(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)"

תמליל

1 עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל שהוא בבניין אל מחוץ לבניין למפלס הרחוב, לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, דלתות, גשרים פנימיים, פתחי יציאה ולמעט מדרגות לולייניות, טרפזיות, שערים סיבוביים, מתקני גלישה וסולמות. חדר מדרגות בתוך בניין, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש, אין בו חומרים דליקים והמופרד מכל אתר אחר של הבניין על ידי דלתות אש, העומד'ות בתקן 1212 ונושאות תו תקן ישראלי. חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים או חומרים וכיוצ" מבנה או חלק של מבנה המוקף קירות, תקרה ורצפה. "מבקש הרשיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, תאגיד. לרבות מנהל, כאשר העסק בבעלות "מנהל העסק" - "פרוזדור ללא מוצא"- "רכב בטחון"- האדם המנהל בפועל את העסק. פרוזדור שמקצהו האחד אי אפשר לצאת מהבניין בהליכה. אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב, אדום או כחול, ומשמיעים אות אזעקה בפעמון או סירנה. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, מדיה מגנטית מקובלת אחרת. או כל "שטח העסק"- "שטח המבנה" - "נוזל דליק"- "נוזל בעיר" - השטח ברוטו של כל המבנים בעסק לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה כולל שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים. השטח ברוטו של המבנה הנסקר, הכולל את האיזור הנפרד מאזורי עבודה אחרים של העסק או של עסקים אחרים. שנקודת האבזקה שלו אינה עולה על 65 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור.Pensky Martens Closed Tester Method ;ASTM D שנקודת ההבזקה שלו עולה על 65 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור.Pensky Martens Closed Tester Method ;ASTM D "חומר מוצק בעיר" - חומר אשר נדלק בחשיפה לחום של 815 מעלות צלזיוס למשך זמן של חמש דקות או פחות (מסווג ברמת דליקות 1 לפחות לפי 1

2 עמוד 2 כדוגמת עץ, קרטון, ניר, (NFPA Flammability rating index חומרי אריזה וכד'. "מתקני גפ"מ" - "חומר מוצק דליק" - "חומר מבנה - בלתי דליק" "חומר מבנה עמיד אש למשך זמן" - "מרתף" - "מחסן" - מתקנים לאחזקה ושימוש בגפ"מ (גז פחממני מעובה) כפי שמוגדר בת"י 158. חומר אשר פולט בשריפה אדים דליקים שנקודת ההבזקה שלהם נמוכה מ- 94 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור ;ASTM D Pensky Martens Tester Method Closed (מסווג ברמת דליקות 2 לפחות לפי Flammability rating index (NFPA כדוגמת פלסטיק (פוליפרופילן, פוליאתילן), פוליאוריתן, פוליסטירן (קלקר) וכד'. כמשמעותו בת"י 755 כמשמעותו בת"י 931 או בכפוף לאישור מת"י. חלק תת קרקעי במבנה שגובה תקרתו נמוך מ- 60 ס"מ מעל לרצפת מפלס הקרקע. חלק במבנה בשטח הגדול מ- 140 מ"ר ובו מאוחסנים חומרים דליקים או בעירים במדפים או אמצעי אחסון אחר. "אחסון נוזלים דליקים ו/או בעירים"- יעשו עפ"י תקנות לאחסנת נפט לרבות התקנת מאצרה והפרדת אש בין מאצרת הנוזל לקיר המבנה הסמוך לה. "איזור משנה" - איזור ביחידת המבנה, השייך ליחידה ומשמש לפעילות שונה מהפעילות העיקרית של היחידה כגון: מחסן חלפים עד שטח של 140 מ"ר גובה אחסנה נמוך מ- 3.5 מ' אולם תצוגה, משרדים וכד'. "אזור שיעודו תעשיה"- איזור אשר השימוש של רוב המבנים והמתחמים בו הם לתעשיה כגון: בתי מלאכה, מפעלים וכר'. "איזור שיעודו עסקים"-איזור אשר השימוש של רוב המבנים והמתחמים בו הם לעסקים כגון: חנויות, בנקים, משרדים, אזורי התקהלות וכינוס. "איזור שייעודו מגורים"-איזור אשר השימוש של רוב המבנים והמתחמים בו הם למגורים. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת. 2. תאגיד כבעל עסק היה העסק בבעלות תאגיד יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים. 2

3 עמוד 3 הדרישות שמופיעות בהוראה זו הנן קוים מנחים בכל הנוגע לתכנון ובניה. בכל מקרה, הדרישות המחייבות הנן דרישות תקנות התכנון והבניה התקפות ביום הקמת המוסך / הגשת הבקשה להיתר בניה להקמת המוסך. תכניות.3.4 לבקשה תצורף תכנית או תסריט כללי של העסק. התכנית תוגש בהעתק אחד בקנה מידה 1:100, אשר סומנו בה גם דרכי המילוט מהעסק ורוחבם, כיוון פתיחת הדלתות, מנעולי בהלה, דרכי גישה חיצוניות לרכב ביטחון, מיקומו של הציוד לגילוי ולכיבוי שריפות ושלטי בטיחות וגופי תאורת התמצאות מוסך לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ בנוסף ל מפורט במפרטים המובאים בהמשך, נדרש מוסך העוסק / המבקש לעסוק בטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ לעמוד בדרישות המפורטות בנספח א'. מוסך בו קיימת עמדת תדלוק בגפ"מ סידורי בטיחות האש בו ייקבעו בהתאם להוראת מכ"ר 507 שבתוקף איסור שינוי לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת, כאמור בסעיף 3 לעיל. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד שירותי כבאות תנאי ברישיון התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים. 3

4 עמוד 4 טופס מילוי דרישות מניעת דליקות שם המוסך: שם מנהל המוסך: כתובת: רישיון משרד התחבורה תוקף טלפון פקס דוא"ל איש קשר מס' מחלקות שבשימוש עפ"י רישיון משרד התחבורה הנחיות למילוי הטופס מלא אחר השאלות במפרט א'. אם באחד מהסעיפים הראשיים התשובה אינה מתאימה יש לעבור למפרט ב' ולמלא מהתחלה וכן הלאה. במידה והמוסך אינו מתאים גם למפרט ג' יש לבצע סקר סיכונים..1.2 תנאים לסידורי כבאות ומניעת דליקות סיווג סיכון אש 5 "מוסך" (להלן העסק) מפרט א' המבנה ממוקם באחד מהמקומות הבאים: במבנה בודד ומרחקו אל מבנה סמוך הינו 5 מטרים או יותר. באזור שייעודו תעשיה והוא מופרד מהמבנה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעה לפחות כולל פתחים או דלתות. שכנות למוסך תתאים להגדרות: אין עיסוק אחר מתחת למוסך. אין עיסוק אחר מעל המוסך. 1. מיקום- ד. ה. שטח המוסך עד 1000 מ"ר. שלד המבנה וקירותיו החיצוניים יהיו עשויים מחומר בלתי דליק. המוסך יהיה בקומת קרקע במפלס אחד. למוסך אין מרתף רצפת המוסך עשויה חומר קשיח עמיד בחלחול שמנים ודלקים. 2.המבנה - 3. חלוקה פנימית - יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים: אין במוסך חלוקה לאזורי משנה בשטח של 140 מ"ר או יותר. חלוקה פנימית של אזורי משנה בשטח של 140 מ"ר או יותר מופרדת במחיצות אש בעלות עמידות באש למשך שעתיים לפחות. קיימים פתחי שחרור עשן בשטח של 2% משטח הרצפה המותקנים בחלקו העליון של החלל הפנימי או קיימת מערכת לפינוי עשן מאולץ, תקנית ומתאימה לת"י 1001 בספיקה של 6 החלפות אויר לשעה לפחות. (הפתחים והדלתות הראשיות המיועדות לכניסת כלי רכב יכללו במניין של 2% פתח לשחרור עשן). 4. פינוי עשן - למוסך יהיה אישור בר תוקף של חשמלאי מוסמך לתקינות מערכת החשמל. בלוחות חשמל מעל ל- 63 אמפר יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:.5 חשמל - 4

5 עמוד 5 לוחות חשמל נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש. לוחות חשמל נמצאים באזור העבודה בתוך ארון נפרד העשוי חומר בלתי דליק. 6.נוזלים דליקים בעירים לא מאוחסנים נוזלים דליקים בתוך המבנה. נוזלים המאוחסנים מחוץ למבנה יופרדו ממנו במחיצה עמידת אש לשעתיים. 7 לא מתבצעת פעילות צביעה במוסך.. צביעה - 8. מחסן צמיגים - 9. דרך גישה - לרכב בטחון במוסך אין אחסון צמיגים. לעסק תהיה דרך גישה חיצונית אחת לפחות לרכב ביטחון, שנתקיימו בה התנאים שלהלן: מרחק דרך הגישה מפתח המבנה אינו עולה על 30 מטרים. דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים. רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ- 12 מטר. 10. אמצעי כיבוי אש- גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות. בין דרך הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו התקינה של רכב הביטחון. ברזי שריפה תקניים בקוטר "2, גלגלון תקני בקוטר "3/4, וארון כיבוי אש יותקנו בסמוך לעמדות העבודה ובמרחק של 25 מטרים מכל נקודה במבנה. ברזי השריפה יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ארונות כיבוי אש- בסמוך לכל עמדת כיבוי אש יותקן ארון כיבוי אשר יכיל: 2 זרנוקי גומי מצופה אריג תקניים בקוטר "2. מזנק רב שימושי "2 מסוג סילון ריסוס עם נחיר של 8 מ"מ. מטפה אבקה במשקל 6 ק" 11. איסור שינוי - ד. ה. מחוץ למבנה בקרבת פתח המבנה יהיה ברז שריפה חיצוני תקני בקוטר "2 על זקף "3 ברזי השריפה החיצוניים יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. במרחק שאינו עולה על 50 מטרים מפתח המוסך יותקן ברז שריפה בקוטר "3 בספיקה של ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ציוד הכיבוי יוחזק במצב תקין ומוכן לפעולה בכל עת. לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת, כאמור בסעיף 3 לעיל. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד שירותי כבאות. 12. תנאי ברישיון- התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים. מפקד רשות הכיבוי 5

6 עמוד 6 דרגה תאריך המסירה שם חתימה פרטי מקבל התנאים וחתימתו שם פרטי שם משפחה תעודת זהות חתימה תנאים לסידורי כבאות ומניעת דליקות סיווג סיכון אש 5 "מוסך" (להלן העסק) מפרט ב' המבנה ממוקם באחד מהמקומות הבאים: במבנה בודד ומרחקו אל מבנה סמוך הינו 5 מטרים או יותר. באזור שייעודו תעשיה והוא מופרד מהמבנ ה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעה לפחות כולל פתחים או דלתות 1. מיקום-. ג. באזור שייעודו עסקים והוא מופרד מהמבנה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעה לפחות כולל פתחים או דלתות. שכנות למוסך תתאים להגדרות: אין עיסוק אחר מתחת למוסך. אין עיסוק אחר מעל המוסך. ד. ד. ה. שטח המוסך עד 2000 מ"ר. שלד המבנה יהיה עשוי מחומר עמיד אש למשך שעה לפחות. המוסך יהיה בקומת קרקע עד שני מפלסים. למוסך אין מרתף. רצפת המוסך עשויה חומר קשיח עמיד בחלחול שמנים ודלקים. 2.המבנה - 3. חלוקה פנימית - יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים: אין במוסך חלוקה לאזורי משנה בשטח של 140 מ"ר או יותר. חלוקה פנימית של אזורי משנה בשטח של 140 מ"ר (לא כולל openאו (spce יותר מופרדת במחיצות אש בעלות עמידות באש למשך שעה לפחות. קיימים פתחי שחרור עשן בשטח של 2% משטח הרצפה המותקנים בחלקו העליון של החלל הפנימי או קיימת מערכת לפינוי עשן מאולץ, תקנית ומתאימה לת"י 1001 בספיקה של 6 החלפות אויר לשעה לפחות. (הפתחים והדלתות הראשיות המיועדות לכניסת כלי רכב יכללו במניין של 2% פתח לשחרור עשן). 4. פינוי עשן - למוסך יהיה אישור בר תוקף של חשמלאי מוסמך לתקינות מערכת החשמל. בלוחות חשמל מעל ל- 63 אמפר במוסך ששטחו קטן מ- 600 מטר ובמידה ולא נדרשה מערכת גילוי אש, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:.5 חשמל - לוחות חשמל נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש. לוחות חשמל נמצאים באזור העבודה בתוך ארון נפרד העשוי חומר בלתי דליק. בלוחות חשמל במוסך ששטחו גדול מ- 600 מ"ר בהם נדרשה מערכת גילוי אש, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים: לוחות חשמל מעל ל- 63 אמפר נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י לוחות חשמל מעל ל- 63 אמפר נמצאים באזור העבודה ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י ד. בלוחות חשמל במוסך ששטחו גדול מ- 600 מ"ר יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

7 עמוד 7 לוחות חשמל מעל ל- 100 אמפר נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י 1220 ומערכת כיבוי אש תקנית בגז כיבוי. לוחות חשמל מעל ל- 100 אמפר נמצאים באזור העבודה ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י 1220 ומערכת כיבוי אש תקנית בגז כיבוי. במבנה קיימת מערכת כיבוי אש במתזי מים. 6.נוזלים דליקים בעירים לא מאוחסנים נוזלים דליקים בתוך המבנה. נוזלים המאוחסנים מחוץ למבנה יופרדו ממנו במחיצה עמידת אש לשעתיים. לא מתבצעת פעילות צביעה במוסך או מתקיימים כל התנאים הבאים:.7 צביעה - מתבצעת פעילות צביעה בתא צביעה יעודי אשר נבנה במקורו על ידי היצרן לצביעה ומותקן בהתאם להנחיית היצרן. מערכת האוורור והסינון בתא הצביעה תקינה. ציוד חשמלי בתוך תא הצביעה מוגן פיצוץ בהתאם להוראת יצרן תא צביעה. לא מתבצעת פעילות צביעה בתרסיס מחוץ לתא הצביעה בעזרת מכשירי ריסוס כדוגמת אקדח התזה וכד'. צמיגים מאוחסנים במדפים קבועים עד לגובה 3.5 מטרים. צמיגים מאוחסנים במדפים ניידים או במערום עד לגובה 1.5 מטרים. שטח אחסנת צמיגים אינו עולה על 20 מ"ר. 8. מחסן צמיגים - 9. דרך גישה - לרכב בטחון לעסק תהיה דרך גישה חיצונית אחת לפחות לרכב ביטחון, שנתקיימו בה התנאים שלהלן: מרחק דרך הגישה מפתח המבנה אינו עולה על 30 מטרים. דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים. רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ- 12 מטר. גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות. בין דרך הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו התקינה של רכב הביטחון. מוסך המאחסן צמיגים בהתאם לסעיף 8 יצויד במערכת גילוי אש אוטומטית תקנית בהתאם לת"י 1220, או לחילופין תותקן בו מערכת מתזי כיבוי אש אשר תתוכנן ותותקן בהתאם לת"י 1596 ותחובר למקור המים הקיים. ב. מוסך מעל ל- 300 מ"ר יצויד במערכת גילוי אש אוטומטית תקנית בהתאם לת"י או לחילופין תותקן בו מערכת מתזי כיבוי אש אשר תתוכנן ותותקן בהתאם לת"י 1596 ותחובר למקור המים הקיים. 10. מערכת אוטומטית - לגילוי/כיבוי אש 11. אמצעי כיבוי אש- ברזי שריפה תקניים בקוטר "2, גלגלון תקני בקוטר "3/4, וארון כיבוי אש יותקנו בסמוך לעמדות העבודה ובמרחק של 25 מטרים מכל נקודה במבנה. ברזי השריפה יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ארונות כיבוי אש- בסמוך לכל עמדת כיבוי אש יותקן ארון כיבוי אשר יכיל: 7 2 זרנוקי גומי מצופה אריג תקניים בקוטר "2. 1) מזנק רב שימושי "2 מסוג סילון ריסוס עם נחיר של 8 מ"מ. 2) מטפה אבקה במשקל 6 ק" 3)

8 עמוד 8 מחוץ למבנה בקרבת פתח המבנה יהיה ברז שריפה חיצוני תקני בקוטר "2 על זקף "3 ברזי השריפה החיצוניים יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. 12. איסור שינוי - ד. ה. במרחק שאינו עולה על 50 מטרים מפתח המוסך יותקן ברז שריפה בקוטר "3 בספיקה של ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ציוד הכיבוי יוחזק במצב תקין ומוכן לפעולה בכל עת. לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד שירותי כבאות. 13. תנאי ברישיון- התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים. מפקד רשות הכיבוי חתימה שם דרגה תאריך המסירה פרטי מקבל התנאים וחתימתו שם פרטי שם משפחה תעודת זהות חתימה 8

9 עמוד 9 תנאים לסידורי כבאות ומניעת דליקות סיווג סיכון אש 5 "מוסך" (להלן העסק) מפרט ג' המבנה ממוקם באחד מהמקומות הבאים: במבנה בודד ומרחקו אל מבנה סמוך הינו 5 מטרים או יותר. באזור שייעודו תעשיה והוא מופרד מהמבנה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעה לפחות כולל פתחים או דלתות. באזור שייעודו עסקים והוא מופרד מהמבנה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעה לפחות כולל פתחים או דלתות. ד. באזור שייעודו מגורים והוא מופרד מהמבנה הצמוד לו במחיצה עמידת אש למשך שעתיים לפחות כולל פתחים או דלתות. 1. מיקום- שכנות למוסך תתאים להגדרות: יש עיסוק אחר מתחת למוסך והוא מופרד ממנו במחיצה עמידת אש למשך שעתיים לפחות כולל פתחים או דלתות. יש עיסוק אחר מעל למוסך והוא מופרד ממנו במחיצה עמידת אש למשך שעתיים לפחות כולל פתחים או דלתות. שטח המוסך עד 2000 מ"ר. שלד המבנה יהיה עשוי מחומר עמיד אש למשך שעתיים לפחות. מתקיימים בו אחד או יותר מהתנאים הבאים 1) המוסך במפלס אחד או יותר. 2) למוסך יש מרתף. 3) רצפת המוסך עשויה חומר קשיח עמיד בחלחול שמנים ודלקים. 2.המבנה - 3. חלוקה פנימית - מתקיים אחד מהתנאים הבאים: 1) אין במוסך חלוקה לאזורי משנה בשטח של 140 מ"ר או יותר. 2) חלוקה פנימית של אזורי משנה בשטח של 140 מ"ר או יותר מופרדת במחיצות אש בעלות עמידות באש למשך שעתיים לפחות. קיים מחסן חלפים בשטח עד 400 מ"ר. קיימים פתחי שחרור עשן בשטח של 2% משטח הרצפה המותקנים בחלקו העליון של החלל הפנימי או קיימת מערכת לפינוי עשן מאולץ, תקנית ומתאימה לת"י 1001 בספיקה של 6 החלפות אויר לשעה לפחות. (הפתחים והדלתות הראשיות המיועדות לכניסת כלי רכב יכללו במניין של 2% פתח לשחרור עשן). 4. פינוי עשן - למוסך יהיה אישור בר תוקף של חשמלאי מוסמך לתקינות מערכת החשמל. בלוחות חשמל מעל ל- 63 אמפר יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים: 1) לוחות חשמל נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י ) לוחות חשמל נמצאים באזור העבודה ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י בלוחות חשמל מעל 100 אמפר, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:.5 חשמל - 9

10 עמוד 10 לוחות חשמל נמצאים בחדר חשמל מוגן מאש ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י 1220 ומערכת כיבוי אש תקנית בגז כיבוי. לוחות חשמל נמצאים באזור העבודה ומצוידים במערכת גילוי אש תקנית לפי ת"י 1220 ומערכת כיבוי אש תקנית בגז כיבוי. במבנה קיימת מערכת כיבוי אש במתזי מים. 6.נוזלים דליקים בעירים לא מאוחסנים נוזלים דליקים במבנה. מאוחסנים נוזלים בעירים כגון שמן, סולר, בחביות עד 400 ליטר, ללא מערכת כיבוי אוטומטית ייעודית באתר אחסון הנוזלים. מאוחסנים נוזלים בעירים כגון שמן, סולר במאצרה בעלת קיבולת של 110% מסך נפח הנוזלים. באתר אחסון הנוזלים מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית ייעודית בנוסף למערכת הכיבוי האוטומטית המותקנת במבנה. מכלי הנוזלים הבעירים נמצאים מחוץ לחלל המוסך. נוזלים המאוחסנים מחוץ למבנה יופרדו ממנו במחיצה עמידת אש לשעתיים. לא מתבצעת פעילות צביעה במוסך או מתקיימים כל התנאים הבאים:.7 צביעה - מתבצעת פעילות צביעה בתא צביעה יעודי אשר נבנה במקורו על ידי היצרן 1) לצביעה ומותקן בהתאם להנחיית היצרן. מערכת האוורור והסינון בתא הצביעה תקינה. 2) 3) ציוד חשמלי בתוך תא הצביעה מוגן פיצוץ בהתאם להוראות יצרן תא הצביעה. לא מתבצעת פעילות צביעה בתרסיס מחוץ לתא הצביעה בעזרת מכשירי ריסוס כדוגמת אקדח התזה וכד'. 8. מחסן צמיגים - 9. דרך גישה - לרכב בטחון צמיגים מאוחסנים במדפים קבועים עד לגובה 3.5 מטרים. צמיגים מאוחסנים במדפים ניידים או במערום עד לגובה 1.5 מטרים. שטח אחסנת צמיגים אינו עולה על 150 מ"ר. לעסק תהיה דרך גישה חיצונית אחת לפחות לרכב ביטחון, שנתקיימו בה התנאים שלהלן: מרחק דרך הגישה מפתח המבנה אינו עולה על 30 מטרים. דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים. רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ- 12 מטר. 10. מערכת כיבוי אש אמצעי כיבוי אש- גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות. בין דרך הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו התקינה של רכב הביטחון. במבנה תותקן מערכת כיבוי אש תקנית במתזי מים בהתאם לת"י 1596 ב, מידה ואין איסור יצרן, מערכת המתזים תכלול גם את החלק הפנימי של תא הצבע. ברזי שריפה תקניים בקוטר "2, גלגלון תקני בקוטר "3/4, וארון כיבוי אש יותקנו בסמוך לעמדות העבודה ובמרחק של 25 מטרים מכל נקודה במבנה. ברזי השריפה יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ארונות כיבוי אש- בסמוך לכל עמדת כיבוי אש יותקן ארון כיבוי אשר יכיל: 10 1) 2 זרנוקי גומי מצופה אריג תקניים בקוטר "2.

11 עמוד 11 2) מזנק רב שימושי "2 מסוג סילון ריסוס עם נחיר של 8 מ"מ. 3) מטפה אבקה במשקל 6 ק" 12. איסור שינוי - ד. ה. מחוץ למבנה בקרבת פתח המבנה יהיה ברז שריפה חיצוני תקני בקוטר "2 על זקף ברזי השריפה החיצוניים יספקו ספיקה של 250 ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. במרחק שאינו עולה על 50 מטרים מפתח המוסך יותקן ברז שריפה בקוטר "3 בספיקה של ליטר/דקה בלחץ שלא יגדל מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ- 2 אטמוספרות. ציוד הכיבוי יוחזק במצב תקין ומוכן לפעולה בכל עת. לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד שירותי כבאות. 13. תנאי ברישיון- התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים. מפקד רשות הכיבוי חתימה שם דרגה תאריך המסירה פרטי מקבל התנאים וחתימתו שם פרטי שם משפחה תעודת זהות חתימה 11

12 עמוד 12 נספח א' דרישות חובה למוסך המטפל בכלי רכב המונעים בגפ"מ (מתוך הנחיות משרד התחבורה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ) תא טיפול לגפ"מ תא טיפול נפרד לרכב המונע בגז. הפרדת התא צריכה להיות כך, שבמקרה של דליפת גז, היא לא תתפשט למקומות / לתאים לא מוגנים, אשר בהם מתבצעות עבודות היכולות לגרום לניצוץ. לצורך כך נדרש קיר מפריד בין התאים בגובה של 1.5 מ' לפחות. ציוד חשמלי הכלים החשמליים, כגון: גנרטורים, מפסקי החשמל והחיבורים החשמליים יהיו ממוקמים מחוץ לתא טיפול לגפ"מ. הציוד החשמלי יתוחזק ויתופעל בהתאם לתקנים הקיימים לשימוש בציוד באזורים בעלי סיכון לקיום אדים מתלקחים או גזים ויהיו מוגני התפוצצות מכלי הגז המוסרים מכלי הרכב: יש להגביל את כמות הגז ל- 1,000 ק"ג במכלים הנמצאים בו זמנית במוסך. המכלים יוחזקו בהתאם להנחיות ת"י 158 חלק 1, "מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים" תוך הקפדה על הנושאים הבאים: מיקום מקום אחסון המכלים ביחס לסביבתו (מבנים ומתקנים שכנים, פני הקרקע וכד') מתקן להתזת מים מעל המכלים. 1.4 כל מוסך יכין נוהל טיפול באירוע חירום הנובע מדליפת גז. הנוהל יוכן במסגרת "נוהל החירום המפעלי לטיפול באירוע חומ"ס", כפי שהוא מופיע במתכונת תיק המפעל, שהוכן ע"י הועדה הבינמשרדית לתיק מפעל 997). כלים וציוד: 1.5 מערכת גלאי גז הכוללת התראה ויזואלית וקולית לנוכחות אדי גפ"מ (כ- 10% לפחות מגבול רמת הדליקות לגרימת שריפה של אדי גפ"מ). מטפי כיבוי CO 2 בכמות שלא תפחת משניים תאורה בעלת מקדם חימום נמוך (תאורה קרה) מוגנת התפוצצות, כגון: פלורסנטים לחצן "אזעקת אש" יותקן אחרי מתג ראשי של מערכות האוורור מערכת אוורור במוסך תכנון מערכת אוורור מיוחדת הבנויה מחומרים לא דליקים ומבודדת מהמערכות האחרות. המערכת תותאם למספר כלי רכב מונעים בגפ"מ, המותרים לאחזקה וחניה באותו מוסך. המערכת תכלול מערכת אוורור תחתית לצורך הוצאת אדי הגפ"מ הדולפים והשוקעים לתחתית תא העבודה. 1.6 שילוט נדרש במוסך תא עבודה לרכב המונע בגפ"מ יכלול את השילוט הבא: 1.7 נוהל כיבוי שריפות נהלי עבודה בתא, הכוללים מקרה של דליפות איסור עישון תא מיועד לרכב המונע בגפ"מ בלבד אין כניסה פרט לאנשים המוסמכים לחצן אזעקת אש

אל:

אל: עמוד 1 1. רקע ענף לולי העופות בישראל מונה כ- 55 חוות לולים מסוגים שונים 0 הממוקמים בכל רחבי הארץ 0 חלקם באזורים מיושבים וחלקם בשטחים פתוחים הרחוקים יחסית מאזורי מגורים. חוות הלולים מכילה בד"כ מבני לולים

קרא עוד

Microsoft Word - item_7.4.a.doc

Microsoft Word - item_7.4.a.doc 1 תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - לעסק לפי פריט 7.4 בצו רישוי עסקים: "מים ונופש א. בריכת שחייה" (להלן העסק) בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

הנחיות לתכנון מנהרות נוסעים,חומרים מסוכנים ומשא

הנחיות לתכנון מנהרות נוסעים,חומרים מסוכנים ומשא מנהרות רכבת הנחיות לתכנון מנהרות רכבת נוסעים, משא וחומרים מסוכנים היסטורית העדכונים כתב וערך אישר תאריך גרסה חתימה 1 18.01.11 ליטל אברג'יל אחראית תחום מידע וסטטיסטיקה חגי שגב מנהל אגף הנדסת בטיחות ומידע

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

עבודה בטוחה בכלי רכב המונעים בג

עבודה בטוחה בכלי רכב המונעים בג בסיוע "הפעולה המונעת" - רח ' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל-אביב 61010 משרד התעשייה המסחר והתעסוקה טלפון : 5266455-03 פקס: 5266456-03 e-mail: info@osh.org.il מאת: דוד זיו מאי 2005 המוסד לבטיחות ולגיהות חוברת

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

מבוא להנדסת בטיחות 18 1

מבוא להנדסת בטיחות 18 1 21.12.11 מבוא להנדסת בטיחות 18 1 ... 2... 2... 3... 8... תוכן.1 פרק - 9 מערכות הגנת אש - Systems - Fire Protection.2 חלק - 901 כללי - General -.3 חלק - 902 הגדרות - Definitions -.4 חלק - 903 מערכות מתזים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

18

18 רשויות ומשפט מנהלי רישוי רישוי עסקים תנאי תברואה תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 0 סעיף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx התפשטות אש, חסינות בפני אש, ועשן בכבלי תקשורת מחשבים גזים תוכן העניינים תופעות, סכנות ונזקים בזמן התפרצות והתפשטות אש כיצד מוודאים המשך תפקוד כבלים תחת אש שיטות וחומרים מעכבי בעירה 2 סיווגי התקנים הנפוצים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נוהל הפעלה במדורי מניעת דליקות במחלקת בטיחות

נוהל  הפעלה במדורי מניעת דליקות במחלקת בטיחות כבאות והצלה מחוז מרכז Fire & rescue central region נוהל עבודה במדור בטיחות אש וחקירות מרץ 2013 לשכת ממ"ז מרכז ת.ד 061 רמלה 10010 טלפון: 10-5000109 פקס: 10-5010520 P.B.O 160 Ramle 72101 TEL-08-9222025 FAX-08-9208932

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תהליך צביעה התזה אלקטרוסטטית - Painting(386) Electrostatic מעדכן: דצמבר 2015 תוכן עניינים... הגדרה...1 משימות עיקריות בתהליך שימושים עיקריים בשיטת עבו

תהליך צביעה התזה אלקטרוסטטית - Painting(386) Electrostatic מעדכן: דצמבר 2015 תוכן עניינים... הגדרה...1 משימות עיקריות בתהליך שימושים עיקריים בשיטת עבו תהליך צביעה התזה אלקטרוסטטית - Painting(386) Electrostatic מעדכן: דצמבר 2015 תוכן עניינים... הגדרה...1 משימות עיקריות בתהליך שימושים עיקריים בשיטת עבודות צביעה אלקטרוסטטית...2 צביעה אלקטרוסטטית...5 גימור...5

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

6645.indd

6645.indd תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח- 2008 תיקון תקנה 1 הוספת תקנה 17 א הוספת תוספת חמישית בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 1 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד