הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08"

תמליל

1 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד תל אביב טלפון: ; פקס: )להלן: "נתיבי איילון" או "החברה" או "המזמינה"(, ת.ז/ח.פ/ע.מ רחוב טלפון: ; פקס:. )להלן: "נותן השירותים"( מצד אחד; מצד שני; והואיל והואיל והואיל והואיל ונתיבי איילון הנה חברה ממשלתית על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1691, העוסקת, בין השאר, בתכנון ובביצוע של פרויקטים תחבורתיים במטרופולין תל אביב ובמסגרת זו פרסמה את מכרז מס' )להלן: "המכרז"( שעניינו מתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת(; ונותן השירותים מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים לפי הסכם זה, וכי הוא ואנשי הצוות מטעמו בעלי הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, כוח האדם, הכישורים והמומחיות הדרושים, על מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה; וועדת המכרזים של נתיבי איילון אישרה את התקשרותה של נתיבי איילון עם נותן השירותים ונתיבי איילון מעוניינת להתקשר עם נותן השירותים על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד- מעביד, זאת מבלי לגרוע מזכות נתיבי איילון להפסיק את השימוש בשירותי נותן השירותים על פי הסכם זה בכל עת ו 8 או להשתמש בשירותים בעזרת נותני שירותים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי; ונותן השירותים מעוניין להעניק לנתיבי איילון את שירותיו בתנאים המפורטים בהסכם זה, וכקבלן עצמאי, ונתיבי איילון מסכימה לתנאים אלה. מבוא לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויצורפו כנספחים להסכם זה והם: נספח א' - מפרט השירותים; נספח ב' מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים; מספח ג' נספח התמורה; נספח ד 1 ' העתק אישור ממשרד הבריאות; נספח ד' 3 העתק רישיון ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;.1

2 נספח ה' התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות; נספח ו' אישור עריכת ביטוח; נספח ז' הזמנות עבודה שיוזמנו מנותן השירותים על ידי נתיבי איילון; נספח ח' טופס היעדר תביעות. כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות הקורא בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של הסעיפים בשום צורה ואופן. בהסכם זה תהא למונחים דלהלן המשמעות המפורטת בצדם:.1.0 "ההסכם" "הזמנת עבודה" "המכרז" "הקטגוריות" "הצעת נותן השירותים" "השירותים" "מאגרי ספקי המסגרת" "מטלת עבודה" "משרד התחבורה" "שכר הבסיס החודשי" מהות ההתקשרות הסכם זה על כל נספחיו; הזמנת עבודה, ביחס למטלת עבודה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם נתיבי איילון, וכמוגדר בסעיף 8 להלן; מכרז מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting )מכרז מסגרת(, אותו פרסמה החברה, לרבות כל נספחיו והמסמכים המצורפים אליו; שלושת סוגי השירותים נשוא המכרז בחלוקה לקטגוריות - שירותי אבחון ומיון )קטגוריה א'(, שירותי השמת עובדים )קטגוריה ב'( ושירותי Headhunting )קטגוריה ג'(; הצעת נותן השירותים כפי שהוגשה למכרז, על כל נספחיה ומסמכיה, לרבות מסמכי ההבהרה; שירותי אבחון ומיון ו 8 או השמת עובדים ו 8 או Headhunting המפורטים במפרט השירותים המצורף כנספח א' להסכם; המאגרים בהם יכללו כלל ספקי המסגרת אשר יוכרזו על ידי נתיבי איילון כזוכים בכל קטגוריה ויעניקו לה את השירותים נשוא המכרז בהתאם למסמכיו; מטלת עבודה ספציפית ומוגדרת הנדרשת לנתיבי איילון בתחום השירותים נשוא מכרז זה, וכמוגדר בסעיף 8 להלן; משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. השכר החודשי אשר ישולם לעובד, לא כולל אש"ל 8 כלכלה, רכב, מענק הצטיינות וזכויות סוציאליות נוספות ככל וישנן. נתיבי איילון מזמינה בזה את מתן השירותים מאת נותן השירותים ונותן השירותים מקבל על עצמו לתת את השירותים, מפעם לפעם בהתאם להזמנות העבודה שיקבל מנתיבי איילון, באופן יעיל ומקצועי ולשביעות רצונה של נתיבי איילון, וזאת בתמורה לתשלומים אשר נתיבי איילון מתחייבת לשלם לנותן השירותים, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה. השירותים יבוצעו ברמה מקצועית מעולה, בהתאם לסטנדרטים ולכללים המקצועיים הטובים ביותר, ובהתאם להוראות כל דין. הצהרות והתחייבויות נותן השירותים נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:.3.0 2

3 כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו, להתקשר עם המזמינה בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו, כי אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שנתן על פי הסכם זה וכי אין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, וידוע לו, שיחויב לפצות ולשפות את המזמינה בגין כל תביעה ו 8 או דרישה אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זו; כי הוא בעל כל האישורים ו 8 או הרשיונות ו 8 או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי הוא יהיה בעל אישור בתוקף מטעם משרד הבריאות המסמיך אותו כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית בענף המיון והברירה, לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים. נותן השירותים מתחייב להציג עם דרישתה הראשונה של החברה את האישור הנ"ל וכל אישור 8 היתר נדרש אחר, ככל ויידרש לכך. העתק האישור של נותן השירותים ממשרד הבריאות מצורף כנספח ד' 2 להסכם זה; ]ככל שרלוונטי, בהתאם לקטגוריה אליה הגיש נותן השירותים את הצעתו למכרז[ כי הוא יהיה בעל רישיון תקף לקיום לשכה פרטית ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 1616, לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים. נותן השירותים מתחייב להציג עם דרישתה הראשונה של החברה את האישור הנ"ל וכל אישור 8 היתר נדרש אחר, ככל ויידרש לכך. העתק הרישיון של נותן השירותים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מצורף כנספח ד' 1 להסכם זה; ]ככל שרלוונטי, בהתאם לקטגוריה אליה הגיש נותן השירותים את הצעתו למכרז[ כי הוא יהיה בעל אישור רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1611, לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים. נותן השירותים מתחייב להציג עם דרישתה הראשונה של החברה את האישור הנ"ל וכל אישור 8 היתר נדרש אחר, ככל ויידרש לכך. ]ככל שרלוונטי, בהתאם לקטגוריה אליה הגיש נותן השירותים את הצעתו למכרז[ כי הוא וכל אנשי הצוות שהוצעו על ידו במסגרת הצעת נותן השירותים עומדים בכל תנאי המכרז, וכי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים; כי הוא ואנשי הצוות שהוצעו על ידו כאמור הנם בעלי הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות והמומחיות הדרושים, על מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה וביעילות מירבית, לשביעות רצונה של המזמינה, וכן כי הוא ואנשי הצוות שהוצעו על ידו ימלאו את תפקידם בנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת המזמינה ומשרד התחבורה; כי כל השירותים שהוא יספק למזמינה יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים, ויעמדו בדרישות כל דין, והוא האחראי לכך שיקויים האמור בסעיף זה; כי יעשה את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם מתן השירותים באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצון המזמינה; כי יש ברשותו את כל הידע, המתקנים, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע השירותים והם ימשיכו להיות ברשותו במשך כל תקופת ההסכם ובמהלך מתן השירותים למזמינה; כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים, כי הוא מכיר היטב את הדרישות במסגרת מתן השירותים, והוא מוותר מראש, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה ו 8 או דרישה ו 8 או תביעה ו 8 או השגה אחרת כלשהי כלפי המזמינה בקשר עם האמור לעיל; כי על סמך בדיקותיו כאמור, התמורה )כהגדרתה בנספח סעיף 13 להלן( היא מלאה והוגנת, וראויה לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום למזמינה להפר זכויות יוצרים של אחר. הפר נותן השירותים את הוראות סעיף זה, ישפה את המזמינה ו 8 או את

4 משרד התחבורה בגין כל נזק ו 8 או הפסד ו 8 או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם דרישה ראשונה של המזמינה; כי ידוע לו שהמכרז והסכם זה הינם הסכם מסגרת, לפיו כל התחייבויותיה של נתיבי איילון הינה לכלול את נותן השירותים במאגר ספקי המסגרת, ושאין ולא תהיה לו כל זכות מוקנית להיקף התקשרות מינימאלי כלשהו, וכן כי אין ולא תהיה לו, והוא מוותר, באופן בלתי חוזר, ומתחייב שלא להעלות כל טענה ו 8 או דרישה ו 8 או תביעה כנגד נתיבי איילון בקשר עם חלוקת העבודה בין נותני השירותים שיכללו במאגר ספקי המסגרת ובכלל זה ביחס למטלות העבודה שיוטלו מעת לעת על ידי נתיבי איילון לנותני השירותים שיכללו במאגר ספקי המסגרת; כי ידוע לו שנתיבי איילון אינה מחויבת להזמין ממנו את קבלת השירותים או חלק מהם והיא רשאית לפרסם פניות נוספות ו 8 או מכרזים נוספים ו 8 או להתקשר עם גורמים אחרים, בין שהגישו הצעות למכרז ובין שלא, לשם קבלת השירותים, או חלק מהם; כי הוא, וכל אנשי הצוות שיפעלו מטעמו לצורך מתן השירותים, יפעלו בנאמנות כלפי נתיבי איילון ותוך שמירה מלאה על האינטרסים שלה; כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו 8 או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 1691, והוא מתחייב להמציא למזמינה, בכל עת שיידרש לכך, אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו, או לחלופין - אישור כי הוא פטור מלעשות כן. אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1698, או על ידי רואה חשבון; כי ידוע לו שנתיבי איילון אינה מחויבת להזמין ממנו את קבלת השירותים או חלק מהם והיא תהא רשאית לפרסם מכרזים נוספים ו 8 או להתקשר עם גורמים אחרים, בין שהגישו הצעות למכרז ובין שלא, לשם קבלת השירותים, או חלק מהם; כי כל הצהרותיו אשר היוו חלק מהצעתו למכרז עומדות בתוקפן וידוע לו שהן מהוות יסוד להתקשרות בהסכם זה. על נותן השירותים להודיע לנתיבי איילון באופן מיידי על כל שינוי שחל באמיתות הצהרותיו במסגרת המכרז, ונתיבי איילון תהא רשאית לשקול את המשך ההתקשרות על פי הסכם זה בהתאם למהות השינוי. לא יודיע נותן השירותים לנתיבי איילון על שינוי נסיבות כאמור יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם; כי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לו שנתיבי איילון מתקשרת עימו בהסכם זה בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטים בהסכם זה, וכי כל אי-דיוק במצגיו והצהרותיו ו 8 או אי קיום איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהוו הפרה יסודית של ההסכם. הסכם מסגרת מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו 8 או במסמכי המכרז, נתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין במסגרת ההסכם את ביצוען של עבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. בכל מקום בהסכם בו מופיע סכום כלשהו עבור הסכם זה, ייחשב סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, ונותן השירותים לא יעלה כל טענה לזכאות לסכום כאמור בקשר עם ביצוע ההסכם ו 8 או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית לביצוע שירותים לפי ההסכם בסכום מינימום כלשהו. הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז ו 8 או בהסכם זה..3 4

5 השירותים נותן השירותים יעניק לחברה את השירותים במיקור חוץ באמצעות אנשי הצוות, וזאת בהתאם למפורט במפרט השירותים המצורפים כנספח א' להסכם זה ]בהתאם לקטגוריה אליה הגיש נותן השירותים את הצעתו למכרז[, ובהתאם להזמנת עבודה, הנחיות ולדרישות החברה, כפי שתועברנה מעת לעת לנותן השירותים, לתוכניות העבודה שתאושרנה ו 8 או תקבענה על ידי החברה ולהוראות הסכם זה. הזמנת עבודה ופיצול השירותים בהתאם לצרכיה תוציא נתיבי איילון מפעם לפעם הזמנת עבודה בכתב לנותן השירותים. בהזמנת עבודה תפרט נתיבי איילון את הפרטים הנוגעים לעבודה המבוקשת וכן הנחיות מיוחדות שתהיינה לפי שיקול דעתה המקצועי )להלן: "הזמנת עבודה"(. הזמנת עבודה לא תחייב את נתיבי איילון, זולת אם ניתנה בכתב, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של נתיבי איילון. מובהר, כי אין בכל האמור בהסכם זה כדי לחייב את נתיבי איילון בהזמנת היקף שירותים כלשהו מנותן השירותים במהלך תקופת ההסכם או תקופות ההארכה ונותן השירותים מתחייב שלא להעלות כנגד נתיבי איילון כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם היקף השירותים שהזמינה ממנו נתיבי איילון בתקופת ההסכם או בתקופות ההארכה כאמור. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שנתיבי איילון רשאית לחלק את מתן השירותים לפי תנאי המכרז בין מספר נותני שירותים, לפי שיקול דעתה המוחלט, וכי בחתימתו על הסכם זה הוא מוותר, ומתחייב שלא להעלות כל טענה כנגד נתיבי איילון בקשר עם חלוקת השירותים בין מספר נותני שירותים ו 8 או חלוקת הזמנות העבודה בין מספר נותני שירותים, ככל שנתיבי איילון תבחר לעשות כן. דרישות כח אדם לצורך מתן השירותים, יכלול צוות העבודה של נותן השירותים, בכל עת, אנשי מקצוע מעולים ובעלי נסיון במתן שירותים מהסוג הדרוש על פי הסכם זה, בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה באופן המיטבי. מבלי לגרוע מהאמור, השירותים יסופקו לחברה על ידי נותן השירותים באמצעות אנשי צוות מטעמו אשר הוצגו על ידו במסגרת הצעתו למכרז )לעיל ולהלן: "אנשי הצוות"(. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה מובהר, כי על אנשי הצוות מטעם נותן השירותים להשתתף באופן פעיל בכל שלבי מתן השירותים, לרבות השתתפות בישיבות של המזמינה ו 8 או של משרד התחבורה ו 8 או של כל גורם אחר, כפי שיידרשו לצורך מתן השירותים ובתדירות שיידרשו לצורך כך, וכן ישתפו פעולה עם כל גורם כאמור, על מנת לסייע בקשר עם מתן השירותים, והכל ועל פי דרישת המזמינה מעת לעת. נותן השירותים מתחייב להמשיך ולהעסיק את אנשי הצוות כפי שהוצע על ידו בהצעת נותן השירותים למשך כל תקופת ההסכם, אלא אם המזמינה אישרה לו מראש ובכתב אחרת. למען הסר ספק, החלפת איש מאנשי הצוות האמורים, מבלי שנתקבל אישורה בכתב ומראש של המזמינה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. על אף האמור, מוסכם כי מקום בו נבצר מאיש מאנשי הצוות, באופן זמני )קרי, מחלה, מילואים חופשה וכו'(, למלא תפקידו במסגרת השירותים, יהא רשאי נותן השירותים להציע איש צוות אחר כממלא מקום, וזאת בכפוף לקבלת אישור המזמינה מראש. מובהר כי המזמינה תהא רשאית להורות על החלפת איש מאנשי הצוות של נותן השירותים או על הרחקה, באופן מיידי, של איש צוות כאמור, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתישא בגין כך כל אחריות כלפי נותן השירותים ו 8 או איש הצוות. פעלה המזמינה כאמור בסעיף זה, מתחייב נותן השירותים להעמיד איש צוות חלופי, העומד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ביחס לאיש הצוות שהוחלף, והכל בכפוף לקבלת אישור המזמינה מראש. נותן השירותים מתחייב לשלם לאנשי הצוות שיועסקו על ידו את מלוא שכרם, לרבות זכויותיהם הסוציאליות הנדרשות, והכל בהתאם להוראות כל דין

6 האמור בסעיף 9 זה לעיל הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הוראות ושינויים 1.1. נותן השירותים לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי בשירותים, אלא לאחר אישורה המפורש בכתב של נתיבי איילון. הכניס נותן השירותים שינויים שלא נדרשו בשירותים, תהיה נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לשלם בגין ביצועם של שינויים אלה נתיבי איילון רשאית להורות על כל שינוי בשירותים, כולם או מקצתם, ועל נותן השירותים לבצע כל שינוי כאמור הוראת שינויים, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא תחייבנה את נתיבי איילון, זולת אם ניתנה בכתב, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של נתיבי איילון. תקופת ההסכם תקופת ההסכם עם נותן השירותים הנה תקופה של 13 חודשים מהמועד בו נותן השירותים הראשון על נוסח הסכם זה עם נתיבי איילון ונכנס לתוך מאגר ספקי המסגרת, דהיינו החל מיום ועד ליום )להלן: "תקופת ההסכם"(. למזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 3 תקופות נוספות, בנות 13 חודשים כל אחת )להלן: "תקופות האופציה"(. בתקופות האופציה יחולו הוראות ההסכם במלואן. מובהר, כי נתיבי איילון תהא רשאית, על פי שיקול דעת הבלעדי, ובלא שתצטרך לנמק החלטתה, להאריך את תקופת ההסכם רק עם חלק מנותני השירותים שנכללו במאגר ספקי המסגרת, בעוד שביחס לחלקם תקופת ההסכם לא תוארך, ונותן השירותים מוותר בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי המזמינה תהיה רשאית להביא לסיומו של הסכם זה, בהודעה מראש ובכתב שתימסר לנותן השירותים 03 )שלושים( ימים מראש, וזאת מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סיום ההסכם כאמור לעיל, לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל פיצוי ו 8 או תשלום כלשהו, מלבד התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידי אנשי הצוות בפועל עד למועד סיום ההסכם בפועל והוא מוותר מראש ומתחייב שלא להעלות כל טענה שהיא כנגד המזמינה בקשר עם סיום ההסכם. מובהר בזאת, כי המזמינה תהא רשאית להורות, מעת לעת, על הפסקה זמנית במתן השירותים ו 8 או להורות על צמצום בהיקף השירותים, לרבות ביטול חלק מהשירותים המפורטים במסמכי המכרז, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בקבלת השירותים נשוא הסכם זה. הורתה המזמינה על הפסקה זמנית כאמור, לא יהיה זכאי נותן השירותים לתמורה בגין התקופה שבה הופסק מתן השירותים. התמורה התמורה בגין מילוי מלוא התחייבויותיו של נותן השירותים ובכלל זה מתן השירותים לפי הסכם זה לשביעות רצונה של החברה, תחושב בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם זה )להלן: "התמורה"( למען הסר ספק, מובהר כי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ללא יוצא מן הכלל בגין 8 או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם מעבר לתמורה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה האמורה תהווה תמורה סופית וכוללת למתן השירותים נשוא המכרז בכללותם, ובכלל זה: עלויות הובלה, עבודה, ביטוח, טעינה ופריקה, התקנה, הוצאות תקורה, התייקרויות, הוצאות משרדיות ו 8 או כלליות, עלות אספקת ציוד, עלות תוכנות ו 8 או רישיונות שימוש בתוכנות, עלויות שכר עובדי ו 8 או מועסקי נותן השירותים )לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגינם(, וכן כל הוצאה נוספת ו 8 או אחרת, ישירה ו 8 או עקיפה, מכל סוג שהוא מובהר ומוסכם כי כל ההוצאות אשר ידרשו לנותן השירותים לביצוע שירותיו, לאספקת הטובין ולביצוע העבודה יוצאו וישולמו על ידו וכי הוצאות אלה נלקחו בחשבון ונכללו בתמורה עליה הסכימו הצדדים כאמור בהסכם זה לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין

7 בסיום כל חודש קלנדרי, על נותן השירותים להגיש לחברה דו"ח חודשי מפורט אודות השירותים שניתנו על ידו באמצעות אנשי הצוות ושעות העבודה בפועל של אנשי הצוות בגין החודש הקלנדרי הקודם ובגינם מתבקש התשלום. הדו"ח החודשי יפרט את את החשבון והתשלום המבוקש בהתאם להצעת נותן השירותים. החברה תהיה רשאית להורות לנותן השירותים לפרט במסגרת הדו"ח החודשי נתונים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכפוף לאישור הדו"ח החודשי על ידי החברה כאמור לעיל, יגיש נותן השירותים לחברה את החשבון המאושר כאמור עד ליום ה- 1 בחודש הקלנדרי העוקב. החברה תשלם לנותן השירותים את סכום החשבון ביום ה- 13 או ה- 31 לחודש הקלנדרי, המוקדם מביניהם, ובתנאי שחלפו שבעים וחמישה )91( ימים מיום הגשת החשבון על ידי נותן השירותים לחברה, וכנגד קבלת חשבונית מס כדין. התאריך הקובע לצורך הגשת החשבון הוא תאריך חותמת קבלת החשבון על ידי נציג החברה. התמורה תשולם לאחר ניכוי מס במקור כדין )אלא אם ימציא נותן השירותים לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור(. תנאי לביצוע התשלום החשבון האחרון המבוקש על ידי נותן השירותים יהיה העברת טופס היעדר תביעות לחברה, בנוסח המצורף כנספח ח' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי נותן השירותים למען הסר ספק, מודגש בזה, כי החברה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לנותן השירותים ממנה, כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים על פי הסכם זה ו 8 או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו 8 או מפרעות, וכן כל סכום שהועבר לנותן השירותים או שולם לו בטעות, או כל סכום שנותן השירותים חייב בהם את החברה בניגוד לאמור בהסכם, וחתימת נותן השירותים על הסכם מהווה הסכמה מטעמו ללא שיהא צורך בהודעה נוספת כלשהי לניכוי או לעיכוב או לקיזוז כלשהו מטעם החברה החברה תהא רשאית להפחית או לקזז מתשלום התמורה כאמור בהסכם זה, אם יסתבר כי ביצוע השירותים היה לקוי. זכותה של החברה אינה מוגבלת רק לתמורה בגין ההסכם, אלא לכל תמורה שמגיעה ו 8 או עשויה להגיע לנותן השירותים מהחברה. העדר יחסי עובד-מעביד מוסכם, כי יחסי הצדדים על פי הסכם זה יסודם ביחסי נותן-מקבל שירותים. בין הצדדים לא יחולו יחסי עובד-מעביד ולא יהיו ביניהם כל חובות וזכויות המקובלים בין מעביד לעובד. בעקבות היות נותן השירותים עוסק בפני עצמו, מאחר שברצון נותן השירותים להישאר עצמאי בניהול עסקיו ומאחר ובכפוף לאמור בהסכם זה נותן השירותים חופשי להתקשר עם לקוחות אחרים למתן שירותים על ידו, נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה ו 8 או דרישה הנובעת מיחסי עובד-מעביד בינו לבין המזמינה ומצהיר כי ידועה לו המשמעות המשפטית והעובדתית הנובעת מויתור זה. נותן השירותים מתחייב כי לא יתבע את המזמינה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד-מעביד בינו לבין המזמינה ו 8 או המדינה, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, או אם תחולנה על המזמינה הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד- מעביד בין המזמינה לבין נותן השירותים ו 8 או עובדיו ו 8 או המועסקים על ידו במהלך תקופת ההסכם על פי הסכם זה אזי, יחויב נותן השירותים לשפות את המזמינה לפי דרישתה הראשונה לכך, על כל הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר עם התביעה כאמור, לרבות שכ"ט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי ייקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, כי נותן השירותים ו 8 או מי מעובדיו ו 8 או מי מטעמו הינו עובד של המזמינה, או כי הוא ו 8 או מי מעובדיו ו 8 או מי מטעמו זכאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על המזמינה הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד-מעביד בינה לבין נותן השירותים ו 8 או מי עובדיו ו 8 או מי מטעמו במהלך תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה, יחולו ההוראות הבאות: במקום התמורה ששולמה לנותן השירותים מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור של 33% מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את נותן השירותים, במקרה כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו(.11 7

8 רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 83% מהתמורה אשר שולמה בפועל( על נותן השירותים יהיה להחזיר למזמינה כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות ואשר שולם מעל לתמורה המופחתת, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן )לעניין סעיף זה, "מדד הבסיס" המדד הידוע במועד כל תשלום; "המדד החדש" המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 3% לשנה. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, המזמינה תהיה רשאית לקזז סכומים עודפים אלה כנגד כל סכום שיגיע ממנה לנותן השירותים או למי שיבוא מכוחו נותן השירותים בלבד יישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיו ו 8 או מי מטעמו המועסקים על ידו במתן השירותים למזמינה, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יחול על החברה המייעצת בגין העסקת עובדים ו 8 או עוזרים ותנאי העסקתם מתוקף דיני העבודה במדינת ישראל ו 8 או דיני המדינה החלים על נותן השירותים במדינתו, לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הפרשות לקופות גמל, קרנות פנסיה, דמי נסיעה, הבראה, החזרי הוצאות מכל סוג, הודעה מוקדמת או פדיונה או בגין כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומים סוציאליים נוספים כקבוע בכל דין מובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם לנותן השירותים על פי הסכם זה, נקבעה על סמך ההנחה, המבוססת על האמור לעיל, כי הינה כוללת את מלוא התשלומים להם זכאי ו 8 או יהא זכאית נותן השירותים על פי הסכם זה. נותן השירותים הוא האחראי הבלעדי לביצוע כל התשלומים וכל הניכויים שיש לעשותם על פי כל דין, ועליו בלבד חלה האחריות לתשלום כל התשלומים המנויים לעיל. מוסכם ומותנה כי אין בזכויותיה של המזמינה לפי הסכם זה, לרבות זכויותיה לפקח ו 8 או לבקר את השירותים הניתנים על נותן השירותים, כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין המזמינה לבין נותן השירותים. האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. אחריות ושיפוי.13.1 נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במתן שירותיו בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב השירותים המסופקים על ידו אישור המזמינה לשירותים, בכללותם או בחלקם, אין בו כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי בקשר עם טיב השירותים מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו 8 או מכל דין, נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי לכל אבדן, פגיעה, נזק או הפסד ככל שיגרמו למזמינה )לרבות למי מעובדיה ו 8 או למשרד התחבורה ו 8 או למדינת ישראל( או לצד ג' כלשהו תוך כדי ו 8 או בקשר עם ביצוע השירותים על ידו ו 8 או כתוצאה ממעשה ו 8 או מחדל כלשהם של נותן השירותים ו 8 או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו 8 או מכל דין, נותן השירותים מתחייב לשפות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו 8 או טענה ו 8 או תביעה שתוגש נגד המזמינה בשל אובדן, פגיעה או נזק או הפסד כאמור בסעיף 13.0 לעיל, וכן בגין כל ההוצאות שהמזמינה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לכך כאמור )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד(, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמינה על פי הסכם זה ו 8 או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד שהמזמינה הודיעה לנותן השירותים בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו ליטול חלק בהגנה מפניה אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירותים מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי כל דין, ואין לפרש את האמור בהם כויתור של המזמינה על כל זכות או סעד המוקנים לה כדין..13 8

9 .13.8 ביטוח האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב נותן השירותים כי לפני תחילת מתן השירותים על ידו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם נתיבי איילון, הכל כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ו' להסכם זה )להלן: "אישור עריכת הביטוח"(. ללא צורך בכל דרישה מצד נתיבי איילון, מתחייב נותן השירותים להמציא לידי נתיבי איילון, לפני תחילת עבודתו, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום על ידי המבטח. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע השירותים ונתיבי איילון תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע הסכם זה כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע השירותים. אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 10.1 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי הסכם זה. נתיבי איילון רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף 10.1 לעיל ונותן השירותים מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי סעיף זה. נותן השירותים מצהיר כי זכות הביקורת של נתיבי איילון ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של נתיבי איילון להורות על תיקון ביטוחי נותן השירותים כמפורט לעיל, אינה מטילה על נתיבי איילון או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם למרות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית )סעיף 1 בטופס אישור עריכת הביטוח( תחודש ברצף לתקופה שלא תפחת מ- 0 שנים מיום סיום מתן השירותים לא יאוחר מ- 11 ימים לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב נותן השירותים להפקיד בידי נתיבי איילון אישור ביטוח חדש כאמור בסעיף 10.1 לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת. נותן השירותים מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל. בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי ונותן השירותים לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו, תהיה נתיבי איילון רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. נתיבי איילון תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לנותן השירותים בכל זמן שהוא או לגבותם מנותן השירותים בכל דרך אחרת למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על נותן השירותים לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. נותן השירותים מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו 8 או דרישה כלפי נתיבי איילון ו 8 או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור אם לדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו 8 או משלים לביטוחי נותן השירותים המפורטים באישור הביטוח, מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו 8 או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי נותן השירותים כאמור, יכלל סעיף.10 9

10 בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי נתיבי איילון )לעניין ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול את נתיבי איילון )לעניין ביטוחי חבויות(, בכפוף להרחבת "חבות צולבת" הפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הבעלות בתוצרי השירותים, במסמכים ובמידע כל מסמך, לרבות עיבודים שונים, חומרים וחומרי עזר, מפרטים, חוברות, מצגות, תוכניות, תרשימים, חידושים, פיתוחים, המצאות, פטנטים, צילומים, העתקים, וכן כל יתר תוצרי השירותים, לרבות תוצרי הביניים, או מידע שיוכן על ידי נותן השירותים ו 8 או יתקבל אצל נותן השירותים בקשר עם השירותים )להלן: "תוצרי השירותים" או "המסמכים"( יהיו בבעלות המזמינה ויהוו רכושה הקנייני הבלעדי של המזמינה ויועברו לחזקתה מיד עם דרישתה, ולא תהיה לנותן השירותים ו 8 או מי מטעמו כל טענה ו 8 או תביעה ו 8 או דרישה כלפי המזמינה ו 8 או מי מטעמה בנוגע לכך ו 8 או כל זכות עיכבון במסמכים; לעניין זה "מסמך" לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו 8 או על כל מדיה אחרת. מובהר בזאת כי גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו, שייכים למזמינה בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים מאשר ומתחייב בזה כי המזמינה תהיה זכאית לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתה בתוצרי השירותים ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא )לרבות משרד התחבורה( ולכל מטרה אחרת, ובכלל זה: שינוי המסמכים ו 8 או עשיית כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא כל צורך בבקשת רשות מנותן השירותים ומבלי שנותן השירותים יהיה זכאי לקבלת כל תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור. מובהר כי בכל מקרה בו תבחר המזמינה להעביר ביצועה של עבודה כלשהי שנמסרה לנותן השירותים לגורם אחר, נותן השירותים מתחייב לסייע כמיטב יכולתו לשם העברת הפעילות ו 8 או הידע ו 8 או תוצרי השירותים כהגדרתם בהסכם זה, לכל גורם אחר בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעה עשר )13( ימים, וזאת בהתאם להוראותיה של המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי למזמינה זכות בלעדית והיא תהיה בעלת זכות היוצרים הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחני ובין רשיונות שימוש, סימני מסחר וכיוצ"ב המוקנים על פי כל דין בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי נותן השירותים או בהסתמך על ייעוץ שיינתן על ידי נותן השירותים ו 8 או על ידי ידי צדדים שלישיים בקשר עם הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על ידי המזמינה על מנת לרשום זכויות כאמור על שם המזמינה ועל פי כל דין עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור נותן השירותים למזמינה בתוך 13 ימים, את כל האורגינלים ואת ההעתקים של כל המסמכים שברשותו והקשורים לשירותים, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק. נותן השירותים לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים. האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. שמירת סודיות.11.1 נותן השירותים מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, למעט המזמינה, וכן למעט עובדי נותן השירותים או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך )כהגדרתו בסעיף 13.1 לעיל( וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל, מתחייב נותן השירותים לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש לו גישה למידע הקשור להסכם זה, על כתב התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף כנספח ה' להסכם זה, לפיו יתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה,.13.11

11 יעתיק או ישתמש שלא בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, למעט המזמינה, עובדיה ומי מטעמה, וכן למעט נותן השירותים, עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו האמור לעיל בסעיף זה, לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה, או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות נותן השירותים או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במעשה או המחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה. חובת ההוכחה, כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על נותן השירותים האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הימנעות מניגוד עניינים נותן השירותים מצהיר, כי הוא ואנשי הצוות מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי או עסקי, בינו לבין המזמינה ו 8 או משרד התחבורה, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו, יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי הסכם זה בכל מקרה, מתחייב נותן השירותים להודיע למזמינה מיד עם היוודע לו, כי הוא ומי מאנשי הצוות מטעמו נמצא במצב של ניגוד עניינים כאמור ולהימנע מביצוע פעולה כלשהי ואו מתן שירותים כלשהם עד לקבלת הנחיות בעניין מנתיבי איילון. האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הסבת ההסכם.19.1 נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להמחות או לשעבד או למשכן לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה, לרבות זכות לכספים העשויים להגיע לו לפי ההסכם, אלא בהסכמת המזמינה לכך בכתב ומראש נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמינה לכך בכתב ומראש מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 19.1 ו לעיל, העביר נותן השירותים את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, או מסר ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, ימשיך נותן השירותים לשאת באחריות המלאה להתחייבויות המוטלות עליו כלפי המזמינה על פי הסכם זה. המזמינה תהא רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה למשרד התחבורה ו 8 או לכל גוף ממשלתי אחר ו 8 או גוף בשליטת מדינת ישראל ו 8 או לכל גוף אחר, ובכפוף לכך שזכויותיו של נותן השירותים לפי הסכם זה לא תפגענה. הפרות יסודיות.11.1 הפר נותן השירותים את ההסכם בהפרה יסודית ו 8 או הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 1 ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של המזמינה, תהיה רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו של ההסכם: להפסיק מיידית, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן השירותים, כולם או חלקם; להחליף את נותן השירותים בנותן שירותים אחר על מנת להשלים את השירותים, דרך קבע או באופן ארעי; המזמינה תהא זכאית לגבות מאת נותן השירותים את הוצאותיה במקרים האמורים לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של 11% כולל מע"מ

12 .11.3 למען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת המזמינה על פי סעיף זה אינה מביאה את ההסכם לידי גמר ואינה משחררת את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף לאמור בסעיף 11.1 לעיל, תהא המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה מיד, במלואו או בחלקו, על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים, ללא צורך במתן התראה כלשהי ומבלי שתחוייב בתשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותה, בקרות אחד מהמקרים הבאים: הפרה יסודית של ההסכם על ידי נותן השירותים; נותן השירותים נחשד בביצוע עבירה שיש עמה קלון; אם התברר לחברה בכל שלב שהוא כי קיימת מניעה חוקית כלשהי להמשך ההתקשרות עם נותן השירותים; אם התברר כי נותן השירותים הפר ו 8 או עומד להפר הוראות כל דין, בין אם הן קשורות בהסכם ובין אם לאו; נציג המזמינה שונות.33.1 נותן השירותים התרשל בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ו 8 או הפר את חובת הנאמנות ו 8 או האחריות ו 8 או פעל תוך ניגוד עניינים להסכם; הוגשה כנגד נותן השירותים או על ידו בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיו או בקשה לפשיטת רגל; הוטל עיקול על רכוש של נותן השירותים ו 8 או על כספים המגיעים לנותן השירותים מהמזמינה והמוחזקים על ידי המזמינה והעיקול לא הוסר תוך 13 ימ ם.י נציג המזמינה לצורך ביצוע הסכם זה הינו ו 8 או מי שימונה במקומו ו 8 או מטעמו ו 8 או כממלא מקומו. המזמינה תהיה רשאית להחליף את נציגתה בכל עת וזאת בדרך של הודעה לנותן השירותים. למען הסר ספק, נציג המזמינה אינו מוסמכת לשנות מתנאי הסכם זה, ולרבות שינוי שיהיה בו כדי לחייב את המזמינה בחיובים כספיים נוספים מעבר למפורט בסעיף 13 לעיל; כל שינוי בהסכם ייעשה אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 33.3 להלן. נציג המזמינה יהיה רשאי להיכנס לכל מקום בו מתנהלת פעילות כלשהי הקשורה או הכרוכה במתן השירותים, להשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו וכן יהיה זכאית נציג המזמינה לעיין בכל מסמך ולקבל לידיו כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים על ידי נותן השירותים. אי-אכיפה אינה פוגעת בזכויות. אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע )לרבות אכיפה( בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של ההסכם תיקון ההסכם ושינויו. כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה הסכם מבטל וממצה. הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה. סמכות מקומית. כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו בלבד. תנאי מתלה. הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של המזמינה

13 כתובות הצדדים ומשלוח הודעות הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקסימיליה או בדוא"ל או תימסרנה ביד, על פי מעני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: יום אחד לאחר מועד מסירתה, אם נמסרה ביד; יום אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור משלוח, אם שוגרה בפקסימיליה; במועד פתיחתה על ידי הנמען, אם שוגרה בדוא"ל; או עם חלוף 9 ימים מהמועד בו נמסרה למשלוח, אם נשלחה בדואר רשום. לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת הכתובת למשלוח העתקים שבהסכם זה..31 ולראיה באו הצדדים על החתום: חברת נתיבי איילון בע"מ נותן השירותים 13

14 נספח א' מפרט השירותים 14

15 נספח ב' מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים 15

16 נספח ג' התמורה 1. התמורה בגין שירותי האבחון והמיון ]ככל שרלוונטי, בהתאם להצעת נותן השירותים למכרז[ התמורה לשירותי האבחון והמיון, הינה בגין כל מועמד אשר יישלח להליך אבחון, ו- בגין משרה עבורה יידרש הליך מיון. 3. תמורה בגין שירותי ההשמה ]ככל שרלוונטי, בהתאם להצעת נותן השירותים למכרז[ בתמורה לשירותי ההשמה, יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום עמלה בסך % מתוך שכר הבסיס החודשי )כהגדרתו במסמכי המכרז( של העובד אשר ביחס אליו ניתנו השירותים, כפי שייקבע לכל משרה שתאויש בחברה, בשתי אבני דרך, כמפורט להלן: מס"ד אבן דרך לתשלום קבלת אישור על העסקת העובד החברה שיעור התמורה בסיום אבן הדרך 13%.1 13% השלמת 0 בחברה חודשי העסקה של העובד.3 0. תמורה בגין שירותי ה- Headhunting ]ככל שרלוונטי, בהתאם להצעת נותן השירותים למכרז[ בתמורה לשירותי ה- Headunting, יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום עמלה בסך % מתוך שכר הבסיס החודשי )כהגדרתו במסמכי המכרז( של העובד אשר ביחס אליו ניתנו השירותים, כפי שייקבע לכל משרה שתאויש בחברה, בשתי אבני דרך, כמפורט להלן: מס"ד אבן דרך לתשלום קבלת אישור על העסקת העובד החברה שיעור התמורה בסיום אבן הדרך 13%.1 13% השלמת 0 בחברה חודשי העסקה של העובד.3 למען הסר ספק יובהר כי נותן השירותים יהיה זכאי לתשלום רק לאחר ובכפוף לקבלת החברה מראש ובכתב על השלמת אבן הדרך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אישור.3 התמורה תשולם בהתאם לשירותים שיבוצעו בפועל. לצורך התשלום יראו שירות כמבוצע רק לאחר ביצוע מלוא המטלות המהוות חלק מהשירות..1 16

17 אישור משרד הבריאות נספח ד' 2 17

18 רישיון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נספח ד' 1 18

19 לכבוד חברת נתיבי איילון בע"מ נספח ה' הנדון: התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות אני 8 ו הח"מ,, ת.ז. 8 ח.פ. 8 ע.מ., מצהיר 8 ים בזאת כלפי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "נתיבי איילון"(, כי ידוע לי שלצורך תפקידי 8 נו במתן שירותי אבחון ומיון, ו 8 או השמת עובדים ו 8 או Headhunting- לחברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "השירותים"(, ייחשף בפני 8 נו ו 8 או יגיע לידיעתי 8 נו מידע של נתיבי איילון, וכי ידוע לי 8 נו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים ביותר של נתיבי איילון, לפי העניין. בכתב התחייבות זה, המונח "מידע" משמעו, כל מידע וכל נתון על נתיבי איילון ו 8 או בקשר אליה ו 8 או המצוי במשרדיה ו 8 או הקשור בה ו 8 או בפרויקטיה ו 8 או בלקוחותיה ו 8 או בעובדיה ו 8 או בצדדים שלישיים עמם מצויה נתיבי איילון בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות כל מידע הקשור בעסקי נתיבי איילון, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מסמכים ו 8 או מאגרי מידע ו 8 או תוכנות מחשב ו 8 או נוסחאות ו 8 או רעיונות ו 8 או תוכניות עסקיות ו 8 או דו"חות ו 8 או אומדנים ו 8 או כתבי כמויות ו 8 או חישובים ו 8 או מסמכים, והכל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין בעל-פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דרך אחרת, ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח לעיון הציבור. לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי נתיבי איילון כדלקמן: לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו 8 או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו 8 או גוף כלשהו, לרבות עובדי נתיבי איילון, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו 8 או יגיע לרשותי 8 נו בעל-פה, בכתב ו 8 או בכל צורה ו 8 או בכל מדיה אחרת, במסגרת ביצוע תפקידי 8 נו ומתן השירותים, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי 8 נו ו 8 או מידע שהגיע לידי 8 נו מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לנתיבי איילון. לא למסור ו 8 או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו 8 או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו 8 או מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו 8 או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע תפקידי 8 נו ומתן השירותים, בהסכמת נתיבי איילון, ולטובתה בלבד. למסור לנתיבי איילון, כל חומר ו 8 או מידע שיימצא ברשותי 8 נו ו 8 או בשליטתי 8 נו, הקשור לביצוע תפקידי 8 נו ולמתן השירותים ו 8 או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי 8 נו ומתן השירותים, מייד עם דרישתה הראשונה של נתיבי איילון, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי 8 נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי 8 נו כאמור, וזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי. אם וככל שתינתן הסכמת נתיבי איילון, מראש ובכתב, לייצור עותקים מן המידע, אזי, אני 8 נו מתחייב 8 ים להשיב לנתיבי איילון גם כל עותק כאמור או, בהתאם להנחיות נתיבי איילון, להשמיד 8 לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי 8 נו, מיד עם דרישתה הראשונה של נתיבי איילון. אני 8 נו מודע 8 ים לכך שהפרת התחייבויותיי 8 נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום לנתיבי איילון ו 8 או לגופים הקשורים בה, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה תרופה וסעד נאות להם, ולפיכך אני 8 נו מסכים כי נתיבי איילון תהיה זכאית, במקרה של הפרת איזו מהתחייבויותיי 8 נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי 8 נו צו מניעה זמני ו 8 או צווים אחרים במטרה למנוע ו 8 או להפסיק את ההפרה

20 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני 8 נו מתחייב 8 ים לפצות ולשפות את נתיבי איילון בגין כל נזק שייגרם לה או לחברות קשורות בה, לרבות הפסד ו 8 או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי 8 נו על פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על פי כל דין. בנוסף, הנני 8 ו מתחייב 8 ים כי במידה ואפר 8 נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב 8 נשיב לנתיבי איילון כל סכום שקיבלתי 8 נו, אם וככל שאקבל 8 נקבל, בגין ביצוע תפקידי. ידוע לי 8 נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א , וכי הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל. אם אדרש 8 נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני 8 ו מתחייב 8 ים לטעון לחסיון, וכן מתחייב 8 ים להודיע לנתיבי איילון על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה בידיה לטעון כנגד מסירת המידע. ידוע לי 8 נו, כי התחייבויותיי 8 נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך, ובכלל זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי 8 נו, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי 8 נו כי התחייבותי 8 נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי ההתקשרות שביני 8 נו לבין נתיבי איילון, וכי במקרה של הפרת התחייבותי 8 נו לפי כתב התחייבות זה תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני 8 נו לבין נתיבי איילון. סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד ולראייה באתי/באנו על החתום: תאריך: שם: ת.ז. 8 ח.פ. חתימה: 20

21 אישור עריכת ביטוח נספח ו' תאריך: לכבוד חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד תל אביב, )להלן : "נתיבי איילון"( א.ג.נ., הנדון: אישור קיום פוליסות ביטוח - הסכם שנחתם ביניכם ובין )להלן: "נותן השירותים"( למתן שירותי שירותי אבחון ומיון, ו/או השמת עובדים ו/או Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "ההסכם"( הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם נותן השירותים לתקופה מיום עד ליום )להלן: "תקופת הביטוח"( בכל הקשור בשירותים על פי ההסכם. אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 3310 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן ביטוח אחריות מקצועית, לכיסוי חבותו המקצועית על פי דין של נותן השירותים ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון. בגבול אחריות שלא יפחת מ- 3,333,333 )במילים: שני מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס להפרת זכויות פרט Injury),(Personal אובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו 8 או אי יושר של מי מעובדי נותן השירותים, אובדן השימוש ו 8 או עיכוב ו 8 או נזק תוצאתי כלשהו עקב מקרה ביטוח מכוסה. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול כמבוטח נוסף את נתיבי איילון בגין חבותה כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של נותן השירותים והבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מחבות נותן השירותים כלפי נתיבי איילון, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי נותן השירותים. כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת שישה )8( חודשים ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. ביטוח אחריות מעבידים, לכיסוי חבות נותן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1613, כלפי עובדיו בגבול אחריות ע"ס 33,333,333 )ובמילים: שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד אחד, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו 8 או לשעות עבודה, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשבו למי מעובדי נותן השירותים. הביטוח יורחב לשפות את נתיבי איילון היה ונטען לעניין מקרה ביטוח כלשהו כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם ו 8 או באחריות שילוחית כלפי מי מעובדי נותן השירותים. 0. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות נותן השירותים על פי דין לכל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו 8 או רכושו של כל אדם ו 8 או גוף משפטי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לנתיבי איילון, עובדיה

22 מנהליה והבאים מטעמם, בגבול אחריות ע"ס 3,333,333 )ובמילים: שני מיליון שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה, טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לשפות את נתיבי איילון בגין אחריותה למעשי ו 8 או מחדלי נותן השירותים והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל על ידי נותן השירותים אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי נתיבי איילון. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי נתיבי איילון ואנו מוותרים על כל טענה ו 8 או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי נתיבי איילון ועל זכות שיבוב כלפי נתיבי איילון, עובדיה מנהליה והבאים מטעמם. כמו-כן, הננו לאשר כי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בפוליסות חלות על נותן השירותים בלבד. כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי נתיבי איילון לפחות שישים )83( ימים מראש. )חתימת המבטח( )חותמת המבטח( )שם החותם( )תפקיד החותם( 22

23 הזמנות עבודה שיוזמנו מנותן השירותים על ידי נתיבי איילון נספח ז' 23

24 נספח ח' טופס היעדר תביעות תאריך: לכבוד חברת נתיבי איילון בע"מ רח' פרשת דרכים, פינת דרך נמיר ת.ד תל אביב א.ג.נ., הנדון: הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתור אני החתום מטה,, נותן שירותים לפי הסכם מס' )להלן: "ההסכם"(, מצהיר בזה כלפיכם, כי בכפוף לתשלום סך של ש"ח בתוספת מע"מ, כמפורט בחשבון סופי ואחרון עבור התמורה המגיעה לי בגין ו 8 או בקשר עם מתן השירותים, אין לי ולא תהיינה לי כל טענה ו 8 או דרישה ו 8 או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו 8 או כלפי מי מטעמכם, בגין או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם. הריני לאשר בזה כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אני זכאי בגין כל האמור. לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של מסמך זה והשלכותיו. מסמך זה נחתם כדין, על ידי, בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים ובביצוע העבודה. תאריך נותן השירותים 24

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד