נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל"

תמליל

1 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1 ת. 12 חיפה )להלן "המשכיר"( מצד אחד לבין: שכתובתה לצורך הסכם זה: )להלן: "השוכר"( מצד שני הואיל: והואיל והמשכיר הינו המחזיק בפועל בנכס מקרקעין הנמצא בסמוך לרחוב מדבר יהודה במעלה אדומים בשטח של כ 618, עליו קיים מבנה ששטחו כ 65 מ"ר )הנתונים הינם על פי הערכה כללית לא מדידה מדויקת( מ"ר, המהווה חלק ממגרש 1021 בתכנית , כמסומן בתשריט נספח א' וכמתואר להמחשת המיקום בלבד בתצלום האוויר המצ"ב כנספח ב', המצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן, כל הבנוי ומחובר חיבור של קבע שאינו ניתן להפרדה : "המושכר"(; והמשכיר מצהיר כי הינו המחזיק במושכר לאחר קבלת החזקה בו מאת חברת החשמל המזרח ירושלמית )להלן: "חמ"י"( וכי אין בידיו מסמכים ו 2 או אסמכתאות לזכות חזקה זו וכן מצהיר כי המושכר פנוי ולא נעשה בו שימוש זמן רב מאד; והואיל והואיל: והואיל: והמוכר פרסם הזמנה להציע הצעות להשכרת המושכר; והשוכר, לאחר שבדק את זכויות המשכיר במושכר, לרבות, אך מבלי למעט, מבחינה פיסית, משפטית, תכנונית, ומכל בחינה אחרת, בדק את דרכי הגישה אליהו ואת האפשרות לאישור הגורמים המוסמכים לפי כל דין להסדרת הבניה והשימוש במושכר לצרכיו ואפשרויות ניצולו והפעלתו, לרבות הפקעות, סוגי השימושים המותרים בו, הוראות התכנון החלות על המושכר ועל סביבתו וכן את כל הגורמים העשויים להשפיע על הצעתו לשכור את המושכר, הגיש הצעה לשכור את המושכר כאמור ובהתאם לתנאי הסכם זה; והמשכיר החליט לקבל הצעתו של השוכר להשכיר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת לשוכר לשם קיום מטרת השכירות כפי שהיא מוגדרת להלן ובהתאם לתנאי הסכם זה; לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: הוראות כלליות 1. המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2 עיסקי 0 מתוך 11 שמור הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פרשנות. הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג, הסכמים והתחייבויות בכתב ובע"פ שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו קודם לחתימתו. כל שינוי בהסכם זה וכל תוספת להסכם יעשו בכתב ויהיו חתומים על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. הגדרות 5. בהסכם זה, עד כמה שהדבר אינו סותר את תוכן הדברים, יהיה לכל מונח המפורט להלן הפרוש שבצידו. "המשכיר" "השוכר" "המושכר" "מטרת השכירות" כמפורט ברישא להסכם זה. כמפורט ברישא להסכם זה. בנכס מקרקעין הנמצא בסמוך לרחוב מדבר יהודה במעלה אדומים בשטח של כ 618, עליו קיים מבנה ששטחו כ 65 מ"ר )הנתונים הינם על פי הערכה כללית לא מדידה מדויקת( מ"ר, המהווה חלק ממגרש 1021 בתכנית , כמסומן בתשריט נספח א' וכמתואר להמחשת המיקום בלבד בתצלום האוויר נספח ב', המצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפר שימושים המותרים על פי דין, בכפוף למצב המשפטי והתכנוני של המושכר וקבלת היתר ו 2 או רישיון הדרוש על פי כל דין. "תקופת השכירות" "דמי השכירות" "המדד היסודי" "המדד החדש" או "המדד הקובע" כמוגדר בסעיף 6 להסכם זה. כהגדרתם בסעיפים 110 בהסכם זה. משמעו מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות( הידוע במועד, קרי מדד חודש 0215 אשר פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ה 15 לחודש משמעו מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות( האחרון שיפורסם, מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע במועד תחילת תקופת השכירות בגינה משולמים דמי השכירות ולגבי תשלומים אחרים המדד האחרון שפורסם לפני המועד שנקבע בהסכם זה לביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים שהשוכר חייב לשלמם. באם יוחלף בסיס המדד או באם תוחלף שיטת חישובו ועריכתו או באם יפורסם על ידי גוף אחר במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יעשה המשכיר את חישוב עליית המדד לצרכי סעיף זה, תוך התחשבות בשינויים הנ"ל. אי תחולת חוק הגנת הדייר 8. השוכר מצהיר כי: המושכר והשכירות אינם מוגנים על פי הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 1100 )להלן "החוק"( ולא על פי הוראות כל חוק אחר העוסק בהגנת הדייר. הסכם זה והיחסים הנוצרים בגינו לא יקנו לו כל זכות על פי החוקים הנ"ל.

3 עיסקי 0 מתוך 11 שמור ה. המושכר הינו "נכס פנוי" כהגדרתו של מונח זה בחוק, ולכן לא יחולו עליו הוראות החוק או כל חוק אחר שיבוא במקומו. הוא לא נתבקש, לא שילם ולא התחייב לשלם למשכיר או לכל אדם אחר דמי מפתח, או כל תשלום אחר העלול להתפרש כדמי מפתח. כל השינויים, התוספות, השיכלולים והשיפורים שייעשו במושכר, אם בכלל, הינם לצרכיו בלבד, אינם ולא יהיו שינויים יסודיים והוראות חלק ג' של החוק לא יחולו בהסכם זה וביחסים שבין הצדדים להסכם. השוכר מצהיר כי ידוע לו כל האמור לעיל וכי רק על סמך הצהרותיו לעיל והתחייבותו להימנע מהעלאת טענה כלשהי הסותרת ו 2 או שאינה מתיישבת עם האמור לעיל, הסכים המשכיר להשכיר לו את המושכר. השכירות ה. המשכיר מצהיר בזאת והשוכר מאשר כי ידוע לו כי נכון למועד חתימת הסכם זה אין בידי המשכיר הסכם חכירה ו 2 או הסכם פיתוח ו 2 או מסמכי זכויות אחרים בגין המושכר וכי ידוע לו כי החזקה וזכויות השימוש במושכר נמסרו לידי המשכיר על ידי חמ"י והשוכר מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לו טענות ו 2 או תביעות בקשר לכך ו 2 או הנובע מכך. המשכיר משכיר בזאת לשוכר והשוכר שוכר בזאת מאת המשכיר את המושכר במצבו כפי שהינו במועד חתימת הסכם זה בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר למטרת השכירות בלב השוכר מצהיר ומאשר כי הובא לידיעתו כי המושכר פנוי וללא שימוש מזה זמן רב מאד ואין בידי המשכיר מידע ו 2 או נתונים בדבר תשתיות במושכר ו 2 או המחוברות למושכר, אם בכלל, מצב מבנה המושכר ו 2 או כל נתון פיזי ו 2 או עובדתי אחר בקשר עם המושכר, לרבות המבנה במושכר. השכירות הינה לתקופה ובתנאים כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן. השוכר מצהיר כי ראה את המושכר לרבות זכויות המשכיר במושכר, את תכניות המתאר והתכניות המפורטות החלות על המושכר, את היתרי הבניה והשימוש )במידה וקיימים(, בדק אותו, מבחינה פיסית, משפטית ומכל בחינה אחרת, בדק את דרכי הגישה אליו, אפשרויות ניצולו והפעלתו וסוגי השימושים המותרים בו, הוראות התכנון, הפקעות וכו' החלות על המושכר ועל סביבתו מצא אותו מתאים לצרכיו, הוא שוכר אותו במצבו כפי שהוא IS( )AS במועד חתימת הסכם זה, והוא מונע מעצמו טענת מום כלשהי ו 2 או אי התאמה לרבות כל טענה בקשר עם התאמת המושכר לצרכיו, תיפקוד המושכר ותקינותו, לרבות תשתיות, ו 2 או למטרותיו ו 2 או כל טענה אחרת. כמו כן, במידת הצורך, על השוכר יהא לפעול על אחריותו ועל חשבונו להעתקה ו 2 או להגנה על תשתיות במושכר, ככל וקיימות וכל זאת בתיאום ואישור מראש מאת המשכיר. המשכיר מצהיר כי, למיטב ידיעתו, כי המושכר נטול תשתיות צמודות, וכי על השוכר יהיה להשקיע על חשבונו ואחריותו השקעות שונות לפי הבנתו, לרבות בגין חיבור דרכי גישה חיבורי חשמל, מים ביוב, טלפון וגז. ו.השוכר מצהיר כי ידוע לו כי לצורך הפעלת המושכר והכשרתו לשימוש יהא עליו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים לדאוג להשגת כל האישורים והרשיונות הדרושים לצורך כך, על פי כל דין. ז. כמו כן ובנוסף, באחריותו הבלעדית של השוכר לבדוק את נושא זיהום הקרקע במושכר ובסביבותיו ולא תהיינה לו שום טענות ו 2 או תביעות כנגד המשכיר בקשר עם זיהום אפשרי של הקרקע. על המשכיר לא תחולנה אחריות ו 2 או חבויות כלשהן בקשר לכך. ח. השוכר מצהיר כי ידוע כי במידה וקיימות פלישות ו 2 או אי התאמות למושכר האחריות לטיפול בהן היא של השוכר ועל חשבונו, ככל שיהיה מעונין לעשות שימוש בשטחי הפלישה. המשכיר לא יהא אחראי לפינויים אולם, החל ממועד תחילת תקופת השכירות מתחייב השוכר לנקוט כל פעולה על פי כל דין לפינוי כל פולש ו 2 או משיג גבול לשטח המושכר.

4 עיסקי 0 מתוך 11 שמור ט. בכל מקרה בו לא יתייצב השוכר לקבלת המושכר ביום תחילת תקופת השכירות ומסירת החזקה לא תהא זו סיבה לדחיית תחילת תקופת השכירות והוראות הסכם זה יחולו כאילו קיבל השוכר את החזקה במושכר בפועל. י.השוכר מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שבמקרה ויתעורר חשד סביר כי במסגרת הליך התקשרות של המשכיר ו 2 או ההסכם ו 2 או כל הסכם אחר עם המשכיר, השוכר ו 2 או מי מטעמו: ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע ו 2 או בניסיון לביצוע תרמית כנגד המשכיר ו 2 או; ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו 2 או למתן שירותים ו 2 או לעסקה במקרקעין ו 2 או לביצוע עבודה עבור המשכיר. )1 )0 המשכיר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו 2 או בכל הליך התקשרות אחר של המשכיר )בס"ק זה: "הליך ההתקשרות"( ו 2 או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו 2 או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו 2 או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם ו 2 או את ההסכם 2 הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות ו 2 או כל הסכם תקף עם השוכר, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות המשכיר מכוחו של ההסכם, מסמכי ההתקשרות, חוק החוזים ]תרופות בשל הפרת חוזה[, התשל"א 1102 או מכח כל דין. השכירות, תקופתה 5 )חמש( שנים שתחילתה 0 )שלושה( חודשים השוכר שוכר בזאת את המושכר לתקופה שלא תעלה על )להלן: וסיומה בתאריך בתאריך לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה, קרי "תקופת השכירות הבסיסית"(. לשוכר שמורה האופציה להאריך תקופת השכירות הבסיסית בתקופה נוספת של עד 0 )שלוש( שנים נוספות בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב למשכיר לפחות 12 יום לפני תום תקופת השכירות הבסיסית )להלן: "תקופת האופציה"(. במהלך תקופת האופציה יחולו הוראות הסכם זה בגין תקופת השכירות הבסיסית בשינויים המחויבים, לרבות המצאת אישורי עריכת ביטוחים וערבות בנקאית. תקופת האופציה תיכנס לתוקפה בכפוף להמצאת אישור עריכת ביטוחים מעודכן והמצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף להלן, בשינויים המחויבים. תקופת השכירות הבסיסית ותקופת האופציה יכונו לעיל והלן ביחד: "תקופת השכירות"..6 מוסכם בזה כי בכל מקרה בו יקבל השוכר את החזקה במושכר לידיו תהווה קבלת החזקה הצהרה מטעמו כי קיבל את המושכר בהתאם להוראות הסכם זה והוא מונע מעצמו כל טענה בקשר למושכר ו 2 או ביצוע הסכם זה על ידי המשכיר. למען הסר כל ספק מובהר ומוצהר בין הצדדים כי המשכיר אינו חייב לבצע כל שינוי ו 2 או תיקון ו 2 או תוספת ו 2 או התאמה למושכר, והשוכר שוכר את המושכר במצבו כפי שהוא בעת חתימת ההסכם. דמי השכירות דמי השכירות החודשיים בגין המושכר יהיו בסך של ) (, בצירוף הפרשי הצמדה למדד היסודי ובתוספת מע"מ כחוק, לפי השיעור שי בתוקף בעת הביצוע בפועל של התשלום )להלן: "דמי השכירות"(. דמי השכירות כמוזכר בס' 1 לעיל יהיו צמודים למדד היסודי באופן שבכל מקרה בו יעלה 2 ירד המדד החדש לעומת המדד היסודי יעלו 2 ירדו )בהתאמה( דמי השכירות בהתאם לשיעור עליית 2 ירידת המדד החדש ביחס למדד היסודי..1.12

5 עיסקי 5 מתוך 11 שמור למען הסר ספק מובהר כי בכל מועד ביצוע תשלום דמי שכירות יערך חישוב הצמדת דמי השכירות למדד כאמור בסעיף 12 לעיל, בהתאם לדמי השכירות שנקבעו בסעיף 1 לעיל, בגין אותה שנה..11 מועדי תשלום 10. דמי השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכיר כולל מס ערך מוסף במועדים שלהלן: דמי השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכיר, כולל מס ערך מוסף מדי 15 )חמישה עשר( ימים מתחילת תקופת השכירות נשוא התשלום. חצי שנה )8 חודשים( מראש, תוך דמי השכירות בגין 8 )ששת( חודשי השכירות הראשונים ישולמו תוך 15 )חמישה עשר( ימים ממועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר כי ביצוע התשלום בפועל הינו תנאי לקבלת החזקה במושכר ותנאי לתחילת תקופת השכירות. בכל מקרה בו היום לביצוע תשלום דמי השכירות הינו יום שבתון )יום שבת, חג וכדו'( ידחה התשלום ליום העבודה הראשון שלאחר יום השבתון. מובהר ומוצהר בין הצדדים כי השוכר לא יהיה רשאי להקדים כל תשלום מתשלומי דמי השכירות החלים עליו על פי הסכם זה אלא אם קיבל את הסכמת המשכיר מראש ובכת כל תשלום החל על השוכר על פי הוראות הסכם זה יפרע במועד שנקבע לו. לא נקבע לתשלום מועד פירעון בהסכם זה, ישולם במועד שנקבע לו על פי חוק )אם קיימת הוראת חוק( או בתוך שבעה ]0[ ימים לאחר דרישתו הראשונה של המשכיר..10 גבית דמי שכירות תשלום דמי השכירות וכל תשלום אחר החל על השוכר ייעשה ע"י המצאת העברה בנקאית לחשבון המשכיר בהתאם להוראות שיימסרו לשוכר בכתב במועדים הקבועים בחוזה זה ובמידה ולא נקבע מועד בחוזה זה, במועד הקבוע בדרישת המשכיר..10 פיגור בתשלומים 15. כל תשלום החל על השוכר לפי הסכם זה, ואשר לא נפרע במועדו, יחולו לגביו ההוראות להלן: הסכום לתשלום ישא הפרשי הצמדה למד אין באמור בפיסקה זו לגרוע מן האמור בפסקה ב' להלן אשר האמור בה יבוא בנוסף לאמור בפיסקה זו. מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד אחר, יחוייב השוכר לשלם למשכיר ריבית שנתית בגובה ריבית הפיגורים של החשב הכללי, כפי שתתעדכן מעת לעת ותהיה בתוקף על כל איחור בתשלום דמי השכירות לרבות מע"מ וכל תשלום אחר שהשוכר יהיה חייב למשכיר על פי הוראות הסכם זה, והכל מיום תחילת הפיגור ועד ליום התשלום בפועל. תשלומים אחרים אשר יחולו על השוכר בנוסף לתשלומים האחרים המפורטים בהסכם זה יחולו על השוכר וישולמו על ידו בתקופת השכירות התשלומים שלהלן:.18 השוכר ישא בכל תשלומי החובה והמיסים, האגרות, והיטלי חובה עירוניים וממשלתיים שוטפים וחד פעמיים, החלים ו 2 או שיחולו מטיבם על בעלים ו 2 או מחזיק של נכס לרבות ארנונה לעירייה ומס רכוש, ולרבות אלו שדרישת תשלום בגינם הופנתה כלפי המשכיר, ובלבד שמיסים אלו יתייחסו לתקופת השכירות על פי תנאי הסכם זה ו 2 או נובעות מפעולות השוכר במושכר. למען הסר ספק יצוין כי השוכר ישא בעלות התקנת נקודות בזק, מוני מים וחשמל וכל הדרוש במושכר, ככל שיהיה צורך בכך.

6 עיסקי 8 מתוך 11 שמור מבלי למעט מכלליות האמור לעיל מתחייב השוכר לשאת במשך התקופה שמיום קבלת החזקה במושכר בכל התשלומים השוטפים וההוצאות בגין אספקת חשמל, מים גז וטלפון, ועד הבית וכל תשלום אחר החל מטיבו על בעלים ו 2 או מחזיק של המושכר. השוכר יסב, מיד עם חתימת הסכם זה, על שמו, את חשבון הארנונה והמים במידה וישנם תקופת השכירות וישלח למשכיר אישור על כך, תוך 5 )חמישה( ימים ממועד חתימת הסכם זה. למשך כל המיסים והתשלומים שיגיעו לעירייה, ו 2 או לממשלה, ו 2 או לרשות תכנונית כלשהי ו 2 או לממ"י, ו 2 או לכל גוף אחר בגין ו 2 או בקשר לפעילות ו 2 או עבודות במושכר ו 2 או העסק שיפעיל ו 2 או ינהל השוכר במושכר, לרבות היטל השבחה, מס עסק, מס שלטים ואגרות רישיונות להקמת העסק ולניהולו, דמי היתר, דמי הסכמה, דמי ניצול, יחולו על השוכר בלבד וישולמו על ידו. תשלומים כאמור בס"ק הגובות. א', ב' וג' כנ"ל ישולמו על ידי השוכר במועד החוקי שיש לשלמם לרשויות מובהר בזאת כי תשלומי מיסים ו 2 או חובות בגין המושכר עד ליום מסירת החזקה לא יחולו על השוכר, יחולו על המשכיר וישולמו על ידו, והכל אם יש באי תשלומם משום פגיעה בשימוש השוכר במושכר. לכל תשלום החל על השוכר לפי הסכם זה יוסיף השוכר מס ערך מוסף לפי השיעור שי בתוקף בעת הבצוע בפועל של כל תשלום מהתשלומים המגיעים עפ"י הסכם זה. חשבונית מס תוצא על ידי המשכיר במועד החוקי ותשלח לשוכר בתוך שבועיים )10( ימים במועד החוקי להוצאתה וזאת לאחר תשלום המע"מ למשכיר ופרעונו. ובכל מקרה ה. ו. השוכר מתחייב להציג בפני המשכיר מפעם לפעם, תוך 0 )שלושה( ימים ממועד דרישתו של המשכיר, את כל הקבלות או האישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו, התשלומים החלים עליו לפי הסכם זה. במקרה שהמשכיר ישלם, מכל סיבה שהיא, תשלום כלשהו אשר לפי הוראות ההסכם חל על השוכר על השוכר להחזיר למשכיר כל סכום שישולם על ידו כאמור, מייד לפי דרישתו הראשונה. יהיה ז. למען הסר ספק מובהר בזה כי בכל מקרה המשכיר לא ישלם דמי תיווך ו 2 או שכר טרחת עורך דין בגין הסכם זה. בניה, הקמת מתקנים ושינויים במושכר השוכר אינו רשאי לבצע כל שינוי פנימי ו 2 או חיצוני ו 2 או להוסיף כל תוספת בניה במושכר או בסביבתו ולא להרוס חלק מהם, לא להתקין או להסיר אינסטלציה לחשמל, מים, ביוב או כל סוג אחר, בכל תקופת השכירות וכן בכל תקופת האופציה, אלא על פי כל דין ובהתאם להוראות הסכם זה ומכח היתר בניה 2 רישיון על פי כל דין ובהתאם להיתר 2 רישיון כאמור אשר יהיו בתוקף במהלך כל תקופת השכירות. למען הסר ספק, לא יהיה באי הוצאה 2 קבלת רישיון ו 2 או היתר כדי לדחות מועד תחילת תקופת השכירות על פי הסכם זה ותקופת הביניים עד לקבלת ההיתר 2 רישיון, ככל ותהיה, תכלל במסגרת תקופת השכירות. רצה השוכר לבצע מן האמור בס"ק א' לעיל, יפנה למשכיר לקבלת הסכמתו בכתב ומראש. נעתר המשכיר לבקשת השוכר כאמור בס"ק ב' לעיל, יחולו הוראות אלו:.10 כל ההוצאות בגין בניה, התוספות והשינויים יחולו על השוכר. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יהא רשאי השוכר לנכות ו 2 או לקזז מדמי השכירות ו 2 או מכל תשלום בו חייב השוכר למשכיר הוצאות ו 2 או השקעות ו 2 או תשלומים כלשהם שנגרמו לו בקשר עם המושכר, לרבות בקשר עם בניה ו 2 או קבלת רישיונות, היתרים וכו'..1 השוכר מתחייב לקבל על חשבונו את כל האישורים וההיתרים הנדרשים ו 2 או שידרשו מאת הרשויות המוסמכות ולפעול על פיהם.

7 עיסקי 0 מתוך 11 שמור המשכיר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי להורות לשוכר באם השינויים והתוספות של קבע יושארו, כולם או חלקם, לאחר עזיבת השוכר, או להחזיר את המושכר למצבו קודם לביצוע השינויים, הכל על חשבון השוכר מבלי שהמשכיר יהא חייב בתשלום כלשהו לשוכר בגין השינויים ו 2 או התוספות. ה. ביצע השוכר את התוספות ו 2 או השינויים כאמור בס"ק א' לעיל, ללא הסכמת המשכיר בכתב ומראש, רשאי המשכיר להביא את ההסכם לידי סיום ללא כל צורך במתן הודעה מראש ולחילופין ומבלי לגרוע מזכותו כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי למנוע ביצוע השינוי או התוספת בכל עת ולסלק או להרוס כל שינוי או תוספת או חלק מהם הכל על חשבון השוכר. לא עשה המשכיר שימוש בזכותו לפי ס"ק זה, יחולו הוראות ס"ק ]ג'[ לעיל בשינויים המחויבים. השוכר מתחייב לבצע כל העבודות במושכר בעצמו ו 2 או על ידי קבלנים מטעמו בכפוף לכך שכולם קבלנים רשומים על פי כל דין. מסירת החזקה מסירת החזקה במושכר תהא במועד תחילת תקופת השכירות ובתנאי שהתחייבויות השוכר כלפי המשכיר על פי הוראות הסכם זה מולאו במלואן, ובמיוחד התשלום הנזכר בסעיף 10 ב' לעיל. העמדת המושכר לרשות השוכר במועד מסירת המושכר כאמור תחשב כמסירת המושכר ומסירת החזקה הבלעדית בו לידי השוכר. בהתאם לשיקול דעת המשכיר ומבלי לפגוע באמור בס"ק 16. לעיל, המשכיר והשוכר יהיו רשאים לערוך במועד מסירת המושכר סיור משותף במושכר במהלכו יערכו פרוטוקול בו ירשמו מצב המושכר ומצב הציוד השייך לחברה הנמצא בו, אם יהיה כזה. רשימת הציוד והפרוטוקול יצורפו להסכם זה ויסומנו כנספח ג'..16 ביטוח השוכר ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או הפסד ממין כלשהו שייגרמו לעצמו, למי הבא מטעמו, למשכיר או לכל צד שלישי, בגין ההסכם, בקשר אליו או הנובע ממנו מסיבה כלשהי, בין שנגרם על ידי השוכר ובין על ידי קבלנים ו 2 או מי מטעמו. מבלי לגרוע מאחריות השוכר בין על פי הסכם זה ובין על פי כל דין, ומבלי להטיל כל אחריות על המשכיר ו 2 או הפועלים מטעמו, מתחייב השוכר לערוך ולקיים על חשבונו, משך כל תקופת השכירות את הביטוחים הבאים: מבלי לגרוע מאחריותו, השוכר מתחייב לבטח, על חשבונו בלבד, לטובתו ולטובת המשכיר, בחברת ביטוח בעלת מוניטין, את חבויותיו, הן על פי כל דין והן על פי הוראות הסכם זה. השוכר מתחייב כי לכל תקופת ההסכם תהיינה ברשותו פוליסות ביטוח בהתאם לנדרש בסעיף זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לרכוש, בין היתר, פוליסות הביטוח שלהלן:.11 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות מינימליים של 1,522,222 דולר ארה"ב לעוב הביטוח יורחב לשפות את המשכיר למקרה שתיחשב כמעבי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות מינימליים של 1,222,222 דולר ארה"ב לאירוע. הביטוח יורחב לשפות את המשכיר ויכלול סעיף אחריות צולבת. ביטוח לציוד השוכר המוצב באתרי המשכיר במלוא ערכו הריאלי. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות התיחלוף נגד המשכיר..1 ביטוחי השוכר יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המשכיר מוותר על כל דרישה להשתתפות ביטוחי המשכיר. וכי המבטח השוכר מתחייב להציג למשכיר את "נספח הביטוח תוספת לפוליסות" בנוסח המצ"ב כנספח ד' כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח שלו והעתקים מפוליסות הביטוח לפני חתימת החברה על ההסכם.

8 עיסקי 6 מתוך 11 שמור החברה רשאית לבדוק את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי השוכר כאמור לעיל, והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימן לנדרש על פי ההסכם. השוכר מצהיר כי זכות הביקורת של החברה ביחס לפוליסות הביטוח וזכותה להורות על תיקונן כאמור לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לפוליסות הביטוח, טיבן או היקפן, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על השוכר על פי הסכם זה או על פי כל דין. השוכר מתחייב כי הוראות סעיף זה יחולו גם על הקבלנים אשר יועסקו על ידו בקשר להסכם. מובהר בזאת כי גם אם מסיבה כלשהיא לא ייערך ביטוח לרכושו של השוכר היקף נאות או לא ייערך בכלל, לא תחול על המשכיר כל הוצאה או פיצוי אשר מקורם באבדן או נזק לתכולת המושכר ו 2 או רכושו. בכל הביטוחים כמפורט לעיל תיכלל הוראה לפיה הם לא יצומצמו, ישונו או יבוטלו אלא אם תימסר הודעה למשכיר באמצעות דואר רשום 82 יום מראש לפחות..5 השוכר מתחייב לגרום לכך כי בכל הפוליסות הנזכרות בסעיף זה לעיל יהיו המבוטחים השוכר והמשכיר והן יכללו הוראה לפיה לא יהיה רשאי השוכר או כל הבא במקומו לתבוע מאת המשכיר השתתפות בנזק כלשהו ובמיוחד לא יהיה רשאי המבטח לחזור על המשכיר ולתבוע את המשכיר בתביעת שיבו כמו כן, תכלול פוליסת הביטוח הוראה כי לא ניתן לבטל ו 2 או להפסיק הביטוח לפני סיום תקופת הביטוח ללא אישור והסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר. השוכר ימציא למשכיר במעמד חתימתו על הסכם זה את "נספח הביטוח תוספת לפוליסות" נספח ד' כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח שלו והעתקים מפוליסות הביטוח וזאת כתנאי לחתימת המשכיר על הסכם זה. מובהר כי אין בהמצאת פוליסות הביטוח, בדיקתן או אי בדיקתן בכדי להטיל אחריות כלשהי על המשכיר. השוכר גם יציג למשכיר בתחילת כל שנת שכירות, פוליסת ביטוח לשנה הקרובה באופן שבכל תקופת השכירות יהיו השוכר והמשכיר מבוטחים בפוליסות הנזכרות בסעיף זה. ה. ו. זכות הביקורת של המשכיר ושימושו או הימנעותו משימוש בזכותו לראות את הפוליסות ולדרוש עדכון, לא תטלנה עליו אחריות כלשהי לגבי הפוליסות, טיבן, תוקפן או עדכונן. מוסכם בין הצדדים כי כל פיצוי מאת חברת הביטוח על פי סעיף זה לעיל בגין נזק שארע לרכושו של השוכר במושכר ישולם לידי השוכר בלב פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש המשכיר ו 2 או למושכר עצמו, בפוליסת תיכלל ישולם לידי המשכיר בלב השוכר מתחייב לגרום כי הוראה בנוסח ס"ק זה לעיל הביטוח. אחריות לנזקים מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי המשכיר לא ישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים לגוף ו 2 או לרכוש השוכר, עובדיו, נציגיו, מבקריו, מוזמניו או צד שלישי כלשהו שיגרמו במושכר, בסביבתו, בדרך אל המושכר, בין שאלה יגרמו בקשר להחזקת המושכר ו 2 או השימוש ו 2 או אי השימוש בו ו 2 או על ידי ו 2 או בקשר להפעלת או אי הפעלת עסקו של השוכר או מכל סיבה אחרת שהי המשכיר בסעיף זה כולל את המשכיר, שליחיו ו 2 או כל הבא מכוחו וכל אלה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא כאמור בפיסקה א' לעיל. השוכר נוטל בזאת על עצמו את מלוא האחריות בגין כל נזק מאלה המתוארים בפיסקה א' החל ממועד קבלת החזקה במושכר והוא יהיה אחראי במלוא האחריות לכל הנזקים המתוארים לעיל ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל לכל הנזקים שיגרמו למושכר, לרבות בגין נזקים שנגרמו על ידי השוכר ו 2 או קבלנים מטעמו ו 2 או מי מטעמו. 2

9 עיסקי 1 מתוך 11 שמור השוכר יפצה וישפה את המשכיר, בתוך 0 )שבעה( ימים מיום הודעתו בגין כל חיוב ו 2 או הוצאה ו 2 או נזק ו 2 או הפסד ו 2 או דרישה ו 2 או תביעה כספית ו 2 או אחרת, לרבות תביעת נזק ולרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין דרישות ו 2 או תביעות כאמור בסעיף זה אשר יופנו כנגד המשכיר ואשר עילתן ו 2 או מקורן ו 2 או הנובעות, במישרין או בעקיפין, מהשימוש במושכר ו 2 או מניהול עסקו של השוכר במושכר ו 2 או מאחריותו על פי הסכם זה, ובלבד שהמשכיר הודיע לשוכר על כל תביעה כנ"ל. השימוש במושכר לא פעל השוכר כאמור ו 2 או לא דאג לביטול כל תביעה ו 2 או טענה ו 2 או דרישה כאמור כנגד המשכיר, יהא המשכיר רשאי, אך לא חייב, לשלם כל סכום ו 2 או לבצע כל חיוב לו הוא נדרש ו 2 או נתבע ולחייב את השוכר בכל סכום בו נשא לצורך תשלום ו 2 או ביצוע החיוב הנתבע ו 2 או הנדרש כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפטיות או כל הוצאה שהיא, בתוספת ריבית הפיגורים של החשב הכללי, כפי שתתעדכן מעת לעת, מיום ביצוע התשלום ועד לקבלת ההחזר בפועל ובתוספת דמי טיפול בשיעור של 12% )עשרה אחוז(. 01. מבלי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, מתחייב השוכר: להשתמש במושכר אך ורק למטרת השכירות ולא לשום מטרה אחרת. השוכר אינו רשאי להחזיק ולהשתמש במושכר בכולו או בחלקו בכל החזקה ושימוש השונים ממטרת השכירות. חל איסור מוחלט על השוכר לנהל ו 2 או לגרום לניהול ו 2 או להשתמש ו 2 או לגרום לשימוש במושכר למטרה שאינה נכללת בהגדרת מטרות השכירות. מיד עם תחילת תקופת השכירות לגדר בעצמו ועל חשבונו את המושכר בגדר היקפית בהתאם לגבולות המושכר. הגידור טעון אישורו המוקדם של המשכיר )לרבות אישור קב"ט המשכיר ו 2 או מנהל מחוז ירושלים של המשכיר( באשר לאופי הגידור וסוגו, וכפוף להיתר על פי כל דין. במידת הצורך על פי כל דין על השוכר לבצע "הפרדת חצרים" מיד עם תחילת ביצוע עבודות בניה ו 2 או הקמה במושכר. כי הכשרתו של המושכר למטרת השכירות תהיה על ידי השוכר, על אחריותו ועל חשבונו ולא ניתן יהיה לקזזם מדמי השכירות. כי ישיג את כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין לצורך ביצוע עבודות הכשרת המושכר לשימושו ולפעילות השוכר במושכר, ככל ויהיה מעוניין בביצוען של עבודות כאלו, ויציגם לאישורו המוקדם של המשכיר אשר יהיה רשאי לסרב לביצוען של העבודות או חלקן, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט. האמור בס"ק זה הינו תנאי לביצוען של עבודות כלשהן בקרקע המושכר. כל העבודות יבוצעו מכח רישיון 2 היתר על פי דין ובהתאם להם. בכל מקרה מובהר כי תחילתן של כל עבודות, טעונה אישורו של המשכיר. ה. ו. כי לא יציב ואף לא יבקש מהמשכיר ו 2 או מאת כל רשות ו 2 או גוף מוסמך, להציב מבנים של קבע במושכר למעט מכח היתרי בניה כדין ובהתאם למטרת השכירות. לשמור על נקיון המושכר וסביבתו, לא לגרום כל מטרד ולהיות אחראי כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיות והעירוניות לתשלום כל קנסות שהם, עקב אי קיום הוראות סעיף זה. ז. למלא על חשבונו את כל הוראות החוק, התקנות או הדרישות בקשר לשימוש במושכר. שתוצאנה על ידי הרשויות המוסמכות ח. ט. לשפות ו 2 או לפצות את המשכיר בגין כל נזק ו 2 או תביעה נגדו בקשר עם מטרד לשכנים ו 2 או לסביבה הנובעים משימוש השוכר במושכר. לשלם בדייקנות את כל התשלומים המגיעים ממנו למשכיר ו 2 או לרשויות המוסמכות בתאריכים הנקובים לפרעונם.

10 12 מתוך 11 עיסקי שמור י. לאפשר למשכיר ו 2 או לנציגו לבקר במושכר בכל עת סבירה ולבדוק את מצבו ואת השימוש הנעשה בו כדי ל על מידת קיום הוראות הסכם זה ו 2 או על מנת לעשות את הפעולות ולנקוט באמצעים הקבועים בהסכם זה או בכל דין המצריכים כניסה למושכר. י י לקיים את הוראות הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות, פיקוד העורף, בטיחות ובטחון, וירכוש על חשבונו, על פי הוראות הגופים דלעיל, את כל ציוד המניעה והבטיחות הדרוש לשם יישום ושמירת ההוראות דלעיל. כמו כן, לפעול בהתאם לנהלי הבטחות של המשכיר. לדווח מיידית למשכיר בדבר פיקוח ו 2 או סיור ו 2 או ביקור במושכר של נציגי רשויות איכות הסביבה ו 2 או כל רשות ו 2 או גורם ציבורי 2 ממשלתי אחר. י אסור לשוכר להשתמש במושכר לכל מטרה בלתי חוקית שהיא ועליו להימנע מכל פעולה בלתי חוקית או מטרידה במושכר ובסמוך לו. כמו כן מתחייב השוכר לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בהסכם שהם חוקים וחוקי עזר, תקנות, צווים והוראות, תכניות בניין ערים של השלטונות והרשויות המוסמכות החלים ושיחולו על המושכר. י אסור לשוכר להעביר מחוץ למושכר חפצים ו 2 או מתקנים ו 2 או התקנים מכל מין וסוג שהוא והשוכר יהיה רשאי להשתמש אך ורק במושכר לצורך מטרת השכירות ובהתאם להסכם זה. טו. למעט שילוט לגבי עסקו של השוכר במושכר, השוכר לא יהיה רשאי להתקין שילוט ואמצעי פרסומת אחרים במושכר ו 2 או בחזיתות המושכר ו 2 או בסביבתו אלא אם כן קבל את הסכמת המשכיר לכך מראש ובכת בכל מקרה, גודלם, מיקומם, אופן התקנתם והפעלתם של שלטים ואמצעי הפרסומת הנ"ל כפופים לאישורו מראש ובכתב של המשכיר. למען הסר ספק, השוכר אחראי לכך כי יהיו בידיו כל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הנחוצים עפ"י דין מהרשויות המוסמכות להצבת ו 2 או התקנת שילוט, אמצעי פרסום או הצגה אחרת כאמור. במידה ויוצב או יותקן שילוט או אמצעי פרסום אחר על ידי השוכר במושכר ו 2 או בסביבתו בלא לקבל את רשות המשכיר ו 2 או בלא שיהיו בידיו הרשיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לכך, יהיה המשכיר רשאי לסלק ו 2 או להסיר השילוט ו 2 או את אמצעי הפרסום הנ"ל באופן מיידי על חשבונו של השוכר, וזאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים המסורים למשכיר מכוח הוראות החוזה והדין. תחזוקה ותיקונים השוכר מתחייב להשתמש במושכר בצורה זהירה וסבירה ולשקוד על כך שבמשך כל תקופת השכירות יימצא המושכר וכל המתקנים הקשורים בו במצב תקין, סדיר ונקי. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב השוכר לתקן מיד ועל חשבונו כל פגם או קלקול אשר יתגלו בתקופת שהייתו של השוכר במושכר ו 2 או בכל מתקן אחר הקשור בצורה כלשהי עם המושכר, ולרבות בלאי סביר במושכר, תוך שבעה ]0[ ימים מיום התהוותם, אלא אם התיקון דורש פרק זמן ארוך יותר. במידה והשוכר לא יקיים במלואה התחייבות לפי ס"ק א' ו ב' לעיל, יהיה המשכיר רשאי )אך לא חייב( לבצע בעצמו את התחזוקה והתיקונים החלים על השוכר, והשוכר יחזיר למשכיר את כל ההוצאות שהוציא לשם כך מייד עם דרישתו הראשונה ובהתאם למפורט באותה דרישה. 0 איסור העברה או שעבוד זכויות השוכר מצהיר ומוסר בזה כי ידוע לו ששכירות זו היא לשוכר בלבד, לכן הינה אישית והשוכר לא יהיה רשאי למסור ו 2 או להשכיר את המושכר, או כל חלק ממנו, וכן להעביר את זכותו במושכר או בכל חלק ממנו, וכמו כן לא יהיה רשאי להרשות לאחרים להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו, לשתף כל אדם בהחזקת המושכר או בשימוש בו ו 2 או בהנאה ממנו בתמורה או ללא תמורה, מבלי לקבל הסכמתו הקודמת בכתב של המשכיר. 0 זכויותיו של השוכר מכח הסכם זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי.

11 11 מתוך 11 עיסקי שמור אין באמור בהסכם זה כדי למנוע או להגביל את זכות המשכיר לשעבד, למכור או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו במושכר לאדם או לגוף אחר, בכפוף לשמירת זכויות השוכר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשכיר יהיה רשאי להמחות ו 2 או להסב ו 2 או להעביר ו 2 או לשעבד הסכם זה או כל חיוב ו 2 או זכות ו 2 או טובת הנאה הכלולים בו, במקרה של שינוי או פיצול מבני של המשכיר, המתחייב על פי הוראות כל דין ובכלל זה, הוראות חוק משק החשמל, תשנ"ו 1118 ו 2 או הוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 1105 ו 2 או החלטות ממשלה. המשכיר יידע את השוכר בדבר ההמחאה ו 2 או ההסבה ו 2 או ההעברה ו 2 או השעבוד כאמור בכתב ומראש. רישוי ורישיונות המשכיר איננו אחראי כלפי השוכר לקבלת רישיונות או אישורים מאת הרשויות המוסמכות, הדרושים לצורך הפעלה וניהול עסקו של השוכר במושכר. בכל מקרה לא יראו בהשכרת המושכר לשוכר הצהרה או מצג כי לשוכר יינתנו רישיונות להפעלת המושכר למטרות השכירות. השוכר מתחייב בזאת להשיג על חשבונו כל רישיון הדרוש לו ולדאוג לכך שעסקו יוקם ויתנהל על פי הרישיון הדרוש מטעם כל רשות עירונית, ממשלתית, מקומית או אחרת, הכל לפי העניין, ובכלל זה ובמיוחד היתר בניה ורישיון עסק. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. על השוכר לדאוג על חשבונו במשך כל תקופת השכירות לחידוש הרשיונות והאישורים הדרושים כך שהפעלת המושכר והעבודה בו תתנהל בהתאם להוראות כל דין הנוגע לכך ובהתאם לתנאי כל רישיון ו 2 או הוראות ו 2 או תקנות שתוצאנה מזמן לזמן ע"י רשות מוסמכת כלשהי ביחס או בקשר לעסק המתנהל במושכר. 0 לא החל השוכר את פעילותו עם מסירת החזקה, בין היתר מסיבה שלא קיבל רישיון הדרוש על פי סעיף זה דלעיל, יחולו על השוכר כל ההוראות הכלולות בהסכם ואי קבלת רישיון כאמור לא יהא בה סיבה להפרת התחייבות מהתחייבויות השוכר. 1. במקרה ורשות מוסמכת כלשהי התנתה את הוצאת הרישיון להפעלת העסק של השוכר במושכר, בביצוע שינויים בתוך המושכר, יהיה על השוכר לבקש הסכמת המשכיר מראש ובכתב לביצוע כל שינוי כזה. המשכיר לא יתנגד לשינוי כאמור והכל בתנאי שהשוכר ישיג את כל הרשיונות ו 2 או ההיתרים הדרושים מכל רשות ובלבד שהסכמת המשכיר לכל שינוי כאמור לא תטיל עליו כל חבות ו 2 או אחריות ו 2 או הוצאה מכל מין וסוג שהוא לרבות כל אחריות לביצוע השינוי בפועל. במידת הצורך, המשכיר יחתום על מסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון לעסקו של השוכר, והכל בתנאי שלא יהיה בחתימה על מסמכים כאמור בכדי לגרום לנזק למשכיר ו 2 או להטיל עליו אחריות ו 2 או חבות כספית ו 2 או אחרת. מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב השוכר לשפות ו 2 או לפצות את המשכיר בגין כל אחריות ו 2 או חבות כספית שהוטלה על המשכיר בקשר עם חתימת מסמכים כאמור לעיל. ה. ו. השוכר מצהיר בזאת כי הוא בקיא בעיסקו ובתנאי רישויו, וכי לפני חתימתו על הסכם זה ניתנה לו ההזדמנות לבדוק וכי בדק בפועל את התאמת המושכר למטרת השכירות ואת האפשרות לקבלת רשיון או רישיונות הדרושים להפעלת מטרת השכירות במושכר כפי שהוא, וכי מצא את המושכר מתאים למטרות השכירות, והוא מונע מעצמו כל טענה בקשר עם אי התאמה ו 2 או טענת ברירה אחרת כלשהי בגין המושכר ושכירתו. השוכר ימציא למשכיר עותק מכל רשיון ו 2 או היתר ו 2 או אישור כאמור מיד עם קבלתו ו 2 או עם חידושו.

12 10 מתוך 11 עיסקי שמור פינוי או נטישה מוקדמים נטש שוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות, בין אם עשה זאת מרצונו החופשי, בין אם התקיימה עילה לפינויו על פי הוראת הסכם זה וזאת ללא הסכמתו המפורשת של המשכיר בכתב ומראש, ישלם למשכיר את דמי השכירות השנתיים וכל יתר התשלומים החלים עליו מכוח הסכם זה )להלן "התשלומים"( עד לתום תקופת השכירות, כאילו המשיך להחזיק בו ולהשתמש במושכר. התשלומים המצוינים בסעיף זה יחשבו כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש ואין בהם כדי לגרוע מזכות המשכיר לתבוע מהשוכר כל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו 2 או על פי הוראות הסכם זה. במקרה של ביטול ההסכם על ידי המשכיר, עקב הפרת ההסכם על ידי השוכר, לא יראו ביטול זה כחל על הוראות סעיף זה, אלא אם נאמר בו במפורש אחרת בהודעת הביטול. הוראות סעיף זה לא יחולו בכל מקרה בו עזב השוכר את המושכר עקב הפרת ההסכם על ידי המשכיר, בהפרה המזכה אותו בביטול ההסכם והוא עשה כן. 5 פינוי המושכר השוכר יפנה את המושכר ויחזיר את החזקה בו לידי המשכיר ביום סיום תקופת השכירות, או בכל מקרה של ביטול או סיום השכירות, כשהוא פנוי מכל אדם, חפץ או מתקן, למעט ציוד ואביזרים השייכים למשכיר ולמעט הגידור בהיקף המושכר ובמידה וקיים גידור בהיקף הכנס גם גידור זה, שיישאר במצבו, וכשהוא במצב טוב, תקין ושלם להוציא בלאי סביר. מובהר כי השוכר לא יהיה זכאי במקרה של פינוי להחזר השקעות שביצע במושכר, ובכלל זה לא יהיה זכאי להחזר בגין עבודות שביצע לצורך הכשרת המושכר לשימושו, ואפילו אלו קיבלו את אישורו של המשכיר. המשכיר יהא רשאי להודיע לשוכר מראש ובכתב אם הינו מסכים להותרת מבנה ו 2 או מתקנים ו 2 או מחוברים בשטח המושכר לאחר תום תקופת השכירות ובלבד שהמשכיר לא יחויב בתשלום כלשהו בגין מבנה 2 מחוברים 2 מתקנים אלו. פיגר השוכר בהחזרת המושכר בניגוד לאמור בסעיף זה, ישלם השוכר בגין כל יום איחור, סכום שיהא שווה לגובה שלושה ימי שכירות בחודש האחרון וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לסעדים אחרים. תשלום זה יחשב כפיצויים מוערכים ומוסכמים מראש. מותנה, מוסכם ומוצהר בזה מפורשות בין הצדדים כי הפיצוי המוסכם לעיל נקבע בהסכמתם המפורשת של השוכר והמשכיר בעבור איפינוי המושכר על ידי השוכר במועד והצדדים יהיו מנועים על כן מלטעון כי הפיצוי המוסכם נקבע ללא כל יחס לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת הסכם זה כתוצאה מסתברת מאי פינוי המושכר במוע בנוסף לסעדים המוקנים לו על פי סעיף זה, על פי הסכם זה ועל פי כל דין, יהיה המשכיר רשאי לתבוע מאת השוכר כל הסכומים, המיסים, ההתחייבויות, דמי שימוש ראויים, הוצאות, הפסדים וכל תשלום אחר בשל התקופה שבין מועד פינוי המושכר על פי הסכם זה לבין פינוי בפועל כאילו נמשכה תקופת השכירות, ולא יהיה בכך כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות ו 2 או כדי לשחרר את השוכר מחובת פינוי המושכר. מוסכם כי כל ההוצאות שבהן ישא המשכיר לצורך פינוי המושכר לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, יחולו על השוכר ויהוו חוב מצידו למשכיר מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לגבות הוצאות אלה מאת השוכר, יהיה המשכיר זכאי לקזזן מכל יתרות שתנה אצלו לזכות השוכר. במקרה של ביטול ההסכם על ידי המשכיר, לא יראו ביטול זה כחל על הוראות סעיפים קטנים ]א'[, ]ב'[ ו ]ג'[ לעיל אלא אם נאמר במפורש אחרת בהודעת הביטול. 8

13 10 מתוך 11 עיסקי שמור הפרת הסכם כל אחת מהפעולות או מאי הפעולות הבאות תיחשב להפרה יסודית של ההסכם על ידי השוכר: 0 פיגור בתשלום דמי השכירות או בביצוע אחד התשלומים האחרים החלים על המושכר מכח הסכם זה ו 2 או הפרתו, לתקופה העולה על 01 יום מהמועד שנקבע לפרעונם..1 מסירת זכות השימוש או העברת או שעבוד זכויות, בניגוד להוראות סעיף 00 לעיל. הפרת הוראות סעיף 01 בקשר עם השימוש במושכר. הפרת הוראות ס' 00 לעיל בדבר רישוי ורישיונות. אי החזרת החזקה במושכר למשכיר במועד, באופן ובמצב המפורטים בהסכם זה. אי ביצוע התחזוקה והתיקונים במושכר על ידי השוכר, בניגוד לאמור בסעיף 00 לעיל ובלבד שניתנה לשוכר התראה מוקדמת בכתב של שלושים ]02[ ימים והוא לא מילא אחריה. בוטלה או פקעה הערבות הבנקאית שמסר השוכר ו 2 או מי מטעמו, על פי הוראות סעיף 06 להלן..5.8 אי מילוי סעיף 1 לעיל ימים מראש. בדבר תשלום דמי השכירות ובלבד שניתנה התראה על כך לשוכר 10.6 מתן צו, לרבות צו זמני, בקשר לשוכר ו 2 או ליחידיו שיש בו הסדר עם נושים, כינוס נכסים, פשיטת רגל או חיסול עסקים בכל צורה שהיא..1 הפרת סעיף 01 להלן בדבר אי רישום השכירות. כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופיה ו 2 או נסיבותיה, בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, ובלבד שניתנה לשוכר התראה מוקדמת בכתב של ארבעה עשר ]10[ ימים והוא לא מילא אחריה הפר השוכר הפרה יסודית כאמור, יהיה המשכיר רשאי לבטל את ההסכם ותקופת השכירות תבוא לקיצה בתום 0 )שבעה( ימים מתאריך הודעת הביטול של המשכיר, אלא אם תיקן השוכר את ההפרה היסודית בתקופת 0 )שבעה( הימים האמורים, וזאת למרות האמור בהסכם זה ולמרות האמור בסימן ב' לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א כן רשאי המשכיר לדרוש מהשוכר לפנות את המושכר תוך שלושה ]0[ ימים ממועד הביטול והשוכר מתחייב בזה לפנות את המושכר בהתאם לדרישת המשכיר. מוסכם בזה כי בכל מקרה שבו יבוטל הסכם זה על ידי המשכיר עקב הפרה יסודית שלו על ידי השוכר או עקב הפרה אחרת שלא תוקנה לאחר שניתנה התראה או בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 00 לעיל יהיה רשאי המשכיר, וזאת, מבלי לפגוע בזכותו לקבלת כל סעד או תרופה אחרים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לפעול כדלקמן: לתפוס באופן מיידי את החזקה במושכר. לסלק בכוחות עצמו ובאופן מייד את ידו של השוכר וידי עובדיו ו 2 או ידי מי מטעמו ו 2 או לרבות את עובד 2 ם של השוכר לרבות את כל הציוד השייך לשוכר ו 2 או למי מטעמו שימצא 2 ו במושכר באותה העת, מתחום המושכר..1 השוכר מתחייב כי לא יתנגד לביצוע האמור לעיל וישא בכל הוצאותיו של המשכיר עקב כך, לרבות דמי הפינוי והאחסנה של הציו 0. מבוטל.

14 10 מתוך 11 עיסקי שמור 0. לנתק באופן מיידי וחד צדדי את זרם החשמל למושכר. ערבויות ובטוחות 6 להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה ולרבות לשם הבטחת ביצוען של העבודות ו 2 או תשלום דמי שכירות במועד ו 2 או פינוי המושכר ו 2 או את תקינות ושלמות המושכר ו 2 או את ביצועו של כל תשלום ו 2 או כל פעולה שעל השוכר לבצע ו 2 או לשלם לפי הסכם זה ו 2 או לפי כל דין, ימסור השוכר למשכיר במעמד חתימת הסכם זה ובכל מקרה כתנאי לתחילת תקופת השכירות, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה ובלתי מותנית בסך של ) ( ש"ח, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, על פי נוסח המצ"ב כנספח ה' להסכם זה. ערבות זו תהא בתוקף 12 ימים לאחר תום תקופת השכירות. בערבות יכתב כי הסכום האמור בה ישולם לפי דרישה ללא צורך להוכיח את הדרישה וללא צורך לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ויבוטל בה הסעיף הקובע כי לא ניתן למסור דרישת התשלום באמצעות מכשיר הפקסימיליה. הערבות הבנקאית כאמור בס"ק זה יכול שתינתן ע"י צד שלישי ובלבד שיובהר בתוך כתב הערבות עצמו מפורשות כי היא ניתנה להבטחת קיום התחייבויות השוכר שבהסכם זה. לא קיים השוכר את התחייבויותיו על פי חוזה זה ו 2 או כל חלק מהן ומבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד ו 2 או תרופה אחרת ו 2 או נוספת יהיה המשכיר זכאי לממש ולאכוף את הערבות, הן ישירות בבנק והן בהליכי הוצאה לפועל מבלי שתחול על המשכיר חובה מכל מין וסוג שהוא בנוגע לאכיפה ולמימוש כאמור לרבות הצגה לתשלום ו 2 או משלוח הודעת אי כיבוד, ורק עם סיום ההסכם ועם בצוע מלא של כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה ותשלום כל החיובים החלים עליו יחזיר המשכיר לשוכר את הערבות. טרם נקיטת פעולות למימוש הערבות הבנקאית ימסור המשכיר הודעה בכתב על כך לשוכר לפחות 10 יום מראש. השוכר מצהיר כי מימוש ו 2 או איכוף הערבות ו 2 או פתיחת הליך מכל מין ו 2 או סוג שהוא על פיהם לא יפגעו בזכותו של המשכיר לתבוע ולקבל נגד השוכר כל תרופה ו 2 או סעד אחר ו 2 או נוסף העומדים למשכיר בין על פי הוראות הסכם זה ובין על פי הוראות כל דין הקיים בעת חתימת ההסכם או שיהיה קיים בישראל במועד ההפרה. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם וביטול ההסכם לא יהווה ביטול הוראת סעיף זה. שלילת נציגות השוכר שום דבר האמור בהסכם זה ו 2 או התנהגות הצדדים מכוחו לא יפורשו כמסמיכים את השוכר להופיע בשם המשכיר או מטעמו, או כמקנים לו מעמד של נציג המשכיר בעניין כל שהו לא יראו בעובדי השוכר כעובדי המשכיר בנסיבות כלשהן ולמטרה כלשהי. 1 אי קיזוז תשלומים השוכר מסכים כי הסכומים שהוא חב ו 2 או יהיה חייב למשכיר בגין הסכם זה או מכל סיבה שהיא, לא יהיו ברי קיזוז. 2 השוכר מוותר על זכות קיזוז כאמור וזאת למרות האמור בכל דין.

15 15 מתוך 11 עיסקי שמור אי רישום השכירות השוכר לא יהיה רשאי לרשום בגין הסכם זה הערת אזהרה ו 2 או זכות שכירות בלשכת רישום המקרקעין וחתימתו על חוזה מהווה ויתור על זכותו בהתאם לסעיף 108 ו 2 או 01 לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1181 ו 2 או סעיף 150 לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 1100 ו 2 או כל סעיף אחר ו 2 או נוסף אשר יבוא במקום אותם סעיפים ו 2 או יתקן אותם. 1 סטיה או ויתור במקרה שצד להסכם זה לא ישתמש מייד בזכויותיו הנובעות מהסכם זה או בכל חלק מהן, לא יחשב אי שימוש שכזה כויתור, הסכמה או הודאה מצידו, והוא יהיה רשאי לזכויות אלה בכל עת שימצא לנכון. 0 הסכמת צד להסכם זה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים או בסדר מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לאותו מקרה וכל מקרה אחר בעתי מוסכם ומוצהר בזאת כי בכל מקרה בו יבוטל ההסכם או יסתיים תמשכנה לחול כל אותן הוראות הסכם זה, אשר מטבען חלות הן גם לאחר תקופת ההסכם או ביטולו, אף אם לא נאמר הדבר במפורש בסעיף עצמו. הבאת ההסכם לידי סיום מובהר בזאת כי משך כל תקופת השכירות, למשכיר תהיה נתונה הזכות לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של 12 יום מראש ויחולו הוראות סעיף 08 לעיל בדבר פינוי המושכר. במקרה כזה לא תהיה לשוכר כל תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המשכיר. תניה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם זה ורק בשל כך ניאות המשכיר להשכיר לשוכר את המושכר לפי הסכם זה. 0 כפיפות לדינים מיוחדים הסכם זה יהיה כפוף להוראות חוק משק החשמל, תשנ"ו 1118 וכן לכל הוראות חוק, דין, נוהל והחלטות ממשלה או כל רשות מוסמכת שהיא שיחולו ביחס לקרקעות המשכיר ולהתקשרויות מסוג זה החלות על השוכר. 0 הודעות והתראות כל הודעה או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, ישלחו בדואר רשום או ימסרו ביד, על פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה )או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב(, ויראו הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו לנמען עם מסירתו בפועל אם נמסרו ביד, ואם נשלחו בדואר ישראל 00 שעות משעת מסירתן למשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. 5 תיקון ההסכם 08. כל שינוי ו 2 או תיקון להסכם יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

16 18 מתוך 11 עיסקי שמור מקום שיפוט הצדדים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה, אלא אם כן יבקש המשכיר שמקום השיפוט יהיה בבית משפט אחר במדינת ישראל. 0 ולראיה באו הצדדים על החתום המשכיר השוכר אישור עו"ד אני הח"מ, עו"ד מאשר כי מהות ההסכם ושוכנעתי כי הבין מהותו. )להלן: "השוכר"( חתם לפני על ההסכם דלעיל לאחר שהסברתי לו ת.ז., המורשים כמו כן, הנני מאשר כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה ת.ז. לחתום ולהתחייב מטעם השוכר וכי חתימתם מחייבת את השוכר. ו כמו כן, הנני לאשר כי התקבלו כל ההחלטות וננקטו כל ההליכים אצל השוכר לצורך חתימתו על הסכם זה, בהתאם לכל דין., עו"ד תאריך

17 10 מתוך 11 עיסקי שמור י מ ת ר ש י ם נ ס פ ח א' נספח תשריט נספח ב' תצלום אורתופוטו נספח ג' פרוטוקול מסירת חזקה נספח ד' אישור עריכת ביטוחים נספח ה' נוסח כתב ערבות

18 16 מתוך 11 עיסקי שמור נספח ד' נספח ביטוח תוספת לפוליסות המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסות המפורטות להלן אנו )להלן "חברת הביטוח"( מאשרים כי ערכנו פוליסות ביטוח על שם )המבוטח השוכר( לתקופה. כמו כן הרינו לאשר כי הפוליסות כוללות תנאי הכיסוי כמפורט להלן )נא לסמן X בסוגריים המתאימים(: [ [ ] ] מספר פוליסה 0. פוליסת ביטוח חבות מעבידים מורחבת לשפות את חברת החשמל... $ 1,522,222 גבולות אחריות לעובד [ [ [ ] ] ] מספר פוליסה 0. פוליסת ביטוח אחריות צד ג' מורחבת לשפות את חברת החשמל... קיים סעיף אחריות צולבת... $ 1,222,222 גבולות אחריות לאירוע [ [ ] ] מספר פוליסה 0. פוליסת ביטוח לציוד השוכר קיים סעיף ויתור על זכות התיחלוף... גבולות אחריות לאירוע הפוליסות דלעיל כוללות:.1 סעיף לפיו מתחייבת חברת הביטוח להודיע לחברה על כוונתה לבטל פוליסות הביטוח או לבצע שינוי מהותי התנאי הפוליסות לפחות 82 יום לפני שביטול או שינוי כזה ייכנס לתוקפו. סעיף לפיו הפוליסות הינם קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי חברת החשמל וכי חברת הביטוח מוותרת על כל דרישה להשתתפות ביטוחי חברת החשמל ומוותרת על זכות התיחלוף כלפי חברת החשמל. הערות: ולראיה באנו על החתום חתימת חברת הביטוח שם המאשר ותפקידו תאריך

19 11 מתוך 11 עיסקי שמור נספח ה' לכבוד חברת החשמל לישראל בע"מ א.ג.נ. הנדון: ערבות בנקאית 2 ערבות חברת ביטוח מספר על סך ש"ח, בתוקף עד עפ"י בקשת )להלן "המבקש 2 ת"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש 2 ת, עד לסכום של )ש"ח(. הסכום במילים: )להלן "סכום הערבות"(, בקשר למכרז מספר.1 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בתנאי ההצמדה כדלקמן: ה"המדד היסודי" יהיה מדד המחירים לצרכן לחודש שנת בשיעור נקודות. "המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י ערבות זו. אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת 2 הפחתת הפרשי הצמדה, תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש 2 ת. ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום לחודש שנת )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה..5 היא: דרישה על פי ערבות זו, יש להפנות לסניף הבנק 2 חברת הביטוח אשר כתובתו 2 ה בכבוד רב, חתימות שם הבנק 2 חברת הביטוח סניף

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד