ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1"

תמליל

1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

2 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים להודיעכם, כי החל מ חודש ביטוח החיים הקבוצתי לעובדי הטכניון בחברת הראל ביטוח ופיננסים. כחלק מהשירות הניתן ללקוח, הראל ביטוח ופיננסים שמחה לשלוח אליכם חוברת אשר בה מופיעים תנאי הפוליסה המלאים. בברכת בריאות איתנה, הראל 2

3 1.1 הגדרות בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן: "מבוטח" - "תקופת הביטוח" - "דף פרטי הביטוח" - "בעל הפוליסה" - "מוטב" - כהגדרתו בסעיף 3 להלן. התקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח והמסתיימת בתאריך ידוע מראש. דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה המפרט את הזכויות המוקנות למבוטח בתוקף הפוליסה והכולל, בין השאר את הפרטים האלה לפחות: תמצית עיקרי הפוליסה, פרטי הביטוח הניתן, סכום הביטוח, גובה הכיסויים הנרכשים ושיעור הפרמיה לכל כיסוי. מי שפועל לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל הפוליסה והוא מעביד לגבי עובדיו. מי שנקבע ע"י המבוטח כמוטב למקרה מוות בכתב מינוי המוטבים או בהעדר קביעה כזו יורשיו עפ"י דין. מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "מדד" - הכולל פירות וירקות, מחושב לפי בסיס ינואר ) נק'( או בהעדר פרסום כזה, כל מדד אחר אשר יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, בין אם הוא בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף. סך התשלומים שעל בעל הפוליסה להעביר לחברה בגין פוליסה זו. "הפרמיה" - "גיל מירבי לביטוח" - הגיל הנקוב בדף פרטי הביטוח. "גיל מירבי להצטרפות" - המירבי בו ניתן להצטרף לביטוח כמבוטח, כמפורט בדף פרטי הביטוח. "מקרה הביטוח" - כמפורט בנספחי הכיסויים המצורפים לפוליסה. "סכום הביטוח" - הסכום שישולם ע"י החברה בקרות מקרה הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח. "חוק הפיקוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א "חוק חוזה הביטוח" - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א "תקנות ביטוח חיים קבוצתי" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיים קבוצתי(, תשנ"ג "הסדר תחיקתי"- כל החוקים, התקנות, הצווים לרבות החוקים המוזכרים להלן, אשר יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה, המבוטח והחברה, כפי שיחולו מעת לעת. 3

4 2.2 תוכן כיסוי הסיכונים הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה כמפורט בדף פרטי הביטוח ובכפוף לאמור בו ואשר תנאיו מפורטים בנספח לפוליסה. 3.3 המבוטחים.אכמבוטח לצורך פוליסה זו ייחשבו עובדים אצל בעל הפוליסה אשר כלולים ברשימה שהעביר בעל הפוליסה והינם אחד מהבאים: עובד לעניין זה הינו - עובד קבוע או בניסיון לקביעות, עובד בחוזה מיוחד בארץ או בחוץ לארץ, לרבות עובד ששירותו הוארך מעבר לגיל פרישה, עובד שפרש לגמלאות ומועסק על פי חוזה מיוחד, עובדת הנמצאת בחופשת לידה )לפני ו/או אחרי הלידה(, עובד הנמצא בהשתלמות או בחופשת שבתון, עובד המושאל ע"י הטכניון למוסד אחר ועובד הנמצא בחופשה ללא תשלום במידה ושילם לטכניון את דמי הביטוח המלאים. למרות האמור לעיל, לצורך סעיף זה לא יחשבו כעובדים: המורים הנלווים, המורים הקליניים, אסיסטנטים, עוזרים, עורכים, סטודנטים וכל העובדים המקבלים שכר לפי שעות עבודה בפועל. למען הסר ספק, עובד המשתייך ליותר מאחד מהמוסדות המוגדרים כבעל פוליסה לעיל, יבוטח פעם אחת בלבד, לפי קביעת המוסדות הנוגעים בדבר אצל בעל הפוליסה. במקרה של כפל ביטוח אשר נעשה בטעות ובניגוד למוסכם לעיל, תחזיר החברה עודף פרמיות שהועברו אליה בטעות, מתחילת תקופת הביטוח וזאת כל עוד לא קרה מקרה הביטוח..בבכפוף לאמור לעיל בסעיף א', הביטוח לגבי כל מבוטח יתחיל באחד מהמקרים להלן, על פי התאריך המאוחר מביניהם, ובלבד שבאותו מועד לא הגיע המבוטח לגיל המירבי להצטרפות: 1.1 בתחילת תוקף הפוליסה על פי פוליסה זו או במועד הצטרפותו לפוליסת ביטוח קבוצתית קודמת לעובדי בעל הפוליסה אצל החברה, לפי המוקדם מביניהם. 2.2 במועד תחילת עבודתו אצל בעל הפוליסה 4.4 סיום תוקף הביטוח הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד מהמקרים להלן, בתאריך הקודם מביניהם:.אבתום החודש אשר במהלכו הגיע המבוטח לגיל המירבי לביטוח ובתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל פרמיה עבורו..בבתום תוקף הפוליסה ובתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל פרמיה עבורו..גבתום החודש אשר במהלכו הפסיק המבוטח את עבודתו אצל בעל הפוליסה ובתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל פרמיה עבורו. 5.5 סכום הביטוח סכום הביטוח בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח. במידה וסכום הביטוח צמוד למדד, יעשה חישוב ההצמדה כדלהלן:.אהמדד הבסיסי לתשלום סכומי הביטוח הינו המדד הידוע ביום תחילת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח..בהמדד הקובע לצורך חישוב סכום הביטוח יהיה המדד האחרון הידוע לפני מועד התשלום, בהתאם להודעת בעל הפוליסה, ככל שתהא..גיודגש כי, במועדים 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו- 1 באוקטובר בכל שנת ביטוח, יהא רשאי בעל הפוליסה בהודעה בכתב לחברה, להגדיל את סכום הביטוח בהתאם לשיעור עליית המדד בתקופה שחלפה מיום תחילת הביטוח או מיום ההודעה האחרונה על הצמדת סכום הביטוח למדד, לפי המאוחר מביניהם. חישוב ההצמדה יחושב על פי היחס שבין המדד הקובע לבין המדד הבסיסי. 4

5 6.6 תשלום פרמיות.אסכום הפרמיה בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח..בסכום הפרמיה בגינו של כל מבוטח יועבר ע"י בעל הפוליסה לחברה..גבמידה וסכום הפרמיה צמוד למדד, ייעשה חישוב ההצמדה כאמור בסעיף 5 לעיל. יודגש כי במידה ובעל הפוליסה יודיע על הגדלת סכום הביטוח כאמור בסעיף 5ג, הפרמיה החודשית תעודכן באותו שיעור עלייה..דלא שולמה הפרמיה עבור מבוטח במועד תודיע החברה על ביטול הפוליסה בגין אותו מבוטח, בהתאם לאמור ב-"חוק חוזה הביטוח, התשמ"א " ועל פי המועדים הקבועים בחוק..הבתום כל שנת ביטוח תותאם הפרמיה בהתאם לנסיון התביעות ששולמו והתביעות שעומדות לתשלום )תביעות תלויות( ע"פ הנוסחה כדלקמן מכפלת הפרמיה למבוטח בתקופה החולפת, ביחס שבין סכומי התביעות ששולמו ו/או שעומדים להשתלם)תלויות( למבוטחים )על פי הפוליסה( בגין תקופת ההסכם החולפת, לבין 87% מהפרמיה שנגבתה בתקופת ההסכם החולפת.ובכל מקרה לא תעלה הפרמיה החדשה על 125% מהפרמיה הנוכחית ולא תרד אל מתחת ל- 75% ממנה 7.7 הצהרת בעל הפוליסה.אבעל הפוליסה מצהיר שידוע לו כי פוליסה זו כפופה לתקנות ביטוח חיים קבוצתי ועל פי האמור בסעיף 5 ל"תקנות" הוא מוסר לחברה הצהרה המהווה נספח מס' 1 לפוליסה זו..בבנוסף על כך מתחייב בעל הפוליסה במידה וקיימת הוראה בדבר השתתפות ברווחים והפרמיה או חלק ממנה שולמה על ידי המבוטחים עצמם- להחזיר למבוטחים רווחים אשר יצטברו לאחר עריכת חשבון רווח והפסד כאמור בנספח לפוליסה זו. 8.8 ניהול רשימות.אכל חודש יעביר בעל הפוליסה, לחברה את רשימת המבוטחים על פי פוליסה זו. הרשימה הנ"ל תכלול את שמו של המבוטח, את תאריך לידתו ומספר תעודת הזיהוי שלו..בהביטוח יחול על מבוטחים כהגדרתם בסעיף א. לעיל, גם אם מסיבה טכנית כלשהיא נשמט שמם מרשימת המבוטחים שתועבר לחברה ובלבד שעם חזרתם לרשימה, תועבר לחברה הפרמיה עבורם, למפרע, כולל תקופת הפיגור בתוספת ריבית כמקובל בחברה ובכפוף להסדר התחיקתי לעניין תשלום פרמיות בפיגור והפרשי הצמדה. 9.9 הגשת תביעות לתשלום סכום הביטוח לגבי תביעות לתשלום סכום הביטוח על פי פוליסה זו ונספחיה יחולו התנאים הבאים:.אקרה מקרה הביטוח, על בעל הפוליסה או על המבוטח או על המוטב, או בהעדרו על יורשיו של המבוטח עפ"י דין, להודיע תוך זמן סביר לחברה, בכתב, לאחר שנודע לו על קרות הארוע בתנאי שהפוליסה היתה בתוקף לגבי אותו מבוטח. הודעת בעל הפוליסה תשחרר את המבוטח ואת המוטב מחובת מתן ההודעה ולהיפך..בבמקרה מוות מכל סיבה שהיא 1.1 לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף קטן 9.א. לעיל על מות המבוטח, יהיה על בעל הפוליסה או על המוטבים, או בהיעדרם על יורשיו של המבוטח עפ"י דין, להמציא לחברה, בהקדם האפשרי, תעודת פטירה בה צוינה סיבת המוות. 2.2 תוך 7 יום ממועד מילוי כל הדרישות עפ"י הוראת סעיף זה, תשלם החברה למוטב את הסכום המגיע על פי הפוליסה או תדחה את התביעה ותנמק את החלטתה..גבכל מקרי הביטוח האחרים המכוסים בפוליסה זו 1.1 לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף קטן 9.א. לעיל על קרות מקרה הביטוח, יהיה על בעל הפוליסה או המוטב או המבוטח להמציא לחברה, בהקדם האפשרי, אישורים מתאימים לרבות אישור רפואי המפרט את נסיבות האירוע אשר בעקבותיו הפך המבוטח לנכה או כל תעודה או אישור אחר שתדרוש החברה באופן סביר לבירור חבותה, לפי העניין. 5

6 2.2 זכותה של החברה לנהל כל חקירה ו/או לבדוק את המבוטח, על חשבונה, על ידי רופא מטעמה, כל זאת בצורה סבירה ובזמנים מתקבלים על הדעת. 3.3 תוך 30 ימים ממועד מילוי כל הדרישות על פי הוראת סעיף קטן זה, תשלם החברה, למבוטח או למוטב, לפי העניין, את סכום הביטוח או תדחה התביעה ותנמק החלטתה תקופת הביטוח תקופת הביטוח על פי הפוליסה הינה כנקוב בדף פרטי הביטוח. הצדדים יוכלו, 30 יום לפני מועד סיום תקופת הביטוח על פי הפוליסה, לחתום על פוליסה לתקופה נוספת המצאת הפוליסה ודף פרטי הביטוח למבוטח החברה תמציא לכל מבוטח, עם תחילת תקופת הביטוח לגבי אותו מבוטח, העתק הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח פירושים בפוליסה זו.אלשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך..בלשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך..גכותרות הסעיפים באות לשמש מקומות בלבד ואין להשתמש בהן כפרוש פוליסה זו התיישנות על תביעות נגד החברה לתשלום סכומי ביטוח יחול סעיף "התיישנות" כאמור בחוק חוזה הביטוח הודעות כתובת הצדדים לצורך מתן הודעה בקשר להוראות פוליסה זו הן: בעל הפוליסה: הטכניון החברה : הראל חברה לביטוח בע"מ רח' אבא הלל 3 רמת-גן. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות לעיל תיחשב כהודעה שנתקבלה כדין ע"י הנמען תוך 72 שעות מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר ולשם הוכחת המסירה יספיק להוכיח שהמכתב הושם בדואר כפיפות פוליסה זו כפופה לתקנות ביטוח חיים קבוצתי ואושרה על ידי המפקח על הביטוח כללי כל התביעות הנובעות מפוליסה זו, תתבררנה בבתי המשפט המוסמכים בישראל. 6

7 דף פרטי ביטוח 99-0 מס' הפוליסה: הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בעל הפוליסה: מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ קריית הטכניון חיפה כתובת: מעסיק לעובדיו קשר למבוטח: 01/10/2011 תחילת תקופת הביטוח: 3 שנים תקופת הביטוח: 30/09/2014 תום תקופת הביטוח: 65 גיל מירבי להצטרפות: כמפורט בכתב מינוי מוטבים המוטב במות המבוטח: חודשית תדירות תשלום הפרמיה: הטכניון מכון טכנולוגי לישראל סה"כ פרמיה חודשית: מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ % מעסיק - 50% עובד משלם הפרמיה: בעל הפוליסה יעביר לחברה רשימת מבוטחים מידי חודש. 7

8 סוג כיסוי תחילת ביטוח כיסויים ביטוחיים: תום ביטוח סכום ביטוח לכיסוי פרמיה שנתית לכיסוי גיל מרבי לביטוח תנאי חיתום ריסק מוות מכל סיבה שהיא נכות תמידית ממחלה נכות מתאונה מוות מתאונה 150, , , ,857 30/09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/2011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ הפרמיה השנתית הכוללת: הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ נתונים לנספח השתתפות ברווחים: 80% מהפרמיות ששולמו באותה עת בתקופת החשבון בגין כל הכיסויים יחושבו כהכנסות. סכומי הביטוח ששולמו וסכומי הביטוח שעומדים לתשלום בגין אותה תקופה יחושו כהוצאה. כרווח או הפסד בהתאם, ייחשב ההפרש בין ההכנסות להוצאות. 80% מהרווח, ככל שיתהווה, יוחזרו למבוטחים באמצעות בעל הפוליסה ע"י הקטנת הפרמיה בתקופת הביטוח העוקבת ואם לא תוארך תקופת הביטוח יוחזר הרווח למשלם הפרמיה. המשכיות: המבוטח יוכל להמיר לפוליסה אישית את הכיסויים הביטוחיים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתית, עד לסכום הביטוח המפורט בפוליסה, ללא הוכחת בריאות, תוך 60 יום, במקרים הבאים:.אעקב פרישתו מהעבודה אצל בעל הפוליסה..בבמקרה של הקטנת סכום הביטוח בפוליסה הקבוצתית..גבמקרה וההסכם הקבוצתי לא יחודש. 8

9 ביטוח יסודי - מוות מכל סיבה שהיא 1.1 הגדרות מותו של המבוטח מכל סיבה שהיא שארע במהלך תקופת הביטוח. "מקרה הביטוח"- כמפורט בדף פרטי הביטוח. "סכום הביטוח"- 2.2 התחייבות החברה בקרות מקרה הביטוח תשלם החברה למוטבים את סכום הביטוח. 3.3 הגבלות המתייחסות לכיסוי זה:.אאם מות המבוטח נגרם במזיד על ידי מי מהמוטבים הזכאים לסכום הביטוח במקרה מותו, לא תשלם החברה את חלקו בסכום הביטוח של המוטב אשר גרם במזיד למות המבוטח. 1.1 הגדרות הרחבה למקרה נכות תמידית ממחלה "מקרה הביטוח" - "סכום הביטוח" - "נכות תמידית ממחלה" "תאונה" - מחלה שארעה בתקופת הביטוח ושגרמה לנכות תמידית של המבוטח, בין בתקופת הביטוח ובין לאחריה. כמפורט בדף פרטי הביטוח. נכות הנגרמת עקב מחלה השוללת מהמבוטח את האפשרות לצמיתות לעסוק באיזו תעסוקה או לעשות איזו עבודה עבור תגמול או רווח, במסגרת בעל הפוליסה ואשר מזכה אותו לפרישה מיידית לגמלאות. מבלי לפגוע בכל צורה אחרת של נכות תמידית, אובדן מוחלט וללא תקנה של כושר הראיה של שתי העיניים או אובדן מוחלט של שתי גפיים, כתוצאה מקיטוע או אובדן כושר הפעולה של שתי גפיים, הנובעים כולם ממחלה בלבד, ייחשבו לנכות תמידית ממחלה במובן הרחבה זו. חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי, בלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית לנכות. ובתנאי שאותה חבלה גופנית לא גרמה למות המבוטח. למען הסר ספק אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא ייחשבו כ"תאונה". 2.2 תוכן כיסוי הסיכונים.אהפך אחד המבוטחים לבעל נכות ממחלה בשיעור של 40% לפחות, תשלם החברה למבוטח שעור מסכום הביטוח, כמפורט בסעיף 5 לפוליסה ובדף פרטי הביטוח, בהתאם לשיעור הנכות ממחלה שנקבע למבוטח..בנכות ממחלה בשיעור 75% או יותר תיחשב כנכות בשיעור 100% לצורך חישוב הסכום לתשלום. מבוטח שקיבל תשלום בגין נכות חלקית ימשיך להיות מבוטח על פי נספח זה, אולם במקרה שהפך לבעל נכות ממחלה בשיעור גבוה יותר יחושב הסכום לתשלום על פי ההפרש בין שעור הנכות ממחלה שנקבע לו לשיעור הנכות הקודם..גשיעור הנכות יקבע ע"י רופא תעסוקתי מוסמך שימונה ע"י בעל הפוליסה. 9

10 .דלמרות האמור לעיל, מבוטח שמלאו לו 65 שנה יחשב כבעל נכות ממחלה לצורך הרחבה זאת אך ורק במקרה שנכותו מוחלטת ומלאה דהיינו רק במקרה של אובדן מוחלט של איברים השולל מהמבוטח לצמיתות את האפשרות לעסוק באיזו תעסוקה ולעשות עבודה תמורת תגמול או רווח במסגרת בעל הפוליסה ואשר נובע ממחלה בלבד..הבמקרה של תשלום סכום ביטוח יחסי על פי שיעור הנכות הנמוך מ- 100% תוגבל חבות החברה במקרה פטירה אך ורק לסכום הביטוח למקרה מוות בניכוי הסכום ששולם על פי הרחבה זו. 3.3 הגבלות המתייחסות לכיסוי זה.אהחברה לא תהיה אחראית לפי כיסוי זה ולא תשלם את סכום הביטוח אם הנכות נגרמה או הוחשה במישרין או בעקיפין ע"י אחת או יותר מהסיבות להלן: 1.1 שמוש בסמים, פרט לשמוש בסמים שאושרו ע"י רופא. 2.2 מלחמה או סכסוך מזויין או פעולה מלחמתית של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות למעט אם המבוטח או שאריו זכאים לפיצוי מגורם ממשלתי. 3.3 טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות, למעט טיסה הכלולה במסגרת עיסוקו של המבוטח אצל בעל הפוליסה. 4.4 שרות המבוטח בצבא, למעט אם המבוטח או שאריו זכאים לפיצוי מגורם ממשלתי. 5.5 אין אפשרות לקבוע את קיום הנכות ע"י אבחנה רפואית. 6.6 הנכות נגרמה כתוצאה מתאונה, כהגדרתה בסעיף 1 לעיל..בכל נכות ממחלה, הקיימת בתחילת תוקף נספח זה, לא תשמש עילה לתביעה כלפי החברה, בגין אותה נכות. 4.4 הגבלת אחריות החברה שילמה החברה למבוטח סכום על פי הרחבה זאת בשעור 100% מסכום הביטוח - יפוג מיד תוקף הביטוח לפי פוליסה זאת, על כל נספחיה, בגין אותו מבוטח. 5.5 המבוטחים כמבוטח לפי נספח זה ייחשב כל מבוטח על פי הפוליסה. 6.6 הפרמיה הפרמיה לביטוח זה כלולה בפרמיה המפורטת בסעיף 6 לפוליסה והנקובה בדף פרטי הביטוח. בשאר תנאי הפוליסה לא חל כל שינוי. 10

11 ביטוח נוסף למקרה מוות כתוצאה מתאונה 1.1 הגדרות "מקרה הביטוח" - "סכום הביטוח" - "תאונה"- "מוות כתוצאה מתאונה" מוות שנגרם כתוצאה ישירה מתאונה שאירעה בתקופת הביטוח. כמפורט בדף פרטי הביטוח. חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי, בלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית למוות, לרבות חבלה פנימית או טביעה כפי שנקבעו בחוות דעת רפואית כסיבת המוות. למען הסר ספק אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים למוות לא ייחשבו כ"תאונה". מוות כתוצאה ישירה מתאונה, ללא כל קשר לסיבות אחרות. 2.2 תוכן כיסוי הסיכונים בקרות מקרה הביטוח על פי נספח זה תשלם החברה למוטב סכום ביטוח נוסף )להלן "סכום הביטוח הנוסף"( על סכום הביטוח המשתלם במקרה מוות מכל סיבה שהיא. סכום הביטוח הנוסף יהיה כאמור בדף פרטי הביטוח ואולם בכל מקרה לא יעלה סכום הביטוח המשולם במקרה מוות )מכח נספח זה ומכח נספח מוות מכל סיבה שהיא( על כפל סכום הביטוח במקרה מוות מכל סיבה שהיא. 3.3 הגבלות המתייחסות לכיסוי זה החברה לא תהיה אחראית לפי כיסוי זה ולא תשלם את סכום הביטוח אם המוות נגרם או הוחש במישרין או בעקיפין ע"י אחת או יותר מהסיבות להלן:.אהתאבדות, או נסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון )למעט בנסיון להציל חיי אדם( או השתתפות המבוטח בפשע..בשמוש בסמים, פרט לשימוש בסמים שאושרו ע"י רופא..גמלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, למעט אם המבוטח או שאריו זכאים לפיצוי מגורם ממשלתי..דטיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות למעט טיסה הכלולה במסגרת עיסוקו של המבוטח אצל בעל הפוליסה..השרות המבוטח בצבא, למעט אם המבוטח או שאריו זכאים לפיצוי מגורם ממשלתי. 4.4 המבוטחים כמבוטח לפי נספח זה יחשב כל מבוטח על פי הפוליסה. 5.5 הפרמיה הפרמיה לביטוח זה כלולה בפרמיה המפורטת בסעיף 6 לפוליסה והנקובה בדף פרטי הביטוח בשאר תנאי הפוליסה לא חל כל שינוי. 11

12 הרחבה למקרה נכות תמידית מתאונה 1.1 הגדרות "מקרה הביטוח" - "סכום הביטוח" - "תאונה" - "נכות כתוצאה מתאונה" - "שעור הנכות מתאונה" - תאונה, שאירעה בתקופת הביטוח ושגרמה לנכות תמידית מלאה או חלקית של המבוטח, בין בתקופת הביטוח ובין לאחריה. כמפורט בדף פרטי הביטוח. חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי, בלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית לנכות. ובתנאי שאותה חבלה גופנית לא גרמה למות המבוטח. למען הסר ספק אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא ייחשבו כ"תאונה". נכות תמידית מלאה או חלקית הנגרמת עקב תאונה בלבד. שעור הנכות מתאונה הנקבע בהתאם ללוח המפורט להלן:.אאיבוד גמור ומוחלט של כושר הראיה בשתי העיניים.באיבוד גמור ומוחלט של שתי הגפיים.גטרוף דעת שאינו ניתן לרפוי.דאיבוד גמור ומוחלט של הזרוע הימנית או היד הימנית.האיבוד גמור ומוחלט של הזרוע השמאלית או היד השמאלית.ואיבוד גמור ומוחלט של רגל אחת.זאיבוד גמור ומוחלט של ראיה בעין אחת.חאיבוד גמור ומוחלט של האגודל באחת מהידיים.טאיבוד גמור ומוחלט של האצבע ביד ימין.יאיבוד גמור ומוחלט של האצבע ביד שמאל.איאיבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד ימין.ביאיבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד שמאל.גיאיבוד גמור ומוחלט של האמה ביד ימין.דיאיבוד גמור ומוחלט של האמה ביד שמאל.וטאיבוד גמור ומוחלט של הקמיצה באחת מהידיים.זטאיבוד גמור ומוחלט של הבוהן ברגל.זיאיבוד גמור ומוחלט של כל אצבע אחרת ברגל.חיאיבוד גמור ומוחלט של השמיעה בשתי האוזניים.טיאיבוד גמור ומוחלט של השמיעה באוזן אחת 100% 100% 100% * 60% * 50% 40% 25% 16% * 14% * 12% * 12% * 10% * 8% * 6% 6% 5% 3% 40% 10% 12

13 שעור נכות כתוצאה מתאונה באיבר שלא מצוין בפירוט דלעיל ייקבע על ידי רופא מומחה, בתנאי שאותה נכות היא תמידית. בכל מקרה של נכות כתוצאה מתאונה שאינה מוחלטת, באיברים המצוינים בפירוט דלעיל שעור הנכות התמידית יקבע כאחוז הנכות לאיבר שייקבע על ידי רופא מומחה כפול אחוז הנכות הקבוע לאותו איבר בפירוט שלעיל. * לגבי איטר יד ימינו ההיפך. 2.2 תוכן כיסוי הסיכונים הפך אחד המבוטחים לבעל נכות מתאונה, תשלם החברה למבוטח שעור מסכום הביטוח המלא שעל פי נספח זה, בהתאם לשעור הנכות מתאונה כמפורט בסעיף 1 לעיל. 3.3 הגבלות לאחריות החברה 1.1 החברה לא תהיה אחראית לפי ביטוח נכות מתאונה אם הנכות מתאונה נגרמה או הוחשה במישרין או בעקיפין על ידי אחת או יותר מהסיבות להלן:.אנסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון )למעט בנסיון להציל חיי אדם(, או השתתפות המבוטח בפשע. אף על פי כן, החברה תשלם את סכום הביטוח למבוטח אשר כתוצאה מניסון להתאבדות נקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור של 100%..בשמוש בסמים, פרט לשמוש בסמים שאושרו ע"י רופא..גמלחמה או סכסוך מזויין או פעולה של כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, למעט אם זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי..דשרות המבוטח בצבא, למעט אם זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי..הטיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות, למעט טיסה הכלולה במסגרת עיסוקו של המבוטח אצל בעל הפוליסה..וביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או קרינה מיננת, למעט כאלה אשר מקורם בחומרים או מכשירים שבבעלות הטכניון, בקשר לשימושם לצרכי מחקר ו/או לימוד. 2.2 בכל מקרה תפסק אחריות החברה לפי ביטוח נכות מתאונה, עבור מבוטח כלשהו, כאשר יגיעו סך התשלומים שהחברה שלמה עבורו על פי נספח זה ל- 100% )מאה אחוזים( מסכום הביטוח המלא. 3.3 שילמה החברה שיעור כלשהו מסכום הביטוח, על פי נספח זה, למבוטח בעל נכות מתאונה, יקטן סך הביטוח הנוסף בגינו למקרה מוות כתוצאה מתאונה באותו שיעור. 4.4 הגבלה כללית כל נכות תמידית מתאונה כהגדרתה בסעיף 1 לעיל של המבוטח, הקיימת בעת תחילת תוקף נספח זה לא תשמש עילת תביעה כלפי החברה, בגין אותה נכות. 5.5 המבוטחים כמבוטח לפי נספח זה יחשב כל מבוטח על פי הפוליסה. 6.6 הפרמיה הפרמיה לביטוח זה כלולה בפרמיה המפורטת בסעיף 6 לפוליסה והנקובה בדף פרטי הביטוח. בשאר תנאי הפוליסה לא חל כל שינוי. 13

14 השתתפות ברווחים.א 3 חודשים לאחר תום כל שנת ביטוח ייערך חשבון רווח והפסד כמפורט להלן: 1.1 כהכנסות יחושבו 80% )שמונים אחוזים( מהפרמיות ששולמו באותה עת בתקופת החשבון וזאת בגין כל הכיסויים הכלולים בפוליסה. 2.2 כהוצאות יחושבו סכומי הביטוח ששולמו וסכומי הביטוח שעומדים לתשלום באותה שנה וזאת בגין כל הכיסויים הכלולים בפוליסה. 3.3 כרווח או הפסד בהתאם, ייחשב ההפרש בין ההכנסות ובין ההוצאות הנ"ל. 4.4 אם יתהווה רווח יוחזרו למבוטחים באמצעות בעל הפוליסה 80% )שמונים אחוזים( מהרווח האמור, על ידי הקטנת הפרמיה בתקופת הביטוח העוקבת. במקרה בו לא תוארך תקופת הביטוח לתקופה נוספת יוחזר הרווח למשלם הפרמיה. במקרה של הפסד, הוא יועבר כ"הוצאה" לחשבון רווח והפסד הבא, אם יהיה כזה..בלצורך חישוב הרווחים, כל ההכנסות וההוצאות יוצמדו למדד. המדד היסודי של הפרמיה ושל התביעות יהיה המדד הידוע ביום התשלום. הן ההכנסות והן ההוצאות יותאמו למדד הידוע ביום חלוקת הרווחים והם יפורטו בטבלה מפורטת של כל תשלום ותשלום. במקרה בו לא תוארך תקופת הביטוח לתקופה נוספת, יספוג המבטח את יתרת ההפסד. *החסר יושלם באמצעות האמור בדף פרטי הביטוח המשכיות 1.1 מבוטח שסכום הביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא עבורו עולה על, 150,000 יהיה רשאי להמשיך את הביטוח המוקנה לו על פי פוליסה זו במסגרת פוליסת ביטוח אישית, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות, בכל אחד מהמקרים הבאים:.אהמבוטח עזב את קבוצת המבוטחים..בהפוליסה הקבוצתית לא חודשה בחברה או בחברה אחרת..גהפוליסה הקבוצתית חודשה בחברה או בחברה אחרת אך לא חלה על המבוטח..דבמקרה של הקטנת סכום הביטוח במסגרת פוליסה זו או במסגרת פוליסה קבוצתית שתחליפה בחברה אחרת. 2.2 החברה תפנה למבוטח בכתב ותודיע לו על זכותו להמשכיות הביטוח במקרים המצוינים לעיל ובכפוף לתנאים שלהלן:.אעל המבוטח להודיע לחברה על רצונו להמשיך את הביטוח תוך 60 יום ממועד הודעת החברה..בסכום הביטוח בפוליסה האישית יהיה עד 70% מסכום הביטוח בו היה מבוטח בפוליסה זו. במקרה של הקטנת סכום הביטוח, כאמור בסעיף ד' לעיל סכום הביטוח הניתן לרכישה יהיה בגובה ההפרש שבין סכום הביטוח המוקטן לסכום הביטוח שעל פי פוליסה זו..גהכיסוי בפוליסה האישית ימשך עד הגיע המבוטח לגיל 60..דתחילת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח או הפחתת סכום הביטוח, לפי הענין. 14

15 טופס הצטרפות לביטוח וכתב מינוי מוטבים 1.1 אני הח"מ ת.ז. תאריך לידה 2.2 מבקש בזה לכלול אותי במסגרת הביטוח הנ"ל. 3.3 לצורך תשלום דמי הביטוח הנני נותן הרשאה לטכניון לנכות מהכספים המגיעים לי /מחשבוני )למחוק את המיותר(, את הפרמיה, כפי שתיקבע בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח. 4.4 אבקש למנות את המוטבים הבאים במקרה מותי חו"ו שם מלא קרבה ת. זהות חלקו תאריך חתימה 15

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: הסוכן: התאריך המבוקש להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: תאריך

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד