPERATOR מפתח ה- USB מחובר, ומצב ההפעלה במצב פעיל. בMODE SERVICE מצב השירות פעיל. גLIQUIDS CAUTION HOT )זהירות נוזלים חמים( - המכונה מוזגת משקאות או מים חמים, או - המכונה בתהליך שטיפה. דמסנן החלף את מסנן המים. החבילת מוצר הכנס חבילת מוצר מלאה. יג. יב. יא. י. ט. ח. ז. ו. ה.. ובחירה בקר )אפשרות( מזוג משקה קר. זמנעול המכונה נחסמה ולא ניתן למזוג משקאות. חטמפרטורה טמפרטורת המים במיכל נמוכה מדי, והמכוו נה מתחממת. טמזיגה חסומה המכונה לא תוכול למזוג את המשקה שנבחר. יבחירת נפח מזוג משקה קטן, בינוני, או גדול יא. ECO מצב החסכון באנרגיה פעיל יב. בחירת מידת החוזק של המשקה מזוג משקה חלש, רגיל או חזק יג. ניקוי נקה את המכונה יד. ימים בשבוע טו. שורת הודעות ההודעות יופיעו כדי להדריך אותך דרך שלבי ההגדרות, או במקרה של תקלות טז.שדה מידע הצגת הטמפרטורה בתא הקירור, שעה, וכד'

13 4 הפעלת המכונה איור 12 איור 11 איור 10 מינון נכון של הספלים והכדים למכונה שתי פיות למזיגת משקאות: שמאל: לתה או לקפה )אפשרות(. ימין: למים חמים. שים לב! העמד את הספל או את הכד מתחת ללחצן המזיגה לפי בחירתך. העמד את הספל על מגש הספל. )איור 10( כפל את מגש הספל כלפי מעלה כדי לפנות מקום לכד שלך. )איור 11( העמד את הכד על קערית הטפטוף. )איור 12( לכדים גדולים יידרש מעמד מיוחד. מזיגת משקאות אזהרה: הנוזלים היוצאים מן המכונה הינם חמים מאוד! המנע מכוויות! בעת מזיגת המשקאות שמור על מרחק בין ידיך וחלקי גוף אחרים לבין המכונה. אין להותיר ילדים ללא השגחה בקרבת המכונה. מזיגה של משקה אחד: 1.1 העמד את הספל על מגש הספל. )איור 10( 2.2 לחץ על לחצן משקאות לפי בחירתך. המשקה יימוזג דרך הפיה המתאימה. 3.3 לחץ על לחצן העצירה כאשר הנך מבקש להפסיק את מזיגת המשקה

14 4 l הפעלת המכונה איור 14 איור 13 מזיגת משקאות לפי מנות או מזיגה מתמשכת בעת ההתקנה הגדיר טכנאי השירות את המכונה להפעלה עם אחת מאפשרויות המזיגה המפורטות להלן. מזיגה על פי מנה: יש ללחוץ את לחצן המשקאות רק פעם אחת. )איור 13( המכונה עוצרת באופן אוטומטי לאחר מזיגת מנה אחת. נפח המנה יתוכנת על ידי טכנאי השירות. שים לב! לחץ על לחצן ההעצירה, אם הספל או הכד קטן מכדי להכיל את מנת המשקה, כך שקיימת סכנת כוויה במשקה חם שנשפך. מזיגה מתמשכת: יש ללחוץ על לחצן המזיגה עד שהספל או הכד התמלאו. )איור 14( המכונה עוצרת ברגע שלחצן המזיגה משוחרר. באיזורי שירות עצמי, בהם הלקוחות אולי אינם מיומנים בשימוש במכונה, אנו ממליצים על הגדרת מזיגה במנות, עם גודל ספלים מוגדר מראש

15 4 הפעלת המכונה l )חוזק( STRENGTH )נפח( VOLUME )קר( ICED איור 15 מזיגת משקאות עם בחירה למכונה שלך אפשרויות בחירה. יתכן ובעת התו קנה הפעיל טכנאי השירות את אפשרויות הבחיו רה האלו. בעת בחירת לחצני הבחירה יופיעו על הצג אפשרויות הבחירה כלהלן )איור 15( בחירת "ICED" )קר( )אפשרות( בחירת "VOLUME" )נפח( )קטן - בינוני - גדול( )מידת חוזק המשקה( בחירת "DRINK STRENGTH" )חלש - רגיל - חזק( בחירת "קר" )אפשרות( 1.1 העמד את הספל על מגש הספל. 2.2 לחץ על לחצן הבחירה "קר" כדי להפעיל בחירה זו. על הצג יופיע הסמל של קר. )איור 15( 3.3 לחץ על אחד מלחצני המזיגה. המשקה הקר נמזג. 4.4 לחץ על לחצן העצירה כדי לבטל את הבחירה. בחירת "נפח" 1.1 העמד את הספל על מגש הספל. 2.2 לחץ על לחצן הבחירה של "נפח" כדי להפעיל בחירה זו. על הצג יופיעו שלושה סמלי ספל )קטן - בינוני - גדול(. )איור 15( 3.3 לחץ וחזור ולחץ על לחצן הבחירה עד אשר גודל המנה הרצוי מסומן בשחור. הבחירה הינה מעגלית. 4.4 לחץ על לחצן משקאות. המשקה יימזג בגודל הנבחר. 5.5 כדי לבטל את הבחירה, לחץ על לחצן ההעצירה

16 4 l הפעלת המכונה )חוזק( STRENGTH )נפח( VOLUME )קר( ICED איור 16 בחירת "מידת חוזק המשקה" 1.1 העמד את הספל על מגש הספל. 2.2 לחץ על לחצן הבחירה של "מידת חוזק" כדי להפעיל את הבחירה הזו. על הצג יופיעו שלושה פולי קפה כסמלים. )איור 16( 3.3 לחץ וחזור ולחץ על לחצן הבחירה עד אשר חוזק המשקה הרצוי מסומן בשחור. הבחירה הינה מעגלית. )פול = 1 חלש, 2 פולים = רגיל, 3 פולים = חזק(. 4.4 לחץ על לחצן משקאות. המשקה יימזג בחוזק הנבחר. 5.5 לחץ על לחצן העצירה, כדי לחזור לבחירת המחדל. ניתן לשלב את כל לחצני הבחירה. אזהרה: הנוזלים היוצאים מן המכונה הינם חמים מאוד! המנע מכוויות! שמור על מרחק בין ידיך וכל חלקי הגוף לבין המכונה. במידה ותיגע בלחצן בחירה מבלי להפעיל לחצן מזיגה תחזור המכונה לאחר מספר שניות למצבה ההתחלתי

17 4 הפעלת המכונה l איור 17 הכנסה והחלפה של חבילות מוצר זיהוי חבילת מוצר ריקה כאשר אתה בוחר משקה, וחבילת המוצר המו תאימה ריקה, לא תתבצע מזיגה של המשקה. הסמל של חבילת מוצר ריקה יופיע על הצג. )איור 17( ניתן להמשיך ולמזוג מים חמים או קרים כרגיל. במידה ובתפריט ההפעלה "OPERATOR NR" )מספר טלפון המפעיל( מכוונת ההגדרה NR" "SHOW OPERATOR )הצג את מספר הטלפון של הפעיל( ל-" YES " )כן(, יופיע על הצג מספר הטלפון השמור. )איור 17( בשורת הטקסט יופיע: COFFEE NOT AVAILABLE )אין קפה למזיגה( התקשר אל המפעיל בעת הצורך. דרך תפריט המפעיל תוכל להקיש את מספרי הטלפון בעצמך )ראה "תכנות המכונה"(

18 4 l הפעלת המכונה latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte latte coffee coffee latte איור 20 איור 19 איור 18 החלפת חבילת מוצר ריקה שים לב! לפני הכנסת חבילת מוצר חדשה יש לפעול על פי ההערות בפרק "הוראות לבטיחות מצרכי מזון ")HACCP( 1.1 יש לשטוף ידיים לפני הנגיעה בחבילת המוצר. 2.2 אין להשתמש בחבילת מוצר קפואה. שים לב! יש לקרוא את ההערות על גבי חבילת המוצר. אין להשתמש בחבילות מוצר פגומות. אין להשתמש בחבילת מוצר כאשר תאריך התפוגה שלה פג. )איור 18( 3.3 יש לנער את חבילת המוצר לפחות עשר פעמים. )איור 18( 4.4 הסר את אריזת הפלסטיק ורשום את התאריך האחרון לשימוש על גבי חבילת המוצר. )איור 19( 5.5 יש לפעול על פי ההוראות שעל גבי חבילת המוצר, כדי לפתוח את מד המנות. )איור 19( 6.6 פתח את דלת המכונה. 7.7 הכנס את חבילת המוצר. )איור 20( 8.8 סגור את דלת המכונה. 9.9 מזוג משקה נסיוני

19 4 הפעלת המכונה l הפעלת המכונה שים לב! הקפד שהמכונה מחוברת להספקת מים. 1.1 פתח את ברז המים. 2.2 חבר את כבל החשמל לשקע כעת מופעלים חימום המיכל וקירור תא הקירור. מזיגת המשקאות נותרת חסומה עד שהמים במיכל הגיעו לטמפרטורה הנדרשת. על הצג יופיע טרמומטר מהבהב, והסמל המסמן כי "המזיגה חסומה": במידה והמכונה היתה כבויה במשך תקופה ארוכה, יש לכוונן תאריך ושעה מחדש, כדי להפעיל את המכונה, ואת זמני הניקוי המתוכנתים. כאשר טמפרטורת המים מגיעה לרמה המוו גדרת מראש, יופיע על הצג הסמל המתואר למטה. המכונה מוכנה להפעלה. כיבוי המכונה 1.1 הוצא את חבילות המוצר ובדוק את תאריך התפוגה הרשום עליהם. אחסן את חבילת המוצר במקרר עד להפעלה מחדש של המכונה. במידה ותאריך התפוגה עבר, יש להשליך את חבילת המוצר. אזהרה: אין להקפיא את חבילות מוצר. 2.2 נקה ושטוף את המכונה. 3.3 נתק את כבל החשמל מן השקע. 4.4 סגור את ברז המים. PLEASE WAIT BOILER IS HEATING UP )אנא המתן, המיכל מתחמם( חימום המים במיכל עשוי לקחת דקות, תלוי בסוג המכונה )ראה "נתונים טכניים"( ובטמרטורת הסביבה. קירור תא הקירור עשוי לקחת 24 שעות או יותר

20 4 l הפעלת המכונה איור 23 איור 22 איור 21 חסימה / שחרור של המכונה 1.1 פתח את דלת המכונה. )איור 21( 2.2 לחץ על מתג מנעול/ Clear-Error כדי לחסום את מזיגת המשקאות. )איור 22( -על הצג יופיע הסמל לחסימת המזיגה: מזיגת המשקאות מנותקת. קירור תא הקירור וחימום מיכל החימום ממשיכים לפעול. 3.3 לשחרור חסימת המכונה, לחץ שוב על מתג מנעול/ Clear-Error כדי לשחרר את מזיגת המשקאות. )איור 22( מזיגת משקאות במצב חסימה )אפשרות( חבר את מפתח ה- USB לשחרור המכונה לחיבור ה- USB במכונה, כדי לאפשר מזיגה זמנית של משקאות. )איור 23( כל עוד מפתח ה- USB המשחרר מחובר לחיבור ה- USB במכונה, ניתן למזוג משקאות. עם משיכת המפתח יופעל שוב מצב החסימה, והסמל של החסימה יופיע שוב על הצג

21 איור 24 5 ניקוי המכונה מתי הגיע הזמן לבצע ניקוי? יש לנקות את המכונה כאשר יוצג על הצג כי הגיע הזמן לביצוע ניקוי. הסמל "ניקוי" מופיע על הצג: מתי יש לבצע ניקוי בדחיפות? אם לא תנקה את המכונה תוך 24 שעות, תחוו סם מזיגת המשקאות. על הצג יופיע הסמל "מזיגה חסומה". הפעל את תכנית הניקוי. התחלת 'ניקוי ושטיפה' 1.1 לחץ ראשית על לחצן העצירה, לאחר מכן על לחצן ה- Enter והחזק את שני הלחצנים ביחד במשך 3-4 שניות, כדי לעבור למצב הניקוי. )איור 24( פעל על פי ההוראה על הצג: PLEASE REMOVE PRODUCT PACK תהליכי ניקוי מומלץ לנקות את המכונה בקביעות. קיימות שתי אפשרויות של תהליכי ניקוי: Flush' 'Clean & )ניקוי ושטיפה( של תא הקירור ושל פיות המזיגה שים לב! מומלץ לבצע את מהלך ה'ניקוי ושטיפה פעם אחת בשבוע. 'Flush' )שטיפה( של פיות המזיגה ניקוי ושטיפה למכונה שעון פנימי המזכיר לך פעם בשבוע לפחות לבצע תהליך 'ניקוי ושטיפה'. על פי דרישתך יוכל טכנאי השירות להפעיל או לנתק את השעון הזה )אך ורק בגין חבילות קפה ותה(. כאשר השעון מופעל: בתפריט המפעיל DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי( תוכל להגדיר או לבטל בעצמך את הימים בשבוע לביצוע Flush" ''Clean & )ניקוי ושטיפה( או 'Flush' )שטיפה(. תוכל להגדיר עד שבעה ימים בשבוע לביצוע תהליך ניקוי, בהתאם לצורך. )הסר את חבילת המוצר( 2.2 פתח את דלת המכונה. 3.3 הסר את חבילת המוצר

22 5 l ניקוי המכונה איור 25 על הצג תופיע ההודעה: PLEASE CLEAN THE COOLING INTERIOR AND PUT BACK THE PRODUCT PACK )נקה את החלל הפנימי של תא הקירור והכנס את חבילת המוצר( שים לב! השתמש בחומרי הניקוי המומלצים על ידי תעשיית המזון, ומשווק מערכת הקפיטס שלך. לטיפול בטוח, מינון ושימוש בחומרי ניקוי, פעל על פי ההוראות על גבי תווית חומר הניקוי. 4.4 נקה את החלל הפנימי של תא הקירור )איור 25( נקה ראשית את פתח המינון של תא הקירור עם מברשת טבולה בחומר ניקוי. נגב את פתח המינון עם מטלית חד פעמית נקיה עד שהוא יבש לחלוטין. בהמשך נקה באופן יסודי את תא הקירור עם מטלית לחה לאחר טבילה בחומר ניקוי. נגב את תא הקירור עם מטלית חד פעמית נקיה עד שהוא יבש לחלוטין. 5.5 הכנס את חבילת המוצר. 6.6 סגור את דלת המכונה. על הצג תופיע ההודעה: PLEASE PLACE FLUSH BIN (MIN. 4 L). PRESS FOR OK. )מקם את כלי האיסוף )לפחות 4 ליטר(. לחץ על לאישור( 7.7 מקם את כלי האיסוף מתחת לשתי פיות המזיגה, ולחץ על לחצן ה- Enter. אזהרה: הנוזלים היוצאים מן המכונה הינם חמים מאוד! המנע מכוויות! שמור על מרחק בין ידיך וכל חלקי הגוף לבין המכונה

23 5 ניקוי המכונה l הפעלת תהליך השטיפה 1.1 לחץ ראשית על לחצן העצירה, לאחר מכן על לחצן ה- Enter והחזק את שני הלחצנים ביחד במשך 3-4 שניות, כדי לעבור למצב הניקוי. פעל על פי ההוראות על הצג )ראה גם עמ' 22(: PLEASE PLACE FLUSH BIN (MIN. 4L) PRESS FOR OK. איור 26 על הצג תופיע ההודעה: PRESS TO FLUSH )לחץ על כדי לשטוף( 8.8 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להתחיל את תהליך השטיפה. תהליך השטיפה מתחיל. )איור 26(. אסמל 'CAUTION'. במראה את התקדמות תהליך השטיפה משמאל לימין. לאחר סיום תהליך השטיפה ניתן שוב להפעיל את המכונה. ב. א. שטיפה יש לך האפשרות להגדיר בתפריט מפעיל DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי( ימים בשבוע לביצוע תהליך שטיפה, בהתאם לצורך. במקרה זה יופיע על הצג הסמל 'ניקוי' ליד היום בשבוע ותוכל להפעיל תהליך השטיפה. תוכל לבצע את תהליך 'Flush' )שטיפה( בכל עת. )מקם את כלי האיסוף )לפחות 4 ליטר(. לחץ על לאישור( 2.2 מקם את כלי האיסוף מתחת לשתי פיות המזיגה, ולחץ על לחצן ה- Enter. אזהרה: הנוזלים היוצאים מן המכונה הינם חמים מאוד! המנע מכוויות! שמור על מרחק בין ידיך וכל חלקי הגוף לבין המכונה. על הצג תופיע ההודעה: PRESS TO FLUSH )לחץ על כדי לשטוף( 3.3 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להתחיל את תהליך השטיפה

24 5 l ניקוי המכונה א..a ב..b ג..c איור 27 איור 28 ניקוי ידני יומי של חלקי המכונה החיצוניים 1.1 פתח את דלת המכונה ולחץ על המתג מנעול/ Clear-Error כדי לחסום את מזיגת המשקאות. כך נמנעת מזיגה לא רצונית של משקאות חמים כל עוד הנך מנקה את חלקי המכונה החיצוניים. 2.2 הסר את מגש הספל )א.(, את רשת הטפטוף )ב.( ואת קערית הטפטוף )ג.(. )איור 27( 3.3 רוקן את קערית הטפטוף. בדוק ורוקן את קערית הטפטוף בקביעות. 4.4 נקה את חלקי המכונה החיצוניים בעזרת מטלית לחה ונקיה, ושטוף עם מים צלולים. 5.5 החזר את מגש הספל, את רשת הטפטוף ואת קערית הטפטוף למקום. 6.6 נגב את הדופן החיצונית של המכונה עם מטלית לחה ונקיה. )איור 28( ניתן לבצע את הניקוי אף במדיח כלים. שים לב להוראות הבטיחות והוראות ההפעלה על גבי אריזת חומר הניקוי

25 6 תכנות המכונה א. ו. Up Down ב. ג. ד. ה. Enter איור 30 איור 29 הפעלת מצב ההפעלה חבר את מפתח ה- USB המסופק עם המכונה לחיבור ה- USB במכונה. )איור 29( מיד נפתח מצב המפעיל, המאפשר מספר תפקודים. הפעלה במצב הפעלה: )איור 30(. אצג. בשלושה לחצני בחירה. גלחצן חץ כלפי "מעלה" - לניווט כלפי מעלה ברשימה או להגדלת נתונים. דלחצן חץ כלפי "מטה" - לניווט כלפי מטה ברשימה או להקטנת נתונים. הלחצן ה- Enter - הפעלה או אישור של נתון שהוקש. ולחצן העצירה - לנווט חזרה או ללחוץ במשך 2 שניות, כדי להעלות את התפריט ההתחלתית

26 6 l תכנות המכונה COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING COUNTERS # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 31 איור 32 ניהול תפריטים תשעה מונים עומדים לרשות המפעיל, )איור 31(: "COUNTERS" )מונים( - קריאת מונים COUNTERS RESETTABLE )מונים הניתנים לאיפוס( - קריאת המונים הניתנים לאיפוס COUNTERS?RESET )האם לאפס את המונים?( - איפוס המונים הניתנים לאיפוס "VOLUME" )נפח( - שינוי גודל מנות המשקאות "STRENGTH" )חוזק( - שינוי מידת חוזק המשקה "DATE/TIME" )תאריך/שעה( - כוונון תאריך ושעה DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי( - הגדרת הימים בשבוע לניקוי ולשטיפה "ECO SETTING" )הגדרות )ECO - תיעול צריכת החשמל ג. ב. א. "TELEPHONE #" )מספר הטלפון( - הצגה / הסתרה והגדרת מספרי טלפון למען המפעיל / השירות. ייתכן שטכנאי השירות ישבית חלק מפריטי התפריט, או שהם לא יהיו זמינים במכונה שלך. למידע נוסף או לעדכון תפריט, פנה למשווק מערכת הקפיטס שלך. עם כניסה למצב הפעלה יוצג ראשית התפריט הראשי " "COUNTERS" )מונים( בשורת ההודעות. )איור 32(. אמצב הפעלה פעיל.. בניתן להיעזר בלחצני החץ כדי להציג את התפריטים האחרים ברשימה.. גהצגת התפריט הפעיל. העלה תפריט על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. לאחר שהעלית תפריט יופיעו על הצג הודעות אשר יודיעו על הצעדים הבאים. במידה והתמליל ארוך מדי, הם יעברו משמאל לימין דרך שורת ההודעות

27 COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 33 קריאות מונים/קריאות מונים הניתנים לאיפוס בתפריט COUNTERS" )מונים(" ובתפריט COUNTERS" RESETTABLE )מונים הניתנים לאיפוס(", עומדות לרשותך אפשרויות שונות לקריאת מוני המשקאות, לדוגמה: המספר הכולל, או המספר הכולל הניתן לאיפוס, של משקאות סה"כ לכל לחצן משקאות כמות חלקית "נפח" ו-"קר" לכל אחד מלחצני המשקאות סך כל המשקאות הקרים או החמים. מונים(" והתפריט) "COUNTERS התפריט מונים) "RESETTABLE COUNTERS הניתנים לאיפוס(" פועלים באופן המתואר בפרק.זה בהתאם לצרכיך, תוכל לאפס את הסיכומים וסיכומי המשנה המוצגים בתפריט מונים) "RESETTABLE COUNTERS הניתנים לאיפוס(" בחזרה לערך אפס, ראה האם לאפס) COUNTERS? "RESET תפריט "(?את המונים המספר הכולל, או המספר הכולל הניתן לאיפוס, של משקאות במצב מפעיל, לחץ על לחצן ה- Enter כדי לגשת לתפריט COUNTERS" )מונים(" או לתפריט COUNTERS" RESETTABLE )מונים הניתנים לאיפוס(" )איור )xx :על הצג מופיע סה"כ כל המשקאות אשר נמזגו TOTAL DRINKS (סה"כ משקאות) או המספר הכולל הניתן לאיפוס של משקאות RESETTABLE TOTAL DRINKS (המספר הכולל הניתן לאיפוס של משקאות) לחילופין עם ההודעה SELECT DRINK (בחר משקה) כדי לקבל קריאות מונים מפורטות תוכל: ללחוץ על לחצן משקאות, כגון "קפה", כדי להציג את קריאת המונה בגין לחצן משקאות זה. ללחוץ על לחצן בחירה, כגון "נפח", כדי להציג את קריאות המונים של כל המשקאות הקטנים, הבינוניים, או הגדולים. סה"כ לכל לחצן משקאות בתפריט COUNTERS" )מונים(" או בתפריט COUNTERS" RESETTABLE )מונים הניתנים לאיפוס(", לחץ על לחצן משקאות, כגון "קפה". על הצג יופיע מספר המשקאות אשר נמזגו דרך לחצן המשקאות שנבחר, כגון 'קפה'. COFFEE (קפה) כעת קיימות האפשרויות: 6 תכנות המכונה l לחץ על לחצן העצירה כדי לחזור לרמה הקודמת של תפריט COUNTERS" )מונים(" או תפריט RESETTABLE" COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(". ללחוץ על לחצן משקאות אחר, כדי להציג את קריאת המונה של הלחצן הרלוונטי. ללחוץ על לחצן בחירה )"נפח" או "קר"(, כדי להציג קריאות מונה משניות, כגון מספר המנות הגדולות

28 כמות חלקית "נפח" ו-"קר" לכל אחד מלחצני המשקאות 1.1 בתפריט COUNTERS" )מונים(" או בתפריט RESETTABLE" COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(", לחץ על לחצן משקאות, כגון "קפה". על הצג יופיע מספר המשקאות אשר נמזגו בעזרת לחצן המשקאות שנבחר, כגון "קפה": COFFEE (קפה) לחץ על לחצן הבחירה "נפח" על הצג יופיעו סמל הספל וקריאת המונה למנות ה"קטנות" של המשקה, כגון "קפה קטן": COFFEE (קפה) אם תמשיך ללחוץ על לחצן הבחירה "נפח", יופיעו על הצג בזה אחר זה קריאות המונים של משקאות בינוניים, גדולים, של סה"כ המשקאות, ושל משקאות קטנים. 3.3 לחץ על לחצן הבחירה "קר" )רק במידה והאפשרות "משקאות קרים" מותקנת( על הצג יופיעו הסמל "קר" וקריאת המונה למנות 'קרות, קטנות' של המשקה, כגון 'קפה קר קטן'. COFFEE (קפה) אם תמשיך ללחוץ על לחצן הבחירה "קר", יופיעו על הצג בזה אחר זה קריאות המונים של משקאות חמים, סה"כ המשקאות, ושל משקאות קרים, בשילוב עם בחירת הנפח המתאימה. לחילופין קיימת האפשרות: לחץ על לחצן העצירה כדי לחזור לרמה הקודמת של תפריט COUNTERS" )מונים(" או תפריט RESETTABLE" COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(". ללחוץ על לחצן משקאות אחר, כדי להציג את קריאת המונה של הלחצן הרלוונטי. סה"כ משקאות חמים וקרים )רק במידה והאפשרות "משקאות קרים" מותקנת( 1.1 בתפריט COUNTERS" )מונים(" או בתפריט RESETTABLE" COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(", לחץ על לחצן הבחירה ICED )קר( על הצג יופיעו הסמל של "קר", וקריאת המונה של סך כל המשקאות הקרים: TOTAL (סה"כ משקאות) לחץ פעם נוספת על לחצן הבחירה "קר" על הצג יופיעו הסמל של "חם" וקריאת המונה של סך כל המשקאות החמים: TOTAL (סה"כ משקאות) לחץ פעם נוספת על לחצן הבחירה "קר" כדי לחזור לקריאת המונה הכוללת לכל המשקאות. 6 l תכנות המכונה

29 6 תכנות המכונה l COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 34 איפוס מונים הניתנים לאיפוס בתפריט TESER"?SRETNUOC )האם לאפס את המונים?(", תוכל לאפס את כל הסיכומים וסיכומי המשנה של המונים הניתנים לאיפוס. במצב מפעיל, לחץ על לחצן ה- Enter כדי לגשת לתפריט COUNTERS"?RESET )האם לאפס את המונים?(" )איור.)xx תופיע בצג ההודעה הבאה: כעת תוכל ללחוץ על: לחצן העצירה כדי לשמור את הערכים הנוכחיים של המונים הניתנים לאיפוס, ולחזור לרמה הקודמת של תפריט המפעיל. לחצן ה- Enter, כדי לאפס את כל המונים הניתנים לאיפוס בבת-אחת. בצג יופיע אישור לכך שכל המונים מאופסים: COUNTERS ARE RESET.. (המונים מאופסים) PRESS TO RESET COUNTERS. (לחץ על לאיפוס המונים)

30 6 l תכנות המכונה COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 35 שינוי גודל המנות בתפריט "VOLUME" )נפח( ניתן להגדיל או להקטין בו זמנית את המנות של כל המשקאות הזמינים בהיקף של עד 10%. 1.1 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את התפריט "VOLUME" )נפח(. )איור 35( על הצג תופיע ההודעה: VOLUME + 8 % (נפח) + 8 % 2.2 הגדל או הקטן את המנה באמצעות לחצני החצים. 3.3 אשר את הערך המבוקש על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. גודל המנה החדש מיושם באופן מיידי. במידה ותבקש לחזור ולשנות את גודל מנות המשקאות, לחץ על לחצן ה- Enter ולאחר מכן על הגדל או הקטן

31 6 תכנות המכונה l COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING על הצג תופיע ההודעה: DRINK STRENGTH + 8 % )חוזק המשקה( + 8 % 2.2 הגבר או החלש את מידת חוזק המשקה באמצעות לחצני החצים. 3.3 אשר את הערך המבוקש על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. מידת חוזק המשקה החדשה מיושמת באופן מיידי. במידה ותבקש לחזור ולשנות את מידת חוזק המשקה, לחץ על לחצן ה- Enter ולאחר מכן על הגבר או החלש. # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 36 שינוי מידת חוזק המשקה בתפריט "STRENGTH" )חוזק( ניתן להגביר או להחליש בו זמנית את מידת החוזק של כל המשקאות הזמינים בהיקף של עד 10%. 1.1 לחץ על לחצן ה- Enter, כדי להעלות את התפריט "STRENGTH" )חוזק(. )איור 36(

32 COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING התאריך והשעה המוגדרים יופיעו על הצג. האפשרות "חודש" פעילה ומהבהבת: JUN :10 (יוני) : באמצעות לחצני החצים בחר את החודש הנכון DEC - JAN )ינואר - דצמבר(. 3.3 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. האפשרות "חודש" דולקת באופן קבוע, האפשרות "יום" מהבהבת: JUL :10 (יולי) : באמצעות לחצני החצים בחר את היום הנכון 1(.) אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. האפשרות "יום" דולקה באופן קבוע, והאפשרות "שנה" מהבהבת: 6.6 באמצעות לחצני החצים בחר את השנה הנכונה. 7.7 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. האפשרות "שנה" דולקה באופן קבוע, והאפשרות "שעה" מהבהבת: JUL : באמצעות לחצני החצים בחר את השעה הנכונה - שעה. 9.9 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. האפשרות "שעה" דולקה באופן קבוע, והאפשרות "דקה" מהבהבת: JUL : באמצעות לחצני החצים בחר את השעה הנכונה - דקה אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. לאחר זמן קצר יופיעו על הצג ההגדרות החדו שות של תאריך ושעה באופן קבוע: JUL :48 JUL :10 6 l תכנות המכונה # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 37 הגדרת תאריך ושעה בתפריט "DATE/TIME" )תאריך/שעה( ניתן להגדיר תאריך, חודש/יום/שנה, ושעה. )כך, למשל, יש צורך בכוונון השעה עם המעבר לשעון הקיץ ובחזרה לשעון החורף(. במידה והמכונה היתה כבויה במשך תקופה ארוכה, יש לכוונן תאריך ושעה מחדש, כדי להפעיל את המכונה, ואת זמני הניקוי המתוכנתים. 1.1 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את התפריט "DATE/TIME" )תאריך/ שעה( )איור 37(

33 COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING הגדרת הימים ל-" CLEAN " )ניקוי( 1.1 באמצעות לחצני החצים ניתן להעלות את תפריט המשנה "CLEAN" )ניקוי( סמל הניקוי יופיע על הצג מתחת ליום בשבוע המוגדר לביצוע תהליך ניקוי. ברירת המחדל "יום ב'" הינה פעילה, במידה ולא בחרת ביום אחר בשבוע לביצוע תהליך הניקוי. CLEAN: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat שבת יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat )ניקוי:( 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter, כדי להעלות את תפריט המשנה "CLEAN" )ניקוי( סמל הסמן יופיע מתחת ל- Sun )יום א'(: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat שבת יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat CL. SET: )הגדרת ניקוי:( 3.3 בחר עם לחצני החצים ונווט באמצעות סמל הסמן ליום בשבוע, בו יבוצע ה-" CLEAN " )ניקוי(. 4.4 לחץ על לחצן ה- Enter, כדי לאשר את היום הנבחר ליום ה-" CLEAN " )ניקוי(. סמל הניקוי 6 תכנות המכונה l יופיע כעת מתחת ליום הנבחר. ניתן לגדיר מספר ימי ניקוי בעת ובעונה אחת. 5.5 בחר יום אחר בשבוע, על פי בחירתך, וחזור על שלבים 3. ו- 4. הגדרת הימים בשבוע לביצוע תהליך הניקוי הינה אופציונלית. יתן לבטל יום שנבחר כיום לביצוע ניקוי על ידי ניווט עם סמל הסמן ליום הרלוונטי, ולחיצה נוספת על לחצן ה- Enter. # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 38 הגדרת ימי ניקוי מומלץ לנקות את המכונה לפחות פעם אחת בשבוע. בתפריט DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי( תוכל להגדיר את הימים בשבוע בהם תרצה לנקות או לשטוף את המכונה. בתפריט DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי( יש שני תפריטי משנה בהם ניתן לבחור באמצעות לחצני החצים:. "CLEAN" )ניקוי( "FLUSH" )שטיפה( לחץ על לחצן ה- Enter, כדי להעלות את התפריט DAYS" "CLEANING )ימי ניקוי(. )איור 38(

34 6 l תכנות המכונה הגדרת היום/הימים לביצוע "FLUSH" )שטיפה( 1.1 באמצעות לחצני החצים בחר את תפריט המשנה "FLUSH" )שטיפה( סמל הניקוי יצוג על הצג מתחת ליום בשבוע כיום המופעל לביצוע תהליך שטיפה. ברירת המחדל "יום ב'" הינה פעילה, במידה ולא בחרת ביום אחר בשבוע לביצוע תהליך השטיפה. FLUSH: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat שבת יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat )שטיפה:( 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה "FLUSH" )שטיפה(. סמל הסמן יופיע מתחת ל- Sun )יום א'(: 3.3 בחר עם לחצני החצים עם סמל הסמן ליום בשבוע בו יבוצע ה-" FLUSH ". 4.4 לחץ על לחצן ה-ה- Enter, כדי לאשר את היום הנבחר ליום ה-" Flush " )שטיפה(. סמל הניקוי יופיע כעת מתחת ליום הנבחר. ניתן גם להגדיר ברצף מספר ימים לביצוע "Flush" )שטיפה(. 5.5 בחר יום אחר בשבוע, על פי בחירתך, וחזור על שלבים 3. ו- 4. הגדרת הימים בשבוע לביצוע תהליך השטיפה הינה אופציונלית. ניתן לבטל יום שנבחר ליום ביצוע "Flush" )שטיפה( על ידי ניווט עם סמל הסמן ליום הרלוונטי, ולחיצה נוספת על לחצן ה- Enter. Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat FL. SET: שבת יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat )הגדרת ניקוי:(

35 6 תכנות המכונה l COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 39 הגדרות ECO בתפריט SETTING" "ECO )הגדרות )ECO תוכל ליעל את צריכת החשמל של המכונה שלך. ניתן להוריד את טמפרטורת מיכל המים. הגדרות אלו מופעלות רק כאשר המכונה אינה בשימוש )למשל, בלילה(. בתפריט ECO" "SETTING )הגדרות )ECO ניתן לבחור ארבעה תפריטי משנה באמצעות לחצני החצים : לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות שת התפריט SETTING" "ECO )הגדרות.)ECO )איור )39 הפעלה וכיבוי של מצב חסכון האנרגיה )ECO( המצב "ENABLED/DISABLED" )הפעל/ כבה( מופיע על הצג, כגון: ECO: DISABLED :ECO( כבוי( 1.1 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה ENABLE/" "DISABLE )הפעל/כבה(. המצב "ENABLED/DISABLED" )הפעל/ כבה( מהבהב על הצג: ECO: DISABLED 2.2 באמצעות לחצני החצים בחר את האפשרות "ENABLED" )מופעל( או "DISABLED" )כבוי(. 3.3 לחץ על לחצן ה- Enter כדי לבחור את המצב המבוקש. ECO: ENABLED :ECO( מופעל( 4.4 לחץ על לחצן העצירה, כדי לחזור לתפריט הראשי כוונון זמן - ECO START מצב: ENABLED" :ECO( "ECO: מופעל( 1.1 באמצעות לחצני החצים בחר את תפריט המשנה START" "ECO )תחילת.)ECO שעת תחילת ECO מופיעה על הצג 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה START" "ECO )תחילת.)ECO האפשרות "שעה" מהבהבת והיא פעילה: ECO START: 21:15 ECO:) 21:15 תחילת) 3.3 כוונן את השעה המבוקשת )שעות( באמצעות לחצני החצים. כוונן את השעה המבוקשת )שעות( באמצעות לחצני החצים. 4.4 לאישור לחץ על לחצן ה- Enter. האפשרות "דקות" מהבהבת והיא פעילה: ECO START: 22: כוונן את השעה המבוקשת )שעות( באמצעות לחצני החצים. כוונן את השעה המבוקשת )דקות( באמצעות לחצני החצים. 6.6 לאישור לחץ על לחצן ה- Enter. השעה החדשה תוצג באופן קבוע. חץ שוב על לחצן ה- Enter, אם ברצונך לחזור על ההגדרה. "ECO ENABLE/DISABLE" )הפעל/כבה )ECO )ECO )תחילת "START ECO" )ECO )סיום "ECO END" "ECO TEMPERATURE" )טמפרטורת )ECO

36 כוונון זמן סיום - ECO מצב: ENABLED" :ECO( "ECO: מופעל( 1.1 באמצעות לחצני החצים בחר את תפריט המשנה END" "ECO )סיום.)ECO שעת סיום ה- ECO תופיע על הצג. 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה END" "ECO )סיום.)ECO האפשרות "שעה" מהבהבת והיא פעילה: ECO END: 05:55 ECO:) 05:55 סיום) 3.3 כוונן את השעה המבוקשת )שעות( באמצעות לחצני החצים. 4.4 לאישור לחץ על לחצן ה- Enter. האפשרות "דקות" מהבהבת והיא פעילה: ECO END: 06: כוונן את השעה המבוקשת )שעות( באמצעות לחצני החצים. 6.6 לאישור לחץ על לחצן ה- Enter. השעה החדשה תוצג באופן קבוע. לחץ שוב על לחצן ה- Enter, אם ברצונך לחזור על ההגדרה. כוונון טמפרטורת - ECO מצב: ENABLED" :ECO( "ECO: מופעל( 1.1 באמצעות לחצני החצים בחר את תפריט המשנה TEMP" "ECO )טמפרטורה.)ECO טמפרטורה ECO מופיעה על הצג: ECO TEMPERATURE: 63 C / 145 F ECO:) 63 C / 145 F טמפרטורה) 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה TEMP" "ECO )טמפרטורה.)ECO כוונון הטמפרטורה מופיע על הצג ומהבהב: ECO TEMPERATURE: 63 C / 145 F 3.3 בחר באמצעות לחצני החצים את הטמפרטורה המבוקשת. 4.4 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. הטמפרטורה החדשה תוצג כעת באופן קבוע על הצג, למשל: לחץ שוב על לחצן ה- Enter, אם ברצונך לחזור על ההגדרה ECO כאשר מצב חסכון האנרגיה מופעל, יופיע "ECO" על הצג. ECO TEMPERATURE: 75 C / 167 F 6 l תכנות המכונה

37 COUNTERS )מונים( RESETTABLE COUNTERS )מונים הניתנים לאיפוס(?RESET COUNTERS )האם לאפס את המונים?( VOLUME )נפח( STRENGTH )חוזק( DATE/TIME )תאריך/שעה( CLEANING DAYS )ימי ניקוי( )ECO )הגדרות ECO SETTING # TELEPHONE )מספר הטלפון( איור 40 הגדרת מספרי הטלפון בתפריט "# "TELEPHONE )מספר טלפון( תוכל לשמור את מספרי הטלפון של המפעיל ושל השירות. בנוסף תוכל לבחור אם המספרים יופיעו על הצג. במידה ובחרת בתצוגת המספרים, מספרי הטלפון יופיעו על הצג, כאשר, למשל, הגיע זמן לניקוי המכונה חבילת המוצר ריקה במקרה של תקלות נוספות בתפריט "# "TELEPHONE )מספר הטלפון( תוכל לבחור ארבעה תפריטי משנה באמצעות לחצני החצים "SHOW OPERATOR NUMBER" )הצג את טלפון המפעיל( "SHOW SERVICE NUMBER" )הצג את השירות הטלפוני( "OPERATOR NUMBER" )טלפון המפעיל( "SERVICE NUMBER" )שירות טלפוני( לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את התפריט #" "TELEPHONE )מספר הטלפון(. )איור 40( המצב NUMBER" "OPERATOR )טלפון המפעיל( מופיע על הצג: OPERATOR NUMBER: )טלפון המפעיל:( הפעלה וביטול של מספר הטלפון של המפעיל 1.1 בחר באמצעות לחצני החצים "SHOW OPERATOR NUMBER" )הצג את טלפון המפעיל(. 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה. על הצג יוצגו ההגדרות של "Y" )כן( או "N" )לא(. "Y" או "N" הינם פעילים ומהבהבים: SHOW OPERATOR NR : N )הצג טלפון המפעיל: לא( 3.3 באמצעות לחצני החצים בחר "Y" )כן(, כדי לאפשר הצגת מספר הטלפון, או "N" )לא( כדי לבטל את הצגת המספר. 4.4 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. ההגדרה החדשה תוצג כעת באופן קבוע על הצג, למשל SHOW OPERATOR NR : Y )הצג טלפון המפעיל: כן( 6 תכנות המכונה l לחץ שוב על לחצן ה- Enter אם ברצונך לחזור על ההגדרה

38 הפעלה וביטול של מספר הטלפון של השירות 1.1 בחר באמצעות לחצני החצים "SHOW SERVICE NUMBER )הצג את השירות הטלפוני(. 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה. על הצג יוצגו ההגדרות של "Y" )כן( או "N" )לא(. "Y" או "N" הינם פעילים ומהבהבים: SHOW SERVICE NUMBER : N )הצג את השירות הטלפוני: לא( 3.3 בחר באמצעות לחצני החצים "Y" )כן(, כדי לאפשר הצגת מספר הטלפון, או "N" )לא( כדי לבטל את הצגת המספר. 4.4 אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. ההגדרה החדשה תוצג כעת באופן קבוע על הצג, למשל SHOW SERVICE NUMBER : Y )הצג את השירות הטלפוני: כן( לחץ שוב על לחצן ה- Enter אם ברצונך לחזור על ההגדרה. הקשת מספר המפעיל 1.1 בחר באמצעות לחצני החצים NUMBER" "OPERATOR )טלפון המפעיל(. 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה. מספר הטלפון של המפעיל יופיע על הצג. התו הראשון פעיל ומהבהב: O: )מפעיל:( "O" = מפעיל, "S" = שירות 3.3 הקש את הספרה הראשונה באמצעות לחצני החצים אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. הספרה הראשונה תוצג קבוע, התו השני פעיל ומהבהב: O: חזור על שלבים 3. ו- 4., עד שהקשת את הספרה האחרונה של מספר הטלפון. 6.6 אשר את מספר הטלפון על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. לחץ שוב על לחצן ה- Enter אם ברצונך לחזור על ההגדרה. הקשת מספר השירות 1.1 בחר באמצעות לחצני החצים NUMBER" "SERVICE )שירות טלפוני(. 2.2 לחץ על לחצן ה- Enter כדי להעלות את תפריט המשנה. מספר הטלפון של השירות יופיע על הצג. התו הראשון פעיל ומהבהב: S: )שירות:( "O" = מפעיל, "S" = שירות 3.3 הקש את הספרה הראשונה באמצעות לחצני החצים אשר על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. הספרה הראשונה תוצג קבוע, התו השני פעיל ומהבהב: S: חזור על שלבים 3. ו- 4., עד שהקשת את הספרה האחרונה של מספר הטלפון. 6.6 אשר את מספר הטלפון על ידי לחיצה על לחצן ה- Enter. לחץ שוב על לחצן ה- Enter אם ברצונך לחזור על ההגדרה. 6 l תכנות המכונה

39 7 הודעות על גבי הצג, איתור וטיפול בבעיות הודעות על גבי הצג חבילת המוצר הינה: ריקה לא הורכבה כראוי איננה סיבה פתרון תתקשר למפעיל כאשר מספר טלפון זה מופיע על הצג. החלף את חבילת המוצר הריקה, ראה עמ' 18. וודא שחבילת המוצר החדשה מורכבת כהלכה, ראה עמ' 18. הכנס את חבילת המוצר. מזיגת המשקאות חסומה, מאחר והמכונה לא נוקתה בעוד מועד. בצע מיד את תכנית הניקוי, ראה עמ' 22. המים במיכל לא הגיעו לטמפרטורה המיועדת. מזיגת משקאות של המכונה חסומה עד אשר טמפרטורת המים תהיה כפי שדרוש. מזיגת משקאות חסומה, מאחר ונלחץ מתג מנעול/ Clear-Error של המכונה. לחץ פעם נוספת על המתג מנעול/ Clear-Error, כדי לשחרר את המכונה, ראה עמ' 21. חבר את מפתח ה- USB אל חיבור ה- USB של המכונה, כדי לאפשר מזיגת משקאות זמנית, ראה עמ' 21. PLEASE WAIT BOILER IS HEATING UP )אנא המתן, המיכל מתחמם(

40 7 l הודעות על גבי הצג, איתור וטיפול בבעיות הודעות על גבי הצג סיבה המכונה חייבת לעבור תהליך ניקוי. פתרון תתקשר למפעיל כאשר מספר טלפון זה מופי על הצג. בצע את תהליך הניקוי באותו יום, ראה עמ' 22. מזיגת משקאות חסומה כי מצב החסכון באנרגיה של המכונה הופעל. יש להחליף את מסנן המים של המכונה לחץ על לחצן משקאות. מיכל החימום מתחמם והמשקה ימוזג ברגע שתהיה למים הטמפרטורה הנכונה. מצב החסכון באנרגיה יופעל שוב 10 דקות לאחר חימום המים, או לאחר מזיגת המשקה האחרון. במידה והגדרת מועד לסיום מצב החסכון באנרגיה, הוא יסתיים באופן אוטומטי, ראה עמ' החלף את מסנן המים. תקלה במערכת המים בדוק אם צינור המים למכונה סתום, פתח את ברז המים עד הסוף. לחץ על מתג מנעול/ Clear-Error. במידה והתקלה עדיין מוצגת, צור קשר עם חברת השירות שלך. Err

41 הודעות על גבי הצג תקלת קירור סיבה פתרון בדוק את האוורור ואת הטמפרטורה בסביבת המכונה. נקה את רשת המעבה, בעת הצורך. לחץ על מתג מנעול/ Clear-Error. במידה והתקלה עדיין מוצגת, צור קשר עם חברת השירות שלך. Err 30 קיימת נזילת מים מפיית המים החמים, או מאחת מפיות המשקאות. המכונה אינה מגיבה ללחיצה על לחצן. חלקיקי סידן חוסמים את שסתום הפיה והיא אינה נסגרת לחלוטין. תוכנת המכונה נתקעה. 7 הודעות על גבי הצג, איתור וטיפול בבעיות l בצע תהליך 'שטיפה'. במידה והתקלה ממשיכה להתקיים, צור קשר עם חברת השירות שלך. אתחל את המכונה: נתק את כבל החשמל, וחבר אותו שוב לאחר 5 שניות. במידה והתקלה ממשיכה להתקיים, צור קשר עם חברת השירות שלך

42 8 נתונים טכניים קפיטס 110 גרסה סטנדרטית למשקאות חמים - מזיגה בספלים ובכדים גרסה Café Cool משקאות חמים וקרים - מזיגה בספלים ובכדים 770 מ"מ 260 מ"מ 522 מ"מ למכשירים סוגים :*...C110NG/l למכשירים מסוג :*...C110NG/S 33.6 ק"ג 31.0 ק"ג 43.6 ק"ג 42.0 ק"ג ספלים: 117 מ"מ על מגש הספל כדים: 210 מ"מ עם מגש הספל מקופל כלפי מעלה כדים: 260 מ"מ ללא קערית הטפטוף כדי טרמוס עם משאבה: 33 ס"מ עם האפשרות "רגלית לכד" שקית (Bag-in-Box) BIB אחת עם קיבולת של: 2 ליטר, או 1.25 ליטר )השתמש באפשרות מתאם מגנטי( 100 ספלים של 100 סמ"ק כ"א לשעה וק"וו הספק חימום צינור 1/2 אינץ' או 3/4 אינץ' עם מחבר 3/4 BSP אינץ' קו מי שתיה עם שסתום עצירה טמפרטורה מירבית של מים נכנסים - 60 מעלות צלסיוס נתונים טכניים גרסאות שונות של המכונה מימדים גובה רוחב עומק משקל ריק עם מילוי גובה מירבי לספלים וכדים יכולת ייצור הספק ייצור משקאות הספקת מים סטנדרטית * ראה לוחית הזיהוי, יתכן ובמדינתך משווק רק אחד מדגמי המכשיר

43 8 נתונים טכניים l קפיטס 110 נתונים טכניים לחץ מים דינמי לחץ מים סטטי תכולת המיכל צינור מים חמים: חיבור ליחידת קירור מים: חומר קירור נתוני חשמל נתוני הגנת הסביבה נתוני רעש טמפרטורת הסביבה להתקנה והפעלה תאימות 0.8 באר ב- 10 ליטר/דקה 10 באר למכשירים מסוג :*...C110NG/S 9 ליטר לביצוע עם צינורות נחושת בלבד לחץ דינמי: 0.8 באר ב- 1.2 ליטר/דקה למכשירים מסוג :*...C110NG/l 8 ליטר ק"ג R134a חיבור על ידי כבל חשמלי עם תקע מ' חיבור ישיר לרשת החשמל לגבי המטענים המחוברים ראה את תווית ההספק. הפעלה בפאזה אחת, אירופה: 3.5 ק"וו עם וולט AC הפעלה בפאזה אחת, אירופה: 9.6 ק"וו עם 3N 400 וולט AC רמת לחץ הקול )SPL( של המכונה בשקלול A הינו פחות מ- 70 דציבל בין 5 לבין 32 מעלות צלסיוס סמל CE, VDE,EMV צו EG/2004/108 צו למכונות, EG/2006/42( EG/2002/72 בטיחות של מצרכי מזון( היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות נתונים טכניים ללא הודעה מוקדמת

44 9 האפשרויות יתכן והמאפיינים והאפשרויות המתוארות להלן אינן קיימות בכל המדינות. אנא וודא אצל משווק מערכת הקפיטס. איור 42 איור 41 אפשרויות תוכנה על פי דרישה יוכל טכנאי השירות להפעיל / לנתק תפקודים מסוימים במכונה שלך. למשל: הגדרות חילופיות למתכונים, מבחר, מידת חוזק המשקאה או גודל המנה. הפעלה / ניתוק של לחצני הבחירה למידת חוזק המשקה )חלש, רגיל, חזק(, או לגודל המנה )קטן, בינוני, גדול(. מזיגת משקאות לפי מנות או מזיגה מתמשכת. הגדרות לחסכון בחשמל על פי דרישות הלקוח. הגדרות ניקוי מסוימות על פי דרישותיך. אביזרים מתאם לחבילות קטנות של מוצרים במידה ותבקש להפעיל את המכונה שלך עם מוצרי חבילות של 1.25 ליטר, יוכל משווק מערכת הקפיטס שלך להציע לך מתאמים מיוחדים כדי לייצב את חבילות המוצרים במיקומם. )איור 41( מנעול הדלת על פי דרישה יוכל טכנאי השירות שלך להתקין מנעול מכני בתוך דלת המכונה. כך ניתן למנוע שימוש בלתי מורשה במכונה. )איור 42(

45 משטח העמדה לשימוש בקנקנים גדולים, או במיכלי טרמוס עם משאבות, יכול טכנאי השירות שלך להתקין משטח העמדה מיוחד, בעזרתו ניתן להגביה את גובה פיות המזיגה עד 33 ס"מ. מערכת גביה במידה ותבקש להשתמש במכונה שלך למכירת משקאות, יוכל טכנאי השירות לצייד את המכונה שלך במערכות תשלום שונות. על פי דרישה ניתן לתכנת מחירי משקאות ספציפיים. יחידת קירור למזיגת מים למזיגה נוספת של מים קרים ומשקאות קרים יוכל טכנאי השירות שלך לצייד את המכונה שלך ביחידת קירור מיוחדת. שים לב! בדוק את איכות המים במקום, כדי להבטיח שהמשקאות הקרים יהיו נקיים ובטוחים לשתיה, בהתאם להוראות המקומיות. איור 43 מפתח USB לשחרור המכונה כאשר המכונה חסומה, מתאפשרת מזיגת משקאות זמנית בעזרת מפתח USB לשחרור המכונה. המזיגה תתאפשר כל עוד המפתח מחובר. )איור 43(

46 10 מפתח ענינים הצד האחורי של המכונה, 12 6, הצד הקדמי של המכונה, 12 6, התקנה, 6 ח חבילת מוצר,,12,7-9,4 39,17-19 חוזק - בחירה, 28,27,15,12 חיבור USB, 20, 39 ט טמפרטורה סביבתית, 43 י ימי ניקוי, 34 33, כ כבל חשמל, 11 6, כוונון, תאריך / שעה, 32 כיבוי, 19 ל לחצן ה- 25 Enter, לחצן חצים, 25 לחצן משקאות, 13 11, לחצן עצירה, 25 11, מ מגש הספל, 24,16,15,13,11 מזיגת משקאות לפי מנות, 14 מזיגת משקאות מתמשכת, 14 מזיגת משקאות, 13-15, 19-21, 40,39 מידת חוזק המשקה, 31 26, 16, מידת חוזק המשקה, בחירה, 16,15 מידת חוזק המשקה, הגדרה, 35 מים חמים, 4 מימדים, 42 מתג מנעול/ ErrorClear, 39,24,20,11 מסנן )מסנן מים(, 40 12, מספר טלפון, 38,37,26,17 מערכת קירור, 19 מפתח - USB מפעיל, 25 מצב חסכון באנרגיה, 35, 12, 40,36 מצב מפעיל, , מצב שירות, 12 מקרר, 19,7 משקל, 42 ע עקרות ראשון בפנים, ראשון בחוץ, 8 צ צג' '11 12 צריכת חשמל, 35 26, ק קר - בחירה,.27-30,17,15,12 קריאות מונים, ר רשת טפטוף, קערית טפטוף, 11, 24 ש שטיפה, 41,33,24,23,22 שעה, כוונון, 32 ת תא קירור, 19-22,12,11 תאירך תפוגה, 19,18,10,9 תאריך / שעה, 32 תאריך תפוגה, 18,10,8 תהליכי ניקוי, 23 21, תכנות, 25,17,5-7 תקלות, 40,11 נ ניקוי יומי ידני, 24 ניקוי יומי, 24 ניקוי, 39,21-24,12,10 נפח בחירה,.28,27,15,12 נפח הגדרה, 31 26, נתונים טכניים, 43 42, E ECO, 12, 26, 35, 36, 40 H HACCP, 8, 10, 18 א אופן הפעלה, 8,7,5,4 אחסון, 8,7 איפוס מונים, 29 ב בחירה, 26-28,16,15,12,11 בטיחות של מצרכי מזון, 10, 8, 4, 21,18 גודל מנה, 15 ה הגדרה, ימי ניקוי, 34 33, הגדרה, מידת חוזק המשקה, 31,26 הגדרה, מספר טלפון, 38 37, הגדרה, נפח, 30 27, הובלה, 8,7 הכשרה, 10 הספקת חשמל, 41 19, הספקת מים, 40,19,11,6 הערות בטיחות,,18,10,8,5,4.24 הפעלה,

47 תהליכי ניקוי ( CLEAN ניקוי) שבועי 2 1 ( FLUSH שטיפה) אופציונלי

48 מפתח - נספח Aא A ניקוי מיכל המים )אפשרות(

49 א ניקוי מיכל המים )אפשרות( איור A3 איור A2 איור A1 א ניקוי מיכל המים )אפשרות( שים לב: אסור בשום אופן שמיכל המים יהיה חשוף לקרינת שמש ישירה. שים לב: השימוש בערכת מיכל המים חייב להיות זמני ולא כהתקן קבע. שים לב: חובה למלא את מיכל המים מדי יום ביומו במי שתייה טריים. שים לב: המשאבות במיכל חייבות להיות מכוסות תמיד במים. נתק את כבל החשמל מן השקע. הברג החוצה את סגירת מיכל המים ופתח אותה )איור A1( פרק את יחידת המשאבה )איור A2(. נקה את יחידת המשאבה באמצעות מברשת רכה ושטוף אותה במי שתייה חמים פעמים אחדות. רוקן את מיכל המים, שטוף אותו פעמיים במי שתייה חמים ומלא אותו במי שתייה )19 ליטר( שים לב: מלא את מיכל המים אך ורק במי שתייה קרים )לכל היותר 30 מעלות צלזיוס(, הקפד כל החוקים המקומיים לדבי איכות מי השתייה. )איור A3(. הטבל את יחידת המשאבה במיכל המים ונעל אותה עד לסגירה. ודא שהצנרת אינה מכופפת. חבר את כבל החשמל לשקע ובדוק שפעולתו תקינה.

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

untitled

untitled MICRA ספר נהג מבוא אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב ניסאן. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה, שיוצר בהתאם לשיטות הייצור המתקדמות ביותר ועבר בהצלחה מערכת מחמירה של ביקורת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד