פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב"

תמליל

1 פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמך ההזמנה ונספחיה ולהסכם המצורף להזמנה כנספח ג' ונספחיו. המציע שיבחר כזוכה על ידי נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות בהתייעצות עם יו"ר הנהלת ההתאחדות וממלא מקומו )להלן: "ועדת הבחירה"( יבצע את התפקיד בהתאם להזמנה זו ולחוזה שיחתם בינו לבין ההתאחדות ובהתאם לתקנון בקרת התקציבים של ההתאחדות שאושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום וכן, בהתאם לכל שינוי שיערך בו מעת לעת )להלן: "התקנון"( המצורף כנספח ד' להסכם..1.2 מסמכי ההזמנה:.3 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים את "ההזמנה": א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. הוראות ותנאי ההזמנה מסמך זה; טופס הצעת המציע - נספח א' להזמנה; תצהיר בדבר העדר הרשעות- נספח ב' להזמנה; הסכם ההתקשרות ונספחיו- נספח ג' להזמנה; אישורי קיום ביטוחים- נספח א' להסכם; כתב התחייבות פטור ושיפוי- נספח ב' להסכם; כתב התחייבות לשמירת סודיות- נספח ג' להסכם; תקנון בקרת תקציבים - נספח ד' להסכם; תקנוני רישוי מועדונים )התאחדות ואופ"א(- נספח ה' להסכם; הגדרות 4. "משתתף" יחשב כל מי ששקל להשתתף בהליך ופנה בשאלות/הבהרות אך לא הגיש הצעה במועד להגשת הצעות. "מציע"- יחשב כל מי שהגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי הזמנה זו. "זוכה"- המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך..5.6 דרישות סף:

2 רשאים להציע בהזמנה זו מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המפורטים להלן:.7 א. רו"ח בעל רישיון רו"ח מוכר ובתוקף. ב. שותף בכיר באחד מ- 20 משרדי רו"ח ברדסטריט נכון למועד פרסום ההזמנה. המדורגים ראשונים בדירוג דן אנד ג. בעל ניסיון של 12 שנים לפחות כרו"ח. ד. לא הורשע בפלילים )להוציא עבירות תנועה ועבירות תכנון ובנייה( שקדמו להגשת ההצעה. השנים ב- 7 ה. לא הורשע בעבירה על כללי האתיקה ע"י לשכת רו"ח ב- 7 השנים שקדמו להגשת ההצעה. מבלי לגרוע מכל חובה אחרת הקיימת על פי דין, לא יורשה להשתתף בהליך ולא ימונה כיושב ראש הרשות מי שסיפק שירותים כלשהם, בשכר ושלא בשכר, במהלך השנה שקדמה למועד המינוי, למייצג שחקנים, לקבוצות, לרבות בעל שליטה בקבוצה, מי מטעמו, בן משפחתו מדרגה ראשונה או תאגיד בבעלותו או שליטתו המלאה או החלקית של מי מהם; לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (; בכל מקרה של חשש לאי עמידה בתנאי סעיף זה, על המציע להודיע על כך להתאחדות עם הגשת ההצעה..8 ככל שישנם הליכים משפטיים תלויים ועומדים בעניין אחריותו המקצועית של המציע, יצרף המציע להצעתו מכתב נוחות מאת עוה"ד המטפל מטעמו בתביעה, הסוקר את סטאטוס התביעה והערכת סיכוייה. כמו כן, על המציע לציין בטופס ההצעה ככל וישנם פסקי דין לשיפוי/פיצוי שניתנו בגין אחריותו המקצועית כרו"ח..9 יש לצרף בעת הגשת ההצעה את כל הרישיונות והאישורים הדרושים על פי דין, והמסמכים הרלוונטיים לפי סעיף 4 ו- 6 לעיל, לרבות תצהיר בדבר העדר הרשעה המצורף להזמנה זו כנספח ב'..10 אופן הגשת ההצעות:.11 בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה, לרבות דרישות החלות על המציעים ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה. 12. ההזמנה מפורסמת באתר ההתאחדות לכדורגל בישראל ועל המציע להדפיס שני עותקים מההזמנה.

3 13. המבקש להשתתף יגיש הצעתו, כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 299, רמת גן, במסירה ידנית, עד ליום ג', בשעה 14:00.ההצעה תוגש במעטפה סגורה, וכנגדה יינתן על ידי ההתאחדות אישור קבלה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר..14 ההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו( תוגש בשני עותקים, חתומה בשולי כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי המציע ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל שלב, לפי שיקול דעתה. על המציע לנקוב על גבי טבלת ההצעות בטופס הצעת המציע המצורף להזמנה כנספח א', את התמורה הנדרשת על ידו. ההצעה אינה כוללת מע"מ. 17. יודגש, כי הסכום שינקב ע"י המציע בטופס ההצעה הינו סופי ומוחלט )אלא אם שיפר את הצעתו במהלך המו"מ ו/או ההתמחרות( וכולל את כל הוצאות הזוכה לשם מילוי המלא והמוחלט של התחייבויות הזוכה על פי תנאי ההזמנה, )בכפוף לזכותה של ההתאחדות לקיום מו"מ/התמחרות על פי תנאי הליך זה(. ההתאחדות תהיה זכאית להתקשר עם הזוכה בכל חלופה שתוסכם ביניהם במסגרת הצעת המציע. ההצעה תוגש כשהיא נקובה בשקלים בלבד ותהא תקפה ל א' בלבד. -90 יום, ההצעה תוגש ע"ג נספח ההצעות תוגשנה על בסיס הנאמר במסמך זה בלבד. 20. מובהר, כי פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. מובהר כי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה, אינם חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר נעשה למען הנוחיות בלבד ההתאחדות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתתפים/ מציעים אישורים ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם. ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן/התמחרות עם המציעים, או עם אחדים מהם, שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. 23. ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר, או כל הצעה אחרת, ואינה מתחייבת להיכנס למשא ומתן/להתמחרות עם כל המציעים, או עם המציעים להם ההצעה הכספית הנמוכה ביותר.

4 24. בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון, בין היתר, איכות ההצעה, גובה סכום ההצעה, כשרו ויכולתו של המציע לבצע את התפקיד, בהתאם לנדרש בהזמנה זו, גודל המשרד, אופי ומתן השירותים, ניסיון קודם, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא ההתאחדות לנכון, בהקשר הדברים. אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההליך או חלקו, או לא להתקשר עם הזוכה, לא לחתום על חוזה, או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים/ למציעים ו/או לזוכה בהליך זה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא היה וימצא מי שמעוניין להשתתף במסמכי ההזמנה סתירות, שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך בכתב להתאחדות, עד ליום עד השעה 14:00 תשובות או הבהרות יפורסמו באתר ההתאחדות וחייבו את כל המשתתפים /מציעים האחרים בהזמנה, כאשר על כל מציע לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהם. יודגש, כי רק תשובות, הבהרות שיפורסמו באתר ההתאחדות תחייבנה את ההתאחדות. אין ההתאחדות אחראית לכל פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה. עיקר התחייבויות המציע 27. במסגרת התפקיד כיו"ר הרשות: יבצע בדיקת תקציבי קבוצות הליגות המקצועניות, בדיקת הבטוחות הניתנות על ידן להבטחת התקציבים, אישור התקציבים או דרישה לביצוע שינויים בהם. מעקב אחר קבלת אישור הקבוצות שעומדות בהתחייבויות השכר לכלל העובדים בכל חודש. אישור הסכמים שבין קבוצות לבין שחקנים, לרבות העברות שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים במסגרת התקציב המאושר. יהיה חבר בוועדה להעברת זכויות בקשר לניהול קבוצות. קביעת ההוצאה הכוללת המותרת לתשלומי שכר בשיעור מסוים מהתקציב. עריכת ביקורת חשבונות בקבוצות, קבלת כל מידע ומסמך וביצוע חקירה של כל שחקן, מאמן ובעל תפקיד, בין בעצמו ובין באמצעות משרד החקירות הפועל מטעם ההתאחדות. מימוש בטוחות שניתנו לרשות על ידי קבוצה לשם הבטחת פעילותה התקינה. דרישה מקבוצה לממש נכסים לשם הבטחת השתתפותה התקינה במשחקים

5 נקיטה באמצעים, לרבות הליכי השעיה כנגד מנהלי הקבוצה, ככל שהעניין דרוש לפעילות תקינה של הקבוצה קביעת הנחיות למתכונת הדוחות הכספיים והתקציב ולדרכי פעולתם של רואי החשבון של הקבוצות יופיע בפני בתי הדין של ההתאחדות ובמוסד לבוררות של ההתאחדות, וכן בתי המשפט, לשם מתן עדות בכל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידיו לפי הסכם הזה השתתפות בישיבות הנהלת ההתאחדות ומתן חוות דעת בהתאם לצורך יפעל מול הרשויות השונות )למשל רשות המיסים( וייצג את ההתאחדות מולן במידת הצורך יישם את החלטות הנהלת ההתאחדות יהיה כפוף להחלטות מליאת הרשות כהגדרתה בתקנוני ההתאחדות ובהתאם לאמור בהם במקרה של חשש ממשי שקבוצה מקצוענית לא תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות באופן שעלול להשפיע על המשך פעילותה הסדירה, מינוי חשב מלווה/נאמן בעל סמכויות שייקבעו בכתב הוראות, כמפורט בתקנון כל תפקיד נוסף בהתאם לתקנון בקרת תקציבים ו/או יתר תקנוני ההתאחדות ו/או גופי הכדורגל המוסמכים. מתחייב להעסיק לפחות שני עובדים במשרה מלאה שיאושרו על ידי ההתאחדות, וישמשו כעוזרי יו"ר הרשות ואשר לרשותם יועמד חדר עבודה העונה על דרישות התפקיד. בתקופות העומס כמצוין לעיל, יעסיק עובדים נוספים ככל שיידרש לשם מילוי תפקידו לשביעות רצון ההתאחדות. בנוסף לתפקידו כיו"ר הרשות, ימלא הזוכה תפקיד של אחראי "הקטגוריה הפיננסית" במסגרת "רישוי מועדונים" של קבוצות כתנאי להשתתפותן במפעלים בינלאומיים המאורגנים על ידי אופ"א )התאחדות הכדורגל האירופאית( בהתאם לאמור בתקנון רישוי מועדונים של ההתאחדות ותקנון רישוי מועדונים של אופ"א המצורף להסכם כנספח ה'. יפעל בכל העניינים המסורים לסמכותו ולשיקול דעתו כמפורט לעיל, על פי שיקול דעתו ולפי מיטב שיפוטו ומצפונו וללא קבלת הוראות מכל גורם חיצוני או פנימי. הזוכה יהיה האחראי הבלעדי למכלול הבטוחות והערבויות שימסרו לרשות. הזוכה יתחייב לאחסן את הבטוחות והערבויות בכספת בנקאית בסניף בנק ויחויב להוסיף מורשה מטעמו שיהיה בעל זכות גישה לכספת. על הזוכה יהיה לנהל רישום מדויק ומפורט של כל הבטוחות

6 וההתחייבויות שנמסרו לרשות ולהחזיק צילום או עותק נאמן למקור של הבטוחות וההתחייבויות במקום אחר ונוסף לכספת הבנקאית. הזוכה יתחייב כי לפני תחילת ביצוע התפקיד ו/או השירותים יקיים את כל הביטוחים בסעיפים , 5.7.7, 5.7.1, ו להסכם המצורף כנספח ג' להזמנה, לפי התנאים והתקופות המפורטים בהסכם..32 סודיות.33 הזוכה יתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור ברשות לבקרת תקציבים ופעילותה, ובכל הקשור להתאחדות ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך ביצוע תפקידו במהלך תקופת ההסכם ובמשך כל זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע למעט אם גילוי המידע נדרש לצורך מילוי תפקידו ובמידה נדרשת בלבד. הזוכה יחיל חובה זו גם על עובדיו. רו"ח ועובדיו יחתמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות המצורף כנספח ג' להסכם. תנאי תשלום והתמורה 34. התמורה תשולם לזוכה כפי שהוצעה ו/או כפי שהוסכם לאחר מו"מ/התמחרות ואושרה ע"י ההתאחדות, בתוספת מע"מ. 35. התמורה תשולם על ידי ההתאחדות בכל חודש בגין החודש הקודם עד ל- 30 לכל חודש. תקופת המינוי וההתקשרות 36. תקופת המינוי וההתקשרות הינה לתקופה של שלוש )3( שנים. 37. להתאחדות, בכפוף להחלטת ועדת הבחירה, שמורה האופציה, לפי שיקול דעתה להאריך את המינוי בתקופה נוספת בת שלוש )3( שנים הכל בהתאם לאמור בתקנון לבקרת תקציבים ובלבד שתודיע על רצונה זה לזוכה בכתב לפחות 90 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות.

7 נספח א' טופס הצעת המציע אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: קראתי את מסמכי ההזמנה לרבות ההסכם ונספחיו, הבנתי את תוכנם והנני מסכים לכל האמור בהם. הנני מצרף את ההזמנה כשהיא חתומה על ידי. הנני ממלא אחר כל תנאי הסף. מצורפים המסמכים להלן הנדרשים ע"פ תנאי ההזמנה:.1.2 א. ב. ג. ד. ה. מצ"ב תצהיר בעניין היעדר הרשעות. מצ"ב רישיון רו"ח מוכר ובתוקף. מצ"ב מסמכים המעידים על ניסיון בהתאם לאמור בתנאי הסף. מצ"ב אישור על היותי שותף בכיר באחד מ- 20 משרדי רו"ח המדורגים ראשונים בדירוג דן אנד ברדסטריט נכון למועד פרסום ההזמנה באתר ההתאחדות בהתאם לאמור בתנאי הסף. במקרה של הליכים משפטיים תלויים ועומדים בעניין אחריותי המקצועית מצ"ב מכתב נוחות מאת עוה"ד המטפל בתביעה הסוקר את סטאטוס התביעה והערכת סיכוייה. ו. רצ"ב פירוט תביעות בהן ניתן פסק דין לשיפוי/פיצוי בגין אחריותי המקצועית כרו"ח )כלל וישנן(. ידוע לי ואני מסכים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר, או כל הצעה שהיא, וכי בכוונת ההתאחדות לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות, בנוהל שתבחר לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לתנאי ההזמנה. הצהרה זו מהווה נספח להזמנה/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. יש למלא את התמורה בטבלה להלן עבור כל חודש בתפקיד: עלות ש"ח 6. קראתי את ההצעה על כל פרטיה ואני מסכים לה. תאריך: שם המציע: חתימה וחותמת המציע:

8 נספח ב'- תצהיר בדבר העדר הרשעות תצהיר אני הח"מ ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: הנני מציע את מועמדותי כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים. א.* ב.* בשבע השנים שקדמו למתן תצהיר זה לא הורשעתי בעבירה פלילית )למעט עבירות תנועה ועבירות תכנון ובנייה(. בשבע השנים שקדמו למתן תצהיר זה הורשעתי בעבירה פלילית. העבירה הייתה על סעיף/סעיפים לחוק ובגינה נגזר עלי עונש של )ת.פ מס' בימ"ש (..1.2 מצ"ב הכרעת דין וגזר הדין. ג.* ד.* בשבע השנים שקדמו למתן תצהיר זה לא הורשעתי בעבירה על כללי האתיקה על ידי לשכת רואי החשבון. בשבע השנים שקדמו למתן תצהיר זה הורשעתי בעבירה על כללי האתיקה על ידי לשכת רואי החשבון. מצ"ב הכרעת הדין וגזר הדין. שם חתימה תאריך אישור הנני מאשר כי ביום הופיע בפני, עו"ד, מר/גב' בעל/ת ת.ז. ולאחר שהזהרתיו/שהזהרתיה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/הצהרתה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפני. חותמת *מחק את המיותר. חתימה

9 נספח ג' הסכם אשר נערך ונחתם ברמת-גן ביום: ההתאחדות לכדורגל בישראל ע"ר מרחוב אבא הלל 299, רמת גן )להלן - "ההתאחדות" ו/או "המזמין" ) מצד אחד; -ל ב י ן- רו"ח ת.ז. מרחוב )להלן: "רו"ח"( מצד שני; הואיל: והואיל: והואיל: וההתאחדות התקינה את תקנון בקרת התקציבים אשר על פיו הוקמה ופועלת הרשות לבקרת תקציבים )להלן- "הרשות"( והמצורף להסכם זה כנספח ג'; וההתאחדות קיימה הליך פומבי לבחירת יו"ר הרשות )להלן: "התפקיד"( ורו"ח הגיש מועמדותו לבחירה בהליך. ובסיום ההליך בחרה נשיאות בית הדין העליון בהתייעצות עם יו"ר הנהלת ההתאחדות וממלא מקומו )להלן: "ועדת הבחירה"( את רו"ח כיו"ר הרשות לתקופה ובתנאים המפורטים בהסכם זה; מבוא אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:.1 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפירוש ההסכם. התחייבויות הרו"ח רו"ח מצהיר ומתחייב כלהלן:

10 2.1 כי הוא בעל הכישורים, הניסיון והאמצעים הדרושים לביצוע התפקיד, לרבות, הציוד וכח אדם מקצועי ומיומן. 2.2 ברשותו רישיון רו"ח בתוקף. יבצע את התפקיד בהתאם להסכם ולתקנון בקרת התקציבים של ההתאחדות שאושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום וכן, בהתאם לכל שינוי שיערך בו מעת לעת )להלן: "התקנון"(. 2.3 ימנע מפרסום כלשהו הקשור להתאחדות ו/או למינוי ללא קבלת אישור ההתאחדות מראש ובכתב. ידוע לו שכהונתו כיו"ר הרשות משתרעת על פני כל חודשי השנה, כאשר בתקופות מסוימות קיים עומס עבודה רב יותר, למשל בפתיחת עונת משחקים ובתקופות רישום שחקנים. יערך באופן שיאפשר קבלת נציגי הקבוצות ורואי החשבון שלהן במשרדו, וזאת לשם הגשת כל המסמכים הדרושים לאישור התקציבים וההסכמים וכן לשם אישור רישום השחקנים, העברות והשאלות של שחקנים במסגרת המועדים הקבועים בתקנוני ההתאחדות. מתחייב להעסיק לפחות שני עובדים במשרה מלאה שיאושרו על ידי ההתאחדות ואשר ישמשו כעוזרי יו"ר הרשות ואשר לרשותם יועמד חדר עבודה העונה על דרישות התפקיד. בתקופות העומס כמצוין לעיל, יעסיק עובדים נוספים ככל שיידרש לשם מילוי תפקידו לשביעות רצון ההתאחדות. בנוסף לתפקידו כיו"ר הרשות, ימלא הרו"ח תפקיד של אחראי "הקטגוריה הפיננסית" במסגרת "רישוי מועדונים" של קבוצות כתנאי להשתתפותן במפעלים בינלאומיים המאורגנים על ידי אופ"א )התאחדות הכדורגל האירופאית( בהתאם לאמור בתקנון רישוי מועדונים של ההתאחדות ותקנון רישוי מועדונים של אופ"א המצורפים להסכם זה כנספח ה'. יופיע בפני בתי הדין של ההתאחדות ובמוסד לבוררות של ההתאחדות, וכן בתי המשפט, לשם מתן עדות בכל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידיו לפי הסכם הזה ישתתף בישיבות הנהלת ההתאחדות ומתן חוות דעת בהתאם לצורך יפעל מול הרשויות השונות )למשל רשות המיסים( וייצג את ההתאחדות מולן במידת הצורך יישם את החלטות הנהלת ההתאחדות קרא את תקנון בקרת התקציבים ואת תקנון רישוי המועדונים והבין את תפקידי הרשות, את תפקידו כיו"ר הרשות ותפקידו כאחראי על "קטגוריה פיננסית" ברישוי מועדונים ומתחייב כי ביצוע תפקידים אלו הינם בתחום מיומנותו וכישוריו.

11 2.14 ימלא את תפקידיו, כאמור לעיל, בהתאם ובכפוף להוראות התקנונים ויקדיש את זמנו, מרצו וכישוריו למילוי התפקידים הנ"ל מתחייב לבצע העברת מידע מסודרת )חפיפה( בכל עת שתורה לו ההתאחדות על פי שיקול דעתה מבלי לגרוע מכל חובה אחרת הקיימת על פי דין, מתחייב במהלך תקופת ההתקשרות שלא לספק שירותים כלשהם, בשכר ושלא בשכר, למייצג שחקנים, לקבוצות, לרבות בעל שליטה בקבוצה, מי מטעמו, בן משפחתו מדרגה ראשונה או תאגיד בבעלותו או שליטתו המלאה או החלקית של מי מהם; לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (; 2.17 יפעל בכל העניינים המסורים לסמכותו ולשיקול דעתו כמפורט לעיל, על פי שיקול דעתו ולפי מיטב שיפוטו ומצפונו וללא קבלת הוראות מכל גורם חיצוני או פנימי האחראי הבלעדי למכלול הבטוחות והערבויות שימסרו לרשות. מתחייב לאחסן את הבטוחות והערבויות בכספת בנקאית בסניף בנק ולהוסיף מורשה מטעמו שיהיה בעל זכות גישה לכספת. כמו כן, ינהל רישום מדויק ומפורט של כל הבטוחות וההתחייבויות שנמסרו לרשות ויחזיק צילום או עותק נאמן למקור של הבטוחות וההתחייבויות במקום אחר ונוסף לכספת הבנקאית לצורך ביצוע תפקידו ישתמש בתוכנה שתסופק לו על ידי ההתאחדות. מובהר ומוסכם כי התוכנה והזכויות בה, והזכויות בנתונים שיוכנסו לתוכנה, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני הינה בבעלות של ההתאחדות וכי רו"ח מתחייב שלא יעשה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שימוש בתוכנה אלא לצרכי התפקיד ולקיום מטרות הסכם זה ולא יעבירה ואו יעתיקה ו/או יפר את זכיותיה של ההתאחדות בתוכנה. הגדרת תפקיד יו"ר הרשות תפקידו של רו"ח יהיה בהתאם לקבוע בתקנון המצורף כנספח ד' להסכם זה ולשינויים ככל שיערכו בו מעת לעת, ובהתאם להתחייבויותיו לפי הסכם זה מבלי לפגוע מכלליות 3.1 בעניינים הבאים: האמור בסעיף לעיל, יעסוק רו"ח במסגרת תפקידו כיו"ר הרשות 3.2 יבצע בדיקת תקציבי קבוצות הליגות המקצועניות )30 קבוצות בליגת העל ובליגה הלאומית, נכון למועד חתימת ההסכם(, בדיקת הבטוחות הניתנות על ידן להבטחת התקציבים, אישור התקציבים או דרישה לביצוע שינויים בהם. מעקב אחר קבלת אישור הקבוצות שעומדות בהתחייבויות השכר לכלל העובדים בכל חודש אישור הסכמים שבין קבוצות לבין שחקנים, תפקידים במסגרת התקציב המאושר. לרבות העברות שחקנים, מאמנים ובעלי יהיה חבר בוועדה להעברת זכויות בקשר לניהול קבוצות. קביעת ההוצאה הכוללת המותרת לתשלומי שכר בשיעור מסוים מהתקציב

12 עריכת ביקורת חשבונות בקבוצות, קבלת כל מידע ומסמך וביצוע חקירה של כל שחקן, מאמן ובעל תקפיד, בין בעצמו ובין באמצעות משרד החקירות הפועל מטעם ההתאחדות. מימוש בטחות שניתנו לרשות על ידי קבוצה לשם הבטחת פעילותה התקינה. דרישה מקבוצה לממש נכסים לשם הבטחת השתתפותה התקינה במשחקים. נקיטה באמצעים, לרבות הליכי השעיה כנגד מנהלי הקבוצה, ככל שהעניין דרוש לפעילות תקינה של הקבוצה. יופיע בפני בתי הדין של ההתאחדות ובמוסד לבוררות של ההתאחדות, וכן בתי המשפט, לשם מתן עדות בכל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידיו לפי הסכם הזה. ישתתף בישיבות הנהלת ההתאחדות ומתן חוות דעת בהתאם לצורך. יפעל מול הרשויות השונות )למשל רשות המיסים( וייצג את ההתאחדות מולן במידת הצורך. יישם את החלטות הנהלת ההתאחדות. קביעת הנחיות למתכונת הדוחות הכספיים והתקציב ולדרכי פעולתם של רואי החשבון של הקבוצות. יהיה כפוף להחלטות מליאת הרשות כהגדרתה בתקנוני ההתאחדות ובהתאם לאמור בהם. במקרה של חשש ממשי שקבוצה מקצוענית לא תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות באופן שעלול להשפיע על המשך פעילותה הסדירה, מינוי חשב מלווה/נאמן בעל סמכויות שייקבעו בכתב הוראות, כמפורט בתקנון. כל תפקיד נוסף בהתאם לתקנון לבקרת תקציבים ו/או יתר תקנוני ההתאחדות תקופת ההתקשרות ההתקשרות הינה לתקופה בת 3 שנים שתחילתה ביום וסיומה ביום )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. להתאחדות, בכפוף להחלטת ועדת הבחירה, שמורה האופציה, לפי שיקול דעתה להאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת בת שלוש )3( שנים נוספות )להלן: "תקופת האופציה"( הכל בהתאם לאמור בתקנון לבקרת תקציבים ובלבד שתודיע על רצונה זה לרו"ח בכתב לפחות 90 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות

13 4.3 הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור, יחולו לגבי תקופת האופציה כל התנאים של ההסכם בשינויים המחויבים. כל צד יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לפי הסכם זה לסיומה וזאת בתום כל עונת משחקים, במתן הודעה בכתב 90 ימים מראש טרם סיום העונה. אחריות וביטוח רו"ח מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה ו/או מחדל שלו או של מי מטעמו ו/או בעבורו הקשורים ו/או הנובעים ב/ממתן השירותים ו/או השגת המטרות על פי הסכם זה, ויישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה הנובעים ו/או הקשורים מכך. בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או לחיוב כספי כלשהו שהרו"ח אחראי עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה, רו"ח ישפה ו/או יפצה את ההתאחדות, מיד עם קבלת דרישה או תביעה כאמור, לרבות בגין הוצאות כלשהן ולרבות הוצאות משפטיות. מתוקף כך רו"ח יהא אחראי לכל הוצאה, הפסד, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם להתאחדות ו/או לצד שלישי כלשהו ולכל מי שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות רו"ח כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של רו"ח, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, נותני שירות משניים ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם רו"ח משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמה לרבות עובדיה ו/או לעובדי רו"ח ו/או לנותני שירותים משניים וכן לכל מי שהרו"ח אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי רו"ח ו/או מי מטעמו בקשר עם מילוי התחייבויותיו של רו"ח לפי הסכם זה, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של רו"ח, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 5.3 רו"ח מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן, ורו"ח מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום ההתאחדות מי מטעמה של להתאחדות ו/או למי מטעמה וכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו להתאחדות ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות ו/או מי מטעמה יידעו את הרו"ח על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו להתגונן מפניה. 5.4 שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה, לאחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 5.5

14 5.6 מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הרו"ח על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הרו"ח כי לפני תחילת ביצוע התפקיד ו/או השירותים להמציא להתאחדות את כתב ההתחייבות לפטור ושיפוי המצורף כנספח ב' להסכם זה. מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הרו"ח על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הרו"ח כי לפני תחילת ביצוע התפקיד ו/או השירותים תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו עבורו, על שמו, על שם עובדיו ו/או מועסקיו עלפי ההסכם, על שם קבלני המשנה ועל שם ההתאחדות ו/או מי מטעמו, והכל כמפורט להלן )להלן: "ביטוחי הרו"ח"(: 5.7 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הרו"ח על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של $ 3,000,000 )שלושה מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכסה את חבות הרו"ח, בין היתר, בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם להתאחדות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות רכושם ו/או כל צד שלישי אחר, וכן יכסה את חבות ההתאחדות בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הרו"ח, והכל עקב ו/או בקשר לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו ותפקידו נשוא הסכם זה הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה. דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הרו"ח או אשר אינם נכללים ברשימות השכר של הרו"ח, ייחשבו כצד שלישי. הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף )שיבוב( של הביטוח הלאומי נגדו )אם תהיינה(. רכוש הרו"ח ו/או המזמין ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'. הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, החלשת משען, שביתה והשבתה. הביטוח כאמור לא יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו החוקית של הרו"ח. הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע התפקיד והשירותים. ביטוח חבות מעבידים המבטח בגין חבות הרו"ח על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980, כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו, במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם, בגבול אחריות בפוליסה בסך של $ 1,500,000 )מיליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו 5,000,000$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית

15 פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הרו"ח. הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה ומנוחה, פיתיונות, רעלים, חומרים מסוכנים, חבות הספק כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבות הרו"ח על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח Made(,)Claims בגבולות אחריות בפוליסה בסך של 5,000,000$ )חמישה מליון דולר ארה"ב( לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית, הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם הפעילות ו/או השירותים, לרבות בגין מעשי ומחדלי הרו"ח ו/או הפרת חובה מקצועית, הדרכה של הרו"ח. הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים תרמית ו/או זיוף מצד הרו"ח ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ויכלול תקופת דיווח נוספת של 36 חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי ביטוחי זהה או ביטולה. הביטוח יחול רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הרו"ח אצל ההתאחדות ביטוח כספים בקופה ובהעברה בגין אבדן ו/או נזק ן/אן הפסד לבטוחות ולערבויות מכל סוג בעת המצאת ברשות ו/או באחריות ו/או בחזקת הרו"ח ו/או באחסנה על ידי ו/או עבור הרו"ח ו/או בהעברתם ממקום למקום בכל רחבי מדינת ישראל. בטוחות וערבויות יכללו מזומנים שטרות המחאות מכל סוג שטרי חילפין אגרות וכל נייר סחיר בעל ערך כספי נקוב כולל המחאות ריקות מטבעות שטרי כסף או כל בטוחה או ערבות שהרו:ח אישר במסגרת תפקידו ו/או בסמכותו. הביטוח יהיה על בסיס כל הסיכונים ולא יכלול הגבלה בגין שוד פריצה גניבה מכל סוג לרבות גם בעת שהיו ללא השגחה גניבה עקב תרמית ומעילה. הפוליסה תורחב לכלול כיסוי לכספים הנמצאים בבתי הרו"ח ו/או מי מטעמו ו/או מי בעבורו. סכום הביטוח יותאם לסכום המירבי של הערבויות והבטוחות כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הרו"ח נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפשריים, שהוא אחראי להם, לפי הסכם זה או לפי כל דין, אשר אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות או בביטוחי הרו"ח האחרים. כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה יחד "הביטוח". הרו"ח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל, ואת דמי הביטוח בגין ביטוחי הרו"ח ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות. כן הרו"ח יישא בסכומי ההשתתפות העצמית שיחולו על פי ביטוחי ההתאחדות על פי שיעור חבותו ואחריותו על פי דין לאובדן ו/או לנזק שארע או נגרם. הרו"ח מתחייב לשלם להתאחדות מיד עם דרישתה כל סכום אשר נדרש בגין חיוב ההשתתפות העצמית. הרו"ח מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הרו"ח במלואם ובמועדם, למלא אחר תנאי הפוליסות ולדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הרו "ח תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר הבאת הסכם זה לידי סיום, אם נדרש כך בהסכם זה ולכל תקופת הארכה על פיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף כל עוד קיימת אחריות על פי דין

16 שם המבוטח בביטוחי הרו"ח יכלול גם את ההתאחדות ו/או מי מטעמו כמבוטחים בגין אחריותם השילוחית לרבות בגין אחריותם למעשי ומחדלי הרו"ח. ביטוחי הרו"ח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הרו"ח וזכותו של המבטח לתחלוף )שיבוב(, כנגד ההתאחדות, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה הרו"ח מתחייב להמציא לידי ההתאחדות, לא יאוחר משבעה )7( ימים לפני מועד תחילת התפקיד ו/או השרותים אישורים חתומים על ידי חברת הביטוח בנוסח המפורט ומצורף להסכם זה כנספח א' )להלן: "אישור ביטוחי הרו"ח"(. בנוסף, במועד חידוש הביטוח, ו/או ככל וההתאחדות תדרוש זאת, הרו"ח מתחייב להמציא לידי ההתאחדות, העתקים חתומים של אישור ביטוחי הרו"ח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אישורי ביטוח בגין ביטוח אחריות מקצועית יומצאו לא פחות מעד תום 3 שנים מיום סיום הסכם זה או מהפסקת התתפקיד/ מתן השירותים המאוחר מבינהם במקרה של תלונות נגד הרו"ח או דרישות או מימוש ערבויות או אי עמידה בדרישות הרו"ח בתוקף תפקידו או הרעה במצב הפיננסי של הקבוצות המבוקרות או בידיעה מבנקים ו/או גורמים פיננסים אחרים על קשיים כלכליים או פיננסים של מי מהקבוצות המבוקרות מתחייב הרו"ח לשלוח מיידית וללא כל דיחוי הודעה לחברת הביטוח שלו על הנסיבות שתחשב כהודעה על תביעה שהוגשה נגד הרו"ח. הרו"ח מתחייב להעביר עותק ממשלוח ההודעה להתאחדות ולידע את מנהל האגף המשפטי של ההתאחדות על הודעתו בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הרו"ח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הרו"ח לגרום באופן מיידי לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הרו"ח ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על ההתאחדות או לצמצם את אחריותו של הרו"ח על פי הסכם זה או על פי כל דין הרו"ח מתחייב כי הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א הרו"ח מתחייב לדאוג כי פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן תמסר ממבטחי הרו"ח להתאחדות הודעה בדואר רשום שישים )60( יום מראש. הרו"ח מתחייב ומאשר בזאת כי בביטוח המתואר לעיל ייכלל סעיף המאשר כי אי קיום החובות המוטלות על הרו"ח בתום לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיה של ההתאחדות ו/או מי מטעמה לקבלת שיפוי. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הרו"ח לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט הרלוונטי לשנת המצאת הביטוח, וביחס לאחריות מקצועית - המהדורה שאושרה על ידי לשכת רואי החשבון. כל הפוליסות לא ישללו ו/או יחריגו כיסוי בגין רשלנות רבתי. הרו"ח מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם ההתאחדות, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. הרו"ח מצהיר כי ידוע לו

17 כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הרו"ח וההתאחדות על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את ההתאחדות בגין הפרת דרישה זו. במקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או ידיעה על אירוע או על נסיבות הקשורים בהקטנה ו/או במיצוי גבולות הכיסוי הביטוחי של הרו"ח, לעומת גבולות האחריות הביטוחית הנדרשים על פי הסכם זה )להלן: "גבולות האחריות"( עקב נזק ו/או אירוע שאינו קשור לפעילות תחת הסכם זה )בין אם שולמו ובין אם לא( מתחייב הרו"ח לרכוש )מיד עם קרות האירוע, התביעה, הדרישה ו/או הידיעה הקשורה לאירוע כאמור, המוקדם מביניהם( ביטוח להשלמת גבולות האחריות כנדרש בהסכם, כך שבכל רגע נתון גבולות הכיסוי הביטוחי בפועל של הרו"ח יהיה לכל הפחות בהתאם לגבולות האחריות כמצוין בהסכם זה. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי גבולות האחריות באישורי עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הרו"ח. הרו"ח מצהיר ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. הרו"ח מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הרו"ח לשתף פעולה עם ההתאחדות לשם שמירה ומימוש של זכויות ההתאחדות על פיהם. לא ערך הרו"ח את הביטוחים הנדרשים ו/או חלקם, ו/או לא המציא להתאחדות העתק מאישור המבטח, תהא ההתאחדות רשאית, מבלי לגרוע משאר זכויותיה ו/או הסעדים הניתנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרכוש את הביטוח בעצמה ולחייב את הרו"ח בכלל ההוצאות הכרוכות בכך ו/או לנכות כל סכום ששילם בקשר עם סעיף זה, מכל סכום שיגיע ממנה לרו"ח. הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הרו"ח לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, או כדי להטיל על ההתאחדות חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כאמור על ידי ההתאחדות כדי להטיל אחריות או כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ההתאחדות שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ההתאחדות( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו הוראות סעיף זה )ביטוח( על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם התמורה בתמורה למילוי תפקידו לפי הסכם זה, תשלם ההתאחדות לרו"ח ש"ח לכל חודש מחודשי ההסכם )להלן: "התמורה"(. של סך 6.1 התמורה תשולם על ידי ההתאחדות בכל חודש בגין החודש הקודם עד ל- 30 לכל חודש. בנוסף ובצמוד לכל תשלום תשלם ההתאחדות לרו"ח את סכום המע"מ החל על התמורה הנ"ל כשיעורה במועד התשלום. רו"ח ימציא להתאחדות כנגד כל תשלום חשבונית מס כדין

18 6.5 סכומי התמורה לעיל הינם סכומי ברוטו וההתאחדות תנכה מהם מס במקור וכל ניכוי אחר שהיא חייבת בו על פי דין, אלא אם ימציא רו"ח פטור מניכוי מס במקור או כל אישור מתאים אחר. מובהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית ומחולטת וכוללת את כל הוצאות רו"ח לשם מילוי המלא והמוחלט של התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות העסקת עובדים לפי הסכם זה. איסור הסבת ההסכם רו"ח יבצע את התפקיד בעצמו ואמצעות עובדיו בלבד ולא באמצעות כל גוף ו/או אדם אחר. היעדר יחסי עובד ומעביד מוסכם על הצדדים במפורש, כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד- מעביד בין ההתאחדות לבין רו"ח ו/או בין ההתאחדות לבין עובדיו של רו"ח המועסקים על ידו במסגרת פעילות הרשות, ללא יוצא מן הכלל, וכי ההתקשרות בין הצדדים הינה על בסיס מזמין וקבלן עצמאי. כמו כן מוסכם על הצדדים במפורש כי הרו"ח, עובדיו מי מטעמו ומי בעבורו לא יחשבו כנושאי משרה בהתאחדות וכי ביטוח ההתאחדות לא יחלו לגביהם ולא יהיו רשאים ו/או זכאים להפעיל את הביטוח לשלוח הודעות למבטחי ההתאחדות ו/או דרישות כלשהן לשיפוי ו/או פיצוי. הסכם זה קובע באופן בלעדי וממצה את כל תנאיו כקבלן עצמאי הנותן שירותים להתאחדות. רו"ח מנהל את ספריו החשבונאיים כדין ומעביר דרך קבע לכל הרשויות את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עיסוקו. הוא מנהל תיק כעצמאי במס הכנסה ובביטוח לאומי, והוא יהיה אחראי בלעדית לתשלומי כל המסים ודמי הביטוח הלאומי עבורו ועובר עובדיו. רו"ח יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו, לקבלני משנה ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה, כאמור לעיל, בביצוע תפקידו כאמור בהסכם זה ויחולו עליו כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא שמעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי מחלה, ימי חופשה, תשלומים לקרן פיצויים או לקרן גמל ויתר הזכויות הסוציאליות, והוא יהיה אחראי לכל תביעה של עובדיו ו/או מי מטעמו על פי ההסכם. רו"ח ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל תביעה ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין עובדיו של רו"ח ובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. רו"ח יישא בכל נזק שיגרם להתאחדות עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים המשפטיים. עוד מוסכם על הצדדים כי התמורה הנ"ל שעליה הסכימו ההתאחדות ורו"ח נקבעה בהתחשב בהבנה המשותפת ועל יסוד ההנחה שרו"ח אינו עובד ההתאחדות והינו עוסק עצמאי, המנהל עסק עצמאי במסגרת משרד עצמאי, ולפיכך לא הוא ולא הוא ולא מי משרדו ייחשב כעובד ההתאחדות, וכי העלות מקבלת השירותים מרו"ח לפי הסכם זה היא העלות הכוללת הסופית והבלעדית שתהיה להתאחדות בכל הקשור להתקשרות בין הצדדים

19 לפיכך, אם יקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית רו"ח ובין על פי פניית גורם אחר, עקב הגשת תביכה סותרת כי למרות האמור לעיל, רו"ח הינו עובד ההתאחדות, וכי מגיעות לו זכויות נוספות כעובד, כי אז מוסכם בין הצדדים שהשכר הקובע לצורך חישוב זכויותיו של רו"ח כעובד ההתאחדות יהא 75% מסך התמורה לפי הסכם זה )להלן: "השכר המוסכם כעובד"(. רו"ח יהיה חייב להשיב להתאחדות, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם זה שיש בה כשלעצמה הודעה מצידו על ביטול ההסכם, בה ייטען כי רו"ח היה, או הינו, עובד שכיר של ההתאחדות, את כל התשלומים העודפים שקיבל מההתאחדות מעל לשכרו המוסכם כעובד )להלן - "הסכום העודף"(, וכן לשפות את ההתאחדות על כל נזק או הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל דרישה סותרת או תביעה משפטית סותרת ההתאחדות תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום שיגיע לרו"ח על פי הסכם זה, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההתאחדות לקבל מרו"ח את יתרת הסכומים המגיעים לה. סודיות רו"ח מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור ברשות לבקרת תקציבים ופעילותה, ובכל הקשור להתאחדות ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך ביצוע תפקידו במהלך תקופת ההסכם ובמשך כל זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע למעט אם גילוי המידע נדרש לצורך מילוי תפקידו ובמידה נדרשת בלבד. רו"ח יחיל חובה זו גם על עובדיו. רו"ח והעובדים מטעמו יחתמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות המצורף כנספח ג' להסכם זה. רו"ח לא יתראיין ולא ימסור כל מידע לעיתונאים ו/או גורמי תקשורת ללא אישור ההתאחדות מראש ובכתב. הוראות כלליות ההתאחדות רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול בכל עת, כל אחד מעובדי רו"ח המועסק על ידו ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ורו"ח מתחייב בזאת להחליפו בעובד אחר הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה. כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום. ולראיה באו הצדדים על החתום ההתאחדות רו"ח

20 נספח א' אישור עריכת ביטוחים לכבוד ההתאחדות לכדורגל בישראל רח אבא הלל 299 רמת גן הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "הרו ח"(, בקשר לפעילותם כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר )להלן: "ההסכם"( שבין הרו ח לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל להלן: )"המזמין"( אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )מספר פוליסה ( המבטח את חבות הרו"ח על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של $ 3,000,000 )שלושה מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכסה את חבות הרו ח, בין היתר, בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין ועובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות רכושם ו/או כל צד שלישי אחר, וכן יכסה את חבות המזמין בגין אחריות שילוחית לרבות אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הרו"ח, והכל עקב ו/או בקשר לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא הסכם זה. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה. דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד. עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הרו"ח או אשר אינם נכללים ברשימות השכר של הרו"ח, ייחשבו כצד שלישי. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין תביעות תחלוף )שיבוב( של הביטוח הלאומי נגדו )אם תהיינה(. רכוש הרו"ח ו/או המזמין ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'. הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, החלשת משען, שביתה והשבתה. הביטוח כאמור לא יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו החוקית של הרו"ח. הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע העבודה. ביטוח חבות מעבידים )מספר פוליסה ( המבטח בגין חבות הרו"ח על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980, כלפי.1.2

21 כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו, במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם, בגבול אחריות בפוליסה בסך של $ 1,500,000 )מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו 5,000,000$ )חמישה מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותו של המזמין במידה ויחשב כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הספק. הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה ומנוחה, פיתיונות, רעלים, חומרים מסוכנים, חבות הספק כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק. ביטוח כספים בקופה ובהעברה ( מספר פוליסה (המבטח בגין אבדן ו/או נזק ן/אן הפסד לבטוחות ולערבויות מכל סוג בעת המצאת ברשות ו/או באחריות ו/או בחזקת הרו"ח ו/או באחסנה על ידי ו/או עבור הרו"ח ו/או בהעברתם ממקום למקום בכל רחבי מדינת ישראל. בטוחות וערבויות יכללו מזומנים שטרות המחאות מכל סוג שטרי חילפין אגרות וכל נייר סחיר בעל ערך כספי נקוב כולל המחאות ריקות מטבעות שטרי כסף או כל בטוחה או ערבות שהרו:ח אישר במסגרת תפקידו ו/או בסמכותו. הביטוח יהיה על בסיס כל הסיכונים ולא יכלול הגבלה בגין שוד פריצה גניבה מכל סוג לרבות גם בעת שהיו ללא השגחה גניבה עקב תרמית ומעילה. הפוליסה תורחב לכלול כיסוי לכספים הנמצאים בבתי הרו"ח ו/או מי מטעמו ו/או מי בעבורו. סכום הביטוח יותאם לסכום המירבי של הערבויות והבטוחות. כל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן : "הביטוח". הרו"ח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא חל על המזמין. הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הרו"ח וזכות המבטח לתחלוף )שיבוב( כנגד המזמין, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמם. ויתור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור המזמין ו/או חברותיו הקשורות, וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי הרו"ח למזמין הודעה בדואר רשום 60 יום מראש. אנו מתחייבים כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה כלפיכם אם לא נשלחה הודעה כמתואר. הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הרו"ח בתום לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של המזמין ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי

22 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הרו"ח לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט 2015 אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה. הביטוח לא יכלול כל הגבלה או החרגה לרשלנות רבתית. רבתי בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל..9 גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה. חתימה וחותמת המבטח שם החותם תפקיד חותם תאריך

23 לכבוד ההתאחדות לכדורגל בישראל רח אבא הלל 299 רמת גן הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "הרו"ח"(, בקשר לפעילותם כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר )להלן: "ההסכם"( שבין הרו"ח לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל להלן: "המזמין"( אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה: ביטוח אחריות מקצועית )מספר פוליסה ( לכיסוי חבות הרו ח על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח Made(,)Claims בגבולות אחריות בפוליסה בסך של 5,000,000$ )חמישה מליון דולר ארה"ב( לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית, בין היתר בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם הפעילות ו/או השירותים, לרבות בגין מעשי ומחדלי הרו ח ו/או הפרת חובה מקצועית. הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או בהשמטה באספקת השירותים, הדרכה של הרו"ח. הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ו/או תרמית ו/או זיוף מצד הרו"ח ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ויכלול תקופת דיווח נוספת של 36 חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי ביטוחי זהה או ביטולה. הביטוח יחול רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הרו "ח אצל המזמין. כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה להלן ביחד: "הביטוח". הרו"ח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא חל על המזמין. הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הרו"ח וזכות המבטח לתחלוף )שיבוב( כנגד המזמין, מנהליו, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או מי מטעמו. ויתור זה לא יחול על מעשה בזדון. הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור המזמין ו/או חברותיו הקשורות, וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים

24 פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי הרו"ח, למזמין הודעה בדואר רשום 60 יום מראש. הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הרו"ח בתום לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של המזמין ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי..7.8 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הרו"ח לא יתשלול ו/או יתחריג כיסוי בגין רשלנות רבתי וכן לא תהיה נחותה מהנוסח של ביטוחי אחריות מקצועית של לשכת הרו"ח אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. חתימה וחותמת המבטח שם החותם תפקיד חותם תאריך

25 נספח ב'- כתב התחייבות פטור ושיפוי לכבוד ההתאחדות לכדורגל בישראל רח' אבא הלל 299, רמת גן כתב התחייבות תאריך: אני הח"מ, הזוכה בהליך לבחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים "רו"ח"(, מתחייב בזאת כי במהלך תפקידי כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים לפי )להלן: החלטת ועדת הבחירה ובהתאם להסכם ביני ובין ההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "ההתאחדות"( הנני פוטר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות לפגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לרכוש ו/או ציוד ו/או מכל נזק תוצאתי, ישיר או עקיף, אשר יגרם לרכוש שאינו רכוש ההתאחדות ו/או לציוד רו"ח ו/או מי מטעמי המובא לאתר ההתאחדות ולוקחת אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לרכוש ו/או הציוד כאמור. הנני מתחייבת בזאת לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה על כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם להתאחדות כתוצאה מפגיעה ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש ו/או הציוד כאמור, ואם הוגשה תביעה או דרישה, מתחייב לשפות את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה. ולראיה באתי על החתום: שם מספר ת.ז תפקיד חתימה חותמת

26 נספח ג' כתב התחייבות לשמירת סודיות לכבוד ההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "ההתאחדות"( א.ג.נ.,.1 אני הח"מ ת.ז. מאשר ומתחייב כדלקמן: מאשר/ת בזה כי אני עובד/ת ב כ וידוע לי כי במסגרת עבודתי יובאו לידיעתי חומרים, מסמכים רעיונות ומידע הנוגע לפעילות של הרשות לבקרת תקציבים, של התאחדות, ושל אחרים הקשורים בה, לרבות קבוצות ושחקנים, סודות מסחריים, פעילות כספית, וכן מידע הנוגע לצדדים שלישיים )להלן המידע(. ברור לי והנני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של המידע כדי להגן על זכויות ואינטרסים של הרשות לבקרת תקציבים ושל התאחדות. אני מתחייב שלא לגלות ו/או להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, לכל אדם או גוף שאינו חלק מהרשות לבקרת תקציבים ומחוץ להתאחדות כל מידע, אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך מילוי תפקידי ובהיקף הנדרש, ולא אעשה שימוש כלשהו במידע ו/או בכל סוד מסחרי שלא לצורך עבודתי ואשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור למידע. אני מתחייב שלא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כל שהוא כל חומר ו/או חומר גלם ו/או מוצר ו/או מסמך ו/או דיסקט ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכו' המכיל את המידע. הנני מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר ולהגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה. מיד עם סיום עבדותי, מכל סיבה שהיא אני מתחייב להחזיר כל מסמך ו/או חומר שנמסר לי או שהגיע לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מעבודתי והקשור לפעילות של הרשות לבקרת תקציבים ולהתאחדות. אני מסכים ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנחשפתי אליו ו/או הגיע לידיעתי ו/או שנערך על ידי במסגרת הפעילות של הרשות לבקרת תקציבים הינם קניינו הבלעדי והמלא של ההתאחדות וכי לא אהיה רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או להציגם ו/או למכורם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של ההתאחדות

27 התחייבויותיי אחריה. לפי כתב התחייבות זה יחולו עלי במשך תקופת עבדותי וכן במשך כל זמן.8 ולראיה באתי על החתום: חתימה: תאריך:

28 נספח ד'- תקנון בקרת תקציבים ( מופיעים כנספח באתר ההתאחדות( נספח ה'- תקנון רישוי מועדונים )התאחדות ואופ"א( )מופעים כנספח באתר ההתאחדות(.

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד