נספח מנוי פרטי הלקוח שם משפחה : שם פרטי: מספר תעודת זהות: סוג מנוי : רחוב: טלפון בבית: מספר: שפה: עיר: מיקוד: מספר לקוח: דואר אלקטרוני: מספר טלפון נוס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נספח מנוי פרטי הלקוח שם משפחה : שם פרטי: מספר תעודת זהות: סוג מנוי : רחוב: טלפון בבית: מספר: שפה: עיר: מיקוד: מספר לקוח: דואר אלקטרוני: מספר טלפון נוס"

תמליל

1 נספח מנוי פרטי הלקוח שם משפחה : שם פרטי: מספר תעודת זהות: סוג מנוי : רחוב: טלפון בבית: מספר: שפה: עיר: מיקוד: מספר לקוח: דואר אלקטרוני: מספר טלפון נוסף בארץ למשלוח הודעות בדבר מימוש חבילת שירותים/שינוי תעריפים/ ניתוק מנוי רדום : שם הנציג: סוג עסקה : תאריך ואופן ביצוע ההתקשרות : עסקת רוכלות מרכז שירות עסקה טלפונית אינטרנט יש לבחור אחת מתוך האפשרויות הבאות : תאריך כניסת התוכנית לתוקף : במקרה בו המעבר לתכנית כרוך בהפעלת כרטיס SIM חדש, התכנית תיכנס לתוקף ביום שלמחרת הפעלת הכרטיס ובלבד שהכרטיס הופעל תוך 30 יום מהמועד שנשלח אליך. פרטי המנויים מספר מנוי שם המנוי מספר מנוי שם המנוי עיקרי התוכנית במצורף לנספח זה, נמסרה ללקוח מסמך "תנאי התקשרות עם חברת פלאפון" מס' גרסה 1 )להלן: "מסמך תנאי התקשרות" או "תנאי התקשרות"(. חלק זה הינו בלתי נפרד מההסכם וכפוף לחלק ההסברים שבהמשך הנספח ומסמך תנאי התקשרות או "תנאי התקשרות". התעריפים הינם למנוי / פריט בודד. המחיר יהיה במכפלת מספר המנויים/ הפריטים. כלל התעריפים/הסכומים שבנספח זה כוללים מע"מ, ככל שקיים כשיעורו בחוק. על אף האמור, ללקוח עסקי התעריפים הינם לפני מע"מ למעט שווי הטבות. שם התוכנית: "פלאפון+. " 500GB 5G Digital למצטרפים החל מתאריך ) תעריף השירות / סכום ההטבה / הזיכוי/ התשלום סמן X תיאור השירות / במקום ההטבה / הזיכוי/ המתאים הטובין)המוצר(/ התשלום מסלול חיוב תשלום חודשי קבוע למנוי: "פלאפון+. 500GB 5G Digital" התעריפים בתוקף במשך 24 החודשים הראשונים. החל מהחודש ה 99 25: לחודש לכל מנוי. עד 2500 דקות שיחה אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל ועד 2500 הודעות SMS אל מנויי מפעילים סלולאריים ישראלים, בישראל. הדקות וה SMS בשימוש אישי, סביר והוגן כהגדרתו בנספח. בסיום מכסת הדקות ימשיך השירות בתשלום כדלקמן: תעריף דקת שיחה/הודעת SMS מעבר לכמות זו ובשימוש לא סביר והוגן: 49 אג'. לפירוט היעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שלעיל והחיוג אליהם עיין בהמשך הנספח. חבילת גלישה בנפח 500GB במסגרת התכנית שירותים נוספים במסלול ללא תשלום חודשי קבוע: שיחה מזוהה, מנוי שולח זיהוי, שיחת ועידה. תשלום חודשי קבוע:. 0 החבילה כוללת נפח העברת נתונים חודשי של 500GB ללא תשלום נוסף. החבילה תיכנס לתוקף במועד כניסת התכנית לתוקף. במעבר לתוכנית אחרת תתבטל החבילה. קצב העברת נתונים בחבילת הגלישה שבמסלול: על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל )לא כולל שדרוגי רשת עתידיים( על ידי המכשיר שברשותך לאור העובדה כי רשת דור 5 נמצאת בתהליך הקמה, ייתכנו מצבים, שאף יאפיינו את מרבית זמן הגלישה, בהם הגלישה תהיה ברשתות דור 3 ו 4. הסבר מפורט, כולל לעניין הגורמים המשפיעים על קצב הגלישה בפועל, והבהרות חשובות לעניין גלישה ברשת דור 5 ראה בהמשך הנספח. 1

2 הטבת הצטרפות למסלול 5G הטבה לרכישת אביזרים תוספת נפח גלישה גמיש: בסיום נפח הגלישה הכלול תתאפשר גלישה של עד 12GB נוספים בלבד )מעבר לזה תיעצר אפשרות הגלישה עד לתחילת מחזור החיוב הבא(. תשלום עבור נפח הגלישה הנוסף )כולל מע"מ( עבור כל 4GB נוספים )או חלק מהם(, עד לנפח מקסימאלי נוסף של 12GB כאמור בסך נוסף של )כולל מע"מ(. באפשרותך לבקש חסימה לתוספת נפח הגלישה הגמיש במעמד ההצטרפות לתוכנית ובכל עת לאחר מכן. מאחר ורכיב זה נכלל בתוכנית, בקשת חסימה במעמד ההצטרפות לתוכנית תעודכן בטופס נפרד שייחתם/ישלח בנוסף לנספח התכנית. במקרה זה, בסיום הנפח הבסיסי תיעצר הגלישה עד לתחילת מחזור החיוב הבא. הנחה בסך של 10 ש"ח על התשלום החודשי הקבוע במסלול )להלן: "ההטבה"( תקופת ההטבה: 2 חודשים ממועד ההצטרפות כמצוין לעיל. צריכת רף חודשי לצורך קבלת ההטבה: 50 יחידות. שווי הטבה: 10 לחודש )סה"כ 20 ש"ח( הטבה חד פעמית הכוללת קבלת קופון בסך של 40 )כולל מע"מ ) למימוש ברכישת אביזרים. שווי ההטבה: 40 שירות Pelephone שם השירות: Pelephone CYBER לגלישה בטוחה ברשת CYBER תשלום חודשי קבוע: 0 ש"ח לגלישה בטוחה פלאפון רשאית להחליט על גביית תשלום בגין השירות. ברשת ההטבה תיכנס לתוקף במועד כניסת התכנית לתוקף. במעבר לתוכנית אחרת תתבטל החבילה. שיחת וידאו תעריף דקת שיחת וידאו: 60.3 אג' )כולל מע"מ(. משלוח הודעות MMS תעריף משלוח הודעת MMS )תמונה, קול, טקסט, וידאו( אל מנויי מפעילים סלולאריים ישראלים, בישראל: 1.90 ש"ח )כולל מע"מ(. חיוב כרטיס ה SIM רכישת כרטיס SIM לאחר הנחת מבצע שמספרו )להלן: "הכרטיס"(, שיקושר לציוד הקצה שברשותי, מספר אלקטרוני לא נמסר) להלן: "המכשיר"(. התשלום יבוצע באופן הבא: חסימת נפח גלישה גמיש דמי מעבר חד פעמיים לתוכנ תי דמי הוראת קבע חיוב כרטיס ה SIM לאחר הנחת מבצע, הינו : 9.90 וייגבה בתשלום אחד. על אף האמור בעניין תוספת הנפח הגמיש שלעיל,בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילת הגלישה תיעצר הגלישה ברשת הסלולארית עד לתחילת מחזור החיוב הבא. מחיר השירות: 0 לא יגבו דמי חיבור לחודש )תשלום חודשי עבור כל מנויי הלקוח(. דמי הקמת הרשאה לחיוב חשבון דמי שליחות למכשיר )תשלום עבור כל מנויי הלקוח(. תשלום חד פעמי שייגבה בעת הקמת הרשאה לחיוב חשבו ן מנוי שנהנה משירות Pelephone Cloud ללא תשלום במסגרת התוכנית הקודמת, ימשיך להנות מהשירות ללא תשלום גם לאחר ההצטרפות לתכנית זו וכל עוד לא ביקש לבטלו. האמור יחול על מנוי פרטי ומנוי עסקי של לקוח עם עד 13 מנויים )כולל מבצעי עובדים, לא כולל חשכ"ל וריסיילרים(. להסרת כל ספק, מובהר כי לכל מנוי שיבוטל לו השירות בעת המעבר לתכנית זו, ישלח מסרון על ביטול השירות. פלאפון רשאית לעדכן את תנאי ותעריפי השירות מעת לעת. מנוי על שירות מענה קולי ימשיך להיות מנוי על השירות אלא אם יבקש לבטלו. פלאפון רשאית לעדכן את תנאי ותעריפי השירות מעת לעת. מחיר השירות: 6.90 לחודש )אלא אם הינך לקוח עסקי שנקבע לו תעריף ייחודי אחר בהסכם הלקוח(. Pelephone Cloud מענה קולי סכום היתרות עבור המכשירים הקודמים שנרכשו: מס' תשלומים שנותרו דגם המכשיר סכום כל תשלום סה"כ לתשלום הריני/ו לאשר כי קראתי/נו את חלק "עיקרי התכנית" שלעיל וכי הוא נמסר לי/נו בעת החתימה לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בו. בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה. שם נציג פלאפון חתימת נציג פלאפון חתימת הלקוח* ת.ז/ח.פ.* שם הלקוח / / תאריך חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ

3 א) ב) ג) ד) נספח להסכם למתן שירותי רדיו טלפון טופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולרי המחויבים בחשבון הטלפון אני, שפרטיי רשומים מטה, מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן, עבור מספר הפלאפון המצוין בטופס זה, כדלקמן: פרטי המנוי מספר פלאפון: מען: מ.ז/מ.ח.פ.: שם המנוי/שם החברה: פרטי המנויים מספר פלאפון פרטי המנוי מספר פלאפון פרטי המנוי פתוח סמן X על פי בחירתך וחתום. לידיעתך סימון וחתימה באופן חלקי משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות. חסום סוג השירות מס' שירות גלישה באינטרנט הסלולרי בחו"ל ללא חבילת/תכנית גלישה בחו"ל 1 סעיף זה מיועד למנוי עסקי בלבד. ) מנוי הממן גלישה בחו"ל מכיסו הפרטי ייחסם לגלישה בחו"ל ולא יחויב בגינה במידה ואין לו חבילת גלישה בחו"ל. ) חסימה אינה מונעת גלישה בחו"ל באמצעות. WiFi ) סימון "פתוח" בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירותי נדידה בירדן ובמצרים. ) 2. שירות תוכן ו/או מידע א. קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט, צפייה בו ו/או האזנה לו באופן חדפעמי )כגון: הורדה או צפייה בסרט וידאו, בתשלום חד פעמי האזנה לשיר, הורדת רינגטון, הורדת סרט וידאו, הורדת משחק, והכל באופן חדפעמי( ב. שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה במסגרת תוכנית המשודרת בטלוויזיה באופן חד פעמי )כגון: הצבעה לתכנית ריאליטי באופן חד פעמי( ג. מתן תרומה באמצעות שליחת מסרון באופן חדפעמי )כגון: תרומה לאגודה באופן חד פעמי( ד. קבלת מידע שימושי באופן חד פעמי )כגון: מידע על קווי תחבורה, בעלי מקצוע, מידע פיננסי, הודעה בעניין קבלת דואר רשום והכל באופן חד פעמי( ה. קבלת תוכן באופן חד פעמי )כגון: חידון, הגרלה, סקר, משאל, תחזית אסטרולוגית, קבלת קישור להורדת סרטון וידאו והכל באופן חד פעמי(. 3. שירות תוכן ו/או מידע א. קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט, צפייה בו ו/או האזנה לו שלא באופן חדפעמי )כגון: מנוי להורדה או צפייה מתמשךמנוי בסרט וידאו, מנוי לשירות מוזיקה, מנוי להורדת רינגטונים, מנוי להורדת סרטי וידאו ומנוי להורדת משחקים( ב. קבלת תוכן ו/או מידע שלא באופן חדפעמי )כגון: מנוי לקבלת עדכוני חדשות, מנוי לקבלת תוצאות ספורט, מנוי לקבלת שאלות טריוויה ומנוי לקבלת מתכוני דיאטה( 4 שירותי תוכן קולי או א. מספרים בקידומת 1900 בתעריף של עד 50 אג' לדקה ולא חזותי בחיוג למספרי יותר מ 30 לשיחה כולה ו 1901 בתעריף ב. מספרים בקידומת 1901 בתעריף שאינו עולה על 50 לשיחה כולה. מיוחד 5. שירות שיחות לחו"ל בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרישיון אני מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי שם נציג בעל הרישיון: חתימת נציג בעל הרישיון: חתימת המנוי חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ ***ראה הערות והבהרות בנוגע לטופס בדף שירותים נוספים בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה. 3

4 תאריך: בחירת אופן קבלת החשבון ופרסום מספר/ י הפלאפון במודיעין הטלפוני )"144"( ובאינטרנט שאלון אופן קבלת החשבון ופרסום מספר/י הטלפון המחויב/ים בחשבון במודיעין הטלפוני )"144"( ובאינטרנט אני,שפרטיי רשומים מטה,מבקש לקבל את החשבון ולפרסם את מספר/ י הפלאפון שלי,המחויבים בחשבון,במודיעין הטלפוני )"144"( ובאינטרנט,כדלקמן: פרטי המנוי מספר לקוח: שם הלקוח: ת.ז./.ח.פ: כתובת: סמן x על פי בחירתך,מלא על פי הנדרש וחתום. אופן קבלת החשבון.1 דואר רגיל דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף מסרון (SMS( עם קישור מספר הטלפון: פרסום מספר/י הטלפון המחויב/ םי בחשבון* במודיעין הטלפוני )"144"( ובאינטרנט כל מספרי הטלפון חסויים כל מספרי הטלפון מפורסמים חלק ממספרי הטלפון חסויים,והשאר מפורסמים מספרי הטלפון החסויים / המפורסמים( סמן את בחירתך )הם:,,,.2 והשאר חסויים / מפורסמים ) סמן את בחירתך) *מתייחס למנויים המפורטים בנספח זה בלבד בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה. במילוי הטופס בנוכחות נציג פלאפון אני מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי שם נציג פלאפון: חתימת נציג פלאפון : חתימת הלקוח: בחירותיך הקודמות בנושאים הנ"ל יישמרו במידה ותיבחר שלא לעדכן טופס זה. באפשרותך לעדכן את בחירותיך באמצעים הבאים: בדואר אלקטרוני: באתר האינטרנט בכתובת: בעמוד "טפסים שכיחים" מוקד שירות לקוחות: *166 בדואר לכתובת: שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה, או, ת.ד 600 פתח תקווה בפקס:

5 בקשת חסימת ניוד ללקוח עסקי שאינו מנוי עסקי מפוצל אנו, החתומים מטה, לקוח עסקי בחברת פלאפון, מבקשים לחסום את האפשרות לביצוע ניידות מספרים עבור המספרים הרשומים על שמנו בחברתכם, כדלקמן: חסימת כל מספרי הטלפון הרשומים על שמנו בפלאפון. )יחול גם על מספרים שיתווספו על שמנו בעתיד וכן על מספרים שיעברו בעתיד מחיוב מפוצל לחיוב מלא באמצעות בית העסק, ללא צורך בהודעה(. חסימת מספרי הטלפון הבאים שברשותי:,,, ידוע לנו כי הבקשה תחול אך ורק על מספרי טלפון של מנויים אשר מלוא חשבונם משולם על ידי בית העסק )כלומר, לא יחול על מספרי מנויים אשר חלק/כל החשבון הסלולרי שלהם משולם על ידם(. הערות: חסימת המנוי/ים לניידות תבוצע לאחר קבלת הבקשה, במהלך שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות וללא תשלום. לא תתאפשר חסימת ניידות של מספר/ים אשר בשימוש מנוי עסקי מפוצל. במקרה של פיצול עתידי של חשבון של הקו או חלק ממנו בין הלקוח העסקי למנוי המפוצל, החסימה לניידות תוסר באופן אוטומטי וללא הודעה. שם נציג פלאפון: מס' לקוח: שם הלקוח: ח.פ: חתימת הלקוח: תאריך: 5

6 נוסח עלון המידע מידע בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט האינטרנט כולל כמות אינסופית של אתרים איכותיים מעניינים ומסקרנים. לעיתים קשה לדעת מתי הגלישה הופכת למסוכנת ועלולה לגרום נזק. רצינו ליידע אותך על הסכנות הטמונות בגלישה ברשת. להלן דוגמאות לתכנ םי ברשת העלולים להוות סכנה: חשיפה לתכנים לא הולמים, פגיעה על רקע פלילי, פגיעה על רקע מיני, פגיעה על רקע לאומני,בריונות הצקה והטרדה, פגיעה בפרטיות,סמים, אלכוהול וסכנות אחרות והימורים. כיצד מתגוננים? חברת פלאפון מציעה ללקוחותיה שירות בקרת הורים. השירות מאפשר במהלך הגלישה ברשת, לסנן אתרים ותכנים פוגעניים ולא הולמים וכן, לסנן מידע פוגע או בלתי הולם באתרים אחרים. סינון המידע בשירות הינו בהתאם להגדרות החוק ועל פי המקובל בתחום. השירות הינו ללא תשלום. לפרטים והצטרפות חייגו 166* מהפלאפון. 6

7 הסברים לעיקרי התוכנית: התנאים והתעריפים שבעיקרי התכנית מבוססים על הסברים שלהלן. במקרה של סתירה בין האמור בעיקרי התכנית יגבר האמור בהסברים/במסמך תנאי ההתקשרות לפי העניין. המסלול: מסלול החיוב המפורט בטבלה הכולל תשלום חודשי קבוע )דמי מנוי( כמפורט בטבלה שלעיל. כמות דקות שיחה כלולות בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל/כמות הודעות SMS כלולות אל מנויי מפעילים סלולאריים ישראלים, בישראל/העברת נתונים במסגרת חבילת הגלישה דקות שיחה/הודעות SMS ראשונות בחודש ללא תשלום במסלול עד לכמות המפורטת בעיקרי התכנית, בהתאם להגדרת דקת שיחה/משלוח הודעת SMS או גלישה בנפח/אפליקציות כמפורט בעיקרי התכנית )לפי העניין( ויתאפשרו בכפוף לשימוש אישי, סביר והוגן כהגדרתו להלן: "שימוש אישי סביר והוגן" שימוש אישי של המשתמש )לרבות משתמש של לקוח עסקי(, שהינו, סביר, הוגן, בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד )ללא חיבור למרכזיה, רשימת תפוצה, תוכנה חיצונית, מחשב, מכונה, באמצעות "נקודת גישה אישית" Tethering וכיוצ"ב(. לא כולל: ניצול לרעה )לרבות שימוש מסחרי/פוליטי, כגון טלמרקטינג, סקרים, הפצת מסרים, הפניית שיחות ליעדים אחרים, הצבעות, מועדוני לקוחות וכו'(; שימוש פרסומי, כגון מסרי פרסום, שיווק, קידום מכירות וכו'; שימוש שיש בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB וכו'; ביצוע שיחות ועידה בדרך של חיוג מרובה בו זמני לאותו יעד או ליעדים שונים שהם יעדי תוכן/שירותים. שיחות ללא חיוב ממכשיר הפלאפון אל מוקדי השירות של פלאפון בהתאם למספרים המפורסמים מעת לעת באתר החברה וכן שיחות אל שירותי חירום )100,101,102,118(, וכן הודעות SMS ללא חיוב, )כגון: שליחת הודעות SMS מאתר פלאפון( לא ייכללו במניין השיחות/ההודעות הנ"ל. במקרה של שימוש שאינו אישי, סביר והוגן יחויב הלקוח בהתאם לתעריף לדקת שיחה/משלוח הודעת SMS /העברת נתונים המפורט בעיקרי התכנית/התקף בפלאפון, לפי העניין. בנוסף, במקרה של מימוש הטבות המסלול ו/או חיוג ליעדי תוכן )שירותים/משחקים/מידע וכו' לגביהם לא נקבע תעריף ייחודי( החורג משימוש אישי, סביר והוגן כמקובל, פלאפון תהא רשאית להפסיק את השירותים ללקוח ו/או להגבילם, לרבות לנתק את הקו מביצוע שיחות באופן גורף או ליעדים אליהם בוצע השימוש האסור. המסלול אינו מיועד לשימוש במסגרת שירות "שני מכשירים ניידים על קו אחד" אלא למכשיר בודד עם כרטיס SIM אחד המקושר לו. במקרה שהלקוח יפעל בניגוד לאמור, פלאפון רשאית לחייב את הלקוח בתעריף חריג במקרה של שימוש אסור כמפורט בעיקרי התכנית או לחילופין להפסיק את השירות ללא התראה. דקת שיחה זמן אויר פלאפון ודמי השלמת שיחה בחיוג מהמנוי שבמסלול אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שיחות וידאו, תשלומים למפעילים בינלאומיים וכל תשלום שאינו מוגדר במפורש כנכלל בהגדרה זו. הגדרת דקת שיחה אינה רלוונטית בחיוג אל שירותים, מספרים מיוחדים, כוכביות וכיו"ב )כגון: , וכו'( לגביהם קיים תעריף ייחודי אותו ניתן לקבל במוקד פלאפון ו /או במסגרת השירות ו/או במוקד ספק השירות. בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ברשות הפלשתינאית )כגון ג'אוול/פלטאל וכו'( לגביהם קיים תעריף כמפורט בעלון תעריפי שירותים עיקריים. החיוב בגין דקות שיחה מעוגל ליחידות זמן של שנייה אחת. הודעת SMS משלוח הודעה מהמכשיר אל מנויי מפעילי תקשורת סלולאריים ישראלים, בישראל, )לא מותנה בקבלתה ולא כולל משלוח אל שירותים, משחקים, מנויי מפעילי רשתות נייחות, מספרים מיוחדים, מנויי מפעילי תקשורת ברשות הפלשתינאית כגון הצבעות, וכו' ג'אוול, פלטאל וכד'(. לעניין מספר התווים בהודעה וחלוקתה למספר הודעות והחיוב בגינן, ראה התייחסות במסמך תנאי ההתקשרות. שירותים נוספים במסלול החיוב ללא תשלום חודשי קבוע : על פי המפורט להלן בעיקרי התכנית. השירותים כוללים שירות שליחת זיהוי מספרך בשיחה/הודעה יוצאת. במעבר מסלול/יציאה מהתכנית, יתבטלו השירותים אלא אם תבקש לחדשם, בתעריף המלא התקף באותה עת. נפח הגלישה הכלול במסגרת המסלול שבתכנית כמפורט בעיקרי התכנית. הבהרות לחבילות/שירותים: יתר תנאי השירותים מפורטים במסמך תנאי ההתקשרות ובאפליקציית השירות, ככל שקיימת. במקרה בו הנך מנוי לשירות/ים כלשהו/ם הנכלל בחבילה, באחריותך לבטלו על מנת שלא תמשיך להיות מחויב בגינו. בירור אם שירות נתמך או אינו נתמך במכשירך ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה הינם באחריותך. במקרה בו לא בוטל שירות, יבוצע חיוב גם אם בפועל לא נעשה בו שימוש. פלאפון רשאית לעדכן, מעת לעת, את תנאי, תעריפי ומרכיבי החבילה, לפי שיקול דעתה ובכלל זה לגרוע מהחבילה שירות/ים. הודעה תימסר מראש. ניתן לבטל שירות אחד או יותר מהשירותים הקיימים בחבילות. בביטול אחד מהשירותים, תמשיך ליהנות מיתר השירותים שבחבילה כל עוד הנך במסלול שבתכנית. חלק מהשירות/ים שקבלתם כרוך בהורדת אפליקציה, התעריפים שבנספח זה יגברו על התעריפים שבאפליקציה ותנאי השירות שבאפליקציה, יתווספו לתנאים שבנספח זה ובמסמך תנאי ההתקשרות. יציאה מהתכנית, תביא לביטול החבילה והשירותים הכלולים בה, גם אם היית קודם מנוי על השירותים שבחבילה או חלק מהם. בנוגע לחלק מהשירות/ים שקבלתם כרוכה בהורדת אפליקציה, התעריפים שבנספח זה יגברו על התעריפים שבאפליקציה ותנאי השירות שבאפליקציה, יתווספו לתנאים שבנספח זה ובמסמך תנאי ההתקשרות. בשימוש בשירות/ים הכרוך/כים בגלישה יש לנהוג בשימוש אישי, סביר והוגן, בתום לב ובדרך מקובלת, לגלישה באמצעות המכשיר בלבד וללא ניצול לרעה. במקרה של שימוש בניגוד לאמור, פלאפון תהא רשאית להפסיק את השימוש בשירות/ים אלו ללא הודעה מראש. שירות Pelephone CYBER לגלישה בטוחה ברשת: בהצטרפות לתכנית ניתן לך שירות זה ללא תשלום. במעבר תכנית, יתבטל השירות אוטומטית וניתן יהיה להצטרף לשירות כפי שיהיה באותה העת. השירות הינו שירות אנטי פישינג, אנטי רוגלות ואנטי וירוס הפועל על גבי הרשת הסלולארית, ועוזר לך להגן על מכשירך מפני קבלה והפצה של תכנים )לרבות, אתרי אינטרנט, קבצים, מיילים( הנושאים רוגלות, וירוסים, מתקפות הונאה בהן נשלחים קישורים )Link( לאתר מזויף, במטרה לגרום למשתמש להכניס את שם המשתמש והסיסמא ובכך לחשוף אותם לגורם התוקף וכיוצ"ב במקרה של 7

8 חסימת גישה לאתר חשוד תתקבל הודעה ללא חיוב. בנוסף אפליקציית השירות מאפשרת לך להתעדכן במידע בנוגע לאיומי סייבר, המלצות על דרכי התמודדות ואפשרות לבצע התאמה אישית של רמות האבטחה. הורדת האפליקציה, הגישה לרישום לשירות והרישום לשירות כרוכים בהעברת נתונים לפי תנאי ותעריפי הגלישה החלים עליך. השירות מיועד למנויי פלאפון, למעט לקוחות prepaid ולקוחות בעלי מכשיר.Blackberry השירות אינו מסנן קבלה והפצה של תכנים בעת גלישה ברשת ה WiFi וכן עבור לקוחות המשתמשים ב IP קבוע או.VPN כמו כן, קיימות מגבלות סינון תכנים הנשלחים בתצורה מוצפנת )למשל, גלישת )https או כאלו שאינם נשלחים על גבי רשת הסלולר. השירות פועל על גבי המכשיר הנושא את הסים עימו נרשמת לשירות ומותנה בתמיכת המכשיר בו הינך משתמש. סינון התכנים מתבצע במערכות פלאפון ו/או מי מטעמה ולכן, ככל שמכשירך הכיל וירוס/תוכנה זדונית/רוגלה/אמצעי פישינג וכיוצ"ב )לעיל ולהלן: "וירוס"( טרם הפעלת השירות, ו/או ככל שהועברו תכנים נגועים בווירוס למכשירך בערוצים אחרים )כגון, בעת העברת תכנים באמצעות חיבור התקן (, USB השירות לא יסנן את התכנים הללו. קבלת הודעות שירותיות ותפעוליות: פלאפון תהא רשאית, לשלוח למכשירך מעת לעת, על פי שיקול דעתה, הודעות שירותיות ותפעוליות בקשר עם השירות לרבות, עדכונים על נוזקות ואתרים שנחסמו ע"י השירות, התראות על סכנות ברשת, המלצות לגלישה בטוחה. הודעות אלו תשלחנה באופן שפלאפון תמצא לנכון לרבות באמצעות הודעת,SMS הודעה מתפרצת, הודעת דואר אלקטרוני וכו'. הצטרפותך לשירות מהווה הסכמה לקבלת הודעות אלו והינה נפרדת מכל בקשה אחרת שלך מפלאפון. הטבת הצטרפות למסלול 5G: במסגרת ההטבה יקבל הלקוח הנחה בתשלום החודשי הקבוע למשך החודשיים הראשונים. גובה ההנחה מפורט בעיקרי התוכנית. ההנחה תינתן בכפוף לעמידה ברף צריכה לפי כמות היחידות המפורטת בעיקרי התוכנית. ההנחה תקוזז מהסכום המחויב בפועל בגין החיוב עבור התשלום החודשי הקבוע במסלול. רף חודשי לצורך קבלת ההנחה: לצורך חישוב עמידת המנוי ברף הצריכה המינימאלי )כמות היחידות המפורטת בעיקרי התוכנית( לקבלת ההטבה במסגרת התכנית: 1 יחידה= דקת שיחה/הודעת MMS/ SMS או 1KB גלישהכהגדרתן במסלול )לא כולל במקרה של שימוש אסור(. מובהר כי המרכיבים הבאים אינם נכללים לצורך בדיקת העמידה ברף: תשלומי פרמיום במסגרת גלישה )לרבות הורדת תכנים(, תשלומים למפעילים וספקים אחרים )כולל ספקי האינטרנט ומפעילים בינ"ל(, תשלומים למפעילים בינ"ל ו/או כל תשלום אחר. חיוג אל שירותים, מספרים מיוחדים וכו' לא ייצבר במסגרת בדיקת עמידה ברף החודשי. סכום ההנחה כולל מע"מ. ההנחה תינתן בכפוף לכך שהמנוי שבתוכנית יהיה פעיל בתקופת קבלתה. ההנחה איננה ניתנת לצבירה מחודש לחודש במקרה בו לא נוצלה. יציאה מהתוכנית הנוכחית של הלקוח, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב מעבר מסלול, ניתוק קבוע, ניוד המספר, העברה על שם וכן החלפת המכשיר, לפני סיום תקופת ההנחה, יביאו לביטולה. בכל מקרה סכום ההנחה/ות המצטבר לא יעלה על תשלום החשבונית בפועל. במקרה שהמנוי נהנה מהטבות אחרות, ההנחה תחושב רק לאחר ההטבות/ההנחות, כל יתר תנאי התכנית יחולו גם על הטבה זו, למעט בשנויים המחויבים. במקרה בו הלקוח הצטרף להטבה דומה/זהה או הטבה מאותו הסוג, תהיה פלאפון רשאית לבטל את אחת ההטבות. הנחה לרכישת אביזרים: הנחה חד פעמית בסכום כמפורט בעיקרי התוכנית )כולל מע"מ ) למימוש ברכישת מגוון אביזרים, אוזניות ורמקולים בחנויות ובמרכזי פלאפון. ההטבה ניתנת למימוש למשך 90 יום ממועד ההצטרפות לתכנית ובכפוף למלאי הקיים בכל נקודה בעת המימוש. ההטבה ניתנת למימוש בחנויות פלאפון לא כולל חנויות פלאפון בעיר ובאתר פלאפון. ברכישה באילת שווי ההטבה אינו כולל מע"מ. ההטבה הינה חד פעמית ואינה ניתנת לצבירה או להעברה. במקרה של מימוש ההטבה בסכום נמוך יותר, לא יינתן עודף או החזר או צבירה ולא תתאפשר רכישה של אביזר נוסף. ההטבה אינה ניתנת למימוש ברכישת מכשירי טלפון סלולאריים או כל מכשיר המוגדר כציוד קצה, טאבלטים כולל טאבלט,WIFI שעוני E SIM או שעוני,WIFI טלוויזיות, ראוטרים, שלטי YES וכל מוצר אחר שלא נאמר לגביו במפורש שחלה עליו ההטבה. ההטבה אינה ניתנת למימוש עבור תיקון מכשיר או שליחות. אין כפל מבצעים והנחות. לקוח בעל חוב לפלאפון לא יהיה זכאי למימוש ההטבה. לא יינתן זיכוי כלשהו בגין אי ניצול ההטבה מכל סיבה שהיא. לא ניתן להאריך את תוקף ההטבה. לאחר ההצטרפות לתכנית, ההטבה תתעדכן במערכות פלאפון והודעת SMS על הזכאות להטבה תישלח אל המנוי שהצטרף לתכנית זו. יובהר כי הודעה כאמור תישלח גם במקרה בו המנוי חסום לקבלת הודעות שיווקיות מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עימה עסקית. לאחר קבלת הודעת זכאות כאמור, יוכל הלקוח לממש את ההטבה על פי תנאיה ולאחר זיהוי הלקוח. הערות לחבילות הגלישה במסלול )או במסגרת הרחבות/תוספות(: חישוב נפח הגלישה כולל הורדת והעלאת נתונים )ביחד(. תוספת נפח גלישה גמיש: בסיום נפח הגלישה שבמסלול, או בחבילות שדרוג/הרחבת נפח הגלישה )לפי החבילה שנבחרה(, יעודכן/נו אוטומטית נפח/י גלישה נוסף/פים של 4GB כל אחד בתעריף המפורט בטבלה שלעיל ועד לשלושה נפחי גלישה נוספים במחזור חיוב. החיוב הינו עבור נפח גלישה נוסף במלואו גם במקרה שלא נוצל כל נפח הגלישה הנוסף. לאחר מכן תיעצר הגלישה ברשת הסלולארית עד לתחילת מחזור החיוב הבא. במקרה בו בחר הלקוח באפשרות להיחסם לאחר סיום נפח הגלישה הכלול בחבילות הגלישה, לא יחול האמור בסעיף זה. המנוי יקבל הודעת SMS לאחר שמערכת פלאפון איתרה כי הגיע למימוש של 75% ו / 100% מנפח הגלישה הכלול במסלול. בנוסף, יקבל המנוי הודעת SMS בעת עדכון של נפח/י הגלישה הנוסף/פים )100% מימוש של נפח הגלישה הכלול במסלול ושל כל אחד מנפח/י הגלישה הנוסף/פים(. ההודעות תישלחנה אל המנוי וכן אל טלפון נוסף אותו מסר המנוי בעת ההתקשרות, אם מסר. ההודעה תישלח בכפוף לכך שמערכת פלאפון איתרה את שיעורי המימוש הנ"ל ובסמוך ככל הניתן לאחר איתור )יתכן גם איחור של מספר שעות או יותר(. מובהר כי משלוח ההודעה/ות מותנה בפעילות התקינה של המערכת וכן בתקינות המכשיר וכי אי משלוח או אי קבלת הודעה בפועל, מכל סיבה שהיא, לא יקים עילת תביעה כלפי פלאפון. במקרה זה הלקוח יהיה חייב בתשלום עבור נפח/י הגלישה הנוסף/פים בהתאם לתעריפי המסלול. מעבר בין חבילות הגלישה יהיה על פי נהלי פלאפון ויתעדכן החל ממחזור החיוב הבא לאחר העדכון. 8

9 כחלק מחבילת הגלישה, פלאפון תהיה רשאית )אך לא חייבת( לשלוח אל המכשיר המקושר למנוי הנ"ל ו/או להציג באמצעותו, הודעות שירותיות )ב SMS או מדיה אחרת(, בדבר אחוז ניצול נפח החבילה )בטרם סיומו ועצירת הגלישה למנוי( ו/או בדבר אפשרות נגישה לרכישה מידית של נפח נוסף בטרם/עם עצירת הגלישה. הלקוח מודע לכך שהודעות אלו, ככול שיימסרו, מהוות חלק משירות חבילת הגלישה ובבקשתו להצטרף לשירות זה נותן את הסכמתו לקבלת הודעות אלו. הבהרות חשובות לעניין גלישה ברשת דור 5 ולעניין קצב העברת נתונים בחבילת הגלישה שבמסלול )כולל במסגרת הרחבת נפח הגלישה(: במסגרת תכנית זו וכל עוד המנוי בתכנית, תתאפשר גלישה ברשת דור 5 של פלאפון באמצעות מכשיר תומך דור 5 ועל פי מהירות הגלישה המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל. משמעות המהירות המקסימאלית היא, כי אינך מוגבל מראש לקצב העברת נתונים ספציפי, אלא "פתוח" לניצול של עד מלוא קצב העברת הנתונים המתאפשר על ידי רשת דור 3, דור 4 ודור 5 של פלאפון )כפי שהינן במועד חתימת נספח זה, לא כולל שדרוגי רשת עתידיים( והמתאפשר על ידי המכשיר שברשותך. חשוב לדעת כי קצב העברת הנתונים בפועל, בכל רגע נתון, מושפע בין היתר, מתמיכת מכשירך, מתמיכת הרשת, תנאי הרשת ואזורי הכיסוי שלה ומגורמים נוספים, כגון אך לא רק, מיקומך, נפחי המידע המועברים על ידך, עומסי השימוש ברשת, ביצועי רשת האינטרנט, תוכנות ועזרים בהם נעשה שימוש ועוד, להם השפעה המפחיתה את קצב העברת הנתונים בפועל, ואף משמעותית ביחס למהירות המקסימאלית בה תומכת רשת פלאפון. מובהר כי לנוכח האמור, פלאפון איננה מתחייבת לקצב העברת נתונים בפועל, ואין בקיומן של חבילות גלישה עם קצבים מקסימאליים שונים או הכוללים האטת קצב, כדי ללמד על קצב ההעברה בפועל בכל חבילה. בכלל זה לא תשמע טענה כי קצב ההעברה בפועל בחבילה מסוימת נמוך מהקצב המקסימאלי בה או בחבילות אחרות. ייתכן כי מהירות הגלישה בחלק ניכר מהזמן ובמיוחד בשעות השיא תהיה נמוכה משמעותית מהמהירות המוצהרת. מהירות הגלישה הינה עד לנפח העברת נתונים בחבילת הגלישה שנבחרה על ידי הלקוח )או הרחבות של חבילת הגלישה(. מובהר כי המהירות המקסימאלית המתאפשרת על פי נספח זה אינה תקפה לשדרוגי רשת עתידיים כלשהם, אשר בעקבותיהם תוגדל המהירות המקסימאלית הנתמכת ברשת, וכי במקרים כאמור: )1( מהירות גלישתך המקסימאלית תוגבל למהירות הנתמכת טרם שדרוגי הרשת )2( פלאפון תהיה רשאית להציע לך לרכוש שדרוג של קצב העברת הנתונים בחבילת הגלישה, לפי שיקול דעתה מעת לעת. הבהרות מיוחדות לעניין גלישה ברשת דור 5: גלישה ברשת דור 5 תתאפשר בתכנית זו באמצעות מכשיר תומך דור 5, באזורי פרישת רשת דור 5 המתעדכנים ובכפוף לתנאי השירות. באזורים בהם אין פרישת רשת דור 5, הגלישה תהיה ברשתות דור 3 ו 4, ככל שקיימת פרישה של אלו. לאור העובדה כי רשת דור 5 נמצאת בתהליך הקמה, ייתכנו מצבים, שאף יאפיינו את מרבית זמן הגלישה, בהם הגלישה תהיה ברשתות דור 3 ו 4. בהקשר זה, יצוין כי השירות מבוסס על תשדורת אלחוטית המושפעת מגורמים סביבתיים ואחרים כמוסבר לעיל לעניין קצב העברת נתונים. על כן, בפועל לא תתאפשר גלישה ברשת דור 5 בכל אזור ו/או בכל אזורי הפרישה ובעניין זה לא תשמע טענה בדבר אי מימוש / ניצול גלישה ברשת דור 5 בחלק מהזמן, במרביתו או בכולו. ניתן לקבל מידע בנוגע לפרישת רשת דור 5 באזורים ספציפיים בפניה למוקד השירות 166*. או באתר פלאפון בכתובת לידיעתך, ייתכן כי באזורים מסוימים, יוצג במכשיר תומך חיווי 5G, על אף שבפועל הגלישה אינה ברשת דור 5. לתשומת ליבך, הגלישה ברשת דור 5 תתאפשר באמצעות מכשיר תומך ובתכניות ספציפיות. במקרה של מעבר מתכנית זו לתכנית שאינה מאפשר גלישה ברשת דור 5, הגלישה תהיה ברשתות דור 3 ו 4. הסכמה לקבלת מידע שיווקי: לתשומת ליבך, ההצטרפות לתוכנית זו באתר פלאפון,כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי כאמור לעיל כנגד קבלת הטבה לגלישה סלולארית בישראל, באמצעות מכשיר הפלאפון,. ההטבה מותנת בצריכה בפועל ואינה ניתנת לצבירה או להעברה. באפשרותך לבטל את קבלת המידע השיווקי, בכל עת לאחר ההצטרפות וזאת, בפניה אל מוקד שירות הלקוחות *166 מהפלאפון או פניה ביתר דרכי הביטול המפורטות בנספח זה. כמו כן, לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לתכנית זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון. המשך השירות בסיום תקופת הטבה: בסיום תקופת ההטבה, המשך השירות/ים יהיה כאמור להלן: א. המסלול )כולל חבילת הגלישה שבו( יימשך ויסופק בסיום תקופת ההנחה/ות )אם קיימת( וכל עוד לא בוטל, בתשלום חודשי קבוע כמפורט בעיקרי התכנית וכפי שיעודכן מעת לעת. ב. שירות/ים: ימשיכו ויסופקו בסיום תקופת ההטבה )אלא אם בוטלו(. בנוגע ללקוח פרטי כמוגדר בנספח זה, השירות יינתן בתעריף שבעיקרי התכנית בתוספת של עד, 30 כאשר תעריף זה יכול ויוצמד למדד המחירים לצרכן החל מאותו מועד. בנוגע לכל לקוח אחר בסיום תקופת ההטבה, התעריפים יתעדכנו מעת לעת, לפי שיקול דעת פלאפון. ג. שירותים/הטבות/הנחות שקבלתם מוגבלת לתקופת זמן: יסתיימו בסיום התקופה. ד. יתר השירותים/ההטבות: הרחבות/השלמות לחבילות גלישה ושירותים שאינם בנספח זה, שקבלתם לא מוגבלת בזמן, יסופקו כל עוד לא בוטלו, בתנאים ובתעריפים הנהוגים בפלאפון מעת לעת. עדכון תעריפים: פלאפון רשאית לעדכן את כלל התעריפים שבנספח זה ושל יתר השירותים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה. בכל הנוגע ללקוח פרטי, שהינו "צרכן", כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981, בעניין זה תחולנה ההוראות הבאות: כלל התעריפים )לרבות התשלום החודשי הקבוע או שירות ללא תשלום( יעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעת פלאפון, בכפוף לאמור ביחס לחלק מהשירותים בסעיף "המשך השירות בסיום תקופת הטבה" שלעיל. תעריפים המצוינים בעיקרי התכנית ושאינם חלק מהתכנית )כגון, תעריף למשלוח הודעת,MMS שיחות וידאו וכו'(, לעת, כמפורט בעלון תעריפי שירותים עיקריים, כפי שיתעדכן מעת לעת וללא הודעה. לפני השימוש בשירותים אלו, מומלץ לעיין בעלון תעריפי שירותים עיקריים. יתעדכנו מעת בנוסף, במידה שיופחת תעריף השלמת שיחה על פי קביעת משרד התקשורת/החוק, פלאפון תהיה רשאית להעלות את תעריפי זמן האוויר/דקת שיחה/התשלום החודשי הקבוע, העדכניים, באחוז זהה לשיעור ההפחתה, ללא הודעה נוספת. האמור גובר ובנוסף לכל הוראה אחרת בנספח זה בעניין עדכון תעריפים. שירותים נוספים: אנו מבקשים לקבל את הסכמתך בנושאים הבאים: פרטיך יפורסמו בשירותי מודיעין וספרי טלפונים. לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית )לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לוויין ובזק בינלאומי(, ידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרי ושירותי פלאפון ו/או של הגופים הללו וכן הטבות המגיעות לך כלקוח/ת פלאפון )לרבות על פי 9

10 סעיף 30 א לחוק התקשורת(, וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת ו/או שתמסור בעתיד לרבות למכשיר, לכתובת דוא"ל וכיוצ"ב. כמו כן, הינך מאשר/ת לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך. לפרטים נוספים עיין בהערות וההגדרות. אני הח מ מבקש לקבל מפלאפון את החשבוניות החודשיות פירוט חיובים שנתי, הודעות חוב והודעות תפעוליות/אחרות ומסמכים ממוחשבים )ככל שיהיו( באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת :. דואר רגיל לכתובת המעודכנת בפלאפון. באמצעות מסרון. פירוט שיחות קבוע יישלח בדואר רגיל בלבד. משלוח וקבלת הודעות המכילות טקסט / תכנים אחרים,SMS( MMS שירות/ים שבתת סעיף זה תעודכן בנפרד. וכו'( מגורמים שונים ואליהם. בקשה לחסימת פירוט שיחות, ככל שיתבקש על ידי הלקוח, ישלח בדואר או בכל אמצעי אחר, לפי נהלי פלאפון. ייתכן והחשבונית תכלול פרסומות או הצעות שיווקיות גם אם הלקוח/המנוי חסום לקבלת עדכונים שיווקיים בפלאפון. קבלת החשבונית במסרון כוללת לינק לצפייה בחשבונית. החשבונית ותישלח למנוי פלאפון הנבחר על ידי הלקוח מבין מנויי הלקוח. כניסה ללינק לצפייה בחשבונית בישראל אינה כרוכה בגלישה. כניסה ללינק לצפייה בחשבונית בחו"ל כרוכה בגלישה בחו"ל. במקרה בו מסיבה כלשהי לא יתאפשר משלוח באמצעות מסרון, לרבות במקרה של ניתוק המנוי אליו נשלחת החשבונית, תשלח החשבונית לפי שיטת המשלוח החשבונית הקודמת של הלקוח ככל שהייתה )בדוא"ל או בדואר לפי העניין( וככל שלא הייתה בדואר. לתשומת ליבך, פלאפון תהיה רשאית לשלוח את מסמכי ההתקשרות אל כתובת הדוא"ל שלך כפי שמעודכנת בפלאפון, גם במקרה בו מסמכים אלו נמסרו לך בנוסף באופן אחר וכן רשאית לשלוח מסמכים נוספים אל כתובת המייל על פי שיקול דעתה כגון סיכום עסקה וכד'. מספר טלפון נוסף של הלקוח בארץ כמפורט בעיקרי התכנית למשלוח הודעות בדבר מימוש חבילות שירותים, הודעות שינוי תעריפים הנשלחות ב SMS,הודעות ניתוק מנוי רדום, הודעות שירותיות, עדכונים והודעות נוספות )להלן: "המספר הנוסף"(. במסגרת ההצטרפות לתכנית, יידרש הלקוח לעדכן מספר טלפון נוסף שלו למשלוח הודעות SMS בנושאים המפורטים לעיל כאשר מספר זה יופיע בעיקרי התכנית )למעט במקרה בו ללקוח מנוי אחד ובמקרה כזה באפשרותו לא לעדכן מספר נוסף כאמור(. בהצטרפות באמצעות אתר פלאפון של לקוח עם שני מנויים ומעלהעליך לעדכן מספר טלפון נוסף שאינו מספר הפלאפון של המנוי המצטרף. פלאפון לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או טענה, במקרה של עדכון מספר בניגוד לאמור. בהצטרפות באמצעות אתר פלאפון של לקוח עם שני מנויים ומעלהעליך לעדכן מספר טלפון נוסף שאינו מספר הפלאפון של המנוי המצטרף. פלאפון לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או טענה, במקרה של עדכון מספר בניגוד לאמור. למספר הנוסף תישלחנה הודעות SMS בנושאים המפורטים לעיל ובנוסף, יכול ותישלחנה גם הודעות שירותיות נוספות בנושאים שונים. מובהר כי ככל שההודעות הנשלחות למנוי כוללות מסרים שיווקיים מכוח הסכמת המנוי לקבל הודעות שיווקיות וכנדרש ע"פ חוק, תישלחנה אותן הודעות ASIS גם למספר הנוסף. זאת, גם במקרה בו המספר הנוסף אינו מנוי ברשת פלאפון ו/או לא הסכים לקבל מסרים שיווקיים. מסירת המספר הנוסף הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח כולל למסירת מספר נוסף שהינו בבעלותו וככל שאינו בבעלותו, לקבל את הסכמת הבעלים והמשתמש בו לכך ולאחר שנמסר להם מלוא המידע בנוגע לקבלת ההודעות ותכנן כמוסבר לעיל וכי אין במסירת המספר הנוסף כל פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו. פלאפון לא תישא באחריות כלשהי למשלוח הודעות כאמור למספר הנוסף. במקרה בו לנספח זה צורף שאלון בנושא בחירת אופן משלוח חשבונית, האמור לעיל יחול על בחירתך בשאלון. תנאים כללים: פירוט נוסף וכן תנאי השירותים מפורטים בתנאים הכללים שלהלן ובמסמך תנאי ההתקשרות: נספח זה הכולל את עיקרי התכנית, הסברים לעיקרי התוכנית והתנאים הכללים מהווה נספח להסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד. אם חתמת על עותק נוסף בחתימה ידנית, עותק זה זהה בתנאיו ותעריפיו לזה אשר נמסר לך לעיון וחתימה ידנית ונשאר ברשותך. מסיבות מערכתיות, סעיפי ההסכם בהם נדרשות בחירותיך זהים בתוכנם אך לא בתצורתם. תנאי התכנית יחולו בשימוש בכרטיס/י ה SIM המקושר/ים למנוי/ים המצוינים בעיקרי התכנית. אם הצגת תעודת עוסק מורשה ונרשמת בפלאפון כלקוח עסקי, כל האמור בנספח זה לעניין לקוח פרטי לא יחול עליך לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 אשר חלות על "צרכן" כהגדרתו בחוק זה. לנספח ההצטרפות מצורף טופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולרי המחויבים בחשבון הטלפון, באפשרות הלקוח לחסום את שירותי התוכן הרלוונטיים לטופס הגישה )או חלקם(, ובאופן הזה לגדר מראש את הסיכון הקיים בגישה לשירותי תוכן הרלוונטיים ובמסירת מספר/י המנוי של הלקוח, אשר יכולים להוביל לחיוב בחשבון. בהתאם להוראת התכנית הקיימת שלך, מעבר בין מסלולים/תכניות יתאפשר מעת לעת בכפוף לנהלי ותעריפי פלאפון ולתנאי כל מסלול/תכנית. אם מעבר לתכנית זו כרוך בתשלום דמי מעבר, הוא מפורט בעיקרי התכנית. כל הטבה הינה חד פעמית ולא תהיה זכאות להטבה דומה/ זהה לזו שניתנה או הטבה אחרת על אותו שירות. עם המעבר לתכנית זו, יתבטלו כל ההטבות/זיכויים/הנחות מהם נהנית טרם ההצטרפות, בין אם ניתנו במסגרת תכנית קודמת ובין אם לא. בהצטרפות לתכנית במהלך מחזור חיוב, תחויב בתשלום חודשי קבוע עבור התכנית באופן יחסי וכך גם היחידות הכלולות )נפח גלישה, דקות ו SMS ( יוקצו לך באופן יחסי. במעבר מתכנית פלאפון אל אחת מתכניות מותגי המשנה של פלאפון ומעבר בין תכניות אלה כרוך בהחלפת כרטיס ה SIM שברשותך לכרטיס SIM אחר ללא תשלום.באפשרותך לאסוף את הכרטיס באחד מסניפי מותג המשנה הרלוונטי כמפורט בעת מעבר התכנית באתר או לקבלו בשליחות בתשלום תוך יום עסקים אחד או לקבלו במשלוח בדואר. במשלוח בדואר, עם בקשתך למעבר, יישלח אליך כרטיס SIM חדש אל כתובתך המעודכנת בפלאפון שיהיה בתוקף ל 30 יום מהיום בו ישלח אליך. עם קבלת כרטיס SIM )ע"פ האפשרות הנבחרת על ידך(, עליך להפעילו על פי ההנחיות בגלויה המצורפת לו. לאחר פקיעתו לא ניתן יהיה להפעילו לעבור לתכנית המבוקשת. עד להפעלת כרטיס ה SIM החדש, יחולו תנאי התכנית הקודמת. התכנית החדשה תיכנס לתוקף ביום שלאחר הפעלת הכרטיס. לתשומת ליבך, בסמוך למועד ההצטרפות, עשויות להישלח אליך הודעות בנוגע להצטרפותך לרבות תפעול מכשיר/כרטיס/שירותים ומידע נוסף אחר הרלוונטי להצטרפותך. ההודעות תישלחנה באמצעות SMS למכשיר, דואר האלקטרוני וכיוצ"ב. 10

11 מובהר, כי הודעות אלו עשויות לכלול תוכן שיווקי ושליחתן אינה תלויה בבחירתך בקבלת מידע שיווקי מפלאפון באופן שוטף כמפורט בהסכם או באופן אחר. לידיעתך, מעת לעת מוצעות מגוון תוכניות והטבות מוזלות באתר pelephone.co.il.הינך מוזמן להיכנס לאתר ולבחון את ההצעות. בעדכון כתובת דוא"ל, תהיה פלאפון רשאית לשלוח, במקום בדואר או בנוסף, הודעות ועדכונים )כללים או כאלו הנוגעים אלייך ספציפית(. אם הינך לקוח בעל מספר מנויים בפלאפון )במועד זה או במועד עתידי כלשהו( במקרה של קבלת אינדיקציה לבקשת ניוד של קו אחד או יותר אל רשת אחרת, הינך מבקש בזאת מפלאפון כי תפנה אליך )לרבות אל איש קשר מטעמך( לצורך בדיקה האם הניוד מבוצע ע"פ בקשתך ולקבל אישורך לכך, וזאת כתנאי ובטרם ביצוע הניוד בפועל. מובהר כי פלאפון רשאית אף שלא לפעול על פי הנוהל האמור, ולבצע את הניוד ללא בדיקה כאמור, מכל סיבה שהיא. חלק מדגמי המכשירים אינם תומכים בכל השירותים. כמו כן, ייתכן ששימוש בשירותים במכשירים שונים יתומחר ו/או ייתמך באופן שונה. בירור אם השירות נתמך במכשירך ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול שירות עקב כך, הינם באחריותך. במקרה בו לא בוטל שירות, יבוצע חיוב בגינו גם במקרה בו בפועל לא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של פלאפון לבטל שירות מסוים שאינו נתמך במכשירך. לתשומת ליבך, מספרי המנויים הנמסרים ללקוחות פלאפון נלקחים ממאגר המספרים העדכני של פלאפון. יתכן כי המספר שנמסר לך היה בשימוש לקוח אחר בעבר. בבחירה באמצעי תשלום כרטיס אשראי, תבוצע ע"י פלאפון בדיקת יכולת לכרטיס האשראי אל מול חברת האשראי. בדיקת יכולת זו משפיעה על מסגרת האשראי של הכרטיס למס' ימים בסכום של. 20 תעריפי שירותים נוספים שאינם מפורטים בנספח זה יחולו על פי עלון תעריפי שירותים עיקרים או כמפורט בכל שירות כפי שאלו יעודכנו מעת לעת, ללא הודעה. יתר התנאים מפורטים "במסמך תנאי ההתקשרות" שנמסרה ללקוח/נשלחה )לפי העניין( במעמד חתימת נספח זה במספר הגרסה המופיע בעיקרי התכנית. תנאי שימוש ברשת דור : 4 השירות ניתן במכשירים תומכים ובאזורי כיסוי רשת דור 4, כפי שיתעדכנו מעת לעת. קצבי הגלישה בפועל תלויים בין השאר בציוד הקצה, תנאי הקליטה ואזורי הכיסוי. לידיעתך, מהירות גלישה גבוהה עלולה לגרור צריכת תקשורת נתונים מוגברת ביישומים מסוימים.החיוב הינו בהתאם לחבילת הגלישה שלך. פלאפון רשאית לגבות תשלום עבור שירות זה בעתיד, בהודעה שתימסר. לתשומת ליבך, במקרה של חריגה משימוש הוגן וסביר בהתייחס ללקוח מאותו הסוג )פי 3 מהנפח הממוצע(, פלאפון רשאית להאט את קצב העברת נתונים המקסימאלי הנתמך בחבילת הגלישה לקצב של עד 64Kbps וקצב העלאת נתונים של עד.40Kbps כל התנאים האמורים בנוגע לקצב העברת נתונים מקסימאלי נתמך יחולו גם במקרה זה. פרטים נוספים בעניין קצב העברת נתונים ניתן לקבל אצל נציג השירות וכן על גבי אריזת המכשיר. ביטול עסקה: אם הנך לקוח פרטי שהינו "צרכן" עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 )להלן: "צרכן"( תוכל לבטל את העסקה: במכשיר עד 14 יום מקבלתו / בשירות עד 14 יום מעשיית העסקה. צרכן בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק רשאי לבטל עסקה שהינה עסקת רוכלות או מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום העסקה, מיום קבלת ציוד הקצה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה )לפי המאוחר(. פלאפון תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודה לצורך אפשרות ביטול העסקה לפי סעיף זה. ביטול עסקה בה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה: מחויב הלקוח, כתנאי לביטול, להשיב את המתנה כשהיא תקינה, בשלמותה ובאריזתה המקורית ובלא שנעשה בה שימוש. במקרה בו פלאפון תחליט לפנים משורת הדין, לאפשר ביטול העסקה ללא השבת המתנה, יחויב הלקוח בשווי המתנה לפי המחירון הרשמי של פלאפון במועד ביצוע העסקה. אם מבטל העסקה אינו הרוכש הוא יידרש להציג חשבונית רכישה בנוסף לעמידה בשאר הקריטריונים לביטול. במקרה של רכישת מכשיר נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המכשיר הראשון יביא לביטול רכישת/קבלת המכשיר הנוסף. ניתוק שירות על אף האמור בתנאי ההתקשרות, ניתוק שירות ייכנס לתוקף תוך יום עבודה ממועד קבלת הבקשה או במועד המצוין בבקשה, ככל שצוין מועד. בניתוק שירות בודד במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע )כגון: דקות/ SMS/MMS / גלישה(, ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא בגין השירות. בניתוק של כלל השירותים במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל, יחויב הלקוח בגין השירות לפי חלק היחסי עד מועד הביטול לפי מס' הימים בהם היה בשירות עד למועד הניתוק או לפי כמות יחידות השירות שנצרכה לפי הגבוה מבניהם. אם הלקוח מנוי על שירות תיקונים ו/או שירות אחר אשר על פי תנאיו, השירות יימשך גם לאחר סיום ההתקשרות, החיוב בגינו יימשך כל עוד לא בוטל. הודעה על ביטול עסקה /ניתוק שירות/סיום התקשרות לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981, ייעשה לאחר מסירת שם הלקוח ומספר תעודת זהות ובפניה אל מוקד השירות 166* מהמכשיר או מכל טלפון בישראל / במרכז שירות / בדואר רשום לשלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה לתפעול, בדוא"ל בפקס 03 / טופס מקוון באתר פלאפון לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה )באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות( וכן סוכם על ביטול שירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. לכל לקוח אחר שאינו צרכן כאמור לעיל ביטול השירות ייעשה בנוסף על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל. ניתוק אובדן/גניבה וחסימת ציוד קצה רט"ן בהמשך לאמור במסמך תנאי ההתקשרות לעניין חסימת ציוד קצה רט"ן עקב אובדן/גניבה ציוד קצה לעניין זה הינו המכשיר שהמנוי עושה בו שימוש. הפסקת שירות לכלל השירותים באמצעות חסימת כרטיס ה SIM לשיחות יוצאות או לשיחות יוצאות ונכנסות, באופן מיידי וללא תשלום. בכל מקרה, לאחר 3 ימים ינותק כרטיס הSIM גם לשיחות נכנסות. לאחר 12 שעות מביצוע החסימה, יכנס המכשיר לרשימה שחורה. ניתן לחפש מכשירים הנמצאים ברשימה השחורה באתר האינטרנט של פלאפון. החיפוש יעשה על ידי הקשת מס' סריאלי של המכשיר. ניתן לחסום את המכשיר או להסיר חסימה שבוצעה באמצעות דרכי הפניה לסיום התקשרות שלעיל וכן לבצע חסימה באתר האינטרנט של פלאפון. ניתן לבטל את החסימה בכל עת. הביטול יעשה לאחר מסירת אמצעי זיהוי או על ידי גורם מורשה. מידע נוסף במסמך תנאי ההתקשרות ובאתר פלאפון. ציוד קצה: 11

12 נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכה הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות, מערכות ו/או אפליקציות שונות וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לנציגי השירות של פלאפון או לאתר היצרן או ליצרן או ליבואן. רכישת מכשיר בעסקה סגורה: עסקה בכרטיס אשראי במסגרתה מועבר לפלאפון מלוא סכום העסקה מחברת האשראי בסמוך לאחר ביצוע העסקה. בעסקה כאמור, יורד מלוא סכום העסקה ממסגרת האשראי של הלקוח בחברת האשראי. אי פירעון תשלומים עבור ציוד קצה: במקרה בו לא יפרעו אחד או יותר מהתשלומים אזי בנוסף לתשלומים, הוצאות גבייה, הפרשי הצמדה וריבית וכו', פלאפון תהא רשאית לגבות גם עמלה בגין החזרת התשלומים וזאת, בנוסף לכל תשלום המגיע לפלאפון על פי כל דין ו/או הסכם וגם במקרה בו אינך לקוח חברת פלאפון לקבלת שירותי רט"ן. סכום העמלה מפורט בעלון תעריפי שירותים עיקריים של פלאפון כפי שיתעדכן מעת לעת. העמלה תיגבה מאמצעי התשלום שנמסר לצורך החיוב. לקוח המשלם בהוראת קבע בנקאית: הינך מתחייב שלא להגביל את הוראת הקבע שמסר לפלאפון לצורך גביית התשלומים בכל הגבלה שהיא לרבות, הגבלת תקרת סכום החיוב או הגבלת מועד תוקף הוראת הקבע וכן לא לבטל את הוראת הקבע לאחר תשלומה. הינך מתחייב שלא לעדכן הוראת קבע אחרת הכוללת מגבלה כלשהי כאמור לעיל. במקרה בו תפעל בניגוד להתחייבויותיו לעיל ותטיל הגבלה כלשהי לרבות, סימון הגבלה בטופס הוראה לחיוב חשבון, לא תהיה ההגבלה בתוקף וההוראות שבסעיף זה תגברנה. הוראות אלו יחולו על כל הוראת קבע חליפית שתעדכן, גם אם לא נחתם בגינה טופס חדש. לתשומת ליבך, במקרה בו לאחר עדכון הוראת הקבע תתקבל הודעה בפלאפון כי היא אינה עומדת בקריטריונים הנ"ל או כי אמצעי התשלום אינו תקין מסיבה אחרת כלשהי, פלאפון תהא רשאית להפסיק את השירותים לאלתר וגם במקרה בו טרם נשלח החיוב הראשון. במקרה של החלפת חשבון לרבות עקב מעבר לבנק אחר, תקבל פלאפון עדכון על כך מהבנק וההוראות הנ"ל והוראות טופס הוראה לחיוב חשבון, יחולו על החשבון החדש למעט בשנויים המחויבים. קבלת מידע שיווקי: במקרה בו בחרת לקבל מידע שיווקי בחירה זו מהווה הסכמה לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית )לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לווין ובזק בינלאומי(, מידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרי ושירותי פלאפון ו/או של הגופים הללו וכן הטבות המגיעות לך כלקוח/ת פלאפון )לרבות על פי סעיף 30 א לחוק התקשורת(, וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת ו/או שתמסור בעתיד. ההצעות תישלחנה למכשיר, לכתובת דוא"ל וכיוצ"ב. כמו כן, הינך מאשר/ת לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ובינך ותשמש גם לצורך פנייה מטעם פלאפון אליך בהצעות התקשרות חדשות או הצעות שיווק אחרות, באמצעים הנ"ל. באפשרותך לשנות את בחירתך בכל עת באמצעות פניה אל מוקד השירות. להסר ספק, אי הסכמה לקבלת מידע שיווקי איננה חלה: )1( על הודעות שירותיות הנשלחות במסגרת חלק מהשירותים ומהתכניות של פלאפון, לרבות הודעות בדבר ניצול חבילת הגלישה, בטרם עצירת הגלישה. )2( פרסומים )לרבות, באמצעות התראות, צלילים ותגי צלמיות( הנשלחים במסגרת אפליקציות של פלאפון או מי מטעמה, בהן אישרת קבלת עדכוני PUSH באותה אפליקציה )אישור פרטני או כחלק מהגדרות המכשיר שלך(. במידה וברצונך לבטל קבלת פרסומים כאמור, ביכולתך לעשות כן באמצעות הגדרות האפליקציה הספציפית או בהגדרות המכשיר. 3 (הודעות שאינן נכללות בסעיף 30 א' לחוק התקשורת )בזק ושידורים(התשמ"ב 1982 כגון, שיחות טלפון וכד'. הבהרות לטופס גישה לשירותים: חשוב לנו להביא בפניך מספר פרטים בקשר לטופס זה במקרה בו צוין רק מספר לקוח, הטופס יעודכן לכלל המנויים הרשומים בחברת פלאפון במס' הלקוח הנ"ל. במקרה בו יצוין גם מס' מנוי/ים, יעודכן הטופס לאותו/ם מנוי/ים. תנאי טופס זה יחולו על כל המנויים שבנספח זה. אם הינך חסום לגלישה, לא תוכל להשתמש בשירותים שהגישה אליהם מתאפשרת מכוח סעיפים 2 א' ו 3 א' לעיל )על אף שהחיוב בגינם ימשיך לחול(. חבילה הכוללת מספר שירותים מקטגוריות שונות אשר אחת מהן פתוחה לא תתבטל, על אף שלא יתאפשר שימוש בחלק מהשירותים הכלולים בה. במקרה של אובדן/גניבה של הכרטיס, אספקת כרטיס חליפי תחויב בתשלום כמפורט בעלון תעריפים, כפי שיעודכן מעת לעת. גלישה סלולארית בחו"ל )סעיף 1 לעיל(: מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה או מסלול לגלישה בחו"ל, ייחסמו לגלישה בחו"ל. ע"פ הנחיות משרד התקשורת, עם הגעתך לחו"ל, פלאפון רשאית לשלוח אל מכשירך הודעות SMS הכוללות בין השאר, הצעה לרכישת חבילה או מסלול וזאת, גם אם הינך חסום לקבלת הודעות שיווקיות. חסימה לשירותים במסגרת התכנית )המסלול( שלך שהינה חלק מתנאי אותה תכנית, תגבר על בחירה סותרת בטופס זה. בעת היציאה מאותה תכנית ומעבר לתכנית אחרת שאין בה חסימה, תוסר החסימה ובחירתך על פי הטופס תעודכן. שירות גלישה באינטרנט הסלולארי בחו"ל על ידי מנוי עסקי אינה כוללת גלישה במדינות שכנות כגון ירדן. גלישה במדינות אלה תבוצע באמצעות בקשה נפרדת. מדיניות הגנת הפרטיות: לפרטים בנושא הגנת הפרטיות יש לקרוא בעיון את האמור בפרק "מדיניות הגנת הפרטיות" במסמך תנאי ההתקשרות. לתשומת ליבך, פלאפון רשאית לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש ו/או פרטים שייאספו מפעילותו לרבות במסגרת צריכת שירותים סלולאריים או אינטרנטיים, ולמסור את המידע לצדדים שלישיים בכפוף לכל דין,ולבצע בו שימושים שונים, הכל עלפי מדיניות הגנת הפרטיות כמפורט בפרק "מדיניות הגנת הפרטיות" במסמך תנאי ההתקשרות. בנוסף, פלאפון רשאית לבצע פניה מטעמה ו/או מי מטעמה אל הלקוח/המשתמש מעת לעת, ואף לאחר סיום ההתקשרות עימו, הכל בכפוף לכל דין וכל עוד לא הודיע הלקוח על סירובו. תנאים אלה לא גורעים מ"תנאי שימוש ומדיניות פרטיות" שבאתר פלאפון. קבלת חשבונית ב SMS או בדואר אלקטרוני: החשבוניות שתישלחנה הן חשבונית לקוח וחשבוניות מנוי. פירוט שיחות ככל שיתבקש על ידי הלקוח ישלח בדואר רגיל או בכל אמצעי אחר, לפי נהלי פלאפון. יתכן והחשבונית תכלולנה פרסומות או הצעות שיווקיות. בבקשתך לקבל חשבונית באופן זה, הינך מסכים לקבלת החשבוניות עם עדכונים אלה גם אם הינך חסום לקבלת עדכונים שיווקיים בפלאפון. קבלת חשבונית ב :SMS תיתאפשר ללקוחות פרטיים בלבד שאינם חסומים לגלישה ושהינם בעלי אמצעי תשלום הוראת קבע בנקאית/כרטיס אשראי ואינם בהליך גבייה. כניסה ללינק לצפייה בחשבונית בארץ אינה כרוכה בגלישה. כניסה ללינק לצפייה בחשבונית בחו ל כרוכה בגלישה לפי תעריפי גלישה בחו"ל. במקרה בו מסיבה כלשהי, לא יתאפשר משלוח באמצעות הודעת,SMS לרבות עקב ניתוק קבוע של המנוי אליו נשלחת החשבונית וכן יתר הסיבות המפורטות לעיל, תשלח החשבונית לכתובת המעודכנת של הלקוח בפלאפון )דואר או דוא"ל לפי החלטת פלאפון. שירותי צדדים שלישיים: 12

13 מובהר ללקוח והלקוח מסכים לכך, כי אמצעי התשלום שנמסר על ידי הלקוח לפלאפון לשם גביית התשלום בגין שירותיה, ישמש לגביית תשלום בגין כל שירות/מוצר הניתן/מסופק על ידי צד שלישי )ולרבות שירותי תוכן ומסחר אלקטרוני(, שהלקוח נתן הסכמתו לקבל באמצעות המכשיר ו/או כרטיס ה SIM ו/או מסירת מספר/י המנוי של הלקוח, ובכלל זה תהיה פלאפון רשאית למסור את פרטי אמצעי התשלום לצדדים שלישיים כאמור. שונות: מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ, ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב* 166 להסרת החסימה. שווי ההטבות הנקוב בעיקרי התכנית נכון למועד ההצטרפות יתר תנאי ההתקשרות ו/או תנאי התכנית/המסלול/ השירותים/ההטבות שבנספח זה, מפורטים במסמך תנאי ההתקשרות ו/או בתנאי שירותים ספציפיים המופיעים באתר פלאפון ב ו/או במסמכי כל שירות, לפי העניין. לתשומת ליבך, האמור במסמך תנאי ההתקשרות בעניין הפורטל הסלולארי אינו רלוונטי. פלאפון רשאית לשנות את תנאי השירותים וההטבות. שירותים להם הנך מנוי לפני מועד הצטרפותך לתוכנית זו )שאינם מהווים חלק מהתוכנית הקודמת(, ימשיכו לחול ככל שאין הדבר סותר את התנאים שבנספח זה. בעסקה באמצעות אתר האינטרנט של פלאפון, יחולו לעניין זה ההוראות שבאתר. היה ושירות/הטבה/הנחה/זיכוי הוצע במעמד ההצטרפות לתוכנית זו ולא נבחר, ההצעה בטלה. מובהר ללקוח בזאת כי פלאפון עתידה להשיק מעת לעת, מסלולים/חבילות שונות עם תעריפים/רכיבים שונים. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו בשירותים השונים והתעריפים המתעדכנים מעת לעת. כל התעריפים )לרבות זיכויים והטבות( שבנספח זה מתייחסים לשיחות ושירותים בישראל בלבד )אלא מקום בו נאמר מפורשות אחרת לעיל(. על שיחות ושירותים הנצרכים בחו"ל, חלים תנאי תעריפי שירות פלאפון חו"ל. בטרם שימוש בשירות בחו"ל פנה לפלאפון לקבלת התנאים והתעריפים המלאים העדכניים. חלק מהתנאים מפורטים במסמך תנאי ההתקשרות. הריני/ו מאשר/ים בזאת שקראתי/נו את הנספח לרבות "עיקרי התוכנית", חלק "הסברים לעיקרי התכנית ", "עלון מידע בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט ועל כן אין צורך לשלוח לי אותו בדואר ", חלק "שירותים נוספים ותנאים כללים" וכן את "מסמך תנאי ההתקשרות" שנמסרה לי/נו במעמד זה, והנני/ו מסכים/ים לתוכנם של כל אלה לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בהם ולאחר שקראתי/נו אותם בעיון. בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה. / / תאריך ת.ז/ח.פ.* שם הלקוח חתימת הלקוח* שם נציג פלאפון חתימת נציג פלאפון *בתאגיד: יחתום/ו מורשה/י חתימה בצירוף חותמת התאגיד. באם החותם אינו מורשה, הוא מתחייב באופן אישי לקיים את נספח זה. / / חתימה מורשה חתימה ת.ז. תאריך חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תנאי התקשרות עם חברת פלאפון

תנאי התקשרות עם חברת פלאפון תנאי התקשרות עם חברת פלאפון התנאים שלהלן הם ההסכם שבינך ובין פלאפון ומצטרפים לתנאי התכנית שלך בנספח התכנית ובמסמכים נוספים. 1. כללי באחריות הלקוח להביא לידיעת המשתמש את תנאי ההתקשרות. ככל שתנאי התכנית

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc פרטי הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): מבצע שדרוג מסלול אביב 2011 (גרסה 02 אפריל (2011 האמור בהסכם זה הינו בנוסף ובכפוף להסכם התוכנית עליה אתה מנוי סלקום ישראל בע "מ רח' הגביש 10 ת.ד. 4060 נתניה 42140 ח.פ.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת קלאב 4 יו פיתוח עסקי בעמ ח.פ )להלן: החברה ו/או קלאב 4 יו(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ. 514299122 )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת לוטו של מפעל הפיס, משלוחם

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד