תקנון לימודים לתואר ראשון

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון לימודים לתואר ראשון"

תמליל

1 תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב. עשה את הנדרש ללימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד. תנאי קבלה א. תנאי קבלה כלליים: 1. זכאות לתעודת בגרות )העונה על דרישות המכללה(. 2. עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על-ידי המכללה. 3. ידיעת השפה האנגלית על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודים במכללה על המתקבל להגיע לפחות לרמת "בינוני" בבחינת המיון באנגלית )תקנה זו אינה חלה על עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית(. ב. תנאי קבלה ייחודיים בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה ייחודיים לחלק מתוכניות הלימודים. ג. תוקף החלטת קבלה החלטת קבלה תקפה רק לשנת לימודים מסוימת. זכות הקבלה אינה נשמרת לשנה עוקבת. תחולת התקנון א. התקנון החל על הסטודנט הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן תקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים. ב. תקנות חדשות חלות על כל הסטודנטים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת. ג. נוסף על תקנון המכללה חל על הסטודנט תקנון תוכנית הלימודים בה הוא לומד. ד. חריגות מן התקנון ייתכנו רק באישור בכתב ממוסדות המכללה. תחולת תוכניות לימודים א. ככלל תוכנית הלימודים המחייבת את הסטודנט היא זו המתפרסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד. ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. מידע על שינויים אלה נמסר בידיעוני השנים העוקבות, במודעות ובחוזרים. סטודנט שלא סיים את כל קורסי החובה בכל שנת לימודים עשוי להידרש להתאמות בתוכנית הלימודים. ב. סטודנט שהחליף תוכנית לימודים, חלה עליו תוכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בתוכנית הלימודים החדשה. ג. סטודנט, המחדש לימודים לאחר הפסקה, חלות עליו תקנות מיוחדות )ראה בהמשך בסעיף ''חידוש לימודים''(

2 משך הלימודים ומהלכם משך הלימודים התקני לתואר "בוגר" במכללה הינו שלוש שנים במתכונת של שישה סמסטרים. הלימודים במכללה מתקיימים בכל שעות היום, שישה ימים בשבוע. הסטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיו בתוכנית. בתום שלוש שנים תינתן ארכה רק באישור דקן ביה"ס /ועדה לפניות סטודנטים. בתום חמש שנים תינתן אורכה רק באישור סגן הנשיא לעניינים אקדמיים. השעיה מלימודים ביוזמת הסטודנט לתקופה של עד שתי שנות לימוד אינה נכללת בפרק הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר ולעמידה בדרישות האקדמיות, במקרים בהם נקבע פרק זמן כזה. סטודנט שסיים חובותיו לתואר וטרם חלפו ארבע שנים מהמועד בו התחיל את לימודיו במכללה, יוכל לדחות את קבלת אישור הזכאות לתואר לשנה ממועד סיום חובותיו ובלבד כי במהלך שנה זו נרשם לקורס/ים לצורך שיפור ציוניו. חובות הסטודנט לתואר החובות נמנות ביחידות של נקודות זכות )נ''ז(. במרבית המקרים מספר נקודות הזכות בקורס ש''ס = שעת לימוד שבועית במשך 1 שווה למספר שעות הלימוד הסמסטריאליות )ש''ס(. סמסטר. שעת לימוד היא בת 54 דקות..5 ) (.6 פירוט החובות: לפירוט תוכניות הלימודים לתואר B.A. ולתואר B.Sc. ומכסת נקודות הזכות נדרשות בכל תוכנית )בחלוקה לקורסי חובה ולקורסי בחירה(, ראה פרק פירוט תוכניות הלימודים לתואר ראשון )חלק כללי(. תוכניות ''תוכנית לאחר תואר'' 1. סטודנט "תוכנית לאחר תואר" )סטודנט בעל תואר אקדמי קודם מתחום אחר( בתוכנית לתואר B.A. על סטודנט זה חלה מלוא מכסת הלימודים של תוכנית לימודיו. אם אושר פטור מקורסים על סמך הלימודים הקודמים, על פי כללי ההכרה בלימודים קודמים המפורטים בסעיף 9 שלהלן, חייב הסטודנט ללמוד במסגרת תוכנית הלימודים 74 נ"ז לפחות. 2. סטודנט בתוכנית B.Sc. שהינו בעל תואר אקדמי קודם מתחום אחר חייב במלוא התוכנית. אם אושר פטור מקורסים על סמך הלימודים הקודמים, על פי כללי ההכרה בלימודים קודמים המפורטים בסעיף 9 שלהלן, חייב הסטודנט ללמוד במסגרת תוכנית הלימודים 33 נ"ז לפחות. 3. סטודנט "תוכנית לאחר תואר" בתוכנית הכוללת לימודי חטיבה בביואינפורמטיקה, חייב במלוא תוכנית החטיבה. 1. סוגי מעמד של סטודנט א. סטודנט מן המניין: סטודנט חדש שעמד בתנאי הקבלה הרגילים או סטודנט ממשיך העומד בכל דרישות המכללה ותוכנית הלימודים. 2

3 ב. סטודנט על תנאי: סטודנט אשר בעת קבלתו אינו עומד באחת מדרישות הקבלה וועדת הקבלה אישרה את קבלתו בתנאים מסוימים. על הסטודנט לעמוד בתנאים שהוטלו עליו תוך פרק זמן שנקבע על ידי ועדת הקבלה. עם עמידתו בתנאים ישונה מעמדו למעמד ''סטודנט מן המניין'' ולימודיו יוכרו למפרע. לא עמד הסטודנט בתנאים תוך פרק הזמן הנדרש, יופסקו לימודיו בתוכנית. ) ( סטודנט "על תנאי" שלימודיו בתוכנית הופסקו משום שלא עמד, במועד שנקבע לו בתנאים להפיכתו לסטודנט "מן המניין", שהינם תנאים לתחילת לימודים כמו: זכאות לתעודת בגרות או תעודת בגרות קבילה, ציון בבחינה הפסיכומטרית ורמת אנגלית, יהיה זכאי להציג את מועמדותו לתוכנית מחדש, לאחר שיעמוד בתנאים שנקבעו לו. ההחלטה אם לקבל סטודנט כאמור מחדש לתוכנית, תתבסס, בין היתר, גם על הישגיו בלימודים בתוכנית, עד למועד הפסקת לימודיו בה. סטודנט שלימודיו בתוכנית הופסקו משום שלא עמד בתנאים שהטילה עליו ועדת הקבלה - השגת ממוצע ציונים מינימאלי בקורס/ים בתוכנית, במועד שנקבע לכך, לא יהיה זכאי להציג מחדש את מועמדותו לאותה תוכנית לימודים. ג. סטודנט בתוכנית מבחן: סטודנט ממשיך אשר לא עמד בדרישה אקדמית והמשך לימודיו הותנה בשיפור הישגיו תוך פרק זמן מוגדר. לא עמד הסטודנט בתנאי בפרק הזמן הנדרש יופסקו לימודיו בתוכנית. ד. סטודנט במעמד מיוחד: ) (סטודנט שהתקבל ללימודים שלא לקראת תואר, וכן סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמות לקראת קבלתם לתואר שני. בדרך כלל יתקבלו במעמד זה תלמידי מוסדות אקדמיים אחרים או בעלי תואר אקדמי, המעוניינים ללמוד במכללה קורסים יחידים. משך הלימודים של סטודנט במעמד מיוחד שאינו לומד במסגרת תוכנית השלמות לא יעלה על שנה אחת, למעט סטודנט הלומד לשם השגת רישוי ממלכתי. רישום לקורסים ) ( לקראת כל שנת לימודים מתקיים רישום לקורסים. על הסטודנט להירשם לקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד. על מנת להבטיח את תקינות הרישום, על הסטודנט למלא אחר התקנות האלה: א. ככלל, הרישום לקורסים מתבצע בשיטת הרישום מרחוק במועדי הרישום הנקבעים לקראת כל שנת לימודים. הוספת שם סטודנט ברשימת הנוכחות על-ידי המרצה או מתן אישור על-ידי המרצה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס..8 3

4 בקורס שיש בו שיעור ותרגיל, חייב הסטודנט להירשם הן לשיעור והן לתרגיל. סטודנט שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ואם ניגש, ציונו לא יוכר. חל איסור מוחלט להרשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי. הרישום כשלעצמו אינו אישור לזכאות ללמוד את הקורס. רק סטודנט הממלא אחר כל הדרישות - האקדמיות והתקנוניות - ייחשב לסטודנט בקורס. סטודנט יהיה רשאי להירשם לקורס חובה פעמיים בלבד. רישום מאוחר ושינויים במערכת )החלפת קבוצה, הוספת קורס(, רשאי סטודנט לבצע בשבועיים הראשונים של כל סמסטר )א' ו-ב'( ובמהלך השבוע הראשון של סמסטר הקיץ )להלן: "תקופת הרישום המאוחר"(. סטודנט שיבטל רישום לקורסים במהלך תקופת הרישום המאוחר לא יחויב בתשלום שכ"ל בגין קורסים אלה. ב. ג. ד. ) ( ה. ) ( ו. על סטודנט המעוניין ברישום חוזר לקורס בו נכשל במועד א' בסמסטר הקודם עוד טרם פרסום ציוני מועד ב', להירשם לקורס כאמור במהלך תקופת הרישום המאוחר. על סטודנט כאמור לעמוד בכל דרישות הקורס, ככל שיידרש ע"י המרצה. אם ציונו של הסטודנט במועד ב' של הקורס יהיה ציון "עובר", יהיה הסטודנט רשאי לבטל את רישומו לקורס ללא חיוב בתשלום שכר-לימוד בגינו, כמצוין בסעיף ז )2( שלהלן. בשום מקרה לא יותר רישום לקורסים בתום תקופת הרישום המאוחר. ביטול רישום לקורסים לאחר תקופת הרישום המאוחר, ללא חיוב בתשלום שכ"ל, יותר במקרים הבאים: 1( הסטודנט אינו עומד בדרישת הקדם לקורס אליו נרשם. 2( הסטודנט קיבל ציון "עובר" בבחינת מועד ב' והציון פורסם לאחר תום תקופת הרישום המאוחר. 3( על פי אישור של דקן ביה"ס בשל נסיבות אישיות מיוחדות של הסטודנט. ) ( ז. ח. סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר. על הסטודנט לעקוב אחר המודעות בנושא זה המתפרסמות לפני כל תקופת רישום. ט. מי שהתקבל לאחת תוכניות הלימוד ולא נרשם לקורסים בתוכנית זו בסמסטר אליו התקבל לא ייחשב כסטודנט התוכנית. סוגי הקורסים בתוכניות הלימוד השונות: * קורס חובה קורס שעל הסטודנט ללמוד במהלך לימודיו על-פי המפורט בתוכנית לימודיו. * קורס ליבה נמנה עם קורסי החובה. עם השלמת לימודי קורסי הליבה של שנת לימודים מסויימת ייחשב הסטודנט כסטודנט השנה המתקדמת יותר. 4

5 קורס תשתית קורס מבוא לתחום מסויים שעל הסטודנט ללמוד במסגרת קורסי הבחירה של תוכנית הלימודים. קורס בחירה קורס שעל הסטודנט ללמוד להשלמת מכסת נקודותיו בתוכנית הלימודים, מתוך רשימת הקורסים בתוכנית הלימודים, המוצעת מדי שנה. * * קשרים בין קורסים: קורס המהווה דרישת קדם קורס שיש לעבור בהצלחה לפני הרישום לקורס שהוגדר כקורס מתקדם לו. סטודנט לא יהיה רשאי להרשם לקורס המתקדם מבלי שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. קורס המהווה דרישת לימוד במקביל קורס שיש ללמוד במקביל לקורס מסוים. סטודנט לא יהיה רשאי להרשם לקורס המסוים מבלי שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. קורס המהווה דרישת לימוד מוקדם קורס שעל הסטודנט היה ללמוד כתנאי לרישום לקורס שהוגדר כקורס מתקדם לו. סטודנט לא יהיה זכאי להרשם לקורס המסוים מבלי שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. - פירוט דרישות הקדם/לימודים במקביל/לימוד מוקדם של הקורסים השונים ראה בפרקי תוכניות הלימודים. הכרה בלימודים קודמים א. סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תוכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס/ים על בסיס קורס שקול )בהיקף, בתכנים ובדרישות(, שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכנית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ''הכרה בקורסים'', הנמצא במזכירות סטודנטים ובאתר האינטרנט של המכללה. עם הבקשה יש להמציא אישור ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים )סילבוס( של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו ילמד הקורס נשוא הבקשה. ב. על סטודנט המבקש ללמוד במהלך תקופת לימודיו במכללה, או בתקופה בה הוא שוהה בהפסקת לימודים אך בכוונתו לחדש את לימודיו במכללה- קורסים יחידים במוסד אקדמי מוכר אחר ומבקש שהמכללה תכיר בקורסים אלה ותעניק לו פטורים בגינם, לקבל אישור לכך מראש ובכתב מהגורם האקדמי המוסמך לכך במכללה..9 ) ( 5

6 ג. לא יוכר כל הישג לימודי שישיג סטודנט בתקופת הרחקה מהמכללה מכוח החלטת ערכאת השיפוט, עקב לימודים במוסד אחר ולא יינתן פטור לקורס/ים שילמד סטודנט בתקופת הרחקה כאמור, במוסד אחר. ) ( ככלל חייב סטודנט ללמוד במכללה לפחות שני שלישים מתוכנית הלימודים לתואר. במקרים מסוימים יישקל מתן פטור בהיקף של עד מחצית מתוכנית הלימודים לתואר וזאת על סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה. קיבל הסטודנט פטור בהיקף העולה על שליש מלימודי התוכנית על-פי התוכנית, רשאית המכללה לחייבו להשלים שעות לימוד עד למכסה של שני שלישים מהמכסה הנדרשת. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ראש מנהל ביה"ס. לא ניתן לקבל פטור מסמינריונים, סדנאות ופרויקטים. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר, למעט מקרים ( ד( ( ה(. ו. ז. ח. שבהם הופנה הסטודנט ע''י המכללה ללמוד קורסים במוסד אחר. חלה התיישנות על קורסים חמש שנים לאחר שנלמדו. ציון "נכשל" במסגרת לימודים אקדמיים קודמים לא ייחשב לצורכי מניין כישלונות וכן לא יופיע בגיליון הציונים של הסטודנט, וזאת למעט מקרים בהם ציון ה"נכשל" הינו בקורס שתוכנו זהה לקורס חובה שעל הסטודנט ללמוד במסגרת לימודיו בתוכנית. הגורם המוסמך להחליט בנושא הינו ראש התוכנית. ציון שניתן לסטודנט במסגרת לימודיו בתוכנית לימודים אחרת במכללה לא ישוקלל בממוצע ציוניו של הסטודנט אלא במקרה של קורסים זהים, על-פי קביעת ראש התוכנית. מילוי חובות קורס חובות הקורס מובאות לידיעת הסטודנט באמצעות הסילבוס הנמסר לו בתחילת כל קורס. חל שינוי בסילבוס, ידאג מרצה הקורס כי הסטודנטים יקבלו על כך הודעה בדואר האלקטרוני וכי הסילבוס המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של המכללה. הקורסים במכללה מתקיימים לרוב בשיטת ההוראה הפרונטאלית, המבוססת על ההנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיוני הכתה. לפיכך, כל שנאמר ומוצג בשיעור, בין אם על- ידי המרצה בהרצאותיו, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה, מהוה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בחומר זה, במבחן, בבוחן, או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו. סטודנט שאינו ממלא את כל דרישות הלימודים צריך להביא בחשבון את האפשרות שלא יורשה לסיים את הקורס. בסמכות מרצה הקורס לשלול מסטודנט שלא מילא את מלוא הדרישות את הזכות לסיים את הקורס, כלומר, לגשת לבחינה או להגיש את מטלת סיום הקורס..1. א. נוכחות בשיעורים קביעת חובת נוכחות היא בסמכות מרצה הקורס. נעדר הסטודנט או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי המרצה לשלול מן הסטודנט את זכות הבחינה בקורס. במקרה זה ידווח סימול ציון ''לא השלים". ) ( 6

7 סטודנט יהיה רשאי להעדר משיעורים בימי חג בהתאם לתאריכים המצוינים בלוח שנה"ל והיעדרות כאמור לא תהווה בסיס לשלול ממנו את זכות הבחינה בקורס. ) ( ב. עבודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות על הסטודנט למלא את כל החובות המוטלות במהלך קורס )הגשת תרגילים ועבודות, בחינות ביניים, השתתפות בניסויים ודרישות נוספות המוטלות על ידי המרצה( במועד הנקבע על-ידי המרצה. סטודנט אשר לא הגיש את כל העבודות והתרגילים כנדרש, ידווח לו סימול ציון "לא השלים". אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס הקורס יהיה סטודנט החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס. ג. בחינה או עבודת סיום קורס בחירה בין בחינה לעבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה על-ידי המרצה לכל תלמידי הקורס. אם לא הוצעה בחירה, חייבים כל תלמידי הקורס באותה מטלה. קורס שבו מתקיימת בחינה בסיום הסמסטר: הרכב הציון הסופי בקורס יצוין בסילבוס של הקורס. אי השתתפות בבחינה הן במועד א' והן במועד ב' גוררת ציון סופי "לא נבחן". בכפוף להוראות הסיפא לס"ק ציון זה לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה מסכמת: המועד האחרון לסיום חובות הקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. במקרה זה אין מועד ב'. לסטודנט שלא הגיש את העבודה במועד, ידווח סימול ציון ''לא השלים"..1 ) ( ד. הגשת עבודות מובאים בזה עיקרי נוהל הגשת עבודות )הנוסח המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה אודות המכללה קובץ נהלים(: 1. כל עבודה המוגשת ע''י סטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלבי הכנתה. סטודנט לא יגיש אותה עבודה ביותר מקורס אחד. במקרה שהותרה הגשת עבודה ע''י זוג או קבוצת סטודנטים, ת וכן העבודה במשותף באופן שכל אחד מבני הזוג או הקבוצה יתרום תרומה משמעותית לעבודה המשותפת וישלוט שליטה מלאה בכל נושאי העבודה על כל פרקיה. מובהר בזה כי הכללת קטעי חומר שפורסם בכתובים ו/או באינטרנט בעבודה המוגשת ע''י סטודנט, ללא שימוש בכללי הציטוט המקובלים, תיחשב להונאה בעבודה, כמשמעה בתקנון המשמעת של המכללה. 2. על הסטודנט לשמור ברשותו עד קבלת הציון הסופי את כל הנתונים ותוצאות הביניים ששימשו אותו בהכנת העבודה, וכן עותק של העבודה המוגמרת. 3. כל עבודה, פרט לתרגיל, תוגש כשהיא מודפסת. תרגיל ניתן להגיש מודפס או בכתב יד קריא. 5. תרגילים יימסרו לידי המרצה, עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות הסטודנטים )המזכירות תנהל רישום של מועדי ההגשה וההחזרה(. 7

8 מועד הגשה של עבודות בקורס נקבע ע''י מרצה הקורס. אם לא קבע המרצה מועד הגשה, יהיה המועד האחרון להגשת העבודה חודשיים מן היום האחרון ללימודים בסמסטר שבו נלמד הקורס שבמסגרתו הוכנה העבודה. בסמינרים שנתיים )חברה-פוליטיקה ומדעי ההתנהגות( ובסדנאות )מדעי מחשב( מועד הגשת העבודות הוא ) ( רק בעבודה שמשקלה בציון הסופי שלושים אחוזים ומעלה, כולל עבודה סמינריונית, ניתן לערער על הציון שניתן לה. את הערעור יש להגיש שבוע מיום מסירת הציון למזכירות. לאחר מתן הציון הסופי לעבודה אין הסטודנט רשאי להגיש עבודה מתוקנת ה. שיעור בחירה בהדרכה אישית - סטודנט יוכל לבצע פרויקט בהדרכה אישית של אחד ממורי תוכנית הלימודים, שיהיה שקול להשתתפות בקורס בחירה בתוכנית הלימודים. ביצוע פרויקט כאמור יזכה את הסטודנט בערך של עד 3 נ"ז. המרת קורס בפרויקט מותנית באישור ראש התוכנית והיא ניתנת למימוש רק פעם אחת במהלך הלימודים. ציונים ציון קורס ציון קורס נקבע על פי אחד או כמה מן המרכיבים הבאים: בחינות ביניים, תרגילים ועבודות, ומשקלותיהם המצוינים בפרשיית הלימודים של הקורס ומובאים לידיעת הסטודנטים על-ידי המרצה בתחילת כל קורס..11 סוגי ציונים: מספריים: בטווח ציון המעבר הנמוך ביותר הינו 61. עם זאת, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, יהיה רשאי לקבוע, בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה או גורם מטעמה, כי בקורסים מסוימים ציון המעבר יהיה גבוה מ- 61. מזכירות ביה"ס תדאג לפרסם את שמות הקורסים בהם ציון המעבר הינו גבוה מ- 61 בידיעון השנתי וכן בפרשיות הלימודים של קורסים אלה ) ( 11.2 מילוליים )ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע הציונים(: ) ( "לא נבחן" ציון המוענק לסטודנט אשר על אף שהיה זכאי להבחן, לא נבחן באף אחד ממועדי הבחינה בקורס. ציון "לא נבחן" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. ואולם, ציון "לא נבחן" שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות "עבר" ציון המוענק לסטודנט, על פי החלטה של רשויות המכללה המוסמכות לכך, במקרים חריגים כמו במקרה של אובדן מחברת בחינה וכיו"ב "השלים חובותיו" ציון המוענק לסטודנט שעבר את הקורס, כאשר מטעמים אקדמיים לא מוענק בקורס זה ציון מספרי. 8

9 "לא השלים" ציון המוענק לסטודנט אשר לא השלים את המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, אף אם עבר בהצלחה את הבחינה, או במקרה בו לא הגיש הסטודנט את מטלת הסיום בקורס )שאינה בחינה(, והשלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי בקורס. הציון "לא השלים" יופיע רק בהגדרת "ציון סופי" בגיליון הציונים. ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת לסטודנט על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע. ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים. ציון סופי "לא השלים" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. ואולם ציון "לא השלים" שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. "טרם נקבע" ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן לסטודנט במקרה שהסטודנט ניגש לבחינה או הגיש עבודה וגורם מוסמך החליט לעכב את מתן הציון או פרסומו. ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר בציון אחר, מספרי או מילולי. "נפסל" ציון הניתן בעקבות החלטה שיפוטית. "נכשל" ציון המוענק לסטודנט במקרה של קורס בעל מספר מטלות, שבו התנאי לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות, והסטודנט לא עמד בתנאי זה, אף שעבר בהצלחה את הבחינה. הציון "נכשל" יופיע רק בהגדרת "ציון סופי" בגיליון הציונים. ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע. ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים. ציון "נכשל" ייכלל במניין הכישלונות. "פטור" ציון המוענק לסטודנט שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים )במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה( ראה נוהל "ציונים סוגי ציונים וכללים לשיפורם". בחינות סוגי בחינות 12.1 בחינת ביניים 1. בחינת ביניים היא בחינה שמשקלה בציון הקורס הינו עד 21% )כולל(. בבחינת ביניים אין מועד ב' ואין זכות ערעור על הציון. 2. חרף האמור בסעיף 1 דלעיל, סטודנט שנעדר מבחינת ביניים מאחת מהסיבות שלהלן זכאי למועד חלופי, ובלבד כי ניתן יהיה לקיים מועד כאמור בסמוך למועד בו התקיימה בחינת הביניים. ההחלטה בדבר קיום מועד בחינה חלופי תהיה בסמכות מרצה הקורס ובאישור הדקן. ואלה הסיבות: א. סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמלאו בו התנאים המפורטים, לעניין מועד מיוחד, ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". ב. סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריון, או סטודנט או סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים המפורטים, לעניין מועד מיוחד, בנוהל "זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון.12 ) ( 9

10 וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת". ג. סטודנט שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ד. סטודנט שאביו/אמו, בת זוגו או ילדו אושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ה. סטודנט שמועד בחינתו חל במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים לאחר תם שבעת ימי האבל. ו. סטודנט שחלה במחלה חמורה שאינה מצריכה אשפוז אך אינה מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על הסטודנט להמציא אישור מרופא שיפרט את קשיי התפקוד שלו על פי בדיקה שנערכה ביום הבוחן, תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל, בשום פנים, לעמוד לבחינה.. אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. ז. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום שנקבע כיום צום דתי. ח. סטודנט שנסיבות יוצאות דופן שאינן נופלות לגדר פיסקאות א'-ז' לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, ודקן ביה"ס שעם תלמידיו הוא נמנה, החליט לאשר לו מועד חלופי. סטודנט הזכאי להבחן במועד חלופי כאמור בסעיף 2, חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למזכירות הסטודנטים, לכל המאוחר שבוע לאחר מועד הבחינה. מי שאושר לו מועד חלופי ולא התייצב לבחינת הביניים במועד שנקבע, ציונו בבחינת הביניים יהיה "1" והוא לא זכאי להבחן במועד נוסף. החליט מרצה הקורס באישור הדקן כי לא ניתן לקיים מועד חלופי לבחינת הביניים, יהיה סטודנט שנעדר מהבחינה מאחת הסיבות האמורות בפיסקה 2 דלעיל פטור מבחינת הביניים. הוחלט כי סטודנט יהיה פטור מבחינת הביניים, בהתאם לאמור בפיסקה 4 דלעיל, יתוסף המשקל שאמור להיות לבחינת הביניים למשקל הבחינה/מטלה סופית בקורס לצורך חישוב הציון הסופי בקורס ממשקל הציון הסופי בקורס, המתקיימת 12.2 בחינה )כולל בחינת סיום קורס( ) ( בחינה שהציון הניתן בה מהווה יותר מ- 21% במתקני המכללה )או במתקנים חיצוניים(. א. זכות השתתפות בבחינות רק סטודנט אשר רשום בהתאם לתקנות המכללה לקורס במסגרתו מתקיימת הבחינה ואשר שילם את שכר הלימוד כנדרש רשאי לגשת לבחינה. סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבה כלשהי, זכאי להבחן בקורסים שאליהם היה רשום בסמסטר שקדם להפסקה, ובלבד שאלה אינם נשוא החלטת ההפסקה. בגין כל רישום לקורס עומדים לרשות הסטודנט שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב', שתאריכיהם נקבעים מראש ע''י המכללה. עם זאת, סטודנט לתואר "בוגר" הרשום לקורס בתואר "מוסמך" יהיה זכאי למועד בחינה אחד בלבד. לאחר חלוף תאריך מועד א' עומד לרשות הסטודנט מועד אחד בלבד )מועד ב'(.לאחר חלוף תאריך מועד ב' פוקעות זכויות הסטודנט להיבחן. 11

11 בקורסי אנגלית ברמת ''בינוני'' בחינה אחד בלבד. וברמת ''מתקדמים'' עומד לרשות הסטודנט מועד ב. מועדי בחינות )א' ו-ב'( לוח בחינות סיום קורס נקבע לפני כל סמסטר ומובא לידיעת הסטודנטים )במערכת השעות המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה, על לוחות המודעות ובאמצעות "תחנת המידע לסטודנט" באתר האינטרנט של המכללה( לפני הרישום לקורסים. בחינות סוף סמסטר מרוכזות בתקופה קצרה וכתוצאה מכך הסמיכות ביניהן רבה וייתכנו בחינות יום אחרי יום ואף שתיים ביום. על הסטודנט לתכנן את לימודיו בהתאם לכך )הן בהחלטה לאילו קורסים להירשם והן בהקצאת זמן להתכוננות לבחינות(. מועד א' מתקיים סמוך לסוף הסמסטר. מועד ב' בקורסים המהווים דרישות קדם לקורסי הסמסטר העוקב, מתקיים, במידת האפשר, לפני תחילת הסמסטר העוקב )בחופשת הסמסטר(. בקורסים אחרים מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב או לאחר סיומו. מועד נוסף/מיוחד: מועד חלופי למועד א' או ב' הנקבע עבור סטודנט או קבוצת סטודנטים שאושרה זכאותם לכך, שהינו המועד מאחד הסוגים הבאים: 1.1 "מועד מיוחד" מועד שאינו כלול בלוח הבחינות הרגיל ונקבע במיוחד עבור מי שזכאי לו. 1.2 "מועד נוסף" מועד הכלול בלוח הבחינות הרגיל של הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי שתאריכו מפורסם בלוח הבחינות, והמהווה מועד נוסף למי שאושרה זכאותו לכך. ג. 1. זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: סטודנט שנעדר מאחד משני מועדי הבחינה )מועד א' או מועד ב'( מאחת 2.1 הסיבות שלהלן ונבחן בבחינה במועד האחר, או סטודנט שנעדר משני מועדי הבחינות מאחת הסיבות שלהלן. למען הסר ספק מובהר בזה כי סטודנט אשר בחר שלא לגשת למועד א' או ב' )שלא מאחת הסיבות שלהלן( לא יהיה זכאי למועד מיוחד. הסיבות המזכות במועד מיוחד: 2.2 במהלך שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או סטודנט א. היומיים שלפניה. ילדו אושפז בבית חולים ביום סטודנט שאביו/אמו, בת זוגו או ב. הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. סטודנט שהבחינה שלו חלה במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, ג. בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים לאחר תם שבעת ימי האבל. סטודנט שחלה במחלה חמורה שאינה מצריכה אשפוז אך אינה ד. מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על הסטודנט להמציא אישור 11.2 ) ( ) (

12 מרופא שיפרט את קשיי התפקוד שלו על פי בדיקה שנערכה ביום הבחינה, תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל, בשום פנים, לעמוד לבחינה. אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום שנקבע כיום צום דתי. ) ( ה. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום חג כמפורט ב "לוח שנה"ל האקדמי ולוח ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשע"ו ". ו. ) ( סטודנט שהינו ספורטאי מצטיין שנעדר מבחינה שהתקיימה במועד קיומה של תחרות ספורט רשמית שבה הוא השתתף )כמשמעותם של המונחים האמורים לעיל בתקנון זכויות ספורטאים מצטיינים(. ז. ) ( סטודנט שנסיבות יוצאות דופן שאינן נופלות לגדר פסקאות א'- ז' לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, דקן ביה"ס שעם תלמידיו הוא נמנה, המליץ בפני סגן הנשיא לעניינים אקדמיים לאשר לו מועד מיוחד וסגן הנשיא החליט לקבל את ההמלצה. דחה סגן הנשיא את ההמלצה, לא ניתן יהיה לערער על החלטתו. ח. כמו כן זכאי למועד נוסף/מיוחד סטודנט שנעדר מאחד ממועדי הבחינה )מועד א' או מועד ב'( אף אם לא נבחן בבחינה במועד האחר, אם הינו: 2.3 ) ( סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמלאו בו התנאים המפורטים א. המשרתים סטודנטים זכויות ב"תקנון מיוחד מועד לעניין במילואים". סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריון, או סטודנט או ב. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים במפורטים לעניין מועד מיוחד בנוהל " זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת" סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד במקרה בו המרצה )או, בהעדרו, ממלא מקומו( לא נכח, משך כל זמן הבחינה, בחדר הבחינה או בקרבתו כנדרש על פי נוהלי המכללה. סטודנט שנמצא זכאי למועד בחינה מיוחד/נוסף והחליט לוותר על זכות זו 2.4 חייב להודיע על כך בכתב למזכירות ביה"ס לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד שנקבע לבחינה. מי שאושר לו מועד מיוחד/נוסף, לא התייצב למבחן במועד שנקבע ולא 2.6 הודיע על כך מראש כמפורט ב- 2.4, לא תעמוד לו הזכות לבקש מועדים מיוחדים עד תום לימודיו במכללה. סטודנט הזכאי להבחן במועד נוסף/מיוחד כאמור בסעיף 2, חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למזכירות הסטודנטים, לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום ציוני מועד ב'. הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך:

13 בקורסים המהווים דרישת קדם: סטודנט המעוניין ללמוד בסמסטר העוקב קורס שבדרישת הקדם שלו לא עמד עקב אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 2, יפנה בקשה למועד מיוחד/נוסף לראש יחידה, באמצעות מזכירות הסטודנטים. ראש היחידה יחליט על אחת האפשרויות הבאות: א. קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם, במועד שיקדם למועד הרישום לקורס המתקדם. ב. אי קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם במקרה כאמור יאושר לסטודנט להירשם לקורס המתקדם ללא עמידה בדרישת הקדם, ויהיה עליו להבחן בקורס האמור בתום הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי. אם ייכשל בהמשך בקורס שהווה את דרישת קדם, לא יהיה הסטודנט זכאי להמשיך ולהתקדם בשרשרת הקורסים המותנים בקורס בו נכשל. בקורסים אשר אינם מהווים דרישת קדם: מועד נוסף יתקיים במסגרת הבחינה בקורס זה שתתקיים בתום הסמסטר העוקב. מועד מיוחד יינתן אם לא תתקיים בחינה בקורס זה בסמסטר העוקב תקנות המועד הנוסף/מיוחד לא יחולו על סטודנט שלא היה זכאי.5 לגשת לבחינות במועדן הרגיל. אישור צה''ל על שרות מילואים פעיל: המכללה תכיר בשרות מילואים פעיל רק אם הסטודנט יציג אחד האישורים )מקור בלבד!(: טופס 3121, טופס 3111, טופס 411, אישור חד יומי, בצרוף צו ההתייצבות לשרות המילואים..6 ד. ) ( ) ( ה. ) ( ) ( פרסום ציונים ציוני הקורסים מתפרסמים באמצעות "תחנת המידע לסטודנט" באתר האינטרנט של המכללה. מחובת הסטודנט לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם. מחברות הבחינה- לאחר בדיקתן ומתן הציון בהן- נסרקות וניתנות לצפייה באתר האינטרנט של המכללה- מערכת "מידענט". מחברות בחינה שלא נדרשו נשמרות רק עד תום הסמסטר העוקב. ערעור ערעור יוגש, עפ"י ההנחיות הנקבעות מזמן לזמן בנדון, אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה. את הערעור יש לשלוח תוך חמישה ימים ממועד פרסום מחברת הבחינה באתר )להלן "תקופת הערעורים"(. דקן בי"ס יהיה רשאי להחליט לקצר את פרק הזמן להגשת הערעור ביום אחד ובלבד שתימסר לכל משתתפי הבחינה, במועד פרסום הציונים, הודעה באמצעות האינטרנט על קיצור כאמור. 13

14 מחברת הבחינה של סטודנט, שבניגוד להוראות, יכתוב את הבחינה בעפרון, לא תיסרק לצורך הצגתה באתר האינטרנט והוא לא יהיה זכאי להגיש ערעור על הציון שניתן לו. תשובה על הערעור תינתן לסטודנט ישירות ע"י המרצה באמצעות מערכת "מידענט". הציון הניתן לאחר הערעור- המוזן ע"י מזכירות הסטודנטים - הוא הציון הסופי, בין אם הועלה ובין אם הורד. ו. שיפור ציון חיובי 1. סטודנט רשאי לשפר ציון חיובי שקיבל במועד א' על-ידי השתתפות בבחינת מועד ב'. לאחר מועד ב' ניתן לשפר ציון רק על-ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב, ואם זה לא מתקיים בסמסטר העוקב, במועד הקרוב ביותר הוא מתקיים, ומילוי כל החובות בו, כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד. רשימות הקורסים שעליהם לא ניתן לחזור לאחר קבלת ציון חיובי מתפרסמות בפרקי תוכניות הלימודים. 2. נבחן הסטודנט יותר מפעם אחת בקורס, הציון האחרון שקיבל הוא הציון הקובע, למעט אם ציון זה הינו ציון מילולי "לא נבחן" או "לא השלים". 3. הוראת סעיף 2 תחול גם על סטודנט שלא ניגש לבחינת הגמר בקורס הן במועד א' והן במועד ב' על אף היותו רשום לקורס זה. במקרה כאמור ייחשב הציון הסופי "לא נבחן" כציון האחרון הקובע. לא ניתן לשפר ציון בחינה על-ידי הגשת עבודה. 5. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 4. הפסקת לימודים עקב צבירת כישלונות לימודיו של סטודנט יופסקו עקב צבירת מספר כישלונות בקורס/ים. צבירת כישלונות ע"י סטודנט נבדקת בשני היבטים: 1. כישלון סופי בקורס חובה יחיד. או: 2. כישלונות במכלול קורסי החובה שנלמדו. ) ( ז. להלן פירוט התקנות הנוגעות לכל אחד מן ההיבטים: א. כישלון סופי בקורס חובה יחיד סטודנט, שנרשם לקורס פעמיים וציונו במועד ההבחנות האחרון אינו ציון "עובר" )ציון מספרי הנופל מ- 61, וציון מילולי: לא נבחן, לא השלים, נפסל ונכשל( יופסקו לימודיו. בדיקת הישגי הסטודנט לצורך מניין הכישלונות בקורס יחיד מניין שאינו יכול לעבור 5 כישלונות - תיעשה במהלך כל שנות לימודיו של הסטודנט. ) ( ב. כישלונות במכלול קורסי החובה 14

15 סטודנט שבמהלך לימודיו נכשל בארבעה קורסי חובה שונים יופסקו לימודיו. המעקב אחר צבירת כישלונות במכלול קורסי החובה מתקיים מתחילת לימודי הסטודנט בתוכנית. בדיקת הישגי הסטודנט, לצורך מניין כישלונות במכלול הקורסים, תיעשה בתום כל סמסטר/שנה. חרף האמור בסעיף זה, דקן ביה"ס רשאי לקבוע מספר כישלונות נמוך יותר כמחייב הפסקת לימודיו של הסטודנט. הודעה בכתב על הפסקת לימודים תישלח לסטודנט בדואר רשום ובדואר אלקטרוני. 15

16 ח. הפעלת תכנית מבחן עקב צבירת כשלונות חרף האמור בסעיף ז' דלעיל תוכל ועדה בראשות דקן בית הספר, שתמנה שני חברים נוספים שימונו ע"י הדקן )להלן "הוועדה"(, שלא להפסיק את לימודיו של סטודנט שצבר כישלון סופי בקורס חובה יחיד או ארבעה כישלונות במכלול קורסי החובה ולחייבו, תחת זאת, בתכנית מבחן. ) ( ) ( תחליט הוועדה לחייב סטודנט בתכנית מבחן תשלח לו הודעה בכתב על כך בדואר רשום ובדואר אלקטרוני ובמקביל ישונה מעמדו ברישומי המכללה למעמד של סטודנט בתכנית מבחן. סטודנט שלא יירשם לקורסים שנקבעו לו בתוכנית המבחן, יופסקו לימודיו בתם המועד הקצוב לרישום לקורסים כאמור. להלן פירוט התקנות הנוגעות לתכנית המבחן: 1. לסטודנט בתכנית מבחן שמעמדו יהיה מעמד של "סטודנט בתכנית מבחן" תיקבע תכנית לימודים מיוחדת, שמשכה ייקבע ע"י הדקן. 2. במסגרת התוכנית האמורה יהיה על הסטודנט ללמוד ולהשלים בהצלחה, בתוך פרק זמן שיקבע הדקן, את כל קורסי החובה בהם לא השיג ציון חיובי וזאת כתנאי להמשך לימודיו בתוכנית. 3. לסטודנט בתכנית מבחן יותר להירשם לקורס חובה בו נכשל, פעם אחת נוספת בלבד. בגין רישומו החוזר לקורס יעמדו לרשות הסטודנט שני מועדי הבחינה הרגילים של הקורס, מועד א' ומועד ב'. 5. אם ייכשל סטודנט בתכנית מבחן באחד מן הקורסים הכלולים בתכנית המבחן שלו, או שלא יעמוד בכל דרישות תכנית המבחן בפרק הזמן שקבע הדקן, יופסקו לימודי הסטודנט ללא דיון נוסף. 4. סטודנט לא יוכל להשתתף בתכנית מבחן יותר מפעם אחת. הדקן רשאי לחייב את סטודנט בתכנית מבחן ללמוד קורסים נוספים לאלה שבגין הכישלון בהם חויב הוא בתכנית המבחן ]להלן:"הקורסים הנוספים"[ ה. קורסים הנוספים לא ייחשבו כחלק מתכנית המבחן ולא יחולו עליהם תנאי תכנית המבחן. מובהר בזאת מפורשות כי אם לא יעמוד סטודנט בתכנית מבחן בתנאי תכנית המבחן, יופסקו לימודיו, ללא דיון נוסף, אף אם עמד בהצלחה בקורסים הנוספים. על הקורסים הנוספים יחולו תנאי צבירת הכישלונות האמורים בסעיפים ז ]א[ ו]ב[ דלעיל. אם יצבור הסטודנט כישלונות בקורסים הנוספים 16

17 המחייבים את הפסקת לימודיו, עמד בהצלחה בתכנית המבחן שהוטלה עליו. יופסקו לימודיו ללא דיון נוסף, אף אם חרף האמור לעיל, רשאי יהיה הדקן, להחליט, על פי שיקול דעתו, שלא להפסיק את לימודי הסטודנט בנסיבות כאמור וזאת במקרים מיוחדים ובהתבסס על מכלול הישגיו של הסטודנט בתוכנית הלימודים. החלטה זו תהיה טעונה את אישור סגן הנשיא לעניינים אקדמיים. נוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה" , מתפרסם קובץ נהלים( ומומלץ - באתר האינטרנט של המכללה )בפרק "אודות המכללה" לסטודנט לעיין בו. כללים להענקת מלגות הצטיינות בשנה"ל תשע"ט על הישגים בשנה"ל תשע"ח כמדי שנה, תעניק המכללה מלגות הצטיינות למסיימי שנים א', ב' ו-ג' אשר ישיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשע"ח )תלמידי שנה רביעית אינם זכאים למלגת הצטיינות בגין שנת לימודים זו(. רשימת המועמדים לקבלת מלגות הצטיינות, מקרבה ייבחרו מקבלי המלגות, עפ"י המכסה שתוקצה, תפורסם עם סיום הליך איתור המועמדים. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך שנת הלימודים תשע"ט זכאות לקבלת מלגות הצטיינות שתי דרישות סף ) ( 1.1 צבירת נ"ז מתחילת הלימודים בהיקף המפורט להלן: עבור סטודנטים בשנה א' בכל תכניות הלימודים כולל מעוף תלת שנתי: מינימום 34 נ"ז לפחות שנלמדו במכללה. עבור סטודנטים בשנה ב' בכל תכניות הלימודים כולל מעוף תלת שנתי 34 נ"ז לפחות ו- 71 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'. עבור סטודנטים בשנה ג' בבתי הספר לניהול- כלכלה, ממשל וחברה ומדעי הסיעוד 34 נ"ז לפחות ו- 114 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'. עבור סטודנטים בשנה ג' בבית הספר למדעי המחשב 34 נ"ז לפחות, ו- 111 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', בשנת הלימודים תשע"ח. עבור סטודנטים בשנה ג' בבית הספר למדעי ההתנהגות 24 נ"ז לפחות, ו- 115 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', בשנת הלימודים תשע"ז עבור סטודנטים בשנה ג' שיסיימו בתשע"ח את מלוא חובות התואר, זכאותם למלגת הצטיינות תיבדק אם צברו בשנה זו 14 נ"ז לפחות עבור סטודנטים בתוכנית "מעוף", שנה א': צבירה של 31 נ"ז לפחות, שנה ב': 31 נ"ז לפחות ו- 61 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', שנה ג': 31 נ"ז לפחות ו- 91 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א' עבור סטודנטים במסלול הגמיש בתכנית לתואר בוגר במערכות מידע: )1( ) ( 17

18 מתחילי שנה"ל תשע"ו: שנה ב': 31 נ"ז לפחות ו- 66 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', שנה ג': צבירה של 39 נ"ז לפחות ו- 114 נ"ז על בסיס מצטבר החל משנה א. )2( מתחילי שנה"ל תשע"ז: שנה א': צבירה של 35 נ"ז לפחות, שנה ב': 32 נ"ז לפחות ו- 66 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', שנה ג': צבירה של 39 נ"ז לפחות ו- 114 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'. ממוצע ציונים מינימאלי: ממוצע ציונים 85 במהלך השנה בגינה מוענקות ההצטיינות. מלגות 1.2 המכללה תהיה רשאית להעניק מלגות הצטיינות גם לסטודנטים שאינם עומדים באופן מלא בדרישות הסף המפורטות בסעיפים , ו , וזאת במקרים מיוחדים ועפ"י החלטה מנומקת של דקן ביה"ס ובלבד שמספרן הכולל של המלגות שיוענקו לסטודנטים מעין אלה לא יעלה על שניים בשנה בכל בית ספר. 1.3 ) ( אופן חישוב ממוצע הציונים )לגבי סטודנטים שעמדו בדרישות הסף(: 2.1 בחישוב ממוצע הציונים לסטודנט ייכללו כל הקורסים שהוא למד בשנה"ל תשע"ח )סמסטר א', ב' וקיץ(, יהיה מספרם אשר יהיה. 2.2 הציון האחרון שניתן בקורס הוא הציון הקובע. לפיכך ייחשב רק ציון זה בחישוב הממוצע. 2.3 לא ניתן להשמיט ציון קורס לצורך חישוב הציון הממוצע המזכה בהצטיינות. 2.5 סטודנטים בעלי פטור: מועמדותם להצטיינות תיבחן על סמך הישגיהם בלימודים במכללה, כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 1.2 דלעיל. סטודנטים בעלי פטור שאינם עומדים בכללים המפורטים בסעיף 1.1, מועמדותם להצטיינות תישקל ע"י דקן ביה"ס ובלבד שעמדו בממוצע הציונים המינימלי הנדרש: התאריך הקובע להשלמת מטלות הלימוד )מועד הגשת עבודה/מועד בחינה( לצורך הכללתן בממוצע הציונים הינו ; לגבי עבודות סמינריוניות )בסמינרים שנתיים( ועבודות המוגשות במסגרת סדנאות שנתיות ועבודות גמר המוגשות במסגרת הקורסים התאריך הקובע הוא אף אם תאריך ההגשה הסופי של אלה הינו המאוחר יותר..6 הציון הממוצע המזכה במלגות הצטיינות נקבע בנפרד לכל שנת לימודים בכל תכנית לימודים לתואר. סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל תשע"ח בטרם השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל תשע"ח..7.3 סטודנט שיורשע בשנת הלימודים תשע"ח באחת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים )תשנ"ה( לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות 18.9

19 האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף הרשעתו. סטודנטים מצטיינים בכל ביה"ס אשר אינם נמנים עם מצטייני נשיא, שממוצע ציוניהם בקורסים אינו נופל מ- 34 והעומדים בכללים המפורטים כדלהלן, יוגדרו כמצטייני דקן ויקבלו תעודת מצטיין דקן ביה"ס על הצטיינותם..11 לימודי אנגלית ברמת ''פטור'' סטודנט שלא הגיע לרמת ''פטור'' באנגלית בבחינת הכניסה הפסיכומטרית, נדרש להגיע לרמת ''פטור'' עד תום השנה השנייה ללימודיו. כלל זה חל גם על סטודנט המחליף תוכנית לימודים. סטודנט שלא יגיע לרמת "פטור" באנגלית עד למועד הנדרש, לא יהיה רשאי להירשם לקורסים, זולת קורסי האנגלית, עד שיגיע לרמת "פטור" באנגלית. )הערה: הגדרת פרק הזמן הנדרש להשגת הפטור באנגלית עד תום שנתיים ממועד תחילת הלימודים במקום עד תום שלושה סמסטרים תחול על תלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ע ואילך, ותוקפה יהיה למשך שלוש שנים בלבד(..14 ) ( משוחררים מלימודי אנגלית ברמת ''פטור'': א. בעלי תואר אקדמי מוכר, שלמדו אנגלית כשפה זרה במוסד להשכלה גבוהה בארץ, אשר לימודי האנגלית בו הוכרו על-ידי המכללה. ב. סטודנטים המוכיחים כי למדו שנתיים לפחות בבי''ס תיכון )כיתות י''א ו-י''ב( או ברמה על-תיכונית בארץ דוברת אנגלית ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית. ג. סטודנטים המוכיחים כי סיימו בהצלחה )בציון 61 לפחות( קורס המעניק ''פטור'' באנגלית, במוסד להשכלה גבוהה בארץ, בתנאי שהקורס הוכר על-ידי המכללה. סטודנטים אלה חייבים להמציא אישור מטעם היחידה לאנגלית מהמוסד בו למדו, בו יצויינו: רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי. סטודנטים, אשר קיבלו ''פטור'' על סמך בחינה בלבד במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית. החלפת תוכנית לימודים על סטודנט המעוניין להחליף את תוכנית לימודיו לתואר בתוכנית לימודים לתואר אחרת, להגיש את בקשתו לראש מינהל סטודנטים על גבי טופס "בקשה להחלפת תוכנית לימודים". טופס הבקשה נמצא במזכירות הסטודנטים ובאתר האינטרנט של המכללה )קישור: סטודנטים- "טפסים להורדה"(. אישור הבקשה להחלפת תוכנית הלימודים מותנה בעמידה בדרישות הסף של תוכנית הלימודים. המועד הקובע למניין חמש השנים לסיום הלימודים לתואר החל על סטודנט שהחליף את תוכנית לימודיו לתואר הינו מועד תחילת לימודיו לתוכנית הלימודים אליה עבר

20 הפסקת לימודים על-ידי הסטודנט סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, מבלי שתקופה זו תיכלל בפרקי הזמן המרביים לסיום התואר ולעמידה בדרישות האקדמיות )כגון השגת "פטור" באנגלית(. סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב למלא טופס בקשה ל"הפסקת לימודים" ולהגישו למזכירות סטודנטים. הטופס נמצא במזכירות הסטודנטים ובאתר האינטרנט של המכללה )קישור: סטודנטים- "טפסים להורדה"(. על הסטודנט לוודא קבלת אישור ההודעה על הפסקת לימודים ממזכירות הסטודנטים. סטודנט שלא נרשם לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך, למעט סטודנט שנה א'. על סטודנט שנה א' שיבקש לא לממש את לימודיו במכללה, להודיע על כך באמצעות טופס "הפסקת לימודים". על הסטודנט לוודא קבלת אישור ההודעה על הפסקת לימודים ממזכירות הסטודנטים. בתקנות שכ"ל המתפרסמות, לקראת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המכללה בקישור מפורטים הכללים להחזר כספי במקרה של הפסקת לימודים. חידוש לימודים סטודנט שהיה בהפסקת לימודים, אף למשך סמסטר אחד, חייב בהליך חידוש לימודים. בקשה לחידוש לימודים יש להגיש למזכירות ביה"ס, לכל המאוחר עד תחילת הסמסטר בו מתכוון הסטודנט לחדש לימודיו. אם נרשם הסטודנט לקורס בתקופת הרישום המאוחר יהיה הוא חייב להשלים את חומר הקורס אליו נרשם במועד כאמור. תקנות: א. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות אינו רשאי לחדש לימודיו בתוכנית הלימודים בה למד. ב. סטודנט אשר לא הגיע לרמת ''פטור'' באנגלית תוך פרק הזמן הנדרש, אינו זכאי לחדש לימודיו בתוכנית הלימודים עד להשלמת החובה הנ''ל. ג. מי שהתחיל בלימודים ולא סיים לפחות שלושה מקורסי תוכנית הלימודים בציון ''עובר'' קודם שהפסיק לימודיו, אינו זכאי לחידוש לימודים ועליו לעבור הליכי רישום וקבלה כמועמד חדש. אם יתקבל מחדש, ייחשבו ציוניו הקודמים כחלק מרשומת לימודיו. ד. על מחדש הלימודים תחול תוכנית הלימודים הנוהגת בעת החידוש. ה. במקרה של הפסקת לימודים עד חמש שנים, יוכרו הקורסים שנלמדו לפני ההפסקה. הכרה בקורסים שעברו חמש שנים ומעלה מאז נלמדו, תהיה טעונה את אישור מוסדות המכללה. ו. דקן ביה"ס יהיה רשאי שלא לאשר בקשה לחידוש לימודים אם יסבור, לאור היקף הנ"ז שצבר הסטודנט קודם שהפסיק לימודיו, כי לא יוכל להשלים את מכסת הנ"ז הנדרש בתוכנית הלימודים במועד הנדרש. הפסקת לימודים על-ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות א. סטודנט שלא הגיע לרמת ''פטור'' באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודיו אינו זכאי להמשיך לימודיו. פרק הזמן הנדרש להשגת "פטור" באנגלית לסטודנטים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"א עד שנה"ל תשע"ב הינו שנתיים ראה סעיף 15 לתקנון ) ( ) ( ) ( ) (.18

21 ב. ג. ד. ה. סטודנט שלא סיים לימודיו לקראת התואר תוך חמש שנים מתחילתם אינו זכאי להמשיך לימודיו. משך הלימודים המצויין בסעיפים א' ג' הינו בכפוף לאמור בסעיף 4 לתקנון לעניין השעייה מלימודים ביוזמת הסטודנט. סטודנט שצבר כישלונות למעלה מן המותר על פי התקנות אינו רשאי להמשיך לימודיו. סטודנט אשר לימודיו בתוכנית הלימודים הופסקו, לא יהיה זכאי לחדש לימודים או להתקבל מחדש לאותה תוכנית לימודים. אם יהיה מעוניין להתקבל לתוכנית לימודים אחרת, יהיה עליו לעבור הליכי קבלה כמועמד חדש. סטודנט שלימודיו הופסקו רשאי לגשת לבחינות בקורסים בהם עומד לרשותו מועד בחינה ובהם יש לו זכאות להבחן. אישורי לימודים תנאי לקבלת אישורי לימודים הוא הסדרת שכר לימוד כנדרש. ניתן לקבל האישורים גם בשפה האנגלית..19 סוגי האישורים: א. אישור לימודים: מסמך המעיד על היות הסטודנט פעיל בסמסטר נתון. ה. גיליון ציונים גיליון ציונים המוצא במהלך הלימודים משקף את מצבו של הסטודנט בלימודים וכולל מידע על מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים )ציון אחרון בכל רישום לקורס( ופרוט כל הקורסים אליהם נרשם, כולל קורסים חוזרים. בגיליון ציונים המוצא לאחר מתן אישור זכאות לתואר: 1. מוצג ציון אחרון בקורס. 2. מסומנים קורסי בחירה שלא נכללו בחישוב ציון הגמר )קורסי בחירה עודפים(. 3. מוצג ציון הגמר ותאריך הזכאות לתואר. עפ"י בקשת הסטודנט ניתן להציג את מיקומו בדירוג המסיימים. ב 1. ב 2. ו. ז. אישור מצב לימודים מפרט את יתרת חובות הסטודנט לתואר וניתן רק לסטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם. אישור זכאות לתואר ראה סעיף 21 שלהלן. זכאות לתואר סטודנט אשר סיים את כל חובותיו לתואר יגיש בקשה לקבלת אישור זכאות לתואר. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. המועד המאוחר ביותר להגשת בקשה לאישור זכאות לתואר הוא שנה מהמועד בו סיים את כל חובותיו לתואר ובלבד כי במהלך שנה זו נרשם.2. 21

22 לקורס/ים במכללה לצורך שיפור ציוניו, וכן כי לא חלפו חמש שנים מיום תחילת הלימודים. מועד הזכאות לתואר הוא היום בו השלים הסטודנט את חובת לימודיו האחרונה. שקלול ציון הגמר ציון הגמר הוא הציון המשוקלל של הסטודנט בקורסים הכלולים בתוכנית לימודיו. ציוני אנגלית לפטור וציוני מוסדות אחרים, אינם נכללים בשקלול )ציוני מוסדות אחרים ישוקללו רק במקרים שהסטודנט הופנה ע''י המכללה ללמוד קורסים במוסד אחר(. למד הסטודנט קורסים מעבר לנדרש בתוכנית הלימודים יילקחו בחשבון הקורסים בעלי הציונים הגבוהים, אלא אם כן ביקש הסטודנט אחרת. השקלול נעשה עפ''י מספר נקודות הזכות של כל קורס )המצוין ליד שם הקורס בפרקי תוכניות הלימודים(. הענקת תואר ''בהצטיינות'' או "בהצטיינות יתרה" כללים להענקת תואר בוגר "בהצטיינות" או ב"הצטיינות יתרה" מפורטים ב"נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה" לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר "בוגר" ולתואר "מוסמך". לצורך בדיקת זכאותו של בוגר לסיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, יילקח בחשבון ציונו הסופי שאינו מעוגל. לא יוענק תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לסטודנט שהורשע במהלך לימודיו לתואר בעבירת משמעת, גם אם עמד בכללי ההצטיינות או ההצטיינות היתרה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את התואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, על אף הרשעתו. משמעת הלימודים במכללה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת המעמד של סטודנט מכללה. על הסטודנטים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים במכללה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון: - אי-ציות לתקנונים ונהלים הנקבעים על-ידי רשויות המכללה או אי-מילוי הוראות עובדיה או מוריה הניתנות במסגרת תפקידם וסמכותם. - אי-הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות-בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בעל פה לרשויות המכללה. - התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים; - התנהגות הפוגעת בסטודנטים אחרים; - התנהגות הפוגעת במתקנים, בציוד וברכוש המכללה. העונשים להם צפויים סטודנטים שהורשעו בעבירת משמעת הינם כבדים, עד כדי פסילת ציונים בקורסים, הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות, ואף לצמיתות. תקנון משמעת מתפרסם באתר האינטרנט של המכללה )בפרק אודות המכללה קובץ נהלים( ומומלץ לכל סטודנט לעיין בו

23 תקופת השעייה מלימודים ביוזמת המכללה עקב עבירת משמעת נכללת בפרק הזמן המירבי לסיום התואר ולעמידה בדרישות האקדמיות במקרים בהם נקבע פרק זמן כזה. הפסקת לימודים של סטודנט במכללה שהתנהגותו, הנובעת ממצב בריאותו, גורמת להפרעה ממושכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים ולפעילות האקדמית במכללה תיעשה על פי: "נוהל מצב בריאותם של סטודנטים במכללה )5-12..("

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc "שערי משפט" בית הספר למשפטים ידיעון לשנת הלימודים תשע"א תשע"א 2010-2011 1 2 תוכן העניינים דבר דיקן מכללת שערי משפט לשנת תשע"א ד"ר אביעד הכהן... 4 מכללת "שערי משפט" - רקע ומגמות...6 מוסדות המכללה ובית הספר

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מדריך לנרשם תשע"ב מדריך לנרשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ז 1 מועמדים יקרים, אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. כסטודנטים במכללה, תוכלו ליהנות מרמת

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנהל תשעו 2016/2015 אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015 שלום רב, אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד