דוון של הדיון נערך על-ידי המרגז לחקר ארץ-ישראל ויישובה של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה תל -אביב, תל-אביב, תל -אביב, ד' בתמוז תשמ"ג ) (

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוון של הדיון נערך על-ידי המרגז לחקר ארץ-ישראל ויישובה של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה תל -אביב, תל-אביב, תל -אביב, ד' בתמוז תשמ"ג ) ("

תמליל

1 דוון של הדיון נערך עלידי המרגז לחקר רץישרל ויישובה של יד יצחק בןצבי והוניברסיטה תל ביב תלביב תל ביב ד בתמוז תשמ"ג (

2 םיעגמה םינושרה ןיב םידוהי םירוטיו תפוקתב םינומשחה 146( 104 הריפסה ינפל םירוסיה רש םמש רזגנ רוטי מ ומש דח רשע םינשמ וינב משי תישרב( הכ וס ירבד םימיה ל םינוכמ תובותכב למ רוש לבבו םיברע Aribi ב"וו רבדה דמלמ ימצעה יונה הז תמדקמ נד יונ רש לל קפס דעונ םדחייל םרידגהלו רוריבב הניחבמ תינת ן תורפסב תימור תיטסינלהה םירכזנ םיפ םיברעכ םיפו כ םירוס 2 םייונ שיש יניב הקיז תינת ך םיניחבמ הנחב תיפרגויג הרורב השעמל רבכ תורוקמה םיירקמה םיקפסמ ונל ת ינותנ דוסיה םיבושהה רתויב תנבהל הירוטסיהה םירוטיה תורודב םיבה דע הפוקתל תיטסינלהה לכ םירוכזיה םתודו רקמב םיעובט םתוחב םייח חרו יטבשידוונ רושקה ןצב םילמגו םילהותבישי םירצח תוריטו תותשק ל הזיבו 3 םנוגר יטבשה תרגסמב המו הליבקמה תרגסמל תיב בה ירבעה 4 ש םייונה םימיתמה חנומל יברעה רוגשה םו הלומח ישר ורקנ םיישנ םתמיל תישרב( הכ גי םיעודיה םייונב 01 %ק שט1" ךכ םוגרתב םיעבשה תורוקמבו הפוקתה תיטסינלהה עוד רוז םתייחמ ינב משי ללכב ערתשה בחרמב ןיבש ירבדמה הירוס ץר לרשי םירצמו זמרנו םיפ תודח רקמב ןוגכ תועסמ םירחוסה םימשיה דעלגהמ 1 ןייע י פ םידוונה רפסב לרשי ץר תפוקתב תוירפמיה תירושה תילבבה תיסרפהו רוביח םשל תלבק רותה רוטקוד הטיסרבינוה תירבעה " ת םיורי 172 ךליו דחוימבו 175 ןלהל[ ]פ רוביח הז הר הנורחל רו רפסכ 0 ( ס the abs Nomads ח1 " גח I al ~ The 1982 Jerusalem ן 1 Cen the Fertile Crescent Pth54 ןוומ וננוידש םצמטצמ יסחיב םירוטיה םידוו דבלב ךרוצל תרדגה םתוהז תינתה רותיו בחרמ םתייחמ קפתסנ םרוכזיב םיצמימה תועדהו תומכסומה תוינכדעהו רקחמב ינרדומה 2 הר טוריפב נ the Age ofjesus Christ ed 42 Scharer The ofthe Jewish People ] 562 ק 1973 Edinburgh 1 Millar ] ש Vermes ןלהל[ ]רריש 3 הר מל והיעשי כ זי במ י ס ז והימרי טמ סכ בלל לקזחי זכ כ םיליהת כק ה ריש םירישה ה דועו ןייעו פ םש ה םירצח עבקיבושיי ולדחש תויהל םידדונתונחמ ך םרט וחתפתה ידכל בושיי ינוריע רצובמ המוחב ה תוריט הליחת ויה םירפכ םינטק םייערו הצחמל רחומו רתוי וחתפתה ידכל תורייע תונטק 4 הר ה"נ יניס רוט ךרע השי תומ הידפולקיצנ תירקמ םיורי הר מל 10 2 Strabo Geographica XVI ןלהל[ ]ןוברטס דועו

3 יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונית מצרימה ברשית לז קדם שופטים פעילותם על ידוע בצפון עברהירדן של 15 כה כזכח לו לט ( מלחמות גדעון נגד שבטי מדיין עמלק ובני וח מלחמת שול בעמלק שמול סו ב ה ט( כבר בתקופה המקרית היסורים בתחומי הגד ועד הבשן להרחרמון ושניר כלומר המזרחי סביבות דמשק ומורדותהחרמון הרהלבנון ובקעת הלבנון 6 בעת כיבושיו של לכסנדר מוקדון ידוע על נסיונם למנעו מלגדוע עצים לבניית רפסודות ומגדלים לצורך הטלת המצור על צור עד כי הו ומק בקעתהלבנון הר רכסי עד מול הלבנון 7 פעילות היטורים בדורות הבים התרכזה בעיקר בזור לפעול במישנה מרץ ובתוקפנות גם בזורים הסמוכים הידיעה הישירה בזיקה לירועי שנת מגע פי קודם נלץ להכניעם במסע צבי קצר שבו חדר הלבנון ורק בימי הורדוס חזרו לדמשק לרבות הטרכון והחורן הרשונה הנוגעת ליחסי יהודים ויטורים הי מימי יונתן החשמוני 146 ל ברורה לפני הספירה ך ל מן הנמנע כי ידיעות עקיפות מורות ף על למשל זהותם השבטית של הערבים שהתגדו תחת פיקודו של טימותיוס הסטרטגוס הסלווקי של הגד גדיטיס( שר בהם נלחם יהודה המקבי במסעו ברהירדן המזרחי כדי לחלץ ת ודים הנרדפים שם 163 לפניהספירה( על תרי הלחימה שמצפון לנהר הירמוך בצרה בצר עלמה חספין מקדה ורפון 8 של שבטים מגבולות קרנים פשר להניח כי היו לה שבטים קטנים שהזדהו פוליטית עם קבוצות מסוימות יטוריים נמני הסלווקים מנגד מלחמתו הממושכת של יהודה המקבי 9 הרחק רצו ובתנים קשים שדרשו חציית שטחים צחיחים והרריים מחייבת ת המסקנה שהו זכה יתוף פעולה מקומי ולסיוע לוגיסטי משותי ונדיב ול רק למתן מידע 10 סיוע כזה ול לבו מצד הנבטים עצמם ו מצד שבטים ערביים קטנים חרים נטי סלווקיים שין מסקנה זו מוצת חיזוק מן מש הסתם בכוחות הפעלת פשרות לקבוע ם היו מסונפים למשפחת הנבטים ו היטורים בעובדה ש על יהודה לכבוש מקומות מבוצרים היטב שהצרו מכונותמלחמה לגרירה קליעיבן בעיות עם עצמו חיצים כלה פעולותסיוע לבניית סוללות מצור ספקת בהמות וכד ין להעלות על הדעת שהו ול להתמודד לל עזרה ממשית של גורמים מקומיים מיקומם לפי הגיוגרפי סביר להניח כי המבצרים הלה שימשו חגורת ביטחון סלווקית מירת דמשק ומוצי הדרכים המובילות ליה מדרום זו הסיבה שטימותיוס ניצח על הגנתה השויה דברי הימים ה טי יחיט כג שניר מזוהה עם מול הלבנון עיין י הרוני ערך חרמון נציקלופדיה מקרית ג ירושלים 1958 עמ 295 מז תקופת ההתנחלות של שבטי ישרל בני רובן וגד וחצי שבט הזורים שמצפון י 1 רה המנשה( ובעיקר מז ימי שול המלך נדחקו כנרה היטורים יותר ויותר צפונה ל לדמשק לרבות בקעתהלבנון Arrianus Curtius Historiae ~ AlexandriiMagnL Plutarchus Alexander 24 3 מקבים המקומות ה כו וילך מקבים ב יב יכו יוסף בן מתתיהו קדמוניות ודים יב על זיהוי P F M Abel Les Livres des Maccabees Paris רה ff ad loc (pp 96 ff ]להלן בל ספרי המקבים[ ורה להלן הערה 9 קשה להעריך כמה זמן שהה יהודה המקבי בעברהירדן המזרחי ך לבטח המדובר הו בחודשים חדים לפחות פרטים נוספים על רכה זו רה ב ברכוכב מלחמות החשמונים ירושלים תשמ" נספח ו עמ כמסופר במקבים ה כה ימי יהודה המקבי

4 תפמ ינוו תוטשפתה םירוסיה םינומשחה םיטבנהו המ הנושרהיינש הריפסהינפל ןפוב ישי וזו הביסה םיטבנהש ויה םיניינועמ ךכלכ ןררפל התו הרנ ופ םיטבנל םיטבשלו םייברע םיימוקמ םירח ילו( םיירוטי ולביק ת תורמה תיקוולסה ןיינע ףתשל הלועפ יבקמה הדוהי למלו םתרזע קפס בר ם וה חילצמ למל ת ותמישמ תימולה ןרליח לרשי תוליהק תונטקה תוחדינהו ןופצב ןדריהרבע יחרזמה השלוחה הדקפש ת הכלממה תיקוולסה תובקעב תומחלמ השוריה רתכה ןיב סוירטמד ןושרה רדנסכלל סלב ןיבו סוירטמד ינשה ןופירטל היבה קוזיחל תוחוכה םיינידמה םיימוקמה בחרמב ילרשי ץרירוסה הדדועו םתו הלועפל תצרמנ הרטמב

5 יסחי םידוהי םירוטיו הפוקתב תינומשחה 21 תוכזל םיגשהב םיידיימ עקר הז תועיגמ וניל תועידיה תורישיה תונושרה יסחי םידוהי םירוטיו עוריה בושחה ןושרה ץוענ הנפימב יטמרדה תנש 146 הריפסה ינפל רשכ העקפ תירבה טי ןיב םירצמ ימלת ישישה רוטמוליפ ןיבל רדנסכל סלב ונתח ללגב םתומדקתה תוסייג םיימלת ךרול ףוחה יקיניפילרשי ץרה בו תומגמ הקירע הדיגבו תיבמ שקיב רדנסכל סלב טלפימ ושפנל חרביו היברע ל ידכ םש רתתסהל " ןי שומישה חנומב היברע ךירצ תועטהל ליבוהלו ויוהיזל םצר םיטבנה ןוו ךשמהבש רמנ לידבז יברעה ריסה ת שר רדנסכל והחיו ל ימלת ן2 השק רתל תודווב ת רוז ותוליעפ ותו לידבז ם יבחרמב רבדמ רומדת יפכ וטנש םידמולמ םידח עיצהל ו ם ןונבלהתעקבב תייטנכ בורה תורשפה היינשה התפמ דומ םישב בל עוריל רח ןודייש( דוע ןלהל רושקה תמחלמב ןתנוי םיברעב םיידבזה םורדמ רהנל סורתוולה רהנ( ריבכ ל ןופצמ תורייבל הכרענש תוכימסב ןמז! 3 ך תורשפ וז הנני תידו םשה לידבז רכומ תודעמ סויבילופ תרפסמה היפר ברק וב עייתסנ ךלמה יקוולסה סוכויטנ ישיה לודגה גיהנמב יברע רקנה לידבז דש שרב הדיחי ותוחש י4םיתשק םשה הזה יברעה בחרמב ולוכ ן5 תוברל בחרמ הייחמה יטבנה םורדב רבדמהו ירוסה ןופצב תענומ ונתמ עירכהל תודווב ןכיה פ לידבז ןנד ם תוביבסב רומדת הסמב ו ןונבלה תעקבב תנשב 145 בוש הריפסהינפל םיברועמ הירוס ייברע תיקוולסה הכלממה לרוגב ןכנבלהו ןופירט יריחבמ וידקפמ רדנסכל סלב ב םירשקב וצללו 1 ( " וסט " 51 ו 0ט8 " ג " י1 יברעה קיזחהש וידיב ת סוכויטנ ישישה רדנסכל סלב ן6 שקיבו ונממ רוסמל ותוסחל ת דליה ידכ לושמל ומשב רפהלו ת ותצע סוירטמד ינשה שופתל ת תוכלמה וכלמי זלה רקנ לצ סורודויד םשב סוכילבמן 14ק11%01( והש קיתעתה ינוויה רכומה םשל יברעה ץופנה עדונהו סוכילמ ן7 שי םישקבמה ותוהזל ונבכ לידבז רכזנש ליעל ימ( גרהש ת רדנסכל סלב רבד ריבסמה ת תויצמ 11 םיבקמ י זט םוגרתה ירבעה וה נהכ םירפסה םינוציחה ךרכ ינש ביבלת ך"שת לכ םיטוטיצה ןלה ירפסמ םיבקמה יפ םוגרת הז 12 םש םש זט ףסוי והיתתמ תוינומדק( גי 118 רוק ול סוליבז והנכמו ~ 5ט"40זר רמולכ שר טבש ו גיהנמ סורודויד יליקיסה רפסמ וה חצרנ די םיינש ויניצקמ סדילה סויסקו והו והנכמ םשב סלקויד ןווימה ומש ילו( הר 9 Diodorus! XXXII 9 11 ןלהל( סורודויד יליקיסה 13 םיבקמ בי לל הרו לב ירפס םיבקמה רריק 183 הרו דוע ןלהל ר Polybius תודע יפל סויוויל 12( 40 Livius ~ ( סוכויטנ ובצב םיברע ופתתשה ישיה ברקב היסנגמ 190( הריפסהינפל םתויהב םינגרומ תודיחיב םילמגיבכור םישומחו תותשקכ תויקנע תוברחבו תולודג דחוימב 15 ןייע טוריפב קק 1964 Berlin 1 der alten Welt "ן Stiehl DieAraberi 1 8! F ( מ 356 ןלהל[ םייהטל ]להיטשו 16 םיבקמ י טל הוושהו תוינומדק גי 131 סורודויד יליקיסה ליעל( 12 גל 4 Appianus 68 Syracus Liber (Syriaca ןלהל[ סוניפ ]הקיריס 17 הר מל תוינומדק גי 131 די 370 ןייעו רריש םשו םיטרפ םיפסונ

6 ~ ע( ש כשר ריה 22 ילדו הקטן של בלס בידיו 18 ונרה הדבר מוד יוסף בן מתתיהו מוסיף על המידע של ספר מקבים הערה כי תחילה ל רחש ימלכו מון לטריפון ורק לחר פעולת שידול רוכה ניות תף עמו פעולה ייתכן שהתיור המשלים הזה נשב על ידי יוסף בן מתתיהו ממקור חיצוני בלתי תלוי במקבים די ומשום כך ין לדחותו כבלתימהימן לפי מקבים י מ( שהה מדו הפוליטי והצבי וכבש ת ת מקום שבתו זבדיל וימלכו טריפון זמן רב למדי במחיצת ימלכו עד שר הצליח לבסס ת נטיוכיה העובדה כי דיודורוס הסיקילי לג 4 ( קובע דהיינו בסיס פעולתו( בזור כלקים ולה ולי לסייע ביתור רצם של בנו (? בזור בקעתהלבנון לפחות חלקם ם ל רובם( והחשמונים דווק בנסיבות פו היו ההן היסורים במחנות פוליטיים מנוגדים היטורים בעלי ברית לטריפון וילו החשמונים בעליברית לדמטריוס השני מסיבה זו ערך יונתן ת מסעו ל נטיוכיה לסייע לדמטריוס בתנועה לורך חוף הים הפיניקי ש בשליטת שהיתה בשליטת היטורים ויבי דמטריוס ז י 2 השני 20 דמטריוס ביחסי ול בבקעתהלבנון ברם המציות הפוליטית היתה דינמית מוד ובעקבותיה גם העמים בזור ויביו ברשות טריפון מדיני משהתנכר דמטריוס ליונתן 144( לפניהספירה( שבו נמצו גם היטורים מיידי שהיתה לו השפעה חשובה על גורל זוריה חלו תמורות קיצוניות פנה לו הלה עורף והצטרף ל מחנה הצפוניים של הברית הזו הניבה פרי רץ ישרל דבר שהתבט במינוי שון החשמוני לסטרטגוס על רצועת החוף מסולמה של צור ועד גבול מצרים 2 על רקע זה התרחשה הרכה הצבית בבקעתחצור שליד קדש הגלילית 23 שבסיומה סל יונתן ת תכניות העיר הפיניקית צור להרחיב ת תחום השפעתה בזור תוך ההו ההלניסטיות שיתוף פעולה מזה הדוק וההתגודדות עם הפוליטית דמטריוס השני 24 הפנימית מגמות בממלכה ההתפשטות הסלווקית מזה של יצרו הערים ת 18 רה למשל כל ספרי המקבים עמ 212 ויל הערה על מקורותיו החיצונחם של יוסף בן מתתיהו עיין מ שטרן התעודות למרד החשמונים תלביב תשכ"ה עמ 22 וילך ובמיוחד עמ 25 נלהלן שטרן תעודות[ ועיין עוד בהרחבה י גפני לדרכי שימושו של יוסיפוס בספר מקבים ציון מה תש "ם( עמ נ 8 95 מקבים 20 י מגנ קדמוניות יג השווה מ בייונה טלס כרס לתקופת בית שני המשנה והתלמוד ירושלים 1966 מפה 49 עמ 34 ]להלן בייונה טלס כרס[ על שליטת קק 1966 Seleucus 11 London דמטריוס בציר החוף עיין ]להלן ביוון בית סלווקוס[ 2 % Bevan The Jiouse of מקבים י נט קדמוניות יג 146 פרטים על המיוסרה רה שטרן תעודות עמ 9089 והשווה 11 Bengston Die Strategie 14 der hellenistisches וש 2 11 Manchen עק 176 fr מקבים י סגסד סועד קדמוניות יג קדש 24 היתה כידוע בתחום השפעתה של צור רה יוסף בן מתתיהו מלחמות ב 459 התפשטותה בר הגליל בימי הורדוס תחומה של צור ד 104 על מגמות רה שם 238 קדמוניות יד על עיין מ בייונה גיוגרפיה היסטורית של רץ ישרל למן שיבת ציון ועד רשית יו 8 HerodAntipas Cambridge הכיבוש הערבי ירושלים תשכ"ג עמ 148 ]להלן בייונה גיוגרפיה היסטורית[ Hoehner Histoire~ du monde 111 יי ש 5 3 ת קק קק 1967 Aellenistigue 11 Nancy זיקתה של קדש הגלילית לצור בה לידי ביטוי פולחני לפחות עד ימי הקיסרים הנורים כפי שמוכח מן המימצים הרכיולוגיים החרונים רה 4 ג Fischer / Ovadiah 1 %011 8 altar from the Roman emple~ 81 Kadesh (upper Galilee 2 Teitschrift fdr Papyrologie und קק 1982(

7 23 יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונית התנים לחוכים יתוף פעולה תחרותיים בין ביניהם על רקע הפיצול השבטי טוב יותר ת היחסים המורכבים החשמונים בעתיד הדבר ב לידי ביטוי מלף כבר בימי הערבים הזבדיים 25 שת שללם רכיי גם במידה בה ך הלבנון הניחו יסוד הערבי כנתון בסיסי של המירקם הפוליטי בזור נוכל להבין הלה שהיו מיוסדים חליפות על שיתוףפעולה ויריבות יונתן מכר בחוצות דמשק בשני הירועים הבים המסע 26 ב מסע יונתן נגד ל רץ חמת בשנת 143 לפניהספירה 27 שנועד להדוף ת צבות דמטריוס השני צפונה ל בר לנהר לוותרוס פעולות הריגול המוקדמות יונתן שערך הצבית לתקיפת מחנהו של דמטריוס מבחינה לוגיסטית מסעותלחימה מנוגדים וסטרטגית ולים לה בשטת במסגרת מסע המלחמה הזה וההיערכות השני מלמדים כי היו לו בעליברית בסביבה שהרי יפשר להסתבר לתר רק פעולות ם המדינית של ערביי לבנון בותם ימים ום נניח שהיתה בין רצו חמת שבטי לבין הזבדיים ניין לציין בהקשר שכניהם בסביבות כלקים נבי כלה בחשבון לל ת עזרה חוסר מקומית 28 TnV XePav aotod חדותם יריבות לפחות בפרק הזמן ההו זה כי המסע ל רץ חמת נועד למנוע מדמטריוס השני לחדור ל של 811( יונתן 29 מנוסח ול הכתוב להתעורר הרושם 30 כי מנקודת מבטו של יונתן חפף הגבול הצפוני נבל רצו ת הגבול המקרי והגיע עד לבו ברם רושם זה עלול להטעות שכן לפי המת המדובר הו בקו הגבול המדיני של חילתסוריה בימים ההם שנמתח לורך נהר הלוותרוס 31 חשוב להדגיש כי יונתן עצמו ליווה ת תלמי השישי פילומטור בשנת 146 לפני הספירה עד לקו הגבול הזה ממש סביר כלומר שלוש שנים לפניכן( להניח כי בשנת 143 לפניהספירה נודעה לקו זה חשיבות מקבים קדמוניות יב ל יג 179 הזבדיים ליט זבדיל רוי בגירסת יוסף בן מתתיהו נתחלף שם הזבדיים בנבטים ייתכן שהיתה זיקה בין הערבים הנזכר יל( ום כך הרי שניתן לתר ת מקום שבתם בבקעתהלבנון דווק לציין כי בבקעתהלבנון נמצים לפחות שלושה יישובים ששמותיהם מתקשרים ם זבד עיין 1" medievale ח Dussaud Topographie historigue de Syrie antigue % קק 1972 Paris השווה קק 1869 Neubauer Geographie du Talmut Paris ג קשה להעריך מי היו דוניה של דמשק בותו ממד של פולים וכי הגתה מונים לטריפון הזמן שבחוצותיה נמכר שלל הזבדיים ך סביר להניח כי הי נהנתה רה ש דר החרמון ומרגלותיו תלביב 1972 עמ מקבים יב כה קדמוניות יג 174 וץ חמת XePav ( A aeitlv המקרית עיין ודותיה כ מזר ערך על יישובים הקשורים בשם זבד והשוכנים על כתף החרמון לבו חמת מזוהה בדרך כלל עם לבוחמת ~ נציקלופדיה מקרית ד ירושלים 1962 עמ ב מזר ערים וגלילות ברץ ישרל ירושלים 1975 עמ רה למשל בייונה טלס כרט מפה 51 עמ 35 השווה בל ספרי המקבים עמ למסקנה דומה הגיע גם דר יל הערה 26( עמ מקבים יב כה על הגבול המקרי הזה ועוד ורה גם יל הערה 27 רה למשל במדבר יג כ כד זט מלכים ח סה יחזקלמז סות עמוס י ב עיין צריקובר ודים בעולם היווני והרומי תלביב ישרל בתקופה ההלניסטית ההלניסטית ומדינת החשמונים ירושלים תשכ" עמ מ שטרן רץ לפניהספירה( היסטוריה של רץ ישרל הנ"ל עורך( התקופה 1981 עמ 46

8 כשר ריה 24 ומשות מדינית רבה יותר בעיני יונתן לרגל מינוי חיו שון לסרטגוס מסולם צור ועד גבול מצרים 3 יש גורסים כי התבוסה שהנחיל יונתן רבים הזבדיים לחר המסע לחמת נרמזת במגילת תענית לג לי"ז כי במדינת כלקים ובית זבדי ו פורקן ]לבית בדר( ככתוב בשבעה עשר ביה קמו עממי על פליטת ספרי ישרל[ העדות מפתה לחשוב כי נשתמר בה הד עמום לתושייתו של יונתן בהצלת פליטים יהודים שחיו במרחב היסורי של בקעת הלבנון בבקשם מסתור מן הסלווקים מז ימי גזירות השמד של נטיוכוס פיפנס דומה היריבות הפוליטית שהתפתחה בין יונתן לזבדיים על רקע מלהמות הירושה על הכתר הסלווקי הביה לרדיפת ודים היחלצות להצלת יהודים רדופים שבעקבותיה ברץ ישרל יונתן של מסעו ב וסביבתה נקט למרות ההשווה המלפת והסבירות ההגיונית של הפירוש ההיסטורי בחזקת פיתרון בטוח 34 כבר יהודה של כזו מדיניות המקבי 33 ך המוצע ין לרותו גיור ופיטורים יהודה בימי ריסטובולוס הרשון ( לפני הספירה( מז כל ין הקצרים המה ימי יונתן החשמוני ועד ימי יהודה ריסטובולוס הרשון מידע על יחסי יהודים של הגיוגרף יהודה הרשונה הנודע ריסטובולוס ( לפניהספירה( ויסורים על ף שחלפו ללה משנות דור מימי שלטונו הרשון עדותו רק שרדה המקוטעת של טימגנס בן לפניהספירה שהובה על ידי יוסף בן מתתיהו כציטוט מכלי שני סטרבון 35 חשיבותו נצטט ת דברי טימגנס והבי ישר תועלת רבה העדות נוגעת לנוש הבעייתי של גיור ליהודים היטורים ומפת כונם הו ]יהודה ריסטובולוס הרשון[ יש הוסיף שכן [npoaskttiaato ] [ 0 זסס 614 שש( ם חלק מובה זו שימשה לשה היטורים ליהם ותם וקשר בקשר ]מצוות[ להם המילה רץ ורכש סמכת טקסטולית לדבריו המקדימים של יוסף בל מתתיהו מקבים 32 י נט ועיין 68! ק Commentary 0" accabees Oxford 1954 Dancy ג נ ם 33 מקבים ה נד מקבים ב יב ל קדמוניות יב רה 1932( Lichtenstein Die Fastenrolle Hebrew Udon College Annual Palestine 2" ש gebgraphie קן וש 7 Derenbourg Essai sur lhistoire קק Paris 1867 ק 100 [ Wellhausen Die Pharisder und die Sadducaer Greifswald ק 58 תשי"ט עמ שבמגילת תענית לימי יני המלך כהנ הספרים החיצונים ב תל קלוזנר היסטוריה של הבית השני ג ירושלים הלה מייחס ב"צ לורי ת העדות ביבביב תש"ך עמ קנט בל ספרי המקבים עמ 226 י 63 שירר DS 85! בניגוד גמור לחוקרים דווק בהסתמכו על הסכוליון רה ב"צ לורי מיני עד הורדוס מחקרים בתולדות כיח שני ירושלים תשל"ה עמ! 323 הנ"ל מגילת תענית ירושלים 1964 עמ שגיתו ההיסטוריוגרפית הבסיסית הי בהעדיפו ת הסכוליון שנתחבר בימיהביניים בבבל הרחק מזירת ההתרחשות הן בזמן והן כמקום עיין בהרחבה י פרון חקרי התקופה החשמונית תלביב 1980 עמ! קדמוניות Stern Greek and 4 ן Authors 0" Jews and יג 319 רה פרטים קק 1974 Jerusalem ]להלן שטרן סופרים יוונים ולטינים[

9 ש"4 םירוטי 4י סולהבוטסיר י חטשה שבכש ו ( חפס הדוהי סולובוטסיר ןושרה לובג הכלממה תינומשחה ימיב ןנחוי סונקרוה ןושרה ישוב הדוהי סולובוטסיר ןושרה תפצב ץרה תנשב הריפסהינפל ב ביצה םוסחמ תוטשפתהל תירשפה םירוטיה ומצע םש( 318 םניש ל ירבד תונשרפ לו םירבד םיהז םנכותב דיעתו ךכ הטטיצה הבה וה םחלנ הסס1( " 10ג םירוסיב חפיסו קלח לודג םצר הדוהיל חירכהו ת םיבשותה ם םנוצר רשיהל ץרב לומיהל תויחלו יפל יקוח םידו ביל ףסויד והיתתמ התיה וז הטיש תמכוחמ םידקהל עיצהלו ת ותסריג הרוצב תינקספ תצרחנו קרו ןכמ רחל הששל הבומב תלפרועמ רוקממ ינוציח םותסהש הב בר הלגנה ילוו םושמ ךכ רחב טטצל ילכמ ינש עודמ ל טטיצ ת ירבד ןוברטס םפוגל ירהש ם הלה ךמסנ סנגמיט ןמ םתסה בתכ ומצעב ךכ? השק ררחתשהל ןמ דשחה ירבדש ןוברטס הייגוסב וז ל ויה םינוש וירבדמ רויג םימודה ןוצרמ ר חמ ופרטצהש םידוהיל ופתתשהו יגהנמב 36 בושח שיגדהל הרק מב הז ףסוי והיתתמ ף ל צמ ןוכנל רזהל זמרב ת ןוברטס תו וירבד םישרופמה לכב ןתו תויונמדזה ןהבש סחייתה רויגל םימודה 37 עודמו השע תז ףסוי והיתתמ? 36 ןוברטס זט תוינומדק גי םש וט 254 תומחלמ 63 הייגוסב וז לפט הריש דחוימ רקחמב הבחרהב רו דיתעב

10 ב ג לי מטבע וד של המלך החשמוני הרשון כובש הגליל ומגייר היטורים יהודה ריסטובולוס הרשון לפני הספירה( עלים צד צד משמל כתובת בכתב עברי ב מימין( עתיק יהודה כהן גדול וחבר ודים וטרת זר קרני שפע כפולות קשורות יחד בסרט ובתווך פרי הרימון התשובה ההגיונית לכך היחידה שהחשמונים היו משוקצים בעיניהם לם רצונו הי מסשפתיים לדוניו הרומים כטירנים וויבי הציביליזציה ההלניסטית שר כפו והשליטו בכוח ת מונתם וחוקי דתם על הוכלוסיה בשטחים שכבשו והטילו פחדם ורה עליה להלן( מסתבר מתתיהו בן שיוסף הצליח במשימתו ההיסטוריוגרפית והרייה עד נים החרונות שלטה גם במחקר המודרני דעה נפוצה ומקובלת בפרשה זו לפיה גיור שנעשה רק היסטוריים מתוך בשנים היטורים כמו גיור הדומים בימי יוחנן הורקנוס הרשון שה חדפעמי ילוץ החרונות משכנעים וכפייה במסגרת ייהודו של הגליל חוקרים זו דעה נגד יצו 38 למדי בסתירה גמורה דות יוסף בן הי עובדה ברורה תושביו בתקופה כה בימי התחנך בחלקים יהודה לפחות ביחס חדים לדומים מתתיהו והעלו עומדת שורה עדותו של של טיעונים סטרבון רציפותו וקדמותו של היישוב ודי בגליל ומוכחת ולכן עומדת גם הי בסתירה לפשרות בדבר גיורם הכפוי של עדות ספר מקבים ה יד וילך( מוחרת המקבי מתייחסת רק לגליל הרבי ול ר על פינוי יהודים מהגליל ד חלקיו העובדה שיני בגליל 39 מלמדת על נוכחות יהודית מוקדמת בגליל וולי ף על שליטה חשמונית ממנו כבר בימי יוחנן הורקנוס ה הרשון על העיר הגלילית שיחין 102 לפני הספירה( ביום השבת דווק יהודים על מקרוב י 4 התקפתו של תלמי התשיעי לתירוס מוכיחה 40 כי יושביה היו מסורים מוד לדתם זה כבר דבר שקשה לייחס לגרים בעל כורחם שהתגיירו זה טיעונים לה יש להוסיף כי המתקפה של יני על העיר החזקה פתולמיס 38 עיין למשל of A H M Jones The Urbanization of the Ituraean Principality Journal Roman Studies ( קק idem The Cities ofthe Eastern Roman ftovinces 4! Odord ( נ ק Bamberger the Talmudic New York ק 320 Jeremias Jerusalem 1 מ the Time ofjesus London 1969 ק 20 נ שירר עמ לטהיים ושטיהל עמ ל"ה פלדמן גיור וסיגקרטיזם מ שטרן עורך( הפזורה ודית בעולם ההלניסטירומי ירושלים תשמ"ג עמ קדמוניות יג שם שם 337 שיחין הי 6"4 %11 בדרוםרב בקעת ביתנטופה רה קליין יל הערה 39( עמ בייונה גיוגרפיה עמ רפפורט הערים בתרבות ההלניסטיות וייהודה של רץישרל בתקופת החשמונים דורון עמ 225 מחקרים קלסית לכבוד ב"צ כץ בנשלום תלביב תשכ"ז עמ שטרן סופרים יוונים ולטינים לשה זכות רשונים בעניין זה עומדת קליין רץ הגליל ירושלים תשכ"ז 2 עמ 18 1 שרפפורט ושטרן רק חיזקוהו בהנמקות נוספות השווה גם שליט הורדוס המלך ופעלו ירושלים היש תשכ"ד עמ הערה 183 ורה עוד הערה 47 להלן דיעה מנוגדת

11 י/ 27 יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונית עכו( שהיתה במשך דורות בסיס מרכזי ליטה הלניסטית ברץ ישרל פשר רכה רק על יסוד תמה יעילה של וכלוסיה מקומית מסיבית בזור הגליל הרבי ומסע המלחמה של תלמי לתירוס נגד שיחין וציפורי מוכיח זת בבירור לדברי יוסף בן מתתיהו נכבשו בדות בשיחין לבדה כעשרת לפים מתושביה ללמדך על גודל הוכלוסיה ודית שם בעת ההי פילו מוגזם המספר הזה הרי כשלונו של תלמי לתירוס לכבוש ת ציפורי ול לרמוז ף הו על הרוז הגדול של הכוח ודי במקום למיתו של דבר בחינה דקדקנית של עדות טימגנס בניגוד לפרשנותו המקדימה של יוסף בן מתתיהו עצמון 4 מוכיחה כי כוונתו היתה לסיפוח יהודה ריסטובולוס הרשון מהירות השה מדברת בעד התנגדות צבית רויה למסע מלחמה במלחמות ודית כל מוצלח מה ם בכלל שב ממנו נטיגונוס הגליל יותר משר לכיבושו בידי עצמה ללמדך של היתה שם מנם בקדמוניות יג 304 התייחס יוסף בן מתתיהו עטור חיו תהילה ועל סמך עקיף רמז 76 שיער מרקוס שהו נערך בגליל 43 ברם ין השערתו לגבי זור הלחימה עיקר שכן בותה מידת סבירות ניתן להניח כי כוונת הדברים הי למסע צבי כהו נגד חת הערים ההלניסטיות במישור חלל ל כך ו 44 החוף כמו מגדל סטרטון בה ציפו כי יפול חרת יוסף בן מתתיהו ל פירש נגד מי נלחם נטיגונוס והן ומכל מקום נרה כי מדובר בהתמודדות רצינית וממושכת כי דומה הרשון נגד החרמון לכנרת ל לזור ביחס נוטמן שמריה של הצעתו הלחימה של יהודה ריסטובולוס היסורים זורה ור נוסף על הסוגייה לדעתו חדרו ז בני העם הזה ממרגלות סביבות ההתפשטות הזו וצפון פניס עמק החולה טחים ף והגיעו מסוימים ממזרח מוכחת לפי גישתו גם מן המימצים הרכיולוגיים של הסקרים החרונים וליתר דיוק מהמימצים הקרמיים של התקופה ההלניסטית שנוטים לכנותם היום בשם קרמיקה גולנית ליב דגוטמן ומלומדים חרים נושת קרמיקה זו ופי וצביון תני יסורי ברור בהיותה ופיינית ומוגבלת למרחב המחייה היסורי ברם הויל ותפוצתה של קרמיקה זו ל חרגה מדרום לתחום פניס וצפון עמק החולה עד סביבות תלנפה רך( גוטמן סבר שיוזמתו הצבית שעצרה ת התפשטות היטורים ל בר לתחום יהודה של ריסטובולוס הרשון הי הזה כדי ל לסכן ת השלטון ודי הציע ב ברכוכב בנסותו לבטל מכל וכל ת המת ההיסטורית הגלומה בכל העדויות המורות על BarKochva רה and 8 Internal קדמות היישוב ודי בגליל Manpower the Hasm ( ת[ meesג 936 ק( 7 tionalס 71 I1VRS C scalite dans 4 שו 1 ~onaean State קק 1977 monde antique Paris ברם דיעה זו למיטב ידיעתי הי עדיין דעת יחיד חרף טענותיה הנכונות על המגמתיות וההגזמות בחלק מן העדויות לפחות ין הי ולה לקעקע ת המסקנות המקובלות דיל לכל היותר ולה הי להטיל עליהן צל של תמיהות חדות שהרי ככלות הכל ל הובו במקום העדויות הנ"ל תחליפים חרים שיוכיחו בעליל ת פירכותיהן יורו ת ההיפך ל בכדי חזרו וישרו מהדירי מחקרו ההיסטורי הנודע של שירר ת הדיעה המוסכמת ף ל העלו הסתייגויות כהן ורה שירר יל הערה 2( ב 1979 ( עמ קדמוניות יג ק 381 ת 43 1 השווה רפפורט יל הערה 39 עמ 230 Marcus Josephus 08 Loeb ק הנ "ל היסטוריה של וץישרל התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונים ירושלים 1981 עמ 220 מלחמות 8079 קדמוניות יג והשווה 0] Levine The Hasmonean Conquest ] 1 Stratos Tower Israel Explorarien Journal ( 65

12 ריה כשר 28 המתחדש בגליל 45 גיור היסורים בחבלי הספר הצפון מזרחיים של הגליל העליון בין ם מרצון ו בגליל השגיו וים של סכר בכפייה ועל כך נדון עוד להלן( נועד לפי תפישה זו לחזק ת השלטון ודי יהודה לחדירת השפעות ריסטובולוס חרות צרים להסתבר פו כפעולות הנוגעות לביסוס הסיפוח הסופי של הגליל למדינה החשמונית והעומדת בסימן של החלת המרות המדינית החשמונית חוקי לרבות שם ודים פשר זת עם וסביר ששה לווה הסיפוח בפעולה מלחמתית מוגבלת שנועדה לסכל נסיון יטוסו להוסיף ולחדור וולי ף להשתלט על חלקים חרת הרשון היטורים המדינית הנרה יש מהגליל הגם שבעדות טימגנס עצמה ין כל התייחסות מפורשת לכך כך ו מכל לדחות וכל ת הדעה כי ב 103 ת רץ היטורים הלבנונית עצמה וכפה ת הגיור על בדורות לממלכת של סופו הבים נהגו כשליטים החשמונים תהליך ריבוניים הגליל סיפוח לפני הספירה כבש יהודה ריסטובולוס וין וייהוד יושביה 46 משום שמלכי ף שמץ של עדות על כפיפותם תושביו ברובם הדרגתי וממושך כפי שטען וריל רפפורט זה יסורים( היו ככל כבר( 47 לחר דורות של השפעה וולי פילו של תעמולה יהודית זה סיום של תהליך התקרבות בין שני עמים מזרחיים שיבה משותפת היתה להם לפולייס ההלניסטיות על שהתנכלו להם מבחינה תרבותיתדתית ומדינית ויימו להתפשט לחבלי פנים הרץ שברשותם מדיניות העיור ההלניזטורית המוגברת של המלכות הסלווקית מז נטיוכוס הרביעי פיפנס רק ת החישה והמדיני של עמי ופיינית התהליך כלכך בהחריפה יותר עוד ת תחושת הנור החברתי והקיפוח הזרחי המזרח שהיתה קיימת בלו הכי לכל ורך התקופה ההלניסטית והיתה לוכלוסיות הילידים המקומיות מה עוד שנחיתותן היתה וגנת מלכתחילה גם בחוק ובמשפט של המשטרים הימפריליים ההלניסטיים ברצות המזרח ין ספק כי העמידה היתנה של ודים נגד מזימות השמד של השלטון הסלווקי עשו רושם כביר על כל עמי הסביבה 48 הצלחותיהם בשדה הקרב והיקף כיבושיהם שזכו להכרה 45 רה ש נוטמן דיון מחודש בזיהוי מקומה של גמל ש דר עורך( התקופה הרומית ברץישרל תלביב 1973 עמ הנ"ל רץ היטורים מבפנים לה תשל"ג( עמ 143 וילך ק פשטיין וש גוטמן הסקר ברמת הגולן יהודה שומרון וגולן סקר רכיולוגי כשנת תשל"ב עמ 250 ש דר החרמון ומרגלותיו תלביב תשל"ח עמ 121 ביבליוגרפיים נוספים זכותרשונים ליתורו של הזור הכבוש מידי תשכ"ח ירושלים פרטים ושם וילך היטורים בתחומי רמתהגולן של ימינו עומדת ל Jones~ 4 1 יל הערה 41( רוי להדגיש עוד בהקשר זה כי התפוצה של הקרמיקה הגולנית בזור המשתרע למרגלות החרמון בתחומי פניס וצפון עמק חולה ובצפון רמתהגולן של ימינו ינה חורגת מהנתונים הגיוגרפיים של יוסף בן מתתיהו על הטטררכיה של ליסגיס וזנודורס שכללה בנוסף לכך גם ת מחוזות מלחמות הטרכון הבשן והחורן והשווה למשל קדמוניות סו ועוד( 46 על דעה זו רה ב"צ לורי מיני עד הורדוס ירושלים תשל"ה ודית המדור העברי עמ כד 1981( 52 College Annual ס[ט בדבר יהדותם של שליטי יטור ופירכותיהן רה להלן הערה עיין בהרחבה רפפורט הגליל הושלם לשה יל הערה עמ הנ"ל יטור J ~ebrew עלהונחותיו של לורי 41( עמ 223 וילך רוי לציין בהקשר זה ת דעת סמית שגיור עוד בימיו של יוחנן הורקנוס הרשון רה Historic GA Smith The השווה עוד Malinowski F X ק 416 ת 3 of Holy Land London תת 4 / University the Writings off[avius Josephus Dissertation Duke ו Galilean Judaism 8081 קק 1974 Arbor רה מקבים ג ט כהכו ה סג יד כס ועוד

13 יסחי םידוהי םירוסיו הפוקתב תינומשחה 29 תימול ןיב דצמ( מור הטרפס םירצמו תונידמו תורח ןהיתובקעב ומסרפתה ף לו וז דבלב והש ת םנרק םינומשחה ל ף וכפה םתו השעמל דוחל תינחה קבמב דגנ ןוטה יקוולסה ותירביבו םירעה תויטסינלהה ך יעבט וה העפשהה תידו םירוסיה לילגב הרבג הכלהו ירהש תולככ לכה ויה ןטק לצופמו ךרו םימי ל ול יוכיס דורשל קבמב דגנ םלועה יטסינלהה בבוסה םיימהו ולסחל ןי לפתהל ןכ תונוחצנש םינומשחה וללס הגרדהב תויבקעבו ת ךרדה תובבל בוריקל תריצילו תוהדזהישגר דצמ םירוסיה ךרד ש הליבוה םיבר מ תודהיתהל הרומג ןוצרמ ןכ רבסה הז שי וב ידכ רבל הרוצב תענכשמ רתוי תוריהמ ת ושוב וחופיסו לילגה ל תכלממ םינומשחה ידיב הדוהי סולובוטסיר ןושרה יפכ ןיוצש ליעל םרב הרעשה הריבס רתויב יה דוסיש הייפכה ךורכה רויתב םרויג םירוטיה ל ירפ ותצמ ףסוי והיתתמ ל והש טלק ותו ויתורוקממ םייטסינלהה םיימור לקנו רעשל רוקמהש ישרה סולוקינ שי קשמד הז ידוו רוית יתלות ורקיעמ דעונש תרשל ת תומגמה תוינומשחיטנה היפרגוירוטסיהה תימורתיטסינלהה ץרתלו ךרדב תיטגולופ תיתרוקיבתיתלותו דחי ת לדוג םיגשיהה םיידו ןמ תומסרופמה יה התחלצהש תורפס תיתלות היולת הדימב הבר שומישב םכחותמ ימומרעו תותימ יצחב הרקמבו ןודנה ןתינ עיבצהל רפסמ תותימיצח תטלובה ןהב הלקהש דומ הלותה תימורתיטסינלהה התיה הצוענ הדבועב םדוהייש לכ םיחטשה םיחפוסמה הנידמל תינומשחה ךורכ שרב הנושרבו הלוסיחב הדובע הרז יניעב םינומשחה רבדה וצ ירקמ בייחמ ןכל תונקה הרותל ןויערהו תלוג ץרה היולת התרהטב ילוליגמ( םייוגה ומכ וויל ת לכ יתומחלמ ןכלו ושמיש ל סחנפ והילו תפומ תויומד הרשהו ךכ מל השמיש תשרפ ןיעידומ המגוד הדוהיל יבקמה רבכ ויתומחלמב ןופצב ןדריהרבע יחרזמה ןוגכ( םיינרקב ותטישפבו ל דודש רחל( הכרעמה השרמב ךרדב וז וכלה ןתנוי ףרשש ת ןוגר שדקמ דודשב ןועמשו שריגש ת םיבשותה םינגפה ופי רהיטו ת רזג המוטמ 49תיליל ןתינ ךירעהל הלקנ תוחפל יניעב םירפוס םיימור םייטסינלה ת המחלמה הדובעב הרז הייפככ תיתד רויגהש חוכב וה דח הייוליגמ תמיצח תרח ש יה הלקה הלותה תימור תיטסינלהה גיצהל ת הדוהיי לרשי ץר הפוקתב תינומשחה השעמכ הייפכ התיה הצוענ םצעב םרויג ינומהה תוצובק תולודג שחרתהש תחתבב בושח טילבהל דחיילו ןהיניבמ ת הל ושבכנש תודבעל תובקעב תומחלמ םינומשחה וללה ולפוט לככ הרנה יפ םייוויצה םיירקמה םייתכלההו םירומה דבעב ינענכ ןפוב ולומינש ולבטנו ןכלו ובשחנ 49 הר םיבקמ ב וכהכ זמדמ ד דמגמ ה חס דמ ו ז י דפ י ד גי חמזמ גכתומש הרושה דכ םש חכ ךליו דל גי רבדמב גל בנ םירבד ז ה ךליו בי ג םיטפוש ו הכ דועו ןייע הבחרהב Ed עק 1922 Ursprung und Anfdnge des Christentums Stuttgart~Berlin ןז ןורב הירוטסיה תיתורבח תיתדו לרשי ז"כשת ןגתמר 36 טרופפר ליעל( י ןורפ ליעל( דחוימבו 53

14 ש( ק 30 הבחינה מן ליהודים הדתיתלומית 50 תימה ין פו בידי ניתן שבכך ההלניסטים רומים נשק תעמולתי מוצלח ביותר לדמות ת החשמונים ריצים שמלו בכוח ת הוכלוסיה הנוכרית הנכבשת בדות זהו פן חד של הגיור מרצון ל העם להבין כדי ריה כשר הסופרים גמורים הקבוצתי וילו הפן השני שלו מור בהצטרפות ו בהתקשרות ודי שנדונה כבר יל עתה נבחן יך הפך בעיני סופרי יוון ורומ מגיור רצוני לגיור ס טרבון שהדומים הצטרפו ליהודים והשתתפו עמהם ביחס ליסורים ליהודים שכן ]מצוות[ בשם הוסיף טימגנס המילה 53 להם לה ב בעקבות גיורם של זה ככל בדרך התגיירות כך הנרה רץ כי ורכש 52 יהודה חלק תיור זה ול להסתבר ריסטובולוס ם רק ת ופיו הקולקטיבי של הגיור היסורים כפייתי כך למשל קובע במנ הגיהם 51 והו מוסיף וקובע יש בקשרו ישר ותם והבי תועלת ליהם בקשר היטב ם נניח שהגיור הקבוצתי של יסורים מנהיגיהם דבר ופייני מוד לחברות שבטיות וסגורות ממין היו פני הדברים גם ביחס לגיור הדומים שרובם הלכו מן הסתם( מנהיגיהם בני משפחת נטיפטרוס 54 ם השווה נזכיר גם מקרים חרים כגון מבני רבים ממלכת חדייב דישונה( שהלכו בדרך מלכיהם יש זה בופן 55 עיין 50 כהרחבה לרבות פרטים ביבליוגרפיים " ורבך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית כימי הבית השני וכתקופת המשנה והתלמוד ציון כה תשכ"ד( עמ The E E Urbach Laws as 8 Source for Social History ofthe Period of the Second Temple [ Weiss Papers of the Institute of Studies the Time ofjesus London 1 Jeremias Jerusalem נ ( טס( נ the Mishnah and Talmud London קק 1964 Jerusalem 1 94 Classes Stern Aspects ofjewish ociety The Priesthood and Other 5 Safrai 5 טם( 8] 1 ם ( The Jewish People ח! the Firsr Cen 11 AssenAmsterdam קק טז 2 34 סטרבון 52 ביוונית KSleaa e10 וחת ההורות המקובלות של הפועל OiKtlO~ הי שות דם לקרוב 10 ( 1 י Liddell English שגע( xicon Oxford רה (make 8 person kinsman ושם מצוינות גם הורות חרות הולות ף הן רת ת עניינו ברוח המוצעת יל בופן שגיור היטורים יסתבר כפעולה שנעשתה ברוח ידידותית ומרצון לור זה רוי לתרגם כך נ ק ועשה לקרובים חלק ם היטורים בקשרו ותם לבום בקשר ]מצוות[ המשפט טוב יותר ות זיקתגומלין ברורה המילה מסבירה ת הריש 53 צל יוסף קרי עשה לקרובים וגו" בןמתתיהו קדמוניות יג סבירותה של מסקנה זו עולה מן דומיה כולה הו דומי והדברים מדברים נרה כי בצורה זו יובן יותר בין מרכיביו בופן שהסיפ קרי מצוות המילה העובדה שנטיפס סבו של הורדוס נתמנה עלידי יני לסטרטגוס על קדמוניות יד 10 ( על נטיפטרוס בי הורדוס כותב יוסף בן מתתיהו במפורש כי מלידה ובגלל ייחוש בותיו עושרו ויתר כוחו נעשה רש מו מלחמות 123 בעד עצמם עיין ieitalter Christi 111 Leipzig ון Schfirer Geschichte des Jddichen Volkes 11 Neusner The Convertion of Adiabene 10 Judaism Journal Biblical נ קק Literature 83 קק 1964( 6066 [ Teixidor The Kingdom of Adiabene and Hatra " 1 11 קק 1967/68( 17 המדרוגיה תשל"( עמ לחרונה גפני גיור מלכי חדייב דיבנה( לור הספרות התלמודית ניב ש הכהן וינגרטן מונבז המלך סיני פ תשל"ז( עמ קנהקנח רה י שיפמן גיור בכתבי יוסף בןמתתיהו רפפורט עורך( יוסף בןמתתיהו היסטוריון של רץ ישרל בתקופה ההלניסטית נרחב והרומית ירושלים תשמ"ג עמ ושם פירוט ביבליוגרפי נוסף פילו ם נגרוס כמותו שמספר המתגיירים בחדייב מוגבל רק בכתעילית דקה הרי

15 31 יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונית להסביר גם ת גיורו של היסורי הרשון 56 שלבטח עמד גם להעלות על הדעת גיורו של מלך ביחס גם לפולמון עזיז מלך חמת לרגל נישויו עם דרוסילה חות גריפס הו בסימן התיהדות של מספר נר מקרב נתיניו שהרי ין לבדו לל פמליה של משרתים בנימשפחה ונתינים כך מקילקיה 57 מיהדותו בו חזר שהו ל לחר זמן בעקבותיו גם לה מנתיניו שהתגיירו עמו בתחילה ל מן החברתי החברה של השבטי הערבית סיליוס הנבטי לרגל התניית נישויו עם בעקבותיו גיור קולקטיבי במה להורדוס גם היו הלכו וכנרה הנמנע כי בהכירו ת המיבנה תקוות של הצפוי גיורו שעם חותו שלומית( יתגיירו גם ערבים נבטים רבים הרשונה כנרה של ערבים ממוצ נבטי (?( נרמז גם במשנה 58 זו זכרה ת ושם בעברהירדן המזרחי כמקום מושבם של גרים ל שין נו יודעים ת נסיבות גיורם בקיום המצוות גיור דומה ול רחוק בזמן ובשךתויים יושבי זור הררי הלל לחכמי בית מדובר ומניעיו וולי משום כך היו כלה שהטילו ספקות ביחס לידיעתם שמי שהרשונים מור כנרה גם בשךדויים יושבי רץ ררט( במדי( 59 ובתדמורים ועליו נתעוררה מחלוקת בין חכמי בית הכירו בו והחרונים פסלוהו 60 בכל המקרים הלה בקבוצותגרים שלמות שהיו מרוכזות בתרים ו בתחומים גיוגרפיים מוגדרים למדי ללמדך על טיבו הקולקטיבי של הגיור המסתבר היטב גם לפי ופיים החברתישבטי של יושבי המקומות ההם לימים התגיירו בורח קיבוצי וחדפעמי גם בניה של ממלכה ערבית חרת מחיגז שבצפון חצי היערב במה השלישית ו בני ממלכת חמיר שבדרום חציהי סוף המה ביו של יוסף דו נום הנודע ן 6 החמישית( וברשם הרביעית( וכמוהם גם בוכריב סעד גם כי העובדה ז מדובר בשה חדפעמי וקבוצתי שנעשה בעקבות הדוגמה של בית המלוכה כך ו חרת כלה חדייב מבני נמצו שהתנדבו להילחם בירושלים המרד בימי הגדול מתיט ל היו בהכרח שהמתגיירים כ 139 קדמוניות 56 כ 146 קדמוניות 57 ז ג נידה עיין ערכים תשל"ט קרדו קרדני קרתו ב"צ של ישובי ודים בבבל בתקופת השווה ערכים כרדו קרדו קרדן ערוך השלם ניויורק תרל"ח עיין מלמדת התלמוד ירושלים עוד י גפני גרים וגיור בבבל הססנית מ שטרן עורך( ומה ותולדותיה ירושלים תשמ"ד עמ 203 ושם פרטים ע( נוספים רה לחרונה the Talmudic קק 1983 Periodr TUbingen Atlas des Vorderen Orients Wiesbaden Oppenheimer aft Qardu Qartu ~ Judaica " ירושלמי יבמות ג ע "ע"ב בבלי שם טז ע"ע"ב ועוד עיין למשל ח "ז הירשברג ישרל בערב ירושלים חש "ו עמ 48 וילך בנוש זה עתיד להתפרסם בקרוב מחקר שיפיץ ור חדש על מוצם של יהודי יחריב מדינה( kthe על( 4 י of the Jews ofjathrib והו ירה תופעות דומות ידועות המה גם ור בחד הגליונות הקרובים של ה ~andlslam Arabs ס Studies מימיהביניים כגון גיורם הגדי של שבטים ברבריים בצפון פריקה כסוף השביעית בעקבות מלכתם כהי 7 דה ו דמ ו דהב( המתייהדת כעדות הסופר הערבי בן חלדון רה ח "ז הירשברג תולדות ודים בפריקה הצפונית ירושלים 1965 עמ וגיורה של ממלכת הכוזרים בעקבות מלכה בולן כעדות רבי יהודה הלוי( למיתו של דבר התסלמותו של העולם הערבי עצמו נערכה בצורה דומה למדי והיתה חזיון היסטורי מדהים במהירותו ובהיקפו המספרי גם במקרה זה ניתן להבחין זה בצד זה במוטיב הכפייה הנמשך מרעיון מלחמת המצווה מנהיגיהם להתסלם מוחמד דין של ג יהד( בסיף ובנכונותם מרצון ותים בדרך של משומתן של השבטים והעמים הערביים מחקר חדש של זב על רובין המלמד על

16 32 היר רשכ ךדימ סיג שי רוכזל בורב םירקמה הלה ל ורדענ בוריסייוליג םיצרמנ םיקבמו דגנ רויגה ברקב םירייגתמה םיטבשה תוגהנהה תוחפלו הקיתעה תעב ךכ ךכ מל שיגדמ ףסוי והיתתמ ש תוחוכ קבמ ןיב םידבכנתצובק ביידחמ ןיבל סטזי םכלמ רבד הלימה השעמלו םצע ןויער 62רויגה םוקמב רפסמ וה רח ויצממ רבוטסיק רבגסוק( לישכהל ת רויגה ו ונויסנ שדחל ת יגהנמ ויתוב םיינגפה םשרבו ןחלופ לה סוק ויונש( הוויה ת ןכמ ומצע ומש יברממ דח ויהש ול רבוטסוקל םמות ברקב םימודה לו לוכה והנ סורטפיטנ תיב רח 63 ןיינעמ ןייצל רשקהב הז ת ונועיט סויליס יטבנה דגנ תיינתה ורויגב ויושינ ההש יפכ ינפב סודרוה וירבדל םילו ויה ויח םיברעה ומגרל םינבב םדגנתהב והשעמל החמבו ותשיטנ ת יגהנמ 64ויתוב ןי ךירעהל הזה ןועיטה ת קר הלתמכ תינקמח סודרוהמ ל שי טלחהב דוסי ריבס חינהל התיה המולג וב תמ ו ירשפה ורויג סויליס ל רבוע לל תוחמ ללו תודגנתה תוצובק םיגיהנמו ברקב ינב וטבש תולככ לכה יפל ותסיפת טרופפר ל רויג םימודה השעמ קלח לבקתהש ןוצרב ידי הימודי יבשות לכ לידבמ ומצע והו ךרוצל ןיב הז םירעה יבשוי תונווימה תוניועהו םידוהיל השרמ םיירודו ןיבל םיחונה תירפכה הירפירפה יבשוי םיטונהו 65תודהיתהל םייונ יטי םינומשחה רותב םינריט טוקנה היפרגוירוטסיהב תימורתיטסינלהה תניועה הלוע הנקב דח תומגמה תויתלותה התו תורפס הריתש ת רויגה השעמכ הייפכ תוצירעו הדבועה יונבש םינריט וכז יגיהנמ םיטבש םירייגתמ ומכ סליס ידו סוסינוידו ילופירטמ ההוזמה ךרדב ללכ סויחכב סוידוי ידו( 66 תרמו ינשרד יפל ןויגהה יתלותה הזה תרותמ הייפכ הלופכ וז ןריטה ינומשחה ומצע ו וז ןריטה דהייתמה םושמ ורויגש תניחבב המרונ תבייחמ ןצל ותיערמ בייחתמכ היפומ יטבשה ילכרירטפהו ותרבח תודגנתהייוליג תימינפ ויהש רויגל ןתוב תורבח רומכ( ליעל ך םיקוחמ ת הנקסמה וזה הרתב ת רויגה הייפכ השעמכ םיצירע ( םינריט הנעשנ היפרגוירוטסיהה תימורתיטסינלהה תניועה תותימ יצח הרטמב תוכזל םייתלות תונורתיב תמה תירוטסיהה התיה לככ הרנה םשי עצמב רומל תודהיתה םירוסיה התיה ךילהת יתגרדה תוברקתה ךשמנש תורוד םידח ך רבצ הפונת הלודג העיגהש ללכל םויס ריהמ תמה ושוב וחופיסו לילגה תכלממל םינומשחה ידיב הדוהי סולובוטסיר ןושרה תורצנתה םיטבש תיביטקלוק ם=ברע יגיהנמ תובקעב לרשי ןו המורדב חומ השעמל ת ותו ןורקע עבונה םצעמ היפו יטבשה הרבחה תיברעה רקחמ הז שגוה םוסריפל הרדתקב ( היוומ תכלמ םינקרסה 62 תוינומדק כ 17 ךליו דחוימב 38 ךליו 75 ךליו 63 תוינומדק וס םיוליג םירנויציזופו םיימודםינפ תיבל סורטפיטנ דצמ הגהנהה תימוקמה וב ידיל יוטיב תונויסנב הריתחה סוכילמ תיינונקו רשקה ינלטקה ו דגנ סורטפיטנ יב סודרוה תוינומדק( די תומחלמ תוינומדק זט טרופפר ליעל( הר תוינומדק די 4039 ןוברטס זט ( ןייעו דוע ןלהל

17 ע( 33 יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונית 03 ו 67 היטורים והמלכה יני המלך בימי שלומציון לפני הספירה( מימי יני המלך ין לנו לשה ידיעות ישירות על יחסי יהודים ויטורים הנסיון למצו בספרות התלמודית הד כהו ימות צבי ביניהם בותם ימים תלוי על שין כל יסוד לזהות ת כלקים עם כוחלית כחד מיעדי כיבושיו של יני במסע מלחמתי בלימה משום שבמדבר הזכורה במסורת התלמוד הבבלי עלום שהסתיים בכיבוש ששים כרכים בסביבתה 67 טובים דרבה יש יסוד לסברה כי בימי יני היו דווק יחסי ודים והיטורים למדי ונרה כי שתיקת המקורות ולה ללמד על כך ל מן הנמנע כי ת חינוכו של יני בגליל בימי ילדותו קדמוניות יג 322( נרקמו יחסי הבנה וידידות בינו לבין היטורים יחסים שהניבו גם פירות מדיניים בימי בנו יהודה ריסטובולוס השני רה להלן( יני ניצל היטב טיגרנס הרמני למרחב הסורי ועמק הגולן החולה 83( ת המצב הפוליטי החיצוני והמבוכה הכללית בזור שיצרה פלישת וסיפוחם היסורי הצעיר תלמי בן מניוס השושלת היטורית לגבולות מהכלל מדיניות ת לממלכה לפניהספירה( והשלים במהירות ת כיבוש הגד החשמונית 8083( לפניהספירה( ( השליט לפניהספירה( טרוד מדי בביסוס מדה של שברשותו מה עוד שהו הקדיש ז ממצים רבים לכיבושים מחונן בקעת הלבנון 69 כך יצר יני עובדה מוגמרת ך למיתו של דבר ין להוצי הפשרות הכיבושים כי שלהם יני ותלמי בן מניוס( תימו ביניהם עמדות לגבי השניים למנוע עימותים וההנגשויות בלתינחוצים במטרה כידוע בימי המלכה שלומציון למנתו של יני המבק על ירושת הממלכה הסלווקית המתפוררת הגיע יו זה מבק של הכול יריביהם כדי לקבוע עובדות מוגמרות 70 עשר דיוניסוס בשנת 85 לפניהספירה בקרב כ 2 ה לסיפוח בן תלמי דמשק לממלכת הנבטים 1 ז בה ך בכול כשהמתחרים מנסים להקדים ת כך למשל מפלתו ומותו של נטיוכוס השנים בשעה נגד תרתת השלישי הנבטי סללו ת הדרך דירבנו גם ת שליט היטורים הצעיר מניוס להניח ידו עליה מנקודת מבט יטורית כיבוש דמשק חיוני כיוון שהיתה חוליית קשר חשובה ביותר בין מחוז הטרכוניטיס ( יזור הלגה( מקום שבתם של יסורים ושבטים ערביים קרובים להם לבין מורדות החרמון ובקעתהלבנון קרי 67 קידושין סו להצעתו של ב"צ לורי הורדוס ע" עיין בפירוט צל פרון יל הערה 34( עמ 150 שהוכיח כי ין כל בסיס עובדתי יל הערה 34 עמ 31 וילך כנידון רה ב "צ לורי יני המלך ירושלים תשכ" עמ 25 הנ "ל מיני עד ומת זת זיהוי כוחלית עם חד התרים בעברהירדן המזרחי מדרוםמזרח לסמנה( מתקבל על הדעת הרבה יותר כהצעת ש קליין עבר הירדן ודי מחקרים רצישרליים ג וינה תרפ"ה עמ רה קדמוניות יג מלחמות המימצים הרכיולוגיים מתל נפה משרים ף 5 5 Weinberg Tel~Anafa The Hellenistic ת הכיבחר החשמוני במועד זה עיין תייסף Israel Exp[oration Journal ( 86 קק 109 esp " Proposed Identiflcation Scripta Classica Israelica 97 3 Fuks TelAnfa קק ק /80( על היקף רצו של תלמי בן מניוס רה סטרבון טז ( הלה העיד עליו כי השיג שליטה על כל בקעתהלבנון ונש עיניו ל מישורהחוף וביימו על סביבות ביבלוס וביירות עיין בהרחבה לטהיים ושטיהל עמ 293 וילך 356 וילך 71 מלחמות קדמוניות יג הפיניקי כקנותו צמו חיזה בשני נמלים קטנים לפחות ורה להלן הערה 73

18 מ ך[ 34 2 ה שוי תחומי וכלקיס( הלכה ששם ונתבססה זה בהנהגתו ברם פלישת טיגרנס מלך רמניה ~ טרפה ת הקלפים ושיבשה לחלוטין ת תכניות ההתפשטות הנבטים ת פילו דמשק ת לפנות הרמני רציני למדי לכל הגורמים ב ריה כשר כבר הממלכה היטורית הממוסדת לסוריה שהחלה עוד ב 83 לפניהספירה לפניהספירה היטוריות מה עוד שילצה רך 73 מסתבר היום כי בזור לרבות ממלכת ההשמונים כיוון שהגייסות הרמניים הגיעו בשנת 69 לפני הספירה עד שערי פתולמיס עכו( רמניה תכניות לפלוש דרומה מבעוד מועד ת לבו במתנות לגבולות יהודה עצמה שלומציון ממש וף היו לו למלך השכילה מנם לקנות ובהסכמי ידידות ך לשה ל הוסר היום הרמני עד שר נסוג טיגרנס לרצו בעקבות המתקפה הרומית הגדולה המצבי הנודע בזור הפונטוס בניצוחו של לוקולוס 74 הווקום הפוליטי שנוצר לפתע בעקבות נסיגתו מיקד שוב ת הפעילות הצבית והמדינית של הכוחות השונים בזור בגורלה של הדבר ת תיבון הכיבושים של תלמי בן מניוס המלכה החשמונית היתה הסתם לפשרות שעיר זו בידיו תיפול ותעודד דמשק ובמיוחד עורר ערה מן מגמות התפשטות יטוריות נוספות הי שיגרה לדמשק כוח צבי בפיקודו של בנה יהודה ריסטובולוס השני כדי לסכל בן עקיף 69( לפני הספירה( ת מזימת הכיבוש של השליט היסורי 75 ולם הכוח ודי ל עשה לדברי יוסף מתתיהו דבר רוי לציון וחזר כומת שב ליתור הסכסוך היטוריחשמוני בעודו ריסטובולוס לתלמי השני ייתכן 76 מוד שיש בדברים הסתומים רמז ביבו עלידי מש ומתן מדיני בין יהודה בן מניוס על הקשרים ביניהם נדון להלן( חת כי לחשוב המטרות צב יגור ברשות יהודה ריסטובולוס זת למסע ועוד סביר המלחמה הדמשקי היתה רצון המלכה להתגבר על המחלוקת הפנימית בין מנהיגי הפרושים לקצינים הבכירים יני מנמני פטריוטיים והתלהבות זו המלך היריבות הגוברת בין החים בתקווה שהמלחמה תלכד מחדש מנצחים כפי שירע בעיתותמשבר בימי יני ת 77 החשמונים השני שהביה לכישלון המסע הצבי ביסורים בעליברית שיחזקוהו כמשקלנגד יהודה לדמשק שכן השני בתיווכו של נטיפטרוס הדומי ורה ריסטובולוס השורות ניות השני ברגשות דעתי היתה ויוחנן הורקנוס יהודה ריסטובולוס ביקש למצו לבעליהברית הנבטים שבהם נסתייע הורקנוס להלן( לטיליה 72 (Abilene נזוהה עם המקום המכונה היום סוק הדרומי של הדרך החשובה עי ~נ דמשקביירות עיין ודי 9 רדה השוכן בדרום מולהלבנון על הקטע Wissowa נ 1 Benzinger art Abilene Kroll 065 ( Paulys Realencyclopadie der classischen Altertums Wissenschaft [=REJ קק 1893 Stuttgart כלקים מזוהה עם מגדל ען?ר שברכסים הרביים וגל מולהלבנון והי חות על בקעתהלבנון כולה לטהיים רה סטרכון טז 2 753( 10 שם ( שם ( עיין עוד 73 הדבר מוכח עלידי ושטיהל עמ 314 ושם פרטים ביבליוגרפיים נוספים הנומיסמטיקה רה פרטים צל שירר עמ 298 על הטביעה הנבטית בדמשק בשנים 7285 לפני הספירה רה גם 79 הערה 13 לטהיים ושטיהל עמ Nabataean coinj edem ~ מלחמות קק 1975( 3 74 קדמוניות 116 ועיין בהרחבה לטהיים ושטיהל עמ 356 וילך יג השווה לדעת ש פלבום מסע המלחמה הזה קשור במבק על השליטה ב דרך המלך שהובילה מילת 75 בדרום ל ערי הדקפוליס ודמשק בצפון רה 5 Palestine מ 1 Applebaum Economic Life 5 ( 045 Safrai TheJewish thefirst Century 11 AssenAmsterdam 636 ק קדמוניות יג 418 מלחמות והשווה עוד קדמוניות יג 406 קדמוניות יג 394 מלחמות 77

19 יסחי םידוהי םירוסיו הפוקתב תינומשחה ~ 3ן התעיקש ימי תכלממ םינומשחה םירוטיהו 37 67( הריפסה ינפל ץורפ קבמה ןיב סולובוטסיר ינשה סונקרוהל ינשה ויח תשורי רתכה ינומשחה הבכש רשכ םמ שרע יווד 67( הריפסהינפל הליחתכלמ ד תויבצ תונכה ןמיסב ינש םידדצה תודדומתהל תירשפ ררבתמ סולובוטסיר ףס בצ ןונבלהמ ןוכרטהמו ןמו םלמה 79 םירבדהו םיזמרמ ברחירשל םירוסיה ברקמ םיטבשו םירח םיבורקה ל ויה ילוש ב יניתנ םיטיה םידהיתמה ידו סליס ומכ סוסינוידו ילופירטמ דועש 80 ב רבודי ןלהל ןי הדבוע וז הכירצ הימתהל וליפו ם חיננ עקרב ל ךעד ןיידע ירמגל קבמה ירוסיינומשחה קשמד המוד סולובוטסיר השע לכ רש לל ודי תנמ גישהל הכימת תיבצ ןמ ץוחה לו ךומסל תוחוכ בצה תיבמ ןוו השקש תופצל ת םתד לכ דוע התיה הכלמה םייחב ל הרנ םירשה הלה וסייגתה ותורישל סיסב תורשקתה תיזוח תישי ללו םיעינמ ו םיביתכת םיינידמ דצמ יטי הברד תרכז םלמה החומ התיה וז תורשקתה תיטרפ םירשה םיסיוגמה ל תורשקתה תינידמ תקהבומ ריבס ופ חינהל סולובוטסיר רשקתה םכסהב ינידמ ישר םירוטיה ירוחמ הבג ומ ו ןתנ ל תישפוח די ילוו( ף עויס ישממ שובכל ת קשמד תרומת הרזע ודמ סוסיבל ךלמכ הדוהי קבמב יופצה סונקרוה 8יויח העצה וז תססובמ ןיב רשה היגולנ וכרדל תינידמה סונקרוה עוד וה עיגה ילוו( רבכ ז תועצמב סורטפיטנ ימודה םכסהל הלועפ ףותיש ינידמ יבצו תתרת ישיה ךלמ םיטבנה 82 ירשק סורטפיטנ םיטבנה ויה השעמל םכשמה םירשק ומקרנש זמ הנומ ויב ספיטנ סוגטרטסל הימודי הלוכ 83 ותוש דיקפת שרי םירשקה ונממ וב ידיל יוטיב הדבועב תיתועמשמה והש שנ השל ת סורפיק תב החפשמל תיטבנ 84תסחוימ ימו הדליש ול ת תעבר וינב לצפ סודרוה ףסוי רוריפו ןכו ת ותב 85 םו ףסוי והיתתמ ף שיגדה תודידי ךלמה יטבנה הקזוח הצמוו רקיעב תוכזב םתו ןיושינ בושיחהו יגולונורכה חומ וכרענ תישרב הנוט ןויצמו 78 ןלהל תריקסב תוערומה םחותינו ליבגנ ונמצע קר הלל מ םירושקה ןפוב רישי ןודנה שונל ןכלו חספנ ו םצמצנ דע דומ ת הריקסה םיניינעב םירח 79 תוינומדק גי 427 השעמל ןתינ רתל ךכ ןונבלהמ קכרטהמו לממו ~ cb Te Al ~ avov Kal Kai T ~ V iovapxev ]%6%0(ע01 תודעב הליבקמה תומחלמבש 117 ל וניוצ תורוקמ סויגה סולובוטסיר ל עבקנ הרוצכ תימתס וה םירש סייג ןי ךירצ רבדה ץר דמלל םירוטיה התיה הטיב תידוהי תעדכ צ"ב ירול הר( ליעל תוינומדק די תדוקנ צומה תיסיסבה העצהל וז יה תדבוע ותוברועמ ימלת סוינמ ירוסיה בירב םיחה םינומשחה וירשקו םיקודהה סולובוטסיר תומחלמ הר תוינומדק די 126 דוע ןייעו ןלהל הבחרהב 82 תוינומדק די םש םש ל רורב ךמס המ התהוז סורפיק ותוחכ תתרח םיטבנה ךלמ ישיה םייהטל תנעטכ להיטשו תומחלמ 181 תוינומדק די 121

20 ריה כשר 36 לכסנדרה 86 ללמדך כי ריסטובולוס כבר ידע במועד ההו על קיומה של וריינטציה מדינית פרונבטית של החוג הדומי בחצר החשמונית ו לרסנה נטיפטרוס לבלמה רב על ידי ת טיפוח הנבטים והתפרצות ריב החים במלו עוזו 67 וריינטציה מדינית לפך ין להתפל שהו ביקש נגדית בשים דבר שמנם ירע ובמיוחד מות לחר זמם כשר שלומציון לפניהספירה( הכנותיו המוקדמות עמדו לו לפחות עד המתקפה הנבטית הגדולה והמצור הכבד שהוטל על ירושלים בשנת פלישת הרומים כשנה לחרמכן רק חילצה לו עורף 65 לפניהספירה 87 ותו זמנית מן המיצר כיוון שפומפיוס פנה במהירות לחר שלמד להכיר מקרוב ת רקמת המדיניות המסובכת בזור חד מקווי היסוד הבולטים במדיניותו של פומפיוס כפי שנתגבשה בעת ההי ב לידי ביטוי בשחרור הערים ההלניסטיות מיומם ומשלטונם של טירנים מזרחיים ובמתן הגנה וחסות לחירותן וריבונותן 88 הרשונים מבין ה טירנים שנפגעו על ידו היו שליסי ה ר הלבנון 89 דבר שר בישר ת העתיד לקרות גם ביהודה רצו של תלמי בן מניוס הושחתה מוד לדברי יוסף בן מתתיהו בעוד שהו עצמו נפטר ונש כבד יותר בשלמו כופרנפש על פשעיו ה פשעים היו מן הסתם הפיקוח שהטיל על דרכי המסחר בתחומי רצו ליסטות עלפי המינוח היוונירומי( ונסיונותיו החוזרים להשתלט על דמשק שרבשרו מלחמות שם שם בקדמוניות יז 148 צוין כי בשעת מותו בשנת 4 לפניהספירה הורדוס בן שבעים רך ם כך הרי שנולד בשנת 75 לפניהספירה כקירוב שנה לפי חשבון זה יוצ כי נישוי ביו ירעו ברשית מלכותה של שלומציון ו פילו בסוף ימיו של לכסנדר יני שהרי בכורו נטיפס נולד לפחות קודם לכן ומת זת בקדמוניות יד 158 צוין כי בשנת 46 לפניהספירה כשהוצי הורדוס להורג ת חזקיה הגלילי ום כך הרי שנישוי ביו מלו לו רק חמשעשרה שנה הפשרות הרשונה נרית סבירה מושל הגליל השווה סוריה ספסטוס ( ל מן הנמנע לפי חשבון זה יוצ כי נולד רק בשנת 61 לפניהספירה היו צרים להיערך בסוף ימי שלטונה של שלומציון ו זמן מה לחרמכן יותר בעיקר משום שקשה לתר שנער בן חמש עשרה נתמנה למישרת לנימוקי שירר עמ 275 הערה 29( ועוד זכה ליחס רציני ולגיבוי מדיני מת נציב פומפיוס שף מינהו ז לתפקיד צבי בכיר נוסף קדמוניות יד מלחמות שהורדוס נתמנה במת למושל הגליל פו כי בגירסה השנייה שתי הגירסות ולדחות ת הצעת וטו 18 הדיפה ק משום מה ת הגירסה השנייה דווק נפלה בגיל 25 שנה ול בגיל חמשעשרה טעותסופרים של 10 שנים בקירוב בופן כך ניתן ליישב ת הסתירה בין 17 0"0 art Herodes RE suppl קדמוניות יד עיין שליט הורדוס המלך היש ופעלו ירושלים תשכ"ד עמ 24 וילך 505 וילך נספח ב( מסיבה זו רבות הן הערים שימצו צמן מנייני שנים פומפיניים לציון שחרורן בידי פומפיוס עיין M H Jones The (Jities oftheeastern Roman Provinces Odord 1961 קק 25 ff Bietenhard ת 0 ץ kdie Dekapolis Pompeius bis Traian JTeitschrift der Deutschen Paldstina קק esp 2458 קק ( 1963 שירר ב עמ והספרות בנוש זה עוד רבה וענפה קדמוניות יד 4039 שם השווה עוד סטרכון טז 2 755( 18 ועיין שירר עמ 564 והערה תלמי בן מניוס לנסיך התלוי תלות מוחלטת ברומי ו כפי שכונה במטבעותיו טטררך ב"צ לורי ודים בסוריה בימי שיבת של תלמי בן מניוס ין כל עדות במקורות ולכן יש לדחותה מכל לכסנדרה בת ריסטובולוס נושות במדו הרשמי נעשה לטענתו של ציון המשנה והתלמוד ירושלים תשי"ז עמ 4241( ליהדותו וכל העובדה שהו נש לימים ת השני ל עשתה ותו ליהודי רייה חותכת לכך הי העובדה שמטבעותיו ת דיוקן זוס רה יור( מה עוד שהו נקר בהן 864 ק %18 ק 6 וברור שין הכוונה לכהן גדול במקדש הירושלמי הו הדין כיחס לבנו ליסניס שעלגבי מטבעותיו נרת גם כן דמותו של זוס

21 37 יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונית מנישוין דיוניסוס שליט טריפולי ל נמלט מן הגרזן הרומי 9 וגם מבצר ליסיס ישם בלבנו 7 ן 9 ש בשלטון סילס ודי נהרס בידי פומפיוס בותן הנסיבות לחר הלבנון שהתמסרו והגיע הערים לו היטוריות הליופוליס וכלקים לדמשק נתוודע בה לרשונה לריב ישיר בופן חצה החים בפגישתו עם השניים ביקש המצבי הרומי ללמוד מקרוב ת הבעיות הפנימי של ממלכת החשמונים והן במישור הזורי ויעילה בהתם לינטרסים הרומיים הבסיסיים ונטיפטרוס נגד ריסטובולוס במד פומפיוס רכסי ת החשמונים 93 הרחב לגופן הן במישור כדי לגבש מדיניות שית דברי המינות והב שהשמיעו הורקנוס להציגו נועדו ההו כוזורפטור וליסטים ביקשו וכמי להעמידו ריסטובלוס שחיבל בשורה היו ליסורים רוך חת ת עם הפשיטות ויבי בבחינת התרה הערים ההלניסטיות שסבלו מנחת זרועו הסידורים תמורות חלק מפליגות המדיניים בזור והטריטוריליים רומי השכנים על המובהקים השוד שי ות בים 94 ייתכן לפומפיוס שערך פומפיוס הקשרים גם כי טירן וכך בין וולי גם תלונותיהן החריפות של 63 בשנת כולו וברשן בדן הריבונות החשמונית לפניהספירה וקיצוץ חוללו דרסטי בשטחים המתור בון יוסף בן מתתיהו כ צימצום הומה ודית בתוך גבולותיה מהשטחים 95 המקוצצים והכוונה לצפון רב רמת הגולן ומק החולה ניתנו ככל וסמלים פגניים חרים רה יי ff 783 קק B V Head Historia Numorum London 279 קק 1964 the British Museum Syra Bologna Wroth Catalo ue ofthe Greek coiny ~ 280 ibid Galatia ק ץ 1 ת 1 LXIII נוטים לזהותו עם Bacchius Judaeus ששמר נשתמר על מטבע רומית של הדיל ולח פלוטיוס משנת 54 עחן שירר עמ 237 הערה 14 מ נרקיס ( דינר כסף רומי ריפובליקני לזכר הכנעת לכסנדר בן ריסטובולוס להורג בדוי המרד של השני תרביץ י ]ת"ש[ עמ ( ביקש לרות ת הרקע ההיסטורי להוצתו לכסנדר בן ריסטובולוס בשנת 55 לפניהספירה ובדעתו החזיק גם ב"צ לורי יל הערה 90 עמ 40 41( ך הויל וין גם לכך תימוכין במקורות זולת סמות התרים ין פשרות לפסוק דברים נגד עדות יוסף בן מתתיהו עיין עוד denarii Kindler Two republican 4! illustrating contemporary events Seals Coin andmedalflulletin ( קק 5355 E A 0 ת ק כ"צ לורי יטור ודית הסלווקי הפרת עיין ליסיס Sydenham The Roman Republican Coinage London 1952 ]יל הערה 46[ עמ כ( ניסה לקשור ת שמו של המבצר עם המצבי ליסיס מי שנתמנה ב 164 לפניהספירה על ענייני המלך נטיוכוס הרביעי פיפנס מנהר ועד גבול מצרים מקבים ללב( ך הדבר מפוקפק ביותר וף ין לו על מה שיסמוך על מבצר 2 Honigmann Historische Topographie von Nordsyrien חל tertum עוד ק 57 מ 278 Leipzig 1923 קדמוניות יד 4741 שם שם 43 השכנים היו מן הסתם הערים ההלניסטיות השווה שליט ]יל הערה 88[ עמ! 6 וולי יש בדברים גם רמז לנסיונו של ריסטובולוס לכבוש ת ליזה שה הכוונה דמשק בשירות מו שלומציון יל( ל ברור ב השוד בים מכל מקום השמה זו קה היטב לחת הנקודות הרגישות במדיניות פומפיוס שהרי בשנת 67 לפניהספירה יצ למסעו הנודע לביעור נגע הפירטים בגן המזרחי של הים התון רוי לציין בהקשר זה ת מגמות ההתפשטות של תלמי בן מניוס בעלבריתו של ריסטובולוס השני בר נמלי החוף סטרבון טז 2 18 מלחמות 155 והשווה קדמוניות יד

22 י ש 8 דינר כסף בצבו של רומי של היזיל ין מפקח משטרה והסדר הציבורי בעיר רומ( ולוס פלוטיוס מי ש קצין פומפיוס המטבע הוטבעה בשנת 54 לפניהספירה לזכר הכנעת ופיטורים ושליטם בכחיוס יודיוס בכחיוס ודי( בצד הרשון של המטבע משמל בגודל טבעי( דיוקנה של הלה קיבלה עטורת כתר דמוי חומת עיר בצד השני של המטבע במרכז היור בהגדלה( גבר כוות ברך לצד גמל בימינו הו מניף כף תמר לות שלוס ובשמלו וחז ברסן הגמל הבתובת JVDAEVS (BACCHIVS הנרה טחים מניוס בן לתלמי שנקרעו מרצו שלו מסקנה זו מתבקשת מן להורדוס 9 תלמי לבין ונתמצתה בן בכלל היסורי לחר הסדר עם פומפיוס רה יל( 96 פיצוי בתורת הידיעה שלימים נלקחו ותם שטחים משליטת היטורים וניתנו ייתכן כי בסידור זה ביקש פומפיוס לתקוע טריז בין נמני בית ריסטובולוס מניוס הידוע כמיטב הפרד המסורת המדינית הרומית שהיתה מקובלת על פומפיוס ומשול ברם הקשרים ההדוקים בין נמני ריסטובולוס השני לבין תלמי בן מניוס ל נותקו גם חרף ההתנקשות בחייהם של ריסטובולוס ובנו לכסנדר בידי נשי פומפיוס בשנת 49 לפניהספירה 98 דרבה תלמי בן מניוס נטל ז תחת חסותו ת ילדי ריסטובולוס מתתיהו נטיגונוס ושתי חיותיו לחר שהצליח להפרידם 96 עד ז בשקלון בנו פיליפיון ף התהב בחת הבנות לכסנדרה( Eutropius Breviarium ab Urbe Condita רה 1 ממם שמצה מקלט זמני ונשה לשה מוחר Appianus Mithridhticus 14 1 orosiusi Historiae adversum paganos הפיניקי ובמורדות הרביים של שנועדה לחזק טלס עמידתו נגד הטירנים המזרחיים כרט מפה 75 עמ 52 קדמוניות סו קדמוניות יד מלחמות השטחים שנקרעו היו ככל הנרה בחוף הרהלבנון הם הוענקו רים הפיניקיות בהתם למדיניות פומפיוס השווה בי יונה גיוגרפיה היסטורית עמ 51 הנ"ל

23 יסחי םידוהי םירוסיו הפוקתב תינומשחה 35 רתוי שנ התו ימלת סוינמ ומצע ירח גרהש הללגב ת ונב תוביסנב( יתלב תורורב זמו השענ רוסמ דוע רתוי התוחל היחלו 99 תונמנ ימלת סוינמ תיבל סולבוטסיר הב יוטיב ידיל תנשב הריפסהינפל 4748 וה ל ףתתשה עויסה תדיחיב הדעונש ץלחל ת סוילוי רסיק ןמ רצימה וילש עלקנ המחלמב תינורדנסכלה הביסהו ךכל התיה הצוענ ןמ םתסה הדבועב המזויהש ךכל הצי תמ סורטפיטנ ימודה סונקרוהו ינשה יונש ושפנ הוכ ץוליחה בכרוה םילייחמ וחנש תמ ישר ברע ידבכנ הירוס טעמכו לכ םירעה י00 ףסוי והיתתמ םנמ ל טריפ ימ ישר ברע ך חטבל ןווכתה שרב הנושרו סוכילמל ןושרה ךלמה יטבנה ש ותרזע סוילויל רסיק עודי ונל רוקמהמ ימשרה רתויב התו המחלמ י0ן רש ישר ברע ו ידבכנ הירוס ויה םיסנ םיברע םיטבש ישרו םיינשש מ ידי ורכזנ ףסוי והיתתמ ולה ךיסנה 0זת ( " 5טע 6 סוכילבמי ימלתו סומייס ן02 ןונבלה רה בשוי דומ ןכתיי םיינשה ופ ךותמ הלועפ ףותיש םתויהב םיברוקמ תושל תירוטיה יטי הסמ (Emesa ןופצמש ןונבלהתעקבל ן03 ל ולביק ת ותורמ טי םיקלכ ץרמנה ימלת סוינמ ללגבו תוביריה תימינפה וב םירשקב םיטבנה סורטפיטנו ימודה ן04 למלש ןכ ל חילצמ סורטפיטנ םסייגל תמישמל ץוליחה סוילוי רסיק םירשקה ןיב ימלת סוינמ החפשמהו ובינה תינומשחה םייתועמשמ םיינידמ תוריפ תנשב 42 הריפסה ינפל ררבתמ זמ ןערפ תמחלמ םיחרזה הירפמיב תימורה רחל חצר סוילוי רסיק 4244( הריפסהינפל הרבג היסומלרדנה תינידמה רוזב הירוס ןונבלהו רבד יבהש םתייל םינריט םיימוקמ ל טעמ ודודיעב סויסק עדונה הרנכו( םינומ תרומת הטי הירוס ז י05 תנשב 42 הריפסהינפל רשכ בזע סויסק ת הירוס תנמ דדומתהל טריוומוירטה ינשה תודשב יפיליפ ןוויב הרצונ תונמדזה הלועפל למתש הריהמ ת ללחה הלה ריתוהש קירה ימלת סוינמ טי סיקלכ ב תירבב ןוירמ ןריטה רוצ ידכ עייסל ותוסחל 99 תוינומדק די 126 תומחלמ העידיהמ ןיושינ ןי הל חרכהב תעבונ הנקסמה ישר םירוסיה וללה םנמ ורייגתה יפכ( רבסש מל ירול ליעל 90 לכמ םוקמ רבדה עיבצמ רוריבב התו הווח ןיב םידוהי םירוטיל רתילו קויד התול הבריק םיסרטניתוהזו הללסש ת ךרדה ןיב רשה רויגל 100 תוינומדק די תומחלמ הר 1 1 Caesar ]Yellum /4llexandrinum 102 תוינומדק די 189 ינש תומשה םייברע םייסופיט םירכומו םשה קק1%01 " 1 וה םש ףדרנ סוכילמל 14סג1%01( יפכ ןיוצש רבכ ליעל ( 17 רוקמ םשה סומיוס הר םיטרפ לצ םייהטל להיטשו 279 ו הר םיטרפ םילמ תוש וז לצ םייהטל להיטשו יור שיגדהל רשקהב הז גיהנמ יברע ירוטי םשב סוכילבמי רשקנ עסמל ןתנוי םיברעה דגנ םיידבזה בו ץר תמח הרו( ליעל 104 םימיל סייג סודרוה ןונבלהמ םירש 800 םתומ ובש הרנכו םיגוח תוינומדק( די 452 תומחלמ תוינומדק די 297 תומחלמ 239 ןייעו 0 Rostovtzeff SocalandEconomicHistory ק 1972 Oxford 11 the Hellenistic World

24 40 היר רשכ והיתתמ סונוגיטנ ינומשחה דחשל ת סויבפ הומ ימורה קשמד םתיש סויגמ בצ ותורישל הרטמב רוזחל ןוטל הדוהיב 06! הרומתב הכז לככ הרנה ןוירמ הרכהל דצמ סונוגיטנ ותירב ו ירוסיה חופיסב םירת םידח לילגב רוחל רוצ ןובשח סונקרוה ינשה ומצע ומו לילגה זד סודרוה סונוגיטנ טקנ סיסכת ןכ ינידמ םכוחמ שמישש סונקרוה ת ותעשב ומצע ינשה רשכ הלה רתיו םיטבנה תבוטל הרשע שו םירע שבכש יני םורדב ץרה הרומתב םתרזעל תיבצה דגנ סולובוטסיר ינשה י07 םרב ירבדל ףסוי והיתתמ םש( חילצה סודרוה לישכהל ת המיזמה ושבוכב ת תשו םירצבמה רבכש קיפסה ןוירמ ירוצה םישל ודי י ףו לכיס ת ונויסנ סונוגיטנ ןוורפל המורד הנפימה ילרוגה ב ןוומ רח הפקתימה תיתרפה הלודגה דגנ םימורה הלחהש תנשב 42 הריפסהינפל החיפהו תווקת תולודג ןוט ימור רוזב ךלוה ברקו 08ומויסל! תווקתה ושממתה רובעכ םייתנש 40( הריפסה ינפל רשכ ושלפ םיתרפה ימוחתל היקניבורפה הירוס ימלת סוינמ תמ התוב הנש ך ונב סינסיל שרוי סכ ןוטה סיקלכב ךישמה םייקל ת תירבה והיתתמ סונוגיטנ ףו ןיבשוש בושח תורשקתהב ךיסנה יתרפה סורוקפ פרטסהו החפ =( סנרפ ידקפמ חוכה שלופה הירוסל ןי קפס התיה וז תירב תינידמ תקהבומ לכש דצ שקיב קיפהל הנממ ת ברימה ידכ קפסל ת וייוומ םיתרפה ויה םיניינועמ ןמ םתסה קזחל ת םירוסיה םינומשחהו םוסחמכ ינפמ דגנתפקתמ תימור תירשפ ןוומ םירצמ ןפובו הז וצר ששול ת םתזיח היירטה הירוסב ן09 והיתתמ סונוגיטנ תמועל תז שקיב שמתשהל םיחרפב ףונמכ ותרזחל ןוטל הדוהיב קוליסלו תיב סורטפיטנ הריזהמ תינידמה תימינפה וליו סינסיל ירוטיה םלח לככ הרנה הנונ תוכלמ תירוטי 0!! דגתש ת לכ םיטבשה םייברעה בחרמה ינונבלה ונוט תחת המ ריבסש בושחל וה רטנ הניט םימורל ועיבשהש ת ו וצרו םירורמ םיבר זמ תשילפ סויפמופ 63ב הריפסה ינפל 106 תוינומדק די תומחלמ הוושה טי ליעל( העצה יוהיזל םירתה לילגכ הר יקסבונילמ ליעל( תריוו הנשה ימורל הררשש תוצרב חרזמה םימיב ה ןייע טי ליעל( ו ויתויודע תורתוסה ףסוי והיתתמ סוריקפ התפתנש לוכיבכ רוזעל סונוגיטנל קר ללגב דחושינומ ףל םיטנלט שמחו תומ םישגליפ תוינומדק( די הוושהו תומחלמ תודושח תויתמגמב תינומשחיטנ תירוטייטנו ודעונש שיפכהל ת םדובכ ל ידכב רוקמה ויש ךמסנ ףסוי והיתתמ הניג תויבקעב ת םיתרפה םירברככ תוינומדק( די תומחלמ תו תופתושה תיחרפתידו תיובכ םיביו תוינומדק( די תומחלמ 253 ןי קפס ותוניוע ותויתמגמו תיתלותה תפקשמ הנמנ ת תדוקנ טבמה תינידוריהה רבד ןתינש תופצל רפוסמ ומכ סולוקינ שי קשמד 110 יור ןייצל רשקהב הז סינסיל וה םירוטיה יטי ןיבמ ןושרה התכש םיקלכ רותב ךלמ הר Eusebius 4 32 Porphyrius Chronica apud Cassius Dio XLIX Chronicon ed Schoene המודו םיתרפה ועייס ול תמשגהב וייוומ

25 יסחי םידוהי םירוטיו הפוקתב תינומשחה 41 תירח רבד ל רורב המ םקלח םירוסיה הכרעמב סודרוה שובל לילגה ידימ ינמנ םינומשחה רשפ חינהל וכישמה רומשל םינומ םינומשחל ך ל הרנ ולכי שיגהל עויס ישממ םושמ רבכש 39ב הריפסה ינפל ולביק ת תורמ ריוומוירטה סוינוטנ ךרעש קוידב ז ת תפקתמ דגנה ו תפידהל םיתרפה ליטהו םירוטיה םות סמ דבכ 1י1רתויב םירודיסב םיינידמה ךרעש סוינוטנ םינשב 3436 הריפסה ינפל תרשהב הרטפוילק וה קינעה הל הנתמב ת בור יחטש םירוטיה ןכו ת ושר סינסיל 1י הכלמה תירצמה תינתפשה הרתח שדחל ת ימי רהוזה הכלממה תיימלתה ףקהב תישיה המה ילירפמיה הריפסהינפל םושמ ךכ השקיב רטפיהל ןמ םיטיה םיימוקמה לרשי ץרב ותד סינסיל תשילפב םיתרפה הלקה הי ענכשל ת סוינוטנ ויצוהל גרוהל ךכו השענ וה ףתוש והיתתמל סונוגיטנ ב ותירב ותומב תוכמה ותחינש תושקה םירוטיה ידימ סוינוטנ הרטפוילקו םוצלי תגסל הניחבמ תינידמ דע ידכ ךכ ורזחש תולגל ת םתוריח ךרדב תיתרוסמה הנשונה תוטסיל םרדב םייחו םיעורפ םיחיחצה םיחטשב ןוכרטה םייעלסהו םורדמש ןרזחהו קשמדל הז ושרוי סינסיל ךררטטה סורודונז י3 ן תוטישב טקנש הל לחהש ןכתייו ךכב רבכ ףוסב תמחלמ םיחרזה תימורה ןיב סוינוטנ סוניבטקוו רמולכ תנשב 32 ו 31 הריפסהינפל ןכמ ךליו ולבס ה םיטסיל םירוטיה יחכ הרצל םיטסילה םינקה םידו תחנמ ורז סודרוה םימורהו המודב הלרוגל הדוהי הדרפתנ הגרדהב םצר תודיחיל תוררטט( תונוש ןהיש וכלמוה ןוצרב םימורה םיטי םינוש םבור תיבמ סודרוה תצורמב תורודה ולטב ידירש תונובירה הלה םירוסיהו וכלה ועלבנו ןיב רש היניתנ היקניבורפה הירוס ןו4 יתיכ םידו וללצ זמ ךליו םוהתב היישנה הירוטסיהה טעמכו תירשפ יתלב יה המישמה תוקחתהל יתובקע ץ ן4 " וע Appianus Bella 112 תוינומדק וס תומחלמ סויסק ויד ליעל( 110 טמ 53 2 הייגוסה תיגולונורכה הרושקה םיעוריב הל ןייע טוריפב וטו ליעל( טי ליעל( 88 חפסנ ו רריש 565 ןכו בור םידמולמה םיבשוח ותו ונכל סינסיל ך שי םיררוע ךכ השקו עירכהל ןיב תועדה תונושה ןהע רריש םייהטל להיטשו 352 ( םיטרפ םילמ הר רריש

26 רה וה שוג יררה לודג הובגו דירפמה ןיב ףוחה יקיניפה קשמדןגו וכרו סינפמ דעו שיבכל קשמדתורייב וה 50 מ" ק בוריקב וליו ובחור היבצחמ ברעמב דעו תעלקל לרנג חרזמב וה 30 מ" ק בוריקב ותגספ תססונתמ הבוגל מ ויסכרו םיווהמ לושכמ שממ הלל םיסנמה ותוצחל חרזממ ברעמל ךפיהלו ן לכ טלושה טלוש קשמד התביבסו תעקב ןונבלה הירופה ק הלוחה ןופצו ןלוגה הרנ ש ימיב םדק ורה םתובישחב ירה ןפובו יעבט וכפה זועמ םיבשויל ב ללכנ ימוחתב םירוסיה לכ ימי םתומצע הרנו ש תופוקתב תורחומ רתוי וויה םש זוח דבכנ היסולכוה ףוסב תונש םיששה תישרבו תונש םיעבשה ונכרע רקס יגולור םורדב ויתודרומו םייברעמה םייחרזמהו וניסינ תוקחתהל ירח ידירש םתוברת תירמוחה םירוטיה ינכשו םידו 2 רילק ןייטשפ הירמשו ןמטונ רש ורקס תנשב 1967 םיקלח םידבכנ ןלוגהמ וצמ ונופצב רוזה סרחילכ ןפודיצוי םימשוגמ םתרוצב יתלבו םירכומ היגולורב לרשי ץר הירמש ןמטוג הה ןויער םילכהש ה םיינלוג םתו סרחילכ םירכומיתלב םירוטיה 3 רשכ ונלחתה רקסב יבושיי ימוחתב לרשי הירוס ןונבלו ילכש ונצמ סרחה םידחוימה יצויו ןפודה םייוצמ לכב וכרו ובחורו רה דחיבו ם וצמנ ירבש סרחילכ הפוקתהמ תיטסינלהה 4תימורהו םתו םילכ םייוצמ ןופצב ןלוגה ןיו םייוצמ תימורד וקל הרטינוק 5בקעיתונב רשג ןד רפחש ןמרו תברוחב 1 "ש עדימש היפרגויג ל"נה מו הנבל םרוע( עבט ףונו ביבלת ףג תודידמה לרשי תפמ ןונבל ל"הצ ש רד רקס םיבושי םימודק ףתכ ש םובלפ םירחו םרוע( ויתולגרמו לת ביב רילק ןייטשפ עו ןמטוג רקסה תמרב ןלוגה מ יבכוכ ךרוע( ןורמוש הדוהי ןלוגו רקס יגולור תנשב ח"כשת םיורי תוחול 65 ןובשחוןידב םירקוסה םינעוט הז םילכהש םינייפו קר ןופצל ןלוגה םתפוקתו הני העודי תנשב 1970 ךרענ סנכ םיגוחה תעידיל ץרה העונתהמ תיצוביקה ןלוגב הצרהבו שנש הה הירמש ןמטוג ת הרבסה םילכהש םיינלוגה ילו םייש ל םירוטיה ןפוב ימצע התובו תע עיגה רבחמ המישר וז תונקסמל תומוד ב 1974 ונכרע רקס רוזב ירוסה יחטשב ןגח תערזמו גת ן רקסה הר ש רד ירפכ ןשבה תודרומו מ ישורב ךרוע( ןיב ןומרח יניסל די ןונמל םיורי ירפכב וירתכו םיקיתעה ונצמ ילכ סרח םיירוטי תנשב 1982 רייס רבחמה דחי לגי רפט ירו ןיול םלצהו יזוע ןרק םירפכב םירתו ינונבלה צמימו סרחהילכ םיירוטיה ןייפי לכ רת םודק 5 עדימ הז רסמנ יל ותובידב רמ יבצ תעמ חקפמ זוחמ ןלוגה ףג תוקיתעה םינויזומהו

27 רה םירתו ותביבסב תובקעב רקס יגולור תליחתב תונש םיעבשה למז צמ םילכ םיינלוג דחי תועבטמ הפוקתהמ תיטסינלהה 6 הרנ ונל םוחתש םבושיי םירוסיה ןופצבו ןלוגה ףקשמ ת צמימ סרחהילכ םינוכמה וניפב םיירוטי ריבס חינהל ש ויתודרומו ופ רצוייתב םיימוקמ וחתיפש ןונגס הרוצו םיימצע םייולתיחלבו הלב רושימבש ףוחה יקיניפה קשמדןגו ןומרחב םייוצמ תמדקמ נד םלגירמוח תיישעתל סרחהילכ 7 ךורית סרחהילכ םיירוטיה וני 6 תושדח תויגולור בממ םיורי( רצויהיתב ישר רחופל ישרו ידול םישממ רצייל םו תויומכ תולודג סרחילכ םיצופנה ירפכב ףו תומוקמב םיפסונ םיקוחר רתוי רצויהתיב ישי רחופל הר ע ןולובז סרחהילכ היישר רחופל ויתולגרמו ליעל ( ש רד תוכלמ תויתרוסמ ןונבלב הנחמב ( 34

28 ן 1 " י ] ן יין ירעים ילנ ג פיייייש

29 ידירש שדקמ ןמ הפוקתה תימורה רתב םינס ידירש שדקמ הפוקתהמ תימורה ונירבחלב ברעממש ןומרחל רת( 30 הר ( תפמ םישדקמה םיימורה ךלהל המישמ הלק הרנ ש ושמיש ת יבשות ןופצו ןלוגה ךשמב תומ םינש הפוקתהמ תיטסינלהה ם( ל ןכל םדוק דעו הפוקתל תיטנזיבה ןיינעה םוקמ לכמו דוע שרוד רקחמ םתרוצ יבושיי םירוטיה רקסב ונצמ תורוצ תודח תסורפת תיבושיי ןומרחב ( םיבושיי םחטשש יונבה ערתשמ ינפ םנוד םיתעלו תוקוחר רתוי ךכמ היינבה תצבוקמ ך רכינ ןונכת םינבימב םמצע םיחטשבו םיירוביצה ןוגכ םרד תובוחרו םיצוחה םתו הל םיבושייה םייזכרמה םודקה הרנו ושמישש םיזכרמ םיירוז םיבושייל םינטקה םמוחתב רתוי הניחבמ תיתומכ םיווהמ םיבושי הל טועימ חטשב םימקוממ תועלצ רהה דע הבוגל מ מ ינפ םיה םילודגהו בש םינכוש ילושב םיק םיימינפ םיחטשו םיחונ תיסחי תולקחל הלכלכו ןופצב םו חטשב ןונבל רקיעב םירפכה וחתפתה

30 46 ןועמש רד םיבושייהו םיינרדומה יבג םיניערג םיבושיי םימודק גוסהמ רכזנה ימוחתב ילרשיה םייוצמ המכ םיבושיי םישוטנ גוסהמ הזה ןוגכ לבג קמוס רת( 14 * ריב בוסנ רת( 25 סו ~ םי רת( 30 8 (ב םיבושיי יתבש םירזופמ םיקחורמו הז הזמ לחה תורשעמ םירטמ ןיב הנבימ והנשמל דעו המל םייתמ רטמ ןיב דחה ינשל השעמל רשפ תורל ב םיצבקימ הווחיתב םיקשמו יניב רשקהש ףפור ידמל ביבס תויוצמ הנבימ לכ עקרקתוקלח םילדגב םינוש לחה תוריעזמ דעו םימנודל םירופס המגוד בושייל רזופמ יה הכפקת?ךןמ רת( 11 תנכושה ףתכ " (ג הווחיתב םידדוב גוס הז בושיי ןרפנ ידמל םירתב םידח תורמתשהה לכ תכרעמה יה טעמכ תמומ םתרוצ םלדוגו הווחהיתב םני םידיח םיתעל צמנ הנבימ קשמ דדוב ך יונב הכלהכ םיתעלו הווחתיב יסלק ללוכה תורשע םירדח םינקתימ דוביעל תרצותה תילקחה הווחיתב גוסהמ לודגה הל גנבש 786?יורח רת( 12 יתשו תווחה רעמ קיש םירת( 3 ן04 (ד םיבושייתוערזמ םייתנוע ופש דע רודל ןורחה יבושייב תוערזמה ופ םילקח קלחב תנועמ הנשה ףרוחבו השקה ושטנ םתו ורזחו ירפכל קלח רכינ יבושיימ תוערזמה ולצינ ת םינבימה םיקיתעה ונבו י םכותבו תוסחמ יער תומוקמב םידח חתפתה רפכ שממ יבג הערזמה ךפהש עבקבושייל תורודב םינורחה המגוד בושייל הזכ יה n?1tb ןידבל רת( 7 הכפהש בושייל עבק ןוטבינבימ דבתיבו ענוממ הערזמה השטינ קר 1968ב ןי ריבס חינהל שוש תורוצה תונושרה תסורפתה תיבושייה ופ ליבקמב לדבההו ןהיניב דמלמ תוב הנוש עקרקה הנבימו הנוש יגולויצוס םרט וכרענ תוריפח שממ ירתב ןכלו השק עיצהל היגולונורכ ו תוחתפתה תסורפתה תיבושייה המודקה רשפ תוהל הרעשה תורלו םיבושייב םיצבוקמה םירזופמהו םיגוסמ( בו עבקיבושיי םיירוטי תופוקתב תיטסינלהה תימורהו וליו הווחהיתבב גוס( ג תולחנ םיבשייתמ טמ ןוטה הרוטקטרה המודקה היינבה םירתב םימודקה יה לבב תתתוסמ בטיה לל טולימירמוח ריגה השקה התתוס יעשמל םבדנבו םילודג תובר םינבהמ ןלדוג מ רטמל ןהידממו ינב הניפה מ בוריקב בחור תוריקה ענ ןיב מ בורק ידוול ב תוביס תוימילק ךרוצהו דדובל בטיה ת הנבימה םיבושייב םידח ונחבה תוריקב * יבגל לכ םירתה םירכזומה ירפסמב ןלהל הר הפמ לצ רד ליעל 2 8 ש רד רקס םיבושי םימודק ףתכ ליעל( הרנ ונל רפכהש יזורדה לדגמ סמש חתפתה ף וה יבג בושיי םודק גוסהמ רותש ליעל 9 םש םש םש 6362

31 הווחתיב םודק עבשר "עמב תיליע רת( 3 םייונבה יתש םינפ תיזג יולימו ליווג ךוותב םירתב םירח וקפתסה םבדנב םייבועש 080 מ בוריקב שומישה ידוב םילוגע םיעבורמו תכימתל תוגגה ץופנ ןה םינבימב םייטרפה ןהו ינבימב רוביצה בורק ידוול ושמתשהש ף ץעתורוקב יוריקל ך הל ל ורמתשה תמועל הז ץופנ שומישה ץע תורוקב הביזעמ תוגגו תוערזמה יבושייב םיבושייבו םישדחה מו רשפ ילו דומלל תעה ן2הקיתעה םינבימל םימודקה הרוצ תינבלמ ו ונבנ הבחרהב הדפקהבו םינבימה ללכךרדב םילודג םכרוו הלוע 10 מ םירתב םינוש ונחבה תורוגממב תויעקרקתת תובוצח עלסב תוחיוטמו בטיה תורוגממל הרוצ הלוגע ו תעבורמ גגו תורוקמ הס י הרנ קלחש תורוגממהמ וד םינבמב ן3 םירוגס 12 םירויסב ונכרעש ן"קב 1982 ירפכב ינונבלה וניר תוגג הביזעמ םידח יו תולגלג קודיהל תובכשה תרנושה ך תוגג ןוטבה םיטלוש רבכ הפב 13 תוררגממ ורתו רתב 4 תווח עמ לושר תי הר רקס םיבושי םימודק ףתכ ליעל( 2 62 רתב םינס םש( 7372 הכרענ ץיקב 1983 הקידבתריפח ןיב רתיה יתשב תורוגממ תויונב תובוצחו עלסב הריפחה התה ךותמ תורוגממה םיטירפ םיינוטקטר םירשמה ומויק ןיינב מ תחל תורוגממה

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית- פרי השפעת

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית- פרי השפעת ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית פרי השפעתה של האמפריה של אלכסנדר מוקדון. התרבות ההלניסתית היוותה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה

טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק zlotniky@bezeqint.net 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה הרומית. הטביעה במטבעה המקומית שהחלה למעשה בימי השליטים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: דר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון 3.12.14 4369 כנרת, זמורה, דביר הוצאה לאור כתיבה: שגיא כהן ייעוץ פדגוגי ודידקטי:

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד