Quick Start Guide

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Quick Start Guide"

תמליל

1 מדריך להפעלה מהירה: SE Fiery proserver ו- proserver Premium Fiery מסמך זה הוא מדריך מפורט להגדרה של EFI Fiery proserver ולשימוש בו יחד עם מדפסת.EFI Fiery proserver מגיע בשני גדלים: SE Fiery proserver הוא הדגם הקטן יותר. הוא מאפשר לך להתחבר לכל אחת מהמדפסות הבאות: EFI Matan / EFI Quantum / EFI Quantum LXr / EFI Reggiani ReNOIR FLEXY, NEXT, VOGUE, ONE, PRO, TOP, Compact EFI VUTEk FabriVU EFI VUTEk H000 הרישיון של SE Fiery proserver הופק עבור מדפסת ספציפית אחת מתוך הרשימה שלעיל. שים לב שלא ניתן לרכוש רישיונות נוספים להתחבר לשום מדפסת אחרת. Premium Fiery proserver מאפשר לך להתחבר למדפסת EFI אחת מהסדרות הבאות: EFI VUTEk EFI Matan EFI Quantum EFI Reggiani EFI Wide Format EFI Jetrion מסמך זה עוסק בנושאים הבאים: חיבור הרשת והמדפסת ל- proserver Fiery (ראה עמוד ) הגדרת,Fiery XF כולל הפעלת,Fiery XF התקנת פרופילי חומרי ההדפסה של EFI ויצירת סביבת מערכת. בנוסף, סעיף זה מספק תיאור של ממשק המשתמש (ראה עמוד ) ניהול קובצי הדפסה, כולל הגדרת זרימת העבודה היעילה ביותר לצרכים שלך (ראה עמוד 6) יבוא עבודה וקביעת הגדרות עבודה (ראה עמוד 8) יישום פרופילים של צד שלישי (ראה עמוד 0) התקנת הלקוח של Fiery XF במחשב מרוחק (ראה עמוד 0) התקנת Cut Server (ראה עמוד ) גיבוי ושחזור תצורת מערכת מלאה (ראה עמוד ) גיבוי ושחזור סביבה יחידה (ראה עמוד ) Electronics For Imaging 76 January 08

2 בושח ודא שביצעת את ההגדרה והרישוי של Fiery XF כראוי לפני ביצוע השלבים במסמך זה. ראה את ההוראות המופיעות במדריך ההתקנה של.Fiery proserver EFI חיבור הרשת והמדפסת ל- proserver Fiery ל- proserver Fiery יש שני מחברי רשת בלוח האחורי. מחבר הרשת העליון משמש לחיבור Fiery proserver לרשת שלך. מחבר הרשת התחתון משמש לחיבור Fiery proserver למדפסת. הוא כדי לחבר את הרשת והמדפסת ל- PROSERVER FIERY הכנס כבל רשת למחבר האתרנט העליון בלוח האחורי של.Fiery proserver הכנס את כבל המדפסת למחבר האתרנט התחתון בלוח האחורי של.Fiery proserver הלוח האחורי של Fiery proserver מחבר אתרנט לכבל רשת מחבר אתרנט לכבל מדפסת מחבר DVI למתאם גרפיקה איור : הלוח האחורי של Fiery proserver

3 הגדרת Fiery XF Fiery proserver כולל את השרת והלקוח של Fiery XF המותקנים מראש. יש לך אפשרות להתקין את הלקוח של Fiery XF במחשבים אחרים ולהתחבר לשרת Fiery XF המותקן ב- proserver.fiery לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת הלקוח של Fiery XF במחשב מרוחק בעמוד 0. Fiery XF מופעל באופן אוטומטי בכל פעם שאתה מפעיל את.Fiery proserver אם אתה יוצא מ- Fiery XF מסיבה כלשהי, תוכל להפעיל מחדש את התוכנית על-ידי לחיצה כפולה על סמל תוכנית הלקוח של Fiery XF בשולחן העבודה. פרופילי חומרי הדפסה פרופילי חומרי הדפסה נדרשים להדפסה. הם מתארים את מאפייני שכפול הצבע של המדפסת עבור כל חומר הדפסה ספציפי. מאפייני שכפול הצבע מוגדרים באמצעות שילוב של סוג חומר הדפסה, סוג דיו ותנאי הדפסה. ניתן להוריד את פרופילי חומרי ההדפסה האחרונים דרך.Fiery XF Control כדי להתקין פרופילי חומרי הדפסה דרך FIERY XF CONTROL במגש המערכת של,Windows לחץ לחיצה ימנית על סמל Fiery XF Control ולחץ על Fiery XF.(Fiery XF מקוון של פרופילי (עדכון Profiles Online Update תיבת הדו-שיח Profile Update Service (שירות עדכון הפרופילים) מופיעה. לחץ על Next (הבא). בעמודה Manufacturer/Model (יצרן/דגם), לחץ על linearization),efi VUTEk (Fiery XF 6.+ לחץ על linearization) EFI,EFI VUTEk legacy linearization,efi VUTEk (Fiery XF 6.+ Matan או,EFI Reggiani בהתאם לדגם המדפסת. בעמודה Media Profiles (פרופילי חומרי הדפסה), בחר את תיבות הסימון של פרופילי חומרי ההדפסה שברצונך להתקין. עבור חלק מדגמי המדפסות, ייתכן שרק פרופיל מדפסת כללי אחד יהיה זמין. למעשה, פרופיל מדפסת כללי הוא חבילה המכילה פרופילים מרובים עבור רזולוציות שונות או עבור הגדרה בינארית או של גווני אפור. לחץ על Download (הורד) כדי להתקין את פרופילי חומרי ההדפסה שנבחרו. מיקום ברירת המחדל הוא.C:\ProgramData\EFI\EFI Media Profiles לחץ על Finish (סיום). לחץ לחיצה ימנית על סמל Fiery XF Control ולחץ על Server Restart Fiery XF (הפעלה מחדש של שרת.(Fiery FX 6 7 חכה עד שהסמל של Fiery XF Control יהפוך לירוק לפני שתמשיך עם הסעיף הבא. יצירת סביבת מערכת לאחר הפעלת,Fiery proserver תוכל להשתמש באשף ההגדרה ב- XF Fiery ליצירת סביבת מערכת בסיסית. כל סביבת מערכת מורכבת מזרימת עבודה ומהתקן פלט. תוכל להתאים אותה בהתאם לדרישות הספציפיות שלך בשלב מאוחר יותר ב- Manager System (מנהל המערכת). בעת השימוש באשף ההגדרה, ניתן ללחוץ על Go Back (חזור) או Finish Now (סיים עכשיו) כדי לשמור את ההגדרות ולסגור את אשף ההגדרה.

4 כדי ליצור סביבת מערכת פתח את תוכנת הלקוח של Fiery XF על-ידי לחיצה כפולה על סמל התוכנית בשולחן העבודה. אם אשף ההגדרה לא מופעל באופן אוטומטי, בתפריט System (מערכת), לחץ על Setup Wizard (אשף הגדרה). לחץ על Continue (המשך) בחלון Introduction (מבוא). תחת Workflow (זרימת עבודה), לחץ על Production (הפקה). תחת Template (תבנית), בחר תבנית זרימת עבודה של.EFI Inkjet Solutions כל תבנית זרימת עבודה הוגדרה מראש לאיכות הדפסה סטנדרטית או מקסימלית, ועם הגדרות ניהול צבע הנמצאות בדרך כלל בשימוש באמריקה או באירופה. האזור Description (תיאור) מציג את היישום המומלץ לשימוש ואת פרופילי icc הסטנדרטיים שיוחלו על עבודות המעובדות באותה זרימת עבודה. לחץ על Continue (המשך). תחת Select a device (בחירת התקן), בחר Create a new output device (צור התקן פלט חדש). לאחר מכן, בחר את מדפסת EFI ואת סוג ההתקן. לחץ על Continue (המשך) בחר File output (פלט קובץ) וציין תיקיית יצוא. תיקיית ברירת המחדל היא (SE Fiery proserver) D:\Export או E:\Export.(Premium Fiery proserver) EFI VUTEk בעת הדפסה לקובץ, קובצי ההדפסה נשמרים בתבנית RTL ו- GIF בתיקיית היצוא שצוינה. קובץ ה- GIF משמש להצגת תצוגה מקדימה של העבודה בממשק המשתמש של.(VUI) VUTEk ניתן לפתוח קובצי GIF בכל תוכנית גרפיקה רגילה. עבור משתמשי :Premium Fiery proserver שים לב שדרושה לך אפשרות אחת של פלט EFI עבור כל מדפסת.VUTEk אם עליך להגדיר יותר ממדפסת VUTEk אחת, דרוש לך רישיון נוסף. עבור משתמשי :SE Fiery proserver רישיון התוכנה שלך חל על דגם מדפסת מסוים אחד. לא ניתן לשנות תצורה זו. אם מדפסת VUTEk שלך תומכת בתקשורת דו-כיוונית עם Fiery XF ויש לך רישיון מתאים של,Fiery XF תוכל גם להדפיס דרך רשת ה- IP. אם זרימת העבודה של Fiery XF מוגדרת לתקשורת דו- כיוונית, Fiery XF מסוגל: להעביר באופן אוטומטי קובצי הדפסה של RTL לממשק המשתמש של (VUI) VUTEk להעביר מידע על מצב העבודה הנוכחית בחזרה להתקן הדפסה של MIS ול- XF Fiery לקבל מידע על צריכת חומרי הדפסה וצריכת דיו מהמדפסת לקבל עבודות מוכנות להדפסה מהתקן הדפסה של MIS ולשלוח אותן למדפסת

5 פנה לתמיכה של Fiery XF אם אתה מעוניין ליישם זרימת עבודה המוגדרת לתקשורת דו-כיוונית. שים לב שמדפסת VUTEk חייבת לתמוך בתקשורת דו-כיוונית וגרסת תוכנת המדפסת המתאימה חייבת להיות מותקנת בה. EFI Reggiani, EFI Matan בעת הדפסה לקובץ, קובצי ההדפסה נשמרים כקובצי TIFF נפרדים בתיקיית היצוא שצוינה. עבור מדפסות מסוימות, תוכל לבחור תיקיית יצוא השוכנת ברשת. במקרה זה, עליך להזין את זכויות הגישה שלך לתיקייה. כדי לבחור תיקיית רשת, לקוח Fiery XF חייב לפעול באותו מחשב כמו שרת.Fiery XF לחץ על Continue (המשך). בחר את סוג הדיו המוזן למדפסת, את שם חומר ההדפסה שבו ברצונך להשתמש ואת הגדרת הכיול עבור חומר ההדפסה שנבחר. 9 0 הגדרת הכיול מגדירה ערכת תנאי הדפסה ומבטיחה שאופן הפעולה של המדפסת יותאם לחומר ההדפסה באופן מיטבי. לחץ על Continue (המשך). בחר את גודל חומר ההדפסה. השלם את אשף ההגדרה. סביבת המערכת מוצגת ב- Manager System (מנהל המערכת). לקבלת מידע נוסף על התאמה של הגדרות זרימת העבודה, עיין בעזרה המקוונת של.Fiery XF חלונות התוכנית ב- Manager System (מנהל המערכת), אתה קובע הגדרות זרימת עבודה ומגדיר את המדפסת. הגדרות זרימת העבודה חלות כברירת מחדל על כל העבודות שאתה טוען ב- Explorer.Job ב- Explorer Job (סייר העבודות), אתה מייבא עבודות ומדפיס אותן. ניתן להחיל הגדרות עבודה על עבודות נפרדות. הגדרות העבודה מבטלות את הגדרות זרימת העבודה. כדי לעבור בין חלונות התוכנית, לחץ על הלשונית המתאימה הממוקמת מעל סרגל הכלים. תצורת המערכת תצורת המערכת מגדירה: גישת משתמש לכל זרימת עבודה. הגדרות זרימת עבודה החלות על כל העבודות הנשלחות לאותה זרימת עבודה. הגדרות התקן פלט. משתמשים. (admin מערכת) (סיסמה: (מנהל admin מוגדר עם שני משתמשי ברירת מחדל. המשתמש Fiery XF רשאי ליצור, להגדיר ולנהל סביבות מערכות ב- Manager System (מנהל המערכת) ולהדפיס ולנהל עבודות ב- Explorer Job (סייר העבודות). המשתמש guest (אורח) (סיסמה: (guest רשאי להדפיס ולנהל עבודות הדפסה ב- Explorer Job (סייר העבודות), אך אין לו גישה ל- Manager System (מנהל המערכת).

6 6 סביבות מערכת כל סביבת מערכת מורכבת מזרימת עבודה ומהתקן פלט. יצרת את סביבת העבודה הראשונה שלך באשף ההגדרה כשהפעלת את Fiery XF בפעם הראשונה. זרימת העבודה נקבעת עם הגדרות ברירת המחדל מתבנית זרימת העבודה שבחרת. לדוגמה, כל העבודות יופקו בגודל ובכיוון המקוריים שלהן. עם זאת, תוכל להתאים את זרימת העבודה לדרישות הספציפיות שלך. ב- Manager System (מנהל המערכת), זרימת העבודה והתקן הקלט חייבים להיות מחוברים באופן גלוי באמצעות קו שחור. כדי לחבר אובייקט אחד לאחר, באזור הפריסה, גרור את העכבר מאזור השוליים של אובייקט אחד (למשל, זרימת עבודה) אל האובייקט השני (למשל, התקן קלט). הקפד לגרור מאזור השוליים. אם תגרור מהמרכז, תגרום לשינוי הסדר שבו האובייקטים מוצגים. ודא שתצורת המערכת מקוונת לגמרי. תצורת מערכת מקוונת לגמרי מצוינת באמצעות חצים ירוקים מהמשתמש עד להתקן הפלט. תיבה אדומה פירושה ששלב זה בתצורת המערכת אינו מקוון. כדי להעביר את תצורת המערכת למצב מקוון לגמרי, לחץ על כל התיבות האדומות. העברת תצורת המערכת למצב מקוון מקוון לא מקוון יש לך אפשרות להעתיק זרימת עבודה ולשנות הגדרות זרימת עבודה מבלי לאבד את זרימת העבודה הנוכחית. כדי להעתיק זרימת עבודה ב- Manager,System לחץ על זרימת העבודה. הקש Ctrl + C כדי להעתיק את זרימת העבודה ללוח. הקש Ctrl + V כדי להוסיף עותק של זרימת העבודה. הגדר את זרימת העבודה כנדרש. ניהול קובצי הדפסה ההליכים הבאים מיועדים לעזור לך לנהל את קובצי ההדפסה שלך בדרך היעילה ביותר שאפשר. כדי להגדיר תיקיית HOTFOLDER תיקיות Hotfolder מאפשרות למשתמשים שלקוח Fiery XF אינו מותקן במחשבים שלהם להעתיק עבודות לתיקייה במיקום מרכזי. תיקיית Hotfolder מנוטרת באופן קבוע על-ידי,Fiery XF ועבודות הממוקמות בתיקיית Hotfolder נטענות באופן אוטומטי לזרימת העבודה של Fiery XF ומעובדות לפי הגדרות זרימת העבודה.

7 7 ב- Manager System (מנהל המערכת), לחץ על זרימת העבודה. העבר את זרימת העבודה למצב לא מקוון על-ידי לחיצה על החץ הירוק בערך זרימת העבודה. החץ הירוק הופך לתיבה אדומה. תיבה אדומה מציינת שזרימת העבודה נקטעה. לחץ על זרימת העבודה. לאחר מכן, בכרטיסייה File (קובץ), פתח את החלונית Job Detection (זיהוי עבודות). אתר את התיקייה שבה תרצה להשתמש בתור.Hotfolder מומלץ להשתמש בתיקייה מקומית ב- proserver.fiery יש להגדיר תיקיות Hotfolder לשיתוף כדי לאפשר למשתמשים לגשת אליהן. מומלץ ליצור תיקיית,D:\Jobs\Hotfolder המהווה תיקיית משנה של תיקייה ברמת היסוד בדיסק הקשיח לדוגמה, Hotfolder Fiery proserver) E:\Export\Hotfolder או (SE Fiery proserver) D:\Export\Hotfolder.(Premium שים לב לדברים הבאים: כדי למנוע בעיות מיותרות בגישת קריאה/כתיבה, אל תיצור תיקיית Hotfolder בשולחן העבודה. אל תבחר תיקייה שמופתה בתור קישור פנימי. החזר את זרימת העבודה למצב מקוון על-ידי לחיצה על התיבה האדומה בערך זרימת העבודה. זרימת העבודה מנטרת עכשיו את תיקיית ה- Hotfolder. בסרגל הכלים, לחץ על Save (שמור). לקבלת מידע נוסף על הגדרת תיקיית Hotfolder לשיתוף, עיין בעזרה המקוונת של.Fiery XF כדי להעביר קבצים לתיקייה IMPORT (יבוא) יש לך אפשרות להעביר קובצי הדפסה מהתיקייה Export (יצוא) לתוכנת מדפסת VUTEk באופן הבא: אם מדפסת VUTEk מחוברת דרך רשת ה- IP Fiery XF, מעביר באופן אוטומטי קובצי הדפסה של RTL לתיקייה Import (יבוא) שהוגדרה עבור ממשק המשתמש של.(VUI) VUTEk זו השיטה המועדפת לשימוש עבורך. אם מדפסת VUTEk אינה מחוברת דרך רשת ה- IP, הדרך הקלה ביותר להעביר קובצי הדפסה של RTL באופן ידני היא ליצור קיצור דרך לתיקייה Import (יבוא) של המדפסת בשולחן העבודה של Fiery proserver (ראה להלן). הערה: מדפסות EFI Matan ו- Reggiani EFI לא תומכות בהדפסה דרך רשת ה- IP. במקרה זה, עליך להעתיק באופן ידני את הקבצים מהתיקייה Export (יצוא) למדפסת. כדי ליצור קיצור דרף לתיקייה IMPORT (יבוא) הזז את מצביע העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לראות את הסמל של.Windows לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows ולחץ על 'סייר הקבצים'. לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על 'מחשב זה' ולחץ על 'מיפוי כונן רשת'. ציין את אות הכונן עבור החיבור ואת התיקייה שאליה ברצונך להתחבר. הקלד את מיקום התיקייה המשותפת באמצעות התחביר הבא: \\Printer_IP_Address\Import

8 8 בחר 'התחבר באמצעות אישורים אחרים'. לחץ על 'סיום'. חלון 'אבטחת 'Windows מוצג. הקלד את האישורים של.VUTEk גם שם המשתמש וגם הסיסמה הם.vutek0 בחר 'זכור את האישורים שלי' ולחץ על 'אישור'. Windows מגדיר חיבור לתיקייה Import (יבוא) והכונן הממופה מופיע בסייר הקבצים. כדי ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה של,Fiery proserver לחץ על סמל,Windows לחץ על 'סייר הקבצים' וגרור את הכונן הממופה לשולחן העבודה יבוא עבודה וקביעת הגדרות עבודה כברירת מחדל, עבודות מודפסות באמצעות ההגדרות שנקבעו עבור זרימת העבודה. ניתן לעקוף את הגדרות זרימת העבודה על-ידי החלת הגדרות ספציפיות לעבודה על העבודה שנטענה. השלבים הבאים מספקים דוגמאות לטעינת עבודות ולקביעת הגדרות עבודה בסיסיות. כדי לקבוע הגדרות עבודה, עליך ללחוץ על העבודה ברשימת העבודות. כדי לייבא עבודה ולקבוע הגדרות עבודה בסרגל הכלים, לחץ על Job Explorer (סייר העבודות). בסרגל הכלים, לחץ על Import Job (יבא עבודה). אתר את העבודה ולחץ על Open (פתח). בתיבת הדו-שיח Import to (יבוא אל), לחץ על Hold Job (עבודה בהמתנה). עבודות בהמתנה אינן מעובדות מיד ב- XF.Fiery לאחר קביעת הגדרות העבודה, תוכל להפעיל את עיבוד בעבודה באופן ידני. כדי לסובב עבודה: בחלון התצוגה המקדימה, לחץ לחיצה ימנית על התצוגה המקדימה, הצבע על Rotate (סובב) ולחץ על פריט כלשהו. כדי לשנות קנה מידה של עבודה: בחלון התצוגה המקדימה, לחץ לחיצה ימנית על התצוגה המקדימה, הצבע על Scale (שנה קנה מידה), הצבע על Fit to (התאם ל-) ולאחר מכן לחץ על Sheet Width (רוחב גיליון). כדי ליישר עבודה בגיליון: בכרטיסייה Layout (פריסה), פתח את החלונית Layout Options (אפשרויות פריסה). בחר יישור על-ידי לחיצה על התא המתאים בדיאגרמה. הגדר שולי עבודה אם יש צורך. כדי לבחור הגדרת כיול אחרת: בכרטיסייה Output (פלט), פתח את החלונית Media Configuration (תצורת חומרי הדפסה). תחת Calibration set (הגדרת כיול), בחר הגדרת כיול. הגדרת כיול היא שילוב של קובץ לינאריזציה בסיסית ופרופיל Fiery XF.ICC מספק מגוון הגדרות כיול עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה. יש לך אפשרות ליצור עותקים של התקני פלט ולבחור הגדרות כיול שונות המהוות ברירת מחדל עבור כל אחד מהם. זה יכול להיות שימושי אם תיקיית Hotfolder הוגדרה באופן מפורש לסוג מסוים של חומר הדפסה. כדי לשנות או להסיר כרטיס עבודה: בכרטיסייה Layout (פריסה), פתח את החלונית Job Ticket (כרטיס עבודה)

9 9 כדי לקנן כמה עבודות: יבא את העבודות. החזק את מקש <Ctrl> לחוץ ולחץ על העבודות ברשימת העבודות. לאחר מכן בסרגל הכלים, לחץ על Create Nesting (צור קינון). 0 ניתן להחיל שינוי קנה מידה אחיד של עמוד, לבחור את כיוון העבודה, להגדיר את כמות השטח בין העמודים המקננים, וכולי. בכרטיסייה Layout (פריסה), פתח את החלונית Nesting (קינון). לאחר קביעת ההגדרות, לחץ על Apply (החל) כדי לעדכן את התצוגה המקדימה. ניתן לקבוע כיצד הקינון מיושר בגיליון. בכרטיסייה Layout (פריסה), פתח את החלונית Layout Options (אפשרויות פריסה). בחר יישור על-ידי לחיצה על התא המתאים בדיאגרמה. כדי לפרוש עבודה: יבא את העבודה. בכרטיסייה Layout (פריסה), פתח את החלונית Tiling (פרישה). בסרגל החלונית, בחר את תיבת הסימון להפעלת ההגדרות. יש לך אפשרות להגדיר גודל אריח, שולי חפיפה, סימוני חפיפה, וכולי. יש לך אפשרות להשמיט אריחים מהעבודה לדוגמה, כדי להוציא מהכלל אזור דלת של פרישת קיר. ניתן גם לעבד ולהדפיס אריחים שנבחרו בלבד (תוך הוצאה מהכלל של כל שאר האריחים מהעבודה). בחלון התצוגה המקדימה, לחץ לחיצה ימנית על אריח אחד או יותר ולחץ על הפריט המתאים: Do Not Print (אל תדפיס) או Print Tile Immediately (הדפס אריח מיד). ניתן להציג תצוגה מקדימה מסוג WYSIWYG של אריח אחד או של כל האריחים על-ידי לחיצה על Tiling Preview (תצוגה מקדימה של פרישה). כל אריח מוצג כולל את מספר האריח. מספרי האריחים של האריחים הסובבים מוצגים גם כן. ניתן לשמור את התצוגה המקדימה בתור קובץ PDF ולהיעזר בה לחיבור האריחים לאחר ההדפסה. כדי לבחון או לשנות צבעי ספוט: בכרטיסייה Color (צבע), פתח את החלונית Spot Colors (צבעי ספוט). יש לך אפשרות לשנות את הגדרות צבעי הספוט. בטבלה, בעמודה Map to (מפה אל), בחר צבע ספוט אחר. בסרגל הכלים, לחץ על Save (שמור). התצוגה המקדימה מתעדכנת בהתאם. עבור כל צבע ספוט, ניתן לבחון את שילוב צבעי הדיו של CMYK שנשלח למדפסת. בטבלה, בעמודה Source (מקור), בחר InkJet (הזרקת דיו) כדי להציג את צבע הספוט בערכי.CMYK ניתן לשנות ערכים אלה. בסרגל הכלים, לחץ על Save (שמור). התצוגה המקדימה מתעדכנת בהתאם. כדי לחתוך עבודות עם התקנים נוספים: הגדר את אביזר החיתוך התקן נתמך כלשהו של הדפסה וחיתוך.,i-Cut את Zünd Cut Center או ב- Manager System (מנהל המערכת), באזור הפריסה, לחץ על זרימת העבודה. בכרטיסייה Finishing (גימור), פתח את החלונית Cut (חיתוך). בסרגל החלונית, בחר את תיבת הסימון להפעלת הגדרות אביזר החיתוך, ולאחר מכן הגדר את אביזר החיתוך לפי היצרן וההתקן של אביזר החיתוך שנבחר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של,Fiery XF או בקר בכתובת. בסרגל הכלים, לחץ על Save (שמור). עכשיו תוכל לעבד ולהדפיס את העבודה. בסרגל הכלים, לחץ על Print (הדפס).

10 0 יישום פרופילי חומרי הדפסה של צד שלישי יש לך אפשרות להשתמש בפרופילי חומרי הדפסה של צד שלישי מסוג OG/CMYK ב- XF Fiery על-ידי חיבור שלו לקובץ לינאריזציה בסיסית קיים. כדי ליישם פרופיל חומר הדפסה של צד שלישי ב- XF FIERY בסרגל הכלים, לחץ על Color Tools (כלי צבע). עליך להגדיר התקן לינאריזציה חוקי לפני שתוכל להפעיל את Color Tools (כלי צבע). לקבלת מידע נוסף על הגדרת התקן לינאריזציה, עיין בעזרה המקוונת של.Fiery XF לחץ על Profile Connector (מחבר פרופיל). תחת Printer linearization (לינאריזציית מדפסת), לחץ על Select (בחר) ואתר את התיקייה.(EFI חומרי הדפסה של (פרופילי EFI Media Profiles פתח את התיקייה של המדפסת שלך ופתח את תיקיית המשנה של סוג חומר ההדפסה והרזולוציה שתואמים ביותר למאפיינים של פרופיל חומר ההדפסה של צד שלישי. תחת Media type (סוג חומר הדפסה), הקלד את שמו של חומר ההדפסה. זהו השם שיופיע ב- XF.Fiery תחת Connect to profiles (חיבור לפרופילים), בחר Media profile (פרופיל חומר הדפסה). לאחר מכן לחץ על Select (בחר), אתר את פרופיל חומר ההדפסה של צד שלישי ולחץ על Open (פתח). לחץ על OK (אישור). עכשיו תוכל לבחור את הפרופיל ב- XF.Fiery 6 7 כדי לבחור פרופיל חומר הדפסה של צד שלישי ב- XF FIERY לאחר חיבור הפרופיל לקובץ לינאריזציה בסיסית, תוכל לבחור אותו עבור זרימת העבודה. ב- Manager System (מנהל המערכת), לחץ על התקן הפלט של.EFI בכרטיסייה Media (חומרי הדפסה), פתח את החלונית Print Configuration (תצורת הדפסה). תחת Calibration set (הגדרת כיול), בחר את קובץ הלינאריזציה הבסיסית שבחרת תחת Profile Connector (מחבר פרופיל). התקנת הלקוח של Fiery XF במחשב מרוחק יש לך אפשרות להתקין את הלקוח של Fiery XF במחשב מרוחק ולהתחבר לשרת Fiery XF המותקן ב-.Fiery proserver מערכות ההפעלה הבאות נתמכות: (6 ו- bit bit) Windows 7 (6 ו- bit bit) Windows 8 (6 ו- bit bit) Windows 8. (6 ו- bit bit) Windows 0 שרתי Windows 0 Server Macintosh OS X גרסאות 0.,0.0,0.9

11 כדי להתקין את הלקוח של FIERY XF במחשב מרוחק הכנס את ה- DVD בשם User Software 6.0 Fiery proserver לכונן DVD-ROM של המחשב המרוחק..Fiery XF זה מכיל את התוכנה של DVD בצע אחת מהפעולות הבאות: עבור,Windows מסך הפתיחה נפתח באופן אוטומטי. אם מסך הפתיחה לא מופיע, הצג את תוכן ה- DVD ולחץ לחיצה כפולה על הקובץ.Start.exe עבור,Macintosh לחץ לחיצה כפולה על סמל הכונן כדי לטעון את ה- DVD. לחץ על Install Fiery XF Client (התקן את לקוח (Fiery XF ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. עכשיו אתה מוכן להתחבר לשרת.Fiery XF כדי להתחבר לשרת FIERY XF ממחשב מרוחק ודא ששרת Fiery XF פועל ב- proserver.fiery במחשב המרוחק, הפעל את.Fiery XF בתפריט File (קובץ), לחץ על Login (כניסה). בתיבת הדו-שיח Login (כניסה), הזן שם משתמש וסיסמה. פרטי הכניסה המוגדרים כברירת מחדל הם: שם משתמש: admin סיסמה: admin בחר את כתובת ה- IP של.Fiery proserver לחץ על OK (אישור). 6 התקנת Cut Server Cut Server מאפשר לך לחתוך סימוני רישום באמצעות מגוון רחב של אביזרי חיתוך וטבלאות ניתוב, וכך מבטל את הצורך לעבוד עם יישומי תוכנה שונים עבור כל אביזר חיתוך. כדי להתקין את CUT SERVER יש לך אפשרות להתקין את באותו המחשב. Fiery XF אין צורך להתקין את שרת.Windows בכל מחשב Cut Server הכנס את DVD התוכנה הראשון לכונן DVD-ROM של מחשב.Windows במסך Autoplay (הפעלה אוטומטית), לחץ על Install Fiery Cut Server (התקן את Fiery Cut (Server ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה. התקן את הרישיון של Cut Server ב- proserver.fiery

12 גיבוי ושחזור תצורת מערכת מלאה של Fiery XF גיבוי תצורת מערכת של Fiery XF שומר את הפריטים הבאים: תצורת שרת Fiery XF כל הגדרות המשתמש כל הגדרות זרימת העבודה, כולל סביבות עבודה, הגדרות קבועות מראש שנבחרו, קובצי לינאריזציה בסיסית, טבלאות של צבעי ספוט ופרופילים כל ההגדרות של התקני הפלט כל מיפויי המדיה הערה: ניתן גם לגבות את מערכת,Fiery proserver כולל מערכת ההפעלה המלאה וכל הנתונים שנשמרו בדיסק הקשיח. לקבלת מידע נוסף, ראה גיבוי ושחזור מערכת Fiery proserver בעמוד. כדי לגבות תצורת מערכת של FIERY XF ב- Manager System (מנהל המערכת), בתפריט File (קובץ), לחץ על Backup (גיבוי). תיבת הדו-שיח Fiery XF Backup (גיבוי (Fiery XF נפתחת. בחר את תיבות הסימון של הפריטים שברצונך לגבות. תצורת השרת נשמרת כברירת מחדל. הגדר מיקום לגיבוי. גיבויים של תצורת המערכת נשמרים בשני יעדים: התיקייה Backup (גיבוי) ושולחן העבודה. כדי לשנות את היעד השני, לחץ על Select (בחר) ואתר את המיקום החדש. לחץ על Save (שמור). תיבת דו-שיח מופיעה כשהגיבוי מושלם בהצלחה. לחץ על OK (אישור) כדי להשלים את הליך הגיבוי. כדי לשחזר תצורת מערכת של FIERY XF ב- Manager System (מנהל המערכת), בתפריט File (קובץ), לחץ על Restore (שחזור). אתר את קובץ הגיבוי. לחץ על OK (אישור). תיבת דו-שיח מופיעה כשהשחזור מושלם בהצלחה. לחץ על OK (אישור). הפעל מחדש את שרת Fiery XF כדי להציג את תצורת המערכת ששוחזרה.

13 גיבוי ושחזור סביבה יחידה גיבוי של סביבת זרימת עבודה שומר את הפריטים הבאים: כל הגדרות זרימת העבודה, כולל פרופילים שנבחרו, הגדרות קבועות מראש, קובצי לינאריזציה בסיסית וטבלאות של צבעי ספוט הגדרת המדפסת, פרט לתצורת היציאות גיבוי של סביבת עבודה שומר את הפריטים הבאים: כל הגדרות העבודה, כולל הגדרות מותאמות שהחלת. כדי לגבות סביבה בצע אחת מהפעולות הבאות: ב- Manager System (מנהל המערכת), לחץ על זרימת העבודה לשמירה. ב- Explorer Job (סייר העבודות), ברשימת העבודות, לחץ על העבודה שאת ההגדרות שלה ברצונך לשמור. בתפריט File (קובץ), לחץ על Save as Environment (שמור כסביבה). תיבת הדו-שיח Save as Environment (שמירה כסביבה) נפתחת. הגדר מיקום לגיבוי. גיבויי סביבה נשמרים בשני יעדים: התיקייה Environments (סביבות) ושולחן העבודה. כדי לשנות את היעד השני, לחץ על Choose (בחר) ואתר את היעד החדש. לחץ על Save (שמור). תיבת דו-שיח מופיעה כשהגיבוי מושלם בהצלחה. לחץ על OK (אישור) כדי להשלים את הליך הגיבוי. כדי לשחזר סביבה ניתן לשחזר סביבות רק ב- Manager.System בתפריט File (קובץ), לחץ על Import Environment (יבא סביבה). אתר את קובץ הגיבוי. בחר Allow overwriting (אפשר מחיקה), אם תרצה. אם תבחר תיבת סימון זו, רק קבצים בעלי שמות ייחודיים ישוחזרו. אחרת, כל הקבצים הקיימים בעלי אותו שם יימחקו. לחץ על OK (אישור). תיבת דו-שיח מופיעה כשהשחזור מושלם בהצלחה. לחץ על OK (אישור).

14 גיבוי ושחזור מערכת Fiery proserver יש לך אפשרות לגבות את מערכת,Fiery proserver כולל כל מערכת ההפעלה וכל הנתונים שנשמרו בדיסק הקשיח, אך ללא קובצי הפלט השוכנים בתיקייה Export (יצוא) בשל גודלם. יצירת גיבוי של המערכת הנוכחית של Fiery proserver מאפשרת לך לשחזר את המערכת למצב קודם מבלי לחזור להגדרות היצרן. מומלץ ליצור גיבויים קבועים של תצורת המערכת של Fiery XF למקרה שתצטרך להחזיר את מערכת Fiery proserver למצב קודם. לקבלת מידע נוסף, ראה גיבוי ושחזור תצורת מערכת מלאה של Fiery XF בעמוד. לקבלת מידע נוסף על גיבוי ושחזור של מערכת,Fiery proserver עיין במדריך למשתמש של.Fiery proserver

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מדריך למשתמש של proServer Fiery

מדריך למשתמש של proServer Fiery 45181520 *45181520* 3 תוכן העניינים תוכן העניינים 5... 5... 6... 6... 7... 9... חיבור Fieryוהתחלת proserver ההפעלה חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver SE חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver Premium

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::   '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::   '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' 1 2006 ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים  1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN  רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה:

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: http://www.parallels.com פרק 1 הקדמה Parallels Desktop היא פתרון וירטואליזציה רב עוצמה ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש,

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc)

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc) חוברת התקנה והדרכה לתוכנת תוכן העינינים: ASC פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' פרק ו' פרק ז' פרק ח' פרק ט' הכנות לשיבוץ הוראות התקנה הגדרות תצוגה בסיסיות הזנת נתונים מלאכת השיבוץ הגדרת הקבוצות שיעור כפול

קרא עוד

‏02 מרץ 2009

‏02 מרץ 2009 העברת שנה ב- SAP Business One מיועד ללקוחות בגרסאות 888 מרכז הדרכה מנהל U 4 -דצמבר 8102- ומטה ללקוחות בגרסא 9 המעוניינים לבצע העברת שנה, יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה. תוכן העניינים מבוא... 1 מה עושה תוכנית

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשעו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה 23:59 קמפוס שטראוס יום ג', 1/12/2015 בשעה 23:59 מטרת

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה 8 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על הסדר, אך לא נותן מענה מלא לתזרים העבודה הקבוע של כל צלם. לאחר שייבאת את התמונות

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד