ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l"

תמליל

1 ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w p t o r a c o i l S a l e p t o r a c o i l

2 Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת ג ר ם, ב מ א ר ז ק ר ט ו ן ח ג י ג י נ י ת ן ל מ י ת ו ג מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 9 x ב פ ס ח נ ש ח ק ב א ג ו ז י ם כ ג ר ם א ג ו ז י ם א ר ו ז י ם ב ש ק ב ד מ ע ו צ ב מ י ד ו ת ה ש ק ב ס " מ כ x 1 ק ו ד מ ו צ ר ו ד מ ו צ ר ק 0 35 The Passover Threesome מ א ר ז מ י ו ח ד ל פ ס ח : ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ע ץ ע ם י י ן ש ר ד ו נ ה ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם ש מ ן ז י ת ג ר ם כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ו ת א מ ת ו מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר Olive oil in a Box l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה 0 0 מ 5 " ל, ב א ר י ז ה ע ם מ כ ס ה ו ח ב ק מ ע ו צ ב נ י ת ן ל מ י ת ו ג מ י ד ו ת ב ס " מ : כ x 9 x 3 ו ד מ ו צ ר ק 5 45 ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

3 Three in a Box מ א ר ז ש מ נ מ נ י ם : ש ל ו ש ה ז נ י ם ש ו נ י ם ש ל ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה כ ל ז ן ו ה ט ע ם ה י י ח ו ד י ל ו 0 0 מ 1 " ל ל י ח י ד ה ה ב ק ב ו ק י ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז מ ג י ר ה מ ע ו צ ב 4 5 מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 1 8 x 1 ק ו ד מ ו צ ר מ ס נ נ ת א י ש י ת ל ח ל י ט ה מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 1 2 ו ד מ ו צ ר ק 0 55 מ א ר ז ח מ י ם ב מ י ו ח ד : צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ת ה ס י נ י ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר 5 0 ג ר ם Sweet Tea Case ש ל ו ש צ נ צ נ ו ת מ ת ו ק ו ת - א ר ו ז ו ת ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ג ר ם, ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם, 4 ר י ב ת ת פ ו ח י ע ץ ע ם י י ן ש ר ד ו נ ה ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 6 x 6 5 x 1 7 ק ו ד מ ו צ ר Sweet Threesome Box Black in a Box ו ד מ ו צ ר ק 0 35 From Our Land מ א ר ז ז ו ג י י ש ר א ל י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל W i l d L a n d ם- ד ו א ה - ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י י י ח ו ד י ת ל ש מ ן ז י ת, ג ב י נ ו ת ו ס ל ט י ם, ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 1 2 ו ד מ ו צ ר ק 0 55 l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל, ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת נ י ת ן ל מ י ת ו ג מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 9 x ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

4 3 3 0 ג ר ם Olive Oil & Silan 7 ק ו ד מ ו צ ר L IMITE D EDITI O N 7 0 מ ט ע מ י ה א ר ץ ב מ א ר ז : ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל, ב ב ק ב ו ק " ו י ס ק י " מ י ו ח ד ס י ל א ן - ד ב ש ת מ ר י ם % ט ה ו ר כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה א ר ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר Olive Oil &Tahini מ ט ע מ י ה א ר ץ ב מ א ר ז : ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל, ב ב ק ב ו ק " ו י ס ק י " מ י ו ח ד ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם א ר ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ו ת א מ ת כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 2 0 x 2 Wine in a box מ א ר ז י י ן י ה ו נ ת ן א ד ו ם א ו ל ב ן מ " ל * נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת ס ו ג ה י י ן ב ה ת א מ ת מ ח י ר מ י ד ו ת ב ס " מ : כ x 9 x Olive oil in a Box Grande מ א ר ז B l a c k L a b e l ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה 5 0 מ 7 " ל מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 9 x Four Passover א ר ב ע צ נ צ נ ו ת ב א ר ב ע ה ט ע מ י ם ט ע י מ י ם ל פ ס ח : ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן ג ר ם כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ו ת א מ ת ו מ ע ו צ ב ת 6 0 מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר ו ד מ ו צ ק ר 4 7 ו ד מ ו צ 8 ק ר 4 ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

5 נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת ה ח ר ו ס ת ב כ ל* נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת ה ח ר ו ס ת ב כ ל* מ ג ו ו ן מ ו צ ר י ם ל ב ח י ר ה Mix & Match Box ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב י י ן ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ע ץ ב ש ר ד ו נ ה ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ג ר ם מ א ר ז ה כ ו ל ל ז ו ג צ נ צ נ ו ת ל ב ח י ר ה מ מ ג ו ו ן ה מ מ ר ח י ם ו ה ר י ב ו ת ת כ ו ל ה ל צ נ צ נ ת ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 1 2 ק ו ד מ ו צ ר Haroset Nut Case א ח ת מ צ נ צ נ ו ת ג ר ם מ ה מ ג ו ו ן ק ו ד מ ו צ ר פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ח ר י ף ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ר י מ ו נ י ם ב ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם 5 0 מ א ר ז מ ז ו ו ד ה ה כ ו ל ל : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב כ ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x א ח ת מ צ נ צ נ ו ת ג ר ם מ ה מ ג ו ו ן ק ו ד מ ו צ ר מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ו ז ע ת ר ג ר ם מ מ ר ח ל י מ ו נ י ם כ ב ו ש י ם ו ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ו ז ע ת ר מ ד ב ר י ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו, ב ז י ל י ק ו ם ט ר י ב ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח ב ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת ט ח י נ א ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ד ב ש % ט ה ו ר ג ר ם 0 Haroset & Oil Case מ א ר ז מ ז ו ו ד ה ה כ ו ל ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת ב פ ח מ " ל צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 1 2 ה ק ט ו ל ג ו ג י מ ו י ו ע ד ל ל ו ק ו ו ח ו ת ע ס י ק י י ם ב ל ב ד ה מ י ח י י ר י ם י א י נ נ ם ו כ ו ל י ל י ם מ ע " " מ מ י ח י י ר י ם ע ו ב ו ר ז ה ז מ נ נ ה ש ל י י ' ח ' ו ו מ ע ל ה ל פ ר י ט י ם נ ו נ ו ס י פ י, ם, ז ה ז מ נ ו נ ו, ת, מ א ז ר י ז י ם ב ה ת א מ ה י א י י ש י ת ו ו א פ ש ו ר י ו י ו ת י מ י ו ת ג ו ג נ נ ש מ ח ל ע ו מ ו ד ל ר ו ש ו ת כ ם : : מ ו ע ו נ י נ י י נ י נ י ם ל ג ה י ג י ע ל ט י ע י ו מ ו ת מ ו מ ו צ י ר י נ ו נ ו א נ נ א ת א ו מ ו ע מ נ ו נ ו מ ר א ש ב ט ל ו פ ן ו ן ח י ל י l S a l e l p t t o r r a c o i l i נ י נ י ן ת ן ל ה ש י א י ר פ ר י ט י ם ו ו נ נ ז ח ו ז ו ר א י ל י כ ם ב ה ק ד ם w w w p t t o r r a c o i l i l 0

6 Passover Long Box מ א ר ז י ש ר א ל י מ י ו ח ד ה מ כ י ל 4 מ ו צ ר י ם נ פ ל א י ם : ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ב ב ק ב ו ק " ו י ס ק י " מ י ו ח ד ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם ש מ ן ז י ת ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז א ר ו ך ו א ל ג נ ט י מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר From Our Land- Grande מ א ר ז ז ו ג י י ש ר א ל י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל W i l d L a n d ם- ד ו א ה - ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י י י ח ו ד י ת ל ש מ ן ז י ת ג ר ם 6 0 מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 1 2 ק ו ד מ ו צ ר Nabali Gold Aword The Salad Box- S מ א ר ז ל ס ל ט י ש ר א ל י : ב ק ב ו ק ו ו י ס ק י B l a c k L a b e l ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י ם ל ג ב י נ ו ת ו ל ס ל ט, מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ג ר ם א ר ו ז י ם י ח ד ב מ א ר ז א ר ו ך ו א ל ג נ ט י מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר ש מ ן ז י ת נ ב א ל י מ " ל ש מ ן א י כ ו ת י ש ז כ ה ב ת ח ר ו ת ש מ נ י ה ז י ת ה ג ד ו ל ה ב ע ו ל ם ש ה ת ק י י מ ה ב נ י ו י ו ר ק ב ב ק ב ו ק י ו ק ר ת י ב א ר י ז ה א ל ג נ ט י ת ת ו א מ ת מ ה ד ו ר ה מ ו ג ב ל ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 9 8 x 2 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

7 Nuts & Oil In a Box 7 0 Mini Spicy Box The Tea & Honey box א ר ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 2 9 x x 2 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז מ ת ו ב ל ב מ י ו ח ד ה מ כ י ל : ו 3 צ נ צ נ ו ת ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ת ב ל י נ י פ ל א ל ל א ש מ נ י ם א ו כ ל ת ו ס פ ת א ח ר ת : ק י נ מ ו ן ט ה ו ר 5 0 ג ר ם, כ ו ר כ ו ם ט ה ו ר 5 0 א ו ר ג נ ו ט ה ו ר 5 0 ג ר ם צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ר ו ד ה ד ב ש מ ע ץ ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת ו י י ח ו ד י ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר ג ר ם, Tahini & Spices ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ת נ ו ר ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם א ר ו ז י ם י ח ד ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר ק י נ מ ו ן ס י נ י ל ח ל י ט ה % ט ה ו ר ל י מ ו נ י ת ו ל ו א י ז ה ל ח ל י ט ה % ט ה ו ר ת ה ס י נ י י ר ו ק ל ח ל י ט ה % ט ה ו ר צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ר ו ד ה ד ב ש מ ע ץ מ א ר ז ש מ ן ו א ג ו ז י ם : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב כ ג ר ם ב מ א ר ז ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ע ם פ ת ח ע ל י ו ן מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 1 9 x 2 0 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

8 Black Olives & Oil 9 0 Double Bottle מ א ר ז ב ק ב ו ק י ם ז ו ג י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל י י ן י ה ו נ ת ן מ " ל א ד ו ם א ו ל ב ן א ר ו ז י ם כ צ מ ד ב מ א ר ז ח ל ו נ ו ת מ י ו ח ד ב א ו ו י ר ת י ר ו ש ל י ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 1 8 x 1 6 x 4 מ א ר ז ש מ ן ז י ת ו ז י ת י ם : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל צ נ צ נ ת ז י ת י נ ב א ל י ש ח ו ר י ם ב מ ל ח ג ס ב א ר י ז ה ז ו ג י ת ע ם פ ת ח ע ל י ו ן מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 1 9 x 2 0 ק ו ד מ ו צ ר ג ר ם ו ד מ ו צ ר ק 0 85 Isreali Passover Box מ א ר ז פ ס ח מ ו ש ל ם : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר ת* נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת ה ח ר ו ס ב ת ב ל י ן ל ס ל ט ) ק ו ד מ ו צ ר ( י י ת כ נ ו מ א ר ז י ם ע ם כ מ ו ת ה ז מ נ ה מ י נ י מ ל י ת ש ל Sweet & Spicy In a Box מ א ר ז מ ת ו ק ע ם ק צ ת ח ר י פ ו ת : ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ש ר ד ו נ ה ג ר ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x ק ו ד מ ו צ ר ת* נ י ת ן ל ה ח ל י ף ל ח ר ו ס - נ י ת ן ל ב ח ו ר מ מ ג ו ו ן ה ר י ב ו ת, ה מ מ ר ח י ם, ה ד ב ש ו ה ט ח י נ ה * * י ח י ד ו ת ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

9 ה ס י נ ר* 0 The Chef's Box Passover sweets & oil מ א ר ז א ל ג נ ט י ב מ י ו ח ד : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז א ר ו ך ו מ ס ו ג נ ן 7 5 מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז ש ף י י ח ו ד י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י ם ל ג ב י נ ו ת ו ל ס ל ט, מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ג ר ם ס י נ ר ש פ י ם מ ל א - מ ק צ ו ע י - ע ם כ י ס ו ל ו ל א ה ל מ ג ב ת נ י ת ן ל מ י ת ו ג מ כ מ ו ת ש ל 5 0 י ח ב ת ו ס פ ת ע ל ו ת 9 מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר The Spring Box מ א ר ז א ב י ב י ב מ י ו ח ד : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז מ ע ו צ ב 7 5 מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר Israeli Passover Kitchen Box מ א ר ז מ ש ו ב ח מ ה מ ט ב ח ה י ש ר א ל י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז א ר ו ך ו מ ס ו ג נ ן 7 5 מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

10 ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת* ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת* ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת* Cantina 27 Red in a Box מ א ר ז י י ן -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ י ו ח ד ת ו מ ו ג ב ל ת ש ל פ ת ו ר ה ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק 5 0 מ 7 ל מ י ד ו ת ב ס " מ : כ x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר Cantina 27 Rose in a Box Cantina 27 Twin Box מ א ר ז 2 ב ק ב ו ק י - C A N T I N A 2 7 A N T I N A 2 7 יC ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ ק מ ע נ ב ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ י ו ח ד ת ו מ ו ג ב ל ת ש ל פ ת ו ר ה ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ל ב ק ב ו ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז C A N T I N A 2 7 ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ ק מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם ס ד ר ה מ י ו ח ד ת ו מ ו ג ב ל ת ש ל פ ת ו ר ה ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק 5 0 מ 7 ל מ י ד ו ת ב ס " מ : כ x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

11 1 0 5 Oil & Spices Jerusalem Box י י ן י ה ו נ ת ן מ " ל א ד ו ם א ו ל ב ן l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם א ר ו ז י ם ב מ א ר ז ח ל ו נ ו ת מ י ו ח ד ב א ו ו י ר ת י ר ו ש ל י ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 1 8 x 1 6 x 4 מ א ר ז ט ע מ י ם : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ת נ ו ר ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ק ד ר ה ג ר ם ב א ר י ז ה י י ח ו ד י ת ע ם פ ת ח ע ל י ו ן מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 1 9 x 2 0 ק ו ד מ ו צ ר ו ד מ ו צ ר ק 5 95 Passover Tasting Box מ א ר ז ט ע י ם ו מ ש ו ב ח : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל 8 5 ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ם ב י י ן ג ר ם צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם א ר ו ז י ם י ח ד ב מ א ר ז א ר ו ך ו א ל ג נ ט י מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 9 x 3 ק ו ד מ ו צ ר Ptora Passover specials מ א ר ז ש מ ן, א ג ו ז י ם ו ח ר ו ס ת : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם ב מ א ר ז ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ע ם פ ת ח ע ל י ו ן מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 1 9 x 2 0 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

12 נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת א ח ד ה ת ב ל י נ י ם ל ח ר ו ס ת* Mediterranean Passover Box מ ט ע מ י ה מ ז ר ח ה ת י כ ו ן : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו, ב ז י ל ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר Tahini oil & Spices l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ת ע ר ו ב ו ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ת נ ו ר ג ר ם כ פ י ת ב מ ב ו ק ל מ ז י ג ה א ר ו ז י ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר , ב ה ז מ נ ה ט ל פ ו נ י ת Spice It Up Double Bottle Special מ א ר ז ב ק ב ו ק י ם ז ו ג י : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ו י י ן א ד ו ם / ל ב ן מ י ק ב ק ס ט ל מ ס ד ר ת 5 0 L a V i e מ 7 " ל א ר ו ז י ם כ צ מ ד ב מ א ר ז ח ל ו נ ו ת מ י ו ח ד ב א ו ו י ר ת י ר ו ש ל י ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 1 8 x 1 6 x 4 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז מ ה ו ד ר ה כ ו ל ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם - ל ת נ ו ר ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו, ב ז י ל ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ש מ ן ז י ת ו ק ב ר נ ה ס ו ב נ י ו ן ג ר ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

13 Passover Appetizing Box Five in a Box l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת ב פ ח מ " ל ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ם ב ד ב ש ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז ב ט ע מ י פ ס ח l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ם ב ש ר ד ו נ ה ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר The Cook box Special Mini Gourmet Box ב ק ב ו ק ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם מ מ ר ח ל י מ ו נ י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם ש מ ן ז י ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז מ ת ו ב ל ב מ י ו ח ד : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ק י נ מ ו ן ט ה ו ר 5 0 ג ר ם א ו ר ג נ ו ט ה ו ר 5 0 ג ר ם כ ו ר כ ו ם ט ה ו ר 5 0 ג ר ם,* ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ל א ת ו ס פ ת ס ו כ ר ל ל א ח ו מ ר י ם מ ש מ ר י ם, ל ל א ת ו ס פ ו ת א ח ר ו ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

14 1 Passover Gift Box Appetizing Big Box מ ג ו ו ן ט ע מ י ם ב מ א ר ז א ח ד : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ז י ת י ם י ר ו ק י ם מ ב ו ק ע י ם ב צ נ צ נ ת מ י ו ח ד ת ג ר ם ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב נ י ו ן ג ר ם ב מ א ר ז ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת מ י ו ח ד ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

15 4 5 1 Passover Deli Box Tea Time מ א ר ז מ פ נ ק ה מ כ י ל : ת ה ס י נ י ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ק י נ מ ו ן ס י נ י ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר ל י מ ו נ י ת ו ל ו א י ז ה ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ז ו ג כ ו ס ו ת ק ר מ י ק ה ב ע ב ו ד ת י ד A d i N i s s a n i מ ס נ נ ת ל ח ל י ט ה מ י ד ו ת ב ס " מ כ 5 7 x x 2 8 ק ו ד מ ו צ ר Cosy Winter Box מ א ר ז ח מ י ם ו מ פ נ ק ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ת ה ס י נ י ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר ק י נ מ ו ן ס י נ י ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ל י מ ו נ י ת ו ל ו א י ז ה ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ר ו ד ה ד ב ש מ ע ץ ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן מ א ר ז מ ת ו ב ל ב מ י ו ח ד ה מ כ י ל : ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ב ב ק ב ו ק " ו י ס ק י " מ י ו ח ד ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם מ מ ר ח ל י מ ו נ י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם צ נ צ נ ת ס י ל א ן - ד ב ש ת מ ר י ם ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת ו י י ח ו ד י ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר

16 4 0 1 Passover Six in a box מ א ר ז ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ו ז ע ת ר ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו, ב ז י ל ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר The Salty & Sweet box מ א ר ז ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ם ב ד ב ש ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ב א ר י ז ת ק ר ט ו ן מ ע ו צ ב ת ו מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר Tea Honey? מ א ר ז מ ר ש י ם ה מ כ י ל : צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ת ה ס י נ י ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ל י מ ו נ י ת ו ל ו א י ז ה ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ק י נ מ ו ן ס י נ י ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר ז ו ג כ ו ס ו ת ק ר מ י ק ה ב ע ב ו ד ת י ד A d i N i s s a n i ר ו ד ה ד ב ש מ ע ץ מ י ד ו ת ב ס " מ כ 3 8 x 2 0 x 2 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

17 3 0 1 The Nabali Case מ א ר ז פ ר י מ י ו ם ה מ כ י ל : ש מ ן ז י ת נ ב א ל י מ " ל ב ב ק ב ו ק י י ח ו ד י מ ה ד ו ר ה מ צ ו מ צ מ ת ש ל ש מ ן א י כ ו ת י ש ז כ ה ב ת ח ר ו ת ש מ נ י ה ז י ת ה ג ד ו ל ה ב ע ו ל ם ש ה ת ק י י מ ה ב נ י ו י ו ר ק צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם W i l d L a n d ם- ד ו א ה - ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י י י ח ו ד י ת ל ש מ ן ז י ת ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת ע ם ח ב ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x 2 3 x 2 ק ו ד מ ו צ ר Napoleon & Castel Passover מ א ר ז מ ר ש י ם ה מ כ י ל : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת מ י ו ח ד ת ג ר ם י י ן א ד ו ם מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 א ר ו ז י ם י ח ד ב א ר י ז ה מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר " ל מ 7 Napoleon & Castel Passover מ א ר ז ש כ ו ל ו פ ס ח : ג ר ם מ י ו ח ד ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם 5 0 י י ן א ד ו ם מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל א ר ו ז י ם י ח ד ב א ר י ז ה מ ו ת א מ ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ 7 " ל ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

18 ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר* ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר* Black & White - Box - Rose מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : י י ן -C A N T I N A 2 7 ר ו ז ה י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ ק מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Black & White - Box - Red מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : י י ן -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ט ח י נ ה ג ו ל מ י ת - ט ח י נ א מ ז ר ע י ש ו מ ש ו ם מ ל א ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Passover Sweets & Wine מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : י י ן ד ר י מ י ה א ד ו ם מ " ל ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז י ם ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

19 Passover Black Label Big Box מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : - C A N T I N A 2 7 י י ן א ד ו ם ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר l a c k L a b e l ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ W i l d L a n d ד ר ו מ י ת ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר י ב ש ש י ו ש ן י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל ג ר ם א ג ו ז י ם ם- ד ו א ה - ת ע ר ו ב ת ת ב ל י נ י Cantina 27 Twin Box מ א ר ז 2 ב ק ב ו ק י - C A N T I N A 2 7 A N T I N A 2 7 קC ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ל ב ק ב ו ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ 4 8 x 1 8 x 3 ק ו ד מ ו צ ר Tea and Goods- Passover l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ת מ ר מ ג ' ה ו ל א ו ר ג נ י 1 ק " ג ת ה ס י נ י ל ח ל י ט ה, % 0 0 ר 1 ט ה ו ל י מ ו נ י ת ו ל ו א י ז ה ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר ק י נ מ ו ן ס י נ י ל ח ל י ט ה, % ט ה ו ר ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם מ ס נ נ ת ל ת ה א ר ו ז י ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר נ י ת ן ל ב ח ו ר מ מ ג ו ו ן ה ר י ב ו ת, ה מ מ ר ח י ם, ה ד ב ש ו ה ט ח י נ ה * * ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן י י ת כ נ ו מ א ר ז י ם ע ם כ מ ו ת ה ז מ נ ה מ י נ י מ ל י ת ש ל י ח י ד ו ת

20 נ י ת ן ל ה ח ל י ף א ת ס ו ג ה י י ן, ב ה ת א מ ת מ ח י ר * Olive Oil & Delicacies Wine & Olives מ א ר ז מ ש ג ע ע ם כ ל ה ד ב ר י ם ה ט ו ב י ם : י י ן א ד ו ם מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ע ם ז ע ת ר ג ר ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר נ י ת ן ל ב ח ו ר מ מ ג ו ו ן ה ר י ב ו ת, ה מ מ ר ח י ם, ה ד ב ש ו ה ט ח י נ ה * * Special Seder מ א ר ז מ י ו ח ד ל ח ג ה פ ס ח : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב נ י ו ן ג ר ם צ נ צ נ ת ס י ל א ן ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר י י ת כ נ ו מ א ר ז י ם ע ם כ מ ו ת ה ז מ נ ה מ י נ י מ ל י ת ש ל מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ו ל י מ ו נ י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ע ם ז ע ת ר ג ר ם ל י מ ו נ י ם ט ר י י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו, ב ז י ל ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ר י ב ת ת פ ו ח י ם ע ם י י ן ש ר ד ו נ ה ג ר ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר י ח י ד ו ת ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

21 Cantina Rose, Oil & Spreads Cantina & Oil l l a c k L a b e ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל A N T I N A 2 7 קC ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ל ב ק ב ו ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : י י ן -C A N T I N A 2 7 ר ו ז ה י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ ק מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל l l a c k L a b e ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ע ם ל י מ ו נ י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Cantina Red, Oil & Spreads Cantina 27 Wood Case מ א ר ז ע ץ ה מ כ י ל : A N T I N A 2 7 קC ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ל ב ק ב ו ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : י י ן -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש - ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל l l a c k L a b e ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ע ם ל י מ ו נ י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

22 Our Land Delux Box ם* ב ח ל ק מ ה מ א ר ז י נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ת מ ר מ ג ' ה ו ל א ו ר ג נ י י ם 1 ק " ג ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ר י מ ו נ י ם ב ד ב ש ג ר ם מ מ ר ח ל י מ ו נ י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Passover Perfect Mix מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : י י ן ד ר י מ י ה א ד ו ם מ " ל l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם ת ע ר ו ב ו ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ל ת נ ו ר ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ש ק א ג ו ז י ם מ ע ו צ ב, כ ג ר ם א ג ו ז י ם ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Deluxe Gourmet Box מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל צ נ צ נ ת ז י ת י נ ב א ל י ש ח ו ר י ם ב מ ל ח ג ס ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ע ם ל י מ ו נ י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ז ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב נ י ו ן ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ת ע ר ו ב ו ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ת נ ו ר ג ר ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

23 ה ת ע ר ו ב ו ת ש ל נ ו מ ו ר כ ב ו ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם, ל ל א ת ו ס פ ת ס ו כ ר,* ה ס י נ ר* Appetizers & wine passover מ א ר ז נ פ ל א ו מ ש מ ח ל ב ב א נ ו ש : נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם י י ן ל ב ן מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ל י מ ו נ י ם ט ר י י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ג ר ם ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב י י ן א ד ו ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ב ש מ ן ז י ת א ר ו ז י ם ב מ א ר ז ק ר ט ו ן מ ה ו ד ר מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Passover Perfect Mix מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח 2 ל י ט ר צ נ צ נ ת ד ב ש ט ה ו ר ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ל ק ד ר ה ג ר ם ת ע ר ו ב ו ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ל ת נ ו ר ג ר ם ת ע ר ו ב ת מ ת ב ל י נ י ם ט ה ו ר י ם ל ס ל ט ו ג ב י נ ו ת ג ר ם ס י נ ר ש פ י ם מ ל א - מ ק צ ו ע י - ע ם כ י ס ו ל ו ל א ה ל מ ג ב ת ל ל א ח ו מ ר י ם מ ש מ ר י ם, ל ל א ת ו ס פ ו ת א ח ר ו ת נ י ת ן ל מ י ת ו ג מ כ מ ו ת ש ל 5 0 י ח ב ת ו ס פ ת ע ל ו ת ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Cantina & Oil grande מ א ר ז י ו ק ר ת י ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח 2 ל י ט ר A N T I N A 2 7 קC ר ו ז ה - י י ן מ ש ו ב ח ש ה ו פ מ ע נ ב י ק ב ר נ ה ס ו ב י נ י ו ן, מ ר ל ו ו ש י ר א ז ש נ ב צ ר ו ב ב צ י ר מ ו ק ד ם -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל ל ב ק ב ו ק ב א ר י ז ה מ ע ו צ ב ת מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

24 מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Wine & More passover מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה ב פ ח מ " ל י י ן א ד ו ם מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם ל י מ ו נ י ם ט ר י י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם ב מ א ר ז ג ד ו ל ו מ פ נ ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר Wine & Delicacies passover מ א ר ז ח ג ע נ ק ה מ כ י ל : ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם י י ן ל ב ן מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ר י ב ת ע ג ב נ י ו ת ש ר י ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו - ב ז י ל ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם ל י מ ו נ י ם ט ר י י ם כ ב ו ש י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם ש ח ו ר י ם ב ק ב ר נ ה ס ו ב נ י ו ן ג ר ם פ ל פ ל י ם צ ה ו ב י ם ו ל י מ ו נ י ם ב ש מ ן ז י ת ג ר ם א ר ו ז י ם י ח ד ב מ א ר ז מ ע ו צ ב ע ם ח ב ק ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

25 3 0 0 Napoleon & Castel Passover L נ פ ו ל י א ו ן ש מ ן ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ב צ נ צ נ ת י י ח ו ד י ת ג ר ם י י ן ר ו ז ה ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 R o s é d u C a s t e l מ 7 ל י י ן ל ב ן מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל י י ן א ד ו ם מ ס ד ר ת L a V i e ש ל י ק ב ק ס ט ל 5 0 מ 7 " ל ב ק ו פ ס ה מ ה ו ד ר ת ע ם מ כ ס ה ו ח ב ק מ ע ו צ ב מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ח ג פ ס ח ש מ ח ו כ ש ר!! www ptora il co S a l e p t o r a c o i l Deli X-Large Box Passover -C A N T I N A 2 7 א ד ו ם י י ן י ב ש ש י ו ש ן ב ח ב י ו ת ע ץ א ל ו ן ס ד ר ה מ ו ג ב ל ת ע ם מ ס פ ר י י ח ו ד י ל כ ל ב ק ב ו ק מ ל l a c k L a b e l ןB ש מ ז י ת כ ת י ת מ ע ו ל ה מ " ל ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת ג ר ם ז ע ת ר מ ד ב ר י ב ש מ ן ז י ת ק ו נ פ י ט ו ר ת ת פ ו ז י ם ע ם ק ל י פ ו ת ת פ ו ז ג ר ם ט פ נ ד ז י ת י ם י ר ו ק י ם ע ם פ ל פ ל ח ר י ף ג ר ם מ מ ר ח ע ג ב נ י ו ת מ י ו ב ש ו ת ע ם ז ע ת ר ג ר ם פ ס ט ו ר ו ס ו ב ז י ל י ק ו ם ט ר י ע ם ע ג ב נ י ו ת ג ר ם ב ק ו פ ס ה מ ה ו ד ר ת ו מ ו ת א מ ת ע ם מ כ ס ה ו ח ב ק מ י ד ו ת ב ס " מ כ x x 3 ק ו ד מ ו צ ר ג ר ם ח ל י l S a l e p t o r a c o i נ י ת ן ל ה ש א י ר פ ר ט י ם ו נ ח ז ו ר א ל י כ ם ב ה ק ד ם 0 w w w p t o r a c o i l מ ע ו נ י י נ י ם ל ה ג י ע ל ט ע י מ ו ת מ מ ו צ ר י נ ו א נ א ת א מ ו ע מ נ ו מ ר א ש ב ט ל פ ו ן

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Express Business menu_25.07

Express Business menu_25.07 קיץ 2017 עסקיות צהריים עסקיות מוגשות עם מנה ראשונה לבחירה במחיר המנה העיקרית business lunch פותחים ארוחה הפוקצ'ה של שגב פוקצ'ה אפויה עם צמחי תבלין בתנור לבנים לוהט מוגשת לצד חמאה צהובה וחומץ בלסמי מצומצם...

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ATRIUM LOBBY BAR

ATRIUM LOBBY BAR ATRIUM LOBBY BAR Inspired by the city s award-winning cuisine, Atrium Lobby Bar offers an all-day dining menu that emphasizes classic flavors paired with the finest in-season ingredients. We invite you

קרא עוד

sky lain menu

sky lain menu מנות ראשונות מרק היום 46 סלט רוסטביף 71 עלי רוקט, בצלי שאלוט כבושים, צנונית, ביצה רכה פריכה, ויניגרט חרדל טורטליני 60 במילוי בשר שפונדרה, ירקות שורש, קונסומה עוף ספיר ריבס טלה 65 בגלייז ברביקיו בייתי,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

main_menu_fixed

main_menu_fixed תפריט תפריט ראשונות לחם הבית 22 עם מטבל עגבניות ושום קונפי ומטבל שיפקה חציל שרוף בגריל 48 בתיבול טחינה גולמית, דבש וצ'ימיצ'ורי פטה כבד וריבת בצל 54 כבד עוף קטיפתי עם ריבת בצל של פעם קרפצ'יו דג ים על קרם

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

SL Roadster

SL Roadster SL Roadster מרצדס SL Roadster מרצדס SL היא הרודסטאר היוקרתית האולטימטיבית עם גג מתכת מתקפל חשמלית שמאפשר בחירה בין חוויית "רוח בפנים" של קבריולט לעיצוב קופה מרהיב. עם מנועים חזקים SL מציעה ביצועים מעולים

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

COCKTAILS Fun pine // 39 טנקרי ג ין, סירופ אננס ביתי, מיץ לימון, קאווה ודובדבן אמרנה Strawberry Milano // 39 סירופ תות ביתי, פלנטיישן רום, קפטן ספייסד

COCKTAILS Fun pine // 39 טנקרי ג ין, סירופ אננס ביתי, מיץ לימון, קאווה ודובדבן אמרנה Strawberry Milano // 39 סירופ תות ביתי, פלנטיישן רום, קפטן ספייסד COCKTAILS Fun pine // 39 טנקרי ג ין, סירופ אננס ביתי, מיץ לימון, קאווה ודובדבן אמרנה Strawberry Milano // 39 סירופ תות ביתי, פלנטיישן רום, קפטן ספייסד, לילט בלאן, אוורנה, מיץ לימון, כתר מלח בזיליקום Mojito

קרא עוד

2 שינה אוויר אור 3 4 מים רגיעה תכשיטים תזונה קמעונאי 13 הזמנת מוצרים PRICE LIST מחירון חדש ומעודכן מידות 11 מידע נוסף 12 ניקן ישראל בע מ רח

2 שינה אוויר אור 3 4 מים רגיעה תכשיטים תזונה קמעונאי 13 הזמנת מוצרים PRICE LIST מחירון חדש ומעודכן מידות 11 מידע נוסף 12 ניקן ישראל בע מ רח 2 שינה אוויר אור 3 4 מים רגיעה תכשיטים תזונה 57 89 10 קמעונאי 13 הזמנת מוצרים PRICE LIST מחירון חדש ומעודכן מידות 11 מידע נוסף 12 ניקן ישראל בע מ רחוב העצמאות 1 ת.ד. 3045 אבן יהודה 400 טלפון: 09661 פקס:

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב משפחות של מחלקות ומחלקות מופשטות תזכורת בשיעור הקודם ראינו מחלקה של Student והרחבה שלה למחלקה של Milgae למעשה Student יכול לעמוד בראש היררכיה שלמה של מחלקות שונות של סטודנטים למשל, בנוסף

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Abstractionism

Abstractionism אמנות שבה המתואר אינו נמצא בזיקה ישירה לעולם הנראה לעין. האובייקטים המתוארים בה אינם בעלי צורה מזוהה. לעיתים יש בה תמצית רעיונית של האובייקט המתואר. דוגמה בולטת לגישה זו נראה בציפור של ברנקוזי. האמנות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

משרד המיתוג Bigdesign Group נפתח לפני עשור מתוך הבנה כי העולם העסקי וצרכיו השתנו מן הקצה אל הקצה. הלקוחות נעשים מתוחכמים יותר ויותר. הגלובליזציה של המ

משרד המיתוג Bigdesign Group נפתח לפני עשור מתוך הבנה כי העולם העסקי וצרכיו השתנו מן הקצה אל הקצה. הלקוחות נעשים מתוחכמים יותר ויותר. הגלובליזציה של המ משרד המיתוג Bigdesign Group נפתח לפני עשור מתוך הבנה כי העולם העסקי וצרכיו השתנו מן הקצה אל הקצה. הלקוחות נעשים מתוחכמים יותר ויותר. הגלובליזציה של המידע הפכה את הלקוח לצרכן והתחרות על לבו קשה יותר. המשרד

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - הדיאלוג החוקתי - לאתר.docx

Microsoft Word - הדיאלוג החוקתי - לאתר.docx שינויים צפויים בגרסת המאמר הסופית כ ת ב ה ע ת מ ש פ ט י ם ע ל א ת ר הדיאלוג החוקתי : דו שיח בכלים מוסדיים ס ו ז י נ ב ו ת ל מ ע ל ה מ ע ש ר י ם ש נ ה ח ל פ ו מ א ז נ י ת ן פ ס ק ה ד י ן ה ס מ כ ו ת ל ב

קרא עוד

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בע"מ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בס"ד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בעמ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בסד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828 1 2 NEO ים החזקים בעולם תוכן: עמ' תאור מגנטים כללי טבלאות איכויות וטמפרטורות דסקיות מגנוט לגובה דסקיות מגנוט דיאמטראלי טבעות מגנוט לגובה טבעות מגנוט לגובה עם פאזה טבעות מגנוט דיאמטראלי מלבנים מגנוט לגובה

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays ... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays קשת בבית ערכת פעילות בנושא חגי תשרי 2018 חגי תשרי הורים יקרים, חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות, וכולל

קרא עוד

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי תקנון מבצע - Mac Switch to עם - istore מאי - 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מלחמה,טראומה וקולנוע - ויטנאם - 50225 תאריך עדכון אחרון 20-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב 202-1-1011 תאריך הבחינה: שמות המרצים: 16.3.2011 מר שי זקוב ד"ר פז כרמי פרופ' מייק קודיש ד"ר חן קיסר ד"ר צחי רוזן שם הקורס: מבוא למדעי המחשב מספר הקורס: שנה: 202-1-1011 2011 משך הבחינה:

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

מס' סידורי: ת.ז.: עמוד 1 מתוך 20 בחינה בתוכנה 1 סמסטר ב', מועד א',תשס"ט 5/7/2009 וולף, ליאור ליאור שפירא, נעמה מאיר, מתי שמרת הוראות )נא לקרוא!( משך ה

מס' סידורי: ת.ז.: עמוד 1 מתוך 20 בחינה בתוכנה 1 סמסטר ב', מועד א',תשסט 5/7/2009 וולף, ליאור ליאור שפירא, נעמה מאיר, מתי שמרת הוראות )נא לקרוא!( משך ה מס' סידורי: עמוד 1 מתוך 20 בחינה בתוכנה 1 סמסטר ב', מועד א',תשס"ט 5/7/2009 וולף, ליאור ליאור שפירא, נעמה מאיר, מתי שמרת הוראות )נא לקרוא!( משך הבחינה שלוש שעות - חלקו את זמנכם ביעילות. יש לענות על כל השאלות.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

regular_expression_examples

regular_expression_examples ביטוי רגולארי או באנגלית: Regular Expression כאשר רוצים לחפש על נושא מסוים (למשל בגוגל), כותבים בערך מה שרוצים ואז מנוע החיפוש מביא לנו המון קישורים שיש בהם את מה שחיפשנו בצורות שונות ומגוונות. אם איננו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן  צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד