3/5/2020 גילוי נאות בהתאם לסעיף 16 א)א() 2 ( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה )להלן: "חוק הסדרת העיסוק"

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "3/5/2020 גילוי נאות בהתאם לסעיף 16 א)א() 2 ( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה )להלן: "חוק הסדרת העיסוק""

תמליל

1 // גילוי נאות בהתאם לסעיף א)א() ( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- )להלן: "חוק הסדרת העיסוק"( אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ )"החברה"(, הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה עוסקת, בין היתר, בשירותי שיווק השקעות ושירותי מסחר בניירות ערך ובנגזרים בשווקים בישראל ובחו"ל, בנוסף מעניקה החברה שירותי ברוקראז'. החברה הינה בעלת רישיון שיווק השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק. מובא לידיעת הלקוח כי: החברה הנ"ל עוסקת, בנוסף על שירותי המסחר ושירותי הברוקראז', בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות. "תאגיד קשור" - החברה הינה חברה מקבוצת אקסלנס נשואה ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כשמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ קסם קרנות נאמנות בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס אחזקות בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים: אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ "זיקה לנכסים פיננסים" - החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף. הואיל ו-"שיווק השקעות" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ני"ע או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי" והואיל ולחברה יש זיקה לנכסים פיננסיים )בין היתר כמפורט להלן( קיימת אפשרות שהחברה תעדיף - במסגרת שיווק השקעות - את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהם. מובהר כי בכפוף להוראות החוק, זיקה של החברה לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח. "הסכמי הפצה" - בסעיף להלן מפורטת רשימת קרנות הנאמנות עימם התקשרה החברה בהסכם הפצה )שיווק(. "ניגוד עניינים" - בסעיף להלן מפורטות החברות הקשורות לחברה ו/או אשר ביחס אליהן עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים. רכישת ניירות ערך כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהסכם עם הלקוח. "עשיית שוק" - החברה משמשת כעושה שוק מעת לעת בניירות ערך שונים. בסעיף להלן מפורטת רשימת ניירות הערך כאמור. נכסים פיננסים: קרנות נאמנות: קסם אקסלנס )D( גמישה קסם אקסלנס )D( יופיטר קסם אקסלנס )A( אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח קסם אקסלנס )B( עוקבת תיק בנק דיסקונט קסם אקסלנס )00( אג"ח עד קסם אקסלנס ) A (י - קסם אקסלנס )0B( תיק השקעות ללא מניות קסם אקסלנס )B( עוקבת תיק הבנק הבינלאומי קסם אקסלנס )00( ממשלתי טהור קסם אקסלנס )B( מחלקת קסם אקסלנס )0A()!( בונד משתנה קסם אקסלנס )00()!( שקל עד שנתיים ללא מניות קסם אקסלנס )D( יורו קסם אקסלנס )0B( מודל ללא מניות קסם אקסלנס )0B( )!( קונצרני קסם אקסלנס )0D( אג"ח דולר בינלאומי קסם אקסלנס )C( אנרגיה קסם אקסלנס )A( 0-0 קסם אקסלנס )0A( אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות קסם אקסלנס )00( מדינה - AA ומעלה 0

2 0 0 0 קסם אקסלנס )00( מדינה - AA ומעלה קסם אקסלנס )00( עוקבת מרכיב אג"ח - תיק הבנק הבינלאומי קסם אקסלנס )00( צמוד בינוני קסם אקסלנס ) B (י 0-0 קסם אקסלנס )00( מדינה שקלי - A ומעלה קסם אקלסנס )B( 0-0 תיק עד שנים קסם אקסלנס )0B( אג"ח מדינה חייבת קסם אקסלנס )0A( )!( קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת קסם אקסלנס )0A( עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי קסם אקסלנס )0A( אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח קסם אקסלנס )C( עוקבת תיק בנק דיסקונט קסם אקסלנס )0A()!( נקסוס קסם אקסלנס )B( מניות ישראל קסם אקסלנס )B( מניות קסם אקסלנס )00( כספית לריבית עולה קסם אקסלנס )B( תיק -0 קסם אקסלנס )B( מניות פרימיום קסם אקסלנס )00( מדינה פלטינום קסם אקסלנס )0D( תחליף לפקדון נקוב דולר קסם אקסלנס )00( מק"מ טהור מתגלגל קסם אקסלנס )00( שקלית ממשלתית טהורה קסם אקסלנס )D( מניות US ממוקדת קסם אקסלנס ) B ()!(י 0-0 קסם אקסלנס )D( ארה"ב חייבת קסם אקסלנס )0A( קונצרני A ומעלה קסם אקסלנס )B( יתר קסם אקסלנס )D( מניות עולם קסם אקסלנס )0A( אג"ח מדורגות קסם אקסלנס )0A( תיק שקלי קסם אקסלנס )0A( מדינה צמוד - A ומעלה קסם אקסלנס )D( שכבות מדדי מניות חו"ל קסם אקסלנס )0A( אג"ח בנקים וAA קסם אקסלנס )0A( ממשלתית ללא מניות קסם אקסלנס )D( תיק השקעות גמיש קסם אקסלנס )0A( קונצרני שקלי TOTAL RETURN קסם אקסלנס )0D( אג"ח נקוב בדולר קסם אקסלנס )0D( כספית דולר קסם אקסלנס )D( מניות גלובלי ממוקדת קסם אקסלנס )A( )!( מבחר קונצרני +0% קסם אקסלנס )D( תיק + % - אגד חוץ קסם אקסלנס )0A( שקלית קסם אקסלנס )A( - קסם אקסלנס )A( אג"ח % קסם אקסלנס )B( עוקבת תיק הבנק הבינלאומי קסם אקסלנס )A( מדינה + 0% קסם אקסלנס )B( עוקבת תיק בנק דיסקונט קסם אקסלנס )D( עוקבת תיק בנק דיסקונט אקסלנס קסם )A( מניות ת"א אקסלנס קסם )D( מניות חו"ל אקסלנס קסם )A0( אג"ח ללא מניות קסם אקסלנס )00( עוקבת מרכיב אג"ח- תיק הבנק הבינלאומי קרנות הורייזן, אלומות ואיזמוט: הורייזן ) B (י 0/0 הורייזן )B( אג"ח דינמית קסם אזימוט אג"ח ללא מניות קסם אזימוט 0/0 דיבידנד )B( קסם אזימוט )B( )!( אג"ח חברות קסם אזימוט )A(/ חי דיבידנד קסם אזימוט )B( מניות דיבידנד קסם אזימוט 0-0 קסם אזימוט השקעות )C( פורטה B תיק השקעות עד 0% קסם עוקב תיק בנק דיסק פורטה אג"ח ללא מניות קסם אזימוט תיק מנוהל % קסם אקס אגח מדינות נקוב $ פורטה! B אג"ח פורטה מניות ממוקדת

3 קסם אקס אגח מדורג ללא מניות קסם )B(0/0 קסם אקס מניות חו"ל קסם אג"ח ללא מניות פורטה B מניות ורדן גמישה פורטה B /0 פורטה D השקעות קסם אקס טיפיגו בריאות טנדם D גמישה קסם אקס מדינה ללא מניות קסם אקס חסכון מדינה + 0% קסם אקס טיפיגו טכנולוגיה כרמים 00 צמוד ממשלתי בינוני קסם עוקב תיק בנק דיסק אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות אקסיומה B מניות ת"א קסם C 0/0 פורטה אג"ח חו"ל קסם אקס תיק מנוהל % כרמים A שקלית טנדם B /0 קסם אקס מדדית מדינה מנוהלת 0 0 אקסיומה אג"ח + 0% B קבין D מניות חו"ל קסם אקס סקטורים עולמי קסם אקס מניות TOP IDEAS אלפי בנדק B מניות ישראל קסם אקס 0/0 תיק סולידי אלפי בנדק C /0 מוניטר D גמישה מוניטר - D 0/0 נקובה $ קסם קבין /0 קסם בלוקאי מניות חו"ל טנדם! D אגח גלובלי נקוב $ קסם B מניות ישראל קסם )D( גמישה אלפי בנדק B 0/0 מוניטר! 0D אג"ח עולמי נקובה אלפי בנדק A 0/0 קסם אזימוט שקל מדינה מנוהל טנדם B 0/0 קסם אקס תיק קונצרני עד שנים כרמים! A אגח חברות כרמים 00 צמוד מדד מדורג כרמים A אגח כללי קבין F השקעות - ממונפת 0 0

4 קסם KTFי )D(00 S&P קסם (B( KTF משולבת אגח כללי ישראל )%( ומניות )%( חודשי קסם )A(KTF ת"א 0 קסם )A(KTF ת"א קסם (A( KTF משולבת אגח כללי ישראל )0%( ומניות )0%( חודשי קסם )00(KTF תל בונד קסם )00(KTF תל בונד צמודות יתר קסם )0A(KTF תל בונד מאגר קסם Morningstar Wide Moat Focus (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם KTFי )A( ת"א סקטור-באלאנס קסם DAX 0 (D) KTF קסם S&P Aerospace & Defense (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם Indxx USD Disruptive Technologies (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם Bluestar IOT (B) KTF מנוטרלת דולר קסם MDAX (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם Russell 00 (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם Indxx USD Disruptive Technologies (D) KTF קסם KTF (D) NASDAQ 00 קסם DJ Internet Composite (D) KTF קסם (0D( KTF תל בונד-דולר קסם KTFי )00( תל בונד-צמודות - קסם KTFי )00( תל בונד-צמודות AA-AAA קסם KTFי )00( תל בונד-שקלי AA-AAA קסם S&P 00 Bond Mega 0 Investment Grade - Year (0D) KTF קסם KTFי )00( שקליות ריבית קבועה ממשלתיות -0 שנים קסם Indxx US Sharing Economy (D) KTF קסם )00(KTF תל בונד שקלי- 0 קסם KTF אינדקס Bullet דולר קסם KTF אינדקס Bullet דולר נקובה $ קסם KTF '(D) BlueStar Data Center and Logistics Real Estate קסם 00 KTF (D) S&P נקובה $ קסם KTF)D( Indxx Climate Change Solutions קרנות מחקות: קסם (A( KTF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו קסם STOXX Europe 00 (A) KTF מנוטרלת אירו קסם Bluestar Israel Global Technology (D) KTF קסם )A) KTF משולבת (0%( Nasdaq S&P 00 (0%) חודשי מנוטרלת מט קסם )A(KTF יS&P00 מנוטרלת מט"ח קסם )00(KTF תל בונד תשואות שקל קסם )00(KTF תל בונד ריבית משתנה 0 קסם )0D(KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב קסם )00(KTF תל בונד שקלי קסם )00(KTF צמודות מדד ממשלתיות -0 שנים קסם )00(KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות קסם )00(KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + שנים קסם )00(KTF תל בונד 0 קסם (0A( KTF משולבת אגח כללי ישראל )%( וקונצרני ישראל )%( חוד קסם )00(KTF תל בונד תשואות קסם S&P Financial (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם S&P Industrial (A) KTF מנוטרלת מט"ח 0 קסם KTFי ) A (י DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח קסם KTFי )A(0 Dax מנוטרלת מט"ח קסם S&P Financial (D) KTF קסם S&P Consumer Discretionary (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם KTFי 00)D( STOXX Europe קסם S&P Technology (A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם )00(KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות - שנים קסם )0A(KTF אג"ח ממשלתי כללי קסם )00(KTF מק"מ קסם )00(KTF צמודות מדד ממשלתיות 0 קסם )A(KTF ת"א קסם )00(KTF תל בונד 0 קסם )00(KTF צמודות מדד ממשלתיות - שנים קסם )00(KTF תל בונד צמודות קסם KTFי )A(00 NASDAQ מנוטרלת מט"ח קרנות סל: קסם ETFי )00( שקליות ריבית משתנה ממשלתיות קסם ETFי )00( צמודות מדד ממשלתיות 0- שנים קסם ETFי )00( צמודות מדד ממשלתיות - שנים קסם ETFי )00( שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0- שנים קסם ETFי )00( שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + שנים קסם ETFי )00( שקליות ריבית קבועה ממשלתיות - שנים קסם ETFי )00( צמודות מדד ממשלתיות קסם ETFי )00( מק"מ קסם ETFי )00( שקליות ריבית קבועה ממשלתיות קסם ETFי )00( צמודות מדד ממשלתיות -0 שנים קסם (0A( ETF אג"ח ממשלתי כללי קסם ETFי )00( תל בונד קסם ETFי )00( תל בונד 0 קסם ETFי )00( תל בונד 0 קסם ETFי )00( תל בונד צמודות קסם ETFי )00( תל בונד צמודות-יתר קסם ETFי )00( תל בונד תשואות קסם )00(ETF כשרה תל בונד 0 קסם ETFי )00( תל בונד צמודות-בנקים קסם ETFי )00( תל בונד צמודות - קסם ETFי )00( תל בונד שקלי קסם (0A( ETF תל בונד מאגר קסם ETFי )00( תל בונד ריבית משתנה קסם ETFי )00( תל בונד שקלי - קסם ETFי )00( תל בונד שקלי 0 קסם ETFי )00( תל בונד גלובל קסם ETFר) 00 ( כשרה תל בונד שקלי קסם (A( ETF תל דיב קסם (A( ETF ת"א צמיחה קסם (A( ETF ביטוח מניות והמירים קסם )A) ETF ת"א SME0 קסם (A( ETF ת"א נדל"ן קסם (A( ETF ת"א פיננסים קסם )A) ETF ת"א קסם )A) ETF ת"א 0 קסם (A( ETF ת"א מעלה קסם )A) ETF ת"א קסם )0D(ETF תל בונד-דולר קסם (A( ETF ת"א גלובל בלוטק קסם (A( ETF ת"א בנקים קסם DJ Israel Consumer (A) ETF קסם (A( ETF ת"א נפט וגז קסם )A(רETF כשרה ת"א קסם (A( ETF ת"א ביומד קסם LBMA Gold Price PM USD (D) ETF קסם S&P GSCI (D) ETF קסם S&P Energy (D) ETF קסם iboxx US Liquid High Yield (!)(0D) ETF קסם OMX 0 (D) ETF קסם DJ US Dividend (D) ETF 0

5 קסם NIKKEI (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם EURO STOXX 0 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם LBMA Gold Price PM USD (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם S&P 00 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם NASDAQ 00 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם Bloomberg Brent Crude (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם Hang Seng China (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם DAX 0 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם Russell 00 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם MSCI Emerging Markets (A) ETF מנוטרלת דולר קסם S&P/TSX 0 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם S&P SmallCap 00 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם STOXX Europe 00 (A) ETF מנוטרלת אירו קסם STOXX Europe MID 0 (A) ETF מנוטרלת אירו קסם ETF י) 0 ( חסר ת"א ),.( 0 קסם STOXX Europe 00 Banks (A) ETF מנוטרלת אירו קסם iboxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 00 (0D) ETF קסם S&P 00 (D) ETF קסם Morningstar Wide Moat Focus (D) ETF קסם S&P Consumer Staples (D) ETF קסם MDAX (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם FTSE 0 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם FTSE 00 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם DJ Internet Composite (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם MSCI World (A) ETF מנוטרלת דולר קסם DJ US Dividend (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם EURO STOXX Dividend 0 (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם EURO STOXX Banks (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם S&P 00 Low Volatility High Dividend (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם S&P Health Care (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם NASDAQ Biotechnology (A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם MSCI AC World (A) ETF מנוטרלת דולר קסם ETFי )00( משולבת אגח ממשלתי ישראל )%( וקונצרני ישראל )%( חודשי קסם (A( ETF משולבת אגח ממשלתי ישראל )0%( ומניות ישראל )0%( חודשי קסם (B( ETF משולבת אגח כללי ישראל )%( ומניות )%( חודשי קסם (A( ETF משולבת אגח כללי ישראל )0%( ומניות ישראל )0%( חודשי קסם (A( ETF משולבת אגח כללי ישראל )0%( ומניות )%( חודשי קסם (A( ETF משולבת אגח ממש' )%( קונצרני )0%( ומניות )%( חודשי מנוטרלת מט"ח קסם (A( ETF משולבת אגח ממשלתי ישראל )0%( ומניות חו"ל )%( חודשי מנוטרלת מט"ח קסם ETFי )0A( משולבת ארהב קונצרני )0%(iBoxx 0 שחר )0%( 0- חודשי מנוטרלת מט"ח קסם ETFי )0A()!( משולבת קונצ' )%(iboxx (0%) iboxx HY - חודשי מנוטרלת מט"ח קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate (D) ETF קסם (A( ETF משולבת אגח ממש' )%( קונצרני )0%( ומניות )%( חודשי מנוטרלת מט"ח קסם (A( ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח קסם (A( ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו קסם (A( ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח קסם (A( ETF משולבת מניות סקטורים אירופה STOXX חודשי מנוטרלת אירו קסם (D( ETF משולבת מניות סקטורים ארהב S&P חודשי קסם ETFי )00( חסר תל בונד )0.( קסם (A( ETF ממונפת בחסר ת"א פי חודשי קסם (A( ETF ממונפת ת"א פי חודשי קסם ETFי )00( חסר תל בונד )( 0 קסם )A) ETF חסר ת"א )( קסם )D) ETF ממונפת S&P 00 פי חודשי קסם )D) ETF ממונפת NASDAQ 00 פי חודשי קסם )D) ETF ממונפת DAX 0 פי חודשי קסם (D( ETF ממונפת בחסר S&P 00 פי חודשי קסם (D( ETF ממונפת בחסר NASDAQ 00 פי חודשי קסם (D( ETF ממונפת בחסר DAX 0 פי חודשי קסם ETFי )00( חסר תל בונד תשואות ).( קסם ETFי )00( חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + שנים ).( קסם ETFי )A( חסר ת"א ).(SME0 קסם ETF י) 0 ( חסר ת"א )0( קסם ETF י) 0 ( חסר ת"א בנקים )( קסם ETF י) 00 ( חסר תל בונד גלובל )00( קסם CAC 0 (D) ETF קסם CECE (D) ETF קסם MSCI Spain (D) ETF קסם iboxx US Liquid Investment Grade Top 0 (0D) ETF קסם S&P Homebuilders (D) ETF קסם NIFTY 0 (!) (D) ETF קסם )00(ETF אינדקס Bullet צמוד קסם )00(ETF אינדקס Bullet צמוד קסם )00(ETF אינדקס Bullet שקלי קסם )00(ETF אינדקס Bullet שקלי קסם S&P MidCap 00 (D) ETF קסם NASDAQ 00 (D) ETF קסם EURO STOXX 0 (D) ETF קסם Bloomberg Agriculture (D) ETF קסם STOXX Europe 00 (D) ETF קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (D) ETF קסם MDAX (D) ETF קסם S&P U.S. Treasury Bond - Year (0D) ETF קסם S&P U.S. Treasury Bond - Year (0D) ETF קסם S&P U.S. Treasury Bond -0 Year (0D) ETF קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security - Year (0D) ETF קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security - Year (0D) ETF קסם STOXX Europe 00 Technology (D) ETF קסם STOXX Europe 00 Health Care (D) ETF קסם STOXX Europe 00 Automobiles & Parts (D) ETF קסם S&P Financial (D) ETF קסם S&P Industrial (D) ETF קסם S&P Consumer Discretionary (D) ETF קסם Swiss Market (D) ETF קסם STOXX Europe 00 Banks (D) ETF קסם S&P 00 Low Volatility High Dividend (D) ETF קסם S&P Health Care (D) ETF קסם S&P Technology (D) ETF קסם S&P Pharmaceuticals (D) ETF קסם ISE Clean Edge Water (D) ETF קסם STOXX Europe MID 0 (D) ETF קסם iboxx $ Corps Liquid - Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם iboxx $ Corps Liquid - Years (0D) ETF קסם Bloomberg Brent Crude (D) ETF קסם FTSE 00 (D) ETF קסם Russell 00 (D) ETF קסם Russian Depositary (D) ETF קסם DJ Industrial Average (D) ETF קסם (D( ETF משולבת מניות ארהב חודשי קסם S&P Regional Banks (D) ETF קסם DJ Banks Titans 0 (D) ETF קסם DJ Health Care Titans 0 (D) ETF קסם Cleantech (D) ETF קסם STOXX Global Dividend 00 US (D) ETF קסם S&P/TSX 0 (D) ETF קסם MSCI Singapore (!)(D) ETF קסם IBOVESPA (!)(D) ETF קסם S&P/ASX 0 (D) ETF קסם FTSE China 0 (D) ETF קסם MSCI India (!)(D) ETF קסם KOSPI 0 (!)(D) ETF קסם MSCI Taiwan (!)(D) ETF קסם MSCI World (D) ETF קסם EURO STOXX Dividend 0 (D) ETF קסם DAX 0 (D) ETF קסם iboxx US Liquid Investment Grade Top 0 (0A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם iboxx $ Corps Liquid - Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם MSCI Emerging Markets (D) ETF קסם MSCI AC Far East EX Japan (D) ETF קסם NIKKEI (D) ETF קסם MSCI AC World (D) ETF קסם Bluestar Israel Global Technology (D) ETF

6 קופות גמל וקרנות השתלמות אקסלנס גמל- מ"ה 0 אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד- מ"ה 0 אקסלנס גמולה- מ"ה אקסלנס השתלמות בניהול אישי- מ"ה אקסלנס השתלמות- מ"ה אקסלנס תגמולים בניהול אישי- 0 אקסלנס גמל להשקעה- מ"ה 0 הפניקס גמל בניהול אישי- מ"ה אקסלנס מרכזית לפיצויים- מ"ה 0 הפניקס השתלמות בניהול אישי- מ"ה אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים- קרן פנסיה יסוד עמית- מ"ה הפניקס פנסיה מקיפה- מ"ה הפניקס פנסיה משלימה- מ"ה חברות שיש עמן הסכמי הפצה )שיווק(:. קרנות נאמנות. פסגות קרנות נאמנות בע"מ סיגמא קרנות נאמנות בע"מ. חברות קשורות: הפניקס אחזקות בע"מ קסם קרנות נאמנות בע"מ הפניקס גיוסי הון 0 בע"מ ניירות בהם החברה משמשת כעושה שוק: מס נייר שם הנייר 0 אאורה מניה 00 אבגול 0 אביב מרדכי 0 אברבוך 00 או אר טי 0 אורד אורמת אג"ח אורמת אג"ח 000 אי.אל.די 00 איי סי בי אימקו 0 אינטרגמא 0 איתמר מדיקל 0 אלביט מדיקל טכנולוג'יס אלה פקדונות אגח א לשעבר דולר טריפל אלה פקדונות אגח ב לשעבר דולר טריפל 0 אלומיי שם הנייר כנפיים כרמית להב להב אג"ח ז לודזיה לוזון קבוצה לוזון אגח ט לוזון נדלן (נץ מלונות) לוינסקי לכיש לסיכו מגדלי הים התיכון מגוריט מגוריט אגח מטעי הדר מטעי הדר מיט טק מס נייר

7 אלטשולר שחם אג"ח אליום מדיקל אלמור חשמל אלספק אנדימד אפולו פאוור לשעבר אור סיטי החזקות בזק סדרה בזק סדרה בי ג'י איי - שימור ביטוח ישיר אג"ח יא בירמן בית הזהב בריל ברם ברנד תעשיות גולד ג'י וואן גלוב אקספלוריישן גלילאו טק גניגר ג'נריישן קפיטל דלק תמר דלק תמר דלק תמר הדסית ביו - אייץ.בי.אל וואיטסטון וואן תוכנה ויז'ן סיגמא טכנופלס ונצ'רס יו ניבו (די פארם לשעבר) מיי סייז מן הגורן מצלאוי מרחביה אחזקות ניו הוריזון סולגרין סומוטו סי.אי עדיקה סטייל עשות אשקלון פארמוקן פטרוטקס פי אל טי פי.סי.בי טכנו פנינסולה פריון נטוורקס צירון צמח המרמן צרפתי קמהדע קפיטל פוינט קשרי תעופה רבל רבל אגח ב רוטשטיין רפק שלא"ג שניב תדאה תיגבור 0 0 הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה ו/או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים. רשימה עדכנית של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת: קבוצת הפניקס-אקסלנס*: לאתר הבית של אקסלנס לחץ כאן >>

8 בלנוס לוקס.% הפניקס אחזקות בע"מ אקסלנס השקעות בע"מ 00 % אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ 00 % )"החברה"( *מובהר כי מבנה חברות זה איננו ממצה את חברות הקבוצה.

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

החברה שם היתר עסקה רכישת אג"ח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי

החברה שם היתר עסקה רכישת אגח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיבייס בלאנס אופל אורביט אורבנקורפ קבוצה אורון טכנו אורמת אורן אורשי אזורים אר אר אס אי פתוח

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשייה הפוטוולטאית וקביעת מחיר לקווט"ש סולארי של הטווח הארוך הנגזר מכך

ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשייה הפוטוולטאית וקביעת מחיר לקווטש סולארי של הטווח  הארוך הנגזר מכך 1 ניתוח כלכלי של פעילות חברות הברוקראז' שאינם בנקים בשוק ההון הישראלי ירום אריאב מאיר אמיר מרץ 2102 0 תמצית מנהלים עבודה זו, שנכתבה על פי הזמנת איגוד חברי הבורסה לניירות ערך בת"א שאינם בנקים )חש"בים(,

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בנקאות מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למו

בנקאות מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למו מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למוסדיים בסכנה שאלה של אמון פאנל - על הדרכים להביא את המשקיעים,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE >

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE > יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים אלביט מערכות העלאת המלצה: מחיר המניה לא משקף את שוויה הכלכלי של החברה מועד הפרסום: דוד לוינסון 17.08.11 עדכון מלא תשואת יתר סיכון נמוך נתוני מסחר: בצועי המניה Q2-11

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד