Inspiron 15 M5030 מדריך ההתקנה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Inspiron 15 M5030 מדריך ההתקנה"

תמליל

1 הודפס בפולין support.dell.com

2

3

4 סקדניא שליחת מוצרים להחזרה או לתיקון 68 ת תכונות התוכנה 38 תקליטורי,DVD הפעלה ויצירה 38 תקליטורים, הפעלה ויצירה 38 ספק שירותי אינטרנט 14 I ISP W Windows Program Compatibility Wizard )אשף תאימות תוכניות( 45 D 93 DataSafe Online Backup 65 DellConnect 51 Dell Diagnostics Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell 62 Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell 47 H 51 Hardware Troubleshooter 85

5 סקדניא י יכולות המחשב 38 כ כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה טכנית 66 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה 66 ל לפני שתתקשר 69 מ מוצרים מידע ורכישה 67 מחשב, הגדרה 5 מנהלי התקנים והורדות 73 מפצלי חשמל, שימוש 6 מפרט 74 משאבים, מידע נוסף 72 נ נורית מצב סוללה 24 נזק, הימנעות 5 ע עזרה קבלת סיוע ותמיכה 64 פ פנייה אל 69 Dell פתרון בעיות 41 ר רשימת הפעולות לביצוע אבחון 70 ש שחזור הגדרות היצרן 62 שירות לקוחות 65 84

6 INSPIRON ה הודעות מערכת 49 החזרה במסגרת אחריות 68 התחברות FTP, 66 anonymous ז זרימת אוויר, לאפשר 5 ח חיבור אינטרנט 14 חיבור רשת תיקון 42 אינדקס א אוורור, הקפדה על 5 איתור מידע נוסף 72 אפשרויות התקנה מחדש של המערכת 56 אתרי תמיכה ברחבי העולם 66 ב בעיות בחומרה חיבור רשת אלחוטי 42 חיבור רשת קווי 7 אבחון 51 בעיות הפעלה, פתרון 43 בעיות זיכרון פתרון 44 בעיות, פתרון 41 בעיות תוכנה 45 83

7 חפסנ מידע עבור התקנים המקסיקניים הרשמיים )NOM( )במקסיקו בלבד( המידע שלהלן מסופק בהתקנים המתוארים במסמך זה, בהתאם לדרישות של התקנים המקסיקניים הרשמיים :)NOM( יבואן: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 Flat 11 Col. Lomas Altas México, D.F. מספר התקינה של הדגם מתח תדר צריכת חשמל מתח יציאה עוצמת הפלט 3.34 אמפר 1.5 אמפר/ וולט DC אמפר/ 1.7 אמפר הרץ AC וולט P07F לפרטים, קרא את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב. 82 לקבלת מידע אודות נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.

8 INSPIRON נספח הודעה על מוצר של Macrovision מוצר זה כולל טכנולוגיית הגנה על זכויות יוצרים המוגנת על ידי שיטות תביעה של פטנטים אמריקניים מסוימים וזכויות נוספות של קניין רוחני בבעלות חברת Macrovision ובעלי זכויות נוספים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו, אלא באישור,Macrovision Corporation והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התירה Macrovision Corporation שימוש אחר במוצר. אין לבצע במוצר הנדסה לאחור ואין לפרקו. 81

9 טרפמ המחשב סביבת כש- Dell נמדד )בהפעלה מרבי זעזוע פעימת ועם הקשיח בכונן פועלת Diagnostics בהפעלה לא מילי-שניות; 3 של סינוס חצי חצי ופעימת ראשו על ניצב הקשיח כשהכונן נמדד מילי-שניות(: 2 של סינוס הפעלה בהפעלה לא )מרבי(: גובה הפעלה אחסון ציר לכל 30 G 10 פי זעזוע 160 G מטר 3048 עד 15.2 רגל( 10,000 עד )50 מטר 10,668 עד 15.2 רגל( 35,000 עד )50 המחשב סביבת טמפרטורה: טווח הפעלה אחסון )מרבית(: יחסית לחות הפעלה אחסון אווירי זיהום רמת על כמוגדר פחות או G2 תקן ידי ISA-S צלזיוס 35 עד 0 פרנהייט( 95 עד )32 צלזיוס 65 עד עד 40 ( פרנהייט( 90% עד 10% עיבוי( )ללא עיבוי( )ללא 95% עד 5% רעידות בטווח )שימוש מרבית רעידות עוצמת המשתמש(: סביבת את המדמה אקראי הפעלה בהפעלה לא 0.66 GRMS 1.30 GRMS 80

10 טרפמ פיזיות מידות גובה רוחב עד מ"מ דע אינץ' )1.48 מ"מ אינץ'( 1.58 אינץ'( )14.88 מ"מ 378 אינץ'( )9.64 מ"מ 245 עומק סוללה )עם משקל תאים( שישה בעלת להגדרה ניתנת התצורה ק"ג מ לפחות ליברות( )5.7 AC וולט אמפר/ אמפר/ אמפר 1.7 הרץ ואט 6 5 היותר )לכל אמפר 4.43 שניות( 4 של בפעימה )רציף( אמפר 3.34 AC מתאם כניסה מתח כניסה זרם כניסה תדר יציאה הספק יציאה זרם DC וולט 19.5 נקוב יציאה מתח טמפרטורה: טווח צלזיוס 40 עד 0 פרנהייט( 104 עד )32 הפעלה צלזיוס 70 עד עד 40 ( פרנהייט( אחסון 79

11 טרפמ סוללה ליתיום-יון "חכמה" בעלת שישה תאים עומק גובה רוחב משקל מתח זמן טעינה כאשר המחשב כבוי )משוער( מ"מ )2.27 אינץ'( מ"מ )0.9 אינץ'( 214 מ"מ )8.43 אינץ'( 0.34 ק"ג )0.75 ליברות( DC וולט שעות מקלדת מספר מקשים 86 )ארה"ב וקנדה(; 87 )אירופה(; 90 )יפן(; 87 )ברזיל( זמן פעולה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה 240 cpi מקלדת מגע רזולוציית מיקום X/Y )מצב לוח גרפי( גודל רוחב גובה מ"מ )3.54 אינץ'( אזור חישן פעיל מ"מ )1.81 אינץ'( מלבני 78

12 טרפמ שמע צג בקר שמע Realtek ALC269Q-VB5 קצב רענון 6 0 הרץ 0 )סגור( עד 135 רמקולים שני רמקולים של 1 ואט זווית פעולה 40/40 15/30 )גבוהה/נמוכה( פקדי עוצמת קול תפריטי תוכנית של התוכנה ופקדי מדיה זווית צפייה אופקית זווית צפייה אנכית 0.252x מ"מ צג סוג מידות גובה רוחב רוחב תווים בפיקסלים פקדים ניתן לשלוט בבהירות באמצעות קיצורי מקשים )עיין ב- Technology Dell Guide )מדריך הטכנולוגיה של )Dell לקבלת מידע נוסף(. WLED באיכות High-Definition בגודל 15.6 אינץ' עם TrueLife מ"מ )7.61 אינץ'( מ"מ 13.55( אינץ'( מ"מ 15.60( אינץ'( אלכסון רזולוציה מרבית 1366x

13 טרפמ גרפיקת Intel HD וידאו Inspiron N5020 בקר וידאו זיכרון וידאו Inspiron M5030 בקר וידאו זיכרון וידאו Inspiron N5030 בקר וידאו עד 1752 מגה-בתים של זיכרון משותף ATI Mobility Radeon HD 4250 עד 3067 מגה-בתים של זיכרון משותף Mobile Intel GMA 4500MHD תקשורת מתאם רשת אלחוט מצלמה רזולוציית מצלמה רזולוציית וידאו 10/100Ethernet LAN בלוח המערכת רשת Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות )אופציונלית( טכנולוגיה אלחוטית של Bluetooth )אופציונלית( WLAN a/b/g/n 0.3 מגה-פיקסל 640x 480 זיכרון וידאו עד 358 מגה-בתים של זיכרון משותף 76

14 טרפמ מחברים שמע Mini-Card כרטיס רשת מתאם USB VGA זיכרון כרטיסי קורא נתמכים כרטיסים אחד מיקרופון מחבר לאוזניות אחד ומחבר סטריאו/רמקולים גודל בחצי אחד חריץ אחד RJ45 מחבר של מחברים שלושה תואמי פינים ארבעה USB 2.0 חורים 15 בעל אחד מחבר Secure זיכרון כרטיס )SD( Digital מולטימדיה כרטיס )MMC( Memory Stick זיכרון מחברים סוג מודולי קיבולות זיכרון תצורות אפשריות מזערי מרבי SODIMM מחברי שני למשתמש נגישים מגה של DDR3 הרץ ג'יגה- 2 ג'יגה-בתים, 1 ג'יגה-בתים ו- 4 בתים )מערכות ג'יגה-בתים 1 עם ביחד המסופקות של הפעלה מערכות בלבד( Ubuntu ג'יגה- 3 ג'יגה-בתים, 2 ו- ג'יגה-בתים 4 בתים, ג'יגה-בתים 6 יחיד( )ערוץ ג'יגה-בתים 2 כפול( )ערוץ ג'יגה-בתים 6 ראה זיכרון, לשדרוג הוראות לקבלת הערה: בכתובת השירות מדריך את support.dell.com/manuals. 75

15 מפרט שלו. והשדרוג המחשב עבור התקן מנהלי עדכון התקנה, עבור תצטרך שאולי מידע לך מספק זה סעיף של התצורה הגדרת לגבי נוסף מידע לקבלת לאזור. מאזור להשתנות עשויות ההצעות הערה: הבא: במיקום שלך המחשב בתיעוד עיין המחשב, )Dell של העזרה )תיעוד Dell Help Documentation התוכניות כל התחל :Windows 7 Dell EDocs ותמיכה עזרה התחל :Windows Vista INSPIRON Intel Core i3 ליבה בעל Intel Pentium כפולה Intel Celeron AMD Turion II AMD Athlon II AMD Sempron Intel Core2 Duo ארבע בעל Intel Pentium ליבות Intel Celeron מחשב דגם מעבד Inspiron N5020 Inspiron M5030 Inspiron N5030 Dell של Inspiron N5020 Dell של Inspiron M5030 Dell של Inspiron N5030 Intel HM57 AMD M880G Intel GM45 מערכת שבבי ערכת Inspiron N5020 Inspiron M5030 Inspiron N

16 םיפסונ םיבאשמו עדימ רותיא אם עליך: לאתר מידע אודות שיטות בטיחות מומלצות עבור המחשב שלך לעיין במידע בנושא אחריות, תנאים והתניות )ארה"ב בלבד(, הוראות בנושא בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגונומי וכן הסכם רישיון למשתמש קצה לאתר את תג השירות/קוד השירות המהיר שלך עליך להשתמש בתג השירות כדי לבצע זיהוי של המחשב שלך בכתובת support.dell.com או לפנות לתמיכה הטכנית ראה: מסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת: החלק התחתון של המחשב Dell Support Center )מרכז התמיכה של Dell Support Center כדי להפעיל את.)Dell )מרכז התמיכה של,)Dell לחץ על הסמל שבשורת המשימות. support.dell.com לאתר מנהלי התקן והורדות; קובצי readme לגשת לתמיכה טכנית ולעזרה למוצר לבדוק את מצב ההזמנה שלך ברכישות חדשות לאתר פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות איתור מידע לעדכונים של הרגע האחרון אודות שינויים טכניים במחשב או חומר עזר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים. 73

17 איתור מידע ומשאבים נוספים אם עליך: להתקין מחדש את מערכת ההפעלה להפעיל תוכנית אבחון עבור המחשב להתקין מחדש את תוכנות המערכת של מחשב המחברת לקבל מידע נוסף אודות מערכת ההפעלה Microsoft Windows והתכונות לשדרג את המחשב עם רכיבים חדשים או נוספים, כמו כונן קשיח חדש להתקין מחדש או להחליף חלק בלוי או פגום ראה: "מדיית שחזור המערכת" בעמוד 61 Diagnostics Dell בעמוד 51 Downloads My Dell )ההורדות של Dell שלי( בעמוד 48 support.dell.com מדריך השירות בכתובת support.dell.com/manuals הערה: במדינות מסוימות, פתיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לפקיעת האחריות. בדוק את האחריות ואת מדיניות החזרת המוצרים שלך לפני שתעבוד בתוך המחשב. INSPIRON 72

18 עויס תלבק פנייה אל Dell לקוחות בארה"ב יתקשרו למספר 800-WWW-DELL) (. הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של.Dell חברת Dell מציעה כמה אפשרויות לתמיכה ולשירות באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה לפי מדינה ומוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורך. לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:. 1 בקר 1 בכתובת. 2 בחר 2 במדינה או באזור שלך.. 3 בחר 3 את קישור השירות או התמיכה בהתאם לדרישותיך. 4 המתאימה. 4 בחר בשיטת הפנייה לחברת Dell לך. 71

19 עויס תלבק זכור למלא את רשימת הפעולות לביצוע אבחון שלהלן. אם ניתן, הפעל את המחשב לפני שתתקשר לחברת Dell לקבלת סיוע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. ייתכן שתתבקש להקיש פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך ביצוע פעולות, או לנסות צעדים אחרים לפתרון הבעיה שניתן לבצע רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב נמצא בהישג ידך. רשימת פעולות לביצוע אבחון שם: תאריך: כתובת: מספר טלפון: תג שירות )ברקוד בחלק התחתון במחשב(: קוד שירות מהיר: מספר אישור להחזרת חומרים )אם סופק על ידי טכנאי תמיכה של :)Dell מערכת הפעלה וגרסה: התקנים: כרטיסי הרחבה: האם אתה מחובר לרשת? כן /לא רשת, גרסה ומתאם רשת: תוכניות וגרסאות: עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה כדי לברר את תוכן קובצי האתחול של המחשב. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס את כל הקבצים. אחרת, רשום את התוכן של כל קובץ לפני שתתקשר לחברת.Dell הודעת שגיאה, קוד צפצוף או קוד אבחון: תיאור הבעיה ופעולות שביצעת לפתרון הבעיה: 70

20 עויס תלבק לפני שתתקשר הערה: החזק את קוד המשלוח המהיר בהישג יד בעת ההתקשרות. הקוד יסייע למערכת המענה האוטומטי של Dell לנתב את שיחתך ביתר יעילות. ייתכן שתתבקש גם לספק את תג השירות שלך. איתור תג השירות תג השירות ממוקם על תווית בחלק התחתון של המחשב. 1 1 תג שירות 69

21 עויס תלבק החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לקבלת זיכוי הכן את כל הפריטים שברצונך להחזיר, לצורכי תיקון או לצורכי זיכוי, באופן הבא: הערה: לפני שתחזיר את המוצר ל- Dell, הקפד לגבות את כל הנתונים בכונן הקשיח ובכל התקן אחסון אחר במוצר. מחק כל מידע סודי, קנייני ואישי וכן מדיה נשלפת, כמו למשל תקליטורים וכרטיסי מדיה. Dell אינה אחראית למידע סודי, קנייני או אישי; נתונים אבודים או פגומים; או מדיה נשלפת פגומה או אבודה שעשויים להיכלל עם המוצר שיוחזר לך. 1.1 התקשר לחברת Dell לקבלת Return Material Authorization Number )מספר אישור להחזרת חומרים( וכתוב אותו בבירור ובאופן בולט על-גבי האריזה. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל Dell" בעמוד כלול 2 העתק של החשבונית ומכתב המתאר את סיבת ההחזרה.. 3 כלול 3 עותק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון )ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 70(, המציין את הבדיקות שערכת ואת הודעות השגיאה שהתקבלו ב- Diagnostics Dell )ראה Diagnostics" ell D " בעמוד 51(.. 4 כלול 4 אביזרים המשויכים לפריטים המוחזרים )כבלי חשמל, תוכנות, מדריכים וכן הלאה(, אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי.. 5 ארוז 5 את הציוד המיועד להחזרה בחומרי האריזה המקוריים )או שווי-ערך(. הערה: התשלום על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. באחריותך גם לבטח את המוצרים שאתה מחזיר, ואתה לוקח על עצמך את הסיכון שהם יאבדו במהלך המשלוח לחברת )COD( חבילות לתשלום בעת המסירה.Dell לא יתקבלו. הערה: מוצרים מוחזרים שלא עונים על כל הדרישות לעיל, יידחו על ידי הסניף המקבל של חברת Dell ויישלחו חזרה אליך. 68

22 עויס תלבק שירות מצב ההזמנות האוטומטי לבדיקת מצב הזמנה כלשהי של מוצרי Dell, באפשרותך לגשת לאתר upport.dell.com s, או להתקשר לשירות מצב ההזמנות האוטומטי. מענה קולי מבקש ממך להזין את המידע הדרוש לאיתור הזמנתך ולדיווח על מצבה. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל ell D " בעמוד 71. אם יש בעיה בהזמנה שלך, כגון רכיבים חסרים, רכיבים שגויים או חיוב שגוי, צור קשר עם שירות הלקוחות של.Dell כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונית או את ספח המשלוח. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל Dell" בעמוד 71. מידע על המוצר אם אתה זקוק למידע לגבי מוצרים אחרים שניתן לרכוש מחברת,Dell או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר בכתובת לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך או כדי לשוחח עם מומחה מכירות, ראה "פנייה אל Dell" בעמוד

23 עויס תלבק שירותים מקוונים באפשרותך ללמוד על מוצרים ושירותים של Dell באתרי האינטרנט הבאים: )מדינות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד( )יפן בלבד( )אירופה בלבד( )מדינות אמריקה הלטינית והקריביים( )קנדה בלבד( תוכל לגשת לתמיכה של Dell באמצעות אתרי האינטרנט וכתובות הדואר האלקטרוני הבאים: אתרי התמיכה של Dell support.dell.com support.jp.dell.com )יפן בלבד( support.euro.dell.com )אירופה בלבד( כתובות דואר אלקטרוני של התמיכה של Dell )מדינות אמריקה הלטינית והקריביים בלבד( )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( כתובות דואר אלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( )קנדה בלבד( פרוטוקול העברת קבצים אנונימי )FTP( ftp.dell.com התחבר כמשתמש:,anonymous והשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כסיסמה. 66

24 עויס תלבק כשתתבקש להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של,Dell הזן את קוד השירות המהיר לניתוב השיחה ישירות לאיש התמיכה המתאים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התיקייה Dell Accessories )עזרי Dell(, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Express Service Code )קוד שירות מהיר(, ופעל על-פי ההנחיות. הערה: חלק מהשירותים אינם תמיד זמינים בכל האתרים הנמצאים מחוץ לארה"ב. התקשר לנציג Dell לקבלת מידע אודות זמינות. תמיכה טכנית ושירות לקוחות שירות התמיכה של Dell זמין לענות על שאלותיך אודות החומרה של ell D. צוות התמיכה שלנו משתמש בתוכנית אבחון ממוחשבת כדי לספק מענה מהיר ומדויק. כדי לפנות לשירות התמיכה של,Dell ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 69 ולאחר מכן עיין בפרטים ליצירת קשר באזורך או עבור אל support.dell.com. DellConnect DellConnect הוא כלי פשוט לגישה מקוונת המאפשר לשותף השירות והתמיכה של Dell לגשת למחשב שלך באמצעות חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעיה ולתקנה, כל זאת תחת הפיקוח שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת. 65

25 INSPIRON קבלת סיוע אם נתקלת בבעיה במחשב, תוכל לבצע את הצעדים הבאים לשם אבחון הבעיה ופתרונה:. 1 ראה 1 "פתרון בעיות" בעמוד 41 לקבלת מידע והליכים הקשורים לבעיה במחשב.. 2 לקבלת 2 מידע נוסף לגבי פתרון בעיות, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell הזמין בכונן הקשיח או בכתובת.support.dell.com/manuals. 3 ראה 3 Diagnostics" Dell" בעמוד 51 לעיון בהליכים להפעלת.Dell Diagnostics.4 4 מלא את "רשימת הפעולות לביצוע אבחון" בעמוד השתמש 5 בערכת הכלים המקיפה של שירותים מקוונים של,Dell הזמינה באתר התמיכה של Dell upport.dell.com( s (, לקבלת עזרה בהתקנה והליכים לפתרון בעיות. ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 66 לקבלת רשימה מקיפה של התמיכה המקוונת של.Dell. 6 אם 6 השלבים שלעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 69. הערה: התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים. הערה: ייתכן שמערכת קודי השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות. 64

26 הלעפהה תכרעמ רוזחש הערה: אם תמתין זמן רב מדי ויופיע הסמל של מערכת ההפעלה, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft,Windows ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב ונסה שנית.. 3 בחר 3 Repair Your Computer )תקן את המחשב(. החלון System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( מופיע.. 4 בחר 4 פריסת מקלדת ולחץ על Next )הבא(.. 5 כדי 5 לגשת לאפשרויות השחזור, היכנס למחשב כמשתמש מקומי. כדי לגשת אל שורת הפקודה, הקלד את הערך administrator בשדה User name )שם משתמש(, ולאחר מכן לחץ על OK )אישור(. 6.6 לחץ על Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של.)Dell מסך הפתיחה של Dell Factory Image )Dell תמונת היצרן של )שחזור Restore מופיע. הערה: בהתאם לתצורה שהגדרת, ייתכן שיהיה עליך לבחור באפשרות Dell Factory Tools )כלי היצרן של )Dell ולאחר מכן באפשרות Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של.)Dell 7.7 לחץ על Next )הבא(. המסך Confirm Data Deletion )אישור מחיקת נתונים( יופיע. הערה: אם לא תרצה להמשיך בהפעלת שחזור תמונת היצרן, לחץ על Cancel )ביטול(.. 8 סמן 8 את תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך באתחול מחדש של הכונן הקשיח ובשחזור תוכנת המערכת להגדרות היצרן. לאחר מכן, לחץ על Next )הבא(. תהליך השחזור יתחיל והוא עשוי לארוך חמש דקות או יותר. בסיום השחזור של מערכת ההפעלה והיישומים המותקנים מראש למצב הראשוני, תוצג הודעה. 9 כדי להפעיל מחדש את. 9 לחץ על Finish )סיום( המחשב. 63

27 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell DataSafe" )ראה Local Backup "Local Backup בעמוד 58( כדי לשחזר את מערכת ההפעלה שלך השתמש ב- Restore Dell Factory Image )שחזור תמונת היצרן של )Dell רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת ההפעלה. אפשרות זו משחזרת את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל התוכניות והקבצים שהתווספו מאז קבלת המחשב כולל קובצי נתונים נמחקים לצמיתות מהכונן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובצי מוסיקה וכן הלאה. במידת האפשר, יש לגבות את כל הנתונים לפני השימוש ב- Restore Dell Factory Image )שחזור תמונת היצרן של.)Dell הפעלת Dell Factory Image Restore Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell התראה: שימוש ב- Image Dell Factory )Dell תמונת יצרן של )שחזור Restore מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם ניתן, גבה את הנתונים לפני שתשתמש באפשרות זו. השתמש ב- Image Dell Factory Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell רק אם השימוש בשחזור המערכת לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. הערה: Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell עשוי שלא להיות זמין במדינות מסוימות או במחשבים מסוימים. הערה: אם Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell אינו זמין במחשב שלך, השתמש ב- DataSafe Dell. 1 הפעל 1 את המחשב.. 2 עם 2 הופעת הסמל של,DELL הקש >F8 > מספר פעמים כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. 62

28 הלעפהה תכרעמ רוזחש מדיית שחזור המערכת התראה: למרות שמדיית שחזור המערכת מתוכננת לשמר את קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני שתעשה שימוש במדיית שחזור המערכת. באפשרותך להשתמש במדיית שחזור המערכת, שנוצרה באמצעות Dell DataSafe Local,Backup כדי להחזיר את הכונן הקשיח למצב ההפעלה שבו הוא היה כאשר רכשת את המחשב, ובו-בזמן לשמר את קובצי הנתונים שבמחשב. השתמש במדיית שחזור המערכת במקרים הבאים: כשל במערכת ההפעלה שמונע שימוש באפשרויות השחזור שמותקנות במחשב. כשל בכונן הקשיח שמונע שחזור נתונים. כדי לשחזר את תמונת היצרן של המחשב שברשותך באמצעות מדיית שחזור המערכת:. 1 הכנס 1 את התקליטור או מפתח ה- USB של שחזור המערכת והפעל מחדש את המחשב.. 2 כאשר 2 מופיע הסמל, DELL הקש מייד על.>F12< הערה: אם תמתין זמן רב מדי והסמל של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft,Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית.. 3 בחר 3 את התקן האתחול המתאים מהרשימה ולחץ על.>Enter<.4 4 בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להשלים את תהליך השחזור. 61

29 הלעפהה תכרעמ רוזחש שדרוג ל- Local Dell DataSafe Backup Professional 6.6 בחר Dell DataSafe Restore and System מהתפריט Emergency Backup Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך. הערה: תהליך השחזור עשוי לארוך שעה או יותר בהתאם לגודל הנתונים שיש לשחזר. הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Knowledge Base מספר בכתובת support.dell.com. הערה: ייתכן ש- Local Dell DataSafe Backup Professional מותקן במחשב שלך, אם הזמנת אותו בעת הרכישה. Dell DataSafe Local Backup Professional מספק תכונות נוספות שמאפשרות לך: לגבות ולשחזר את המחשב שלך לפי סוגי קבצים לגבות קבצים להתקן אחסון מקומי לתזמן גיבויים אוטומטיים כדי לשדרג ל- Backup Dell DataSafe Local :Professional 1.1 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Dell DataSafe Local Backup בשורת המשימות. 2.2 לחץ עלNow! Upgrade )שדרג כעת!(.3 3 בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להשלים את תהליך השדרוג. 60

30 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell DataSafe Local Backup Basic הערה: אם Dell DataSafe Local Backup אינו זמין במחשב שלך, השתמש ב- Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell )ראה Image" Dell Factory "]Dell תמונת היצרן של ]שחזור Restore בעמוד 62( כדי לשחזר את מערכת ההפעלה שלך. באפשרותך להשתמש ב- Local Dell DataSafe Backup כדי לשחזר את הכונן הקשיח למצב ההפעלה שבו הוא היה כאשר רכשת את המחשב, ובו-בזמן לשמר את קובצי הנתונים. Dell DataSafe Local Backup מאפשר לך: לגבות ולשחזר את המחשב למצב הפעלה מוקדם יותר ליצור מדיה לשחזור המערכת כדי לשחזר את תמונת היצרן ובו-בזמן לשמר את קובצי הנתונים:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 נתק 2 את כל ההתקנים )כונן, USB מדפסת וכו'( המחוברים למחשב והסר חומרה פנימית שהוספה לאחרונה למחשב. הערה: אל תנתק את מתאם ה- AC.. 3 הפעל 3 את המחשב.. 4 עם 4 הופעת הסמל של,DELL הקש >F8 > מספר פעמים כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם תמתין זמן רב מדי והסמל של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft,Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. 5 )תקן את. 5 בחר Repair Your Computer המחשב(. 59

31 הלעפהה תכרעמ רוזחש ביטול שחזור המערכת האחרון הערה: לפני ביטול שחזור המערכת האחרון, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתוח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.. 1 לחץ 1 על התחל.. 2 בתיבה 2 חיפוש, הקלד שחזור המערכת והקש.>Enter<. 3 לחץ 3 על בטל את השחזור האחרון שלי ולחץ על הבא. Dell DataSafe Local Backup התראה: השימוש ב- Local Dell DataSafe Backup מסיר לצמיתות תוכניות ומנהלי התקן שהותקנו לאחר שקיבלת את המחשב. הכן מדיית גיבוי של היישומים שעליך להתקין במחשב לפני השימוש ב- Dell.DataSafe Local Backup השתמש ב- Backup Dell DataSafe Local רק אם השימוש בשחזור המערכת לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. התראה: למרות ש- Local Dell Datasafe Backup מתוכנן לשמר את קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני שתעשה שימוש ב- DataSafe Dell.Local Backup הערה: ייתכן ש- Local Dell DataSafe Backup לא יהיה זמין בכל האזורים. 58

32 הלעפהה תכרעמ רוזחש שחזור המערכת מערכת ההפעלה Windows מספקת אפשרות של שחזור המערכת המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם )מבלי להשפיע על קובצי נתונים(, אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. כל שינוי המבוצע באמצעות שחזור המערכת הוא הפיך לגמרי. התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. שחזור המערכת אינו בודק את קובצי הנתונים ואינו משחזר אותם. הפעלת שחזור המערכת. 1 לחץ 1 על התחל.. 2 בתיבה 2 חיפוש, הקלד שחזור המערכת והקש.>Enter< הערה: ייתכן שיופיע החלון בקרת חשבון משתמש. אם אתה מנהל המערכת של המחשב, לחץ על המשך; אחרת, פנה למנהל המערכת כדי להמשיך בביצוע הפעולה הרצויה.. 3 לחץ 3 על הבא ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. במקרה ששימוש בשחזור המערכת לא פתר את הבעיה, באפשרותך לבטל את שחזור המערכת האחרון. 57

33 שחזור מערכת ההפעלה באפשרותך לשחזר את מערכת ההפעלה במחשב באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: התראה: שימוש ב- Restore Dell Factory Image )שחזור תמונת היצרן של )Dell או בתקליטור Operating System )מערכת הפעלה( מוחק לצמיתות את כל קובצי הנתונים שבמחשב. אם אפשר, גבה את קובצי הנתונים לפני שתשתמש באפשרויות אלה. INSPIRON אפשרות שחזור המערכת Dell DataSafe Local Backup מדיית שחזור המערכת Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת היצרן של )Dell תקליטור Operating System )מערכת ההפעלה( 56 שימוש כפתרון הראשון כששחזור המערכת אינו פותר את הבעיה כשכשל במערכת ההפעלה מונע את השימוש בשחזור המערכת וב- Backup DataSafe Local בעת התקנת תמונת היצרן בכונן קשיח שהותקן לאחרונה כדי לשחזר את המחשב למצב ההפעלה שבו היה כשקיבלת אותו כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה בלבד במחשב הערה: התקליטור Operating System )מערכת הפעלה( עשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך.

34 הכימת ילכב שומיש. 9 עם 9 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחר אפשרות(. 10 כדי 10 לצאת מ- Diagnostic Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, לחץ על Exit )יציאה(. 1 הוצא 11 את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( מהכונן. 55

35 הכימת ילכב שומיש הפעלת Dell Diagnostics מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותכניות שירות( עשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. 1.1 הכנס את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( לכונן..2 2 כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. כאשר מופיע הסמל של,DELL הקש מייד על.>F12< הערה: אם תמתין זמן רב מדי והסמל של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft,Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית הגדרת המערכת.. 3 כאשר 3 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, סמן את CD/DVD/CD-RW והקש.>Enter< 4.4 בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM )אתחל מכונן תקליטורים( והקש.>Enter<. 5 הקלד 5 1 כדי להפעיל את תפריט התקליטור והקש על >Enter< כדי להמשיך. 6.6 ברשימה הממוספרת, בחר באפשרות Run the 32 Bit Dell Diagnostics )הפעל את תוכנית Dell Diagnostics ל- 32 סיביות(. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.. 7 בחר 7 את הבדיקה שברצונך להפעיל.. 8 אם 8 במהלך בדיקה המערכת נתקלת בבעיה, מופיעה הודעה עם קוד שגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה וצור קשר עם Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. תג השירות עוזר לך לזהות את המחשב שלך בכל פנייה ל- Dell. 54

36 שומיש ילכב הכימת כה. עד זו במערכת בעיות נמצאו )לא בדיקות שאר את לבצע רוצה אתה האם או דקות 30 יימשך זה תהליך הזיכרון? ]מומלץ[(. להמשיך? ברצונך האם יותר. <, >y הקש בזיכרון, בבעיות נתקלת אם.c c >n<. הקש אחרת "Booting הבאה ההודעה תגצומd.d Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key את )מאתחל to continue." כדי.Dell של האבחון תוכנית מחיצת כלשהו(. מקש על הקש להמשיך, לחלון לעבור כדי כלשהו מקש על. eהקש e אפשרות(. )בחר Choose An Option לא האתחול( לפני המערכת )בדיקת ה- PSA אם מופעל: Dell את להפעיל כדי כלשהו מקש על הקש לאבחון השירות תוכנית ממחיצת Diagnostics Choose An Option לחלון ועבור הקשיח בכונן אפשרות(. )בחר להפעיל. שברצונך הבדיקה את. 4 בחר 4 בבעיה, נתקלת המערכת בדיקה במהלך. 5 אם 5 הבעיה. ותיאור שגיאה קוד עם הודעה מופיעה קשר וצור הבעיה ותיאור השגיאה קוד את רשום 71(. בעמוד "Dell אל "פנייה )ראה Dell עם בחלק מוצג המחשב של השירות תג הערה: עוזר השירות תג בדיקה. מסך כל של העליון ל- Dell. פנייה בכל שלך המחשב את לזהות לך כדי הבדיקה מסך את סגור הבדיקות, סיום. 6 עם 6 )בחר Choose An Option החלון אל לחזור אפשרות(. מחדש ולהפעיל 7 Dell מ- Diagnostic לצאת. 7 כדי )יציאה(. Exit על לחץ המחשב, את 53

37 הכימת ילכב שומיש הפעלת Dell Diagnostics מהכונן הקשיח Dell Diagnostics ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירות לאבחון. הערה: אם תמתין זמן רב מדי והסמל של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft,Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: אם מופיעה הודעה המציינת כי לא נמצאה מחיצה של תוכנית שירות לאבחון, הפעל את Dell Diagnostics מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. אם מופעל PSA )בדיקת המערכת לפני אתחול(:. aבדיקת a המערכת לפני האתחול תתחיל לבצע את הבדיקות.. bאם b PSA מושלם בהצלחה, מוצגת ההודעה הבאה: problems" No have been found with this system so far.do you want to run the remaining memory tests?this will take about 30 minutes or more.do you want to "continue?(recommended( 52 הערה: אם המחשב אינו מציג תמונת מסך, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל Dell" בעמוד 71(.. 1 ודא 1 שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך שהוא תקין.. 2 הפעל 2 )או הפעל מחדש( את המחשב., 3 הקש מייד על. 3 כאשר מופיע הסמל DELL >F12<. בחר Diagnostics )אבחון( מתפריט האתחול והקש.>Enter< פעולה זאת עשויה להפעיל את Pre-Boot System Assessment (PSA) )בדיקת המערכת לפני האתחול( במחשב שלך.

38 הכימת ילכב שומיש Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת ההפעלה, או מזוהה אך תצורתו מוגדרת בצורה שגויה, באפשרותך להשתמש ב- Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( כדי לפתור את בעיית אי התאימות. להפעלת H ardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה(:. 1 לחץ 1 על התחל עזרה ותמיכה. 2.2 הקלד hardware troubleshooter )פותר בעיות החומרה( בשדה החיפוש והקש >Enter< כדי להתחיל בחיפוש..3 3 בתוצאות החיפוש, בחר באפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ובצע את שלבי הפתרון הנותרים. Dell Diagnostics אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 45 והפעל את Dell Diagnostics לפני שתפנה אל Dell בבקשה לסיוע טכני. הערה: Dell Diagnostics פועלת רק במחשבי.Dell הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותכניות שירות( עשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. ודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית השירות להגדרת המערכת ושהוא פעיל. הקש על >F2< במהלך POST )בדיקה עצמית בהפעלה( כדי להיכנס ל- Utility System Setup (BIOS) )תוכנית השירות להגדרת מערכת.)]BIOS[ הפעל את Dell Diagnostics מהכונן הקשיח או מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 51

39 הכימת ילכב שומיש CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range.dell recommends that you back up your data regularly.a parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem )התראה - מערכת הניטור העצמי של הכונן הקשיח דיווחה שפרמטר חרג מטווח הפעולה הרגיל שלו. חברת Dell ממליצה לגבות את הנתונים בקביעות. פרמטר שחורג מהטווח עשוי לציין בעיה אפשרית בכונן הקשיח( שגיאת.M.A.R.T S, כשל אפשרי בכונן הדיסק הקשיח. פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל Dell" בעמוד 71(. No boot device available )אין התקן אתחול זמין( אין מחיצה שניתנת לאתחול בכונן הקשיח, כבל הכונן הקשיח רופף, או שלא קיים התקן הניתן לאתחול. 50 אם הכונן הקשיח הוא התקן האתחול שלך, ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שהכונן מותקן כהלכה ושהוא מחולק למחיצות כהתקן אתחול. היכנס להגדרת המערכת וודא שפרטי רצף האתחול נכונים )עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell שבכונן הקשיח שלך או באתר התמיכה של Dell בכתובת.)support.dell.com/manuals No timer tick interrupt )אין פסיקה לתקתוק קוצב זמן( ייתכן ששבב כלשהו בלוח המערכת אינו פועל כהלכה או שאירע כשל בלוח המערכת. פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. USB over current error )שגיאת זרם יתר ב- SB U ( נתק את התקן ה- USB. התקן ה- USB שלך זקוק לאספקת חשמל גבוהה יותר כדי לפעול באופן תקין. השתמש במקור חשמל חיצוני כדי לחבר את התקן ה- SB U, או אם ההתקן שלך כולל שני כבלי SB U, חבר את שניהם.

40 הכימת ילכב שומיש שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה. פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. CMOS checksum error )שגיאה בסכום ביקורת של CMOS( כשל אפשרי בלוח המערכת או סוללת RTC חלשה. החלף את הסוללה )ראה את מדריך השירות בכתובת Dell או פנה אל support.dell.com/manuals ]ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71[(. Hard-disk (HDD) drive failure )כשל דיסק קשיח( ייתכן כשל דיסק קשיח בעת ביצוע POST של הדיסק הקשיח. פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. Hard-disk drive read failure )כשל בקריאת כונן הדיסק הקשיח( ייתכן כשל דיסק קשיח בעת בדיקת האתחול של כונן הדיסק הקשיח. פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. Keyboard failure )כשל מקלדת( כשל במקלדת או כבל רופף. החלף את המקלדת, )עיין במדריך השירותבכתובת support.dell.com/manuals(. 49 הודעות מערכת אם ישנה בעיה או שגיאה במחשב שלך, הוא עשוי להציג 'הודעת מערכת' שתסייע לך לזהות את הגורם לבעיה ואת הפעולה הדרושה לפתרון הבעיה. הערה: אם ההודעה שקיבלת אינה מופיעה בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה או של התוכנית שאותה הפעלת כאשר ההודעה הופיעה. לחלופין, באפשרותך לעיין במדריך הטכנולוגיה של Dell הזמין בכונן הקשיח שלך או בכתובת support.dell.com/manuals או פנה אל Dell )ראה "פנייה ל- Dell" בעמוד 71(. Alert!Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell)התראה! Technical Support ניסיונות קודמים לאתחול מערכת זו נכשלו בנקודת ביקורת.]nnnn[ לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, רשום נקודת ביקורת זו ופנה לתמיכה הטכנית של Dell( המחשב נכשל בהשלמת שגרת האתחול

41 הכימת ילכב שומיש My Dell Downloads )ההורדות של Dell שלי( הערה: ייתכן ש- Downloads My Dell )ההורדות של Dell שלי( לא יהיה זמין בכל האזורים. כמה מהתוכנות המותקנות מראש במחשב החדש שלך לא כוללות תקליטור או תקליטור DVD לגיבוי. תוכנות אלו זמינות ב- Downloads My Dell )ההורדות של Dell שלי(. מאתר זה תוכל להוריד תוכנות לצורך התקנה מחדש או ליצור מדיית גיבוי משלך. כדי להירשם ל- Downloads My Dell )ההורדות של Dell שלי( ולהשתמש בו:.1 1 בקר בכתובת.downloadstore.dell.com/media Detailed System Information )מידע מפורט אודות המערכת( הצג מידע מפורט אודות תצורות החומרה ומערכת ההפעלה שלך; גש אל עותקים של הסכמי השירות שלך, למידע אודות האחריות ולאפשרויות לחידוש האחריות. Get Help )קבלת עזרה( הצג את אפשרויות התמיכה הטכנית, התמיכה בלקוחות, הסיורים וההדרכות, הכלים המקוונים, והמדריך למשתמש של,Dell כמו גם מידע אודות האחריות, שאלות נפוצות ועוד. Backup and Recovery )גיבוי ושחזור( צור מדיית גיבוי, והפעל את כלי השחזור ואת גיבוי הקבצים המקוון. System Performance Improvement Offers )הצעות לשיפור ביצועי המערכת( רכוש פתרונות תוכנה וחומרה שיסייעו בשיפור ביצועי המערכת. לקבלת מידע נוסף אודות Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell ולהורדה והתקנה של כלי תמיכה זמינים, עבור אל הכתובת.DellSupportCenter.com. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להירשם ולהוריד את התוכנה.. 3 התקן 3 מחדש את התוכנה או צור מדיית גיבוי לצורך שימוש עתידי 48

42 INSPIRON שימוש בכלי תמיכה Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell כל התמיכה הנחוצה במקום נוח אחד. )Dell התמיכה של )מרכז Dell Support Center מספק התראות מערכת, הצעות לשיפור הביצועים, מידע אודות המערכת, וקישורים לכלים ושירותי אבחון נוספים של.Dell להפעלת היישום, לחץ על התחל כל התוכניות Dell Center Dell Support )מרכז התמיכה של Dell ( Dell Launch Support Center )הפעל את מרכז התמיכה של.)Dell דף הבית של Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell מציג את מספר הדגם, תג השירות, קוד השירות המהיר, ומצב האחריות של המחשב, וכן התראות לשיפור ביצועי המחשב. דף הבית מספק גם קישורים עבור גישה אל: PC Checkup בצע אבחוני חומרה, זהה איזו תוכנית עושה שימוש ברוב הזיכרון בכונן הקשיח, ונהל מעקב אחר השינויים שמתבצעים במחשב מדי יום. תוכניות עזר ב- Checkup PC Manager Drive Space )מנהל שטחים בכונן( נהל את הכונן הקשיח באמצעות ייצוג חזותי של השטח שנצרך על ידי כל סוג קובץ. Performance and Configuration History )היסטוריית ביצועים ותצורה( נטר אירועים ושינויים שמתרחשים במערכת במשך הזמן. תוכנית עזר זו מציגה את כל הסריקות והבדיקות שהתבצעו בחומרה, את השינויים במערכת, את האירועים הקריטיים ואת נקודות השחזור, ביום ההתרחשות. 47

43 תויעב ןורתפ אם המחשב מפסיק להגיב או שמופיע מסך כחול התראה: אם לא ניתן לבצע כיבוי מסודר של מערכת ההפעלה, אתה עלול לאבד נתונים. אם אינך מצליח לקבל תגובה מהמחשב בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזת העכבר, לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם אתה נתקל בבעיות תוכנה אחרות גבה את הקבצים שלך מיד. השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הכונן הקשיח או את התקליטורים. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך תפריט התחל. עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות: ודא כי התוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב. ודא כי המחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע, עיין בתיעוד של התוכנה. ודא כי התוכנה הותקנה והוגדרה כיאות. ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית. במידת הצורך, הסר את התוכנית והתקן אותה מחדש. 46

44 ןורתפ תויעב תוכנה ובעיות נעילות ה- AC מתאם שכבל ודא פועל אינו המחשב אם החשמל. ולשקע למחשב היטב מחובר פעולת את סיים להגיב מפסיקה תוכנית אם התוכנית:.> Ctrl><Shift><Esc< בו-זמנית. 1 הקש 1. יישומים על. 2 לחץ 2 מגיבה שאינה התוכנית על. 3 לחץ 3. משימה סיים על. 4 לחץ 4 בתיעוד עיין ושוב שוב קורסת תוכנית אם ולאחר התוכנית את הסר הצורך, במקרה התוכנה. מחדש. אותה התקן מכן הוראות כוללות תוכנות כלל, בדרך הערה:.)DVD או CD( בתקליטור או בתיעוד התקנה של קודמת לגרסה מיועדת מסוימת תוכנית אם Microsoft Windows ההפעלה מערכת תאימות אשף התוכניות. תאימות אשף את הפעל כך תוכנית של התצורה את מגדיר התוכניות של יותר ישנה לגרסה דומה בסביבה שתופעל.Microsoft Windows ההפעלה מערכת סביבות Windows 7 הבקרה לוח התחל על. 1 לחץ 1 עבור שנוצרו תוכניות הפעל תוכניות.Windows של קודמות גירסאות. הבא על לחץ הפתיחה,. 2 במסך 2 המסך. על-גבי המופיעות ההוראות את. 3 בצע 3 Windows Vista הבקרה לוח התחל על. 1 לחץ 1 עם יותר ישנה בתוכנית השתמש תוכניות Windows. של זו גירסה. הבא על לחץ הפתיחה,. 2 במסך 2 המסך. על-גבי המופיעות ההוראות את. 3 בצע 3 45

45 תויעב ןורתפ אם אתה נתקל בהפרעה שמשבשת קליטה במחשב אות לא רצוי גורם להפרעה על ידי שיבוש או חסימה של אותות אחרים. מספר גורמים אפשריים להפרעות כוללים: כבלים מאריכים של חשמל, מקלדת ועכבר. התקנים רבים מדי מחוברים לאותו מפצל חשמל. מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל. בעיות זיכרון אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות שבהן אינך משתמש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרת. בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. החזר את מודולי הזיכרון למחברים )עיין במדריך השירות בכתובת support.dell.com/manuals לקבלת הוראות(. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. אם נתקלת בבעיות זיכרון אחרות הפעל את Dell Diagnostics )ראה Dell" iagnostics D " בעמוד 51(. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. 44

46 תויעב ןורתפ בעיות הפעלה אם נורית ההפעלה כבויה המחשב כבוי, במצב שינה, או אינו מקבל חשמל. לחץ על לחצן ההפעלה. אם המחשב מכובה או במצב שינה, הוא חוזר להפעלה רגילה. הכנס היטב את כבל מתאם ה- AC למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל. אם המחשב מחובר למפצל חשמל, ודא שמפצל החשמל מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל. עקוף באופן זמני התקנים להגנת מתח החשמל, מפצלי שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלכה. ודא ששקע החשמל תקין. לשם כך חבר לו מכשיר אחר, כגון מנורה. אם נורית ההפעלה דולקת בלבן קבוע והמחשב אינו מגיב ייתכן שהצג אינו מגיב. לחץ על לחצן ההפעלה עד שהמחשב נכבה ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. אם נורית ההפעלה מהבהבת בלבן המחשב נמצא במצב המתנה או ייתכן שהצג אינו מגיב. הקש על מקש במקלדת, הזז את העכבר המחובר, העבר אצבע על מקלדת המגע, או לחץ על לחצן ההפעלה כדי לחזור לפעילות רגילה. אם התצוגה אינה מגיבה, לחץ על לחצן ההפעלה עד שהמחשב נכבה ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. בדוק את חיבורי הכבל של מתאם. AC אם מתאם AC כולל נורית, ודא שהנורית במתאם ה- AC דולקת. 43

47 תויעב ןורתפ בעיות רשת חיבורים אלחוטיים אם חיבור הרשת האלחוטית מתנתק הנתב האלחוטי אינו מקוון או שאפשרות האלחוט במחשב נוטרלה. בדוק את הנתב האלחוטי כדי לוודא שהוא מופעל ומחובר למקור הנתונים שלך )מודם כבלים או רכזת רשת(. ודא שהאלחוט מאופשר )ראה "איפשור או ניטרול האלחוט" בעמוד 12(. צור מחדש את החיבור לנתב האלחוטי )ראה "הגדרת חיבור אלחוטי" בעמוד 15(. ייתכן שהפרעה כלשהי חוסמת את החיבור האלחוטי שלך או מפריעה לו. נסה לקרב את המחשב לנתב האלחוטי. חיבורים קוויים אם חיבור הרשת הקווית מתנתק כבל הרשת רופף או פגום. בדוק את הכבל כדי לוודא שהוא מחובר ולא פגום. 42

48 INSPIRON פתרון בעיות סעיף זה מספק מידע אודות פתרון בעיות במחשב שלך. אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה באמצעות ההנחיות הבאות, ראה "שימוש בכלי תמיכה" בעמוד 47 או "פנייה אל Dell" בעמוד 71. קודי צפצוף במהלך ההפעלה, המחשב עשוי להשמיע סדרת צפצופים אם ישנן שגיאות או בעיות. סדרת צפצופים זו, הנקראת קוד צפצוף, מזהה בעיה. במקרה כזה, רשום את קוד הצפצוף וצור קשר עם Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 71(. הערה: כדי להחליף חלקים, עיין במדריך השירות בכתובת support.dell.com/manuals. קוד צפצוף אחד שניים שלושה ארבעה חמישה בעיה אפשרית כשל אפשרי בלוח המערכת כשל בסכום ביקורת )checksum( של BIOS ROM לא זוהה RAM הערה: אם התקנת או החלפת את מודול הזיכרון, ודא שמודול הזיכרון מונח במקומו כהלכה. כשל אפשרי בלוח המערכת שגיאה בערכת השבבים כשל קריאה/כתיבה ב- RAM כשל שעון זמן אמת שישה כשל כרטיס או שבב וידאו שבעה כשל מעבד שמונה כשל צג 41

49 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש Dell Dock Dell Dock הוא קבוצת סמלים המספקים גישה קלה ליישומים, קבצים ותיקיות נפוצים. אפשר להתאים אישית את ה- Dock על ידי: הוספה והסרה של סמלים קיבוץ סמלים קשורים לקטגוריות שינוי הצבע והמיקום של ה- Dock שינוי תפקוד הסמלים הוספת קטגוריה 1.1 לחץ לחיצה ימנית על ה- Dock, לחץ על Add )הוספה( Category )קטגוריה(. מוצג חלון Add/Edit Category )הוספה/ עריכה של קטגוריה(.. 2 הזן 2 שם של קטגוריה בשדה Title )כותרת(. 3.3 בחר סמל עבור הקטגוריה מהתיבה Select an image: )בחר תמונה:(.. 4 לחץ 4 על Save )שמור(. הוספת סמל גרור ושחרר את הסמל ב- Dock או בקטגוריה. הסרת קטגוריה או סמל. 1 לחץ 1 לחיצה ימנית על הקטגוריה או הסמל שעל ה- Dock ולחץ על Delete shortcut )מחק קיצור דרך( או Delete category )מחק קטגוריה(.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. התאמה אישית של ה- Dock. 1 לחץ 1 לחיצה ימנית על ה- Dock ולחץ על Advanced Setting... )הגדרות מתקדמות...(..2 2 בחר את האפשרות הרצויה כדי להתאים אישית את ה- Dock. 40

50 Dell DataSafe Online Backup הערה: ייתכן ש- Backup Dell DataSafe Online לא יהיה זמין בכל האזורים. הערה: למהירויות גבוהות של העלאה והורדה, מומלץ חיבור פס רחב. תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש Dell DataSafe Online הוא שירות גיבוי ושחזור אוטומטי המסייע להגן על הנתונים החשובים שלך ועל קבצים חשובים אחרים מפני אסונות כגון גניבה, שריפה או אסונות טבע. באפשרותך לגשת לשירות במחשב שברשותך באמצעות חשבון המוגן על ידי סיסמה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל delldatasafe.com. לקביעת לוח זמנים לגיבויים:. 1 לחץ 1 לחיצה כפולה על הסמל של Dell DataSafe Online בשורת המשימות.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. 39

51 שומיש שומישמב בשחמב תרבחמה התוכנה תכונות Dell של הטכנולוגיה במדריך עיין זה, בסעיף המתוארות התכונות אודות נוסף מידע לקבלת הערה: הבא: במיקום או support.dell.com/manuals בכתובת )Dell של העזרה )תיעוד Dell Help Documentation התוכניות כל התחל :Windows 7 Dell EDocs ותמיכה עזרה התחל :Windows Vista ותקשורת פרודוקטיביות אלקטרוניים. וגיליונות עלונים ברכה, כרטיסי חוברות, מצגות, ליצור כדי שלך במחשב להשתמש באפשרותך תוכנות אילו שלך הרכש בהזמנת בדוק דיגיטליים. ותצלומים תמונות ולהציג לערוך באפשרותך כן, כמו שלך. במחשב מותקנות ולהעלות אלקטרוני דואר חשבון להגדיר אינטרנט, לאתרי לגשת באפשרותך לאינטרנט, ההתחברות לאחר קבצים. ולהוריד ומולטימדיה בידור רדיו ולתחנות למוזיקה ולהאזין במשחקים לשחק וידאו, בסרטי לצפות כדי במחשב להשתמש באפשרותך באינטרנט. וטלפונים דיגיטליות מצלמות כגון ניידים, מהתקנים ווידאו תמונות קובצי ולהעתיק להוריד באפשרותך להקליט ניתן שאותם ווידאו מוזיקה קובצי וליצור לארגן לך מאפשרים אופציונליים תוכנה יישומי סלולריים. ישירות ולהציג להפעיל או לבידור, יד כף והתקני MP3 נגני כגון ניידים במוצרים לשמור דיסק, על-גבי למחשב. המחוברים ביתי קולנוע וציוד מקרנים טלוויזיה, במכשירי 38

52 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש תפס נעילת הסוללה 1 סוללה 2 תפס שחרור הסוללה 3 37

53 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש הסרה והחלפה של הסוללה אזהרה: לפני שמתחילים לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות שסופקו עם המחשב. אזהרה: שימוש בסוללה שאינה תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. במחשב זה יש להשתמש בסוללה שנרכשה מ- ell D בלבד. אין להשתמש בסוללות ממחשבים אחרים. אזהרה: לפני הסרת הסוללה, כבה את המחשב והסר את הכבלים החיצוניים )לרבות מתאם AC(. כדי להסיר את הסוללה:. 1 כבה 1 את המחשב והפוך אותו.. 2 הסט 2 את תפס שחרור הסוללה ואת תפס נעילת הסוללה למצב לא נעול.. 3 החלק 3 את הסוללה והוצא אותה ממפרץ הסוללות. כדי להחליף סוללה:. 1 יישר 1 את הלשוניות שעל-גבי הסוללה עם החריצים שבמפרץ הסוללה.. 2 החלק 2 את הסוללה לתוך מפרץ הסוללה, עד שתיכנס למקומה בנקישה.. 3 הסט 3 את תפס נעילת הסוללה למצב נעול. 36

54 שומיש שומישמב בשחמב תרבחמה כבויה. או פועלת המצלמה אם מציין מצלמה פעילות מחוון וצ'אט. ועידה שיחות וידאו, ללכידת מובנית מצלמה מצלמה מידע לקבלת המחשב. רכישת בעת שבחרת לאפשרויות בהתאם שונה להיות עשוי שלך הצג צג או support.dell.com/manuals בכתובת Dell של הטכנולוגיה במדריך עיין צגים, אודות נוסף הבא: במיקום )Dell של העזרה )תיעוד Dell Help Documentation התוכניות כל התחל :Windows 7 Dell EDocs ותמיכה עזרה התחל :Windows Vista 35

55 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש תכונות הצג 1 34

56 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש תקליטור 1 ציר הכונן 2 מגש כונן אופטי 3 לחצן פליטה 4 33

57 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש שימוש בכונן האופטי התראה: בעת פתיחה או סגירה של מגש הכונן האופטי, אל תלחץ עליו כלפי מטה. כאשר הכונן אינו בשימוש, השאר את מגש הכונן האופטי סגור. התראה: אל תזיז את המחשב בעת הפעלה או צריבה של תקליטור. כונן אופטי זה מפעיל או צורב תקליטורים או תקליטורי.DVD ודא שהצד המודפס או הכתוב פונה כלפי מעלה כאשר אתה מניח את התקליטורים במגש הכונן האופטי. כדי להניח תקליטור בכונן האופטי:. 1 לחץ 1 על לחצן הפליטה בכונן האופטי.. 2 משוך 2 את מגש הכונן האופטי.. 3 הנח 3 את התקליטור, כשהתווית פונה כלפי מעלה, במרכז מגש הכונן האופטי והצמד את התקליטור לציר הכונן.. 4 דחוף 4 את מגש הכונן האופטי חזרה לתוך הכונן. 32

58 מרכז הניידות של Windows. 1 לחץ 1 על המקשים < <>X< כדי להפעיל את מרכז הניידות של. Windows תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש. 2 בשורת 2 מקשי הפונקציה, בחר Function Key )מקש פונקציה( או Multimedia Key )מקש מולטימדיה(. השתקת הקול הפחתה של עוצמת הקול הגברה של עוצמת הקול הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם הפעלה או השהיה הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא 31

59 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש מקשי בקרת המולטימדיה מקשי בקרת המולטימדיה ממוקמים בשורת מקשי הפונקציה שבמקלדת. לשימוש בפקדי המולטימדיה, הקש על מקש המולטימדיה הדרוש. באפשרותך להגדיר את התצורה של מקשי בקרת המולטימדיה באמצעות System Setup (BIOS) Utility )תוכנית השירות להגדרת מערכת.Windows או מרכז הניידות של )]BIOS[ )]BIOS[ השירות להגדרת מערכת )תוכנית System Setup (BIOS) Utility 1.1 הקש על >F2< במהלך POST )בדיקה עצמית בהפעלה( כדי להיכנס ל-( BIOS ) System Setup.)]BIOS[ השירות להגדרת מערכת )תוכנית Utility. 2 ב- Behavior 2 Function Key )התנהגות מקש הפונקציה(, בחר Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( או Function Key First )מקש פונקציה ראשון(. Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( הגדרת ברירת מחדל. לחץ על כל מקש מולטימדיה כדי לבצע את פעולת המולטימדיה המשויכת לו. כדי להשתמש במקש פונקציה, הקש > Fn< + מקש הפונקציה הדרוש. Function Key First )מקש פונקציה ראשון( לחץ על כל מקש פונקציה כדי לבצע את הפעולה המשויכת לו. לפעילות מולטימדיה, הקש > Fn< + מקש בקרת המולטימדיה הדרוש. הערה: האפשרות Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( פעילה במערכת ההפעלה בלבד. 30

60 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש זום מאפשר לך להגדיל או להקטין את תוכן המסך. תכונת הזום כוללת: זום באצבע אחת מאפשר זום להקטנה או הגדלה. זום להגדלה: העבר אצבע כלפי מעלה באזור הזום )הקצה השמאלי של מקלדת המגע(. זום להקטנה: העבר אצבע כלפי מטה באזור הזום )הקצה השמאלי של מקלדת המגע(. 29

61 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש מחוות מקלדת מגע גלילה מאפשרת לך לגלול בתוכן. תכונת הגלילה כוללת: גלילה מסורתית מאפשר גלילה למעלה או למטה וימינה או שמאלה. לגלילה כלפי מעלה או כלפי מטה: הזז אצבע כלפי מעלה או כלפי מטה באזור הגלילה האנכי )בקצה הימני של מקלדת המגע(. לגלילה ימינה או שמאלה: הזז אצבע ימינה או שמאלה באזור הגלילה האופקי )בקצה התחתון של מקלדת המגע(. גלילה מעגלית מאפשר גלילה למעלה או למטה וימינה או שמאלה. לגלילה כלפי מעלה או כלפי מטה: העבר אצבע בתנועה מעגלית בכיוון השעון באזור הגלילה האנכי )הקצה הימני ביותר של מקלדת המגע( כדי לגלול כלפי מעלה, או תנועה מעגלית נגד כיוון השעון לגלילה כלפי מטה. לגלילה ימינה או שמאלה: העבר אצבע בתנועה מעגלית בכיוון השעון באזור הגלילה האופקי )החלק התחתון ביותר של מקלדת המגע( כדי לגלול ימינה, או תנועה מעגלית נגד כיוון השעון כדי לגלול שמאלה. 28

62 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש לחצן הפעלה מכבה ומפעיל את המחשב בעת לחיצה. שורת מקשי הפונקציה בשורה זו ממוקמים מקש איפשור או ניטרול האלחוט, מקשי הגברת והפחתת הבהירות, מקשי המולטימדיה ומקש ההפעלה והניטרול של מקלדת המגע. לקבלת מידע נוסף אודות מקשי המולטימדיה, ראה "מקשי בקרת המולטימדיה" בעמוד 30. לחצני מקלדת מגע )2( מספקים פונקציות של לחיצה ימנית ולחיצה שמאלית בדומה לעכבר. מקלדת מגע מספקת את הפונקציונליות של עכבר להזזת הסמן, גרירה או הזזה של פריטים נבחרים ולחיצה שמאלית באמצעות הקשה על המשטח. מקלדת המגע תומכת בתכונות גלילה, זום וסיבוב. כדי לשנות את הגדרות מקלדת המגע, לחץ לחיצה כפולה על הסמל Dell Touch Pad )מקלדת המגע של )Dell באזור ההודעות של שולחן העבודה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב"מחוות מקלדת מגע" בעמוד 28. הערה: כדי לאפשר או לנטרל את מקלדת המגע, לחץ על המקש שבמקלדת. בשורת מקשי הפונקציה 27

63 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש תכונות בסיסיות של המחשב

64 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש נורית לחצן הפעלה/נורית מחוון הפעלה נורית מצב הפעלה מצב נורית מחוון לבן קבוע כבוי לבן מהבהב מצבי המחשב מופעל כבוי/מצב שינה מצב המתנה הערה: למידע בנוגע לבעיות הפעלה, ראה "בעיות הפעלה" בעמוד

65 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש נוריות מצב ומחוונים נורית מצב סוללה מצב נורית מחוון מצבי המחשב רמת טעינת הסוללה <= 98% > 98% <= 10% > 10% <= 10% מתאם AC סוללה לבן קבוע כבוי כתום קבוע כבוי מופעל/מצב המתנה/כבוי/ מצב שינה מופעל/מצב המתנה/כבוי/ מצב שינה מופעל/מצב המתנה מופעל/מצב המתנה/כבוי/ מצב שינה כבוי/מצב שינה הערה: הסוללה נטענת כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם.AC 24

66 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש נורית מצב הפעלה נדלקת באופן קבוע או מהבהבת כדי לציין את מצב ההפעלה. לקבלת מידע נוסף אודות נורית מצב הפעלה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 24. נורית פעילות הכונן הקשיח מהבהבת כדי לציין פעילות כונן קשיח כאשר המחשב קורא או כותב נתונים. נורית מצב הסוללה נדלקת באופן קבוע או מהבהבת כדי לציין מצב טעינת הסוללה. לקבלת מידע נוסף אודות נורית מצב הסוללה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 24. הערה: הסוללה נטענת כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם.AC קורא כרטיסי מדיה 3 ב- 1 מספק אפשרות מהירה ונוחה לעיין ולשתף תצלומים דיגיטליים, מוסיקה, סרטי וידאו ומסמכים המאוחסנים בכרטיסי הזיכרון. הערה: המחשב מסופק עם כרטיס פלסטיק ריק המותקן בחריץ של כרטיס המדיה. כרטיסים ריקים מגנים על החריצים מפני אבק וחלקיקים אחרים. שמור את הכרטיס הריק לשימוש למקרה ששום כרטיס מדיה אינו מותקן בחריץ; ייתכן שכרטיסים ריקים ממחשבים אחרים לא יתאימו למחשב שלך. מיקרופון אנלוגי מספק צליל איכותי לשיחות ועידה בווידאו ולהקלטת קול. מחבר יציאת שמע/ אוזניות מתחבר לאוזניות או למערכת קול עם אספקת חשמל. מחבר מיקרופון/כניסת שמע מתחבר למיקרופון או לאות קלט לשימוש עם תוכניות שמע

67 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש תכונות בחזית המחשב

68 שומיש שומישמב בשחמב תרבחמה הסוללה. את ולטעון למחשב חשמל לספק כדי AC למתאם מתחבר AC מתאם מחבר וא חיצוני כונן מדפסת, מקלדת, עכבר, כגון U, SB להתקני מתחברים )3( USB 2.0 מחברי MP3. נגן משתמש ואתה במידה רחב פס להתקן או לרשת שלך המחשב את מחבר רשת מחבר קווית. ברשת למקרן. או לצג מתחבר VGA מחבר 4 21

69 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש מבט משמאל

70 תרבחמה בשחמב שומישמב שומיש כונן אופטי מפעיל או צורב תקליטורים או תקליטורי.DVD לקבלת מידע נוסף, ראה "שיימוש בכונן האופטי" בעמוד 32. נורית כונן אופטי מהבהבת בעת לחיצה על לחצן הפליטה של הכונן האופטי או כאשר אתה מכניס דיסק והכונן קורא אותו. לחצן פליטה של הכונן האופטי מוציא את מגש הכונן האופטי בעת לחיצה. חריץ כבל אבטחה מאפשר חיבור למחשב של כבל אבטחה מסחרי. הערה: לפני רכישת כבל אבטחה, ודא שהוא מתאים לחריץ כבל האבטחה שבמחשב. 19

71 INSPIRON שימוש במחשב המחברת Inspiron סעיף זה מספק מידע אודות התכונות הזמינות במחשב המחברת.Inspiron מבט מימין

72 לש תרבחמה בשחמ תנקתהחמ תנקתה Windows Vista. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 לחץ 2 על התחל לוח הבקרה.. 3 בתיבת 3 החיפוש, הקלד רשת, ולאחר מכן לחץ על מרכז הרשת והשיתוף הגדר חיבור או רשת התחבר לאינטרנט. מופיע החלון התחבר לאינטרנט. הערה: אם אינך יודע באיזה סוג של חיבור לבחור, לחץ על עזור לי לבחור או צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט..4 4 פעל על פי הההוראות שעל-גבי המסך והשתמש בפרטי ההגדרות שסיפק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה. 17

73 לש תרבחמה בשחמ תנקתהחמ תנקתה הגדרת חיבור האינטרנט ספקי שירותי האינטרנט )ISP( והצעותיהם משתנים ממדינה למדינה. צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת מידע על הצעות הזמינות במדינה שלך. אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט אך התחברת בעבר בהצלחה, ייתכן שיש בעיה אצל ספק השירות. פנה אל ספק שירותי האינטרנט וברר מהו מצב השירות, או נסה להתחבר שוב מאוחר יותר. הכן את המידע מספק השירות בהישג יד. אם אין לך ספק שירות, האשף התחברות לאינטרנט יכול לסייע לך להשיג אחד. כדי להגדיר את חיבור האינטרנט: Windows 7. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 לחץ 2 על התחל לוח הבקרה.. 3 בתיבת 3 החיפוש, הקלד רשת, ולאחר מכן לחץ על מרכז הרשת והשיתוף הגדר חיבור חדש או רשת חדשה התחבר לאינטרנט. החלון התחברות לאינטרנט מופיע. הערה: אם אינך יודע באיזה סוג של חיבור לבחור, לחץ על עזור לי לבחור או צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט..4 4 פעל על פי הההוראות שעל-גבי המסך והשתמש בפרטי ההגדרות שסיפק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה. 16

74 תנקתה תנקתהחמ בשחמ תרבחמה לש Windows Vista אלחוטי חיבור הגדרת עיין שלך, האלחוטי הנתב להגדרת הערה: שלך. לנתב המצורף בתיעוד אלחוטי, אינטרנט בחיבור להשתמש שתוכל לפני האלחוטי. הנתב אל להתחבר עליך האלחוטי: לנתב החיבור להגדרת Windows 7 )ראה שלך במחשב מאופשר שהאלחוט. 1 ודא 1 12(. בעמוד האלחוט" ניטרול או "איפשור מכל וצא הפתוחים הקבצים כל את וסגור. 2 שמור 2 הפתוחות. התוכניות הבקרה. לוח עלהתחל. 3 לחץ 3 לחץ מכן ולאחר, רשת הקלד החיפוש,. 4 בתיבת 4 לרשת. התחבר והשיתוף הרשת מרכז על כדי המסך על-גבי המופיעות ההוראות את. 5 בצע 5 ההגדרה. את להשלים )ראה שלך במחשב מאופשר שהאלחוט. 1 ודא 1 12(. בעמוד האלחוט" ניטרול או "איפשור מכל וצא הפתוחים הקבצים כל את וסגור. 2 שמור 2 הפתוחות. התוכניות. אל התחבר התחל על. 3 לחץ 3 כדי המסך על-גבי המופיעות ההוראות את בצע 4.4 ההגדרה. את להשלים 15

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד