פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל - מגדל מסע עולמי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל - מגדל מסע עולמי"

תמליל

1 מגדל מסע עולמי פלטינום ביטוח נסיעות לחו"ל

2 פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל מגדל מסע עולמי מבוטח יקר, אנו מודים לך על בחירתך בתוכנית "מגדל מסע עולמי" מבית מגדל חברה לביטוח. בחוברת זו מידע מלא אודות התוכנית והכיסוי הביטוחי וכן הנחיות למקרה של תביעה. לתשומת הלב, הפוליסה הנ"ל הינה לנסיעה אחת בלבד. היקף הכיסוי הביטוחי רחב ביותר אך אינו כולל כיסוי למצב רפואי קיים או להחמרתו אלא אם צויינו כיסויים ביטוחיים אלו כאמור בדף הרשימה לפוליסה ואושרו על ידי החברה. חשוב להזכיר כי לרשותך, מוקד סיוע לשוהים בחו"ל הפועל 24 שעות ביממה. אנו מאחלים לך נסיעה טובה ובטוחה, מגדל חברה לביטוח בע"מ - 1 -

3 פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל מגדל מסע עולמי - תמצית הכיסויים לפוליסה הכיסוי בפוליסה זו, יהיה על פי רובדי הביטוח הכלולים בדף הרשימה של המבוטח וגבול האחריות עבור כל כיסוי הכלול בדף הרשימה יהיה כמפורט להלן: גבול אחריות המבטח $5,000,000 סכום הביטוח המרבי סכום הביטוח המרבי סכום הביטוח המרבי סכום הביטוח המרבי $1,500 $1,500 $1,500 $150 ליום ובסה"כ $ 2,500 $1,500 הכיסוי ברובד ביטוחי ראשון סה"כ לפרק 2 ופרק - 3 הוצאות רפואיות בחו"ל והוצאות שלא בעת אשפוז הוצאות אשפוז בחו"ל פינוי יבשתי )סעיף 2.2.1( פינוי אווירי/ימי )סעיף 2.2.2( הטסה רפואית )סעיף 2.3( פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז )סעיף 3.1( תרופות )סעיף 3.2( טיפול חירום בשיניים )סעיף 3.3( פרק - 4 החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל כרטיס נסיעה )סעיף 4.1.1( עד סכום הביטוח המרבי עד סכום הביטוח המרבי $1,500 $500,000 $15,000 בכפוף להשתתפות עצמית בסך $2,000 $100,000 הוצאות לינה בחו"ל )סעיף ( הטסת מלווה למקום אשפוז המבוטח בחו"ל )סעיף 4.2( העברת גופה )סעיף 4.3( הריון עד שבוע 12 בתנאי שאובחן לראשונה בחו"ל )סעיף 4.4( מילוט )סעיף 4.5( פרק - 6 איתור וחילוץ הרחבה לאיתור וחילוץ - כלולה בפוליסה אלא אם ביקש המבוטח בעת הרכישה לא לכלול כיסוי זה העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה פרק - 7 חבות צד שלישי הרחבה לחבות צד שלישי - כלולה בפוליסה אלא אם ביקש המבוטח בעת הרכישה לא לכלול כיסוי זה - 2 -

4 מסלול 1: $6,000 מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $2,000 סידורי קרקע עד $4,000 מסלול :2 $12,000 מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $4,000 סידורי קרקע עד $8,000 מסלול :1 $6,000 מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $2,000 ולמלווה עד $1,000 סידורי קרקע עד $3,000 מסלול 2: $12,000 מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $4,000 ולמלווה עד $2,000 סידורי קרקע עד $6,000 $1,500 $200,000 $350,000 פרק - 8 הרחבות הפסד תשלומים בגין ביטול )סעיף 8.1.1( בהתאם לקבוע בדף הרשימה לפי המסלול שבחר מבוטח בעת הרכישה הפסד תשלומים קיצור נסיעה )סעיף 8.1.2( בהתאם לקבוע בדף הרשימה לפי המסלול שבחר מבוטח בעת הרכישה ביטול נסיעה עקב צו 8 הרחבה להריון שאינו בסיכון עד שבוע 32 )סעיף 8.2( הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם )סעיף 8.3( הרחבה לספורט חורף )סעיף 8.4( הרחבה לספורט אתגרי )סעיף 8.5( הרחבה לספורט תחרותי )סעיף 8.6( כיסוי בגין מקרה ביטוח שארע עקב ספורט חורף, עד התקרות הנקובות על פי רובד הביטוח הראשון והרחבה לביטול או קיצור נסיעה )אם נרכשה על ידי המבוטח( כיסוי בגין מקרה ביטוח שארע עקב ספורט אתגרי, עד התקרות הנקובות על פי רובד הביטוח הראשון והרחבה לביטול או קיצור נסיעה )אם נרכשה על ידי המבוטח( כיסוי בגין מקרה ביטוח ספורט שארע עקב ספורט תחרותי, עד התקרות הנקובות על פי רובד הביטוח הראשון והרחבה לביטול או קצור נסיעה )אם נרכשה על ידי המבוטח( - 3 -

5 $2,500 $300 $500 אך לא יותר מ- $300 לפריט או מערכת פריטים. $300 $200 $150 $1,200 $1,000 $1,500 $20,000 פרק - 9 הרחבה לכבודה סה"כ כיסוי למטען ערך פריט דברי ערך ( סעיף ( מזוודה/תיק/ארנק)סעיף ( שחזור מסמכים )סעיף ( איחור בהגעת כבודה )סעיף 9.4( הרחבות כבודה נוספות מחשב אישי נישא/טאבלט )סעיף 9.5( מכשיר סלולרי או מכשיר GPS )רק אם צוין במפורש בדף הרשימה( )סעיף 9.6( פרק - 11 הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור פרק - 12 הרחבה לתאונות אישיות מוות/נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה השתתפות עצמית )סעיף 13.3 לפרק - 13 תנאים הכלליים של הפוליסה(: אין השתתפות עצמית בפוליסה למעט: א. בהרחבות כבודה, אם נרכשו, קיימת השתתפות עצמית של $30 שתחול על פי הרחבה לטלפון נייד/ GPS והשתתפות עצמית של $100 שתחול על פי הרחבה למחשב אישי נישא/טאבלט. ב. בהרחבה לאיתור וחילוץ, במקרה של תביעה בגין העברה לישראל עקב שימוש בסמי הזיה, תנוכה השתתפות עצמית בסך $2,

6 תנאי פוליסה - מגדל מסע עולמי פרק - 1 הגדרות אתר האינטרנט של המבטח - אתר אינטרנט שכתובתו. בית חולים - כל מוסד המוכר ע"י הרשויות המוסמכות כבית חולים בלבד. מוסדות המשמשים רק כבית-החלמה, בית-הבראה, בית-מרפא, מרפאה, סנטוריום או מוסד משקם לא יחשבו כבית-חולים. ביטול נסיעה - אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל בתקופת הביטוח. בן משפחה קרוב - בן/בת זוג של המבוטח, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, חותן, חותנת, סבא, סבתא, חם, חמות, נכד, נכדה ושותף בעסק של שני שותפים בלבד. גבול אחריות - סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייב המבטח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. דברי ערך - שהינם אחד מאלה: דברי ערך צמודים למבוטח: דברי חשמל, ציוד אלקטרוני או אופטי כגון קינדל ספר אלקטרוני, מטען, אוזניות, סטרימר - ממיר, רחפן, מגהץ, סוללות, כרטיס זיכרון, מכונת גילוח, פן/מחליק, רמקול, מברשת שיניים חשמלית, מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, מצלמה ואביזריה, ציוד צילום למינהו, ככל שנדרש להחזיקו צמוד למבוטח, נגן מוזיקה, אשר יהיו יחד עם המבוטח בכל עת בכספת או במקום מאובטח ושמור אחר. בנוסף לאמור לעיל, דברי ערך בקטגוריה זו לא יהיו בתוך הכבודה אשר תישלח בהעברה יבשתית או ימית או אווירית. דברי ערך שאינם צמודים למבוטח: דברי חשמל, ציוד אלקטרוני או אופטי כגון קינדל ספר אלקטרוני, מטען, אוזניות, סטרימר - ממיר, רחפן, מגהץ, סוללות, כרטיס זיכרון, מכונת גילוח, פן/מחליק, רמקול, מברשת שיניים חשמלית, ציוד צילום למינהו שלא נדרש להחזיקו צמוד למבוטח. בגדי עור, פאות, ציוד צלילה, ציוד גלישה, חתירה ורוח, ציוד סקי, פרווה, כלי נגינה, חפצי קודש ופולחן, מצלמת וידאו ומצלמת גו פרו, אופניים, אשר אינם צריכים להיות עם המבוטח בכל עת, ובלבד שדאג לאכסנם במקום מאובטח ושמור. דולר - דולר של ארה"ב. דף הרשימה - מסמך המצורף לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה הכולל את מספר הפוליסה, פרטי המבוטחים, תקופת הביטוח, פרקים וההרחבות שנרכשו, פרמיה ופרטים נוספים הנוגעים לכיסוי ביטוחי על פי פוליסה זו. החמרה של מצב בריאותי קודם - שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של מצב בריאותי קיים כמוגדר על פי פוליסה זו, שהטיפול בו היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום. הטסה רפואית - הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד, בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל, בתנאים המפורטים בסעיף 2.3 להלן, זאת בתנאי שהרופא מטעם המבטח בתיאום עם הרופא המטפל בחו"ל קבע כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה ובתנאי נוסף כי הטסה רפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית. המבוטח - אדם/בני אדם הרשומים בדף הרשימה כמבוטחים. המבטח - מגדל חברה לביטוח בע"מ

7 הצעה - בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו. חו"ל - כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל בכלל זה אוניה או מטוס בדרכם מישראל או אליה, למעט שטחי הרשות הפלשתינאית ומדינות אויב. כבודה - מטען אישי בבעלות או בחזקת המבוטח, הנלווה למבוטח ו/או הנמצא במלון ו/או בדירה ששם הוא מתאכסן לשימוש אישי בלבד למעט מטען עסקי/מסחרי. כרטיס נסיעה - לעניין ביטול נסיעה - כרטיס נסיעה בכלי רכב ציבורי שרכש מבוטח בישראל לצורך הנסיעה לחו"ל, לרבות טיסות פנים או בין מדינות תוך תקופת הביטוח במסגרת הנסיעה המתוכננת בין מדינות ולרבות תחבורה בכלי רכב ציבורי, מטוס במחלקת תיירים בלבד, אוניה, רכבת או אוטובוס בלבד בין מדינות. לעניין קיצור נסיעה - כרטיס נסיעה בכלי רכב ציבורי שרכש המבוטח בחו"ל במקום הכרטיס שרכש בצאתו מישראל, על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף הנסיעה. מחלה - מצב של בריאות לא תקינה, קיום בעיה בריאותית, הפרעה במצב הבריאות של אברי גוף, הפרעה גופנית עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותם, כל מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגוף. מלווה - אדם המלווה את המבוטח על-פי הוראת רופא בחו"ל או עקב אירוע בעת שהייתו של המבוטח בחו"ל. מצב חירום רפואי - נסיבות בהן מצוי המבוטח בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תגרם למבוטח נכות חמורה או בלתי הפיכה אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף. מצב רפואי קודם - מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך שלושת החודשים שקדמו לצאתו. מקרה ביטוחי - תאונה או מחלה שאירעו למבוטח בחו"ל במשך תקופת הביטוח, המזכה/משפה בתשלום תגמולי הביטוח על פי הוראות הפוליסה. מרשם - מסמך רפואי חתום על ידי רופא, אשר אישר את הצורך בטיפול בתרופה, קבע את אופן הטיפול, את המינון הנדרש ומשך זמן הטיפול הנדרש. משפחה גרעינית - בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם. נכות צמיתה - אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונאלי, של איבר, גפה או חלקיהם, עקב תאונה. למען הסר ספק יובהר כי נכות ו/או צלקת אסתטית אינן מכוסות בפוליסה זו. נסיעה - יציאה אחת מישראל לחו"ל וחזרה לישראל תוך תקופת הביטוח כמפורט בדף הרשימה. ספק השירות - ספק שירותים המטפל במקרי ביטוח שאירעו בחו"ל המכוסים על פי פוליסה זו אשר זהותו תקבע מעת לעת על ידי המבטח ואשר בינו לבין המבטח קיים הסכם במועד התביעה על פי הפוליסה למבוטחי פוליסה זו ועל פי תנאיה. קיצור נסיעה - הפסקת שהות המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לישראל לפני המועד שתוכנן על ידו אשר היה נקוב בכרטיס הנסיעה המקורי חזרה לישראל. רופא - רופא בעל רישיון כדין,תקף,העוסק ברפואה קונבנציונאלית על פי חוקי המדינה שבה הוא עובד. רובד ביטוחי ראשון - הכיסוי הביטוחי המפורט בחלק א' בפרקים 2-5 וההרחבות בפרקים 6-7 אלא אם הרחבות אלו לא צורפו לפוליסה לבקשת המבוטח בטופס ההצעה, והכל בכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה

8 שחזור מסמכים - מסמך/ים שהוא/הם דרכון, כרטיס/י נסיעה ו/או כרטיס/י טיסה אחר/ים הניתן/ים לשחזור, כרטיס/י תאטרון וכיוצ"ב ובכלל זה מסמכים עסקיים, כגון: דוגמאות מסחריות, שרטוטים ודוקומנטים עסקיים. תאונה - חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי מראש אשר נגרמה למבוטח במהלך תקופת הביטוח על ידי אמצעי אלים חיצוני הגלוי לעין והוא הסיבה היחידה, והישירה והמיידית למותו או לנכותו של המבוטח, מובהר כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות )מיקרוטראומה( או כתוצאה מאלימות מילולית או מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית או לחץ נפשי או פגיעה מוחית TIA/CVA אינם בגדר תאונה. תקופת הביטוח - תקופת הביטוח כפי שצוינה בדף הרשימה ובלבד שלא תעלה על התקופה המרבית, בהתאם למפורט בסעיף 1.33 להלן, אולם לא לפני יום צאתו של המבוטח מישראל ולא אחרי מועד שובו לישראל, בתוספת 48 שעות אם נגרם עיכוב על ידי אמצעי התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה. התקופה המרבית - התקופה המרבית לרובד הביטוחי הראשון למבוטחים עד גיל 65 )כולל( - עד 365 ימים מיום היציאה לחו"ל. למבוטחים מגיל 66 עד 85 )כולל( - עד 120 ימים מיום היציאה לחו"ל. למבוטחים מגיל 86 ומעלה - עד 45 ימים מיום היציאה לחו"ל. על אף האמור לעיל אם נרכשו הרחבות שלהלן תחול תקופה מרבית מקוצרת לרובד הביטוחי הראשון כמפורט להלן: לרוכשים הרחבה למצב רפואי קודם למבוטחים עד גיל 60 )כולל( - עד 180 ימים מיום היציאה לחו"ל. למבוטחים מגיל 61 עד גיל 74 )כולל( - עד 90 ימים מיום היציאה לחו"ל. למבוטחים מגיל 75 עד גיל 85 כולל - עד 60 ימים מיום היציאה לחו"ל. למבוטחים מגיל 86 ומעלה - עד 30 ימים מיום היציאה לחו"ל. לרוכשות הרחבה להריון - 60 יום. לרוכשים הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה תקופה שתחילתה מיום הוצאת הפוליסה, אך לא יותר מ- 180 ימים לפני תחילת תקופת הביטוח, וסיומה במועד הטיסה לחו"ל. לרוכשים הרחבה לביטוח כבודה תקופה שתחל מהרגע שבו המבוטח עזב את ביתו ישירות בדרכו לחו"ל או אם מסר את הכבודה למוביל לפני כן - מרגע המסירה, ותסתיים בשובו מחו"ל ישירות לביתו, הכל בתוך תקופת הביטוח כמצוין בדף הרשימה. תרופות - חומר כימי שנועד לרפא ו/או למנוע החמרה של פתולוגיה אורגנית מוכחת הניתנת למדידה קלינית הדמיתית ו/או פתולוגית בעת הגשת התביעה ואשר יעילותו הוכחה והשימוש בו כתרופה אושר על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה נרכשה

9 פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי תנאי פוליסה זו, ישפה המבטח את המבוטח או יעביר כתב התחייבות לתשלום בגין הוצאות אשפוז בחו"ל כדלקמן: הוצאות אשפוז בחו"ל - התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בחו"ל בעת אשפוז ובכללם תשלום בגין החדר, המזון, טיפול רפואי, בדיקות אבחון, חדר ניתוח, שכר מנתח, טיפול נמרץ, מרדים ותרופות עד הסכום המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה ובלבד שהומצאו למבטח מסמכים רפואיים כולל אבחנה רפואית. פינוי המבוטח לבית חולים - ככל שמצבו הרפואי של המבוטח יחייב העברתו לבית חולים הקרוב למקום הימצאות של המבוטח או פינויו לבית חולים אחר המתאים למצבו הרפואי, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות הפינוי ו/או העברה בכפוף לאמור להלן: פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית: היה ומצבו הרפואי של המבוטח מאפשר פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי כל שהוא המתאים למצבו הרפואי של המבוטח, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה כאמור עד סכום הביטוח המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה. יובהר כי נסיעה במונית או ברכב פרטי אינה נכללת בכיסוי על פי סעיף זה. פינוי ו/או העברה בים או באוויר: היה ומצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי כאמור לעיל, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה ימי ו/או אווירי )לרבות אמבולנס אווירי( וזאת עד סכום הביטוח המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה. ובלבד שהמבוטח הודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו ופנה למבטח בבקשה לקבל אישור מוקדם של המבטח לביצוע הפינוי ו/או העברה כאמור וזאת עוד בטרם בוצע הפינוי בפועל א. ב. א. ב. משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הבטוח על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו. על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם. לא קוימה החובה לפי סעיף או לפי סעיף ב' לעיל במועדה וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה. הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה : החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי בטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר

10 יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח עפ"י סעיף זה ותת סעיפיו הינה לשיפוי כספי של המבוטח בלבד בגין הוצאות המבוטח בשל פינוי/העברה, והמבטח אינו ולא יהיה אחראי להסדרת הפינוי ו/או ההעברה כאמור בכל דרך או צורה שהיא. למבטח לא תהיה אחריות על הפינוי במידה והוא לא נעשה על ידו או מטעמו. הטסה רפואית - המבטח יאפשר הטסה רפואית, במקרה של אירוע אשר המבוטח היה זכאי בגינו להחזר הוצאות רפואיות ויעביר את המבוטח לישראל להמשך טיפול. דרך העברה תיקבע על ידי רופא מטעם המבטח בתיאום עם הרופא המטפל בחו"ל, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע. למען הסר ספק, כרטיסי הנסיעה שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה יומחו לטובת המבטח. יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח עפ"י סעיף זה הינה להסדרת ההטסה הרפואית כאמור, בכל דרך או צורה שהיא, ככל שזו בכלל אפשרית בנסיבות הזמן והמקום בו שוהה המבוטח..2.3 סה"כ התחייבות המבטח לפי פרק 2 )הוצאות רפואיות בחו"ל( ולפי פרק 3 )הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז( יחדיו הינו עד הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות רפואיות שהוצאו עקב מקרה ביטוח המכסה על פי תנאי פוליסה זו כדלקמן: הוצאות רפואיות - התשלום הנדרש מהמבוטח עבור השירותים הרפואיים שקיבל בחו"ל שהינם: תשלום לרופא מוסמך, בדיקות אבחון, צילומי רנטגן ו/או בדיקת הדמיה, ואביזר בהשאלה שלא בשעת אשפוז, שניתנו על ידי רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר בגין מקרה ביטוח ושלא במסגרת אשפוז עד הסכום המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה ובלבד שהומצאו למבטח על ידי המבוטח דו"ח רפואי ו/או מסמכים רפואיים מחו"ל הכוללים אבחנה רפואית. תרופות מרשם - תרופות שניקנו בחו"ל על פי מרשם עד הסכום המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. לא יכסו לפי סעיף זה תרופות שהמבוטח נוטל באופן קבוע. טיפול חירום בשיניים - עד לסכום הקבוע בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. טיפול חירום בשיניים משמעותו: אחת או יותר מהבדיקות ו/או הטיפולים שהינם בדיקות וצילום השן ו/או השיניים הכואבות, סתימה זמנית, מרשם מתאים לשיכוך הכאב )לא כולל עלות התרופות שבמרשם( במקרה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת, עקירה דחופה, ניקוז מורסות משן נגועה, הדבקה ארעית של כתרים שנפלו ועקירת עצב מודלק ובלבד שהמבוטח לא זומן לטיפול זה מראש

11 פרק - 4 החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל.4.1 המבטח ישפה את המבוטח בשל הוצאות מיוחדות נוספות בגין מקרה הביטוח המכוסה על פי תנאי פוליסה זו, שאירע במהלכה כדלקמן: החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח אירע למבוטח מקרה ביטוח בחו"ל המכוסה על פי תנאי הפוליסה אשר על פי חוות דעת רפואית מפורשת מרופא המטפל בחו"ל, כתוצאה מאותו מקרה ביטוח נבצר מהמבוטח לשוב לישראל במועד המקורי המתוכנן הנקוב בדף הרשימה עקב סכנה לבריאותו ולחייו וקביעה זו אושרה ומקובלת על רופא מטעם המבטח, יישא המבטח בהוצאות המבוטח כמפורט להלן בלבד עד הסך הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה בצד כל כיסוי: כרטיס נסיעה: המבטח ישפה את המבוטח בגין כרטיס נסיעה לישראל, עבורו ועבור מלווה אחד בלבד עד לסכום הביטוח המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. אם המבוטח ו/או המלווה יהיו זכאים לזיכוי בגין ביטול כרטיס נסיעה המקורי, ישלם המבטח רק את ההפרש שבין ההפרש שבין מחיר כרטיס הנסיעה החדש שנרכש עבור המבוטח ו/או המלווה כאמור לבין מחירו של כרטיס הנסיעה המקורי. הוצאות לינה בחו"ל: המבטח ישפה את המבוטח בעלות שהייה נוספת במלון ו/או בתנאי לינה אחרים נאותים במדינת היעד למבוטח ו/או למלווה, בתקופה שלאחר תקופת הביטוח המקורית כמפורט בדף הרשימה, עד לסכום הביטוח המרבי הקבוע בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל אושפז המבוטח בחו"ל עקב אירוע המצריך אשפוז העולה על 48 שעות ישלם המבטח למלווה אחד עלות רכישת כרטיס נסיעה למקום אשפוזו של המבוטח, עלות נסיעה בתחבורה ציבורית משדה התעופה לבית חולים או למלון עם ההגעה למדינת השהות. עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית חזרה לשדה התעופה על מנת לשוב לישראל, ועלות לינה בחו"ל במלון ו/או בתנאי לינה נאותים במדינת היעד, והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. למען הסר ספק הכיסוי הינו למלווה אחד ופעם אחת בלבד לאירוע ובתנאי שעם המבוטח לא שוהה מלווה כהגדרתו בפוליסה. זהות המלווה תקבע על ידי המבוטח. נבצר מהמבוטח לקבוע זהות המלווה, תקבע זהותו על ידי מי מטעם המבוטח. העברת גופה במקרה מות המבוטח עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו יישא המבטח בהוצאות העברת גופת המבוטח ממקום האירוע לישראל, לרבות בדרך של טיסה, עד הסכום הביטוח המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעיף זה. הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל המבטח יישא בהוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל כתוצאה מהריון אשר אובחן לראשונה בחו"ל בדרך של אבחנה רפואית מתועדת בעת שהות המבוטחת בחו"ל כמפורט להלן: הוצאות ביקור רופא, בדיקות מעבדה הדרושות לצורך בירור ואבחון ראשוני של הריון בלבד וזאת בתנאי שהוצאות אלו הוצאו עד לשבוע 12 כולל - מובהר כי התנאי לפיו ההוצאות הן עד לשבוע ה 12 כולל הינו למעט מצב בו המבוטחת התאשפזה לפני שבוע 12 והשתחררה אחריו

12 מילוט הוצאות רפואית בעת אשפוז בחו"ל, במסגרת ההוצאות יכסה המבטח הוצאות רפואיות במהלך האשפוז, דמי אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז ובכללם תשלום בגין בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה, חדר ניתוח, טיפול רופא, שכר מנתח, מרדים, טיפול נמרץ, תרופות מרשם, החדר והמזון שישלמו במחלקה בת 2-3 מיטות private semi וזאת בתנאי שהוצאות אלו הוצאו עד לשבוע 12 כולל, למעט מצב בו המבוטחת התאשפזה לפני שבוע 12 והשתחררה אחריו. המבטח לא יהיה חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיפים בגין תביעה/ות הנובע/ות או הקשורה/ות ב: הפלה יזומה שלא עקב הריון מחוץ לרחם. הוצאות מעקב הריון שוטף, בדיקות מעקב, בדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות. הוצאות שהוצאו לאחר שבוע 12 להיריון התאשפזה לפני שבוע 12 ושוחררה אחריו. )כולל( בתנאי שהמבוטחת לא בדיקות שגרה בהריון, טיפולים או כל בדיקה לאבחון גנטי. למען הסר ספק יובהר לעניין סעיף זה כי אשפוז וטיפול בבעיה רפואית שלא ניתן לדחות עד לחזרה לארץ יכוסו על ידי המבטח. הוצאות בגין מילוט המבוטח ממדינה בה נמצא המבוטח בה אירעה הפיכה או החלפת שלטון שכתוצאה מאירועים אלה נשקפת סכנה לחיי המבוטח או חירותו עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, המבטח יישא בהוצאות המילוט למדינה סמוכה בלבד, הגובלת במדינה בה נמצא המבוטח אשר בה לא נשקפת סכנה לחיי המבוטח. יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח על פי סעיף זה הינה לשיפוי כספי של המבוטח בלבד בגין הוצאות המבוטח בשל המילוט והמבטח אינו ולא יהיה אחראי להסדרת המילוט בכל דרך או צורה שהיא..4.1 פרק - 1 חריגים לרובד ביטוחי הראשון )פרקים 3 2, ו- 4 כולל( בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בסעיף 13.1 לתנאים הכלליים של הפוליסה, התנאים והחריגים הקבועים בכל אחד מהפרקים ברובד הביטוח הראשון יחולו על הרובד הביטוח הראשון הגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: המבטח לא יהיה חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב- בדיקות שגרתיות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה ו/או בדיקות שגרתיות ו/או בדיקה תקופתית ו/או תרופות וטיפולים קבועים ו/או שיגרתיים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו ו/או תרופות שאבדו או ניזוקו או שפג תוקפן. אשפוז והוצאות רפואיות עבור פעולות אשר ניתן היה לדחות עד שוב המבוטח לישראל או במקרה שניתן להמשיך את הטיפול בישראל והחזרה לארץ אפשרית מבחינה רפואית. טיפול מניעתי למחלת הכשל החיסוני הנרכש.)AIDS( השתלת איבר או איברים

13 טיפולים מהסוגים הבאים: פיזיותרפיה, מכנוטרפיה, הידרותרפיה, נטרופתיה, הומאופתיה, טיפולים אלטרנטיביים, תכנית מרפא, דיקור )אקופונטורה(, טיפול ע"י כירופרקט, ניתוח ו/או טיפול חניכיים, המבוצע על ידי רופא שיניים, טיפול שיניים )למעט טיפול חירום(, הפרעה נפשית ו/או מחלת נפש, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי. אביזרים רפואיים או אחרים לרבות משקפיים, משקפי שמש, משקפיים אופטיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, תותבות למיניהן למעט במקרה של אביזר רפואי המותקן בחו"ל עקב תאונה בחו"ל כמפורט בסעיף 3.1 לפרק הוצאות שלא בעת אשפוז. הוצאות תקשורת וטלפון, לרבות בשל הוצאות לתקשורת בין המבטח למבוטח או מי מטעמו לצורך טיפול באירוע או בירור תנאי כיסוי. הוצאות הקשורות במטען עודף, הוצאות כלכלה ומזון שבוצעו במהלך האירוע למבוטח ו/או למלווה ו/או לבן משפחה קרוב פרק - 6 איתור וחילוץ פרק זה יהיה כלול בפוליסה על שם המבוטח כחלק מהרובד הביטוחי הראשון אלא אם ביקש המבוטח להסירו בעת רכישת הפוליסה. הגדרות: אזור ההעלמות - האזור בו על פי המידע שנמסר למבטח שהה המבוטח לאחרונה או כל אזור אחר בו יניח המבטח באופן סביר שהמבוטח עשוי להימצא בו. איתור - איתור מקום הימצאות של המבוטח באותה העת. בירור שטח - ניסיון לאיתור מקום שהותו של המבוטח על ידי אנשי הקשר של המבטח באזור ההעלמות, אשר יתבצע על פי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. בירור ראשוני - ביצוע בדיקות ובירורים ראשוניים לאיתור מקום שהותו של המבוטח באמצעות משרד החוץ של מדינת ישראל ו/או באמצעות משלוח הודעות לאנשי קשר של המבטח, הכל לפי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. בן משפחה קרוב - לרבות בן או בת זוג של המבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו ו/או כל אדם אחר ששמו וכתובתו צוינו בהצעה לביטוח בנוסף על המבוטח. ההודעה - הודעה שתינתן למבטח בכתב על ניתוק קשר עם המבוטח. ניתוק קשר - הפסקה מסיבות בלתי ברורות וידועות של קשר שהיה נהוג בין המבוטח לבין מי מבני משפחה הקרובים ו/או לבין מלווה שנסע עם המבוטח ואשר כתוצאה מהפסקת קשר זה אין כל מידע על מקום הימצאות של המבוטח תקופה העולה על 30 ימים רצופים ובלבד שניתוק הקשר ארע במהלך תקופת הביטוח. חילוץ - הוצאת המבוטח ממקום הימצאו אותה העת למקום מבטחים. מקום מבטחים - מקום הישוב הקרוב למקום הימצאות המבוטח, אשר קיימים בו תחנת משטרה ובית חולים. מקרה העלמות - מסירת הודעה על ניתוק הקשר למוקד הייעודי של המבטח. מקרה חירום - אירוע שארע למבוטח במהלך תקופת הביטוח אליו נלוות ידיעה ברורה וחד משמעית של בן משפחה קרוב המסתמכת על מידע מבוסס ו/או על ראיות סבירות ומוצקות אחרות לפיהן יש צורך בביצוע פעולת איתור ו/או חילוץ דחופה של המבוטח, הנמצא בסכנת חיים

14 מקרה הביטוח משלחת החיפוש - משלחת אשר תצא לאזור ההעלמות לצורך חיפוש ואיתור המבוטח, שהיקפה והרכבה יקבע ע"י המבטח עלפי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. תום תקופת החיפושים - מועד הודעת המבטח לבן משפחה הקרוב על מיצוי סכום הביטוח המרבי או בתום ששת חודשים נוספים בהם ביצע המבטח בירור שטח לאחר חזרתה של משלחת החיפוש כאמור בתנאי הרחבה זו, לפי המוקדם מבניהם. מקרה הביטוח הינו מקרה העלמות של המבוטח בחו"ל או מקרה חירום של המבוטח בחו"ל עפ"י הוראות הרחבה זו במהלך הנסיעה. הכיסוי על-פי הרחבה זו עם קרות מקרה הביטוח יבצע המבטח את הפעולות הבאות בכפוף לתנאי הפוליסה והרחבה זו להלן: איתור מבוטח בתוך שבעה ימי עסקים, מקרות מקרה ההעלמות ולאחר שהמבטח קיבל פרטים מלאים אודות מקום שהותו האחרון של המבוטח יחל המבטח בביצוע בירור ראשוני. לצורך סעיף זה פרטים מלאים משמעם - מסלול הטיול המתוכנן של המבוטח, מקום שהותו הידוע האחרון, אנשים עימם היה בקשר במהלך הנסיעה ו/או כל פרט אחר סביר אשר יידרש על ידי המבטח. אם בתום שבעה ימים מיום שהחל המבטח בביצוע הבירור הראשוני לא יאותר מקום שהותו של המבוטח, יחל המבטח בביצוע בירור בשטח. אם בתום שבעה ימים מיום שהחל המבטח בביצוע הבירור בשטח לא יאותר מקום שהותו של המבוטח, יקים המבטח משלחת חיפוש. משלחת החיפוש תצא לאזור ההעלמות ותפעל לאיתור מקום שהותו של המבוטח. בתום חודש ימים מצאת משלחת החיפוש לאזור ההתעלמות ו/או עם היודע מקום הימצאות של המבוטח ו/או עם מיצוי סכום הביטוח המרבי כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה זו ו/או היוודע דבר מותו של המבוטח, המוקדם מביניהם, יפסיק המבטח את פעילותיו לאיתור המבוטח באמצעות משלחת החיפוש. למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה בו קיים ממצא חד משמעי המצביע על כך שאין צורך בקיום הבירור הראשוני ו/או בירור בשטח אלא פעולת חילוץ דחופה, המבטח יעשה כל שביכולתו לפעול בהקדם האפשרי לבצוע החילוץ. לאחר הפסקת הפעולות לאיתור המבוטח באמצעות משלחת החיפוש כמפורט בסעיף לעיל, ולמשך תקופה של ששה חודשים נוספים )להלן: ששת החודשים הנוספים( ימשיך המבטח בביצוע בירור בשטח ובלבד שלא נודע דבר מותו של המבוטח. בתום ששת החודשים הנוספים יפסיק המבטח כל פעולה שהיא וחובותיו על פי סעיף זה יבואו לסיומם. למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת כי המבטח יבצע פעולות לאיתור המבוטח כמפורט בסעיף זה אולם אין בהתחייבות המבטח בהתאם לסעיף זה כדי להבטיח את איתורו של המבוטח. אי איתורו של המבוטח לא יחשב להפרה ו/או אי מילוי תנאי הפוליסה מצד המבטח

15 חילוץ המבוטח היה והמבוטח יאותר במהלך תקופות החיפוש ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו למקום מבטחים בשל פגיעה במצבו הבריאותי ו/או מגבלה גופנית אחרת מכוסה עפ"י תנאי הפוליסה, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח סכום הביטוח המרבי בקרות מקרה הביטוח יישא המבטח בהוצאות לאיתור וחילוץ המבוטח עפ"י הרחבה זו בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה זו )להלן: "סכום הביטוח המרבי"(. עם מיצוי סכום הביטוח המרבי, יהיה המבטח רשאי להפסיק כל פעולה לאיתור ו/או חילוץ המבוטח על פי הרחבה זו, בכל שלב וחבות המבטח עפ"י סעיף זה תסתיים. למען הסר ספק יובהר כי בשום מקרה לא ישולמו תגמולי הביטוח או חלק מהן למבוטח או למי מטעמו והמבטח ישלם את סכום הביטוח המרבי לספק השירות מטעמה בלבד לאחר שאישרה את ההוצאות איתור וחילוץ על פי פוליסה זו מראש בכתב. תום תקופת החיפושים עם תום תקופת החיפושים ובמקרה שהמבוטח לא אותר ו/או חולץ יודיע המבטח לבן משפחה קרוב של המבוטח כי המבוטח לא אותר והמבטח מפסיק את פעולות החיפוש אחריו בתוך 15 ימים מיום מתן הודעה על הפסקת החיפושים, ישלח המבטח לאחד מבני המשפחה הקרובים דו"ח בו יפורטו הפעולות שבוצעו על ידי המבטח לאיתור המבוטח לוחות הזמנים לפיהם בוצעו הפעולות ידיעות שהתקבלו אודות מקום שהותו של המבוטח )אם התקבלו( וכל ידיעה שהתקבלה, אם התקבלה אודות מצב הבריאות של המבוטח. חריגים מיוחדים להרחבה זו בנוסף לחריגים הכלליים בפוליסה המבטח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו ולא יישא בתשלום תגמולי הביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים : המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי נספח זה בגין מקרה ביטוח שארע באחת מהמדינות להלן: אחת ממדינות ערב, אפגניסטן, מאוריטניה, מלזיה, אינדונזיה, אומן, ניז'ר, סומליה, סודאן, צ'אד, הרפובליקה של מרכז אפריקה, ג'יבוטי, קוריאה הצפונית, תימן, מדינת אויב או מדינה שאינה מאפשרת את פעילות האיתור והחילוץ בתחומה או שטחים שבשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית. השתתפות פעילה של המבטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה או פעילות בלתי חוקית. מקרה בו המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או עם בן משפחה קרוב ו/או סירוב לחזור לישראל. במקרה בו חירותו של המבוטח נשללה בין אם באופן חוקי ובין אם לאו

16 המבטח יהיה פטור מהתחייבוי תו יו על פי הרחבה זו אם יתברר כי לאחר הוצאת הפוליסה או בסמוך להוצאתה חלה הפיכה ו/או שינוי במשטר ו/או שינוי צבאי ו/או מדיני ו/או אחר המונע את אפשרות הכניסה ו/או היציאה באותה ארץ או מונע מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה. כיסוי להעברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה הגדרות סמי הזיה - סמים בהתאם להגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים נוסח חדש )התשל"ג- 1973( ו/או חומרים פסיכו אקטיביים אחרים למעט הרואין. מקרה הביטוח פגיעה מנטאלית, שנגרמה למבוטח בתקופת הביטוח, כתוצאה משימוש בסמי הזיה שונים בהיות המבוטח בחו"ל ואשר כתוצאה משימוש בסמים אלו נפגעה הכשרות השיפוטית של המבוטח. התחייבות המבטח הוצאות העברת המבוטח לישראל המבטח יישא בהוצאות העברת המבוטח לישראל עד סך של $15,000 ארה"ב כולל מלווה. אופן העברת המבוטח לישראל יקבע על ידי המבטח בלבד לאחר קבלת מידע הדרוש על מצבו הנפשי של המבוטח. היה ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו בחזרה לישראל בשל מצבו הנפשי, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח והבאתו בחזרה לישראל. בכל מקרה, המבטח לא יישא בהוצאות הנסיעה לישראל שהמבוטח היה מחויב אלמלא אירע מקרה הביטוח. יובהר כי הכיסוי לפי סעיף זה ייעשה על ידי המבטח ו/או ספק מטעמו והינו כפוף להשתתפות עצמית בסף של $2,000 למקרה ביטוח. בנוסף לחריגים הכלליים של הפוליסה, המבטח לא יהיה חייב בהוצאות על פי סעיף זה במקרה בו המבוטח נמצא במצב גופני או נפשי שיש בו כדי למנוע מנציגי המבטח ביצוע חוקי של החילוץ או הבאתו לישראל. 6.4 פרק - 7 חבות כלפי צד שלישי פרק זה יהיה כלול בפוליסה על שם המבוטח, כחלק מרובד הביטוח הראשון, אלא אם ביקש המבוטח להסירו בעת רכישת הפוליסה. המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק שגרם המבוטח לצד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בחו"ל בתקופת הביטוח אשר בגינם חב המבטח לצד שלישי עפ"י פקודת הנזיקין. אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על סכום הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה לצד כיסוי לפי פרק זה

17 חריגים לפרק 7: חבות כלפי צד שלישי לא ישלמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבטח כלפי צד שלישי הינה חבות מהחבויות להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן: התיישנות חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח. חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, או מעשה בלתי חוקי. חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו, בהחזקתו או תחת השגחתו. חבות עקב משלחת יד, עסק או מקצוע. חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בקרקע, מבנים )למעט אלא אם תפיסתם היא לצורך מגורים באופן זמני(, בכלי רכב מנועי, כלי טיס או בכלי שיט. על אף האמור בסעיף 13.7 לתנאים הכלליים של הפוליסה, חבות כלפי צד שלישי אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח פרק - 8 הרחבות 8.1 כל אחת מהרחבות בפרק זה תחול רק בתנאי שצוין במפורש בדף הרשימה כי ההרחבה נשוא התביעה כלולה בפוליסה על שם המבוטח, במועד קרות מקרה הביטוח. יובהר כי תנאי ההרחבות כפופות לתנאים הכלליים של הפוליסה ובכל מקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה לבין תנאי ההרחבה, יחולו תנאי ההרחבה. הרחבה לביטול או קיצור נסיעה ביטול נסיעה המבטח ישפה את המבוטח במקרה של ביטול הנסיעה בגין אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה חובה על המבוטח לשלמם עד לסך הנקוב בדף הרשימה ע"ש המבוטח בגין הרחבה זו, כדוגמת הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש(, כרטיס נסיעה ורכב שכור על המבוטח לעשות במידת יכולתו על מנת לבטל את הנסיעה במועד הראשון בו היה עליו לבטל את הנסיעה ולהודיע לגורמים הרלוונטיים על ביטול נסיעתו )סוכן נסיעות, בית מלון, חברות תעופה וכדומה(. השתהה המבוטח במסירת הודעה לכלל הגורמים הרלוונטיים וכתוצאה מכך נגרם נזק נוסף על דרך של דמי ביטול גבוהים יותר או כל נזק אחר, יקוזז הנזק הנוסף מההחזר לו זכאי על פי פוליסה זו לא קוימה החובה הנזכרת בסעיף לעיל במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חובתו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלה במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה חובה, הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור

18 קיצור נסיעה עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלה במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. המבטח ישפה את המבוטח על פי סעיף זה בגין ביטול אך ורק עקב אחד מהמקרים הבאים שאירעו במהלך תקופת הביטוח: מותו של המבוטח או בן משפחה קרוב מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה. מחלה של המבוטח או בן משפחה קרוב שאינה כלולה בחריגי הפוליסה, ובגינה אושפז לפחות 24 שעות בבית חולים או מחלה שמהלכה הרגיל מחייב ריתוק של המבוטח וזאת בשבוע שקדם למועד הנסיעה. ביטול טיסות של שרות מטוסים סדיר עקב מגיפה, פרעות ומהומות או עקב מלחמה שהוכרזה באופן רשמי בארצות היעד המונעות קיום הטיסה. ביטול נסיעה תוך 14 יום לפני מועד הנסיעה, אם בביתו של המבוטח אירעו שריפה, התפוצצות, נזק בזדון, סערה, שיטפון, כמו כן אם נדרשה נוכחותו האישית של המבוטח לצורך חקירה משטרתית עקב פריצה או ניסיון לפריצה לביתו או עסקו. ביטול נסיעה עקב גיוס חרום של המבוטח לשרות מילואים על פי צו קריאה מיוחד ו/או צו 8 ע"י גורם צבאי מוסמך במהלך הנסיעה או חלקה ובלבד שהצו ניתן למבוטח בתקופה של 7 ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו"ל. התחייבות המבטח במקרה של ביטול נסיעה על פי סעיף לא תעלה על סך הנקוב בתמצית הכיסויים הכלולה בפוליסה לצד כיסוי זה. המבטח ישפה את המבוטח ומלווה אחד בלבד במקרה של קיצור נסיעה הכרחי ובלתי נמנע בגין החלק היחסי של הוצאות שלהלן ששולמו ע"י המבוטח ולא ניתן לקבל בגינם החזר מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה המתוכנן שאבד וזאת עד לסך הנקוב בדף הרשימה ע"ש המבוטח בגין הרחבה זו. ההוצאות המכוסות על פי סעיף זה הינם: אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם עבור הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח כדוגמת הזמנת בתי מלון )בית הארחה, דירת נופש( ורכב שכור. כרטיסי נסיעה שהיו ביד המבוטח ו/או המלווה יומחו לטובת המבטח. המבוטח יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף זה בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב אחד מהמקרים הבאים שאירעו במהלך תקופת הביטוח: אירוע רפואי שארע בחו"ל למבוטח, אשר על פי אישור רופא מוסמך בחו"ל נאלץ המבוטח לשנות את מועד חזרתו המתוכנן לישראל ולא ניתן היה להשתמש בכרטיס הנסיעה המקורי שנרכש

19 מותו של המבוטח מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה. אשפוז בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה. מוות של בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה, מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה. זכאות לביטול או קיצור נסיעה במקרה בו רכשה משפחה גרעינית הרחבה זו רכשה משפחה גרעינית הרחבה לביטול נסיעה או לקיצור נסיעה לכל אחד מבני המשפחה ואחד מבני משפחה זכאי לתגמולי הביטוח בגין אחד מהמקרים המנויים בפוליסה לעניין הרחבה זו, יהיו זכאים לתגמולי ביטוח גם יתר בני המשפחה הגרעינית. חריגים מיוחדים לפרק זה בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: השתתפות במעשה פלילי או עברייני, לפי הדין הפלילי בישראל של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הטיול למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית משפט. תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה מקורי שנוצל לשם יציאה וחזרה לישראל או שהוחלף באחר ע"י המוביל במקרה של שיבה באיחור, קיצור נסיעה או הפסקתה. הזכאות להרחבה זו תחל ממועד רכישת הביטוח, על פי הקבוע בדף הרשימה. הרחבה להריון למבוטחת עד שבוע 32 סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה להחמרה להריון ע"ש המבוטחת והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו מקרה הביטוח החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי למבוטחת המחייב קבלת טיפול רפואי בחו"ל במהלך תקופת הביטוח. בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטחת על פי תנאי הרובד הביטוחי הראשון עבור הכיסויים שבפרקים ובסעיפים המפורטים להלן: פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז פרק - 4 סעיף החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. סעיף הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל. סעיף העברת גופה. הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח. יובהר כי במסגרת אשפוז והוצאות רפואיות על פי פרקים 2 ו- 3 יכוסו הוצאות רפואיות הקשורות להריון, לידה מוקדמת וכולל הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג שנולד והטסה רפואית. הוצאות אלו יכוסו על ידי המבטח גם במקרה בו אין ביכולת המבוטחת לשוב ארצה מסיבה רפואית שאירעה לפני שבוע 32 של ההריון והוולד ו/או הפג נולד לאחר שבוע זה, ולא יותר מהסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בגין הרחבה זו

20 8.2.3 חריגים להרחבה זו בנוסף על ההגבלות, הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי בגין תביעה הנובעת ו/או הקשורה ב: הפלה יזומה. הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה בהרחבה זו מקרה ביטוח החמרה של מצב רפואי קיים במבוטח במהלך תקופת ביטוח. בקרות מקרה ביטוח ישפה המבטח את המבוטח על פי הרובד הראשון עבור הכיסויים שבפרקים ובסעיפים המפורטים להלן: פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז פרק סעיף החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. סעיף הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל. סעיף העברת גופה. הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח. על אף האמור לעיל, יובהר כי הוצאות המכוסות על פי הרחבה זו הינן רק אלו שהוצאו והיה הכרח בביצוען ולא ניתן היה לדחותן, עד שובו של המבוטח לישראל, בין אם במועד שובו המתוכנן מראש, או במועד מוקדם יותר. חריגים להרחבה זו בנוסף על ההגבלות, הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים : בסמוך לאוטם שריר לב שאירעו לב שלא באו קוצב השתלת ניתוח לב, בחו"ל הרחבה לספורט חורף בדיקות שגרתיות, בדיקות סקר או בירור, או בדיקות וטיפולים שניתן היה לדחותן עד שובו של המבוטח לישראל כאמור לעיל ו/או תרופות וטיפולים רגילים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו. סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לספורט חורף ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות ספורט חורף: גלישה בעזרת מגלשיים, סנובורד, מזחלות,,snowshoeing גלישה במישור )קרוס קאנטרי-סקי הליכה( ואופנועי שלג, אשר נעשתה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המיועדים לכך

21 בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח על פי תנאי הרובד הראשון עבור הכיסויים שבפרקים ובסעיפים המפורטים להלן : פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז פרק סעיף החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. סעיף הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל. סעיף העברת גופה. סעיף הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל. הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח. בנוסף על ההגבלות, הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות. הרחבה לספורט אתגרי סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לספורט אתגרי ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות ספורט אתגרי משמעותו: פעילות ספורט הכלולה ברשימת ענפי ספורט אתגרי, הקיימת באתר האינטרנט של החברה, ואשר נכונה למועד רכישת הפוליסה של המבוטח. בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח על פי תנאי הרובד הביטוחי הראשון עבור הכיסויים שבפרקים ובסעיפים המפורטים להלן: פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז פרק סעיף החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. סעיף הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל. סעיף העברת גופה. הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח. בנוסף על ההגבלות, הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים הבאים: תביעה הנובעת ו/או הקשורה מכך שהמבוטחת בהריון. למעט הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל

22 הרחבה לספורט תחרותי סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לספורט תחרותי ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות ספורט תחרותי - עיסוק בספורט לרבות אימון לקראת תחרות בחו"ל ו/או מחנה אימונים בחו"ל ו/או הדרכה לקראת תחרות בחו"ל בקשר עם תחרות ספורט, בין אם במסגרת אגודה, קבוצת ספורט או באופן עצמאי ובכפוף לרשימת ענפי הספורט התחרותי המוזכרים באתר האינטרנט של המבטח כפי שתעודכן מעת לעת. המבטח ישלם למבוטח בגין קרות אירוע שהתרחש במהלך תקופת הביטוח לתוכנית זו כנקוב בדף פרטי הביטוח בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו במסגרת ספורט תחרותי בהתאם להוראות הפרקים והסעיפים הבאים בלבד ועד לתקרת גבול האחריות לכל אחד מהם עלפי תנאי הרובד הראשון: פרק - 2 הוצאות רפואיות בחו"ל פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז פרק סעיף החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח. סעיף הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל. סעיף העברת גופה. סעיף הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל. הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול ו/או קיצור נסיעה אם נרכשה על ידי המבוטח. חריגים לספורט תחרותי בנוסף על ההגבלות, הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או במסגרת בה הייתה הפעילות. כל פעילות ספורט תחרותי שלא כלולה ברשימת ענפי הספורט התחרותי באתר האינטרנט של המבטח למעט אם אושרה מראש וצוינה במפורש בדף פרטי הביטוח. 8.6 פרק - 9 הרחבה לכבודה )מטען אישי נלווה( פרק זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לכבודה ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. במקרה בו הייתה כבודה באחריות מוביל ישולמו תגמולי הביטוח מעבר לסכום שישולם על ידם ועד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. 9.1 המבטח ישפה את המבוטח במקרה של אובדן או גניבה ו/או נזק שאירע למטענו הנלווה במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה עד לסך מרבי הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו אך לא יותר מערכו הממשי של המטען בניכוי בלאי שיחושב על פי סעיף 10.4 להלן

23 על המבוטח לצרף דוח מהמשטרה המקומית ו/או אישור המשטרה המקומית בדבר הגשת תלונה למשטרה בגין האובדן או הגניבה ממקום האירוע בחו"ל ובמקרה של תביעה בחזקת מוביל, תלונה לחברת התעופה או למשרד האחראי על כלי רכב ציבורי אחר ממנו נגנבה ו/או שבחזקתו ניזוקה הכבודה. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של אבדן ככל שאין בידי המבוטח אישור משטרה יתקבל אישור ו/או מסמך מטעם הרשויות ו/או הגופים הרלבנטים בדבר הגשת הודעה על אובדן )כגון במחלקת אבידות בתחנת רכבת/אוטובוס, שדות תעופה, משרדי רכבים להשכרה וכיו"ב( ו/או הצהרת המבוטח בדבר האובדן כאסמכתא לתביעה תגמולי הביטוח המרביים בגין הכבודה יהיו בכפוף למגבלת סכום הביטוח לפרק כולו ולסעיפי הכיסוי בו, כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה, ובהתאם למפורט להלן: דברי ערך - כהגדרתם בפרק הגדרות ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק גבול אחריות מקסימלי לפריט $300 שיפוי בגין שחזור מסמכים - כהגדרתם בפרק הגדרות לפוליסה איחור בהגעת כבודה - עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה, בתנאי כי משך האיחור יהא מעל 24 שעות מעת הגעת המבוטח ליעדו בחו"ל, בכפוף להמצאת אישור חברת התעופה על איחור זה, והמבוטח המציא קבלות של רכישת חפצים חיוניים ובלבד שנרכשו על ידו תוך 72 שעות ממועד הגעתו ליעדו ולא יאוחר ממועד הגעת הכבודה ליעדה. הרחבה לאובדן/גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לכבודה על שם המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו בנוסף לכיסוי הקבוע בפרק הכבודה במסגרת הכיסוי לדברי ערך ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט שפרטיו רשומים בהצעה, אם האבדן או הגניבה הנ"ל אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח ובתנאי שהמבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית ו/או אישור המשטרה המקומית בדבר הגשת תלונת המבוטח על אירוע הגניבה אשר יפרט את נסיבות הגניבה ודגם מחשב אישי נישא/טאבלט למען הסר ספק יובהר כי במקרה של אבדן ככל שאין בידי המבוטח אישור משטרה יתקבל אישור ו/או מסמך מטעם הרשויות ו/או הגופים הרלבנטים בדבר הגשת הודעה על אובדן )כגון במחלקת אבידות בתחנת רכבת/אוטובוס, שדות תעופה, משרדי רכבים להשכרה וכיו"ב( ו/או הצהרת המבוטח בדבר האובדן כאסמכתא לתביעה. סכום השיפוי המרבי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח,בגין נזק גניבה ו/או אבדן של מחשב אישי נישא/טאבלט על פי סעיף זה לא יעלה על הסך הנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה ובכל מקרה לא יעלה ערך השיפוי על ערכו הממשי של המחשב האישי הנישא/טאבלט. בכפוף להשתתפות עצמית בסך $100. המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח על פי הרחבה זו, על פי תנאי הרחבת הכבודה כפי שתוקנו בהרחבה זו, ובלבד שהמבוטח נקט באמצעי זהירות סבירים להגנה על המחשב האישי/טאבלט מפני גניבה, על ידי השגחה צמודה של המבוטח על המחשב אישי נישא/טאבלט או בכספת או במקום מאובטח ושמור אחר

24 9.5.4 למען הסר ספק, יובהר כי הרחבה זו אינה מכסה נזק מכל סוג שהוא למחשב אישי נישא או טאבלט בין אם הינו ישיר ובין אם הוא תוצאתי, לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי. הרחבה לאבדן/גניבה של מכשיר סלולרי או GPS סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לכבודה והרחבה זו על שם המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו בנוסף לכיסוי הקבוע בפרק הכבודה במסגרת הכיסוי לדברי ערך ישפה המבטח את המבוטח בגין אובדן או גניבה של מכשיר סלולרי או GPS שפרטיו רשומים בהצעה, אם האובדן או הגניבה הנ"ל אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח ובתנאי שהמבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית ו/או אישור המשטרה המקומית בדבר הגשת תלונת המבוטח על אירוע הגניבה אשר יפרט את נסיבות הגניבה ודגם המכשיר הסלולארי או.GPS למען הסר ספק כי במקרה של אובדן ככל שאין בידי המבוטח אישור משטרה יתקבל אישור ו/או מסמך מטעם הרשויות ו/או הגופים הרלבנטים בדבר הגשת הודעה על אובדן )כגון במחלקת אבידות בתחנת רכבת/אוטובוס, שדות תעופה, משרדי רכבים להשכרה וכיו"ב( ו/או הצהרת המבוטח בדבר האובדן כאסמכתא לתביעה. סכום השיפוי המרבי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח,בגין נזק גניבה ו/או אבדן של המכשיר הסלולארי או GPS על פי סעיף זה לא יעלה על הסך הנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה בכל מקרה לא יעלה ערך השיפוי על ערכו הממשי של המכשיר הסלולארי או GPS בכפוף להשתתפות עצמית בסך של $30. המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח על פי הרחבה זו, ובהתאם לתנאי ההרחבה, ובלבד שהמבוטח נקט באמצעי זהירות סבירים להגנה על מכשיר סלולרי או GPS מפני גניבה, או על ידי השגחה צמודה של המבוטח על המכשיר הסלולארי ואביזריו או בכספת או במקום מאובטח ושמור אחר. מובהר כי במקרה בו מכשיר הניווט/ GPS ו/או מכשיר הטלפון הסלולרי הינו מכשיר אשר מותקן/מורכב ברכב הרי שבמקרה זה גניבתו מרכב נעול תכוסה על ידי המבטח. למען הסר ספק יובהר כי הרחבה זו אינה מכסה נזק מכל סוג שהוא לטלפון הנייד או למכשיר ה- GPS בין אם הינו ישיר ובין אם הוא תוצאתי, לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי. 9.6 פרק - 11 חריגים להרחבות כבודה, פרק 9 לעיל המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, סרטי צילום, כרטיסים למיניהם )כרטיסי טיסה שאינם ניתנים לשחזור, רכבת, אוטובוס, תיאטרון ומופעים אחרים וכיו"ב(, תוכנת מחשב, דיסק און קי, תקליטורים, אובדן או נזק לכלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות, מוצרי מזון, משקאות, סיגריות, משקפיים, עדשות מגע, מכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים לרבות שיניים תותבות, מכשיר שמיעה, תרופה, כל מכשיר טלפון סלולארי אחר או מכשיר GPS )למעט אם נרכשה הרחבה מתאימה(, מטריה, שמשיה, דברי אומנות, כל זאת בין אם הנזק ו/או האובדן ארע/ו לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו. למען הסר ספק יובהר כי לא יכוסו מקרים הנובעים מבלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי, נזק הנגרם ע"י עש, החרמה ו/או הפקעה

25 אובדן או נזק הנגרם לדברי ערך כהגדרתם בפוליסה, אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד אליו או שלא נשמרו בכספת נעולה או במקום מאובטח אחר. מובהר כי חריג זה אינו כולל חפצים שלא סביר שיינשאו על גופו של המבוטח לאורך זמן או פריטים אשר במהותם אינם בשימוש חלק גדול מהיממה. כמוכן מובהר כי חריג זה אינו כולל מקרה מותקן/מורכב ברכב וגניבתו אירעה מרכב נעול. בו מכשיר הניווט/ GPS הינו מכשיר אשר במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש ובידי המבוטח קבלות קניה המעידות על כך, יוערך הנזק ע"י המבטח )ללא ניכוי עבור בלאי(. מסכום הפיצוי לא ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה נרכש המוצר מעלות הכבודה אם המבוטח שילם אותו בעת רכישת הפריט. במקרה ואין למבוטח קבלות קניה מתאריכים קודמים לתאריך הנזק, יוערך ערכו של הרכוש הניזוק ע"י המבטח, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן או נזק למטען כלשהו ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי של 31%. במקרה של דברי ערך ממתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן ושעון יד יוערך ערכו של הרכוש הניזוק לפי הערכה של מעריך מומחה לפני קרות מקרה הביטוח והתשלום יהיה עד לתקרה הנקובה בתמצית הכיסויים בפוליסה לדברי ערך. כבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי, במקרה זה תהא חובת המבוטח להפנות את התביעה למוביל או לצד שלישי. והמבטח ישפה את המבוטח רק מעל סכום השיפוי שישולם ע"י המוביל ועד לגבול אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו. במקרה בו לא קיבל המבוטח את סכום השיפוי מהמוביל או מהצד השלישי )להלן "סכום השיפוי מהמוביל"( תוך פרק זמן סביר מיום הגשת תביעתו למוביל ו/או לצד השלישי תשלם החברה את תגמולי הביטוח עד התקרה הנקובה בתמצית הכיסויים שבפוליסה בכפוף לחתימת המבוטח על כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החזר סכום השיפוי מהמוביל. יובהר כי עם תשלום תגמולי הבטוח עלפי סעיף זה למבוטח תעבור זכות המבוטח לקבלת סכום השפוי לחברה. המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם. אובדן או גניבה הנגרמים למחשב אישי/טאבלט ו/או למצלמה עקב הפקעה או החרמה. אבדן או נזק או גניבת תוכנה ו/או תוכנות שהינן חלק ממחשב אישי הנישא/הטאבלט או תוכנות שאינן קשורות אליו ישירות. נזק או מקרה ביטוח שנגרם כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר וכשהמבוטח פעל ברשלנות רבתי אשר לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה ביטוח. על אף האמור מובהר כי המבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה ביטוח

26 פרק - 11 הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה זו ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בתמצית הכיסויים בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה להרחבה זו הגדרות מקרה ביטוח המבוטח: אדם ששמו נקוב בהסכם ההשכרה עם חברת ההשכרה המבוטח במסגרת הרחבה זו. דמי השתתפות עצמית: חלקו של המבוטח בהוצאה בגין גניבה או נזק שיגרם לרכב בהתאם להסכם שכירות הרכב. המבטח ישפה את המבוטח עבור דמי השתתפות העצמית בהם המבוטח נשא או עליו לשאת, במקרה של נזק תאונתי לרכוש שאירע לרכב או לרבות גניבת הרכב או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בעת היותו שכור ע"י המבוטח מחברת ההשכרה לשימושו בחו"ל למטרות חברתיות, פרטיות ו/או לנסיעות במהלך עסקים ואשר אירעו במהלך תקופת הביטוח לתוכנית זו, כנקוב בדף פרטי הביטוח, עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה. חריגים להרחבה ביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור בנוסף לסייגים והחריגים בפוליסה הבסיסית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי תכנית זו, בגין תביעה/ות הנובעת/ות באופן ישיר ו/או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בהקשר אליהם: נזק תוצאתי מכל סוג שהוא שימוש ברכב כאשר למבוטח שנהג לא היה רישיון תקף לארץ האירוע. במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי, יינתן כיסוי על פי תוכנית זו רק אם למבוטח היה רישיון ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח בעיה מכנית ברכב, נזק לצמיגים למעט אם ניזוקו כתוצאה מאירוע תאונתי. שימוש ברכב בניגוד למוסכם בהסכם השכרה. שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא. מעשה זדון ו/או מעשה פלילי שנעשה ע"י השוכר ו/או הנהג. שימוש ברכב שלא בכביש סלול ויעודי לשימוש בכל סוגי הרכב

27 פרק - 12 הרחבה לתאונות אישיות מוות/נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה זו ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בתמצית הכיסויים בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה להרחבה זו סכום הביטוח הכיסוי - מוות או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה - גבול אחריות המבטח $20,000. ללא השתתפות עצמית. מקרה הביטוח מוות או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה בחו"ל שהתרחשה במהלך תקופת הביטוח. לשם המחשה מבוטח בן 50 בעל נכות מלאה וצמיתה אשר נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 100% יהיה זכאי לתשלום של $20,000. שולם סכום הביטוח בגין נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה - תפוג תוקפה של הרחבה זו. מובהר בזאת כי לא ישולם סכום ביטוח בגין מוות שארע לאחר ששולמו תגמולי הביטוח בגין נכות מלאה וצמיתה. הסכום הנקוב בהרחבה זו מתווסף לכל סכום ביטוח הנקוב בפוליסה הבסיסית. התחייבות המבטח בקרות מקרה הביטוח ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח או ליורשיו החוקיים )במקרה של מוות( בהתאם לסכום הביטוח להרחבה זו. בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו יחולו על הרחבה זו הגבלות הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי הרחבה זו בגין תביעה /ות הנובע/ות באופן ישיר ו/או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בהקשר אליהם: מקרה הביטוח הינו תוצאה של תאונה עקב שימוש באופנוע, אופנוע ים,כלי דו גלגלי בעל מנוע עזר, טרקטורון, רייזרים, סאגווי, קורקינט, רולרבליידס, הוברבורד בין כנהג ובין כנוסע בכל אחד. פרק - 13 חריגים ותנאים כלליים של הפוליסה.13.1 מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין תביעה/ות הנובעת/ות מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם: קרינה מייננת, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיו-אקטיבי או קרינה רדיואקטיבית מכל סוג שהוא. טיסה או שיט שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י השלטונות. השתתפות בפעילות צבאית או בתרגילים או באימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא

28 השתתפות פעילה של המבוטח בפעולות כגון אלו: מלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, מעשי איבה, פעולה מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה או בין לאו(, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מהומות, פרעות, מעשי חבלה וטרור, פעולות, תפקידים, תרגילים או אימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא. איבוד לדעת או ניסיון לכך, טירוף דעת, שימוש בסמים שנעשה שלא עפ"י הוראות רופא, שימוש בתרופות המצריכות מרשם בארץ בה נרכשו ואשר לא נרשמו על ידי רופא מוסמך. טיפול תרופתי מניעתי למבוטחים שאינם נשאים או חולים בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש )איידס(. ספורט אתגרי הכלול ברשימה שבאתר האינטרנט של המבטח ו/או ספורט חורף, ככל שלא נרכשה הרחבה מתאימה. פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות ספורט או אימון באגודת ספורט אשר שכר בצידה. נזק/נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסד הנאה, כאב וסבל, עוגמת נפש, עזרה סיעודית, אובדן ימי עבודה, שכר וימי מחלה. בנוסף לא יכוסו הוצאות כלכלה ו/או מזון שהוצאו במהלך האירוע הביטוחי על ידי המבוטח ו/או למלווה ו/או לבן משפחה קרוב. למעט במקרה בו הם נכללו במסגרת האשפוז תאונת דרכים כאשר למבוטח שנהג בכלי הרכב לא היה רישיון תקף לארץ האירוע. במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי, יינתן כיסוי על פי פוליסה זו רק אם למבוטח היה רישיון ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח הגשת תביעה הוצאות נסיעה במונית, אשרות, עמלות, היטלי מיסים, שיחות טלפון, משלוח פקסים, הוצאות משפטיות ושכ"ט ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדו'. שכרות ו/או שימוש בסמים. קרה מקרה הביטוח הכרוך באשפוז של המבוטח או המוטב, לפי העניין, על המבוטח להודיע למבטח מיד ככל שמתאפשר לאחר שנודע לו על כך, ועל המוטב להודיע למבטח מייד לאחר שנודע לו,על קרות מקרה הביטוח ועל זכותו לתגמולי הביטוח ולהפנות את בית חולים או רופא המטפל אל המבטח או אל חברת הסיוע לקבלת אישור על פי תנאי הפוליסה א. ב. משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מייד את הדרוש לבירור חבותו. על המבוטח או על המוטב לפי העניין,למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח,ככל שיוכל להשיגם

29 השתתפות עצמית לא קוימה החובה לפי סעיף לעיל במועדה וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה, הוראה זו לא תחול בכל אחד מאלה: החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות. אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על בירור. עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל שביכולתו כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ"י הפוליסה והיקפה. המבוטח אינו רשאי ללא הסכמה של המבטח בכתב,להודות בחבות או ליטול התחייבויות המחייבות את המבטח. המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו או קשור לתביעה זו המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב. הגשת תביעה בהתאם לפוליסה זו תעשה בהתאם למפורט בטפסי ההנחיות להגשת תביעה באתר האינטרנט של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור המבוטח למבטח כתב וויתור על סודיות רפואית המתיר לכל רופאיו ו/או לכל גוף או מוסד אחר בארץ או בחו"ל להעביר למבטח כל מידע רפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח. השימוש בכתב הוויתור על סודיות רפואית ישמש לצורך קבלת מידע לבירור זכויות וחובות על פי הפוליסה. השתתפות עצמית תחול במקרי ביטוח על פי ההרחבות שלהלן, אם נרכשו ע"י המבוטח הרחבה לאובדן/גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט. הרחבה לאובדן/גניבה של טלפון נייד או מכשיר.GPS במקרה של תביעה בגין העברה לישראל עקב שימוש בסמי הזייה. ביטוח בחברות אחרות היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות שיפוי מצד שלישי,שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו לחברה מעת ששילמה את תגמולי הביטוח ובשיעור התגמולים ששילמה ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מהצד השלישי שיפוי מעבר לתגמולי הביטוח שקיבל על-פי פוליסה זו. קיבל המבוטח מהצד השלישי שיפוי שהיה מגיע לחברה על-פי סעיף זה, עליו להעבירו לחברה. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה לחברה, עליו לפצותה בשל כך. המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש הימנו לשם מימוש זכותה של החברה כאמור. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד או יחס של מעביד ועובד שביניהם. מטבע הפוליסה כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע לפי שער החליפין היציג של המטבע הנוגע לעניין, ביום ביצוע התשלום למבוטח על ידי המבטח

30 הרחבות ההגדרות, החריגים והתנאים הכלליים ברובד הביטוחי הראשון חלים גם על ההרחבות. בכל מקרה הינן בתוקף בתנאי שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש בדף הרשימה וכל עוד הרובד הביטוחי הראשון הינו בתוקף. התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. הארכת תקופת הביטוח ביקש מבוטח מחברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, תאריך לו חברת הביטוח את הביטוח עד לתקופה שביקש או עד לתום תקופת הביטוח המקסימלית, ביטוח כאמור יהיה בתנאי כיסוי ומחיר דומים, בהתאם לפוליסה המשווקת על ידי חברת הביטוח באותה עת, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם, ללא תקופת אכשרה והחברה לא תתנה את הארכת התקופה בחתימת המבוטח על הצהרה כי לא יתבע את חברת הביטוח בעתיד ביקש מבוטח מחברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח אחרי תום תקופת הביטוח, תאריך לו חברת הביטוח את הביטוח ממועד בקשתו ועד לתקופה שביקש או עד לתום תקופת הביטוח המקסימלית, הארכה כאמור תהיה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף הארכת תקופת ביטוח במקרה של אשפוז בחו"ל אושפז המבוטח בחו"ל ובמהלך אשפוזו תמה תקופת הביטוח שעל פי פוליסה זו, תהא פוליסה זו במלוא תוקפה, כל עוד לא תמו ימי האשפוז כקבוע בפוליסה זו. אושפז המבוטח ובמהלך אשפוזו תמה תקופת הביטוח והוא שוחרר מבית החולים, אולם הרופא המטפל בו, באישור רופא המבטח קבעו כי המבוטח אינו יכול לשוב לישראל בגין מצב בריאותו, תוארך תקופת הביטוח לפי פוליסה זו או עד למועד בו שנקבע באישור רפואי כי המבוטח יכול לחזור לישראל. הארכה כאמור בסעיף זה לעיל, תבוצע, לאחר שיומצאו לו כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לאשפוז, ורק עפ"י אישורו של המבטח בכתב. במקרה כזה, תופק למבוטח פוליסה חדשה תמורת דמי ביטוח נוספים בתנאים ובמגבלות שייקבעו על ידי המבטח במקרה בו לא קוימו חובות המבטח לגילוי כי הרובד הביטוחי הראשון אינו מכסה הוצאות רפואיות בחו"ל שנובעות ממצב רפואי קודם, זכאי יהיה המבוטח לרכוש הרחבה זו למפרע, אף אם קרה מקרה ביטוח הנובע ממצב רפואי קודם, ויהיה חייב בתשלום דמי הביטוח עבור תקופה זו ביטול פוליסה חוק ושיפוט בוטלה הפוליסה ע"י המבוטח לפני יציאתו לחו"ל, ולא הייתה ולא תהיה עילת תביעה על פיה, יוחזרו למבוטח דמי ביטוח עד כמה ששולמו על ידי המבוטח למבטח. לאחר יציאת המבוטח את הארץ יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי ביטוח לימים שבהם לא שהה בחו"ל במקרה של קיצור שהייה בחו"ל ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו ובתנאי שהדרישה למבטח תוגש על ידי המבוטח לא יאוחר מ- 30 יום מיום חזרתו לישראל. כל הליך משפטי עפ"י פוליסה זו, או הנובע ממנה יידון עפ"י דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי והייחודי בכל הליך כזה יהיה באחד מבתי המשפט בישראל

31 ה- מוקד תביעות טלפון: )שלוחה 3(, שעות הפעילות: א',08:00-16:30 ' כתובת למשלוח דואר: ת"ד 3063 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד בכל מקרה של הגשת תביעה יש לפעול על פי ההנחיות להגשת תביעה המפורטות באתר האינטרנט של החברה. נשמח לעמוד לרשותכם, ומאחלים לכם נסיעה טובה ובריאה

32 מוקד סיוע לשוהים בחו"ל - 24/7 חברת IMA טלפון : פקס : דוא"ל : סקייפ Assistance.ima : מוקד שירות לקוחות - מגדל טלפון : מוקד תביעות - מגדל טלפון ( : שלוחה )3 מוקד חירום MEDPAY טלפון : ניתן להוריד בכל עת את אפליקציית MEDPAY בחנויות App Store ו Google Play - מק"ט מהדורה מידע נוסף ניתן למצוא באתר,migdal.co.il או אצל סוכן הביטוח שלך

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד