מאיר יונתן העברי לוקיאנוס יקחםאופלוידמובחושך,כיבחושך בחרווימאסובאור,ואנכי בחרתי לי בספר י דרך לוציאן להציג את הבליהם ערומים, אשר יהיו שח וק לכל רואיהם

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מאיר יונתן העברי לוקיאנוס יקחםאופלוידמובחושך,כיבחושך בחרווימאסובאור,ואנכי בחרתי לי בספר י דרך לוציאן להציג את הבליהם ערומים, אשר יהיו שח וק לכל רואיהם"

תמליל

1 מאיר יונתן העברי לוקיאנוס יקחםאופלוידמובחושך,כיבחושך בחרווימאסובאור,ואנכי בחרתי לי בספר י דרך לוציאן להציג את הבליהם ערומים, אשר יהיו שח וק לכל רואיהם מבלי נגוע בהם. בדרך הזה התייצבתי ובהאלךיתרימיצבאי. 1 (אברהםמאפועלספרו 'עיטצבוע', ( כתביו הסאטיריים של לוקיאנוס השפיעו השפעה עצומה על ספרות ההשכלה היהודית במזרח אירופה. הם היוו מעין עוגן להתקפות על החסידות החדשה שהלכה והתפשטה, כאילו לא היה פער בין המאה השנייה לספירה למאה התשע עשרה. הביקורת של לוקיאנוס על נביאי השקר, על עמי ארצות, על פילוסופים מדומים ועל סתם נוכלים ורמאים, כמו גם תיאורי הדיאלוגים הסאטיריים שלו בעולם המתים, שילהבו את דמיונם של המשכילים שנאבקו בגילוייה התיאולוגים והחברתיים של התנועה החסידית. מקרה ממין זה הוא התרגום הנפלא של מאיר לטריס לסיפור 'תולדות אלכסנדר מאבאנטייכס [Abonoteichus] נביא השקר' Ψευδόµαντις),(Ἀλέξανδρος ἢ שהוא התרגום הראשון של לוקיאנוס 2 לעברית. התרגום הודפס בכתב העת 'הצפירה' אותו ערך לטריס בשנת 1823, קובץ שנדפס בשמונים עותקים בלבד, ומיועד היה למשכילים מכתביאברהם מאפו,מהדורתבןציון דינור,ירושלים תש"ל,עמ' 19. לוקיאנוס,'תולדותאלכסנדרמאבאנטייכס,נביאהשקר',הצפירה,ז'ולקווהתקפ"ג, עמ' יג-מב. המקור היווניעם תרגום אנגלי נדפס בתוך: Lucian, with an English translation by A. M. Harmon, IV, London: The Loeb classical library, pp ,1925. תיאור ראשוני של התרגום העברי נעשה בידי שמואל ורסס, 'הדי הסאטירה של לוקיאנוס בספרות העברית', ההשכלה,ירושלים תש"ן,עמ' מגמות וצורות בספרות הנ"ל,

2 3 הצעירים 'היושבים בארצות גאליציען פולין ורוסיא'. ככל תרגום אין כאן אלא יצירה חדשה שנוצרה בהקשר חדש. לוקיאנוס הוקם לתחייה בהקשר עברילוחמני.כךהצהירלטריסבראשהתרגוםעלערךספרילוקיאנוסועל מגמותיו: המכתב הזה כתב החכם לוציאן היוני מעיר סאמאזאטע [Samosata] בארץ יון, עת היתה סרה לממשלת הרומים, והוא חי בערך ארבעים שנים למספר הנוצרים, והוא שלוח לאוהבו כעלזוס.[Celsus] ספרי לוציאן בכלל המה מלאים השכל ודעת, ובדרך התול ושחוק יוציא לאור האמת כשמש בגבורתו. עת עבודת האלילים חשבה להיות למפלה, הוא אזר חיל להפילה כלה לבל תוסיף קום, בהתוליו אשר התל בהם ובמעלליהם, אשר בדאו המושלים הקדמונים האמער [Homer] והעזיאד [Hesiod] מלבם. עוד עשה תשועה גדולה לעם יון, בהראותו את חרפת הכתות השונות אשר התחלקו תלמידי פלוספי יון בימיו, איך שמו העיקר לטפל והטפל לעיקר, ואחרי כי אבות הכתות האלה, היו שונים במאכליהם לבושיהם ומנהגיהם, חשבו הבאים אחריהם כי רק זאת חכמם ובינתם לעיני העמים, ושמו כל מגמתם לעשות כמעשיהם וכמנהגיהם למען ישוו אל מוריהם אשר יקראו בשמותם; לא להוקיר האמת והחכמה כמוהם בכל נפשם ובכל מאדם. ואין גם אחד ממחברות הסופרים הקדמונים אשר יהיה שוה לכל נפש גם 4 בימיםהאחרונים,כמוספרילוציאן. ;77 על כתב העת ומגמותיו ראו מנוחה גלבוע, 'הצפירה של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם',סדן:מחקרים בספרות עברית,בעריכתדן לאור,א,תלאביב תשנ"ד,עמ'- 87 הנ"ל, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, ירושלים תשנ"ב, טורים 68-66; משה פלאי, 'הצפירה בעריכת מאיר הלוי לטריס', קשר (2013), 44 עמ' 38-29; הנ"ל, מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ עד 1845,ירושלים תשע"ג,עמ' לוקיאנוס, תולדות (לעיל הערה 2), עמ' יג-יד. דברים אלו נעוצים בהקדמה שכתב ווילאנדלתרגוםהגרמנישלכתבילוקיאנוס.ראולהלןהערה

3 ואם לא די בכך הרי שהוסיף והצהיר על המגמות האקטואליסטיות הסיפורהמתורגם: של אם תקח קורא אהוב! אחד מכתביו, ותחת שמות אנשים ידועים, אשר בימיו, תשים שמות אנשים אשר עודם חיים, אשר לבך ידע מאד כי דרך אחד ילכו אז תתפלא לראות ותשבע נפשך, כי המאמר הזה כתוב יום אתמול לא בימים הקדמונים, גם בהמאמר 5 אשרשמתיהיוםנגדעיניךתוכללעשותכן. אלכסנדרמאבאנטייכס,נביאהשקר,הפךלמעיןדגםקדמוןלצדיקיםבעלי המופת במזרח אירופה במאה התשע עשרה. התרמית לאורך הדורות היא אחת והרמאים משתלשלים זה מזה במעין גלגול משונה: 'כי האולת והתרמית, בכל העתים ובכל העמים ילכו דרך אחד, דרך חושך [...] ואך בחלופים ושנויים קטנים יבדלו מנהגי ותהלוכות הרמאים והצבועים, כפי 6 השתנות והבדל עם ועם, מדינה ומדינה'. מנגד עומדים 'מבקשי הדעת' הרודפים אחרהאמת והאור, 'אשר מיום הוסדה הארץ ועד שנות דור ודור, יעמדולשטןלכלמתעהומדיחאתהעםמדרךהאמת [...]אנשיםחקרילב 7 אשר יגלו קלון המתקדשים לעיני העם'. דימויים אלו והדומים להם, הנעוצים בכתביו הסאטיריים של לוקיאנוס, מסבירים היטב את התקבלותו בקרב המשכיליםהעבריים,כשםשישבהםלהסביראתהלהטלהמשיךאו לעבדאתיצירותיובתוךמציאותחדשה. עם זאת, היו גם כאלו שהתרעמו על תפוצתה של ספרות מעין זו. כך למשל דרש נפתלי הרץ וייזל ממשכילי ברלין שערכו את 'המאסף', 'שבהעתקות השירים והזמירות, לא תזכירו שמות העצבים הקדמונים שזכרום היונים והרומים בשיריהם ובמוסריהם, ואחריהם נמשכו כל משוררי זמננובאירופה, ולאכאלה חלק יעקב, לא יישמעועלפיכם'.ועוד הוסיףוזעק: 'חדלולכםמדבראומהעתיקמליצותוסיפוריהיתוליםלהתל באחיכם ובמעשיהם הן לכלל או לפרט כדברי הסאטירע. [...] דבש וחלב לוקיאנוס,תולדות (לעילהערה 2 ),עמ'יד. שם,עמ'מב. שם,עמ'כח

4 תהיה תחת לשונכם, לדבר בענוה ובדרך מוסר וכבוד הבריות ותמצאו חן 8 בעיני אלהים ואדם'. אך לא רק שקריאה זו נשארה תלויה ועומדת באוויר אלא שסאטירות נוסח לוקיאנוס (ראש להן 'שיחות עם המתים') הפכו לז'אנר פופולרי למדי בספרות ההשכלה העברית בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה, וחלק מהן אף פורסמו מעל דפי 9 'המאסף' הגרמני. המשכילים הצעירים בברלין, ויותר מאוחר אלו בגליציה, הפכו את הסאטירה לכלי מבטא מרכזי לעיצוב השקפותיהם החדשותמנגדלסביבתם,עדשניתןלומרכיראשיתהשלהספרותהעברית החדשה לא נעוצה בשירים השדופים והפסבדו-מקראיים דוגמת אלו של וייזל,אלאביצירותשנכתבובז'אנרהסאטיריהלוחמניוהעוקצני.במובןזה הזינו הסאטירות של לוקיאנוס, כמו גם סאטירות של אחרים, את המגמות החדשותבספרותההשכלההעברית. כתבי לוקיאנוס לא היו גלויים למשכילים ביוונית והם נחשפו אליהם בעיקר דרךתרגומםלגרמנית,ובייחודדרךהמהדורההידועהשלכריסטוף מרטין ווילאנד ( ) שראתה אור בששה כרכים בשנים כךכתבלטריסבראשתרגומוכי 'ספרילוציאןנעתקולכללשונות נפתליהרץוייזל, 'נחלהבשור',המאסף (תקמ"ד),עמ' ז-ח.עלהזיקה המורכבתשל משכילים שונים אל העולם היווני והרומי ראו יותם כהן, '"כננס על גבי ענק": יחסה של ההשכלההיהודית אלתרבותיוון ורומא',ציוןעח (תשע"ג),עמ' יהודהפרידלנדר, במסתריהסאטירה:פרקיםבסאטירההעברית החדשה,ג,רמתגן תשנ"ד, עמ' 20-18; ורסס, הדי הסאטירה (לעיל הערה 2), עמ' ; משה פלאי,סוגותוסוגיותבסיפורתההשכלההעברית,תל אביבתשנ"ט,עמ' Christoph Martin Wieland, Lucians von Samosata Sämtliche Werke, aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und.erläuterungen, Leipzig מהדורה זו זכתה למספר הדפסות, בין השארבוינה 1813.ראו M. D. Macleod, 'Lucian von Samosata, Sämtliche ;Werke', The Classical Review 24 (1974), pp הדי ורסס, הסאטירה (לעיל הערה 2), עמ' 225. ההקדמה שחיבר ווילנד לכרך הראשון (עמ' (xlvii-iii הופיעה גם בתרגום האנגלי של כתבי לוקיאנוס: William Tooke, Lucian of Samosata, from the Greek with the Comments and Illustrations of Wieland and others, London

5 אייראפע, ומןהעתקות הכינכבדה היא אשר העתיק המליץ ווילאנדלשפת 11 אשכנז'. נראה שכרכים אלו אכן היו נפוצים למדי בקרב משכילי גליציה. כך סיפר לימים לטריס שעל שולחנו של נחמן קרוכמל (רנ"ק) היו מונחים דרךקבעכרכיתלמוד,ספרהזוהר,ספרהמידותלשפינוזה,ו'ספרלוקיאנוס 12 מסאמאזטא על גביהם'. השפעת תרגומיו של ווילאנד הייתה גדולה על משכילי מזרח אירופה ודי לציין את יצחק ארטר ששאל סכמות ספרותיות רבות מלוקיאנוס (בייחוד ביצירות 'תלונת סני וסנסי וסמנגלוף' ו'חסידות 13 וחכמה'), עד שכונה בידי אחדים בשם 'לוציאן העברי'. השפעה מעין זו ניכרתגם ביצירותיהםשל טוביהפדר, יוסףפרל, יהודה ליב מיזס, אברהם מאפו,פרץסמולנסקיןואחרים. לאבמקרההפכהדווקאמהדורהזושלווילאנדלפופולרית.הואלארק תרגם את לוקיאנוס לגרמנית אלא הפך אותם לטקסטים המדברים על זמנו ומקומו. תרגומיו היו חופשיים, הוא הוסיף הקדמה משלו לטקסטים ופיזר לאורכם הערות שנונות ועוקצניות המעמידות את הטקסט באור היסטורי חדש, כאילו נכתב נגד 'הזיות דתיות',(Schwärmerei) 'אמונות תפלות', שרלטנים, מאגיקונים ואגודות סתרים, שהיו נפוצים בגרמניה במאה 14 השמונה עשרה. כך עשה ווילאנד גם עם עלילותיו של אלכסנדר נביא השקר (בלשונו: Prophet' ('Alexander oder der falsche שלתרגומו לוקיאנוס,תולדות (לעילהערה 2 ),עמ'יד. מאירלטריס,זכרוןבספר,וינהתרכ"ט,עמ' 70. שניאור זק"ש, 'על דבר המליץ הנשגב אשר אין ערוך אליו הר"ר ערטער', כנפי יונה, ברלין תר"ח,עמ' 36. על תרגומו של ווילאנד ומגמותיו העיקריות ישנה ספרות עצומה. ראו בין השאר Luc Deitz, 'Wieland's Lucian', Lucian of Samosata Vivus et Redivivus, eds. Christopher Ligota, Letizia Panizza, London: Warburg Institute, 2007, pp ; Gerhard Braunsperger Aufklärung aus der Antike: Wielands Lukianrezeption in seinem Roman «Die geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus», Frankfurt: Lang, 1993; Manuel Baumbach, Lukian in Deutschland: Eine forschungs und rezeptionsgeschichtliche Analyse vom Humanismus bis zur Gegenwart, Munich: Fink, 2002, pp

6 הוסיף 64 הערות. מעבר לביאורים היסטוריים ופילולוגיים הציג ווילנאד את אלכסנדר כדגם קדמון של מאחזי עיניים, כאב טיפוס של השרלטן הידועקאליוסטרו Cagliostro) Alessandro ),וכמישבדמותוניתןלזהות קנאים נוצרים בני הזמן שמוציאם את שם הדת והאמונה לשווא ומתנגדים 15 להשכלה,לפילוסופיהולתבונה. ברוח זו ניגש גם לטריס לסיפור וכשם שווילאנד היה חופשי בתרגומו מהמקורהיווניכךהיהלטריסחופשיבתרגומומתוךווילאנד.לטריסעיבד, קיצר וקיצץ את הנוסח הגרמני, עד שהעמיד סיפור של איש מרמה אוניברסלי המנצל את ההמון הנבער ויצר מעין בבואה הפוכה לסיפורים שסופרו בעל פה על הצדיקים באותן שנים (סיפורים שמקצתם הופיע 16 בדפוסבשנת 1814 בספרשבחיהבעש"ט). לטריסהבליעלאורךהתרגום הערותאירוניותמשלו,החסירמהשחפץלהחסירואףהוסיףבגוףהטקסט 17 משפטים משלו. לעתים נראה כי בחר להשמיט שמות אנשים ומקומות שלוקיאנוס הזכיר, ואף השמיט קטעים שלמים וארוכים מהעלילה, בכדי שלאלהעמיסעלהקוראהעברימיתולוגיהזרהלוובכדישנקליהאלראות בה עלילה טיפולוגית ולא מקרה ספציפי שאירע בעבר. עם זאת, לחלק מההשמטות היו מגמות אידאולוגיות אחרות, כמו למשל צנזור קטעים מינייםמוקצנים (הנחשיםהיונקיםמשדינשים,הנעריםהצעיריםשבאואל אלכסנדר ונשקו לפיו, פרשיית הנשים עמן שכב, ועוד כיוצא באלו הדברים), תיאורים ססגוניים שוודאי לא התאימו לטעמו השמרני של הקוראהעבריהמשכיל. לטריס אף טרח להוסיף תשע הערות לטקסט שחלקן מבארות שמות שהוזכרו בידי לוקיאנוס ואחרות מפליגות להקבלות למזרח אירופה. כך לצד התיאור של אלכסנדר כמנצל את המון העם, ביודעו כי 'האיש אשר Christoph Martin Wieland, Lucians von Samosata Sämtliche Werke, aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen, Leipzig 1788, 3, pp על דינמיקה זו בספרות ההשכלה ראו יונתן מאיר, חסידות מדומה: עיונים בכתביו הסאטירייםשליוסףפרל,ירושליםתשע"ד,עמ' ראו דוגמאות לשינויים מעין אלו והשוואה בין התרגום של לטריס לזה של ווילאנד אצלורסס,הדיהסאטירה (לעילהערה 2 ),עמ'

7 מעשהוזרומתמיה,קדושיאמרלו',הוסיףאתההערה: אל יאשימני הקורא כי שמתי לו פה למטרה אנשים ידועים נוכלים כאלכסנדר הזה, אשר כמוהו ישנו את טעמם לפתות את המון העם. חלילהלי!אניאתספוריהסופרהיוניאשמורהאשרספרלנומאיש תרמיתהזהאשרחיימיםרביםלפנינו;ואםימצאהקוראאנשיםגם בימינואשרשויםאליובדרכםועלילותם,ותחתאשרכבדםעדכה, 18 יהיולולחרפות:לאביהאשם,ולאעליתלונתו. במקום אחר, בתיאור מעשה המרמה של אלכסנדר ולקיחת נדבות מפשוטי העםלשםקבלתברכה,העירלטריס: פה עוד הפעם אבן נגף, כאשר העירותי למעלה, והקורא יחשדני מחדש כי אלעג ואתעלל באנשים ידועים, אשר יעשו גם בימינו כדבר הזה, יתנו את הברכה, ויקחו כסף מקנתה; אולם העידותי היום הזה את השמים ואת הארץ, כי לא שניתי פה את דברי הסופר היוניאשרחיימיםרביםלפנינו.ומהאני,כיהאולתוהתרמיתילכו בכל העתים ובכל העמים דרך אחד, להטעות את העם, למען יזנו 19 אחריהן? דברים מיתממים אלו מורים דווקא על ההקבלה שחפץ לטריס ליצור בין הנבל המתחזה ביצירה לסביבה הקרובה של הקורא; והתנצלויותיו המדומות באו למשוך את הקורא ליצור את האנלוגיה בין הסיפור ל'בעלי המופת' החסידים. דבר זה ניכר גם במילים העבריות בהן בחר המתרגם להשתמש שהיו שגורות בשיח האנטי חסידי ('איש מרמה' החפץ 'להגדיל שמו בקרב הארץ', 'מתראה כאיש צדיק', 'לוקח לבות ההמון', 'אנשים בני בלי דעת', 'בוערים ופתאים' ש'אור האמת לא נגה עליהם' וכו'), כמו גם בהדגשה ובהעצמה של מוטיבים נפוצים בטיעוני המתנגדים לחסידות (הצלחת הנוכל בעיר קטנה דווקא, לבושי הלבן של הרמאי, גניבת לבות לוקיאנוס,תולדות (לעילהערה 2 ),עמ'כ. שם,עמ'כה

8 ההמון והוצאת כספים בערמה, עשיית מופתים מדומים, ענייני גלגול וגירוש שדים, טענות לנבואה, ריפוי חולים, ידיעת עתידות ונסתרות דרך מרגלים, זיוף חוויה מיסטית, הונאת הציבור דרך הפצת שבחים מוגזמים ומדומים, שחיתות מינית, אלימות, ועוד הרבה). כל אלו אמנם הופיעו במקור היווני אך בתרגום הפליג לטריס בציור צבעוני שלהם כך שהסיפור 20 ייתפס בעיני הקורא כחלק מהספרות האנטי לגנדרית המוכרת לו היטב. הטקסט הלוקיאני העברי הובן בידי הקוראים כמכוון כלפי הצדיקים והחסידים בני הזמן גם אם העלילה הייתה רחוקה במקום ובזמן וגם אם מיני רמאות דוגמת זיוף אורקל היו זרות לו. לטריס לא היה צריך להזכיר בהערותיו שמות של צדיקים בני זמנו (כמו שעשה ווילאנד שהזכיר את קאליוסטרו)משוםשאלוצצומידבדמיונושלהקוראהעבריבגליציה. הדמיוןבין אלכסנדר לצדיקיםהיהברוראךלאבכך הסתכם העניין. גם מתנגדיו של אלכסנדר בסיפור הצטיירו עתה כמשכילים. לטריס הרבה להדגיש בתרגום את מעלתם של אלו ההולכים לאור התבונה, את אותם 'אנשי הדעת', ואת אותו 'איש משכיל הרואה ללבב' המכיר מיד את 'המרמה והתחבולה'. בשעה שלוקיאנוס דיבר באופן ספציפי על אפיקורס כמתנגד לאלכסנדר טשטש לטריס את הזיהוי הישיר, השמיט את שמו של אפיקורסבכלמקוםוהפךאתהדמותלדמותטיפולוגיתשל 'משכיל'ו'איש דעת'. הסצנה בה אלכסנדר קורא לשרוף את ספרי אפיקורס הופכת כאן לסצנה של שריפת ספרי משכילים בכלל. עיבוד מעין זה ניכר גם בהכרזה הנמלצת ששם ללטריס בפי לוקיאנוס בסוף היצירה, שבה נשמט שוב שמו של אפיקורס ובאו דברים כלליים על 'המשכילים בעם': 'לבי בטוח כי המכתבהזה יפיץאורעלאורחאנשים מדיחיםאשר יפרשורשתלכלאיש תם. ישרים יראו ויקחו מוסר לבלתי לכת אחרי התוהו, לבלתי האמין לקול נוכלים, אכןלאהובהאמתבכלמאדם, לדרוש תושיה ומזמה ולבלתי נטות ימיןאושמאלמאשרתצוהאותםתבונתם,אשרדבריהדבריאלהים חיים, ועצתה תכון לעד'. לטריס לא הצליח להתאפק כאן, חשף את פניו והוסיף הערה ארוכה על דבר הרמאים המופיעים בכל דור ודור ומפיצים דברי נוכלות, דוגמת האמונה בגלגול נשמות, אותה הפיצו גם החסידים בני על גלגולם של מוטיבים מעין אלו בספרות העברית ראו דב סדן, 'אנשי מרמה', אורלוגין 8 ( 1953 ),עמ'

9 ר" 21 זמנו. גם אם המשכיל בסיפור לא הכריע את אלכסנדר, ומיתתו המשונה של הנוכל לא נגרמה בעטיו, הרי שהאמונה באור והתבונה לא נפגמה. היצירה הייתה מעין קריאה ליחיד לעמוד מנגד ל'המון הנבער' ההולך בחושך. דברים אלו תאמו למגמותיו הכלליות של לטריס, שחפץ להעלות על נס בקובץ 'הצפירה' כל 'אוהב דעת וחכמה', 'הנלווים עם הישרים בלבותם אשרבקרבןאיןנפתל'.ואלמשכילמעיןזהקרא: 'שטיכזבוהבלישואלא יעורו עינך, ולא תירא מפני חמת אנשים עקשי לב אשר מזה ומזה יעמדו 22 לשטןלך,ומיראיםאותךבסעיפיהםוהבליהם'. התמונההססגוניתהמצטיירתכאןהיתהגםהמגרעתשלהתרגום,ונראה שאין טעם לבחון את תרגומו של לטריס לפי מידת נאמנותו למקור (ונאמנותזומפוקפקתמכמהוכמהבחינות)אלאלפיהכוונותשהובלעובו ומטרותיו החדשות. הטקסט הלוקיאני נתפס בעיני לטריס כטקסט אנטי חסידיולארקכיצירתמופתמשניםעברו.נאמניםדבריושללטריסבמקום אחרבוהצהירעלדרךתרגומיווכתב:'אלהאשרלקחתיממשורריהעמים, רבתהיגיעהיגעתיבהם,ולאהעתקתיאותםכדרךהמעתיקים,כיברובעמל 23 עשיתים לפועל כפי, וברוח נכון אגיד לעיני השמש: לי המה!'. אם כן, לוקיאנוס,תולדות (לעילהערה 2 ),עמ'כב-כג. מאירלטריס,'דבראלהקורא',הצפירה,ז'ולקווהתקפ"ג,עמ' 1. מאיר לטריס, אילת השחר: כולל שירים חדשים, ז'ולקווה תקפ"ה, עמ' ג. לטריס תרגם ועיבד בקובץ זה שירים של שילר, ביירון, וירגיליוס ואחרים. על דברים דומים שב גם במקומות אחרים.כך למשל באיגרת אל יצחק ארטר:קהלת,פטרבורג תרמ"א, עמ' לימים נודע לטריס בתרגומו החופשי לפאוסט (לו קרא 'בן אבויה'), תרגום שעורר רעש גדול בשל אי הדיוקים שנתגלו בו ובשל נטייתו של לטריס לייהד את הטקסט ולהוסיף עליו משלו. ראו יהודה אריה קלוזנר, 'בן אבויה ופאוסט: השוואה ספרותית', תרביץ ט (תרצ"ח), עמ' ; אתי קריסטל-וייסבלאי, ' מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק": בי התרגום העברי הראשון ל"פאוסט" בהקשרו התרבותי-יהודי', דפים למחקר בספרות (2005), עמ' על דרכובתרגום שירהראויהודה פרידלנדר, 'לבחינת יצירתושלמאיר הלוילטריס (פרק בספרות משווה)', ספר בר אילן, קובץ העשור, ב, בעריכת מנחם צבי קדרי, רמת גן תשכ"ח,עמ'

10 במקרה שלפנינו, אין מדובר אלא ב'לוקיאנוס עברי', ביצירה חדשה, שהמתרגםעיבדלפינטיותרוחועדשנעשתהשלו. לטריס קיווה שאחרים יצעדו בעקבותיו בתרגום ועיבוד הסאטירות של לוקיאנוס וכתב: 'ומי יתן ויקום בינינו איש שכל וטוב טעם, אשר ידע לעשות כמתכונתו גם בשפת עבר, לשרש בלשון ערומים המנהגים 24 הנשחתים אשר צמחו בין עמינו, ויהיה לתהלה בקרב הארץ'. למרות דברים נחרצים אלו לטריס היה בין המתרגמים היחידים של לוקיאנוס לעברית במאה התשע עשרה. שנים מאוחריותר פרסם שלמה רובין תרגום 25 קצר ('הלצה קדמוניה'); ורק במחצית השנייה של המאה העשרים נוספו תרגומיהם המדויקים של שמעון הלקין, דניאל גרשנזון ('סיפורי אמת ועוד') ושמואל שקולניקוב ('חיים למכירה'), אך באלו כבר נעדרה הנימה הפולמוסית האקטואלית שהייתה מנת חלקם של ווילאנד, לטריס 26 ומשכילים אחרים. על כל פנים ברור שתרגומו המוקדם של לטריס איננו רק פרק חשוב בהתקבלות לוקיאנוס בתרבות העברית אלא גם יצירה נשכחת ורבת ענין של ספרות ההשכלה שמן הראוי לשוב ולעין בה בהקשרה. לוקיאנוס,תולדות (לעילהערה 2 ),עמ'יד. שלמה רובין, הלצה קדמוניה על ראשי פילוסופי היונים הקדמונים, קראקא תרנ"ז; הנ"ל,תהלת הכסיליםאוצואתבעורבןחמור, קראקאתרס"ז, עמ' תרגום זה נערך בידי רובין כחלק ממפעלו הגדול שהיה מעין ניסיון לכתוב היסטוריה משווהשל 'אמונותתפלות'ברוחההשכלה. שמעון הלקין, 'דיאלוגים בין המתים', מולד יט (תשכ"א-תשכ"ב), עמ' ; הנ"ל, 'דיאלוגים בין האלים', במה (תשכ"ב), עמ' 66-62; שמעון הלקין ודניאל גרשנזון, סיפורי אמת ועוד, תל אביב תשמ"ח; שמואל שקולניקוב, 'חיים למכירה',עיוןלט (תשנ"א),עמ'

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

<<עמוד>> תוכן עניינים קטלוג

<<עמוד>> תוכן עניינים קטלוג 9 9 10 11 11 14 19 23 25 25 28 53 75 101 115 125 131 137 143 147 153 159 165 171 177 179 180 180 181 182 183 190 190 192 193 195 197 207 209 212 227 232 תוכן העניינים אקדמות מונוגרפיות ומפתחות לשני כתבי-עת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

טבור, גיליון מספר , נעמה יגר-פלוס, התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 נעמה יגר-פלוס "ויתחלק העם לשתי מחלקות": התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשית

טבור, גיליון מספר , נעמה יגר-פלוס, התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 נעמה יגר-פלוס ויתחלק העם לשתי מחלקות: התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשית נעמה יגר-פלוס "ויתחלק העם לשתי מחלקות": התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשיתה של התנועה לתיקונים בדת בגרמניה, שהתמסדה בשנות ה- 40 של המאה ה- 19 והצליחה להתפשט מערבה עד ארה"ב, יסודות בתופעת התיקונים בדת,

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

המחלקה לספרות עם ישראל עש יוסף ונחום ברמן ה מ ח ל ק ה ל ס פ ר ו ת ע ם י ש ר א ל ע " ש י ו ס ף ו נ ח ו ם ב ר מ ן מעודכן 26/6/16 ראש המחלקה: פרופסור: מרצה בכיר: פרופ' רומן כצמן מירון איזקסון, תמר וולף-מונזון, נתי כהן, רומן כצמן, אבידב ליפסקר, צבי

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד