- 1 - סדר יום לועדה מתאריך - 30/09/ י"ב תשרי תשפ"א נתונים כלליים סוג בקשה שימוש עיקרי מהות בקשה סוג דיון מספר ועדה מספר בקשה מספר סידורי שטח האת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "- 1 - סדר יום לועדה מתאריך - 30/09/ י"ב תשרי תשפ"א נתונים כלליים סוג בקשה שימוש עיקרי מהות בקשה סוג דיון מספר ועדה מספר בקשה מספר סידורי שטח האת"

תמליל

1 - 1 - סדר יום לועדה מתאריך - 30/09/ י"ב תשרי תשפ"א נתונים כלליים סוג בקשה שימוש עיקרי מהות בקשה סוג דיון מספר ועדה מספר בקשה מספר סידורי שטח האתר שטח לחישוב זכויות הכשרת עבירה המבקש עורך הבקשה מתכנן השלד מספר מתנגדים מספר שכנים שלא חתמו דיון בועדת המשנה 2020/ / תוכנית שינויים מגורים איחוד דירות, הגדלת מספר יחידות הדיור בהתאם לתב"ע קיימת - תוספת 4 יח"ד - מתחם המקשר. סה"כ 130 יח"ד. לא רובע ו )נאות המקשר בע"מ לשעבר( אדריכל ביטמן בן-צור בועז מהנדס המלי מאיה 0 0 כתובת האתר שדרות הרצל, 22 קרית משה גוש חלקה בשלמות לא לא לא לא לא לא תבע סטטוס תחילת תוקף תחילת תוקף ת.סטטוס 11/10/ /10/2011 תא שטח יעוד מגורים ד פרטי פתוח שטח תאור הבקשה מהות הבקשה: בתאריך הופק היתר בניה עבור בניית חניון ומחסנים )עבור בניין בן 24

2 - 2 - קומות( במסגרת פינוי בינוי במתחם המקשר, בהמשך הופק היתר בניה עבור הקומות העליות בתאריך בקשה נוספת לתוספת קומה חלקית ולשינויים בחניון בתיק מספר 12/262.9, נדונה ברשות הרישוי אך לא הופק לה היתר בניה. יצוין שהבנייה של המגדל הראשון וחניון מתבצעת בפועל. במסגרת הבקשה הנוכחית מבקשים: לאחד את הבקשות להיתר : בקשה מספר 12/262.9 ובקשה זו. 12/ בקשה 12/262.9 נדונה ברשות רישוי בתאריך: ולא הופק לה היתר כאמור. במסגרת הבקשה הנוכחית מוצעים שינויים ותוספות בניה בקומות החניה, מוצעת תוספת קומה 4-, שינויים בחדר טרנספורמציה, ביטול חניות ובמקומן תכנון מחסנים, תוספת חניות, במפלס קומת הקרקע 000 ובמפלס מבוקשים תוספות של 4 יח"ד, בקומה 17 במפלס מבקשים איחוד דירות סה"כ 2 יח"ד, בקומה 22 במפלס מבוקשים ביח"ד אחת שינויים פנימיים. פורסמה ההקלה: ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד. תום מועד להגשת התנגדויות בתאריך , לא התקבלו התנגדויות. מסמכי התכנית : במקום חלה תכנית בסמכות וועדה מחוזית ותחילת תוקפה מיום התכנית כוללת: תשריט - מחייב, הוראות תכנית - מחייב, טבלת איזון וחלוקה מחייב, נספח בינוי מחייב חלקית לעניין: קווי בניין, גובה בניה מרבי, מס' יח"ד מרבי, מס' קומות מרבי ושטחי בניה מרביים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. - תכנית מבטלת את: תכנית המתאר 62, ותכנית 1085 א'. סעיף סטייה ניכרת : - לפי הוראות התכנית סעיף )ה(: חריגה בגובה המרבי כמצויין בטבלה 5, קווי בניין המפורטים בנספח הבינוי, שטח הבניה בתכנית מחייב, כל סטייה מהוראות הנ"ל מהווה סטייה ניכרת בהתאם לתקנות התכנון והבניה )סטייה ניכרת( התשס"ב. 2002

3 סטייה ניכרת בסעיף )ג(:" גובה מרבי של המבנים )גובה תקרה עליונה(, לא יחרוג מן המצויין בטבלה 5. תותר סטייה של עד 1.5 מ' מהגובה באישור מה"ע..." 1. אשור חניה: מבוקשת תכנית שינויים, תוספת יח"ד ואיחוד יח"ד. התקבל אישור חניה מתאריך: ונרשמו ההערות: - אין התנגדות לתכנית החניה. אין שינוי בחניה לשלב א' ראה תכנית של יועץ תנועה א. קראוס בסריקה נפרדת. - תנאי לט' 4 אישור רשות התמרור. מוצג בבקשה קומה 4- עם תכנון החניות, בתכנית אישור החניה הקומה הת"ק 4- מוצגת ללא תכנון. - יש להגיש אישור מחלקת הסדרי תנועה וחניה הכולל תכנון של קומה 4-, כתנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים - יש להתאים בבקשה להיתר את הקומה, לאישור החניה. 2. אשור אד' העיר: - התקבל אישור אד' העיר מתאריך: הבקשה אושרה בכפוף לתנאים, נרשמו הערות. )פרוט ההערות סרוק בארכיב אופטי(. - תנאי למתן היתר אישור אד' העיר. 3. מבנה ציבור: - מבנה ציבור המתוכנן להיבנות במגרש 003 מח' מבני ציבור ובהתאם להסכם הפיתוח. לא מבוקש בבקשה זו ויוגש בתאום עם.4 מיקום : - ע"פ תיק המידע מס' 2017/ קווי הבניין הנם בהתאם לתשריט תכנית,11195 כאשר קו הבניין באדום הוא קו בנין, קו בניין בכחול הינו קו בניין ת"ק. קיים תצ"ר מס' 211/2017 כשירה לרישום מתאריך: תנאי למתן היתר אישור מחלקת המידע על רישום התצ"ר. - יש להציג בתכנית המדידה את כל האינפורמציה של קווי הבניין שנתנו. קווי בניין : - קו בניין תת"ק: - תוספות הבניה הת"ק המבוקשות - בתחום קווי הבניין, כמותר. - קו בניין עילי: - הבינוי הקיים תואם היתר לבקשה מס' 12/262.01, שאר הבינוי המוצע בתחום קווי

4 - 4 - הבניין, כמותר.. מס' קומות: מעל הכניסה הקובעת: מותר: 24 קומות, קיים: 24 קומות, ללא שינוי מהיתר. מתחת לכניסה הקובעת: מותר: 3 קומות, קיים: 3 קומות + קומה טכנית, מוצע: 1 קומה, סה"כ: 4 קומות + קומה טכנית. לפי סעיף 1.7 נספח בינוי מחייב לנושא מס' קומות, לפי הוראות התכנית סעיף )ב() 2 (:"תקן חניה יהא זה אשר יהיה תקף לעת הוצאת היתר." התקבל אישור חניה באישור זה מוצג שני שלבים למתחם, בשלב א' מוצג קומה במפלס 4- ללא תכנון חניות ובטבלת מאזן מוצג תכנון של 9 מקומות חניות שהם ישמשו את שלב ב' עתידי למגורים. בשלב ב' נרשמה הערה:" לטובת השלמת חוסר של 19 מ"ח בשלב א' ולטובת תב"ע עתידית." - עפ"י אישור חניה, קומה 4- אינה מתוכננת מבחינת מקומות חניה. נראה כי החלל מתוכנן עם חללים ללא יעוד. - בבקשה שהוגשה מוצגת קומה 4- חלקית, נדרש להציג את כל תכנון קומת החניה. - נדרש תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים לקבל אישור חניה סופי המציג חניות בתכנית התנועה גם בפלס - 4 החדש.. 6. גובה הבניין: - לפי הוראות התכנית לפי טבלה מס' 5: מותר: +, 77.0 לפי הוראות התכנית סעיף )ג(תותר גמישות של עד 1.5 מ' באישור מה"ע. קיים בהיתר: =878.06, המוצג בבקשה ללא שינוי מהיתר. 7. מס' יח"ד: מותר: 110 יח"ד עם גמישות, אושרו בהיתר: 126 יח"ד, באישור הוועדה המקומית כאשר במסגרת ההיתר נותרו לניצול כ מ"ר ו - 4 יח"ד נוספות מתחת למפלס ה בבקשה זו מבקשים לנייד שטחים אלו לטובת אותן 4 יח"ד נוספות, סה"כ: 130 יח"ד. עפ"י הוראות התכנית סעיף ח' תתאפשר גמישות במספר יח"ד במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית עפ"י חוק. בבקשה זו מבקשים להרחיב את הגמישות עבור תוספת 4 זה מובא לוועדה המקומית לאישורה. יח"ד כאמור - עניין - יש למספר את כל יח"ד בבניין יש להציג מספור בתאום עם בוחנת הרישוי.

5 שטחי בנייה: להלן פירוט השטחים עפ"י הוראות התכנית טבלה : 5 פירוט שטחים: מגורים: )תא שטח 001( שטח עיקרי: - שטח מעל הכניסה הקובעת : מותר: 12,350.0 מ"ר, קיים מ"ר. בהיתר 11, : 12/ מ"ר, נותר: * עפ"י בקשה 12/ להיתר שהופק נעשה שימוש בשטחים עיקריים שנותרו: מ"ר עבור שטחי שרות ת"ק חורגים בשטח של: מ"ר, כך שנותרו : 23.0 מ"ר עפ"י בדיקה חריגת השטח הוא: מ"ר. )ראו פירוט העברת השטחים בשטחי שרות ת"ק( סה"כ נותר שטח עיקרי ע"ק: 15.0 מ"ר. כעת מוצע: מ"ר, סה"כ: 12, מ"ר, נותר: מ"ר. - שטח מתחת לכניסה הקובעת : מותר: מ"ר, בבקשה לא מוצגים שטחים ת"ק עיקריים. )עפ"י היתר שטחים אלו לא נוצלו(. * נעשה שימוש בשטח עיקרי ת"ק שנותר: מ"ר עבור שטח ת"ק חורג בשטח של מ"ר, ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ת"ק שנותר. * פורסמה ההקלה:" ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד." ז"א שטח עיקרי ת"ק שנותר: מ"ר, עבור שטח שרות עילי חורג: מ"ר, ז"א: מ"ר = מ"ר שטח ת"ק עיקרי שנותר. * ניתן להשתמש בשטח עיקרי ת"ק שנותר בסה"כ : מ"ר עבור שטח ת"ק חורג בשטח של מ"ר, ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ת"ק שנותר. * נעשה שימוש בשטח עיקרי ת"ק שנותר: מ"ר עבור שטח ת"ק לחניה שחורג בשטח של מ"ר, ז"א: = מ"ר. שטח עיקרי ת"ק שנותר.

6 - 6 - שטח שרות: - שטח מעל הכניסה הקובעת: מותר: מ"ר, קיים: מ"ר, שטח חורג: מ"ר. * בבקשה 12/ הופק היתר ובו אושר שטח הבניה מ"ר, השטח עפ"י בדיקה חורג ב מ"ר. ) ) כאשר השטח שנלקח עבור החריגה הוא מ- 5% נגישות )1821*5%=91.05( וע"ח השטח העיקרי ע"ק שנותר בשטח של: מ"ר. ז"א: )שטח שרות חורג( )נגישות( = מ"ר שטח שחורג. ניתן להשתמש בשטח עיקרי ע"ק שנותר לשטח שרות ע"ק שחורג ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ע"ק שנותר. - כעת מוצע: מ"ר, ז"א שטח קיים: מ"ר, חריגה של: = מ"ר, מתוכם השתמשו ב- 5% נגישות )1821*5%=91.05( נותרה חריגה של: מ"ר, נשתמש בשטח עיקרי שנותר: מ"ר, = מ"ר שטח חורג פורסמה ההקלה:" ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד." - ז"א שטח עיקרי ת"ק שנותר: מ"ר, עבור שטח שרות עילי חורג: מ"ר, ז"א: מ"ר = מ"ר שטח ת"ק עיקרי שנותר. - שטח מתחת לכניסה הקובעת: שטח שרות כללי: מותר: מ"ר, שטח קיים: מ"ר ) 12/ ( עפ"י בקשה שטח חורג: מ"ר )בבקשה ) 12/262 * בבקשה להיתר 12/262 השתמשו בשטחי חניה עפ"י התקנות שניתן לקחת שטחי חניה עד מ"ר עבור החריגה, ז"א: מ"ר 200 מ"ר = מ"ר. שטח שרות ת"ק שחורג. * ניתן להשתמש בשטח עיקרי ת"ק בסה"כ : מ"ר עבור שטח ת"ק חורג בשטח של מ"ר, ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ת"ק שנותר. אין חריגה בשטחים. כעת מוצע: מ"ר,

7 - 7 - * ניתן להשתמש בשטח עיקרי ת"ק שנותר בסה"כ : מ"ר עבור שטח ת"ק חורג בשטח של מ"ר, ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ת"ק שנותר. אין חריגה בשטחים. - שטחי חניה: מותר: מ"ר, קיים: מ"ר) עפ"י היתר לבקשה 12/262 כל שטחי תאי השטח הת"ק לחניה רוכזו יחדיו ללא הפרדה בניהם (, קיים: חישוב שטחים עפ"י היתר: מ"ר )= כלל שטחי תאי השטח(, עפ"י היתר הועברו שטחי חניה שנותרו לשטחי שרות כללים. כעת מוצג שטח קיים: מ"ר, מוצע: מ"ר, מאחר והועברו שטחי חניה בהיתר קודם לשטחים כללים השטח חורג, ניתן להעביר שטח עיקרי ת"ק שנותר: מ"ר לשטח חניה שחורג: מ"ר, ז"א: = מ"ר שטח עיקרי ת"ק שנותר. מרפסות: במקום חלה תכנית בסמכות מחוזית אשר הופקדה מיום ותחילת תוקפה מיום על תכנית זו חלה תב"ע מס' )שמועד הפקדתן בין התאריכים ל ( לתוספת שטחי בניה עבור מרפסות מקורות. לפיכך מגיע לכל יח"ד תוספת של 12 מ"ר עבור מרפסות מקורות בלבד כשטח עיקרי בנוסף לזכויות הבניה שע"פ התב"ע ובלבד שהשטח המקורה לא יעלה על 20% משטח המגרש או 500 מ"ר עפ"י הקטן המחמיר מבניהם. * % = מ"ר שטח מרפסות מותר. שטח קיים בהיתר: מ"ר, עפ"י תכנית שטח מרפסות מותר: מ"ר, מוצע: 44.0 מ"ר, עומד בשטח המותר. - נדרש להציג טבלת מאזן מרפסות ששטח מרפסות אינו עולה על 12.0 מ"ר. שטח חניה ת"ק: שטח מבני ציבור תא : 003 מותר: מ"ר, קיים: מ"ר, מוצע: מ"ר, סה"כ: מ"ר,

8 - 8 - נותר : מ"ר. שטחי שפ"פ תאי שטח )בתא שטח 004 לא מבוקש בינוי ת"ק(: מותר: מ"ר, תא שטח 005: קיים: מ"ר, מוצע: מ"ר, סה"כ: מ"ר, תא שטח 006: קיים: מ"ר, מוצע: מ"ר, סה"כ: מ"ר, סה"כ שטח תאי שפ"פ: מ"ר, נותר: מ"ר. שטח שצ"פ תאי שטח 010 )בתא 009, שטח 010 לא מבוקש בינוי ת"ק(: מותר: מ"ר, קיים: מ"ר, מוצע: מ"ר, סה"כ: מ"ר, נותר: מ"ר, * בהיתר חושבו סה"כ כל שטחי החניה ללא הפרדה של תאי השטח מסה"כ השטחים הקיימים שנותרו של החניה הועברו שטחים עבור שטח שרות כללי.. 9 אישורים: אשור חניה - התקבל אישור חניה מתאריך:, יש להתאים את הקומה לאישור החניה. אשור אד' העיר - התקבל אישור אד' העיר מתאריך: , תנאי למתן היתר אישור אד' העיר. מבנה ציבור - מבנה ציבור המתוכנן להיבנות במגרש 003 לא מבוקש בבקשה זו ויוגש בתאום עם מח' מבני ציבור ובהתאם להסכם הפיתוח. 10. חסרים גרפיים בהרמוניקה: - יש לתקן את התכנית עפ"י ההערות המסומנות בתכנית. b * תוספת 4 יח"ד - מובא לוועדה המקומית לאישורה. * המלצת המחלקה: לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים, 1. אשור חניה: - יש להגיש אישור מחלקת הסדרי תנועה וחניה תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים מידע קודם בדיקת המלצה תכנונית לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים מתאריך 21/09/2020

9 יש להתאים את הקומה לאישור החניה. 2. אשור אד' העיר: - תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים אישור אד' העיר. 3. מבנה ציבור: - מבנה ציבור המתוכנן להיבנות במגרש 003 לא מבוקש בבקשה זו ויוגש בתאום עם מח' מבני ציבור ובהתאם להסכם הפיתוח. 4. מיקום: - תנאי למתן היתר אישור מחלקת המידע על רישום התצ"ר. 5. מס' קומות: מתחת לכניסה הקובעת: - בבקשה שהוגשה מוצגת קומה 4- חלקית, נדרש להציג את כל תכנון קומת החניה. - נדרש תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים לקבל אישור חניה סופי. 6. מס' יח"ד: - עפ"י הוראות התכנית סעיף ח' תתאפשר גמישות במספר יח"ד במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית עפ"י חוק. תוספת 4 יח"ד מובא לוועדה המקומית לאישורה. בבקשה המוצעת מספור יח"ד אינו ברור כך שלא ניתן להבין כמה יח"ד יש בסה"כ. - יש למספר את כל יח"ד בבניין יש להציג כמה דירות קיימות כמה דירות מאחדים וכמה יח"ד מוצעות.

10 שטחי בנייה: להלן פירוט השטחים עפ"י הוראות התכנית טבלה : 5 פירוט שטחים: שטח שרות: - נדרש להתאים ולצמצם את השטח החורג מ"ר, ויש להתאים את השטחים כנדרש. - שטח מתחת לכניסה הקובעת: - נדרש להתאים את השטח החורג להתאים את השטחים כמותר. - יש להתאים את השטח הקיים לשטח שאושר בהיתר. - שטחי חניה: - יש להתאים את השטח הקיים להיתר. - יש להציג ולסמן ע"ג כל התכניות הת"ק את חלוקת המגרשים ויש להציג בטבלה נפרדת את חישוב השטחים במפורט של שטחי החניה הנלקחים לבקשה זו. מרפסות: - השטח הקיים למרפסות המוצג בבקשה אינו תואם היתר, יש להתאימו. וכל שטח נוסף למרפסת יש לכלול בשטחים המוצעים. 8. חסרים גרפיים בהרמוניקה: - יש לתקן את התכנית עפ"י ההערות המסומנות בתכנית. b * תוספת 4 יח"ד - מובא לוועדה המקומית לאישורה. הכנת המלצה 13/09/2020 תכנונית לאשר את הבקשה בכפוף

11 לשינויים ובתנאים * המלצת המחלקה: לשינויים ובתנאים, 1. אשור חניה: לאשר את הבקשה בכפוף - יש להגיש אישור מחלקת הסדרי תנועה וחניה תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים - יש להתאים את הקומה לאישור החניה. 2. אשור אד' העיר: - תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים אישור אד' העיר. 3. מבנה ציבור: - מבנה ציבור המתוכנן להיבנות במגרש 003 לא מבוקש בבקשה זו ויוגש בתאום עם מח' מבני ציבור ובהתאם להסכם הפיתוח. 4. מיקום: - תנאי למתן היתר אישור מחלקת המידע על רישום התצ"ר. 5. מס' קומות: מתחת לכניסה הקובעת: - בבקשה שהוגשה מוצגת קומה 4- חלקית, נדרש להציג את כל תכנון קומת החניה. - נדרש תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים לקבל אישור חניה סופי. 6. מס' יח"ד: - עפ"י הוראות התכנית סעיף ח' תתאפשר גמישות במספר יח"ד במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית עפ"י חוק. תוספת 4 יח"ד מובא לוועדה המקומית לאישורה.

12 בבקשה המוצעת מספור יח"ד אינו ברור כך שלא ניתן להבין כמה יח"ד יש בסה"כ. - יש למספר את כל יח"ד בבניין יש להציג כמה דירות קיימות כמה דירות מאחדים וכמה יח"ד מוצעות. 7. שטחי בנייה: להלן פירוט השטחים עפ"י הוראות התכנית טבלה : 5 פירוט שטחים: שטח שרות: - נדרש להתאים ולצמצם את השטח החורג מ"ר, ויש להתאים את השטחים כנדרש. - שטח מתחת לכניסה הקובעת: - נדרש להתאים את השטח החורג להתאים את השטחים כמותר. - יש להתאים את השטח הקיים לשטח שאושר בהיתר. - שטחי חניה: - יש להתאים את השטח הקיים להיתר. - יש להציג ולסמן ע"ג כל התכניות הת"ק את חלוקת המגרשים ויש להציג בטבלה נפרדת את חישוב השטחים במפורט של שטחי החניה הנלקחים לבקשה זו. מרפסות: - השטח הקיים למרפסות המוצג בבקשה אינו תואם היתר, יש להתאימו. וכל שטח נוסף למרפסת יש לכלול בשטחים המוצעים.

13 חסרים גרפיים בהרמוניקה: - יש לתקן את התכנית עפ"י ההערות המסומנות בתכנית. b חוות דעת 13/09/2020 תכנונית מדובר בבקשה לתוספת קומת חניה חלקית, ושינויים בפרוייקט פינוי - בינוי המקשר. במסגרת הבקשה מבקשים לאחד את הבקשות להיתר : בקשה מספר 12/262.9 ובקשה זו. 12/ יצוין כי בתאריך הופק היתר בניה עבור בניית חניון ומחסנים )עבור בניין בן 24 קומות( במסגרת פינוי בינוי במתחם המקשר, בהמשך הופק היתר בניה עבור הקומות העליות בתאריך בקשה נוספת לתוספת קומה חלקית ולשינויים בחניון בתיק מספר 12/262.9, נדונה ברשות הרישוי אך לא הופק לה היתר בניה. יצוין שהבנייה של המגדל הראשון וחניון מתבצעת בפועל. במסגרת הבקשה הנוכחית מוצעים שינויים ותוספות בניה בקומות החניה, מוצעת תוספת קומה 4-, שינויים בחדר טרנספורמציה, ביטול חניות ובמקומן תכנון מחסנים, תוספת חניות, במפלס קומת הקרקע 000 ובמפלס מבוקשים תוספות של 4 יח"ד, בקומה 17 במפלס מבקשים איחוד דירות סה"כ 2 יח"ד, בקומה 22 במפלס מבוקשים ביח"ד אחת שינויים פנימיים. לבקשה פורסמה הקלה בדבר ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד. תום מועד להגשת התנגדויות בתאריך , לא התקבלו התנגדויות. * הבקשה תואמת את הוראות התכנית ונספחיה,

14 מלבד זכויות הבניה לגביהן פורסמה ההקלה הנ"ל, פורסמה ההקלה: לעניין יחידות הדיור - מותר: 110 יח"ד עם גמישות, אושרו בהיתר: 126 יח"ד, באישור הוועדה המקומית כאשר במסגרת ההיתר נותרו לניצול כ מ"ר ו - 4 יח"ד נוספות מתחת למפלס ה בבקשה זו מבקשים לנייד שטחים אלו לטובת אותן 4 יח"ד נוספות, סה"כ: 130 יח"ד. תוספת 4 יח"ד מובא לאישור הוועדה המקומית וזאת בהתאם לסעיף הגמישות בתכנית - סעיף ח' לפיו תתאפשר גמישות במספר יח"ד במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית עפ"י חוק. השלמת פרסום לפי סעיף 149 לחוק לאחר שהוועדה תאשר את מספר יחידות הדיור, מומלץ לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים, תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים יש להגיש אישור של המחלקה להסדרי תנועה, הכולל תכנון מקומות החניה במפלס החדש בתכנית התנועה. נדרש למספר יח"ד בתאום עם בוחנת הרישוי, וכן נדרשים תיקונים גרפיים. ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד. 24/09/2019 הכנת נוסח 05/03/2019 פרסום ניוד שטחים עיקריים ממתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת - לצורך מימוש יח"ד במפלסים 1,0 בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע וללא חריגה מסה"כ יח"ד המותרות - סה"כ 130 יח"ד. תנאים באם תאושר הבקשה תנאים לקבלת היתר בוצ

15 רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין אישור/תשלום המחלקה להיטל השבחה אישור פיקוד העורף הג"א אישור שירותי הכבאות חוזה עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, אינסטלציה מבנה חדש - הצהרת מהנדס וחישוב סטטי מפורט וערוך לפי תקנות התכנון והבניה ולפי תקן ישראלי, ת"י 413 חוות דעת אגף תברואה - בקרה מרחבית אישור מורשה נגישות מתו"ס מוסמך ע"י משרד התמ"ת הגשת תכנית מתוקנת בהתאם לדרישות הועדה ו/או רשות רישוי 3 תכניות סופיות לאחר אישור בוחן להדפסה, צבועות חתומות ומתוקנות תשלום אגרת בניה הגשת טופס הצהרת עורך הבקשה שהתכנית ערוכה כחוק ומשקפת את כל הערות הגורמים המאשרים אישור משרד התמ"ת על הטמנת צוברי גז חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה - בקרה מרחבית חוות דעת/תשלום חברת הגיחון אישור/תשלום המחלקה להיטלי סלילה הגשת/הצגת/צילום תעודת הנדסאי/אדריכל/מהנדס בתוקף אישור סופי של אדריכל העיר אישור המח' להסדרי תנועה המציג את מקומות החניה במפלס 4- ע המלצת האגף לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים * תוספת 4 יח"ד - מובא לוועדה המקומית לאישורה. * המלצת המחלקה: לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים, 1. אשור חניה: - יש להגיש אישור מחלקת הסדרי תנועה וחניה תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים - יש להתאים את הקומה לאישור החניה. 2. אשור אד' העיר: - תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים אישור אד' העיר. 3. מבנה ציבור: - מבנה ציבור המתוכנן להיבנות במגרש 003 לא מבוקש בבקשה בתאום עם מח' מבני ציבור ובהתאם להסכם הפיתוח. זו ויוגש

16 מיקום : - תנאי למתן היתר אישור מחלקת המידע על רישום התצ"ר. 5. מס' קומות: מתחת לכניסה הקובעת: - בבקשה שהוגשה מוצגת קומה 4- חלקית, נדרש להציג את כל תכנון קומת החניה. - נדרש תנאי ראשון טרם העברת הבקשה לגורמים לקבל אישור חניה סופי. 6. מס' יח"ד: - עפ"י הוראות התכנית סעיף ח' תתאפשר גמישות במספר יח"ד במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית עפ"י חוק. תוספת 4 יח"ד מובא לוועדה המקומית לאישורה. בבקשה המוצעת מספור יח"ד אינו ברור כך שלא ניתן להבין כמה יח"ד יש בסה"כ. - יש למספר את כל יח"ד בבניין יש להציג כמה דירות קיימות כמה דירות מאחדים וכמה יח"ד מוצעות.. 7 שטחי בנייה: להלן פירוט השטחים עפ"י הוראות התכנית טבלה : 5 פירוט שטחים: שטח שרות: - נדרש להתאים ולצמצם את השטח החורג מ"ר, ויש להתאים את השטחים כנדרש. - שטח מתחת לכניסה הקובעת: - נדרש להתאים את השטח החורג להתאים את השטחים כמותר. - יש להתאים את השטח הקיים לשטח שאושר בהיתר. - שטחי חניה: - יש להתאים את השטח הקיים להיתר. - יש להציג ולסמן ע"ג כל התכניות הת"ק את חלוקת המגרשים ויש להציג בטבלה נפרדת את חישוב השטחים במפורט של שטחי החניה הנלקחים לבקשה זו. מרפסות: - השטח הקיים למרפסות המוצג בבקשה אינו תואם היתר, יש להתאימו. וכל שטח נוסף למרפסת יש לכלול בשטחים המוצעים.

17 חסרים גרפיים בהרמוניקה: - יש לתקן את התכנית עפ"י ההערות המסומנות בתכנית. b

18 סדר יום לועדה מתאריך - 30/09/ י"ב תשרי תשפ"א סוג דיון מספר ועדה מספר בקשה מספר סידורי נתונים כלליים סוג בקשה שימוש עיקרי מהות בקשה שטח האתר שטח לחישוב זכויות הכשרת עבירה המבקש עורך הבקשה מתכנן השלד מספר מתנגדים מספר שכנים שלא חתמו דיון בועדת המשנה 2020/ / בניית מרפסת מגורים תוספת 2 מרפסות זיז עבור סוכה. לא ברייער מאיר שמעון בן משה הודיה מהנדס שפר דן 0 26 כתובת האתר פנים מאירות, 15 רוממה גוש חלקה 84 בשלמות כן תבע 1477 סטטוס תחילת תוקף ת.סטטוס 11/01/1973 תא שטח יעוד שטח תאור הבקשה נתוני מספרי היתרים קודמים בחלקה : עפ"י נתוני המערכת היתר אחרון שהופק לבניין זה בחלקה זו: - הופק בתאריך 22/01/1980 ב-ת.ב. 1979/ עבור "בנית מרפסת", בהיתר זה אושרו מ"ר למניין שטחי מרפסות. - הופק בתאריך 25/07/1980 ב-ת.ב. 1979/ עבור "שינויים בבניין קיים ". - הופק בתאריך 27/09/1981 ב-ת.ב. 1978/ עבור "תוספת בניה לדירות", בהיתר זה אושרו מ"ר למניין שטחים עיקריים ו למניין שטחי מרפסות.

19 - 19 -, מהות הבקשה: הבקשה מוצעת ברחוב פנים מאירות 15 בשכונת רוממה גוש: חלקה: 84 מדובר במבנה למגורים בן 8 קומות מעל קומת מחסנים. במסגרת הבקשה מוצעות התוספות הבאות: קומה א' )קומת הכניסה מהרחוב עם גשרון( במפלס 0.00: חזית דרומית מוצעת מרפסת זיז לא מקורה בתוך קווי הבניין. במסגרת הבקשה פורסמו ההקלות הבאות : 1. "שינוי מנספח הבינוי בגין מרפסת סוכה". תום מועד הגשת התנגדויות: 02/06/2020 ולפי נתוני המערכת לבקשה זו לא התקבלו התנגדויות. בעלי העניין בנכס : הבנייה מוצעת ע"ג חלקה מס'. 84 הליך פרסומי בוצע בתיק לפי 149 לחוק, בוצע באחריות ובמסגרת דסק שרות הלקוחות במעמד פתיחת התיק, לפי נתוני המערכת לבקשה זו לא התקבלו התנגדויות. מידע קודם בדיקת המלצה תכנונית לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים מתאריך 15/09/2020 לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים: מרפסות זיז: על עורך הבקשה: * לחשב את מרפסת זיז הקיימת כמוצעת ולא כקיימת. * לסמן ע"ג ההרמוניקה את מרפסת הזיז הקיימת כמוצעת בריבוע אדום בתכניות, חזיתות וחתכים. * להטמיע ע"ג ההרמוניקה פרט קונסטרוקטיבי של מרפסות זיז המוצעות.

20 חוות דעת תכנונית: הכנת המלצה תכנונית לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים על עורך הבקשה לתקן את ההערות הגרפיות המופיעים ע"ג תכנית. a לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים: מרפסות זיז: על עורך הבקשה: * לחשב את מרפסת זיז הקיימת כמוצעת ולא כקיימת. * לסמן ע"ג ההרמוניקה את מרפסת הזיז הקיימת כמוצעת בריבוע אדום בתכניות, חזיתות וחתכים. * להטמיע ע"ג ההרמוניקה פרט קונסטרוקטיבי של מרפסות זיז המוצעות. 28/07/2020 חוות דעת תכנונית: חוות דעת תכנונית על עורך הבקשה לתקן את ההערות הגרפיות המופיעים ע"ג תכנית. a התאמת הבניה המבוקשת לבניה המותרת עפ"י התכניות הבאות: * תכנית 6219 תחילת תוקף 12/07/2004, אזור מגורים מיוחד )נספח 1(. * תכנית 1477 תחילת תוקף 11/01/1973 אזור מגורים. 1 * כפיפות לתכנית מתאר. 62 * תקנות התכנון והבניה. סטייה ניכרת: בתכנית הנ"ל אין סעיף סטייה ניכרת. 28/07/2020

21 נספח בינוי: בתכנית הנ"ל חל נספח בינוי מס' 1 שותק )מחייב(, המוצע בבקשה הינו בשונה מנספח הבינוי, פורסמה הקלה בנידון והיות ואין סעיף סטייה ניכרת, מבחינת התאמה לנספח הבינוי או בשונה ממנו - אין מניעה לאשר. שלביות ביצוע: עפ"י סעיף 9 )ט( )1( "תותר הוצאת היתר בניה עבור תוספות באופן שהבניה תהיה בשלבים מהקרקע כלפי מעלה ללא דילוג על קומה כל שהיא ובמקרה של ביצוע חלקי יהווה גמר הגג של התוספת מרפסת תקינה עם מעקה, ריצוף וכיו"ב לרווחת הדירה שמעליה". )2( "תוספת הקומה תבנה בהינף אחד, לא תותר בניה בשלבים", המוצע בבקשה הינו בשונה מהינתן מכוח התב"ע ולכן התנאי הנ"ל איננו רלוונטי בבקשה המוצעת. קווי בניין: הבחינה נערכה עפ"י תיק קווי בניין שהוגש מיום 25/09/2017 ע"י המח' למידע תכנוני ולא נמצאו חריגות מקווי הבניין המאושרים. שטחי בניה: מוצע תוספת שטח למרפסת זיז לא מקורה ולא עיקרי או שירות )ראה סעיף מרפסות(. מרפסות זיז: קומה א' )קומת הכניסה מהרחוב עם גשרון( מפלס : 0.00 חזית דרומית מוצעת מרפסת זיז לא מקורה ברוחב של 6.05 מ', עומק 1.10 מ' ובשטח של 6.66 מ"ר. ניתן לראות בבקשה כי עורך הבקשה מסמן מרפסת

22 השלמת פרסום לפי סעיף 149 זיז מקורה קיימת אשר לא נמצא לגביה היתר בניה, לאחר בדיקה טלפונית מול עורכת הבקשה התבהר כי המבקשים רכשו את הדירה כך. לאחר חישוב מרפסת זיז הקיימת בעבירה בסך 4.24 מ"ר ניתן לראות כי סך שטחי המדרגות עומדים ב- 12 מ"ר המורים, מרפסות זיז המוצעות עומדות בהנחיות המחלקה לעניין צמדים, אין מניעה לאשרם בתנאים הבאים על עורך הבקשה: * לחשב את מרפסת זיז הקיימת כמוצעת ולא כקיימת. * לסמן ע"ג ההרמוניקה את מרפסת הזיז הקיימת כמוצעת בריבוע אדום בתכניות, חזיתות וחתכים. * להטמיע ע"ג ההרמוניקה פרט קונסטרוקטיבי של מרפסות זיז המוצעות. אישור הסדרי תנועה: לא רלוונטי לבקשה הנ"ל. אישור שימור: לא רלוונטי לבקשה הנ"ל. חוות דעת תכנונית: מרפסת זיז המוצעת הינה בחזית אשר קיימים בה מס' מרפסות זיז, מעבר לכך עורכת הבקשה טרם הגשת הבקשה קיימה פגישת התייעצות עם ראש הצוות לעניין העיצוב והמרחק ממרפסת זיז הקיימת, אין מניעה לאשר את מרפסת זיז המוצעת בכפוף לדרישות המחלקה על עורך הבקשה לתקן את ההערות הגרפיות המופיעים ע"ג תכנית. a התנגדויות: עפ"י נתוני המערכת בבקשה הנ"ל לא התקבלו התנגדויות. שינוי מנספח בינוי בגין מרפסת סוכה - 12/05/2020

23 /02/2020 לחוק הכנת נוסח פרסום שינוי מנספח בינוי בגין מרפסת סוכה - תנאים באם תאושר הבקשה תנאים לקבלת היתר אישור/תשלום המחלקה להיטל השבחה חוזה עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, אינסטלציה מבנה חדש - הצהרת מהנדס וחישוב סטטי מפורט וערוך לפי תקנות התכנון והבניה ולפי תקן ישראלי, ת"י תכניות סופיות לאחר אישור בוחן להדפסה, צבועות חתומות ומתוקנות תשלום אגרת בניה הגשת טופס הצהרת עורך הבקשה שהתכנית ערוכה כחוק ומשקפת את כל הערות הגורמים המאשרים חוות דעת/תשלום חברת הגיחון אישור/תשלום המחלקה להיטלי סלילה הגשת/הצגת/צילום תעודת הנדסאי/אדריכל/מהנדס בתוקף בוצ ע המלצת האגף לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים לאשר את הבקשה בכפוף לשינויים ובתנאים: מרפסות זיז : על עורך הבקשה: * לחשב את מרפסת זיז הקיימת כמוצעת ולא כקיימת. * לסמן ע"ג ההרמוניקה את מרפסת הזיז הקיימת כמוצעת בריבוע אדום בתכניות, חזיתות וחתכים. * להטמיע ע"ג ההרמוניקה פרט קונסטרוקטיבי של מרפסות זיז המוצעות. חוות דעת תכנונית : על עורך הבקשה לתקן את ההערות הגרפיות המופיעים ע"ג תכנית. a

24 סדר יום לועדה מתאריך - 30/09/ י"ב תשרי תשפ"א סוג דיון מספר ועדה מספר בקשה מספר סידורי נתונים כלליים סוג בקשה שימוש עיקרי מהות בקשה שטח האתר שטח לחישוב זכויות הכשרת עבירה המבקש עורך הבקשה מתכנן השלד מספר מתנגדים מספר שכנים שלא חתמו דיון בועדת המשנה 2020/ / בנית מחסנים, ממ"ד, פיצול יח"ד קיימות - צו שעה מגורים פיצול יח"ד, תוספת שטח עיקרי, ממ"דים ומחסן לא אבוקרט נתנאל וקסלר חגית ברכ מהנדס קפלן איליה 0 3 כתובת האתר רוזנבלט, 12 רמות גוש חלקה 2 בשלמות כן תבע סטטוס תחילת תוקף ת.סטטוס תא שטח יעוד אזור מגורים..1 שטח /10/ תאור הבקשה ברחוב רוזנבלט 12, רמות, עבור משפחת אבוקרט, מבוקש שינוי בדירת קוטג' קיימת ותוספת בניה הכוללת: במפלס מבוקשת קומה חדשה בחפירה הכוללת שטח עיקרי ומחסן בשטח של מ"ר. כמו

25 כן מבוקש הנמכת פני הקרקע לחצר ואוורור באמצעות חצר אנגלית. במפלס 0.00 בקומה קיימת מבוקשים שינוים פנימיים + שינוי במיקום מדרגות + הוספת ממ"ד במרווח + הוספת פתחים. במפלס בקומה קיימת מבוקשת הוספת יח"ד חדשה + סגירת רצפה במקום פיר מדרגות פנימי + ממ"ד במרווח + מרפסת זיז במרווח המהווה כניסה לדירה מפיתוח שטח סמוך + הוספת פתחים. הקלות תוספת מחסן יותר מ- 8% משטח הדירה- עד 20 מ"ר. - תוספת שטחים בגין 6% הקלה כמותית. - הקלה מקו בנין בגין ממ"דים. - תוספת שטחים בגין ממ"דים הקלה מקו בנין עבור מימוש שטחים עודפים. - הקלה בדבר פיצול יח"ד עם תוספת בניה עקב יח"ד עודפים. לא התקבלו התנגדויות מידע קודם הכנת המלצה תכנונית לדחות במתכונת המוצעת מתאריך 21/09/2020 לדחות את הבקשה במתכונת המוצעת היות ואין קוו בנין רלוונטי לבחינת הבקשה, מחלקת הסדרי תנועה דחתה את הבקשה וכן לא עומדים בתנאי תקנה 117 לביצוע פיצול דירה קיימת. א. פיצול דירה - הפיצול המבוקש אינו עומד בתנאים בנושא פיצול יח"ד: על פי סעיף 147 )י() 13 ( "דירה צמודת קרקע" דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת." על פי חישוב מספר יח"ד מותר במגרש )92( לשטח המגרש ( דונם( נמצא

26 כי קיימות 8 יח"ד לדונם במקום 4 המותרות ועל כן - לא עומדים בדרישה. בניה במרווח מבוקשת בניה במרווח עבור שטח עיקרי בקומה תחתית מבוקשת - לא התקבלו מידות מגבול מגרש ולא ניתן לבחון באם החריגה עומדת במותר היות ו לא סומן קו בניין רלוונטי בתיק המידע כאשר צוין שהקו האדום הינו קו נטור בנין קיים- יש לתקן הבקשה לנושא. חצר אנגלית מבוקשת לשם אוורור החדר שבמרווח על פי תקנות בניה במרווחים תותר חצר אנגלית בעומק 1.5 מטר ובגובה 1.5 מטר המידות המוצעות חורגות מהמותר, יש לתקן. ממ"ד מבוקשת בנייה במרווח עבור ממ"ד אין מניעה לאשר לצורך מיגון. אך לא ניתן לבקש ממ"ד לדירה המפוצלת תוך קיזוז שטחים, ניתן לחזק חדר קיים או ע"ח שטחים עיקריים. מרפסת זיז מבוקשת במרווח בעומק 2 מטר לא התקבלו מידות המציגות מרחק מגבול חלקה וכן אין קוו בנין רלוונטי לבדיקת עמידה בתקנות סטיה ניכרת, ולכן לא ניתן לבחון. פיתוח שטח - מוצעת חפירה בעומק הקומה המבוקשת כ- 3 מטר לשם יצירת חצר עם 4 קירות מסביב דבר המהווה שטח עיקרי לא ניתן לאשר. מחסן מבוקש מחסן בשטח של 20 מ"ר היות והתוכנית אושרה לפני והיא כפופה למתאר אין מניעה לאשר. חניה ממחלקת הסדרי תנועה נרשם: "דחיית התכנית מסיבות הבאות: בתכנית אין התייחסות לחניה. חסרה טבלת מאזן חניה, תכנון חניה עבור הדירה החדשה." הסכמת שכנים על פי נהלי המחלקה נדרש לפיצול דירה הסכמה של 2/3 מבעלי הזכויות בבניין

27 בדיקת המלצה תכנונית לדחות במתכונת המוצעת בבקשה בלי הקלה ולכל שאר הדיירים נדרש משלוח הודעות. ובבקשה עם הקלה נדרשת חתימה של 100% מבעלי הזכויות בבניין. בבקשה זו מדובר על מגרש גדול הכולל 29 קוטג'ים ו- 5 בניינים. התקבלה תכנית עם חתימות שכנים אך מאחר ומדובר במגרש גדול לא ניתן לבחון מיהם המסכימים לבקשה. ע"ב נדרשת להציג פרוט בדבר הסכמת השכנים. ייתרה באחוזי בניה עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו קיימת ייתרה בסך השטחים שהתוכנית נתנה עבור בניית קוטג'ים מותר 4180 מ"ר נוצל בהיתרים קודמים מ"ר )לפי היתר שמספרו ( ולפיכך קיימת יתרה של מ"ר חלקי 29 קוטג'ים = יתרה של 21.9 מ"ר לניצול. אך היתר זה אינו מופיע ברשימת התיקים בגוש חלקה של הבניין. עורכת הבקשה נדרשת להציג נתונים בדבר שטחים עודפים בשטח. חלוקה יחסית במקום חלה תכנית מספר 4989 אשר אושרה לאחר ואשר מוספיה אחוזי בניה עבור בנייני המגורים במגרש )תוכנית זו אינה כוללת את דירות הקוטג'(. לפיכך עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו החלוקה היחסית בהקלה הכמותית מתבצעת בין 29 יחידות הקוטג' הזכאיות להקלה כמותית מתוקף התוכנית הישנה יותר שמספרה לפיכך חלקי 29 יח"ד שנבנו בפועל = 22.7 מ"ר. מוצע שטח עיקרי בסך מ"ר בחריגה מהמותר. כמו כן חישוב השטחים לוקה בחסר ואינו כולל מרפסות שירות שחושבו בהיתר המקורי ואשר כיום מבקשים להפוך אותם לשטח עיקרי. יש לתקן את הבקשה על פי המסומן על גבי תכנית. a לדחות את הבקשה במתכונת המוצעת היות ואין קוו בנין רלוונטי לבחינת הבקשה, מחלקת הסדרי תנועה דחתה את הבקשה וכן לא עומדים בתנאי תקנה 117 לביצוע פיצול דירה קיימת. 21/09/2020

28 א. פיצול דירה - הפיצול המבוקש אינו עומד בתנאים בנושא פיצול יח"ד: על פי סעיף 147 )י() 13 ( "דירה צמודת קרקע" דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת." על פי חישוב מספר יח"ד מותר במגרש )92( לשטח המגרש ( דונם( נמצא כי קיימות 8 יח"ד לדונם במקום 4 המותרות ועל כן - לא עומדים בדרישה. בניה במרווח מבוקשת בניה במרווח עבור שטח עיקרי בקומה תחתית מבוקשת - לא התקבלו מידות מגבול מגרש ולא ניתן לבחון באם החריגה עומדת במותר היות ו לא סומן קו בניין רלוונטי בתיק המידע כאשר צוין שהקו האדום הינו קו נטור בנין קיים- יש לתקן הבקשה לנושא. חצר אנגלית מבוקשת לשם אוורור החדר שבמרווח על פי תקנות בניה במרווחים תותר חצר אנגלית בעומק 1.5 מטר ובגובה 1.5 מטר המידות המוצעות חורגות מהמותר, יש לתקן. ממ"ד מבוקשת בנייה במרווח עבור ממ"ד אין מניעה לאשר לצורך מיגון. אך לא ניתן לבקש ממ"ד לדירה המפוצלת תוך קיזוז שטחים, ניתן לחזק חדר קיים או ע"ח שטחים עיקריים. מרפסת זיז מבוקשת במרווח בעומק 2 מטר לא התקבלו מידות המציגות מרחק מגבול חלקה וכן אין קוו בנין רלוונטי לבדיקת עמידה בתקנות סטיה ניכרת, ולכן לא ניתן לבחון. פיתוח שטח - מוצעת חפירה בעומק הקומה המבוקשת כ- 3 מטר לשם יצירת חצר עם 4 קירות מסביב דבר המהווה שטח עיקרי לא ניתן לאשר. מחסן מבוקש מחסן בשטח של 20 מ"ר היות והתוכנית אושרה לפני והיא כפופה למתאר אין מניעה לאשר.

29 חניה ממחלקת הסדרי תנועה נרשם: "דחיית התכנית מסיבות הבאות: בתכנית אין התייחסות לחניה. חסרה טבלת מאזן חניה, תכנון חניה עבור הדירה החדשה." הסכמת שכנים על פי נהלי המחלקה נדרש לפיצול דירה הסכמה של 2/3 מבעלי הזכויות בבניין בבקשה בלי הקלה ולכל שאר הדיירים נדרש משלוח הודעות. ובבקשה עם הקלה נדרשת חתימה של 100% מבעלי הזכויות בבניין. בבקשה זו מדובר על מגרש גדול הכולל 29 קוטג'ים ו- 5 בניינים. התקבלה תכנית עם חתימות שכנים אך מאחר ומדובר במגרש גדול לא ניתן לבחון מיהם המסכימים לבקשה. ע"ב נדרשת להציג פרוט בדבר הסכמת השכנים. ייתרה באחוזי בניה עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו קיימת ייתרה בסך השטחים שהתוכנית נתנה עבור בניית קוטג'ים מותר 4180 מ"ר נוצל בהיתרים קודמים מ"ר )לפי היתר שמספרו ( ולפיכך קיימת יתרה של מ"ר חלקי 29 קוטג'ים = יתרה של 21.9 מ"ר לניצול. אך היתר זה אינו מופיע ברשימת התיקים בגוש חלקה של הבניין. עורכת הבקשה נדרשת להציג נתונים בדבר שטחים עודפים בשטח. חלוקה יחסית במקום חלה תכנית מספר 4989 אשר אושרה לאחר ואשר מוספיה אחוזי בניה עבור בנייני המגורים במגרש )תוכנית זו אינה כוללת את דירות הקוטג'(. לפיכך עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו החלוקה היחסית בהקלה הכמותית מתבצעת בין 29 יחידות הקוטג' הזכאיות להקלה כמותית מתוקף התוכנית הישנה יותר שמספרה לפיכך חלקי 29 יח"ד שנבנו בפועל = 22.7 מ"ר. מוצע שטח עיקרי בסך מ"ר בחריגה מהמותר. כמו כן חישוב השטחים לוקה בחסר ואינו כולל מרפסות שירות שחושבו בהיתר המקורי ואשר כיום מבקשים להפוך אותם לשטח עיקרי. יש לתקן את הבקשה על פי המסומן על גבי תכנית

30 a חוות דעת 21/09/2020 תכנונית תיאור הבקשה ברחוב רוזנבלט 12, רמות, עבור משפחת אבוקרט, מבוקש שינוי בדירת קוטג' קיימת ותוספת בניה הכוללת: במפלס מבוקשת קומה חדשה בחפירה הכוללת שטח עיקרי ומחסן בשטח של מ"ר. כמו כן מבוקש הנמכת פני הקרקע לחצר ואוורור באמצעות חצר אנגלית. במפלס 0.00 בקומה קיימת מבוקשים שינוים פנימיים + שינוי במיקום מדרגות + הוספת ממ"ד במרווח + הוספת פתחים. במפלס בקומה קיימת מבוקשת פיצול דירה קיימת לשם הוספת יח"ד חדשה + סגירת רצפה במקום פיר מדרגות פנימי + ממ"ד במרווח + מרפסת זיז במרווח המהווה כניסה לדירה מפיתוח שטח סמוך + הוספת פתחים. הקלות תוספת מחסן יותר מ- 8% משטח הדירה- עד 20 מ"ר. - תוספת שטחים בגין 6% הקלה כמותית. - הקלה מקו בנין בגין ממ"דים. - תוספת שטחים בגין ממ"דים הקלה מקו בנין עבור מימוש שטחים עודפים. - הקלה בדבר פיצול יח"ד עם תוספת בניה עקב יח"ד

31 עודפים. לא התקבלו התנגדויות תיק מידע תכנוני התקבל תיק מידע שמספרו 18/6489 לפיו במקום חלה תכנית 2789 תאריך תוקף תא שטח 3 אזור מגורים. 1 תכנית נוספת שנרשמה 4989 תחילת תוקף אך נרשם בסעיף 3: "במבנים הסמוכים קיימת תוכניות לתוספות בניה. תכנית מספר 4989 שחלה בשטח החלקה לא מראה תוספות בבניין זה." חוו"ד מהנדס העיר טרם התקבל. יושלם לאחר תיקון הרמוניקה והשלמת בחינת המחלקה. תכנית 2789 היא תכנית כללית לאזור הכוללת חלוקה לאזורי מגורים, למספר יח"ד, מספר קומות, אחוזי בניה וכדומה. כפיפות על תכנית זו תחולנה ההוראות הכלולות בתוכנית המתאר המקומית לירושלים. מספר קומות על פי תכנית 2789 תותר באזור מגורים 1 בניית 3 קומות + קומת מסד - מוצעת תוספת קומה שלישית במסגרת המותר. עבור מגרש / תא שטח 3 נקבעו: מספר יח"ד רגילות 60 יח"ד בשטח כולל של 6000 מ"ר. מספר קוטג'ים 32 יח"ד )140 מ"ר ליחידה( בשטח כולל של 4180 מ"ר. הוספת יח"ד מבוקש פיצול דירה - עורכת הבקשה הציגה כי מספר יח"ד הדיור שבוקשו עבור קוטג'ים הוא 29 יח"ד במקום 32 יח"ד לפי התוכנית ובכך קיימת ייתרה של 3 יח"ד שניתן להוסיף. מוצעת יח"ד נוספת במסגרת ההקלה שפורסמה: "הקלה

32 בדבר פיצול יח"ד עם תוספת בניה עקב יח"ד עודפים". הגישה לדירה הינה באמצעות פיתוח שטח קיים מרחוב רוזנבלט. על פי תקנות החוק לנושא פיצול דירות מכוח תיקון 117 לחוק התכנון והבניה סעיף 147 )י(: "ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים במגרש מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על המגרש על פי הוראות התוכנית החלה על המגרש, בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, אף אם נקבע בתוכנית כי סטייה מהוראות התוכנית כאמור לעניין זה תהוה סטייה נכרת, בהתקיים כל אלה: )הסעיף נחקק כהוראת שעה ל- 5 שנים שתחילתם 3 חודשים מיום פרסומו של התיקון בספר החוקים ביום א. הדירה לגביה מתבקשת ההקלה היא דירה צמודת קרקע. על פי סעיף 147 )י() 13 ( "דירה צמודת קרקע" דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת." על פי חישוב מספר יח"ד מותר במגרש )92( לשטח המגרש ( דונם( נמצא כי קיימות 8 יח"ד לדונם במקום 4 המותרות ועל כן - לא עומדים בדרישה. ב. שטחה של הדירה לגביה מתבקשת ההקלה הוא 120 מ"ר לפחות - שטח הדירה הקיימת רשום מ"ר, אולם חישוב השטחים לוקה בחסר כאשר שטחי השירות מחושבים כשטחים עיקריים. על השטח הקיים מבוקש להוסיף שטח עיקרי ושטח עבר ממ"ד. באישור ר"צ ניתן באותה הפעימה לראות את מכלול השטחים, כך שסך השטח העיקרי הקיים והמוצע + ממ"ד עולה על 120 מ"ר ועל כן עומד בדרישה. ג. שטחה של דירת המגורים שתיווסף, מעבר למותר לפי תכנית, למעט שטח מדרגות גישה למפלס, לא יפחת מ- 45 מ"ר והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים; עומדים בדרישה שטח קיים בקומה המבוקשת לפיצול 54 מ"ר.

33 ד. התוכנית החלה בחלקה נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א עומד בדרישה. ה. במועד הגשתה, הבקשה להקלה אינה חורגת מהמגבלה שנקבעה בהחלטת הוועדה המקומית כאמור בפסקה )2(, ככל שנקבעה; - החלטה לעניין מגבלת מספר יח"ד מפוצלות במרחב התכנון. לא החליטה הוועדה המקומית על קביעת מגבלה כאמור בפסקה )2(, תינתן ההקלה אם לא הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה בכתב, אם הוצגה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה אינם נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר דירות המגורים; - מדובר על אישור מהנדס העיר אשר בשלב זה אינו נדרש מאחר ולא קיימת עמידה בכל התנאים. ו. לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף 149, ואם הוגשה התנגדות כאמור הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי סעיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהגיש התנגדות כאמור; - לא הוגשו התנגדויות. )2( ועדה מקומית רשאית לקבוע, לאחר שהוצגה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה, את מספר דירות המגורים המרבי שהיא תתיר לפצל לפי הוראות סעיף קטן זה בתחום מרחב התכנון שלה כולו או חלקו, בהתחשב במוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור במרחב התכנון, ובלבד שהמספר האמור לא יפחת מ- 20% ממספר הדירות צמודות הקרקע שבתחומה; החלטת הוועדה המקומית כאמור תפורסם באתר האינטרנט שלה והודעה על כך תפורסם בעיתון; הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה כאמור שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומה;

34 ז. יש להוסיף תנאי למתן היתר בניה אישור הג"א עבור הדירה המבוקשת מוצע ממ"ד. על פי סעיף 4 בתקנות : דירת מגורים שנוספה בשל ההקלה תשמש להשכרה בלבד או למגורי קרוב, כהגדרתו בתוספת השלישית, בלא העברת הבעלות בה לאותו קרוב, ולא יינתן לגביה היתר לשימוש חורג לשימוש שאינו למגורים; החליטה הוועדה המקומית על מתן ההקלה, לא יינתן היתר אלא אם כן נרשמה הערה, לבקשת יושב ראש הוועדה המקומית, שלפיה ייעוד יחידת הדיור נושא ההקלה הוא להשכרה או למגורי קרוב, בלבד; הגדרת "קרוב" לפי התוספת השלישית לחוק בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם. הפיצול המבוקש אינו עומד בתנאים לפי התקנות בנושא פיצול יח"ד בכך שמבוקש על מגרש הכולל יותר מ -4 יח"ד ובכך ששטח הדירה קטן מ- 120 מ"ר. כמו כן, מאחר ומדובר במגרש גדול, שלא ניתן לדעת כמה פיצלו את דירתם, יש להשלים מידע זה לא ניתן לאשר את הבקשה לפיצול. )7( היתה בקשת ההקלה לפי סעיף קטן זה לתוספת דירת מגורים ששטחה אינו עולה על 60 מ"ר, לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, כולם או חלקם, ואולם הוועדה המקומית רשאית לחייב את מבקש ההקלה להשתתף בהתקנתו של מקום חניה אחד בחניון ציבורי באזור המגרש נושא ההקלה, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון, ויחולו לעניין זה הוראת סעיף 158 א 3, בשינויים המחויבים; חניה ממחלקת הסדרי תנועה נרשם: "דחיית התכנית מסיבות הבאות: בתכנית אין התייחסות לחניה. חסרה טבלת מאזן חניה, תכנון חניה עבור הדירה החדשה."

35 הסכמת שכנים על פי נהלי המחלקה נדרש לפיצול דירה הסכמה של 2/3 מבעלי הזכויות בבניין בבקשה בלי הקלה ולכל שאר הדיירים נדרש משלוח הודעות. ובבקשה עם הקלה נדרשת חתימה של 100% מבעלי הזכויות בבניין. בבקשה זו מדובר על מגרש גדול הכולל 29 קוטג'ים ו- 5 בניינים. התקבלה תכנית עם חתימות שכנים אך מאחר ומדובר במגרש גדול לא ניתן לבחון מיהם המסכימים לבקשה. ע"ב נדרשת להציג פרוט בדבר הסכמת השכנים. היתרים קודמים כפי שהוצגו על ידי עורכת הבקשה הם: היתר מקורי של הבניין אושר /911 מ"ר. 81/913 81/896 ייתרה באחוזי בניה עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו קיימת ייתרה בסך השטחים שהתוכנית נתנה עבור בניית קוטג'ים מותר 4180 מ"ר נוצל בהיתרים קודמים מ"ר )לפי היתר שמספרו ( ולפיכך קיימת יתרה של מ"ר חלקי 29 קוטג'ים = יתרה של 21.9 מ"ר לניצול. אך היתר זה אינו מופיע ברשימת התיקים בגוש חלקה של הבניין. עורכת הבקשה נדרשת להציג נתונים בדבר שטחים עודפים בשטח. הקלה כמותית מבוקשת הקלה בסך 6% משטח המגרש מ"ר שהם מ"ר. לאחר ייעוץ עם מחלקת המידע התכנוני יש לחשב הקלה כמותית משטח המגרש המעודכן 10979, כפי שנרשם בתוכנית האחרונה וכפי שהוגש על ידי המודד. חלוקה יחסית במקום חלה תכנית מספר 4989 אשר אושרה לאחר ואשר מוסיפה אחוזי בניה עבור בנייני המגורים במגרש )תוכנית זו אינה כוללת את דירות הקוטג'(. לפיכך עורכת הבקשה

36 הציגה חישוב לפיו החלוקה היחסית בהקלה הכמותית מתבצעת בין 29 יחידות הקוטג' הזכאיות להקלה כמותית מתוקף התוכנית הישנה יותר שמספרה לפיכך חלקי 29 יח"ד שנבנו בפועל = 22.7 מ"ר. מוצע שטח עיקרי בסך מ"ר בחריגה מהמותר. כמו כן חישוב השטחים לוקה בחסר ואינו כולל מרפסות שירות שחושבו בהיתר המקורי. מספר קומות מותר 4 קומות מוצעים 3 קומות במסגרת המותר. מחסן מבוקש מחסן בשטח של 20 מ"ר היות והתוכנית אושרה לפני והיא כפופה למתאר אין מניעה לאשר. בניה במרווח מבוקשת בניה במרווח עבור שטח עיקרי בקומה תחתית מבוקשת - לא התקבלו מידות מגבול מגרש או סימון קווי בניין ולא ניתן לבחון באם החריגה עומדת במותר המוצע מהווה סטייה נכרת - יש לתקן הבקשה לנושא. חצר אנגלית מבוקשת לשם אוורור החדר שבמרווח על פי תקנות בניה במרווחים תותר חצר אנגלית בעומק 1.5 מטר ובגובה 1.5 מטר המידות המוצעות חורגות מהמותר. מבוקשת בנייה במרווח עבור ממ"ד אין מניעה לאשר לצורך מיגון. אך על פי תקנה 117 לא ניתן לקבל ממ"ד עבור הדירה המפוצלת. מרפסת זיז מבוקשת במרווח בעומק 2 מטר לא התקבלו מידות המציגות מרחק מגבול חלקה וכן לא הוצג קוו בנין רלוונטי ולכן לא ניתן לבחון. מוצעת חפירה בעומק הקומה המבוקשת כ- 3 מטר. נוהל בקרה הנדסית לא נדרש בהוראות התוכנית.

37 חוות דעת תכנונית יש לתקן את הבקשה על פי המסומן על גבי תכנית. a תיאור הבקשה ברחוב רוזנבלט 12, רמות, עבור משפחת אבוקרט, מבוקש שינוי בדירת קוטג' קיימת ותוספת בניה הכוללת: במפלס מבוקשת קומה חדשה בחפירה הכוללת שטח עיקרי ומחסן בשטח של מ"ר. כמו כן מבוקש הנמכת פני הקרקע לחצר ואוורור באמצעות חצר אנגלית. במפלס 0.00 בקומה קיימת מבוקשים שינוים פנימיים + שינוי במיקום מדרגות + הוספת ממ"ד במרווח + הוספת פתחים. במפלס בקומה קיימת מבוקשת פיצול דירה קיימת לשם הוספת יח"ד חדשה + סגירת רצפה במקום פיר מדרגות פנימי + ממ"ד במרווח + מרפסת זיז במרווח המהווה כניסה לדירה מפיתוח שטח סמוך + הוספת פתחים. הקלות תוספת מחסן יותר מ- 8% משטח הדירה- עד 20 מ"ר. - תוספת שטחים בגין 6% הקלה כמותית. - הקלה מקו בנין בגין ממ"דים. - תוספת שטחים בגין ממ"דים הקלה מקו בנין עבור מימוש שטחים עודפים. - 01/09/2020

38 הקלה בדבר פיצול יח"ד עם תוספת בניה עקב יח"ד עודפים. לא התקבלו התנגדויות תיק מידע תכנוני התקבל תיק מידע שמספרו 18/6489 לפיו במקום חלה תכנית 2789 תאריך תוקף תא שטח 3 אזור מגורים. 1 תכנית נוספת שנרשמה 4989 תחילת תוקף אך נרשם בסעיף 3: "במבנים הסמוכים קיימת תוכניות לתוספות בניה. תכנית מספר 4989 שחלה בשטח החלקה לא מראה תוספות בבניין זה." חוו"ד מהנדס העיר טרם התקבל. יושלם לאחר תיקון הרמוניקה והשלמת בחינת המחלקה. תכנית 2789 היא תכנית כללית לאזור הכוללת חלוקה לאזורי מגורים, למספר יח"ד, מספר קומות, אחוזי בניה וכדומה. כפיפות על תכנית זו תחולנה ההוראות הכלולות בתוכנית המתאר המקומית לירושלים. מספר קומות על פי תכנית 2789 תותר באזור מגורים 1 בניית 3 קומות + קומת מסד - מוצעת תוספת קומה שלישית במסגרת המותר. עבור מגרש / תא שטח 3 נקבעו: מספר יח"ד רגילות 60 יח"ד בשטח כולל של 6000 מ"ר. מספר קוטג'ים 32 יח"ד )140 מ"ר ליחידה( בשטח כולל של 4180 מ"ר. הוספת יח"ד מבוקש פיצול דירה - עורכת הבקשה הציגה כי מספר יח"ד הדיור שבוקשו עבור קוטג'ים הוא 29 יח"ד במקום 32 יח"ד לפי התוכנית ובכך קיימת ייתרה של 3 יח"ד שניתן להוסיף. מוצעת

39 יח"ד נוספת במסגרת ההקלה שפורסמה: "הקלה בדבר פיצול יח"ד עם תוספת בניה עקב יח"ד עודפים". הגישה לדירה הינה באמצעות פיתוח שטח קיים מרחוב רוזנבלט. על פי תקנות החוק לנושא פיצול דירות מכוח תיקון 117 לחוק התכנון והבניה סעיף 147 )י(: "ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים במגרש מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על המגרש על פי הוראות התוכנית החלה על המגרש, בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, אף אם נקבע בתוכנית כי סטייה מהוראות התוכנית כאמור לעניין זה תהוה סטייה נכרת, בהתקיים כל אלה: )הסעיף נחקק כהוראת שעה ל- 5 שנים שתחילתם 3 חודשים מיום פרסומו של התיקון בספר החוקים ביום א. הדירה לגביה מתבקשת ההקלה היא דירה צמודת קרקע. על פי סעיף 147 )י() 13 ( "דירה צמודת קרקע" דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת." על פי חישוב מספר יח"ד מותר במגרש )92( לשטח המגרש ( דונם( נמצא כי קיימות 8 יח"ד לדונם במקום 4 המותרות ועל כן - לא עומדים בדרישה. ב. שטחה של הדירה לגביה מתבקשת ההקלה הוא 120 מ"ר לפחות - שטח הדירה הקיימת רשום מ"ר, אולם חישוב השטחים לוקה בחסר כאשר שטחי השירות מחושבים כשטחים עיקריים. על השטח הקיים מבוקש להוסיף שטח עיקרי ושטח עבר ממ"ד. באישור ר"צ ניתן באותה הפעימה לראות את מכלול השטחים, כך שסך השטח העיקרי הקיים והמוצע + ממ"ד עולה על 120 מ"ר ועל כן עומד בדרישה. ג. שטחה של דירת המגורים שתיווסף, מעבר למותר לפי תכנית, למעט שטח מדרגות גישה למפלס, לא יפחת מ- 45 מ"ר והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים; עומדים בדרישה שטח

40 קיים בקומה המבוקשת לפיצול 54 מ"ר. ד. התוכנית החלה בחלקה נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א עומד בדרישה. ה. במועד הגשתה, הבקשה להקלה אינה חורגת מהמגבלה שנקבעה בהחלטת הוועדה המקומית כאמור בפסקה )2(, ככל שנקבעה; - החלטה לעניין מגבלת מספר יח"ד מפוצלות במרחב התכנון. לא החליטה הוועדה המקומית על קביעת מגבלה כאמור בפסקה )2(, תינתן ההקלה אם לא הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה בכתב, אם הוצגה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה אינם נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר דירות המגורים; - מדובר על אישור מהנדס העיר אשר בשלב זה אינו נדרש מאחר ולא קיימת עמידה בכל התנאים. ו. לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף 149, ואם הוגשה התנגדות כאמור הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי סעיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהגיש התנגדות כאמור; - לא הוגשו התנגדויות. )2( ועדה מקומית רשאית לקבוע, לאחר שהוצגה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה, את מספר דירות המגורים המרבי שהיא תתיר לפצל לפי הוראות סעיף קטן זה בתחום מרחב התכנון שלה כולו או חלקו, בהתחשב במוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור במרחב התכנון, ובלבד שהמספר האמור לא יפחת מ- 20% ממספר הדירות צמודות הקרקע שבתחומה; החלטת הוועדה המקומית כאמור תפורסם באתר האינטרנט שלה והודעה על כך תפורסם בעיתון; הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה כאמור שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומה;

41 ז. יש להוסיף תנאי למתן היתר בניה אישור הג"א עבור הדירה המבוקשת מוצע ממ"ד. על פי סעיף 4 בתקנות : דירת מגורים שנוספה בשל ההקלה תשמש להשכרה בלבד או למגורי קרוב, כהגדרתו בתוספת השלישית, בלא העברת הבעלות בה לאותו קרוב, ולא יינתן לגביה היתר לשימוש חורג לשימוש שאינו למגורים; החליטה הוועדה המקומית על מתן ההקלה, לא יינתן היתר אלא אם כן נרשמה הערה, לבקשת יושב ראש הוועדה המקומית, שלפיה ייעוד יחידת הדיור נושא ההקלה הוא להשכרה או למגורי קרוב, בלבד; הגדרת "קרוב" לפי התוספת השלישית לחוק בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם. הפיצול המבוקש אינו עומד בתנאים לפי התקנות בנושא פיצול יח"ד בכך שמבוקש על מגרש הכולל יותר מ -4 יח"ד ובכך ששטח הדירה קטן מ- 120 מ"ר. כמו כן, מאחר ומדובר במגרש גדול, שלא ניתן לדעת כמה פיצלו את דירתם, יש להשלים מידע זה לא ניתן לאשר את הבקשה לפיצול. )7( היתה בקשת ההקלה לפי סעיף קטן זה לתוספת דירת מגורים ששטחה אינו עולה על 60 מ"ר, לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, כולם או חלקם, ואולם הוועדה המקומית רשאית לחייב את מבקש ההקלה להשתתף בהתקנתו של מקום חניה אחד בחניון ציבורי באזור המגרש נושא ההקלה, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון, ויחולו לעניין זה הוראת סעיף 158 א 3, בשינויים המחויבים; חניה ממחלקת הסדרי תנועה נרשם: "דחיית התכנית מסיבות הבאות: בתכנית אין התייחסות לחניה. חסרה טבלת מאזן חניה, תכנון חניה עבור

42 הדירה החדשה." הסכמת שכנים על פי נהלי המחלקה נדרש לפיצול דירה הסכמה של 2/3 מבעלי הזכויות בבניין בבקשה בלי הקלה ולכל שאר הדיירים נדרש משלוח הודעות. ובבקשה עם הקלה נדרשת חתימה של 100% מבעלי הזכויות בבניין. בבקשה זו מדובר על מגרש גדול הכולל 29 קוטג'ים ו- 5 בניינים. התקבלה תכנית עם חתימות שכנים אך מאחר ומדובר במגרש גדול לא ניתן לבחון מיהם המסכימים לבקשה. ע"ב נדרשת להציג פרוט בדבר הסכמת השכנים. היתרים קודמים כפי שהוצגו על ידי עורכת הבקשה הם: היתר מקורי של הבניין אושר /911 מ"ר. 81/913 81/896 ייתרה באחוזי בניה עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו קיימת ייתרה בסך השטחים שהתוכנית נתנה עבור בניית קוטג'ים מותר 4180 מ"ר נוצל בהיתרים קודמים מ"ר )לפי היתר שמספרו ( ולפיכך קיימת יתרה של מ"ר חלקי 29 קוטג'ים = יתרה של 21.9 מ"ר לניצול. אך היתר זה אינו מופיע ברשימת התיקים בגוש חלקה של הבניין. עורכת הבקשה נדרשת להציג נתונים בדבר שטחים עודפים בשטח. הקלה כמותית מבוקשת הקלה בסך 6% משטח המגרש מ"ר שהם מ"ר. לאחר ייעוץ עם מחלקת המידע התכנוני יש לחשב הקלה כמותית משטח המגרש המעודכן 10979, כפי שנרשם בתוכנית האחרונה וכפי שהוגש על ידי המודד. חלוקה יחסית במקום חלה תכנית מספר 4989 אשר אושרה לאחר ואשר מוסיפה אחוזי בניה עבור בנייני המגורים במגרש )תוכנית זו אינה

43 כוללת את דירות הקוטג'(. לפיכך עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו החלוקה היחסית בהקלה הכמותית מתבצעת בין 29 יחידות הקוטג' הזכאיות להקלה כמותית מתוקף התוכנית הישנה יותר שמספרה לפיכך חלקי 29 יח"ד שנבנו בפועל = 22.7 מ"ר. מוצע שטח עיקרי בסך מ"ר בחריגה מהמותר. כמו כן חישוב השטחים לוקה בחסר ואינו כולל מרפסות שירות שחושבו בהיתר המקורי. מספר קומות מותר 4 קומות מוצעים 3 קומות במסגרת המותר. מחסן מבוקש מחסן בשטח של 20 מ"ר היות והתוכנית אושרה לפני והיא כפופה למתאר אין מניעה לאשר. בניה במרווח מבוקשת בניה במרווח עבור שטח עיקרי בקומה תחתית מבוקשת - לא התקבלו מידות מגבול מגרש או סימון קווי בניין ולא ניתן לבחון באם החריגה עומדת במותר המוצע מהווה סטייה נכרת - יש לתקן הבקשה לנושא. חצר אנגלית מבוקשת לשם אוורור החדר שבמרווח על פי תקנות בניה במרווחים תותר חצר אנגלית בעומק 1.5 מטר ובגובה 1.5 מטר המידות המוצעות חורגות מהמותר. מבוקשת בנייה במרווח עבור ממ"ד אין מניעה לאשר לצורך מיגון. אך על פי תקנה 117 לא ניתן לקבל ממ"ד עבור הדירה המפוצלת. מרפסת זיז מבוקשת במרווח בעומק 2 מטר לא התקבלו מידות המציגות מרחק מגבול חלקה וכן לא הוצג קוו בנין רלוונטי ולכן לא ניתן לבחון. מוצעת חפירה בעומק הקומה המבוקשת כ- 3 מטר. נוהל בקרה הנדסית לא נדרש בהוראות התוכנית.

44 הכנת המלצה תכנונית לדחות במתכונת המוצעת יש לתקן את הבקשה על פי המסומן על גבי תכנית. a לדחות את הבקשה במתכונת המוצעת היות ואין קוו בנין רלוונטי לבחינת הבקשה, מחלקת הסדרי תנועה דחתה את הבקשה וכן לא עומדים בתנאי תקנה 117 לביצוע פיצול דירה קיימת. א. פיצול דירה - הפיצול המבוקש אינו עומד בתנאים בנושא פיצול יח"ד: על פי סעיף 147 )י() 13 ( "דירה צמודת קרקע" דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת." על פי חישוב מספר יח"ד מותר במגרש )92( לשטח המגרש ( דונם( נמצא כי קיימות 8 יח"ד לדונם במקום 4 המותרות ועל כן - לא עומדים בדרישה. בניה במרווח מבוקשת בניה במרווח עבור שטח עיקרי בקומה תחתית מבוקשת - לא התקבלו מידות מגבול מגרש ולא ניתן לבחון באם החריגה עומדת במותר היות ו לא סומן קו בניין רלוונטי בתיק המידע כאשר צוין שהקו האדום הינו קו נטור בנין קיים- יש לתקן הבקשה לנושא. חצר אנגלית מבוקשת לשם אוורור החדר שבמרווח על פי תקנות בניה במרווחים תותר חצר אנגלית בעומק 1.5 מטר ובגובה 1.5 מטר המידות המוצעות חורגות מהמותר, יש לתקן. ממ"ד מבוקשת בנייה במרווח עבור ממ"ד אין מניעה לאשר לצורך מיגון. אך לא ניתן לבקש ממ"ד לדירה המפוצלת תוך קיזוז שטחים, ניתן לחזק חדר קיים או ע"ח שטחים עיקריים. מרפסת זיז מבוקשת במרווח בעומק 2 מטר לא התקבלו מידות המציגות מרחק מגבול חלקה וכן אין קוו בנין רלוונטי לבדיקת עמידה בתקנות סטיה 01/09/2020

45 ניכרת, ולכן לא ניתן לבחון. פיתוח שטח - מוצעת חפירה בעומק הקומה המבוקשת כ- 3 מטר לשם יצירת חצר עם 4 קירות מסביב דבר המהווה שטח עיקרי לא ניתן לאשר. מחסן מבוקש מחסן בשטח של 20 מ"ר היות והתוכנית אושרה לפני והיא כפופה למתאר אין מניעה לאשר. חניה ממחלקת הסדרי תנועה נרשם: "דחיית התכנית מסיבות הבאות: בתכנית אין התייחסות לחניה. חסרה טבלת מאזן חניה, תכנון חניה עבור הדירה החדשה." הסכמת שכנים על פי נהלי המחלקה נדרש לפיצול דירה הסכמה של 2/3 מבעלי הזכויות בבניין בבקשה בלי הקלה ולכל שאר הדיירים נדרש משלוח הודעות. ובבקשה עם הקלה נדרשת חתימה של 100% מבעלי הזכויות בבניין. בבקשה זו מדובר על מגרש גדול הכולל 29 קוטג'ים ו- 5 בניינים. התקבלה תכנית עם חתימות שכנים אך מאחר ומדובר במגרש גדול לא ניתן לבחון מיהם המסכימים לבקשה. ע"ב נדרשת להציג פרוט בדבר הסכמת השכנים. ייתרה באחוזי בניה עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו קיימת ייתרה בסך השטחים שהתוכנית נתנה עבור בניית קוטג'ים מותר 4180 מ"ר נוצל בהיתרים קודמים מ"ר )לפי היתר שמספרו ( ולפיכך קיימת יתרה של מ"ר חלקי 29 קוטג'ים = יתרה של 21.9 מ"ר לניצול. אך היתר זה אינו מופיע ברשימת התיקים בגוש חלקה של הבניין. עורכת הבקשה נדרשת להציג נתונים בדבר שטחים עודפים בשטח. חלוקה יחסית במקום חלה תכנית מספר 4989 אשר אושרה לאחר ואשר מוספיה אחוזי בניה עבור בנייני המגורים במגרש )תוכנית זו אינה כוללת את דירות הקוטג'(. לפיכך עורכת הבקשה הציגה חישוב לפיו החלוקה היחסית בהקלה הכמותית מתבצעת בין 29 יחידות הקוטג' הזכאיות

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד