:ךיראת 27/06/ /06/2011 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי עובשה תוינק תוריכמ שרפה ףוסב הרתי עובשה ףוסב הרתי עובשה יפלאב( ש ''ח ) שהי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ":ךיראת 27/06/ /06/2011 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי עובשה תוינק תוריכמ שרפה ףוסב הרתי עובשה ףוסב הרתי עובשה יפלאב( ש ''ח ) שהי"

תמליל

1 :ךיראת 7/06/0 /06/0 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי תוינק תוריכמ שרפה יפלאב( ש ''ח ) רנבא ,97,5,8,88 675,5,606,70 9,,6 8,8 תוכרעמ טיבלא ,8 88,06 0,75 77,788 08,0 7,55 םסא ,5 59,97 5, 7,79,6,09 ןזב ,87,9,557,78 756,75,80,00,86,99 9,96 קזב ,5,0 7,755,90 7,78 7,0,6 0,9,99 88,86 בולג תיזג ,00,5,95,07 78,67 8,588,56 א טנוקסיד ,96,8,8,505 7,786,756,79,80,095, תועקשה טנוקסיד ,709 68,960 7,00 6,860 5,89 5,65 הצובק קלד ,6 9,79 9,00 9,979,85 7,788 םיחודיק קלד ,00,77 76,05 7,856 8,96 87,08 9,57 לארשיל הרבח ,75 7, ,99 97,076 7,07 עבט ,09 0,9 7,576 57,5 7,78 77,8 וקמארשי ,5,768 8,786,5,58,67 5,67,66 5,85,06,87 ליכ ,69,5,68,7 97,007,7,77,5,5 79,859 ימואל ,5,90,065,066 68,,6,75,95,85 78,7 תוחפט יחרזמ ,865,09 88,005,50 5,85,69,608 57,96 ןגא םישתכמ ,75,95,00,79 8,9 88,888,9,07,86 סיינ ,59,60,8 00,979 57,80 0,088 םוקלס ,50 8,67,8 56,80 67,67 6,988 הצובק ילאירזע ,99 0,90,89 98,7 7,7,88 םילעופ ,5,6,58,990 95,708,5,8 5,977,8 99,5 טפנ זפ ,9 6,5,576,968 8,5 9,676 רנטרפ ,69,05 69,567 8,90 0,657,08,88 75,067 וגירפ ,55 9,0,70 95,77,88 9,099 סוארטש ,987,8 6,05 7,68 7,9 8,998 5,,8 לוגבא , ,06 5,97 0,7 57 דוגא ,9 0,60,08 9,95 9,9 6 ההוא תמרוא ,98,8 5, 96,877, פי'ציזיא ,5 5,8,895,5 9,89 5,69 בהז טנרטניא ,068,09,670 6,98,6 ןארותיא ,60 5,87,66 99,,605 הימדה טיבלא ,60,956,85 09,65,8 תרושקת טולא ,70,00 5,56,56 0,958 5,7 לוחכ עובר ןולא ,99 6,86,05 5,6 60,688,66 ץח ינולא ,906 8,08 8, ,585 7,88 תוקזחה וקלא , , הרטקלא , ,9,60 הכירצ הרטקלא ,8,67 95,79 9, לארשי בורלא , ,7,8 ןלדנ בורלא ,,97,97, תומא ,06 8,058 5,80,8 9,068,79 הקירפא ,565,966 6,6,950,68,5,8 55,6 םיסכנ הקירפא ,77,066,99 7,90,57 יטיס טרופרא , , 58, 75,78,89 סנשייקנוימוק יב , ,6,096 גיב , , 550 ימואלניב ,69 7,95 7,7 0,67 8,976,967 לארשי שיטירב ,56,507 9, 90,6,78,97,785 8,75 םי בג ,5 66,0,670 ףלוג ,98 7 8,6 8,96, ןוויג ,066,69 6,,80,869 9,00 תליג ,,665,597 9,9 7,6,7 תינרג ,9 88,6,88 7,79 78 לארשי קלד , ,80 5 בכר קלד ,96 6,78,08,50 8,6 8,76 רסחב תוריכמ םויב םייתסהש רחסמה עובשל רסחב תוריכמ לע ח''וד (ךרע תוריינ תומכב) ת תוינמ ''א 5 :הצובקב ךרעה תוריינ רפסמ ת תוינמ ''א 75

2 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי תוינק תוריכמ שרפה יפלאב( ש ''ח ) סקפיא שד ,5 8 6,777 6,9, טוה ,096,0,0 5,08,9 בושיה תרשכה , ,68 58 תועקשה לארה ,6,60,6 55,007 6,7 תרושקת ללח , ,8,69 ראואט ,790,06 8, 86,8 95,905 6,69,0 6,55 לאוי , ,8 989 רוכ ,5 7,08 5 6,55,997,6 םילשורי תילכלכ ,068,96,8 0,,0,90 9,66 ונכטויב ללכ ,586 0,0,0 8,059 8,57,57 חוטיב יקסע ללכ ,85 50,975,7 8,6,79 תוישעת ללכ ,79 9,57 6,09,66,8 7,66 ןוסרפבייל ,605,807 9,50 5,695 8,00 5,50 הישעת ינבמ ,555,69 5,65,096 55,65,857 חוטיב לדגמ ,66,8 5,6 9,5 75,689,69,7 9,65 סקירטמ ,00,77 7,0,0 0,05,99 סקונאלמ ,090 6,89,06 57,5 6,557 6,06 ןורסילמ ,99,0,5 5 66,90 5,09 םיפונמ ,9 8,959 6,89 0,0 69,6 59 זחה במ הרונמ ,90 8,9,8 55,58,96 ראטסרונ ,0 6, ,80 6,7,68 ן'זיווטנ , ,6,87 הרדח ריינ , ,5,5 ןינבו םיסכנ ,70,7,68, 97 סי'גולונכט סנ ,9 9,78,7 58,89,5 אטפנ ,90 0,8,80 9,9,09 אבצנ ,9 0,858,509 7,9 7,56 5,6 סקלייקס ,69 7,76,0 6,6 5,069,75 ןוגרס ,70,66,9,7 5,,08 קטדנאפ , , יביפ , , תוישעת ןואסלפ , ,79 5 סמפ , , סקינפ ,99 77,5,87 65,68 690,88 7,5 סקילטורפ ,95 5,055 5,055 7,000 9,98 םורטורפ ,56 5, ,0 89,5,9 קטויב רולורפ ,0 9,55 7,97,5,557 5,76.יו.ןא ןדרק ,679,80 7,69,59 0,08,667 ןלדנ עובר , ,6 6 סקילטיר ,808 77,8 96 7,769,06 יול ימר ,66 6,56,55,99 50,75 5,775 ויצר ,09,980,00,556 58,9,8,65,97,85, לסרפוש ,68,959,86,098 6,70,0 יוניבו ןוכיש ,65,8 7,88,957 5,569,80,85, ,67 ן'גובא , ,56,680 ןולרא ביבא ,08 66,08 5 תורבא ,9 76,9 70 רגדא ,7,7 65 םימודא ,9 7,9 7,9 יט.רא.וא ,000, סדוקוידוא ,0 9,6 9,6 50,77, פייש הרטלוא קינורטפוא ריפוא , ,89 86 ןיירוא ,76 5,76 5 תיכרוא ,08,098 9,097,00,07 9 םירוזא ,9 5,865,07 0,79 07,5 799 תוקזחא יבידיא , ,79,59 סנרטיבייא ,55,565,55, לקידמ סקליא ,89 8,89 0 מראפ קטניא ,798 9,798 50,000 00,0 50,000 אמאגרטניא ליימידרקניא ,000,000,000 7 רמתיא ,9,000,000 79,9 5 לע לא ,57,77,57,77, ןוירוולא , , :הצובקב ךרעה תוריינ רפסמ רתי תוינמ

3 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי תוינק תוריכמ שרפה יפלאב( ש ''ח ) ןלדנ הרטקלא ,85 0,797 0,797 6,08,9 ןורלא ,88 6,88,078 ןקירמא לפמא ,57,57,57 0,000 5 טסילנא ,9,9 סא.יד.סא 960.,500,500,500 פורג ןפסא ,666,666,666 6 סנסופא 959.0,85,85 68 םירוגמ הקירפא ,6,67 תוישעת הקירפא לטיוקא ,95,86,86, לא יט סקא ,808 8,796 85,0 56,5,69, 750 דרא ,7,7 0 תוישעת תירא ,00,00,00 תוקזחה וקרא ,96 690,96 98 םיסכנ םורטשא , , 70 ןוליבב ,757 5,88 5,88 69,605 9 טקטנוק יב ש , 776, 80 ןיילויב 058.0,0,0,0 לסויב לסנקויב , 0, רישי חוטיב ,86 99, סןמריב ,000 55, סקינפולב ,000,000,000 8 ןינב ,909,088,088 90,8 75 ייווסניירב , ,50 שלטיפק ונו'ג ,86,86 6 תועבג ,509,,00,000,800,000,09,,85 דלוג ,97,97 86 רבילוג ,5 0,5 0,5 00,000 6 רגינג הארוד ,658,658,658 הינב ירוד הצובק ירוד ,,, לקידמ יד היגרנא קלד ,9,75, ןלדנ קלד ,5 65,98 0,000 5,98 606,57 85 אתלד , ,00 66 ירמד ,7,7 59 בכר ןד ,8 9,8 78 אכ לאנד 0.0 9,977 9,977 סוביס הינד ,59 5,80 לארשי היסקד ויב תיסדה ,9 0,70 9,000 8,70,859 9 תונמדזה 99. 5,768,6 00,000 00,000 5,568,6, היגרנא הרשכה ,000 50,000 6 טלמה ,009, דמדיוו ,9 90,9 7 ןלדנ ןונידרו חרז ,9,9,9 5 סבח ,9,06,06 6, קט ןליח ,69 7,69,05 לנח ,7,88,88 8,570,6 לטיפק רוגאט ,000, ,5 5 סקינורטינוי ,85 6,90,55,5 0, 68 לאשי חותיפ ןהכ , ,6 59 המרפויב טייפ ןכ ,9,9,9 תירפכ ,6 6,6 598 תוקזחא למרכ דגיל ,560, ןוה יקוש רדיל ץלח תודיפל ,99 690,88 690,88,0,8 98 קי'גמ ,6 56 7,000 6,5 9,007,9 הקינכטדמ 50.0,708, ןיעידומ ,068,89 8, 8, 8,568,89,7 הקיטובור רוזמ ,99 8,99 סקינורטימ ,69 7,69 9 םורניימ ,7 9,000 9,000 77,7

4 ךרע ריינ םש 'סמ ע"ינ ךרע ריינ רעש תליחתב הרתי תוינק תוריכמ שרפה יפלאב( ש ''ח ) ןייל ינימ ,8 7,8 0 קידמורקימ 0 78.,55,55,55 טנורקימ , 85, 557 םירושימ , ,700 9 תורבעמ ,67 5,67 6 ןותרמ ,76 5,76 9 עבט יבאשמ ,8 6,8 6,8 8 הבונ ,86 6,700,959,7 9,5,9 תוקזחא וטנ ,899 5,899,08 הדנילמ וטנ ס ,7,7 67 ןסינ ,055 89, שופיח אטפנ ,858 8,858 9 פורג לאנתנ ,086 6,086 5 טימאס ,000 5,000,07 סנייפאס ,55 5,55 65 םוקיליס , ,98,0 לאניס ,9,9 קטנאפס ,999 98, סקינורטקפס ,,59,59, פוקס , , בדליע ,00 05,00 9 דב לע , ,9 6 תוקזחה הילמע תרושקת יננע ,577 69, תוכרעמ הלומרופ ,098 5,000,855 0,95,78 תיקתיפ נ ןמדלפ , םטסירולפ ,09,500 65,980,80 5,889,6 םרלפ ,9 6,9 6,9 ןוזנדירפ ,075 6,075 5 קטרוירפ קוויש םיצ ,999 7, ןמרמה חמצ ,5,5 80 וקניווק ,60,750,750 0,85 0 טנלפלוק ,80 7,80 7,80 7 ןגויפמוק , 0 6,000 5,796 6,07,8 םורלק , ,55 95 עדהמק ,86 5,9,5,690 98,6,85 קטמק ,5 96,06, 7,96 55 תוקזחא ןמק תועקשה ריצק ,68,68,68 לארשי ןדרק ,00 86,00 5 רורק ,059 0, וקלאר 907.0,7,7 85 דבר ליהדר ,607,756,756 9,6 67 ן'זיודר ,0 55,750,595 7,66,90 ןייטשטור ,0, טיר ,00,99,99 9,007,908 קפר , ,9 99 גאלש הקיטפוא רימש ,700, סגנידלוה ןארידת ,8 85,8,0 רובגית ןוה רימת ,95 69,95 הזועת ,55,577,577 6,968 זופת ,000 0,000 0, ,75 השיכרל תויצפואו תויצפוא יבתכ פא בק קלד תוינמה קושב םירחסנש םידדמ ירצומ את ב סקדניא ,67 88,67 97 את וט סקדניא ,000 50,000,5 הסאבד ג דדמ גספ מסםסק לפכןלדנ :הצובקב ךרעה תוריינ רפסמ :הצובקב ךרעה תוריינ רפסמ

5 ח'' שם נייר ערך מס' ני"ע שער נייר ערך יתרה בתחילת קניות מכירות הפרש )באלפי ש ),7,09 6,975 97,999 6, 99,0,858 86,758 58,96,89 68,68 68,08 85,998 89,50 90,897,87 558, 5,89 9,9 88, 6,985 89,576 7,6 7,76 7,9 9,968 98,898 89,79 5,59 77,9 50,867 6,09 88,65 7,59,668,7,7 7,779,08, ,8,905 7, ,9 8,5,798, ,957,68 680,66 98,55 5,87 56,500 97,998,700 09,888,5 5,5,85,99,07 590,,685 97,9,908 79,9,6 65,58,98 0,7,0 86,98, 89,75,0 5,97,077,68,56 50,555,79 85,6,,6,786 66,77,975 60,5,67 8,78,57 6,95,9 5,0,68 59,779,959 9,8,90 955,098,80 89,5,85 5,99,580 69,0,9,78,70 55,58,567 79,99,00,67,88,670,675 7,96,9,8,,8 9,5,7 80,000 5,597,67,,708 7,67,88 6,859 5,,,65 8,9,600,000 7,8,880,707,50 50,976 9,87,59,6,8 568,89,0,850 58,505,85,78,0 8,98,700 9,95, 58,907,75,7,8 8,59,078,05,9,56,596,69,598,,08,000,000 00,55,57,06,8,900,000,90,89,0,78 8,9,05 69,889,776,7,06 86,56,7 66,95,9 7,65,09 5,56,090 57,8 65,85,99 69,00,7,88 5,,658 75,76,79 5,06,5 5,088,7 50,500 7,99 9,5,79,05 7,96 5,567,,8,99,0,59 87,778,90,865,58,58 6,859,67,59,6,60,800,6 6,06 6,86 7,87 60,0 05,00 6,87,85 07,98,700 6,089,70,,5,5,86 57,,506 5,80,000 7,,9 66,,76,97,7 7,000,000 6,560,679,8,56 8,6,75 9,,87 05,05,909 6,00,985 56,90,86 87,790,5 9,898,89 56,976,000 58,90 5,9,8 56,,778 5,7,0 6,90,650 7,597 09,85 5,9,7 0,000 7,96,,8,789,,60,065,58,58 6,859 90,97,6,60 6,06 85, ,000,000 6,0,86 7,00,0,67,667 66,05,58 58,85,9,085,698 5,65,8 8,7,75 0,000,000 00,55,57 9,867,5 8,56 6,59,66 60,55,599 8,9,05 5,6, 77,8,08,58,58 0,85,9 57,5,98,9,90 6,0 8,85, 55,95,775 0,59,6 9,86,99 75,78,976 5,65,98 7,00, ,500 77,99 9,5,79,05 5, ,00,59 87,778,070,90,59,888,800,6 6,86 9,78 60,0 05,00 6,87,85 5,87 56,500 5,800,000 9,8,665 9,5,596 6,66,89 599,05,76 0,0,057 76,566,50,089,86,67,9 99,98, 90,08,595 58,80,90 0,78,56 57,60,7 506,8,97 79,575,99 96,88,99 0,769,0 70,985,079 98,09,60 9,85,79 06,,869 9,999,708,0,9,7 89,5,85 59,6,9,895,68 7,85,099 08,990,00 5,080,76 50,500,9,87,700,000,79,05,5,88 7,50, 8,59 5,885,5 6,,57 5,69,6 00,000 5,,060, 8,9,600,000 5,80,50,507,86 86,870 6,86 9,85,0,09,97 77,9,7,7 58,505 6,970,78, קסםסמ תא תכליתסל ב תא 5 מספר ניירות הערך בקבוצה: 905 גילון חדש גליל גליל גליל גליל גליל גליל גליל גליל ממשל משתנה ממשל משתנה ממשל צמודה ממשל צמודה ממשל צמודה ממשל צמודה ממשל צמודה ממשל צמודה ממשל שקלית ממשל שקלית 00 7 ממשל שקלית ממשל שקלית ממשל שקלית ממשל שקלית ממשל שקלית 0 09 ממשל שקלית ממשל שקלית ממשל שקלית שחר שחר שחר 68 מספר ניירות הערך בקבוצה: אג''ח ממשלתי אג''ח קונצרני אבגול אגוד הנפק אגח ד אדגר אגח ו אדריאל אגח ב אולימפיה אורתם סהר אגח ד אזורים אידיבי אגח 7 אידיבי אחז אגחד אידיבי אחז אגחה אידיבי פת אגח ז אידיבי פת אגח ט אידיבי פת אגח י אינטרנט זהבאגחג אלביט הד אלביט הד אגח ד אלביט הד אגח ה אלביט הד אגח ו אלביט הד אגח ז אלוני חץ אגח ו אלקטרה נדלןאגחא אלקטרה נדלןאגחג אלרוב ישרא אגחז אמות אמות אפריקה מג אפריקה נכס אגחג אשדר ב.יאיר אגח 5 בזן

6 ח'' שם נייר ערך מס' ני"ע שער נייר ערך יתרה בתחילת קניות מכירות הפרש )באלפי ש ) 6,806,857,5,,80 7 5,86 5,90 5,5 5 0,50,5 5 7,,99 9,57 0,9 8,880,557, 6,88 0, 5,,0, 5, ,67,80,8,99 6, ,868 7,98 5 8,97,9 89 9,6 0,705 9,88 7,980,675 85, , , ,09 6 9,80,,898,806, ,8,5,605 9,69,895 60,765 5,8,8 0,000,5,0,5,558 7,78,8,80 8,6, ,000 7,05,560,6,556 7,9,65 8,656,0 7,9,08,90,55,75,87 6,686,900 7,57,65,97,5,968,8,06,85,000,7 00,000 6,0,6,05,9,95 9,695,8,76,,59,86 76,500 9,587 0,75,50,678,855,00,000,7,89,9,97, 77,000 7,55,89 8,68,766 7,679, 7,75,85,76,0 6,60, 9,08 50,000,7,7,5,9,6 655,68 5,95,88 50,000 5,7,007 90,,7,0 99,5 6,500 97,76,977 0,000 8,005,978,960 50,9,586,08,7,666,55 6,08, 56,5 9,8,586,55 679,76 6,000 99,7 5,000 8,98 9,00 9,85 0,,589,09 57,7 65,790 80,9,7,95 0,000,80,560,0,000 6,7,97,678 6, 5,9,000 0,6 05,00 66,767 77,000 59,59 56,07,90,750 8,969,6 9,7 86,000, ,50,98,87,980 9,96,89,8,6,070 8,598 6,7,080,977 0,000 85,509 5,99 0,98 50, ,000 66,060,59,97 775,056 6,000 99,7 8,00 9,905,06,78,666,079,79 66,08 0, ,7 76,500,000 6,686,97, ,768,000 8,59 77,000 50,000,9,57 8,656 67,58,95, 55,070 70,5,,7 90,0,7,0 5,98 858,580 97,76,50,,95 50,9 6,88,088,7,666,55 50,98, 5,57 9,8 6,6 95,9 0,00 768,8 668,78 9,85 7,00,90,70 57,7 65,790 80,9,0,60,598,8 0,5 5,000 6, 795,087 0,6 05,00 650,6 579,59 56, ,5,80 9,7 86,000,000,8,058 65,59,090 9,96,89,77 60,65,5,,806,688,008,05,8,80 0,0,95 899,9 5,86,6,70,07 5,,58 7,78 50,9,056,87 0,00,7,,55 6,7,5,65,770 7,686,7 9,8 5,069,575 6,8,6,897,55 8,65 6,5,900 7,890,0,55,,6,98,,9,,685 00,000 57,7 70,8,6,05,87,858 0,8,,, 6,5,86 0,5 88,587,70,5 6,,090, 0,6 57,7,59,06,97, 8,05,08 56,07 7,58,06 6,68,768 8,8,5,578,0,000 6,90,66 9,08 50,000,7,7,5 7,6,70 5,88 9,96 9,05,0 50,000,7, בזן אגח ב בזן בזק אגח 5 בי קומיונק אגחב בינל הנפק התח ה בינל הנפק התח ז בינל הנפק התח כ בראק אן וי אגחא בריטיש ישר אגחג גב ים אגח ה גב ים אגח ו גדות ביוכמ אגחי גזית גלוב גזית גלוב אגח ד גזית גלוב אגח ה גזית גלוב אגח ו גזית גלוב אגח ט גזית גלוב אגח י גלילה הפקד אגחא דיסק השק אגח ד דיסק השק אגח ו דיסק השק אגח ח דיסק השק אגח ט דיסק התח נד י דיסקונט מנ הת ב דיסקונט מנ הת ד דיסקונט מנ הת ה דיסקונט מנ הת ז דיסקונט מנ הת ח דיסקונט שה א דלק אנרגיה אגחה דלק ישראל דלק קב אגח טו דלק קב אגח טז דלק קב אגח יג דלק קב אגח יד דלק קב אגח יח דלק קב אגח יט דלק קב אגח כב דלק קב אגח כג דן רכב אגח ה דקסה יש הנ אגחד דקסה יש הנ אגחה דקסה יש הנ אגחז דרבן אג ג דרבן אגח ד הוט הוט אגח ב הכשרת ישוב אג הראל הנפק הראל הנפק חברה לישראלאגח 6 חברה לישראלאגח 7 חברה לישראלאגח 8 חברה לישראלאגח 9 חג'ג' חשמל ירושליםהנ אגחיד ירושליםהנפ אגחז ירושליםהנפ אגחח אגח ה ישרס אגח ח כור אגח ט כור אגח י כור כיל אגח ב כיל אגח ד כיל כלכלית ים אגח ו

7 ח'' שם נייר ערך מס' ני"ע שער נייר ערך יתרה בתחילת קניות מכירות הפרש )באלפי ש ),79 0,9,87,5 98 8,7 6,565 7,09 9,6,86,70,68 9,8 8,57,70 08,95 6,865,76 0,685,8,85 8 8,8 0,785 5,07,5 67,,59,089 86,,65,66 8,77, , ,80,99 5 8,86 6,85 7,888,55,755,7,00,9,0 7,79 7,560 9,9,68,67 0,9 57,6 8,058 9,0,778,55 8,70,85,8,96,000, ,000 8,580,590,000,8,58,86,9 7,5,,09, 9,7,770 7,60,77 8,67,887 7,00,080 9,89,88 06,00,60 6,5,58,000 56,565 0,6,079,06,90 9,05,00 8,6,80,605 6,,88,995,868,, 0,85 9,78,79,90,900,708,95 79,5,0,97,,665,59,68 6,80,86,58,5 5,759 9,788,75, ,000 90,000 5,,76,96,0 5,00,5,76 5,0,0 7,57,75,96,667,79,699 0,08,,00,000,88,98,569,867 7,68,876 7,5,556 8,80,578 00,00,096,0,860,000,59,786,75,6 6,55,7 0,987,85,86,66,777 5,875,85 5,8 9,9,6,56,000 58,79 768,078 7,8,698 8,98,78,87 9, 75,9 9,79 0,60 5,909,9 8,80 50,079,6,578 0,88,89, 00,000 56,6 5,75,7 5,5 8,8,706,0,,589,0,8,005 79,5 88,9 0,000 5,576,79,98 9,567 55,755 00,000 0,88 90,000,95,67,8,8 78,98,5,60,000 7, 00,000 0,08 8,008 7,796,767,878 7,78 7,09,0,960 68,58,7,000,50,8 669,66 898,77 5,79 9, 9,9,6,56,000 76,9 00,000 7,8,698 5,50 86,805,056,68,09,87 679,59 8,986,8 9,5 00,000 5,0 56,700 7,57 60,07,7,0,000,,589,,85 79,5 5,576,79 7,000 00,000 75,000 90,000,56,6,069,697,5 00,000 0,08,5,606,767,878 7,78 50,000,600,000,990,86,05 98,77 0,987,05,0,98,908 5,875,85 5,8,000, , ,078 5,59,05,9,000,89,57,9 9,79 8,909,076,9 68,6 50,079,77,808 0,88,905,8 00, , 77, 5,5 8,8,958 8,70,005 88,9 0,000 88,98 9,567 55,755,7 0,89,8,8 8,79,60,000 7, 88,5 876,0 79,09,0,960,8,58,7,000 69,70 80,687 50,000 50,000 6,60,96 0,7,59 8,687,8,5,8 855,78 7,8,,06,097,6,07 0,7,7,70, 0,806,57 8,57,98 7,9,955 7,0,87 9,79,7 00,90,7 6,78,88,000 06,6,66,657,7,09,89, 8,6 00,000,65, 6,58,,77,696,67,677 60,668 7,078,677,570, 506,0,005,00,0,7,665,59,68,6,9,7,7 55,6 05,5 975,000 5,7,7,759 6,,88 5,00,756,58,79,85 8,877,75,650,000,9,699,,00,000,690,956,0,66 5,9,998 7,5,078 9,,67,,000,7,78,97,000,,0 5,5,08 5,655, כלכלית ים אגח ז כלל תעש אגח טו כלל תעש אגח יג כלל תעש אגח יד כללביט כללביט כללביט כנפיים אגח ו אגח ד כרמל אל לאומי מימון 76 לאומי שה נד 00 לאומימי שהנד 00 לאומימימון הת ז לאומימימון הת ח לאומימימון הת ט לאומימימון הת י לאומימימוןהתח ג לאומיממון הת יב לאומיממון הת יג מבט מטח דולר א מבני תעש אגח ח מבני תעש אגח ט מבני תעש אגח י מבני תעש אגח יא מבני תעש אגח יג הת 7 הת 0 הת מזרח טפחות שה א מירלנד מישורים אגח ב מכתשים אגן אגחב מכתשים אגן אגחג מכתשים אגן אגחד מליסרון אגח ד מליסרון אגח ה מנורה מב מצלאוי אגח ב נייר חדרה אגח נייר חדרה אגח נייר חדרה אגח 5 נכסים ובנ אגח ד נכסים ובנ אגח ה נתנאל גרופ אגחג סלקום סלקום סלקום אגח ב אגח ד אגח ה סקיילקס סקיילקס אגח ו סקיילקס אגח ח פועל הנ שה נד פועלים הנ אגח 6 פועלים הנ אגח 7 פועלים הנ אגח 8 פועלים הנ אגח 9 פועלים הנ הת יא פועלים הנ הת יב פועלים הנ הת יג פועלים הנ הת יד פועלים הנפ הת ד פועלים הנפ הת ח פועלים הנפ הת ט פועלים הנפ הת י

8 ח'' שם נייר ערך מס' ני"ע שער נייר ערך יתרה בתחילת קניות מכירות הפרש )באלפי ש ),706 8,905 6,8 50 9,6,96 57,86,6,079 7,56,9,957 8, ,6 8, ,90,69,67,,060,66,808,5 5,05 8 7,9 5,8 55,97 56,0 00,77 8,0,77,9,75,500 5,96 08,8,7,560,08,608,50,9, 85,669 6,67,6,856 96,9 9,7 0,58,55,07,9 90,000 6,66 5,696,98 5,0,709 77,70,799,985,855,00 7, 0,769 7, 0,00,56,56,56,78, 768,75,000,000,,887 5,55,887 6,79,887 0,75,09 87,68 55,69 6,960,7 8,0 8,0,77, 7,79,77,5 8,76,0,0,000,000,000 57,7 57,7 57,7 0,78 0,78 0,78 06,68,689 7,989,8 56,8 6,779,56 6,,67,678,690,000,6,95 8,,55 5,87 7,89 9,96,6,579 00,000,65,60 75,960 8,5,58 7,5,95,668,7 5,000,95,90 50,00 86,000,95,000,96,59, 5,65,908 58,68,50 7, 57,99,7,79,79 0,67,65,660,9,60,9 5,05,6,607,06 0,000 7,68,709 66,76,,,5,0 9,60,78 9,8,67,65,000 5,,55 8,5,7 8,,60 09,9,6,5,7 סה''כ שווי כספי של מכירות בחסר: 70,96,8,565,07,9 90,000 5,688,,855,00 76,000 0,00,8,7,000 66,90,65, ,000,689 65,06,56 99,0 8,66,7 7,89 5,579 75,960 8,8,08 5,000 50,00 98, 7,,77,06 66,76, 9,69 70,87 96,505,000 5,09,9,5,66 90,000 6,66,07,69 7,655,85 76,000 0,00,0,70 7,678,000 0,87,65 6,5,87,0,650 6,56,0 06,68,689 8,55,66,56 6,09,89,000,50,70 7,89 9,88,0,9,0 5,687,09 5,000,698,9 86,000,95,000,96 9,06 5,65,908 65,868,50 56,887,858 99,807, 8,6,70,,50,,9,76,65,000,96,7 09,9,6 6,5, פועלים הנפק 909 פועלים הנפק פועלים הנפק פועלים ש"ה נד א פז נפט 0006 אגח ב פז נפט 07 פז נפט פטרוכימים פטרוכימים אגח ד פטרוכימים אגח ו 0995 פלאזה סנט 0950 פלאזה סנט אגח ב אגח פניקס 90 אגח ב פרטנר 887 פרטנר 885 אגח ד פרטנר 88 אגח ה פרטנר 506 צנור המזהת אגח קציר 700 אגח קרגל 0 קרדן אןוי אגח ב רבוע נדלן אגח ב 9999 רבוע נדלן אגח ד 7770 אגח ב שופרסל שטראוס 7600 אגח ב שטראוס שטראוס 07 שכון ובי אגח 5500 שכון ובי אגח 790 שכון ובי אגח 0755 שלמה נדלן 5997 תעש אוירית אגחב מספר ניירות הערך בקבוצה: מוצרי מדדים שנסחרים בשוק האג"ח מבטמדד נא מקמ 0978 מיטב א שקל 665 קסםסמ פד תאמקמ 095 תכלמר יד בונד 0 מספר ניירות הערך בקבוצה: מק"מ מ.ק.מ 0 מ.ק.מ מ.ק.מ מ.ק.מ מ.ק.מ מ.ק.מ 5 מ.ק.מ מ.ק.מ 5 מ.ק.מ 7 מ.ק.מ 8 מ.ק.מ 9 מספר ניירות הערך בקבוצה: סה''כ מס' ני''ע:

החברה שם היתר עסקה רכישת אג"ח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי

החברה שם היתר עסקה רכישת אגח מניות קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיביי קניית אאורה אבגול ארלון אביב בניה אביב אברות הנפקות אגוד השקעות אדגר אדמה אדרי-אל אנרגיה או.פי.סי רי אול- אופטיבייס בלאנס אופל אורביט אורבנקורפ קבוצה אורון טכנו אורמת אורן אורשי אזורים אר אר אס אי פתוח

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא  AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים  אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עוד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד שיעור 3 11.91.92 עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגודי מקרקעין. המטרה למנוע העברת מקרקעין בדרך כזו או אחרת. נושא איגודי מקרקעין מתחלק

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc בזק תקשורת 5.4 קניה מחיר יעד רבעון רביעי 2004 - איכזב בתוצאותיו 5.9 (ללא שינוי) 2006E 2005E 2004 2003 2002 2001 2000 10,753 10,881 9,270 7,981 8,079 8,518 8,903 הכנסות מכירות (מ' ( 827 530 621-438 -913

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

דוח מעקב שנתי מאי 2008 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ Aa1 אג"ח (סדרה 4 ו- 5 ) אופק הדירוג: יציב התפתחויות עסקיות ופיננסיות הצבת אופק דירוג יציב 1 עיקריות מידרוג משיבה את אופק הדירוג של החברה לאופק יציב.

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

news גיליון ינואר 2013 סקירת שוק המשרדים Q4 2012/

news גיליון ינואר 2013 סקירת שוק המשרדים Q4 2012/ news גיליון ינואר 2013 סקירת שוק המשרדים Q4 2012/ קוראים יקרים השמועות שנפוצו על בועת נדל"ן מתנפחת מחד, ועל קבוצות הרכישה שצפויות לשנות את השוק המניב, מאידך, מחייבות בדיקה מעמיקה יותר. בסקירה הנוכחית,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

צכצכצ

צכצכצ 2410 / 7076 שופרסל תוהזהב CASH י"ב באדר א', תשע"ט 17/02/2019 חברות וחברים יקרים, חג הפסח שיחול בתאריך 19.4.2019 לקראת כרטיסי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל. שיעור ההנחה אשר יינתן לחברים יעמוד על 7%

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

קבוצות הרכישה חוזרות בגדול רוכשים משרד ברמת גמר וחולמים על תשואה גבוהה תבול של משרדים אופק גבאי בתחזית על שוק הנדל ן המניב קובעות סדר אזורי חדש ערי הפ

קבוצות הרכישה חוזרות בגדול רוכשים משרד ברמת גמר וחולמים על תשואה גבוהה תבול של משרדים אופק גבאי בתחזית על שוק הנדל ן המניב קובעות סדר אזורי חדש ערי הפ קבוצות הרכישה חוזרות בגדול רוכשים משרד ברמת גמר וחולמים על תשואה גבוהה תבול של משרדים אופק גבאי בתחזית על שוק הנדל ן המניב קובעות סדר אזורי חדש ערי הפריפריה לא נשארות מאחור - מקימות פארק תעסוקה והייגוק

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

hoveret indd

hoveret indd סיכום פעילות השנה האקדמית תשע ה דבר מייסדי הפורום בימים אלה, אנו מסכמים שנה אקדמית נוספת לפעילותו של, במסגרת תכנית חשבונאות במרכז הבינתחומי הרצליה. חלק מרכזי מהדיונים השנה עסק בנושאים שנמצאים בליבת המסחר

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד