וש תינויע הלכלכ יחנומ תועוצקמב םיחנומ תעיבקל תדחוימ הדעו ןושלה דעו דימעה ו"צרת תנשב דבכ חונמה סוקצודב יפודפ ויה הירבחמו,םילשוריב.דפסאתנש,וז הדעו.הלכלכ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "וש תינויע הלכלכ יחנומ תועוצקמב םיחנומ תעיבקל תדחוימ הדעו ןושלה דעו דימעה ו"צרת תנשב דבכ חונמה סוקצודב יפודפ ויה הירבחמו,םילשוריב.דפסאתנש,וז הדעו.הלכלכ"

תמליל

1 וש תינויע הלכלכ יחנומ תועוצקמב םיחנומ תעיבקל תדחוימ הדעו ןושלה דעו דימעה ו"צרת תנשב דבכ חונמה סוקצודב יפודפ ויה הירבחמו,םילשוריב.דפסאתנש,וז הדעו.הלכלכה ולחש תוערואמה תמחמ ךכל ךומסב התלועפ תא הקיספה,י"נ דנישטרוט ה"נ הינפל שיגהש םיחנומ תמישרב ןושאר ןויע ןייעל קר הקיפסה איה.םהה "וננושל"ב תוריכזמה ח"ודב ןייע) תפסונ הקידב רחאל *רגיצנוצ 'מ יחנומ ועבקייש דע העש תארוה רותב ןיינועמל םיחנומה ורסמנ (348 ימע " י"עו "קילאיב דסומ" י"ע ןושלה דעו שקבתנ ש"ת ףוסב י ןושלה דעוי"ע תמה היבוברעה לע ותעד תאןתיל תידוהיה תונכוסה די לעש "הלכלכה רקחל הה םיחנומה תעיבקל גאדתש הדעו בישוהלו,תילכלכה היגולונימרטב תכלוהו הלכלכ יניינעל סרטנוק ןמזל ןמזמ איצומה ל"נה ןוכמה לש ותדובעב רתויב דוסי שמשתש תינמרגבו תילגנאב םיחנומ תמישר ןיכהל ומצע לע לביק ךותמ םיחנומה תרדגהו ןוכמה ידבוע ןיבמ רמוחה זוכיר דיקפת.הדעווה כרמה דעווה ביכרת א"שת ולסכב.תילגרמ דמ לע ןוכמה ליטה םהמע הלועפ ה הלכלכה יחנומל הדעווה לע ףסונ תינויעה הלכלכה יחנומל הדעווה דה תונכהה דמג רחאל התכאלמ תא הליחתה איהו ביבא-לתב תבשויה פורפו לגס צ"מ 'םורפ,ףסא 'ש 'פורפ ןושלה דעו םעטמ :םה הירבח גרמ יארמו ולהנמ הנוב 'א ר"דל"נה ןוכמה םעטמ ןוטוסאק ד"מ וביחב קסועה "ץראה"ב ילכלכה דודמה ךדוע, רגניטא 'מ ר"ד ןכו.םייחיןב 'ז ר"ד הריכזמ ן הלכלכ יחנומל ג"שתבא-םחנמדעוא"שתרדאןמל ןלהל תמסרפתמה המישרבהקסע הדעווה ה ישנא םע היתועצה ןמ המכ ררבל ידכ תושורד ויהש תודחא תוקספהב הלכלכה יחנומב קסע יזכרמה דעווה יזכרמה דעווב ןהב ןויד םשלו הל ץוחמ םיחנומל תועצה השקיבו דעווה ירבח לכל רזוח םג החלש הדעווה.ב"שת ץיבורדצ'ג ד"ד י"עו הנוב ר"ד י"עתיעוצקמ הכירע הכרענ המישרה.ריכזמה םע ףותישב תאזה המישרה דוביעב הדיב ועייסש הלא לכל התדות תא העיבמ הדעווה רוב 'י 'ה (דעווה רבח) ןרוהנייא 'ש ריד,(דעווה רבח)ןינורבא 'א 'ה :םהו שרה תמלשהל בושח דמוח דסמ) יקב ןימינב ודרקיד יפודפ,לאינב 'י 'ה מ) רגרובמה 'פ ד"ד,ןייטשקיד 'פ ד"וע (דעווה רבח) שרב רשא דמ רוט ה"נ'פורפ יקספופלוו 'ז רפוסה,(לארשי ץרא תלשממ לש הקיטסיטטסה ה תכשל םעטמ)ןוזניול 'א בקעי 'ה,ןהכ ד"מ דמ םילשוריב ב"פא להנמ ןגס רבח) ראלק 'ב ד"ד הפיחב הישעתהו רחסמה תכשל (ביבא-לת ופי (דעווה רבח) ס'הרפש 'נ יהו תאצוה) 240-_ ימע "תינידמה הלכלכה ידוסי" ל"גה לש ורפסב המסרפתנ המישרה 1 ךרעית בורקבו תוסקנפה יחנומב ןמזמ תקסוע וז הדעו 2 (ח"צרת םילשורי!םמ ןבואר שה ٠٠.הדובעה ןמ קלחב קר ףתתשה د.הידיב הרבוחש הפיקמ םיחנומ תמישר תכ רבחכ רקיעב ףתתשה ךכיפל,ביבא-לת בשות ة ב"שת ףוסב ותוסייגתה

2 ا 7 ةئأت 1 (א stage הלקלכהיתתד Wiitschafts^mfe development יטטס static statisch לע אקוק,וב מב דמוע stationary stationar וך ש ימניד dynamic dynamisch,ת גדקמ תונשוכר Fruhkapitahsmu^ early capitalism םדקמ סומסלטיפק,תרחאכ תונשוכר bpatkapitalismu late capitalism רח ןמ סומסל 9 יפק,תסתפמ תונזקוכר full capitalism hocbkapitahsinus economic spirit Wirtschaftsgesinnung (Geist der Wirtschatt) חת מ סומסלטי ק הלכל 5 היסור ילכלכ קח Wiitschaftsgeset/ economic lau 'יל 5 לכה םדאה" economicus' "economic mail" "homo רוג ק 'מ closed economy geschlossene Wirtschaft רוגס תיב-קשמ closed domestic economy geschlossene Hauswirtschaft תימ ע הכיר ל קשמ self-sufficient economy Bedarfsdeckungsv irtschatt autarky,economic autonomy Autarkie, Selbstversoi יקךש בא gungswntscnaft natural economy economy Naturalvvirtschait ה ןל,תילרוטג הלכלכ in kind, barter economy תינ בט exchange economy lauschwirtschaft ןיפיל 0 -קןקמ market economy Marktwirtschaft, Verkehrswirtschaft תיקוש דל^לכ םיפסכ-קשמ money economy Geldwirtschaft תנוכמ,ד כ?כ economie diricree Interventionswirtschaft ת$ מ הלכ ן planned economy Planwirtschaft ןוכת planning Planung יתךבח ר ומ social product Sozialproduki national wealth Uolksvermogen המאה-שובר החוד,ה וט welfare Wohlstand ןושארה.קשמ 'הלכלכ I םיחתמ ינש תירבעב םימיאתמ economy, Wirtschaft גשומל 1 םחייתמ ינשה.ב"ויכו ורפס יע רבחמה תוכז ןוגכ,סיירמח-אל םיגשומ םג ללוכה אוה טשפומ טש תינוגרא המינ וב תשגרומו,ת שממ תילכלכ הד"חי"י דיחיכ תוימואלה תונרקה לש שוכרכ וננושלב עמתשמש "ימואל שוכר" רשאמ רתוי ילונ הז חנומ ة

3 ل 77 תינויע הלכלכ יחנומ ה יס ולכ וא (ב overpopulation Ubervolkerung היסולכא- 1 ר י underpopulation Untervolkerung היסולכא- غ רסח stationary population stationare Bevolker תדמוע היסולכ migration Wanderung הריגה emigration Auswanderung ןמ הריגה immigration Linwanderung לא הריגה internal migration Binnenwanderung תימינפ הךיגה םיסכנ (ג good Gut ه ي economic goods wirtschaftliche Guter םיסןנ ٦?? free goods freie Guter,هول capital goods (producer's Prod רוצי-יסכג goods) 3 לוכא-יסכג consumptions goods Konsumguter consumer's goods)) durable goods Dauerguter ط هأهود material goodb Sachguter םיירמח םיפכנ immaterial goods immat תונויגז ומכ) םיירמח"אל םיסכנ (המודכו public goods offentliche Guter רוכצ-יסןג article Artikel ץפח need desire, want Bedurfnis ךרצ utility Nutzen תל י!ת commodity Bedarfsartikel ךףצמ ware Ware הדי 1 חם com םי ילשמ םיסןג (substitute Ersatzgut (Substltut ףילח surplus ושוריפש ףרע אלו.1 ה 6 آل ימע א"י ךרכ "וננושל" 'עו רדעה תועמשמ םג ול שיש רסח אלו.ة תא העיבמ הניאש הכירצ םוקמב (המודקה ונתורפסב רבכ אצמ^ S שומישה לע םיבר הלכלכ ישנא ורערע רבכ וב ךרוצה תא וילא השירדה חא אלא רבדב םילכאנה םירבד לע קר אל עודיכ לפונ "לכא ןושלש ריכזהל יוארה ןמ הז גשומל ה תשגדומ ןהבש "תימצע הכירצל הלכלכ" גשומבש הכירצ וא ןכן 2 םילמה תא תלטבמ

4 178 ןושלה דער תולעופמ רוציי (ד production out-put Produktion רוצי productive power produktionsfahigkeit רוציה"רשב targe scate production grossbetriebliche הלודג הדמ-תמאב רוצי Produktion (Produktion in grossem Massstabe) mass production iwasseiiproduction ןומהב דוצי product Produkt, Erzeugnis (ילו,וננומ תרצותיליאטחצומ by-product Nebenprodukt יאנל-דצומ semi-finished article Halbfabrikat רומן-אל רצומ finished article (manu Fertigfabrikat רומג רצומ factured good* ) reproduction Reproduktion היצקדודפר,ة רזוח רוצי joint production verbundene Produktion תימן רוצי ptant lndustrieanlage תודסומ ٦',הד ומ mill Betrieb דב מ enterprise Unternehmen ל פמ entrepreneur Unternehmei (ןלבק) לעפמ-לעב funi Firma ה רפ factors of production Produktionsfaktoren רוציה-ימךוג fertility Fruchtbaikeit תוירופ productivity Produktivitat ןוירפ marginal produktivity Grenzproduktivitat םילוש-ןוירפ,ילוש ןוירפ marginal produce! Grenzproduzent ילוש ןרצי unused capacity freie Kapazitat לצנמ-יתלב (רוצי-) רשכ optimum (of production) (Produktions) optimum (רוציה לש) םומיט א volume of production Merige (Volumen) der רוציס-תומכ,רוציה-חפג Produktion (יד דובע ינוגראו הדובע ה trade Gewerbe די-ח? ( demand of laboui Arbeitsnachfrage הדובע-שוקב לעיפה ןמ ןידכ אלש ריוג אוה יכ /ןושלב הפי טלקנש مأ חנומ דגנכ םינעוטה.آ הוושה וז הביח לש הדוקינל (ליעפה ןיא) דסי ןמ דסומ,רקי ןמ דסימ םילמה לע םתעד ונתי,רצי.זי דנ היעשיב דגוי םג םירקמה בורב תירבעל םגרתימ אוהו re גשומה תא עיבהל ררצי שוריתה לש וחכב ןיא.ئ.שודיח וא הריזח ןושל י"ע

5 תינויע חלכלכ יחנומ 179 הקוסעת Beschaftigung(szustand) employment יארע-תק עה casual employment Gelegenheitsbeschaftigung ןגוה רכש fair wage angemessner Lohn standard wage Standardlohn ימ ד דכ^ ידוסי רכש basic wage Grundlohn ילמינימ דכ ',םומינימ-רכש minimum wage Minimallohn ילמיסכמדכש,םומיסכמ רכש maximum wage Maximallohn הסנכה,העיגימ הסןכה earned income Arbeitseinkommen (גיעבמביב)"םיפתכלה יגמה", הסנכ 3,ה יגימ אלשה נכה Emkommen, unearned income arbeitsloses "םיפתכל העיגמ הניאש Emkommen aus Kapital verrndgen רכשה םלס wages Lohnskala ء 0 scale ם ס,דרויו הלוע ם ס sliding scale gle1tende,-bewegl1che Skata. ءوو רכ ' ן םלס sliding scale wages gleitende Lohnskala י? ר (ישממ) דכ ' real wage Realiohn בוקנ רכ ' nominal wage Nominallohn תונ בקב רכש contract labour Akkordlohn أأءأ,ت יפל רקש time wage Zeitlohn הדיחיוד יפל ד ש piece wage stucklohn Pramienlohn סרפו רכש ףסכב רכ ק money wage Geldlohn ינעבט רק ',תודפב רכש wage in kind Naturallohn ר ע חיק م wage fund Lohnfond ה;חמ<כ-ןדק subsistence fund Subsistenzmittelfond תתחיופס רכ ',ד-ת 5 כמ קח law of decreasing wage Gesetz der fallenden share Lohnquote ר?ה לש לתביקח iron (brazen) law of wages ehernes Lohngesetz (ריפאתעזב"פ*ע) ה ןהדוטיש sweating system Schwitzsystem הןובע-ירם מל עויסArbeitslosenunterstutzung unemployment benefit הןובע-תקלס division of labour Arbeitsteilung הרופ-אל הןי 1 בע unproductive labour unproduktive Arbeit productive labour produktive Arbeit הרופ הדובע הךובע-קפםה"דןובע-תוליעי efficiency of labour Arbeitsleistung mobility of labour Beweghchkeit der Arbeit(er) םידבועהיתודזינ

6 180 ןושלה דעו תולועפמ attachment of labour Gebundenheit der םילעופה"תותיפכ Arbeit(er) free mobility of labour Arbeit(er) Freizugigkeit der םילעופה לש העונת"שסח (םידעועה) selection of laboui Auslese der Arbeit ٠ םידבועה-תררב earner Verdiener, Erwerbstatiger סנרפמ ;רכתשמ unskilled labour Arbei ungelernte תנמאמ-אל הדובע skilled labour gelernte Arbeit תנמאמ הדובע employer association Arbeitsgeberverband םידיבעמךוגרא trade union Gewerkschaft, יעוצקמ דוגא Gewerkverein collective bargaining Kollektivvertrag יביטקא הזוח יצמק הזוח blank lages streikbrecher התיבש-דפמ strike Streik התיבש lock out Aussperrung התבשה replacement of workers Freisetzung der Arbeits הןובעדתחכ לושנ (by the machine) d.maschine) krafte (durch (הנוכמה י'יע) unemployment Arbeitslosigkeit הדובע-רסח industrial reserve army lndustrielle Reservarmee יתישעש םיאולמ"אבצ short time work Kurzarbeit הןובע,ר^קמ הדובע"מוי ل תרצקמ הסנכהו ןוה 0 productive capital Produktivkapital רצוי ןוה acquisitive capital Erwerbsskapital שכורןוה working capital arbeitendes Kapital ליעפ ןוה productivity of capital Kapitalproduktiviiat ןוההךוירפ capital formation Kapitalbildung ןוה-יווה,ןלה-תווהתה Kapialterneuerung ןלה"שודח monetary capital Geldkapital ןוממ liquid capital flussiges Kapital 2 ליזנ ןוה frozen capital eingefrorenes Kapital אופק ןוה הנתשמ ןלה variable capital variables Kapital עובק ןלה constant capital konstantes Kapital רזוח ןוה Kapital, circulating capital umlaufendes.ןבלש הדובע םוי ךכב ץיצל הנווכה יכ /'חיקזיח הדובע. ןמ לידבהל (1.וכרצ לב גשומל תנווכמ הניאש (150 ימע 'ט ךרכ "וננושל ייע) ١٩ העצהה התחדנ (٥

7 ل 8 ل תיגויע הלכלה יחגומ fixed capital fixes Kapital דמוע ןיוה capital Kapital הכרעה וב שיש שוכר אלו) ןוה (תמיוסמ תילאיצוס liquidity Flussigkeit (ןוה לש) תוליזל Ilhquiditat!! liquidity (ןוה לש) תוליזנ"יא liquid asset flussige Anlage הליזנ העקשה vested interest (verankerte םיסד ןןא 1, םייונק םיסרטנא Interessen הקזחבש amortisation Amortisation יאלב capitalisation " Kapitalisierung ןוממ ן 2 ןורק income Einkomnien הסנכה original income ursprungliches Einkommen תינושאר הסנכה derived income abgeleitetes Einkommen תינשמ הסנכה return Ertrag 'תאושת ןוגכ) 3 האושת (ב"ויכו םילעפמ,םיפסכ gross return Rohertrag וטורב_תאושת,תימלגהאושת net return Reinertrag וטניתאושת,היקנ האושת profit Profit Gewinn חור produce ןר יה לש ه הטנר ٦٣٨ consumer's לש הטנר quasi rent Quasirente המדמ ה נר property Eigentum ןינק,שוכר השומישו עקרק (آ cultivable area kultivierbare Flache דובעל יואר חטש cultivated area kultivierte Flache דבעמ חטש location standort םייטוקמ םיאנת,תוימוקמ monoculture Mon ףן ן-דיחילודג,יפנע-דחליודג וכפה םיסרטניאהש ךכ לע אלא העקשהה לע אל ןאכ השגדהה יכ םיעוקש אלו נ בושיח תועמשמב 2.םיוסמ גוח לש היגליבירפ ןיינק לע/ ל עגונב א"עהנ ירדנ לשמל ייע) האובת אוהו ירוקמ ירבע חנומ שי הזה גשומל םנמא 3 א תעדלו הדשה תאובתל שומישה רבכמ ול דחייתנו ליאוה ךא (האובת השוריפש תימראה ןמו "ירפ אשנ, ןושלמ האושת הלמה תא הדעווה החינמ לובלבל םורגל וב שומישה לולע ה ףוסב ךרועה תרעה ןייע).ביישת זומתב טי'כ םויב יזכרמה דעווה תטלחה פיע ו הזה גשומה תא םלוה וניא (59 ימע :הקיטמיתמ יחנומל ןולמ 'ר) הבצק חנומה ٠.תימואלניבה הלמב שמתשהל

8 ץושלה דעו תמועממ 182 piuricuiture Piuraikuitur יבר לודג,יפנע-בר לודג םיפגע irrigated farming Bewasserungswirtschaft ןיחלש"קשמ dry farming Trockenwirtschaft לעב"קשמ mixed farming gemischte Landwirtschaft ברעמ קשמ urbal and rural rent stadtische und landliche תידפנו תינוריע ה }ד Rente taw of increasing return Gesetz des zunehmenden הלועה האושתה קח Ertrags taw of diminishing returns Gesetz des abnehmenden תתחופה האושתה ק ן Ertrags targe and smatt setttements Gross-und Kteinsiedlungen םינטקו םיל^ג טיבושל feudal tenure copyhotd Lehen הדואיפ feudalism, system of Feudahsmu תוילדואיפ feudal tenure feudal lord Lehnsherr הדואיפה לעפ mining (industry) Bergbau הירכ mine Bergwerk 'ר הרכמ תואצוהו םיריחמ,םיסכנה רוזחמ (ח turnover Umsatz רוזחמ circulation Zirkulation Guterumlauf ריוזחמ to substitute ersetzen ا דלח (-distribution (of goods) Verteilung (Guter (םיסכנ) קולח distribution of ware Warendistribution תורוחס לש הצפה or goods substitution Substitution Ersetzbarkeit תופלסתה supply Angebot עצה joint supply verbundenes Angebot תי צ עצה composite supply zusammengesetztesangebot בכרמ עצה demand Bedarf (לליכ גשומ) השירד demand Nachfrage שדקב elastic demand elastische Nachfrage שימג שוקב inelastic demand unelastische Nach שימןיאל שוקב elasticity of demand Elastizitat der Nachfrage שוקבה"תושימג substitution of demand Substitution-> Ersetzung der Nachfrage שוקבה"ףולח "ףלח, י שי תיברעה ןושלב ןכו,לעיפה יש אוה הז ליקשמש עודיב.ףילחת ןושלמ רוזג ا אפוג תועמשמה התוא

9 183 תינויע הלכלכ יחתמ shifting of demand Nachfragenverschiebung,שוקבה-תקתעה joint demand verbundene Nachfrage תימצ שוקב composite demand zusammengesetzte ' Nachfrage בי>רמ שוקב rarity Seltenheit תורידנ scarcity Knappheit (המודכו תורוחס לש) טועמ saturation of demand Bedurfnissattigung םיכרצ"תיור level of demand Bedurfnisstand סיכרצה"דמעמ demand curve Bedurfniskurve םיכרצה"מקע scale of preferences Bedurfnisskala (םיכרצה לש) הפדעהה"גורד price Preis ריחמ cost-price Selbstkostenpreis ןרקה-ריחמ interdependence of prices Interde םידיחמ לש תידדה תולת variability of prices Preisvariabilitat םיריחמה-תונתשה equilibrium price Gleichgewichtspr לקשמ"יווש לש ריחמ marginal price Grenzpreis ילוש ריחמ replacement price Wiederbescha תרזוחה השיכרה ריחמ השדחה composite price zusammengesetzter Preis בכרמ ריחמ differential price Differenzialpreis ילל ה_ /ילאיצנרפיד ריחמ law of indifference Tragheitsgesetz הדמתהה קח value Wert ורע value in use, use value Gebrauchswert שומשהיךדע value in exchange Tauschwert ןיפילחיךרע surplus of value Mehrwert ךרעה"רתי complementary utility K המילשמ תלעות Nutzen marginal utility Grenznutzen תילוש תלעות cost Kosten!האיצי cost of production Produktionskosten רוציה_תאיצי overhead costs allgemeine Unkosten תויללכ תואיצי average cost Durchschnittskosten תעצממ האיצי fixed and variable fixe und variable םיעובק האיצי"ימרוג elements of costs Kostenelemente םינתשמו וה התאר ןכ ם"עא /האצוה"ל "האיצי ןיב לדבה וגתורוקמב ןיא םנמא.1 ב תירבעב םוגרתל ןתינ וניאש בורק גשומל וז הלמ

10 ןושלה דעו תולועפל أ 84 marginal cost Grenzkosten תילוש האיצי risk Risiko ןמס technical and trade risk technische sund Geschkfts ירחסמו ינכט ןוכס risiko bargaining חוקמ,חקמה לע הדימע דוגת Verhandeln Unterhandeln sample trading Warenhandel nach Muster תוא גד פ"ע רחס fair Messe דירי exhibition Ausstellung ה ורעת stock Bestand, Vorrat יא?מ imputation Zurechnungstheorie הפיקזה"תרות תו (ט רוטקנוינוקו םירבשמ forecasting of the business Konjunkturprognose הרוטקניניקה ייוכס cycle (היכס פ"הש,הכס לעופה) theory of collapse Zusammenbruchstheorie ת_מתהה -טמתה"תרות prosperity Blute גושגש,החירפ recovery Erholung, Anstieg הארבה crisis Krise רבשמ strain (Hoch)spannung ( 3 בג) חתמ expansion Hochschwung, liochste תואג Ausdehnung revival Aufschwung הילע depression Niedergang, Depression לפש,הדירי seasonal variation Sa^onschwankung תיתנוע הדונת cyclical fluctuation zyklische Bewegung תירוזחמ העונת cycle Zyklus, Kreislauf לגעמ,רוזחמ secular trend Grundrjchtumr תיתסי המגמ תדמתמ המגמ theory of Kreislauftheone םיל?עמ!כ םירוזחמה-תרות overcapitalisation Uberkapitalisation העקשה-רתי underconsumption Unterkonsumption לוכא-רסח underproduction Unterproduktion רוצל-דסח overproduction Uberproduktion רוצי"רתי ימואלניב רחסמ (י free trade Freihandel ישפח רחס protectionism Piotektion' mus ן 0 י: ר רחסה תו :ידמ protective tariff Scliutzzolltarif קמ"ףירעת

11 185 תי^יע ה^כלכ ייחגימ protective dutyschutzzoll ץןמ"סכמ preferential tariff Vorzugstarif ה דעה לש ףידעת export Ausfuhr, Export אוצי import Import, Emfuhr אובי re-export Wiederausfuhr (מךפסן > ור) דזוח אוצי prohibitions Prohibitionen (םיירחסמ) םירוסא trade agreements Handelsabkommen ידחסמ םכסה system of quotas Quotensystem תוסכמה-תטיש laissez faire Laissezfaire "לעפל ןת, imperfect competition unvollstandigei,המלש-אל תורחתה Wettbewerb הלובכ תורחתה barter, exchange Tausch ןיפילח law of comparative costs Gesetz der komparativen תויסמיס תואיציס קח Kosten comparative advantage relativer Vorsprung ٠ יסחי ןורתי Vorteil visible item sichtbarer Posten יול ףיעס invisible item unsichtbarer Posten יומס ףיעס dumping Dumping הפצה reorientation of world Umstellung des רחסמה לש (השדח) הינפה trade Handel internationalen ימלועה "החותפה תלדה" תוינידמ Tur" "open door" policy Politik der "offenen סכמה-תירב,סכמה"דוחא customs union Zollunion imperial preference Imperial Preference תירסיק הפ עה (תוכז) most favoured treatment Meistbegunstigung הלתי הפדעה (תוכז) import licences Einfuhrlizenzen אובי-תונוישר balance of payments Zahlungsbilanz םימולשתה-ןזאמ םצ (אי ו םיקנב יארשאו ٦ הסרוב advance Vorschuss הערפמ credit balance Kreditsaldo יאלשא-תרתי blanc credit Blankokredit לבגמ-אל יארשא inflation credit inflatorischer Kredit ינויצלפנא יארשא creation of credit Kreditschopfung יארשא-תליצי credit solvency Kreditglaubwurdigkeit םולשת-דשכ ןתונמיהמ Bonitat

12 ןושלה דעו הולועסמ 186 currency Wahrung עבטמה תטיש corn Munze (ב--יז) תועבטמ '٦,עבטמ money Geld תממ 'ףסב species Metallgeld, gemunztes Geld י העובט תכתמ cheque Scheck קש foreign bills Auslandswechsel ץוח-תורטש monetary parity W תטירן עבטמהיתטיש ןויוש עבטמה-תטיש (ag 0(desag.0) (ילילש ןובלק) ןובלק gold points Goldpunkte تااآ ٨١٦٣ gold bullion Goldbarren ت آأ ؤ أأ gold specie standad Goldwah בהז ת-יש purchasing power of money Kau أ وأأ '"ه ۶^٢١ آأد prices level Preisniveau ם דיחמה ٢١٠٦ bullion ungemun 'ד וט תכתמ לש ל טמ material value, intrinsic Realw ילאד (ישממ) ךדע vatoe Geldes (nominal value, face value تأمب ٦٦ des Geldes devaاuatأه ١ آ Devalvation (עבטמה)ךרע תתחפה deflation Deflation היצלפד لnfلInflation ati0n היצלסנא velocity of circu ףסכה לש רוזחמה תוריהמ of the money des Geldes quantity theory of the Ouantitatstheoried Geldes س ש תרומ money ٠ gold parity Goldparitat ت 0 أرآ זויוש exchange rate Wechselkurs D ןיפילחה דעש ٠٦۴) promissory note Schuldsche יריציקב) גוח ר-ש bimetallism Bimetallismus תויתכה 3 וד Doppelwahrung monometallism bnzelwahrung תויתכתמ דח fiduciary issue fiduziare Notenemi *יע םםוגמ וכרע) سأأ ^٦٠ (איצומה דסומב ןומאה stopped coinage gesperrte Pragung המוסח הע בט seignorage Munzgjebuhr העיבט מד gold and currency reserves G01 רןה עבטמהו בהזה ןרק

13 תיתיע ה^כלכ יזועמ 187 תיבשה בהזה סיסב gold exchange standard Goldkernwahrung (עבטמה תטישל) רינהדכיסב paper standard Papierwahrung ןיידעש רמולכ) דבוע לקשמ least current weight (of Passiergewicht (רחוסל רבוע coins) העיבטה"תיוכז right of coinage Munzregal עבטמה"תונובר right of issuing currency Munzhoheit אלמ ףסכ Substanzgeld אצוי עבטמ,הנידמ ף כ standard money Wahrungsgeld (ה"א ש"שעמ 'םות) היוצ"ףםכ base coin stoffwertloses Geld טורטורפ subsidiary coin Scheidegeld תושריעבטט accessory money akzessorisches Geld יקח מולשת-יעצמא legal tender gesetzliches Zahlungsmittel הלבק-תכיח obligation to accept Annahmepflicht note ףסכ-דטש Banknote עלוצ עבטמ (-תטיש) limping standard lnnkende Wahrung ליכקמ עבטמ (יתטיש) parallel standard Parallelwahrung בהןה-םיסב gold standard Goldwahrung תניכמ עבטמיתטיש managed currency manipulierte Wahrung תודפה convertibilty Freieinlosbarkeit תודטה-יא inconvertibility Nichteinlosbarkeit ' symbolistic' theory Zeichentheorie האחמהה תרות claim theory Anweisungstheorie sinking fund Amortisations (Schulden t11gungs)-f0nd מיס.כ תרות למסה-תדות ןילו סה*ןדק יאסרב קוס jobber Borsenagent brokei Makler ריסיוס,ךותמ הסרב stock exchange Borse היצ?וקפס,תורספס speculation Spekulation הינמ share Aktie הרוכטיתינמ preferred share Vorzugsaktie הייחד.דינמ deferred share Stammaktie gold edged securities mundelsichere Weitpapiere רתויב מיחוטב ךרעיתורינ בוחדור א debenture Obligation ה ח ה,ך ןממ,הכישמ draft Zahlungsanweisung

14 ןושלה דעו תולועפמ long term loan langfristiger Kredit ךרא ןמזל יאלשא short term loan kurzfristiger Kredit רצק ןמזל יארשא cheap money biihges Geld,לוז"ףסכ,הכומנ תיברב ףסכ תיברךומנ ףסכ treasury bill Schatzanweisung הנידמה לש (בוחךרטש deposit at call taghch abrufbare Einlagt השירדה יפל ןודקפ commercial rate Handelszinsrate תירחסמ תיבר רעש bank rate (Zentral) Bankrate תיאקנב תיבר (רעש) -inconvertible uneiiilosbare Papier הדפנ"יתלב ףסכירטש paper money geldvcahrung bills on hand Wechselportefeuille תורטשה"קית discount of bills Wechseldiskont תורטשךויכנ active and passive aktive und passiv םייביספו םייביטקא םיקסע operations Geschafte time deposits lang ךרא ן זל תונודקפ demand deposits kur רצק ןמזל תוגודקפ blocked account gesperrte Rechnung םוסח ןובשח gesperrtes Konto clearing agreement Verrechnuiigsabkommen י ןיקולס"מכסה payment agreement Zahlungsabkommen םימולשת_םב$ה clearing bank Verrechnungsbank ןיקולסךלנב run 011 the bank Bankrun (Anstunnj םיקנבב הלהב bank deposit Bankeinlage קנככ ן דקפ saving Ersparnis, Spareinlage ןוכ ח to save sparen י ךוסח rate of interest Zinsrate תיברה"רעש interest Zm תיבר rede האולק"קולס Anleihe redemption Einlosung (תורטש לש) ןוידפ par Pan, Pariwert הן ' רעש,אל רעש moratorium Moratorium תיחדת conversion of loan Komertierung Urntausch האולה ת 5 לחה Einlosung einer Anleihe money of transfer Giralgeld הרבעה ףסכ ١١٦) repatriation Repatriierun ۶٠ س לש) ןובשה

15 لوو תינויע הלכלכ יחנומ -clearinghouse Clearing, Abrechnungs ןיקולס"תששל bureau, Verrechnugs abteilung endorsement Giro ה 3 ןה /٠٧٥ guarantee Aval آإو forward (future) Termmgesch ft (א'ע הס ןב"ב) ה /רש contract business arbitrage dealings Arbitrage ןירור -יקסע lombard business Lornbardgeschaft טלב -יקסע Grundungsbank (םילעפמ) דוסיל קנב issuing house (bank) Ernftsionsban ךרע"ירשש תקפנהל קנ 5 fur Wertpapiere open marked policy offene Marktpolitik חותפה קושה תטיש bank rate policy Diskontpolitik ןויןנס (תשיש) תוינידמ bank of issue Notenbank הק נ 3 ל קנב םיסמו רובצ יססב (בי public finance offentliche Fitianzen רובצ"יפסב public household offentlicher Haushall ירובצ קשמ specific duties spezifische Zolle (הרותסהגוםיפל)םיילגם םיסכמ ad valorem duties Wertzolle (הרוחסה יווש יפל) םיס מ fiscal duties Finanzzolle םייסנניפ םיסכמ single tax Einzelsteuei דיחיה סמ taxes (Staats)steuern הגידמ"יסמ rates Kommunalsteuer םיסמ,תלמוקמ תלישר יסמ םיילפיצינומ shifting of taxes Steueruberwalzung םיסמילוגלג taxation Besteuerung םיסמ-ת? ד ١٠ incidence of Wxation tatsachliche ל ב ؤر can דאישנ Steuerbelastung degressive tax degresssive steuer regressive tax regressive Steuer (םמב תמח יביסרגר סמ יביסרגר, םמ taxable capacity steuerkraft ه,ووت פילשס م progressive tax progressive Siteuer יביסרגוד 5 وو

16 ןושלה דעו תוייועכמ 19U excess profit tax Weg ل ٥٥ ٥٦٢٦٦٦٠٦ ٥٦٥٦٦٧٠٦ gewinne (םירתיה) bounties Vergutigungen תוקנעה taxation theory Steuerlehre םיסמה-תרות capitalisation of taxes Kapitalisierungdei st םיםטהךוממ ;םיסמה-ןורק reciprocal principle Reziprozitatspri ןי מוגך.ןודק^ income tax Einkommensteuer דסנכד-ס (direct taxes (rates) direktesteuerii(abgabeii םיר^י םיסמ (indirect taxes (rates) indirektesteiiern(abgaben ه,و,مإل םיסמ יקשמה ןוגראה תורוצ (גי trust Trust ט רט cartel Kartell לסדק monopoly Monopol ('ג) ןילופונומ bilateral monopoly z תידצ"וד ןילופונומ syndicat ו Syndikat טקידנס concern Konzern ק נק vertical concern vertikalei Konzern ךנאט ١٣٣ horizontal concern horizontals Konzern ןזאמ ^רצנק pool Pool תובותכ,די א ילשמ 'יע) סיכ (תומוקמ הבדהב ןכו ד"מ י"פ outsider Aussenseitei גרוח תונוש (٦٦ social insurance Sozialversicherung יל הצו 0 םוטב -living space Lebensraum, Nahiungs היחמ"בחרמ spielraum multiplier Multiplikator לפוכ sample test Stichprobe ٦٣٦,תואמגדדוגיחב propensity to hoard Hang ZUI הריגאל ה טנ social security sozule Sicherheit ילאיצוס ןוחטב םילוכי (םירתי וא) םיפדוע םיחוור יש ינפמ מ יגלפ ומה םיחודה סמ חנומב שמתשה ל ןיא.آ רדימה לע דברר םילודג םיחוור תנייצמ םיגלפומ הלמה וליאו 1 ילכ םיבורמ םניאש םיחוור םג בשחיהל אי'ע חצ תובותכב הרכמש הנמ^א הייד 'םותב הז ןוגכב ויפומ גשומה תרדגה ןיינעב יעו הנוכנה [.ט.ןינעיי יתורעהו הדוהי-ןב 'יע םלואו]

17 1 ول "ןושלה דעו יהנומ םימלוהו םיאג םיירבע םיהגומ האצמ אל הדעווה 1) banking theory; Banking Theorie 2) currency thory, Currency Theorie..ימואלניבל ךפהש ילגנאה חנומב שמתשהל העיצמו תא תוצממ ןניא,עבטמה יוסיכ תרוח,יאקנבה = return; Ertrag " ה א י ש ת ٠ הלמ (187 וומעב) שרושה ןמ רצונ,אוב ןמ האובת לקשמ לע,האושת טשה להת)וילג אוש ןוגה תורוצב אשנ די לע הנשמ שרושב ה לכ תא אופא תנייצמ האושתה,(ו,כ בויא)ואיש םימשל שנ ץע יכ :םיבותכב אשנ לעופה שומישכ,םתוא א ןי 1 י לאקזחי)ירפ תאשלו ףנע תושעל ש האושת הלמה איה.ללב שודיח האושת הלמה ןיאךא שב האושת הדקונ,םידקנמה אטבמב םייולתה םימעט ינפמש :ארקמב הלמה נש ןחה ןבא לע דמאנ ךכ.ןח תאישג==ןח תואשת م לכ,(ז,ד הירכזו הל ןח ןח תואשת השארה ןבאה איצוהו םיהולא יניעב ןח אשיש םדאל תתל שת :ךכ.לק תמרה,לוק תאישנ :עמשמב תואשת (ב עמשי אל שגנ תואשת,(ב,בכ היעשי) הימוה ריפב 'יע,(טכ,ול בויא) ותבס תואשת לע רגיששתט.ה.נ

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 25 בפברואר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 אירועים מרכזיים לשנת 2013: מצבת מזומנים חזקה של מעל ל- 34 מיליון דולר נכון לפברואר 2014, לאחר שתי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx 2019 יולי, 31 :288 גיליון Issue 288: July 31, 2019 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary החשמונאים 103, ת.ד.

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

Microsoft Word - instructions for seminar plus bibliography doc

Microsoft Word - instructions for seminar plus bibliography doc סמינר בתורת ההחלטות ותורת המשחקים עדי דקל סמסטר ב תשע"ב בסמינר זה תתמקדו במאמר אקדמי בתחום התיאוריה הכלכלית. תתבקשו לתאר את עיקרי המאמר וכן את הרקע המחקרי ממנו הוא יוצא, וכן לדון בו באופן ביקורתי. בעקבות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ

י( חברת פרטנר תקשורת בעמ (החברה או פרטנר) תשקיף מדף (התשקיף או תשקיף המדף) מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות")

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt תכנו ת מונחה בדיק ו ת (Test Driven Development) תכנות מת קדם בש פ ת Java אוהד בר זיל י אוניברסיטת ת ל אביב המצגת מבוססת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 10 בנובמבר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2014 אירועים מרכזיים: מצבת מזומנים חזקה, עם כ- 29 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014, אשר מאפשרת

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

WAL-MART

WAL-MART Wall Mart A Glocalised Company מהן דרכי חדירה העיקריות לשווקים בינלאומיים? באילו מיהן היא בחרה בגרמניה ולמה? מה דעתכם לגבי הסיבות לכשלונה? אפיין את אסטרטגית המוצרים וחווה דעתך Net sales increased 12.1

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי הקוראן בלשון אחר תרגום: סובחי עלי עדוי עיצוב: מידחת חביב אללה הוצאה לאור: גסטליט חיפה בע מ הפצה: מזאיא - נצרת 052-2277046 04-6560353 כל הזכויות שמורות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן

יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל דר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן יוםראשון, 02 ליולי 2014 סמסטר סוף מבחן )236703( עצמים מונחה תכנות - א' מועד 2014, אביב סמסטר קמחי יחיאל ד"ר מרצה: מסינג מיטל עבדאלקאדר, כרם גלעד, ערן מתרגלים: הנחיות: השאלות. כל על לענות עליכם משקל. שוות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו הביה םיימה םיעבש תחאו )אער( םויב כ ראב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנר השמ,רזא עשוהי,וב בקעי,הלילוטךב םהרבא,לט השמ רשא רב,)ר וי( בקעי,סוז םירפא,ןזח

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגטון ביום 22 בדצמבר, 1964 נכנס לתוקפו ביום 22 בדצמבר,

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד