ha-Teḳufah.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ha-Teḳufah."

תמליל

1 ש.א. הרשג התגלית לגולה ש ימי הבית השני השפעה גדולה התפתחות החיים המדינים והתרתים ודות בארץ ר, וכמעט ש שוה בערכה הגולה שבבבל, בבחינה אחרת לגמרי: הגולה שבבבל נצרה מ משמר המסורה העית ו עצם מעצמי דות המקורית שנשתמרה בטהרתה, צפויה להשפעות ולפות חיצונות ו לבד שיצאה ממנה תנועת התחיה שיבת ם לגלם עזרא נחמיה, א פסקה במדה גדולה ימי הבית השני ו התקופה ה בית הצר להמציא כחות חמרים ורוחנים למרכז דות בארץ ר, ו כן נודע כמעט ממה ד חיי ומעשי לעצמם במשך הימים ה, נבלעו בתוך החיים הליים ה ו בארץ מכורתו ומולדתו ו נטפלים י, ו שפסקו החיים הה הולם ונבלטים, מרגשים ונכרים החיים המיוחדים בבבל. בתה שעה הגולה ש מתחלתה חטי מיחדה לעצמה, חיי ומעשי נבלעו בתוך חיי ה ו בארצו, א, אדר, התאמצו מראשיתם ליסד ל במות בפני עצמם במקדשים מיוחדים ובעדות כהנים מיחדות; כן לשומרי משמרת המסורה, מר, התיחדו ואדר, השתד למזג ולהרב מסורה זו ביסודי התרת סתם הקרו ו כן סניף טפל גזע דות בארצה כגולה בבבל, וכך מצאה ההלניות מימי כסנדר מוקדון ואילך שעריה דות המצרית פתוחים ה להכנס בלי מעצור ומפריע. תולדות המגות וההרכת הה יצירות נכבדות וערם חדשים, ביחד נקר,דות ההלנית". הן אמנם הר נטלה דות מתחת ידי ההלניות, מידי ההלניות הסורית, כשיצאה ז לתרת רעה וילדה התנועה ההלניסטית בארץ ר, תה ההלניות, המצרית, שהכניסה יפיותו יפת באהלי ותקשט נתיפה דות למען תמצא חן בעיני העמים והלשונות ולחב י. דות הכסנדרונית ההלנית בתקונה אפוא הסרסרת הראשונה ר לעמי המערב ו שעשתה הר נפשות לדת ר העולם, ו כן נכבדה מאד חקירת

2 RS40, ש. הרשג די ימי הגולה לידיעת די ימי ר ל ולידיעת די ימי תרתן בפרט. אמנם הגולה עתיקה מאד וכבירה לימים הר מהגולה שבבבל, ראשיתה מגעת ימי קדם, הבית הראשון. עיהו הנביא הקדים להנבא שיבת נדחי ר ארצם (עיה, כ"ז, י"ז'י ומצא מקום לרעיונו ד התפשטות דות בעולם, באמרו:,ביום ה י חמש ערים מדות שפת כנען ונשבעות לה' צבת, עיר ההרס יאמר חת, ביום ה י מזבח לה' בתוך ארץ ומצ אצל גלה לה' ו ות ול לה' צבת בארץ " (, י"ט, י"ח-כ). ו מזר זכריה (י, י):,והשתים מארץ ", ירמיה (כ"ד, ח):, הבים בארץ ". הובים הל נוסדו, כפי שאפשר לשפוט ם, בתקופות שונות ובסת שונות. ב שמה הית מל ר ויהודה ו מל, ו נדדו שמה מפני המכות בארצם, ו שהלכו שמה בשבי, ידי פרעה נכה, דאי לקח ביחד יחז שבי מיהודה (מל" כ"ג ל"ב; די" ל"ו, ד). לם דעת תורת משה מתנגדת וב קע ם ו מאימת ר בשיבתו יה (, י"ד, י"ד; דים, י"ז, ט"ז ; כ"ח, ס"ח; ל"ג, ט"ז, ועין הושע, ט, ו) משום תרתה, אף נכבדה מאד, בכשרון המעשה, לם וחניותה מתנגדת, נגוד גמור לתרת דות. מתו ט התנגד ירמיהו הנביא להתית שארית יהודה בתוך ובי שבמגדל, בתחפנחס, בנף ובארץ פתרס (ירמיה, מ"ד, א) והעיד ם ה', א י שמה (, מ" ט"ו כ"ב), לם דיו ואיומיו לשוא, לקחו תו ו וך בן נריה תלמידו ם וית בתחפנחס (, מ"ג, ד-ז), בפתרס (, מ"ד, ט"ו),, מקומות וב ם מקדם, ו כן בחרו ם למקומות מושב ל. תבם הוסיפו הנשים לקטר להים ם ויוכח ירמיהו דרכם פני, השי דים עם וקשים כאנשים העומדים דעותי הנוטות לית (, מ"ד). מפי עיהו, ירמיהו וזכריה שמענו אפוא ד וב נכבד ם הבית הראשון, וב ש קע זמנם. יצ'רד מאייר במחתו,דאס פאפיריספוגד עפאנטינא", ליפציג, 1917, 34, אמר, המקום הבלתי מבאר כמעט ם ים י"ז, א;, יר סוסים ו יב ה מצרימה למען הרת סוס" מתר עתה ידי י האפיטורין, מל ר חו ל חיילים ומ הבי סוסים. ה מקדם הר במלם א, י,,ומוצא כ"ח: הסוסים למה מ"! ול אם אפשר להשיג פיוסים במחיר. ח לי י ם, למה יו להשיג במחיר כסף?

3 התגלית gar נתוספו יו משארית יהודה ירמיהו, יותר שמענו דותיו. ממה-ו חש כן, התל בעמים, נודע מ ד, ממת מל, א במשך שתי מת שנה, עמדה ביחד ארץ ר ובבל תחת ממת פרס ימי כסנדר מוקדון ויורשיו. לם התגת י בכתב אשורי ובשפת ארמית, נמצ בשנת תר"ד אשונה בסונה (אסואן) הנזכרת בפי יחזק (כ"ט, י; ל, ו) ו כן בשנות תרנ"ו תרנ"ח -ידי חפירות באי הניס יפנטה ממולה, נקרא ם,יב" (פיל בלשון מצרית ו כן נקרא יפנטיה), הפתיעה החוקרים 2) בידיעותיה הנכבדות ד ובי ם במקומות ה הר מ ז חרבן הבית הראשון ו-ד מעמדם וסדרי חיי בתקופת שיבת הגולה מבבל רץ ר. אי הניס יב בגל דרום ממול כוש במרחק תתר נ קימטר בקרוב מכסנדריה ובגלל ערכו התכסיסי הנכבד, יותו מקום גל טבעי, מבצר במבצר חזק בתקופה המצרית ו כן בתקופות הפרסית, נית והרומאית. סונה ממו מקום מבצר לחוף הניס ממולה. בשני המקומות הה הושי, מראשיתם מל למטרה צבאית, כדי לשמור הגל. האי יב מתנשא לג ששים רגל מהנהר. ם מצטיין בתנובתו הגדולה. פי מעמדו הגיגרפי התפתח לעיר מסחר נכבדה, האי ה יו ה להגיע באניותי, פה מכרחים להעביר סחורותי אניות קטנות החוף לממכר, כנגד יו הנובים להגיע הנה באניותי הקת ו ידי התפתח המסחר ונוביה, ה מכרו פרי תעשיותי והנובים תוצת ארצם הפראית בטבעה, : שני פיל, עורות חיות, י ן, ב נוביה הנודע ווצא ם ו עבדים (ערמאן, אגיפטען נד 11 פאפירוס בלע"ז. ה, שמש -קדם לכתי ונעשה מלב שיחדהפאפירוס, שנחתך לקוים דקים שהנחו ר בצד ובכסון גב ונכבשו יחדו כש לחים ורטבים שנעשו חתיכה אחת. במשנה נזכר שה מיני פנקסת הפנקס שנעשה הים הה ונקר בפי אפיפורין (ים, כ"ד, ז) פרש באמת הרימ"ז ב.בי טראגע", +"א, 65. י במנו התלמודי דחה פרושו בלי יסוד. 2) ד י הה כ נמצ ספרות מה בשפות העות, בעית עסקו ם מעט: הד"ר ש. דייכס הח", כרך י"ז, חוות א-ה; כרך כ"ו, חות ג; דוד כהנא,, כרך כ" ו; הד"ר מה ימפול העולם", שנה חמית, גליון 45; שנה ששית, גליץ א, י. אנ השתמשתי בספרו נגנאד,אראמעאע פאפיריס יס עפאנטינע", 1911, ובחוותיו פרופ. ד"ר שטא, שיצא וצ ליטצמאן, ן. יתר הנקורים מובאים בפנים.

4 342.א. ש. הרשג אגיפטעס לעבען, 1885, 659). בחוף המזרחי הנהר, הדרך האחד יו ללכת בלי מפריע ל, התפתחה כן סונה לעיר מסחרית נכבדה (וגש, געשיכטע אגיפטענס, 16). העיר ייב מלבד ז עיר פולחן היל המצרי,חנום", ה קר תו,האדון מיב" (וגש, רייזעבעריכטע, 242). לצד היל ה עמדו שתי ית אדונות ייב והן:,סתי",סתת", ו,אנוקי", אנקי בספר,צור געשיכטע דער יודען עפאנטינע" מ ד"ר ויג אנלר, ן, 1912, 15-4). תות סונה הן ת תכן שוה, והן עשר תות עניני משפט ומסחר, התות ייב הן ת תכנים שונים והן נחלקות רבעה מינים: א) תות הפקידות הצבאית ו הממה הפרסית ו הקהלה העית; ב) תות משפטיות ומסחריות; ג) אגרות פרטיות; ד) עניני ספרות. מספר י למה משבעים, מלבד כתת חרס, הר מ נשתמרו במותם ו ם תות פרטיות שטרי קשר ווצא ן, שנמצ כשהן במעמדן הראשון מגלת ומכרכות בחוטי סיב וחתומות בחותם אדמת חרס, בצורה זו, שמרה יהן מפני ופים ושנויים, מצעות במקרי ריב השופטים. החתימות מסמנות בתיות הרגליפיות ובסמלים שונים. לעמת ביני י אפיפורין קרועים לקרעים ו שנתפוררו בעת המצאם לפתים ולפרורים קטנים. דוקא הגלים קרעים וקטעים ה בי ערך נכבד מאד. לם לעמ הוגו. אגשר ולכשרונו הגדול, שכ התמחה באחוי קרעי אפיפורין ויונים, ה הפ, ידי התננות מדיקה הגון ו הך קוי הנימים ו צורת משיכת התיות, ללקטם ולקבצם אחד אחד, תה בידו באפן כ לשוב ולהעמיד תות מות נכבדות מאד, - הרשימה הגדולה ם, ההעתקה הארמית הכתבת מבחיסטון, הספור אחיקר החכם, באפן שהן מובנות עתה היטב ל החוקרים. התות הה הן מהתקופה הפרסית. התאריך הקע ן, הן מתחית משנת כ"ז לדריוש הראשון (תקס"ג חרבן הבית. בתאריך הנני משתמש כאן מקום) והן נמשכות והולכות אחשורש (קססס; תקנ"ד-תקל"ד לח"ה), ארתחששתא הראשון (תקל"ד תצ"ג לח"ה), דריוש השני (תצ"ג תע"ד לח"ה) תה מסחרית מהשנה החמית אמרטאס (תס"ט לח"ה), הראשון למל מילידי הארץ פריקת מלכות פרס. קבילנו י זמני המרעות הנכבדים יסטוריה העית בתקופה זו,, בשנת תרנ"ה לח"ה חרבן המלך ה, נודע עתה מרשימת המלם מנטו, נגלה עתה בפ הראשונה בתה הה מז ה (וארד מאיר,, 15).

5 התגלית 343 הבית הראשון; בשנת תר"ו לח"ה הראשונה שבי הגולה; בשנת תקפ"ד חנוך לח"ה בית המקדש; בשנת תקכ"ז ית לח"ה עזרא; בשנת תקי ד לח"ה ית נחמיה.. פי הכתת הארמיות הה נודע לנו, מלבד הקהת הנכבדות בשני המקומות הה נמצ מכון לדי ירמיהו (מ"ד, א) מושת ם מחוץ לגלית הגל הדרומי ה, בנא (טהבן), במנפי (ממפיס) ובאט (אבידוס). ו לדת בידי כנ (קמבזס תקצ"ד לח"ה) בית מקדש ומזבח להי ר, נקרא בלשונם :,אגורא יהו הא גיב בירתא" (אפיפורין ו, שורה ט). גגו מצפה קורות ארז, יו אבן וחמשה שערים א פסול ודלתות עץ צירי נחשת והמם המזבח ב וכסף2). בית המקדש ה נחרב בשנת ארבע עשרה שנה לדריוש השני (ת"פ לח"ה) במזמת כהני היל חנוב ( חנום) תושבי יב עשו.המונית", מרידה בממת פרס, שהחיליפ נאמנים לה ו כן שנואים ה, והתקשרו ה,וידרנג" שר המבצר (פרתרך), ח אגרת,נפן" בנו, רב החיל במבצר סונה (בסון בירתא), ויא חיל ום לבירת יב ויחרי מקדש. אחר כך נתפס וידרנג בחט ו ר נקם בשונאם, ש מרים בבקשתם בגוהי פחת יהודה, הגו יו בשנת י"ז לדריוש בחדש מרחשון, מר: ומצלין ליהו מרא שמיא החוין ידרנג זך (והיינו מתפללים ליהו אדון השמים הראנו ידרנג ) ביא הנפקו כב רגהי (הבים הוצי הכבלים מרגליו 3); מספרים : אך קדמת זנה בן זא באתא עביד לן אגרה חן מראן ו יהוחנן כהנא רבא וכנותה כהנא בירום ו סתן אחוהי ענני וחרי א אגרה חדה חו ין (אף מקדם ל, בעת שנעשתה לנו הרעה הז, אגרת חנו דוננו ו יהוחנן הכהן הגדול התות מסמנות במספרים כפי רשימותיו סאכוי ו עשר התות משפחת מחסיה מסמנות בתיות הפא-ביתא A א. 2) הפרופ. שטא מעיר בצדק במחתו,טע נד נייע אראמעע פאפירי", 26: כנראה מכאן, בית המקדש ה ן איתן תפארת נכבדה, וב נופלים הנסיונות להקדים ז פולחן בייב חנור הספר דים כדי להביא -ידי- הוכחה חדשה אחור ז תולדת הכהנה לם נה נודע דאי הספר תורת כהנים, כן הספר דים ויתר ספרי כתב הקדש, הפקדה, הנתנת ים אחדות הפולחן במקום מרכ, אינה נוגעת למקומות הה. הן ה מעיד יי אמיצים בדתם ומעמדם החמרי טוב כדי להוציא הוצת גדות ן כ. 3) מר: הבים, היכו י כול נבלתו, הוצי הכבלים מ רגליו, ש אסור ם בבית האסורים (וארד מאיר,, 83).

6 344 א. ש. הרשג וחב יו הכהנים בירוים ו סתן אחי ענני וחורי יהודה ואגרת אחת חו לנו) (אפיפורין א, י"ח-י"ט). מוסיפים לספר בסוף בקשתם (, כ"ט ל): אף כ מ באגרה חדה חן דליה ומה סנט פחת שמרין (אף הדים חנו באגרת אחת דליה ומה סנבלט פחת שמרון). מ, שפנו בבקשתם זו ירוים, ללמוד, ר עצמם מאחדים המרכז בירוים ועמדו ו ביחס קרו שנראה להלן, לקבל פקדותיו וידעו, ן בית מקדש הרחק מארץ ר בסתירה תורת משה, המרת הים: מקום ר שמי אא יך וכתיך (, כ, כ"ד), ו ל ר תושבי ארץ-ר פקדה התורה התרכזות עדת המקדש והפולחן הקרבנות בירוים בלבד (דים, י"ב); יותם משרידי שבטי ר, שנראה להלן, הרו אף יותם בארצם בחובת ההתרכזות הז, לם כנגד העומדים אש ה בירוים אשית תקופת התחיה שיבת הגולה מביטים בעין קנאה המקדש ה, ואפשר בלבבם רצו מעשה חרבנו, ולכן אפשר א נענו ל, דאי התנגדו בגי ו יו להתנגד, ו שנראה מעיה, י"ט, י"ט,, אדר, ן המקדש ה לכד להי ר. אם שב ונבנה הבית ה קדם שנפלה ממת פרס אי אפשר להחליט, בספר הזכרון (זכרן), הבי, מגי הבקשה, נמצ פקדה מבגוהי ודליה ר נציב פרס (אפיפורין 3) למה ה כ לקדמין ומנחתא ולנתא יקרן מדבחא זך לקבל לקדמין ה מתעבד (לבנותו במקומו כ ש מקדם ומנחה ולנה יקר המזבח ה ש נעשה מקדם). בבקשת יב נזכרת,העולה", זכרן" נתן ל הרשיון להקריב מנחה ולנה (אפיפ. 1, כ"ח; 2, כ"א, 3, 6) מפרש באפיפ. 5, י-י"א,, כתב התחית מראשי י להקריב מנחה ולנה ו קרבנות מה; מהחוקרים שהחליטו בגלל ש קדש ל עבדו להן, וארד מאיר י חולק ומוח, ה הקרי מות, שוורים וכבשים, ולדעתו נאסרה ל העולה בשביל תורת צורואסטר הפרסית, פיה מטמאה שרפת המה האש, ש בעיניה היסוד תר טהור ותר קדוש (, 89). פנים נראה מבקשת י נמצ בבית מקד,מ ב וכסף" המעידים מצית,מזבח" ואינו נזכר בפי משום שהריסתו הביאה ל הפסד בכסף,,מזבח אדמה" אם - בלתי גזוזות (, כ, כ"ה), כ"ד ו ארון הקדש, הנקרא,שידת נא", ו נזכרו יתר הים משום א נמצ א יקרי ערך, מתננים,,מ ו יום שנת י"ז דריהוש מלכא מנחה ולנה ווה עבדו באגורא זך".,החט והא" נזכרו בפי, פשוט, בגלל

7 התגלית 345 ש באים לטובת היחיד, לכפר חטו ואשמתו, ו הנמוס להתנן שר נכרי הרם, ולחנם מתקשים ב המבקרים ו רוצים להסתיע מ לשיטתם, החט והא המצאה חדשה שאחר חרבן הבית, הספר תורת כהנים המאחר לדעתם. כנגדם בא החוקר שטי למסקנה יסוד המקומות הה שבבקשה, עדת המזבח ציור נכון עדת המזבח העתיקה בירוים פני הגולה במחתו,די אנפאנגע דער יודען דיאספארא אגיפטען", 9), ויו הסם החוקר פטרס (.די יודע געמיינדע פאן עפאנטינע", פרירג 1910, 29). החוקרים המתאמצים למצא בקטע 15 (1347 סוף המוש ודית הז אנשי הצבא, שנפלה מלכות פרס וגרשה מ לגמרי בשנת 473 לחרבן הבית ו הממה קבלה ממלכה מית, העומד אשה אמירטיס, באפיפורין נזכר נשים שיות (שורה ג, ד), גים ם נמצ שער ושער ונהרגו (אשתכחו בבבא בבא וחר); בשורה ה: ידניה גמריה, הושע יתום, הושע נחום, חגי אחוהי, אחיו. נזכר, נכנסו בבתים (בתיא ו ן -שורה ו), נזכרת שדידת נכסים (ונכסיא לקח), ואף נזכר באפיפורין 35 (13476),משנת 5 אמורטיס מלכא אדון" א אחד ושמו,מנחם ום ארמי יב תא לדגל נכדרי", ה מנחם אצל הפיניקים והארמים האמתים ו בדגל נכדרי נמנו ארמים אננער, ). ו החרבן ה מושת הצבא מכוונים היטב די יו, נבא בערך בשנת 469:. לשממה ת ואדום למד שממה ת מחמס יהודה שפכו דם נקי בארצם" (ד, י"ט). בבקשת יב נזכרים ומעשים המקבילים והמכונים ה והמעשים הנזכרים בעזרא נחמיה ו מספר בפי יוסיפוס מתקופה זו. ד בגוהי פחת יהודה מספר בקדמוניות י"א, ז, א, שר הצבא ארתחששתא2) וו כהן בכהנה גדולה בירוים יהוחנן בן יוידע בן י לם בגוהי אהב אחיו יהושע ויאמר הפרסי ה נקרא אחד מראשי ילים בשנת תר"ז לחרב-הבית (עזרא, בן נחמיה זו, ז), אך בעית מנקד,נגי", מפני שקשה לעי לבטא ההה הזו, ו ש מחליף au וני ל.אב", כן החליף אא outל,וי", כדעתו ו וארד מאיר (, 75), המסורה הנקוד העי מוטעא יץ"; תרגום השבעים ביונית תר נכונה המבטא הפרסי, ש ביונית... 2) ארתחששתא הראשון מלך תקל"ג-תצ ג לחרבן הבית; דריוש השני תצ"ג-תע"ג, ארתחששתא השני תע"ג-תכ"ז. ואם די יוסיפוס הריגת האח ארתחששתא השני אחר תע"ג, הז מכוון כן התה פנינו (סאכוי,, ).

8 לתת הכהנה הגדולה ויקם בגלל יהוחנן אחיו בתוך המקדש ויהרגהו, ויתקצף בגוהי ויכנס מה בבית המקדש שאסור לנכרי ויטל מס חמשים דרכמים כבש התמיד. פי היחס הרע ה בגוהי הכהן הגדול ו חיו נפתרה כמעט החידה: למה נענו ה בקשת י לת ל לפה בגוהיזן סאכוי,,דריי אראמאע פאפירוספינדע", 17). יהוחנן הכהן הגדול ה נזכר בנחמיה י" כ"ב ראשי את הכהנים, כן לכהן גדול. לדעת בירטוליט, הקרו מת,,יונתן" בנחמיה י" י-י"א, נמנה בתולדות יחוסו י ליב ושני ליוידע, אצל 2) יוסיפוס (, ). מלבדו נזכרים,חורי יהודה", הנודעים לנו מתקופה זו, בנחמיה ( ט"ז; ד, ח; ה, ז; ו, י"ז),,ענני",סתן" מיחס חיו, הנזכר כאן, לדעת גמונד יאמפול (-פאם קריגסשויפטץ", 42-4,חנניה" אחי נחמיה 3) (נחמיה, א, ב), הנראה מעזרא ח, כ"א-כ"ג ומנחמיה ז,, אחיו, עובד עדת מלכות פרס בארצות סוריה, באמת באחד, ש אט מתננים מ שבא חנניה ל עוינים תם הפקידים ה (אפיפ. 11, ז-ח), נזכרים,ומי ענני" (, מר,4) צעיריו, חייליו ומשרתיו. ומתו פקיד הממה, כן ח בשמה הפקדה לחג חג הפסח (אפיפ. 6), יצאה הר בז כריתת ית האמנה -ידי נחמיה (נחמיה, י), ואם כן,סתן" אחי נחמיה ונקרא פרסי, שנקרא נחמיה,תרשתא" מלבד שמו העי, ו כאן מתיחס לענני מפני שנחמיה כ מת ו בגלל ש.ענני" פקיד מפרסם 4). האנשים הנכבדים אחר הכהן הגדול וחיו וחורי יהודה בירוים ושווים י בערכם בעיני הגולה ה, שנראה מהבקשה הז: 5) סנבלט וו: מיה ודליה, י פנו, תד הסיום בכתוב (, כ"ב): מלכות דריוש" הכונה לדריוש השני (תע"ד תציג לחרבן הבית) ו הי (ת-ת"ה), כ סו עתה, כתוב (, כ"ג):, י. פי ימי יוחנן בן יב" הכונה בנו-גן יב (מאיר,, 72). 2) דוע, החליטו וילריך ולהויזן, הספור ה נגוהי ויוחנן בזוי ואיננו א תה המרי ש חוניו ויון אנטיוכוס אפיפנס; מכאן נראה, באמת בגוהי הפחה ביהודה יוון הכהן הגדול, ו-כן להטיל סa בספורו יוסיפוס (ד. כהנא, ). 3) וענני וחנני שנחלפו ש באפיפ. 11, ד:,צחא וחוף ימי ענני" ובשורה ח נקרא חור,ים חנניה" (יאמפול, ). 4) דאי להחליט ז בור, השערה מתקבלת, כפי השערת סאכוי (, 33),,ענני* שנמנה צאצאי דוד (די הימים א, ג, כ"ד). 5) כאן נכתב בכתיבתו התמה באשורית,סאנבלט", הורו : סין נותן חי18

9 התגלית 347 בם בגוהי; סנבלט מתאר בפי,פחת שומרון", מתאים די יוסיפוס (י"א, ז, ב), סטרפ בשומרון, ואף בנחמיה איננו נזכר במשרתו זו, נרמז יה, הננו מוצאים תו מד אחיו וחיל שומרון (נחמיה, ג, ל"ד, ועין. מאיר,, 74). ד ידי משרתו זו הנכבדה מתבאר כחו ותקפו להתנגד נחמיה ולהפריע ב עדתו בן החומה, אף בא בכח הממה הראשית, פקיד נכבד אצלה. הננו מדים מכאן לדעת, סנבלט ו ו עמדו בתוך ר ואחת מבנותיו נשואה חד מ יוידע בן יב (נחמיה, י"ג, כ"ח), אחי יהוחנן הכהן הגדול, ונחש בעיני ר מחוץ לירוים הודים גמורים וכראשי מגני ה ופטרוניו, י פנו לעזרה בעת צרה. ו נחש בארץ-ר כ מפלגה מיחדה, השונה אך במטרותיה המדיניות מנחמיה וחיו, ו ת הימים ידי סכסום שונים נבד מתוך ר לת ל מיוחד,השומרונים" צורר לר. המקדש מסבים די החוקרים ם די עיהו (י"ט, י"ח-כ) המובאים למה:,ביום ה י חמש ערים בארץ מדות שפת כנען ונשבעות לה' צבת, עיר ההרס יאמר חת, ביום ה י מזבח לה' בתוך ארץ ומצ אצל גלה לה", שנתג י הה החליטו מבקרי המקרא, דיו מסבים מקדש חוניו בז הבית השני, נוסד ס שנת רכ"ט לחרבן הבית בגליל הליפוליס, ו,עיר ההרס" הינו,עיר החרס" עיר השמש: הליפוליס, ו נוספו לדעתף בעיה כן. בתלמוד (מנחות, ק"י, ע"א) פרשו כך ו קר עיר החרס בתרגום,קרתא דבית שמש", מיו מובן, ש האמינו עיהו נבא מת שנים מקדם. ולם עתה נתה הפרשה הז לבת זמנה, מר, שנאמרה מפי עיהו, המקדש ייב בזמנו 2). (מאיר, ), ונקרא בבלי, בגלל ש ממוצא הקוניסטים הבבלים שהושיב מלך אשור בשומרון (מלם י"ז, כ"ד), אך שנתיהד נקר ו ב עים גמורים רכבת,יה" סאכוי,, 37 38). אמנם מאחר בשגגה זמנו לימי דריוש האחרון. לדעת יעב"ץ (בתו"י, ח"ג, 173) שני סנבלטים בזמנים שונים, ב תקן שגגת יוסיפוס, הנותן מנשה אחי יוחנן הכהן הגדול לחתן לסנבלט, והנה הינו פנינו. 8) די, בפרושו לעיה, המתאמץ חר הר מקומות בעיה לז תר מאחר, דוחה בקש הפרוש האמתי ה, באמרו,,אצל גלה" משמע אצל גל אסיה, ו כוש, שהמח, מדרי הצפון, דוחה בקש די היציג, המש הערים הן: הליפוליס, לינטופוליס, מגדל דפנא וממפיס ירמיה, מ"ד, א), חליטו, למי משמעות הכתוב הערים הה מתיחדות בשפה הכנענית, ובערים הנמנות די

10 * אי-ש-יר וארד מאיר מד בשבע רצון מיוחד התגלית י הה, הבקרת החדשה המאה התשע עשרה הוציאה משפטה, התות המובת בעזרא נחמיה הן מפות, ו יצא להגן אמתתן בספרו,די ענטשטעהונג דעס יודענטומס" בשנת 1896 ועתה נתאמתו דיו ידיהן. לקוות התגליות הבת תאמתנה המקומות בכתבי הקדש, מאיר בעצמו הרם למפים. התות י נותנות ציורים אחדים ממעמד החיים המדיניים, החתיים והתרתיים תושבי ייב וסונה. פיהן נראה, נחלקו ל.בי דגל" ול,בי קריה" (A, ט; E, י"א).,בי דגל" נקר אנשי הצבא העובדים תחת דגלי שרי הצבא הנכרים, רבם נקראים ב פרסים ו שמם נקראים, ו,בי קריה" נקר יתר התושבים, מר, העירונים, נקראים,מהחסן" (D, ב), מר, רחים בי נחלה. נקר הראשונים,חי יהודנא" (6, י"א; 18, א. עין שטי, 22-23, 8). החילים עמדו לדין בית דין חילים אשו עמד,רב שר הצבא חי" (H, ה), בית דין הגו משפטי ביני ל עצמם ו שכני הנכרים, ו נבד לרעה במשפטי מהנכרים; ואם המשפט רע בעיני, הגו קבלנא לבית דין ן, שנראה מאפיפורין 7 קבלנא הסטרפ אר. ואם צרך בשעת פטורין, במקום א ים, נשבעו,ביהו הא" (B, ה), לם כן בילה המצרית:,בסתי התא" (F, ה), ו הבדל ב התות ו התות הנכרים. כן הסופרים ם ונכרים: במשפט מחסיה דרג חרשין חרזמי הסופר ודי ן תו א (B, ט"ז-י"ז), ו ודית מבטחיה ו המצרי פי פחי הסופר פטיסי (מתנת אסיס) ננתן (נ נתן) מצרי פי שמו (F, י"ב); שטר הנשו מבטחיה ויזניה בבלי ערתשורי נזראבן (c, ט"ז; D, כ"ח), הבן אשורי ארמי ו האב אשורי. הסופר נתתי נזראבן (א, ט"ו), חתומים ים ם ונכרים ביחד. --פנים בשפה המצרית, הנותנת, עיהו דו ן בשפה המצרית, ו כן נבא, ם הבאים ידו ן בשפת כנען פי הכרעת תושביהן העים. ד"ר אנטון איו, במחתו,די יודע געמיינדע פאן עפאנטינע", 28 29, מתקן וקורא כאן,חמש שערים" במקום חמש ערים", והינו, שערי המקדש, ש חמשה במספרם, ואם כן לתקן ולגרוס,חמשה" ו,המש"; איך י ד ב ר ו השערים בשפת כנען? וערים ה הר, ש ן ר, ואם כן אפשר להנבא, חמש ערים תר נכבדות תדנה בשפת הבי כנען. להוח, -כמה מגיעה לפעמים קת הראש החוקרים הנוצרים בנוגע לכתבי קדשנו בשעה שאינם יודעים לקרא ם נכונה.

11 התגלית 349 מלבד,רב החי" נמצ שרים קטנים שנקר,פרטרך". בית פקידות הממה,בית מלכא", ה קפת הממה,צרא", פקידיו נקר,המדכחא גנא". הנציב הפרסי נקרא,אר", הנודע ממקורות פרסים כנסיך וכנציב דריוש השני. שר הפלך ייב נקרא,וידרנג", כתשע שנים הננו מוצאים תו כשר מבצר בסונה,,נפין" בנו מקדם ראש בית דין בסונה אחר כך לשר המצביא ; שראינו, הר שני, האב ובנו, לעשות רעה ל י בשעה שעשו,המיניא", מר, מרידה במלכות פרס, הגנה חיליה תושבי יי נאמניה ו הושי תם כמצב צבא לשמור גלי הארץ, ו כן חלקה ל הזות הרחיות ביחד תושבי הארץ העקריים לבנות, בעיר הקדושה הז לילת, בית מקדש מיחד להי ר, קוץ מכאיב בעיני ה, ולכן השתמשו במקרה הראשון להחרי. ציור, ש ענין, ד המשא והמתן המסחרי הקוניסטים הה ביני ל עצמם ו שכני ה ממציאים לנו י מסננה העוסקים בעניני משפחה אחת, אביה וראשה נקרא,מחסיה" ו בנו ידניה ראש הקהלה. מו נודעת ם בתו,מבטחיה", לה התפקיד הראשי בים אחד הה. מ (אפיפורין פ) עוסק הנדוניה שקבלה מאביה, באה בקשר הנשו הראשון יזניה ריה, נחלה לבנות יה בית; מגבלה במדת ארכה י"ג אמה ובמדת רח י"א ומסמנת במצריה ידי בתי שכניה, ם ם ו גוים: פרסי אחד ומצרי אחד. מחסיה נותן לבתו זכות הקנין הנחלה הז, ומי שיא לערער יה, אם אביה בעצמו, יענש ענש כסף. הנחלה הז בעצמה למחסיה דין ודים דרג הפרסי וזכה במשפטו עמו שנשבע בבית הדין י יהו ו קבל ממנו,ספר מרחק", מר, תת הסתלקות ש מסתלק הנחלה הז (B). באפיפורין אחר (c) מתרות הזות ש לב מבטחיה הנחלה הז אשתו, זכות הן, למכרה ולתתה במתנה לם, וכשתפרד ממנו אשתו מתוך שנאה, רשות לקחת הנחלה ולתתה לם, א לה ילדה זכות קנין, וכשתגרש ממנו, מחצית הבית ת לה והמחצה השנית, בזכות הקנין הנים הקים יה, לם חר מותו ירשו המחצה הז מבטחיה. באפיפורין E נותן מחסיה לבתו מבטחיה נחלה שנית,חלף נכסיא יהבת לי כ הנדז הוית בבירת." מר, חלף הנכסים שנתת לי כשהייתי מהנדס (מודד) בבירה. המלה הז נזכרת במקומות אחדים בתלמוד ( בגטין, ס, ע"ב; חולין, מ"ג,

12 3:30א, ש. הרשג הנחלה הז קנה ממם, מגבלת ומסמנת במצריה מצדה האחד,אגורא יהה" (מקדש ה') ומצדה השני,בית כמר לחנום וסתי ", מר, בית כמרים הילים חנום וסתי, מהשכנות בתי ר לבתי נראה, בעים מיוחדים, א ביחד יתר התושבים, ומהשכנות מקדש ה' בית הילים המצרי נראה, כמה גדלה סבלנות הדת אצל ה ו אצל ר. וסיפנו להתענין בחיי המשפחה הז, הננו מוצאים, הנשו יזניה, חשו ם, אך ז נדע, י"ט שנה כ מת. כן הננו מוצאים (באפיפורין F), למבטחיה זו דין ודים המצרי,פי בן פחי" תביעה, כסף וער (תאה) ולש, נחש ופרזל נכסין וקנין" נשבעה ו בסתי, זו הילה היבית, ו הסתלק מתביעתו ונתן לה,ספר מרחק"; הנראה, אשתו ( השורה ד ה תיה המלה,אנתו"), ונשבעה, לקחה מו ום. חקי ה רשות בידי האשה לגרש שטי, 23-22, 24 25) ו חקי חמורפי, אם לבב האשה לעזוב, יתר דינה בבית דין אם טענותיה צודקות, אם בזב נכסיו (חקי חמורפי, 14, ו,ספר המרחק" כעין ספר כריתות לעים. בשנה זו שנפרדה מבטחיה מ.פי" נשאה ( ז מוחה, ש נשואה ) סחור צחא ארדי המלך; כנראה, כן מצרי ונכנס כן בדת ר ונקרא,נתן", ו מחסיה וידניה ממבטחיה נקר כן,נתן" ( א, ב), אמם מבטחיה (1, ג). בשטר נשו (אפיפורין d) ש מבטחיה ואסחור נגלה נו מעמד חדש בחיי המשפחה, התנאים המותנים בשטר ה הרשות בידי האשה להביע שנה ל ולהפרד ממנו (אך להגרש) מתוך שנאה, ו יה ל בתוך הה הרית ומר ה:,הנני שונ בי פני", ויה להשיב המהר שנתן ביה ששה שקלים כסף ו שני רבע), קנס ו נתן לידה, ו נפטרת מ ללכת מקום רוחה ללכת (כ"ב-כ"ה), הרשות בידי הב מר בתוך הה:,הנני שונא אשתי פנית", ו ה.מהר" שנתן ביה יאבד ממנו, נתן לידה מחיבת להשיב ו עוזבת ביתו ו ביני ע"א; ב" פ"ט, ע"ב), מוצאה מפרסית ומערבית, ופרושה: מדד ושעור, ו אנחנו משתמשים בשפה העית החדשה,מהנדס", ואפשר ש מתארת פקיד ממנה המדות פלר לי וקאהוט), יותר מכוונת המספר כאן הור,הנדז" מפרסית, לדעת אנדריאס (מובא מ. מאיר,, 79);,שי, אסור", ומר, תמכה בידו כש אסור ושי בבירה. כן הנני מר,כנראה", שבאמת נקר עים,אשחור" (דיר הימים א, ד, ה; כ"ד), אביו דאי עי, ה,צחא" שנקרא אחד הנתינים (עזרא, מ"ג; נחמיה, ז, מ"ו).

13 התגלית 351 דין ודים (כ"ו-כ"ט), לם האשה התרה ז במעמד ה לם ו ה אם נשא אשה אחרת, מחי לם שתו הראשונה עשרים כרש מים כסף שקלים פי התנאי השני (ל"ג ל"ד). בגת בבל החקו, כן במנהג ה 2הבבלי אף בשובם רץ ר נשי העיות, הרחיקון מבתי בטענה שנאה ונש נשים נכריות תחתן, ועוררו במעשי ה קצף הנביא מ, התמרמר י בגדו בנשי נעורי העיות ו בנות נכר, וקרא בז: שנא-ח, אמר ה' צבת ( מר, י"א-ט"ז) אם שונאים ם נשיכם העיות, תנו להן שטר כריתות כדיני ר, בשטר נשו הננו מוצאים היסוד הכת העית המאחרת שהלכה והתפתחה והגיעה הצורה ש נמצ ם בידינו, עקרה סכום כסף ידוע שמקבל הב עצמו לם שתו גרשה ממנו שמרים בתלמוד,כדי א תהא קלה בעיניו להוציאה" עשרים כרש כסף, מר, מים שקלים בא המלך. סכום הכסף הכת ם הקדמונים ה, קבל עצמו הב לם שתו בשה אפנים: א) בגרשו תה, ו יו לתת לה מלבד ז הרשום בספר (כ"ט-ל"א); ב) בקחתו אשה יה בחייה; ג) בקחתו מנכסיה ומקניניה. בשטר נשו הננו מוצאים ה.מהר" במשק ובתארו העי בלתי מתר ארמית ו ה.מתן" שנתן רוסתו ו הנדוניה שקבל ו ה.שומא" ששמו הכניס והכניסה, שאני מבאר בפרטות במקום אחר. התנהגו אסחור במנהגו המצרי, האשה כת ל הכת, ו כן נוסחאה עית. מהנשו הה מבטחיה אסחור יצ שני ם: ידניה במשנה קר למעמד כ,מורד ומורדת" ותקנו, המורדת םוחתים לה מכתבתה שבעה דינרים בשבת המורד אשתו מוסיפים לה כתבתה שה דינרים בשבת (כתת, ה, ז), באפן ש מכרחים להתגרש ו להתעכב הר במעמד שנאה. התקנה הז עתיקה במשגה ו מכוונת היטב כנגד דיני השנאה הבבליים הה, להתנות תנאים ממוניים במקרה שנאה הרשות בידי האשה, לדי הדעת המאחרת רבי יוסה בירומי, שפעה ז, ה כח דיו ואילין דכת, סנת ו סנית" (מר, מתנים בכתונה: אם תשגא ה תי אנ אשנא תך) תנאי ממון וקיימנוה רבנן (ירומי, ב" ח, ח' ט"ז, ע"ג. ועי"ש כתת, ה, י)... 2) נוסחת שטרי הנשו המצריים, האשה מתנה התנאים הה, המגרשת שטי,, 23-24), מעיד המעמד האמהי (מאטריארגאט), -פי החק הבבלי שוים בזותי שני הצדדים (צין חקי חמורפי, , ובספרי,ההלבשה העית הקדומה", 146). העים הקדומים. התנהגו, החק הבבלי בפרוד שנאה, בגרושין נתנה הזכות לב לגרש אשתו י להפך.

14 352א, ש. הרשג ומחסיה. שני נקר אתי הזקנים העים. שת י מסונה (8,1,R) עוסקים בעניני. מתו בינתים,אסחור" אבי, נקרא אחר כך,נתן", ו אמם.מבטחיה". באפיפורין א תובעים מידי מנחם וחנניה מם הפקדון בסחורה, במלשים, בפשתן, י נחושת וזל ועץ ובתאה שהפקיד אבי זקנם ומם עזריה בידי אבי אסחור ו השיב ; שעמדו לדין, הסתלקו התובעים מתביעתם. באפיפורין שני (), ידניה. ומחסיה ירשו מות אמם בית יזניה, ב אמם הראשון, במערב המקדש בדרך המלך. לם ידניה הושעיה ריה ערער זכות קנין הבית, אביו הושעיה ה אחי יזניה ו רש אחיו מת ב ם. לשער השערה רחוקה, מבטחיה. החקה בנכסי יזניה ו חפצה להשיבם להושעיה אחיו ו לתת ירשתו ו כן נשאה ל: אשונה פחא ואחר כך סחור, דיני ים והאשה יורשת ; "שה. ידניה ומחסיה לם, ב י בטענה לעקור למפרע זכות. קנינם הבית ה, ירשת יזניה, בכח דיני ר. המשפט ה חגש. יותם חיילים, למשפט וידרנג הנודע לרב החיל מסונה ודאי זכו האחים בדיני וקב מידי ידניה הושעיה,ספר מרחק". לם האחים הה בעצמם נולדו סכסום חקת העבדים והשפחה שירשו מאמם. אחר כך נתפשרו ותנאי התפשרותם כת בספר (אפיפורין k), פיו קבל האחד העבד פטוסירי בן מו,תבא",,יו"ד שנית (חקוקה) ן שניתת (שנחקקה) מקרא ארמית (בשפה ארמית): כזניה למבטחיה" ( שיך למבטחיה 2). השני לקח,ב", לם השפחה,תבא" בעצמה אם העבדים הה,ולי ה" חלקו ביני, אפשר משום ששחררום, בי ניב נמצת תות עניני מסחר, מהן להזר ה: א) שטר קשר קבלנות (אפיפורין, 25) חנני נגרא" ו הושעיה הודויה ואחיאב גמריה משנת ב,לחשורש" (הינו, אחשורש 3), קסיסיס, תקנ"ב לחרבן הבית), להמציא שעורים לדעת שטי, מקור ה ה מצרי והורו: חרשה (גענ). הננו מוצאים ה ה לשפחה ולעבד במשנה, ולרבן גמלי עבד שנקרא טבי" ושפחה,טביתא", ועין במנים י וקאהוט ו פליר לי, מקורו ערבית. פנים ה,טביתאי מה מקורו מצרי. 2) ללמוד מכאן, העבד העי מס בת יו"ד, מר, שייך ל-י נאמר: יכתה דרעה א כתבתא דרעה" (יכתח הזרוע למה הכתבת הזרוע מכ-ותינו, שהעיר הל, ככתוב בעיה מ"ד, ה, וכפי הערת ד"ר ש א. -פוזננסקי בתוסי מכות, ט"ו. 5) בתרגומדהשבעים מתר אחשורש שבמגלת אסתר ארתקפיסס, המוצא השa

15 התגלית 353 ושים לצרך מצב החילים סונה; ב) תות מות וחות (28, 29, 35) משנות תקכ"ה, תע"ח, תס"ט לחרבן הבית, הו חי הה ל, גים לגים, גים לנשים ו נשים לגים ו נשים לנשים; ג) שטר חליפין משנת תקס"ג לחרבן הבית חליפת שדות הנשים סאה בת קוניה ויתומה אחתה ו יההר ת ומם (אפיפ. 30); ד) שטר מתנה שנתנה מבטחיה בת גמריה סורי אחותה ששה שקלי כסף (33); ה) רשימת המתנות נתנו הושעיה ויהוחן לסא תם, לנשואיה (34), התות האחרונות מעידות המעמד הגה ו הזות הרחת האשה בתוך חיי החה הות הה; ו) תה משנת תקכ"ט לחרבן הבית שעה שנשבע מלה לב דינו,בחרם בית ",כחסן בביתך ת" (בחזקה נכנסתי לביתך),ואנתתא לך כתשת" (ואשה ך נאפתי),ונכסין ביתך כחסן לקחת" (ונכסים מביתך לקחתי בחזקה) (אפיפ. 27). שנראה מ י, נכת אצלם השטרות, התות הצריות, האגרות הפרטיות, עניני הספרות בשפה הארמית, שפת הממה במושת ש נה, משום ש במת השנים ההן שפת ממת פרס, תרת ארמית לית בעולם, התושבים. הרשום בעזרא (ד, ז), כתב הנשתון מלך פרס כתוב ידי עמי הארץ בארץ ר בכתב ובשפה הארמית, מת ידי כך. דו המושת הה בשפה הארמית ו כן נקר,ארמים" פי שפתם ו..ם" פי מוצאם 2). השפה הארמית, הדומה הר העית, סג לעצמם החילים ש לחיילי המלכות הפרסית, שפתה הרשמית ארמית, שבתם במשך מאה שנה לערך הפרסי כ נשכח ו כן טעו בקביעת ז אחשורוש. עתה נתר ידי חתה הז, קסיסס ביוונית נשתבש מחשורש בפרסית, ובעית נוספה א אש מלה שגת שתי תיות תכופות בלי נחה ביניהן אשיתה,דאס בנוך אסתר" ליאמפול, 99). כדעת אחדים ממבקרי המקרא, למ ג. יאהן בספרו:,די ביכער עזרא", 3, מחליט,,מתר ארמית" הוספה מאחרת חגור התרגומים לתורה (ז),. מאיר (, 18) מחליט, צרים כאן להגיה,וכתב הנשתון כתוב פרסית ומתר ארמית" ( הנוסח נו מר, טפל -ננן). הכתב י נראה, כתב האשורי הכתב הארמי, ו כן נאמר כת בכתב היתדות, א כת ותרגמו ארמית, מר, הכתב והלשון בארמית. 2) עין אפיפורין A, E, ג, G, 1, R, ארמים B, ג. ט, י, C, D, ב; H, ג, ם. ו קר לכתבם,מקרא ארמית" (א, ד). שדיקו החוקרים ומצ, נקר מסונה (מלבד בשני מקומות יוצאים הל ה),ארמים", וכש ים בייב נקראים,ם". מ לשפוט, החיילים ם ו סוגה ארמים, ולכן נקר בשמם (צין בספרי אננער, החוקר תפקיד, סונה פי ד, 60-45).

16 במוש חילית, שפת הדר ארמית בלבד, ה מכרחים להשתמש, שנראה מפקדת אר הנציב הפרסי הפקיד המצרי וחפרעמחי ן אניות (אפיפורין 8); ה אפשר, המושת הה,, מ ממלכת הצפון, הקרו ארם, דו בארצם בשפה עית נוטה רמית דו בשתי השפות: העית והארמית. בשפת ייב כן נמצ התות השפעה נכרית, השפעה האשורית הבבלית: התאריך המדיק, קצבת ענש כסף בתנאי קיום שטרי התקשרות (משנים מאה כרש ו פי רב עשרה כרשים), חתימת הים בשטרי פטורין ים בתות הבבליות. החוקר שטא מקביל כמעט ל תה יבית. (וצ אפיפ. סאכוי) תה מקבילה בבלית, הפרסים קב משפטי הבבלים. הים חתמו התות ארבעה (R); אם אי אפשר חד הצדדים להוח צדקתו, מכרח לקים דיו בשעה B ו F), ו לחשוד עון עשק נתנו שעת פטורין בית דין ארבעה בבית מקדש הים (27). בבאנו לשפוט ד מעמד צרם ודתם,, אש הקהלה היבית עמד,ידניה גמריה" הנזכר הר פעמים בתות הה, אבי,מחסיה", אחד מתר נכבדים שב סונה, אביה זקנה מבטחיה, עניני משפחתה נתרו למה, אש הרשימה הגדולה ממי מס (אפיפ. 18, ב) נזכרת,ממת ת גמריה מחסיה", אחות ידניה, ו כן האשה תר חשו בקהלה. התות הרשמיות קהלת ''ב ערוכות:, ידניה וכנותה (וחיו) חי א" (6), :, מראי ידניה. וכהניא יהו הא" (1, חתום בתות הרשמיות הקהלה:,עבדיך ידניה וכנותה כהניא בירתא" (6, א; 2, א). כעין כהן גדול עומד אש עדת הים ויו נצטרפו: מעוה, ריה (10, א) ו הכהנים: מתן ביה ונריה. (11, א). ייב אדוקים גדולים בדתם, טמו שמעידים די בבקשתם בגוהי פחת יהודה, מ שחרב מקד: אנחנו נשין וין שקקן (שקים) לבשן הוין, וצומין ומצלין ליהו מרא שמיא (, ט"ו); ו זנה יומא, אנחנו שקקין לבשין וצומין, נשיא לין כארמלה עבידן, משח משחן וחמר שתין (, כ, כ"א). וכנראה, במקדש ייב,ארון הקדש", הנקרא בשפתם,שידית (תבת) נא" (מקדש, באשורית. אפיפ. 1, י"א). סמנים מקים המעידים, שגורים בפי כתבי הקדש, די בבקשתם בגוהי:,וצדקה ת השערת ד"ר ז. יאמפול (במחתו,פאם קריעגסשויפטץ", ח" 51, ו,העולם", י"ג, ל), המבטא ה בחקי חמורפי.

17 התגלית gg לך קדם יהו ה שמיא (1, כ"ז) בסגנון הכתוב ים כ" י"ג, נזכרות (, כ"ו): המנחה והלנה והעולה (עון עזרא, ו, טז, י"ז). ההזמנה למשפט קר:,עבדת שה ומקריא הן" (עשיתי שה וקריאה להים. עין 27, ז) בסגנון הכתוב (, כ"ג), ההים יבא ד שני"; שראינו למה, נכתב ה.מהר" בשטר הנשו כתמונתו וכמשק בתורה, בספרותם החנית נכרת, שמבאר להלן, ההשפעה כתבי הקדש האחרונים, ידעו השפה העית וידעו להשתמש כחפצם, הננו מוצאים השפעתה בסגנון שפת שנכת לנכרים, השמוש במלת,מר" (A ג. -B ד. C ג. D ג. E ג. 8 ד. 1 ד. א ב);,א" (D, י"א, ט"ז. m, י"א, י"ג, י"ד. 1 י" י"ג);,לקח" (D י"ח. H ו);,ב" (D ז. q ד', כ" כ"ד);,מתה" (c ו);,ה" (d כ"ג, כ"ו);,מרבית" (L);,נשחט" (בנפ, d י"א);,עתד" (c ו), מבטאים עים מתרגמים ארמית: דכר ונקבא (d י"ח); אנפי ארעא (c כ); בכף חדא ( פה אחד, d כ"ט) ולדעת שטראק, 42 ערוך בשפה עית נקיה ו לקרא: ה ימך, ים ם, יפ וים" (צייטשריפט דעס מארגענל.", 1911, 838). מעידים ידיעתם המה השפה העית ושגירתה בפי י העים המרכבים הרכת חדשות שאינן נמצת בכתבי הקדש; ביחד מעידות ההרכת החדשות הה, ש ל משגים צרופים ד יסודי אמונת ר. ה כתבי הקדש, השתמשו ם, : ריה, ניה, שעיה, ה, גדליה, גמריה, הושע, הושעיה, הודויה, זבדיה, זכור, זכריה, חנן, חנניה, חגי, יזניה, ביה, עיה, מחסיה, מלה, מם, מתן, מנחם, נריה, נתן, עובדיה, עזריה, ענניה, פלטי, פלטיה, צפניה, צדיק, ם, מיה. ההרכת והתמונות החדשות י הן: אחיאב (בכתבי הקדש אחאב), נורי, גדול (גדל בכתבי הקדש), גלגולי, הצול, ונה (וניה בכתבי הקדש), ידניה, יהומע, יגדל, ר, (יאיר בכתבי הקדש), יהוטל, יאציה, ידר, יסלח, יתום (יותם בכתבי הקדש), מעוה (מעה בכתבי הקדש), מך, סימך, סמ (סמה בכתבי הקדש), סגרי, פנוליה, פל (פלל בכתבי הקדש), צפליה, קוניה, רעויה, שמוח. מצטינים אצלם הנשים רכתי החדשות, ומלבד ה,ממת" שבכתבי הקדש השתמשו ב כתבי הקדש הזכרים בנטיות חדשות לנקת, :,רעיא" (,רעי", זכר בכתבי הקדש), אביהי (אביה, אביהו, זכרים בכתבי הקדש), יהוחן (יהוחנן, זכר בכתבי הקדש), סאה, סה (סא, זכר בכתבי הקדש), השתמשו ב חדשים, : אסורי, אבעשר, הצול (משתף לזכר ולנק), יהוטל (משתף לזכר ולנק), יההר, יהוי, יהושמע2), יחמול, מפתח נאהבת, הה"א השנית, ה"א הידיעה ו כאן שש במקום,יהו"א" כדעת נגנאד, 48. 8) הנשים הה סותרים כן דעת ולהויזן, הדת נוהגת

18 556צ. ש. הרשג נאהבית ( הינו הך), וה, שבית. השתמשו ב המתארים ההים בתארים חדשים, : יהו טל, יהו אדר, ידנ יה, יהוי-שמע, קונ יה, רעו יה, יה הר, המתארים היחס להים: פנו ליה, צפ ליה (צפה ליה), ב יה. מעיד מעמד התפתחותם במשגי -ד ההים. פנים ה הה מרכבים ילים, ו כן להוח מ, עבדו עדה זרה בשתוף. הננו מוצאים כאן נטיות חדשות ם, : יאצ יה ( ץ), הצול ( נצל). ה הה אנחנו מוצאים הרכ ש מלים, ב עולי הגולה, ו ההרכ החדשה שפעת הבבליים, כנגד ים ם תשעה שאינם ים במקורי כתבי הקדש ש שיבת הגולה, בזכריה, עזרא, נחמיה ודי הימים, ו: אטר, ה, גדול, הדויה, חגי, מעוה, ענניה, פלטיה, פלליה, המעידים הקר שביני ו הגולה, וכמעט השתמשו לצרך הרכבת הים בי,", א,יה",,יהו". בש מת אנשים ונשים נמצ ההרכ," פ אחת:, נורי", וההרכ,יה",,יהו" נמצ בחלק הרביעי מ, מכון אפן ההרכ שנהגו בארץ ר בתקופה פני חרבן הבית הראשון. ו כ התחי לנהוג קדשה יתרה הויה בלי להגות תו תיותיו, א שמטת הה"א האחרונה בתתם ף במקומה, וכת,יהו",י" (36. ג; 11, א; 5, ח). בתקופה מאחרת החמירו ב הר בלי להגות תו בתיותיו ל. ההים הזרו הר בתארו המצוי בכתבי הקדש,הי שמיא" (אפיפורין 1, כ"ז, כ"ח; 3, ג, ד),,מרא שמיא" (1, ט"ו) המצוי בעזרא ובנחמיה (עזרא, א, ב; ה, י"א, י"ב; ו, ט, י; ז, י" כ"א, כ"ג; נחמיה, א, ד, ה, ד, כ). בחרסית אחת התאר.יה ה' צבת". ו הזרו הים במספר רבים, שמצוי בכתבי הקדש אשית, כ, י"ג: ל"א, נ"ג ל"ה, זו, כ" י"ח; ש"א, כ"ה; ש" ז, כ"ג; תהלים, נ"ח, י"ב. בתאריו: דים, ה, כ"ג; יהושע, כ"ד, י"ט; ש"א, י"ז, כ"ו, ל"ו) ו ש נהוג ם הקדומים, כפי בגים, ו כן נתנו לנשים דתיים,ההלבשה העית", 158, הערה 2). נושאים הנשים חותם האה,,אסורי"-האסורים שהנני אסור ם;,יהו חן"-פרוש, חן יהו, נאהבת, רעו יה, יחמול. במקום אחר בארתי בארנה נמוק האסור ה והגבלתי זמנו התנועה ההלנית, השוו ה,יהוה" ההגוי בתיותיו ילי יון, יסוד הירות ל הויה א יתהפך ל עצם פרטי כ בתורת משה, ו כן, נרו הבית הראשון מלהגות תו בתיותיו הנוסחות ההדיוטיות, ו מהסופרים מהמעתיקים שנרו,הויה" בנוסחות קדש ונתנו במקומו,הים", ואפשר ש-כן פרשיות התורה ן מתאר הים,הויה" ו ש,הים". אם הד כן, נופל היסוד שיטת המבקרים לחלק הנוסחות בתורת ל,הימית" ול,יית".

19 התגלית 887 שנתר ם האחרונים ידי אגרות תל אמרנא ויתר הכתת העתיקות, לתאר היחיד הגדול ב אדם במספר רבים קיטל, געש. ד. פק. איזר., ח"אג, 214), פנים לשפוט מ, שהשתמשו י דות מעשי ההים בלשון רבים, עבדו לילים כמשפט רבים רב החוקרים,. מלבד בית המקדש ל ארבעה בתי תפלה, נקר בפי,,מוי " בכתבי הקדש (.שרפו מוי ", תהלים, ע"ד, ח),,בתי ". ל,בית " מיחד: שנקרא הפה, מיסדו מקומו. א),מסגדא" (32, ג); ב) חרם בית (27, ז); ג) א בית (18.wii Rol, ה); ד) ענת בית (,, ו) : ענתיהו (32, ג). הור,מסגדא" ורה בשפה הארמית למקום השתחויה, ורה הור,חרם" בערבית למקדש ולקרש. מוצא ה,א" עי משרש והור,שמם" יחזק, ו, ו; הושע, ה, ט"ו; יי, ב-השמוש בפ,א" ור שמם: גיניוס הל), מר,,שממת בית ", נקרא בפי גולי ר מממלכת הצפון עיר מלכותם ובית מקד שנחר 2). וה,ענת" עיר אחת במטה נפתלי בית ענת (שופטים, א, ל"ג), נקראה דאי מימי קדם בשמה, בשביל ש מקום פולחן הילה הכנענית הקדומה,ענת" ו כן נהפכה ו לר למקום מקדש ל, שנהג המקומות הקדושים פי מסורת הארץ, ו כן קר בגתם אחד מבתי תפתי,ענת בית " בקצרה:,ענת יהו", ואפשר משום ש יוצאי המקום ה, נקרא מיסדו שנקרא ה, שהננו מוצאים בתו ז,ענתתיה" שמו מיני (די הימים א, ח, להניח,,בתי " ה נוסדו בז פני ן בית מקד ינשארו כן. ועין אנגלר,, 105, המפלפל הר ליב הקשי, איך גתקימה דת ר ביוב בסה זרה בלי בית מקדש מחד, וור אצ בתי-כנסיות ל; התעוררו ו יתר החוקרים, באמת ל בתי במדה מספקת. 2) ד,א" ר החקירות המבקרים: נגגאד מוצא היל הבבלי,א, יל אש השולח ב אדם מגפות מות ו שמו נזכר מימי הדינסטיה הבבלית הראשונה חמורפי ( ). ה ה שמי מערבי, הדינסטיה בעצמה ממוצא אמורי. כן הננו מוצאים אצל השמים המערבים יל אשימא" אנשי חמת, פולחנו הובא רץ ר ידי הבבלים שהושיבם סרגון בשומרון (מלם י"ז, ל), יל רפואה פיניקי,אשמין" המהו אסקוס. לידזבארסקי מוצא היל,סימה" מצפון סוריה. גוסמאן העיר, עמוס הוח -ר נשבעים באשמת שמרון (ח, י"ד), מר ביל,אשימת". וארד מאיר (דער פאפירוספונד, 58), המביא הערתו זו, מסים בור: פה לנו אפוא ילה, תן המת לה לילה העית, ילה שומרונית, ולכן הרשום בספר מלם אחר חרבן שומרון הנהג פולחן,אשימא", שקר ובדוי לכוגה מיוחדת. והנה, שהגנו יואים, בנוים החדושים והחקירות העמקות הה יסוד המלה,א" כ, שיי הביני פשוט הורה,

20 358א, ש. הרשצריג כ"ד), אי אפשר שקר ר בז שאנחנו עומדים חד מבתי תפתי בשמה ילה כנענית קדומה, משנכנסו ר לכנען נזכר שמה. בלי ז לשפוט ה בית הכנסת, א נו לשפוט, למ, מ בית הכנסת גוסטוס ומי לינר,, ומא", 12, ש בתקופה עובדים לית הקסרית הז 2). כן להסתיע מכאן, ש ייב וסונה עובדים עדה זרה בשתוף הי ר, כדעתם החוקרים 3). ו כמה בתי ה חים י, נראה מ, קר ם, : בית נתן יהונתן (34, ה), חרמנתן בית נתן צחא (, ד), ונהגו ם קדשת הים להשבע ם, שנהגו באפן כ בתקופה מאחרת 4), מה שנראה מהשעה שנשבע מנחם ום למם נתן ב.מסגדא" וב.ענתיהו" (32, ג), מלה,בחרמבית " (27, ז). הקהלה הגים והנשים השתתפו לצרך הוצ הה הבתים הה, רימם שני שקלים לגלגלת, מעין שכתוב בתורה חצי שקל לגלגלת (, ל, י"א-ט"ז; ל"ח, כ"ו), ובנחמיה (י, ל"ג): ית השקל 5). אשית הרשימה תרומת השקלים הה (18) כתוב:,זנא שמהת חי א יהב כסף ליהו הילה,ענת" בכתת המצריות הקדומות מ כניסת ר רץ כנען, ו פי שהננו מוצאים מקומות ואנשים נושאים שמה בארץ ר לשפוט, מוצאה מכנען, נתחלפה אחר כך בילה אחרת ו נזכרה כתבי הקדש. 2) דאי גוסטוס בעצמו יל, א קיסר;, דוע, ומא כתה דתית,גוסטויס" ש מעריצה הקסרים ם, והי ומקדש גוסטוס כ בית עדה-זרה, פי חמר הדין הפרושים אסור להקרא. 3) הפרופ. שטי במחתו,טע נד נייע אראמעאע פאפירי", 1912, 13-12, הרג, אי אפשר להניח ש האדונים הה עובדי עדה זרה, שבטי ר בבית הראשון, ו מתקשה ליב מעט מצית הבתים הה, ש ם אי ציורים גלמים יהו. החוקר אנגלר (, 88) מתקשה כן הר ב ו בא למסקנה, --פנים היביים עובדי ילים, והילים הנזכרים אצלם הארמים, ו מסם להשערת ר הי, הפכו הקוניסטים הזרים,ענת",,ענת בית- ל,ענתיהו". להתפ החוקרים הה, עמדו ד פשוט כ; מתר ור גמור,,א" ו,ענת" ילים,. ש אנחנו מוצאים תם מרכבים ב העצמים הפרטים ניב וסנינה. 4) כגון להשבע ב.מעון ה" (כתות, י"ט כריתות ח, ע"א בבא בתרא, קס"ו, ע"א) ב.היכ" (קדושין, ע"א, ע"א);,העדה" (יבמות, ל" ע"ב; גיטין, נ"ח, ע"אa aפרא, קדושים, דן שיר השירים ר, פסוק שררך). 5) משקל השקל הכנעני 14,55 גרם וערכו אפוא 3 מים. מחצית השקל אפוא מ וחצי. בתקופה נית נקרא דודרן. משקל השקל הפרסי לעמת 5, 6 גר. 1,17 מ. שני שקלים פרסים עולים : 230 מ (וארד מאיר,, 55).

21 התגלית sse הא" (ה החילים נתנו כסף להים יהו). בסוף הרשימה נחלק הסכום הכולל ל.יהו" (הינו, המקדש ) י"ב כרשים ו הינו: שקלים קכ"ו שקל; ל.אשמבית " ז כרשים, הינו: ע שקל; ל.ענת בית " י"ב כרש הינו: ק כ שקל (כאן חסרה, במקום הפנוי, החקה לחרם בית ולמסגדא). מ כן לרת, בתי ה מקדשים ל.י הא". להוח ממה שהבדי כהני ר ו כהני מקדשי הילים, לקרא הראשונים,כהניא" (1, א; 2, 11, א, י"ב) ו האחרונים,כמריא" (1, ה 2, ד), רחוקים הר העדה הזרה. ה,בית ", קר לבתי תפתי ו הרהו ב, מעיד ות ש למה ממנה מוצא ר, מגולי עשרת השבטים, ולכן חב כך הר עירם הקדושה בית, מקדש מלך (עמוס, ז, י"ג) חופפה יו קדשת השי מסורה עתיקה מיעקב אבי שבטי ר, מעיד מוצאם רי ה,הושע" ו,מנחם" ם 2). מלבד ראש קהלתם, העומד אש כהני,, מפקח ראשי עניני הדת הגליל ה, פקיד מיחד שנת מט הממה הראשית, כעין ראש הכנסיה הך ש בתקופה המאחרת. אצ שוטרים ו משתדל פקידי הטון המקומי לטובת עמו, אם נאחזו באיזו ילה (11, ד, ה), אף ה, עוינים תו (7). כפ בפ ח, פקדות מיוחדות בענינים דתיים, ן בא בכח הממה נה. פקדה כזו נשתמרה בתוך אחד (6), מודיע,חנניה" הנזכר למה, ראש הכנסיה הגלילית ייב וסונה וסותיהן, הינו נה:. אחי ידניה וכנותה חי א3) בשנת החמשית דריוהוש מלכא" הינו, דריוש השני, ו שנת תפ"ז לחרבן הבית, כשתים עשרה שנה ה,בית " כאן, מעיר נגנאד בור, יל, ה בשטר ההתקשרות אסרהדן וב מלך צור, נזכר בכתת בבליות שמיות מערביות, פי רב נכתב,ג ר ת אן",אראמאע פאפירוס", 28). וארד מאיר (, 41, הערה ו) מאריך ו מוח, הינו ניתי": האם ת הנפשות החיות הנופת משמים ככדורי אש, שנודעו בפי סופרי יון. דעת המבקרים, הינו,בית " יעקב. במקום אחר רתי טעותם ב. פנים לת לתת בית כאן ל יל. 2) כתבי די מצי הנמוק האחרון ה באחת מחוות הרבעון האנגלי לחכמת ר", מובא החוקר נאכר. 3) המוצאים בנוסח הכתבת הז, א נזכרו,הכהנים" ו,המקדש", מתנגד לעדת מקדש מחוץ לירוים; באמת ללמוד מכאן ום: הכתבת באה בנוסח פקדה חילית לחיילים, ויות חנניה פקיד מחוץ רץ-ר, דאי התנגד למקדשים שמחוץ לירוים.

22 sp א. ש. הרשג שבא נחמיה פ שנית, לירוים מלכא יח אר", מר, הפקדה הז נתה מ המלך ונחה אר הנציב הפרסי, מיום חמשה עשר עשרים ואחד לניסן י טהורים (ככתוב בבמד, ט, א-י"ד. עין די הימים ל, ט"ז-כ עזרא, ו, י"ט-כ"ב) וירו מעדה ו תו ו י ד חמץ מערב שמש עשרים ואחד לניסן (מכון הדים הנאמרים י"ג, זו דים ט"ז, ד', י" ט"ו). קיום העובדה ההיסטורית הז ידי אפיפורין, חגגו יב כ חג הפסח כ חקותיו וכהלכתו, סותר הר השערת מבקרי המקרא אחור ז חר ספר דים ותורת כהנים. והנה המחליטים וארד מאיר,, 95) זו הפ הראשונה שהתחי לחוג בארץ ר חג המצות (ו חג הפסח, המאחר לדעתם בז), ו-כן השתד להנהיג בתקף הממה החג ה בתוך מושתיה. לם ה כתבת חרס, מבקש הכותב חו להשגיח ביתו וח אמה תעשה,ח הפסח לי אמת תעבדן פסחא". -הכתבת נכת תצ"ט תק"ט לחרבן הבית, הינו, ר"א-י"א שנה קדם פקדת חנניה, ואם כן, ה חגגו ייב חג הפסח מעצמם פקדת חנניה, ו שמר מסגנון הדים בכתבת זו, המדת מהפסחא כמחג נודע, הפסח מקבל אצלם כחג קדמון ו נוצר עתה מחדש,הח", כרך כ"ו, חות ג, במאמרו הד"ר דייכס). בצווי:, תשתי ו מנד המיר א." (6, ז) מודים החוקרים הנוצרים הקצונים, וארד מאיר וחיו, מכוון אסור שתית שכר בפסח, ש במשנה פסחים ג, א; ואם כן, כ נהגו באסור תורה שב פה, כרח בא דורות התפתחות אסור החמץ שבכת ואיך אפשר, מקרוב המצי עקרו החגז והנה ש ומתעוררת השה שעמדו יה החוקרים: למה באה הפקדה חנניה ל ייב לחוג חג ידוע ל, ולמה- בא י בפקדתו המלך אר! והנה השה הראשונה מתבת -ידי מה שנתר ( ידי החוקר רח"י רנשטיין בספרו,פליטה מני קדם", ורשה, תרס"ט, 17-16), ייב וסונה מונים ללבנה ו מעים השנה כדי להשוותה שנת החמה, והער נעשה דאי פי שת הסמנים, ששנים מ א ופרות האילן; ואם כן, לקביעת ז חג הפסח, התיה בתורה (דים, ט"ז, א) בחודש הא, תפקיד גדול בקביעת הער ר"ה, כ"א, ע"א, ועין ז. יאמפול,, 5. הקביעה הז יכולה לצ, א מאי מרכז, ממנו נחה ל הגלילים ידי אגרות מיוחדות, שנהגו בתקופה המאחרת. בפקדת חנניה פנינו הננו מוצאים אחת האגרות הה, שנחה למושת ה, ו לשונה באפיפורין המחסר והקטוע הר: א)... ב) וחנא ידוניה וכנותה חוי א. אחיכם חנניה). ם אחי,

23 התגלית 381 חיא ויכונכן) (חינו ידניה וחיו החילים. אנ אחיכם חנניה. ום חי, הים יככם!). ג) וכעת שנתא זא שנת ה דריוהוש מלכא, מלכא יח אר (והנה עתה בשנה זו שנת ה לדריוש המלך נח המלך אר)...ד) [חי יהו)דיא כעת אנתם כן מנו ארבעא עשרא מניסן) (החילים, עתה תמנו ארבעה עשר מניסן)..ה)..... ( שמשיא פסחא עבידו ו יום ט"ו כ"א לניסן ( הערבים תעשו הפסח ומט"ו כ"א לניסן). ו) דן הוו ודהרו עבידה תעבדון) ( טהורים והשמרו מלעשות עדה). ז)... ( שכרא) תשתו ו ומנד המיר תיון) y שכר תשתו ו ד מחמצת ת)....ח)... מערב שמשא יום כ"א לניסון). ט)... ו בתוניכם וחתמו...יומי. (ו בחדריכם ו סגורים הימים) ( מט"ו כ"א לניסן 2). הנאמר באגרת זו מכון פרטיו חקי תורת משה חגי הפסח והמצות, אשונה נבד לחג הפסח בי"ד בערב ניסן ולחג המצות מט"ו כ"א, ואחר כך נתאחדו יחדו (כמר וכמפרש יקרא, כ"ג, ו. ועין יחזק, מ"ה, כ"א). מכאן נראה, כ התנהגו פי ספר ויקרא, קדם הר במציתו הז פנינו, פי ספר במד, טמא נפש להשתתף בעשית הפסח, ו כן צוה י י טהורים (דן), באה - הפקדה הממה הפרסית נה מפני שני טעמים: א) לתת חפשה לחילים לז ידוע 3) אי אפשר בלי רשותה; ב) מפני פולחני הדתות זקוקים שורה, שמר בגוף הנוסחת השתמשו לסמני המספר בקוים זקופים ושוכבים, ואנ משתמש במקומם בתיות המספר. 2) הצעתי פה האגרת פי המאים והתקונים המשערים החוקרים העוסקים באפיטורין ה. אנ הוספתי פה כן תקונים ומאים אחדים, פסוק ה:, שמשיא פסחא עבידו", א עמדו יו החוקרים. המקום תר קשה באפיפורין, א עמדו החוקרים ורו, הפסוק ט:,ו בתוניכם וחתמו יומי". לדעתי, הפרוש, נתנה ל חופשה מהעדה החילית ת לחדרי מתוך המחנה, ה בצמק וי סגורים ם, מר, י זקוקים ללכת המחנה הימים מיום חמשה עשר עשרים ואחד סן. התרגום,חדר" בארמית,תון", פרוש gוחתמו" : יומם חתמו למו (איו כ"ד, ט"ז). 3) הן אמנם -פי חוקי התורה מצוות המנוחה בחג ביום הראשון וביום השביעי (צין ויקרא, כ"ג, ז-ח; דים, ט"ז, ח), לחילים נתנה מנוחה ל ימי חג המצות, א י במגע ובמשא חי הנכרים ם הה צרך הירות מפני מחמצת. ולחנם מתקשה ב וארד מאיר.

24 ssaא. ש. הרשג -פי עזרא, ז, י-כ"ו, ו כן מכרח מפקח הדת להוציא פקדותיו הדתיות הממה נה ). לם לנשואי תערבת, לש נשים נכריות, דאי נהגו התר, שנהגו התר ב ימי הבית הראשון ו ם ה בבבל ובארץ-ר עזרא ונחמיה. הן אי אפשר להניח, מרחקי המרכם ארץ-ר ובבל י נרים ב יותר מאחי המרכם. מצוים כך נשואים כשרים, א איו כך מצוים בבבל ובארץ ר. אשה נכרית כז,אסרשית" ( מרכב מאסיריס וסתי) ת (אשת) הושע (15, ג), לעמת ז, כמבאר למה, האשה מבטחיה בת מחסיה בן ידפיה נשואה ראשונה ל יזניה בן ריה, ואחר-כך למצרי,פיא פחי", ויותה אשתו ממי נזקקת לדתו ולחקי הנמוסים ו, ו כן נשבעה יו,סתי הא" (F, ה)2), בשו אחר כך לבית אביה ש ממי לדת אתיה ולנמוסי, וכשנשאה בפ הית סחור צחא המצרי, נכתב שטר הנשואים נמוסי ר. הם שנולדו מנשואי תערבת נקר, ב נכרים רכבת ילים, : חר הושע (17, ב), הושע חר (18, ד), הושע בן פתחנום (מתנת חנום) (B, י"ח), מפתח ת טסתז (18, w, א), חנן פחנם (20, ה), פחנם זכור (20, י"ב), פטיסי נתן (24, ב). מלה יתום, הדדנורי (18, 11, כ), חור אסרשית (24, ז). ה הה, המה כמעט ם מצריים, מעידים נשואי תערבת שונים התושבים העקריים: שנשאה אשה עית למצרי וקראה בנה בתה עי, ו שראינו, הטתה לפעמים לב לקבל דתה, אסחור שקבל, דת ר ונקרא,נתן",- נשאה אשה מצרית לעי וקראה בנה בתה מצרי 3). הר סיע לנשואי תערבת ום מה ש ") יירי מאיר - מאן -9 קשים מוטעים למסקנה מהפכת, להוח מכאן, עזרא ח חוקי התורה בתקף הממה. ובאמת חקר לרוח המבקרים, כתבי-חקדש נו בעיני עיר פרוצה, לעשות להטי פלפולי העקומים. המבקר ג. יאהן, אמנם הרע והמקלקל בכשרוגו המצמצם ובשנו הכשה ל. מתמרמר בספרי די ביכער עזרא איגד גחמיה" חצפת ה י הוד ים לנצף אa ההיסט ו ר י ה ו ל בד ות דים נוראים כה המלך סיהפר הגרון 9. שיופיע בידי עזרא להפיץ תורת ה יה ו ד ים ה ג בם. במא סma..(XIII,XII 2) לדעת חוקרים רבים, נשבעה יו, יען התובע, שנשבע דרג חרשין חרזמי למחסיה ידניה ב.יהו הא" (B, ה, ו), ו שהעיר sש sap בצדק הגמרא בסנהדרין ס"ג, ע" אבא דשמו:,אסור דם שיעשה שתפgy m עובד כוכבים, שמא יתחיב שעה ונשבע בעדת כוכבים וי- מ נראה, מכm הנתבע להשבע ב התובע. " P) אף בכתבי הקדש נקראים עים ב נכרים, ה -

25 התגלית sgg ה מלים העים (הירודוט, 11, 47) ומה ש מסה י העים אלת החר (הנ"ל,, 36, 47). ד מעמדם הטוב החמרי אפשר לשפוט עשר -פי ן המקדש ;, שראינו, יב וסונה בי נחות ואחזות קב מ הממה ו הורו ל ולבנותי (.A. B.c. D. E. F, d). שה העית אצלם זכות לקנות ולמכור נחות, לתתן במתנה ולהורן לה ה, ושוה בזכותה הג ל בית דין כב דין וכ, שמעידים : שטר החליפין נכסים אשה שה (30), שטר מה אשה (28), ילת מתנה אשה מה (34) וחקת עבדים ושפחה יורשי אשה (8). נוסחי השטרות הקנינים, החקות, הירשות, המות, הנשואים ווצא ם מעידים חקי משפט מפתחים ומסדרים אצלם. החקים הה ים חקים בבליים, לקבל ות מפי קרובים c, י"ח, כ); בשטר הנשואים, שראינו, ים נמוסים בבליים. מלבד כתבי הקדש ל ספרות חל, שמעידים: א) הקטע הרצ הספור,אחיקר", ההעתקה ב) הארמית כתבת דריוש מ,בחיסטון", ה מיב. הספור אחיקר נשתמר בשפות ערבית, סורית, סורית החדשה, ארמינית, יוונית, סית, רומינית וקטעים ממנו בשפת כוש. נזכר בארבעה מקומות בספר טוביה (א, כ"א; י; י"א, י"ח; י"ד י). תכן הספור, לסנחריב מלך נינוה מזר חכם ושמו,אחיקר" ויהי ם ויקח נדן בן אחיו לבן, ימ מקומו כ יזקן. ויג לבב נדן מאד ויוכח אחיקר דרכו פניו ניחר לנדן וילך רל באחיקר המלך סנחרי התקשר כנגדו מל ופרס, ויצו המלך להרוג אחיקר. ההורג, אחיקר הציל פ אחת חייו, עבד נתן תחתיו ותו הטמין במערה. לשמע מות אחיקר אמר פרעה להכניע מלך אשור ויציע ו, יבנה הי השמים ו הארץ ו י ש שנים למס עובד לפרעה, ויתנחם סנחריב מות אחיקר, ידע ונדן מזרו לשית עצות בנפ, ויגל ההורג ן סנחרי אחיקר נו חי, ויוציאהו יו ממקום מסתרו; וימ אחיקר הצעת פרעה, הוציא יו שני נשרים ושני נערים אסורים י, וכ התרוממו הנשרים הנערים ביר, קר הנערים:,הבי לנו חמר, טיט ואם הנה לבנות ההי"-ופרעה נצח ויהי ש שנים למס עובד לסנחריב. אחיקר בקש שכרו, יתנו בידו פנים שמיים ודומים בתמונתם ובמשקלם ה העים, ו לחשד רכת ילים, נשואי תערבת. ולגטא נזכר אחיקר בי"א, י"ח, ו כן בתרגום העי לפרנקול א בי"א, כ"ג,ר".

26 364א, קס, הרשג נדן בן אחיו, ויאסרהו בזקים ויכהו בשוטים ויטף מי מוסר ומי חיות מוחים רשעתו. הספור מתחלק אפוא לשני חלקים: א) להרצ המרע, ב) למי חכמה ומוסר ת גדן למזר ו מפלתו. הר עמ החוקרים לגת מוצא הספור ה שירר, געש, ח"ג, ) ו ידי י הה ש נתר, ממקור עי, ו הספור תר עתיק שבספרות העולם המזרחי, לערך מהמאה הששית חרבן הבית. המים שבספור ה מקבילים ר מקומות מי מה, בן סירא ו די קהלת, למ: תהחשך ך חטר. הן אמחאנך י תמות (53 ג, ד) הנאמר במי: חושך שבטו שונא בנו (י"ג, כ"ד), תכנו בשבט ימות (כ"ג, י"ג) ענוה רך לשון (54, ולשוןי"א) רכה תש גרם (מי, כ"ה, ט"ו): נשאית ח וטענת מלח ו איתי יקיר. (55, כבדא) אבן ונטל החול וכעס כבד יל משני (מי, כ"ז, כ"ג); מנטרה טור פמך. הוקר לבב צנפר מלה ומח ג (54, ד) מ משמר נצר לבך (מי, ד, כ"ג), במדעך מלך תקלל ובחדרי משכבך תקלל עשיר, עוף השמים יוליך הקול וב הכנפים יגיד ד (קהלת, ח, י); א זעיר ויר מהי (55, ד) והס יר. דים (קהלת, י, י"ד); יאמר עתירא בעתרי הדיר אנא (58, י"ז) יתהלל עשיר בעשרו (ירמיה, ט, כ"ב);, לקוח המ: הן יאחדן רשיעא בכנפי לבשך (אם תאחז הרשעה בכנפי לשך) שבק בידה אחד (הנח בידה אחת הכנפים) (57, י"ג) מספור יוסף (אשית, ל"ט, י"ב); המ: סניא שדר לרמנא (הסנה ח הרמון) לם (מר) סניא לרמנא: מה טב שגיאן כביך נגע באנביך (מה עצומים ורבים קוציך ל הנוגע בפרותיך), ענא רמנא ואמר לסניא: אנת ך כבן נגע בך (ה ך קוציך ל הנוגע בך) (57, ז, ח) דומה מי עץ בכתבי הקדש (עיין שופטים, ט, זו מלם י"ד, ט; עיה, י"ד, ח). ים מבטאים דומים מבטאי כתבי הקדש, : חרב תדלח מין שפין ר טבן (55, ג)-דומה המבטא ביחזק: ותדלח מים גליך (ל" ב). (56, י"ד) התאר:, בטני" (מי, ל"א, ב), המבטא המצוי במשנה ובתלמוד: תסת כביר (56, מר,ו) תעמק לחקור. : יתרום אהי ו אמה (56, י"ג)-מר, יתרום תרומה האב ו הבן. ו נמצ המלה,דתא" (57, ה)-הינו,,דת", המצויה בעזרא ובמגלת אסתר 2), ו כה. `` אף מתמיה מאד למצא מבטאי המשנה בתקופה הקדומה הז, ולכן מתקשה ם נגנאד, אי אפשר לבטל נו במצית, ואדר, להוח מכאן עתיקות לשון המשנה ם הקרובים לעזרא ולהקדים מצית המסורה שב-פה מבטאיה המחדשים. a) מקורה בסורית, בבבלית המאחרת ובפרסית,תא". ו גן, דעת וארד מאיר

27 התגלית 385 סגנון הספור ה והמקומות המקבילים ספרי כתבי הקדש ואפן הרצו החנית בלי הזכרת הי ר ובלי נמוקים דתיים מזרים הרצ הספור במגלת אסתר, שנתחה קרוב לתקופה הז (אף אפשר שנכת עית בתקופה מאחרת), ודאי הספור אחיקר במקורו העי ואבד ממנו מפני א נשמר, א נשמרו יתר המקורים העים הספרים החיצונים, כדי א יתקדשו בעיני ה כתבי הקדש 2). התרגום הארמי כתבת בחסטון, י, מעיד מעמד ספרותם החנית, עוסקת במרעות ההיסטוריים העמים, העמים המוים ם. הכתבת הז, ערכה גדול לחקירת כתבי הקדש בתקופה זו, נמצ במקורה בכתל הסלע הריהצגרוס בבגיסטן (ביהוסטום, ביסוטון) בדרך ההולכת מבגדד לחמדן. כתו בשפה הפרסית העתיקה, הבבלית השושנית (העילמית החדשה)3). מספר -ד ית דריוש הראשון כסא מלכותו, מלחמותיו במורדים, התעוררו נגדו, ונצחונותיו, מצירים נצחונותיו ה בתמונה גפה. הכתבת הז חקוקה בג הסלע, באפן שאי אפשר חד העוים לקרא תה, ו בידי חוקרים אנגלים ה רב עמל וכמעט בסכנת נפשות לקבל ממנה העתקה מדיקת 4). בסופה נאמר:, כן חתי הכתת הה הארצות" ובאמת מצ העתקה ממנה בשנים האחרונות בחפירות הבבליות 5) ועתה מצ העתקה מה ממנה י. -ידי התות הה י הוב ודי הקדמון נתאמתו בעקרן ידיעותיו אריסטיאה, הסופר ודי ההלני, המודיע ד קדמות וב והמזר 6), המלך (, 107), להקדים הספור התקופה הפרסית. ואף המלה הז נמצ ים (ל"ג, ב-,אש דת"), נכת בצרוף אש והורה מספקת, ו פנים מצויה בעית ו הורה: חק, נמוס. בשני מקומות-הינו, אשית הספור וכש אחיקר -נזכרים ילים, בשני פונה אחיקר בסוף להים אחד, ו במקומות הל שנויים בנוסחות. 2) וארד מאיר בא לידי מסקנה, שאינה ורה ביותר, מקור הספר ארמי. 3) סיר הנרי רבלינזון סכן נפשו ראשונה ובעזר זכות מגדלת העתיק הכתבת הז בשנות ו ידה המציא המפתח לקרי כתב היתדות. 4) האנגלים מ.מ. קינג ור. ע. טומפסון סכנו נפ בשנים האחרונות ונתנו עצמם להמשך למה בפיגום (געריסט) פורח ביר כתל הסלע והעתיקי באפן כ העתקח מדיקת חדשה, 5) נתפרסמה -ידי ויסבאך ב-וויססענשאפטליכע פערעפענטליכונג דצר דייטשען אריענטר געזלשאפט", חות ד., 1903, 24. 6) תרגום ספר אריסטיאה ב.מר עינים", וילנה, תרכ"ג, י"ג וי"ד, ע"ג.

28 368א, ש. הרשג תלמי לגי נהג שבי והצותו השפלה לסוריה ולערי אדום, קצתם העביר הערים הושיב תם ן ו קצתם הסגיר לעדת פרך והגלה מ ל יותר ממאה ף ומ כשים ף בחורי חיל הבדיל בעת ה לגדוד ויקרב יו חצים לשמור ערי המבצר, הושיבם ן, ו מר :,אך מם כן ב הנה רבים מל פרס, לראשונה כ חו מ בגלית הה. במספר גדול לעזרת המלך פסאמאטיקו". במקום אחר באגרת המלך תלמי פילדלפוס ליעזר הכהן הגדול מר:,הנה במסת העתים נ, רבים מזרע הוב מ אדמתם לגור בגליתינו, קצתם מגת ירוים הגלתה ידי הפרסים רימם קרן וקצתם ההולם בשבי המלך - אבינו". פסמטיך, כונתו לפסמטיך הראשון (ת"ג תרע"ט לח"ה) ו לפסמטיך השני (תרס"ג-תרנ"ח לח"ה), כדעת סאכוי ושירר (, ח"ג, 32), לבד בידיעה הרשמית הקהלה הבית הנצי א בספר הזכרון (זכרן) פחת יהודה ושומרון (אפיפ. 3) מטעימים, הפרסים בכניסתם הראשונה ל קרוב לתר"ט כ מצ בית המקדש, אי אפשר אפוא ה החילים שהוב עתה ידי פסמטיך השני יספיקו בעת קצרה להתפתח לקהלה עשירה ונכבדה כזו הידיעות בכתבי הקדש, המודיעות מצית ובים ם במאה השמינית והתשיעית לחרבן הבית הושע, ט, ו; עיה, י"ט, ח; כ"ז, י"ג), מתרות עתה ור היסטורי. ירמיהו, יצא כרחו מחנה גדולה גולים עים מפחד מלך בבל ל (ירמיה, מ" מ"ג), כ מצא בשנת תרנ"ה לח"ה ובים ם נה והתחתונה (ירמיה, מ"ד, א, ועין כ"ד, ח), ו שהזר הירודוט (11, 30) משמרי הגלים ובדפנא בקצות הגלים הדרומיים והצפוניים, כן מזר ירמיהו ובים ם בפתרוס -נה ובמגדל דפנא- ותחפנחס הגל המזרחי, מעידה כתבת אחת ממלחמת פסמטיך בכוש ז קצר שה בא סימל הרחוקה הר בדרום מי ממנה מתר, המחנה פסמטיך ש מחלקות: יונים, s- בתרגום השבעים מתר תחפנחס בירמיה ני-טפנא", והינו, דפנא פיסיא (ציון הירודוט, ל, ק"ז). תכונתה בספורוס ערוך, ערך אנטו ודפנא). ד"ר יאמפול טעה ב.העולם",, גליון ד, 16, באמרו דפנא זו : ו חז"ל מדים גת ר בעיר דפנא, כוונתם דפנא אנטוא (עיין ערך מלין, 143), ידעו ד גת ו-כן דרשו: וב הבדים בארץ אשור-ו עשרת השבטים, והנדחים בארץ - דור המד (ירומי, סנהדרין, פ י, דכ"ט, ע"ג). 0

29 התגלית -gr" מדים בשפת עז (augmagegas) ו. פי השערה בלתי רחוקה נמצ המדים בשפת עז ה הנזכרים בפי אריסטיאה שנשארו. הוכחה גדולה מזו הגלים הה נה, מושבים בם בחילים שמיים, מ ארץ ר, נמצ בכתבת אחת מצרית שמצ עצמה במקדש חנום, מודיע ניץ חור נציב נה פרעה חפרע ירמיה, מ"ד, ל) -ד חילי סוריה וארץ ר נתנו לבם ללכת למירוא (כוש),וכד מלכותו מפחד מפני הרעה המה מרים לעשות, אנ חזקתי לבבם ידי מזמת עצה ו נתתים ללכת לנוביה, א הולכתים למקום כד מלכותו". הירודוט מודיע ד חילי יב הלכו באמת פסמטיך לכוש וית, ו רמז ל בעיה, י"א, י"א, ובזכריה, י, י 2), מפרשים די עיה, מ"ט, י"ב:,וה מארץ סינים" מר, מארץ סננים. -פי המקורים הה ו פי מה שהננו מוצאים, כנזכר למה, ייב מחבבים כך הר זכרון,בית " עיר מקד, לקרא בשמה בתי תפתי ולהר ב, : בית נתן, בית -עקד (ם שכר), בית -שב 3), להניח דאיות, יב וסונה ממוצא הגולה עשרת שבטי ר ג מארצם בשנת תש"צ לח"ה, הר מ נדדו ל ונשכרו כן למלה לחילים וי ל מצב במבצרי הגל. ו ם נעשתה תה המהפכה הרוחנית שנעשתה אחר כך בגולי יהודה, שג מארצם ופקעה מ השפעת הית הכנענית והשפעת היחסים המדיניים אשור ו, עז עדת הילים וו הי 4) וביחד עין לפסיוס, דענקמער יס אגיפטען נד אטאפיען, כרך י" ה 99-98, וקארפ. אינסקר. סעמיטיקארום, ח"א, נומר 1:12, ועין שירר, ח"ג, 32. 2) וקרוב לשער, הקוניסטים ניב וסונה הלכו אחר כך שתחררם מממת פרס לכוש, ואפשר את הפלשים ם (צין ד"ר ז. יאמפול,,פאם קריגס שויפטץ, 48 49). 3) ה -בית - מרכב עצם פרטי אחד מ גולי ר בבבל ונקרא בית שראצר (זכריה, ז, ב), -שראצר בבלי והורו: שמור המלך, ונקר סנחריב ל ז; י"ט,(מלם עיה, ל"ח).ל"ז, הננו מוצאים אפוא כאן הרכבח עי בבבלי, ילי. לדעת צימרן, המוב אצל. מאיר (, 60), ה ה בעקרו בבלי-גל-שר אצר", והורו, היל גל מור המלך. ונתחלף בעית וח,בל" בבית. שרתי במקום אחר, ים הר חפים כה ו תוצאה התפשרות בקרי הם בגשואי תערבת. 4) המבקרים מתקשים הר ו שוים: איך אפשר, אמונת יב ת נקיה מ שתוף עדה זרה, שקועים כך ר בארצם? ולכן מתאמצים למצא

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד