דוח הצבעות לאסיפות הכלליות תאריך האסיפה שם המרכז פרח בניהול פסגות ני"ע מ- 01/01/19 00:01 עד- 11/12/19 23:59 שםם ה מרכז 3 פרח בניהול פסגות ני"ע ח ברה ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח הצבעות לאסיפות הכלליות תאריך האסיפה שם המרכז פרח בניהול פסגות ני"ע מ- 01/01/19 00:01 עד- 11/12/19 23:59 שםם ה מרכז 3 פרח בניהול פסגות ני"ע ח ברה ה"

תמליל

1 דוח הצבעות סיפות הכלליות תאריך האסיפה שם המרכז מ- 01/01/19 00:01 עד- 11/12/19 23:59 שםם ה מרכז 3 ח ברה הפניקס אחזקות מ ס פר נייר 2 שווי שוק ) אש" ח) % א חזקה ת אריך סוג ה א סי פה ה א סי פה 1 הנוש אים אשר עולים ל ב א סיפה הרו ב שיעור נ י מוק בהת אם עניין תנ אי הרו ב בוו רו ב ה חל טת הור את להצ בעה לועדת אישי הע סקה השקעות בנוש א שונו ע בר ה מיו חד נדרש ה א סי פה הצ בעה (%) (%) 01/01/ אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר /01/ חברה לנכסים ולבנין 1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים /01/ מוניציפל בנק 1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה /01/ מוניציפל בנק 2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה /01/ מוניציפל בנק 3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג,Run-Off מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. 03/01/ מוניציפל בנק 4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג,Run-Off מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה /01/ מוניציפל בנק 5. ככל שתאושר החלטה מס'' 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה. קרסו מוטורס עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה הו לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה ה בהתאם ופן ההצבעה של הקופה 03/01/19 15: מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה /01/19 15: קרסו מוטורס 2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש 03/01/19 15: קרסו מוטורס 3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה 04/01/ פורמולה מערכות ( 1985 ) כללית To elect Mr. Ohad Melnik to our Company s Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna.1 Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected

2 To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the.2 Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, , or the Companies Law 04/01/ פורמולה מערכות ( 1985 ) פורמולה מערכות ( 1985 ) כללית ( ל פירוט) ( ל פירוט) To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the.3 Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law 04/01/19 ישראל קנדה (ט.ר) כללית 07/01/19 אוברסיז קומרס 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה 07/01/19 אוברסיז קומרס בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, /01/19 אוברסיז קומרס 2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (יו"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה ה הבאה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה ה הבאה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה ה הבאה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה ה הבאה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה ה הבאה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו. 07/01/19 אוברסיז קומרס 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.), בעלת השליטה בחברה 07/01/19 אוברסיז קומרס 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 10. תיקון של תקנון החברה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. 07/01/ מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. 07/01/19 אוברסיז קומרס 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה

3 07/01/ אוברסיז קומרס מיטב דש השקעות 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה /01/19 מיטב דש השקעות ו בדוח התקופתי של החברה לשנת /01/19 ו 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 10/01/ מיטב דש השקעות מיטב דש השקעות ו 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת 10/01/19 מיטב דש השקעות ו 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק 10/01/19 ו 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק 10/01/ מיטב דש השקעות מיטב דש השקעות ו 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר 10/01/19 מיטב דש השקעות ו 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס 10/01/19 ו 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך 10/01/ מיטב דש השקעות מיטב דש השקעות ו 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין 10/01/19 מיטב דש השקעות ו 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא 10/01/19 ו 11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה 10/01/ מיטב דש השקעות מיטב דש השקעות ו 12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 10/01/19 ו 13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה דלק מערכות רכב דלק מערכות רכב 1. שר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום ויסתיים ביום /01/19 בתנאים זהים לו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, שר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום ועד ליום , בנוסח המצורף להחלטה זו. 2. שר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקיהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה 16/01/19 בחברה, לתקופה של שנה החל מיום ועד ליום (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית. 3. שר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה 16/01/ דלק מערכות רכב

4 בחברה או קיהם, ובלבד ש תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום והכל בתנאים המפורטים בסעיף לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית /01/19 דלק קידוחים - שותפות מוגבלת אטראו שוקי הון יחידת השתתפות 1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות /01/19 אטראו שוקי הון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר /01/19 אטראו שוקי הון 2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, חר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. 29/01/19 אטראו שוקי הון 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. 29/01/19 אטראו שוקי הון 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. 29/01/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 1. הרכב הדירקטוריון 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין 03/02/19 ו 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 03/02/19 בזק החברה הישראלית לתקשורת ו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ /02/19 הפניקס אחזקות 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 א לחוק החברות 04/02/19 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח,

5 אפריקה ישראל נכסים עד ליום /02/19 אפריקה ישראל נכסים בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום /02/19 אפריקה ישראל נכסים 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. 04/02/19 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. 04/02/ אפריקה ישראל נכסים אלקטרה 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. 04/02/19 אלקטרה 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה 04/02/19 שפיר הנדסה ותעשיה 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית ה הראשונה שתתקיים חר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה 06/02/19 12:30 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. 06/02/19 12: שפיר הנדסה ותעשיה שטראוס גרופ 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קיהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. 11/02/19 מטריקס אי.טי 1. אישור תנאי ההעסקה של ק של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה 12/02/19 מוניציפל בנק ו 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה. 12/02/19 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. 12/02/ מוניציפל בנק מוניציפל בנק 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. ( ל פירוט) 12/02/19 בתי זקוק לנפט 3. שינוי שם הבנק ל:"מוניציפל בנק " בית ול- Ltd." "Municipal Bank באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. 18/02/19 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה 18/02/19 23: אלון חברת הדלק לישראל אלון חברת הדלק לישראל ל התכנסות. להורות לנאמן שר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת /02/19 23:00 ל התכנסות 2.. להסמיך את הנאמן שר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה בגובה של 000,55 דולר 19/02/ החברה לישראל עיון בדוח התקופתי לשנת : 2017 בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

6 19/02/ החברה לישראל 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם /02/ החברה לישראל החברה לישראל 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון /02/19 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. 19/02/ החברה לישראל החברה לישראל 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. 19/02/19 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון. 19/02/ החברה לישראל רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת 7. שר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר בהמשך ישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת ישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום (אסמכתא: ), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "שר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם מור לעיל." 20/02/19 1. שר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון יחידת האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. השתתפות 21/02/ קבוצת חמת קבוצת חמת 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. 21/02/19 קבוצת חמת 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. 21/02/19 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. 21/02/ קבוצת חמת קבוצת חמת 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. 21/02/19 קבוצת חמת 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר /02/19 6. בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום /02/19 13: מוצרי מות מוצרי מות 1. שר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ /02/19 13:30 איירפורט סיטי שר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ /02/19 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט

7 /02/ איירפורט סיטי איירפורט סיטי 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון. 24/02/19 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. 24/02/ איירפורט סיטי איירפורט סיטי 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. 24/02/19 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל חברת הנפט לישראל. 25/02/19 21: אפריקה ישראל נכסים אפריקה ישראל נכסים 25/02/19 21:00 25/02/19 21: אפריקה ישראל נכסים אפריקה ישראל נכסים 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן ש לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יוו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), שר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן ש לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) ) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יוו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), שר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות ו/או את ביג מרכזי קניות ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן ש לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יוו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), שר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן ש לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות ("אפריקה השקעות") דוח מיידי 1 בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות מגה אור החזקות ("מגה אור") וביג מרכזי קניות ("ביג") ומ 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יוו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), שר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות ו/או את ביג מרכזי קניות ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. 25/02/19 21:00 28/02/ שיכון ובינוי שיכון ובינוי בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר /02/19 2. שר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד סיפה ה הכללית הבאה של החברה. 28/02/ שיכון ובינוי שיכון ובינוי 3. שר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד סיפה ה הכללית הבאה של החברה. 28/02/19 4. שר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד סיפה ה הכללית הבאה של החברה. 28/02/ שיכון ובינוי שיכון ובינוי 5. שר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד סיפה ה הכללית הבאה של החברה. 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו ח KPMG סומך-חייקין ושות, רו ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל 28/02/

8 אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה /02/19 אספן גרופ אספן גרופ 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים 28/02/19 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה 28/02/ אספן גרופ מוצרי מות 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה 06/03/19 13:30 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה 06/03/ אלביט מערכות To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of.1 ;his current term and ending on March 31, 2020, inclusive אלביט מערכות ( ל פירוט) ( ל פירוט) 06/03/19 To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO.2 פז חברת הנפט 11/03/19 פז חברת הנפט 1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית ה של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. 2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית ה של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. 11/03/19 11/03/ פז חברת הנפט בנק מזרחי טפחות 3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית ה של החברה שתתקיים בשנת 2021,כאמור בסעיף לעיל. 12/03/19 הום סנטר (עשה זאת בעצמך) 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט- 1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים תודיע על התותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית ה תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה ה, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המיידי האמור. 13/03/19 13:30 הום סנטר (עשה זאת בעצמך). דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. התייעצות 13/03/19 13:30 מפעלי פ.מ.ס. מיגון. כללי - בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצות 14/03/19 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2 (א)( 1 ) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף ישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים

9 /03/19 שופרסל החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב 1. שר את מינויה של גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית 17/03/19 18/03/ הום סנטר (עשה זאת בעצמך) אפריקה ישראל נכסים ג'י וואן פתרונות אבטחה ל התכנסות 1.. דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א''( 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: שר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל והחברה תעניק פריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם ו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי ש סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או תיאר את מהותה תבוא הצבעתו במניין. 18/03/19 ג'י וואן פתרונות אבטחה 1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ושר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה 18/03/19 איילון אחזקות 2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ושר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה 20/03/19 שיכון ובינוי 1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: שר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, בכפוף ישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה. 24/03/19 שיכון ובינוי 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 א לחוק החברות. 24/03/19 שיכון ובינוי 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו ב למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת. 24/03/19 שיכון ובינוי 3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת. 24/03/19 4. שר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל. 26/03/19 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. התייעצות 26/03/19 2. בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצות 26/03/19 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. התייעצות 26/03/19 2. בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצות 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום החלטה (ה הדרוש ישור ההחלטה הינו של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום , ליום ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור,

10 /03/19 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" ש בצמוד גרות החוב. הריבית על קרן אגרות החוב ש שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של 2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום עד ליום החלטה (ה הדרוש ישור ההחלטה הינו של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום , ליום ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" ש בצמוד גרות החוב. הריבית על קרן אגרות החוב ש שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על 27/03/19 סלקום ישראל הורד מסדר היום 28/03/19 Re-election of Ami Erel as director.1 סלקום ישראל 28/03/19 Re-election of Sholem Lapidot as director.2 סלקום ישראל 28/03/19 Re-election of Ephraim Kunda as director.3 סלקום ישראל 28/03/19 Election of Gustavo Traiber as director.4 סלקום ישראל 28/03/19 Election of Varda Liberman as external director.5 סלקום ישראל ( ל פירוט) ( ל פירוט) 28/03/19 Election of Shmuel Hauzer as external director.6 סלקום ישראל 28/03/19 Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the.7.company's independent auditors סלקום ישראל 28/03/19 Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 02/04/19 בנק מזרחי טפחות יחידת השתתפות 1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי 02/04/19 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום ; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים תודיע על התותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי (מיום ) בדבר זימון האסיפה הכללית ה, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א'' לדוח המיידי האמור. 2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89 55, ו- 92 לתקנון הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 89 55, ו- 92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף לדוח המיידי המשלים (מיום ) בדבר זימון האסיפה הכללית ה, בענין זה, ושר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי המשלים (מיום ) בדבר זימון האסיפה הכללית ה, בענין זה. 02/04/19 בנק מזרחי טפחות 03/04/19 בנק דיסקונט לישראל 1. שר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם. 03/04/19 1. מינוי עורך דין מייצג נפרד גרות החוב (סדרה ב') (ה הדרוש ישור ההחלטה הינו ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון

11 03/04/19 האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 2. זהות עורך דין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני עורכי דין באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח לכתב ההצבעה אמיר פלמר ושות', עורכי דין באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: כל מחזיק רשאי להצביע אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. -אמיר פלמר ושות'' עורכי דין /04/19 To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the.1.increase 07/04/19 דלתא-גליל תעשיות 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום החלטה (ה הדרוש ישור ההחלטה הינו של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום , ליום ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" ש בצמוד גרות החוב. הריבית על קרן אגרות החוב ש שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזי 08/04/19 1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבח, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. 08/04/19 ל התכנסות 1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'') והגדרת סמכויותיה - החלטה ה [ה הדרוש ישור ההחלטה הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו ישור מחזיקי אגרות החוב; במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו 08/04/19 23:59 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) " כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה, חלף רזניק פז נבו נאמנויות : [ה הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים או ( כולל נמנעים)] שר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה חלף רזניק פז נבו נאמנויות. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 08/04/19 23: אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות " כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה, חלף רזניק פז נבו נאמנויות : [ה הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים או ( כולל נמנעים)] שר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה חלף רזניק פז נבו נאמנויות. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 14/04/19 14/04/19 14/04/19 14/04/ דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום התייעצות ועד למועד האסיפה בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום התייעצות ועד למועד האסיפה. 2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות התייעצות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום ועד למועד האסיפה. 3. בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. התייעצות

12 14/04/19 17: אלון חברת הדלק לישראל אלון חברת הדלק לישראל 1. בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים ובחברות המוחזקות על התייעצות ידה. 14/04/19 17:30 2. והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב התייעצות /04/19 18:00 1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית הצבעה "" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. הצבעה "" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 2 להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: רו"ח יאיר שלהב הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2. (א) לכתב ההצבעה מר עופר גזית הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2 (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית הצבעה "" משמעה הצבעה רו"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. הצבעה "" משמעה הצבעה מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הורד מסדר היום 14/04/19 18:00 15/04/19 אינרום תעשיות בנייה אינרום תעשיות בנייה בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית ה הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם ופי והיקף השירותים 15/04/19 15/04/19 אינרום תעשיות בנייה אינרום תעשיות בנייה 3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה 4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה 15/04/19 15/04/19 אינרום תעשיות בנייה אינרום תעשיות בנייה 5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה 6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה 15/04/19 15/04/19 אינרום תעשיות בנייה 7. מינוי של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה 15/04/19 אינרום תעשיות בנייה 8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה ה הבאה של החברה, 1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, כככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו ישור מחזיקי אגרות החוב; במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו ישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשכ"ה 16/04/

13 16/04/ וחוק הנאמנות, תשל"ט- 1979, לרבות חובות אמון וסודיות סמכויותיה של הנציגות תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית: או לפקס אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים סיפה אשר יפורסם בהמשך לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, שר סמכויות כדלקמן: שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים אגרות החוב (סדרה ג''), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעהאשר יצורף בדיווח משלים סיפה אשר יפורסם בהמשך לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. שר את הסמכויות הבאות לנציגות: שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטייים עקב אי פרעון של החוב, למעט הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים סיפה אשר יפורסם בהמשך דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום : שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום ליום מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים סיפה אשר יפורסם בהמשך. מבוטלת /04/19 16/04/19 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 17/04/19 אלון חברת הדלק לישראל יחידת 1. שר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים ש הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף ישור השתתפות ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. 17/04/19 26/04/19 08:00 פריגו קומפני ל התכנסות 1.. אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים ובחברות המוחזקות על ידה )"חברות המפעיל"(, לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל הסכמת שיכון ובינוי לויתור על זכויות הסי וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה To elect Bradley A. Alford as director.1 פריגו קומפני 26/04/19 08:00 To elect Rolf A. Classon as director.2 פריגו קומפני 26/04/19 08:00 To elect Adriana Karaboutis as director.3 פריגו קומפני 26/04/19 08:00 To elect Murray S. Kessler as director.4 פריגו קומפני 26/04/19 08:00 To elect Jeffrey B. Kindler as director.5 26/04/19 08:00 פריגו קומפני To elect Erica Mann as director.6 26/04/

14 To elect Donal O Connor as director.7 08: פריגו קומפני 187 To elect Geoffrey M. Parker as director.8 26/04/19 08: To elect Theodore R. Samuels as director.9 26/04/19 08:00 To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director.10 26/04/19 08:00 Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company s independent.11 auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the ;remuneration of the auditor 26/04/19 08:00 ;Provide advisory approval of the Company s executive compensation.12 26/04/19 08:00 ;Renew and restate the Company s Long-Term Incentive Plan.13 26/04/19 08:00 ;Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company s share premium.14 26/04/19 08:00 ( ל פירוט) 75 ;Renew the Board s authority to issue shares under Irish law.15 26/04/19 08:00 Renew the Board s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and.16 26/04/19 08:00 ( ל פירוט) 75.Transact any other business that may properly come before the meeting.17 26/04/19 08:00 פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני פריגו קומפני בתי זקוק לנפט 29/04/19 1. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון 29/04/19 1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1.בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות הינו כי נבחר ב של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעה. 1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א''. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעה. 1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב שר (הצבעה ) או שר (הצבעה ) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדתו והצעת שכר טרחה אשר מסומנים נספחים ב'' ו- ג'' בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. ה הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על 29/04/19 29/04/

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

החברה שם היתר עסקה רכישת אג"ח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי

החברה שם היתר עסקה רכישת אגח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיבייס בלאנס אופל אורביט אורבנקורפ קבוצה אורון טכנו אורמת אורן אורשי אזורים אר אר אס אי פתוח

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בע"מ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בע"מ באמצעות המגנ"א ג.א.נ.,

תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בעמ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בעמ באמצעות המגנא ג.א.נ., תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בע"מ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בע"מ באמצעות המגנ"א ג.א.נ., הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

‏03/01/2011

‏03/01/2011 ניתוח פרוקסי: LTD. PPHE HOTEL GROUP סוג אסיפה: שנתית תאריך כתיבת המסמך: 2/5/2019 תאריך אסיפה: 15/5/2019 אנליסט: רם עבודי: Ram.Abudi@entropy.co.il מנהלת מחלקת אסיפות: מיכל אלרואי Michal.Alroi@entropy.co.iI

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

רשומות ספר החוקים כו בתמוז התשעו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשעו רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו 1 2570 באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו- 2016................ 1098 תיקונים עקיפים: פקודת הבנקאות, - 1941 מס' 30 פקודת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד