Microsoft Word hatrada-3.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word hatrada-3.doc"

תמליל

1 1555 מוסדות להשכלה גבוהה פעולות הביקורת בשמונה אוניברסיטאות וב- 21 מכללות אקדמיות נבדק האופן שבו מקיימים מוסדות אלה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח כמו כן נבדק טיפולן של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר- אילן בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיהן. בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובוועדה לתכנון ולתקצוב שלה (ות"ת). באוניברסיטאות ובמכללות האמורות, במל"ג ובוות"ת, במשרד החינוך ובוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) נבדק הטיפול בסטודנטים ובמועמדים ללימודים בעלי לקויות למידה. בין היתר נבדקו החקיקה בנושא, היבטים שונים של טיפול המוסדות בסטודנטים לקויי למידה, הנגשת הלימודים ללקויי למידה באמצעות דרכי הוראה המותאמות לצורכיהם, פעילות מל"ג וות"ת בנושא, פיתוח מערכת ממוחשבת לאבחון לקויי למידה, מעורבות ור"ה בנושא והטיפול במועמדים ללימודים בעלי לקויות למידה.

2

3 1557 מוסדות להשכלה גבוהה טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות תקציר בישראל שמונה אוניברסיטאות ו- 21 מכללות אקדמיות שמקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן - ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (להלן 1 - מל"ג). במוסדות אלה (להלן - המוסדות להשכלה גבוהה או המוסדות) מתקיימים 2 יחסי היררכיה ותלות מורכבים בין חברי הסגל האקדמי הבכיר, חברי הסגל האקדמי 3 הזוטר, חברי הסגל המינהלי והסטודנטים. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח (להלן - החוק), והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח (להלן - התקנות), מפרטים מה נדרש ממעביד לעשות כדי ליצור סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית ומהתנכלות: עליו לנקוט אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו (להלן - חובות מניעה); לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה; לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיע לידיעתו; לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן; ולהגן ככל האפשר על כבודם ועל פרטיותם של כל הנוגעים בדבר: המתלונן, הנילון והעדים (להלן - חובות טיפול). החוק והתקנות חלים על מוסדות המקנים השכלה לבוגרים (ובכלל זה מוסד להשכלה גבוהה) בשינויים המחויבים, "ולעניין זה יראו את המוסד - כמעביד, את המורה או המרצה - כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט - כעובד". תנאי הלימודים והתנאים הנלווים להם ייחשבו כאילו היו ענייני עבודה, והטיפול המשמעתי בנושא במוסדות להשכלה גבוהה ייעשה על פי הסדרי המשמעת שקבע כל מוסד לעצמו, המותאמים לאוכלוסיות השונות: הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, הסגל המינהלי והסטודנטים. פרסומים מראים שתופעת ההטרדות המיניות היא רחבה וחמורה במיוחד כשמתקיימים יחסי היררכיה ותלות בין ממונים ובין הכפופים להם, למשל במקומות עבודה, וכי שיעור המתלוננים מקרב המוטרדים הוא מזערי. עם זאת, הפרסומים מלמדים גם שאי-אפשר לאמוד את ממדי התופעה בישראל, שכן נעשו בארץ סקרים ומחקרים מעטים בלבד שמטרתם לברר את היקפה ואת מאפייניה. על פי פרסומים התופעה קיימת גם בצבא ובמוסדות להשכלה גבוהה. 1 בישראל פועלות גם מכללות פרטיות שאינן מקבלות הקצבות מהמדינה. מכללות אלה אינן עומדות לביקורת המדינה, ודוח זה אינו עוסק בהן. כמו כן דוח זה אינו עוסק במכללות להכשרת עובדי הוראה (מורים), שגם בהן מתקיימים לימודים לקראת תארים אקדמיים מוכרים על ידי מל"ג, אך הן מקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינוך. 2 חברי הסגל האקדמי הבכיר - פרופסור מן המניין, פרופסור חבר, מרצה בכיר, מרצה. 3 חברי הסגל האקדמי הזוטר - מדריך, אסיסטנט, עוזר הוראה, עוזר מחקר.

4 דוח שנתי 63 ג 1558 פעולות הביקורת בחודשים מרס 2011 עד אוקטובר 2012 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, את האופן שבו מקיימים המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק והתקנות. הבדיקה נעשתה, בין היתר, באמצעות משלוח שאלונים ל- 29 המוסדות. כמו כן נבדק טיפולן של שתי אוניברסיטאות - האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן - האוניברסיטה העברית או העברית) ואוניברסיטת בר-אילן (להלן גם - בר-אילן) - בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיהן. בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת. עיקרי הממצאים חובות מניעה 1. כל המוסדות להשכלה גבוהה קבעו כנדרש בחוק ובתקנות תקנונים למניעת הטרדה מינית המותאמים לתנאים המיוחדים של סביבת העבודה בהם. ואולם אוניברסיטה אחת ו- 15 מכללות התעכבו במילוי חובתן ופרסמו את תקנוניהן שנים מספר לאחר שנכנסו החוק והתקנות לתוקף. כמו כן, ארבע אוניברסיטאות - תל-אביב, חיפה, בן-גוריון בנגב (להלן - בן-גוריון), הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל (להלן - הטכניון) - ו- 20 מכללות פרסמו את התקנון המותאם בעברית בלבד, שלא כחוק. 2. כל המוסדות להשכלה גבוהה מינו אחראית או אחראי למניעת הטרדה מינית (להלן - אחראית או אחראי), שבין תפקידיהם לקבל תלונות ולבררן. ואולם כמחצית מהמכללות עשו זאת באיחור ומינו אחראית או אחראי שנים מספר לאחר שנכנסו התקנות לתוקף. חלק ניכר מהמכללות - שהן קטנות מהאוניברסיטאות בשטחן, במספר עובדיהן ובמספר הסטודנטים הלומדים בהן - מינו כמה אחראיות ואחראים, ואילו שש אוניברסיטאות, שהן גדולות בהרבה, מינו אחראית אחת בלבד, אף שלחלקן יש כמה קמפוסים מרוחקים זה מזה. למשל, לאוניברסיטה העברית יש ארבעה קמפוסים בשתי ערים - שלושה בירושלים (הר הצופים, גבעת רם ועין כרם) ואחד ברחובות; אך רק באוקטובר 2011 מונו לאחראית סגנים הפרוסים בקמפוסים אלה. הטכניון מינה לאחראית חברת סגל אקדמי שפרשה לגמלאות (פרופ' אמריטוס), ובשמונה מכללות מכהנות אחראיות מקרב הסגל האקדמי בצד אחראיות מקרב הסגל המינהלי. ואולם ברוב המוסדות נמנים האחראים עם הסגל האקדמי הפעיל או עם הסגל המינהלי הפעיל. ראוי לבחון אם הרכב כזה מבטיח אובייקטיביות רבה ככל האפשר בבירור תלונות. 3. ב- 23 מוסדות (8 אוניברסיטאות ו- 15 מכללות) קיבלו האחראיות והאחראים הדרכה כלשהי, אך רק ב- 15 מהם ניתנה הדרכה מקצועית חיצונית. בשש מכללות לא ניתנה כל הדרכה. 4. מקצת המוסדות לא פרסמו בכל שנה חומרי הסברה בנושא הטרדה מינית לכל העובדים והסטודנטים שלהם כנדרש, ואחרים פרסמו חומרי הסברה באמצעים שלא היה בהם כדי להבטיח שכלל העובדים והסטודנטים במוסדות ייחשפו למידע.

5 כ( 1559 מוסדות להשכלה גבוהה לדוגמה, בשנים לא פרסם הטכניון כלל חומרי הסברה לסגל האקדמי, ובשנת 2009 לא פרסם כלל חומרי הסברה לסגל המינהלי. 5. רוב המוסדות להשכלה גבוהה לא קיימו כנדרש בשנתיים וחצי שקדמו למועד הביקורת פעולות הדרכה והסברה (להלן - כנסים) לסגל האקדמי (16 מ- 29 ) ולסטודנטים (22 מ- 29 ), ו- 14 מוסדות לא קיימו כנסים לסגל המינהלי. חלק גדול מהמוסדות שקיימו כנסים לא נקטו פעולות שמטרתן לעודד עובדים וסטודנטים להשתתף בהם וגם לא ידעו כמה משתתפים נכחו בכנסים. מאחר שאין חובה על פי התקנות להשתתף בכנסים, יש חשש שהנוכחות בהם תהיה דלילה ושהם לא ישיגו את מטרתם. חובות טיפול 1. על פי הנתונים שמסרו המוסדות להשכלה גבוהה בשאלונים שמילאו, 0.014% בלבד מהעובדים ומהסטודנטים במוסדות הגישו בכל שנה תלונות על הטרדה מינית -42 תלונות בממוצע לשנה). לעומת זאת, בסקר בנושאי רווחה שעשה במהלך הביקורת מכון מחקר בקרב כ- 5,600 סטודנטים עבור התאחדות הסטודנטים בישראל (להלן - התאחדות הסטודנטים) השיבו 2% מהסטודנטים כי הוטרדו מינית במהלך לימודיהם על ידי סטודנטים אחרים או על ידי מרצים. עוד עלה בסקר שרק 13% מהסטודנטים שהוטרדו הגישו לאחראים תלונה על ההטרדה. נתונים אלה ראוי שייבחנו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה, שכן הם יכולים ללמד שעדיין לא קיימים במוסדות תנאים שיניעו נפגעים מהטרדות מיניות להתלונן לפני הגורמים המוסמכים לטפל במקרים אלה. 2. בשנים נקטו המוסדות צעדים משמעתיים בעקבות 38 תלונות: 11 תלונות נגד חברי הסגל האקדמי, 10 תלונות נגד חברי הסגל המינהלי, 11 תלונות נגד סטודנטים ו- 6 תלונות נגד אחרים. מתשובות המוסדות לשאלונים עולה שהם לא פרסמו במוסד את דבר נקיטת הצעדים הללו. 4 מבחינת הליכי הטיפול המשמעתי שנקטו האוניברסיטאות כשהתקבלו תלונות נגד 5 חברי הסגל האקדמי עולה כי באוניברסיטה הפתוחה אין כלל הסדר משמעת לסגל האקדמי, ולא נקבעו הוראות המסדירות את הטיפול המשמעתי בחבר סגל אקדמי החשוד בהטרדה מינית ובהתנכלות. שילובו של נציג ציבור (שאינו נמנה עם עובדי האוניברסיטאות והוא בלתי תלוי) בבית הדין המשמעתי עשוי לתרום להבטחת פעולה אובייקטיבית ונטולת פניות של בית הדין. ואולם בהסדרי המשמעת של רוב האוניברסיטאות לא נקבע שבית הדין המשמעתי יכלול בהרכבו נציג ציבור, ורק האוניברסיטה העברית קבעה שבכל הרכב של בית הדין המשמעתי ישב נציג ציבור. רק בשניים מהסדרי המשמעת (באוניברסיטאות תל-אביב ובן-גוריון) נכללת דרישה מפורשת שלשופטים, או לפחות 4 5 משרד מבקר המדינה לא בחן בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימים במכללות, ואולם ההמלצות המובאות בגוף הדוח בעניין זה כוחן יפה לכל המוסדות להשכלה גבוהה. משרד מבקר המדינה לא בחן בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימים בעניינם של הסגל המינהלי ושל הסטודנטים (למעט הביקורת בעניין הטיפול בתלונה מסוימת באוניברסיטת בר- אילן; ראו להלן).

6 דוח שנתי 63 ג 1560 לקצתם, תהיה הכשרה משפטית. בשלוש מהאוניברסיטאות (העברית, בר-אילן ובן- גוריון) לא נקבעה במפורש דרישה שבהרכב בית הדין המשמעתי הדן בהטרדות מיניות יינתן ייצוג למינם של הנילון ושל הנפגע. בהסדרי המשמעת של שלוש מהאוניברסיטאות (חיפה, בר-אילן והטכניון) ובתקנון המותאם של מכון ויצמן למדע אין כל התייחסות להליך מינוי התובע, לתפקידו ולכישוריו. רוב האוניברסיטאות לא עסקו בהסדרי המשמעת שלהן באפשרות להשעות עובד במשך ההליך המשמעתי. רובן אמנם קבעו בהסדרי המשמעת את סדרי הדין שיחולו בבית הדין המשמעתי, אך לא קבעו בו הוראות שיבטיחו שמירה על יחסים פורמליים בין השופטים לנילונים. טיפול האוניברסיטה העברית בחשדות להטרדה מינית 1. בביקורת נבדק טיפולה של האוניברסיטה העברית (להלן בפרק זה - האוניברסיטה) בתלונה על הטרדה מינית והתנכלות שהגישה לפני שנים מספר סטודנטית (להלן - המתלוננת) נגד חבר סגל אקדמי בכיר (להלן - הנילון או חבר סגל א'). הבדיקה העלתה כי בעקבות טענותיו של הנילון בדבר ניהול ההליך המשמעתי הכירה האוניברסיטה "בשגיאות שנפלו בתום לב" בהליך זה. בהסכמים שחתמה עם המתלוננת ועם הנילון בסיום הליך גישור שהתקיים לא פירטה האוניברסיטה באילו שגיאות מדובר, ומאחר שטענותיו של הנילון לא נבדקו בערכאות משמעתיות, אין לדעת בוודאות מי אחראי לשגיאות אלה. על פי ההסכם שחתמה האוניברסיטה עם המתלוננת, נשאה האוניברסיטה במלוא הפיצוי בסך של כ- 38,000 ש"ח ששולם למתלוננת על ההפרעה שנגרמה ללימודיה. ככלל, תשלום פיצוי מסוג זה במלואו על ידי מוסד להשכלה גבוהה עלול להצביע על גיבוי כביכול לנילון. מסר כזה עלול לגרום לפגיעה נוספת במתלוננת וכן לפגוע בהרתעה כלפי מטרידים פוטנציאליים. 2. בביקורת נבדק גם טיפולה של האוניברסיטה בטענות שהועלו לפניה לפני שנים מספר ובשמועות שהגיעו לרקטור "מגורמים אחדים", ולפיהן חבר סגל אקדמי בכיר אחר (להלן - חבר סגל ב') משתמש לכאורה בביטויים גסים אשר לתוכנם יש קונוטציה מינית. הביקורת העלתה כי הטיפול שהתקיים בעניין זה תועד במכתב ששלחה האחראית לעניין הטרדה מינית (המוגדרת באוניברסיטה כנציבה) לנשיא רק כשנתיים לאחר הטיפול; וגם זאת רק בעקבות תלונתו של אחד מחברי סגל האוניברסיטה כי הנושא אינו מטופל. הנציבה לא זימנה את "הגורמים האחדים" האמורים כדי למצות את הבירור הנדרש בנושא וכדי להעריך את מידת הפגיעה בסטודנטים או בחברי סגל. הסברים שנתנו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2012 האוניברסיטה וחבר סגל ב', ולפיהם חבר הסגל "מעולם לא הודה בדברים המיוחסים לו", אינם עולים בקנה אחד עם מכתבה של הנציבה. סתירה זו, אשר עולה אגב קיום הביקורת, ממחישה ביתר שאת מדוע היה חשוב שהנציבה תמלא את חובתה לתעד כראוי את השיחה עם חבר הסגל ולפעול למיצוי הבירור. 3. לפני שנים מספר העלה אחד מחברי הסגל הבכירים לפני הנציבה חשש למקרה של הטרדה מינית באוניברסיטה. הוא ציין כי המקרה חמור שכן מדובר בפגיעה בכמה

7 1561 מוסדות להשכלה גבוהה בני אדם. לא נמצאו מסמכים המעידים שהנציבה או גורם אחר באוניברסיטה פעלו לבירור מקרה זה קיימה האוניברסיטה כנס בנושא הטרדה מינית לחברי הסגל בשנת 4. האקדמי בפקולטה שאליה שייכת מחלקה, שנגד אחדים מחברי הסגל שלה הוגשו מאחר שהשתתפות בכנסים בנושא זה שמארגנת תלונות על הטרדה מינית. ומאחר שהאוניברסיטה אינה נוהגת לרשום את האוניברסיטה אינה חובה, המשתתפים בכנסים, לא ידוע כמה חברי סגל מהפקולטה בכלל ומהמחלקה בפרט השתתפו בכנס. טיפול אוניברסיטת בר-אילן בתלונה על הטרדה מינית 1. בתקנות נקבע כי בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות צריך להיעשות "ביעילות ובלא דיחוי". מבדיקת טיפולה של אוניברסיטת בר-אילן (להלן בפרק זה - האוניברסיטה) בתלונה שהוגשה לה בשנת 2009, ולפיה עובד מינהלי בכיר (להלן בפרק זה - הנילון) הטריד לכאורה מינית את מנהלת לשכתו (להלן - המתלוננת) והתנכל לה, עולה כי הטיפול בתלונה נמשך יותר משלוש שנים וחצי ועדיין לא הסתיים. 2. בפברואר 2009 הגישה המתלוננת תלונה בכתב לאחראית לענייני הטרדה מינית (המוגדרת גם באוניברסיטה זו כנציבה) ואף נפגשה עמה. הנציבה לא הכינה תרשומת מסודרת של הפגישה אלא רישומים חלקיים בכתב יד בלבד. היא אף לא זימנה כנדרש את הנילון לאחר הגשת התלונה, לא הביאה לפניו את פרטיה כדי לקבל את תגובתו, ולמעשה התחילה בבירור התלונה רק לאחר שהמתלוננת פנתה אליה שוב בנובמבר יתר על כן, הנציבה לא קיימה מעקב על מנת לברר מה מצבה של המתלוננת, והאם פסקו ההטרדות וההתנכלויות שטענה כי סבלה מהן. 3. בתקנון למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה לא ניתנה הדעת לאפשרות שהנילון יהיה בעל תפקיד בכיר מאוד, ואף לחשש שייווצר ניגוד עניינים כאשר הנילון כפוף במישרין לגורם המוסמך שהנציבה אמורה להגיש לו את המלצותיה, או לבעל תפקיד מקביל לו או בכיר ממנו (המנכ"ל, סגן הנשיא, הנשיא). 4. נשיא האוניברסיטה מינה ועדת שעה להמשך בירור הנושא בעקבות המלצות הנציבה, אך לא קצב לה זמן מוגדר וקצר לביצוע הבירור הנדרש. בעקבות המלצת ביניים של הוועדה הטיל הנשיא על מנכ"ל האוניברסיטה לנהל באופן בלעדי משא ומתן עם המתלוננת ועם הנילון ולגבש פתרון מוסכם, אף על פי שהמנכ"ל ממונה במישרין על הנילון, ויש ביניהם יחסי עבודה קרובים ושוטפים. בדוח שהגיש המנכ"ל לנשיא הוא תיאר פגישות שקיים ובהן ניסה ללא הצלחה להגיע להסדר עם הנילון ועם המתלוננת. אף על פי שמדובר בפגישות חשובות לא נמצאו בתיקי המנכ"ל תרשומות המאפשרות לדעת מה נאמר בכל אחת מהפגישות. 5. תקנון המשמעת הנוגע לחברי הסגל המינהלי כגון הנילון לא עודכן מאז 1978 ולא הותאם לנורמות ציבוריות שהשתרשו במהלך השנים. בין היתר לא עוגנה בתקנון המשמעת הקביעה המופיעה בתקנון למניעת הטרדה מינית כי הטרדה מינית והתנכלות הן עברות משמעת חמורות, לא נקבע בו הצורך בשקיפות, ולא עוגנה בו האפשרות להתיר לצדדים להיעזר, במקרים חמורים ומורכבים, בעורכי דין בעלי

8 דוח שנתי 63 ג 1562 ניסיון בתחום. כמו כן לא הוגבלה בזמן כהונתם של חברי ועדת המשמעת, לא נקבע מי מוסמך למנות את נציגי ההנהלה בוועדה, מי מבין חברי הוועדה יעמוד בראשה, אילו כישורים או ניסיון נדרשים מחבריה, ומה יש לעשות כאשר מי מן החברים אינו יכול להשתתף בדיונים. אף שלפי תקנון המשמעת על ועדת המשמעת להשלים את הטיפול בתלונה בתוך חודש, נמשכת עבודת הוועדה כבר 27 חודשים וטרם הסתיימה. לוועדת המשמעת לא הוקצה תקציב מוגדר; עלות ההליך מומנה במלואה מתקציבה של לשכת המנכ"ל, ולכן נדרש אישור המנכ"ל לכל הוצאה. הצורך לקבל את אישורו של המנכ"ל למימון הוצאות שונות יש בו כדי לפגוע ביכולתה של הוועדה לנהל את ההליך באופן עצמאי ובלתי תלוי. מנכ"ל האוניברסיטה החליט על מינוי תובעת מטעם ההנהלה (להלן - הקובלת), על סמך המלצות שקיבל, ואף סיכם עמה את תנאי ההתקשרות לפני שהעבירה לעיונו פרטים על תחומי העיסוק שלה ועל ניסיונה המקצועי. הנשיא אישר את המינוי אף על פי שהיועץ המשפטי של האוניברסיטה מסר לו שעל פי בדיקות שעשה, הניסיון המקצועי של הקובלת מצומצם. הנהלת האוניברסיטה ביקשה מהקובלת להגיש את הקובלנה אף על פי שהחקירה לא הסתיימה. בבקשה זו יש משום התערבות בעבודתה המקצועית של הקובלת. 6. עד מועד סיום הביקורת בנושא לא דיווח הנשיא או מי מטעמו על המקרה לשום מוסד מהמוסדות המנהלים של האוניברסיטה, ומוסדות אלה לא בחנו את טיפולה של הנהלת האוניברסיטה בנושא ולא דנו בהשפעותיו על תפקוד האוניברסיטה, צביונה ודמותה. מעורבות מל"ג וות"ת הועלה כי מאז התקבל החוק למניעת הטרדה מינית לפני יותר מעשר שנים, ואף על פי שהנושא עלה לאחרונה על סדר היום הציבורי עם פרסומם של מקרים חמורים של הטרדה מינית והתנכלות שהתרחשו בכמה מוסדות להשכלה גבוהה, לא התקיים במל"ג ובוות"ת דיון בהשפעתו של החוק על מערכת ההשכלה הגבוהה ובפעולות שחקיקתו מחייבת לנקוט במוסדות שבאחריותן. מל"ג וות"ת לא גיבשו מדיניות בנושא, לא ביקשו לקבל דיווח מסודר כלשהו מהמוסדות ולא קבעו קווים מנחים לפעולותיהם. במאי 2011 החליטה הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת לבקש משר החינוך, המכהן כיו"ר מל"ג, לפעול ל"יצירת נוהל אחיד לגבי הטיפול בהטרדות מיניות בכל המוסדות להשכלה גבוהה ויצירת מנגנון דיווח לוועדה לקידום מעמד האישה אחת לשנה על הטיפול בתופעה". למרות זאת, עד מועד סיום הביקורת, אוקטובר 2012, לא דנו מל"ג וות"ת בבקשה, ולא נקבעו הנוהל ומנגנון הדיווח הנדרשים.

9 1563 מוסדות להשכלה גבוהה סיכום והמלצות פרשיות של הטרדות מיניות שעלו לסדר היום הציבורי בשנים האחרונות מעידות כי מדובר בבעיה העלולה להיות שכיחה במיוחד במוסדות שבהם מתקיימים יחסי היררכיה ותלות, דוגמת המוסדות להשכלה גבוהה. לפי נתוני המוסדות, הם טיפלו בממוצע בכל שנה בכ- 42 תלונות על הטרדה מינית, אך מתוצאות סקר שעשה מכון מחקר עבור התאחדות הסטודנטים עולה שהבעיה רחבה הרבה יותר, שכן ככל הנראה הרוב המכריע של המוטרדים מעדיפים שלא להתלונן. מממצאי דוח זה עולה שיש מוסדות שמילאו את דרישות החוק והתקנות רק שנים מספר לאחר פרסומם, ויש מוסדות שעדיין אינם מקפידים למלא את כל הדרישות. יישום מלא של החוק ושל התקנות כמות שהם עשוי להביא לצמצום היקף ההטרדות המיניות במוסדות אלה. בד בבד נדרש שיפור בנוסח התקנות, לשם הבהרה ואכיפה אפקטיבית יותר. בשני מקרים הנוגעים למידע על הטרדות מיניות שהתקבל באוניברסיטה העברית הייתה פעילותה של זו מועטה בלבד ובלתי מספקת. הועלו גם ליקויים בטיפולה של אוניברסיטת בר-אילן בתלונה על הטרדה מינית בתחומה, שגם אם אין ללמוד מהם בהכרח על יחסה של האוניברסיטה לעברות בתחום זה, היה בהם כדי להעביר לעובדי האוניברסיטה ולתלמידיה מסר שעלול להרתיעם מלהגיש תלונות על הטרדה מינית ועל התנכלויות הקשורות להטרדה. עוד עולה שמל"ג וות"ת, הממונות הישירות על מערכת ההשכלה הגבוהה, לא נדרשו לנושא זה עד כה. כדי לבנות תשתית של אמון בעניין זה בין המוסדות להשכלה גבוהה ובין חברי הסגל האקדמי והמינהלי והסטודנטים, על המוסדות בין היתר לקבוע תקנונים ברורים ומפורטים, להכשיר אחראיות או אחראים לטיפול בנושא, להפיץ חומרי הסברה לעובדים ולסטודנטים ברחבי הקמפוס, לקיים פעולות הסברה יסודיות ומעמיקות ולפרסם מידע על הצעדים המשמעתיים שנקטו בטיפולם בתלונות שהוגשו. ככלל, על המוסדות לפעול באופן שייצור אווירה מונעת ומ ג נ ה שתסייע בטיפול יעיל בנושא. על מל"ג וות"ת להידרש בהקדם לנושא, לקבל מהמוסדות דרך שגרה נתונים על תלונות שהתקבלו אצלם ולבחון את כל התקנונים שקבעו המוסדות ואת דרכי הטיפול שלהם בתלונות על הטרדות מיניות. על מל"ג וות"ת לגבש בהקדם מדיניות ברורה בדבר הדרך שעל המוסדות לנקוט בתחום זה, וקווים מנחים שעל בסיסם יקבע כל מוסד ומוסד כללים מפורטים לטיפול בנושא בכלל ולניהול ההליך המשמעתי בפרט בדרך שמתאימה למאפייניו הייחודיים. על משרד המשפטים, שהשר העומד בראשו ממונה על ביצוע החוק והתקנת התקנות, לפעול לתיקון התקנות בהתאם לממצאי דוח זה, ובכלל זה ליצור בהן מנגנון אפקטיבי יותר ועדכני יותר להטמעת הנושא.

10 דוח שנתי 63 ג 1564 מבוא 7 6 בישראל שמונה אוניברסיטאות ו- 21 מכללות אקדמיות שמקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות 8 הוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן - ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (להלן - מל"ג). על פי 9 נתונים שהעבירו האוניברסיטאות למשרד מבקר המדינה, בשנת הלימודים התשע"א ( ) 10 הן העסיקו כ- 33,000 עובדים, מהם כ- 21,000 חברי סגל אקדמי וכ- 12,000 חברי סגל מינהלי. מספר הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות בשנה זו היה כ- 171,000. המכללות האקדמיות המקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות ות"ת (להלן - המכללות) העסיקו בשנת התשע"א כ- 11,000 עובדים, מהם כ- 7,300 חברי סגל אקדמי וכ- 3,700 חברי סגל מינהלי. מספר הסטודנטים במכללות היה בשנה זו כ- 74,000. בסך הכול העסיקו האוניברסיטאות והמכללות יחד (להלן - המוסדות להשכלה גבוהה או המוסדות) כ- 44,000 עובדים, מהם כ- 28,300 חברי סגל אקדמי וכ- 15,700 חברי סגל מינהלי. מספר הסטודנטים הכולל באוניברסיטאות ובמכללות באותה השנה היה כ- 245,000. במדינת ישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, הטרדה מינית היא תופעה חברתית נפוצה הפוגעת בבני אדם רבים, ובייחוד בנשים. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח (להלן - החוק או החוק למניעת הטרדה מינית), והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח (להלן - התקנות או התקנות למניעת הטרדה מינית), נכנסו לתוקפם בספטמבר מטרת החוק "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". לפי החוק, "הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה: (1) סחיטה באיומים, כמשמעותה 6 ואלה שמונה האוניברסיטאות: האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן - האוניברסיטה העברית או העברית), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן - אוניברסיטת בן-גוריון או בן-גוריון), אוניברסיטת בר- אילן (להלן גם בר-אילן), אוניברסיטת חיפה (להלן גם חיפה), אוניברסיטת תל-אביב (להלן גם תל- אביב), הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל (להלן - הטכניון), מכון ויצמן למדע (להלן - מכון ויצמן) והאוניברסיטה הפתוחה (להלן גם הפתוחה). 7 ואלה 21 המכללות: המכללה האקדמית צפת (להלן - מכללת צפת או צפת), המכללה האקדמית אחוה (להלן - מכללת אחוה או אחוה), אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב (להלן - מכללת אפקה או אפקה), מכללה אקדמית הדסה ירושלים (להלן - מכללת הדסה או הדסה), האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (להלן - האקדמיה למוסיקה ולמחול), המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן - אריאל), המכללה האקדמית אשקלון (להלן - מכללת אשקלון או אשקלון), בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (להלן - בצלאל), המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (להלן - מכללת סמי שמעון או סמי שמעון), המכללה האקדמית ספיר (להלן - מכללת ספיר או ספיר), שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב (להלן - בי"ס שנקר או שנקר), המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן (להלן - מכללת עמק יזרעאל או עמק יזרעאל), המכללה האקדמית תל-חי (להלן - מכללת תל-חי או תל-חי), המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו (להלן - מכללת ת"א-יפו או ת"א-יפו), המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (להלן - מכללת אורט בראודה או אורט בראודה), בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (להלן - ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה), המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (להלן - מכללת כנרת או כנרת), המכללה האקדמית גליל מערבי (להלן - מכללת גליל מערבי או גליל מערבי), מכון טכנולוגי חולון (להלן - המכון הטכנולוגי), המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (להלן גם הנדסה ירושלים), המרכז האקדמי רופין (להלן - רופין). 8 בישראל פועלות גם מכללות פרטיות שאינן מקבלות הקצבות מהמדינה. מכללות אלה אינן עומדות לביקורת המדינה, ודוח זה אינו עוסק בהן. כמו כן דוח זה אינו עוסק במכללות להכשרת עובדי הוראה (מורים) המקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינוך, שגם בהן מתקיימים לימודים לקראת תארים אקדמיים מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 9 שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות) מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר. 10 כל המספרים הנקובים אינם כוללים עובדים זמניים.

11 ג( 1565 מוסדות להשכלה גבוהה [11] בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני; (2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו- 349 לחוק העונשין; (3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; (4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות; (5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית". וממשיך החוק וקובע שאם ההצעות או ההתייחסויות כאמור בסעיפים (3) או (4) הופנו בנסיבות מסוימות לאדם הנמנה עם קבוצת אוכלוסייה מסוימת, יש לראות אותן כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהן. עם הקבוצות האלה נמנים, בין היתר, עובדים במסגרת יחסי עבודה ותלמידים או סטודנטים הלומדים במוסדות המקנים השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בהם המוסדות להשכלה גבוהה), שההצעות או ההתייחסויות הופנו אליהם אגב ניצול יחסי מרות בעבודה או בלימודים. החוק מבקש למנוע גם פגיעות נלוות להטרדה ולתלונה עליה ומגדיר התנכלות כ"פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או 12 בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית". החוק והתקנות מפרטים מה נדרש ממעביד לעשות כדי ליצור סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית ומהתנכלות: עליו לנקוט אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו (להלן - חובות מניעה); לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה; לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיעו לידיעתו; לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן; ולהגן ככל האפשר על כבודם ועל פרטיותם של כל הנוגעים בדבר: המתלונן, הנילון והעדים (להלן - חובות טיפול). לשם מילוי חובותיו של המעביד קובעים החוק והתקנות שהוא חייב, בין היתר, לנקוט את הפעולות האלה: 1. לאפשר לעובדיו להשתתף בפעילות הדרכה והסברה שעניינה מניעת הטרדה מינית והתנכלות; 2. להעמיד את הוראות החוק והתקנות לעיונם של עובדיו וממונים מטעמו; 3. אם הוא מעסיק יותר מ- 25 עובדים, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ויפורטו דרכי הגשת תלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, ולפרסם את התקנון בין עובדיו; 4. לקבוע בהסדר המשמעת הנהוג אצלו שהטרדה מינית והתנכלות הן עברות משמעת חמורות ולהתאים את הוראות הסדר המשמעת לקביעה זו 13 ולהוראות בתקנות; 5. למנות אחראית (או אחראי) שמתפקידה לקבל תלונות, לבררן ביעילות וללא דיחוי, להגיש למעביד סיכום בכתב של בירור התלונות, מסקנות והמלצות ולתת ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליה. התקנות קובעות שמרגע שקיבל המעביד את הסיכום ואת ההמלצות מהאחראית, עליו להחליט בתוך שבעה ימי עבודה אם לנקוט צעדים, וכיצד עליו להפעיל את סמכויותיו "לגבי כל אחד מאלה:" 1. מתן הוראות למעורבים במעשה ונקיטת צעדים למניעת הישנות המעשה ולתיקון הפגיעה שנגרמה למתלונן; 2. פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הסדר המשמעת החל אצלו. המעביד ימסור למעורבים בדבר הודעה מנומקת על החלטותיו, ואם החליט שיש לנקוט צעדים, יפעל ללא דיחוי לביצוע ההחלטה. החוק והתקנות חלים על מוסדות המקנים השכלה לבוגרים (ובכלל זה מוסד להשכלה גבוהה) בשינויים המחויבים, "ולעניין זה יראו את המוסד - כמעביד, את המורה או המרצה - כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט - כעובד". תנאי הלימודים והתנאים הנלווים להם חוק העונשין, התשל"ז ההתייחסות להתנכלות בדוח זה תהיה כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית. בתקנה ( 4 לתקנות נקבע כי "ככל שניתן, ימנה מעביד אישה לאחראית". על כן ההתייחסות בדוח זה תהיה בדרך כלל לאחראית, למעט מקרים שבהם מונה גבר לאחראי.

12 דוח שנתי 63 ג 1566 ייחשבו כאילו היו ענייני עבודה, והטיפול המשמעתי בנושא במוסדות להשכלה גבוהה ייעשה על פי הסדרי המשמעת שקבע כל מוסד לעצמו, המותאמים לנילונים השונים: חברים בסגל האקדמי 14 הבכיר והזוטר, חברים בסגל המינהלי וסטודנטים. פרסומים מראים שתופעת ההטרדות המיניות היא רחבה וחמורה במיוחד כשמתקיימים יחסי היררכיה ותלות בין ממונים ובין הכפופים להם, למשל במקומות עבודה, וכי שיעור המתלוננים 15 מקרב המוטרדים הוא מזערי. עם זאת, הפרסומים מלמדים גם שאי-אפשר לאמוד את ממדי התופעה בישראל, שכן נעשו בארץ סקרים ומחקרים מעטים בלבד שמטרתם לברר את היקפה ואת מאפייניה. על פי פרסומים התופעה קיימת גם בצבא ובמוסדות להשכלה גבוהה. יצוין כי במוסדות להשכלה גבוהה יחסי היררכיה ותלות הם מורכבים במיוחד, שכן הם מתקיימים בין חברי הסגל האקדמי הבכיר, חברי הסגל האקדמי הזוטר, חברי הסגל המינהלי והסטודנטים. בחודשים מרס 2011 עד אוקטובר 2012 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, את האופן שבו 16 מקיימים המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק והתקנות. הבדיקה נעשתה, בין היתר, באמצעות משלוח שאלונים ל- 29 המוסדות. כמו כן, נבדק טיפולן של שתי אוניברסיטאות - È Ú - ÔÏÈ - Â בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיהן. בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת. חובות מניעה התקנון שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, קבע תקנון למניעת הטרדה מינית שישמש דוגמה למעבידים (להלן - התקנון לדוגמה), כנדרש בחוק. על פי החוק והתקנות, מחובתו של מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים להתאים את הוראות התקנון לדוגמה לתנאיו המיוחדים של מקום העבודה, להסדר המשמעת שלו ולשפת עובדיו ולפרסם אותו בין עובדיו. את התקנון שנעשו בו ההתאמות האמורות (להלן - התקנון המותאם) עליו להעמיד במקום בולט לעין, ואם הדבר נדרש - ביותר ממקום אחד, ולמסור אותו לארגון העובדים היציג ולכל עובד שיבקש זאת. כשמדובר במוסד להשכלה גבוהה, יש מקום למסור את התקנון המותאם לכל ארגוני העובדים (המייצגים את הסגל האקדמי הבכיר, את הסגל האקדמי הזוטר ואת הסגל המינהלי), לאגודת הסטודנטים ולכל עובד או סטודנט שיבקש זאת. מעביד שאינו עושה כן עובר [17] עברה פלילית, "דינו - קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה". סגל אקדמי בכיר - פרופסור מן המניין, פרופסור חבר, מרצה בכיר, מרצה. סגל אקדמי זוטר - מדריך, 14 אסיסטנט, עוזר הוראה, עוזר מחקר. אורית קמיר, "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית: איפה אנחנו במלאת לו עשור", ÌÈ ÒÚÂ ËÙ Ó 15 שיעוריה, "הטרדה מינית במקום העבודה, אביגיל מור, 17; עמ' 2008), (ספטמבר התשס"ח ט' מאפייניה ותפישות מגדריות ביחס אליה",,Ï È ÂÈ Á ÂÈ ÂÒ 11 (2011), עמ' 4 (להלן - מור ;(2011 ליאת לבנון, ÈÏÂÏÈÓ È ÈÓ Ë ÂÈ ÂÒ - Â È ËÓ ÌÈÏÈÓ,(2011) עמ'.40 משרד מבקר המדינה בדק בעבר את הטיפול של צה"ל ושל הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות: ראו 16 ÔÂËÏ Â È ÏÚ ÂÁÂ ;151,(2006) "הטיפול של צה"ל בהטרדות מיניות", עמ' 57 È ÁÂ ÈÓÂ Ó (מרס 2009), "הטיפול במשמעת בשלטון המקומי", עמ' 199. ההוראות לגבי שיעור הקנס קבועות בסעיף 61 לחוק העונשין, התשל"ז

13 1567 מוסדות להשכלה גבוהה כאמור, משרד מבקר המדינה שלח שאלונים לשמונה אוניברסיטאות ול- 21 מכללות כדי לבדוק את האופן שבו הן מקיימות את החובות המוטלות עליהן לפי החוק והתקנות. מהתשובות שהתקבלו לשאלונים עולים הממצאים האלה: 1. שבע אוניברסיטאות ושש מכללות התאימו כנדרש את התקנון ופרסמו אותו בשנים , כלומר סמוך לפרסום החוק והתקנות. יתר המוסדות להשכלה גבוהה התאימו את התקנון 18 בשנים ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈ Ï ÌÈÓ ÂÓ ÌÈ Â Û Â Ï ÂÁ ÒÈ ÎÏ ÍÂÓÒ ÚÂ Ï Â ÒÂÓ ÏÚ È ÌÈÏÂÚ Ì È ÌÈÓ ÂÓ ÌÈ Â ÚÈ ÌÈ ÎÈ ÌÈ ÂÎÈÚ.Ì Â Ú È Ò Ï. ÌÚ Á 2. ארבע אוניברסיטאות ומכללה אחת התאימו את התקנון, ולו באופן חלקי, לשפות עובדיהן והסטודנטים שלהן ופרסמו אותו בשפות נוספות מלבד עברית: - ÔӈȠÔÂÎÓ באנגלית, ÔÂÏ ÏÏÎÓ באנגלית, - Á ٠ËÈÒ È Â באנגלית ובערבית, - È Ú ËÈÒ È Â ברוסית. Á ٠ ÔӈȠÔÂÎÓ הסבירו כי פרסום התקנון בעברית ובאנגלית נותן מענה לקבוצות האוכלוסייה הרלוונטיות במוסדות. יש לציין לחיוב במיוחד את ËÈÒ È Â,ÔÏÈ - שפרסמה את התקנון המותאם בשלוש שפות נוספות מלבד עברית - רוסית, ערבית ואמהרית. ÂÏÏÎÓ 20- - ÔÂÈ ÎË,ÔÂÈ Â -Ô, ÙÈÁ, È -Ï -  ËÈÒ È Â Ú, Ê ÓÂÚÏ. Ï È Ú Ì ÂÓ Ô ÂÓÒ Ù בעקבות הביקורת הודיעו בינואר ËÈÒ È Â 2012 ÌÈÏ Â È Ò Â ÔÂÈ ÎË, ÙÈÁ כי בכוונתם לפרסם את התקנון בשפות נוספות. Â Ë Â ÏÏÎÓ הודיעה כי תפרסם את תקנונה הן בשפה הרוסית והן בשפה הערבית, È -Ï ËÈÒ È Â Â הודיעה כי תתרגם את התקנון לאנגלית. Ì ÌÈÚ Â Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓ ÌÈ Â Á Ó, È Ó Ó Ó Ú Ï Ï ÂˆÂ Ì Á Ï Â ÒÂÓ ÏÎ ÏÚ, È Ú ÂËÏÂ Ô È ÈÈÒÂÏΠˆ Ï. Ù ÏÎÎ Â ÈÈÒÂÏÎÂ ÂˆÂ Ï ÌÏ ÚÓ Â ÈÈ ÂÙ Ï ÌÈ Â Ì Ï האחראית למניעת הטרדה מינית התקנות קובעות שמעביד חייב למנות אחראי מטעמו, ויותר מאחד לפי הצורך, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי. לפי התקנות, תפקידי האחראי: לקבל תלונות בעניין הטרדה מינית והתנכלות; לקיים בירור ביעילות וללא דיחוי לשם מתן המלצות בכתב למעביד בדבר הטיפול הנדרש במקרה של הטרדה מינית; לתת ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים ולסטודנטים הפונים אליו. על המעביד להשתדל למנות אדם שיתאים לתפקיד מבחינת כישוריו ומעמדו המקצועיים, יחסי אנוש 18 אוניברסיטת בן-גוריון, המכללה להנדסה ירושלים ומכללת ת"א-יפו - בשנת 2002; בצלאל, אפקה, צפת ותל-חי - בשנת 2004; הדסה, האקדמיה למוסיקה ולמחול ואריאל - בשנת 2005; ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה - בשנת 2006; מכללת גליל מערבי - בשנת 2007; רופין - בשנת 2008; המכון הטכנולוגי - בשנת 2009; מכללת כנרת - בשנת בידי מכללת אשקלון אין אסמכתאות המאפשרות לדעת מתי פורסם לראשונה תקנון מותאם.

14 דוח שנתי 63 ג 1568 שלו ובקיאותו בחוק, בתקנות, בהוראות התקנון ובהסדר המשמעת החלים במוסד. על המעביד גם להשתדל למנות לתפקיד אישה. È Á È ÈÓ 1. מניתוח השאלונים עולה שרוב האוניברסיטאות (שש משמונה) מינו אחראית או אחראי סמוך לכניסת התקנות לתוקפן כנדרש. שתי אוניברסיטאות - ÔÂÈ ÎË - ÔÂÈ Â -Ô Â מינו אחראית בשנת 2000, כשנה וחצי אחרי שהתקנות נכנסו לתוקף. ואולם רוב המכללות (12 מ- 21 ) מינו אחראית או 19 אחראי באיחור, בשנים ÏÎÎ ÍÂÓÒ È ÈÓ Úˆ Ï Ô ÈÏÚ È ÈÎ Â ÂÓ ÂÏÏÎÓÏ ÈÚÓ È Ó Ó Ó.Û Â Ï Â Â ÂÁ ÒÈ ÎÏ Ù 2. מהתשובות לשאלונים עולה ששש אוניברסיטאות מינו אחראית אחת, ËÈÒ È Â ÔÂÈ Â -Ô מינתה אחראית וארבעה סגנים (גבר ושלוש נשים) המפוזרים בכמה קמפוסים (הקמפוס המרכזי, קמפוס שדה בוקר וקמפוס אילת), Á ٠ËÈÒ È Â Â המפוזרת בכמה קמפוסים ברחבי הארץ, מינתה ארבעה אחראים (גבר ושלוש נשים). עוד עולה מהשאלונים ש- 12 מכללות מינו כמה אחראים: שבע מכללות ( Ù, Ò,,Ï Ïˆ Ò (ÂÙÈ- "  و, ÈÙÒ,ÌÈÏ Â È מינו שני אחראים ÏÏÎÓ ) ÂÙÈ- " מונו לתפקיד גבר ואישה; ÏÏÎÓ Ù מונו אחראית וסגנית לאחראית); חמש מכללות מינו שלושה או ארבעה אחראים: ÂÁ מינתה אחראית אחת מהסגל האקדמי (דקנית הסטודנטים) ושתי אחראיות מהסגל המינהלי; Ï È מינה אחראית ועוד שלוש נציגות מהסגל האקדמי, מהסגל המינהלי ומהסטודנטים; Ò" È È ÂÏ ÎËÏ Â מינה נוסף על האחראית שלושה סגנים (שתי נשים וגבר אחד) לשלושת הקמפוסים; ÔÈÙ מינה אחראית ושני ממלאי מקום (אישה וגבר); ÈÁ-Ï ÏÏÎÓ מינתה שתי אחראיות מהסגל האקדמי ואחראית אחת מהסגל המינהלי. ÙÒÓ,ÔÁË Â ËÈÒ È Â Ó Â Ë Ô - ÂÏÏÎÓ Ó ÎÈ ÏÁ ÏÂÚ ÌÈ Â Ó ÂÏÈ Â,ÌÈ Á  ÂÈ Á ÓÎ Â ÈÓ - Ô ÌÈ ÓÂÏ ÌÈË ÂËÒ ÙÒÓ Â Ô È ÂÚ Â ÈÓ, ÊÓ Ê ÌÈ ÁÂ Ó ÌÈÒÂÙÓ ÓÎ È Ô ÏÁÏ ÂÏ Ô,  ËÈÒ È Â ÌÈÒÂÙÓ Ú È È Ú ËÈÒ È Â Ï,Ï ÓÏ. Ï Á È Á  Á È Á Í ;  ÂÁ Á  (Ì Î ÔÈÚÂ Ì Ú,ÌÈÙˆ ) ÌÈÏ Â È ÂÏ - ÌÈ Ú È. Ï ÌÈÒÂÙÓ ÌÈÒ ٠ÌÈ Ò È Á Ï Â ÂÓ, Â Â È ÍÏ Ó,2011 ÂË Â Á ÏÎÏ Ú ÔÙ  ÓÏ ÏÂ Ï Â ËÈÒ È Â ÏÚ, È Ó Ó Ó Ú Ï Ù Ï È Î ÂÈÂÎÓÒ ÂÏÓ ÌÚ È ÈÓ Ë ÚÈ ÓÏ ÂÈ Á ÌÈ ÁÂ Ó ÌÈÒÂÙÓ Ó È Ù ˆÓÈ Ï ÂÈ Á ÏÚ ÂÁ ÚÂ Ï ÚˆÓÏÂ,Í Âˆ Ú Ô ÈÏ È Ó Â È.ÌÈÒÂÙÓ Ó Á ÏÎ ÌÈ È Ò ÔÓÊ בתשובתה מינואר 2012 למשרד מבקר המדינה הודיעה ÔÏÈ - [אחראית] גם בפקולטה לרפואה הממוקמת בצפת". כי "תיבדק האפשרות למינוי 19 אשקלון וכנרת - בשנת 2001; ת"א-יפו ואריאל - בשנת 2003; תל-חי, צפת, אפקה ובצלאל - בשנת 2004; הדסה - בשנת 2005; ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה - בשנת 2006; גליל מערבי ורופין - בשנת 2007.

15 1569 מוסדות להשכלה גבוהה ÈÚˆ Ó Î תפקידה של האחראית למניעת הטרדה מינית במוסד להשכלה גבוהה הוא רגיש, מורכב וקשה, ועליה להכיר היטב את החוק, את התקנות ואת הרגישויות הכרוכות בנושא. האחראית היא הגורם המוסמך במוסד לענות לשאלות בכל הקשור להטרדה מינית והתנכלות, להדריך עובדים וסטודנטים, להפיץ ביניהם מידע ולייעץ להם. כדי שתוכל למלא את תפקידה ביעילות ובמקצועיות, כפי שהתקנות מחייבות, ראוי שהיא תקבל הדרכה ראויה, וראוי לעגן את החובה להדריכה בתקנון המותאם, כפי שנעשה בנוגע לבעלי תפקידים אחרים. כך לדוגמה, בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג (להלן - תקנות חובת המכרזים), נקבע ש"חברי ועדת מכרזים, חברי ועדת פטור משרדית וחברי ועדת פטור מרכזית יהיו מי שעברו הכשרה לפי תכנית שאושרה בידי החשב הכללי". כמו כן נקבע הסדר של פטור מהכשרה והסדר של העברה מכהונה למי שלא עבר הכשרה כנדרש. משרד מבקר המדינה בדק אם האחראיות שמונו קיבלו הכשרה מקצועית, ואם כן, היכן נעשתה ההכשרה וכמה זמן נמשכה. אם ההכשרה לא נעשתה על ידי גורם מקצועי חיצוני למוסד, נבדק איזו הדרכה קיבלו האחראיות על ידי המוסד עצמו, אם בכלל. להלן ממצאי הבדיקה: 1. מהתשובות לשאלונים עולה שבארבע אוניברסיטאות קיבלו האחראיות הדרכה מגורמים פנימיים, כגון היועץ המשפטי של המוסד או קודמתן בתפקיד, בפגישות שקיימו א תם: ËÈÒ È Â Á ٠קיבלה האחראית הדרכה בפגישה שנמשכה שעתיים עם היועצת המשפטית של המוסד; ÔÂÈ ÎË קיבלה האחראית הדרכה מקודמתה בתפקיד ומהיועצת המשפטית של המוסד, אך לא נמסר כמה זמן נמשכה ההדרכה; ÔÏÈ - קיבלה האחראית הדרכה בכמה פגישות עם הנשיא, עם היועץ המשפטי ועם האחראית היוצאת, אך האוניברסיטה לא מסרה כמה זמן נמשכה ההדרכה. ËÈÒ È Â È -Ï השיבה כי לאחראית הנוכחית, כמו לכל האחראיות שקדמו לה, יש הכרה וידיעה מקיפה של תחום ההטרדות המיניות, וכי האוניברסיטה אינה יכולה לאמוד את מספר שעות ההדרכה שקיבלה האחראית מגורמים פנימיים (הלשכה המשפטית ואחראיות קודמות). בארבע האוניברסיטאות הנותרות קיבלו האחראיות הדרכה מקצועית חיצונית: האחראיות Ô- È Ú ËÈÒ È Â קיבלו הדרכה מקצועית שנמשכה כשמונה שעות; האחראית ÙÈÁ  ÔÂÈ Â קיבלה הדרכה ראשונית של 24 שעות ושתי "הדרכות ריענון" של 18 שעות בסך הכול; ÔÂÎÓ ÔӈȠהשתתפה האחראית (עורכת דין במקצועה), לדברי המכון, בכמה ימי השתלמות. 2. מהתשובות לשאלונים עולה שהאחראיות ב- 15 מ- 21 המכללות קיבלו הדרכה כלשהי. האחראיות ב- 11 מכללות קיבלו הדרכה מקצועית חיצונית: בשמונה מהן נמשכה ההדרכה בין יום ליומיים, Ùˆ) ÔÂÎÓ Â È ÂÏ ÎËÏ Â Ò" È,ÈÁ-Ï,ÔÈÙÂ,ÔÂÏ, Ò, ÂÁ,(È ÂÏ ÎË È ÚÓ ÏÈÏ ÏÏÎÓ היא נמשכה 60 שעות, Â Ë Â ÏÏÎÓ Â היא נמשכה 25 שעות (נוסף על הדרכות המתקיימות בכל שנה); האחראיות Ò ÌÈÏ Â È קיבלו הדרכה בשלושה מפגשים (שהתקיימו במרכז לנפגעות אונס ותקיפה מינית). האחראיות בארבע מכללות קיבלו הדרכה פנימית: התקיימו כמה פגישות פנימיות עם המנכ"ל שהוא עו"ד בהכשרתו ועם האחראיות הקודמות בתפקיד; ÂÏÏÎÓ ÔÂÚÓ ÈÓÒ ÈÙÒ קיבלו האחראיות הדרכה מהיועץ המשפטי של המוסד שנמשכה כשמונה שעות; Ï Ïˆ  קיבלה האחראית הדרכה פנימית וייעוץ משפטי אך לא צוין כמה זמן היא נמשכה. יצוין כי בינואר 2012, במהלך הביקורת, השתתפו, לדברי בצלאל, האחראית וממלא מקומה בסדנת הדרכה בנושא. בשש מכללות - ÈÓ Ù Â ÂÙÈ- ",Ï Ú ÊÈ ÓÚ, Î,Ï È,ÏÂÁÓÏ ÈÒÂÓÏ - לא קיבלו האחראיות כל הדרכה פנימית או חיצונית. ÂÏÏÎÓ ÂÙÈ- "  Ù,Ï È ציינו שלאחראית או לאחראי יש הכשרה מיוחדת בנושא (באריאל בקרימינולוגיה ובשתי המכללות האחרות - במשפטים).

16 דוח שנתי 63 ג 1570 ÏÂÏÚ ÂÈ ÈÓ Â Ë ÌÂÁ ÈÚˆ Ó Î ÚÈ, È Ó Ó Ó Ú Ï ÔÎ,Ì ÈÏÚ ÏË  Á È Ù ÎÏ Î ÏÓÏ Ï ÌÈ Á Ï Ì ÏÂÎÈ Ú ÙÈ Ï.Ì ÂÁÓ ÌÂÁ Ï Á Î Ú Â Â È Î ÂÓÂ È ÂÁÈÈ È Ù Â Ó ËÈÒ È Â Á ٠הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מינואר 2012 כי תדאג שכל האחראים יעברו השתלמות מתאימה. È -Ï הודיעה כי היא מקבלת את המלצת משרד מבקר המדינה לקיים הכשרה ספציפית בתחום הטיפול בתלונות על הטרדה מינית לאחראית ולסגנה. ÂÙÈ- È -Ï ÏÏÎÓ הודיעה כי תקפיד לקיים לממלאי התפקידים הנוגעים בדבר השתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית. ÙÈÁ ציינה בתשובתה כי האחראית שנבחרה לתפקיד היא חברת סגל אקדמי בכיר בתחום העבודה הסוציאלית שחוקרת בין היתר את תחום "הפגיעה המינית".  ÒÂÓ ÏÎ ÈÂ, ÂÈ ÂÁÈÈ ÔÈÈ Ú Ï Â Â È Á ÙÓ ÈÚÓ È Ó Ó Ó Ô ÂÁÓ ÂÈ Á  Ï,ÌÈ ÓÓ Ì ÂÈ Á ÏÎ Â ÈÙ È Â ÏÎ Ï,( ÈÏ ÈˆÂÒ Â Ú, È ÂÏ ÈÓÈ,ÌÈËÙ Ó Ô Î) Â Ï ÌÈ Â ÌÈÓÂÁ È ÈÚˆ Ó.Â Ô Â Î ÍÏ Ó Û Â È Ù Ï Ô ÒÈ Î Ì Â ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÈÚˆ Ó ÌÈÓ Â Ó Î ÂÏ È ÏÚ ÂÁ ÚÂˆÈ ÏÚ ÂÓÓ Â ÓÂÚ,ÌÈËÙ Ó Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ.ÌÈÊ ÎÓ ÂÁ Â Ú ÂÁÏ Ó ÂÓ Î ÂÁ  Ú Ï,  ÂÈ Á ÂÎÈÈ ÂÈÏ Ï Ò Ï Ò, ËÂÊ ÈÓ Ï Ò, ÈÎ ÈÓ Ï Ò ÔÈ Â ÈÎ È È ÈÓ ÒÂÓ.È Â Ó Ó Ú Â ÂÏ Ì È È Â Â,ÌÈË ÂËÒ Â ÈÏ ÈÓ משרד מבקר המדינה בדק עם איזה סגל נמנות האחראיות, האקדמי או המינהלי, ואם הן עובדות פעילות של המוסדות להשכלה גבוהה. מתשובות האוניברסיטאות עולה שבחמש מהן -, È Ú - ÔÂÈ Â -Ô Â ÔÏÈ -, È -Ï, ÙÈÁ האחראיות נמנות עם הסגל האקדמי הפעיל ÙÈÁ ) האחראית וסגנה נמנים עם הסגל האקדמי. Ô- ÔÂÈ Â נמנים ארבעת הסגנים של האחראית עם הסגל המינהלי. È -Ï האחראית נמנית עם הסגל האקדמי, וסגנה - עם הסגל המינהלי הבכיר); ובשתיים מהן,, Á ٠ËÈÒ È Â Â ÔӈȠÔÂÎÓ האחראיות נמנות עם הסגל המינהלי הפעיל.,ÔÂÈ ÎË לעומת זאת, מכהנת כיום אחראית חברת הסגל האקדמי שפרשה לגמלאות (פרופסור אמריטוס), והיא מסתייעת בשתי חברות סגל מינהלי המשמשות "מתאמות למניעת הטרדה מינית". מתשובות המכללות עולה שבארבע מהן נמנות האחראיות עם הסגל האקדמי ÈÓ ) ÈÒÂÓÏ ;(È ÂÏ ÎË ÔÂÎÓ Â Ï Ïˆ, ÈÙÒ,ÏÂÁÓ בשש מכללות האחראיות נמנות עם הסגל המינהלי,ÔÂÏ ) ;(È ÚÓ ÏÈÏ Â È ÂÏ ÎËÏ Â Ò" È,Ï Ú ÊÈ ÓÚ,, Î בשמונה מכללות 20 מכהנות אחראיות מהסגל האקדמי בצד אחראיות מהסגל המינהלי (ˆÙ, Ò Ò,, ÂÁ ;( Ù Â ÂÙÈ- ",ÈÁ-Ï,Ï È,ÌÈÏ Â È בשתי מכללות נמנות האחראיות עם הסגל האקדמי וממלאי מקומן עם הסגל המינהלי ÔÈÙ ) Â Ë Â ÏÏÎÓ ;(ÔÂÚÓ ÈÓÒ האחראית, שהיא יועצת פסיכולוגית, נמנית עם הסגל המינהלי (בחצי משרה) ועם הסגל האקדמי (בחצי משרה). 20 האחראית באחוה היא מורה מן החוץ.

17 1571 מוסדות להשכלה גבוהה ÔÈ ÌÈÏ Â ÈÎ È ÁÎÂ Ï ÈÎ Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓÏ ÈÚÓ È Ó Ó Ó È ÔÓ,  ÂÏ Â È Ù ÏÎÎ ÂÈ ÈË ÈÈ Â Ï ÚÈ Ï È ÎÂ, ÂˆÂ Ï ÂÎ ıó Ï ÂÏ ÈÂ Ê Ù ˆÂ Ú ÈÓ Â ÓÏÈ Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓ È ÈÓ) ÂÏÏÎÓ ˆ Ó Ï ÔÎ Â ( È Á Ï ÒÂËÈ Ó ÂÒÙÂ Ù Ï È ÈÓ) ÔÂÈ ÎË.(ÈÏ ÈÓ Ï Ò ÌÚ Ô Â ÈÓ Ï Ò ÌÚ Ô Â Ó ÂÈ Á ÔÂÏ ÏÏÎÓ הודיעה כי החליטה לאמץ את המלצותיו של משרד מבקר המדינה ומינתה גם אחראית הנמנית עם הסגל האקדמי. ÔӈȠÔÂÎÓ הודיע כי יבחן את האפשרות למנות גם אחראית הנמנית עם הסגל האקדמי. הפצת חומר הסברה כאמור, על המעביד לנקוט כל אמצעי סביר כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות. עליו להביא לידיעת כל עובדיו את האיסור החוקי על הטרדה מינית והתנכלות, להבהיר להם מה הן חובות המעביד על פי החוק והתקנות, ולדרוש מכל ממונה ומכל עובד, ובמוסדות להשכלה גבוהה גם מכל סטודנט, להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות לכל אדם. אחד האמצעים המקובלים לשם כך הוא הפצה ופרסום של מידע והסברים בנושא (להלן - חומרי הסברה) על לוחות המודעות, באתר האינטרנט, בדואר אלקטרוני, בידיעונים השנתיים ועוד. מאחר שבכל שנה נוספים למוסדות להשכלה גבוהה סטודנטים חדשים, יש חשיבות מיוחדת לפרסום חומרי הסברה בנושא בתדירות גבוהה. משרד מבקר המדינה בדק אם הופצו או פורסמו במוסדות להשכלה גבוהה בכל אחת מהשנים 2009 ו ובמחצית הראשונה של שנת 2011 חומרי הסברה שהבהירו לסגל האקדמי, לסגל המינהלי ולסטודנטים מהן הטרדה מינית והתנכלות, אילו איסורים חלים עליהם בעניין זה, ומהן חובותיהם של המוסדות כמעבידים. ÏÎÏ Ò È ÓÂÁ ÏÎ ÂÓÒ Ù Ï ˆÈÙ Ï Â ÒÂÓ ˆ Ó ÏÚ È È Ï ÌÈÚˆÓ Ò È ÓÂÁ ÂÓÒ Ù ÌÈ Á Â, Î Ì Ï ÌÈË ÂËÒ Â ÌÈ ÂÚ : Â Ó Â ÔÏ Ï.Ú ÈÓÏ ÂÙ ÁÈÈ Â ÒÂÓ ÌÈË ÂËÒ Â ÌÈ ÂÚ ÏÏÎ ÁÈË Ï È Î Ì ÔÂÈ ÎË - בשנים לא פרסם הטכניון כלל חומרי הסברה לסגל האקדמי; בשנת 2009 הוא לא פרסם כלל חומרי הסברה לסגל המינהלי; בשנים פרסם חומרי הסברה לסטודנטים בשנתון המופץ ביניהם בכל שנת לימודים. - ÔӈȠÔÂÎÓ בשנים פרסם המכון חומרי הסברה על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט שלו, אך הוא לא פרסם חומרי הסברה בדואר אלקטרוני; בשנת 2011, במהלך ביקורת זו, הוא פרסם חומרי הסברה גם בדואר אלקטרוני. Ù ÏÏÎÓ - בשנים פרסמה המכללה חומרי הסברה על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט שלה, אך היא לא פרסמה חומרי הסברה בדואר אלקטרוני.

18 דוח שנתי 63 ג 1572 Ù ÏÎÎ Ú ÓÏ   ÂÁ Â È ÂÓÚÏ È Î, È Ó Ó Ó Ú Ï ÏÎ ÍÎ ÏÚ ÂÓÚÏ Ì ÈÏÚ,  ÏÎ Ï Â ÒÂÓ Ï ÌÓÂÁ ÂÈ ÈÓ Â Ë, ÏÎ ÂÏ È - ÌÈË ÂËÒ Â ÈÏ ÈÓ Ï Ò,ÈÓ Ï Ò - ÌÈÚ Â ÌÈÓ Â Ò È ÓÂÁ ÏÎ,(ÔÏ Ï Â ) Ò Â Î ÂÏÂÚÙ Ì ÂÙ ÏÚ ÛÒ ˆÙ Ï ÔÏ Ï ÌÈÚˆÓ Ó ÓÎ Ó Ï Â ÒÂÓ ÏÚ ÍÎ Ì Ï.  ÌÈÓÈÈ,ÌÈ ÂÚÈ È,È Â Ë Ï Â,Ë Ë È, ÂÚ ÂÓ ÂÁÂÏ : Ò È ÓÂÁ Ï ÌÂÒ ÙÏÂ.ÌÈ ÊÂÁ ÌÈ Â בינואר 2012 הודיע ÔÂÈ ÎË למשרד מבקר המדינה כי משנת הלימודים הבאה יקבל כל סטודנט חדש ערכה, שכבר הוכנה, העוסקת בנושא הטרדה מינית; נוסף על כך יישלח דואר אלקטרוני בנושא לכלל הסטודנטים, ותהיה התייחסות לכך גם באתר האינטרנט של דקן הסטודנטים. כמו כן הודיע הטכניון כי הוא מתכוון להכין תקציר של התקנון למניעת הטרדה מינית ולשלוח אותו בדואר האלקטרוני לסגל המינהלי ולסגל האקדמי. בנובמבר 2012 הודיע הטכניון למשרד מבקר המדינה כי פרסם (באוקטובר אותה שנה) חוברת זכויות לכלל עובדי הקבלן במוסד בארבע שפות (עברית, רוסית, אמהרית וערבית), שהחלק האחרון שלה עוסק בהרחבה במניעת הטרדה מינית. בינואר 2012 הודיע ÔӈȠÔÂÎÓ כי שלח בעבר "מספר פעמים הודעות רענון לכלל האוכלוסיות במכון, באמצעות דוא"ל", וכי הוא "מקבל בחיוב את המלצת הביקורת להפצת חומר הסברה לכלל האוכלוסיות במכון מדי שנה". Á ٠הודיעה כי נוסף על חומר ההסברה שהיא מפיצה לסטודנטים בנושא, היא תפיץ חומר הסברה מתאים גם בין עובדיה המינהליים וחברי הסגל האקדמי. ÔÂÏ ÏÏÎÓ הודיעה כי בכוונתה לשלוח את התקנון בדואר אלקטרוני לחברי הסגל האקדמי במכללה, זאת נוסף על פעולות שנקטה בעבר, לרבות פרסום התקנון לסטודנטים ברחבי הקמפוס ובאמצעות אגודת הסטודנטים. È ÚÓ ÏÈÏ ÏÏÎÓ הודיעה כי בעקבות הביקורת היא תפרסם ותשלח חומרי הסברה בכל האמצעים האפשריים: לוחות מודעות, אתר האינטרנט, הדואר האלקטרוני, הידיעונים והשנתונים. קיום כנסים התקנות קובעות כי "מעביד יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה, שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות... ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה". המעביד יכול לארגן בעצמו פעולות הדרכה והסברה או לאפשר לארגון עובדים יציג לארגן אותן. מעביד שהוא מוסד להשכלה גבוהה צריך לאפשר גם לסטודנטים הלומדים בו להשתתף בפעולות ההדרכה. 1. משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלונים אם בתקופה ינואר יולי 2011 התקיימו במוסדות להשכלה גבוהה פעולות הסברה כלשהן מלבד הפצת חומר כתוב, כגון הרצאות, סדנאות, הצגות וסרטים (להלן - כנסים), כפי שנדרש בתקנות. בטבלה שלהלן מובאים פרטים על מוסדות להשכלה גבוהה שלא קיימו כנסים לכל אוכלוסיות היעד - סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים - בתקופה ינואר יולי 2011:

19 1573 מוסדות להשכלה גבוהה ÌÈË ÂËÒ ÈÏ ÈÓ Ï Ò ÈÓ Ï Ò ÒÂÓ *- הטכניון *+ + - (רק לסגל הזוטר ( - - תל-אביב בר-אילן מכון ויצמן הפתוחה צפת אחוה הדסה האקדמיה למוסיקה ומחול הנדסה ירושלים** אריאל אשקלון רופין כנרת שנקר עמק יזרעאל ת "א-יפו סמי שמעון אפקה ביה "ס הגבוה לטכנולוגיה גליל מערבי (רק לעובדי המשק - והתחזוקה) בצלאל - המכון הטכנולוגי סה "כ הסימן "+" מציין שהתקיימו כנסים והסימן "-" מציין שלא התקיימו. הנדסה ירושלים הודיעה למשרד מבקר המדינה כי בשנת הלימודים התשע"א הוצג נושא ההטרדה המינית באופן עיוני ובמסגרת דיון, וכי בהתשע"ב יתקיימו הדרכות שונות בנושא לסגל האקדמי ולסגל המינהלי. גם סמי שמעון הודיעה כי דקנט הסטודנטים יקיים פעולות הסברה וכנסים בשיתוף אגודת הסטודנטים. * ** מהטבלה עולים הממצאים האלה:, Ò, ÂÁ, Ùˆ, Á Ù,ÔӈȠÔÂÎÓ)  ÏÎ Ï Â ÒÂÓ 12- ( ) ( Ù,ÂÙÈ- ",Ï Ú ÊÈ ÓÚ,, Î,ÌÈÏ Â È Ò,ÏÂÁÓ ÈÒÂÓÏ ÈÓ. ÚÈ ÂÈÒÂÏÎÂ Ó ÈÈÒÂÏΠÌÂ Ï ÌÈÒ Î Â È Ï ÂÓ ÈˆÁ ÌÈÈ ÂÓÈÈ Ï

20 ב( ג( ד( ה( ו( דוח שנתי 63 ג 1574 ( ברוב המוסדות להשכלה גבוהה לא התקיימו בשנתיים וחצי שקדמו לביקורת כנסים לסגל האקדמי (16 מ- 29 ) ולסטודנטים (22 מ- 29 ). ( ב- 14 מוסדות לא התקיימו כנסים לסגל המינהלי. ( אוניברסיטה אחת (ÔÏÈ - ) ציינה כי היא העבירה "עד לפני שנתיים" סדנאות והדרכות, אך לא פירטה מתי הן התקיימו. ( Ò" È È ÂÏ ÎËÏ Â התקיים לראשונה כנס לסגל המינהלי במהלך הביקורת, ביולי ביה"ס מסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2012 כי האחראית בודקת עם אגודת הסטודנטים כיצד לקיים בתקופה הקרובה הדרכה לסטודנטים. ( בשני מוסדות ÂÁ ) (È ÚÓ ÏÈÏ Â התקיימו כנסים אחרי קבלת השאלונים (בגליל מערבי התקיים כנס לכל עובדי המינהל בנובמבר 2011; באחוה התקיימו כנסים לסגל האקדמי ולסגל המינהלי בינואר ובמרס 2012, ונמסר למשרד מבקר המדינה שבכוונת המכללה לקיים כנסים במהלך השנה גם לסטודנטים). ÔÈÈ Ú Í, Î ÂÓÂ È Â, Â Ï ÂÚ ÂÓ ÏÚ È ÈÓ Ë ÚÈ ÓÏ ÂÁ ÂÓ Ó ÚÈ È Â, ÂÁ ÌÚ Â ÎÈ È Â Â È Â Èˆ ÁÈ Ì Â ÒÁ ÌÈËÏ 21 ÏÂÎÈ, ÈÂ Â È Ò ÂÚˆÓ È ÔÈ, ÂÚ ÂÓ ÏÚ. ÂÈÙ ÏÚ ÂÒ Ó 22. Â Ë ÈÈ ÂÒ ÏÚ ÚÈÙ ÏÂ Ì Â ÎÏ ÒÁÈ Â ÌÈ ÈÓ ÔÈ ÌÈÒÁÈ ÈÂ È Ï ÏÈ Â Ï ÌÈ ÂÚÏ ÌÈÒ Î ÌÈÈ Ï ÏÂ Ï Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓ ÏÚ, È Ó Ó Ó Ú Ï ÌÈ ÂÒÈ Ì Ó ÂÚ È ÌÈÚ Â ÏÎ È Î,ÌÈ Á ÌÈË ÂËÒÏ ÈÚ Â,ÌÈË ÂËÒÏ ÏÚ.ÌÓˆÚ Â ÒÂÓ ÏÚ ÂÏÁ  ÂÁ ÂÏÈ Â Ì Ï È ÂÈÂÎÊ ÂÏÈ,Ì ÈÏÚ ÌÈÏÁ  ÂÁ  ( ÈÓÏ Π Π)  ÓÂÏ Ô Î,ÌÈ Á ÌÈÏÈÚÈ ÌÈÚˆÓ Ó Ï ÂÈ Á.Ô ÂÙˆÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈË ÂËÒ ÌÈ ÂÚ 2. משרד מבקר המדינה שאל בשאלון אם הייתה חובה להשתתף בכנסים, ואם ידוע למוסדות מה היה מספר המשתתפים בכל כנס. בטבלה שלהלן מרוכזים הנתונים שמסרו המוסדות שקיימו כנסים לפחות לאחת מאוכלוסיות היעד (מוסדות שלא קיימו כנסים אינם כלולים בטבלה): אורית קמיר, È ÈÓ Ë ÚÈ ÓÏ ÂÁ ÌÚ ÂÈÁÏ - È Â È ËÓ Ê,(2009) עמ' אורית קמיר, "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית: איפה אנחנו במלאת לו עשור", ÌÈ ÒÚ ËÙ Ó ט' 22 התשס"ח (ספטמבר 2008).

21 1575 מוסדות להשכלה גבוהה ÙÒÓ ÌÈÙ Ó ÌÈË ÂËÒ ÈÏ ÈÓ Ï Ò ÈÓ Ï Ò È ÂÙ Ï ÌÈÒ Î ÙÒÓ ÌÈÙ Ó È ÂÙ Ï ÌÈÒ Î ÙÒÓ ÌÈÙ Ó È ÂÙ Ï ÌÈÒ Î ÒÂÓ העברית רשות לא ידוע * רשות לא ידוע רשות לא ידוע חיפה רשות לא ידוע רשות לא ידוע רשות לא ידוע הטכניון רשות ידוע חובה ידוע - - תל-אביב רשות לא ידוע בן-גוריון רשות לא ידוע רשות לא ידוע רשות לא ידוע בר-אילן חובה לא ידוע חובה לא ידוע - - אריאל - - חובה ידוע רשות ידוע ספיר רשות לא ידוע רשות לא ידוע רשות ידוע אשקלון - - חובה ידוע - - בצלאל - - חובה ידוע - - רופין רשות לא ידוע רשות לא ידוע - - תל-חי חובה ידוע חובה ידוע רשות ידוע מכללת סמי שמעון חובה ידוע חובה ידוע - - אורט בראודה רשות לא ידוע חובה לא ידוע רשות לא ידוע ביה "ס הגבוה לטכנולוגיה חובה ידוע חובה ידוע - - המכון הטכנולוגי חובה לא ידוע חובה לא ידוע - - גליל מערבי - - חובה ידוע - - לא ידוע = המוסד ענה למשרד מבקר המדינה שלא בדק כמה משתתפים הגיעו לכנס, ולחלופין לא מסר פרטים אף שנשלחה אליו תזכורת. * מהטבלה עולה שרוב המוסדות ) 8 מ- 13 ) שקיימו כנסים לא חייבו את חברי הסגל האקדמי להשתתף בהם. רוב המוסדות ) 9 מ- 13 ) גם לא ידעו כמה משתתפים נכחו בכנסים. כמו כן, כל שבעת המוסדות שקיימו כנסים לסטודנטים לא חייבו אותם להגיע, וארבעה מהם אף לא ידעו כמה משתתפים נכחו בכנסים. לעומת זאת, רוב המוסדות שקיימו כנסים לחברי הסגל המינהלי (11 מ- 16 ) חייבו אותם להגיע, אך רק שמונה מהם ידעו כמה משתתפים נכחו בפועל. ËÈÒ È Â ÙÈÁ כתבה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את הערתו בעניין קיום הכנסים ורישום ההשתתפות בהם ותפעל לפיה.

22 דוח שנתי 63 ג 1576 ÂÁÙ ÏÎÏ Â,ÌÈÒ Î Û Ï ÂÈÁ ÚÈ.ÌÈÒ Î Û Ï Â ÈÈÁÓ Ô È Â ÂÁΠÁ È,Ì Û Ï ÌÈË ÂËÒ ÌÈ ÂÚ ÂÚÏ Ô ËÓ ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ ÂÙ Ï ÂÚÈ ÚÈ,ÔÎ ÂÓÎ.Ì ËÓ Â È È Ï Ì Â ÏÈÏ È ÌÈÒ Î, Ó Â Ï.  ÚÓË ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á ÙÏ Â ÒÂÓ Ï Ì ÏÂÎÈ Ú ÂÙ ÌÈÒ Î Ú Â Ï È Ï È Î ÌÈÈ ÏÈÚ ÌÈˆÓ Ó", È Ï, ÂÚ Ì Ó È Ú ËÈÒ È Â ÂÙ Â ÌÈÒ Î Ó " È ÈÓ Ë Â ËÈÒ È Â ÏÈ ÂÏÂÚÙ Ë Â È È ÌÏÂ,ÌÈË ÂËÒ Ô Â ÈËÙ Ó ˆÚÂÈ, ËÈÒ È Â ÂË :ÌÈÈ ÈË Ù ÂÈ È ÌÈÒ Î Â Ù ÏÎÎ ÏÂ È È ÌÈÒ Î ÌÈÙ Ó ÙÒÓ ÂÁÈË È ËÈÒ È Â ÈÓ Ï Ò È ÁÓ Á È Ó Ó ÓÏ ÒÓ Â È ÍÏ Ó, ËÈÒ È Â Ï Ì Î ÔÈÚ ÒÂÙÓ ÌÈÈ Ò Î 2010 ÏÈ Ù Û Â È Ú ÓÁ Á ÈÓ Ï Ò Á ÌÏ ÂÁÎ ÁÈ - ÌÈÙ Ó ÏÓ  ÏÓ ÈÎÂ.ÈÏ ÈÓ Ï Ò Â ÁÓ צילום מן הכנס שקיימה האוניברסיטה העברית בנושא מניעת הטרדה מינית.

23 1577 מוסדות להשכלה גבוהה ÈÚˆÓ ËÈ ÂÁ È È ˆÏ (ÌÈ ÂÚ 25 ÏÚÓ Ï ) È ÚÓ ÏÂÎÈ Â ÈÙÏ, ÂÓ Î Î ÂÏÂÚÙ Û Ï Â Ù Ô Ó ÂÚ ÂÓ ÁÂÏ ÏÚ Ô ÌÂÒ Ù È È ÏÚ Ú Ó È ˆÓÓ ÈÙÏ. ÂÁ ÈÏÎ Ì ÈÈÏ ÏÚÙ È ÚÓ ÈÎ ÊÁ  ÂÚ Â ÍÎ. Ò Â Â ÊÁ ÈÎ ˆÓ.ÌÈÙ Ó ÂÏ Ô Ï Ò Â Î ÂÏÂÚÙ Â È ÌÈ È ÚÓÏ Ù Ó ÌÈÈ Â ÁÒ ÈÎÂ, ÚÓÏ Ò Ï ÌÈÚˆÓ È ÈÙÏ Ó Ú Ï. ÂÏÎ Â È ÈÓ Ë ÂÒÈ ÚÓË Ï È ÈË Ù ÏÂÚÙÓ Ú ÓÈ Ï ÂÁ ÚÂˆÈ ÏÚ ÂÓÓ Â ÓÂÚ,ÌÈËÙ Ó Ó ÏÚ, È Ó Ó ÂÈ È Î Ú ÂÈ È ÈË Ù ÔÂ Ó Ô ÂˆÈÏ  ÔÂ È Ï ÏÂÚÙÏ,   ÏÚ ÓÈ Á ÂÁ  ÌÈÒ Î ÂÙ ÂÁ ÚÂ Ï Ï Ï,Ï ÓÏ)  ÚÓË Ï.( ÓÓ ÔÈ Â Â ÂÈÁ ÂÚ ÈÙÏ ˆ ˆ Ó Â,Ï Ò È Â ÌÈË ÂËÒ ÈÙÏ ÌÈ ÂÚ ÌÈ ÓÂÏ Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓ ÂÚ Â ÒÂÓ Ó ÓÎ Ï ÈÙ Â Â ÈÊÈÙ ÒÈ Ù ÔÎÂ,ÌÈÙÏ Â Ú Û Â ÒÂÓ Ó Ï Í Âˆ ÌÈÏÈ Ó Ï ÏÎ - ÏÎ ÌÈË ÂËÒ Ï Â ÙÂÏÁ  ÏÚ, ÂÓ Î Â Â È Â Ú,ÔÎ ÏÚ. Â Ú ÈÓ ÚÓË Ï ÌÈÈ ÈË Ù ÌÈÚˆÓ Â Í ÂˆÓÏ ÌÁ ÎÂ Ì Â ÏÎ Â Â ÂÁ ÌÈÈ Ï Â ÏÎ Ï Â ÒÂÓ ÍÎ Ì Ï Ó Ï ÌÈÏÂÎÈ Â ÒÂÓ. ÂÏÎ Â È ÈÓ Ë ÂÒÈ ÚÓËÂÈ ÁÈË Ï Ï Ò,ÈÓ Ï Ò È Á  ÈÂÁÈ Ì ÂÚˆÓ,Ë Ë È È Â ÌÈ ÁÓ Ô ΠÌÈ ÊÚ Â ÒÂÓ.ÌÈÒ Î ÌÂÈ ÏÚ ÛÒÂ,  ÓÂÏ Â ÁÂÓÓ Ô ÔÈÈÚÏ ÌÈË ÂËÒ Â ÈÏ ÈÓ ÏÚ ÌÈË ÂËÒ Â Ï Ò È Á ÓÈ Á Ô Î,ÌÈÚˆÓ ÔÂÂ Ó ÚÓË Á  ÚÏ ÂÏÎÂÈ.ÔÈ ÈÙ ÏÚ Ì ÂÁ Â È Â ÌȈ  ÁÂÓÓ ˆ ÔÂÎÓ È ÂÏ ÎË הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר 2012 כי פיתח לומדה להסברה בנושא מניעת הטרדה מינית, והיא אושרה על ידי מוסדותיו והותקנה באתר שלו. מכון ויצמן הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר 2012 כי הוא מתכנן לבצע הדרכות ובוחן את המתכונת האפקטיבית ביותר לקיומן, לרבות הטמעת לומדה ממוחשבת. Á ٠הודיעה כי תקיים פעולות הסברה לעובדים ולסטודנטים, תוודא שכל העובדים יהיו מודעים לפעולות אלה ותפעל להטמעת הנושא בנוהלי העבודה שלה. ËÈÒ È Â È Ú הודיעה בדצמבר 2012 כי היא פעלה לפיתוח לומדה אינטראקטיבית הכוללת מבחן אשר כל עובדיה יחויבו לעבור, וכי היא "השיקה את הלומדה הראשונה... באירוע שנערך ביום ". ÏÏÎÓ ÔÂÚÓ ÈÓÒ הודיעה כי היא תבחן יישום לומדה ממוחשבת להסברה ולמניעת הטרדה מינית. ÔÂÈ ÎË הודיע בנובמבר 2012 כי הקים (במאי 2012) ועדה לטיפול בנושא מניעת הטרדה מינית, והיא אמורה בין היתר לקבוע "נוהל טכניוני פנימי לגבי מכלול הפעילויות הדרושות להסברה, הדרכה, פרסום נהלים וטיפול בתלונות, כולל חלוקת אחריות וסמכות". חובות טיפול תלונות משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלונים אם בשנים הוגשו למוסדות להשכלה גבוהה תלונות על הטרדה מינית או התנכלות, ואם הם טיפלו בתלונות אלה. בטבלה שלהלן מובאים נתונים שהתקבלו מהמוסדות על מספר התלונות בנושא שבהן טיפלו בשנים האמורות, לפי שנים וקבוצות נילונים:

24 דוח שנתי 63 ג 1578 ** ÌÈ Á ÌÈË ÂËÒ ÌÈ ÂÏÈ È Á Ï Ò ÈÏ ÈÓ È Á Ï Ò *ÈÓ Î" Ò Â ÂÏ ÙÒÓ Â ÒÂÓ ÂÁÂÂÈ ÂÏÙÈË Â ÂÏ * ** הסגל האקדמי - כולל הסגל הבכיר, הסגל הזוטר ומורים מן החוץ. אחרים - עובדי קבלן, נותני שירותים, משתמשים במתקני המוסד וכיוצא באלה. 1. מהטבלה עולה שבשנים הוגשו וטופלו בכל המוסדות 125 תלונות על הטרדה מינית והתנכלות, ובממוצע הוגשו בכלל המוסדות כ- 42 תלונות בשנה, 1.4 תלונות בכל מוסד. מאחר שבסך הכול פעילים באוניברסיטאות ובמכללות 289,000 איש לפחות (עובדים וסטודנטים), שיעור המתלוננים על הטרדה מינית הוא לכל היותר 0.014% בלבד. משרד מבקר המדינה מעיר שנתונים אלה אינם מתיישבים עם ממצאי מחקרים וסקרים, שהעלו שתופעת ההטרדות המיניות נפוצה הרבה יותר, בייחוד בגופים שמתקיימים בהם יחסי היררכיה ותלות כדוגמת מוסדות להשכלה גבוהה. בסקר בנושאי רווחה שעשה במהלך הביקורת מכון מחקר בקרב כ- 5,600 סטודנטים עבור התאחדות הסטודנטים בישראל (להלן - התאחדות הסטודנטים), השיבו 2% מהסטודנטים כי הוטרדו מינית במהלך לימודיהם על ידי סטודנטים אחרים או על ידי מרצים. מהסקר עלה שרק 13% מהסטודנטים שהוטרדו הגישו תלונה על ההטרדה. מדברים שאמרו נציגי סטודנטים בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת במאי 2011 (להלן - הוועדה לקידום מעמד האישה), עולה לכאורה שהסיבה העיקרית לכך היא חוסר אמון של הסטודנטים בטיפול המוסדות בתלונותיהם.,  ÏÎ Ï Â ÒÂÓ È È ÏÚ Â Á ÈÈ ÈÂ Ï ÌÈ Â ÈÎ ÈÚÓ È Ó Ó Ó Ô ÂÏ Ï È ÈÓ Ë ÈÚ Ù ÂÚÈ È ÌÈ Â ÒÂÓ ÔÈ ÔÈÈ Ú ÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì ÔÎ Â ÒÂÓ È ÔÓ, Â Â È Á Ï. Ï ÌÈ Ó ÏÙËÏ ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ Â È ÙÏ Â Á È, Ò ÈÎÓÒÓ Ï Ï ÌÈË ÂËÒ Â Á Ó Â È "ÏÓ  ÏÎ Ï. ÈÈ Ì ÌÈ ÈÈÁ Ó ÌÈ Úˆ ÂË È ÂÈ Â ÒÓ ÂÈ Â ˆÂ ËÈÒ È Â ÙÈÁ ËÈÒ È Â Â È -Ï הודיעו למשרד מבקר המדינה כי הן יפעלו להשגת מסמכי הסקר ויבחנו אותם. 2. בשנים נקטו המוסדות צעדי משמעת בעקבות 38 תלונות: 11 תלונות נגד חברי הסגל האקדמי, 10 תלונות נגד חברי הסגל המינהלי, 11 תלונות נגד סטודנטים ו- 6 תלונות נגד אחרים. מתשובות המוסדות לשאלונים עולה שרובם לא פרסמו במסגרת המוסד את דבר נקיטת הצעדים הללו. ËÈÒ È Â ÙÈÁ לדוגמה הסבירה כי לגישתה יש לטפל בנושא באופן מוצנע, שכן פרסום צעדי משמעת שננקטו, גם אם באופן אנונימי, עלול לחשוף את זהות הנפגעת. לעומת זאת, ËÈÒ È Â È Ú פרסמה באתר האינטרנט שלה ובעיתונים (הכתובים) את פסקי הדין המשמעתי שניתנו (בשתי ערכאות) בעניינו של חבר סגל אקדמי בכיר שהועמד לדין בגין חשד להטרדה מינית ופוטר מעבודתו בסיום ההליך המשמעתי.

25 1579 מוסדות להשכלה גבוהה ÚÈ ÈÏ Â È È  ÒÂÓ ÂÓÒ ÙÈ ÌÈÈ ÌÈ Ó È ÔÓ, È Ó Ó Ó Ú Ï Â Ë ÏÚ Â ÂÏ Â Ú ÂË ÌÈÈ ÚÓ Ó ÌÈ Úˆ Ì Ï ÌÈË ÂËÒ Â Ì È ÂÚ ÏÎ ÌÈ Ú Â ÌÈÚ Ù Â ÊÏ ÈÂ Ú Ú ÈÓ Ï Ò Í ÚÈÈ ÌÂÒ Ù.Â È ÂÈ ÈÓ Ï ÚÈ Ó, Ú Í ÂˆÏÂ Ò ÈÚˆÓ Î Ê ÏÎ.ÌÈ ÂÏÈ Û ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ Ó Â.ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ Â È ÙÏ Ô ÂÏ Ï ÌÈÚ Ù Ú Â Ï Î ÌÈ Ó Â È בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה הודיעו ËÈÒ È Â Á ٠ËÈÒ È Â Â È -Ï כי בעקבות הביקורת יפרסמו בעתיד מידע על הליכים משמעתיים שיינקטו בעקבות תלונות על הטרדה מינית. הליך משמעתי ÚÓ Ó Ò ÚÈ 1. על פי התקנות, אם חל אצל מעביד הסדר משמעת, עליו לקבוע בו שהטרדה מינית והתנכלות הן עברות משמעת חמורות, ולהתאים את הוראות ההסדר לקביעה זו ולהוראות התקנות או לקבוע "לענין הטרדה מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות". קיבל מעביד מהאחראית סיכום של בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות בליווי המלצות מנומקות בדבר המשך הטיפול בה, עליו להחליט כאמור, בין היתר, אם לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות אצלו לעניין הטרדה מינית או התנכלות. Ï Ì ÌÈ ÓÏ ÂÙÓ ÂÒÁÈÈ Ì ÔÈ ÈÎ ÏÂÚ Ó Â Ï Ô   ÔÂÈÚÓ ÍÈ ˆ ÊÎ È ÚÓ ˆÈÎ ÂÙ Â ÏÂ, ÏÎ ÚÓ Ó (Ô ) Ò È ÚÓ Ïˆ ÌÈÈ.Âψ ÂÈ ÂÈ ÈÓ Â Ë Â Ú È ÚÓ Ó ÏÂÙÈË Ó Î ÏÂÚÙÏ ÏÚ ÚÈ ˆ Ï Ô È " ÈÎ ÌÈËÙ Ó Ó Î 2012  ÈÓ È Ó Ó ÓÏ Â Â... ÚÓ Ó Ò È ÚÓ Ïˆ ÌÈÈ Ï Ì ÌÈ ÓÏ Ì ÂÒÁÈÈ Ó 7 Â Â È ] ' Â Ú È ÈÈ Ú ÌÈ Úˆ ËÈ ' ÏÚ ËÈÏÁ Ï È ÚÓ ÈÈÁÓ Â Ï ÂÏÈ Ó ÈΠ ˆ ÏÂÚ,[ (1)( )7 Ó ] ' Â Ú È ÈÈ Ú' Ï Â [ ( )7 Ì, ÔÈ,ËÈÏÁ Ï È ÚÓ ÏÚ,È Á Ï ÂÈ ÂˆÏÓ Â ÂÓÂÎÈÒ Ï Â Ú."ÂÓÂ È ÎÚÏ Â Â Î ÔÈË Ï, ÂÚ ËÙÏ 23 התקנה קובעת כי לאחר ש"קיבל מעביד את סיכומו והמלצותיו של האחראי... יחליט... על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי... מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה,Ô ÂÏ Ó Ó ÔÂÏÈ Á  וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה" (ההדגשה אינה במקור). 24 התקנה מגדירה "ענייני עבודה" - "קבלה לעבודה, תנאי עבודה... קידום בעבודה... פיטורים, פיצויי פיטורים וכן הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה".

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון הסבר לבקשה חישוב פנסיית פרישה )פנסיית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word hazanot.doc

Microsoft Word hazanot.doc מבקר המדינה חוות דעת מס' קטלוגי 2010-002 ISSN 0793-1948 ניתן לקבל גירסה אלקטרונית של דוח זה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת: www.mevaker.gov.il מבקר המדינה חוות דעת ירושלים, תמוז התש"ע, יוני 2010

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft Word mashat-3.doc

Microsoft Word mashat-3.doc חלק שני: ההתמודדות עם המשט הטורקי פרק א': תהליך קבלת ההחלטות תקציר ב- 31.5.10 השתלט צה"ל על שש ספינות שהיו בדרכן לעזה במסגרת משט מחאה (להלן - המשט הטורקי). ההשתלטות נעשתה במרחק של 75 מייל מערבית לחופי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד