__תקנון Back to School 2019גירסא 1.1_

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "__תקנון Back to School 2019גירסא 1.1_"

תמליל

1 תקנון מבצע חוזרים ללימודים חברת סער טכנולוגיות ז.ח. בע מ ) להלן החברה ( מקיימת בחנויות החברה ובמוקדים הטלפוניים, ולמעט בחנות המקוונת של החברה, מבצע מכירות מיוחד לרגל החזרה ללימודים תחת השם חוזרים ללימודים ) להלן המבצע ( שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ) להלן: התקנון ). המבצע תקף אך ורק: א. סטודנטים ממוסדות אקדמאים המוכרים על ידי חברת אפל העולמית (להלן: הסטודנטים ), בהצגה של תעודת סטודנט אשר מופיע עליה הכיתוב Student ID ואשר כוללת את שם הסטודנט בשפה האנגלית ושנת לימודים 2018/2019 או 2019/2020 או בהצגה של אישור לימודים בשפה האנגלית הכולל את שם המוסד, לוגו המוסד ושם הסטודנט. על האישור להיות על שנת הלימודים.2019/2020 ב. מרצים וסגל אקדמי באקדמיה בהצגת תעודת סגל אקדמי בשפה האנגלית הכוללת את פרטי המרצה בשפה האנגלית או אישור רשמי על חברות בסגל. על האישור להיות בשפה האנגלית ולכלול את לוגו שם המוסד, שם המרצה ותאריך עדכני. ג. מורים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים בהצגת אישור הוראה בתוקף בשפה האנגלית הכולל את לוגו ושם המוסד, שם המרצה ותאריך עדכני. 2. פרשנות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות התקנון. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 3. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 16 באוקטובר 2019 ויסתיים בתאריך 21 בדצמבר 2019, כולל ) להלן: תקופת המבצע ). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, להאריכו, או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיום תקופת המבצע, לרבות בגין הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.

2 4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו המבצע כולל הנחות מיוחדות, בתנאים כפי שיפורטו להלן, על רכישת מחשבי Mac מהדגמים המפורטים בנספח א לתקנון זה ) להלן המוצרים המשתתפים במבצע ), בחנויות החברה ובמוקדים הטלפוניים, ולמעט בחנות המקוונת של החברה, במהלך תקופת המבצע. כל סטודנט זכאי לרכוש במסגרת המבצע מחשב אחד נייד ומחשב אחד נייח מהמוצרים המשתתפים במבצע. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים המשתתפים במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. 5. ההטבות והכללים לקבלתם א. ב. ג. מסלול 1 - של עד 15% מה לצרכן ברכישת Mac עם הטבת 18 חודשי אחריות istore Care ללא עלות. בפריסה של עד 12 תשלומים ללא ריבית. מסלול 2 - של עד מה לצרכן ברכישת Mac עם הרחבת אחריות istorecare ל- 3 שנים, בפריסה של עד 12 תשלומים ללא ריבית. מסלול 3 - של עד 15% מה לצרכן ברכישת Mac עם הרחבת אחריות istore Care ל- 24 חודשים בתשלום ב, ללא תפיסת מסגרת האשראי בתוספת עמלת ובכפוף לאישור חברת ERN להוראת הקבע. במסלול זה תינתן הטבת אחריות חודשים בעלות מופחתת של 499 ש ח וכן תינתן בעמלת הוראת הקבע מ הון. 6. תנאים כללים: א. ב. ג. ד. ה. כל סטודנט שרכש מוצר המשתתף במבצע יהיה זכאי בנוסף להטבות שפורטו לעיל גם להטבות נוספות של עד על המוצרים המפורטים בנספח ב' לתקנון זה, וכפי שיתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ) להלן ההטבות ). ההנחות בתוכנית יחולו גם על רכיבי - CTO רכיבי שדרוג- למחשבים ניידים בלבד בשיעור אחיד של 15% לכלל המסלולים. פריסת התשלומים בגין מוצר המשתתף במבצע הינה עד 12 תשלומים ללא ריבית, או עד 36 תשלומים בתוספת עמלה מקסימלית בגובה 5.6% מגובה העסקה. לרשות הקונים קיימת אפשרות תשלום גם ב בפריסה ל- 3 שנים בכפוף לתשלום עמלת אשר תחושב לקונה במועד הזמנת המחשב. יובהר כי ההטבות ניתנות למימוש אך ורק במעמד רכישת מחשב Mac המשתתף במבצע.

3 ו. ז. ח. ט. י. י א. י ב. י ג. ניצול ההטבות הינו אישי לסטודנט אשר רכש מוצר המשתתף במבצע בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף, ולא בכל הטבה או מוצר אחר. למעט המפורט בסעיף זה לעיל אין כפל מבצעים ו/או הטבות. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. בעצם השתתפותו במבצע, הסטודנט מאשר ומצהיר כי קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא מסכים להן. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה. ביטול עסקת רכישה מהמוצרים המשתתפים במבצע תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ א והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת. במקרה של ביטול הרחבת אחריות מסוג,iStore Care תחייב החברה את הלקוח ב המחשב שרכש כאילו לא רכש את הרחבת האחריות.

4 נספח א המוצרים המשתתפים במבצע מסלולי המבצע: דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 5, (15% ) חודשים ו 5, ) ) 7, , (15% ) 5, MacBook Pro 13/2.3GHz i5/8g Ram/128GB / Space Grey MPXQ2HB/A 5, (15% ) חודשים ו 7, (15% ) חודשים ו 5, ) ) 6, ) ) 7, , , (15% ) 5, (15% ) 5, , MacBook Pro 13/2.3GHz i5/8g Ram/128GB / Silver MacBook Pro 13/2.3GHz i5/8g Ram/256GB / Space Grey MPXR2HB/A MPXT2HB/A MacBook Pro 13 Without Touch Bar 7, (15% ) חודשים ו 6, ) ) 8, , (15% ) 6, MacBook Pro 13/2.3GHz i5/8g Ram/256GB / Silver MPXU2HB/A 6, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, , (15% ) 6, MacBook Pro 13 (2019)w/TB/ 1.4GHz i5/8g Ram/128GB / MUHN2HB/ A MacBook Pro 13 With Touch Bar

5 דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 6, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, , (15% ) 6, MacBook Pro 13 (2019)w/TB/ 1.4GHz i5/8g Ram/128GB / Silver MUHQ2HB/ A 7, (15% ) חודשים ו 6, ) 8, , (15% ) 7, MacBook Pro 13 (2019)w/TB/ 1.4GHz i5/8g Ram/256GB / MUHP2HB/A 7, (15% ) חודשים ו 8, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, ) 8, , , (15% ) 7, (15% ) 7, , MacBook Pro 13 (2019)w/TB/ 1.4GHz i5/8g Ram/256GB / Silver MacBook Pro 13 w/tb (2019)/ 2.4GHz i5/8gb Ram/256GB / MUHR2HB/ A MV962HB/A MacBook Pro 13 With Touch Bar 8, (15% ) חודשים ו 7, ) 9, , (15% ) 8, MacBook Pro 13 w/tb (2019)/ 2.4GHz i5/8gb Ram/256GB / Silver MV992HB/A 9, (15% ) חודשים ו 8, ) 9, , (15% ) 8, MacBook Pro 13 w/tb (2019)/ 2.4GHz i5/8gb Ram/512GB / MV972HB/A

6 דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 9, (15% ) חודשים ו 8, ) 10, , (15% ) 9, MacBook Pro 13 w/tb (2019)/ 2.4GHz i5/8gb Ram/512GB / Silver MV9A2HB/A MacBook Pro 13 With Touch Bar 11, (15% ) חודשים ו 10, ) 12, , (15% ) 10, MacBook Pro 15" w / TB 2019 / 2.6GHz i7 / 16GB Ram / 256GB / MV902HB/A 11, (15% ) חודשים ו 13, (15% ) חודשים ו 10, ) 11, ) 12, , , (15% ) 10, (15% ) 10, , MacBook Pro 15" w / TB 2019 / 2.6GHz i7 / 16GB Ram / 256GB / Silver MacBook Pro 15 w/tb (2019)/ 2.3GHz i9/16gb Ram/512GB / MV922HB/A MV922HB/A MacBook Pro 15" 13, (15% ) חודשים ו 11, ) 14, , (15% ) 12, MacBook Pro 15 w/tb (2019)/ 2.3GHz i9/16gb Ram/512GB / Silver MV932HB/A 5, (15% ) חודשים ו 5, ) 6, , (15% ) 5, MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 128GB / MVFH2HB/A MacBook Air 13"

7 דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 5, (15% ) חודשים ו 5, (15% ) חודשים ו 5, ) 5, ) 6, , , (15% ) 4, (15% ) 5, , MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 128GB / Silver MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 128GB / Gold MVFK2HB/A MVFM2HB/A MacBook Air 13" 6, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, , (15% ) 6, MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 256GB / MVFJ2HB/A 6, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, , (15% ) 6, MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 256GB / Silver MVFL2HB/A MacBook Air 13" 6, (15% ) חודשים ו 6, ) 7, , (15% ) 6, MacBook Air 13 (2019)/1.6GHz i5/8g Ram/ 256GB / Gold MVFN2HB/A 6, (7.5% ) חודשים ו 5, %) ) 6, , (7.5% ) 5, imac 21.5 (2017)/ 2.3GHz i5/8g Ram/1TB Sata MMQA2HB/ A imac 21"

8 דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 7, (7.5% ) חודשים ו 8, (7.5% ) חודשים ו 6, %) ) 7, %) ) 7, , , (7.5% ) 6, (7.5% ) 6, , imac 21.5 (2019)/ 3.6GHz i3/8gb Ram/1T Sata imac 21.5 (2019)/ 3.0GHz i5/8gb Ram/1T Fusion Drive MRT32HB/A MRT42HB/A imac 21" 9, (7.5% ) חודשים ו 8, %) ) 9, , (7.5% ) 8, imac 27 (2019)/ 3.0GHz i5/8gb Ram/1T Fusion Drive MRQY2HB/ A imac 27" 10, (7.5% ) חודשים ו 12, (7.5% ) חודשים ו 9, %) ) 10, %) ) 10, , , (7.5% ) 10, (7.5% ) 9, , imac 27 (2019)/ 3.1GHz i5/8gb Ram/1T Fusion Drive imac 27 (2018)/ 3.7 i5/8gb Ram/ 2T Fusion Drive MRR02HB/A MRR12HB/A imac 27" 27, (5% ) חודשים ו 23, %) ) 24, , (5% ) 23, imac Pro 27 5K (2017)/3.2GHz/ 32G Ram/1TB SSD / SpaceGray MQ2Y2HB/A imac Pro

9 דגם מק ט פריט ון סופי במסלול - 1 עד 15% ל- 18 שנים ון כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים סופי במסלול 2- עד ל- 3 שנים סופי במסלול 3- עד 15% ל- 24 חודשים ותשלום ב ב- 24 תשלומים 4, (7.5% ) חודשים ו 6, (7.5% ) חודשים ו 4, %) ) 5, %) ) 4, , , (7.5% ) 5, (7.5% ) 3, , Mac mini (2018)/ 3.6GHz i3/8g Ram/128GB / Mac mini (2018)/ 3.0GHz i5/8g Ram/256GB / MRTR2HB/A MRTT2HB/A Mac Mini

10 נספח ב קוד חלופי GN30-SILVER BG-126-TAN CL55493 CL INCO HKH 2R6889 M9320G/A INCO HKH BG-125-BLU F2CU036btBLK INCO BLK F8Z274BT MD098ZM/A MC838ZM/B MB572Z/B MD504ZM/A HX2011-AMER HX2011-BKCK HX2011-GDCM HX2011-GRBK GC37886 STM P-19 HDH MLA22HB/A שם פריט 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% HyperDrive - USB-C Ulitmate HUB / Silver Incipio - Incipio Ronin Backpack / Tan incase - City Brief for MacBook Pro 13 / Black incase - City Brief for MacBook Pro 15 / Black USB Port Extension incase - City Brief for MacBook Pro 15 / Heater Khaki Twelve South - PlugBug World AC Adapter / Red White Mini DVI to VGA Adapter incase - City Brief for MacBook Pro 13 / Heater Khaki Incipio - Asher Incipio Backpack / Blue Belkin - USB-C to USB Adapter / Black incase - ICON Lite Pack / Black RockStar Headphone Splitter Digital AV Adapter / Apple HDMI To HDMI Cable 1.8M Apple Mini-DisplayPort To VGA Adapter miracase - LECON Premium BackPac for MacBook Pro 15 / Gray Apple - MagSafe to MagSafe 2 Converter / Silver MagicBridge - for Magic Keyboard & Magic Trackpad 2 Kanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter / White HEX - Aspect Exile BackpPack / Americana HEX - Aspect Exile BackpPack / Black HEX - Aspect Exile BackpPack / Gold/Camo HEX - Aspect Exile BackpPack / Gray Griffin - PowerMate Bluetooth in Aluminum / Silver STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Blue Diamonds HyperDrive - USB-C Hub for Apple 87W Power Adapter / White GSM - Apple Lightning Cable and Adapter Apple - Magic Keyboard / White

11 שם פריט incase - City General Tote / Black Apple - Magic Mouse 2 / Silver HyperDrive - Slim USB-C Hub / Silver HyperDrive - Slim USB-C Hub / Space Gray Apple - Thunderbolt 3 (USB-C) To Thunderbolt 2 Adapter / White Belkin - Ethernet + Power Adapter with Lightning Connector / White Belkin - KEVLAR USB-C Cable 1.2M / Black Belkin - KEVLAR USB-C Cable 1.2M / Silver Apple - Magic Trackpad 2 / Silver Apple - Magic Keyboard with Numeric Keypad - Hebrew / Apple - Magic Trackpad 2 / Apple - USB-C to USB Adapter / White Apple - Magic Keyboard with Numeric Keypad - Hebrew / Silver Belkin - Thunderbolt 3 (Type-C) 40GBPS 2M Cable / Black Apple - USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter / White USB-C Power Adapter 29W Belkin - USB-C Hub with 2 USB-C + 2 USB-A Ports / Black Belkin - USB-C to HDMI Adapter / Black Apple - Magic Mouse 2 / Apple - Dock Connector to USB Cable / White Belkin - Mini DisplayPort to VGA Adapter / Black Satechi - Aluminum Type-C Pro Hub Adapter / Silver Satechi - Aluminum Type-C Pro Hub Adapter / SpaceGray HyperDrive - USB-C Hub for Apple 61W Power Adapter / White Matias - Wireless Aluminum Keyboard / Silver miracase - Lapack BackPack for MacBook Pro 15 / Blue Kanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter Belkin USB-C to USB-C Cable 1M / Black Keyboard with Numeric Keypad Apple - USB-C Charge Cable (1m) / White קוד חלופי INCO HBK MLA02ZM/A HD247A-SILVER HD247A-GRAY MMEL2ZM/A B2B165bt F2CU050bt04-BLK F2CU050bt04-SLV MJ2R2ZM/A MRMH2HB/A MRMF2ZM/A MJ1M2ZM/A MQ052HB/A F2CD085bt2M-BLK MU7E2ZM/A MJ262Z/A F4U090btBLK F2CU038btBLK MRME2ZM/A MA591ZM/C F2CD028bt ST-CMBPS ST-CMBPM HDH05 FK418BTS IADAPTVGA F2CU030bt1M-BLK MB110HB/B MUF72ZM/A

12 שם פריט miracase - Royce BackPack for MacBook Pro 15 / Black Clique Keyboard Trackpad Apple - USB-C Digital AV Adapter / White Apple - USB-C Digital AV Adapter / White Apple - USB-C to VGA Multiport Adapter / White Griffin BreakSafe Magnetic USB Type C Cable Speck - SeeThru for MacBook 12 / Black Speck - SeeThru for MacBook 12 / Clear Speck - SeeThru for MacBook Air 13 / Clear Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 / Onyx Black Matte Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Rose Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Calypso Blue Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Purple Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Rose Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 w/tb (2016+) / Onyx Black Matte Belkin - Mixit Duratek Lightning to USB Cable 1.2M / Black STM - RIDGE Messenger Bag MacBook Pro 15 / Tornado Grey J5Create - USB-C Multi Adapter Mini DisplayPort to DVI 3m KB Cover Clear EU miracase - ALICE for macbook pro 15 / Red HyperDrive - HUB 7 Ports 4K / Silver HyperDrive - HUB 7 Ports 4K / SpaceGray USB-C to Standard-B Cable 1.2M Belkin - HDMI Cable 5M / Black Apple - USB-C to SD Card Reader / White Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Black Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Clear Mini DP to 2x HDMI Splitter RainDesign - mstand for MacBook / SpaceGray Speck - SeeThru for MacBook Pro 13 Retina / CobaltBlue קוד חלופי MUF82ZM/A MJ1K2ZM/A MJ1L2ZM/A GC B F8J207bt04-BLK STM M-20 JCA GN28B-SILVER GN28B-GRAY F3Y021bt5M MUFG2ZM/A F2CD B217

13 Matias - Wired Aluminum Keyboard for Mac / Silver miracase - OCCUTTs BackPack for MacBook pro 15 / Gray miracase - ELITE Toploaded Bag for MacBook Pro 15 / Black miracase - ELITE Toploaded Bag for MacBook Pro 15 / Gray Duo Micro USB + Lightning Apple - USB-C Charge Cable 2M / White Belkin - USB-C 5GBPS 2M Cable / Black Toiko - Backpack 2 / Black שם פריט RainDesign - mstand for MacBook / Gold Belkin - HDMI Cable 1M / Black Otterbox - Lightning Charge & Sync Cable (3m) KB Cover - Clear Cover for MacBook/MacBookPro 13 Without TB KB Cover - Clear for Magic KeyBoard KB Cover - Clear KeyBoard Cover 13"-17" KB Cover Hebrew Cover 11 KB Cover Russin Cover 11 Belkin - USB-C to Gigabit Ethernet Adapter / Black incase - ICON Sleeve for MacBook Air 13 / Black Kanex - 4Port Charging Hub with USB-C / SpaceGray HyperDrive - NET 6-in-2 Hub / Silver HyperDrive - NET 6-in-2 Hub / SpaceGray Otterbox - Lightning Charge & Sync Cable (2m) DualRole - USB Port Hub plus Gigabit Ethernet / White Belkin - HDMI Cable 2M / Black HYPER - USB-C HUB with 4K HDMI / Grey Kanex - USB-C to DisplayPort 4K Adapter / White Avantree - Keychain Ligthning to USB Cable / Black Satechi - Aluminum Type-C to HDMI Cable 4K / Silver HYPER - USB Type-C HUB / Grey HYPER - USB Type-C HUB / Silver GRIFFIN - itrip Clip BT Headphone Adapter קוד חלופי FK318S MLL82ZM/A F2CU049bt2M-BLK F3Y021bt1M CV-M12-CLEAR-2 CV-MK-Clear-2 CV-M-CLEAR F2CU040btBLK CL60656 K SG41 HD28N-SILVER HD28N-GRAY USB3GBIT3X F3Y021bt2M GN22B-GRAY K WT8I FDKB-TR107A-BLK ST-CHDMIS GN21B-GRAY GN21B-SILVER GC42924

14 שם פריט Kanex - Mini DisplayPort to HDMI Adapter 4K / Black Apple Thunderbolt Cable 0.5M incase - Sling Sleeve Deluxe for MacBook Pro 13 / Black STM - RIDGE Sleeve for MacBook Pro 13 / Tornado Grey Kanex - USB-C Portable HUB / White iklear - Polish Cleaning / Kit incase - ICON Sleeve for MacBook Pro 15 TB (Late 2016) / Black STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Coral Dove FireWire 9-9 Pin Cable 1.8m Belkin - Digital Toslink Cable with Adapter 1.8m / Black HYPER - USB-C HUB with 4K HDMI / Silver STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Night Sky Kanex - Mini DisplayPort to DVI Adapter Incase - HardShell Dots for MacBook Pro 15 w/tb (2016) / Black Frost Apple - Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m) / White Kanex - USB-C to VGA adapter Incase - HardShell Dots for MacBook 12 / Black Frost Incase - HardShell Dots for MacBook 12 / Clear Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 / Black Frost Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 / Clear SMK Link - USB-C Multi-Port Hub / Silver Kanex - MultiSync Premium Slim Keyboard For Mac & ios STM - RIDGE Sleeve for MacBook Pro 15 / Tornado Grey Apple - Thunderbolt to Ethernet Adapter / White Apple - USB Ethernet Adapter / White Incase - HardShell Dots for MacBook Pro 13 w/tb (2016) / Black Frost Incase - HardShell Dots for MacBook Pro 13 w/tb (2016) / Clear Incase - HardShell Dots for MacBook Pro 15 w/tb (2016) / Clear Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Clear With Gold Glitter קוד חלופי KIADAPT4KB MD862ZM/A CL60264 STM M-20 KAN IKL INMB BLK STM P GN22B-SILVER STM P-44 IADAPTDVI INMB BLK MQ4H2ZM/A KU3CVGA CL60678 CL60677 CL60605 CL60606 VP6920 K STM P-20 MD463ZM/A MC704ZM/A INMB BLK INMB CLR INMB CLR

15 שם פריט incase - City Pouch / Heater Khaki Apple - Thunderbolt Cable (2m) / White Kanex - USB-C to HDMI Adapter / White incase - Classic Sleeve for MacBook Pro 13 / Rose Quartz incase - Classic Sleeve for MacBook Pro 15 / Black Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 Retina (2018) / Clear Apple - Thunderbolt to FireWire Adapter / White miracase - Letu BackPack for macbook pro 15 / Gray miracase - OCCUTTs BackPack for MacBook pro 15 / Black Kanex - USB-C to DVI Adapter / White Kanex - High Speed HDMI Cable (2m) / White incase - ICON Sleeve for MacBook Pro 13 TB (Late 2016) / Black Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 Retina (2018) / Black Frost IDStore - Lightning Adapter For iphone 7 Griffin - Charge+Sync Cable 3M with Lightning Connector / Black Macally - USB Wired Optical Mouse KB Cover - Russian Keyboard Cover for MacBook 12 / Black Rickhouse Sleeve MacBook Pro 15 Belkin - Mini DisplayPort to HDMI Adapter / Black KB Cover - Cover for MacBook/MacBook Pro 13 Witout TB KB Cover Clear US incase - Classic Sleeve for MacBook Pro 15 / Black Kanex - Mini DisplayPort to HDMI Adapter / White applejuce - Screen & Device Cleaner 8oz incase - Classic Sleeve for MacBook Pro 13 / Black Kanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter / Black Toiko - Lightning Charge & Sync Cable (2m) / White KB Cover - Cover For MacBook Pro + Air w/tb / Clear KB Cover - Cover for MacBook Pro / Black KB Cover - Cover for MacBook Pro w/tb / Black קוד חלופי INCO KAK MD861ZM/A KU31CHD4K INMB10072-RSQ INMB10073-BLK INMB CLR MD464ZM/A K WT8I KHDCMM6FW INMB BLK INMB BLK X001AFS5VV GC BUMPERMOUSE RUS-M12-2 IM-351 F2CD079bt INMB BKB IADAPTV2 JM-SGL-8OZ INMB10072-BLK KIADAPTVGAB Clear-MTB HEB-M-CB-2 HEB-MTB

16 שם פריט miracase - ALICE for macbook pro 15 / Black Kanex - HDMI High Speed Cable 4m KB Cover Arabic Cover 11 BlueLounee - CableDrop Kanex - USB-C to Ethernet Adapter / White Kanex - USB 2.0 to Ethernet Adapter / White FireWire 9-6 Pin Cable 1.8m Phoneix - DisplayPort to HDMI 1.8M Cable / Black Mini DisplayPort to VGA 3m Kanex - HDMI High Speed Cable 2m / Black elago - Cable Management Button / White Kanex - USB-C to USB 3.0 Mini Adapter / White PowerTech - Lightning Cable / White PowerTech - Type-C Cable / White KB Cover English Cover Kanex - 3.5mm AUX Cable / Black Digital Optical Audio Cable (6 ft.) Apple - Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad US Griffin - USB to Micro USB / Black קוד חלופי HDCABLE4M cdmu-bl KU3CGBT USBRJ45KA P MDPVGA10FT HDCABLE2M ECA-BUT-WH K WT KAUXMM6F MQ052LL/A GC

17 תקנון תוכנית טרייד-אין חברת סער טכנולוגיות ז.ח. בע מ ) להלן: החברה ( מקיימת תוכנית מכירות טרייד-אין (להלן : התוכנית ( ואשר תנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה ) להלן: התקנון ). פרשנות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התוכנית, תגברנה הוראות התקנון. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. תקופת התוכנית התוכנית תחל בתאריך 16 באוקטובר 2019 ותסתיים בתאריך 21 בדצמבר 2019, כולל ) להלן: תקופת התוכנית ). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, להאריכו, או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתוכנית לאחר סיום תקופת התוכנית, לרבות בין הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים. כללי התוכנית ותנאי ההשתתפות בה ההשתתפות בתוכנית מותנית ברכישת מחשב Mac באחת מחנויות החברה ובמוקדים הטלפוניים, ולמעט בחנות המקוונת של החברה והבעת הסכמה מלאה לתנאי התוכנית. כל משתתף זכאי לרכוש במסגרת התוכנית מחשב Mac אחד בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים המשתתפים בתוכנית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון התוכנית. ההטבות והתנאים לקבלתם ההטבות במסגרת התוכנית מותנות ברכישת מחשב Mac מהמוצרים המשתתפים במבצע, והן יזכו את המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כדלהלן: א. מ הון בהתאם לדגם הנרכש כמפורט בנספח ב לתקנון זה.

18 ב. ג. העברת מידע מ- PC ל- Mac ללא עלות. יובהר בזאת כי אין לחברה כל אחריות על העברת הנתונים וכי על הסטודנטים לדאוג לגיבוי מלא לנתונים שברצונם להעביר בטרם עת. הטבת טרייד-אין על מחשב PC נייד בהחזרת מחשב PC נייד תקין על פי הקריטריונים של החברה יקבל המשתתף זיכוי כספי. גובה הזיכוי ייקבע על פי סוג המעבד של המחשב הנייד כלהלן: מעבד Core2Duo 150 ש ח מעבד i3 300 ש ח מעבד i5 400 ש ח מעבד i7 550 ש ח. בהחזרת מחשב Mac בטרייד-אין תינתן הצעת על פי הדגם הרלוונטי, בהגעה לאחד מסניפי הרשת עם מחשב ה- Mac הישן ובכפוף לבדיקת טכנאי. טרייד-אין א. ב. ג. ביצוע של טרייד-אין במסגרת התוכנית, הינו סופי ואינו ניתן לביטול. מרגע ביצוע הטרייד-אין המחשב המוחזר יועבר לבעלות החברה והתשלום בעבורו יועבר בזיכוי בחשבונית בעת רכישת מחשבי Mac חדשים המוצרים המשתתפים במבצע. לסטודנטים תהיה שמורה הזכות לבצע את הטרייד-אין במשך 30 ימים ממועד רכישת מחשב ה- Mac ובלבד שהמחשב המוחזר עומד בקריטריונים המופיעים בנספח ד לתקנון זה. היה והסטודנט החזיר מחשב במסגרת טרייד-אין, שלא במעמד רכישת מחשב ה-,Mac יקבל הסטודנט שובר זיכוי לרכישה בחנויות החברה. באחריות הסטודנט לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמחשב המוחזר במסגרת הטרייד-אין והחברה לא תהיינה אחראית לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע מסירתו לחברה. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בטרייד-אין יקבל הסטודנט החזר בזיכוי לרכישה בחנויות החברה ובכל מקרה לא יקבל החזר כספי.

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי תקנון מבצע - Mac Switch to עם - istore מאי - 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר המבצע יחל ביום ויהיה בתוקף עד ליום )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המב

תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר המבצע יחל ביום ויהיה בתוקף עד ליום )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המב תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר 2019.1 המבצע יחל ביום 16.07.19 ויהיה בתוקף עד ליום 15.09.19 )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המבצע.2.3 ברכישת מוצרים באתר בזק סטור ממגוון המוצרים המשתתפים

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

THE NEW SPACEBACK

THE NEW SPACEBACK THE NEW SPACEBACK רמת גימור Style אביזרי תפעול נעילה מרכזית מפתח שלט קפיץ ומפתח רגיל רזרבי נוסף ארבעה חלונות חשמליים עם שליטה לנהג הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק לחצני שליטה מגלגל ההגה על

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc פרטי הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): מבצע שדרוג מסלול אביב 2011 (גרסה 02 אפריל (2011 האמור בהסכם זה הינו בנוסף ובכפוף להסכם התוכנית עליה אתה מנוי סלקום ישראל בע "מ רח' הגביש 10 ת.ד. 4060 נתניה 42140 ח.פ.

קרא עוד

סימולציה | ראיון עבודה – מבחן תקשורת נתונים | CCNA בסיס,ראיון עבודה – מבחן מנהל רשתות חלק ב’,ראיון עבודה – מבחן מנהל רשתות חלק

סימולציה | ראיון עבודה – מבחן תקשורת נתונים | CCNA בסיס,ראיון עבודה – מבחן מנהל רשתות חלק ב’,ראיון עבודה – מבחן מנהל רשתות חלק סימולציה ראיון עבודה מבחן תקשורת נתונים CCNA בסיס סימולציה ראיון עבודה מבחן תקשורת נתונים CCNA בסיס נכתב על ידי טל בן שושן אם התוכן לא מופיע לחצו כאן על מנת להתחבר או להירשם ] =su_members message המבחן

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו

טלוויזיה חכמה 65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פורצת דרך במחיר פורץ דרך! LG מציגה רף חדש וגבוה בשיא

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

SL Roadster

SL Roadster SL Roadster מרצדס SL Roadster מרצדס SL היא הרודסטאר היוקרתית האולטימטיבית עם גג מתכת מתקפל חשמלית שמאפשר בחירה בין חוויית "רוח בפנים" של קבריולט לעיצוב קופה מרהיב. עם מנועים חזקים SL מציעה ביצועים מעולים

קרא עוד

ציוד חילוץ וחרום פנסים פנס ראש גריזלי 3 לדים + נורת הלוגן 3 Leds Headlamp פנס סיירות לד 3W CREER טקטי Led Flashlight Cree פנס

ציוד חילוץ וחרום פנסים פנס ראש גריזלי 3 לדים + נורת הלוגן 3 Leds Headlamp פנס סיירות לד 3W CREER טקטי Led Flashlight Cree פנס ציוד חילוץ וחרום פנסים 4001152 פנס ראש גריזלי 3 לדים + נורת הלוגן 3 Leds Headlamp 4004018 פנס סיירות לד 3W CREER טקטי Led Flashlight Cree 4002059 פנס לד לנסר M7R Led Lenser M7R 4001076 פנס וולקאן מוגן

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE מיומו הראשון היווה הריינג' רובר איווק אייקון מוטורי המייצג פריצת דרך עיצובית וטכנולוגית. האיווק החדש לוקח את הערכים הא לה כמה צעדים קדימה. האיווק החדש הוא פשוט... יותר. יותר מעוצב, יותר מתוחכם והרבה יותר

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד