<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>"

תמליל

1 ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות ''אבז - פרית של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית; ''איפוס'' TN-S) TN-C-S, אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין על ידי חיבור של מוליכי הארקה של המיתקן אל מוליך PEN של הזינה בכניסה למבנה; ''אלקטרודה'' מוליך הנמצאים המגע טוב עם המסה הכללית של האדמה, במישרין או דרך בטון של יסוד המבנה, בין שהוא בודד ובין שהוא מורכב ממספר גופים המחוברים ביניהם; ''אלקטרודת הארקת יסוד'' - מבנה והמחוברים ביניהם; אלקטרודה המורכבת מחלקי פלדה הטמונים ביסוד של ''בידוד'' -חומר שמוליכותו היא זניחה למעשה; '' בידוד בסיס'' בידוד של ציוד חשמלי, המיועד לספק הגנה בסיסית בפני הלם חשמלי; ''בידוד נוסף'' בידוד מוסף לבידוד הבסיסי ובלתי תלוי בו, המיועד להבטיח הגנה בפני הלם חשמלי במקרה של כשל בבידוד הבסיסי; ''בידוד כפול'' בידוד הכולל את הבידוד הבסיסי ואת הבידוד הנוסף גם יחד; ''בידוד מגן'' - אמצעי הגנה בפני חשמול המאופיין על ידי שימוש בציוד המוגן בבידוד כפול או בידוד מוגבר, דהיינו ציוד מסוג І; І ''בידוד מוגב בידוד יחיד של ציוד חשמלי המספק דרגת הגנה בפני הלם חשמלי, שוות ערך לבידוד כפול; ''גוף מתכת'' - חלק מתכתי נגיש של ציוד חשמלי שלא נועד לשמש כמוליך; ''הארקה'' - חיבור המתכוון למסה הכללית של האדמה. ''הארקת הגנה'' TT) - אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין על ידי חיבור מוליכי הארקה של המיתקן אל נמסה הכללית של האדמה; ''הארקת יסוד'' - מערכת הכוללת אלקטרודת הארקת יסוד, טבעת גישור, הפוטנציאלים ומוליך הארקה המחבר בין הטבעת הפס האמורים; פס השוואת ''הארקת שיטה'' - הארקה במתכוון של נקודה אחת לפחות של השיטה; ''המנהל'' - מנהל ענייני החשמל, כמשמעותו בסעיף 3 לחוק. 291

2 ''הפרד מגן'' - המצאי הגנה בפני חישמול המאופיין על ידי העדר הארקת השיטה וזינה בו זמנית של מכשיר אחד בלבד; ''זינה צפה'' - אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין על ידי העדר הארקת השיטה וחובת שימוש במשגוח ; ''זרם ית זרם העולה, מסיבה כלשהי, על הזרם הנומינלי; ''זרם דלף'' - זרם הדולף דרך בידוד או על פניו; ''זרם קצ זרם יתר המופיע כתוצאה מקצר; ''זרם תקלה'' זרם למסה הכללית של האדמה הנגרם על ידי חיבור, עקב תקלה, בין מוליך חי לבין האדמה; ''חברת חשמל'' - חברת ציבורית לאספקת חשמל; ''חי'' - מצב של מוליך או אבזר המחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני או השראתי, או כשהוא טעון חשמל, לרבות מוליך האפס ; ''חישמול'' - הופעה מתח חשמל על גוף מתכת עקב תקלה; ''חשמלאי'' - בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק; ''לולאת התקלה'' - מסלול זרם התקלה ממקור הזינה, דרך מוליך הזינה, מוליכי הארקה ומוליכי,PEN אלקטרודת הארקת המסה הכללית של האדמה, הארקת השיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, מחוברים בטור או במקביל, שדרכו עובר זרם התקלה או זרם הדלף; ''לוח'' - מסד והציוד החשמלי המורכב עליו להבטחה של מיתקן החשמלי, ולפיקוח; בית תקע או מפסק שבמהלן של מעגל סופי אינו נחשב לוח; לפיקוד ''מבודד'' - מופרד גלווני על ידי חומר בידוד; ''מבטח'' אבזר מסוג נתיך או מפסק אוטומטי לניתוק אוטומטי של זרם יתר במיתקן; ''מוליך'' - גוף המיועד להעברת זרם חשמלי; ''מוליך אפס'' - N)- מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה ונוטל חלק בתמסורת אנרגיה חשמלית; ''מוליך הארקה'' - מוליך המחבר במישרין או בעקיפין אלקטרודת הארקה אל: 1. גופי מתכת, החייבים בהארקת הגנה Earth) ;PE) Protektive או 2. נקודה בשיטה המיועדת להארקת השיטה; ''מוליך -Protektive Earth Neutral) - '' PEN מוליך המשמש בו זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס; ''מוליך תווך'' - מוליך המחובר לנקודת התווך של מקור הזינה, דין מוליך תווך כדין מוליך אפס ; ''מיתקן'' - מיתקן חשמלי לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במיתקן; 292

3 ''מכשי פריט של ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או האנרגיה מסוג אחר; ''מכשיר מיטלטל'' - מכשיר המיועד להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בו; '' מעגל'' מוליכים אחרים מותקנים יחד ומוגנים על ידי מבטח משותף; ''מעגל סופי'' מעגל שתחילתו במבטח הקרוב ביותר למכשיר או לבית תקע וסיומו במכשיר או בבית תקע; ''מערכת הארקה'' - מערכת המורכבת מאלקטרודת הארקה, ממוליכי הארקה ומאבזרים המיועדים לחיבור ביניהם ואל הגוף המוארק; ''מפסק'' אבזר למיתוג מעגל ממצב ריקם עד לעומס נומינלי; ''מפסק אוטומטי'' - מפסק בעל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל במקרה של זרם יתר; ''מפסק אוטומטי זעי - אלה, כדין נתיך; מפסק אוטומטי לפי תקן ישראלי ת''י שדינו, תקנות לעניין ''מפסק מגן'' - מפסק המיועד לנתק אוטומטית מיתקן המוגן באמצעות ממקור הזינה, במקרה של הופעת זרם דלף למיתקן; ''מקור זינה'' - גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני או מצבר, הזן את השיטה, הכל לפי העניין; ''משגוח'' - מכשיר המיועד לפקח על תקנות הבידוד בין מוליכי המיתקן לבין המסה הכללית של האדמה או בין מוליכי המיתקן לבין גופי המתכת של ציוד המיתקן; ''מתח'' - שיעורו האפקטיבי; 1000 ''מתח גבוה'' - אספקה; מתח העולה על וולט בין שני מוליכים כלשהם באותה שיטה ''מתח נמוך'' - מתח העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט בין שני מוליכים כלשהם באותה שיטה אספקה; ''מתח נמוך מאוד'' - מתח שאינו עולה על 50 וולט בין שני מוליכים כלשהם באותה שיטת אספקה; מתח נמוך מאוד יכול שישמש, כשלעצמו, כאמצעי הגנה בפני חישמול; ''נקודת אפס'' - נקודת במקור זינה רב מופעי שלגביה המתחים של המוליכים האחרים, עקרונית, סימטריים ושווים בערכיהם; קיים מוליך אפס יחובר הוא לנקודה זו; ''נקודת תווך'' - נקודת במקור זינה ישר או בזרם חילופין חד- מופעי, שהמתח בינה לבין כל אחד משני המוליכים עקרונית שווה; קיים מוליך תווך יחובר לנקודת זו; ''נתיך'' - מבטח הפועל על ידי התכת אלמנט ניתך; ''סוג I'' - סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך, אשר חלקיו החיים מבודדים בבידוד בסיסי בלבד; ''סוג ''II - סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך, שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר; 293

4 ''סוג ''III - סוג ציוד, המיועד לזינה במתח נמוך מאוד ושאיננו כולל מעגלים פנימיים או חיצוניים, הפועלים במתח השונה ממתח זה; ''סכנה מוגברת'' תנאים המגדילים באופן ניכר את הסכנה של חישמול, התפוצצות, פגיעות מכניות, כימיות וכיוצא באלה; שריפה, ''ערך נומינלי'' - הערך אשר עבורו תוכנן הציוד החשמלי; ''פתיל'' - גיד כפיף או מספר גידים כפיפים, שזורים יחד או לא שזורים, המאוגדים יחד במעטה חיצוני משותף; ''ציוד'' - פריטים המהווים חלק ממיתקן; ''קו'' מעגל המזין לוח; ''קצ - חיבור בעל עכבה נמוכה, יחסית, ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין; הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות שקיים ''שיטה'' שיטה של אספקת חשמל המאופיינת על ידי סוג הזרם, התדר, מספר המוליכים והמתחים בין המוליכים ובין המוליכים לאדמה, עם הארקת השיטה או בלעדיה;, ובהעדר תקן כאמור 2 ''תקן'' - תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים התשי''ג תקן או מפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או בסוג של מקרים. 294

5 ד פרק ב': סוגי ההגנות 2. אמצעי הגנה בפני חישמול ומיונם. כל מיתקן יוגן בפני חישמול בהתאם להוראות תקנות אלה. אמצעי ההגנה בפני חישמול המותרים הם: איפוס TN-S) TN-C-S, ראה איור מס' 1 בתוספת; הארקת הגנה TT) ראה איור מס' 2 בתוספת); זינה צפה IT) ראה איור מס' 3 בתוספת); הפרד מגן; מתח נמוך מאוד; מספק מגן; בידוד מגן. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) לא יתכנן אדם אמצעי הגנה בפני חישמול, לא יתקינם, לא יבדוק אותם ולא יפקח על התקנתם, אלא אם כן הוא חשמלאי. ציוד המותקן על פי תקנות אלה יתאים לדרישות התקן, ולערכים הנומינליים הנדרשים. לתנאי מקום ההתקנה 3. תכליתה של הארקת שיטה. תכליתה של הארקת שיטה היא אחת או יותר מאלה: ייצוב מתח השיטה לאדמה; הגנה בפני עליית מתח במקרה של חדירת מתח ממקור שמחוץ לשיטה; הגנת השיטה. תכלית הגנה בפני חישמול. 1) 2) 3).4 אמצעי הגנה בפני חישמול מיועדים למועדים למעט ככל הניתן, את הסכנות במקרים של חישמול גופים מתכתיים, באופן כלהלן: איפוס,TN-C-S) TN-S) ניתוק גוף מחושמל מהזינה; הארקת הגנה TT) ניתוק גוף מחושמל מהזינה; זינה צפה IT) מניעת סגירתו של מעגל לולאת תקלה, המערכת כלפי המסה הכללית של האדמה או כלפי המסה הכללית של האדמה או כלפי גופים מתכתיים נגישים; הפרד מגן מניעת סגירתו של מעגל לולאת התקלה, דרך גופ אדם; מתח נמוך מאוד מניעת הופעת מתח העולה על 50 וולט; מספק מגן ניתוק גוף מחושמל מהזינה; בידוד מגן מנית הופעתו של מתח על חלק נגיש של גוף מכשיר, גם בזמן תקלה בו. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 295

6 .5.6 פרק ג': שיטות מוארקות ושיטות בלתי מוארקות. הארקת שיטה בזרם חילופין. בשיטה לזרם חילופין תותקן הארקת שיטה, אלא אם כן קיימת הוראה בתקנות אלה או ניתן פטור לכך בידי המנהל. הארקת השיטה של שנאי מדידה תבוצע במעגל המשני כדלקמן: 1) אחד ההדקים, או אחד המוליכים או נקודת תווך של הליפוף כשהשנאי הוא למדידה חד מופעית; 2) נקודת האפס או אחד ההדקים המוליכים, כשהשנאי הוא למדידה תלת מופעית או רב-מופעית. איסור הארקת שיטה לא יתקין אדם הארקת שיטה כאשר ההגנה בפני חישמול מבוססת על: 1) 2) 3).7.8 זינה צפה; הפרד מגן; מתח נמוך מאוד. הארקת שיטה לזרם ישר בעלת שני מוליכים. שיטה לזרם ישר בעלת שני מוליכים תהיה ללא הארקת שיטה עולה מתח השיטה על 120 וולט, תצויד המערכת במשגוח כנדרש בתקנות 51 50, ו- 52. על אף האמור בתקנת משנה א) מותר להתקין הארקת שיטה במערכת לזרם ישר, בעלת שני מוליכים, בתנאי שהמיתקן כולו לרבות מקור הזינה ממוקם במבנה אחד. הארקת שיטה לזרם ישר בעלת שלוש מוליכים. 3) 4) 5) בשיטה לזרם ישר בעלת שלולה מוליכים במתח נמוך, תותקן הארקת שיטה המוליך התווך, קרוב ככל האפשר למקור הזינה, ויותקן בו מכשיר לבקרת הזרם השולף לאדמה; הראה המכשיר כי בבידוד המתקן פגום יתוקן הבידוד. על אף האמור בתקנת משנה א) לא תותקן הארקת השיטה אם ההגנה בפני חישמול מבוססת על זינה צפה; הפרד מגן; מתח נמוך מאוד. 9. מקום הארקת שיטה לזרם חילופין. בהארקות שיטה המפורטות בטור א' להלן יש להאריק לפחות את הנקודות כמפורט לציידן בטור ב', קרוב ככל האפשר למקור זינה: טור א' 1) בזרם חילופין חד-מופעי: בשיטה בעלת שני מוליכים 2) בשיטה בעלת שלושה מוליכים בזרם חילופין תלת מופעי או רב-מופעי: בשיטה בעלת נקודת אפס בשיטה שאין בה נקודת אפס טור ב' 1) אחד ההדקים של מקור הזינה, או 2) נקודה של המוליך המחובר להדק האמור או 3) נקודת התווך של הזינה. נקודת התווך של מקור הזינה. נקודת האפס. נקודת של אחד המוליכים. 296

7 ד 10. התקנת מספר נקודות הארקת שיטה.,9 בנוסף על הארקת שיטה, נוספות. כנדרש בתקנה מותר להתקין במוליך האפס הארקות שיטה פרק ד': מבנה אלקטרודה והתקנתה 11. תכונות וחומר של אלקטרודה. גופי מתכת המשמשים כאלקטרודה יהיו טמונים באדמה או בתוך בטון הטמון באדמה, במגע מתמיד ויעיל עם האדמה והתנגדות המגע תהיה נמוכה תמיד כדי לקיים את תכליות ההארקה. אלקטרודה תהיה מנחושת, פלדה, ברזל יצוק או חומר מוליך אחר; מימדיה, סגולותיה ואופן התקנתה יבטיחו אריכות ימים וחיסון בפני שיתוך. בקרקע בעלת תכונות איכול גבוהות יש להשתמש באלקטרודה עמידה בפני איכול כגון: נחושת, פלדה מצופה נגד איכול) או להגן עליה כראוי, כגון על ידי הטמנה בבטון. אלקטרודה תהיה מותאמת לעוצמת הזרם הצפוי לעבור דרכה. 12. צורת אלקטרודה. אלקטרודה יכול שתהיה אחד מאלה או צירוף שלהם: מוטות או צינורות; פסים או מוליכים חשופים; משטחי מתכת; פלדה טמונה בבטון; צנרת מתכתית לאספקת מים; יסודות מבנים מתכתיים אלקטרודת הארקה יסוד). צנרת מתכתית לאספקת מים כאלקטרודה. 1) 2) 3) 4) 5) 6).13 צנרת מתכתית לאספקת מים יכול שתשתמש כאלקטרודה קר אם בנוסף לדרישות תקנות אלה לגבי אלקטרודה מתקיים בה אחד מאלה: מיתקן החשמל נמצא במקום אשר בו נתנה הרשות לאספקת מים היתר להשתמש בצנרת שלה כאלקטרודה; צנרת המים נמצאת בבעלותו של בעל המיתקן וקיימת השגחת חשמלאי על רציפותה החשמלית. 1) 2) משתמש צנרת לאספקת מים כאלקטרודה, לא תיפגע שלמות הצנרת ואבזריה עקב חיבור מוליכי הארקה אליה; כל פגם שנגרם בצנרת המים או באבזריה עקב חיבורי הארקות יתוקן מיד לאחר שנתגלה. במיתקנים לזרם ישר אין להשתמש בצנרת מתכתית לאספקת מים כאלקטרודה להארקת שיטה. 297

8 ד ה ח'' א'' 14. שינויים בצנרת מים מתכתית המשמשת כאלקטרודה. רשות לאספקת מים, המחליפה או משנה צנרת מים מתכתית, המשתמשת כאלקטרודה בשלמותה או בחלקה, באופן העלול לפגום ברציפות החשמלית שלה, תעשה זאת בתיאום עם חברת חשמל במטרה להבטיח את ממשך הרציפות החשמלית. 15. צנרות מתכתיות שאין להשתמש בהן כאלקטרודה. גישורים בצנרת מים מתכתית. לפני פירוק חלקי צנרת מים מתכתית יותקנו גשרים מתכתיים שיבטיחו רציפות חשמלית של הצנרת בכל עת. מדי מים ומכלים לאגירת מים המותקנים בצנרת מתכתית לאספקת מים והמהווה חלק מלולאת התקלה, יגושרו בקביעות על ידי גשרים מתכתיים. גשר מתכתי כאמור יהיה עשוי נחושת או פלדה מגולוונת ובעל מידות המתאימות לזרם הקצר הצפוי בו אך לא פחות מ-.16. צורת הגשר נחושת פלדה מגולוונת 20 X 2.5 ממ 50 ממ 3.0 מ 20 X 1.5 ממ 25 ממ 2.1 מ פס מוליך שזור חתך קוטר גיד צנרת מתכתית למי שפכין, לקיטור, לאוויר דחוס, למים חמים לחומרים דליקים, נפיצים או מאכלים לא תשמש כאלקטרודה. לשם השוואת הפוטנציאלים במבנים עם הארקת היסוד יש לגשר בינה לבין הצנרות הנזכרות בתקנת משנה א), כנדרש בתקנות החשמל הארקות יסוד), 3 התשמ להלן תקנות הארקות יסוד). הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות מדידת מים מדי מים), 4 התשמ הוראות תקנה זאת חלות גם על צנרת מים מתכתית שאינה משמשת כאלקטרודה, אך מהווה חלק מלולאת התקלה. הארקת יסוד. כל מבנה אשר לו יסודות באדמה יצויד בהארקת יסוד לצורך הארקת השיטה..17 במתקנים לזרם ישר אין להשתמש בהארקת יסוד לצורך הארקת השיטה. על אף האמור בתקנת משנה ב) מותר להשתמש בהארקת יסוד להארקת השיטה לזרם ישר בתנאי שננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזק- 1) לציוד המוזן בזרם ישר עקב תקלה במערכת לזרם חילופין או ברשת הזנה את המערכת; 2) לחלקי המבנה עקב דליפת זרם ישר לאדמה. 298

9 מידות מזעריות של אלקטרודה. המידות המזעריות של אלקטרודה יהיו כמפורט להלן:.18 החומר נחושת נחושת נחושת נחושת פלדה מגולוונת פלדה מגולוונת פלדה מגולוונת פלדה מגולוונת פלדה מגולוונת פלדה מצופה צורת האלקטרודה לוח פס מוליך שזור מוט לוח פס מוט צינור מוליך שזור מוט המידות המזעריות שטח מגע- חד צדדי 0.5 מ עובי 1.5 מ עובי 2 מ רוחב 25 מ אורך 10 מטרים חתך 35 ממ קוטר גיד 2.5 מ אורך 10 מטרים קוטר 12.5 מ אורך 2 מטרים שטח מגע חד צדדי 0.5 מ עובי 3 מ עובי 4 מ רוחב 25 מ אורך 10 מטרים קוטר 20 מ אורך 2 מטרים קוטר חיצוני 33.5 מ עובי הדופן 3.25 מ אורך 2 מטרים חתך 70 ממ קוטר גיד 2.1 מ אורך 10 מטרים קוטר 12.5 מ אורך 2 מטרים לוח יכול שיהיה ממתכת מלאה, מחורצת או מחוררת. המידות יסוד. המזעריות של אלקטרודת הארקת יסוד יהיו לפי תקנות הארקות 19. מרחק בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים. המרחק המזערי בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים כגון: הארקת שיטה, הארקת הגנה במתח נמוך או גבוה, הארקת מגני ברק, הארקות קולטי ברק וכדומה, יהיה שווה לעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מחמישה מטרים, כך שלא יהיו בתחום השפעה הדדית. 20. אלקטרודות נפרדות ומשותפות. לכל יעוד תותקן אלקטרודה נפרדת; אלקטרודה נפרדת משמעה שהיא מחוץ לתחום ההשפעה של אלקטרודה אחרת כנדרש בתקנה 19. על אף האמור בתקנת משנה א) מותר להשתמש באותה אלקטרודה ליעודים שונים אם נתקיימו כל התנאים שלהלן: 299

10 ההתנגדות בין האלקטרודה למסה הכללית של האדמה עומדת בדרישות המפורטות בתקנה 21; מוליך הארקה לכל יעוד הוא נפרד עד למקום החיבור לפס השוואת הפוטנציאליים, לאלקטרודה או לפס מתכתי המחובר בשני מקומות לפחות לאלקטרודה; כל מערכות היעודים האמורים נמצאות בתחום ההשפעה של האלקטרודה. 1) 2) 3) 21. התנגדות חשמלית בין האלקטרודות להארקת שיטה לבין המסה הכללית של האדמה. התנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות המיועדות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם. על אף האמור בתקנת משנה א) מותר שההתנגדות האמורה במערכת חלוקה המיועדת להגנה באמצעות איפוס בלבד, לא תעלה על 20 אוהם. פרק ה': מוליך הארקה, מבנהו והתקנתו. 22. תכונות מכניות של מוליך הארקה. למוליך הארקה יהיה חוזק מכני מספיק והוא מעיקרה או יוגן בהתאם. יהיה עשוי מתכת עמידה בפני שיתוך 23. הגנה הארקה בפני פגיע מכנית. מוליך הארקה יוגן כראוי בכל מקום שבו קיימת סכנה פגיעה מכנית. 24. התקנה על חומר דליק. לא מותקן מוליך הארקה במישרין על חומר דליק, אלא אם קיימת ביניהם חציצה מחומר בלתי דליק. 25. מוליך הארקה וחיזוקו. מוליך הארקה וחיזוקו יתאימו מבחינה אלקטרודינמית ותרמית לעוצמת זרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו מבלי לגרום לו נזק ומבלי לסכן את סביבתו. תובטח הרציפות החשמלית, בין נקודת החיבור של מוליך הארקה לאלקטרודה או לפס השוואת הפוטנציאלים ובין נקודה כלשהי של מערכת ההארקה. החתך המזערי של מוליך הארקה, המעגל יהיה כמפורט להלן: המותקן בנפרד, כולו או חלקו, מיתר מוליכי 300

11 ד החומר /צורת המוליך מקום התקנה מחוץ למבנה ברשת עילית בתוך מבנה בתוך מבנה טמון באדמה טמון באדמה מחוץ למבנה ברשת עילית מחוץ למבנה טמון באדמה טמון באדמה בתוך מבנה בתוך מבנה מידות מזעריות נחושת מוליך יחיד התך- 6 ממ חתך 16 ממ קוטר גיד 1.7 מ חתך 4 ממ חתך 4 ממ עובי 1.0 מ חתך 25 ממ קוטר גיד 2.1 מ חתך 25 ממ עובי 2.0 מ חתך 16 ממ קוטר גיד 1.7 מ חתך 25 ממ קוטר גיד 2.1 מ חתך 16 ממ קוטר גיד 1.7 מ חתך 50 ממ קוטר גיד 3.0 מ חתך 50 ממ עובי 4.0 מ חתך 12 ממ חתך 12 ממ עובי 2.0 מ מוליך שזור מוליך יחיד 1.4 פס 1.5 מוליך שזור 1.6 פס.2.3 אלומיניום 2.1 מוליך שזור 2.2 מוליך שזור פלדה מגולוונת 3.1 מוליך שזור 3.2 מוליך שזור 3.3 פס 3.4 מוליך יחיד 3.5 פס במיתקן שבו קיימת אלקטרודת הארקת יסוד יהיה מוליך הארקה כנדרש בתקנות הארקות יסוד. החתך המזערי של מוליך הארקה, המותקן כולו עם יתר מוליכי המעגל כך שביכולתו לבוא במגע איתם כגון בהתקנה בצינור משתוף או בתעלה סגורה, יהיה בהתאמה לחתך מוליכי המופעים, כדלקמן: 301

12 ו ז ה ב'' חתך מוליך המופע ממ''ר) נחושת 1.5 עד 16 כולל) אלומיניום 6 עד 16 כולל) חתך מזערי של מוליך הארקה ממ''ר) נחושת בחתך שווה למוליך המופע אלומיניום בחתך שווה למוליך המופע היה מוליך הארקה מחומר שונה מחומר מוליכי המופעים, יהיה חתכו שווה ערך מבחינת המוליכות לנדרש בתקנת משנה ד); מותקנים מוליכים אחדים במקביל עבור אותו מופע, כמתואר בתקנה 6 6) של תקנות החשמל העמסה והגנה של 5 מוליכים מבודדים פוליויניל כלוריד במתח עד 1000 וולט), התשמ ייחשב החתך של מוליך המופע כסכום החתכים; היה סכום החתכים בעל ערך לא תקני יבוא בחשבון הערך התקני הגבוה שמעליו וחתך מוליך הארקה ייבחר בהתאם לו. מוליך הארקה הכלול בפתיל יהיה כנדרש בתקן ישראלי ת''י 473. משמש אותו מוליך הארקה למספר מעגלים יהיה חתכו כנדרש לגבי המעגל בעל חתך המופע הגדול ביותר. 26. בידוד מוליך הארקה. מוליך הארקה, המותקן כך שביכולתו לבוא במגע עם המוליכים המבודדים של המעגל, כגון בהתקנה בצינור משותף או בתעלה סגורה, יהיה מבודד בדרגת הבידוד של המוליכים לפחות; היו המוליכים בעלי בידוד כפול, כגון כבל, יכול שמוליך הארקה יהיה ללא בידוד. 27. מערכת מתכתית המותרת כמוליך הארקה. בנוסף למוליכי הארקה בהתאם לתקנה 25 מותר להשתמש במערכת כמפורט להלן כמוליך הארקה, ובלבד שהמערכת עשויה ממתכת, והיא קבועה, חתכה מתאים לזרם הקצר הצפוי לעבור דרכה והחיבורים בין חלקיה מבטיחים התנגדות מגע נמוכה דיה, לאורך ימים, כדי לקיים את תכליות ההארקה: 1) א) צנרת לאספקת מים במבנים שהיו קיימים לפני תחילתן של תקנית אלה בלבד; תיל נושא כבל או ציוד חשמלי אחר; 2) פרט למקומות של סכנה מוגברת - מוביל למעט צינורות; 302

13 ד ה מעטה של ציוד חשמלי; מיבנה; עמוד; פסים לשינוע ציוד חשמלי. מערכת מתכתית האסורה כמוליך הארקה. 28. לא ישתמש אדם בצנרת כמוליך הארקה לחומרים האלה: חומר דליק או נפיץ; 1) חומר מיכאל; 2) מי שפכים; 3) מים חמים; 4) קיטור; 5) אויר דחוס. 6) 29. חיבור מוליך הארקה לאלקטרודה. מוליך הארקה יחובר לאלקטרודה על ידי התקן בעל הברגה בלבד; החיבור יבטיח התנגדות חשמלית נמוכה דיה לאורך ימים; מקום החיבור יוגן בפני פגיעות מכניות ושיתוך ותתאפשר גישה נוחה אליו. על אף האמור בתקנת משנה כנדר בתקנת הארקת יסוד. א) יהיה החיבור אל אלקטרודת הארקת יסוד 30. תקינות של החיבורים. כל החיבורים במערכת ההארקה יבטיחו מגע חשמלי בטיח ובר-קיימא והם יתוחזקו במצב תקין לשם הבטחת הרציפות החשמלית של מערכת הארקה כך שלא תופסק, אלא לצורכי בדיקה בלבד. 31. איסור התקנת מבטח במוליך הארקה. לא יתקין אדם מבטח במוליך הארקה. 32. איסור התקנת מפסק במוליך הארקה. לא יתקין אדם מפסק במוליך הארקה אלא אם כך הפסקה וחיבור של ההארקה ושל המופעים ייעשו על ידי מפסק משותף באופן שההארקה תופסק יחד עם המופעים או לאחריהם, ותחובר יחד עם המופעים או לפניהם. 33. מוליך הארקה בפתיל זינה. ניזון מכשיר מסוג I באמצעות פתיל יהיה מוליך הארקה כלול בתוך הפתיל. 303

14 פרק ו': חובת הגנה בפני חישמול. 34. הגנה גופים מתכתיים בפני חישמול. בכפוף לתקנות אלה יוגנו בפני חישמול כל גופי המתכת במותקן וכל החלקים המתכתיים הקשורים לגופי מתכת כאמור שדם עלול לבוא איתם במגע, לרבות ציוד מסוג ; I 1) צינורות מתכת שבהם מושחלים מוליכים מבודדים; 2) מעטה מתכתי ושריון של כבלים; 3) תלי מתכת המשמשים לנשיאת כבלים חשמליים; 4) מחיצות מתכת, רשתות הגנה ומבנים מתכתיים, נושאי ציוד חשמלי; 5) חלקי מתכת של חדר חשמל או תא חשמל לרבות דלתות מתכת שלהם. 6) 35. פטור חלקי מיתקן מהגנה בפני חישמול. הגנה בפני חישמול אינה דרושה לגופי מתכת אלה: מעטים מתכתיים המגינים על ציוד חשמלי, המוגן בפני חישמול בהתאם לתקנות אלה, כגון ציוד מסוג I כשהוא מוארק או מסוג II או מסוג III; גופי מתכת של ציוד חשמלי שאינם ניתנים לנגיעה, כאשר הם מסוגרים בתוך מעטה מתכתי, המוגן בפני חישמול בהתאם לתקנות אלה; תלי מתכת נושאי כבלים המבודדים בשני קצותיהם בקרבת מקומות החיזוק שלהם; תלי מתכת נושאי כבלים כאשר כל כבל תלוי באמצעות חבקים מבודדים וכן תיל מתכת של כבל נושא עצמו, כאשר בכל מקרה התיל מבודד בקצה אחד לפחות; גופי מתכת של מבטחים, במקומות יבשים ובגובה העולה על 2.3 מטרים מעל הרצפה; גופי מתכת של מונים, מגבילי זמן וממסרים הנספחים למונים, כשהם מורכבים במקומות יבשים על חומר מבדד כנדרש בתקנות החשמל התקנת 6 לוחות במתח נמוך), התשל''ו ; עמודי מתכת ואבזריהם שממתכת, פרט לגופי תאורה, ברשתות חשמל עיליות של חברת חשמל, כשהעמודים ואבזריהם צבועים עד לגובה של 2.8 מטרים לפחות, עמודי בטון ואבזריהם, ובלבד שבידוד המוליכים שעל העמודים האמורים מתוחזק במצב תקין; הוראת פטור זו אינה חלה על עמודים המיועדים לתאורה בלבד, לרמזורים, לשלטי רבות, לשלטי פרסומת וכיוצא באלה; פנסי תאורה ואבזריהם, וכן אבזרי רשת מתכתיים המותקנים על עמודי עץ חומר בלתי מוליך אחר, בגובה העולה על 3.0 מטרים מעל פני הקרקע. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 304

15 פרק ז': אמצעי הגנה בפני חישמול סימן א':,TN-C-S) TN-S) הגנה על ידי איפוס לא ישתמש אשם באיפוס לשם הגנה בפני חישמול אלא לאחר קבלת אישור מבעל הרשת שממנה יוזן המיתקן כי הרשת עומדת בדרישות תקנות 43,.45-,44 בעת ביצוע כל שינוי יסודי ברשת קיימת תותאם הרשת לדרישות תקנות אלה למטרת איפוס. לא ישתמש אדם בהגנה על ידי איפוס ברשת שאינה שייכת לחברת חשמל, אלא בהסכמתה של חברת החשמל בעלת הזכיות באותו שטח, כאשר במבנה או בחצרים נמצאות רשתות חשמל במתח עד 1000 וולט השייכות לחברה האמורה. איסור הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותו מבנה. לא ישתמש אדם במבנה אחד בהגנה על ידי איפוס ובהגנה על ידי הארקת הגנה הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותה רשת. מותר להשתמש בהגנות האמורות בתקנה 37 אותה רשת חלוקה. במבנים נפרדים הניזונים על ידי.38 הארקת יסוד. לא ישתמש אדם בטיפוס במבנה אשר אין בו הארקת יסוד בהתאם לתקנות הארקות יסוד..39 על אף האמור בתקנת משנה א) מותר להשתמש באיפוס במבנה אשר אין בו הארקת יסוד, אם יש לו אלקטרודת הארקה מקומית וקיימת במבנה השוואת הפוטנציאלים כנדרש בתקנות הארקות יסוד, למעט חובת חבור לזיון המבנה; קיימים במבנה צרכנים נוספים המוגנים בשיטת הארקת הגנה TT) תוסב ההגנה אצלם להגנה בשיטה האיפוס. לא ישתמש אדם באיפוס במבנה שבו ההתנגדות בין הארקת היסוד או האלקטרודה המקומית, לבין המסה הכללית של האדמה עולה על 20 אוהם. הארקת מוליך. PEN מוליך PEN של רשת יחובר אל פס השוואת הפוטנציאלים; חיבור זה ייעשה במוליך בעל בידוד בצבע כחול עם סימון, באמצעות שרוול או כיוצא באלה, בצבע צהוב/ירוק לסירוגין בכל קצה, וחתכו יהיה לפחות כחתך מוליך האפס. החיבור לפי תקנת משנה א) לא ייעשה אלא בהיתר מאת בעל הרשת

16 על אף האמור בתקנה 10 לא יותקן, בנוסף לחיבור לפי תקנת משנה חיבור אחר בתוך המבנה בין מוליך האפס N) לבין מוליך הארקה. כל א) 41. אמצעי ניתוק במוליך מחבר. לא יתקן אדם מפסק או אמצעי ניתוק אחר, שניתן להפעילו ללא שימוש בכלים, במוליך המחבר בין מוליך PEN של רשת החלוקה ובין פס השוואת הפוטנציאלים של הארקת היסוד. 42. עכבת לולאת התקלה. עכבת לולאת התקלה לא תהיה גדולה מזו הנדרשת כדי לאפשר פעולת המבטח כאמור להלן: תאפשר עכבת לולאת מותקן מפסק זרם אוטומטי הניתן לכוונון, 1) התקלה Z 1 במקרה של קצר פיתוח זרם I K שיבטיח את הפסקתה של הזינה תוך חמש שניות לכל היותר; מותקנים נתיכים או מפסקים אוטומטיים זעירים, בעלי זרם נומינלי N 2) I שאינם מיועדים לכוונון, תאפשר עכבת לולאת התקלה פיתוח זרם קצר כמפורט בטבלה הבאה, וזאת כדי להבטיח ניתוק המעגל תוך 5 שניות היותר. הטבלה שלהלן מתייחסת למיתקנים בעלי: מתח נומינלי של 230 וולט לאדמה; - נתיכים בעלי אופיין g L בלבד או; - מפסקים אוטומטיים זעירים לפי תקן ישראלי ת''י 745 בעלי - אופיין L בלבד; I K אמפר Z 1 I N אמפר אוהם

17 ט'' הוראות תקנת משנה א) לא יחולו על רשתות חלוקה. 43. מוליך PEN ברשת עילית. חתך מוליך PEN ברשת עילית הבנויה ממוליכים חשופים או כבלים יהיה כנדרש למוליך האפס התקנות החשמל התקנת רשתות חשמל עילית במתח עד 1000 וולט), 7 התשמ 1989 להלן תקנות הרשתות). חתך מוליך PEN ברשת כבלים תת-קרקעית. 44. חתך מוליך PEN ברשת כבלים תת-קרקעית, תלת מופעית וחד מופעית, יהיה לא פחות מ- 10 ממ''ר נחושת או 16 ממ''ר אלומיניום; הייתה הרשת חד-מופעית וחתך מוליך המופע עולה על האמור לעיל, יהיה חתך מוליך PEN כחתך מוליך המופע; הייתה הרשת תלת- מופעית וחתך מוליכי המופעים עולה על האמור לעיל, יהי חתך מוליך PEN לפחות כנדרש בטבלה שלהלן: מוליך PEN ממ''ר מוליך המופע ממ''ר) חתך מזערי של מוליך נאפס. 45. על אף האמור בתקנה 43 מותר, ברשת עילית קיימת, להשתמש באיפוס כאשר חתך מוליך האפס ברשת אינו קטן מ- 16 ממ''ר נחושת או 25 ממ''ר אלומיניום או כאשר ברשת כבלים עילית או תת-קרקעית, חתך מוליך האפס אינו קטן מ- 6 ממ''ר נחושת או 16 ממ אלומיניום. העכבה בין נקודת הכוכב של שנאי לבין המסה כללית) הכללית של האדמה. העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי לבין המסה הכללית של האדמה נמוכה דיה כדי שבמקרה של קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי הזינה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום לשרפת הנתיכים או להפעלת המפסק האוטומטי, המגינים בצד המתח הגבוה של השנאי. ההתנגדות השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם

18 הוראות תקנת משנה א) לא יחולו כל אימת שברשת המתח הגבוה המזינה את השנאי מוארקת נקודת האפס באמצעות סליל כבוי או אמצעי אחר להגבלת הזרם לאדמה. שילוט. בכל מיתקן המוגן באיפוס ייקבע שלט בר-קיימא הנושא כתובת ''מאופס'', קרוב כל האפשר לנתיכים או למפסק האוטומטי בכניסת קו הזינה למבנה. בעל במיתקן או המחזיק בו יקבע את השלט והוא יוחזק במצב תקין בכל עת אופן חיבור מוליך.PEN חיבור בין מוליך PEN של קו הזינה לבין פס השוואת הפוטנציאלים, באיור מס' 1 שבתוספת. ייעשה כמתואר סימן ב': הארקת הגנה.TT) 49. התנגדות האלקטרודה ועיכבת לולאת התקלה. בהארקת הגנה יתקיימו שני אלה: 1) התנגדות החשמלית בין האלקטרודה ומקומית המיועדת להארקת הגנה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; 2) עיכבת לולאת התקלה תהיה כנדרש בתקנה 42. הגנה על ידי זינה צפה.TT) זינה צפה מותרת בתנאי שיותקן, ליד מקור הזינה, משגוח לפקוח על רמת הבידוד המיתקן. התריע המשגוח על ליקוי בבידוד המיתקן יתוקן הליקוי בהקדם. ניתן המשגוח לכוונון, תהיה פעולה זו אפשרית באמצעות כלים בלבד. גישור גופי מתכת נגישים והארקתם כל הגופים המתכתיים של ציוד מסוג I, ביניהם באמצעות מוליך הגנה שיוארק. כולל מקור הזינה, יהיו מגושרים הייתה ההתנגדות בין ההארקה האמורה לבין המסה הכללית של האדמה פחות מאשר 5 אוהם, יכול שסף ההתרעה של המשגוח יהיה כלשהו; הייתה התנגדות כאמור מעל 5 אוהם או שלא נמדדה כלל, יתריע המשגוח כאשר התנגדות הבידוד תרד מתחת לערך של 100 ± 15 אוהם לוולט; המתח הקובע הוא המתח בין המוליכים המיתקן חד-מופעי או המתח בין מופע לנקודת האפס במיתקן תלת-מופעי. בדיקה תקופתית של המשגוח. המשגוח יהיה בפיקוחו של החשמלאי; אמינות פעולת המשגוח תיבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; תוצאות הבדיקה יירשמו ויישמרו בידי בעל המיתקן או מחזיקו. על אף האמור בתקנה 2 מותר שבדיקה כאמור בתקנת משנה א) תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי..52 סימן ד': הפרד מגן. 53. הגבלת הקיבוליות. 308

19 לא ישתמש אדם בהגנה על ידי הפרד מגן אלא במיתקן שבו הזרם הקיבולי בינו לבין מקור הזינה או האדמה קטן במידה שלא יגרום להלם חשמלי מסוכן; קיבוליות נאותה כזו תושג כשהמכפלה של אורך המעגל המופרד במתח המרבי בין שני מוליכים לא תעלה על מאה אלף; בכל מקרה לא אורך המעגל המופרד על 500 מטרים. מקור הזינה ומתחיו. מקור הזינה של מיתקן המוגן על ידי הפרד מגן יהיה אחד מאלה: 1) מקור ראשוני: סוללה, מצבר, גנרטור; 2) מקור משני: שנאי, ממיר. היה מקור הזינה שנאי, הוא יהיה מסוג שנאי מבדל ומתחו הראשוני לא יעלה על מתח נמוך. המתח בין מוליכי המיתקן המוגן לא יעלה על 500 וולט. איסור הארקת שיטה או הארקת הגנה. במיתקן המוגן על ידי הפרד מגן לא תותקן הארקת שיטה או הארקת הגנה. במיתקן כאמור לא יותקן מוליך הארקה במוביל, או כבל הכולל מוליך הארקה. האיסור שבתקנת משנה ב) לא יחול על פתיל הזינה של מכשיר מסוג I הגבלת הזינה. מיתקן לא יזין בו-זמנית יותר ממכשיר אחד. 57 בית התקע. במיתקן המוגן על ידי הפרד-מגן לא יותקן מבית-תקע אחד. קיימת בבית תקע מגעת הארקה, לא יחובר אליה מוליך כלשהו וליד בית יותקן ''זהירות אסור לחבר הארקה''. שלט: מכשיר בעל רכיבים אחדים. מוצר להגן בשיטה הפרד מגן על מכשיר הכולל רכיבים אחרים, כגון מנועים, מתנעים או גופי חימום, אם כל הרכיבים של המכשיר מורכבים על מסד מתכתי אחד או כלולים במעטה רציף אחד וגופי הרכיבים מסוג I מגושרים ביניהם באופן גלווני. הוראות תקנת משנה א) לא יחולו על רכיבים מסוג.II זינה מכשיר זינה מכשיר המוגן על ידי הפרד מגן תיעשה באמצעות פתיל יחיד, מותקנים במוביל אחד בלבדי להם. כבל יחיד או מוליכים 60. אמצעי בטיחות נוספים. במקומות של סכנה מוגברת, מבחינת הלם חשמלי, שבהם המפעיל של מכשיר מיטלטל מסוג I עומד על משטח מתכתי, כגון בתוך מכל או דוד, יותקן גישור מתכתי בין משטח העמידה של המפעיל לבין המכשיר. הגישור הנדרש בתקנת משנה א) ייעשה באמצעות מוליך נחושת גמיש שלם לכל אורכו, בחתך 4 ממ''ר לפחות; מוליך כאמור לא יהיה כלול בפתיל הזינה ויהיה נתון לביקורת חזותית לכל אורכו, כולל חיבוריו. 309

20 מקור הזינה למקומות כאמור בתקנת משנה המוגברת. א) ימוקם מחוץ למקום הסכנה 61. תקינות בידוד המותקן. הבידוד של המיתקן המוגן על ידי הפרד מגן יוחזק במצב תקין בכל עת; בבידוד, אין להשתמש במיתקן עד לתיקון הבידוד. נתגלה ליקוי סימן ה': מתח נמוך מאוד 62. מקור הזינה. מקור הזינה של מתח נמוך מאוד יהיה כאמור בתקנה 54. היה מקור הזינה שנאי, יהיה הוא מסוג שנאי מבדל; היה הוא שנאי מיטלטל הוא יהיה מסוג.II המתח הראשוני של השנאי לא יעלה על 250 וולט לאדמה. 63. הפרדה בין השיטות. שיטה במתח נמוך מאוד המוזנת ממקור משנע תהיה נפרדת באופן גלווני, מהשיטה המזינה את המקור. 64. איסור התקנת הארקת שיטה או הארקת הגנה. במיתקן המוגן במתח נמוך מאוד לא תותקן הארקת שיטה או הארקת הגנה. במיתקן כאמור מותר לחבר גופי מתכת של ציוד מסוג III עם גופי מתכת של ציוד הניזון ממתח נמוך. 65. רמת הבידוד. ניזון מיתקן, המוגן על ידי מתח נמוך מאוד, במתח העולה על 24 ואבזריו מבודדים לרמת בידוד של 25 וולט לפחות. וולט, יהיו מוליכיו 66. הצטלבות עם קווים למתח גבוה או נמוך. הצטלבות בין קו למתח נמוך מאוד לבין קו למתח נמוך או למתח גבוה תהיה כנדרש בתקנות הרשתות. 67. אי חליפות של תקעים ובתי-תקע. תקעים ובתי-תקע למתח נמוך מאוד במיתקן יהיו בלתי חליפים עם תקעים למתחים אחרים באותו מיתקן. ובתי-תקע סימן ו': מפסק מגן הפועל בזרם דלף. 68. הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן. מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול במקרים אלה בלבד: 1) באתר בניה, בקרון מגורים, במבנה ארעי או המיתקן ארעי אחר; 310

21 במבנה שבו השתמשו בהגנה על ידי הארקה TT) ומסיבה כלשהי הגנה כאמור אינה ממלאה אחר דרישות תקנות אלה ולא ניתן להשתמש במיתקן כאמור בהגנה על ידי איפוס,TN-C-S) ;TN-S במבנה שבו קיימת הארקת יסוד כאשר לא ניתן לבצע בו איפוס ) TN-C-S ועכבת לולאת התקלה או ההתנגדות למסה הכללית של אדמה אינן מאפשרות הגנה על ידי הארקת הגנה ;TT) בגופי תאורה המותקנים על עמודים העשויים מחומר מוליך; במתקנים אחרים שהתיר המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. אופו ההתקנה וזרם הפעלה של מפסק מגן. 2) 3) 4) 5).69 מוגן מיתקן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית, יהיה מפסק זה מותקן כמפסק בטור עם מפסק ראשי וזרם ההפעלה הנומינלי שלו יהיה 0.03 אמפר לפחות. ראשי או 70. עכבת לולאת התקלה והאלקטרודה המקומית. עכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה דיה כך שבזמן החיבור בין מופע להארקה יתפתח זרם קצר פי עשר לפחות מזרם ההפעלה הנומינלי של מפסק המגן או, לחלופין, כדי ההתנגדות בין האלקטרודה של המיתקן לבין המסה הכללית של האדמה ) E R) לא תעלה על הערך המתקבל מהנוסחה: R E = מתח בין מופע לאדמה U זרם הפעלה באמפרים של מפסק מגן,U=24V במיתקנים שבהם קיימת סכנה מוגברת, במיתקנים אחרים.U=50V כגון בחצרים רפואיים או חקלאיים 71. הפסקת הזינה. מפסק מגן המגן על מעגלים סופיים חייב להפסיק מהזינה את כל מוליכי המופעים ואת מוליך האפס. מפסק מגן המגן על קווים יכול שלא יפסיק את מוליך האפס. מפסק מגן לא יפסיק את הארקה. 72. בדיקה תקופתית של מפסק מגן. כושר פעולתו של מפסק מגן ייבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; על אף האמור בתקנה 2 מותק שבדיקה כאמור תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי. נמצא מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית במצב בלתי תקין, ינותק המיתקן שעליו הוא מגן מהזינה עד לתיקונו או החלפתו. סימן ז': בידוד מגן. 311

22 73. הגנה על ידיד בידוד מגן. לא ישתמש אדם בהגנה על ציוד חשמלי בבידוד מגן אלא אם כך הציוד הוא מסוג II ומסומן בסימן. 74. איסור הארקה. ציוד מסוג II לא יוארק; פתיל או כבל זינה של ציוד כאמור לא יכלול מוליך הארקה. 75. תקינות הבידוד. בידוד מגן המשמש כהגנה בפני חישמול יהיה להשתמש בציוד עד לתיקון הבידוד. תקין בכל עת; התגלה ליקוי בבידוד, אין פרק ח': הוראות שונות 76. תקינות מערכת ההארקה ואמצעי ההגנה בפני חישמול. מערכת ההארקה ואמצעי ההגנה בפני חישמול יהיו במצב תקין ויעיל בכל עת; נתגלו ליקויים במערכת ההארקה או באמצעי ההגנה בפני חישמול, יופסק המיתקן הלקוי או החלק הלקוי שלו או המכשיר הלקוי עד לתיקון התקלה, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה. 77. בדיקות מערכות הארקה במיתקנים לייצור וחלוקת חשמל. מערכות הארקת השיטה והארקת ההגנה במיתקן לייצור וחלוקת חשמל ייבדקו לעניין קיום הוראות תקנות אלה לפני הפעלת המיתקן ולאחר מכן אחת לשש שנים לפחות. 2) 3) על אף האמור בתקנת משנה א), אין צורך בבדיקה תקופתית השל ההתנגדות למסה הכללית של חברת חשמל שבה מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: 1) יש בה לפחות 5 הארקות במוליך האפס N) או במוליך PEN בנוסף להארקת השיטה או כאשר הרשת היא בכבלים תת קרקעיים; במקרים כאמור ניתן להסתפק בבדיקה חזותית של חיבורי הארקה בלבד, אחת לחמש שנים; ההתנגדות השקולה בין מוליך האפס N) או מוליך PEN לבין המסה הכללית של אדמה נמדדת אחת לחמש שנים לפחות בנקודה כלשהי ואינה עולה על 2 אוהם; נעשית בדיקה חזותית בלבד אחת לחמש שנים לפחות, של חיבורי הארקה. 78. בדיקת הארקה של מיתקן צריכה. במתקני צריכה, בהם קיימת סכנה של איכול מוגבר של האלקטרודה, תימדד התנגדות למסה הכללית של האדמה וכן תבוקר שלמות מוליך הארקה בחלקו הנראה לעין, אחת לחמש שנים לפחות. 312

23 א'' ד'' 79. בדיקת מערכות הארקה ואמצעי הגנה. מערכות הארקה ואמצעי הגנה בפני חישמול במיתקן צריכה ייבדקו לפני הפעלת המיתקן או לאחר שינוי יסודי במיתקן וכן בכל בדיקה של המיתקן. בבדיקה יבוקר אם התקיימו הוראות תקנות אלה במערכת ההארקה ובאמצעי ההגנה בפני חישמול. תוצאות הבדיקה רישומן ושמירתן. תוצאות הבדיקה של מיתקן לייצור ולחלוקת חשמל לפי תקנה 77 יירשמו ויישמרו בידי הבודק, בעל המיתקן או מחזיקו. תוצאות הבדיקה במיתקן צריכה לפי תקנון 78 ו- 79 יירשמו בידי בודק המיתקן לפני הפעלתו הראשונה ובבדיקות התקופתיות; הרישומים יישמרו בידי הבודק או בעל המיתקן או מחזיקו. אחריות חובה המוטלת לפי תקנון אלה יראו אותו כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעלו, על מחזיקו או על מפעילו, הכל לפי העניין, והוא כאשר אין כוונה אחרת משתמעת. 82. תחולה. תחולה אלה יחולו על 1) כל מיתקן חשמלי שהותקן לאחר תחילתן; 2) כל שינוי יסודי שייעשה לאחר תחילתן במיתקן שהיה קיים לפני תחילתן; לעניין פסקה זו ''שינוי יסודי'' שינוי במיתקן הנעשה לשם הגדלת מבטח המיתקן או שינוי בשיטה ההגנה של המיתקן. - בפני חישמול במתח עד 1000 התשמ וולט), 83. ביטול. תקנות החשמל הארקות השיטות הגנה בטלות. 84. תחילה. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. 85. הוראות מעבר. על אף האמור בתקנה 84 מותר לפעול לפי תקנות אלה בלבד החל ציום פרסומן. ה' בתמז התשנ יובל נאמן שר האנרגיה והתשתית 17) ביוני

24 ד'' תקנות החשמל הארקות יסוד) התשמ''א * בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי הגדרות. 1. בתקנות אלה ''אלקטרודת הארקת יסוד'' ביניהם; 1, אני מתקין תקנות אלה; חלקי פלדה הטמונים ביסוד של המבנה, המחוברים ''הארקת יסוד'' מערכת הכוללת אלקטרודת הארקת יסוד, טבעת גישור, פס השוואת הפוטנציאלים ומוליך הארקה המחבר טבעת גישור א פס השוואת הפוטנציאלים; ''חישמול'' הופעה באקראי של מתח חשמלי במקום שאינו מיועד לכך; חשמלאי'' בעל רשיון לביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל והתקנות שלפין; ''טבעת גישו טבעת מתכתית המגשרת בין חלקי אלקטרודת הארקת יסוד והיא חלק ממנה; ''לוח'' מסד וציוד חשמלי המורכב עליו לפיקוד ולפיקוח על מיתקן חשמלי; ''לוח ראשי'' לוח הניזון ממקור האספקה של המיתקן במישרין לפיקוד ולפיקוח על מיתקן המחובר אליו, בשלמותו; ''לולאת תקלה'' או ''מעגל הארקה'' מסלול זרם התקלה ממקור הזינה דרך מוליכי הזינה, מוליכי הארקה, הארקת יסוד, המסה הכללית של האדמה, הארקת שיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, המחוסרים זה לזה בטור או במקביל, ושדרך מסלול זה עובר זרם תקלה או זרם פחת; ''מוליך הארקה'' מוליך המחבר את גופי מתכת החייבים בהארקה או נקודת השיטה המיועדת להארקה לאלקטרודת הארקת יסוד, במישרין או באמצעות פס השוואת הפוטנציאלים; ''מוליך חיבו מוליך המחבר את השירותים המתכתיים הלא חשמליים של המבנה אל פס השוואת הפוטנציאלים או א פס הארקה; ''מיתקן חשמלי'' או ''מיתקן'' מיתקן המשמש לייצור חשמל, הולכתו, צריכתו או שינויו טרנספורמציה), לרבות מכונות, מצברים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל הקשורים במיתקן; ''מיתקן ביתי'' יתקן במבנה המיועד למגורים, למסחר או למשרדים או מבנה שתנאי השימוש במיתקן החשמלי ורמת הבטיחות שלו דומים לאלה המיועדים לדירות מגורים; ''מנהל'' מנהל עניני החשמל; ''פס הארקה'' או מוליכי הארקה; ''התקן הארקה'' פס או התקן המשמש לחיבור או לניתוק של 314

25 ד ד ה ח'' ''פס השוואת פוטנציאלים''- יכול לשמש גם כפס הארקה. פס שאליו מתחברים מוליכי הארקה ומוליכי חיבור, פס זה 2. התקנת הארקת יסוד. לא תותקן הארקת יסוד אלא בהתאם לתקנות אלה. כל מבנה אשר לו יסודות באדמה יצויד בהתאם יסוד. על אף האמור בתקנת משנה ב) אין חובה להתקין הארקת יסוד בתוספת למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת הארקה הקיימת במבנה. התקנת אלקטרודת הארקת יסוד ומוליך הארקת בקטע שבין אלקטרודת הארקת יסוד לבין פס השוואת פוטנציאלים לא תבוצע אלא בידי חשמלאי או בפיקוחו. התקנת פס השוואת פוטנציאלים או מוליכי חיבור או מוליכי הארקה, לרבות החיבורים ביניהם, לא תבוצע אלא בידי חשמלאי. מבנה אלקטרודת הארקת יסוד. אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה: מפס פלדה בעובי 3.5 מ''מ לפחות וחתכו 100 ממ''ר לפחות; 1) ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ''מ לפחות; 2) מפלדת הזיון של המבנה בקוטר 10 מ''מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות תקנת משנה ב) 5). 3) טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה ותהיה מפס או ממוט פלדה שהוטמנו במיוחד למטרה זו או מפלדת הזיון של המבנה עצמו; 1) במישור האופקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה; 2) במידות של 3.5 מ''מ לפחות העובי ו- 100 ממ''ר לפחות החתך אם הטבעת מפס פלדה, ובקוטר 10 מ''מ לפחות אם היא ממוט פלדה עגול; 3) סגורה, זולת אם נתקבל אישור בכתב מאת המנהל להתקין טבעת גישור פתוחה ; במקרה של מבנה בצורת '' מותר לסגור את טבעת הגישור על 4) ידי מוליך נחושת מבודד בחתך 25 ממ''ר לפחות, טמון באדמה; טמונה בבטון אשר יעמוד בתקן ישראלי ת''י 466 ''חזקת הבטון'' בנוגע לכמות הצמנט ולעובי שכבת הכיסוי; 5) מוחזקת באופן יציב על ידי מחזיקים ותישמר כך בעת יציקת הבטון; 6) בעלת רציפות חשמלית של חלקיה כמפורט בתקנה 4; 7) מותקנת כשהצלע הארכה של חתך שלה אנכית אם היא מפס פלדה. 8) יותקן חיבור חשמלי בהתאם לתקנה 41) בין טבעת הגישור ופלדת הזיון האנכי של המבנה החודר לאדמה בבטון, כגון כלונס או יסוד עובר. כאשר המבנה הוא מסוג ''קונסטרוקציה מפלדה''

26 ח ט ו ז ה חלקי פלדה המגשרים בין עמודי פלדה יכולים לשמש כטבעת גישור, בין אם הם נמצאים מתחת לפני הקרקע ובין אם נמצאים מעל פני הקרקע; אין חובה שהחלקים המגשרים יהיו מכוסים בבטון. 1) 2) נמצאת נקודה כלשהי של המבנה במישור טבעת הגישור במרחק העולה על 10 מ' ממנה, יותקן גישור בין חלקי טבעת זו כך שכל נקודה במבנה לא תהיה מרוחקת יותר מ- 10 מ' מהטבעת. קיימת ביסוד מבנה שכבה המבודדת אותו באופן חשמלי מהאדמה, תותקן טבעת גישור נוספת, שתהיה - 1) בתוך שכבת בעובי 15 ס''מ לפחות בקרקע שאינה קורוזיבית, ו- 20 ס לפחות בקרקע קורוזיבית; תכולת הצמנט בשכב מיוחדת זו תהיה לפחות 300 ק''ג למטר מעוקב בקרקע שאינה קורוזיבית ו- 400 ק''ג לפחות בקרקע קורוזיבית; 3) מחוברת בשני חיבורים לפחות אל טבעת גישור הנמצאת ביסוד המבנה; חיבורים אלה יהיו מרוחקים ככל האפשר זה מזה ויבוצעו כנדרש בתקנה.1)4 החיבור בין חלקי טבעת הגישור דרך תפר התפשטות משני עברי התפר, יהיה מפס פלדה כפיף בעל גמישות, שמידותיו יהיו לפחות כמידות הטבעת לפי תקנת משנה.3) לטבעת גישור תוצא יציאת חוץ אחת לפחות מכל צד של המבנה; היציאות ישמשו לחיבורים של הגנה נגד ברקים, לאלקטרודה נוספת, למבנה אחר, להארקת תורן של אנטנה ולמיתקנים אחרים החייבים חיבור לאלקטרודת הארקת יסודי; חתך היציאות יהיה כנדרש בתקנת משנה א) 1) או 2). המעברים דרך תפר התפשטות ויציאות חוץ ייעשו במקום נוח לגישה וחלקיהם החשופים יוגנו בפני שיתוך. הבטחת רציפות חשמלית. 4. החיבורים בין חלקי טבעת גישור ובין טבעת הגישור ופלדת הזיון יבטיחו רציפות חשמלית נאותה; וכן החיבורים בין חלקי טבעת הגישור יהיו בריתוך או בהדקים מיוחדים 1) או בסמרור או בברגים; ייעשו כאשר טבעת הגישור אינה חלק מפלדת הזיון של המבנה, 2) חיבורים בין הטבעת לבין פלדה הזיון במרחקים שלא יעלו על 5 מטרים בין חיבור לחיבור; יובטח קשר גלווני בין טבעת הגישור לבין הזיון של קורה, בין בטבעת 3) הגישור לבין הזיון של יסודות ובין טבעת הגישור לבין הזיון של יסוד העובר, שיהיו מפלדת עגולה בקוטר 6 מ''מ לפחות או בקשירה בחוט פלדה; אין חובה לגשר בין פלדה הזיון של רצפה ובין טבעת הגישור. 4) 5. מוליכי הארקה. מוליך ההארקה בקטע שבין טבעת הגישור לבין פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מפלדה ובמידות מזעריות כנדרש בתקנה 3 1) או 2), לפי העניין; המוליך יהיה שלם לכל אורכו ויותקן בתוך קירות המבנה; אם לא נתאפשרה התקנה בתוך קירות המבנה, הוא יוגן בפני שיתוך ופגיעות מכניות. 316

27 ד ד ו ה ד חיבור המוליך לטבעת הגישור ייעשה בריתוך באורך 3 ס''מ לפחות. מוליך הארקה המחבר יותר מלוח ראשי אחד מוליך הארקה ראשי כמתואר באיור ג' בנספח ט') יהי בחתך של 10 ממ''ר לפחות ושלם לכל אורכו. במבנה בן 4 קומות ומעלה יותקן מוליך נוסף במקביל למוליך ההארקה הראשי להלן מוליך מקביל) שיהיה אחד מאלה: מוליך פלדה אנכי הטמון בבטון המבנה, המהווה חלק מזיון המבנה טבעת גישור אנכית) ואשר ימלא אחר כל הדרישות הקיימות לגבי טבעת גישור; מוליך נחושת בעל חתך שווה לפחות לזה של מוליך ההארקה הראשי. 1) 2) בכל קומה רביעית וכן בקומה העליונה של המבנה ייעשה חיבור בין המוליך המקביל לבין מוליך ההארקה הראשי; היה המוליך המקביל מוליך הפלדה האנכי טבעת גישור אנכית) יהיה החיבור אל היציאה כדוגמת יציאת חוץ מטבעת גישור לפס השוואת פוטנציאלים. מוליכי הארקה לחלקי מתכת של תורן אנטנה או של קולט ברקים יהיו לפי התקן ויחוברו ליציאות חוץ מטבעת הגישור, כאמור בתקנה 3 ה ). מבנה פס השוואת הפוטנציאלים. פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מאחת מאלה - 1) מנחושת שמידותיה 4 מ''מ עובי לפחות ו- 40 מ''מ רוחב לפחות; 2) מסגסוגת המכילה לפחות 50% נחושת ובחתך של 160 ממ''ר לפחות..6 פס השוואת הפוטנציאלים לפי תקנת משנה א) 2 ) השוואת הפוטנציאלים לפי תקנת משנה א) 1 ) לפחות. יהיה בחוזק מכני של פס בפס השוואת הפוטנציאלים יותקנו ברגי חיבור למוליכי הארקה ולמוליכי חיבור כמספר המוליכים המחוברים אליו בתוספת שני ברגים לפחות, אבל לא פחות משבעה ברגי חיבור לכל פס; מוליכי הארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאלים בבורג נפרד ובמרחק מה זה מזה. 7. התקנת פס השוואת הפוטנציאלים. פס השוואת הפוטנציאלים יותקן בתוך מבנה, על קיר או בלוח חשמל, במרחק של 4 ס''מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן; הוא יהיה יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של החברה הציבורית המספקת חשמל למבנה. אם קיימת יותר מכניסה אחת של אספקת חשמל יותקן פס השוואת הפוטנציאלים לכל כניסה. אם קיימת סכנה לפגיעות מכניות, הכבה מאליו. יוגן הפס במכסה מחומר בלתי דליק או הפס יותקן בגובה 1.80 מ' עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס מוגן בפני פגיעות מכניות מותר שגבהו יהיה 0.50 עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס 317

28 ד ה מותקן בחדר שהכניסה אליו מותרת לחשמלאי בלבד או בלוח החשמל מותרת ההתקנה בכל גובה. בין פס השוואת הפוטנציאלים לבין ההבטחה הראשית של החברה הציבורית לאספקת חשמל יותקן מוביל בקוטר 29 מ''מ לפחות, אלא הם נמצאים בתוך לוח אחד. 8. חיבורים אל פס השוואת הפוטנציאלים. אל פס השוואת הפוטנציאלים יחוברו באמצעות מוליכי חיבור נפרדים השירותים המתכתיים הבאים הנמצאים בתוך המבנה: אלקטרודת הארקת יסוד; 3) כניסה ראשית של צנרת מים קרים; 4) כניסה ראשית של צנרת ביוב; 5) צנרת ההסקה המרכזית והמים החמים; 6) כניסה צנרת גז מרכזית; 7) צנרת לאוויר דחוס; 8) הארקת הגנה של גנרטור, או ממיר; 9) הארקת שיטה של גנרטור, שנאי או ממיר; 10) מסילות של מעליות; 11) תעלות מתכתיות של מיזוג אוויר מרכזי; 12) הארקת מיתקן טלפון; 13) כל שירות מתכתי אחר במבנה. 14) 9. מוליך חיבור. מוליך חיבור יהיה בחתך של 10 ממ''ר לפחות ויכול שיהיה ללא בידוד; היה מוליך החיבור בעל בידוד, יהיה זה בצבע צהוב/ירוק כנדרש לגבי מוליך הארקה. 10. השוואת פוטנציאלים במיתקן ביתי. במיתקן ביתי יותקן בלוח ראשי פס הארקה שאליו יחובר צינור המים הקרים של המיתקן; החיבור ייעשה על ידי מוליך נחושת בחתך 2.5 ממ''ר לפחות כאשר הוא במוביל, או בחתך של 4 ממ''ר לפחות כאשר הוא אינו במוביל. 11. תכנון וסימון. תכנון הארקת היסוד ייעשה בידי מי שתכנון את המיתקן החשמלי של המבנה. אלקטרודת הארקת היסוד, טבעת הגישור, מיקום פס השוואת הפוטנציאלים ומוליך הארקה בקטע בין טבעת הגישור ופס השוואת הפוטנציאלים יסומנו בתכניות של המבנה, לפי נספחים א' עד י' לתקנות אלה. פס השוואת הפוטנציאלים, מוליכי חיבור ומוליכי הארקה יסומנו בתכניות החשמל של המבנה, לפי נספחים א' עד י' לתקנות אלה. 12. בדיקת הארקות יסוד. הארקת יסוד תיבדק לפני הפעלת המיתקן ובכל בדיקה של המיתקן, לרבות בדיקה חזותית, ותוצאותיהן יירשמו בידי הבודק בתעודות בדיקה ויישמרו בידי בעל המיתקן או מחזיקו. 318

29 ב'' א'' ח'' עכבת אימפדנס) לולאת התקלה תימדד דרך הארקת היסוד כשזו מנותקת מפס השוואת הפוטנציאלים. 13. שמירת דינים. הארקות או הגנות אחרות) 14. ביטול. בטלות. 3 הוראות תקנות אלה באות להוסיף על תקנות החשמל 2 התשכ תקנות החשמל ארקות יסוד), התשל תחולה ותחילה. תקנות אלה יחולו על כל מבנה שיסודותיו באדמה והוקמו לאחר תחילתן. תחילתן של תקנות אלה ששה חורשים מיום פרסומן. ג' בתמוז תשמ 5 ביולי 1981) חמ' 382-3) יצחק מודעי שר האנרגיה והתשתית 319

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי ISSN 07938152 מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחידות לקירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר ובעיבוי מים הנחיית

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' תאור פעולת המערכת...7 פרק :2 תאורה... 9 מבוא לפרק תופ

תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' תאור פעולת המערכת...7 פרק :2 תאורה... 9 מבוא לפרק תופ תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' 1...6 תאור פעולת המערכת...7 פרק : תאורה... 9 מבוא לפרק... 10 תופעת הסטרובוסקופיה... 10 שלבים בתכנון תאורת פנים...10

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - nisui5.doc

Microsoft Word - nisui5.doc ניסוי 5: מדידות בשנאי הספק מטרת הניסוי מדידת הפרמטרים של מעגל התמורה של השנאי. מדידת הפסדים בשנאי. מדידת אופייני העמסה ונצילות של שנאי..1 1.1 1. 1.3 ספרות Sith R.J., Circuit, Device and Syte, John Wiley

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

18

18 רשויות ומשפט מנהלי רישוי רישוי עסקים תנאי תברואה תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 0 סעיף

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

6645.indd

6645.indd תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח- 2008 תיקון תקנה 1 הוספת תקנה 17 א הוספת תוספת חמישית בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 1 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

ניסויים במערכות הספק פיקוד ובקרה כתבו וערכו: משה בלומנפלד וצבי גלברד מהדורה /90/19/1 תוכן עניינים 2 הקדמה עמ' ניסויים במעגלים ביתיים - מערכות הספק מס'

ניסויים במערכות הספק פיקוד ובקרה כתבו וערכו: משה בלומנפלד וצבי גלברד מהדורה /90/19/1 תוכן עניינים 2 הקדמה עמ' ניסויים במעגלים ביתיים - מערכות הספק מס' ניסויים במערכות הספק פיקוד ובקרה כתבו וערכו: משה בלומנפלד וצבי גלברד מהדורה /9/9/ תוכן עניינים הקדמה עמ' ניסויים במעגלים ביתיים - מערכות הספק מס' מקצוע /9// / ניסוי מס' : מעגל נורת ליבון ונורת פלורסנט

קרא עוד