Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003) מאת איריס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003) מאת איריס"

תמליל

1 Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003) מאת איריס סורוקר* ספרה היפה של מיכל (שיצר) גל מציג בפני הקוראים את השאלה המעניינת, אם גודלה של כלכלה הוא נתון רלבנטי לעיצוב מדיניות של תחרות policy).(competition המחברת מציעה לשאלה זו תשובה חיובית: גודלה של הכלכלה העומדת לדיון הוא נתון מרכזי לעיצוב המדיניות. בחיבור, הכתוב בצורה בהירה וקולחת, מציגה המחברת את הנימוקים המצדיקים התייתםות מיוחדת ל כלכלה קטנה. דומה כי ישראל נופלת בקלות רבה למדי לגדרה של משבצת זו, הן משום אוכלוסייחה הקטנה והן משום הבידוד הגיאוגרפי שבו היא מצויה. יש לקוות, על כן, כי הספר יעורר עניין בקרב כלכלנים ומשפטנים בישראל, העוסקים בתחום ההגבלים העסקיים. הספר פותח בשאלת סף: מהי כלכלה קטנה? המחברת מציעה כי מדובר בכלכלה ריבונית המסוגלת לתמוך בכמות קטנה של מתחרים במרבית התעשיות הפועלות בה. הגדרה זו כבר חובקת את המאפיין המרכזי של הכלכלה הקטנה: ריכוזיות תעשייתית גבוהה. מקורה של ה נכות הבסיסית המלווה את הכלכלה הקטנה נעוץ בכך, שהיקף הביקוש הצרכני הקיים בה הוא קטן יחסית. כתוצאה מכך עלולה כלכלה קטנה שלא לספק את התנאים הנדרשים לניצול יתרונות לגודל( economies.(scale יתרונות לגודל מתבטאים בהפחתת העלויות הממוצעות הנדרשות לייצור יחידה. הישג זה מתקבל אם ניתן להגדיל את היקף הייצור תוך ניצול הוצאה קבועה( cost.(fixed הגדלתנפח הייצור ללא הגדלת ההוצאה הקבועה תביא לפיזור ההוצאה הקבועה עלפני יחידות רבות יותר, באופן שיפחית את עלויות הייצור הממוצעות ליחידה. בדרך זו ניתן לקדם יעילות בייצור efficiency).(productive אולם, היקף הייצור מותנה במידת הביקוש: בכלכלה קטנה עלולה מידת הביקוש לפחות מרמת התפוקה המינימלית היעילה minimum).(efficient scale כלכלה קטנה, על כן, מזמינה רמות תפוקה נמוכות ממדרג הייצור היעיל. ככל שמדרג הייצור היעיל הוא גבוה יותר ביחס למידת הביקוש, כך גדלה מידת הריכוזיות של השוק. כלכלה קטנה דוחפת למבנה של שוק ריכוזי, נוכח היחס הבלתי שופטת בית המשפט השלום, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית כיח שלימ, 421

2 איריס סורוקר משפטים לד( 2 ) תשס ד סימטרי שהיא מקיימת בין מידת הביקוש לבין רמת הייצור היעילה. במלים אחרות: מבנה השוק בכלכלה קטנה צריך להיות ריכוזי כדי שפירמה הפועלת בתוכו תוכל לנצל יתרונות לגודל. הריכוזיות עשויה להתבטא במגוון של מבני שוק כגון מונופול טבעי, פירמה דומיננטית או אוליגופול. המאפיין המשותף להם הוא מידה גבוהה של ריכוזיות ומידה קטנה של תחרותיות. מבנה שוק ריכוזי צופן בחובו עלויות חברתיות לא מבוטלות: התמחור המונופוליסטי גבוה מהתמחור התחרותי, והוא מעוות את הקצאת המשאבים היעילה ומעביר עושר מהצרכן לבעלי ההון: המונופול סובל מתמריץ נמוך להתייעל ועלול לפגום גם ברמת ההוצאות היעילה; התנהגותו מועדת לפורענות בשל החשש שינצל את הרווח המונופוליסטי לדחיקת מתחרים ולהנצחת מעמדו; ובהעדר איום תתרותי קיים גם חשש כי המונופול יעכב פעילות של מחקר ופיתוח מתוך שאיפה לשמר את המעמד הקיים. בצד השפעות כלכליות אלה נהוג לומר כי המונופול פוגע ביעדים חברתיים כלליים כגון ביזור החלטות, עידוד עסקים קטנים וקידום חופש הזדמנויות. הנה כי כן, כלכלה קטנה מצויה במלכוד: מצד אחד, המאפיינים הטבועים בה דוחפים להיווצרותו של שוק ריכוזי. הריכוזיות בכלכלה קטנה תורמת לניצול יתרונות לגודל ומקדמת יעילות בייצור: אך מן הצד האחר מקימה הריכוזיות חשש להשפעות כלכליות שליליות הצומחות מקיומו של כוח שוק מונופוליסטי. מנגנון השוק לבדו אינו מסוגל לפתור את הבעיה. פתיחתו של השוק למסחר בינלאומי עשויה להחליש את המתח - אולם לא לחסל אותו לגמרי. בעניין זה נדרשת התערבות חיצונית, באמצעות מדיניות תחרות ראויה. הפרק הראשון בספר מציג את מאפייני הכלכלה הקטנה, כאמור לעיל. הפרק השני מוקדש לשאלת ההשפעות שיש למאפיינים אלה על עיצובה של מדיניות תחרות. המחברת מבקשת לתפור לכלכלה הקטנה מודל של תחרות המתאים למידותיה. כעניין ראשון ועיקרי היא מתיתסת אל הגדרת היעד. כלכלה קטנה אינה יכולה להרשות לעצמה עמימות או דו-משמעות בהגדרת יעדיה: עליה להיות ברורה וחותכת בעניין זה. על רקע מאפייניה המיוחדים, היעד המוצע הוא היעילות הכלכלית( efficiency.(economic יעד זה צריך לקבל עדיפוח על פני שיקולים חברתיים סותרים. במיוחד יש לדחות את האינטרס החברתי שבעידוד עסקים קטנים, שהרי כלכלה קטנה מטבעה אינה מסוגלת לתמוך בקיומם. בצד הגדרת היעד מונה המחברת קבוצה של עקרונות הנגזרים מאופייה של כלכלה קטנה: בראש ובראשונה יש להכיר בחשיבות היחסית שיש ליעילות בייצור. מדיניות של תחרות צריכה לאזן בין יעילות בייצור, המושאת בכלכלה קטנה באמצעות מספר קטן של מתחרים, לבין העיוות בהקצאת המשאבים והפגיעה ביעילות הדינמית העלולים להיגרם כתוצאה מריכוזיות גבוהה. 1 בשוק קטן ריכוזיות היא רע הכרחי ואין 1 לניתוח מפורט של המושגים יעילות בייצור ויעילות דינמית ראו בהמשך הרשימה. 422

3 משפטים ל 12)1 תשס יד Micha! S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies לגנותה ככזו: יש לגלות הבנה כלפי גידול בתפוקה של פירמות אינדיבידואליות בדרך של צמיחה פנימית, מיזוג או ממם משותף, העשויים לאפשר מיצוי של יתרונות לגודל. הספר מתייחם גם למישור התרופות שנועדו לתת מענה להתנהגות בלתי-תחרותית מצד פירמות ריכוזיות. עלרקע אופיו של השוק מוצע להכיר במגבלות כוחם של פתרונות מבניים ולהעדיף על פניהם רגולציה התנהגותית. פתרונות מבניים, שמטרתם להפחית ריכוזיות, עשרים להימצא בלתי-מתאימים כשקיימים יתתנות משמעותיים לגודל, הדוחפים למבנה ריכוזי. מגד זאת ניתן למזער השפעות כלכליות שליליות הצומחות מהפעלה של כוח שוק על ידי כללים דווקניים, שימנעו התנהגות מונופוליסטית לדחיקת מתחרים. המחברת מוסיפה ומזהירה מפני החלה פשטנית של נורמות תחרותיות בכלכלה קטנה. כאשר מדובר בכלכלה קטנה, הרכבת מדיניות התחרות הרצויההיא מלאכה מסובכת יותר. במיוחד אץ להניח כי כוחותשל תחרות יוכלו להשיג אתיעד היעילות. השיקול המבניעשר לחייב הברה בריכוזיות - חלף תחרות - כדרך להשיא יעילות בייצור. לבסוף מציינת המחברת שקיימים תחומים של תחרות שאינם מושפעים מגודלו של השוק. זה המצב כשמדובר בפרקטיקה אנטי- תחרותית שאין לצידה יתרונות מקזזים של יעילות. דוגמאות לכך הן המקרהשל תיאום קרטליםטי בין מתחרים באוליגדפול או ניצול כוח שוק דומיננטי להקמת מחסומי כניסה. פרקטיקות מעץ אלו פועלות כנגד האינטרס הציבורי, יהא גודלו של השוק אשר יהא. הפרק השני מספק תובנות חשובות לעיצוב מדיניות רארה של תחרות כשמדובר בכלכלה קטנה. אכן,יש להכיר בכך שכלכלת קטנה מציגה מאפיינים מיוחדים הדורשים תשומת לב. אלה יוצרים אתגר מחשבתי בגיבוש המדיניות ואתגר מעשי בהחלתה. אולם, בעניין זה ראר בעיני להקשות: האמנם אנו זקוקים לתיאוריה כלכלית שונה כלפי הכלכלה הקטנה? לדעתי, התיאוריה הכלכלית מסוגלת לכלולאת העידונים המתאימים לכלכלה קטנה. על פי הגישה הכלכלית, היעד של יעילות כלכלית מגדיר מטרה עליונה לעיצוב מדיניותשל תחרות,יהא גודלה של הכלכלה אשר יהא.יעד זה מהווה יסוד מכונן לדיני ההגבלים ה?סקיים. בארצוח-הברית, מאז נחקק חוק שרמז בשנת 1890, ניטש רכוח ער וחריף בשאלת היעד שצריך להנחות את הדץ. תומכי הגישה הכלכלית קראו להכיר ביעד של יעילות כלכלית כיעד בלעדי ולדחות מפניו שיקולים חברתיים פופוליסטיים. 2 אחרים הציעו לנתח את דיני האנטי-טראםט כמכשיר המגבש מדיניות חברתית רחבה ולהכיר בשיקולים פוליטיים המניעים אותם, כגץ במור החלטות כלכליות, קידומו של העסק הקטן וחירות ההזדמנרות. 3 דומה כי אין מחלוקת על כך Economic Analysis לגישה המייצגת את הניתוח הכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים ראו and 2 Antitrust Law (2d ed., Terry Calvan & John Siegfried eds., 1988), ch 1 The Political* שיקולים פוליטיים בדיני האנםי-טראסט ראו Robertלהשתלבות Pitofeky,," 127 U. Penn. L Rev (1979); Robert H. Lande, "WealthContent of Transfers as the Original and Primary Concern of Antitrust The Efficiency. H a s t i n g s L J34 * (6 423

4 איריס סורוקר משפטים Q.W תשס ד שבשלהי המאה ה- 19. הקונגרס האמריקני לא ראה לנגד עיניו שיקולים כלכליים טהורים בעת שחוקק את החוק העיקרי המעצב את דיני האנטי סדאסט. מטרתו הייתה בעיקר להילחם ב טראסטים הגדולים. 4 עם זאת, בשנים הרבות שחלפו מעת שנחקק החוק, הלכה והבשילה התיאוריה הכלכלית ובתוך כך התיאוריה של הארגון התעשייתי. מדע הארגון התעשייתי( Organization (Industrial החל לספק תוכנות לגבי מבני שוק שונים ורמת הריכוזיות המאפיינת אותם, לגבי פרקטיקות של פירמות והתנהגות אסטרטגית לדחיקת מתחרים ולגבי ביצועים כלכליים. בהדרגה הלכה ובשלה ההכרה כי תחום הארגון התעשייתי מסוגל לספק ניתוח מדעי וקפדני. 5 הגישה הכלכלית הלכה ותפסה את עמדת הבכורה. כיום מקובל בספרות, כי היעד של יעילות כלכלית נהנה 6 מעליונות וכי הוא דוחה מעל פניו שיקולים רכים. יעילות כלכלית היא מושג מורכב. 7 היא חובקת שלושה סוגים פנימיים של יעילות: יעילות הקצאתית, יעילות בייצור ויעילות דינמית. היעילות ההקצאתית מתייחסת להקצאה אופטימלית של המשאבים העומדים לרשות החברה, מתוך הבנה כי אלה מצויים במחסור. המחסור מחייב את החברה להפעיל אמת-מידה שלפיה יוקצו המשאבים לשימושיהמ התלופיימ. מדע הכלכלה מציע להזרים את המשאבים אל מקומות הייצור שבהם הם מוערכים ביותר, מתוך הנחה כי בדרך זו יושא ערכם. לשם כך מופעל הקריטריון של נכונות הצרכן לשלם. ההנחה היא כי נכונות לשלם משקפת את העדפות הצרכנים, שבבחירתם מצביעים על שימושי המקורות המוערכים על ידיהם ביותר. יעילות בייצור מתייחסת אל השימוש האופטימלי באמצעי הייצור, באופן המונע בזבוז ומאפשר להפיק את מרב התפוקה מתשומה נתונה. יעילות בייצור, כמו גם יעילות הקצאתית, מאופיינות בהיבט סטטי, באשר הן מתייחסות למערך נתץ של משאבים. Hovenkamp, E. Thomas Sullivan & Herbert 4 מן ראו Antitrust Law, Policy and Procedure: Cases, Materials, Problems ch. 1 (4th ed., 1999); Lynne Pepall, Daniel J. Richards & George Norman, Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice 1.2 (1999); E. Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and its Economic Implications 1.02.(3d ed., 1998) לחשיבוח של מדע הארגון התעשייתי בעיצוב דיני ההגבלים העסקיים ראו Lawrence צ A. Sullivan & Wolfgang Fikentscher, "On the Growth of the Antitrust Idea," 16 Berkeley J, Int'lL, 197 (1998).Richard A. Posner, Antitrust 2001)6 ed., Law (2d ראו Luis M. B. Cabral, Introduction to Industrial 7 יעילות ראו Organization 2.4 (2000); Frederic M Scherer, "Antitrust, Efficiency, and Progress," in Collaboration Among Competitors - Antitrust Policy and Economics 33 (Eleanor M. Fox & James T. Halverson eds., 1991); W. Kip Viscusi, John M. Vemon & Joseph E. Harrington, Jr., Economics of Regulation and Antitrust ch. 4.(2d ed., 1995) 424

5 משפטים לד( 2 ) תשס ד Micha] S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies לעומתן יש להעמיד את היעילות הדינמית, הצופה פני עתיד. הכוונה היא לפעילות של מחקר ופיתוח טכנולוגיים, המכוונת לחדש ולהיטיב מוצרים כמו גם לשפר ולהוזיל תהליכי ייצור. חשיבותה של היעילות הדינמית נעוצה בכך שהיא מאפשרת לחברה להגדיל באופן דינמי את סט המשאבים העומד לרשותה, מכאן נובעת הדומיננטיות שלה על פני היעילות הסטטית: שיפורים טכנולוגיים, הן בתחום המוצר והן בתחום ייצורו, דותפים קדימה את חזית האפשרויות ונושאים עמם בשורה של התקדמות וצמיחה. משולש היעילות מספק כלים להתמודד גם עם האתגר שמציבה הכלכלה הקטנה. הכלכלה הקטנה היא ריכוזית, אך אין פירושו של דבר שאין היא יעילה. יש להבין, כי התחרות אינה אלא אמצעי להשגת יעילות ולא יעד העומד בפני עצמו. 8 אכן, ההנחה הרווחת היא כי התחרות תוכל להשיא את יעדי היעילות בצורה הטובה ביותר. בהשוואה בין שני מבני שוק קיצוניים - תחרות משוכללת מול מונופול - יוצאת התחרות וירה על התחרות צפויה להשיא יעילות הקצאתית משום שהיא מקרבת בין מחיר העליונה. 9 המוצר לבין עלותו השולית. בדרך כלל, סביבה תחרותית גם תעודד את היצרנים להוזיל את עלויות הייצור שלהם כדי לשרוד. לעומת זאת, הקשר בין תחרות לבין יעילות דינמית הוא פחות ברור. 10 המחקר הכלכלי בעניין זה מצביע דווקא על זיקה חיובית בין מונופול לבין פעילות חדשנית." ההנחה היא שציפייה לרווחים מונופוליסטיים היא Harold Demsetz, Economic, Legal, and 8 Political Dimensions of Competition (1982); Phillip Areeda, "Introduction to,antitrust Economics," in Collaboration Among Competitors הערה ד לעיל, בעמי 7,Posner הערה 6 לעיל, כעמ 28. ת. 9 השוויון מאפשר לצרכנים להשוות בק מוצרים חלופיים על בסיס עלויותיה ולבחור במוצר המועדף עליהם על פי תכונותיו. התחרות מבטיחה כי המוצר ייווצר ברמת תפוקה העונה על הביקוש וכי המשאבים יזרמו לשימושיהם הרצויים ביותר. לעומת זאת, מודל של מונופול מאפשר ליצק לצמצם את שיעור התפוקה אל מתחת לרמה האופטימלית ולגבות מהצרכן רווח עודף. המונופול יוצר אבק חברתי נקי, כדמות ירידת התפוקה אל מתחת לסף הרצוי. המוחים העודפים עשויים אף הס להפוך לעלות חברתית נקייה: ההנחה כי המונופול ישחמש ברנטה שצבר להנצחת מעמדו ולדחיקת מתחרים. ראו Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy - The Law.of Competition and its Practice ch. 1 (2d ed., 1999) ראו Frederic M. Scherer, David R. Ross, Industrial Market Structure and Economic 10 Performance ch. 17 (3d ed., 1990); Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern 2000) ed.,,cabrai *,Industrial Organization ch. 16 (3d הערה ד לעיל, בפרק.16 ע שמפיטר, 1 1 Capitalism, Joseph A. Schumpeter, 1966) impression, Socialism and Democracy chs. VII-VIII (1 Ith מאז עבודתו המונומנטלית, כלכלנים ממשיכים להטריד את עצמם בשאלה מהו מבנה השוק האופטימלי לעודד פעילות המצאתית(ראו. בעניין זה, אסמכתאות בהערה 9 לעיל). לעניין זה ראוי להבחץ בין שתי שאלות נפרדות: הראשונה מתייחסת להענקת הקניין הרוחני כתמריץ לעסוק במחקר ופיתוח. כאן ההנחה המקובלת היא כי ללא ציפייה לרווחים מונופוליסטיים לא יתקיים די תמריץ להשקיע 425

6 איריס סורוקר משפטים לד( 2 ) תשס ד הכרחית כדי להניע את המשקיע ליטול את הסיכון שבפעילות המצאתית. מוסד הפטנט משתלב בדיוק בנקודה זו: זכות הקניין מבוססת על ציפייה לגרוף רווח גבוה מהרווח 12 התחרותי. ישיר, הנה כי כן, הקשרים בין תחרות לבין יעילות אינם חד-ממדיים. אין לפנינו חיוג להיתקל חשובה: היכול להוליך במסלול סרגלי אל המטרה. בדרך ליעד היעילות אנו עלולים בהםתעפויות המסבכות את תמונת המצב. ד ר גל מצביעה על הסתבכות מבנה שוק המאופיין בכלכלה קטנה. מבנה שוק זה דוחף לאופי ריכוזי חלף תחרות. הריכוזיות בשוק קטן נהנית מהצדקה של יעילות, מתוך הנחה שבדרך זו ניתן יהיה להגיע לרמת ייצור יעילה. לכן עשוי שוק קטן לבכר מבנה המאופיין ברכיבים מונופוליסטיים ולדחות מודל תחרותי. עדיין, אופיו של השוק אינו משנה את היעד הכלכלי. היעד היה ונותר יעילות - בשוק קטן כמו בכלכלה גדולה. יעד זה מחייב לאזן בין היבטים שונים של יעילות ולהביא לפשרה אופטימלית ביניהם, יהא גודלו של השוק אשר יהא. מובן, כי מלאכה זו איננה פשוטה: היבטי היעילות עשויים להימצא בסתירה; ומבני שוק שונים עשויים לתמוך ביעד-משנה אחד אך לסתור יעד משנה אחר. כלכלה קטנה אינה אלא מבנה שוק ייחודי המחייב התמודדות. בעיני, יש בכוחה של התיאוריה הכלכלית לספק מטריה רחבה דיה וארסנל של כלים טובים, המאפשרים לפתור גם את הדילמה של הכלכלה הקטנה. בפרקים הבאים בוחן הספר מצבי שוק שונים: פירמה דומיננטית יחידה, מונופול טבעי ואוליגופול. הפרק השלישי מוקדש לרגולציה של הפירמה הדומיננטית. הפירמה הדומיננטית מהווה אתגר למדיניות של תחרות בכלכלה קטנה, שכן היא מחדדת את הדילמה הבסיסית ששוק קטן מעורר: מצד אחד הדומיננטיות היא תוצר טבעי, מצד אחר עלול כוח שוק משמעותי למנוע מהשוק את היתרונות הטמונים בתהליך התחרותי. על כן עשויה הרגולציה של הפירמה הדומיננטית בכלכלה קטנה לקבל דגשים שונים. תחילה מציג הספר את השאלה בדבר מידת כוח השוק המצדיקה התערבות חיצונית. זוהי שאלת מפתח בדיני הגבלים עסקיים. כוח שוק מוגדר ככוחה של פירמה להעלות מחירים מעל הרף התחרותי לאורך זמן ובאופן משמעותי, מבלי להפסיד מכירות באופן שצפוי להפוך את עליית המחיר לבלתי רווחית. ההגדרה מתייתסת לשוק מוצר נתון. היא מניחה שני שלבים: הראשון הוא הגדרת השוק הרלבנטי, והשני הוא קביעת דרגתו של כוח השוק שיש לפירמה בשוק הנתון. הגדרת שוק מבוססת בעיקרו של דבר על מבחני תחליפיות, בניסיון להעריך באיזו מידה ייטו צרכנים לעבור לצריכת תחליפים בפעילות חדשנית. השאלה השנייה היא מהו מבנה השוק (תחרות-אוליגופול-מונופול) המסוגל להבטיח רמה אופטימלית של פעילות חדשנית. המחקרים התיאורטיים והאמפיריים שנעשו בעניין זה אינם מספקים תשובה חד-משמעית. לי של הפטנט ראו ch Erich Kaufer, The Economics of the Patent System.(1989); Alan S. Gutterman, Innovation and Competition Policy ch. 3 (1997) 426

7 משפטים לד( 2 ) תשס ד Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies במקרה של עליית המחיר, המחברת עומדת על כך שהגדרת שוק המוצר בכלכלה קטנה אינה צריכה להיות שונה מההגדרה המקובלת. עם זאת, היא מדגישה את הצורך לכלול גם ייבוא פוטנציאלי בהגדרת השוק המקומי, כדי למנוע הגזמה בייחוס כוח השוק לפירמה הנבחנת. אשר לדרגת כוח השוק, דיני ההגבלים העסקיים מחפשים אחר כוח שוק משמעותי מבלי לקבוע מידה מדויקת. בעניין זה מקובל להתחשב בשלושה גורמים מצטברים: גמישות הביקוש, גמישות ההיצע ונתח השוק שבידי הפירמה. גמישות הביקוש מציינת את שיעור התחליפיות שבין המוצר הנבחן לבין מוצרים מתחרים. גמישות ההיצע מתיחםת אל יכולתן של פירמות להיכנס ולצאת מהשוק. אולם, מתוך הקושי להעריך במדויק נתונים של גמישות, נוטים בתי המשפט לסמוך באופן עיקרי על הגורם השלישי: נתח השוק. זוהי גישה פרגמטית, המניחה כי קיים קשר חיובי בין נתח שוק לבין כוח שוק. בעניין זה סוקרת המחברת עמדות של שיטות משפט שונות, הנעות על המנעד שבין כ 40% לכ 75% מן השוק. ומה באשר לכלכלה קטנה? דומה כי מבחינה כלכלית אין מקום לשינוי הגדרות. גם בכלכלה קטנה אנו מחפשים אחר כוח להעלאת מחירים באופן משמעותי ולאורך זמן, וגם כאן באים לידי ביטוי שלושת המשתנים האמורים. עם זאת, מציינת המחברת, בצדק, כי הסתמכות על נחח שוק כמרכיב דומיננטי עלולה לעוות את הערכת כוח השוק. הטעם לכך נעוץ בזה שכלכלה קטנה מאופיינת ביתרונות לגודל, היוצרים חסם כניסה. אם השיטה המשפטית אינה נותנת די משקל לחסמי כניסה, יש למצעד להפחית את נתח השוק הנדרש להגדרת המונופול. בדרך זו יבוטאו חסמי הכניסה ולו בדרך עקיפה. מעניין וחשוב הדיון שעורכת המחברת ברגולציה של המונופול כשלעצמו. כידוע, שיטות המשפט חלוקות בשאלה אם יש מקום להתערב במונופול ככזה mere),(monopoly או שמא ההתערבות מוצדקת רק כשמחלווה אל המונופול פרקטיקה של דחיקת מתחרים practice).(exclusionary התערבות ב מונופול ככזה פירושה ניסיץ לשנות את מבנה השוק או להנהיג רגולציה של מחירים בניסיון למנוע תמחור מונופוליסטי. כאשר מדובר בכלכלה קטנה, תרופות מבניות נראות בלתי יעילות. הטעם לכך נעוץ בזה, שרכיבים מבניים הובילו להיווצרותה של פירמה דומיננטית. אם נפצל את הפירמה, יש להניח כי מתחרה אחר ינצל את ההזדמנות להגריל את התפוקה ולהוזיל עלויות ייצור ליחידה, באופן שמבנה השוק הקודם ישוב על כנו. שבירת המונופול בשוק קטן נראית, לכן, כפעולה חסרת תכלית. ומה בדבר רגולציית מחירים? המחברת עומדת על השיטות הנוהגות השונות. הגישה הרווחת בארצות-הברית שוללת פיקוח; שיטות משפט אחרות, ביניהן ישראל, מאפשרות לסמכות שלטונית להתערב בקביעת מחירים על ידי המונופול. האם יש לכך הצדקה? השיטה האמריקנית שואבת מתוך ההנתה, כי השוק הוא המנגנון היעיל ביותר לתקן את עצמו. אם המונופול יעלה מחירים מעבר לרף התחרותי, צפויה כניסה של מתחרים שינסו להנות מהרנטה שמציע השוק. כניסת מהתריס תיצור תחרות עם המונופול, ותגרור את המחיר חזרה אל הרמה התחרותית. התהליך התחרותי נתזה בדרך זו להיות תהליך דינמי ורב שלבי: מצד אחד, המאבק בין מתחרים טומן בחובו זרעים לניצחון 427

8 איריס טורוקר משפטים לד( 2 ) תשס ד (זמני) של פירמה אחת על חשבון רעותיה: בה בעת, היווצרותו של מונופול מזמינה כניסת מתחרים המעוררים את התחרות מחדש. תהליך חיוני זה עלול להיפגם כאשר מדובר בכלכלה קטנה. בכלכלה קטנה, מהסומי הכניסה עלולים להיות גבוהים, נוכח קיומם של יתרונות לגודל. כאשר זה המצב, כניסת מתחרים לא תוכל לשרת מענה הולם כנגד ניסיון מונופוליסטי להעלות מחירים. על רקע זה מעניינים הממצאים המשווים שמציגה המחברת: ארצות-הברית, אירופה וקנדה, הנחשבות ל כלכלות גדולות, אינן מנהיגות רגולציה של המונופול כשלעצמו. לעומתן נהוגה רגולציה כזו באוסטרליה, בניו-זילנד, בישראל, במלטה ובקפריסין - שניתן לאפיינן כ כלכלות קטנות." הפער, אם כן, עשוי להיות מוצדק על רקע ייחודו של השוק הקטן. עם זאת, גם כלכלה קטנה צריכה להתחשב בעלויות הרגולציה: ראשית, קיים חשש כי הרגולציה תיצור תמרק שלילי כלפי יזמות, השקעה ופעילות חדשנית: שנית ולא פחות חשוב, לא ניתן להתעלם מבעיות המידע שמהן סובל השלטון. מידע לא סימטרי בין השלטון לפירמה עלול לעוות את המחיר ולהותיר בידי המונופול רווחים עודפים. שאלה אחרת מתייתסת לפרקטיקות של הפירמה הדומיננטית שמטרתן למנוע תחרות ולדחוק מתחרים. פירמה דומיננטית עשויה לסרב לסחור עם מתחריה או ליצור הסכמי בלעדיות, שמטרתם למנוע גישת מתחרים אל השוק. בעניין פרקטיקות לדחיקת מתחרים מקובלת הגישה הרואה בהן ניצול לרעה של כוח שוק. כאן השאלה המעניינת היא כיצד יש להבחין בין שימוש לגיטימי בכוח שוק לבין ניצולו לרעה abuse).(use or דומה כי בעניין זה צעד בית המשפט בארצות-הברית צעד גדול קדימה, כשאימץ את מבחן הסבירות reason) (rule of כמבחן חולש ועיקרי לניתוח ההתנהגות הנבחנת. המחברת מונה את שני השלבים המקובלים ביישום המבחן: הראשון - האם לפירמה יש כוח דומיננטי בשוק הרלבנטי: השני - אם הפירמה נקטה פרקטיקה שמטרתה להנציח כוח שוק מבלי שיש לכך הצדקה של יעילות עסקית. המבחן מנסה לסנן בין התנהגות שכל עניינה הוא דתיקת מתחרים לבין התנהגות המבוססת על שיקולים מסחריים לגיטימיים. האם בעניין זה עלינו לייחד את הכלכלה הקטנה? המחברת מציעה תשובה חיובית. לשיטתה, בכלכלה קטנה יש להעדיף יעילות ורווחה על פני מאבק תחרותי. יש להבין כי היעדרם של מתחרים עשוי להוות תוצאה יעילה. מתוך כך שואבת המחברת את המסקנה כי התנהגות לדחיקת מתחרים אינה צריכה להיפסל, אם התוצאה של היעדר מתחרים נובעת מחוסר יכולתם להשיג את יתרונות היעילות של המונופול. המחברת מציעה לצמצם את הגינוי כנגד דחיקת מתחרים למקרה שבו הפרקטיקה יוצרת חסמים מלאכותיים. ניחן להסכים להבחנה בין חסמים מלאכותיים לבין חסמים טבעיים, העשויים לאפיין שוק קטן. הבחנה כזו עולה בקנה אחד עם הפער בין מגבלות תחרותיות 13 אמנם, לניתוח על סי אמת-המידה של גודל הכלכלה יש חריגים כגון בריטניה, שחרף היותה כלכלה גדולה מנהיגה פיקוח כלפי המונופול ככזה; ראו הטבלה המופיעה בעמי 91 לספר. 428

9 משפטים לד( 2 ) תשס ד Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies עירומות לבץ מגבלות שהיעילות עומדת לצידן. עם זאת, דומה כי גישת המחברת עלולה להקל עם פירמה דומיננטית הפועלת בכלכלה קטנה, מתוך שהיא מסיטה את המבט מהפרקטיקה הנבחנת (התנהגות לדחיקת מתחרים) אל התוצאה (היעדר מתחרים). אולם, השאלה מה הוביל למצב הנתון (היעדר מתחרים) אינה פשוטה להערכה. יש לשים לב כי דווקא בשוק קטן קיימת חשיבות לשמירה מתמדת על פוטנציאל של כניסת מתחרים, שיוכלו לאיים על המונופול הקיים. גם אם השוק אינו מסוגל לתמוך בפירמות רבות, עשוי מתחרה חדש להחליף את המונופול הקיים באמצעות טכנולוגיה חדשה, שיטת ייצור מוזלת או שירותים משופרים. תחרות על השוק היא בעלת תרומה נכבדה ליעילותו: היא מתפקדת כגורם שיטור ופיקוח כנגד התנהגות המונופול הנוכחי. 14 מדיניות של חחרות צריכה לאפשר למתחרה היעיל ביותר לנצח, גם אם פירוש הדבר זכייה בשוק כולו. זאת ועוד: שוק המקיים בזמן נתון מונופול טבעי עשוי להיפתח לתחרות עם היווצרותה של טכנולוגיה חדשה שלא הייתה קיימת קודם לכן. דומה כי שוק הטלפוניה מהווה דוגמא טובה לכך: האפשרות להשתמש בתשתית הכבלים, למשל, כדי להשיג תקשורת טלפונית, מקימה תחרות עם תשתית בזק ושוללת מונופול טבעי. הבנה זו מחייבת בעיני דווקא להקפיד עם הפירמה הדומיננטית בכלכלה קטנה ולמנוע ממנה פרקטיקות העלולות ליצור או להגביר חסמי כניסה. הפרק הרביעי בספר עוסק במונופול הטבעי ובסוגיית המשאב החיוני. המונופול הטבעי( monopoly (natural הוא בראש ובראשונה מונופול, קרי: פירמה יחידה הנהנית מכוח שוק דומיננטי. אולם, זהו מונופול מיוחד, בהיותו טבעי. הטבעיות שבו נובעת מקיומם של יתרונות לגודל( scale.(economies of פירוש הדבר הוא כי פירמה יחידה מסוגלת לספק את תפוקת השוק בעלויות נמוכות יותר בהשוואה לעלויות שהיו נדרשות לשם כך מקבוצת מתחרים. דוגמאות רווחות למונופול טבעי הן המקרים של שדה תעופה, טרמינל רכבות או תשתית להולכת גז וחשמל. במקרים מסוג זה קיימת תשתית ייצור יקרה. הפקת התפוקה המרבית מתוך התשתית הנתונה צפויה למזער את עלויות הייצור לכל יתידה. התוצאה היא שיהא זה יעיל יותר אם פירמה בודדת תספק את כל התפוקה. בדרך זו נקשר הנושא של המונופול הטבעי לסוגייה של המשאב החיוני facility).(essential במינוח זה הכוונה היא למשאב ייצור ייחודי שאינו ניתן לשכפול מבחינה טכנית, או שלמצער אינו ניתן לשכפול בעלות כלכלית סבירה. גם כאן קיים יתרון בניצול מרבי של המשאב ובמניעת הבזבוז שבשכפול תשתיות. המשאב החיוני ניתן לניתוח כמקרה פרטי של מונופול טבעי, שכן שליטה על משאב חיוני צפויה לתחרות על השוק יש משמעות רבה בכלכלה של מערכות-רשת(כגון מערכות תקשורת ומערכות 14 מחשבים), במיוחד נוכח אפקט הרשת effect),(network המחזק את המעמד של הטכנולוגיה הקיימת ויוצר חסם לכניסת טכנולוגיה חדשה. ראו Richard.A Posner, "Antitrust in the new 429.Economy," 68 Antitrust L. J. 925 (2001)

10 איריס טורוקר משפטים לר( 2 ) תשס ד להפוך את בעל השליטה למונופול. על כן, נכון עשתה המחברת כשבתרה לדון בשתי הסוגיות תחת קורת גג אתת. כלכלה אינה סוגיית המונופול הטבעי נקשרת באופן טבעי אל מבנה שוק המאפיין כלכלה קטנה. קטנה, על פי ההגדרה המוצעת בספר, ניתנת לתיאור כמצב המבטא מונופול טבעי. בשוק קטן צומחים יתרונות לגודל, הנובעים מכך שרמת הביקוש(הקטנה יחסית) מסוגלת לתמוך בריבוי מתחרים. ולהפך הוא הנכון: התפוקה של השוק כולו צפויה להיות מסופקת בעלות הזולה ביותר על ידי פירמה יחידה (או מספר קטן של פירמות). כל תוספת של ספקים צפויה להעלות את רמת עלויות הייצור פר יחידה. על רקע זה, ההסדרה המשפטית של המונופול הטבעי אינה אלא הסדרה משפטית של מאפיין מרכזי בכלכלה קטנה. יש להסכים עם המחברת כי גודלו של השוק אינו צריך לשנות מבחינה איכותית את המדיניות כלפי המונופול הטבעי: עם זאת, מובן כי הדומיננטיות של המונופול הטבעי כמאפיין של הכלכלה הקטנה הופכת את העיסוק בו לעיקרי ולמשמעות,. מהם, אס כן, העקרונות המנחים לטיפול במונופול הטבעי? מובן מאליו כי המונופול הטבעי לא יגונה ככזה( per-se ). אמנם מונופול, באשר הוא מונופול, מביא עמו עלויות חברתיות לא מבוטלות: אולם אם מבנה השוק דוחף להיווצרותו מטעמים של יעילות, יש להכיר בו כרע הכרחי. על פגמי התמחור המונופוליסטי מציעה המחברת להתגבר באמצעות אימוץ הפתרון המסורתי של רגולציית מחירים. פיקוח מחירים כלפי מונופול טבעי הוא מוצדק חרף הבעיות הידועות הכרוכות בו, שכן ההנחה היא כי לכוחות השוק במקרה הזה אין השפעה מרסנת. שאלה מעניינת יותר מתייחסת לסוגיית הסירוב לסחור deal).(refusal to הכלל המשפטי המקובל מקנה למונופול חירות עסקית לעצב את התקשרויותיו, ובתוך כך גם כוח שלילי לסרב לעשות עסקים. אולם, המקרה של המשאב החיוני מציג אתגר מיוחד לכלל הרגיל. במקרה כזה ההנחה היא כי המשאב הוא חיוני לפעילות מתחרים, וכי ללא גישה אליו הס לא יוכלו לפעול. חיוניות המשאב מבוססת על היעדר יכולת מעשית לשכפלו, בין מטעמים טכניים ובין מטעמים הנעוצים בעלויות. טלו לדוגמא המקרים את 1 6 המפורסמים בעניין טרמינל הרכבות ' 5 או בעניין התשתית להולכת חשמל. האם במקרים כאלה רשאי המונופול לייחד את שימושי המשאב לעצמו, או שמא הוא, U. S U.S. v. Terminal R.R. A s s o פסק הדין מאוזכר כספר, בעמ 123, כטקסט שליד הערה 21.. U. S Otter Tail Power Co. v. U S פסק הדין אינו מאוזכר בספר. באותו עניין דובר בחברה ששלטה בתשתית הולכת החשמל באזור גיאוגרפי מסוים. יישובים מסוימים ביקשו לספק לעצמם חשמל, אך לשם כך הם נזקקו לתשתית ההולכה.Otter Taifrw החברה סירבה לאפשר גיסה לתשתית. בית המשפט כפה זאת עליה: נפסק כי הגישה לתשתית ההולכה היא חיונית ליצירת אלטרנטיבה תחרותית להספקת חשמל, ובי אין הצדקה כלכלית ליצירת תשתית נוספת נוכח העלויות הנבוהות שבהן מדובר. 430

11 משפטים לד( 2 ) תשס ד Micha! S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies חייב להעמידו גם לרשות מתחרים? שאלה מטרידה זו העסיקה שיטות משפט שונות ואלה הציעו הסדרים קרובים, בגוונים כאלה או אחרים. המחברת סוקרת את גישת המשפט בארצות-הברית, את מדיניות האיחוד האירופי ואת שיטת המשפט האוסטרלית. בקליפת אגוז: דוקטרינת המשאב החיוני בארצות-הברית מאפשרת לבית המשפט לכפות על המונופול לאפשר גישה למשאב שברשותו בתנאים בלתי-מפלים. בתי המשפט נוהגים להציב בעניין זה חמישה תנאים: (א) שליטה של המונופול על המשאב החיוני; (ב< חוסר יכולחשל המתחרה לשכפלאת המשאב באמצעים סבירים: (ג) סירוב של המונופול לסחור עם המתחרה: (ד) היתכנות השימוש המשותף במשאב: (ה) ולבסוף - למונופול אין סיבה עסקית לגיטימית העשויה להצדיק את הסירוב. אס למשל יכול המונופול להצביע על ניצול מרבי של התפוקה או על שיקולי יעילות התומכים בהתנהגותו, בית המשפטלא יכפה עליו לתת גישה. באיחוד האירופי הגישה היא מרחיבה יותר. אמנם, גם כאן נקודת המוצא נעוצה, לכאורה, בכך שאין על המונופול חובה כללית לסייע לצרכניו או מתחריו. עם זאת, פירמה בעלת כוחשוק דומיננטי אינה יכולה לסרב לסחורללא הצדקה, אם הסירוב מפחית באופן ממשי את רמת התחרות בשוק. המחברת מצביעה עלכך שבניגוד לגישה האמריקנית, בית המשפט האירופי לצדק מכיר במעט מאוד מקרים המצדיקים סירוב. למעשה, גישתו מטילה על המונופול חובה פוזיטיבית למצוא פתרונות לטובת מתחריו. בית המשפט האוסטרלי הלך אף רחוק יותר כשהציג גישה המתמקדת בהשפעת הסירוב על מתחרים ספציפיים. מובן, שכאשר המטרה היא להיטיב עם ניזוקים ספציפיים צפויה רמת כפייה גבוהה יותר. אולם, דומה כי בעניין זה הציג בית המשפט הישראלי את העמדה הקיצונית ביותר. בפרשת דובק" קבע בית הדין להגבלים עסקיים כי מערך שיווק להפצת סיגריות הוא משאב חיוני שעל המונופול (יצרנית הסיגריות דובק) להעמיד לטובת יבואני סיגריות קטנים. בית המשפט הבחין בין יבואנים קטנים ל גדולים וכפה על המונופול לאפשר גישה רק ל קטנים. ייחודה של הגישה שמציג פסק הדין היא בשניים: ראשית, בית המשפט קבע כי חיוניות של משאב עשויה להיות יחסית. אין היא עניין אובייקטיבי העומד בפני עצמו, כי אם נתון העשוי להשתנות על פי זהות השחקנים המעורבים. שנית,בית המשפט הסכים לראות במערך שיווק משום משאב חיוני, חרף העובדה שהמתחרים יכולים להקים מערכי שיווק משל עצמם (וכך גם מצופהמהם בדרךכלל לעשות). בכךמתח בית המשפט בישראל את דוקטרינת המשאב החיוני הרבה מעבר לגבולותיה המוכרים בשיטות משפט אחרות. השאלה החשובה היא, כמובן,מהי המדיניות הראויה לאימוץ כלפי סוגיית המשאב החיוני. יש להסכים עם המחברת, הטוענת כי הרציונל המונח ביסוד הדוקטרינה הוא כלכלי. על כן, יש להעמיד את היער של יעילות כלכלית (גם כאן) כיעד מנחה. זוהי תזכורת מרעננת, משום שהיא מאפשרת לראות - כפי שהמתברת אמנם מציעה - כי 17 מונ 1/93 הממונה על הגבלים עיםקיים נ חכרת דובק(לא פורסם, ). 431

12 איריס סותקר משפטים לדן 2 ) תשס ד מטרת הדוקטרינה אינה להיטיב עם מתחרה ספציפי זה או אחר. גם הפעם, מתחרים ותחרות מהווים אמצעי להשגת היעד אך לא יעד עצמאי. מובן כי המונחים רווחה או יעילות טעונים תרגום משפטי, באופן שיאפשר לישמם על מקרים המובאים לדיון. בעניין זה מציעה המחברת להעזר בכללים שונים כגון אימק הכלל האוסר על מונופול להפלות, התנאת הכפייה בציפייה להוזלת מחירים, כמו גם הימנעות מכפייה אם המשאב כבר מנוצל במלואו. כאן ראוי לדעתי להוסיף עיון במתח הבסיסי שסוגיית המשאב החיוני מעוררת: מצד אחד, קיים חשש כי המשאב החיוני ייצור חסם כניסה אל השוק. גישה אל המשאב מצד מחחרים עשויה לפתח תחרות מצדם, הן ברמת המוצר והן ברמת השירותים. מנגד עלינו להתחשב בשלושה שיקולים סותרים: הראשון - כפיית גישה עלולה ליצור אפקט מקפיא effect) (chilling כלפי יזמות מצד המונופול. כך, למשל, אם הכפייה מתייחסת לקניין רוחני, אנו עלולים להחליש את התמריץ לחדש וליצור. אם הכפייה מבקשת להמשיך םטטוס-קוו של שיתוף פעולה בין המונופול לבין מתחריו - קיים חשש להרתעה מפני כניסה מלכתחילה למצבים של שיתוף פעולה. שיקול שני, חשוב בעיני לא פחות, מתייחס אל המוטיבציה של המתחרים לפתח חלופות תחרותיות עצמאיות. ככל שנגדיר את המשאב החיוני באופן חופשי וגמיש יותר, וככל שנאפשר ביתר קלות גישה לנכסי המונופול, כך גדל החשש להסתמכות יתרה מצד המתחרים על המצב הקיים וליצירת תמריץ שלילי לפתח חלופות ממשיות. לבסוף, אין לשכות את עלויות הרגולציה, ובראשן החשש לטעות שיפוטית הן בצד עצם 18 הכפייה והן בצד תמחור הגישה הכפויה. מסענו בספר מגיע אל פרקו החמישי, המוקדש לתופעת האוליגופול. אוליגופול פירושו מעט מוכרים. שוק אוליגופוליסטי מאופיין במספר קטן של פירמות מתחרות, שאף אחת מהן אינה מחזיקה במעמד דומיננטי משל עצמה. באופן טבעי, מיעוט הפירמות בשוק יוצר תלות הדדית. התנהגות רציונלית של הפירמה בשוק כזה תתחשב 18 המתח הכרוך בסוגיית המשאב החיוני ניתן להדגמה באמצעות התבוננות במקרה של טכנולוגיית הרשת, המבוססת על השתלבות של מוצרים משלימים לכלל מערכת אחת(כנץ שמדובר במערכות מחשב או מערכות תקשורת). התרת גישה של מתחרים למערכת של יצרן פלוני עשויה ליצור סטנדרט טכנולוגי ולאפשר פיתות של תואמים תחרותיים. תאימות לסטנדרט טכנולוגי מאפשרת לצרכן להשוות בין מוצרים מודולריים ולרכוש את המוצר הטוב ביותר במחיר הנמוך ביותר. תאימות מגוונת את אפשרויות הבחירה ומקדמת תחרות בין מוצרים חלופיים. אולם, אם נכפה על המונופול גישה חופשית אל הסטנדרט - אנו עלולים לשלם את המחיר המחכר: ראשית, התמריץ לעסוק במחקר ופיתוח עלול להיחלש. אם בעל הקניץ הרוחני חשוף לכפיית גישה למתחרים, ייתכן שהפעילות החדשנית תשתלם לו פחות. תוצאה שנייה, קשה יותר, לדעתי, מצויה בחשש כי העמדת גישה חופשית לסטנדרט תחליש את המוטיבציה של המתחרים ליצור סטנדרט חדש, חלופי. בדרך זו אנו עלולים לפעול דווקא להנצחת מעמדו של המונופול הקייס. ראו, Langlois Richard.N "Technological Standards, Innovation and Essential Facilities: Toward a," in Dynamic Competition and PublicSchumpeterian Post-Chicago. J e r o m e Ellig ed( ,.Policy: Technology, Innov 432

13 משפטים לז ( 2 ) תשס ד Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies בתגובה הצפויה של יתר הפירמות. שוק אוליגופוליסטי מקים, לכן, תשתית נוחה לתיאום גלוי או סמוי ולהפחתת פעילות תחרותית. גם במקרה זה מסכל מבנה השוק את האפקטיביות של כוחות השוק לפעול כגורם מרסן. גודלו של השוק ושיקולים של יעילות בייצור דוחפים למבנה אוליגופוליסטי ויוצרים אצל הפירמות הפועלות תמריצים חזקים לתיאום. המחברת עומדת על שלוש דרכים הפתוחות בפני פירמות בשוק אוליגופוליםטי לתיאום ביניהן: הסכם גלוי או סמוי: התנהגות מקבילה: התנהגות מקבילה הנתמכת בפרקטיקות להקלת התיאום. הסכם לתיאום התנהגות agreement) (collusive הוא החלטה משותפת של הפירמות על תפוקה, מתירים או תנאי מסחר. הוא מונע מתוך השאיפה של הפירמות לחקות את התנהגות המונופול ולהרים את רווחיהן אל מעבר לרף התחרותי. כדי שההסכם יצליח על הפירמות המתאמות להתגבר על שלושה מכשולים: להגיע להסכם, לעקוב ולפקח על התקיימותו ולענוש פירמות הסוטות מההסכם ומפרות אותו. המחברת מציינת, בצדק, כי תיאום קרטליסטי חשוף לתמריץ של כל פירמה לרמות את הפירמות האחרות. פירמה בודדת שתגדיל במידת-מה את התפוקה ותפחית מחיר(בניגוד להסכם), תוכל לגרוף מכירות על חשבון רעותיה. נקודה זו היא חשובה, משום שהיא מערערת את יציבות הקרטל מיסודו. אם כל פירמה תנהג במרמה כלפי חברותיה, הקרטל צפוי להגיע באופן טבעי לקצו. בהתקיים לחצים פנימיים להתפרקות הקרטל, מהי ההצדקה לרגולציה חיצונית שלו? המחברת מציינת כי בפועל הוכח שהסכמי תיאום בשוק ריכוזי מצליחים להחזיק מעמד לאורך זמן. בעניין זה ראוי בעיני להוסיף את ההיבט התיאורטי, התומך בממצא העובדתי. כוונתי היא לתורת המשחקים theory).(game ענף מתמטי זה מספק תובנות חשובות בדבר התנהגותם הצפויה של שחקנים באירוע רב-משתתפים, הפועלים מתוך תלות הדדית ביניהם. תורת המשחקים מאפשרת ניתות קונפליקטים בין אנושיים, שבהם החלטה רציונלית של פרט אחד נעשית מתוך תלות בהתנהגותו של פרט מעורב אחר. כל פרט (שחקן) מתחשב בתגובתם הצפויה שלשאר השחקנים בעת שהוא עורך את בחירותיו. התלות ההדדית דותפת את השחקנים לפעול בדרך אסטרטגית, שלא בהכרח תשיא את הרוותה המצרפית של השחקנים. מבנהו המיוחד של שוק אוליגופוליסטי - מיעוט של פירמות התלויות זו בזו - מזמין ניתוח על פי תורת המשחקים. בקליפת אגוז: המודל המפורסם של דילמת האסיר dilema) (prisoner's מספק כלי אפקטיבי לחיזוי התנהגות של פירמה בשוק אוליגופוליםטי. 19 דילמת האסיר מדגימה 9 נ ה סיפוד שמאתורי דילמת האסיר עוסק בשני שותפים לשוד שנתפסו ובידם נשק ללא רישיון. כל עצור מוחזק בנפרד, באופן שמונע מהם לתאם את תשובתם. בפני כל עצור עומדות שתי אפשרויות: להודות או להכחיש. בידי המשטרה יש ראיות להרשעה בעבירה הפחותה בחומרתה של החזקת נשק ללא רישיון, אולם היא מודה בפני העצורים בי אץ בידה די ראיות לשם הרשעה בשוד. המשטרה מציעה לכל עצור תנמול בעד הודאה שתפליל את האחר. המשטרה אומרת לכל עצור: אם תודה בביצוע השוד, וגס חברך יודה, תסתפק התביעה בעונש מופחת בגץ השוד(ננית - 433

14 איריס סורוקר משפטים לד( 2 ) תשס ד ניגוד עניינים בין שחקנים. הניגוד נובע מתוך כך שכל שחקן יכול לבחור במהלך העשוי לשפר את מצבו על חשבון רעהו. ניגוד העניינים הטבוע במשחק צפוי להכשיל תיאום: כל שחקן נחשף לפיתוי להפר את ההסכמה שהושגה. התמריץ המניע את האסיר מאפיין גם פירמות הפועלות בקרטל, ומשום כך אין להניח כי הקרטל ימשיך לפעול אך ורק מכות האינרציה. אמנם, פירמה שתגדיל את התפוקה בניגוד להסכם צפויה לקבל מחיר נמוך יותר עבור כל יחידה, אולם הגידול בהיקף המכירות הכולל צפוי לפצותה על ההפסד בגין הפחתת המחיר ליחידה. מכפלת המחיר המוזל בכמות הייצור המוגדלת עשויה להוביל לסך רווחים גבוה מזה שניתן להשיג על פי ההסכם. תוצאה זו מותנית בכך שכל שאר הפירמות ימשיכו לתמחר באופן גבוה, כפי שהוסכם, ורק המפר יתמחר באופן נמוך. באופן כזה תוכל הפירמה המפירה לגרוף נתח שוק על חשבון מתחריה. הנה כי כן, דילמת האסיר מלמדת שהקרטל סובל מדחף פנימי להרס עצמי. ואמנם, המציאות מספקת דוגמאות המאוששות באורח אמפירי את המסקנה הנובעת מהתיאוריה. המקרה של קרטל המחירים משנת 1957 בין היצרניות הגדולות של ציוד 4 שנים). אם לא תודה, וגם חברך לא יודה בביצוע השוד, תוכל התביעה לדרוש רק הטלת עונש בגץ החזקה נשק ללא רישיון(נניח - שנה אחת). אם תודה בשוד, אך חברך יכחיש, תהפוך לעד מדינה ולא יוגש נגדך שום אישום. במקרה כזה צפוי העצור המכחיש לספוג את העונש המרבי בגץ השוד (נניח - 8 שנים). נהוג לתאר את הדילמה באמצעות מטריצה, המרכזת את ההחלטות האפשריות של כל עצור (ה אסטרטניות ) ואת התוצאות הצפויות לנבוע מהן ( פונקציות התמורה ): הכחשת השוד-עצור 2 הודאה בשוד-עצור 2 הכחשת השוד-עצור 8,0 1,1 1 הודאה בשוד-עצור 4,4 0,8 1 מהמטריצה עולה שלכל עצור עדיף להימצא במצב שבו הוא לבדו מודה ואילו האחר מכחיש. במצב כזה, העצור שהודה יצא ללא פגע( 0 שנות מאסר). אולם, הנאתו של העצור שהודה באה על חשבון האחר: העצור שהכחיש צפוי לספוג את מרב הנזק: 8 שנות מאסר. כל עצור משקלל לעצמו מטריצה ומעריך מה תהא התנהגות האחר. כל אחד מהם חושש ביותר מהאפשרות שבה האחר יודה ואילו הוא יכחיש. כל עצור יידחף לכן להודות בביצוע השוד: במקרה כזה, אם האחר יכחיש, הוא יצא פטור לגמרי; ואילו אם גם האחר יודה, הוא יסיים בעונש מופתת (4 במקום 8 שנות מאסר). במצב דברים זה, לכל עצור יש אסטרטגיה דומיננטית אחת - להודות. האסטרטגיה הדומיננטית מובילה את העצורים לנקודת שיווי-משקל - שבה כל אחד מהם זוכה ל- 4 שנות מאסר(משבצת 4). 4, אלא, שזוהי נקודה בעלת איכות נחותה: שני העצורים היו מעדיפים נקודה אחרת על פניה - שבה שניהם מכחישים ומקבלים שנת מאסר אחת כלבד( 1,1 ). מצב של הכחשה משותפת עדיף לשניהם. 434

15 משפטימ לד( 2 ) תשס ד MichaJ S. Gai, Compétition Policy for Smalt Market Economies אלקטרוני בארצות-הברית מהווה דוגמא טובה. באותו עניין דובר בארבע פירמות: ג נרל אלקטריק, ווםטינגהאום, אלים צ למרס ופדרל פםיפיק. החברות תיאמו ביניהן לחלק ווסטינגהאוס את שוק הצרכנים. הבעיה התעוררה כשאחד מהלקוחות הגדולים שכנע את לתת לו הנחה כמתיר. ווסטינגהאום התפתתה לכך ורימתה את שאר חברותיה. תרמית זו נחשפה על ידי ג נרל אלקטריק, שמיהרה להציע הנחה משלה. הדבר הוליד תגובת שרשרת, שבה כל יצרנית מעניקה הנחות ומוזילה מחירים. לבסוף 3 0 קוצץ המחיר בכ 60% מהמחיר המוסכם. בכך, כמובן, בא קצו של אותו קרטל. בנקודה אם כל פירמה צפויה להפר את התיאום, צפוי השוק לחזור למצבו התחרותי. אולם, זו משתלב ההיבט של המשחק החוזר game).(repeated כאשר מתחרים פועלים בשוק זה מול זה, פעילותם בדרך כלל אינה מסתיימת ב סיבוב אחד. האינטראקציה ביניהם היא נמשכת. כל שחקן צריך להתחשב בהשפעה הצפויה של התנהגותו במשחק הראשון על מצבו במשחקי ההמשך. המציאות המסחרית מאופיינת בדרך כלל במפגשים חוזרים שסופם קשה לחיזוי מדויק. מציאות זו מאפשרת להעזר במודלים של משחקים חוזרים לחיזוי מהלכים של מתחרים. משחק חוזר שאין לו סוף ידוע נקרא סופר-משחק ( supergame). 21 שחקן רציונלי המשתתף במשחק כזה צפוי לבחון את יחסי הגומלין בין רווח שיוכל להפיק מהתנהגות בוגדנית במשחק אחד לבין רווחים שיוכל להשיג במשחקים מאוחרים אס ישמור על שיתוף פעולה. כל שחקן מבין שבגידה בסיבוב הראשון צפויה לגרור תגובת שרשרת של בגידות עוקבות מצד חבריו. החברים צפויים להגיב להתנהגות הבוגדנית בהתנהגות דומה, שהרי בסופו של יום אין לאף אחד מהם סיבה טובה לשמור על שיתוף פעולה אם השאר מרמים וגורפים רווחים על חשבון משתפי הפעולה. לכן, התנהגות בוגדנית בסיבוב הראשון חושפת את הבוגד לסיכון של שבירת התיאום. לעומת זאת, כל עוד מצפה השחקן להתנהגות הדדית אוהדת, יש להניח כי הוא ייטה לשתף פעולה - מתוך הנחה שהרווח שיפיק מכך במשחקי ההמשך עולה על רווח הבגידה. בגין כאשר מדובר בקרטל, המתחרה ששוקל לתת הנחות על המחיר המוסכם צריך להתחשב בכך שפעולתו צפויה לגרור אחריה תגובת שרשרת של הוזלות עוקבות מצד שאר חברי הקרטל. עליו להעמיד זה מול זה את רווחיו הצפויים מההוזלה שהוא מציע בעסקה זו או אחרת - כאשר השאר עדיין שומרים על המחיר הקרטליםטי אך צפויים לסגת ממנו בעיסקאות עוקבות - אל מול הרווח שיכול היה לגרוף בעסקה הנוכתית ובעסקאות ההמשך, אם כולם ישמרו על המחיר המוסכם. יש להניח, כי ה עונש הצפוי שבירת התיאום יקזז את הרווח שנקצר מבגידה במשחק מסוים. ככל שכמות המשחקים החוזרים הנצפית היא רבה יותר, כך פותת התמריץ לרמות את הקרטל. ככל ראו,Viscusi, Vernon & Harrington 20 הערה ד לעיל, בעמי ראו Douglas G. Baird, Robert H. Gertner & RandaJ C. Picker, Game Theory and the Xmv 167(1994)

16 איריס סורוקר משפטים לד( 2 ) תשס ד שגדל הרווח שצופן העתיד משיתוף הפעולה הקרטליסטי, כך קטן התמריץ להפר. כך גם להפך: ככל שחייו הצפויים של הקרטל הם קצרים והרווח המיידי הצפוי מהבגידה הוא גדול - כך גדל התמרק להפר. במשחקים חוזרים אינסופיים, כל שחקן צריך לשקלל איזון כין רווחים לטווח קצר לבין רווחים לטווח ארוך. ניסויים אמפיריים הראו כי דבר זה מוביל לאסטרטגיה מועדפת של מידה כנגד מידה - tat ".tit for פירושו של דבר הוא כי השחקן ישתף פעולה כל עוד האחר משתף פעולה ויגיב בבגידה על התנהגות בוגדנית של האחר. להבדיל מדילמת אסיר חד-פעמית, כאן נכנס העתיד לתמונה. בשקלול האינטרסים לטווח הארוך עשוי השחקן להעדיף לשתף פעולה עתה כדי להבטית לעצמו שיתוף פעולה מצד שאר השחקנים בעתיד. על פי אסטרטגיה זו השחקן מתחיל בשיתוף פעולה, ובסיבובים העוקבים פועל כפי שפעל השחקן שמולו. כאן בדיוק נעוץ השוני בין דילמה חד-פעמית לבין דילמה נמשכת: בדילמה חד-פעמית השחקן מעדיף לבגוד: בדילמה נמשכת, לעומת זאת, ההעדפה המקורית היא לשתף פעולה והשחקן רק מגיב על התגרות. השחקן בוחר (או נאלץ) לבגוד אם האחר בגד ובכך יוצר הד להתנהגותו של האחר. שוק אוליגופוליסטי מאופיין במשחקים חוזרים. יישום של דילמת אסיר נמשכת בשוק כזה מוביל למסקנה, שהפירמה צפויה לשמור על המחיר הקרטליסטי כל עוד שאר חברי הקרטל שומרים עליו. הפירמה תפחית מחיר רק כתגובה להפחתת מחיר על ידי אחד המתחרים. פעולה של הפחתת מחיר על ידי היריב צפויה, ברגיל, להעביר אליו לקותות ולגרום לנגיסה בנתח השוק של הפירמה. לכן נדחפת הפירמה להגיב בדרך של הוזלת מחירים משל עצמה, בניסיק להשיב את נתח השוק הנגזל. לאף אחד מהמתחרים אין תמריץ לשמור על המחיר הגבוה ולחזות כיצד מתחריו גונבים את השוק. האם פירושו של דבר הוא שמעתה ואילך התמחור יהא תמיד נמוך? לא בהכרח. מכיון שמדובר באסטרטגיה של תגובה, הרי שהתמחור הנמוך נעשה אך ורק כ עונש בגין ההפרה. אם המפר ישוב אל המסלול המוסכם, יש לצפות כי הפירמה תגיב בהעלאת מחירים מקבילה. בסופו של יום, כל השחקנים מבינים כי אף אחד מהם לא ירוויח ממלחמת מחירים. שיקולים לטווח ארוך עשויים, לכן, להחזיר את המתחרים למסלול הקרטל, אף אם הופר באחד הסיבובים." בשוק אוליגופוליסטי, שיקולים לטווח ארוך מצביעים על העדפת האסטרטגיה של שמירת הקרטל. פירמה הצופה את סוף הקרטל - כגון משום שהיא עומדת לצאת מן 22 הרעיון של מידה כנגד מידה פותח על ידי המלומד רוברט אקסלרוד. כהקשר של ניתוח משפטי ראו ספרם של,Baird, Gertner & Picker הערה 21 לעיל, בעמ עם זאת, מכיוון שמדובר במהלכים של תגובות הדדיות, עלולה להיווצר מעגליות: המפר ירצה לחזור לתמחור גבוה, אך יימנע מכך כדי להעניש את המגיב על תגובתו. הדבר עלול ליצור שרשרת של תגובות שתוביל לשבירת התיאום. 436

17 משפטים לז ל 2 ) תשס ד Michal S. Gai, Compétition Poiicy for Smail Uarket Economies השוק או נוכח מצב של מיתון - היא בעלת תמריץ לרמות. לעומת זאת, ככל שהשחקנים צופים יציבות בחיי הקרטל וסופו אינו מוחשי, כך צפוי לגדול משקל השיקולים לטווח הארוך. על רקע זה יש להניח כי המפר הפוטנציאלי יתנגד לפיתוי הבסיסי לרמות וידבוק בקרטל. מכיון שכל המתחרים הרציונלים חושבים בדרך זו, נוצרת מגמה של נאמנות 2 4 טבעית לקרטל. הבנת התמריצים הפועלים על פירמות בשוק אוליגופוליסטי מסייעת לעצב מדיניות תחרות ראויה. מיעוט הפירמות, התמריץ שלהן לשחף פעולה וקיומם של חסמי כניסה - כל אלה הופכים את האוליגופול לשוק מועד לפורענות הצפוי לסבול מתיאום. יש להסכים את בין עם המחברת, כי תיאום שאינו נהנה מיתרונות פרו-תחרותיים, ראוי לגינוי ככזה. עם זאת, יש להכיר ביתרונות שהשיתוף עשוי להשיג כגון שמדובר במיזם משוחף למחקר ופיתוח או בפעילות ייצור משותפת להוזלת עלויות. במקרים כאלה יש להגדיר תועלות ההסדר לצד עלויותיו ולאזן ביניהם. המלאכה, כמובן, איננה פשוטה. המחברת מציעה להדגיש בכלכלה קטנה את היבטי היעילות הדינמית: שיתוף פעולה פירמות עשוי לפזר את הסיכון הכרוך בפעילות תדשנית ולהוות מנוף למימק ההשקעה הכרוכה בפעילות זו. דילמה מרכזית המתעוררת בשוק אוליגופוליםטי היא הדילמה של התנהגות מקבילה paraiielism).(conscious במינות זה הכוונה היא להתנהגות של מתחרים, המבוססת על הנטייה המאפיינת שוק אוליגופוליםטי לתאם מדיניות עסקית באופן ספונטני וללא צורך בהסכם. התנהגות מקבילה מושגת על ידי כך שכל שחקן מעריך את תגובת השחקנים האחרים ומכלכל את צעדיו בהתאם. בתירתו היא עצמאית, אך מניהה התנהגות מקבילה (עצמאית גם כן) מצד המתהרים. המתברת מציגה את השאלה המתבקשת: האם יש בעניין זה מקום להתערבות חיצונית? שיטות המשפט נרתעות מלהתערב בהתנהגות מקבילה משלושה נימוקים: שיקולי צדק, בעיות תרופתיות והיקף הבעיה. במישור הצדק נטען, כי אין זה הוגן לאסור על פירמה לנהוג באופן רציונלי כפי שמבנה השוק מחייב. במישור התרופות ההנמקה משכנעת יותר, שכן היא מבוססת על היעדר התכלית שבהטלת איסור על התנהגות מקבילה ככזו. לא ניתן - באופן אפקטיבי - לאסור על פירמה להתבונן במחירים שמציעים מתחריה לפני שהיא קובעת את מחיריה שלה. שיקולים אלה נתמכים בהנחה כי בשווקים גדולים הבעיה אינה כה חמורה. ככל שהכלכלה גדולה יותר כך יש לצפות למידה נמוכה יותר של תלות הדדית בין הפירמות, וממילא - לרמה נמוכה יותר של התנהגות מקבילה. המחברת מעירה כי שיקול זה אינו בהכרח תקף כשמדובר בכלכלה קטנה: מיעוט פירמות וחסמי כניסה גבוהים, ראו G. A. Hay, "Oligopoly, Shared Monopoly, and Antitrust Law," in Economic 24 Analysis and Antitrust Law (2d ed., Terry Calvani & John Siegfried eds.,.1988) 437

18 איריס סו מקר משפטים לד{ 2 ) תשס ד המאפיינים את הכלכלה הקטנה, מובילים בהכרת למבנה אוליגופוליסטי ולתלות הדדית בין המתחרים. המחברת מזכירה את האפשרות להתמודד עם התנהגות מקבילה בכלים מבניים: הסרת מחסומי כניסה מלאכותיים ומניעת מיזוגים הצפויים ליצור אוליגופול. מניעת מיזוגים נראית בעייתית, שכן היא מתנגשת עם האפשרות לנצל יתרונות לגודל בכלכלה קטנה דווקא באמצעות מיזוגים. מתאים יותר לקיים פיקוח על פרקטיקות שמטרתן להקל על תיאום בין מתחרים. פרקטיקה אופיינית בהקשר זה היא חילופי מידע בין מתחרים, למשל בדרך של הכרזה מוקדמת על עלייה צפויה של מחירים. כפי שמציינת המחברת, מטרת חילופי המידע היא להקטין את חוסר הוודאות של השחקנים ולאפשר תיאום אפקטיבי ביניהם. בדרך זו נוצר קונצנזוס סביב תנאי מסחר מסוימים, באופן המקדם דבקות של השחקנים בהתנהגות בלתי-תחרותית. מדיניות המפקחת על פרקטיקות מעין אלה(תוך ניסיון להבחין בין פרקטיקות הנתמכות בהצדקה עסקית לבין פרקטיקות שמטרתן הוא תיאום), עשויה להחליש את המוטיבציה לתאם. לבסוף מציגה המחברת פתרון מקורי לבעיית האוליגופול. הפתרון המוצע מבוסם על סובסידיה ממשלתית שתינתן לאחת הפירמות הפועלות באוליגופול( firm a). maverick מטרת התמיכה היא להפחית את מחיר המוצר הנסחר לרמת עלותו השולית. בתמורה לסובסידיה תתחייב הפירמה הנתמכת לשווק את המוצר שלה במחיר עלותו. הםוביםידיה תשלים את הפער בין העלות השולית לבין המחיר שהפירמה גבתה קודם לכן(מחיר האוליגופול). הפחתת המחיר על ידי הפירמה הנתמכת תאלץ את מתחריה, בתגובת שרשרת, להוריד גם את מחיריהם. בדרך זו צפויה סובסידיה לחברה פלונית לגרוף אחריה שינוי בשוק כולו, עד כדי גרירתו לרמת מתירים תחרותית. מודל מעניין זה אינו נקי, בעיני, מקשיים: ראשית (כפי שגם המחברת מודה), סובסידיה ממשלתית מחייבת התערבות ממשלתית ישירה בשוק הנתמך. קביעת שיעור הסוביםידיה כרוכה בהערכה נכונה של העלויות ובקביעת מחירים. מדובר בחישובים ובהערכה המבוססים על מידע שברובו אינו זמין לשלטון. פערי המידע הצפויים בין השלטון לבין הפירמה הנתמכת עלולים לפתוח פירצה לניצול לרעה מצד הפירמה. שנית, מקורה של הסובסידיה הוא בקופה הציבורית. ניתן להניח שעלות הסובסידיה להברה אחת נמוכה ממצרף הפחתות המחיר לצרכן המתקבלות לאורך כל חזית הפירמות הפועלות, אלא שהמשוואה אינה יכולה להסתכם בכך. לא ניתן להתעלם מהעלויות שהסובסידיה עצמה מביאה עמה: סובסידיה אינה אלא מס, הנושא עמו עיוותים חברתיים ידועים (כגון פגיעה בתמריצי עיסוק). מימון מהקופה הציבורית מעורר גם את חוסר הצדק שבפיזור הנטל על הציבור כולו, ללא זיקה בין התשלום לבין צריכת המוצר הנתמך. לבסוף יש להעיר, כי אופיו של הפתרון הוא זמני, אלא אם הממשלה תתמיד בםובסידיה לאורך זמן. מעת שתיפסק הסובסידיה יש לצפות להעלאה שיטתית ומקבילה של המחירים על ידי המתחרים. ספק אם ניתן לסמוך על ה איום בהתערבות ממשלתית כשוט מרסן: מה מונע מהשחקנים ליהנות בינתיים, עד לכניסת הממשלה, ממחירים גבוהים? 438

19 משפטים לז ( 2 ) תשס ד Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies השישי חותם את הספר ועניינו מדיניות כלפי מיזוגים. המחברת פוחחת הפרק ההשפעות הכלכליות של המיזוג, שהבנתן היא תנאי מוקדם לבניית מדיניות בניתוח ראויה. בעניין זה נהוג להבחין בין שלושה סוגי מיזוגים: אופקי, אנכי וקונגלומראטי. האופקי הוא מיזוג בין מתחרים הפועלים על אותה חוליית ייצור. כתוצאה המיזוג מהמיזוג עלול להיווצר מונופול, או שהשוק יהפוך ריכוזי יותר. מיזוג אופקי מעורר מונופוליסטית או להפתתת רמת להתנהגות מהציפייה הנובעים ברורים, חששות התתרותיות בין מתחרים ישירים. המיזוג האנכי עוסק בחיבור בין פירמות הפועלות על ייצור שונים. החשש הוא שאינטגרציה אנכית תעלה את מחיר הכניסה של מקטעי חדשים ובדרך זו תגביר את כוחו המונופוליסטי של הגוף המאוחד. לעומת מתחרים זאת, הקונגלומראט מהווה איחוד בין פירמות הפועלות בשווקים נפרדים ואין ביניהן קשר אופקי או אנכי. כאן החשש הוא להפחתת התחרות הפוטנציאלית, לצד שיקולים חברתיים כלליים כמו ריכוז של כוח כלכלי בידי מעטים. לצד החששות, מיזוג עשוי להביא עמו בשורה של יעילות: הוא מאפשר לפירמות לאחד כוחות ומשאבים. יתרונו בכלכלה קטנה הוא מובהק: הוא מקדם ניצול של יתרונות לגודל ומשיא יעילות בייצור. עימות בין עלויות המיזוג לבין תועלותיו הוא מלאכה מורכבת והדעות לגביה חלוקות. המתברת מזכירה את הכלכלן אוליבר וויליאמסון, שהציע כי די בתועלת קטנה בצד היעילות כדי לקזז את הנזק הצפוי כתוצאה מתמחוד מונופוליסטי. המודל מציע ניתוח פשוט, בעוד שהפרקטיקה מחייבת חישוב מסובך יותר. עם זאת, הוא מאיר את הצורך באיזון בין יתרונות לחסרונות. האם בעניין זה ניתן לסמוך על הצמיחה הטבעית של הפירמה כתחליף למיזוג? המחברת עונה על כך בשלילה. צמיחה טבעית היא איטית ביתם למיזוג ואינה תמיד מאפשרת השגה של מלוא היעילות שהמיזוג מציע. מונה שורה של עקרונות לעיצוב מדיניות מיזוגים בכלכלה קטנה. בראש הספר ובראשונה יש לשים לב כי בכלכלה קטנה - ריבוי מתחרים או קידום העסק הקטן אינם לעמוד כיעדים עצמאיים. עליהם להידחות מפני שיקולים של ניצול יתרונות יכולים לגודל ויעילות בייצור. כן יש להביא בחשבון היבטים של תחרות בינלאומית. מיזוג עשוי לאפשר לחברות מקומיות להתמודד עם ייבוא וכן להגיע לגודל יעיל שיאפשר להן לייצא. שאלה נוספת היא, אם מדיניות מיזוגים צריכה לקדם את רווחת הצרכן welfare) (consumer או את רווחת החברה בכללותה welfare).(total בעוד שרוותת מתמקדת בעודף הצרכן surplus),(consumer הרווחה הכוללת מסתכלת על הצרכן המתקבל מחיבור עודף הצרכן עם עודף היצרן surplus),(producer ללא המצרף מעשי, מיזוג היוצר או מגדיל כוח שוק באופן חלוקתיים. בשיקולים התחשבות צפוי להביא עמו תמחור מונופוליסטי ונגיסה ברווחת הצרכן. חרף זאת, משמעותי - למשל משום החיסכון שהוא מציע הכוללת עשויה לעלות על עלויותיו תועלתו בעלויות ייצור. במקרה כזה, איזו רווחה ראוי להעדיף? התלבטות של המחברת בעניין זה. מצד אחד, שיקולים של כלכלה קטנה ניכרת תומכים במיזוג המסוגל להוזיל עלויות ייצור אף אם כתוצאה מהמיזוג יגברו המאפיינים המונופוליסטיים של השוק. לכך יש להוסיף את היבט התחרות הבינלאומית, התומך אף 439

20 איריס סורוקר משפטים לד{ 2 ) תשס ד היא במדיניות מקילה כלפי מיזוגים. מצד שני, אם הפירמה נשלטת על ידי בעלי מניות זרים, גישה המקדמת רווחה כוללת עשויה להתנגש עם שאיפה לקדם רוותה מקומית. גישה המפלה בין פירמות על פי זהות בעלי המניות עלולה להימצא בעייתית - למצער בהיבט הבינלאומי. משום כך, ייתכן שרצוי להעדיף את רווחת הצרכן שבאופייה היא מקומית. על רקע השיקולים הסותרים מציעה המחברת להעדיף את היבטי הרווחה הכוללת, לצד הותרת פתח לגישה מאזנת, המאפשרת לתת לכל סוג של רווחה משקולות שונים. אולם, גישה מאזנת כזו אינה נותנת פתרון ברור ליעד שאותו ראוי להעדיף. בעניין זה ראוי, לדעתי, לתמוך בגישה הרואה ברווחה המצרפית יעד עליון. ראשית, רווחה מצרפית אינה בהכרח מנוגדת לרווחת הצרכן. כך, למשל, אם המיזוג יאפשר השקעה במתקר ופיתוח, צפוי גם הצרכן ליהנות מתוצרי החידוש. הפגיעה שיסבול כתוצאה מתמחור מונופוליסטי צפויה להתקזז אל מול התועלת הנובעת מפיתוח מוצרים משופרים. שנית, ניתן להבטיח את רווחת הצרכן בגדרם של תנאי המיזוג. במסגרת זו אפשר לחייב את האישיות הממוזגת לשתף את הציבור ב חלק הוגן מרווחי המיזוג. תנאי המיזוג יכולים להוות מסגרת ראויה לפיקוח על מחירים מונופוליסטיים, כמו גם על התנהגות המונופול. בהיבט המעשי, הספר מנתח שתי גישות אפשריות כלפי מיזוג. האחת מדגישה את ערכה המוחלט של התחרות approach).(the absolute value of competition על פי גישה זו יש לפסול כל מיזוג העלול להפחית תחרות, בלי לתת משקל להיבטים של יעילות. הגישה האחרת היא גישה מאזנת, המביאה לכלל ביטוי שיקולים של פגיעה בתחרות מול שיקולים של יעילות. על פי גישה זו, המיזוג ייבחן על פי השפעותיו האנטי-תחרותיות, לצד יתרונות יעילות שהוא מציע. המחברת מציינת, ובצדק, כי גישה המעניקה ערך מוחלט לתחרות אינה מתאימה לכלכלה קטנה. בכלכלה קטנה, פגיעה בתחרות עשויה להיות נסבלת נוכח שיקולים הכרוכים במיצוי יתרונות לגודל ויעילות בייצור. גישה מאזנת היא עדיפה לכלכלה הקטנה, שכן היא מסוגלת לבטא שיקולים של יעילות. בעיני, ראוי להוסיף כי גישה הרואה בתחרות חזות הכל אינה ראויה - גם לא כשמדובר בכלכלה קטנה. ניחוח כלכלי של המיזוג אינו מתמצה במשמעות התחרותית הטמונה בו, אלא בכך שהוא חובק את היבטיה המגוונים של היעילות. יש להכיר בכך, שלעתים נדרשים דווקא רכיבים של מונופול כדי לקדם את יעדי היעילות. כפי שכבר ציינתי קודם לכן, תופעה זו מודגמת במקרה של פטנט שנועד לקדם יעילות דינמית. הכלכלה הקטנה מציגה מקרה דומה, שבו דווקא ריכוזיות צפויה לתרום ליעילות בייצור. במקרים אלה יש להשיב לתחרות את מקומה הטבעי כאמצעי, ולא לראות בה את היעד. הסקירה ההשוואתית שעורכת המחברת מצביעה על כך שבדרך כלל אימצו שיטות המשפט גישה מאזנת, המאפשרת להעריך את המיזוג במבט כולל. פירוש הדבר הוא עימות בין חסרונות אנטי תחרותיים לבין יתרונות של יעילות שהמיזוג עשוי לקדם. בארצות-הברית עברה הגישה כלפי מיזוגים שינוי משמעותי בשנות ה- 80 של המאה שעברה. חלף גישה המקדשת את ערכה המוחלט של התחרות אומצה גישה המכירה 440

21 משפטים לד( 2 ) תשס ד Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies ביתרונות אפשריים של המיזוג. אף אם הוא מביא עמו ריכוזיות גבוהה. המחברת מונה את התנאים שמציגות הרשויות האמריקניות להתחשבות בשיקולי יעילות: היבטי היעילות צריכים להיות ממשיים; המיזוג הוא הכרחי להשגתם ולא קיימת לשם כך דרך אחרת, פוגענית פחות מבחינת התחרות: על היעילות המוצעת להיות גדולה דיה כדי לקזז את הנזק הפוטנציאלי הצפוי מהפגיעה בתתרות; ולבסוף - הרווח הנובע מהמיזוג צריך לעבור לצרכנים. גישה המרוממת שיקולי יעילות אומצה גם בקנדה. שם הכלל הוא, כי במקרה של סתירה בין פגיעה בתחרות לבץ קידום היבטים של יעילות, יש לאפשר את המיזוג. באוסטרליה ובניו-זילנר קיימת גישה דומה. גישה אחרת מציג האיחוד האירופי, הנותן משקל מכריע לדומיננטיות של הגוף הממוזג. כפי שהמחברת מעירה, גישה זו עשויה להיות מוסברת על בסיס הפילוסופיה המיוחדת שביסוד אמנת רומא והשאיפה להשיג איחוד של השוק. הכרה ביעילות כשיקול רלבנטי להערכת המיזוג אינה מסמנת את סוף הדרך. עתה יש לעצב את התנאים הנדרשים לשם הוכחתה. בעניין זה יש להתייחס אל נטל ההוכחה המוטל על הצדדים המתמזגים: למידת הראיה הנדרשת מהם כדי להוכיח יעילות; לקביעת הסטנדרט המנחה (רווחת הצרכן או רווחה כוללת), ולתנאים נוספים כמו הכרחיות המיזוג ודיותו. ככל שהתנאים להוכחת היעילות קשים יותר, כך ייקשה על הצדדים לקבל אישור למיזוג. בעניין זה מציעה המתברת אני מאמין : כלכלה קטנה יכולה ליטול את הסיכון הנובע מריכוזיות משום שאין בה הנחה מוקדמת השוללת ריכוזיות ככזו. הגישה כלפי מיזוגים בכלכלה קטנה צריבה להיות אוהדת, מתוך הנחה כי הם משרתים אינטרס ציבורי. המשכו של הפרק עוסק בנושאים נוספים: מדדי ריכוזיות, היבטים מיוחדים הכרוכים במיזוג קונגלומראטי והיבטים בינלאומיים הנובעים מהאופי הגלובלי המאפיין את המסחר המודרני. בסיכומם של דברים מדגישה המחברת את הצורך להכיר בתפקידה של מדיניות מיזוגים ככלי למניעת ריכוזיות עודפת, אם זו אינה מבוססת על חיסכץ במשאבים. הגענו לסופו של הספר. בהערכה כוללת, זהו בעיני ספר חשוב. הוא מאיר את אופייה של הכלכלה הקטנה ומציג שיקולים רלבנטיים לעיצוב מדיניות של תחרות ראויה. התיזה העיקרית של הספר, כפי שהוא מעיד על עצמו, היא כי גודלה של הכלכלה צריך להשפיע על התוכן של דיני התחרות שהיא מאמצת. כפי שהצגתי בראשית הביקורת, היעילות הכלכלית צריכה להוות גם כאן יעד מנחה ועליון. עם זאת, יש להכיר בכך שאופייה המיוחד של הכלכלה הקטנה מחייב איזון מורכב בין שיקולי היעילות השונים. האיזון כרוך בהבנה כי ריכוזיות עשויה להיות רע הכרחי להשגת יעדים של יעילות בייצור ויעילות דינמית. בעניין זה יש, לכן, להיזהר מאימק אוטומטי של תיאוריות כלכליות המתאימות לכלכלות גדולות. התאמת התיאוריה לגודלו של השוק למעשה יוצרת תיאוריה של כלכלה קטנה. 441

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אי

נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אי נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אינן משקפות בהכרח את עמדת משרדי הממשלה תודות ברצוני להודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד