(Microsoft Word - 2 \356\347\367\370 \356\354\340.doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - 2 \356\347\367\370 \356\354\340.doc)"

תמליל

1 1 הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית מסגרות דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי : מאפיינים, צרכים וכווני תכנון עתידיים ד"ר חיה שוורץ ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' בר-אילן מחקר זה נערך בסיוע מענק מחקר מקרן שלם הקרן לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2003 קרן שלם/ 002/2003

2 2 תוכן העניינים 3 מבוא 6 מתודולוגיה 10 ממצאים 44 דיון ומסקנות 50 ביבליוגרפיה 52 תקציר באנגלית

3 3 מבוא בשלושת העשורים האחרונים התפתחו בישראל חלופות דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי, כמסגרות דיור חוץ-ביתית בנוסף למעון הפנימייה והמשפחה האומנת. בעת איסוף המידע התגוררו כ איש במודלים שונים של דיור קהילתי. תהליך פתיחתן של מסגרות אלו התבצע כתגובה ליוזמות שענו על מענים ספציפיים או ללחצים של קבוצות ייחודיות. הדרישה להמשך פיתוח הדיור הקהילתי מתבססת היום בעיקר על ממצאי מחקרים שנערכו במדינות אחרות, תחושות והתרשמויות של אנשי מקצוע, או אופנה ודרישה הבאה מהשדה. בולט העדרם של מחקרי מעקב והערכה מסודרים בתחום. בולט גם חסרונם של מחקרים הבודקים את עמדותיהם של צרכני הדיור הקהילתי עצמם והוריהם. קשה, וגם אין זה נכון על כן לשכנע קובעי מדיניות לשנות תעריפים ודרכי הקצאת משאבים כשידע זה חסר. המחקר המוצע אמור לענות על הצרכים הנ"ל. מטרת המחקר לאסוף מידע מקיף ועדכני אודות מגוון מסגרות הדיור החוץ-ביתיות המשרתות כיום את אוכלוסיית האנשים עם פיגור שכלי במדינת ישראל, ומאפייני דייריהן. בסיס תיאורטי הדיור הקהילתי בעולם המערבי ובישראל התפתח בעקבות אימוץ עיקרון ה"נורמליזציה", לפיו מסגרת המגורים הרצויה לאדם עם נכות היא זו שתאפשר לו סגנון חיים קרוב ככל האפשר לזה הנהוג בחברה הרחבה ומכסימום עצמאות אישית 1994 Abery,.lakin, Hayden & התפיסה השיקומית העכשווית אינה מסתפקת עוד בעצם המגורים בקהילה אלא מדגישה את היעד של "השגת השתתפות משמעותית" ושילובו של האדם עם הנכות בחיי הקהילה הנחה Knoll,1992).Bradley & נוספת המנחה את אנשי המקצוע בתהליך פיתוחו של הדיור הקהילתי לאנשים עם נכויות היא, שהמעבר איליו יבטיח לדייריו איכות חיים טובה יותר, בהשוואה להסדרי מגורים חוץ-ביתיים אחרים 1991 Kirby,.Barlow & ההכרה בזכותו הבסיסית של כל אדם, גם אם הוא עם נכויות קשות לחיות בקהילה, הביאה לצורך להתאים את הדיור הקהילתי לקליטת דיירים ברמות תפקוד ועצמאות אישית שונות. ההאצה בפתיחתן של מסגרות דיור אלו ומגוון המודלים הקיימים הביאו לצורך להעריך את מידת האפקטיביות שלהם. סקירת הספרות המחקרית מצביעה על משתנים רבים המשמשים כמדדים

4 4 מקובלים בביצוע אותה הערכה. המשתנים המאוזכרים בספרות כמדדים תקפים למדידת האפקטיביות והשוואה בין מסגרות דיור שונות בקהילה לאנשים עם נכויות הם: עד כמה מאפשרת המסגרת את יישום עיקרון ה"נורמליזציה" Burchard et. al., ;1992 Hill.et.al., ) 2) רמת ההתנהגות מסתגלת של הדיירים 1992 Bruninks,,Hill and 3) שימוש בשירותים וביצוע פעילויות בקהילה 1988) al., ; Horner et שוורץ,,1994 4) אופי מארג הקשרים החברתיים 1994) Fahnestock, ; Abery & שוורץ,,1994 איכות חיים או שביעות רצון מהחיים ) 1994; Schlock, Heal & Chadsey-Ruch, 1985;.Schwartz & Ben-Menahem, ) המודלים לדיור קהילתי הקיימים היום בארץ שונים זה מזה במספר ובמאפייני הדיירים הגרים בהם, בגורם המפעיל-הבעלים, וברמת הפיקוח וההשגחה שהם מספקים. נהוג לתאר את שירותי הדיור הללו על גבי רצף או טווח של שירותים עפ"י כמות השירותים וההשגחה שהמסגרת מספקת, ועפ"י מידת חופש הבחירה והאוטונומיה שהיא מאפשרת לדייריה בחיי היום-יום. בקצהו האחד של 16 רצף זה נמצא ההוסטל הגדול מספר דייריו עולה על שהוא מסגרת מגורים המספקת כמות גדולה של שירותים והשגחה צמודה ומתאפיין כמסגרת מגורים "יותר מגבילה", ובקצהו השני של הרצף נמצאת הדירה העצמאית שהיא דירה רגילה לכל דבר ושהדיירים המתגוררים בה מקבלים מספר קטן של שעות הדרכה לניהול משק בית ולנושאים אחרים עפ"י הצורך, והמייצגת את צורת המגורים "הכי פחות מגבילה".

5 5 שאלות המחקר: 1. מהם מאפייניה של אוכלוסיית האנשים עם פיגור שכלי המתגוררת כיום במסגרות הדיור הקהילתי: מאפיינים דמוגרפיים, מגבלות רפואיות ותפקודיות, ורמת התנהגות מסתגלת ובלתי מסתגלת. 2. כיצד משולבת אוכלוסיית הדיירים בקהילה: כיצד הם משולבים בעולם התעסוקה, מהו מארג הקשרים החברתיים שלהם, כמה וכיצד הם משתמשים ומשתתפים בפעילויות שונות. 3. עד כמה מאפשרת מסגרת הדיור בקהילה חיים קרובים ככל האפשר למקובל בחברה הרחבה: מהו סדר יומם של הדיירים, האם יש להם אפשרות להחליט בנושאים יום יומיים, והאם הם שותפים בתהליך קבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת. 4. כיצד מעריכים הדיירים את שביעות רצונם מהחיים בקהילה: שביעות רצונם מהיבטים שונים של חייהם בקהילה. 5. כיצד מעריכים הורי הדיירים את שביעות רצונם של בנם/בתם מחייהם במסגרת הדיור הקהילתי. כיצד מעריכים אנשי הצוות את שביעות רצונם של הדיירים שבאחריותם. האם למודל הדיור ולגוף הארגוני המפעיל את מסגרת הדיור יש השפעה על שילוב.6.7 הדיירים בקהילה, על האפשרות להחליט בנושאים יום-יומיים, על שיתוף הדיירים בתהליך קבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת, ועל שביעות רצונם מהחיים בקהילה. 8. כיצד מעורבים הורי הדיירים בנעשה בדיור הקהילתי. האם מעורבות זו שונה במודלים השונים של הדיור, ועל פי סוגי הארגונים המפעילים את מסגרת הדיור.

6 א ג ב 6 מתודולוגיה אוכלוסיית המחקר 85 במחקר שנערך השתתפו 273 אנשים עם פיגור שכלי יהודים וערבים המתגוררים ב- מסגרות דיור בקהילה. לצורך המחקר נבנה מדגם שכבות פרופורציונאלי של מסגרות דיור עפ"י אזורי הארץ: דרום, צפון, מרכז וירושלים. מכל שכבה נדגמו מסגרות דיור גדולות הוסטלים) וקטנות דירות), המופעלות ע"י מפעילים פרטיים וציבוריים. מאותן מסגרות שנדגמו נבחרו הדיירים שהשתתפו במחקר. כל המשתתפים היו דיירים בעלי יכולת ורבלית המתגוררים באותן מסגרות לפחות שנה. כלי המחקר הכלים בהם נעשה שימוש הם כלי ההערכה המקובלים היום לשימוש בהערכת מסגרות לדיור קהילתי לאוכלוסייה זו. כל הכלים הותאמו למציאות הישראלית, תורגמו לעברית, ותוקפם נמדד ע"י ד"ר חיה שוורץ. שאלון לאיסוף מידע אודות מסגרת המגורים. השאלון נבנה בהתבסס על שאלון שפותח.1 Residential Services and Supports M Module ) באוניברסיטת מינסוטה בשנת 1990 שאלון הספציפי פותח עפ"י המציאות של השירותים בישראל. כלי לאיסוף מידע אודות מאפייני הדיירים: מאפיינים אישיים, מגבלות תפקודיות, תחומי.2 היזקקות לעזרה, רמת התנהגות מסתגלת ובלתי מסתגלת. הכלי בו נעשה שימוש מכונה ICAP).Inventory for Client and Agency Planning הכלי פותח ע"י ברונינקס ועמיתיו מאוניברסיטת מינסוטה 1986) Woodcock,.Bruininks, Hill, Weatheman & תת-השאלון המודד התנהגות מסתגלת: כולל 77 שאלות המתייחסות ל- 4 תחומים: כישורים מוטוריים, לדוג. "מסובב את הידית ופותח את הדלת", מיומנויות חברתיות ותקשורת, לדוג. "מאתר או זוכר מספרי טלפון ומטלפן אל חברים", כישורים לעזרה עצמית,

7 ו א ג ד ב ד ז ה ח ב 7 לדוג. "פושט מכנסיים ולבנים ללא עזרה", כישורים לחיים בקהילה, לדוג. "מציין את יום חודש ושנת הולדתו". לגבי כל פריט בשאלון ניתן להשיב מ- 0 "אף פעם אינו מבצע או לעיתים נדירות" עד 3 "מבצע בצורה מושלמת". ציון מסכם כללי בהתנהגות מסתגלת ניתן לכל דייר. השאלון תורגם לעברית ע"י החוקרת, נעשה בו שימוש במחקרים קודמים. המהימנות הפנימית של השאלון במחקר הנוכחי 0.87=α. תת-השאלון המודד התנהגות בלתי מסתגלת: 8 מכיל קטגוריות: א) פוגע בעצמו, פוגע באחרים, פוגע ברכוש, התנהגות מפריעה, הרגלים יוצאי דופן ו/או שחוזרים על עצמם, התנהגות לא מקובלת בחברה, נסיגה חברתית ו/או התנהגות מתעלמת, התנהגות סרבנית ולא משתפת פעולה. בכל שאלה מדרגים את ההתנהגות הבלתי מסתגלת עפ"י שכיחותה מ- 0 "אף פעם ועד 5 "פעם או יותר בשעה") וכן משיבים לגבי חומרת הבעיה מ- 0 8 "לא מהווה בעיה" 4 עד "חמורה מאד, מהווה בעיה קריטית"). ציון מסכם ניתן לכל הקטגוריות של התנהגות בלתי מסתגלת. השאלון תורגם לעברית ע"י החוקרת, נעשה בו שימוש במחקרים קודמים. המהימנות הפנימית של השאלון במחקר הנוכחי 0.89=α. כלי למדידת שילוב בקהילה. מדידת השילוב בקהילה מבוססת על תפיסת המושג שילוב.3 בקהילה כמושג רב-ממדי. הכלי בנוי מ- 4 תת-שאלונים: א. שילוב בעולם העבודה והכלכלה: מודד את מקום התעסוקה של הדייר ואת גובה השכר החודשי. ב. מארג הקשרים החברתיים: מארג הקשרים החברתיים של הדיירים נמדד בשני מישורים הורים ובני משפחה אחרים, קשרים עם אנשים המכונים "חברים אישיים". 12 פעילויות פסיביות ג. מידת ההשתתפות בפעילויות והשימוש בשירותים בקהילה: כולל ואקטיביות שכיחות אותן ניתן לעשות בקהילה. הכלי בודק את מידת תכיפות ההשתתפות באותן פעילויות בחודש האחרון מ- 0 "לא מבצע כלל" עד 4 "שתיים שלוש פעמים בשבוע". ד. מידת העצמאות של הדייר בביצוע הפעילויות בקהילה: מודד מי מתלווה לדייר כשהוא מבצע כל אחת מ- 12 הפעילויות שנכללו בתת-השאלון הקודם. לגבי כל פעילות נדרש איש הצוות לציין בחברת מי מבצע הדייר את הפעילות בקהילה 1 = איש צוות, בן משפחה או מתנדב =3 כ"משגיח", 2= בחברת דיירים או חברים, לבדו). מידת העצמאות דורגה בהמשך מרמה נמוכה בלווי איש צוות או מבוגר אחר) ועד לגבוהה לבד).

8 ג ב ד 8 4. עצמאות/חופש בחירה להחליט בנושאים יום-יומיים: השאלון מכיל 7 פריטים המודדים את אפשרות העצמאות של הדייר להחליט או לבחור בהקשר לנושאים יום-יומיים לדוגמה "מה יאכל", "מה יעשה בכסף כיס"). לגבי כל פריט נמדדה מידת עצמאות הדייר מ 1 "אין לו אפשרות להחליט" 4 עד "עצמאי בצורה מוחלטת". ציון כולל ניתן לדייר בתת- השאלון. המהימנות פנימית של השאלון במחקר הנוכחי 0.78=α. סדר יום: שאלון המאפשר לתאר את סדר היום הטיפוסי של כל דייר שביעות הרצון של הדייר מתחומים שונים של חייו: לשם כך נעשה שימוש בכלי המבוסס על ה- LSS), Lifestyle Satisfaction Scale שנבנה בשנת 1986 ע"י:.Heal, Chadsey-Ruch & Novak השאלון מודד 4 ממדים של שביעות רצון מהחיים: א) מסגרת המגורים הנוכחית, לדוג. "האם אתה מרוצה כאן?", חברים ושעות פנאי, לדוג. האם יש לך מספיק דברים לעשות בזמנך עבודה, לדוג. " האם הפנוי?", שירותי הקהילה, לדוג. "האם אתה מרוצה מהספר שלך?", אתה אוהב את מקום העבודה שלך?". בנוסף מאפשר הכלי למדוד שני ממדים כוללניים: תחושת שביעות רצון מהאווירה במסגרת, ושביעות רצון כללית מכל תחומי החיים. על כל שאלה בשאלון,+1),+2) ניתן להשיב "לא" או "כן" כאשר ניתן לדרג כל תשובה כחיובית מאד כחיובית.2-) -1) כתשובה נטרלית 0), כשלילית וכשלילית מאד לשאלון צורף דף עם ציורי פרצופים שתארו פרצוף עצוב מאד, עצוב, נטרלי, שמח ושמח מאד. הציורים סייעו לדייר להחליט על תשובתו. 7. הערכת תפיסת ההורים ואנשי הצוות את שביעות רצון הדיירים מחייהם בדיור הקהילתי: גרסה מקוצרת של שאלון LSS שהועבר לדיירים עצמם הוכן בשתי גרסאות: האחת מיועדת לאיש צוות המכיר היטב את הדייר 'גרסת צוות' והשניה להורה הדייר 'גרסת הורה'. השאלון מכיל 11 פריטים מתוך השאלון המלא. לכל משיב ניתן ציון כולל בשאלון שחושב כסה"כ ציוניו בכל פריטי השאלון. 9. שאלון מעורבות ההורים בדיור הקהילתי: נועד למדוד את מעורבות ההורה אחר ההשמה. השאלון מכיל 7 מדדים אופרטיביים למעורבות הורית: 3 מדדים המודדים מעורבות עם הבן עצמו תכיפות ומשך ביקורי ההורה במסגרת, ותכיפות שיחות הטלפון עימו); ו- 4 מדדים

9 9 המודדים מעורבות עם הצוות ובמתרחש במסגרת מפגשים עם הצוות, הגעה לפעילויות להורים, פעילות בועד הורים ותחושת השותפות של ההורה במתרחש במסגרת). שאלון שיתוף הדיירים בהחלטות הקשורות למדיניות המסגרת: השאלון נבנה לצורך.10 המחקר בהתבסס על Multiphasic Environment Assessment Procedure MEPA שנבנה ה ) ע"י Moos & Lemke הכלי כולל פריטים המיצגים נושאים שונים של מדיניות המסגרת. לגבי כל פריט מתבקש הנשאל לדרג את מידת השותפות של הדיירים על גבי סולם " -4 מ- 1 "הצוות מחליט בעצמו" ועד הדיירים מחליטים בעצמם". לכל נבדק חושב ציון כללי ממוצע תשובותיו בשאלון. הליך המחקר איסוף המידע נעשה ע"י מראיינים שהוכשרו לכך. המראיינים לא היו מוכרים לצוות הדיור או לדיירים על מנת להבטיח אובייקטיביות ואיסוף מידע אמין. איסוף המידע נעשה לאחר קבלת כל האישורים הדרושים מהאגף לטיפול באדם המפגר, ולאחר ידוע ההורים וקבלת אישור מהם לראיון בניהם/בנותיהם. הראיונות נערכו בתיאום עם מפעילי המסגרות ואנשי הצוות. הדיירים שהשתתפו במחקר ענו באמצעות מראיין) על "שאלון שביעות רצון מהחיים" ועל שאלון "חברים אישיים". מנהלי המסגרות מלאו את שאלון "מידע אודות המסגרת" ואת השאלון " שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת". עבור כל דייר במדגם את השאלון "מידע אודות הדייר", איש צוות המכיר היטב את הדייר מלא ואת השאלון "תפיסת שביעות רצונו של הדייר גרסת צוות". הורי הדיירים שהשתתפו במדגם מלאו את השאלון "תפיסת שביעות רצונו של הדייר גרסת הורים", ואת שאלון "מעורבות הורים". אנשי צוות והורים שהתקשו למלא את השאלונים בעצמם, קבלו את עזרת המראיינים.

10 10 ממצאים מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית הדיירים במסגרות הדיור הקהילתי איסוף המידע שנעשה באמצעות "שאלון מידע אודות הדייר" מאפשר לתאר את מאפייניהם הדמוגרפיים של הדיירים שהשתתפו במחקר. הצגת המאפיינים תעשה בשתי דרכים: בתחילה יוצגו מאפייני כלל הדיירים במדגם, ואח"כ הם יוצגו עפ"י סוגי הדיור הקהילתי הקיימים. במדגם נכללו 4 סוגי הדיור הקיימים היום: הוסטל גדול 14 דיירים ומעלה), הוסטל קטן או כפי שהוא מכונה בית קבוצתי 13 עד דיירים), דירה מוגנת דירה בבניין מגורים רגיל בה ניתנת השגחה צמודה של אנשי צוות), ודירה עצמאית דירה בבניין מגורים רגיל, אין השגחה צמודה והעזרה או ההדרכה ניתנות עפ"י הצורך). בשל המספר המועט של משתתפים שגרו בהוסטל קטן 9 משתתפים) קבצנו לצורך ההשוואה בין המודלים את שני סוגי ההוסטלים לקטגוריה אחת 'הוסטל'. בקטגוריה של הוסטל נכללה גם מסגרת דיור הבנויה כמקבץ של יחידות דיור. במדגם הנוכחי מספר הדיירים בהוסטל נע בין 12 ל- 52, בדירה המוגנת בין 3 ל- 10, ובדירה העצמאית מ- 1 עד 6 דיירים. לגבי חלק מהמשתתפים לא הושלם איסוף המידע המשתתפים בניתוחים שיוצגו עשוי להשתנות. לוח מס' 1 מתאר את מאפייני כלל הדיור הקהילתי. לא מולאו כל השאלונים), ולכן מספר

11 11 לוח מס. 1 המאפיינים הדמוגרפיים של דיירי הדיור הקהילתי N=253) מאפיין מין: גברים נשים שכיחות ב- % או מאפיין סטטיסטי אחר 49% 51% 33.7 SD=12.2) מגיל 14 עד 70 85% 15% גיל: ממוצע טווח לאום: יהודי ערבי 74% 9% 4% 13% 49% 7% 24% 20% מקום מגורים קודם: משפחה בית ההורים) מעון פנימייה משפחה אומנת מסגרת דיור אחרת בקהילה מודל המגורים בקהילה: הוסטל גדול 14 או יותר דיירים) הוסטל קטן עד 13 דיירים) דירה מוגנת השגחה צמודה של אנשי צוות) דירה עצמאית עזרה/הדרכה עפ"י צורך) מספר הגברים והנשים במדגם דומה, וזה המצב השורר גם באוכלוסיית המחקר הכללית. 74%) רובם הגדול של הדיירים במסגרות הדיור הקהילתי גרו קודם לכן בבית ההורים. מחצית מאלו שלא הגיעו מבית ההורים באו ממסגרת דיור אחרת בקהילה, והמחצית השניה באו ממעון פנימייה או ממשפחה אומנת. שני שליש מהדיירים במדגם 61%) גרים בהוסטל, 22% מתגוררים בדירה המוגנת, ו- 17% בדירה העצמאית. לוח מס. 2 מתאר את המאפיינים הדמוגרפיים עפ"י התפלגותם בשלושת המודלים של הדיור.

12 א א 12 לוח מס. 2 המאפיינים הדמוגרפיים של הדיירים עפ"י מודל הדיור דירה עצמאית N=41) דירה מוגנת N=56) הוסטל N=156) 51% 43% 51% 49% 57% 49% SD=9.3) SD=9.6) SD=12.1) שנים שנים שנים 81% 82% 87% 19% 18% 13% 63% 77% 76% 10% 4% 11% 7% 9% 1% 20% 10% 12% מאפיין מין: גברים נשים גיל: ממוצע טווח לאום: יהודי ערבי מקום מגורים קודם: משפחה בית ההורים) מעון פנימייה משפחה אומנת מסגרת דיור אחרת בקהילה הבדל מובהק במשתנה הגיל 05.>p,3.15=2,250)F הבדל מובהק בין דיירי המודלים השונים נמצא במשתנה הגיל. דיירי ההוסטל מבוגרים מדיירי שני סוגי הדירות. למרות שלא נמצא הבדל מובהק במשתנה "מקום מגורים קודם", באם נקבץ את שתי הקטגוריות של משפחה אומנת ומסגרת דיור אחרת בקהילה לקטגוריה של מסגרת דיור בקהילה, נראה שאחוז הבאים לדירה העצמאית ממסגרות אחרות בקהילה הוא הגבוה ביותר 27%), ובהוסטל הוא הנמוך ¾ ביותר 13%). בהוסטל ובדירה המוגנת כ- מהדיירים באים ישירות מהבית, בעוד שאל הדירה העצמאית פחות מ-. 2/3 2. אבחנה, מגבלות רפואיות ותפקודיות של דיירי הדיור הקהילתי פיגור שכלי מלווה לעיתים קרובות במחלות רפואיות ומגבלות תפקודיות, העלולות לעיתים להקשות על ביצוע פעילויות בקהילה. לוח מס. 3 ולוח מס. 4 מתארים את שכיחות אבחנת המוגבלות

13 ב. 13 האינטלקטואלית, המוגבלויות הרפואיות והמוגבלויות התפקודיות של דיירי הדיור הקהילתי בכלל ועפ"י סוגי הדיור. לוח מס. 3 אבחנה, מגבלות רפואיות ותפקודיות של כלל דיירי הדיור הקהילתי N=253) שכיחות באחוזים מאפיין 1. אבחנה: 1.א רמת הפיגור השכלי 52% פיגור קל 70) IQ 52-45% פיגור בינוני IQ 3% פיגור קשה IQ 13% 16% 6% 42% 24% 11% 4% 12% 11%. 1 אבחנה נוספת לפיגור שכלי השכיחות ביותר): אפילפסיה מחלת נפש/ בעיית בריאות נפשית מצבית שיתוק מוחין/נזק מוחי אין אבחנה נוספת 2. מגבלות תפקודיות: קיים מצב בריאותי הגורם להגבלות בפעילויות יום- יומיות סוג המגבלות: בראיה למרות שימוש במשקפים) בשמיעה למרות שימוש במכשיר שמיעה בשימוש בגפים העליונות בניידות בהליכה) 47%. 3 קבלת טיפול תרופתי קבוע: קבלת טיפול תרופתי לבעיות: 19% מצב רוח, חרדה, שינה, התנהגות 14% התקפי אפילפסיה 10% בעיות בריאות כלליות

14 א ב. ב ג ג 14 לוח מס. 4 אבחנה, מגבלות רפואיות ותפקודיות של הדיירים עפ"י מודל הדיור הקהילתי מאפיין הוסטל דירה מוגנת דירה עצמאית N=41) N=56) N=156) 62% 48% 51% 38% 42% 47% - 10% 2% 8% 16% 13% 27% 16% 14% 11% 2% 5% 46% 37% 43% 1. אבחנה: 1.א רמת הפיגור השכלי א) פיגור קל 70) IQ 52 - פיגור בינוני IQ פיגור קשה IQ. 1 אבחנה נוספת לפיגור שכלי השכיחות ביותר): אפילפסיה מחלת נפש/ בעיית בריאות נפשית מצבית שיתוק מוחין/נזק מוחי אין אבחנה נוספת 24% 30% 23% 12% 12% 10% 4% 2% 5% 11% 23% 8% 2% 24% 8%.2 מגבלות תפקודיות: קיים מצב בריאותי הגורם להגבלות בפעילויות יום- יומיות סוג המגבלות: בראיה למרות שימוש במשקפים) בשמיעה למרות שימוש במכשיר שמיעה בשימוש בגפים העליונות בניידות בהליכה) ב) ). 3 קבלת טיפול תרופתי קבוע: 39% 42% 50% קבלת טיפול תרופתי לבעיות: מצב רוח, חרדה, שינה, התנהגות התקפי אפילפסיה בעיות בריאות כלליות 13% 19% 21% 11% 20% 14% 4% 3% 16% הבדל מובהק ברמת פיגור שכלי χ 2 =13.17, df=6, p<.05) הבדל מובהק במגבלה בשימוש בגפים עליונות 01.>p,13.7= df=2, 2 χ הבדל מובהק בסוג המגבלה ניידות כולל הליכה) 01.>p χ) 2,14.2= df=2, בלוח מס. 3 מעיון ניתן לראות כי הדיור הקהילתי משרת בעיקר אנשים בעלי פיגור שכלי קל עד בינוני. נתון זה מתקשר לממצא אחר של מחקרי: 90% ממנהלי המסגרות ציינו כי עצמאות בתפקוד

15 15 יום-יומי ויכולת לעבוד לפחות במפעל מוגן, הם שני הקריטריונים בעדיפות ראשונה לקבלה למסגרת הדיור. ללמעלה ממחצית 58%) הדיירים אבחנה נוספת פרט לפיגור שכלי. האבחנה הנוספת השכיחה,16%) ביותר היא דיאגנוזה פורמלית של מחלת נפש או בעיית בריאות נפשית מצבית ואחריה 76%).6%) אפילפסיה 13%), ונזק מוחי או עצבי כולל שיתוק מוח לרובם של הדיירים אין מגבלות רפואיות ובריאותיות הגורמות להם למגבלות בפעילויות יום-יומיות. מגבלות בשימוש בגפים העליונות, מוגבלות בניידות ומוגבלות בראיה הן סוגי המוגבלות השכיחות ביותר. מחצית מהדיירים 53%) מקבלים טיפול תרופתי קבוע. הטיפולים התרופתיים השכיחים ביותר נועדו לטפל בבעיות התנהגות הקשורות במצב רוח, חרדה, שינה), טיפול בהתקפים אפילפטיים, ובעיות בריאות כלליות. פרט להצגת מאפייני הדיירים במודלים השונים של הדיור בהקשר לאבחנה ומוגבלויות ראה לוח מס. 4 ), ערכנו בדיקה על מנת לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים בין דיירי המודלים השונים בהתייחס לרמת פיגור, קיומה של אבחנה נוספת פרט לפיגור, קיומן של הגבלות בפעילויות יום- יומיות וקבלת טיפול תרופתי קבוע לבעיות בריאות שונות. הבדל מובהק בין דיירי המודלים השונים נמצא בהתייחס לרמת הפיגור השכלי, למוגבלות בשימוש בגפים העליונות ובהתייחס לעזרה הנדרשת לניידות בצורך להשתמש באביזרי עזר שונים לצורך הליכה). בדירה העצמאית יותר דיירים ברמת פיגור קל. בדירה המוגנת נמצאו יותר דיירים ברמת פיגור קשה, יותר דיירים עם מגבלה בשימוש בגפים העליונות, ויותר דיירים הזקוקים לעזרי הליכה מאשר בדירה העצמאית ובהוסטל. 3. התנהגות מסתגלת והתנהגות בלתי מסתגלת הדיור הקהילתי בישראל נבנה עפ"י עיקרון הרצף. ההוסטל הוא מסגרת הדיור המגבילה ביותר מספר גדול של דיירים ופיקוח צמוד של אנשי צוות בכל שעות היום), והדירה העצמאית היא המסגרת המגבילה הכי פחות מספר קטן של דיירים ופיקוח או הדרכה של אנשי צוות מספר שעות בשבוע עפ"י הצורך). בתווך בין ההוסטל והדירה העצמאית נמצאת הדירה המוגנת מספר קטן של

16 ב א 16 דיירים ופיקוח צמוד של אנשי צוות). ציפינו על כן למצוא הבדלים בין דיירי המודלים השונים בציון בהתנהגות מסתגלת ובלתי מסתגלת. ציון בהתנהגות מסתגלת הוא ציון מסכם המתייחס לכישורים מוטוריים, מיומנויות חברתיות ותקשורת, כישורים לעזרה עצמית, וכישורים לחיים בקהילה. ציון בהתנהגות בלתי מסתגלת הוא ציון מסכם המתייחס לשכיחות וחומרת בעיות של הדייר כגון: פגיעה בעצמו,באחרים, או ברכוש, התנהגות מפריעה, לא מקובלת בחברה, מתעלמת, סרבנית או לא משתפת פעולה. לוח מס. 5 מציג את תוצאות ההשוואה בין דיירי המודלים השונים בהקשר לציון ההתנהגות המסתגלת והבלתי מסתגלת שלהם. לוח מס. 5 ממוצעים וסטיות תקן בציוני התנהגות מסתגלת ובלתי מסתגלת: הבדלים בין דיירי המודלים השונים א ב ג ציון ממוצע ציון ממוצע ציון ממוצע תוצאות מבחן הבדלים הוסטל דירה מוגנת דירה עצמאית שונות מובהקים בין קבוצות: N=41) N=56) N=156) א. התנהגות מסתגלת א) א ו-ג ב ו-ג F 2,249)=4.60* SD=25.9) SD=46.7) SD=29.16) ב. התנהגות ב) בלתי מסתגלת א ו-ב א ו- ג F2,251)=4.10 * SD=28.7) SD=32.8) -8.09* SD=9.4) ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על התנהגות מסתגלת טובה יותר. ציון ממוצע שלילי יותר מצביע על יותר התנהגות בלתי מסתגלת P <. 05 *

17 17 כפי שניתן לראות בלוח מס. 5 הבדלים מובהקים בציון התנהגות מסתגלת נמצאו בין דיירי ההוסטל ודיירי הדירה העצמאית, ובין דיירי הדירה המוגנת והדירה העצמאית. לדיירי הדירה העצמאית הציון הגבוה ביותר בהתנהגות מסתגלת. לא נמצאו הבדלים בין דיירי הוסטל ודירה מוגנת. לגבי התנהגות בלתי מסתגלת, נמצאו הבדלים מובהקים בין דיירי ההוסטל ודיירי הדירה המוגנת והעצמאית. לדיירי ההוסטל התנהגות בלתי מסתגלת הגבוהה ביותר. לא נמצא הבדל בין דיירי שני סוגי הדירות במשתנה זה.

18 18 4. שילוב הדיירים בקהילה שילוב הדיירים בקהילה נמדד באמצעות 4 מדדים: שילוב בעולם התעסוקה, מארג הקשרים החברתיים, שימוש בשירותים וביצוע פעילויות בקהילה, ועצמאות בשימוש ובביצוע אותן פעילויות. 4.א שילוב הדיירים בעולם התעסוקה שילוב הדיירים בעולם התעסוקה יתואר באמצעות סוג התעסוקה והשכר החודשי המשולם לאלו העובדים. לוחות מס. 6 ו - 7 מתארים נושאים אלו בכלל מדגם הדיירים ועפ"י מודל הדיור. לוח מס. 6 מאפייני שלוב הדיירים בעולם התעסוקה מאפיין N=273) שכיחות באחוזים 7% 3% 53% 18% 19% 33% 17% 19% 16% 15% סוג התעסוקה/תוכנית יום: לימודים מרכז אבחון/הכשרה מקצועית מפעל מוגן מע"ש) תעסוקה מוגנת במקום עבודה רגיל תעסוקה בשוק הפתוח שכר חודשי: עד ש+ "ח עיון בלוח מס. 6 מלמד שעבודה במפעל מוגן הוא סוג התעסוקה השכיח ביותר בקרב דיירי הדיור הקהילתי. אחרי המפעל המוגן באים התעסוקה המוגנת במקום עבודה רגיל ותעסוקה בשוק הפתוח. בהתחשב בעובדה שגם בתעסוקה המוגנת במקום עבודה רגיל יש לדיירים מגע עם עובדים ללא מוגבלות, ותנאי עבודתם דומים לעמיתיהם ללא מוגבלויות, הרי שלמעלה משליש מהדיירים 37%) מועסקים בתעסוקה משולבת.

19 א ב ב א 19 השכר החודשי קשור לסוג התעסוקה. השכר החודשי הנמוך הוא שכרם של עובדי המפעל המוגן, והגבוה יותר של העובדים בתעסוקה המשולבת. תיאור התפלגות מאפייני ההשתלבות בעולם התעסוקה עפ"י המודלים השונים של הדיור מוצג בלוח מס., 7 בחנו האם קיים הבדל בין דיירי המודלים בהקשר להשתלבותם בעולם התעסוקה. לוח מס. 7 מאפייני שלוב הדיירים בעולם התעסוקה עפ"י מודל הדיור מאפיין הוסטל דירה מוגנת דירה עצמאית N=41) N=56) N=156) 2% 12% 7% 5% 2% 3% 32% 53% 59% 29% 25% 12% 32% 8% 19% סוג התעסוקה/תוכנית יום: לימודים מרכז אבחון/הכשרה מקצועית מפעל מוגן תעסוקה מוגנת במקום עבודה רגיל תעסוקה בשוק הפתוח 11% 36% 44% 26% 15% 13% 17% 24% 17% 31% 15% 9% 14% 9% 17% שכר חודשי: עד ש+ "ח הבדל מובהק p<.01) χ 2 =21.7,df=8, הבדל מובהק χ 2 = 19.20, df=8, p<.05) לצורך ההשוואה אחדנו את הקטגוריות לימודים ושהיה במרכז אבחון לקטגוריה 'הכשרה', ואת הקטגוריות תעסוקה מוגנת במקום עבודה רגיל ותעסוקה בשוק הפתוח לקטגוריה 'תעסוקה 05) <. p.χ 2 =13.35, df=4, בדירה העצמאית משולבת'. נמצא קשר בין סוג התעסוקה ומודל הדיור 2 מספר הדיירים המועסקים בתעסוקה משולבת גבוה בצורה מובהקת גדול כמעט פי לעומת הדירה המוגנת וההוסטל. מאידך מספר המועסקים במפעל המוגן תעסוקה בלתי משולבת) נמוך בצורה מובהקת בהוסטל ממספר המועסקים בתעסוקה זו בשתי הדירות. ההבדלים ברמות השכר נובעים מההבדלים בסוג התעסוקה.

20 ב א 20 4.ב מארג הקשרים החברתיים של הדיירים מארג הקשרים החברתיים של הדיירים יתואר באמצעות הקשרים עם: הורים ובני משפחה אחרים, קשרים עם אנשים המכונים "חברים אישיים". הורים ובני משפחה אחרים ל- 230 דיירים 88.3%) שהשתתפו במחקר יש לפחות הורה אחד. אב, ול- 17% רק אם. ל- 67% שני הורים, ל- 16% רק לוח מס. 8 מתאר את קשרי הדיירים עם הוריהם. לוח מס. 8 תכיפות הקשרים החברתיים של הדיירים עם הוריהם N=230) מאפיין תכיפות ביקורי ההורים במסגרת הדיור ב- 3 החדשים האחרונים לא בקרו כלל 1-3 פעמים 4-6 פעמים לעיתים תכופות יותר שכיחות ב - % או מאפיין סטטיסטי אחר 24% 41% 19% 16% מס ' ביקורי הורים במסגרת בממוצע ב- 3 החודשים האחרונים SD=7.8) % 15% 21% 62% תכיפות ביקורי הדיירים בבית ההורים בשנה האחרונה לא ביקרו כלל 1-3 פעמים מידי חודש לעיתים תכופות יותר קשרים עם אחים ואחיות: יש קשר עם אחים ואחיות באופן רצוף 88% קשרים עם בני משפחה רחוקים יותר: יש קשר עם בני משפחה רחוקים יותר באופן רצוף 37%

21 21 אחד היתרונות של הדיור הקהילתי, הוא הקרבה בין מגורי הבן/הבת וההורים, העשויה להקל על המשך הקשרים לאחר ההשמה בדיור הקהילתי. ממצאי הלוח מראים שאכן מטרה זו הושגה, שהסידור מחוץ לבית ההורים אינו מהווה עבורם "סידור מחוץ למשפחה". הדיירים מרבים לבקר 84%) את הוריהם. רובם הגדול מבקרים את הוריהם לפחות פעם אחת בחודש. מבחינת דפוסי 3 ביקורי ההורים במסגרת, ניתן להבחין ב קבוצות הורים: הורים המבקרים בתכיפות גבוהה 35%), הורים המבקרים בתכיפות סבירה 41%), והורים שאינם מבקרים 24%). מספר הביקורים הממוצע של ההורים במסגרת מעיד על קשר רצוף עם הבן/הבת. לרוב הדיירים 88%) קשר רצוף עם אחיהם ואחיותיהם, וללמעלה משליש מהם 37%) קשר רצוף גם עם בני משפחה רחוקים יותר. לא נמצאו הבדלים מובהקים ביו דיירי המודלים השונים של הדיור הקהילתי בהתייחס למספר ביקורי ההורים במסגרת, ולמספר ביקורי הדיירים בבית ההורים. אנשי צוות המכירים היטב את הדיירים התבקשו להעריך את הרגשתם של הדיירים כלפי כמות הקשר שיש להם עם הוריהם ועם קרובי משפחה אחרים. הערכת אנשי הצוות הייתה שמידת הקשר עם ההורים מספקת את רצונם של שני שליש מהדיירים, והשאר היו רוצים ביותר קשר. לגבי קרובי משפחה אחרים הערכתם היא שכשליש מהדיירים 35% היו רוצים ביותר קשר. חברים אישיים חבר קרוב במחקר הוגדר כ: "כל אדם שהדייר מגדיר אותו כך" או מישהו שמכיר היטב את הדייר מגדיר אותו כך). קרוב משפחה לא נכלל, גם אם הדייר הגדירו כך. דווח על מספר החברים הקרובים של הדייר ועל מאפייני אותם חברים התקבל במהלך המחקר בשני אופנים: מהדייר עצמו ומאיש צוות המכיר אותו היטב. לוח מס. 9 משווה בין דווחי הדייר לדווחי איש הצוות בהקשר לכך.

22 22 לוח מס. 9 סוג ומספר ממוצע של חברים קרובים שיש לדייר עפ"י דווחי הדיירים ועפ"י דווח הצוות 211=N) מס' חברים ממוצע מס' חברים ממוצע מאפיין עפ"י דווח הדיירים עפ"י דווח הצוות SD=1.89) 2.59 SD=1.92) 1.79 מספר כללי של חברים קרובים 2.29 SD=1.79) 1.14 SD=1.66) 2.00 SD=1.72) 1.31 SD=1.59) 0.64) SD= 0.18 כמעט 0 כמעט 0 כמעט 0 כמעט SD=0.52) SD=0.57) 0.15 כמעט 0 מס. חברים קרובים עפ"י "מיהו החבר": אדם עם נכות/מגבלה דייר באותה מסגרת עובד באותו מקום עבודה מבקר באותו מועדון/חוג חברתי איש צוות מתנדב הבא למסגרת כל הדיירים שהשתתפו במחקר ציינו התבקשו לציין שמות מפורשים) שיש להם לפחות חבר אחד אותו הם רואים כחבר אישי. כפי שניתן לראות בלוח מס. 9 רשת החברים של הדיירים כפי שדווחה על ידי הצוות קטנה יותר אנשי הצוות דווחו על מספר קטן יותר של חברים קרובים) מאשר זו שדווחה ע"י הדיירים עצמם. הן הדיירים והן אנשי הצוות מתארים את החברים הקרובים בעיקר כאנשים עם מוגבלות הבאים מקרב חבריהם ממסגרת הדיור, או ממקום העבודה. המועדון החברתי או החוגים לבילוי שעות פנאי אינם משמשים מקור לרכישת חברים אישיים. חברים המתוארים ע"י הדיירים כאנשי צוות הם כנראה אותם חברים המתוארים ע"י אנשי הצוות כמתנדבים במסגרת. לא נמצאו הבדלים מובהקים בסה"כ מספר החברים האישיים שיש לדיירים במודלים השונים של הדיור, כפי שדווח ע"י הדיירים עצמם וכפי שדווח ע"י אנשי הצוות. נמצא הבדל מובהק במספר החברים האישיים 'מתוך הקהילה' אדם שאינו דייר באותה מסגרת דיור ואינו איש צוות) בין דיירי שלושת המודלים [05.>p,3.18=2,52)F]. לדיירי הדירה העצמאית יש יותר חברים מסוג זה מאשר לדיירי הדירה המוגנת ומאשר למתגוררים בהוסטל. מספר החברים הממוצע מתוך הקהילה בקרב M=1.29 דיירי הדירה העצמאית 0.19) SD=, M=2.00 לעומת SD=0.80) M=1.54 ו- בהוסטל, SD=0.47) בדירה המוגנת.

23 א ג שימוש בשירותים והשתתפות בפעילויות בקהילה דיור בקהילה, אמור לספק לדייריו אפשרויות והזדמנויות לצרוך שירותים ולהשתתף בפעילויות המתקיימות בקהילה. ההשתתפות אמורה להקל על הדיירים לבוא במגע עם תושבי הקהילה. אנשי צוות המכירים היטב את הדיירים התבקשו לציין אילו מבין 12 סוגי פעילויות אפשריות בקהילה מבצע הדייר באופן שוטף בקהילה ובאיזו תכיפות. תשובותיהם מוצגות בלוח מס. 10 לוח מס. 10 השתתפות הדיירים בפעילויות בקהילה בחודש האחרון שיעור המשתתפים בפעילות ב- % פעילות N=253) ציון ממוצע א) תכיפות ביצוע ביקור חברים /שכנים SD=1.33) 72% 1.52 הליכה לסרט /הצגה/מופע SD=0.93) 77% 1.23 הליכה לבית קפה /מסעדה SD=0.99) 78% 1.37 השתתפות בחוג "רגיל" SD=1.75) 57% 1.84 שחיה בבריכה /בים SD=1.26) 73% 1.52 ספורט במסגרת מיוחדת למוגבלים SD=1.52) 56% 1.51 ספורט במסגרת "רגילה" SD=1.21) 33% 0.70 טיול בשכונה, פארק, קניון 1.23) 93% SD= 2.48 הליכה לאירוע ספורט SD=0.88) 36% 0.54 קניות SD=1.30) 85% 1.93 ביקור בבית כנסת SD=1.23) 44% 0.85 הליכה לבנק SD=1.05) 43% 0.79 תכיפות הביצוע דורגה על פני סולם 0 =לא מבצע כלל, עד 4= 2-3 פעמים בשבוע) טיול בשכונה, בפארק או בקניון היא הפעילות המתבצעת בתכיפות הגבוהה ביותר ע"י דיירי הדיור הקהילתי. פעילויות הנעשות גם הן בתכיפות גבוהה הן עריכת קניות, הליכה לסרט ומופעים בקהילה וכן הליכה לבית קפה או מסעדה. כשני שליש מהדיירים 67%) אינם נוהגים להשתתף בפעילויות ספורט במסגרת המיועדת לקהל הרחב, ולהשתתף באירועי ספורט. למעלה ממחצית הדיירים 57%) אינם הולכים לבנק.

24 א 24 לגבי למעלה ממחצית הדיירים 58%) בדיור הקהילתי דווח שאין גורמים המגבילים את הפעילות החברתית שלהם. כגורמים המגבילים את הפעילות החברתית של הדיירים צויין "חוסר עניין מצד הדייר" כגורם המגביל השכיח ביותר אצל 24% מהדיירים). גורמים מגבילים נוספים שאוזכרו הם: "אין מי שילווה את הדייר" 8%), בעיות בריאותיות 6%) ובעיות התנהגות 6%). האם יש הבדל באחוז הדיירים המשתתפים בסוגי הפעילויות השונות בקהילה עפ"י מודל הדיור?,[F2,223)=8.2, p<.001] הבדלים מובהקים נמצאו לגבי ביקור חברים ושכנים הליכה לבית קפה/מסעדה [01.>p,6.52=2,226)F], הליכה לחוגים רגילים [001.>p,8.09=2,217)F], והליכה לבנק [001.>p,15.57=2,228)F]. אחוז הדיירים המבקר חברים ושכנים ואחוז הדיירים ההולכים לבנק הוא הגבוה ביותר בדירה העצמאית מבין סוגי הדיור. אחוז הדיירים המבקרים בבית קפה/מסעדה גבוה יותר בדירה המוגנת מאשר בהוסטל אך אין הבדל מובהק בינם לבין דיירי הדירה העצמאית. לוח מס. 11 מציג ממצאי בדיקה נוספת שנערכה על מנת לבחון האם מודל הדיור בו מתגוררים הדירים מסביר את השונות בסה"כ ביצוע פעילויות בקהילה. לוח מס. 11 ביצוע פעילויות בקהילה: הבדלים בין דיירי המודלים השונים של דיור קהילתי א ציון ממוצע א) ב ציון ממוצע ג ציון ממוצע תוצאות מבחן שונות הוסטל דירה מוגנת דירה עצמאית N=41) N=56) N=156) SD=0.77) SD=0.49) 1.45 SD=0.60) אין הבדל מובהק ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על תכיפות ביצוע גבוהה יותר של פעילויות בקהילה. מודל הדיור אינו מסביר את השונות בציון ביצוע הפעילויות בקהילה, למרות שלדיירי הדירה העצמאית ציון גבוה יותר בבצוע פעילויות בקהילה מאשר לדיירי ההוסטל והדירה המוגנת.

25 א עצמאות בביצוע פעילויות בקהילה לגבי כל אחת מהפעילויות בקהילה לגביה דווח שהדייר מבצעה, נבדקה גם מידת העצמאות שלו בביצועה. לגבי כל פעילות נדרש איש הצוות המכיר היטב את הדייר ושהשיב על תת-השאלון הזה = לציין בחברת מי מבצע הדייר את הפעילות בקהילה 1 איש צוות, בן משפחה או מתנדב כ"משגיח", 2= בחברת דיירים או חברים, 3= לבדו). מידת העצמאות דורגה בהמשך מרמה נמוכה בלווי איש צוות או מבוגר אחר) ועד לגבוהה לבד). לוח מס. 12 מתאר את התפלגות הדיירים עפ"י מידת עצמאותם בביצוע פעילויות בקהילה. לוח מס. 12 התפלגות הדיירים עפ"י מידת העצמאות בביצוע פעילויות בקהילה 253=N) פעילות בלווי איש צוות או מבוגר אחר עם דיירים לבד אחרים א) ציון ממוצע מידת העצמאות בביצוע הפעילות ביקור חברים/שכנים SD=0.77) 55% 26% 19% 2.37 הליכה לסרט /הצגה/מופע SD=0.69) 12% 38% 50% 1.62 הליכה לבית קפה /מסעדה 0.67) 11% 42% 47% SD= 1.64 השתתפות בחוג "רגיל" SD=0.77) 32% 40% 28% 2.04 שחיה בבריכה /בים 0.62) 8% 25% 67% SD= 1.40 ספורט במסגרת מיוחדת למוגבלים 0.66) 14% 53% 33% SD= 1.82 ספורט במסגרת "רגילה" SD=0.74) 16% 37% 47% 1.69 טיול בשכונה, פארק, קניון SD=0.78) 30% 39% 31% 1.99 הליכה לאירוע ספורט SD=0.73) 14% 31% 55% 1.59 קניות SD=0.93) 39% 13% 48% 1.91 ביקור בבית כנסת SD=0.84) 37% 29% 34% 2.02 הליכה לבנק SD=0.93) 53% 11% 36% 2.17 ציון גבוה יותר מעיד על עצמאות גבוהה יותר הפעילויות אותן מבצעים הדיירים בצורה העצמאית ביותר הן: ביקור חברים ושכנים, הליכה לבנק, ביקור בבית כנסת, וטיול בשכונה. פעילויות אלו כפי שניתן לראות אינן נעשות דווקא בתכיפות הגבוהה ביותר. אילו הן פעילויות שגם בחברה הרחבה מקובל לעשותן בד"כ לבד. שחיה והליכה לאירועי ספורט הן הפעילויות אותן מבצעים הדיירים בצורה הכי פחות עצמאית.

26 א 26 האם מודל הדיור בו מתגוררים הדיירים מסביר את השונות בעצמאות בביצוע פעילויות בקהילה? לוח מס. 13 משיב על השאלה הנ"ל. לוח מס. 13 עצמאות בביצוע פעילויות בקהילה: הבדלים בין דיירי המודלים השונים של דיור קהילתי 253=N) א ציון ממוצע א) ב ציון ממוצע ג ציון ממוצע תוצאות מבחן שונות הוסטל דירה מוגנת דירה עצמאית N=41) N=56) N=156) SD=0.64) SD=0.53) 2.12 SD=0.55) אין הבדלים מובהקים ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על עצמאות גבוהה יותר בביצוע. מודל הדיור אינו מסביר את השונות בציון עצמאות בביצוע הפעילויות בקהילה, למרות שלדיירי הדירה העצמאית ציון גבוה יותר בעצמאות בבצוע פעילויות בקהילה מאשר לדיירי ההוסטל והדירה המוגנת.

27 27 6. סדר יום של דיירי הדיור הקהילתי מגורים במסגרות הדיור הקהילתי צריכים להבטיח לדיירים בו סדר יום קרוב ככל האפשר לזה הנהוג בחברה הרחבה לגבי אנשים בגיל דומה. במסגרת המחקר נאסף מידע המאפשר לתאר סדר יום טיפוסי לכל דייר. לגבי הדייר הטיפוסי התקבלה התמונה הבאה: הדייר ישן 9 שעות, וער 15 שעות ביממה. השעות בהן הוא ער מוקדשות לנושאים הבאים: עבודה/תוכנית יום כולל זמן הנסיעות) 8 שעות ביום פעילות חופשית לא מתוכננת בבית כגון צפייה בטלוויזיה, שמיעת מוסיקה, רדיו, שיחות עם.1.2 דיירים אחרים 3 שעות ביום. 3. פעילות מתוכננת בבית כגון: שיחה קבוצתית עם מדריך, הקניית מיומנויות בהכנת ארוחות או שמיר ה על הגיינה שעה וחצי ביום. בילוי פנאי מחוץ לבית כגון: חוגים, טיולים בשכונה, ביקור חברים 2 שעות ביום. עבודות משק בית כגון: ניקיון, כביסה, תורנויות אחרות חצי שעה ביום..4.5

28 א עצמאות ויכולת בחירה בנושאים יום-יומיים אחד הקריטריונים למדידת איכות חיים של אנשים בכלל ושל אנשים עם נכויות בפרט היא מידת היכולת להחליט באופן עצמאי וחופש הבחירה בנושאים יום-יומיים. במחקר הנוכחי נבדקה יכולתו של כל דייר להחליט ולבחור בהקשר למגוון של נושאים יום-יומיים. יכולתו של הדייר דורגה על גבי סולם 1= אין לו אפשרות בחירה, 4= עצמאי בצורה מוחלטת). ועד לוח מס. 14 מתאר את הציון הממוצע ביכולת/אפשרות הדיירים לבחור בהקשר לנושאים השונים. הלוח מסודר לפי ציוני יכולת הבחירה: מיכולת גבוהה לנמוכה. יכולת הבחירה הגבוהה ביותר יש לדיירים בנושא הלבוש, והנמוכה ביותר בזמני הארוחות. לוח מס. 14 יכולת/אפשרות בחירה של דיירי הדיור הקהילתי בנושאים יום-יומיים 248=N) ציון ממוצע ביכולת בחירה הנושא 0.69) SD= 3.45 מה ילבש SD=0.90) 3.12 מתי ילך לישון SD=0.90) 2.94 מה יעשה בכסף כיס SD=0.92) 2.81 כיצד יבלה שעות פנאי בקהילה 0.94 SD= 2.64 איזה בגדים יקנה SD=0.94) 2.64 מה יאכל SD=1.06) 2.51 זמני הארוחות ציון גבוה יותר מצביע על יכולת בחירה גבוהה יותר. א) יכולת הבחירה הגבוהה ביותר של הדיירים היא בנושאים מה ילבשו ומתי ילכו לישון. הנמוכה ביותר היא בהקשר לאפשרותם להחליט על זמני הארוחות. האם מודל הדיור בו מתגוררים הדיירים מסביר את השונות ביכולת ואפשרות הדיירים להחליט ולבחור בנושאים יום-יומיים? הממצאים המוצגים בלוח מס. 15 מאפשרים לענות על השאלה הנ"ל.

29 א 29 לוח מס. 15 יכולת/חופש בחירה להחליט בנושאים יום-יומיים: הבדלים בין דיירי המודלים השונים א ציון ממוצע הוסטל א) הבדלים מובהקים בין קבוצות: א ו-ג ב ו-ג תוצאות מבחן שונות ג ציון ממוצע דירה עצמאית N=41) ב ציון ממוצע דירה מוגנת N=56) F2,248)=10.75, p<.001 SD=0.49) SD=0.70) N=156) 2.76 SD=0.69) ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על יכולת בחירה גבוהה יותר מודל הדיור בו גרים הדיירים מסביר את השונות בציון עצמאות, חופש בחירה להחליט בנושאים יום-יומיים. הבדלים מובהקים נמצאו בין דיירי ההוסטל ודיירי הדירה העצמאית, ובין דיירי הדירה המוגנת והדירה העצמאית. לדיירי הדירה העצמאית חופש בחירה גבוה יותר להחליט מאשר לדיירי ההוסטל והדירה המוגנת. 8. שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות מסגרת הדיור אחד הקריטריונים להערכת האווירה הטיפולית במודלים השונים של מסגרות הדיור בקהילה היא המדיניות הנהוגה לגבי שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות במדיניות המסגרת. התפיסה המעמידה את האדם עם הפיגור השכלי ואת זכויותיו כפרט במרכז, וההכרה כי הוא אזרח שווה זכויות ככלל וכלקוח של שירותי הדיור הקהילתי בפרט הביאו לתמיכה ברעיון של שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות מסגרת הדיור. ניתוח הממצאים של שאלון "שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות לניהול מסגרת הדיור" שהועבר למנהלי המסגרות מאפשר לתאר את הנעשה בתחום זה. לוח מס. 16 מציג את הציון הממוצע ברמת השיתוף של הדיירים בתחומים השונים בהם ניתן לשתף דיירים.

30 א 30 לוח מס. 16 רמת השיתוף של הדיירים בנושאים השונים הקשורים למדיניות ניהול המסגרת הנושא ציון ממוצע ברמת שיתוף א) הדיירים בנושא קביעת שעות ביקורי אורחים SD=1.02) 2.82 תכנון פעילויות לבילוי שעות פנאי 0.76 SD= 2.70 החלטה כיצד לקשט את השטחים הציבוריים במסגרת SD=0.84) 2.67 תכנון תפריט שבועי או יומי SD=0.94) 2.46 קביעת זמני ארוחות SD=1.02) 2.41 החלטה על הכנסת פעילויות חדשות SD=0.84) 2.27 קביעת נוהלים בהקשר להשתתפות בפעילות קבוצתית SD=0.68) 2.10 תכנון פעילויות חינוכיות/לימודיות SD=0.76) 2.00 תכנון פעילויות אורינטציה לדיירים חדשים 0.64 SD= 1.46 התשובות נתנו על גבי סולם מ- 1 "הצוות מחליט בעצמו" ועד ל- 4 "הדיירים מחליטים בעצמם". ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על רמת שיתוף גבוהה יותר של הדיירים. רמת השותפות הגבוהה ביותר נהוגה במסגרות בהקשר לקביעת שעות ביקורי אורחים במסגרת, רק בחמישית מהמסגרות 21%) הצוות מחליט בנושא בעצמו ללא שיתוף הדיירים, וב- 64% מהמסגרות הדיירים מחליטים בעצמם או שהדיירים מחליטים בעצמם אך לצוות יש השפעה על ההחלטה. רמת השותפות הנמוכה ביותר של הדיירים היא בנושא של תכנון פעילויות אורינטציה לדיירים חדשים במסגרת, ב- 62% מהמסגרות הצוות מחליט בנושא בעצמו ללא שיתוף הדיירים, באף מסגרת הדיירים אינם מחליטים בעצמם, ורק ב- 8% מהמסגרות לדיירים זכות החלטה אך לצוות יש השפעה. בדקנו באם קיימים הבדלים בציון הכללי של שותפות הדיירים בהחלטות הקשורות למדיניות המסגרת בהקשר למודלים השונים של הדיור. כפי שניתן לראות בלוח מס. 17 מודל הדיור מסביר את השונות ברמת שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת.

31 א 31 א ציון ממוצע הוסטל א) ב ג לוח מס. 17 שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות מסגרת הדיור ציון ממוצע דירה מוגנת ציון ממוצע דירה עצמאית N=41) N=56) N=156) תוצאות מבחן שונות הבדלים מובהקים בין קבוצות:,8.75=2,248) F א ו-ג p< SD=0.80) 2.07 SD=0.74) 1.83 SD=0.83) ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על יכולת בחירה גבוהה יותר הבדלים מובהקים נמצאו בין רמת השותפות הנהוגה בהוסטל לבין רמת השותפות הנהוגה בדירות העצמאיות. בדירה העצמאית רמת השותפות של הדיירים הגבוהה ביותר, ובהוסטל הנמוכה ביותר. רמת השותפות הנהוגה בדירה העצמאית אינה שונה באופן מובהק מהדירה המוגנת, והרמה הנהוגה בדירה המוגנת אינה שונה באופן מובהק מהרמה הנהוגה בהוסטל. 9. שביעות רצון הדיירים מהחיים במסגרות הדיור בקהילה הדיירים רואיינו לגבי שביעות רצונם מהחיים במסגרות הדיור הקהילתי. שביעות רצונם נמדדה בהקשר ל- 4 תחומי שביעות רצון: 1) מסגרת המגורים הנוכחית, 2) חברים ובילוי שעות פנאי, 3) שירותי הקהילה, 4) תעסוקה. בנוסף איפשר הכלי למדוד שני ממדים כוללניים: 1) תחושת שביעות רצון מהאווירה במסגרת, 2) שביעות רצון כללית מכל תחומי החיים. את שביעות הרצון של הדיירים נציג תוך כדי השוואה בין דיירי המודלים השונים.

32 32 9.א שביעות רצון מהחיים: השוואה בין דיירי המודלים השונים של הדיור הקהילתי לוח מס. 18 מציג את ציוני קבוצות המשיבים ממוצעים) בכל אחד מ- 6 הממדים של שביעות הרצון מהחיים, ואת ממצאי ניתוחי השונות, שהשוו בין דיירים המתגוררים בסוגי המודלים השונים של הדיור הקהילתי. לוח מס. 18 שביעות רצון מהחיים: השוואה בין דיירי המודלים השונים של הדיור הקהילתי תחום א ציון ממוצע א ב ציון ממוצע א ג ציון ממוצע א תוצאות מבחן שונות הבדלים ש. רצון הוסטל גדול דירה מוגנת דירה עצמאית מובהקים בין קבוצות: N=41) N=56) N=156) א ו- ב ו- ג ג F2,249)=4.60* 9.58 SD=3.94) 6.28 SD=4.45) 6.96 SD=6.43) מגורים *3.76=2,248)F 3.64 א ו- ב SD=3.98) 2.53 SD=2.99) 4.35 SD=4.60) חברים ופנאי א ו- ב ב ו- ג F2,250)=7.07 ** SD=5.25) 8.06 SD=6.07) SD=5.57) שירותים בקהילה אין הבדל מובהק 9.45 תעסוקה SD=9.72) SD=10.8) SD=12.7) * =2,250)F א ו- ב SD=5.36) SD=6.41) SD=6.67) אווירה כללית א ו- ב ב ו- ג F2,244)=5.75 ** SD=13.69) SD=14.21) SD=17.68) ש.רצון כללית א ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על שביעות רצון גבוהה יותר בתחום. * p<.05 **p <.01

33 33 עיון בלוח מס. 18 מצביע על כך כי מודל המגורים מסביר את השונות ב-כל תחומי שביעות הרצון פרט לתעסוקה. בתחום שביעות הרצון מהסדר המגורים דיירי הדירה העצמאית שבעי רצון יותר מדיירי הדירה המוגנת ומדיירי ההוסטל. בתחום חברים ושעות פנאי דיירי ההוסטל מביעים את שביעות הרצון הגבוהה ביותר, אך הבדל מובהק נמצא רק בינם לבין דיירי הדירה המוגנת. דיירי ההוסטל הביעו את שביעות הרצון הגבוהה ביותר גם בתחום השירותים בקהילה, ודיירי הדירה המוגנת את הנמוכה ביותר. באופן מובהק דיירי ההוסטל יותר שבעי רצון בתחום זה מדיירי הדירה המוגנת, ודיירי הדירה העצמאית יותר מדיירי הדירה המוגנת. בתחום האווירה במסגרת נמצא הבדל מובהק בין דיירי ההוסטל והדירה המוגנת, כשדיירי ההוסטל מביעים יותר שביעות רצון. לגבי סה"כ שביעות רצון, דיירי ההוסטל ודיירי הדירה העצמאית מביעים יותר שביעות רצון מדיירי הדירה המוגנת. אין הבדל מובהק בין דיירי ההוסטל והדירה העצמאית. 9.ב מאפיינים אישיים של הדייר המשפיעים בנפרד או באינטראקציה עם מודל הדיור על שביעות הרצון מהחיים בוצעו ניתוחי שונות רב משתנים Analysis) GLM Univariate על מנת לבחון באם למשתנים האישיים של הדייר השפעה על שביעות הרצון מהחיים בנפרד או באינטראקציה עם המשתנה של מודל הדיור. המשתנים שנבחנו יחד עם מודל הדיור הם: גיל הדייר, מינו, רמת הפיגור השכלי, קיומה של אבחנה נוספת פרט לפיגור שכלי, קיומן של מוגבלויות בפעילויות יום-יומיות, קבלת טיפול תרופתי קבוע, סוג התעסוקה, ציון בהתנהגות מסתגלת וציון בהתנהגות בלתי מסתגלת. הניתוחים בוצעו לגבי כל אחד מממדי שביעות הרצון מהחיים. התחום היחיד בו נמצאה השפעה למאפייניו האישיים של הדייר הוא - תחום שביעות הרצון משירותים בקהילה. גם בתחום זה לא הייתה למאפיינים האישיים השפעה עיקרית אלא באינטראקציה עם מודל הדיור. המשתנים האישיים שנמצאו באינטראקציה עם מודל הדיור הם: ציון בהתנהגות מסתגלת 05.>p,3.84=F), df=2, מוגבלות בניידות 01.>p,5.01=F), df=2, ומגבלות בפעילויות יום-יום 05.>p,3.84=F). df=2, דיירים בעלי ציון גבוה בהתנהגות מסתגלת הביעו יותר

34 34 שביעות רצון משירותים בקהילה, מדיירים בעלי ציון נמוך בהתנהגות מסתגלת במידה והם מתגוררים בדירה מוגנת או בדירה עצמאית. בהוסטל לא נמצא הבדל כגון זה. דיירים עצמאיים בניידות שאינם זקוקים לעזרים לצורך הליכה, הביעו שביעות רצון גבוהה יותר בתחום שירותי הקהילה מאלו הזקוקים לעזרים במידה והם גרים בהוסטל ובדירה המוגנת. מאידך באם הם גרים בדירה עצמאית שביעות רצונם נמוכה יותר בהשוואה לעמיתיהם הזקוקים לעזרה. אינטראקציה דומה נמצאה בין קיומן של מגבלות בפעילויות יום-יום ומודל הדיור בהקשר לשביעות הרצון משירותי הקהילה. דיירים ללא מגבלות שבעי רצון יותר מדיירים עם הגבלות במידה והם גרים בהוסטל ובדירה המוגנת. מאידך באם הם גרים בדירה עצמאית שביעות רצונם נמוכה יותר בהשוואה לעמיתיהם להם מגבלות בפעילויות יומיום.

35 35 הבדלים בין הדיירים, ההורים ואנשי הצוות לגבי תפיסת שביעות הרצון.10 מהחיים אחד מהכלים בהם נעשה שימוש במחקר היה גרסה מקוצרת של שאלון שביעות רצון הדייר מהחיים. לשאלון זה נבנו שני נוסחים: הראשון נועד לאיש צוות המכיר היטב את הדייר והשני להורה הדייר במידה ויש שני הורים, רק הורה אחד התבקש להשיב). איש הצוות וההורה התבקשו להעריך את מידת שביעות רצונו של הדייר או הבן מהחיים. יש באפשרותנו להשוות את על כן תשובות הדייר, ההורה ואיש הצוות בגרסה המקוצרת של השאלון בהקשר לתפיסת שביעות הרצון T-Test Pairs) T של הדייר מהחיים. באמצעות מבחן למדגמים תלויים נבדקו ההבדלים. לוח מס. 19 מציג את ממצאי הבדיקה. לוח מס. 19 הבדלים בין הדיירים, ההורים ואנשי הצוות לגבי תפיסת שביעות הרצון מהחיים בדיור הקהילתי T-Test ציון ממוצע שביעות רצון א תוצאות מבחן SD=5.08) t=-2.27, df=99 * SD=5.21) זוג 1: הורים צוות 100=N) הורים צוות SD=4.98) זוג 2: הורים דיירים 105=N) הורים דיירים SD=6.05) אין הבדל מובהק SD=6.01) t=-2.33, df=230 * SD=5.22) זוג :3 דיירים צוות 231) N= דיירים צוות א ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על שביעות רצון גבוהה יותר P <.05 * עיון בלוח מס. 19 מורה על הבדלים מובהקים בתפיסת שביעות הרצון מהחיים בדיור הקהילתי בין אנשי הצוות וההורים ובין אנשי הצוות והדיירים. אנשי הצוות תופסים את שביעות הרצון של הדיירים כגבוהה יותר מאשר ההורים ומאשר הדיירים עצמם.

36 36 בחנו באילו מפריטי השאלון המקוצר של תפיסת שביעות הרצון של הדייר מחייו קיימים הבדלים מובהקים בין שלושת הזוגות הורים-צוות, הורים-דיירים ודיירים-צוות). לוח מס. 20 מציג את פריטי השאלון לגביהם נמצאו הבדלים מובהקים. לוח מס. 20 הבדלים מובהקים בין אנשי הצוות ההורים והדיירים בפריטי שביעות רצון זוג :N=100) 1 שביעות רצון מ: א צוות - ציון ממוצע הורים - ציון ממוצע תוצאות מבחן T - test t=2.31, df=99 * 1.03 SD=.45) SD=.93) 1.26 השותף לחדר T=3.06, df=99 * 1.00 SD=.82) SD=.78) 1.31 השכונה T=2.41, df=99 * 1.15 SD=.77) SD=.75) 1.34 שירותי הקהילה T=2.04, df=99 * 1.24 SD=.76) SD=.71) 1.43 הנלמד במסגרת תוצאות מבחן T - test צוות - ציון ממוצע דיירים - ציון ממוצע זוג 2: 231=N) שביעות רצון מ: T=-2.27, df= 231 * 1.41 SD=.79) SD=.98) 1.25 מגורים T= -3.50, df=231 * 1.42 SD=.66) SD=.92) 1.21 האוכל T= -2.30, df=231 * 1.14 SD=.99) SD=.99) 0.96 השותף לחדר T= -3.40, df=231 ** 1.17 SD=.86).99) SD= 0.90 השכונה T=-2.78, df=231 ** 1.44 SD=. 63) 93) SD= אחראי במסגרת תוצאות מבחן T - test הורים - ציון ממוצע דיירים - ציון ממוצע זוג : =N) שביעות רצון מ: T=-2.58, df=102 * 1.64 SD=.58).90) SD= 1.38 אחראי במסגרת א ציון ממוצע גבוה יותר מצביע על שביעות רצון גבוהה יותר p <.05 * הבדלים מובהקים נמצאו בין הצוות להורים בהערכת שביעות רצונו של הדייר מ: השותף לחדר, השכונה, שירותי הקהילה בהם הוא משתמש, ומהנלמד במסגרת המגורים. בכל הנושאים הללו דרגו

37 37 אנשי הצוות את שביעות רצון הדייר כגבוהה יותר מאשר ההורים. הבדלים מובהקים בין הצוות לדיירים נמצאו בהקשר לשביעות הרצון מ: המגורים, האוכל, השותף לחדר, השכונה והאחראי במסגרת. בכל הנושאים הערכת הצוות את שביעות רצון הדיירים גבוהה מהערכת הדיירים עצמם. בין ההורים והדיירים נמצא הבדל מובהק רק בהקשר לאחראי במסגרת. ההורים העריכו את שביעות הרצון מהאחראי כגבוהה יותר מזו שהעריכו הדיירים. 11. תפיסת ההורים את שביעות רצונם של הבן/הבת מחייהם בדיור הקהילתי בחנו האם תפיסת ההורים את שביעות רצונם של הבנים מחייהם קשורה למאפייניהם האישיים של הבנים, למאפייני ההורים עצמם ולמאפייני המסגרת. מאפייני הדייר, פרט למין, לא נמצאו קשורים לתפיסת ההורים את שביעות הרצון. מאפייני הדייר שנבדקו ולא נמצאו קשורים הם: גיל, רמת פיגור שכלי, קיומה של אבחנה נוספת לפיגור השכלי, קיומן של מגבלות בפעילויות יומיום, קבלת טיפול תרופתי קבוע, ציון בהתנהגות מסתגלת, ציון בהתנהגות בלתי מסתגלת, וסוג התעסוקה של הדייר. לגבי מין הדייר נמצא שהורים לבנות תופסים את שביעות רצונן כגבוהה יותר מהורים לבנים 01.>p,2.67-=t). df=105, מאפייני ההורים, פרט לגיל ההורה, לא נמצאו קשורים לתפיסת ההורים את שביעות הרצון של הבן/הבת. מאפייני ההורה שנבדקו ולא נמצאו קשורים הם: מין, מצב משפחתי, השכלה, ומצב בריאותי. לגבי גיל ההורה נמצא שתפיסת שביעות הרצון יורדת עם עלית הגיל ההורה 05.>p,0.23-=r) הורים צעירים יותר תופסים את שביעות רצונם של הבנים כגבוהה יותר מהורים מבוגרים. בקשנו לבחון אילו מבין מאפייני המסגרת קשורים לתפיסת שביעות הרצון. המשתנים שנבדקו הם: מודל הדיור, מספר הדיירים במסגרת, וסוג המפעיל. מודל הדיור בו גר הבן/הבת, ומספר הדיירים בו לא מסבירים את השונות בתפיסת שביעות הרצון, אך סוג המפעיל כן [05.>p F].,3.86=2,107) הורים שבניהם נמצאים במסגרות המופעלות ע"י אקי"ם תופסים את שביעות רצון הבן כגבוהה יותר באופן מובהק מהורים שבניהם נמצאים במסגרות המופעלות ע"י עמותות ציבוריות אחרות.

38 הבדלים בתפיסת שביעות הרצון של הדיירים, ביצוע פעילויות בקהילה, עצמאות בביצוען של אותן פעילויות, יכולת להחליט בנושאים יום יומיים, ושתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת: עפ"י סוג מפעיל המסגרת בישראל מפעילים מסגרות דיור בקהילה 3 גופים: אקי"ם, עמותות ציבוריות אחרות כגון שק"ל) או מפעיל פרטי. הנתונים שנאספו במחקר מאפשרים לבחון האם קיימים הבדלים בין דיירים המתגוררים במסגרות דיור המופעלות ע"י שלושת המפעילים, באותם משתנים המתארים את איכות חייהם של הדיירים. המשתנים שנבדקו הם: ששת הממדים של שאלון שביעות הרצון מהחיים, ביצוע פעילויות בקהילה, עצמאות בביצוע אותן פעילויות, אפשרות לבחור/להחליט בנושאים יום-יומיים,, ושתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת. לוח מס. 21 מתאר את תוצאות הבדיקה. עיון בלוח מראה כי סוג המפעיל מסביר את השונות בממד אחד בלבד בשאלון שביעות הרצון מהחיים - שביעות הרצון מהמגורים. הבדל מובהק נמצא בין דיירים הגרים במסגרת המופעלת ע"י אקי"ם ודיירים הגרים במסגרת המופעלת ע"י גוף פרטי. במסגרת המופעלת ע"י אקי"ם שביעות הרצון מהסדר המגורים גבוהה יותר. לדיירי אקי"ם יתרון גם בביצוע פעילויות בקהילה, ובעצמאות ביצוע אותן פעילויות. דיירי אקי"ם מגלים רמה גבוהה יותר של השתתפות בפעילויות בקהילה ורמה גבוהה יותר של עצמאות בביצוען של אותן פעילויות מדיירי העמותות הציבוריות ומדיירי הגופים הפרטיים. בהקשר לאפשרות להחליט ולבחור בנושאים יום-יומיים, לדיירי אקי"ם ולדיירי העמותות הציבוריות יש יותר יכולת להחליט ולבחור מאשר לדיירי המסגרות הפרטיות. לא נמצאו הבדלים בנושא שיתוף הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למדיניות המסגרת בהקשר לשלושת סוגי המפעילים.

39 ג א ד ה ב ד ה 39 לוח מס. 21 שביעות רצון מהחיים, ביצוע ועצמאות בפעילויות בקהילה, ואפשרות להחליט: הבדלים בין דיירים עפ"י סוג מפעיל מסגרת הדיור הקהילתי "ם א אקי N= 88) ב עמותה ציבורית N=80) ג גוף פרטי N= 81) תוצאות מבחן שונות הבדלים מובהקים בין: א ו-ג 2,147)=5.71** F 5.65 SD=7.26) 7.17 SD=5.04) 8.57 SD=4.32) ש.רצון מהמגורים אין הבדלים מובהקים 4.02 SD=4.95) 3.17 SD=3.91) 4.26 SD=3.88) ש.רצון מחברים ושעות פנאי אין הבדלים מובהקים SD=5.58) 9.77 SD=6.12) SD=5.50) ש.רצון משירותים אין הבדלים מובהקים SD=13.56) SD=10.55) SD=11.48) ש. רצון מתעסוקה אין הבדלים מובהקים SD=7.61) SD=6.45) SD=5.24) ש.רצון מאווירה אין הבדלים מובהקים SD=19.69) SD=16.84) SD=13.50) סה"כ ש.רצון א א ו-ב ו-ג F 2,248)=20.49*** 1.19 SD=0.71) 1.37 SD=0.52) ב 1.81 SD=0.70) ביצוע פעילויות בקהילה א א ו-ב ו-ג F 2,245)=13.49*** 2.13 SD=0.68) 1.99 SD=0.45) ג 2.45 SD=0.59) עצמאות בביצוע א ב ו-ג ו-ג F 2,246)=4.60* 2.70 SD=0.54) 2.93 SD=0.71) 2.98 SD=0.63) חופש לבחור/להחליט אין הבדלים מובהקים 2.03 SD=0.71) 2.03 SD=0.86) 1.95 SD=0.90) שיתוף בקבלת החלטות הקשורות למדיניות א) ציון ממוצע גבוה יותר מעיד על שביעות רצון גבוהה יותר בכל אחד מתחומי שביעות הרצון ציון ממוצע גבוה יותר מעיד על תכיפות גבוהה יותר של ביצוע פעילויות בקהילה ציון ממוצע גבוה יותר מעיד על רמת עצמאות גבוהה יותר בביצוע פעילויות בקהילה ציון ממוצע גבוה יותר מעיד על רמת חופש לבחור/להחליט גבוהה יותר ציון ממוצע גבוה יותר מעיד על רמת שיתוף גבוהה יותר *p <.005 **p <. 01 *** p<. 001

40 40 בוצעו ניתוחי שונות רב משתנים Analysis) GLM Univariate על מנת לבחון באם למשתנה סוג מפעיל הדיור יש השפעה על תחומי שביעות הרצון מהחיים, ביצוע ועצמאות בפעילויות בקהילה, ואפשרות להחליט - בנפרד או באינטראקציה עם המשתנה של מודל הדיור. הניתוחים בוצעו לגבי כל אחד מהמשתנים בנפרד. השפעות נפרדות של מודל הדיור וסוג המפעיל פורטו כבר בפרקים קודמים של הדו"ח לכן כאן נציג רק את הממצאים המתייחסים לאינטראקציה בין משתנה מודל הדיור וסוג המפעיל. מכיוון שבמדגם לא נכללו דיירים הגרים בדירות עצמאיות המופעלות ע"י גורם פרטי, מודל הדיור דירה עצמאית בניתוחי האינטראקציה הכיל רק שני מפעילים אקי"ם ועמותה ציבורית. לא נמצאה אינטראקציה בין מודל הדיור וסוג המפעיל בהקשר לביצוע ועצמאות בפעילויות בקהילה, ואפשרות להחליט ולבחור בנושאים יום-יומיים. נמצאה אינטראקציה ב- 3 תחומים של שביעות רצון: שביעות רצון משירותי הקהילה df=3,p<.05),3.52=f), אווירה במסגרת.F=2.91,df=3, p<. 05) וסה"כ שביעות רצון F=4.55, df=3, p<. 01) בשלושת תחומי שביעות הרצון בהם נמצאה אינטראקציה היא הייתה דומה. מבין דיירי מודל ההוסטל המרוצים ביותר הם דיירי העמותות הציבוריות. מבין דיירי הדירה המוגנת המרוצים ביותר הם דיירי אקי"ם, ובהקשר לדיירי הדירה העצמאית דיירי אקי"ם שבעי רצון יותר מדיירי העמותות הציבוריות. 13. מעורבות ההורים בדיור הקהילתי מעורבות ההורים בדיור הקהילתי נמדדה באמצעות 7 מדדים כש- 3 מודדים מעורבות עם הבן עצמו תכיפות ומשך ביקורי ההורה במסגרת, ותכיפות שיחות הטלפון עימו); ו- 4 את מעורבות ההורים עם הצוות ובמתרחש במסגרת מפגשים עם הצוות, הגעה לפעילויות להורים, פעילות בועד הורים ותחושת השותפות של ההורה במתרחש במסגרת). לוח מס. 22 מציג את דפוסי מעורבות ההורים כפי שהם נמדדו בעזרת מדדים אלו.

41 41 N=71) לוח מס. 22 דפוסי מעורבות ההורים במסגרות הדיור הקהילתי המאפיין א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. תכיפות ביקורי ההורה במסגרת ב- 3 החדשים האחרונים לא בקר /ה אף פעם 7% עד פעם בחודש 24% פעמים עד 3 פעמים בחודש 31% כל שבוע או בתכיפות גבוהה יותר 38% שכיחות ב- % או מאפיין סטטיסטי אחר מס ' ביקורים - ממוצע SD=4.50) 9.11 תכיפות התקשרות טלפונית עם הבן/בת ב- 3 החדשים האחרונים לא התקשר /ה אף פעם 3% פעם עד פעמיים בחודש 13% פעם עד פעמיים בשבוע 36% בתכיפות גבוהה יותר 47% מס ' פעמים שהתקשר/ה - ממוצע SD=22.2) תכיפות פגישות ההורה עם הצוות ב- 3 חדשים האחרונים לא נפגש /ה 31% פעם עד פעמיים 38% פעם עד פעמיים בחודש 19% מידי שבוע 12% מס ' פגישות ממוצע SD=4.02) 2.93 משך זמן הביקור של ההורה במסגרת עד חצי שעה 46% חצי שעה עד שעה 37% משך זמן ארוך יותר 17% הגעה לפעילויות להורים במסגרת: לא מגיע /ה 6% מגיע /ה מעט 12% מגיע לרוב הפעילויות 15% מגיע לכל הפעילויות 59% אין פעילויות מסוג זה 8% פעילות בועד הורים או בועדה ספציפית פעיל 17% תחושת השותפות של ההורה במתרחש במסגרת הדיור אינו שותף כלל 19% שותף פסיבי מוסר מידע לדוגמה, מבצע פעילות עפ"י הנחיה) 61% שותף בצורה חלקית בתכנון, ביצוע וקבלת החלטות 12% שותף בצורה מלאה בתכנון, ביצוע ובקבלת החלטות 8%

42 42 מעיון בלוח מס. 22 מתקבלת תמונה של מעורבות הורית גבוהה עם בניהם/בנותיהם באמצעות ביקורים במסגרת וקשרי טלפון. רק 7% מההורים לא בקרו במסגרת הדיור במהלך שלושת החדשים האחרונים ורק 3% לא התקשרו אל בניהם בתקופה זו. רובם של ההורים מבקר במסגרת לפחות אחת לשבועיים 69%), ומתקשר לילדיהם לפחות אחת לשבוע 83%). מעורבות ההורים באמצעות פגישות עם אנשי הצוות נמוכה יותר. כמעט שליש מהם 31%) לא נפגשו כלל עם איש צוות ב- 3 החדשים האחרונים. מאידך אותו אחוז של הורים פוגש איש צוות לפחות אחת לחודש. הגעה לפעילויות הורים מתוכננות ע"י צוות הדיור גם היא דרך למעורבות הורית. במעט מסגרות פעילויות כאלו לא התקיימו ב- 8% מהן), ובמסגרות בהן הן כן התקיימו 6% מההורים דווחו שלא הגיעו אליהן. רובם הגדול של ההורים 74%) מגיע לרובם הגדול או לכל הפעילויות הללו. 17% מההורים דווחו על פעילות בועד הורים או בועדה ספציפית אחרת במסגרת הדיור. מעורבות הורית יכולה להימדד גם באמצעות תחושת השותפות שהם חשים בהקשר למתרחש במסגרת. לגבי סוג זה של מעורבות, רק 20% דווחו שהם חשים שהם שותפים בצורה חלקית או מלאה לתכנון ולקבלת החלטות הקשורות למתרחש במסגרת. האחוז הגבוה ביותר טען שהם שותפים בצורה פסיבית הם מוסרים מידע או מבצעים פעילויות כלשהן עפ"י בקשת או הנחית הצוות. כ- 1/5 מההורים טענו שאינם חשים שותפים כלל. בחנו באם קיימים הבדלים במדדים השונים של מעורבות הורים במודלים השונים של המגורים. לא נמצאו הבדלים באף אחד ממדדי מעורבות ההורים במודלים השונים של הדיור הקהילתי. בחנו באם קיימים הבדלים במדדים השונים של מעורבות הורים עפ"י הגורם המפעיל את מסגרת הדיור. הבדלים מובהקים ברמת מעורבות ההורים בהקשר לגורם המפעיל את המסגרת נמצאו בהתייחס לשני מדדים: הגעה לפעילויות הורים היזומות ע"י הצוות במסגרת [001.>p,15.86=2,70)F], ותחושת השותפות של ההורים בנעשה במסגרת.[F 2,70)=8.99, p<.05] 1. במסגרת דיור המופעלת ע"י עמותה ציבורית דיווחו ההורים כי הגיעו יותר לפעילויות ההורים מאשר במסגרות המופעלות ע"י אקי"ם או גורם פרטי. במסגרות המופעלות ע"י אקי"ם הגיעו ההורים יותר לפעילויות אלו מאשר במסגרות המופעלות ע"י גורם פרטי ממוצע ציון ההגעה לפעילויות במסגרות המופעלות ע"י עמותות ציבוריות 59. SD=,3.70=M לעומת ציון ההגעה

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\356\347\367\370 \344\356\354\ doc)

(Microsoft Word - \344\356\347\367\370 \344\356\354\ doc) הבדלים בתפיסת העצמי, בתפקוד חברתי, בהשתתפות בעיסוקים ובקשר ביניהם בקרב מתבגרים עם פיגור בגיל 16-13 החיים בבית הוריהם לעומת אלו החיים במסגרת מעונית ארמה -בלנגה קרן בהנחיית: פרופ' דליה מררי, ד"ר שירה ילון-

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד