The Mandel Community Center Kiryat-Yam Moshe Sharet Avenue P.O.B 560 Tel Fax מרכז קהילתי בקרית ים ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ( שדרות משה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "The Mandel Community Center Kiryat-Yam Moshe Sharet Avenue P.O.B 560 Tel Fax מרכז קהילתי בקרית ים ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ( שדרות משה"

תמליל

1 12 אוגוסט 2019 בקשה לקבלת הצעות מחיר להגברה ותאורה אירוע פסטיבל קיץ גרסה 2 מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, רשת המתנ"סים קרית ים,)להלן: "החברה"( מבקשת לקבל הצעות מחיר להגברה ותאורה לפסטיבל קיץ, כמפורט במפרט המצורף לבקשה זו. פרטים 7/8/19 10:00,11/8/19 13:00,13/8/19 13:00,14/8/19 13:00,15/8/ % מחיר, 50% איכות נושא מועד פרסום הנוהל מועד לסיור מציעים )לא חובה( מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה מועד אחרון לקבלת תשובות לשאלות מועד אחרון להגשת ההצעות במייל מספר זוכים אופן קביעת הזכייה במכרז בקשת הצעות 1. אין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. התקשרות עם הזוכה תעשה בהתאם לנוסח ההתקשרות, וייחתם על ידי החברה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החבר אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר נותני שירותים. המחירים שיגישו המציעים יכללו את כל עלויות נותן השירותים, לרבות העסקת עובדים, ביטול זמן, שעות הכנה היטלי המס החלים עליהם וכולל נסיעות לחברה ו/או למתנ"סים והכל בתאום עם המזמין. המציעים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לאופן אספקת המוצרים והשירותים, הדרישות, המפרט וכל רכיב אחר על פיו יש לנותן השירותים המוצרים ומובהר, כי הצעות המחיר שיוגשו הינו סופי ולא תשולם כל תוספת מלבד מע"מ. המחירים המוצעים יחולו על כל השירותים והמוצרים הנדרשים, כהגדרתם במפרט. המחירים יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר וימולאו ע"פ הנדרש. הצעה שלא תמולא כנדרש לא תילקח בחשבון

2 תנאי סף לבחינת ההצעות.1 רשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים: יחיד תושב ישראל תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. הצעה שלא תוגש כאמור לא תיבחן. הם בעלי כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום הפעילות המוצעת על ידו המפורטת בנספח א' להסכם ההתקשרות, לרבות רישיון עסק. מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל. ניסיון מקצועי: על המציע להיות בעל ניסיון בעבודות הגברה ותאורה לאירועים שונים ומגוונים בהיקף שלא יפחת מ 500,000 כולל מע"מ בשנ בשלוש השנים האחרונות. יש להגיש את נספח ב חתום עם ההצע אופן מתן השירותים על הזוכה להיות ערוך לביצוע העבודה ביום ה לא יתקבלו תחליפים אשר לא אושרו בשלב הצעת המחיר, גם אם לטענת נותן השירות הינם עונים על הדרישות. על מגיש ההצעה להיות ערוך לספק תחליף תואם לזה האושר באופן מיידי כך שלא יפגע או יתעכב האירוע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להלן, על נותן השירות להיות ערוך עם מלאי גיבוי של כל הנדרש לתפעול האירוע. מצורף לפנייה זו: טופס בקשה להצעת המחיר. הסכם התקשרות עם החברה נספח ביטוח נספח ניסיון מקצועי 2

3 ו.כללי הגשת ההצעה והמסמכים: המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס בקשה להצעת המחיר. אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. אישור המבטח בדבר קיום פוליסת ביטוח. הסכם חתום כנדרש )יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה בסוף ההסכם(. טופס הצעת המחיר כולל כל האישורים, הנספחים והמסמכים הנדרשים בתנאי הסף. שאלות הבהרה בנוגע להצעה יש להעביר למייל עד יום עד השעה 13:00. תשובות והבהרות במידה ויהיו יועברו עד בשעה.13: את הצעת המחיר כולל כל המסמכים יש להגיש עד ליום בשעה למייל הצעות שיתקבלו מאוחר יותר לא יידונו. החברה רשאית להזמין את מי מהמציעים שהיא מעוניינת להצגת התוכנית בפני הרכב אותו היא תבחר לאחר הגשת המסמכים ו. החלטות החברה: הודעה לזוכה על דבר זכייתו תימסר לו בדוא"ל. על הזוכה להמציא אישור בדבר קיום ביטוח כנדרש וזאת בתוך 7 ימי עבודה מהמועד שנמסרה לו הודעה כאמור. לא המציא הזוכה את אישור קיום הביטוח במועד ו/או לא השלים את הדרוש לשם התחלת הפעלת הפעילות המוצעת ו/או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הדרושים על פי דין להפעלת הפעילות המוצעת בפרק הזמן שיקבע על ידי החברה מיום חתימת הסכם ההתקשרות, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתי ולהעביר את ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים למציע שדורג שני וזאת מבלי שהזוכה המקורי יוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה אם נהגה כך. מובהר בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות תהא רשאית הועדה להתחשב בסוג הפעילות המוצעת, אמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם של החברה בהתקשרות עם המציע - אם הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת הצע מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, או מי שיוסמך על-ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים של החברה, משא ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את הצעתו. 3

4 2 לכבוד מתנ"ס קרית ים נספח הנדון: הצעת מחיר - להגברה ותאורה לפסטיבל הקיץ 2019 להלן ההצעה: אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי ההתקשרות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע 1. העבודה וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף על המחירים הנקובים בהמשך. על המחיר לא תחול הצמדה למדד, או למטבע זר ולא תשולם כל מקדמ 2. אשא באחריות עפ"י דין בכל הקשור לביצוע העבודה או מתן השרות והריני מתחייב 3. לבטח את אחריותי בגבולות אחריות הולמים שיהיו מקובלים על החברה, עם סעיף אחריות צולבת. אני מצהיר בזאת כי: 4. הנני בעל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו. ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל הפניי להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפניי אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לספק לחברה ולספק את כל הנדרש ולעמוד בלוח הזמנים כפי שנקבעו בפניי כל המחירים אשר יצוינו בהצעה הינם בשקלים ולא כוללים מע"מ. הצעתי זו עומדת בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות. ו. להלן הצעתי על פי המפרט בהצעה זו: 5. 4

5 טופס בקשה להצעת מחיר תאריך: יום שלישי, רביעי וחמישי )במידה ויהיה שינוי בתאריך תינתן לספק הודעה מוקדמת( שעות האירוע: 18:00 23:00 תחילת האירוע 18:00 סיום 23:00 *ההצעה כוללת אספקת הגברה ותאורה לאירוע ועבודה למול משתתפים, צוות המתנ"ס וגורמי העיריי הקונספט: פסטיבל הקיץ בשלושת הימים האחרונים של הקיץ בפארק אינשטיין קרית ים. לוז היום יתחיל בשעה 18:00 כל יום עם פעילות לילדים הכוללת הגברה מצומצמת ללא צורך בהפעלה הבמה הרמכזית ולאחר מכן מהשעה 20:00 על הבמה המרכזית עד 23:00. על הבמה יופיעו אומנים מקומיים וחיצוניים. על כל המפרט להיות מוכן לבדיקת מהנדסי בטיחות, קונסטרוקציה וחשמל, וכן לסיור משטרתי מהשעה 16:00. דרישות בינוי במה, הגברה ותאורה לכל הימים 27/29/8/2019 עמדת קונסולה 1. גובה 0.40 ומתחתיה במה 2*2 גובה 0 על הגשר לסאונד במה 2*2 במת צלם 2*2, גובה 0.40 מ' על כל עמדות השליטה להיות מגודרות בינוי ומסכים LED 2. 4 פודיומים 2.44*1.22, גובה 1 מ', כולל כיסוי בבד ויסטרה שחור מסכי led 5 פיטץ לפי הפירוט הבא: מסך אחד 24 מטר אחורי 6X8 כולל עמדת הפעל מסך צד שמאל 12 מטר 3X4. מסך צד ימין 12 מטר 3X4. קונסטרוקציה ראשית 3. קיר אחורי בגובה 8 מ', מפתח 12 2 מגדלים 3*3, PA גובה 10 מ' מ'. משטחים לסאבים בכל מגדל 2 אאוט רינגים מהקיר לכיוון הבמה + טראס במפתח 12 מ' עם בגובה במה מחוברים לבמה ולאורך ורוחב המגדלים. שני מנועים 1 טון לתליית מסך לדים. קורה לתליית 2 מנועי PA שני מגדלים 4. 2*2 מ', גובה 6 מ' לתמיכת מסכים, כולל בטונדות 2.5 טון כל אחת. 5

6 2 פודיומים לקלידים 1.83*2.44 מ',.5 חמישה פודיומים לנגנים פודיום תופים 2.44*1.83 מ', גובה 0.6 מ'. 2. פודיומים לכלי הקשה 2.44*1.83 מ'. גובה 0.20 מ'. מערכת חירום המערכת צריכה לעמוד בכל הימים, לאורך כל שעות האירוע. מערכת חירום 12 וולט. מיקרופון פריצה אלחוטי מסומן כחירום ולא בשימוש במהלך האירוע. ו. מיקרופון גיבוי מסומן כחירום, לא בשימוש בשגרת האירוע. בכל תחילת אירוע יש לבחון את 2 המקרופונים לחירום. כיסוי לכל החיווט אשר יפרס על הרצפ.6 7. תאורה: ו. ז. ח. ט. י. תליות תאורה ע"ג טרס 12 מטר מובנה בגב במ תאורת פרונט 20 גופי תאורה תומס/ etc -6 י"ח FOR LHIGT 12 פנסים חכמים ספוט 1200 וואט -18 י"ח 200 BEEM -18 aura mac או תואם mac או תואם 2 -מכונות עשן גדולות מערך דימרים תואם פיקוד -2 MA הגברה : מוטי טקה-.8 6

7 DJ לוטרה- DJ עמדת.i 2 חיבורי חשמל על העמדה.ii 2XLR חיבורי 2.iii הגברה ליום השלישי: ההגברה למופע של ישי לוי תתואם על ידי הזוכה למול חברת רגואן הגברה והפקות שאחראית על ההגברה מטעם הזמר ישי לוי ועל אספקת הציוד להופעתו. איש קשר גיא בימת אירועי ילדים- בימת אירועי הילדים תמוקם במרכז הדשא, מאחורי עמדת השליט 1. כל השלושה ימים, 27-29/8/

8 .3 הגברה לכל השלושה ימים: סט הגברה מותאם ל- 200 איש. סט הגברה מותאם להגברה בחוף הים 2 מוניטורים על הבמ חיבור חשמל למכונת עשן אפשרות חיבור מחשב להגברה+ חיווט מתאים ו. ז. ח. מיקרופון ידני אלחוטי + ידני אלחוטי לגיבוי. אפשרות חיבור מדונה+ 2 מיקרופון מדונה מערכת קוראת דיסקים צרובים לגיבוי במה ילדים )ליום הראשון בלבד( 4. גודל 5*5, גובה 0.50 מ'. יש לפרק את הבמה מיד עם תום מופע הילדים גב במה )ליום השני בלבד( 5. גב במה אליו ניתן לחבר את גב הבמה של אמן. יש לוודא תמיכה מספקת ברוחות החוץ הסמוכות לחוף הים. תאורה: 6. שטיפה לבנה + תאורת במה צבעונית מינימום 4 פנסים צבעוניים בכל צ גנרטור וחשמל: בבמה קיים ארון חשמל בהספק 160X3 אמפר שממנו יתחבר המציע. על המציע לספק גנרטור לשימוש הבמה לצורכיו ובמקרה של נפילת חשמל. את ההצעות יש לשלוח למייל: שם המציע:... ת.ז/ח.פ./מס' שותפות:... כתובת המציע:... טלפון המציע:... פקס:... תאריך:... חתימה:... 8

9 מיקום האירוע: בימת אירועי ילדים לוז אירוע: יום חמישי בימות פיס יום רביעי יום "קלאסה" יום מכבי הפעלות - מוזיקת הפעלות - רקע מוזיקת רקע הפעלות - מוזיקת רקע 18:00 19:00 חיים משמיים מופע ילדים מרכזי גילי בא גיבור רפי הצגת ילדים הצגת ילדים לבקר 20:00 19:00 להקות דיגי לוטרה מקומיות אקברל 20:30-20:00 להקות וציסלב ימפולסקי - אופרה 20:30-21:00 מקומיות מוטי טקה ואופק קונסרבטוריון 21:30-21:00 ישי לוי עדניק Yasinska Lyudmila 22:30-21:30 הנשרים דיגי מקומי זיגולי - ריקודים ושירה 22:30-23:00 9

10 נספח 3 הסכם שנערך ונחתם בקרית ים ביום לחודש שנת בין בע"מ, ח.פ..2 )באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1. כתובת: )להלן "נותן השירותים"( מצד אחד לבין מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, )להלן: רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ משדרות משה שרת, קרית ים )להלן "החברה"(.2 )באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1. מצד שני הואיל והואיל והואיל והחברה פנתה לנותן השירותים בבקשה כי יגיש הצעה בהתאם לנדרש במסמכי הפנייה ובמפרט המצורפים כנספח 1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו )להלן "העבודה" או "השירותים או "המוצרים"(; ונותן השירותים הגיש הצעתו על בסיס בקשת החברה והחברה בחרה בהצעתו; והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד, אלא כמזמין נותן שירותים עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ומקבל תמורה בגין ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם למפורט בהסכם זה; והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בהסכם זה; 10

11 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור: 1. המבוא והנספח הצעת נותן השירותים מיום מהווה נספח להסכם זה )להלן- "נספח 2"(. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הנספחים יגברו הוראות הסכם ז כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. 2. מהות ההתקשרות החברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח א' המצ"ב להסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו. נותן השירותים יפעיל את יוזמתו ונסיונו להציע לנציג שיפורים ותוספות לשירותים הניתנים על פי הסכם ז תוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת ומתן השירותים המפורטים במפרט בלב 3. הצהרת נותן השירותים נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת: ו. כי הוא מכיר את מהות השירותים ו/או המוצרים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, נסיון, והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ובנספחיו ברמה גבוה כי התוצרים והשירותים אותם יספק נותן השירותים על פי הסכם זה יהיו ברמה הטובה ביותר על ידו וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו על מנת לספקם ברמה הגבוהה ביותר. כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הקבוע בנספח 1 להסכם., כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם קיום הפעילות המפורטת בנספח 1 להסכם ז כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם זה אם וככל שנדרשים. כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח 1 להסכם זה נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים למפעילי משנה, אגרות שונות, עלויות ביטוח ומיסים נוספים 11

12 ז. כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל שהו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התקשרות החברה עם נותן השירותים בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור לעיל. כל ניסיון מצד נותן השירותים לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין ז 4. שירותי נותן השירותים 2 ו. שירותי נותן השירותים יכללו את כל הנושאים המפורטים בהצעה המצורפת כנספח להסכם ז נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות ולפעול בהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה וימלא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה, לרבות ביצוע תיקונים והתאמות נדרשות על ידי הממונה מטעם החבר נותן השירותים מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת הממונה מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים הקשורים לביצוע העבוד נותן השירותים עובדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים יהיו בעלי כל האישורים התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצע על נותן השירותים הזוכה לוודא, טרם התחייבויותיו, כי בידו כל הציוד, המכשור והאמצעים הדרושים לו לצורך מתן השירותים. על נותן השירותים לספק אישור מהמשטרה לפי החוק בנושא היעדר עבירות מין 5. תמורה ומועדי תשלום בעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים במפרט ובסעיף 3 דלעיל ומילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצון החברה, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות מס את הסכום המפורט בהצעתו שיהווה סכום תמורה מלא וסופי )להלן: "התמורה"(. מובהר כי התמורה הנקובה בסעיף 5 )א( דלעיל אינה צמודה למדד ומהווה את מלוא התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על פי הסכם זה, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין השירותים. כן לא יהיה זכאי נותן השירותים להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתוספת תשלום בגין התארכות תקופת מתן השירותים. 12

13 התמורה תשולם בעד השירותים אשר סופקו בפועל בלב נותן השירותים יעביר לחברה מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס. נותן השירותים יעביר לחברה חשבונית מס מקור בגין כל בקשה לתשלום. 6. העדר יחסי עובד מעביד נותן השירותים מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החבר כמו כן מצהיר נותן השירותים בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו. נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם ז למען הסר נותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו/או מועסקי נותן השירותים והם יהיו עובדיו של נותן השירותים בלב כמו כן, נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה או חבות ו/או נזק שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחב נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחבר נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב בתשלום מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך של "תביעה משפטית", ו/או בדרך של "דרישת תשלום" כאמור, למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן-מזמין, יעמוד התעריף ליום עבודה על הסכום הנהוג בחברה לעובד מינהלי בחוזה אישי ארעי. 8. אין להעביר את ההסכם נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או ימסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הנציג בכתב ומראש. סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

14 9. זכויות יוצרים וסודיות ו. ז. כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, חוות דעת, וכל חומר אחר אשר יפותח, יירכש או יותאם ע"י נותן השירותים לצורך מתן השירותים נשוא ההתקשרות זה, יהיו רכושם של החבר נותן השירותים לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י הסכם זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא, אלא בהתאם להוראות והנחיות החבר נותן השירותים מצהיר, כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י הסכם ז הוגשה תביעה נגד החברה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר החברה תעשה בו שימוש לפי הסכם זה מפר זכויות יוצרים, מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שתחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר, ובלבד שהחברה מסרה לנותן השירותים הודעה על דבר התביעה מיד עם המצאתה לה ואפשרה לנותן השירותים להתגונן. אם נותן השירותים משתמש בחומרים של בעלי זכויות של אחרים לצורך הפעלת ההסכם ומתן השירותים לפיו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת נותן השירותים על חשבונו. בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר נותן את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידיו או בידי עובדיו, וכל מי מטעמו המועסקים במסגרת מתן השירותים, לידי החבר בנוסף, עם סיום שירותי נותן השירותים יחזיר לחברה את כל המסמכים אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממוינים באופן מאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. 10. קיזוז מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם להסכם זה או מכל מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז מכל תשלום ו/או שכר שיגיע לנותן השירותים עפ"י הסכם ז 11. ביטול ההסכם על ידי החברה מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לראשות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם על ידי הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית להודיע לנותן השירותים לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן השירותים ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך: 1. כאשר התברר לחברה כי לנותן השירותים אין את כל האישורים, הרישיונות והתעודות בתוקף הנדרשים לצורך מתן השירותים. 14

15 2. הממונה היתרה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות רצונו של הנצי במקרה של פגיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים לתפקד כנדרש. כאשר נותן השירותים או עובד מטעמו, אשר באמצעותו מסופקים השירותים נשוא חוזה זה, יורשע בפס ד בעבירה שיש עמה קלון. כאשר נותן השירותים התרשל בביצוע השירותים ולאחר שנתנה לקבלן התראה בת 24 שעות ונותן השירותים לא תיקן את ההפר כאשר נותן השירותים הפסיק לנותן השירותים את השירותים בעצמו. כשנותן השירותים הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע החוזה, ללא הסכמת החברה בכת כשנותן השירותים הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שקבעה לכך החברה בהתראה ששלחה לו מראש ובכת בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, תשלם החברה לנותן השירותים, בעד אותו חלק משירותיו שבוצעו על ידו במלואם בפועל עד לביטול ההסכם בניכוי פיצוי מוסכם ו/או קיזוז בגין נזקים, כמפורט בסעיף 13 להלן. השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול ההסכם. הופסק ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הנציג ובהתאם להוראות סעיף 5 להסכם. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של נותן השירותים על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך. לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 12. אחריות וביטוח נותן השירותים אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי מתן השירותים נשוא הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. 15

16 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן השירותים ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים. נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אנותן השירותיםת השירותים ובקשר לכך. אם תידרש החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב נותן השירותים להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מנותן השירותים לפי הסכם ז מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת החברה כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמפורט בו. אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את נותן השירותים. אישור קיום הביטוחים הנדרשים מצורף להסכם ז 13. פיצויים בגין נזקים מבלי לפגוע בזכויות החברה כמפורט בסעיף 11 לעיל, ככל שהפר נותן השירותים ו/או מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, לרבות אך לא רק: אי מתן השירותים או המוצרים במועד אשר הוגדר על ידי החברה ו/או אי מתן שירותים בהיקפים הנדרשים ו/או מתן השירותים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות נותן השירותים יהיה חייב נותן השירותים לשלם לחברה פיצויים בעד הנזקים או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד משפטי אחר. 14. שונות הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או בעל פה על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות מכל מין וסו הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלב 15. כתובות כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. מסמך שישלח בפקס או בדוא"ל ייחשב כאילו נתקבל בתוך 24 שעות ממועד שנשלח. ובמסירה ידנית, מעת מסירתו. ולראיה באו הצדדים על החתום: החברה נותן השירותים )באמצעות מורשי החתימה ה"ה )באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 16

17 + חותמת חותמת

18 אישור בדבר מורשי חתימה של נותן השירותים אני הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ת.ז... חתמו על ההסכם וכי הם מוסמכים לחייב את נותן השירותים בחתימתם לכל דבר ועניין. 18

19 לכבוד א.ג.נ., נספח 4 ביטוח - אישור עריכת הביטוח עבור שירותי הגברה, תאורה תאריך: / / מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, )להלן: רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ הנדון: "הקבלן" )להלן "החברה"( הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר עם שירותי וכן השירותים הנלווים )להלן: "השירותים"(, בין היתר, בקשר עם הזמנה/הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "ההסכם"( כמפורט להלן: פוליסה מס' לתקופה מיום עד ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על ליום פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 6,000,000 )שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו- 20,000,000 )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. פוליסה מס' לתקופה מיום ליום עד ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 4,000,000 )ארבע מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, רכוש שהמבוטח פועל בו ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. כללי הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדי ומנהלי המזמין וכן כלפי המשתתפים בפעילות, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון..1 19

20 העצמיות הנקובות.2 על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט 2013, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. )חתימת המבטח( )חותמת המבטח( )שם החותם( )תפקיד החותם( 20

21 נספח 5 הוכחת תנאי סף מקצועי אני הח"מ נושא ת.ז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקמצהיר בזאת כדלקמן: אני נושא במשרת במציע/ה ח.פ. (להלן "המציע". אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו. אני מצהיר כי המציע בעל ניסיון במהלך שלוש מתוך חמש השנים האחרונות החל מיום כמפורט להלן ניסיון בעבודות הגברה ותאורה לאירועים שונים ומגוונים בהיקפים שלא יפחת מ- 500,000 כולל מע"מ בשנ חתימה וחותמת הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. תאריך חתימת המצהיר 21

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc)

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc) MINI ישראל 50 MB 5 GB 5 85 20 20 1 3 חינם! חבילות אירוח Windows 2003 MINI מיקום השרת (IIS6) Internet Information Services 6 Intel Xeon עם מעבדי IBM (Mirroring) לגיבוי הדדי של דיסקים RAID גיבוי יומי על

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעו

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן הבקשה( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן מכבי( מעוניינת לקבל הצעו מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מזון לבקטריולוגיה )להלן "המוצרים והשירותים"(,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד