עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות סמדר סומך חאלד קאדרי אוגוסט 2017

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות סמדר סומך חאלד קאדרי אוגוסט 2017"

תמליל

1 עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות סמדר סומך חאלד קאדרי אוגוסט 2017

2 תמצית בעשור האחרון אנו עדים למגמות טכנולוגיות, דמוגרפיות ואחרות שעתידות להשפיע במובנים רבים על שוק העבודה. חלק מהשינויים ניכרים בשוק העבודה כבר היום, ואילו אחרים צפויים לבוא לידי ביטוי בעתיד. גורמים שעוסקים בעולם התעסוקה מכירים בחשיבות הזיהוי המוקדםשל מגמותהשינוי, ובצורך להתאים את כוח האדם ואת ההון האנושי לצרכים המשתנים בשוק העבודה. ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים המדעיים צפויים להשפיע על הרכב המקצועות בשוק ודיגיטליים העבודה. ברבים חלקם, משפיעים עליו כבר היום. מהמקצועות הקיימים תוספת משנה את מהות של העבודה, רכיבים ואת טכנולוגיים הכישורים שנדרשים לה, ומאלצת את העובדים לעדכן את הכשרותיהם כדי להישאר רלוונטיים. תחזיות מראות, שבשני העשורים הבאים אוטומציה צפויה להחליף את העובדים במקצועות בעלי אופי שגרתי, ואילו התפתחויות בתחום המחשוב והאינטרנט יעודדו את צמיחתם של מקצועות מורכבים שמתאפיינים ביצירתיות ובדרישה לעובדים בעלי מיומנויות וכישורים גבוהים. כניסתן שיכלול של אוכלוסיות אוכלוסיות חדשות מבוגרות, לכוח מהגרים העבודה ועובדים עתידה משלל להפוך תרבויות. אותו למגוון בישראל, יותר, אנו כך עדים לעלייה בשיעור הערבים והחרדים בכוח העבודה. הציפייה היא, שמגמה זו תמשיך גם בעתיד. יש מי שחוששים מכניסתן של אוכלוסיות לא מיומנות לכוח העבודה, אך רבים מסמנים את היתרונות החברתיים והכלכליים שטמונים באוכלוסייה מגוונת שלעובדים ומעודדים מעסיקים להיערך לכך. עלייה בשיעורם של הורים צעירים, ילידי דור ה- Y ואחרים ששואפים לאיזון בין העבודה לחיים הפרטיים, תעודד שינויים במבנה העבודה המסורתי. הוא יהפוך לגמיש ולנזיל יותר. כבר היום, אנו עדים ליותר ויותר עובדים שעובדים מרחוק ולצמיחתן של צורות העסקה חדשות, שמתאפיינותביחסים גמישים בין עובד למעסיק ובתזוזות רבות לאורך הקריירה שכוללות מעבר בין מעסיקים והחלפת מקצוע. שינויים אלה מאתגרים את היחסים המסורתיים בין העובד למעסיק, שהתאפיינו בקשר לינארי, ארוך טווח ומחייב בין שני הצדדים, אך גם את האופן שבו מגדיר העובד מהי התפתחות קריירה רצויה כדפוס לינארי או כדפוס גמיש וקופצני. השינויים שצפויים מדגישים את הצורך של העובד להסתגל באופן מתמשך להתפתחויות הטכנולוגיות ולהתאים את כישוריו לצרכים המשתנים של שוק העבודה. ii

3 אוריינות טכנולוגית, גמישות ויכולת הסתגלות לשינויים, אינטליגנציה רגשית ויכולת עבודה בצוות, מסומנות כמיומנויות חיוניות ובסיסיות לרבות מהמשרות בעשור הבא. במקביל, בעולם שבו מתקיימים יחסי עבודה גמישים ודפוס התפתחות הקריירה הוא גמיש וקופצני, ייאלץ העובד לפתח מיומנויות ניהול קריירה ולפעול באופן פרו אקטיבי כדי לשרוד במסגרות תעסוקה אלה. מערכות החינוך, ההשכלה הגבוהה וההכשרות המקצועיות הן כלים מרכזיים להתמודדות עם אתגרי העתיד. התחזית, שהעובד החדש יצטרך להתאים באופן תדיר ומתמשך את כישוריו לצרכים המשתנים של שוק העבודה, הביאה כותבים רבים להמליץ על היערכות מחודשת של מערכת החינוך ושל ההכשרה המקצועית, ועל מעבר מגישה שתומכת ברכישת השכלה באופן חד פעמי לפני הכניסה לשוק העבודה, לגישה שתומכת בלמידת מיומנויות ועדכונן לאורך החיים. כדי לאפשר זאת, רואים העוסקים בתחום צורך בחשיבה מחודשת על צורת ועל תוכני ההוראה במוסדות החינוך כך שיאפשרו הקניית מיומנויות למידה בנוסף לתכנים, וביצירת תיאום בין כלל המערכות המעורבות מערכות החינוך וההכשרה, המעסיקים, הלומדים והעובדים כך שתהיה התאמה בין השכלתם והכשרתם של העובדים לבין צורכי המשק המשתנים. לאחר שאמרנו זאת, תלויה ועומדת שאלת האחריות על עדכונם המתמשך של הידע ושל מיומנויותיו של העובד במסגרת הלמידה שלאורך החיים. מרבית ההמלצות מטילות אחריות משותפת על המדינה, על המעסיק ועל האזרח: על המעסיקים להכשיר את העובדים לדרישות המשתנות של המקצוע; על העובדים לקחת אחריות על עדכון המיומנויות והכישורים שלהם כדי להישאר רלוונטיים; ואילו על המדינה לאפשר זאת באמצעות מנגנוני חקיקה ורגולציה )ראו למשל, המלצת מועצת האיחוד האירופי מ והערכת שוק העבודה בבריטניה לשנת 2030(. בחלק מהמדינות כבר מתקיים שיתוף פעולה בין מוסדות החינוך וההכשרה לבין המעסיקים, לשם יצירת התאמה טובה יותר בין ביקוש להיצע. ישנן מערכות חינוך שתומכות בלימוד מיומנויות למידה ומעודדות למידהלאורך החיים. ההערכות מראות, שבישראל טרם חלחל למערכת החינוך המסורתית מושג הלמידה לאורך החיים. דומה, כי יש צורך להדק את ההתאמה בין מערכות החינוך וההכשרות המקצועיות לבין דרישות שוק העבודה. iii

4 1. רקע בעשור האחרון אנו עדים למגמות טכנולוגיות, דמוגרפיות ואחרות שעתידות להשפיע במובנים רבים על שוק העבודה. חלק מהשינויים ניכרים בשוק העבודה כבר היום, ואילו אחרים צפויים לבוא לידי ביטוי בעתיד. גורמים שעוסקים בעולם התעסוקה מכירים בחשיבות הזיהוי המוקדם של מגמות השינוי, ובצורך להתאים את כוח האדם ואת ההון האנושי לצרכים המשתנים של שוק העבודה. מאמצים שנעשים, בארץ ובעולם, לחיזוי השפעתם של שינויים אלה על שוק העבודה מצביעים על הקשר שבין התפתחויות טכנולוגיות ושינויים דמוגרפיים וחברתייםלבין מבנה שוק העבודה. הם בוחנים את השפעת מגמות השינוי על הרכב ועל סוג המקצועות, על צורות תעסוקה ועל מרחבי עבודה חדשים, ופועלים כדי לזהות את הכישורים שיידרשו לעובד בשוק עבודה משתנה. "מכון המקצועית מאיירס ג'וינט בתחום, ברוקדייל" שמטרתה לסייע התבקש לג'וינט ידי על תבת השינויים שמתרחשים ומתוך היערכות לקראת העתיד. ג'וינט בתכנון לערוך תבת פעילותה סקירה בשנים של הקרובות הספרות לאור מסמךזה, סוקר בקצרהאתהנושאיםהבולטים בתחוםעולם העבודה העתידי. המסמךמתבסס על דוחות של ארגוניםמוביליםבתחום, בארץ ובעולם, על ניירות עמדה ועל מאמרים אקדמיים, וכןעל תוצריהםשל תהליכי למידהשג'וינט תבת יזמהאו השתתפה בהם, בכללם צוות היערכות לעולם העבודה העתידי בהובלת "המכון הישראלי לדמוקרטיה" ובהשתתפות השחקנים המרכזיים בזירת התעסוקה בישראל. המסמך מציג את מגמות השינוי המרכזיות שמשפיעות עלעולם העבודה בהווה וישפיעו עליו בעתיד, את השלכותיהן הצפויות ואת השינויים המרכזיים שכבר מתרחשים במבנה ובשוק העבודה. 2. מנועי השינוי תמורות ושינויים שמשפיעים על שוק העבודה פרק זה, סוקר את מנועי השינוי הבולטים שצפויים להשפיע על שוק העבודה ועלרמת התעסוקה במדינות המתועשות. הספרות הטכנולוגיה והמדע, שינויים דמוגרפיים ושינויים חברתיים. 2.1 חידושים בתחום הטכנולוגיה בשנים האחרונות מזהים מומחים מצביעה על שלושה מנועי שינוי עיקריים: חידושים בתחום בתחום התעסוקה כי התפתחויות טכנולוגיות מהירות עתידות להשפיע על מבנה שוק העבודה, וכי חלקן משפיעות עליו כבר כעת. ניתןכבר היום לראות 4

5 שהטכנולוגיה היא חלק משמעותי בענפי תעסוקה רבים, וכי השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית הוא חלק אינטגרלי בתעסוקתם של מרבית העובדים. העיסוק בהתפתחויות טכנולוגיות כמנוע לשינוי בשוק העבודה אינו חדש. כבר בתחילת המאה הקודמת, ואף לפני כן, הזהירו שחקנים מרכזיים בשדה התעסוקה מפני השפעתן של התפתחויות טכנולוגיות על מבנה שוק העבודה ועל הרכב המקצועות שבו. החשש הגדול שליווה 1 או במחשב. 2 אולם החשש את ההתפתחויות הללו היה מפני החלפת העובד האנושי במכונה מפני אבטלה טכנולוגית, שמפניה הזהיר הכלכלן הבריטי ג'ון קיינס כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת, התברר כמוגזם. שכן, אומנם כניסתן לאורך השנים של טכנולוגיות חדשות לשוק העבודה ייתרה מקצועות רבים, אך תחתם היא יצרה מקצועות חדשים ובעיקר שינתה 3 את אופיים של מקצועות קיימים. 5 4 לאחרונה מתהדקת יותר ויותר התפיסה שלפיה השפעת הטכנולוגיה אינה שלילית או חיובית, אלא דיפרנציאלית בהתאם לסוג הטכנולוגיה. דוח של ה- Forum World Economic משנת 2016 מראה, כי לבינה מלאכותית ולמכונות לומדות צפויות להיות השפעות שליליות על שיעור המועסקים; בעוד שלמחשוב, לטכנולוגיות ענן ולאינטרנט של הדברים צפויה להיות השפעה חיוביתעל שיעורזה, בכך שהם יאפשרו צורות עבודה חדשות ואת שילובן של אוכלוסיות חדשות בתעסוקה. 2.2 שינויים דמוגרפיים שינויים דמוגרפיים בהרכב האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה, כניסת מהגרים ואוכלוסיות חדשות לשוק העבודה, עתידים אף הם להשפיע על שוק העבודה. 1 Frey, C. B. and Osborne M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization. Oxford Martin School, Oxford University. 2 Rotman, D. (2013). How Technology is Destroying Jobs. MIT Technology Review Magazine, Jul/Aug. 3 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris. 4 The World Bank Group (2015). The Effect of Technology on Employment and Implications for Public Employment Services. Report Prepared for the G20 Employment Working Group Meeting. Istanbul, Turkey. 5 Aghion, P. & Howitt, P. (1994). Growth and Unemployment. The Review of Economic Studies, 61(3),

6 1.2.1 הזדקנות האוכלוסייה חוקרים מזהים כי הזדקנות מהירה של האוכלוסייה, שנובעת מעלייה בתוחלת החיים ומירידה בשיעור הילודה, עלולה להאט את קצב הצמיחה בעולם ולהעלות את היחס שבין האוכלוסייה המבוגרת האוכלוסייה של לזו שבגיל צפוי העבודה. 6 לעלות במרבית תחזיות מראות, המדינות שיעור כי 65 בני הזקנים. 8 7 המפותחות בישראל, ומעלה למשל, בקרב כלל מספר צפוי הקשישים לצמוח מ- 900 אלף בשנת 2014 ל- 1.6 מיליון בקירוב בשנת תחזית ארוכת טווח ה- OECD התלות יחס כי מעריכה, שבין האוכלוסייה בגיל לזו העבודה המבוגרת יוכפל בחמישיםהשנים הקרובות באסיה, במזרח אירופה ובמערבה. 10 דוחשלהפורוםהכלכלי העולמי צופה, כי שיעור העובדים בני 65 ומעלה יעלה, וכי במקביל תעלה גם הדרישה למתן שירותים ייחודיים לאוכלוסייה בגילים אלה כי כניסתן של אוכלוסיות חדשות לשוק העבודה על פי התחזיות, יושפע הרכב כוח העבודה במדינות המפותחות גם מעלייה בשיעור המהגרים וממוביליות גלובלית של עובדים. הגידול בשיעור המהגרים בכוח העבודה במדינות מכון ה- OECD מעורר דיון סוער ברבות מהן: מחד גיסא, קיים חשש מפני כניסתם של עובדים בעלי מיומנויות וכישורים שאינם מתאימים לדרישותיו של שוק העבודה המקומי. מאידך גיסא, עומדת הטענה לדור של הנוכחי המהגרים יש פוטנציאל גבוה לתרום לצמיחתן הכלכלית של המדינות הקולטות. 12 סקירת המגמות החברתיות והתעסוקתיות באירופה בשנת 2030, שנערכה על ידי המחקר,RAND מוסיפה הגידול את זה לדיון בשיעור הצעירים חסרי כגורם משמעותי שעתיד להשפיע על מבנה שוק העבודה באירופה של השכלה והכשרה בישראל, מצביע דוח הערכת מצב כלכלית חברתית של המועצה הלאומית לכלכלה משנת 2015 על הדמוגרפיה הייחודית למדינה, במיוחד על העלייה החדה שצפויה בשיעור החרדים והערבים 6 Janta, B., Ratzmann, N., Ghez, J., Khodyakov, D. & Yaqub, O. (2015). Employment and the Changing Labour Market Global Societal Trends to 2030: Thematic report 5. RAND Corporation: Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK. 7 Shultz, K. S., & Adams, G. A. (2007). In Search of a Unifying Paradigm for Understanding Aging and Work in the 21 st Century. In K. S. Shultz & G. A. Adams (Eds.): Aging and Work in the 21st Century, New York: Psychology Press. 8 Störmer, E., Patscha, C., Prendergast, J., Daheim, C., Rhisiart, M., Glover, P. and Beck, H. (2014). UK Commission of Employment and Skills: The Future of Work: Jobs and Skills in Evidence Report המועצה הלאומית לכלכלה )2015(. הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית. ירושלים. 10 OECD (2012). OECD Employment Outlook 2012, OECD Publishing, Paris. 11 World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment: Skills and Workforce Strategy for the Forth Industrial Revolution. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 12 OECD (2014). Migration Policy Debates. OECD Publishing, Paris. 13 Störmer, E., Patscha, C., Prendergast, J., Daheim, C., Rhisiart, M., Glover, P. and Beck, H. (2014). UK Commission of Employment and Skills: The Future of Work: Jobs and Skills in Evidence Report 84. 6

7 בכלל האוכלוסייה בישראל. אוכלוסייה זו, במיוחד הגברים החרדים והנשים הערביות, מתאפיינת בשיעור תעסוקה וברמת מיומנויות נמוכים יחסית. נזכיר שבשנים האחרונות ישנה מגמת עלייה בשיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיות אלה, במיוחד בקרב הנשים הערביות והחרדיות. על אף המגמה שכבר מתרחשת, מזהירה המועצה הלאומית לכלכלה מפני העלייה החדה שצפויה באוכלוסיות אלה, שכן "ללא יצירה של כלכלה אחת שבה כולם משתתפים, המשק יתקשה לתפקד לאורך זמן". 14 יחד עם זאת, מחקר חדש שיזמה ג'וינט תבת בשיתוף עם,Deloitte שמטרתו גיבוש מגמות הליבה שישפיעו על שוק התעסוקה בישראל בשנת 2022, מציע שלעלייה בשיעורן של אוכלוסיות אלה ושל האזרחים הוותיקים בכוח העבודה בישראל יש ערך חברתי וכלכלי רב. 15 הזדקנות האוכלוסייה, הגידול בשיעור המהגרים, ובישראל הגידול בשיעור החרדים והערבים מכלל האוכלוסייה, עשויים להפוך את כוח העבודה במדינות המפותחות למגוון הן יותר, מבחינה תרבותית והן מבחינה גילית. הערך החברתי והכלכלי שטמון בגיוון בתעסוקה נתמך במחקרים רבים. למרות זאת, נראה כי בישראל על מעסיקים רבים להיערך לשינויים בכוח העבודה ולהפנים את הערך העסקי שטמון בגיוון ובשונות שכרוכים בשיעורן ההולך וגדל בכוח העבודה שינויים חברתיים ונורמטיביים העלייה בשיעור המשרות שדורשות את זמנו ואת מחויבותו של העובד מניעה יותר ויותר עובדים לשאוף לאיזון בין עולם העבודה לבין החיים הפרטיים, ולחפש משרות שמאפשרות גמישות בשעות העבודה ובמיקומה הפיזי. סקר שנערך בבריטניה מראה, כי מהעובדים ציינו 57% "גמישות במקום העבודה" כמרכיב החשוב בעבודתם. שיעור זה עולה עם השנים, ונראה כי גמישות חשובה במיוחד להורים לילדים קטנים, לעובדים בעלי מחויבויות לטיפול באחרים ולעובדים בעלי כישורים גבוהים, 17 ובאופן מיוחד לילידי דור ה- Y. 18 דוחשל ארגון ה- OECD מ כי ש, נועד לזהות מגמותשינוי במבנה משק הבית והמשפחה, מראה בעקבות עלייה בשיעורי הנשים וההורים היחידנים בכוח העבודה חלה עלייה בדרישה למסגרות ולשירותים נגישים לילדים, תוך העדפת מקומות עבודה גמישים ואפשרות לשילוב 14 המועצה הלאומית לכלכלה )2015(. הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית. ירושלים, עמ' דלויט.)Deloitte( )2017(. השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים ב Tipping, S., Chanfreau, J., Perry, J. and Tait, C. (2012). The Fourth Work-Life Balance Employee Survey. Employment Relations Research Series 122. BIS: London. 18 Adaci, B., Gretczko, M., and Pelster, B. (2013). Human Capital Trends 2013: Leading Indicators. Deloitte. 16 שם. 7

8 עבודה מרחוק. 19 בישראל, זיהתה חברת Deloitte כי הצורך באיזון בין עולם העבודה לבין החיים הפרטיים הוא אחד ממאפייניו הבולטים של העובד בעולם העבודה העתידי, וכי הפרה של איזון זה צפויה להיות גורם משמעותי בשיקוליו לבחור במקום עבודה. 20 עד כה הצגנו את מנועי השינוי שצפויים להשפיע על שוק העבודה, את ההתפתחויות הטכנולוגיות ואת השינויים הדמוגרפיים והחברתיים. הפרקים הבאים יעסקו בהשלכות הצפויות של מנועי השינוי על שוק העבודה, על הרכב המקצועות שבו ועל רמת התעסוקה, על דפוסי העבודה ועל מרחבי העבודה, וכן על המיומנויות שיידרשו לעובד בעולם העבודה החדש. 3. השלכותיהם של מנועי השינוי על עולם העבודה 3.1 השפעת הטכנולוגיה על הרכב המקצועות בשוק העבודה היעלמות מקצועות בעקבות התפתחויות טכנולוגיות חוקרים רבים הצביעו במהלך השנים על הקשר שבין ההתפתחויות הטכנולוגיות לבין שינויים כאמור, כבר במאות השמונה- במבנה שוק העבודה ועל השפעתן על המקצועות השונים עשרה והתשע-עשרה נשמעו חששות מפני החלפת העובד האנושי במכונה; ובמאה העשרים מפני מחשובן של משרות רבות. אולם, מרביתם לא עלו בקנה אחד עם המציאות. זו, הוכיחה שההתפתחות הטכנולוגית הביאה ליצירתם של מקצועות חדשים ובעיקר שינתה את אופיים של המקצועות הקיימים. 23 למרות זאת, ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות שמאפיינות את העשורים האחרונים הובילו חוקרים רבים להמשיך ולבחון את השלכותיהן של האוטומציה ושל הדיגיטציהעל שוק העבודה ועל הרכב המקצועות שבו. מרבית המחקרים בתחום מצביעים על היעלמותם של מקצועות בעלי אופי שגרתי, ועל התחזקותם של מקצועות מורכבים בעלי אופי יצירתי. הפורום הכלכלי העולמי, למשל, שבחן את המגמות שצפויות בשוק העבודה הגלובלי בשנים , צופה כי שבעה מיליון משרות בקירוב עתידות להיעלם, מרביתן משרות אדמיניסטרציה רוטיניות. 20 דלויט.)Deloitte( )2017(. השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים ב OECD (2012). The Future of Families to 2030, OECD Publishing. 21 Frey, C. B. and Osborne M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization. Oxford Martin School, Oxford University. 22 Goos, M., Manning, A. and Salomons, A. (2010). Explaining Job Polarization in Europe: The Roles of Technology and Globalization. The American Economic Review, 99(2), pp Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris. 8

9 זאת, לעומת כשני מיליון משרות שעתידות להתווסף, מרביתן בתחום מדעי המחשב והמתמטיקה, ההנדסה והאדריכלות. 24 עבודה בולטת בתחום, היא מחקרם של פריי ואוסבורן Osborn( )Frey and משנת הם בחנו את הסיכוי להישרדותם או להיעלמותם של מקצועות בשוק העבודה האמריקני כתוצאה ממחשוב. החוקרים פיתחו מודל חיזוי שלפיו מקצוע נמצא בסיכון למחשוב בהתאם למידת היצירתיות ולמידת שיקול הדעת, לעומת מידת החזרתיות וההשגרה של המשימות שנדרשות הם מקצועות בעלי אופי חזרתי, שכוללים משימות 25 בו. מקצועות בסכנה גבוהה למחשוב מוגדרות ורוטיניות שכמעט אינן נתונות לשיקול דעת, כמו עבודות פס ייצור או אדמיניסטרציה. רבים מהמקצועות הללו מתאפיינים בשכר נמוך ובעובדים בעלי השכלה נמוכה. מקצועות בסיכון נמוך למחשוב, 26 הם מקצועות שמתאפיינים במשימות מורכבות שדורשות יצירתיות, אינטליגנציה רגשית וחברתית, או שכוללים רכיב של שכנוע ושל משא ומתן. כך לדוגמה: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים, אדריכלים, מורים, מרצים ומנהלים בכירים. לפי המחקר, התפתחויות בתחום המחשוב, הדיגיטציה והאוטומציה יחליפו את האדם העובד, ובמהלך עשרים השנים הבאות יגרמו להיעלמותם של מקצועות שבהם התרכזו בשנת 47% 2010 מהמועסקים בארה"ב. מודל החיזוי של פריי ואוסבורן שימש גם את "מכון טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל", כדי לבחון את מידת הסכנה במחשובם של מקצועות בישראל. במחקר נמצא, שבשנת 2011 רוכזו 39% משעות התעסוקה בישראל במקצועות שמצויים בסיכון גבוה למחשוב, ביניהם: מוכרנים, פקידי דלפק ופקידי בנק, קופאים, סוכני ביטוח, הנדסאים וטכנאי אלקטרוניקה. ניתוח של מספר המועסקים מניב תוצאה דומה: כ- 40% מהמועסקים עובדים במקצועות שנמצאים בסכנה גבוהה למחשוב )כמיליון עובדים בגיל 25 64(. במסגרת זו, ערך מכון טאוב השוואה בין ישראל, לגרמניה ולארה"ב ומצא מגמה דומה. הדבר מחזק את ההשערה, כי מדובר בתופעה שמאפיינת את המדינות המפותחות בעולם המערבי. 27 לצד הגישה שרואה בטכנולוגיה איום על עבודות רוטיניות בלבד, ישנה תפיסה שלפיה צפוי הקצב המהיר של ההתפתחויות הטכנולוגיות להשפיע גם על מקצועות שכוללים משימות מורכבות ויצירתיות. התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית, המכונות הלומדות, המידע 24 World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment: Skills and Workforce Strategy for the Forth Industrial Revolution. World Economic Forum, Geneva, Switzerland 25 מקצוע שדורג גבוה לסיכון הוא בעל הסתברות הגבוהה מ- 0.7, בטווח שבין מקצוע שדורג נמוך לסיכון הוא בעל הסתברות הנמוכה מ- 0.3, בטווח שבין מדהלה בריק, ש'. )2015(. מקצועות בסיכון, מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל. בתוך: וייס, א' וצ'רניחובסקי, ד' )עורכים(, דוח מצב המדינה חברה, כלכלה ומדיניות מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ'

10 והתקשורת משכפלות כבר היום את התפיסה האנושית ואת שיקול הדעת המורכב שעד כה היה בהם משום יתרון לעובד האנושי שינויים בהרכב המקצועות המאמץ לבחון את השפעת ההתפתחויות מלמד, כי לרבים הטכנולוגיות על הרכב המקצועות בשוק העבודה מהמקצועות הקיימים התווספו רכיבים טכנולוגיים ודיגיטליים ששינו את מהות העבודה ואת הכישורים שנדרשים בה. 30 כך למשל, דוח שהוכן בעבור ארגון ה- OECD זיהה ובמרבית 31 כי טכנולוגיות מידע ותקשורת )ICT( הן מרכיב חשוב כמעט בכל המקצועות בארה"ב המקצועות במדינות ה- OECD. 32 שימוש באינטרנט ובמיומנויות ICT הוא מרכיב מרכזי בעבודתם של 95% בקירוב מהעובדים בחברות הגדולות במדינות ה- OECD, ושל 65% מהעובדים בחברות קטנות. 33 בהתאם לכך, הציפייה היא שיותר ויותר עובדים יידרשו לעדכן את הידע ואת הכישורים שלהם כדי להישאר רלוונטיים וכדי להיות מסוגלים להמשיך ולעבוד במקצוע המשתנה. מחקרים מראים, שכבר היום קיים פער בין כישוריהם והשכלתם של העובדים לבין דרישות המשק בכלל ודרישותיהם של ענפים ספציפיים בפרט. הציפייה היא, שעם התקדמות ההתפתחויות הטכנולוגיות פער זה יעמיק. 34 מומחים בתחום רואים צורך בקידומו של מערך הכשרות מקצועיות שיותאם לדרישות המשק, ושיתעדכן באופן שוטף בהתאם להתפתחויות אולם, בה בעת הם מצביעים הטכנולוגיות, ככלי מדיניות שיאפשר התמודדות עם השינויים על האתגרים שכרוכים בהקמת מערך מסוג זה, ביניהם זיהוי צורכי המשק ושיתוף פעולה בין מוסדות ההכשרה ובין המעסיקים Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2012). Race Against the Machine. How the digital revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibility Transforming Employment and the Economy. The MIT Center for Digital Business. 29 Goos, M., Manning, A. and Salomons, A. (2010). Explaining Job Polarization in Europe: The Roles of Technology and Globalization. The American Economic Review, 99(2), pp מדהלה בריק, ש'. )2015(. מקצועות בסיכון, מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל. בתוך: וייס, א' וצ'רניחובסקי, ד' )עורכים(, דוח מצב המדינה חברה, כלכלה ומדיניות מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' Berger, T. and Frey, C. (2016). Structural Transformation in the OECD: Digitalization, Deindustrialization and the Future of Work. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 193, OECD Publishing, Paris. 32 OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris. 33 OECD (2016). Skills for Digital World. OECD Publishing. 34 Cedefop (2010). The Skill Matching Challenge: Analyzing Skill Mismatch and Policy Implications. Luxemburg. 35 OECD (2010). Learning for Jobs. OECD Publishing, Paris. 36 Cedefop (2015). Lifelong Guidance. Luxemburg. 37 המכון הישראלי לדמוקרטיה, היערכות לשוק העבודה העתידי, טיוטת דוח צוות ההכנה לקראת כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, יוני

11 3.1.3 קיטוב בשוק העבודה מחקריהם של פריי ואוסבורן ושל מכון טאוב מלמדים, כי 47% מהמקצועות בארה"ב ו- 39% מהם בישראל עתידים להיעלם בעשורים הקרובים. אלה הם מקצועות שכוללים משימות רוטיניות ואינם דורשים השכלה או מיומנויות גבוהות. במקביל, 33% מהמקצועות בארה"ב ו- 41% מהמקצועות בישראל נמצאים בסיכון נמוך למחשוב וסיכוייהם לשרוד הם גבוהים. אלה הם מקצועות שכוללים משימות מורכבות ושיקול דעת רב, ושדורשים עובדים מיומנים בעלי השכלה גבוהה. אם כן, במובנים רבים השפעת ההתפתחויות הטכנולוגיות על שוק העבודה תהיה כזו של קיטוב: עובדים מקצועיים ומנהלים בכירים מיומנים בעלי שכר גבוה, למול עובדי שירותים לא מיומנים שמרוויחים שכר נמוך. 38 התחזית שצופה קיטוב בשוק העבודה מתיישבת גם עם ניתוח מאפייני המועסקים במקצועות השונים. ניתוח זה מראה, שההסתברות כי מקצוע ייעלם בגלל מחשוב או בשל התפתחות טכנולוגית היא גבוהה יותר בקרב עובדים בעלי השכלה ושכר נמוכים. לפי מכון טאוב, גברים הם הקבוצה שמועסקת במידה הרבה ביותר במקצועות שנמצאים בסיכון גבוה 39 לא יהודים למחשוב. 40 תמיכה לכך עולה מתחזית שערך בשנת 2013 משרד העבודה האמריקני, לפיה עד שנת 2022 יצמח בקצב מהיר יותר שיעור המקצועות שדורשים השכלה גבוהה לעומת שיעור המקצועות שדורשים השכלה תיכונית ומטה. 41 למרות האמור לעיל, חשוב לזכור שהעבודות שנעשות בתחום מתבססות על הנחות לגבי מהות ולגבי היקף השינויים העתידיים, וכי מידת הוודאות ביחס להתממשותן היא מוגבלת. נזכיר, שהתחזיות מתחילת המאה העשרים לגבי אבטלה טכנולוגית בעקבות מיכון לא התממשו, וכי ההתפתחויות בתחום המחשוב באותה מאה העלו דווקא את הדרישה לעובדים מיומנים בתחום. לאור זאת, ייתכן שההתפתחויות הטכנולוגיות לאו דווקא יביאו לאבטלה טכנולוגית; אולי להפך ייתכן שהן יביאו גם להיעלמותם של מקצועות שכוללים משימות מורכבות. כאמור, אי הוודאות שבחיזוי עולם העבודה העתידי היא הנחת עבודה בסיסית של כל הגורמים שפועלים בתחום, אשר במקביל, ואולי בשל כך, גם מחזקים את הצורך בתכנון ובהיערכות מוקדמת לשינויים הצפויים. 38 ר' גם: Goos, M., Manning, A. and Salomons, A. (2010). Explaining Job Polarization in Europe: The Roles of Technology and Globalization. The American Economic Review, 99 (2), מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים. 57% 40 מהגברים הלא-יהודים לעומת 35% בקרב הגברים היהודים. 41 Bureau of Labor Statistics (2013), Employment Projections , news release, U.S Department of Labor. 11

12 3.2 שינויים במבנה העבודה ובדפוסי התעסוקה המסורתיים בעשור האחרון, אנו עדים לתזוזה במבנה העבודה המסורתי. יותר ויותר עובדים עושים את עבודתם כשהם מרוחקים ממבנהו הפיזי של הארגון שבו הם מועסקים. לעיתים, הם אף עושים זאת ממדינה אחרת. במקביל, אנו עדים לצמיחתן של צורות העסקה חדשות שמתאפיינות ביחסים גמישים בין עובד למעסיק ובתזוזות רבות לאורך הקריירה, שכוללות מעבר בין מעסיקים והחלפת מקצוע )לפעמים, יותר מפעם אחת(. מחקרים מסמנים את ההתפתחויות הטכנולוגיות, את הרשתות החברתיות, את המרחבים הווירטואליים ואת השאיפה לאיזון בין העבודה ובין החיים הפרטיים כמניעים המרכזיים לשינויים אלה. תחילה, נציין את צורות ההעסקה ואת סביבות העבודה החדשות המרכזיות. לאחריהן, נפרט את המניעים לצמיחתן צורות חדשות של השתתפות בתעסוקה במדינות מערביות רבות ניכר בעשורים האחרונים מעבר מצורת העסקה מסורתית )שכוללת דפוס לינארי של התפתחות קריירה, ועבודה אצל מעסיק אחד לאורך שנים ארוכות(, לעבר צורות העסקה חדשות )ביניהן: מעבר בין כמה מעסיקים, החלפת מקצוע במהלך החיים, עבודה צורות תעסוקה אלה אצל כמה מעסיקים בו זמנית, עבודה מבוססת שוברים ועוד( מתאפיינות בתזוזות רבות לאורך הקריירה, ובמה שנתפס כיום כחוסר יציבות. דוח של הנציבות לתעסוקה ולכישורים בבריטניה צופה, כי שינויים בסביבת העבודה וגמישות רבה במקום העבודה ולאורך הקריירה יהיו בשנת 2030 מהמגמות הבולטות בשוק העבודה. 44 דפוס תעסוקה נוסף שנמצא במגמת עלייה, ומתבלט בחקר עולם העבודה העתידי, הוא עבודת ה"פרילנס". בעשור האחרון, מזהות מדינות מערביות רבות עלייה בשיעור העובדים העצמאיים )"פרילנסרים". בעברית: משתתפים חופשיים( שנותנים שירות למשימות מוגדרות מראש. כך 45 לדוגמה, בארה"ב הופכים במהירות עובדי ה"פרילנס" לאוכלוסייה מובחנת 47 ובבריטניה 46 שנוטלת חלק משמעותי בכוח העבודה. גופים שבוחנים את כוח העבודה העתידי, ובאופן ספציפי את עובדי ה"פרילנס", מצביעים על תרומתם ההולכת וגוברת לכלכלה העולמית. 48 יחד עם זאת, 42 Eurofound (2015). New Forms of Employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 43 Future of Work Institute (2012). The Benefits of Flexible Working Arrangements. 44 Störmer, E., Patscha, C., Prendergast, J., Daheim, C., Rhisiart, M., Glover, P. and Beck, H. (2014). UK Commission of Employment and Skills: The Future of Work: Jobs and Skills in Evidence Report US Bureau of Labor Statistics, May, Freelance Union & Upwork: Freelancing in America: Kitching, J. (2016). Exploring the UK Freelance Workforce in ISPE and Kingstone University, London. 48 Freelance Union & Upwork: Freelancing in America:

13 הם גם רואים צורך להגדיר את מעמדם התעסוקתי בצורה ברורה ולבחון את צורכיהם הייחודיים. 49 דפוסי העבודה החדשים מסמנים מגמה של שינוי בהגדרתם המסורתית של כוח העבודה ושל יחסי העובד והמעסיק. הם מצביעים על דרכים חדשות להשתתפות בשוק העבודה ועל סביבות עבודה מגוונות. 50 צורות תעסוקה חדשות אלה מאתגרות את היחסים המסורתיים שבין העובד למעסיק )יחסים שהתאפיינו בקשר לינארי, ארוך טווח ומחייב בין שני הצדדים(, שכן הן מתאפיינות במרכיבים בולטים של גמישות, של זמניות ושל היעדר מחויבות. מחקרים בתחום מצביעים על תרומתם של הסדרים גמישים לרווחת העובד, לפריון ולמעסיק, אך במקביל גם על הצורך של העובד לקחת אחריות על ניהול הקריירה שלו עצמו ולפעול באופן פרו אקטיבי כדי לשרוד במסגרות התעסוקה הללו שינויים בסביבת העבודה בד בבד עם השינויים בצורות התעסוקה, ניתן לראות כי גם סביבת העבודה המסורתית הולכת ומשתנה. התפתחויות טכנולוגיות מואצות, בכללן המרחבים הווירטואליים וטכנולוגיות,ICT מאפשרים עבודה מרחוק מהבית, מבית הקפה ואף ממדינה אחרת. 52 האפשרות לעבוד במקום שאינו מבנהו הפיזי של הארגון מתיישבת עם השאיפה לאיזון רב יותר בין העבודה לחיים האישיים, במיוחד כאשר מדובר בהורים לילדים צעירים. יחד עם זאת, מחקרים מראים שלעבודה מרחוק יש גם השפעות שליליות על העובדים: זמינות גבוהה של העובד למעסיק, צמצום היציבות התעסוקתית והיעדר קהילה חברתית ומקצועית זמינה. 53 צמיחתם של חללי עבודה משותפים, דוגמת "WeWork" ואחרים, באה לתת מענה לחלק מהצרכים הללו. חללי עבודה משותפים מספקים שירותים פיזיים ומשרדיים, קהילה מקצועית ורשת חברתית, וכן אפשרות ליצירת קשרים מקצועיים, למתן במה לחשיבה משותפת ואף להפגת הבדידות. מחקר של חברת Deloitte בחן את השלכותיה של עבודה מרחוק גם על המעסיקים. המחקר מצביע על היכולת ליצור שיתופי פעולה, לאפשר עבודה אטרקטיבית וגמישה ולהגביר את החיבור בין העובדים לארגון כיתרונות בולטים בעבודה מרחוק. אולם במקביל, מצביע המחקר 49 Kitching, J. (2016). Exploring the UK Freelance Workforce in ISPE and Kingstone University, London. 50 Störmer, E., Patscha, C., Prendergast, J., Daheim, C., Rhisiart, M., Glover, P. and Beck, H. (2014). UK Commission of Employment and Skills: The Future of Work: Jobs and Skills in Evidence Report Manyika, J., Lund, S., Auguste, B., Welsh, T., and Ramaswamy, S. (2011). An Economy That Works: Job Creation and America's Future. McKinsey Global Institute. 53 Eurofound (2015). New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 51 שם. 13

14 על קשיו של המעסיק לנהל עובדים שנמצאים במקומות שונים, שמתאפיינים בתרבויות מגוונות ושפועלים תחת חוזים שונים מניעים לשינוי במבנה העבודה המסורתי הצורך באיזון בין העבודה ובין החיים האישיים, וכן השאיפה לגמישות בעבודה, הוגדרו כמניע כפי שהוזכר לעיל, כניסה מוגברת לשוק בולט בצמיחתן של צורות התעסוקה החדשות העבודה של הורים לילדים צעירים, 57 דגש על רווחת הפרט, וכן צורך באוטונומיה, במימוש עצמי הובילו עובדים במדינות רבות לאמץ דפוסי תעסוקה גמישים מבחינת שעות 58 וביכולת בחירה התעסוקה ומרחבי העבודה גם יחד. כמענה לכך, פיתחו מדינות רבות הסדרים ותוכניות מדיני ות שיתמכו באיזון שבין עבודה ובין חיים אישיים. חלקן אף עיגנו זאת בחקיקה )ר' משה, 2015, לסקירתם של מודלים להסדרי עבודה/חיים אישיים במדינות מערביות(. כניסתם של ילידי דור ה- Y לכוח העבודה, היא גורם משמעותי נוסף לשינויים בצורות העבודה ובסביבתה. ילידי שנות השמונים והתשעים, הם קבוצת העובדים הראשונה שגדלה בסביבה טכנולוגית ובעולם של מסרונים ושל רשתות חברתיות. הם מבינים היטב את המרחב הווירטואלי, ומודעים לכוחה של הקהילה הווירטואלית ושל הקולקטיב. דור זה, שבשנת 2020 יגלם 50% בקירוב מכוח העבודה הגלובלי, מורגל בשינויים תכופים. הוא חברתי ושיתופי, וזקוק לגמישות ברבדים שונים של חייו. 59 חברת Deloitte סימנה את מערכת הערכים של דור ה- Y, שכוללת צורך בגמישות ובתהליכים מהירים ואת היכולת להתמודד עם שינויים תכופים, כמשמעותית בעיצוב צורות ודפוסי העבודה החדשים גם בישראל של שנת המיומנויות שנדרשות לעובד בשוק העבודה המשתנה כאמור, גורמים שונים שעוסקים בעולם העבודה העתידי חוזים שהתפתחויות טכנולוגיות מהירות צפויות לגרום לשינויים תכופים, ולאורך זמן, בעולם העבודה. דגש רב מושם על התאמה מתמדת של כוח האדם ושל ההון האנושי לשינויים אלה, במיוחד על הצורך של העובד 54 דלויט.)Deloitte( )2017(. השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים ב Employment Group on Workplace Flexibility (EWF), משה, נ. )2015(. הסדרים לאיזון עבודה חיים אישיים במדינות שונות. הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 57 Vaganay, A., Canonico, E., and Courtin, E. (2016). Challenges of Work-Life Balance Faced by Working Families. European Union, Luxemburg. 58 Employment Group on Workplace Flexibility (EWF), Störmer, E., Patscha, C., Prendergast, J., Daheim, C., Rhisiart, M., Glover, P. and Beck, H. (2014). UK Commission of Employment and Skills: The Future of Work: Jobs and Skills in Evidence Report דלויט.)Deloitte( )2017(. השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים ב

15 62 ולהתאים את כישוריו לצרכים המשתנים בשוק העבודה 61 להסתגל להתפתחויות הטכנולוגיות ארגונים בין-לאומיים וגופי מחקר, ביניהם הפורום הכלכלי העולמי וארגון ה- OECD, פועלים כדי לזהות את המיומנויות ואת הכישורים שיידרשו לעובד בעולם העבודה החדש והמשתנה תדיר. כך למשל, זיהה דוח של הפורום הכלכלי העולמי משנת 2016 כי מתוך עשר מיומנויות הליבה שיהיו חיוניות לעובד בשנת 2020, שלוש החשובות ביותר הן פתרון בעיות מורכבות, יצירתיות וחשיבה ביקורתית ; 65 דוח של ה- OECD הדגיש יכולת פעולה בסביבה דיגיטלית כמיומנות חיונית לעובד החדש ; 66 מחקרים אחרים מוסיפים כי בסביבת עבודה שמשתנה תדיר יהיה יתרון לעובדים גמישים, בעלי יכולת תפקוד בסביבה משתנה, בעלי כושר הסתגלות לשינויים 67 טכנולוגיים תכופים, ובעלי יכולת לפתור בעיות מורכבות ; 68 מחקרים אחרים, מוסיפים למיומנויות אלה גם אינטליגנציה רגשית ויכולת עבודה בתיאום ובמסגרת צוות כך או אחרת, בחינה של הנעשה בתחום מראה כי ניתן לחלק לשלושה תחומים עיקריים את המיומנויות שנדרשות לעובד בעולם העבודה המשתנה: מיומנויות ICT ואוריינות טכנולוגית; יצירתיות, גמישות ויכולת הסתגלות לשינויים; אינטליגנציה רגשית, ניהול עצמי ויכולת עבודה בצוות. מהלך בולט וחשוב בתחום, הוא סקר להערכת מיומנויות PIAAC( )Survey of Adult Skills של ארגון ה- OECD. הסקר הראשון נערך בשנים הוא בדק את רמתן של מיומנויות בסיס )הבנת הנקרא, חשיבה כמותית ופתרון בעיות בסביבה טכנולוגית( בקרב 166,000 בוגרים בני ב- 24 מדינות. 71 תוצאות הסקר שיקפו את חשיבותן של מיומנויות הבסיס להשתלבותו 61 Spitz-Oener, A. (2006). Technical Change, Job Tasks, and Rising Educational Demands: Looking Outside the Wage Structure. Journal of Labor Economics, Vol. 24(2), pp OECD (2010). Learning for Jobs. OECD Publishing, Paris. 63 Berger, T. and Frey, C. (2016). Structural Transformation in the OECD: Digitalization, Deindustrialization and the Future of Work. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 193, OECD Publishing, Paris. 64 OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris. 65 World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment: Skills and Workforce Strategy for the Forth Industrial Revolution. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 66 OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris. 67 Spitz-Oener, A. (2006). Technical Change, Job Tasks, and Rising Educational Demands: Looking Outside the Wage Structure. Journal of Labor Economics, Vol. 24(2), pp World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment: Skills and Workforce Strategy for the Forth Industrial Revolution. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 69 OECD (2015). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, OECD Publishing, Paris. 70 OECD (2016). Skills for Digital World. OECD Publishing, Paris. 71 OECD (2013). Skills Outlook 2013, First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris. 15

16 המוצלחת של הפרט בשוק התעסוקה, אך גם בתחומי חיים אחרים כגון רווחה אישית ובריאות. בנוסף, הסקר הראה קשר בין רמת מיומנויות גבוהה לבין הפריון במדינה ויכולתה להתחרות בשוק הגלובלי. בכך, מצביע הסקר על תלותה הכלכלית של המדינה ברמת המיומנויות של אזרחיה. בשנת 2014, נערך לראשונה הסקר גם בישראל. תוצאותיו הראו, כי למרות שההשכלה הפורמלית בישראל היא גבוהה באופן יחסי, רמת המיומנויות בישראל נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות ה-.OECD 72 ממצא זה חשוב במיוחד, לאור הקשר שנמצא בין רמת הפריון ויכולתה של מדינה להתחרות בשוק הגלובלי לבין רמת המיומנויות של אזרחיה. 73 בהקשר זה, הביע ארגון ה- OECD דאגה משיעור הצעירים בני חסרי מסגרת במדינות ה- שמוגדרים כ- NEETs,OECD Training(.)Not in Education, Employment or מדובר בארבעים מיליון צעירים בקירוב, שהם כ- 15% מהצעירים במדינות ה- OECD, שאינם נמצאים במסגרת חינוכית, בהכשרה מקצועית או מועסקים. הארגון קושר בין רמות נמוכות של מיומנויות לבין יכולתם של הצעירים להשתלב בשוק העבודה, ומביע דאגה מפני השפעתם העתידית של צעירים אלה על הכלכלה במדינות ה- OECD למידה לאורך החיים ומערכת החינוך התחזית, לפיה יצטרך העובד החדש להתאים באופן תדיר ומתמשך את כישוריו לצרכים המשתנים של שוק העבודה, הביאה כותבים רבים להמליץ על היערכות מחודשת של מערכת ושל ההכשרה המקצועית, 76 ועל מעבר מגישה שתומכת ברכישת השכלה לפני הכניסה 75 החינוך 77 לשוק העבודה ובאופן חד פעמי, לגישה שתומכת בלמידתן של מיומנויות ועדכונן לאורך החיים. 78 השינויים התכופים בידע שדרוש לעובד על מנת להישאר רלוונטי במקצועו או במקום עבודתו הופכים את דפוס רכישת הידע בעת הכניסה לשוק העבודה ללא רלוונטי. 72 דוח בנק ישראל )2016(. סקירה פיסקלית תקופתית ולקט סוגיות מחקר: מיומנויות היסוד של העובדים בישראל והפריון בענפי המשק. ירושלים. 73 נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, כנס מיומנויות, ובכלל זה, מערכת ההשכלה הגבוהה. 74 OECD (2015). Work on Youth. OECD Publishing, Paris. 76 OECD (2014). Skills Beyond School. OECD Publishing, Paris. 77 OECD (2016). Skills for a Digital World. OECD Publishing, Paris. 78 Cedefop (2015). Lifelong Guidance. Luxemburg. 16

17 הם מדגישים את הצורך של העובד בעדכון מתמיד של הידע, של הכישורים ושל המיומנויות לאורך כל תקופת הקריירה. במקביל, גידולן המהיר והמתמיד של טכנולוגיות תקשורת וזמינותו ההולכת וגוברת של מידע הרחיבו את האפשרויות ללמידה לאורך החיים תהליך שמוגדר כרכישה מכוונת ומתמשכת של מיומנויות ושל מידע לאורך חייו של אדם. בד בבד, העלו כל אלה 79 גם את רף הציפיות מהעובד ללמידה מסוג זה לאור זאת, רואים ארגונים בין-לאומיים ומדינות שונות צורך בהתאמת דפוסי הלימוד, החינוך וההכשרה הפורמלית לשינויים שמתרחשים. 82 היום, מערכת החינוך ברבות מהמדינות המתועשות מוכוונת להקניית ידע ותכנים שעלולים להיות לא רלוונטיים כשיצאו התלמידים לשוק העבודה. דוח תוצאות סקר PIAAC 2013 משנת מראה, כי חלק גדול מהמיומנויות ומההכשרות אינו נרכש במסגרת חינוך פורמלית, אלא תוך כדי העבודה. לפיכך, ממליץ הדוח להשקיע בהכשרות במקום העבודה וליצור תיאום בין המעסיקים ובין מסגרות החינוך וההכשרה. 83 בשנת 2008, עיגנה מועצת האיחוד האירופי את המעבר לגישה שתומכת בהקניית מיומנויות למידה לאורך החיים בהחלטה שקוראת לקדם מיומנויות למידה וניהול קריירה לאורך כל שנות עבודתו של אדם. המועצה המליצה לאפשר לכל דורש, במיוחד לאוכלוסיות מוחלשות, נגישות למידע ולשירותי ייעוץ והכוונה. המועצה המליצה לפתח מנגנון תיאום בין כל בעלי העניין, וכן את הפעילות הכלל מערכתיתביןתלמידים, בין מוסדות להשכלה גבוהה, בין מחפשי עבודה ובין מעסיקים. 84 בישראל, פרסמה בשנת 2015 המועצה הלאומית לכלכלה הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית, שלפיה היא רואה צורך בחשיבה מחודשת על צורת ההוראה והלמידה בישראל לאור השינויים שצפויים בשוק העבודה. המועצה הבינה כי להקניית תחומי תוכן אין מקום עוד, ולכן המליצה על קידום הקניית מיומנויות המאה ה- 21 ; ובמקביל על סנכרון כלל מערכתי, כדי להתאים את תכני הלימוד ואת צורת הלמידה לאתגרי עולם העבודה העתידי: 79 Edwards, R. (2006). Beyond the Moorland? Contextualizing lifelong learning. Studies in the Education of Adults, volume 38, number 1, pp Green, A., Wolf, A. and Leney, T. (1999). Convergence and divergence in European education and training systems. London: Institute of Education, University of London. 81 Longworth, N. (2006). Learning cities, learning regions, learning communities: Lifelong learning and local government. New York: Routledge. 82 Cedefop (2015). Lifelong Guidance. Luxemburg. 83 OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris. 84 EU, Council Resolution on Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies, 21 November

18 "יש לשפר את התיאום בין מערכות החינוך וההכשרה השונות, תוך התאמה טובה יותר של היקף ושל אופי ההכשרות לצורכי שוק העבודה. לשם כך, יש לאפשר אקרדיטציה הדדית, להגביר אתשיתוף הפעולה בין גופי ההכשרה והמעסיקים ולעודד למידה לאורך החיים". 85 במסגרת זו, ניתנה התייחסות מיוחדת למיומנויות טכניות ולתחום ההכשרות המקצועיות. הודגש הצורך ביצירת תשתיות הכשרה מקצועית עדכניות שישתפו פעולה עם התעשייה ושיתעדכנו תדיר לאור השינויים בהרכב המקצועות ובצרכיו המשתנים של המשק. 86 לשם כך, נדרשת מערכת שתספק מידע עדכני בכל הנוגע לצורכי המשק, כך שניתן יהיה להתאים את תוכני ההכשרות המקצועיות לצרכים העדכניים המועצה הלאומית לכלכלה )2015(. הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית. ירושלים, עמ' Cedefop (2015). Lifelong Guidance. Luxemburg. 87 OECD (2010). Learning for Jobs. OECD Publishing, Paris. 18

19 19

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה דמ- 14-662 פיתוח קשרי מעסיקים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Bidul

Bidul בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים יעל חסון נוגה דגן-בוזגלו 2015 84% 67% פערי שכר בין נשים לגברים הם תופעה כלל עולמית המאפיינת גם את שוק העבודה בישראל. בשנת 2014 שכרן הממוצע של נשים עמד על 67% משכרם

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון, שמניע את הצמיחה הכלכלית. למרות זאת, פריון העבודה

קרא עוד

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה 2020-2019 דבר ראשת התכנית מתעניינים ומתעניינות יקרים, ארגונים הם חלק חשוב מן החברה שבה אנו חיים. כולנו מקיימים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד