Microsoft Word _INTERNET.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word _INTERNET.doc"

תמליל

1 מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי קרבה למבנים קרבה לחצרות מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים, רמזורים וכו' מרחקים למתקני גז, דלק, נפט, גפ"מ: תחנות תדלוק, חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ פתחי צנרת של גז טבעי מרחקים לצינורות של: נפט דלק, גזים דליקים, מים, ביוב וכו' מרחקים לכבישים או גשרים קרבה לרכבל מרחקים לגורמים מזהמים מרחקים לעצים וצמחייה ביצוע עבודות בקרבת קווי חשמל ריכוז מרחקים והגבלות בהתקרבות לקווי מתח עליון ועל עליון... 11

2 1. כללי כלל זה דן במסירת מידע על הקרבה המותרת של מתקנים שונים לקווי חשמל במתח עליון ובמתח על המבטיחים את בטיחות הציבור, את אמינות הקווים העיליים, ואת הבטיחות בעבודה בקרבת מוליכים חיים. מידע זה מתבסס על תקנות הבטיחות בעבודה, חוק הקרינה הבלתי מייננת. נוהלי (חח"י), תכנון מתקן/מבנה, ביצוע עבודות מתחת ובקרבה לקווי חשמל ובתחום ההשפעה המוגדר כמעבר הקווים בתוכניות האישור ותוכניות מיתאר מתח עליון, מחייב פניה לחח"י לבקשת אישור. המידע בנוהל זה הוא מידע מקדים לגבי התנאים, המותר והאסור בקרבה לקווים. בנוסף, בשלב הקמת המתקן/המבנה חובה לעבוד לפי חוק בטיחות בעבודה ותקנותיה. 2. קרבה למבנים 2.1 המצאות מבנים מאוכלסים כמו: בתי מגורים, מבנים למסחר, מפעלי תעשייה, מבני ציבור, מבני חינוך, מלונות, בתי-חולים, הבראה וכו' מתחת לקווי מתח עליון ועל. מרחק החלק הקרוב ביותר של המבנה לציר הקו יהיה לפחות 20 מ' בקווי 161 ק"ו ו- 35 מ' בקווי 400 ק"ו, תכנון מבנים בקרבת קווים מחייב לפנות למתכנן חברת החשמל לקבלת אישור. ניתן לאשר הקמת מבנים בודדים שאינם מיועדים לאכלוס, נמוכים בגובה עד 4 מ', שאינם משמשים למגורים, נוכחות אנשים בהם דלילה כגון:סככות, מבנים לחניית מכוניות, מבני שירותים, מבנים לציוד חשמלי, בתי קירור, מבנים חקלאים מתחת לקווי מתח עליון ועל. במקרים מיוחדים מותרת בניית מבנים כנ"ל בגובה העולה על 4 מ'. הנ"ל כפוף לבדיקות ואישור גורם מוסמך בחברת החשמל. המצאות מבנים המכילים חומרים מסוכנים המסכנים את הקו מבחינת פיצוץ או דליקה כגון: מבנים לאחסון חומרי נפץ וכו' מתחת לקווי מתח עליון ועל. המרחק האופקי של מבנים אלה מציר הקו: ל- 161 ק"ו - 55 מ', ל- 400 ק"ו - 80 מ' ניתן להקטין את המרחק הנ"ל בתאום עם המתקנים, סוגי החומרים מאוחסנים. חח"י, ובהתחשב בדרישות הבטיחות של מבנים בנויים מחומרים מוליכים (פלדה, בטון מזוין) בתחום פרוזדור קווי החשמל חייבים להתחבר למערכת הארקה לפחות ב- 2 נקודות. 2.4 בטבלה מס' 1 מוצגים מרחקים מינימאליים למעבר קווים בקרבת המבנים. טבלה מס' 1- מעבר קווים מעל ובקרבת מבנים

3 מס' סעיף הנושא וציור מרווח אווירי מזערי תיאור המרווח ותנאי קביעתו גודל המרווח (מ') וסימונו 400 ק "ו 161 ק "ו אסור המצאות המבנים מתחת לקווי מתח עליון ועל. מבנים מאוכלסים מרווח אופקי בין חלק הקרוב ביותר של המבנה לציר הקו מבנים מאוכלסים מציר הקו עד מרווח אופקי מבנים לאחסון חומרים 2.3 המבנה. מסוכנים. 3. קרבה לחצרות הימצאות חצרות של מוסדות חינוך, בתי-ספר וגני ילדים מתחת לקווי מתח עליון ועל. המרחק האופקי המרבי מציר הקו לגבול החצר יהיה 20 מ' ל 161 ק"ו, 30 מ' ל 400 ק"ו. במקרים מיוחדים ניתן להקטין את המרווח, הנ"ל מותנה באישור גורם מוסמך בחברת החשמל. 3.1 עקרונית מותרת הימצאות מגרשי באישור מתכנן חברת החשמל. משחקים מתחת למוליכי מתח עליון ועל, מותנה הימצאות מתקני המשחקים מתחת למוליכי מתח עליון ועל. המרחק המזערי בין נקודה כלשהי במתקן המשחקים לציר הקו יהיה מ' לקווי 400 ק"ו, מותנה באישור חברת החשמל. 161 ק"ו ו לקו 15 מ' 3.3 המצאות בריכות שחיה המיועדות לציבור הרחב, אצטדיוני ספורט ומגרשים המיועדים להתכנסות המונים מתחת לקווי חשמל מתח עליון ועל. 3.4 המצאות שטחי אחסון פתוחים המכילים חומרים מסוכנים המסכנים את הקו מבחינת פיצוץ או דליקה כגון: שטחים לאחסון בלוני גז דליק דחוס, מתחת לקווי חשמל מתח עליון ועל. המרחק האופקי של חומרים אלה מציר הקו: ל- 161 ק"ו - 55 מ', ל- 400 ק"ו - 80 מ'. 3.5 ניתן להקטין את המרחק הנ"ל מותנה בתאום ובאישור חברת החשמל.

4 עקרונית, מותרת הימצאות מגרשי ספורט, בריכות שחיה המיועדות למספר אנשים מצומצם, בתי-עלמין, מגרשי חנייה, שטחי אחסון פתוחים לאחסון חומרים לא דליקים (עד גובה של 3 מ') מתחת לקווי מתח עליון ועל. הנ"ל מותנה באישור מתכנן חברת החשמל. אחסון החומרים במחסן פתוח בגובה עולה על 3 מ' מותנית באישור חברת החשמל. במקרה שמתוכננת גדר מפלדה חוצת קווי מתח עליון ועל, יש להאריק את הגדר לפחות בנקודה אחת גדרות מתכת ארוכות המקבילות לקו מתח עליון יש להאריק מול כל עמוד חשמל. אם המרחק בין הקו לגדר גדול יותר מאורך הגדר, אין צורך בהארקה. טבלה מס' - 2 מעבר קווים מעל החצרות מס' סעיף הנושא מגרשי משחקים אך לא מעל מתקני משחקים. מתקני משחקים מגרשי ספורט, בריכות שחייה, מגרשי נופש המיועדים למס' מצומצם של האנשים. מגרשי חנייה, שטחי אחסון פתוחים לאחסון חומרים לא דליקים (לאחסון עד גובה של 3 מ'), בתי-עלמין. שטחי אחסון פתוחים המכילים חומרים המסכנים את הקו מבחינת דליקה או פיצוץ. מרווח אווירי מזערי גודל המרווח (מ') תיאור המרווח ותנאי קביעתו וסימונו 400 ק"ו 161 ק"ו - - בדיקת מותנה באישור חברת חשמל המרחק המזערי בין מוליך לבין נקודה כלשהי במתקן - - מותנה באישור חברת חשמל מותנה באישור חברת חשמל המרווח האופקי מציר לחומרים אלה

5 . 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים, רמזורים וכו'. הצבת עמוד תאורה תהיה כך שמרווח מזערי אווירי בכיוון כלשהו בין מוליכים למתקן גם במקרה של נפילתו יהיה לא פחות מ- גובה המתקן מ' ל- 161 ק"ו וגובה המתקן מ' ל- 400 ק"ו. במקרים מיוחדים בהם אין אפשרות לקיים את בבדיקה ואישור גורם מוסמך בחברת החשמל. הנ"ל, הצבת המתקן תהיה מותנית 5. מרחקים למתקני גז, דלק, נפט, גפ"מ: תחנות תדלוק, חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ פתחי צנרת של גז טבעי המצאות מתקני גז, דלק, נפט, גפ"מ ותחנות תדלוק, חוות מיכלים לנפט מסוג א', ב', ג' וחוות מכלי גפ"מ וגז טבעי מתחת לקווי מתח עליון ועל. המרחק המזערי האופקי לגבול המתקן ממוליך תהיה 10 מ' לקווי 161 ק"ו ו 20 מ' ל 400 ק"ו (בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) לתחנות תדלוק). המרחק האופקי ממוליך עד לפתח מילוי או פתח אוורור או ליחידת ניפוק של המיכל או מפתחי צנרת וממתקני שינוי לחץ של גז טבעי יהיה: לנפט מסוג א' - יהיה 25.0 מ' ל- 161 ק"ו ו- 35 מ' ל- 400 ק"ו. לנפט מסוג ב', ג' - יהיה 15.0 מ' ל- 161 ק"ו ו- 25 מ' ל- 400 ק"ו. בתחנות תדלוק, סטייה ממרחקים אלה תהיה כפופה לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) לתחנות תדלוק ולאישור המפקח הראשי ומותנית באישור חברת החשמל. טבלה מס' 3 מעבר קווים על יד תחנות תדלוק, חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ, פתחי צנרת גז מס' סעיף מרווח אווירי מזערי הנושא תיאור המרווח ותנאי גודל המרווח (מ') קביעתו וסימונו 161 ק"ו 400 ק"ו מתקני גז, דלק, תחנות תדלוק, חוות מיכלים המצאות לנפט מסוג א', ב', ג', חוות מכלי גפ"מ וגז טבעי. מתחת ל פתח מילוי, פתח אוורור או פתחי צנרת של גז טבעי או מתקן שינוי לחץ, יחידת ניפוק מרכז המשאבה לנפט מסוג א' כנ"ל לנפט סוג ב', ג' ועלקווי מתח עליון מרווח אופקי ממוליך לגבול המתקן מרווח אופקי ממוליך

6 מרחקים לצינורות של: נפט דלק, גזים דליקים, מים, ביוב וכו' צינורות תת קרקעיים זווית הצטלבות של צנרת נפט, גז, מיוחדים ניתן להקטין את הזווית. ההצטלבות עם צנרת ביוב ומים. דלק עם קו תהיה לא פחות מ- 60 מעלות. במקרים מותנה באישור חברת החשמל, אין הגבלה לזווית.1 המרחק בין צינורות דלק, נפט, גז לבין ציר הקו בהצטלבות או בהתקרבות או בין מתקן הארקה של קו חשמל יהיה לא פחות מ- 15 מ' לקווי 161 ק"ו ו 20 מ' לקווי 400 ק"ו.במקרים מיוחדים ניתן להקטין את המרחק, בתאום ותוך נקיטת אמצעים להגנה על הצינור. מותנה באישור חברת החשמל. מרחק בין צנרת גז טבעי הנמצאת במקביל לקו חשמל לציר הקו לא יפחת מ- 30 מ' לקווי 161 ק"ו ו 45 מ' לקווי 400 ק"ו. במקרים מיוחדים ניתן להקטין את המרחק בתאום ותוך נקיטת אמצעים להגנה על הצינור. מותנה באישור חברת החשמל..2.3 המרחק בין ציר הקו בהצטלבות או בהתקרבות לבין צינורות ראשיים של: מים, ביוב וכו' יהיה לפחות 10 מ' לקווי 161 ק"ו ו 15 מ' לקווי 400 ק"ו.. אפשר להקטין את המרחק מותנה באישור חברת החשמל. במידה ויש צורך להעביר צנרת דלק, נפט, גז במקביל, לאורך של יותר מ 200 מ', לקו מתח עליון או על במרחק הקטן מ- 20 מ' מהמוליך יש צורך בחישובים מיוחדים ותאום תוואי העברה. מותנה באישור חברת החשמל. חלקי צנרת תת קרקעית הנמצאים מעל הקרקע (ברזים וכו') יחושבו כצנרת על קרקעית, ומרחקי בטיחות אליהם יהיו בהתאם לסעיף במידה ומתקן תת קרקעי ובדיקות בחברת החשמל. מתוכנן בהגנה מוגן להיות יש לפנות לתאום קטודית, צינורות מעל הקרקע זווית הצטלבות של קו עם צנרת נפט, גז, דלק של תהיה קרובה ככול הניתן ל - 90 מעלות. במקרים מיוחדים ניתן להקטין את הזווית. הנ"ל כפוך לבדיקה ספציפית. מותנה באישור חברת החשמל. אין הגבלה לזווית ההצטלבות עם צנרת ביוב ומים ראשיים..1 המרווח בין העמוד עד הנקודה הקרובה ביותר של הצינור 7 מרחב גישה לעמודים מותנה באישור חברת החשמל. יהיה לפחות.לצורך מתן מ'.2 אם אורך המקבילות עולה על 200 מ' יש להאריק את הצינור כל 20 מ'. התנגדות הארקה בכל נקודה תהיה קטנה מ- 10 אום. במפתח החצייה במרחק של 3 מ' לכל צד לאורך הצינור יש לעשות 2 נקודות הארקה של הצנרת עם התנגדות קטנה מ- 20 אום כל אחד. במקרה שהצינור מבודד יש להתקין מעל הצינור בין שתי נקודות הארקה הנ"ל, מוליך מנחושת 35 ממ"ר או ברזל מגולוון 25 X 4 ממ"ר. המרחק בין הארקה של העמודים שבמפתח ההצטלבות יהיה 22 מ' לפחות..3.4

7 5 סיכום המרחקים ראה טבלה 4. טבלה מס' - 4 הצטלבות והתקרבות בין קווי מתח עליון ועל עם צינורות מרווח אווירי מזערי הנושא וציור תאור המרווח ותנאי גודל המרווח (מ') מס ' קביעתו וסימונו 161 ק"ו 400 ק"ו סעיף מרווח אופקי בין ציר העמוד לבין צנרת צינורות גז טבעי תת - קרקעי מרווח אופקי בין ציר העמוד לבין צנרת צינורות נפט, דלק, גז תת קרקעי מרווח אופקי בין ציר צינורות מים, ביוב תת העמוד לבין צנרת קרקעי מרווח אופקי מעמוד עד נקודה קרובה ביותר של הצינור צינור עילי 6.2 מרחקים לכבישים או גשרים ככלל, מומלץ לא להעביר כבישים במקביל למוליכים כשהמוליכים נמצאים מעל הכביש..7 למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים, מותנה באישור חברת החשמל. אפשר שהמוליכים ימצאו מעל הכביש. הנ"ל ההתייחסות לגשרים המשמשים לכלי רכב או להולכי רגל הינה כמו לכבישים. ניתן שגשר, יהיה מעל קו מתח עליון בתנאי שישמרו מרווחי הבטיחות הדרושים, וינקטו על פי הצורך, אמצעים על הגשר לשמירת מרווחים אלה מפני השתלשלות או נפילת חפצים על הקווים. מרחק אופקי לכבישים קצה האספלט יהיה במרחק אופקי של לפחות 5 מ' ל- 161 ק"ו ו- 10 מ' ל- 400 ק"ו מהעמודים. במקרים מיוחדים ניתן להקטין מרחקים אלה תוך נקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים. מותנה באישור חברת החשמל. 7.2 חציית כבישים בניית כבישים מתחת לקו חוצה מותנה בתאום ובאישור חברת החשמל.

8 קרבה לרכבל בהצטלבות בין רכבל וקווי מתח עליון ועל עליון, הקו יהיה מעל הרכבל..8 בכל מקרה יש לקיים תיאום ספציפי עם מתכנן חברת החשמל. 9. מרחקים לגורמים מזהמים אתרי חציבה וגריסה הגורמים לפליטת אבק, מתקנים שהפעלתם גורמת זיהום תעשייתי, אבק, מתקנים לשרפת אשפה, ארובות שריפה יהיו במרחק בקו אווירי עד ציר הקו לא פחות מ 500 מ'. במידה ולא ניתן לשמור על המרחק הנ"ל יש לפנות לחברת החשמל. 10. מרחקים לעצים וצמחייה מותר להשאיר ו/או לנטוע עצים ושיחים ירוקים לא נשירים בתוואי הפרוזדור בתנאי שגובהם המרבי לא יעלה על 4 מ' ואינם מהווים סכנת אש מתחת לקווים, יש לפנות אישור חברת החשמל. מותרים עצים בודדים מתחת לקווים ובתחום הפרוזדור. מותנה באישור חברת החשמל. המצאות עצים בודדים הגבוהים ממוליכי הקו, ועלולים לסכן בנפילתם את הקו. לקבלת מותר המצאות גנים, פרדסים ומטעים מתחת לקווי חשמל. המרווחים הנקובים יקבעו בהתחשב בגובה הצמחייה המקסימאלי מותנה באישור חברת החשמל. של העץ, ובגיזום הנדרש סוגי העצים וגובה צמיחתם המקסימאלי, ראה טבלה מס' 6.

9 גובה גדילה מקסימאלי עד 6 מ' עד 8 מ' עד 10 מ' עד 12 מ' עד 15 מ' עד 20 מ' עד 25 מ' עד 30 מ' טבלה מס' - 6 גובה גדילה מקסימלי של עצים בר/נטיעות קק"ל כרמים, מטעים ופרדסים זית, תפוז, אשכולית, מנדרינה, הרדוף הנחלים, לבנה, שיטה, ער אציל, תפוח, משמש, אפרסק, אגס, קטלב מצוי, אשחר רחב עלים, שקד שזיף, שקד, דובדבן, שסק, אנונה, מצוי, ערבה מחודדת, צבר גויאבה, בננה, גפן, צבר, רימון, אפרסמון. כליל החורש, אשל, אדר סורי. מנגו, תאנה, חרוב אלה ארץ ישראלית, חרוב, אלון מצוי, דקל התמר אזדרכת מצויה, שיטה סלילנית, גרו ילאה חסונה, צפצפה מצולעת, קוזוארינה, ברוש מצוי. אלה אטלנטית, ברוש מצוי, מיש דרומי. פקאן, אגוז המלך אבוקדו. אלון התולע, מילה סורית, אלון התבור. צפצפה, דולב מזרחי, אלון תבור, ארז, ערמון אורן קנרי, דקל דקל קוקוס, דקל ושינגטוניה. ברוש מצוי, אורן ירושלים. צפצפה שחורה, אקליפטוס המקור הערות: - יש לקחת בחשבון שעצי פרי הגדלים בתוך מטע או כרם, עוברים טיפולי גיזום ולכן במציאות בשטח הם נמוכים יותר. - חלק מהעצים הגדלים בבר ובמיוחד ליד מקורות מים מגיעים לגובה רב יותר. - חלק גדול מהפרדסים והמטעים מוקפים בעצים שוברי רוח כמו: ברוש מצוי (צריפי ואופקי) קזוארינה, לפעמים איקליפטוס, במטע אבוקדו בד"כ הזנים הגבוהים והחזקים שתולים בקצוות. בנגב ובאזורים חוליים גם אשל. - בערוצי נחלים עצים מגיעים לגבהים מכסימליים לדוגמא: מילה סורית, ערבה מחודדת. דולב מזרחי, צפצפה, מיש דרומי,

10 11. ביצוע עבודות בקרבת קווי חשמל ביצוע עבודות בקרבת קווי חשמל עם כלי עבודה גבוהים במרחקים של 20 מ' ל 161 ק"ו, 35 מ' ל 400 ק"ו מציר הקו מחייבת תיאום מוקדם עם חח"י. עבודה עם מנופים, במות הרמה, משיבות בטון וכד' מעל קווים עיליים מתח עליון ועל תחת מתח התקרבות למוליכים התקרבות של כלי עבודה גבוהים (כגון: מנופים, במות הרמה, משאיות רכינה פתוחות, משאבות בטון ומגדלי קידוח וכו'). המרחק המינימאלי בין החלק הבולט ביותר שלהם לבין המוליכים יהיה 6 מ' לקווי 161 ק"ו ו 8 מ' לקווי 400 ק"ו. העברת צינורות מים מתכתיים להשקיה מתחת ובקרבת קווים צריכה להיעשות בזהירות כך שצינורות יעברו בצורה אופקית במרחק בטיחותי. עבודות קטיף על גבי סולמות או מכונות הרמה מחייבים זהירות ושמירת המרחקים הבטיחותיים למוליכים הנ"ל חפירות או קידוח בקרבת עמודים ועבודות עפר אין לשנות את מפלס הקרקע ולבצע עבודות חפירה או מילוי מכל סוג בקרבת עמודים במרחק הקטן מ' 10 מ' מרגלי העמוד. חפירה בקרבה הקטנה מהנ"ל מחייבת אישור חח"י. אין לערום עפר במהלך ביצוע עבודות עפר מתחת לקווים ובקרבת העמודים, המקטינים את מרווחי הבטיחות של הקו מהקרקע. ניתן, כפוף לבדיקה ואישור חח"י, לקבוע אזורי מילוי וגבהי מילוי בקרבת הקו פיצוצים לצורך חציבה בקרבת קוים אין לבצע פיצוצים לחציבה במרחק הקטן מ 100 מ' מציר הקו, ללא תאום ואישור חח"י. ניתן בתאום ואישור חח"י לבצע פיצוצים במרחק מעל 25 מ' מציר הקו, כפוף למגבלות כגון: כמות חומרי הנפץ, קוטר ועומק הקידוח, אמצעי המיגון לכיסוי שטח למניעת העפת אבנים. אין לבצע פיצוצים במרחק הקטן מ 25 מ' מציר הקו.

11 12. ריכוז מרחקים והגבלות בהתקרבות לקווי מתח עליון ועל עליון שם הפרק סעיף סוג המתקן תיאור המרווח הנחיה/מרווח 161 ק"ו 400 ק"ו מבנים מאוכלסים כמו בתי מגורים, מבנים למסחר, מפעלי תעשייה, מבני ציבור, מבני חינוך, מלונות, בתי חולים, הבראה וכו' המצאות מתחת למוליכים מרווח אופקי בין חלק הקרוב ביותר של המבנה לציר הקו המצאות מתחת למוליכי הפאזה מרווח אופקי מציר הקו עד המבנה המצאות מתחת למוליכים פרק. 2 קרבה למבנים מבנים המכילים חומרים המהווים סכנה מבחינת דליקותם או התפוצצותם חצרות של מוסדות חינוך, בתי- ספר, גני ילדים, מתקנים במגרשי משחקים בריכות שחיה מיועדות לציבור רחב, אצטדיוני ספורט ומגרשים המיועדים להתכנסות המונים. מחסנים פתוחים המכילים חומרים המסכנים את הקו. מתקני משחקים מרווח בין נקודה כלשהי במתקן ובין ציר הקו, מותנה באישור חברת החשמל פרק. 3 קרבה לחצרות מחסנים פתוחים המכילים חומרים המסכנים את הקו מבחינת דליקה או פיצוץ המרווח האופקי למקום האחסון לציר הקו פרק 4. מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים התקרבות למתקן בזמן נפילתו מרווח מזערי בכיוון כלשהו ממוליך 55 גובה מתקן+ 2.0 מ' 80 גובה מתקן+ 6.0 מ', דגלים, רמזורים וכו'

12 161 ק"ו 400 ק"ו שם הפרק סעיף סוג המתקן תיאור המרווח פרק 5. מרחק ל תחנות תדלוק, חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ פתחי, צנרת של גז טבעי מתקני גז, דלק, נפט, גפ"ם, תחנות תדלוק, חוות מיכלים לנפט מסוג א', ב', ג', חוות מכלי גפ"מ וגז טבעי. פתח מילוי, פתח אוורור או פתחי צנרת של גז טבעי או מתקן שינוי לחץ, יחידת ניפוק מרכז המשאבה לנפט מסוג א' לנפט סוג ב', ג' המצאות מתחת למוליכים מרווח אופקי ממוליך לגבול המתקן מרווח אופקי ממוליך צינורות גז טבעי תת - קרקעי צינורות נפט, דלק, גז תת קרקעי מרווח אופקי בין צינורות לציר עמוד מרווח אופקי בין צינורות לציר עמוד 6.1 פרק 6. מרחק ל צינורות נפט דלק, גזים, ביוב צינורות מים, ביוב תת קרקעי מרווח אופקי בין צינורות לציר עמוד צינורות נפט, דלק, גז מעל הקרקע בחצייה של קווי חשמל מרווח אופקי בין העמוד לצינורות פרק 9 מרחקים לגורמים מזהמים גורמים מזהמים אתרי חציבה וגריסה, מתקנים לשרפת אשפה, ארובות שרפה. מרווח אופקי מציר הקו

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63> ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א- 1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: 1 1954-.1 הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9> צפריר וינשטין מהנדסים ויועצים בע"מ Zafrir Weinstein Engineers & Consultants LTD מועצה אזורית מנשה מבצעת באמצעות: החברה הכלכלית לפיתוח מ.א.מנשה אום אל קוטוף קווי צינורות ושוחות בקרה קו ביוב גרביטציוני מחבר

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 תושבים יקרים, חברת סופרבוס, אשר זכתה במכרז להפעלת התחבורה הציבורית באשכול העמקים, תשיק את פעילותה באזור החל מיום שישי ה- 19.12.2014. אנו דרוכים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

אל:

אל: עמוד 1 1. רקע ענף לולי העופות בישראל מונה כ- 55 חוות לולים מסוגים שונים 0 הממוקמים בכל רחבי הארץ 0 חלקם באזורים מיושבים וחלקם בשטחים פתוחים הרחוקים יחסית מאזורי מגורים. חוות הלולים מכילה בד"כ מבני לולים

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה 1 רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה כדי להקל על כולם ולעשות את זה פשוט, אני אתן לכם את רשימת המזונות המומלצת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה. העיקרון של "אין לאכול מזון שמכיל

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הנחיות לתכנון מנהרות נוסעים,חומרים מסוכנים ומשא

הנחיות לתכנון מנהרות נוסעים,חומרים מסוכנים ומשא מנהרות רכבת הנחיות לתכנון מנהרות רכבת נוסעים, משא וחומרים מסוכנים היסטורית העדכונים כתב וערך אישר תאריך גרסה חתימה 1 18.01.11 ליטל אברג'יל אחראית תחום מידע וסטטיסטיקה חגי שגב מנהל אגף הנדסת בטיחות ומידע

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה- 25.8.17 מערך תחבורה ציבורית במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה קווי שירות עירוני ים קווים בינעירוניים במסלולים ים מה בשירות העירוני? שימו לב - הקווים העירוניים

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only] תוכניות פיתוח לשנת 2009 הדרים-מטעים האגף לפירות שה"ם תמונת מצ ב ענף המטעים עומד בפני משבר, שנגרם עקב מספר גורמים: א. משבר המים עלול לגרום לעקירת מטעים לא מעטים. ב. משבר נמשך בעיקר בפירות הקיץ, עקב שפע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF2E5E3EBEF20EEEEF0E4EC20E4F4F8E5E9F7E8202D20F7EEF4E5F120E1F6ECE0EC20F2E1E5E3E5FA20E7F4E9F8E420E5E3E9F4E5EF20EEF4F

<4D F736F F D20EEF2E5E3EBEF20EEEEF0E4EC20E4F4F8E5E9F7E8202D20F7EEF4E5F120E1F6ECE0EC20F2E1E5E3E5FA20E7F4E9F8E420E5E3E9F4E5EF20EEF4F מסמך ד' למסמכי המכרז (נספח 1 להסכם המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז) עבודות תשתית, עפר, חפירה ודיפון- מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות ותוכניות לביצוע מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים (מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \361\367\370 \362\366\351\355 \356\354\354.doc)

(Microsoft Word - \361\367\370 \362\366\351\355 \356\354\354.doc) הרצליה עיריית הנדסה מנהל עצים בעיר הרצליה סקר 2005 אפריל לסקר העצים רקע מטרה מטרת סקר העצים לאתר ולתעד עצים בעלי ייחוד ברחבי העיר, על מנת לשמרם ולטפחם כערכי טבע בעלי עניין בתחומי העיר. העצים בסקר מאפייני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

mt-mb2

mt-mb2 10 פרק - 07 מתקני תברואה המהווה השלמה לנאמר בפרק 07 במפרט הכללי. כללי מפרט טכני זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה, בין שהם מצורפים אליו, ובין שאינם מצורפים ומשלים את המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

6645.indd

6645.indd תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח- 2008 תיקון תקנה 1 הוספת תקנה 17 א הוספת תוספת חמישית בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 1 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות

קרא עוד

קטלוג פסח 2016

קטלוג פסח 2016 קטלוג פסח 2016 חברת שקד חברת שקד הינה חברה משפחתית אשר עוסקת שנים רבות בייבוא, שיווק והפצת יינות מאזורים שונים בארץ ובעולם. בשנים האחרונות התרחב סל המוצרים עם מותגי אלכוהול איכותיים מרחבי העולם. פעילותה

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft Word - item_7.4.a.doc

Microsoft Word - item_7.4.a.doc 1 תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - לעסק לפי פריט 7.4 בצו רישוי עסקים: "מים ונופש א. בריכת שחייה" (להלן העסק) בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי

קרא עוד