פורמט היתר פליטה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פורמט היתר פליטה"

תמליל

1 המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח מפעל "פז שמנים וכימיקלים בע"מ" מועד תחילת ההיתר: 20 יוני 2014 מספר היתר: 1313 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו- 22 לחוק אוויר נקי, התשס"ח להלן החוק(, הנני נותן בזה היתר להפעלת מקור פליטה שפרטיו מפורטים להלן, ומתנה אותו בתנאים: פרטי מקור הפליטה: מקור הפליטה: מפעל פז שמנים וכימיקלים בע"מ בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום 03/03/2013, וההשלמות לבקשה זו מיום 01/05/2013 ומיום 06/10/2013 להלן מסמכי הבקשה(. בעל מקור הפליטה: מפעל קבוצת פז בע"מ ח.פ (, מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור הפליטה" בחוק, לפי העניין. כתובת מקור הפליטה: רח' אלגאזל 8, ת.ד 55 חיפה. מיקוד התנאים בהיתר הפליטה:.1 הגדרות "בעל מקור הפליטה", "דיגום", "דלק", "היתר פליטה", הטכניקה המיטבית הזמינה", "הממונה", "זיהום אוויר", "זיהום אוויר חריג", "מזהם", מקור פליטה", "מקור פליטה טעון היתר","ערכי סביבה" - כהגדרתם בחוק אוויר נקי, התשס"ח 2008; "גז פליטה" - גז המשתחרר לאוויר, לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם; "יחידה סביבתית" איגוד ערים לאיכות סביבה חיפה. "מסמכי ייחוס", "מקור פליטה מוקדי" - כהגדרתם בתקנות אוויר נקי היתרי פליטה(, התש"ע להלן תקנות היתרי פליטה(; "מערכת ניטור רציף" - מערכת המודדת, רושמת, ואוגרת באופן רציף ריכוזי מזהמי אוויר בארובה, בהתבסס על התכונות הכימיות והפיזיקאליות של המזהמים וגז הפליטה; "מקור פליטה לא מוקדי" כמשמעותו בתקנה 112( לתקנות היתרי פליטה; "מתקן טיפול" או "מתקן לטיפול בגזי פליטה" - מתקן להפחתת ריכוז או כמות מזהמי אוויר מתוך גז הפליטה ע"י איסוף, ספיגה, סינון, ספיחה, שריפה וכיוצא באלה, או טכנולוגיה או טכניקה המיועדת למניעת היווצרות מזהמים; 1

2 כללי "מק"ת" - מטר קוב של גזי פליטה המחושב בתנאים הבאים: גז יבש; טמפרטורה ;101.3KPa לחץ ;273.15K "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" - נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה , על עדכוניו מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; "נוהל ניטור רציף בארובה" - נוהל ניטור רציף בארובה , על עדכוניו מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; "סקר תהליכים" - סקר התהליכים הנכלל במסמכי הבקשה; "ערכי פליטה" - ריכוזי פליטה מרביים של מזהמי אוויר הקבועים בטבלה א'; "פליטות לא שגרתיות" - כמשמעותן בתקנה 114( לתקנות היתרי פליטה; "רכז איכות אוויר" - רכז איכות האוויר במחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שהוסמך כממונה לעניין הוראות החוק, כולן או חלקן; "2002 "T.A. Luft - תרגומו לאנגלית של מסמך ההנחיות הטכניות לשמירה על איכות אוויר Luft (T.A. מה- 24 ביולי 2002, של המיניסטריון הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; מסמכי הבקשה מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר הפליטה. בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין מסמכי הבקשה, גוברים התנאים. התנאים בהיתר זה חלים על המתקנים, התהליכים, אמצעי הייצור והיקפי הפעילות, שצוינו במסמכי הבקשה. בעל מקור הפליטה לא יפעיל מתקנים ופעילויות שלא נכללו בסקר התהליכים. במקרה שמתקן או פעילות הנכללים בסקר התהליכים לא היו בשימוש או לא היו קיימים במועד הוצאת ההיתר, בעל מקור הפליטה יודיע בכתב לרכז איכות האוויר לפחות שבועיים מראש לפני מועד ההפעלה המתוכנן. בעל מקור הפליטה ינקוט בצעדים ובאמצעים הדרושים לצורך ניהול מיטבי של צריכת אנרגיה במקור הפליטה, לרבות זיהוי וצמצום צריכת אנרגיה הנובעת מתפעול, תחזוקה, או תקלות, בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה ב- Energy Efficiency.BREF בעל מקור הפליטה יציב שלטים על כל המכלים, מתקני הייצור, מתקני הטיפול בפליטות והארובות במקור הפליטה, לצורך זיהויים, בהתאם לתיוג המופיע בסקר התהליכים תוך 6 חודשים מיום כניסת היתר זה לתוקף. בעל מקור הפליטה יבטיח תחזוקה נאותה של השלטים כך שהתיוג עליהם יהיה ברור וגלוי לעין בכל עת..2 2

3 ו בכל מקרה של תקלה הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה, יפעל פליטות לאוויר שימוש בדלקים מניעת פליטות לא שגרתיות מניעת ריח חזק או בלתי סביר בעל מקור הפליטה לתיקון התקלה מיד עם גילויה וינקוט את כל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת החריגה מערכי הפליטה, לרבות צמצום תפוקות הייצור, הפסקת תהליכים, הפסקת מתקנים וכו'. לא יפלטו גזי פליטה מתהליכי הייצור ותהליכי שרפת דלקים ממקורות פליטה מוקדיים, אלא דרך הארובות המצוינות בטבלה א' ובהתאם למגבלות וערכי הפליטה המצוינים לצידן. בעל מקור הפליטה ינקוט אמצעים תפעוליים וטכנולוגיים המהווים את הטכניקה המיטבית הזמינה, לצורך מניעה והפחתה של זיהום אוויר ממקור הפליטה, בין אם ממקור פליטה מוקדי ובין אם ממקור פליטה לא מוקדי, בהתאם להוראות תנאים אלה, לרבות הדרישות המפורטות בטבלה ג'. לא יפלט עשן שחור בגוון מס' 1 בלוח מיקרורינגלמן או כהה ממנו ממקורות הפליטה המוקדיים, למעלה מ- 6 דקות מצטברות בשעה. החל מיום הסקת דודי קיטור ותנורי שמן תרמי תתבצע באמצעות גז טבעי בלבד, למעט בעת תקלה בהספקת הגז. במקרה של תקלה בהספקת הגז לרבות במערכת ההפקה, ההולכה והספקת הגז טבעי למקור הפליטה, הסקת דודי הקיטור תתבצע באמצעות גפ"מ, סולר או מזוט עם תכולת גופרית של 0.5%. על אף האמור בסעיף קטן א(, רכז איכות האוויר רשאי לדחות את מועד הסקת דודי הקיטור בגז טבעי ליום , אם בעל מקור הפליטה הציג לו הסכם חתום לאספקת גז טבעי במועד מאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן א( ושאינו מאוחר מיום על אף האמור בסעיף קטן א(, רשאי בעל מקור הפליטה להסיק את דודי הקיטור בדלק נוזלי בכפוף לעמידה בערכי פליטה לשריפת דלק נוזלי, הקבועים בטבלה א', לא יאוחר מיום על אף האמור בסעיף א( לעיל, במקרה של תקלה במערכת ההפקה, ההולכה ואספקת גז טבעי למקור הפליטה שאינה מאפשרת שימוש בגז, רשאי בעל מקור הפליטה להגיש בקשה לשריפת דלק שאינו סולר או מזוט 0.5, % ויפעל על פי הוראות הממונה. א( בעל מקור הפליטה יחזיק ויפעיל נהלים למניעת תקלות ותקריות העלולות לגרום לחריגה מערכי הפליטה המרביים או גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. ב( בעל מקור הפליטה יבצע בדיקה וריענון לנהלים המצוינים לעיל, לפחות אחת לשלוש שנים וכן בכל פעם שקרתה תקלה או תקרית. בעל מקור הפליטה ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם צמצום ומניעה של פליטת מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח חזק או בלתי סביר מחוץ לתחומי מקור הפליטה, כגון ע"י ניתוב גזי פליטה העלולים לגרום למטרדי ריח למתקני טיפול מתאימים, או אחסון חומרים בעלי ריח במתחמים סגורים ואטומים

4 ע"פ דרישת רכז איכות האוויר, ובהתאם להנחיותיו יבצע בעל מקור הפליטה סקר ריח למזהמי אוויר העשויים לגרום לריח חזק או בלתי סביר לפי ההנחיות במדריך לטיפול במפגעי ריח המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה על עדכוניו מעת לעת. הסקר יבוצע בהתאם לתוכנית שתוכן ותוגש לאישור רכז איכות האוויר. בעל מקור הפליטה יגיש את הסקר, כאמור בסעיף קטן ב( לעיל, במועד שקבע מתקני טיפול בגזי פליטה רכז איכות האוויר ואם לא קבע כן תוך שלושה חודשים מיום אישור התכנית לביצוע סקר כאמור. במידת הצורך הסקר שהוגש יתוקן ע"פ הערות והנחיות רכז איכות האוויר ויוגש שוב במועד שקבע. בעל מקור הפליטה יפעיל מתקנים לטיפול בגזי פליטה הקיימים במקור הפליטה לרבות המתקנים המצוינים בטבלה א', בכל עת בה מופעל מתקן הייצור אליו הוא מחובר. בעל מקור הפליטה יתחזק את מתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להוראות היצרן ובהעדר הוראות יצרן יבצע תחזוקה נאותה לשם פעולה מיטבית של המתקנים וכל זאת ע"פ נוהל הפעלה, תחזוקה ובקרה. בעל מקור הפליטה יכין ויפעיל נוהל הפעלה, תחזוקה ובקרה של תקינות מתקני הטיפול בגזי הפליטה, תוך שישה חודשים מיום כניסת היתר זה לתוקף, יפעל לפיו, ויציגו לרכז איכות האוויר והיחידה הסביבתית לפי דרישה..7 נוהל כאמור בסעיף קטן ג( יכלול את הנושאים הבאים: 1( אופן ותדירות ההפעלה והתחזוקה של מתקן הטיפול בגזי הפליטה; 2( רשימת חלקי חילוף אשר נדרשים להימצא באופן קבוע במקור הפליטה לצורך ביצוע תיקונים או החלפות מיידים; מדריך לגילוי תקלות ואופן תיקונם; שמות אנשיי צוות האחראיים על תחזוקה וטיפול בתקלות; לוח זמנים לטיפול בתקלות. 3( 4( 5( במקרה שלא ניתן להפעיל מתקן טיפול בגזי פליטה, בשל תקלה במתקן, הפסקת מתקני 8. טיפול בגזי פליטה השבתתו לצורך טיפול ותחזוקה, או מכל סיבה אחרת, בעל מקור הפליטה יפסיק את פעולתם של המתקנים המחוברים אליו. על אף האמור בסעיף קטן א(, במקרה של הפסקת פעילות של מתקן טיפול בגזי הפליטה מסוג RTO ינקוט בעל מקור הפליטה פעולות אלה: 4

5 1( בעל מקור הפליטה יפנה את גזי הפליטה ממתקני הייצור לרבות מתקן ייצור ומחזור ממסים מתקן חידוש מחזור( שמנים ומכלי אחסון, המחוברים למתקן הטיפול RTO שהופסקה פעילותו, למתקן טיפול בגזי פליטה חלופי להלן- מערכת גיבוי(. בכל מקרה, לא תתאפשר פליטת מזהמים לסביבה ללא טיפול במתקן לטיפול בגזי פליטה. 2( פעולת מתקני הייצור המחוברים למערכת הגיבוי לא תעלה על 160 שעות בשנה ופעולת מילוי מכלי אחסון חומרי גלם לא תעלה על 336 שעות בשנה. במקרה של הפסקת פעילות של מיתקן לטיפול בגזי פליטה ינקוט בעל מקור הפליטה את פעולות אלה: ממתקני הייצור 1( שבועיים לפני הפסקה יזומה של מתקן הטיפול יודיע בכתב לרכז איכות אוויר והיחידה הסביבתית. הודעה כאמור תכלול פירוט של הסיבות והמועדים להפסקה המתוכננת של מתקן הטיפול; 2( בעת הפסקה של מתקן הטיפול באופן לא מתוכנן בשל תקלה או מכל סיבה אחרת יודיע בעל מקור הפליטה באופן מידי לרכז איכות אוויר והיחידה הסביבתית. הודעה כאמור תכלול פירוט של הסיבות והמועדים הצפויים לתיקון התקלה והחזרת מתקן הטיפול לפעולה; 3( ינקוט, בכל אמצעים לצמצום פליטה של מזהמי אוויר ומניעת חריגה מערכי הפליטה; בעל מקור הפליטה יכין ויפעיל נוהל להפחתת פליטות בעת הפסקת פעולה של מערכת בקרה והתראה מתקן טיפול בגזי הפליטה מסוג,RTO במקרה של תקלה, תחזוקה, או בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הפליטה המפורטים בטבלה א', ויפעל על פיו. נוהל כאמור יכלול פירוט של האמצעים בהם ינקוט בעל מקור הפליטה לצורך הפחתה וצמצום הפליטות בעת השבתה של מתקן הטיפול או חשש לחריגה מערכי הפליטה כאמור לעיל. בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל בחדר הבקרה, תוך חצי שנה מכניסת ההיתר לתוקף, מערכת בקרה ממוחשבת אשר תתריע בכל אחד מהמקרים הבאים להלן- מערכת בקרה(: 1( חריגה מערכי הפליטה המפורטים בטבלה א' שנמדדה במכשירי הניטור הרציף; 2( תקלה או פעולה לא תקינה של מתקני הייצור או של מתקני הטיפול בגזי הפליטה, הגורמת או עלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה;.9 3( תקלה או פעולה לא תקינה במכשירי הניטור הרציף או במערכת הבקרה. 5

6 ו בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, בתוך שלושה חודשים מיום כניסת היתר זה לתוקף, תכנית מפורטת להתקנה של מערכת בקרה כאמור, ויבצע את התכנית בהתאם להנחיות רכז איכות האוויר. תכנית כאמור תכלול מפרט טכני של המערכת, לוח זמנים ואבני דרך להתקנתה. מערכת הבקרה, תתוכנן ותופעל כך שתעביר הודעת SMS על כל התרעה אחסון ושינוע כאמור בסעיף קטן א(, למכשיר הטלפון הנייד של מנהל מקור הפליטה ושל ממונה הסביבה שמינה בעל מקור הפליטה בהתאם להוראות סעיף 17 ג(. אחסון חומרים במכלים יתבצע כפי שפורט בסקר התהליכים או במכלים חלופיים בעלי תכונות זהות, לרבות בעניין סוג החומר, אופן האחסון ותיוג המכל. בעל מקור הפליטה רשאי לאחסן חומרים במכלים שלא בהתאם למפורט בסקר התהליכים, בכפוף לכל דין ולאחר שקיבל אישור בכתב מרכז איכות האוויר. אחסון חומרים אורגנים נדיפים במכלים המפורטים בטבלה ב', יבוצע כאשר נשם מכלי האחסון מנותב לטיפול במערכת RTO או במערכת הגיבוי, בעת השבתת ה- RTO ומערכת הגיבוי לא יבצעו פעולות מילוי וריקון מהמכלים..10 חומרים אורגנים נדיפים יאוחסנו במכלי אחסון הצבועים בצבע בעל החזר קרינה של 70% לפחות צבע לבן(. תוך חצי שנה מקבלת ההיתר בעל מקור הפליטה יצבע מיכל SO77 בצבע בעל החזר קרינה של 70% לפחות צבע לבן(. הזרמה ואחסנה של חומרי הגלם ותוצרים המכילים חומרים אורגניים נדיפים ארובות יבוצעו באמצעים סגורים ומחוברים למתקני טיפול מתאמים. הארובות המפורטות בטבלה א' ואשר נדרשות בדיגום, יהיו מצוידות בפתחי דיגום, במרפסות ובמשטחי דיגום קבועים וכן באמצעי גישה נוחים ובטוחים אליהם, בהתאם לנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה. הנגישות לפתחי הדיגום תישמר בכל עת. עבור ארובות שלא עונות על הדרישות בסעיף א( לעיל יגיש בעל מקור הפליטה לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, תוך שלושה חודשים מיום כניסת היתר זה לתוקף, תכנית הכוללת לוחות זמנים לביצוע השינויים הנדרשים, ויבצע את התכנית בכפוף להנחיות רכז איכות האוויר. גובה הארובות יהיה לפי הוראות סעיף 5.5 ל-.TA-Luft 2002 ארובות אשר קוטרן נמוך מ- 0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'. בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף ל- TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מכניסתו לתוקף של היתר זה..11 6

7 ו ו ז ח ט י במקרה של אי התאמה בין גובה הארובות בפועל לבין הגובה הנדרש לפי סעיף ג(, לרבות במקרה שחל שינוי בגובה הגגות הסמוכים למקור הפליטה, יגיש בעל מקור הפליטה לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, תוך שלושה חודשים מיום שנמצאה אי ההתאמה, תכנית הכוללת לוחות זמנים לביצוע השינויים הנדרשים, ויבצע את התכנית בכפוף להנחיות רכז איכות האוויר. על אף האמור בסעיף זה, בעל מקור הפליטה רשאי להפעיל מתקן המחובר בדיקות ארובה תקופתיות לארובה שאינה עומדת בדרישות הסעיף, ובלבד שהגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית בקשה מנומקת בכתב המעידה על כך שאין ביכולתו לבצע את הדרישות בסעיפים האמורים ורכז איכות האוויר אישר את בקשתו. דיגום ארובות יבוצע על ידי מעבדות אשר הוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 1997 לביצוע דיגום בארובות על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה. בעל מקור הפליטה יבצע דיגומים תקופתיים בכל הארובות במקור הפליטה, בתדירות הקבועה בטבלה א', לצורך בדיקת פליטת מזהמים המנויים לצד אותן ארובות בטבלה האמורה. בעל מקור הפליטה יגיש תכנית לדיגום לאישור רכז איכות אוויר לא יאוחר מחודש לפני מועד הדיגום המתוכנן. בעל מקור הפליטה יתאם עם רכז איכות האוויר, את מועד כל דיגום מתוכנן, ויאפשר לרכז איכות האוויר להיות נוכח במהלך הדיגום. בעל מקור הפליטה יבצע את הדיגומים בתנאי עבודה אופייניים של המתקן הנבדק, ויספק למעבדה הדוגמת תנאים מייצגים וקבועים מבחינת עומס עבודה שיצורפו לדו"ח הבדיקה. בעל מקור הפליטה יעביר לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית את דו"ח הדיגום שהתקבל מהמעבדה הדוגמת, תוך 60 ימים מיום ביצוע הדיגום. בעל מקור הפליטה יעביר את הערכים שנמדדו בדוח הדיגום, לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, כשהם מחושבים בתנאים תקניים וביחידות של, ]מ"ג/מק"ת[. דו"ח הבדיקה יועבר במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס, בהתאם לנוהל בדיקת מזהמים בארובה. בחישוב ריכוז מזהמי האוויר בארובה, לא יבוא בחשבון האוויר המוזן לארובה במטרה לדלל או לקרר את גזי הפליטה. ריכוזי המזהמים בגזי הפליטה הנפלטים כתוצאה משריפת דלקים מתייחסים לערכים הנמדדים בפועל מנורמלים ל 3% חמצן נפחי בגזי הפליטה..12 RTO -14 ניטור רציף 13. בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל בארובה מערכות ניטור רציף למזהם. TOC 7

8 בעל מקור הפליטה יפעיל את מערכות הניטור הרציף לפי נוהל ניטור רציף בארובה. בעל מקור הפליטה יחזיק את מערכת הניטור במצב תקין בכל עת, וינקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקונה באופן מידי, ולא יאוחר מ- 72 שעות מגילוי תקלה, למעט מקרים חריגים שיאושרו מראש ובכתב על ידי רכז איכות האוויר. בעל מקור הפליטה ידווח על תקלה כאמור לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית. בעל מקור הפליטה יודיע בכתב, לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, 24 שעות לפחות לפני תחילת ביצוע עבודות אחזקה יזומות במתקני מקור הפליטה, העלולות להשפיע על הנתונים המתקבלים ממערכת הניטור. ההודעה תכלול הסבר קצר על מהות העבודה היזומה, זמן תחילתה וסיומה. חישוב תוצאות הניטור הרציף ובדיקת חישוב תוצאות ניטור 14. רציף ניטור רציף בארובה, לרבות כמפורט להלן: עמידה בערכי נוהל לפי יעשו פליטה 1( חישוב ממוצע מדידות של חצי שעה יחושב לפרקי זמן המתחילים בשעה עגולה או בחצי שעה עגולה וחישוב ממוצע מדידות של יממה יחושב לפרק זמן של 24 שעות המתחיל ב- 24:00 בלילה. 2( לעניין סעיף זה ממוצע תקף הוא ממוצע אריתמטי חצי שעתי או יממתי של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג\מק"ת בהפחתת, רווח בר סמך של 30% מוכפל בערך הפליטה. על אף האמור בסעיף 3 א(, תוצאות הניטור הרציף שנעשו בשעות העבודה של המתקן המנוטר בניטור רציף לא יראו כחריגה מערכי הפליטה בתנאים אלה: 1( ממוצע תקף של מדידות הניטור שנעשו במשך יממה אינו עולה על ערכי הפליטה. 2( ממוצע תקף של מדידות הניטור שנעשו במשך חצי שעה, אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה. נמצאה בדיגום חריגה מערכי הפליטה, אף שתוצאות הניטור הרציף שנערך איתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד בעת הדיגום לא הצביעו על חריגה כאמור, או אם קיימת סיבה אחרת להניח כי תוצאות הניטור הרציף אינן מהימנות, יהיו תוצאות הדיגום קובעות לעניין חריגה מערכי הפליטה. בעל מקור הפליטה יגיש תוך שנה מקבלת ההיתר, לאישור רכז איכות האוויר ולידיעת היחידה הסביבתית, תכנית LDAR במתקנים: ייצור ומחזור ממסים וחידוש מחזור( שמנים, בהתאם לנוהל.LDAR.15 בעל מקור הפליטה יבצע תכנית שאושרה בשנת 2011 והתוכנית LDAR שתאושר כאמור בסעיף קטן א(. 8

9 תדירות ביצוע בדיקת דליפות בתכנית LDAR תהיה כמפורט להלן, אלא אם אישר רכז איכות האוויר מראש ובכתב תדירות אחרת, על פי תכנית LDAR או בקשה בכתב מאת בעל מקור הפליטה, ובכפוף להנחיות שנתן: מידי שנה יושלם ביצוע מחזור בדיקה של רכיבי קטגוריה 1; מידי שנה יושלם ביצוע מחזור בדיקה של רכיבי קטגוריה 2; מידי שנתיים יושלם ביצוע מחזור בדיקה של רכיבי קטגוריה 3. 1( 2( 3( בכתב בעל מקור הפליטה ימסור לרכז איכות האוויר וליחידה סביבתית, הודעה על מועד מחזור בדיקה לפי תכנית,LDAR שבועיים לפחות לפני התחלתו. אופן ביצוע איתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR( לרבות שיטות המדידה, תדירות, דרישות להתקני פריקת לחץ,PRDs( אופן חישוב הדליפות, תיעוד ועריכת דו"חות, תיקון דליפות ודרישות נוספות יבוצעו בהתאם לקבוע בנוהל.LDAR דיגום סביבתי 16. ע"פ דרישת רכז איכות האוויר, בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר תכנית לדיגום סביבתי של המזהמים בנזן וטולאן,שיתבצע בשלוש נקודות לכל הפחות סביב מקור הפליטה ומחוץ לתחומו ויבצע לאישור רכז איכות האוויר. תכנית את הדיגום הסביבתי בהתאם בתכנית הדיגום כאמור בסעיף קטן א( יפורטו שיטות הדיגום, שם החברה הדוגמת וכן יצוינו על גבי מפת מקור הפליטה נקודות דיגום מוצעות ע"י בעל מקור הפליטה. בעל מקור הפליטה יבצע את הדיגום תוך חודש ימים מהמועד בו אישר רכז איכות האוויר את תכנית הדיגום, אלא אם כן אישר לו רכז איכות מועד אחר. ממצאי הדיגום יערכו ויוגשו על פי הנחיית רכז איכות האוויר. בעל מקור הפליטה יעביר לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית את ממצאי מערכת ניהול 17. סביבתית הדיגום ודוח הדיגום הסביבתי שהתקבל מהמעבדה הדוגמת, תוך 60 ימים מיום ביצוע הדיגום. בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, בתוך שנה מיום כניסת היתר זה לתוקף, תכנית למערכת ניהול סביבתית, הכוללת לוחות זמנים ואבני דרך ליישומה, בהתאם להנחיות המפורטות להלן. בעל מקור הפליטה יפעיל את מערכת הניהול הסביבתית בהתאם לאישור רכז איכות האוויר. בעל מקור הפליטה יפרסם באתר האינטרנט של המפעל הצהרה על המדיניות הסביבתית במקור הפליטה. בעל מקור הפליטה ימנה ממונה מטעמו בנושא הקמה, יישום וניהול מערכת סביבתית במקור הפליטה להלן- ממונה הסביבה(. ממונה הסביבה יהיה אחראי על כל אלה: 9

10 ו ז 1( הקמת מערכת הניהול הסביבתית, יישומה ועדכונה בהתאם למדיניות הסביבתית; 2( דווח ועדכון של ההנהלה הבכירה לגבי ביצועי המערכת, לרבות המלצות לשיפור. בעל מקור הפליטה יפרסם את פרטיו של ממונה הסביבה המפעלי באתר האינטרנט של מקור הפליטה, כאיש קשר לתלונות ציבור בנושא מפגעים סביבתיים הקשורים למקור הפליטה. כל תלונה שתוגש תיבדק ותטופל, ויערך רישום מסודר של כל תלונה שהתקבלה, פרטיה, מועד הגשתה ואופן הטיפול בה. בעל מקור הפליטה יישם ויעדכן נהלי עבודה, תפעול ותחזוקה הרלוונטיים לשמירה על איכות הסביבה. נהלים כאמור יישמרו בתיק נהלים, וכן יישמרו בו: 1( כל החלטה של הנהלת מקור הפליטה בהקשר הסביבתי; 2( הפליטה. הסביבה. רישום עותק של כל מסמך אשר פורסם בפני כלל העובדים הקשור לאיכות בעל מקור הפליטה ייקבע ויפעל ליישם תכנית להפחתת זיהום האוויר ממקור בעל מקור הפליטה יחזיק רשומות רלוונטיות המעידות על כך שכל מי שמבצע מטלות עבורו או מטעמו ועשוי להשפיע השפעות סביבתיות משמעותיות, הוא כשיר על סמך השכלה, הדרכה או ניסיון לביצוע המטלות המוטלות עליו. בעל מקור הפליטה יספק הדרכה שוטפת ומתועדת לעובדים או ינקוט פעולות אחרות הקשורות לפעילות הסביבתית הקשורה למערכת הניהול הסביבתית, במטרה להעלות את המודעות לנושא בקרב עובדי מקור הפליטה. בעל מקור הפליטה ינהל רישום מלא ומסודר, של כל הפרטים המפורטים להלן, ישמור את הרישומים האמורים למשך 3 שנים, וימסור את הרישומים האמורים לרכז איכות האוויר, ליחידה הסביבתית או לממונה, לפי דרישה: הריכוזים וקצבי הפליטה השעתיים הגבוהים ביותר שנמדדו במערכת הניטור הרציף בחודש קלנדרי והריכוזים וקצבי הפליטה השעתיים שנמדדו בכל דגימה בארובה; מועדי דיגום ארובות ודיגומים סביבתיים הנדרשים בהיתר זה, תוצאות דיגום הארובות, לרבות דוחות הדיגום המלאים, ורישומי מערכת הניטור הרציף הכוללים נתונים גולמיים, ממוצעים חצי שעתיים, ממוצעים יממתיים, מועדי כיול, תוצאות כיול, תוצאות המבדקים הנדרשים בנוהל ניטור רציף; חריגות מערכי הפליטה ומועדי החריגות, משכן, הסיבה להתרחשות כל חריגה ואופן הטיפול בה; מועדי תקלות במתקני טיפול בגזי פליטה, משכן, הסיבות שגרמו לתקלות ואופן הטיפול בהן;.18 10

11 ו ז ח ט י מסמכי הכיול; מועדי התחזוקה והכיול תקופתי של מערכת הניטור הרציף, לרבות מועדי התחזוקה של מתקני הייצור ומתקני טיפול בגזי פליטה; מועדי תקלות במערכת הניטור הרציף, משכן, הסיבות להתרחשות כל התקלה ואופן הטיפול בה; סוגי וכמויות חומרי גלם בהם נעשה שימוש במקור הפליטה; כמויות הדלק שנשרף במהלך כל חודש קלנדרי; תעודות המשלוח של הדלקים, הכוללות אנליזה של הרכב הדלק כפי שמסר ספק הדלק, וכן תוצאות בדיקות המשלוח, אם נערכו; יא( השעות והתאריכים שבהם היו מתקני מקור הפליטה דוממים או הופעלו בתנאים חריגים; יב( התראות של מערכת הבקרה כאמור בסעיף דיווח בעל מקור הפליטה ידווח באופן מידי, ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות ממועד הגילוי, לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, על כל חריגה מערכי הפליטה, נסיבותיה והפעולות שנקט לצורך הפסקתה, וכן על כל תקלה במתקני הטיפול בגזי הפליטה שעלולה להביא לחריגה מערכי הפליטה. במתקני הייצור או בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית דוח מפורט אודות תקלות כאמור בסעיף 2 ו(, בו יצוינו, בין היתר, מועד התקלה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לצורך תיקונה ומניעת הישנותה. דוח כאמור יועבר לא יאוחר משבועיים לאחר גילוי התקלה, או במועד אחר אם הורה על כך רכז איכות האוויר. בעל מקור הפליטה ידווח בכתב לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית באופן מידי, ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות על פליטת עשן שחור באופן החורג מהמותר ממקורות פליטה מוקדיים, משך זמן להפסקתה ומניעת הישנותה. פליטת העשן השחור והצעדים שננקטו בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית דיווחים לעניין ניטור רציף: 1( שני דוחות חצי שנתיים לגבי החצי שנה שחלפה, ולא יאוחר מיום 30 בספטמבר ומיום 31 במרץ. הדו"ח החצי שנתי יכלול פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים של תוצאות הניטור הרציף לרבות: נתונים גולמיים לא מנורמלים ותנאים בארובה שנמדדו במערכת הניטור הרציף; מנורמלים; ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים וקצבי פליטה שעתיים 11

12 ריכוז תוצאות יומי הכולל : - ריכוזים יממתיים מנורמלים וקצבי פליטה יממתיים מנורמלים; - ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור כל יום. - קצבי פליטה שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור כל יום. פירוט חריגות ונתונים שגויים שנמדדו במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול בהן; פירוט תקלות במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול בהן. 2( דוח שנתי מסכם- לא יאוחר מיום 31 במרץ לגבי השנה הקלנדרית שחלפה. דוח הבטחת איכות לפי נוהל ניטור רציף בארובה, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, במהדורה העדכנית שלו. בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, בסיום כל שנה ולא יאוחר מ- 31 במרץ של השנה שלאחריה, דו"ח שנתי לגבי השנה שחלפה. הדו"ח יכלול פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים בעניינים אלה: 1( פירוט ההתקדמות בביצוע תכנית היישום; 2( פליטה שנתית של כל אחד מזהמי האוויר הנפלטים ממקור הפליטה, ביחידות של טון לשנה, שתחושב על סמך נתוני ניטור רציף או דגימה תקופתית, למעט על מזהמי אוויר אשר על פליטת השנתית הוגש דיווח לפי חוק הגנת הסביבה פליטות והעברות לסביבה חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב 2012; 3( שעות העבודה השנתיות של מתקני הייצור ושל מתקני שריפת דלקים במקור הפליטה; 4( טון/שנה(; כמויות וסוגי חומרי הגלם בהם נעשה שימוש בכל מתקן ייצור תוצר שנתי לכל מתקן/תהליך ייצור טון/שנה(; הפליטות הלא שגרתיות שהתרחשו במקור הפליטה; דוח סטאטוס תחזוקה למתקני טיפול בגזי פליטה ; דוח ביצוע LDAR 5( 6( 7( 8( 12

13 ו ז לוחות זמנים חוקים ותקנות נוספים אנשי קשר תחילה בעל מקור הפליטה הטוען כי הנתונים המבוקשים בסעיף קטן ה( לעיל, כוללים סוד מסחרי, יגיש את הנתונים המבוקשים בשני עותקים. עותק אחד של הנתונים יכלול את כל הנתונים המבוקשים, והעותק הנוסף יכלול את כל הנתונים, כאשר הפרטים אשר לטענת בעל מקור הפליטה מהווים סוד מסחרי, יסומנו באופן מושחר, באופן שלא ניתן יהיה לזהותם. בעל מקור הפליטה יצרף לשני העותקים מסמך מפורט המנמק מדוע הפרטים המושחרים מהווים סוד מסחרי. לעניין זה, "סוד מסחרי" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999, ואולם בשום מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי פרטים בנוגע לסוגים, הכמויות והריכוז של המזהמים שנפלטו וקצב פליטתם. על בעל מקור הפליטה להעביר את כל הדיווחים הנדרשים לפי היתר זה בכתב ובאופן דיגיטאלי. דיווחים מיידים כנדרש בתנאי היתר זה, יועברו גם בצורה טלפונית לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית. תוך שלושה חודשים מיום כניסת היתר זה לתוקף יגיש בעל מקור הפליטה לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית לוח זמנים באמצעות תרשים גנט(, שיכלול פירוט של אבני דרך לביצוע כל הדרישות המפורטות בהיתר, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהיתר. נוכח בעל מקור הפליטה כי לא יהיה באפשרותו לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בתנאי היתר זה, על אף שנקט בכל האמצעים הנדרשים לצורך עמידה בהם, רשאי הוא להגיש בקשה מנומקת בכתב לממונה ולרכז איכות האוויר למתן ארכה ללוחות הזמנים הקבועים, ובלבד שהבקשה תוגש לפחות חודש ימים לפני המועד לביצוע המצוין בהיתר זה. הבקשה תכלול תכנית חלופית מוצעת, לרבות לוח זמנים חלופי עם אבני דרך לביצוע ההשלמה הנדרשת. בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית על השלמת כל אבן דרך בתוכנית היישום, תוך 14 יום מסיום ביצועה. אין בתנאים אלה כדי לפתור את בעל מקור הפליטה מקיום הוראות כל דין החל על העיסוק, ובכלל זה חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג- 1993, והתקנות מכוחם. עם כניסת היתר זה לתוקף בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית את שמם של האנשים שמינה לשמש כאנשי קשר בינו לבין רכז איכות האוויר והממונה ואת דרכי ההתקשרות עמם. מקור הפליטה וזמינים בכל עת. תחילתו של היתר זה יהיה מיום אנשי הקשר יהיו בקיאים בפעילות

14 טבלה א'- ארובות וערכי פליטה פרט מס'/שם ארובה מתקן טיפול בגזי פליטה מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ ארובה מזהם ערכי פליטה מ"ג/מק"ת( דרישות דיגום וניטור מתקנים ומכלים כמפורט בטבלה ב' דיגום אחת 35 תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 חודשים 20 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 חלקיקים תקופתי ל ארובת RTO RTO.1 50 CO 20 חומרים אורגנים TOC ניטור רציף ודיגום תקופתי אחת ל 12 חודשים 0.05 חומרים מסרטנים מקבוצה I בסעיף במסמך תקופתי דיגום -12 ל אחת חודשים. או תדירות אחרת בהתאם לדרישת רכז איכות האוויר T.A..luft 2002 חומרים מסרטנים מקבוצה II בסעיף במסמך T.A..luft 2002 חומרים מסרטנים מקבוצה III בסעיף במסמך T.A..luft 2002 ארובה 5 דוד חימום שמן תרמי חלקיקים תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 עד ליום 31/12/2014: בעת שריפת מזוט- 100 החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 5 בעת שריפת סולר- 10 בעת שריפת מזוט- 50 עד ליום 31/12/2014: בעת שריפת מזוט החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 35 בעת שריפת סולר- 170 בעת שריפת מזוט- 850 בעת שריפת גז בעת שריפת סולר- 350 בעת שריפת מזוט- 700 דיגום תקופתי אחת ל -24 חודשים.2 14

15 טבלה א'- ארובות וערכי פליטה פרט מס'/שם ארובה מתקן טיפול בגזי פליטה מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ ארובה מזהם ערכי פליטה מ"ג/מק"ת( דרישות דיגום וניטור החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 50 בעת שריפת סולר- 80 בעת שריפת מזוט- 80 CO ארובה 6 תנור שמן תרמי- זיקוק שמנים ישן חלקיקים תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 עד ליום 31/12/2014: בעת שריפת מזוט- 100 החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 5 בעת שריפת סולר- 10 בעת שריפת מזוט- 50 עד ליום 31/12/2014: בעת שריפת מזוט החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 35 בעת שריפת סולר- 170 בעת שריפת מזוט- 850 דיגום תקופתי אחת ל -24 חודשים.3 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 בעת שריפת גז בעת שריפת סולר- 350 בעת שריפת מזוט- 700 החל מיום 01/01/2015: בעת שריפת גז - 50 בעת שריפת סולר- 80 בעת שריפת מזוט- 80 CO -תנור חידוש שמנים משחן קיטור -תנור שמן תרמי התנור לערבול תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 חלקיקים בעירה נוזל בשריפת סולר(: 170 בשריפת גז טבעי: 35 בעירה נוזל בשריפת סולר(: 700 בשריפת גז טבעי: 200 בעירה נוזל בשריפת סולר(: 10 בשריפת גז טבעי: 5 בעירה נוזל בשריפת סולר(: 80 בשריפת גז טבעי: 50 ע"פ דרישת רכז איכות האוויר CO -ארובה 7 -ארובה 9 ארובה 8 תנור שמן תרמי- חידוש שמנים חדש חלקיקים עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט- 100 החל מיום 01/01/2015 תקופתי דיגום -24 ל אחת חודשים

16 טבלה א'- ארובות וערכי פליטה פרט מס'/שם ארובה מתקן טיפול בגזי פליטה מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ ארובה מזהם ערכי פליטה מ"ג/מק"ת( דרישות דיגום וניטור תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 בעת שריפת גז - 5 בעת שריפת סולר- 10 בעת שריפת מזוט- 50 עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 35 בעת שריפת סולר- 170 בעת שריפת מזוט- 850 בעת שריפת גז בעת שריפת סולר- 350 בעת שריפת מזוט- 700 בעת שריפת גז - 50 בעת שריפת סולר- 80 בעת שריפת מזוט- 80 CO דוד קיטור וולקן הקטן( חלקיקים תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט- 100 החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 5 בעת שריפת סולר- 10 בעת שריפת מזוט- 50 עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 35 בעת שריפת סולר- 170 בעת שריפת מזוט- 850 בעת שריפת גז בעת שריפת סולר- 350 בעת שריפת מזוט- 700 החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 50 בעת שריפת סולר- 80 בעת שריפת מזוט- 80 CO ארובה 10 ארובה 11 דוד קיטור המיכל הגדול( חלקיקים עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט- 100 החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 5 תקופתי דיגום -24 ל אחת חודשים. תקופתי דיגום -24 ל אחת חודשים. MW

17 טבלה א'- ארובות וערכי פליטה פרט מס'/שם ארובה מתקן טיפול בגזי פליטה מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ ארובה מזהם ערכי פליטה מ"ג/מק"ת( דרישות דיגום וניטור 15 -ארובת מעקף RTO עמודת פחם פעיל 1 גיבוי ל- RTO עמודת פחם פעיל 2 גיבוי ל- RTO ארובת מט"ש תחמוצות גופרית מבוטא כ- SO 2 תחמוצות חנקן מבוטא כ- (NO 2 CO RTO עמודת פעיל עמודת פעיל אין פחם פחם מסופי מילוי מערך טיפול בשפכים מכלים כמפורט בטבלה ב' חומרים אורגנים TOC מתקן ייצור ומחזור ממסים מתקן חידוש מחזור( שמנים מתקן ייצור ומחזור ממסים מתקן חידוש מחזור( שמנים תהליך אירובי במט"ש המפעלי חומרים אורגנים TOC חומרים אורגנים TOC חומרים אורגנים TOC בעת שריפת סולר- 10 בעת שריפת מזוט- 50 עד ליום 31/12/2014 בעת שריפת מזוט החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 35 בעת שריפת סולר- 170 בעת שריפת מזוט- 850 בעת שריפת גז בעת שריפת סולר- 350 בעת שריפת מזוט- 350 החל מיום 01/01/2015 בעת שריפת גז - 50 בעת שריפת סולר- 80 בעת שריפת מזוט הערה: שינויים בלוחות הזמנים בארובות מס' 10 5,6,8 ו 11 יקבעו בהתאם לסעיף 4( שימוש בדלקים. ע"פ דרישת רכז איכות האוויר

18 טבלה ב' - מתקנים ומכלים המחוברים למתקן ה- RTO סוג מתקן המחובר פירוט ל- RTO מתקן ייצור מתקן ייצור ומחזור ממסים מתקן ייצור מתקן חידוש מחזור( שמנים מסופי מילוי - עמדות למילוי ופריקת חומרים אורגנים T-L3,T-L1 - שאריות איוד המאוחסנות בקוביות RC1-RC6 מס'/שם ארובה ארובה מס' 14- ארובת RTO מערך טיפול בשפכים מכלים המכילים חומרים נדיפים מכלים המכילים חומרים לא נדיפים מסופי מילוי מערך טיפול בשפכים מכלים המכילים חומרים נדיפים מכלים המכילים חומרים לא נדיפים - מילוי חביות, ML1-ML2 עתידי. - שני מכלי קבלת בוצה- מכולות רמסע לאחר דקנטר( [90T212] - שני מפרידים גרביטציוניים תת קרקעיים [90-S-200A/B] - מכל איזון L22 - שני מתקני [90-S-212, 90-S-204] DAF - 22, H49,H50, T139, T140, , , 21, מכל 85 המחולק ל- 6, SO77 -עתידי.,13,13 SO57, 701, 702, SO50-SO56, SO59-SO64, H47, H48, T137, T138, - T146-T150 - מכלי תהליך: R469, R465, R466, R482, R467, R468, R478, R475, R470, R476, R מכל תחזיר זיקוק ממסים - B30 מכל התפשטות שמן תרמי ממסים - מכל ניקוזים זיקוק ממסים - עמדות למילוי ופריקת חומרים אורגנים T-L3,T-L1 - שאריות איוד המאוחסנות בקוביות RC1-RC6 - מילוי חביות, ML1-ML2 עתידי. - שני מכלי קבלת בוצה- מכולות רמסע לאחר דקנטר( [90T212] - שני מפרידים גרביטציוניים תת קרקעיים [90-S-200A/B] - מכל איזון L22 - שני מתקני [90-S-212, 90-S-204] DAF - 22, H49,H50, T139, T140, , , 21, מכל 85 המחולק ל- 6, SO77 -עתידי.,13,13 SO57, 701, 702, R703, SO50-SO56, SO59-SO64, H47, H48, T137, - T138, T146-T150 - מכל ניקוזים זיקוק ממסים 18

19 מס' מתקן/ פעילות מסופי ניפוק: - מסוף ניפוק חביות ML-1 טבלה ג'- אמצעים ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה דרישה אמצעי לביצוע לוחות זמנים 01/03/ עמדות תוספים ומארזים בייצור שמנים מילוי לדלק ניידים מניעת פליטת חומרים אורגנים נדיפים ממסופי ניפוק ניתוב חומרים אורגניים נדיפים ממסופי הניפוק לטיפול במתקן ה- RTO או מתקן טיפול מתאים.1 01/07/2015 מגדלי קירור פליטות הפחתת לאוויר מזהמים ממגדלי קירור בעל מקור הפליטה יפחית פליטות מזהמים לאוויר ממגדלי קירור ע"י התקנת אביזרים למניעת סחף eliminators( drift ביעילות מניעת סחף של 0.01% לפחות.2 01/11/ /09/2015 מערך הקיטור התייעלות אנרגטית הקיטור במערך בעל מקור הפליטה יבצע בדיקת היתכנות להתייעלות אנרגטית במערך הקיטור המתייחס לנושאים הבאים: שיפור ניצולת מערך הקיטור הקיים. ניצול חום שיורי בחינות נוספות, ככל שיידרשו. בעל מקור הפליטה יגיש לאישור רכז איכות האוויר תוכנית יישום להתייעלות אנרגטית במערך הקיטור הכוללת אבני דרך ולוחות זמנים..3 01/11/2015 בעל מקור הפליטה יישם תוכנית התייעלות במערך הקיטור בהתאם לאבני הדרך והלו"ז שיוצג ויקבע. משאבות ומנועים החלפת ציוד ליעיל אנרגטית והממזער פליטות והשפעות סביבתיות בעל מקור הפליטה יחליף משאבות לחומרים נדיפים כך שיעמדו בדרישות ה- BAT ויהיו בעלי מהירות סיבוב משתנה או בעלי rotating.control valves בעל מקור הפליטה יחליף משאבות וואקום מסוג טבעת מים למשאבות וואקום יבשות. באופן שוטף, בעת רכישת משאבות חדשות לחומרים נדיפים. באופן שוטף, בעת החלפת משאבות וואקום..4 בעל מקור הפליטה יחליף מנועים, למנועים העומדים בדרישות ה- BAT כנדרש ב- ENE BREF בסעיף באופן שוטף, בעת החלפת מנועים. סומיה פלאח תאריך שם ממונה חתימה 19

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל שמן תעשיות בע"מ מועד תחילת ההיתר: 01 אוגוסט 2014 מספר היתר: 1315 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב עמ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l 00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: 6047047-40 פקס: 6045007-40 o f f i c e @ y - b r o w n. c o. i l סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון, כפר-סבא מוגש למשרד

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הוראת מנכ"ל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

הוראת מנכל מס' מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית .1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיו .1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אנרגטית כללי והתייעלות מס' 4.41 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 בעניין הפחתת פליטות גזי חממה ולשם עמידה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

דברי פתיחה

דברי פתיחה מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות מדריך למשקיע במפעל קוגנרציה נערך בנובמבר 1993 ע"י: אנוש - מערכות פרויקטים וניהול זיאד נאסר - מהנדס יועץ יאני - הנדסת חשמל אדי בית הזבדי - עריכה חדשה (ממוחשבת מאי 1998,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד