הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה- 37 שנערך ונחתם ביום כ"ז בכסלו התשפ"ג 21 בחודש דצמבר 2022 בין סיעת הליכוד בכנסת ה- 25 (להלן:" הליכוד") לבין: סיעת יהדו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה- 37 שנערך ונחתם ביום כ"ז בכסלו התשפ"ג 21 בחודש דצמבר 2022 בין סיעת הליכוד בכנסת ה- 25 (להלן:" הליכוד") לבין: סיעת יהדו"

תמליל

1 הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה- 37 שנערך ונחתם ביום כ"ז בכסלו התשפ"ג 21 בחודש דצמבר 2022 בין סיעת הליכוד בכנסת ה- 25 (להלן:" הליכוד") לבין: סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל- דגל התורה בכנסת ה- 25 (להלן: "יהדות התורה"). הואיל ונשיא המדינה הטיל על ח"כ בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה ה- 37 וח"כ נתניהו הסכים לקבל על עצמו את הקמת הממשלה, הכל כהוראת סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה; והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת (להלן: "הממשלה"); והואיל וסיעת הליכוד מונה שלושים ושניים (32) חברי כנסת והיא מעוניינת להרכיב ממשלה; והואיל וסיעות הקואליציה המיועדת מונות ששים וארבעה (64) חברי כנסת; והואיל והצדדים חתמו על נספח הנועד להסדיר את חלוקת התפקידים בממשלה ה- 37 ובכנסת ה- 25 ; והואיל והצדדים מעוניינים להקים את הממשלה ה- 37 ולהסדיר בהסכם זה את הסכמות סיעות הקואליציה לכינון הממשלה ה- 37, קווי היסוד, פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה. לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים, כדלהלן: מבוא 1. המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנ ו. 2. להסכם זה יצורפו, כחלק בלתי נפרד הימנו המסמכים הבאים: נספח א' קווי היסוד של מדיניות הממשלה; נספח ב' דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת; נספח ג' נספח התפקידים. 3. הסכם זה יפורסם לציבור בדרך הקבועה בחוק 4. להסכם זה יצורפו בתוך 24 שעות השלמות של סעיפים נוספים הכוללים את הרפורמה במערכת המשפט, כלכלה ועוד. 5. לאחר כינון הממשלה יוקם צוות בראשות נציג הליכוד ובו לפחות נציג אחד מכל סיעה שהינה צד להסכם זה ו/או שתחתום על הסכם קואליציוני לשם גיבוש סיכומים נוספים, ככל שיידרשו, לגבי קידום נושאים נוספים בממשלה ובכנסת. הצוות יגיש את ההסכמות שיגובשו לראשי סיעות הקואליציה בתוך 21 ימים. 6. הצדדים מסכימים, כי חוקי יסוד חדשים או שינוי בחוקי יסוד קיימים, יוגשו ויחוקקו אך ורק בהסכמת כל אחת מסיעות הקואליציה. היה והצעה תועלה להצבעה בניגוד לאמור, יצביעו סיעות הקואליציה נגדה. האמור בסעיף זה לא יחול ביחס לחוקי יסוד הנוגעים לרפורמות המשפטיות, לגביהן יחולו הוראות סעיף להלן. 7. הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם בנושאים השנויים במחלוקת. 8. בסמוך להקמת הממשלה ולא יאוחר מהמועד הקובע בחוק, תבטיח הקואליציה העברה מסודרת של תקציב מדינה דו שנתי לשנים הצדדים רשאים לשנות הסכם זה בהסכמה ביניהם. אוצר, כלכלה ורווחה. 10. כחלק מהמלחמה בעוני בישראל, הממשלה תתקצב בבסיס התקציב כל שנה את משרד הפנים במיליארד לפחות עבור חלוקת כרטיסים נטענים לצריכת מוצרי מזון ומוצרים חיוניים הנדרשים למחיה בכבוד. החלוקה תתבצע בהתאם לקריטריונים שנקבעו בעניין בתקופת הקורונה, באמצעות משרד, הפנים, הרשויות המקומיות והגופים שביצעו זאת בתקופת הקורונה. 11. הממשלה תרחיב את התמיכות בארגוני רווחה שלא למטרות רווח העוסקים בחלוקת סלי מזון, שוברים או כרטיסים מגנטיים לרכישת מזון בלבד בתקופות החגים, בתקציב שלא יעלה על 100 מיליון שח, וזאת בהתאם לקריטריונים הקיימים ובכפוף לסעיף 3 א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

2 12. התעריף לתלמיד בפרויקט הסיוע לפנימיות שע"י המחלקה למוסדות ציבור במשרד הרווחה, יעמוד על סך של 1,200 לחודש ויוכנס לבסיס התקציב. 13. בכל תוכניות משרד הרווחה לנוער נושר ומנותק, יוקצו משאבים ותקציבים באופן שוויוני, לרבות למגזר החרדי (נוח"ם). 14. הממשלה תפעל להקמת כפר נוער לנערות ולכפר נוער לנערים בסיכון מהמגזר החרדי, בדומה למודל הקיים בחברה הכללית. 15. עם הקמת הממשלה, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין בעניין כלים חד פעמיים ושתיה מתוקה, יתוקן ויבוטל, והממשלה תבחן את נושא השבת מס ליבואנים בציבור המחזיקים במלאי. 16. הממשלה תבחן את סוגיית הוזלת/סבסוד/השתתפות במזון לחולי צליאק (ללא גלוטן), שנאלצים לרכוש מזון יקר, ותשקול בין היתר את החלופות הבאות: פיקוח על מחירי מזון ללא גלוטן, סבסוד מזון ללא גלוטן, הכרה ברגישים לגלוטן לצורך קבלת קיצבת נכות, חלוקת תלושים לרכישת מזון ללא גלוטן ומתן תוספת לחולי צליאק בתלושי או כרטיסי מזון. 17. הממשלה תקדם רפורמה חדשה בתחום החקלאות, תוך שיימצא האיזון הנכון בין הפחתת המחירים וחיזוק החקלאים הישראליים. עד לגיבוש מתווה חדש כאמור, יוקפאו הרפורמות בחקלאות שגובשו ע"י הממשלה ה- 36. דת ומדינה. 18. לאור החשיבות שהעם היהודי העניק ומעניק ללימוד תורה לאורך הדורות, תושלם חקיקת חוק יסוד: לימוד תורה הקובעת שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, וזאת עד להעברת תקציב לשנת בד בבד, עד העברת התקציב לשנת 2023, יושלם תיקון לחוק שירות הביטחון להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות בהסכמת כל סיעות הקואליציה. סיעת יהדות התורה מודיעה, שעניין זה הנוגע בנפשה אמור היה להיות מוסדר מבחינתה כתנאי עוד קודם הקמת הממשלה. אך מתוך מודעות להליכים המתבקשים, נקבע כי חקיקת חוק יסוד: לימוד תורה והתיקון לחוק שירות הביטחון תושלם עד להעברת התקציב לשנת יעוגן מעמדם הייחודי של גופי התיאום בין הישיבות לצה"ל ויעודכן תקציבם. 20. בתוך 30 יום מהקמת הממשלה, יוקם צוות במשרד האוצר הכולל נציגות מהחשכ"ל, ממשרד החינוך, ועדת הכספים ונציגי יהדות התורה ואיגוד הישיבות, לשם בחינת תיקון מבחני התמיכה ונוהל שר האוצר. הצוות יגיש המלצותיו בתוך 90 יום מיום הקמתו. מוסכם שתמיכה הניתנת "פר ראש" לא תחול עליה חובת שנתיים פעילות. 21. לאור השחיקה הגדולה בתקציב הישיבות, ערך הנקודה לא יפחת מ- 653 (כך שישולם לבחור ערך נקודה ולאברך ישולם 1.8 ערך נקודה כאמור). תקציב הישיבות בכללותו יוכנס לבסיס התקציב וערך הנקודה יעודכן בהתאם למדד. התבחינים יתוקנו באופן שהחל משנת 2023 הניקוד לכל סוגי הבחורים לא יפחת מנקודה אחת ולכל סוגי האברכים לא יפחת מ- 1.8 נקודות עבור יום שלם. 22. יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל, הממשלה תעשה לכבד את השבת ומועדי ישראל ששמרו על קיומנו כעם, לגבי כל שינוי הפוגע בסטטוס קוו (ובכלל זה שינויים שאירעו בעבר), הצדדים יפעלו לתיקון הפגיעה על מנת לשמר את הסטטוס קוו, כולל חקיקה על פי הצורך. 23. הממשלה תפעל למניעת הסתה וגזענות כנגד המגזר הדתי ו/או החרדי, לרבות בחקיקה על פי הצורך.

3 24. לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית על ידי סיעות הקואליציה אשר יש בה משום שינוי בסטטוס-קוו בנושאי דת מלבד מה שיוסכם עליו במפורש על ידי סיעות הקואליציה. ככל שתוגש הצעת חוק בענייני דת בניגוד לאמור לעיל, יצביעו כל חברי סיעות הקואליציה נגדה ותופעל משמעת קואליציונית להסרתה מסדר היום, הן בוועדות הכנסת והן במליאת הכנסת. החלת רציפות על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה, תעשה בהסכמת כל סיעות הקואליציה. 25. הממשלה תבחן את הטענות בדבר התרחבות היקף הפעילות המיסיונרית הבלתי חוקית בישראל ואת הצעדים הנדרשים לטיפול בכך במידת הצורך. 26. כל חקיקה בנושא בע"ח, שעלולה להשפיע על אורח חיים דתי תובא להתייעצות והסכמה עם סיעת יהדות התורה טרם קידומה. 27. הממשלה תפעל לכיבוד השבת ומועדי ישראל ולא תאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו שומר שבת וחג. 28. יהדות התורה מביעה חרדתה לאופייה היהודי של מדינת ישראל עקב הפרצות המתרבות בפעילות מסחרית בשבת ובמועדי ישראל. הליכוד והעומד בראשו יבחנו טענות יהדות התורה בעניין זה, ואת דרישותיה לפעולה בנושא זה. 29. תימנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באזורי מגורים חרדיים ודתיים מובהקים שבהם הציבור החרדי והדתי מהווה רוב גדול. 30. נציג הרבנות הראשית, ישתתף באופן קבוע בוועדה למתן היתרי עבודה בשבת, ובכל פרוייקט לאומי ממשלתי בנוגע לקיום שמירת השבת וההלכה היהודית. 31. בהתאם לסטטוס קוו, טקס דתי ותפילה בכותל המערבי ובמקומות הקדושים ימשיך להיערך על פי מנהג המקום שהינו על פי דין תורה, כמשמעותו לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג- 1953, שהרבנות הראשית לישראל ורב הכותל והמקומות הקדושים נוהגים לפיהם וזאת בשתי עזרות נפרדות. היה וידרש לשם שמירת הסטטוס קוו, יחוקקו חוק ותקנות להבטחת ואכיפת האמור בסעיף זה. 32. הממשלה תיזום פעולות לחקר ההיסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל ובכלל זה חפירות ארכיאולוגיות. מתוך דאגה לכבוד המת ייקבע כי במקום שבו יתגלו קברים או עצמות אדם (כולל באזורי יו"ש ע"י הקמ"ט) הרי חידוש העבודות באתר יהא על פי הסדר שהממשלה תקבע בכפוף לחוק (כמו כן לא יינתן אישור לחפירה, ללא התחייבות ופיקוח על הנושא הנ"ל). היה וידרש, תוקם ועדת שרים שתבחן את המצב המשפטי הקיים בסוגיה, תוך בחינת סוגיית כבוד המת בדת ישראל ובדתות שונות והיא תמליץ האם ואיך יש מקום לשינוי או שיפור בהסדר המשפטי הנוכחי. כמו כן, הממשלה תפעל שעצמות אדם יקברו לאלתר. 33. ימי פעילות המכון לרפואה משפטית יהיו כפי שהיה נהוג בשנת בנוסף, הממשלה תרחיב שעות העבודה במכון לרפואה משפטית בימי החול. כמו כן, תיפתח בצפון הארץ שלוחה של המכון לרפואה משפטית. 34. הממשלה תפעל לכך שכל אדם החפץ בכך, יוכל להיקבר בקבורת שדה. ועדת השרים הממונה על ענייני קבורה. יו"ר הוועדה יהיה שר הבינוי והשיכון. הוועדה תבחן את סוגיית קבורת השדה בישראל לשם מציאת פתרונות לקבורת שדה באמצעות שטחים להקצאה על ידי רשות מקרקעי ישראל באזורים פריפריאליים שסמוכים למרכזי הערים בהן ישנה מצוקה של קברי שדה (במרחק של עד כ- 100 ק"מ) תוך מתן דגש להסרת חסמים במינהל התכנון. הוועדה תגבש המלצות ליישום ותגיש את המלצותיה לממשלה בתוך שלושה חודשים ממועד השבעת הממשלה. הוועדה תגיש בתוך 90 יום חלופת קרקעות זמינה למענה עבור צורכי הקבורה ולוחות זמנים ליישום. עד לתום שלושת החודשים האמורים או למועד מאוחר יותר לפי החלטת הוועדה (לפי המאוחר), התמ"א החדשה לא תקודם, ויוקפאו ההנחיות החדשות וכלל הפעילות בוועדות המחוזיות ומנהל התכנון לאישור בנייתם של בתי קברות חדשים. בין היתר, תיבחן הוועדה בערים בהן ישנה דרישה גבוהה לקבורת שדה, ואת הסמכת הוועדה המקומית של אותן הערים לבחון ולאשר עפ"י שיקול דעתה הפחתת הציפוף, בהתאם לביקוש ואופי האוכלוסייה. כן יבחן אישור תמ"א לקבורת שדה בלבד בערים בהן קיים עודף היצע של קבורה רוויה. כן תבחן הוועד ה

4 פטור מהיטלי מים, ביוב, תיעול, כבישים ותשתיות אחרות לבתי עלמין. אחד החברים בוועדה יהיה גם שר התחבורה ונציג משרד התחבורה יהיה סגן שר התחבורה. 35. כידוע, הר הזיתים נמצא תחת אחריותו של משרד הבינוי והשיכון, בשל התרבות של מקרי הוונדליזם בהר הזיתים, תגביר הממשלה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, את השמירה והאבטחה במקום בתכנית שתתוקצב בהתאם. 36. על מנת לעגן את שהיה נהוג במשך עשרות שנים וכדי לתקן את העיוות בסטטוס קוו שנעשה לאחרונה, יתוקן חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א- 2000, כך שתעוגן האפשרות לקיום אירועי תרבות או לימודים של חרדים ודתיים המעוניינים בכך המיועדים לציבור כאמור או נושאים אופי דתי מובהק, תוך התחשבות באמונותיהם ובצרכיהם הדתיים, לרבות בהפרדה מגדרית. בתנאים אלה הפרדה לא תחשב לאפליה אסורה. כמו כן יתוקן החוק האמור באופן שיאפשר יצירת וקיום קהילות מגורים על רקע דתי, וכן באופן שימנע פגיעה בבית עסק פרטי שנמנע מאספקת שירות או מוצר בשל אמונה דתית, ובתנאי שמדובר בשירות או מוצר שאינו יחודי ושניתן להשיג חלופה דומה בקרבה גיאוגרפית במחיר דומה. 37. הממשלה תשקוד על שמירת מעמדם וייחודם של בתי הדין הרבניים, ותפעל להשוואת תנאי בתי הדין הרבניים על כל מרכיביו אל מול מערכת בתי המשפט. 38. הממשלה תפעל לתיקון חוק הדיינים, תשט"ו כך שדייני בית הדין הרבני יהיו נתונים לשיפוט משמעתי של דיין בדימוס שימונה בתור נציב תלונות דיינים במקום נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב- 2002, כקבוע כיום בסעיף 1 לחוק הדיינים. 39. בתוך 60 יום, תחליט הממשלה שהקדשות שמנוהלים על ידי בתי הדין הדתיים, יהיו זכאים להכרה בכל מערכות השלטון ומעמדם לא יופלה לרעה בשום היבט להקדשות שמנוהלים על ידי רשם ההקדשות במשרד המשפטים (לרבות מינוי רשם הקדשות רבניים). כמו כן, חוק הנאמנות יתוקן וייקבע בפירוש שהקדשות שהוקדשו בתקופה העותומאנית (לפני 1922) יהיו הסמכות העניינית של בתי הדין הרבניים בענייני הקדשות דתיים יהודיים (בהתאם להמלצת השופט ש' לוין בד"מ 5257/94). 40. הממשלה תפעל לחקיקה המסמיכה את בתי הדין הרבניים לדון כבורר בהסכמת הצדדים בדיני ממונות, וייקבע כי לבתי הדין הרבניים תהיה סמכות בוררות בעניין אזרחי בהסכמת הצדדים. 41. בתוך 9 חודשים, יושווה מעמדן של תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט 2018 לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים, בדבר הצורך או אי הצורך באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקנת התקנות. 42. רפורמת הכשרות (פרק י"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית) ובהסכמת כל סיעות הקואליציה. תבוטל והחוק יתוקן בהתאם לעמדת הרבנות הראשית 43. תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשפ"ב יבוטל ו. 44. הממשלה תחוקק חוק המסמיך את מנהלי בתי החולים לאסור הכנסת חמץ לבתי החולים בחג הפסח. 45. הממשלה תפעל לשנות את אמות המידה ותשווה את השתתפותה בתקציב שירותי הדת, בדומה לנהוג בשירותי החינוך והרווחה (בהם הממשלה משתתפת בשיעור של 75% והרשות המקומית בשיעור של 25%). 46. לשם שימור המצב הקיים של מעמד מתפללי בתי כנסת היסטוריים בבעלות ציבורית (עירונית, ממשלתית, או אחרת), הממשלה תבחן תמיכה בהצעת חוק הסדרת קניין ושימושים של בתי תפילה או לימוד היסטוריים.

5 47. מתוך רצון לחזק ולבסס את המורשת היהודית, הממשלה תמשיך לעודד מוסדות ציבור העוסקים בהקמה, הפעלה וליווי של בתים יהודיים. משפט ומשילות 48. הממשלה תפעל לקידומה של רפורמה להבטחת המשילות וחיזוק יכולת הממשלה לבצע את מדיניותה. 49. כל סיעות הקואליציה יתמכו בכל הצעות החוק, לרבות בחוקי יסוד ובתיקונים לחוקי יסוד, כפי שיוצעו על ידי שר המשפטים, ושיעסקו, בין היתר, בהסדרת מערכת היחסים שבין הרשויות ובסמכויותיהן, ובפרט במערכת היחסים שבין הכנסת והממשלה לבין מערכת המשפט ובית המשפט העליון ובשיטת בחירת השופטים. כל זאת לשם השבת האיזון הראוי בין הרשויות. החקיקה כאמור תכלול גם חקיקת חוק יסוד: החקיקה ופסקת התגברות. כל הצעות החוק שעניינן הנושאים הנזכרים בסעיף זה תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה, בכל מקרה ונסיבות, על פני כל חקיקה אחרת, לרבות בכל הקשור לקדימות ראשונה בהעלאת הצעות למליאה מיד עם הנחתן בכנסת ובהשלמת הטיפול בהן בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפני כל דיון בכל הצעת חוק אחרת המונחת על שולחן הוועדה. האמור יחול בכל הקריאות. 50. הממשלה תפעל לצמצום הפערים בחברה, ובכלל זה במגזרים החרדי והערבי, בעיקר בתחומי התעסוקה והחינוך. 51. הממשלה וסיעות הקואליציה יתמכו בהצעת החוק מטעם הליכוד שתקבע כי מינוי היועץ המשפטי למשרדים הממשלתיים יבוצע על ידי מנכ"ל אותו המשרד הממשלתי. 52. הממשלה רואה בבעיית הפשיעה והאלימות הגואות במגזר הערבי עניין מרכזי שיש לטפל בו בראש סדר העדיפויות וזאת לטובת ביטחונם האישי ואיכות החיים של אזרחי ישראל הערבים ושל כלל אזרחי המדינה. לאור זאת, הממשלה תקצה משאבים וכלים לשם האכיפה ומיגור הפשיעה והפעילות הבלתי חוקית בחברה הערבית. עלייה וגיור הממשלה תקדם רפורמה לקידום הגיור באמצעות גוף גיור ממלכתי, לצד התיקון החקיקתי הנדרש שיקבע כי גיור שנערך בישראל יהיה מוכר על פי דין רק אם בוצע באמצעות מערך הגיור הממלכתי שיהיה כפוף לפסיקותיה של הרבנות הראשית לישראל. בכך יושב הסטטוס קוו שהיה בנושא גיור ערב הקמת הממשלה ה לאור הצורך להגשים את תכליות חוק השבות ולהביא לעליית יהודים לארץ, לאור התפלגות ומאפייני העליה בשנים האחרונות, לאור הקשיים והפרצות שיוצר סעיף הנכד בחוק השבות והצורך למנוע התבוללות בישראל ולמנוע שימוש לרעה בזכויות שהמדינה נותנת לעולים על ידי עולים שחוזרים למדינת מוצאם זמן קצר לאחר עלייתם לישראל, יבוצעו עד להעברת תקציב המדינה לשנת 2023 תיקוני החקיקה הנדרשים לתמיכה במדיניות העליה הראויה. נוסחם של תיקוני החקיקה יסוכם בתוך 60 יום בוועדה שתוקם בהשתתפות נציגי כלל מפלגות הקואליציה. חינוך 54. הממשלה תפעל לקידום ופיתוח תכניות ייעודיות ליהדות התפוצות, לרבות באמצעות אישור הצעת מחליטים על הקמת מחלקה ייעודית מותאמת לצעירים בני החברה החרדית מחו"ל בתכנית מסע כפי שהיה בעבר. תקצוב התכנית לא יפחת מ- 30 מיליון תוספתי החל משנת כל זאת, לצד קידום מסעות יהדות התפוצות כגון תגלית וכיו"ב. 55. ישמרו עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקצובו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו (לרבות רשתות החינוך, מוסדות הפטור והמוכש"ר) במערכת החינוך הכללית. וזאת אף ככל ויחול שינוי ארגוני, מבני או תכני במערכת החינוך הכללית. אם תהיה פגיעה במעמד כאמור תפעל הממשלה לתיקון הפגיעה, בין אם בחקיקה ובין אם בדרך אחרת. הכל לפי העניין והצורך. 56. ישמר מעמדם של מוסדות הפטור ושר החינוך יחתום על הארכת תוקף, לתקנות לימוד חובה (מתן הוראת פטור לגבי מוסד חינוך ותקצובו), התשע"ח המעגן את תקנות מוסדות הפטור.

6 57. בעקבות מסקנות דו"ח מבקר המדינה 2022 על אפליה ומחסור של כיתות, גני ילדים ומעונות במגזר החרדי, הממשלה תתעדף בינוי כיתות, גנים ומעונות במגזר החרדי ותפעל לצמצום הפערים, לרבות בכך שלתכנית החומש לבניית כיתות, יתווספו 700 כיתות לשנה, עבור החסר שהצטבר במתן כיתות למגזר החרדי. 58. ככל שתורחב הזכאות לחינוך חינם (כולל מעונות ומשפחתונים), וכן תוכניות חינוך נוספות, הן יחולו באופן שוויוני על כל סוגי המוסדות והמגזרים. 59. התבחינים ושיעור השתתפות המדינה בתשלומי מעונות היום, צהרונים ומשפחתונים, לא ישונו אלא בהסכמת כל סיעות הקואליציה. 60. הממשלה תסדיר בחוק את אופן העסקתן ומעמדן של המטפלות במשפחתונים המפוקחים, ותתקצבן בהתאם. 61. ברפורמה המתוכננת במרכזי ההכשרה הטכנולוגיים של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), יכללו גם מוסדות הלימוד עבור האוכלוסייה החרדית, לשם כך יעשו את ההתאמות הנדרשות. הרפורמה תכלול תוכנית מצוינות עבור תלמידים מצטיינים. 62. הממשלה תתאים את הקריטריונים בכל רפורמה של מרכזי ההכשרה הטכנולוגיים של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, כך שתחול גם על הסמינרים בשינויים המחויבים. יינתן דגש להסרת חסמים הנובעים מאופי ההתנהלות הלימודים במגזר החרדי, בחינת הקריטריונים תתבצע בשיתוף עם נציגות איגוד הסמינרים. התקצוב יכנס לבסיס התקציב. 63. הממשלה תבחן את ביטול תקנה 9 (ב) בתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד שר החינוך יקים צוות שיביא לחלוקה שיוויונית בין כלל ארגוני הנוער החל משנת 2023,, כך שתקציב ארגוני הנוער יושווה לתקציב תנועות הנוער והם יוכנסו לבסיס התקציב 2023., תקציב ארגוני הנוער לא יקטן בשל גדילת מספר חניכי הארגונים. 65. תיפתח תקנה במשרד החינוך תחת אחריותו של השר במשרד מטעם ש"ס, בעניין גרעינים תורניים, גרעיני משימה וגרעיני התיישבות, אשר תתוקצב בבסיס התקציב באופן שיוויוני לתקצוב סעיפים אלה במשרדי הממשלה השונים (נכון ל ולתוספות התקציביות שיתקבלו). לצורך כך, ייקבעו קריטריונים ומבחני תמיכה המתאימים לציבור חרדי. תקציב זה ימומש בהדרגה בהתאם להתפתחות ההקמה. 66. הממשלה תבחן את תקצובן של שעות גמולי הכנה ובחינות מבחני סאלד בהשוואה לתקצוב הכנת תלמידים למבחני בגרות. מבחני הסאלד ימשיכו להיות מתוכללים מתוך עצמאות (ע"י המרב"ד) כבעבר. 67. משרד החינוך ימשיך לעודד עם אמצעים נוספים את הפעולות החיוניות המבוצעות ע"י פעולות 'חנוך לנער' ואף ירחיבם לגילאים נוספים. 68. משרד החינוך ימשיך לפעול לפי מסקנות דו"ח הוועדה לבחינת תהליכי הרישוי למוסדות מוכרים שאינם רשמיים בראשות ד"ר עקיבא סלע, כסלו תשע"ח נובמבר לא ישונו נהלים ברישוי האמור, מבלי לקבל את אישור נציגי יהדות התורה. 69. הממשלה תסייע למוסדות החינוך למימוש חובת ההנגשה במוסדות חינוך האמורים כקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. הליכוד חוזר על התחייבותו לפעולת הממשלה כאמור בהסכם בין סיעות הליכוד ויהדות התורה משנת 2015.

7 70. משרד החינוך יבחן קיום נוהל מחייב לבקרות שכר, ולפיו לא תבוצע חסימה לתמיכה ו/או לתקצוב מוסד חינוך מבלי שיתקיים שימוע למנהל המוסד, כמו כן לא יקוזזו למוסד תקציבים, בסעיפים שהתגלה בהם חוסר בתקצוב, באם המשרד לא מתקצב במקביל בסעיפים אחרים בצורה שוויונית. בכל מקרה, לא תבוצע חסימה תקציבית אלא באישור המנכ"ל ולאחר החלטת חשב המשרד. ככל שיוחלט קיזוז, לא יהיה גובהה יותר מגובה החוב. 71. הלימודים לתואר אקוויוילנטי יימשכו כבעבר ולא יבוטלו. יוקם צוות לבחינת הקריטריונים להכרה בלימודים, מבחנים וכו' לבחינת קבלת תואר אקוויווילנטי לצרכי שכר במערכת החינוך. 72. משרד החינוך באמצעות האגף להכשרת עובדי הוראה, ייתן מענה ויאשר לימודי תעודה ללימודי תואר אקווילנטי במוסדות ההכשרה וההשתלמויות בסמינרים. 73. בהתחשב בצורך של לימודי גברים, הממשלה תבחן את הרחבת תקציב מכסת הלומדים במכונים להכשרת עובדי הוראה כך שהתקציב יגדל ויכלל בבסיס התקציב. הצורך בהכשרת המורים נובע הן מהגידול הטבעי ואחוז הנשירה כבכל מגזר ובנוסף מהיעדר הכשרה מספקת בשנים קודמות. 74. שר החינוך יבחן מחדש את שיטת חישוב אשכול התקצוב משיטת תקצוב של הלמ"ס, באשכולות 10-4 בדרגת הלמ"ס ויפרסם קריטריונים חדשים למימון צהרונים לפי מדד סוציואקונומי של האזור בתוך הישוב כפי שהוחלט בהחלטות הממשלה בנוגע לפריפריה החברתית וכן הערים שנמצאות בפריפריה הגאוגרפית ואינן נכללות בפריפריה החברתית. זכאות לסבסוד צהרונים תיקבע גם לפי מדד סוציואקונומי של הישוב ולא רק לפי מדד המוא"ז (הנמוך מביניהם), ככל הניתן ובהסכמת סיעות הקולאיציה בדומה להצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (הפניה לאפיון הרשויות המקומיות), התשע"ח 2018 (פ/ 4961/20 ). 75.תישמר ותחוזק העצמאות הפדגוגית של רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך. לצורך כך, תוקצה תקינה של פיקוח והנחיה על פי המפתח הנהוג במשה"ח. הרשתות יקבלו מעמד עצמאי במשה"ח (בדומה לחינוך ההתיישבותי או כל פתרון אחר, ובהתאמה להיות הרשתות עמותות על כל המשתמע מכך. סיעת אגודת ישראל אינה מסכימה למילים "חינוך התיישבותי") ולא יהיו כפופות למחוז החרדי. תיבחן מחדש החלטת הממשלה 226 (תכנית הגפ"ן של שאשא ביטון) בעניין התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך, ככל שיוחלט להשאירה היא תתוקן באופן שיותאם לרשתות. 76. שר החינוך יבחן מחדש את הצורך בדרישה לחידוש רשיונות לבתי הספר של רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, המתוקצבים עפ"י חוק יסודות התקציב, על בסיס שנתי ולפי הצורך יוציא צו בעניין זה לפי סעיף 2 (א)( 5 ) לחוק הפיקוח על בתי ספר, תשכ"ט הממשלה תקצה סך 15 מיליון מידי שנת תקציב, לתאגיד החינוך העצמאי, לטובת התקשרויות של החינוך העצמאי במיזמים משותפים לפעילויות לטובת תלמידים ילדי עולים חדשים ודור שני. 78. כאשר ביישוב אחד קיימים בית ספר אחד של החינוך העצמאי ובית ספר שני של החינוך התורני, יוכר כל אחד מהם כ"בית ספר יחיד". בכל הגדרות החוק הרלוונטיות יוכרו הרשתות כנפרדות ויתוקצבו ב- 100% בדומה למצב בהסעות ובאגרות חוץ. 79. ייבחנו סמכויות הרישוי בוועדת הרישוי למוסדות קטנים במשרד החינוך, עד לתום הבחינה כאמור הכשרת מוסדות קטנים במשרד החינוך תיעשה כפי שנעשתה עד לשנת כל מוסדות רשתות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי ייכנסו באופן מלא ובפעימה אחת לתכנית "אופק חדש" בדומה לחינוך הרגיל. הרשתות יתוקצבו בספר התקציב לשנת 2023 ויופעלו על פי "אופק חדש" בשנה"ל הקרובה (תשפ"ד). כמו כן, ההסכמים הקיבוציים והזכיות המוקנות לעובדי ההוראה החלים על המורים במגזר הכללי יחולו על מורי הרשתות. 80. לאור ההכרה של ממשלת ישראל ה- 37 שיש לתת לכל ילדי ישראל שוויון ומתוך ההכרה בקיפוח ארוך השנים במערכת החינוך החרדי, תקבל הממשלה מיד עם הקמתה החלטה לאמץ וליישם את עיקרון השוויון בין כל ילדי ישראל שהממשלה תומכת בו ותפעל ליישומו ותיקונו ככל שיידרש. לשם יישום עיקרון השוויון עליו החליטה הממשלה יוקם צוות מקצועי מטעם

8 ראש הממשלה שבו יהיו חברים נציגים ממשרד האוצר, החינוך, מטעם שר השיכון, ומטעם יו"ר ועדת הכספים. הצוות ישב עם נציגי הצוותים המקצועיים של: גני הילדים, מוסדות הפטור, מוסדות המוכש"ר, רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, מוסדות תרבותיים יחודיים, הסמינרים ומוסדות המוכש"ר הדתי לאומי. הצוות יסיים את עבודתו עד להשלמת תקציב 2023 והממשלה תראה ענין זה בעדיפות ראשונה. כלל המוסדות החרדיים יכנסו באופן מלוא ובפעימה אחת החל משנת 2023 לתכנית "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" בדומה לחינוך הכללי, בהתאמות הנדרשות. יתר נושאי ההשוואה, כמופיע בנספח, יתבצעו לכל היותר עד 3 שנות תקציב, כאשר 60 אחוזים מהסכום יתוקצב בתקציב 2023 והיתרה תתוקצב ב- 20 אחוזים מהסכום בתקציב 2024 ובתקציב 2025, בהתאם להערכות האוצר נכון ליום חתימת הסכם זה. ככל שיתברר שהערכות משרד האוצר נכון למועד חתימת הסכם זה גבוהות מהנדרש לצורך ביצוע ההשוואה כאמור, יישום ההשוואה יואץ בהתאם סיעת יהדות התורה מודיעה שלשם השגת השוויון יש לפעול בהתאם למפורט בנספח להסכם זה. תחבורה, תשתיות ופיתוח הפריפריה 81. הממשלה תפעל לגיבוש פתרונות מערכתיים לבעיות תחבורה ציבורית באוכלוסיות בהן רמת המינוע לנפש נמוכה ובהן קיים ביקוש גדול לתחבורה ציבורית, תוך הנגשת התחבורה הציבורית ומתן תיעדוף לחיבור ערי הפריפריה לתשתיות תחבורתיות. 82. משרד התחבורה והאוצר יפעלו להנגיש בצורה טובה יותר את התחבורה הציבורית לכלל תושבי ישראל, בין היתר באמצעות סבסוד התחבורה הציבורית בפריפריה והפחתת תעריף הנסיעה באזורי הפריפריה וכן באמצעות הכללתן של ערים מסוימות ממעמד סוציואקונומי 1 2 בהנחת קוד משרד התחבורה יפעל והממשלה תקצה משאבים על מנת לאפשר אופטימיזציה וחישוב תעריפי תחבורה ציבורית בדיעבד, באופן דומה לנעשה ביישומון, וזאת גם באמצעי נסיעה אחרים כגון רב קו. בנוסף, משרד התחבורה יבחן את הפתרונות שיאפשרו כך שכרטיס חופשי-יומי שנרכש ביום שישי יהיה תקף גם במוצ"ש. 84. עקב המחסור בנהגי רכב ציבורי, משרד התחבורה בשיתוף עם משרד הכלכלה, יגבשו תכנית להכשרת נהגי תחבורה הציבורית, בדגש על אוכלוסיות מעוטות השתתפות בשוק העבודה. התכנית תכלול השתתפות בהכשרה, מלגות ותמריצי התמדה. כמו כן, יוקם צוות משותף למשרדי רה"מ, אוצר, תחבורה ובריאות לצמצום וקיצור משך ההכשרה והביורוקרטיה לקבלת רישיון רכב ציבורי ורכב משא כבד. 85. הממשלה תקדם את הגדלתן של ההנחות הניתנות בתחבורה הציבורית לסטודנטים. במקביל, אברכים ובחורי ישיבות (החל מהגיל 18) יהיו זכאים להנחה בסך של 50% מתעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית, בדומה לסטודנטים, למשך חמש שנים לכל היותר ובהתאם לקריטריונים שייקבעו. 86. סגן שר התחבורה, בהתייעצות עם מוסדות התכנון, יגיש לממשלה תוכנית חומש לקידום התשתיות בערים שבאחריות סגן השר, בהן רמת המינוע לנפש נמוכה ובהן הדרישה לתחבורה ציבורית גבוהה, באופן שיבטיח מתן שירות תחבורה ציבורית הולם לאזורים אלה, לרבות בקשר עם הקמתם של מסופי תחבורה ציבורית חדשים בערים בהן נדרשים מסופים חדשים כאמור. 87. הממשלה תקדם את חוק המטרו, שבמסגרתו יבחן תוואי המטרו המתוכנן וכן יתוקן התוואי באופן שייתן מענה מיטבי גם לערים ויישובים הסמוכים לתוואי, כדוגמת אזור אלעד- נחשונים-ראש העין ובני ברק וכו', תוך שימת דגש על ממשק יעיל לרכבת הכבדה ולמטרו. 88. החלטה מספר 1854 של הממשלה מיום רשויות מרחביות לתחבורה תיבחן על ידי שר התחבורה בשיתוף עם סגן שר התחבורה מטעם סיעת יהדות התורה, ותוקפא בכל הקשור לסוגית השבת, עד לבחינתה המחודשת. 89. הממשלה תוודא את קיום הוראות תקנה 386 א לתקנות התעבורה.

9 90. משרד התחבורה יפעל לשיפור תשתיות, לרבות הרחבת כבישים ותוספת כבישי גישה ליישובים שכבישי הגישה אליהם אינה עונה על הצרכים, בהתאם לתכנית שתוגש על ידי סגן שר התחבורה בקשר ליישובים המצויים תחת סמכותו. 91. בכדי לפתור את נושא הסעות התלמידים, בתוך 30 יום תוקם ועדה בהשתתפות נציגי המשרדים: תחבורה, חינוך והאוצר וכן נציגי הסמינרים, החינוך העצמאי ויהדות התורה. מסקנות הוועדה יוגשו לממשלה בתוך 60 יום והממשלה תפעל ליישום ההמלצות. 92. מס גודש (פרק י' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022 ) יבוטל. דיור, בינוי ושיכון 93. הממשלה תפעל לפתרון משבר הדיור בכלל האמצעים העומדים לרשותה ותשים נושא זה בראש סדרי העדיפויות התקציביים. הממשלה תציב את עצירת עליית מחירי הדיור, הוזלתם והגדלת היצע הדירות, בתור יעד לאומי שתחילת ביצועו יהיה עם הקמת הממשלה. 94. בדחיפות לאחר הקמת הממשלה ובתוך 30 ימים ממועד הקמתה, תוכן על ידי ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון תכנית מקיפה כוללת להגדלת היצע הדירות והוזלת מחירי הדיור, לרבות לזוגות צעירים, מחוסרי דיור, חיילים משוחררים ויוצאי צבא, למתן פתרונות תכנוניים מידיים בדגש על בנייה רוויה. התכנית תוגש לממשלה לביצועה וסיעות הקואליציה יפעלו יחדיו לקידום התוכנית, והממשלה תתקצבה בהתאם לצרכי התכנית, בשים לב ליעד הלאומי ולחשיבותה, לצורך פתרון משבר הדיור. יעדי התכנון והשיווק יותאמו לגודל היחסי של האוכלוסיות השונות ולצרכים התכנוניים הייחודיים של אוכלוסיות אלה. צרכים אלה לא יושמו בשנים האחרונות בתהליך התכנון ונוצר מחסור בדיור, שמחריף את מצוקת הדיור בישראל ושיש לתקנו. עקרונות אלה ייושמו בכל היעדים והתוכניות השונות של מנהל התכנון ומשרד השיכון, לרבות השיווקים והאישורים שניתנים ביו"ש. 95. הממשלה תפעל לקידום רפורמה להפחתת תהליכי הבירוקרטיה הקשורים בבינוי ושיכון. בין היתר, הממשלה תפעל למציאת פיתרון לעידוד ותמרוץ ראשי ערים ורשויות מקומיות לבצע בניה בשטח שיפוטם למען הסרת חסמים לבניה ותקצוב תשתיות, ובין היתר, לצורך שחרור והשלמת בנייתן של כ- 300 אלף יחידות דיור התקועות בשל העדר תקציב לתשתיות, לרבות בדרך של סבסוד התשתיות לצורך שחרור מלאי הדירות המתוכננות. כמו כן, הממשלה תפעל להפחתת הבירוקרטיה ולזירוז מתן היתרי בנייה. 96. הממשלה תקדם, לרבות באמצעות חקיקה, הקלות בבירוקרטיה בקבלת הלוואות לדיור (משכנתאות) ובמיחזורן, לרבות דיגיטציה והגשה מקוונת, הקלות בשינוי מוטב בביטוח חיים, קיצור משך הזמן הנדרש להסרת שעבודים והתאמת הקריטריונים למאפייני האוכלוסייה השונים. 97. תיבחן האפשרות לתיקון הוראות בנק ישראל באופן שתאושר הלוואה לכל מטרה כנגד שעבוד נכס בשיעור מימון של 70% (כפי שתוקן בתקופת הקורונה). 98. תוקם ועדת השרים לענייני מקרקעין ודיור, בראשות שר הבינוי והשיכון ובה יהיו חברים בוועדה שרי האוצר, הפנים, התחבורה בתיאום עם יו"ר הוועדה. סמכויות הוועדה יהיו: (1) קביעת מדיניות ואישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים בתחום המקרקעין והבנייה למגורים; (2) קידום פרויקטים ומודלים מגוונים בתחום הבנייה למגורים, בין היתר לדיור להשכרה לטווח ארוך, פרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי בינוי, דיור ציבורי, פינוי מקרקעין לצורכי דיור, וכיוצא בזה; (3) החלטות הנוגעות למקרקעין לרבות בעניין רשות מקרקעי ישראל; (4) גיבוש פתרונות לחסמים ותאום בין הגורמים בתחומי: תשתיות וסביבה בכל הנוגע לפרויקטי דיור. מנכ"ל משרד השיכון יבצע מעקב אחר יישום החלטות הוועדה. 99. מדינת ישראל רואה בדיור להשכרה ארוך טווח כחלק מארסנל הכלים הדרוש לפתרון מצוקת הדיור. לשם כך הממשלה תפעל להקמת קרן הלוואות שאינה צמודה בריבית של אחוז, שתעניק הלוואות ליזמים עבור דיור להשכרה ארוכת טווח, בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי משרד השיכון. הקרן תסבסד את הריביות בסכום של 50 מיליון ש"ח נוספים בכל שנה.

10 100. לאור העובדה שממשלות ישראל הכירו לאורך השנים בצורך להקים עיר חרדית חדשה ובהמשך להחלטת הממשלה ה- 36 היוצאת מס' 1821 מיום להקמת עיר חרדית, משרדי השיכון והפנים, בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון, יגישו לממשלה בתוך 90 יום הצעה למיקומו של היישוב העירוני בעל הצביון החרדי, בשים לב לנגישות למוקדי תעסוקה והזדמנויות להתפתחות כלכלית של היישוב החדש, לרבות בהיבט של זמינות תשתיות נדרשות לצורך כך בראשות ות"פ יעמוד מנכ"ל משרד השיכון ולמשרד השיכון יהיו ארבעה חברים בוועדה, כאשר קבלת ההחלטות בוועדה תעשה ברוב קולות יתווספו למשרד הבינוי והשיכון ורמ"י סך של 25 תקנים אשר יחולקו בהתאם למדיניות שר הבינוי והשיכון הממשלה תאשר מחדש את החלטה מספר 663 של ממשלת ליכוד- כחול לבן מיום ה , בשינויים מחייבים כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון ולטובת מימוש ההחלטה יקצה משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון סך של 120 מיליון על פני שלוש שנים שינוי חקיקה בחוק רשות מקרקעי ישראל כך שיו"ר מועצת רמ"י ימנה חמישה נציגי ציבור לחברות במועצה (נציג הפריפריה, נציג צעירים וכד'). ובנוסף לתקן את החוק כך שיידרש נציג חרדי במועצה באותו מנגנון של נציג החברה הערבית. משנת בתוך 60 יום מכינון הממשלה תעודכן ותקודם החלטת הממשלה 1823 בהתאם לשינויים הדמוגרפיים והצרכים העדכניים מינוי נציג שר השיכון ונציג ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר החרדי בוועדת ההקצאות במשרד החינוך לכיתות לימוד, ובלבד שיתוקן הרכב הוועדה כך שלשר החינוך ישאר אותו משקל יחסי בוועדה בוועדת ההקצאות כפי שהיה לו בעבר. לנציגים תהיה זכות הצבעה בהקצאת כיתות שהינן בהסכם גג וזכות השתתפות בכיתות שאינן בהסכם גג הממשלה תתקצב את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון לצורך הסכמי מסגרת לרשויות מקומיות בהיקף של 150 מיליון בשנת 2023 ובשנת 2024 ב- 400 מיליון הממשלה תתקצב את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון לצרכי פינוי בינוי בפריפריה כולל פריפריה חברתית, כהגדרתה במשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה בהיקף של 400 מיליון בשנת 2023, ו- 400 מיליון בשנת הממשלה תבחן עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית לרבות התייחסות לאזורים בפריפריה החברתית קיימת הסכמה אצל כלל הגורמים כי אחד החסמים המרכזים, להגדלת היצע הדירות, הינם חסמים של תשתיות תומכות דיור כגון: תחבורה, מוסדות ציבור, כיתות, ניקוז, ביוב, מים וכיוצא בזה לרבות סבסוד פיתוח בפריפריה וכדומה. הממשלה תפעל באמצעות משרד השיכון, האוצר, התחבורה ויתר משרדי הממשלה הרלבנטיים לגיבוש "ארגז כלים" ורפורמות אשר יתוקצבו בהתאם וייצאו אל הפועל באמצעות משרד השיכון. בין היתר בנושאים הבאים: תשתיות רכות, תשתיות תומכות לתחבורה, תקצוב מוסדות ציבור, הגדלת מספר כיתות "מאיצות נדל"ן", הוצאות פיתוח בפריפריה וכיוצא בזה. תעסוקה 111. הממשלה תעביר ותתמוך בחוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים. החלטת הממשלה מס' 3268 תוארך עד לשנת 2028 ותעודכן כך שאחוז המשרות הייעודיות לייצוג הולם לחרדים במשרדי ממשלה, שנקבע על 7% ייגדל באחוז כל שנה עד לשנת בנוסף, יתוקן סעיף 15 א לחוק שירות המדינה מינויים, וייקבעו תמריצים ו/או סנקציות לשם קידום ייצוג הולם.

11 112. הממשלה תשנה את הקריטריונים המגבילים בסיוע בהכשרות נשים חרדיות בזרוע העבודה, ותכיר בצורך לשלבן בשוק התעסוקה ולהגביר תעסוקה איכותית לנשים חרדיות הממשלה תתקצב סך של 15 מיליון ש"ח עבור "מלגות בוסט" כפי ההגדרה בזרוע העבודה ותאפשר גם ללומדים במסלולי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) לקבל סיוע פיננסי בתקופת הלימודים. הקריטריונים יקבעו בתאום עם מרכזי ההכוון החרדיים של זרוע העבודה הממשלה תתקצב סך של 15 מיליון ש"ח להפעלת תכנית חומש לשילוב מיטבי של האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה ברוח החלטת הממשלה 869 להקמת עתודת מצטיינים לשירות המדינה ותפעל להקצאת תקנים ייעודיים עבורם, בשיתוף נציבות שירות המדינה על מנת לעודד תעסוקה ולשלב אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלהן בשוק התעסוקה נמוך, הממשלה תמנה צוות מקצועי בהשתתפות נציגי נציבות שירות המדינה, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הדתות, נציגי סיעות ש"ס ויהדות התורה, וכן גורמים נוספים, שייבחן: הכרתן של תעודות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר ראשון כללי, כך שנציבות שירות המדינה תכיר בתעודת "יורה" או "ידין" של הרבנות הראשית, טוען רבני, דרך ארץ, תעודת רו"ח, תעודת הוראה מסמינרים ובתואר B.A. אקוויוולנטי, כתואר ראשון כללי, לצורך כשירות למכרזים ומינויים הדורשים תואר כללי וכן לעניין דירוג השכר והוותק בשירות המדינה. כמו כן משרד הפנים יכיר בתעודות הנ"ל לצורך כשירות להתמודד במכרזי הרשויות המקומיות. ניסיון תעסוקתי משמעותי של 5 שנים, ייחשב כתחליף לתואר; את סוגי התפקידים והמשרות בשירות הציבורי, בהן נכון ורלוונטי שהסמכה לרבנות המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל תיחשב כתואר רלוונטי לענין הכשירות הנדרשת; הכרה בלימודים גבוהים תורניים; בדומה להחלטת הממשלה מס' 4193 המתייחסת למגזר הערבי, תיבחן זכאותן של אימהות המשתייכות לאוכלוסייה החרדית לקבלת דרגת זכאות להשתתפות המדינה מ- 24 ש"ש ייצוג הולם (לרבות באמצעות אפליה מתקנת) לציבור החרדי בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ובמועצות של רשויות סטטוטוריות, בדומה לייצוג הולם הניתן לנשים, לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לאנשים עם מוגבלות וכן ליוצאי אתיופיה על מנת לקדם שילוב בשוק התעסוקה ועל מנת לשפר את השירות לילדים הנזקקים בהתאמת המטפל לקהילה המטופלת, הממשלה תקדם את החוקים דלקמן לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע רלוונטיים: תיקון לחוק העיסוק במקצועות הבריאות, שיקבע כי המנהל יכיר בתעודות הכשרה מקצועית שינתנו על ידי מוסדות להכשרה מקצועית, עבור תוכנית לימודים והכשרה מעשית דומה לבוגרי תואר ראשון וכי מחזיק תעודה יוכל לעסוק בתחום במסגרות החינוך וטיפול בקהילה בלבד, גם ללא תואר אקדמי (בדומה להוראת שעה שנקבעה בתיקון 4 לחוק) את הצעת סיעת יהדות התורה להסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות, במסגרתה יתאפשר גם לבוגרי לימודים אקווילנטים בהיקף שעות לימודים ושעות הכשרה מעשית זהים ללומדי תואר ראשון, לקבל תעודת מטפל באמצעות אומנויות, על ידי לימודי תעודה בהיקף שעות לימודים ושעות הכשרה מעשית זהים ללימודי תואר שני בתחום על מנת לעודד תעסוקה ולשלב אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלהן בשוק התעסוקה נמוך, ההוראה הקובעת את גיל הזכאות למענק עבודה לגיל 21, תהפוך להוראת קבע.תרבות וספורט תקציב תרבות חרדית במשרד החינוך לא יפחת מ- 100 מיליון ש"ח לשנה ויכנס לבסיס התקציב.איכות הסביבה 118. הממשלה תפעל להגברת הייצור הסולארי במרחב הבנוי ובהסרת חסמים ובסיוע לכלל הרשויות המקומיות המעוניינות בהקמת מיקרוגרידים הכוללים אגירת חשמל המשתלבים באסדרות רשות החשמל. תקודם החלטת ממשלה רחבה בנושא עידוד אנרגיה ירוקה ומתקני אגירה בתיאום סיעת יהדות התורה. בנוסף, לשם מימוש סעיף זה תוקם ועדה בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה בהשתתפות רשות החשמל, חברת החשמל, רמ"י ונציגים רלוונטיים נוספים, יוזמנו להופיע בפני הוועדה נציגים טכנולוגיים ומקצועיים כגון הוועדה לענייני אנרגיה בשבת המכון המדעי טכנולוגי וגופים מקצועיים אחרים על מנת לעודד טיפול ומחזור פסולת עירונית מעורבת ובכך להפחית את כמויות הפסולת המוטמנות, הממשלה תבחן עידוד הקמה והפעלה של מפעלי מיון טכנולוגיים מתקדמים לפסולת מעורבת.

12 120. על מנת לייעל את הטיפול במחזור מכלי משקה, הממשלה תבחן חקיקה להעברת האחריות למיחזור מכלי המשקה מחוק הפיקדון לחוק האריזות. תקשורת 121. יבוטלו החלטות משרד התקשורת הנוגעות לקווים הכשרים שקודמו על ידי שר התקשורת בממשלה ה- 36 תוך 30 י ום מיום הקמת הממשלה. הממשלה תחיל רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון מס' 76) בתיאום עם כל סיעות הקואליצי ה. עמדת מפלגת אגודת ישראל היא, שהממשלה תחיל רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת) התשפ"ב- 2022, והחוק יקודם ויאושר בהתאם לאמור בהצעת החוק הרצופה בזה, וזאת לא יאוחר מיום כמו כן תבוטל החלטת משרד התקשורת בעניין "הסרת חסמים תחרותיים בשירות קו כשר" מיום ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כמו כן תבוטל החלטת משרד התקשורת בעניין "הוראות לאיסור חסימת אפשרות החיוג למספרים מסויימים" מיום ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כמו כן תבוטל החלטת משרד התקשורת בעניין "סגירת רשתות רט"ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות" מיום ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כל האמור יבוצע לא יאוחר מחודש ממועד חתימת הסכם זה. כיוון שמפלגת דגל התורה מתנגדת לנוסח זה, ראש הממשלה יביא בהסכמת כל סיעות הקואליציה נוסח מוסכם בתוך 30 יום מיום הקמת הממשלה. מפלגת דגל התורה מסכימה לנוסח זה שהוצע על ידי ראש הממשלה. בריאות שונות 122. הממשלה תפעל לחיזוק שירותי הבריאות, ובין היתר, תפעל להקצאת משאבים ולהגברת הסיוע לבתי החולים הציבוריים. מתוך שאיפה להשוות את תקציב בתי החולים הציבוריים לבי"ח הממשלתיים, הממשלה תשווה את התקצוב השוטף, הבינוי, ההצטיידות, הסבסוד והתמריצים של בתי החולים הציבוריים לבתי החולים הממשלתיים באופן מלא ובכל הפרמטרים. ההשוואה תכלול תקצוב להקמת מלר"ד ממוגנת בהתאם לצרכים. כמו כן, הממשלה תפעל לצמצום פערים ע"י תמיכה תקציבית לעתודה לפיצויים בבתי חולים ציבוריים הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, שהוקמה בהחלטת ממשלה מס' 182, תתוקצב ותתוקנן לפי היקף פעילותה ומשימותיה הממשלה תאשר תוכנית חומש לרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי ותעסוק בתחומים: דיור, שיכון, תחבורה, בריאות, חינוך, חיזוק רשויות מקומיות, תעסוקה, יוקר המחיה, תשתיות, צמצום פערים ונושאים נוספים. התוכנית תאושר במקביל לאישור חוק התקציב לשנת תקצוב מוסדות דת ומקוואות במשרד לשירותי דת יוחזר לאלתר וישונו הקריטריונים המפלים ויקודם השוויון בהקצאת משאבים לפי גודל אוכלוסייה בשכונה, המשרד יתוקצב בהתאמה לפרוגרמה הקיימת הממשלה תקצה משאבים, למתן מענה לתחום שאלות בהלכה לציבור, באמצעות הקמה ותמיכה בבתי הוראה ייעודיים, שיפעלו בתחום מתן מענה שוטף בהלכה, שיקומו ברחבי הארץ הממשלה תתאים ותנגיש את השירותים הממשלתיים והציבוריים שניתנים לציבור באמצעות האינטרנט לאוכלוסיות שאינם נגישות או משתמשות באינטרנט, באופן שכל אדם יוכל לקבל שירות ממשלתי לפי מצפונו ואורח חייו. נספח השוואת תקצוב מוסדות החינוך סיעת יהדות התורה מודיעה שלשם השגת השוויון יש לפעול בהתאם למפורט בנספח זה, כדלקמן: החל משנת 2023, יושוו כל התקציבים למוסדות החינוך של המגזר החרדי (לרבות מעונות, גני ילדים, בתי ספר, סמינרים, תרבותיים יחודיים, רשתות

13 החינוך העצמאי ומעיין החינוך, צהרונים, בי"ס של החופש, תוכניות העשרה, הזנה, הסעות וכו'). שכר המורים, הגננות והסייעות בחינוך החרדי יושווה לשכר בחינוך הכללי בכל רכיבי השכר, לרבות באמצעות תוכניות אופק חדש ועוז לתמורה שיותאמו למגזר החרדי ובכל עדכוני השכר (לרבות הסכמים קיבוציים). כמו כן תושווה הזכאות לתוכניות שונות כגון תוכניות העשרה ושילוב. ככל שיש צורך בכך, תקודם חקיקה שתאושר עד להעברת תקציב כלל התיקונים ייכנסו לבסיס התקציב, ויעודכנו מדי שנה בהתאמה לתקצוב כלל התוכניות, התקציבים, והפעולות של משרד החינוך. מבלי לפגוע באמור לעיל: 1. גני ילדים (לרבות טרום חובה וגני חנ"מ) יפעלו לפי תוכנית אופק חדש ויתוקצבו באופן מלא ולפי פרופיל המוסד, בהתחשב בוותק, בתואר, ובזכאויות אישיות של הגננות בכל מוסד (כגון זכאות לתוספת מעונות, תוספת משרת אם, גמולים, השלמת הכנסה, גמול ניהול גן, שעות גיל, מקצועות פרא רפואיים וכו'). כמו כן, הסייעות תתוקצבנה בכל התוספות וההסכמים בהתאם לזכאותן על פי חוקת העבודה. 2. מוסדות הפטור יתוקצבו לפי 55% מיחידת המימון של תלמיד בבית ספר רשמי. "יחידת מימון" מימון המדינה בעד תלמיד הלומד במוסד יסודי רשמי באותה שנת לימודים, לרבות "אופק חדש" (לרבות: כל שעות הלימוד, תוכניות ההוראה, חוק הסרדינים, תמריץ כיתה גדולה, וכל התוספות שניתנות בחינוך הרשמי עבור שעות הוראה ולמעט "תקציבים תוספתיים" שימומנו במלואם באופן שוויוני כמו כל תלמידי ישראל כדלקמן). כמו כן, יתוקן חוק חינוך מיוחד שיחול על מוסדות הפטור כמו שאר מוסדות החינוך באופן שכל תלמיד במוסדות הפטור יוכל לממש את הסל האישי לשירותי חינוך מיוחדים במלואו (בדומה לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד). מוסכם על סיעת יהדות התורה כי בכל מקרה עניין זה יתוקצב ראשון במסגרת השוואת החינוך לפני שאר המרכיבים כך שבשנת 2023 יתוקצב במלואו. מוסדות המוכר שאינו רשמי בתוך 60 יום יתוקנו תקנות חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים תשי"ד- 1954, באופן שחובת השתתפות המדינה בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים תעמוד על 75% מכל תקציבי שעות הלימוד והשירותים הנלווים של מוסד רשמי דומה (למעט "תקציבים תוספתיים" שימומנו במלואם באופן שוויוני כמו כל תלמידי ישראל כדלקמן). ההשוואה תכלול בין השאר את שעות הלימוד המתוקצבות על סוגיהן, דרך חישובן (לפי תחשיב אופק חדש) ואופן חישוב עלויות השעה באופן שיהיו מבוססים על נתוני המורים בפועל של כל מוסד (ותק, דרוג ומצבו האישי). כמו כן, יתוקנו התקנות באופן שחישוב מדד הטיפוח הרשותי יחושב לפי מגזרי החינוך. 3. תקציבים תוספתיים למוסדות הפטור והמוכש"ר המדינה תממן תקציבים תוספתיים (שאינם שעות הוראה). באופן שוויוני מלא כמו כל תלמידי ישראל. "תקציבים תוספתיים" תכנית ניצנים, תכניות הזנה, בי"ס של החופש, תוכניות העשרה, הסעות, תוכנית ג.פ.ן. (תועבר ישירות לבעלויות), שעות שילוב מטפלים ובעלי מקצוע לחינו"מ, מנהלים שרתים ומזכירים, תכניות לימי החופשות, יום חינוך ארוך (יוח"א) וכדו' וכל תכניות אחרות נוספות הניתנות בחינוך הרשמי. התוכניות יותאמו למגזר החרדי. 4. חינוך מיוחד במוסדות המוכש"ר, הפטור וגני ילדים סייעות פדגוגית, יועץ חינוכי, עו"ס, פרא רפואי ובעלי מקצועות אחרים הנדרשים בגני המוכש"ר, במוסדות המוכש"ר או במוסדות הפטור, יתוקצבו במלואם על ידי משרד החינוך בהתאם לזכויותיהם לפי חוקת העבודה. לחילופין לעניין סייעת פדגוגית, השלמת תקצוב הסייעות תבוצע על ידי הרשויות המקומיות. כמו כן, בוועדת המחירים לקביעת תעריף אגרות חוץ לתלמידי מוסדות החינוך המיוחד, ישתתפו 2 נציגי בעלויות (אגודת ישראל- דגל התורה). טיוטות המלצות וועדת המחירים תהיינה שקופות ותפורסמנה מראש להערות הציבור. 5. מוסדות תרבותיים ייחודיים תחשיב התקצוב יחושב לפי "עוז לתמורה". ככל שיהיה צורך יתוקן החוק בהתאם. כמו כן, יתוקצבו בנושא החינוך המיוחד (תלמידי 07, זכאי סל אישי וכן תלמידי 08), בדומה למוסדות המוכש"ר והעל יסודי. 6. סמינרים תקציב שעות הסמינרים, ומכסת שעות ההוראה יעודכן בבסיס התקציב, ויבוצע בהתאם לפרופיל צוות ההוראה בפועל, בדומה למוסדות על יסודי. שכר המורות יושווה לשכר עובדי ההוראה במכללות, לרבות הסכמי השכר החלים על המכללות (לרבות תוספת 10% הסכם המכללות). תקצוב מספר שעות ההוראה לתלמידה יהיה בהיקף תקצוב השעות לתלמידה במכללה, לרבות תקצוב מכסה של 70% מהתלמידות ללא הגבלת מכסות ועדכון מספר השעות לתלמידה יהיה ביחס זהה למתוקצב במכללות. בנוסף, היקף התקצוב להכשרה חילופית יעמוד על 1 ש"ש לתלמידה. 7. הסעות תנאי הזכאות להסעות יעודכנו, באופן שתלמידי מוסדות המגזר החרדי (לרבות מוסדות הפטור), יהיו זכים לתשלום עבור הסעות, במידה ומקום מגוריהם מרוחק ממוסד לימוד חרדי דומה באופיו. כמו כן, משרד החינוך ייתן מענה חינוכי והסעות לילדי החינוך המיוחד הגדלים ומתחנכים בביתם בשפת האידיש, בהיעדר פתרון בעיר מגוריהם.

14 8. צהרוני ניצנים ובתי הספר של החופש הגדול תקציב צהרוני ניצנים ובי"ס של החופש הגדול, יתוקצבו לתלמידי גני הילדים, ובתי הספר של מוסדות הפטור והמוכש"ר, בשיעורים ובסכומים זהים לתלמיד רשמי. 9. הרחבת חוק נהרי עד להעברת תקציב 2023, הממשלה תתקן את סעיף 11 א לחוק חינוך ממלכתי, באופן שהשתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים, תחול גם על גני ילדים, מוסדות הפטור ומוסדות החינוך העל יסודי. משרד החינוך יקזז מתקציב רשות מקומית שלא תמלא חובותיה בהתאם לחוק נהרי, בדומה למנגנון קיזוז אגרות לימודי חוץ. 10. הזנה חוק ארוחה יומית לתלמיד תשס"ה- 2005, יתוקן באופן שהוא יחול באופן שוויוני על כל תלמידי ישראל, לרבות כל מוסדות גני הילדים, ובתי הספר הפטור והמוכש"ר. 11. משרד החינוך יתקצב את ההלוואות המותנות, מענק מלגות והחזר שכר לימוד לגברים הלומדים להוראה, הן ללומדים העובדים במוסדות פטור והן ללומדים העובדים במוסדות המוכש"ר. 12. יפורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך, המסדיר שיפוי לבעלויות על הוצאות השכירות של מוסדות הפטור, גני ילדים ובתי ספר המוכש"ר, ותרבותי ייחודי שלא קיבלו מבנה ממשרד החינוך, גובה השיפוי יקבע לפי עלות שכירות ריאלית שתיקבע ע"י השמאי הממשלתי. לצורך זה, בין היתר, משרד החינוך יערוך סקר, לבדיקת מצב בינוי הכיתות במוסדות הפטור לגבי החוסרים והצפי. עד ליישום האמור בסעיף, תשלומי השכירות המשולמים על ידי מלכ"רים לבעלי הנכסים הפרטיים יחשבו כהשכרה למגורים. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) תש"ן 1990, יורחב ויחול גם על השכרת דירות למטרות חינוך. בעקבות מסקנות דו"ח מבקר המדינה 2022 על אפליה ומחסור של כיתות, גני ילדים ומעונות במגזר החרדי, הממשלה תתעדף בינוי כיתות, גנים ומעונות במגזר החרדי ותפעל לצמצום הפערים, לרבות: א) הקריטריונים לתיעדוף תקצוב בניית מוסדות חינוך ושיפור מבנים של משרד החינוך, יעודכנו בתיאום עם סיעת יהדות התורה. ויותאמו, באופן שאחוז הכיתות שיוקצו למגזר החרדי יהיה בהתאם לחלקם היחסי מכלל המוסדות שהוכרו כ"צורך דחוף לבניה ושיפור". ב) הממשלה, תוסיף בכל שנה תקציב לבינוי גני ילדים ומעונות. הגידול יהיה לפי המחסור וריבוי טבעי. ג) יוקם צוות מקצועי שיבחן דרכי פתרון לבניית כיתות לימוד בערים צפופות בהם לא מתאפשר בניית כיתות חדשות בהעדר מגרשים פנויים. ד) יוקם צוות שיתאים את הפרוגרמה למוסדות תרבותיים ייחודיים, הכולל היכלי לימוד ותפילה. ה) גודל הכיתות בפרוגרמה למגזר החרדי יושווה לגודל הכיתות בפרוגרמה לחינוך הממלכתי.

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגו

אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגו אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגובות לדבריו. הכתוב בו הוא על דעת המחבר בלבד. תקציר המאבק

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד