1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם"

תמליל

1 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה קופ"ח כללית מחוז דרום. 5.עיקרי הכיסוי פירוט הכיסויים בתכנית מוות כתוצאה מתאונה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה תיאור הכיסוי סכום ביטוח למקרה מוות כתוצאה מתאונה עובד/ת ובן/ת זוג: סכום ביטוח למקרה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה עובד/ת ובן/ת זוג: באי כושר עבודה זמני 0 בשיעור של 50% לפחות 0 כתוצאה מתאונה הנמשך מעל 7 ימים 0 ישולם פיצוי שבועי החל מהיום ה- 8 לאי הכושר. שיפוי/ פיצוי פיצוי פיצוי קיזוז תגמולים עם ביטוח אחר פיצוי שבועי אי כושר עבודה זמני כתוצאה מתאונה עובד/ת / בן/ת זוג תקופת תשלום הפיצוי 151 שבועות. * פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה פיצוי עובד/ת / בן/ת זוג - 68 תקופת הפיצוי לא תעלה על 09 יום. דמי הביטוח- גבול אחריות מקסימאלי למקרה ביטוח לעובד לשנה. 150 לבן/ת זוג לשנה. הערות- 5.ההצעה כפופה לתמליל הפוליסה המצורף : " פוליסה לביטוח תאונות אישיות 1.קבוצתי- לעובדי קופ"ח כללית מחוז דרום" המצורף. 5.ההצעה תקפה עד לתאריך למען הסר ספק מבוטח שהיה מבוטח בפוליסה תאונות אישיות הקבוצתית בתקופת הביטוח הקודמת בחברת כלל חברה לביטוח 0 ייראו בתקופה הקודמת כרצף ביטוחי לעניין מצב רפואי קודם על פי האמור בסעיף 51.1 לתנאי הפוליסה. 1

2 עובדי קופ"ח כללית מחוז דרום היקרים 0 הננו שמחים להגיש לכם את הפוליסה הקבוצתית לביטוח תאונות אישיות של עובדי קופ"ח כללית מחוז דרום. ועד עובדי קופ"ח כללית מחוז דרום בחר לחדש את הפוליסה לעובדי הארגון ב "הפניקס חברה לביטוח". ביטוח תאונות אישיות הינו הדרך הנכונה להיערך 0 בשעת מצוקה 0 לקראת ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות הנגרמות לעובד כתוצאה מתאונה. אנו מזמינים את העובדים ובני זוגם שעדיין לא הצטרפו להצטרף לפוליסה באמצעות מילוי טופס הצטרפות. איחולי בריאות ואריכות ימים! הפניקס חברה לביטוח 2

3 פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי- לעובדי קופ"ח כללית מחוז דרום תוכן העניינים- עמוד פרטים כללים על הפוליסה- דף גילוי נאות פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי 3

4 פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי. גילוי נאות חלק א': סעיף ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה תנאים כללי שם הפוליסה שם בעל הפוליסה המבוטחים פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי עובדי קופ"ח כללית מחוז דרום עובדים ובני/בנות זוג של בעל הפוליסה שם החברה )המבטח( הפניקס חברה לביטוח בע"מ.1.0 הכיסויים בפוליסה ביטוח למקרה מוות מתאונה. ביטוח למקרה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה. פיצוי שבועי אי כושר מלא/חלקי כתוצאה מתאונה. זמני לעבודה.3 4. פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה ועד הגיעו של המבוטח לגיל 87, לפי המוקדם מביניהם. 1. במוות כתוצאה מתאונה-. משך תקופת הביטוח תנאים לחידוש אוטומטי תקופת אכשרה תקופת המתנה 0. נכות צמיתה מתאונה. 3. באי כושר זמני כתוצאה מתאונה 7 ימים. 4.פיצוי יומי בגין יום אשפוז כתוצאה מתאונה 0 ימים. השתתפות עצמית שינוי תנאים פרמיות שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח גובה הפרמיה השנתית 312 ש"ח לשנה לעובד. 4

5 סעיף תנאים 402 לשנה לבן/בת זוג. מבנה הפרמיה קבועה תנאי ביטול חריגים שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח תנאי ביטול הפוליסה על ידי המבוטח תנאי ביטול הפוליסה על ידי המבטח החרגה בגין מצב בריאות קיים סייגים לחבות המבטח כל מבוטח רשאי לדרוש את הפסקת הביטוח עבורו בכל עת בהודעה בכתב. אולם מבוטח שהודיע על רצונו בביטול הביטוח, וחזר בו מבקשת הביטול יהיה חייב במילוי טופס הצטרפות חדש הכולל הצהרת בריאות. זאת גם אם הביטול טרם נכנס לתוקפו. מובהר בזאת, כי בכל מקום בו בוטל הביטוח במהלך חודש ביטוח נקוב, המבטח לא ישיב למבוטח דמי ביטוח יחסיים בגין החודש במהלכו בוטל הביטוח. רשאי לבטל את הביטוח אם לא שולמה המבטח ימים 12 הפרמיה או חלקה במועד, ולא שולמה תוך לאחר שהמבטח שלח למבוטח מכתב דרישה לתשלום החוב ובלבד שההודעה על כך תשלח למבוטח בדואר רשום 39 ימים לפני התאריך שבו התבטל הכיסוי על פי פרק זה. בביטול פרק זה כאמור כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטח את הסכום שבפיגור המתייחס 19 לסעיף לתקופה של עד הביטול האמור. ובהתאם לפרק תנאים כללים. על פי התקנות בנושא- ראה סעיף 12.0 סייג בשל מצב רפואי קודם סעיפים 15 5

6 חלק ב': ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם פירוט הכיסויים בתכנית תיאור הכיסוי שיפוי/ פיצוי הגוף המאשר את התביעה ממשק עם סל בסיס ו/או שב"ן קיזוז תגמולים עם ביטוח אחר סכום ביטוח למקרה מוות כתוצאה מתאונה מוות כתוצאה מתאונה עובד/ת / בן/ת זוג ,999 פיצוי החברה ביטוח מוסף נכות כתוצאה מתאונה סכום ביטוח למקרה נכות צמיתה מתאונה עובד/ת / בן/ת זוג - עד. 129,999 כתוצאה פיצוי החברה ביטוח מוסף אי כושר עבודה מתאונה באי כושר עבודה זמני, בשיעור של 02% לפחות, כתוצאה מתאונה הנמשך מעל 2 ימים, ישולם פיצוי שבועי החל מהיום ה- 8 לאי הכושר. עובד/ת / בן/ת זוג תקופת תשלום הפיצוי 194 שבועות. פיצוי החברה ביטוח מוסף פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה עובד/ת / בן/ת זוג - 68 תקופת הפיצוי לא תעלה על 09 יום. גבול אחריות 4,999,999 )סעיף 0 לפוליסה( מקסימאלי 6

7 לאירוע כיסוי לשרות מילואים אופן קביעת הנכות קביעת הנכות תעשה על פי המבחנים תחת סעיף בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז בביטוחי בריאות קיימים מספר סוגי כיסויים: ביטוח תחליפי ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריאות נוספים בקופות החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(. ביטוח משלים ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן. ביטוח מוסף ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון. יצוין כי ההגדרות האמורות תקפות ליום פרסומן. 7

8 פוליסה קבוצתית לביטוח תאונות אישיות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )"הפוליסה"( פרק תנאים כלליים מבוא: תמורת תשלום דמי-הביטוח )הפרמיה( הנקובים בגילוי הנאות חלק א' - ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם להסכם זה,בהצעה לביטוח ובדף פרטי הביטוח, ישלם המבטח למבוטחים, או במקרה מותו של מבוטח- מותו למוטביו או ליורשיו החוקיים, את הסכום, או את הסכומים, המפורטים בפוליסה זו, בשל מקרה הביטוח כמוגדר להלן, שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה בגילוי הנאות חלק א' - ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם ובסעיף 0.7, בכפוף לכל התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה זו. הרכב הכיסויים הביטוחיים על פי פוליסה זו להלן פירוט ותקרת הכיסויים : שם הכיסוי )פירוט הכיסוי( תקרות 129,999 ש"ח עד 129,999 ש"ח 899 ש"ח 68 ביטוח למקרה מוות מתאונה. ביטוח למקרה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה. פיצוי שבועי אי כושר מלא/חלקי זמני כתוצאה מתאונה. פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה 2. הגדרות: בעל הפוליסה עובד ובן/ת זוג קיים עובד ובן/ת זוג חדש מבוטחים החברה/ מבטח עובדי קופ"ח כללית מחוז דרום עובד ובן/ת זוג אשר בעת ההצטרפות לפוליסה זו ב"הפניקס חברה לביטוח" היה מבוטח בפוליסת תאונות אישיות הקבוצתית של קופ"ח כללית מחוז דרום בחברת כלל חברה לביטוח. עובד ובן/ת זוג אשר בעת ההצטרפות לפוליסה זו ב"הפניקס חברה לביטוח" לא היה מבוטח בפוליסת תאונות אישיות הקבוצתית של של קופ"ח כללית מחוז דרום בחברת כלל חברה לביטוח. עובדי בעל הפוליסה ובני/בנות זוגם אשר מוגדר/ים על-ידי בעל הפוליסה כמבוטח/ים ואשר משולמים )או אמורים להיות משולמים( עבורו/ם דמי ביטוח. הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפוליסה הסכם זה, לרבות דף פרטי הביטוח, כמוגדר להלן, נספח או תוספת שצורפו או יצורפו אליהם בעתיד. והצעת הביטוח וכל 2.6 8

9 תקופת הביטוח תקופת הביטוח הינה מיום ועד ליום ועד להגיעו של המבוטח לגיל 87, לפי המוקדם מביניהם )להלן: "תקופת הביטוח"( הצהרת בעל הפוליסה: בעל הפוליסה מצהיר כי, לעניין היותו בעל פוליסה, הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד וכי לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה 4. הצטרפות לביטוח: מקום בו בעל הפוליסה משלם את דמי הביטוח בעבור עובדיו, עובדי בעל הפוליסה יוכלו להצטרף לביטוח בתוך 39 יום ממועד תחילת תקופת הביטוח )להלן: "תקופת ההצטרפות"( מקום בו העובד נושא בתשלום דמי הביטוח, חלקם או מקצתם, יוכל העובד להצטרף לביטוח בתחילת החודש העוקב להסכמתו להצטרף לביטוח וקבלתה על ידי המבטח. חל סעיף לפוליסה, בני/ תו זוג יוכלו להצטרף לביטוח במהלך תקופת ההצטרפות ובתנאי שהעובד הצטרף גם הוא לביטוח. חל סעיף לפוליסה, בני/ות זוג יוכלו להצטרף לביטוח, ובתנאי שהעובד הצטרף גם הוא לביטוח, והכל בחודש העוקב להסכמתם להצטרף לביטוח. ביום תחילת תקופת הביטוח בעל הפוליסה יעביר למבטח את רשימת העובדים,בני/בנות זוגם הקיימים לאותו המועד ובתום תקופת ההצטרפות יעביר רשימה מעודכנת של כל המבוטחים, שהביעו את רצונם להצטרף לביטוח, לאותו המועד. למען הסר ספק, מועד תחילת תקופת הביטוח עבור כל מבוטח יהיה מועד תחילת הביטוח או מועד הצטרפותו לביטוח, על פי רישומי בעל הפוליסה, אם הצטרף לביטוח במהלך תקופת ההצטרפות. המבטח ימסור עם תחילת תקופת הביטוח, לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, בין בהצטרפותו לראשונה ובין במועד חידוש הביטוח לתקופה נוספת, העתק פוליסה טופס גילוי נאות לפי הנחיות המפקח, וכן מסמכים נוספים שיורה עליהם המפקח; בתקנה זו, "חידוש ביטוח"- למעט הארכת תקופת הביטוח בלא שינוי בדמי הביטוח ובתנאי הכיסוי הביטוחי, לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש הביטוח לתקופה נוספת. המבוטח רשאי לדרוש מהמבטח קבלת העתק מהחוזה בין בעל הפוליסה למבטח. נקבע כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח, במלואם, ישלח המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק מהחוזה שבין המבטח ובין בעל הפוליסה, תוך 39 ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת המבוטח. סעיף 4.4 לא יחול על פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת אצל אותו מבטח או אצל מבטח אחר, אם התקיימו תנאים אלה: 1 (הפוליסה הקבוצתית היתה בתוקף לגבי קבוצת המבוטחים שלוש שנים לפחות לפני מועד חידושה: 0 (חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה בין באותם תנאים ובין בתנאים שונים,תוך שמירה על רצף ביטוחי לגבי כיסוי ביטוחי שהיה בתוקף עד מועד החידוש ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו מועד; לעניין " שמירה על רצף ביטוח"- שמירת רצף ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה

10 5. תשלום הפרמיה: בעל הפוליסה יעביר למבטח את הפרמיה 2 ראשון יועבר בחודש ינואר ב תשלומים חודשיים רצופים ועוקבים -תשלום הצמדת סכומי הביטוח- על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א מיום קרות מקרה הביטוח. תביעות- 7.1 קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך מיד למבטח. על המוטב להודיע למבטח מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח ועל זכותו לתגמולי ביטוח. מתי נודע מאת אחד מאלה פוטרת את השני מחובתו. המבוטח או המוטב לפי העניין, ימציא למבטח לא יאוחר מאשר 12 ימים מקרות הביטוח טופס תביעה בצירוף דוח ותעודה מפורטת מטעם הרופא המטפל וכן, מעת לעת כל דוח. מידע ותעודות רפואיות נוספות אשר המבטח יידרש לשם ברור חבותו. ואולם, אם מסירה של מסמכים במועד האמור או אישור במסירתם מסיבות מוצדקות וכן אי מסירה של המסמכים או איור במסירתם שאינו מונע מהמבטח את ברור חבותו, לא יפגע בזכויותיו של המבוטח על פי פרק זה. 7.0 על המבוטח לאפשר לרופא מטעם המבטח לראות ולבדוק אותו בכל זמן מתקבל על הדעת. 7.3 אם יתעורר ספק כי המוות נגרם על ידי תאונה כמוגדר בפרק זה, רופא מטעם המבטח יורשה לערוך בדיקה של כל המסמכים הרפואיים שיאפשרו קביעה מדויקת ככל האפשר של נסיבות המוות. קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מהותי לביצוע תשלום לפי תנאי פרק זה. 7.4 על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת היותה זמנית או צמיתה. 7.2 המבטח יהא זכאי לנהל על חשבונו חקירה סבירה ולבדוק את המבוטח על ידי רופא אחד או יותר מטעמו, כפי שימצא לנכון ובלבד שמצב המבוטח מאפשר זאת ו בביצוע הבדיקה ו/או החקירה משום החמרת מצבו של המבוטח או עיכוב בטיפול ו/או בריפוי לו הוא נדרש. המועד לתשלום תגמולי הביטוח- 6.1 תגמולי הביטוח ישולמו תוך 39 יום מהיום בו נמסר לידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. במידה ויש מחלוקת לגביי תגמולי הביטוח, תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 39 ימים מיום מסירת התביעה למבטח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. 6.0 המבטח ישלם את תגמולי הביטוח עבור אי כושר מלא זמני המגיעים למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, מדי 39 יום, בתנאי מפורש כי התביעה תוכח. גבול אחריות מקסימאלי לכלל המבוטחים תחת פוליסה זו בגין מקרה ביטוח אחד בגין אירוע אחד אשר גרם למספר מקרי ביטוח בקרב המבוטחים מכח פוליסה זו לא ישלם המבוטח סך העולה על 4,999,999_ בעבור מכלול מקרי הביטוח כאמור בהתאם לפוליסה זו. ביטול הביטוח ותום תקופת הביטוח: כל מבוטח רשאי לדרוש את הפסקת הביטוח עבורו בכל עת בהודעה בכתב. אולם מבוטח שהודיע על רצונו בביטול הביטוח, וחזר בו מבקשת הביטול יהיה חייב במילוי טופס הצטרפות חדש הכולל הצהרת בריאות. זאת גם אם הביטול טרם נכנס לתוקפו. מובהר בזאת, כי בכל מקום בו בוטל הביטוח במהלך חודש ביטוח נקוב, המבטח לא ישיב למבוטח דמי ביטוח יחסיים בגין החודש במהלכו בוטל הביטוח

11 המבטח רשאי לבטל את הביטוח אם לא שולמה הפרמיה או חלקה במועד, ולא שולמה תוך 12 ימים לאחר שהמבטח שלח למבוטח מכתב דרישה לתשלום החוב ובלבד שההודעה על כך תשלח למבוטח רשום בדואר רגיל לכתובתו האחרונה הידועה אצל המבטח 01 ימים לפני התאריך שבו התבטל הכיסוי על פי פרק זה. בביטול פרק זה כאמור כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטח את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה של עד הביטול האמור. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה ו/או תגמולי ביטוח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח או שנסיבותיו המשפיעות קדמו למועד ביטול הביטוח כאמור. למרות האמור לעיל, ביטול הפוליסה על ידי המבטח מחמת אי תשלום הפרמיה במועד, תעשה על פי המועדים הקבועים בחוק חוזה ביטוח. תקופת הביטוח עבור עובד/ת ובן/בת זוג המבוטחים עימו במסגרת פוליסה יפסק לפי המוקדם מבין התאריכים הבאים: תקופת הביטוח על פי פוליסה זו )סעיף 0.7 לפוליסה(. 0. מועד עזיבת המבוטח העובד את עבודתו במקומות העבודה מכוחם הצטרף לבעל הפוליסה כחבר בארגון )לדוגמא: הפסקת עבודה אצל בעל הפוליסה(, לרבות פרישה לגמלאות, פרישה מוקדמת אחרת, התפטרות, פיטורין. מובהר בזאת כי במידה והעובד/ת יעזוב את מקום עבודתו כאמור, תם הביטוח גם לגבי בן/בת הזוג המבוטח/ים עמו. הגיע המבוטח לגיל 87. מקום בו העובד/ת הגיעו לגיל 87 יפסק הביטוח גם לגבי בן/בת הזוג המבוטח/ים עמו. תוקף הביטוח לא יפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה. חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח שלא על פי הסכמה מפורשת של המבוטח, והודיע המבוטח למבטח או לבעל הפוליסה, במהלך 89 הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול הביטוח לגבי מבוטח, יבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 89 הימים כאמור. פחת מספר המבוטחים בקבוצה מ- 29, לא תחודש הפוליסה הקבוצתית בהגיעה לסוף תקופת הביטוח כפל ביטוח: בכל הנוגע לתגמולי ביטוח מסוג שיפוי במסגרת פוליסה זו, יחולו ההוראות הבאות: א(המבטח יהיה אחראי, לחוד, כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי הביטוח עד לגובה התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית, אף אם היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד מקרה ביטוח גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח אחר. ב(בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם, יישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח

12 12 כתובות הצדדים והודעות 12.1 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כאמור להלן, החברה/המבטח הפניקס חברה לביטוח, דרך השלום, 23 גבעתיים, בעל הפוליסה - קופ"ח כללית מחוז דרום סולד הנרייטה 1,ב"ש, כל הודעה, דרישה, כתב ומסמך שיש למסור בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בקשר אליו, תישלח בדואר רגיל ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני, או תימסר במסירה אישית, ויראוה כנמסרת לצד השני, אם נשלחה בדואר רגיל תוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, ואם בדרך אחרת תוך יום עסקים אחד ממועד שיגורה או מסירתה, לפי העניין חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחי, במועד חידוש ביטוח תאונות אישיות קבוצתי או במהלך תקופת הביטוח )להלן: מועד תחילת השינוי(, ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים, 39 ימים לפני מועד תחילת השינוי, הודעה בכתב הכוללת פירוט של אותו שינוי; לעניין זה "שינוי בדמי הביטוח" לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה למבוטח, במלואה או בחלקה או הרחבתה, ולמעט שינוי בדמי הביטוח בשל הצמדתם למדד שנקבע מראש או שינוי בדמי הביטוח בשל מעבר בין קבוצות גיל כפי שפורט בטבלת דמי הביטוח שנכללה בפוליסה; "שינוי בתנאי הכיסוי הביטוח" למעט הארכת תקופת הביטוח לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש הביטוח לתקופה נוספת חלה על מבוטח במועד ההצטרפות לביטוח תאונות אישיות קבוצתי החובה לשלם דמי ביטוח, אשר לפי תנאי הפוליסה תחל גבייתם לאחר המועד האמור, ימסור המבטח למי שמשלם את דמי הביטוח שאינו בעל הפוליסה, הודעה בכתב בדבר המועד שבו תחל הגבייה של דמי הביטוח; הודעה האמור הארכת תקופת הביטוח- כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו. תחולת החוק על הסכם זה, חל חוק חוזה הביטוח, התשמ"א ,, ובכלל זה ההוראות לעניין האפשרות להתנות על הוראותיו, מקום בו נעשה כך מפורשות במסגרת פוליסה זו. התיישנות: תקופת ההתיישנות של התביעה על פי הפוליסה היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח )תאונה או מחלה, לפי העניין(. "היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח" 12

13 15. סייגים לחבות המבטח: ביטוח על פי פוליסה זו אינו מכסה מקרה ביטוח )ובכלל זה מוות, נכות, מחלה או אי כושר( שנגרם למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה: 13 א. ב. ג. ד. ה. ו. מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם ואשר אירע למבוטח בתקופת הביטוח )בכפיפות לסעיף 15.2 להלן(. התאבדות או ניסיון התאבדות )בין אם המבוטח שפוי ובין אם לאו(,טירוף הדעת או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית )גם אם סיבתם בגורם חיצוני(, שאיפה מרצון של גז או עשן, שימוש בסמים )למעט שימוש בסמים רפואיים לפי הוראות רופא(, שימוש בתרופות שלא נרשמו ע"י רופא מוסמך או סיבוכים הנובעים מהם. טיפול רפואי או כירורגי מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת נזק הנכלל בביטוח זה, חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון,הריון או לידה)למען הסר ספק מקרה ביטוח שלא נגרם עקב הירון ואו לידה יכוסה תחת הפוליסה(. מחלה כלשהי תאונה שאירעה למבוטח בזמן שרותו הצבאי בסדיר, בקבע,במילואים או בזמן שרות טרום צבאי או בזמן שרותו כמתנדב במשמר האזרחי, למעט תאונה שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או בפעילויות מלחמתיות כלשהן. הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו,או בשעת כניסתו לכלי הטייס או עלייתו או ירידתו ממנו. אלא אם נמצא המבוטח בתור נוסע בכלי טייס בקו תעופה סדיר ומוכר. פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט עיסוקו של המבוטח בענף ספורט כלשהו בצורה מקצוענית. לרבות השתתפותו בתחרויות למיניהן כספורטאי רשום בקבוצת ספורט בצורה מקצוענית. השתתפות המבוטח ובספורט אתגרי מהסוגים המפורטים להלן: צייד,רכיבה על סוסים,רכיבת שטח על אופנוע,,אגרוף האבקות או קרב מגע מסוג אחר כלשהו,השתתפות במרוצי תחרות למיניהם. טיפוס קירות,טיפוס הרים בעזרת חבלים וגם/או בעזרת מדריך/כים,גלישת מצוקים,קפיצת בנג'י. סקי מים,רפטינג,גלישת גלים,גלישת רוח,שייט קיאקים, בננה,רכיבה על אופנוע ים ספורט חורף הכולל גלישה ו/או החלקה על השלג ו/או קרח. צניחה,גלישה או דאייה באוויר,רחיפה באוויר )ממונעת ובלתי ממונעת ) צניחה,צניחה חופשית. צלילה תוך שימוש במיכלי אוויר דחוס או תערובת גזים, צלילה חופשית לעומק, טביעה בשעת שחיה במקום 15.1

14 ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות או טביעה בשעת רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות. כאבי גב שאינם תוצאה של תאונה. שברים או בקע, כתוצאה ממאמץ ממושך. הזדעזעות המח או העצבים שאינה תוצאה של היזק גופני חיצוני וגלוי. כל נזק גופני שנגרם במישרין או בעקיפין עקב השתתפות מרצון של מבוטח בפעילות בלתי חוקית או כל הפרה או ניסיון להפר חוק,או התנגדות למעצר,עבירה פלילית על החוק מטעם המבוטח. למעט עבירה על חוקי התנועה. נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו או טרקטורון בין כנהג ובין כנוסע. תאונה כלשהי אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לקבל תגמולי ביטוח על פי פרק זה בגין אי כושר זמני,מלא או חלקי, אם תאונה זו נגרמה כתוצאה מאותו אי כושר כאמור. צלקות אסטטיות. נכות נפשית שנגרמה למבוטח. הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות. השתתפות פעילה של המבוטח ב:פעולה מלחמתית, צבאית, משטרתית,מהומות,פרעות,התפרעות,מהפיכה,מרד,מעשה חבלה,שביתה מלווה באלימות או פעולה אלימה המוגדרת כפשע. מלחמה,פלישה,פעולות אויב מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(,מלחמת אזרחים,פעולות חבלה וטרור,מרד,התקוממות צבאית או עממית.מרי,מרידה,מהפיכה,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי,משטר צבאי או מצב של מצור. לצורך סייג זה-"טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו. יח. תאונה או מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין על ידי חומר רדיואקטיבי כלשהו,קרינה מייננת,או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת רדיואקטיבית כלשהי וגם או מבעירת דלק רדיואקטיבי כלשהו, וכן נזק גופני הנגרם ע"י קרינה אלקטרומגנטית ו/או עקב חשיפה לפעילות של חומר ביולוגי המהווה סכנה לבריאות הציבור. למטרת סעיף זה בלבד,"בעירה" תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו. 14 יט. העלמו של המבוטח. מקרה זה לא ייחשב כמוות מתאונה אלא אם כן ייעלם המבוטח במשך תקופה העולה על 91 יום מחמת אובדנו או העלמו של מטוס שהמבוטח נסע בו או מחמת טביעה של אוניה שהמבוטח הפליג בה או במידה והוצג בפני המבטח ראיות ממשיות, כגון אך לא רק דו"ח רשמי של רשויות

15 חוק, בדבר מותו של המבוטח מתאונה סייג בשל מצב רפואי קודם: הגדרות: מצב רפואי קודם- מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה לעניין זה "אובחנו במבוטח" משמע, בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. סייג בשל מצב רפואי קודם- פוליסה זו כפופה לסייג מצב רפואי קודם הפוטר את המבטח מחבותו או מפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם,ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג המפורטת בסעיף תקופת הסייג בשל מצב רפואי קודם: לעניין מבוטח שגילו במועד התחלת תקופת הביטוח הוא: פחות מ- 82 שנים- יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ממועד התחלת תקופת הביטוח שנים או יותר- יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה ממועד התחלת תקופת הביטוח. סעיף זה הנו בכפוף להוראות סעיף 8 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הוראות לעניין מצב רפואי קודם(, התשס"ד על אף האמור לעיל: סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים,יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף הרשימה לצד אותו מצב רפואי מסוים סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם והמבטח לא סייג במפורש בדף הרשימה את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח. 15

16 מ- פרק מוות ונכות צמיתה מתאונה, אי כושר זמני מתאונה - מוסכם בזה כי על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הכיסוי לפי פרק זה בתוקף לגבי נכות צמיתה מתאונה ואי כושר זמני מתאונה רק אם הדבר צוין במפורש בדף הרשימה. למען הסר ספק, כיסוי בגין מוות מתאונה נכלל בפוליסה זו, גם אם לא צויין במפורש בדף הרשימה מקרה הביטוח: תאונה- חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי, מקרי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין. על התאונה להוות לאחד מאלה: ללא תלות בכל סיבה אחרת, את הסיבה היחידה הישירה והמיידית א. מותו של המבוטח אשר נגרם בתך 12 חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח או נכותו הצמיתה או : ב. אי כושרו מלא זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו,במקצועו או במשלח ידו )להלן: "אי כושר זמני"( ביום תחילת הביטוח, או להתמסר להם בצורה כלשהי,באורח מלא, כפי שנקבע ואושר ע"י רופא מומחה. מובהר בזאת כי לעניין קרות מקרה הביטוח עקב אי כושר זמני, מלא כתוצאה ממקרה הביטוח, יהיה המועד הקובע לתשלום תגמולי הביטוח, מועד אי כושרו של המבוטח כפי שנקבע ואושר ע"י רופא מומחה. למען הסר ספק, אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה )מיקרו-טראומה( הגורמים לנכות לא יחשבו כ"תאונה", גם אם כל פגיעה כאמור כשלעצמה הינה בגדר המונח תאונה. לעניין סעיף זה ובכל מקום אחר בפוליסה "נכות" שמעה: אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלית של איבר מאברי הגוף. "נכות מלאה צמיתה"- משמעה : נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. "נכות חלקית צמיתה"- משמעה: נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. תשלום תגמולי הביטוח 16.2 מוות -במקרה ביטוח בו נגרם מותו של המבוטח ישלם המבטח למוטב ששמו נקוב בדף פרטי ביטוח- ובהעדר קביעת מוטב על ידי המבוטח, ליורשיו החוקיים- את סכום הביטוח הנקוב תקרת הכיסוי לעניין זה )סעיף 1.1 לפוליסה( אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה,או נכות חלקית צמיתה, ישלם המבטח במותו של

17 ב) המבוטח רק את ההפרש,אם יש כזה,שבין סכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות צמיתה חישוב תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה- במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה, ישלם המבטח את סכום הביטוח הנקוב על פי תקרת הכיסוי לעניין זה )כמפורט בסעיף 1.1( חישוב תגמולי ביטוח בגין נכות חלקית צמיתה- תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח,עקב מקרה הביטוח, מתוך סכום הביטוח הנקוב על פי תקרת הכיסוי לעניין זה )כמפורט בסעיף 1.1(. משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר זמני עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בגין תקופה שלאחר התגבשות הנכות כאמור ייזקף לחשבון פיצוי הסופי בגין נכות צמיתה חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר זמני אי כושר עבודה חלקי/מלא זמני - במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא זמני לעבודה ישלם המבטח למבוטח את הסכום הנקוב בתקרת הכיסוי לעניין זה )סעיף 1.1 לפוליסה( וזאת בכפוף לתקופת המתנה בת 7 ימים ממועד קרות מקרה הביטוח, קרי תשלום תגמולי ביטוח החל מהיום ה- 8 של מקרה ביטוח לאי כושר מלא זמני וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לאמור סעיפים להלן תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר מלא/חלקי זמני התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה )א'( ו- '( לעיל בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על תקופה בסך הכל המפורטת להלן : א. 114 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח כאשר גיל המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח נמוך מ 65 שנים מלאות. ב. 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח-כאשר גיל המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח 65 שנה מלאות או יותר. 17 התקופה המצטברת שבגינה ישלם המבטח פיצויים שבועיים על פי פרק זה עקב מקרי ביטוח כאמור לעיל שיארעו בתקופת הביטוח, על 114 שבועות או 52 שבועות בסך הכל כאמור לעיל מובהר בזאת, כי הגבלת התקופה המפורטת בסעיף זה תחול גם אם אי הכושר מלא זמני לא היה רציף והיו תקופות ביניים

18 במסגרתן המבוטח לא היה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא/חלקי זמני. כאמור, קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור לעבודה/משלח ידו/ עיסוקיו הרגילים )כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר מלא זמני הנובעת חד משמעית ממקרה הביטוח,לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף התקופה לעניין סעיף והכל בתנאי שהרופא המוסמך כי אי הכושר הזמני נובע מאותו מקרה ביטוח. תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו כשיר לעבודה פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה: במסגרת הכיסוי לאי כושר כתוצאה מתאונה יהא זכאי מבוטח שאושפז בביה"ח גם לפיצוי יומי כתוצאה מתאונה,כאשר מקרה הביטוח מחייב את אשפוז המבוטח בבית חולים ובמהלך תקופת האשפוז בלבד. המבטח ישלם למבוטח סכום הנקוב בתקרת הכיסוי לעניין זה )סעיף 1.1 לפוליסה( בגין כל יום אשפוז, אך לא יותר מ 09 ימי אשפוז והכל לאחר תקופת המתנה בת 0 ימים. לעניין כיסוי זה, אשפוז נוסף בגין אותו מקרה ביטוח, שנערך לאחר שחלפו 10 חודשים או יותר מתום האשפוז האחרון, שנגרם בשל אותו מקרה ביטוח, ייחשב כתקופת אשפוז חדשה בדיקות רפואיות בקרות מקרה הביטוח על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא מוסמך המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו להיבדק על ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו. היקף מרבי של חבות המבטח על פי פרק: מוות ונכות צמיתה מתאונה, אי כושר זמני מתאונה שילם המבטח עקב מקרה ביטוח אחד או יותר תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח הנקוב בתקרת הכיסוי לעניין זה למקרה מוות או למקרה נכות צמיתה מלאה-הגבוה מבין שני הסכומים-וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה-יפקע הכיסוי על פי פרק זה קביעת הנכות הרפואית- 18

19 דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פרק זה תיקבע על ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי לפגיעה הגופנית שנגרמה למבוטח דרגת הנכות תיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ) תשס"ז- 1028,להלן בסעיף זה "המבחנים". ואולם מובהר במפורש כי תוספת שיעור נכות הקבועה בסעיפים 12 ו/או 18 לתקנות הביטוח הלאומי לא תיכלל במבחנים לצורך קביעת דרגות נכות. ) בקביעת שיעור נכות כאמור כדי להחיל על פרק זה הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו( לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי,תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי לפגיעה הגופנית. לפי הפגיעה הדומה לה מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים הייתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות מקרה הביטוח גם מהמוסד לביטוח לאומי כתוצאה מתאונת עבודה בלבד,תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו ואולם מובהר במפורש כי אי קביעת שיעור נכותו של מבוטח ע"י מוסד לביטוח לאומי לא תגרע מזכותו של המבוטח לקביעת שיעור נכותו על פי תנאי סעיף וסעיף לעיל ולקבלת תגמולי ביטוח בגין נכות שנקבעה כאמור למניעת ספק מובהר בזה, כי קביעת הנכות לפרק זה לא תושפע מדרגת נכות שתיקבע למבוטח לפי חיקוק אחר, מלבד התקנות לפי חוק המוסד לביטוח לאומי המוגדרות לעיל תנאים מיוחדים המבטח לא יהיה חייב לשלם בגין מקרה הביטוח סכום העולה על סכום הביטוח המופיע בפרק זה כפיצוי בגין מוות או פיצוי בגין נכות צמיתה מלאה המבוטח ימציא למבטח את כל המסמכים הרפואיים המוכיחים את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת דבר היות הנכות זמנית או צמיתה המבוטח יודיע למבטח על כל שינוי שיחול במקצועו או במשלח ידו במהלך תקופת הביטוח בתנאי ששינוי זה מהווה החמרה בסיכון של המבטח. לא הודיע המבוטח למבטח על שינוי במקצועו או במשלח ידו המהווה החמרה בסיכון של המבטח.רשאי המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הביטוח המוסכמים על פי מקצועו/עיסוקו המוצהר לבין דמי ביטוח שהיו משלומים על פי מקצועו /עיסוקו בפועל בעת קרות מקרה הביטוח. מבטח מנוע מלשלם למבוטח תגמולי ביטוח מופחתים כאמור לעיל אם השינוי במקצועו של המבוטח חדל מלהתקיים טרם קרות מקרה הביטוח 19

20 או ששינוי זה לא השפיע על קרות מקרה הביטוח או על חבות המבטח או היקפה על פי פרק זה. מובהר כי הצהרת המבוטח לגבי מקצועו/ עיסוקו מהווה הצהרה בעניין מהותי כמשמעו בחוק. בעל הפוליסה ( חתימה וחותמת ) 21

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005 www.kalir.co.il מאגר מידע חיים קליר ושות' משרד עורכי דין בית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092, תל אביב, 61500 טלפון: 03-5176626 פ ק ס : 8 03-5 1 7 7 0 7 דואר אלקטרוני: office@kalir.co.il דע את זכויותיך המדריך

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד