.1 התרחשות נשנית פתיחה עקרון ובת שבע נלמד פואטי מתון עצמו הטקסטעצמר. 1 נמצא, הכרזות במלים מפתח אמצעי זרויותיו. אף את שלא לאחד נמסרת כי הסופר אחרות, לפ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".1 התרחשות נשנית פתיחה עקרון ובת שבע נלמד פואטי מתון עצמו הטקסטעצמר. 1 נמצא, הכרזות במלים מפתח אמצעי זרויותיו. אף את שלא לאחד נמסרת כי הסופר אחרות, לפ"

תמליל

1 .1 התרחשות נשנית פתיחה עון ובת שבע נלמד פטי מתון עצמו הטקסטעצמר. 1 נמצא, הכרזות במלים מפתח אמצעי זרויותיו. אף את א לאחד נמסרת כי הסופר אחרות, לפירוש מכילה שמשמיע אחד מארגן, בדומה עונותיה הכרזות טקסט נלמד בתהליך הכרזות העונות מקבלות הקורא היצירה שעשוי לספרות על זה, כהו עון פטי נלמד הפטיקה הסופר מעמד או מטעמו הפטיים. שמעצבים או בירור הפרשן, ולהבנתה, לסייע המח רנית, עם אותו. יאירה אמית מתוך ו, הנחות תורת הטקסט ממש עונות דידו מעוניין בקישורם הסופר, זאת, מוקדמות כפי הספרות הכרת לבדוק המיישמת חסרה מה הרמיזה בעיצוב עצמו. שעל הקומפיציה ש באיזו פרטים עונות יוצא אינה ספרות וכבר סיפור נטען הפטיקה המודרנית / לבחנן עונות דופן מופיעה מידה ותופעות פטיים המא ה כי יצירה ולהעמידן הקומפיציה עון בטקסט מוצע ידועים, דיונים סיפור בראתו יוסף מסיפור לוליטה שוב כהי, במבחן הנדון היא כהו ותים עיוניים, יוסף, שמביא הסיפיר, ה... כפי יוסף ועל שניתן באזני השנות פרעה לצפות לאחר החלום ההים שתו )בר מא, פם כה, אחד, חלום דברים והם שתפקידו ו הפרות מופיעים וחלום להבליט יוסף או מבארים מתרחם הבולים, שתי את מטעמו שזה לב(. 21 את בזה ש פרעה תיאר התופעה אחר ביניהם ההתרחשויות, המספר, בפניו פעמים זה. אף פתר כי המבנית למרות ב יוסף, את נכון שני שהמלך כי נכללת היא חלומותיו: הדבר שני תיאר מעם יקיצה) שם, מדובר חלומות, שני בחלום פס בדברי דוד לא מתוך אפילו הטקסט. בב חינת ולנמק...חלום ההים מהווה את ובות שחושפיט ין שעניינם חלומות ד ה, אחד. 3 רמיזו; היא הפשר, פרעה וממהר ה שונים, כא כב(, אף ה המלך במבט אירוני: על תחבולותיו המספר בסיפור דוד ובת שבע מ פרי ומ שטרנברג, ושתי הפלגות לתיאוריה הפרה/ הספרות, א )1968(, עמ 292. בקונגרס בהרצאתו ש טרנברג מ לרא שונה עמד וה כותיו לב פסוק הפטי מעמדו על שטרנברג המאי. ב סיפור הדמיון תבניות 1981(: )אוגוסט דות למדעי השמיני העולמי גם:.M.N וראה פר שנות. מעשה על פר שנות בה ש מטא פר שנית, כהערה זו הערה הגדיר Sarna, U nderstanding G enesis, NewYork 1966, p. 213 מעניין כי פרעה מדבר על לומו בון יחיד )שם, טו, יז, כב(. הקו בפסוק ח, המב ון הנוקט כתיב מלא נפתר בנוסח השומרוני, ייד ) חלמר( לצד ון רבים ) ין פותר אותם (, )חלמיו( ומשתמעת ממנו ון רבים. וראה גם התרגום השומרוני לתורה, מהדורת א טל, א, תל אביב, תש מ, עמ יש המעדיפים את נוסדזת השבעים הגורסת בפם טו אותו/ וראד, J. Skinner, G en esis (ICC)2 Edinburgh 1930, p. 466; G. VonRad.:p1 לפסוק, BH3 G enesis (OTL)2, London 1963, p. 367

2 יאירה אמית הוסיף לדברי פרשנותו היגד, שמנמק הן את ההתרחשות הנשנית והן את הופעת מרכיביה בזה אחר זה )שם, כו לא(, וכנראה גם במהלכו לילה אחד )שם, ח(. 4 יוסף מפענח הצפונות, מבהיר בדברים ו לפרעה ובעת ובעונה אחת לקורא חלק מעונות הפרשנות שהופעלו על ידו. במסגרת מאמר זה אבחן אחת מהתופעות הנזכרות בפי יוסף, והיא: התרחשות נשנית, משמע, התרחשות החרת בוריאציות שונות. 5 לדברי יוסף, היותה תופעה זו מורה על וודאות בהתממשות העתידה. מטבע הדברים מתעוררת השה: האם הפתרון, שהושם בפי יוסף לתופעה ארגונית מבנית הופעת צמד חלומות פרעה בשתי התרחשויות סמוכות תקף גם לגבי צמדי החלומות הנוספים המופיעים לאורך הסיפורז יתרה מזו, אולי משרת עון ההתרחשות הנשנית את מחבר סיפורנו כטכניקה מכוונת, שמנמקת תופעה מבנית לאורך היצירה המה, מבארת את ארגון העלילה ותורמת להבנת משמעותה. במלים אחרות, אולי ניתן לבחון את פתרון ההתרחשות הנשנית כעון פטי בעיצוב הסיפור כולת 2. חלומות כצמדים אחת התופעות הבולטות בטיפור יוסף היא היותם חלומות בצמדים. לכן, לא זו בלבד שפרשת צמד חלומות פרעה אינה תופעה חד פעמית, שסביר להניח כי החוקיות הפטית המיוצגת על ידה, כולה או חלקה, פועלת אף בשני הצמדים הנוספים: בפרשת חלומות יוסף )לז, פם ה יא( ובפרשת חלומותיהם שר המשקים ושר האופים )פרק מ(. 6 מן הראוי להקדים ולציין, כי בעולם האמונות והדעות הנשקף מן המא, יש לחלום מעמד אות והי. החלום ה אחד מאמצעי הקשר, שה משתמש בהם כדי להודיע שד ל בפירו שו)על חמישה ומ תורה, תל אביב ת א, עמ 106( טוען: אבל החרטומים היו חושבים שהם שני חלומות ולא היו יודעים לפתור אותם, לכן כתוב ין פותר אותם בל רביפ. וראה גם במיוחס ליונתן ובפירושו ספורנו לפסוק, וכן דיונו מ מ כשר בחומש תורה מ, חלק, כרך ז, ירוים תרח ץ, עמ תתתה, סימן לג. וראה למ פירוהם רשב ם, רד ק, רמב ן, ספורנו ושד ל)שם, עמ 165( למקומנו. איני מתייחסת לתופעת החזרה בצירופים תחזית, פעולה או דיוו, על סוגיהם וגווניהם. הנושא נדון בפרשנות הקדומה והדשה. דיון רזדשני בנושא זה ראה אצל מ, שטרנברג, מבנה החזרה בסיפור המאי: אסטראטגיות עודפות אינפורמאציונית, הספרות, )1977(, 25 עמ : וכן: 1986, M. Sternberg, The Poetics o f B iblical N arrative, New York.D.B Redford, A דיון שמתמקד במבנה זה חזרה בסיפור יוסף ראה אצל:.pp pp. Study o f the Biblical Story o f Joseph (Genesis 3750), Leiden 1970, גם בעלי טת המקורות לא נטו לפרש את תופעת צמדי החלומות כתוצאה הרכבת מקורות, ו אותם למקור, שאחד מסממני יהוי ו ה מוש בחלומות. וראה למ ניתוו סקינר, שם, עמ , 443, התייסות הלומות כ אחד המוטיבים המאפיינים את הטיפור המקורי ראה אצל רדפורד, שם, עמ , 9189, וראה גם עמ גורדון (C. H. Gordon, The C om m on Background o f G reek and H ebrew Civilizations,.p 64 (NewYork,1965 דן אף ה בנטיה להכפלת לומות בספרות המזרח הקדום

3 התרחשרת נשנית מראש על מע ו. כדברי יוסף: את א שר ההים עשה הגיד ל פ ר ע ה/ אר: א שר ההים עשה הראה את פ ר ע ה ) מ א, פם כה, כח(. 7 לפך, אין תימה ש לחלום תפקיד מרכזי ב מ ערך המבני ה סיפו ר ת המאית, שבה הרא מ שרת את טכניק ת הסיפור המקדי ם/ 8 כא שר החלום מופיע כ אירוע שמקדים את ההתרח שו ת, הרא טרוה למע שה את חרטי העלילה הסיפור ומקדים ומרדיע על כיוון התפתחותה. 9 א ץ ספק כי כדי לה ג מטרה זו רל המחבר להס תפק בחלום אחד בלבד ין ה נדר ש לצמד חלרמות. י תרה מזוי, החזרה על חלום אחד ב שתי רריאציות ולה אף לה תפר ש כיי תור מב חינ ת המידע, לכן, יש מם ל ה עלו ת את ה שה: מה ה תכלי ת שמצא יוסף להופ ע ת החלום ה שני, או: מדוע ראה המחבר לנכון לצרף חלום נדסף, שאין בו פירוט נו ס ף, ה מה או הרחבה כל שהי, שעשריה להע ר את ידיעותיו הקורא? 2.1 חלומדת פרעה כידו ע, עסק חלרמו הרא שון פרעה ב שבע פררת ר עו ת, שאכלו שבע פררת ב רי או ת, ראילו בחלומר ה שני הרא ראה שבע בולים דקות ו שדופות, שבר שבע בולים בריארת ומלאות )מא, פס א ח, יז בד(, קווי הדמיון, הנמתחים בין שני החלומות, הם רבים: ב שניהם מדובר ב שבע דמויות; ב שניהם עון ההתרח שו ת זהה הר עו ת אוכלו ת את הטובות; ב שניהם חרזרים אותם רים ופעלים: עולו ת )פס ב, ג, ה, יז, יט, כב(, ברי או ת )פס ב, ד, ד ז, יח, כ(, ז קו ת )פס ג, ז, ו, ז, יט, כ, כג, כד(; 10 ב שניהם מופיעים גישה זו אינה ייחודית לספרות המא. גם לגילגמש, גיבורה עלילת המבול הבבלית, חלומות מוקדמים, המרדיעים על הגעתו העתידה אנקידו, רראה: (Ed(,.J.B Pritchard. A n c ie n t N e a r E a stern T exts R ela tin g to th e O ld T e sta m e n t, Princeton 1955, pp על חבות החלומרת במזרח התון הקדום ראה:.A.L Oppenheim, T h e In terp reta tio n o f D re a m s in th e A n c ie n t N e a r E a s t, Philadelphia 1956 וכן רדפורד, שם )יל, הערה 5(, עמ גישה דומה עולר גם מן הספרות וההיסטוריוגראפיה היוונית העתיקה. זכיר את חלומה פינילופה באודיסיאה )י ט ( ת מקומם החלום רהאוראקול בחיבררו ההיסטורי דירודוטום)כתבי היררדוטוס, תרגם א שרר, ירוים תרצ ר, ספר שביעי, סעיפים 1917, 1514, 12, ועדד; ספר ראשון, סעיפים 13,,2 0,1 9 רעוד(. ראה ש רמוךקינן, הפטיקה הסיפורת בימינו, תל אביב 1984, עמ 88. ברבדים הדויטרונומיסטיים הספרות המאית, הקדומים והמארחרים, בולטת הנטייה להמיר את החלדם בחזדץ נבדאי, שאף הדא נועד רת את טכניקת הסיפור המקדים. ועיין בשמ א ב, כזלו בייחסו לפרק ג, וכן בשמ ב ז, ד יז; י ב, יא יב; מל א יג, א ג, וערד. וראה בהקשר זה י א זליגמן, יסודות איטירלוגיים בהיסטוריוגראפיה המאית/ ציון, כו)תשכ א(, עמ , G. VonRad, T he P r o b le m o f th e H ex a teu ch a n d O th e r E ssa y s (Translated pp. bye.w.t. Dicken), Edinburgh 1966, כתבי יד רבים המסורה גורסים בפסוק יט דקות רלא רת. דראה גם תרגדם אונקדלדס רהמיוחס ליונתן לפסוקנר ולפס כ. רהי גם גרסתם הנוסח השומררני, התרגרם השומרוני)ש& ]יל, הערה 3[ עמ (, תרגום השבעים והפטא לפס כז. נראה אפ כדעת רבים מן החדם, שדמיון האותיות ד ר גרם להיווצרות הגרסה הסוטה רקות

4 תימא הריאי םייוטיב םירצויה הנומת :המוד הארמ תופי האוושהב תומל (תובוטו,ב,ד,ה,ז,חי,בכ,) זכ תולד תוערו (הארמ )ראת האוושהב תומונצל (תופודשו,ג,ו,טי,כ.)גכ םייובירמ דמל הערפ, עבשו תורפה,תובוטה המודב עב םילובישה,תובוטה תמרמ עב ם תובוט תונש.עבוש : ןפיהלו עבש תורפה תוקדה,תוערהו המודב עב םילובישה תוקדה,תופודשהו תמרמ עב תונש,בער הנאבתש רח תונש.עבושה,ךכ,השעמ םא ב רופיסה קפתסמ, םילוביש שונש,תורפ תיצמה תזמרנה התיה.הנתשמ,ז,,ודצמ,גדמ תעפוהל ףסונה תסחייתמש תועמשמ בל עוציבה םלועב :תיצמה 121 הרזחה תורפה תייצאיראווב םילובישה העידומ תוצרחנ הטלחהה תיהולאה ו ןיאש הריזג :התונ מ רבדה. מיהלאה,זמ הרתי תעפוהמ הלילב,דז דמל תוריהמ.עוציבה ל ונרופיסב דמעמ,ןשרפ רתופ (,)וט א רשא חור םיהלא וב (.)חל ויתונורתפו םיארמ ןפ תונגראתה םיטרפה םלועב ב תועמשמ חונעיפל תויופצה םלועב.תיצמה הרקמב,ונינפ ףסונב המל דמ יטרפמ םצע תודיתעה םלועב,תיצמה,דמל ןפמ םנוגרא, שו תועפות תורושקה תמרל עוציבה תיצמב :הדיתעה.א יוביר םיסחיב ש דיעמ םתויה תויצאיראוו תוגציימש עוריא רומב.תיצמה ןאכמ,קיסהל םוצמצמ הטעמהו ב, דומלל רתוי, עוריאמ ות םינוש םידדצ,עוריא לגןו המגמ תריצי םירוק םייגולאנא רפסמ,םיעוריא וידדצ עי^ריא ות (.)זכהכ.ב תעפוה ב רחא תדמלמ תוריהמ (עוציבה בל.)ג.ג ףוסבלו תונה םיפקשמש עוריא ללוכ,דז וידדצ,םינושה עיבצמ ותטלחה השוחנה לאה ליעפהל (ותינכות.)ב+א בל ךכ אצמנ,ותטי תועפות תוינבמ תוינרוצ :ומכ תוינבת /ןוימד הרזח תויצאיראווב ףצרו הריסמ תוקפסמ רבסה ןפו תוחתפתר םיעוריאה םלועב.תיצמה,הארנו תפה ןפוצה חנעפמה תעפותל תוה ידמצ,הריהבמ םיפסונה חונעיפב,ןניקסע ןורקע ב קמנמש יטאופ תעפות.םידמצה.11 םייונישה םיראתה םיעיפומה וריתב רפסמה ( )ז א ל ולא םיעיפמה וריתב הערפ )דכ זי( םימיעטמ רבודמה ינווגב ןונגס ו תונווכב.תונוש ירה ץיצל האוושה, ארוקהש לוכי ךורעל ןיגב וכווית,רפסמה העונמ,מ טעמושה םירבדה הנושארל יפמ.הערפ חותינ מ םיחתמנה הערפ האר לצא מ,גרבנרטש םש,ליעל(,) שומישה ףוריצב םלוע /תיצמה ןאכ,ךשמהבו ודוגינ םלוע / רשאכ תיצמה תרכזנה הניה םלוע,רופיסה ש בורל םלוע יומד.תיצמ גדא,ןכ ומכ יניאש תסחייתמ בב יטרפל,םתועמשמו ןפו םתונגראתה.דבלב 58

5 תושחרתה תנ 2.2 רבכ תליחתב רופיסה עיפומ םבכ : תומולאה,זל( )ז ה ו ימרג,םש(םימשה.)ט ינ הנכמ ףתושמ רומב אצומש,יתליה ויוטיב רומב :ינוה םהב םקט היווחתשה םהבו רזוח שומישה ופב.תווחתשהל דצמ, רפסמ תודוקנ ינושה,,תיסחי.לודג תועיפומ תומולא תוגציימש ןה ןהו,,ה דצל,םיבכוכה םיגציימה ל, םיעיפומ שמשה,חריהו םיביזחמש הנבמה ;יתחפשמה םייק יוביר שומיש,םיפב רצויה השוחת םיבצמ םינתשמ םיפרטצמש :ךילהתל,םימלאמ,המק,הבצנ,הניבסת.הניוחתשת תריסמב ה עיפומ ופ,דז ו ינוניבב םיווחתשמ רצויה השוחת בצמ ;יטאטס,ןכ ומכ דועב ש תומולאה תוגציימה תווחתשמ המול תגציימה, ירה ה עיפומ ומצע ל גוציי ימרגמ.םימשה ירה ןייצל ץא טסקטב םוש תוסחייתה רעפל זה ףלחש.,ז,רו מ פהש רבודמ ב ומלחנש הלילב,דז תחיש ירהש (ויחא )ח ו הצוח. ןפוצה,חנעפמה דימערש ונתושרל ונורתפב ל,הערפ רשפאמ ונל,חינהל הרקמב ונינפ ןיא רבודמ, גציימש עוריא ללוכ, טועימו,דעונ,הארנכ ףק.ז דצמ, ריבס חינהל הנכמה ףתושמה יתליה סקט(,)היווחתשה רבגותמה ופ ה,)תווחתשהל( זמור וקל ללוכה דובכה ודעונש הלודגהו 13.ל,םנמאו,דבעידב ררבתמ,ארוקל, םילדבהה םימייקה,םהיניב םניה תויצאיראוו תונוש תיצמל תולת,העינכו ו,תטטרשמ םב םייללכ,רתויב וק תומדקתהה תלי רופיסה.ולוכ,ןכלו ש דבלב ולא ילבמ םזוייתהל םילדבהל םהיניבש םישמשמ התישארש תרגםמ פב זל התירחאו תליפנב ינפל רח תומ םהיבא,נ(,)אכ וט םתעפוהש,דמצכ םומס ל רדסב,הריסמה האב עידוהל וש ארוקל ןונכתה יהולאה יתלבה.הרפהל,םרב ארוק דקממש תמושת ובל ב,ינושה עבטמש םירבדה םידחיימ לכ,היצאיראוו,חכונ בצמ העינכה,ינושארה ובש תומולא תווחתשמ,המול ןצקומ ה ידי רויצ העינכ הבחר רתוי הירוביגש םה,םיבכוכ שמש.חריו הנצקהה טבתמ הדבועב ןיא ה םצע בר גציימ ו ראותמ קלחכ תיצמה,תימימשה דמעמבו ןוי ל שמשה.חריהו תניחב תודוקנ ינושה העיבצמ םחי הנצקה דמצב, הנצקהו תזמור ןכתיי שומיו ב תויצאיראוו פה דיקפת תפסות.עדימ ירהש,םייונישה םירערעמה.13 תבוגתמ,זל(באהו,ח,)אי י דומלל יאב הדימ ושפת ירוביג םלועה רפוסמה יטרפ םיזמרכ תיצמל תננכותמ,הדיתע הב דיתע לושמל ינב.ותחפשמ 59

6 תימא הריאי הנכמה ףתושמה יסיסבה תודוקנ םבסמו,ה רבכ םניא םיראבתמ האצותכ תיחרכה הרזח,תויצאיראווב ו םהב ידכ זומרל םיבצמל.םינתשמ ארוקה יאשר אופא רע םיפקשמ,םיב ש םהיניב סחי תויתגרדה 14.הרמחהו,ז ירה,גדהל ידכ רת םיב םינוש תומדקתהב,הליה ןורחאהש םהיניבמ רומח, ץא ךרוצ אקווד ב ו םבל תרגסמב. השעמל הערפ ראתמ לכב וימ םיב ב עבוש בו בער םיעיפומה לכב תחא.תויצאיראווה ךכיפל םוקמ רחל :לו יהמ תרטמ תושחרתהה?תנה םאתהב הקינכטל ףשחש תרפה ונינפל, ירה תו הדעונ םיעטדל ןורקעה מ רבדה 15. םיהלאה םצע,ןאכמ הרזחה תושחרתה המ דיקפת איהו האב עידוהל עמו ארוקל רבודמ תינכתב ש תיהולא.התונ תניזוב תודוקנ,ינושה תודזויימה לכ תחא,תויצאיראווה הלוכי עיבצהל עדימ ףסונ ו ךילהת.יב בר לכונ אופא םכסל תנבה תועמשמה תיטאופה תושחרתהה תנה תשרפב המידקמ הנמו ארוקה,ריתל ובש תורמל לכ םיישקה תוכופהתהו םידיתעה עיפוהל םיעגפהו םידעוימה ל ןוו הליה : דיתע לושמל ינבב ותיב עיגהלו דמעמל םר.אנו פה רבדה מ /םיהלאה םל פה ןניא.תוכומס,עמשמ לאה רהממ /ותוש על ירהש רבודמה ךילהתב חתפתמ תריבצ,חוכ וי דומלל םייונישה. 2.3 םי!מה רש רשו םיפה דמצב ףסונה עיפומה פב, מ,םיטלוב רבכ טבממ,ןושאר.ינושה פה םימלוחה רש,םינוש םישנא םה רשו,םיפה םימלוחה א ומולח הלילב,םש( ה,אמ.)אי םלוח,ןפגה ותירחאש,הבוט הו,םילסה ותירחאש.ןודבא ינושה תויומדב םימלוחה תיחפמ הליחתכלמ תויפיצה,ןוימד םייובירל תומד לכ ןויפאהו תרגסמב הקוסיע יפ ןפג רש םילסו םימ השעמ הפ ומולחב רש םיפה לבקתמ ריבסכ.רתויב,םל ההימתמ הדבועה ש םיזמור לרוגל,הנוש יופצה לכל,םירשה ירהו םה.14 דבעידב ראבתמ ינתדרפה ינ,םיעוריא ףלחש םהיניב,ז האב עיבצהל םיב תעגהב תחפשמ בקעי.המירצמ בב ועיגה,, רוב רבש םהו וותשה ל,במ(ריבש מה :ו,גמ,וכ :חכ,דמ )די ויהו םייולת.וב ןיא המית בש גצוימ ידי,תומולא תמורה רשק ל, האובתה ונייה,רבל יחאש ודרי איבהל.םירצממ שוריפ ק דר רבל,זל.ה בב ה ועיגה בקעי לכו וערז הביל תכשוממ..15 ב א רקמ( ןילרהא,וטושפכ,א ירבד,הרות וי וינ 1969,] =[ מ,)101 טילבמ דצ דצ תוה וקמנבו נק,זל( )אי :םיעטמ הליחתב ויה םיאנוש ות תונשהבו וליחתה ןימאהל הש הלודגל נקו. וב 60

7 תושזתתה תנ טח םהינוד ךלמ םירצמ םה לרוגו ץרחנ 16. םויב,ז דמצב עיבצהל ם :ךוימד םימלוחה םיעיפומ םקוסיעב,ליגרה םה בו רזוח רכזנו.שו רפסמה ןפגל רש ומולחב םיגירש השו ו רש ושאר םיפה השו השו ויה ילס,מ(ירוח.)טי ט הארנ תעפוה הרושק הדבועב ש םימלוחה םירושק לא עוריאב םיפקשמו םידדצ םינוש ות.עוריא החנה תקזחתמ רו ש הדבועה ומלחנ תעב הנועבו 17.תחא תפת, רקיעבו,ינושה האצותכ תויוחתפתה עוריש תרגסמב, ןדה םאטחב םלרוגבו רש רשו,םיפה,הרומ,הוונהל ונינפ רותיי הניחבמ,עדימה ןיא הליחתכלמ,םוקמ דמצ דיקפתש ןוו םיהל זומרלו םלרוג הנושה םיפתושה.השעמל,בושו רסמה יהולאה לוכי ןתניהל, רשהש םלוחה חישמ ראתמו ורבחל, ותש.םה םימלוח ךא רבתסמ תו ונמוקמב תועמשמ :הלופכ ןה יבגל עוריאה ןדו יבגל. תניחבמ עוריאה לאה םידקה עידוהל לרוג,םירשה לכבו פ ותעדוה הסחייתה דח,םהמ,עמשמ ןפל רחא ות,עוריא ךכבו שממתה ןורקעה רבדה מ. מיהלאה ףסונב,ךכ חוה וירוש, רשאכ רתפ הנוכנ ינ,םינוש םישנא ךכ ןיאש קפס תושממתה ירשפ החוה ר ןפב ש עמתשמ ית םינפ ויתונורתפ םינוכנה םניא ןיינע הרקמ,אמ(.)גי אי תוה תענכשמ אופיא ירוביג םלועה,רפוסמה רתופ, ןיאו,המית ךשמהבש םיחרוט ץירהל לא הערפ,אמ(.)די רמול הרקמב וליאכ םייקתנו ללכ ףסונ,רמה מ רבדה םוכיס דע הנה לכונ,םכסל תעפוהמ ידמצ ןיא רפסמ דומלל.םיעוריאה ו םיפקשמ עתיא,דז ו םיפקשמ ןוו ךלהמ הליה םיבה םינושה םינובה,הת ו ו םיפקשמ םידדצ ות תויו.עוריא הערכהה יבגל רפסמ םיעוריאה הרושק חונעיפב תודוקנ ינושה.תויצאיראווב רשא שומי ןת,תוב רתוול הי תשו לכב םידמצה הרימהלו,דז הדעונ לכב םירקמה םיעטהל תושממתהבש תדווה.עוריאה,אצמנ הליחתכלמ ת,םדקומ רזוחש,ומצע.16 םנמא ארוקה עדוי המ טח לכ םירשה,מ( ;ג א,אמ.)י ט םילמב,תורחא רופיסה איבמ םינותנ תוקמנה רזגל וניד.הערפ,רורב םירשה טח ךכיפלו ורורחש יתלבה קמונמ ה רצוי םשור הערכה.תיתורירש ןיא קפט ותלוכי דדומתהל ןותנ הערכה תיתורירש רבגתמ וירוש רתופכ..17 ךשמהב,ררבתמ רח השו םימי ץרחנ רזג ןידה,םה ה בשוה ונכ רחאהו ןודינ.הילתל.18,ךילרהא םש,ליעל(,)15 :109 ויהוי רש רשו םיפה םימלוח םה ליבשב החמתיש רתופכ, יפ ם םידע םוקי. רבד 61

8 יאירה אמית מיו תר. הופ ע תו להודיע כדי תוכננ ה מרא ש ובאופן שאינו מ שתמע תכני תו על פנים ל שתי והים. 3. מ ע מדה ה שניו ת כער,רון מ א רגן ל אורך ס ד ר ה מ סיר ה העיון ב מ בנ ה העלילה סיפור יוסף מלמד, שה מ חבר ה שתמ ש ב ה ת ר ח שויו ת נ שנו ת, ולאוו דווקא ב א מ צ עות החלום, באופן תכוף, עד כי ני תן ל אפיין את עליל ת ה סיפור כעלילה, שמתקדמת ב מבני ם חזררת בצמדי ם. אסקור בר א שונ ה את הרכיבי ם הנ שנים 19 : א. ירסף ביצל מתכבית אחיר ל ה רגו בזכרת שני נ סיונו ת הצלה שניים מו האחים. בפעם הרא שונה הציע ר אובן לה ו ל בו ר ולהימנע מ שפת דמים, ילו בפעם ה שנייה ה תקבל ה הצעת יהודה ל מכור את יוסף לסוחרי ם נרדדים ( ב ר לז, פם יח ל(. 20 במלים אחרו ת, שני נ סיונו ת ההצלה הם חלק מהמבנה המקורי הסיפור. 21 ב. ב שני מי ם יוסף נ מכר, ו מכירו ת ר הפכו בדיעבד ל בי ם ב עליי תו וב ה צלח תו. בפעם הרא שונה מכרוהו אחיו לי שמעים בע שרים כסף )לז, פס כח( וו הביו; מצרי מה ובפע ם ה שנייה קנהר פוטיפר סרי ם פר ע ה מיד ה מ דני ם) לז, פס לו(. 22 ממבט רא שון נ ר או ת שתי ה מכירות כ בי ם ביריד תו יוסף, אך ב מב ט ל א חור מ ת ב ר ר, כי מלא נ מכר כמו כן, מן הראוי לציין, כי וראה גם הערה 6 יל. סקירה זר אינה כוללת את צמדי החלומו ת, טת בעלי על ידי מנומקים נשנות כהתרחשויות על ידי המתרים הרכיבים מים במספר לו שנוספו כמקור או מסורות, או מקורות, כצירוף לה, הרבות הטרת או המקורות, ערות מאוחרות. סום בבושא זה ראה בספרו רדפורד)יל, הערה 5(, עמ , רכן רמה יש בניתוחי, p. W. L. Humphreys, Josef Story, The I D B S, 492 אצל יח כא, לז, את מ דרך זכיר אחת. התרחשות כחלק מוצג ככפילות להגדיר שמבל עמ שם, רדפורד, וראה )יח/יט כא(, ירסף את להרוג החלטות שרנרת כשתי להציגר שמקובל המספר רזר זו תצפית נדות שתי ייצרג כפילות כאן אין לדעתי, 182. ושפייזר 348( עמ 9[, הערה ]יל, )שם פוךר אד התחבטויותיהם גם וראה הדמויות. 261( p. )E. A. Speiser, Genesis [AB], NewYork 1964, בעניין זה. סקינר, בפר שנות הבירתית מקובל לראות בשני אירועים ר ציררף E + J וראה, למ, עיברד תוצאה פרשת יהודה היא רדפורד, לדעת ילו עמ הערה 3(, שם )יל, יהודאי)שם ]יל, הערה 5[ עמ (. שמות בדבר להכרעה יל( 20 הערה )ראה ודאי העיבוד את לצמצם לדעתי, יש, לפך הדמויות: ראובן ויהודה או רק יהודה. חר גם ישמעים מדיינים החילרף כח א. פם' לז, ל: פס א; לט, כז; כה, פס לז, גם השרוה הפרשנרת הביקורתית רה בכך דוגמא טיפוסית למקוררת גדעון)שופ ח, פ 0 ' כד, כו(. בפרשת שונים, וראה סקינר, שם)יל, הערה 3(, עמ ; 449, פון ראד שם)יל, הערה 9(, עמ טת לפי p. J. A. Soggin, Judges (O TLj, London 1981, 159 ולאחרונה:.348 הבור והמדיינים הם מרטיבים בסיפור E געוד שכתונת הפסים ומכירת יוסף החלומות, המררת. רק נמכר יוסף מכירות. שתי חלוקה זו אין לפי למקור J. הים מוטיבים הינן לישמעים מא מפררש, ספר בראת, רראה גם א כהנא, לישמעים, ילו המדיינים גנבוהר מן הבור. יררים תשכ ט ( = ז יטדמיר תרס ד(, עמ נה

9 תושחרתה תנ ידי ויחא,םילאעמל,המירצמעיגמ מלאו הנקנ ךכ רחא ידי,רפיטופ עיגמ,םירוסא ךלמה יריסא רשא םוקמ לא ועמשו רתופכ עיגמ.הערפ לא.ג םיב,תופוקזו ןתישארש החלצה ןפוסו,הבזכא הווח ינפל ךפהש הנשמ :דערפל בה ויתוחלצה תיבב רש ;םיחבטה בה ה ויתוחלצה תיבב.רהוסה ב םירקמה תוחלצה ולא וחיטבה,ודמעמ,ו עיגהש דבעכ,ריסאכ הנומ להנל םוקמה טל(,ו א 23.)גב אכ,ז ב םירקמה יד החלצהב תינושארה ידכ תונ.ובצמ תיבב רפיטופ הווח היווח השק תוכבתטה תשא.וינודא שנענ לווע ופכב דרוהו תיבל םירוסאה,זל(.)כ ז ןורתפ תיבב רהוטה עייס,ול תורמל ויתויפיצ,מ(,)די ררחתשהל כה חווטב ז :רצק רכז רש,םש( והחכו.)גכ רבד ופוסב העיפוה העוה,אמ(םייתנש ץקמ א.)גי ט.ד ודרי יחא רוב רבש לכבו פ ובש לא םהיבא לאו ינב,במ(םהיתוחפשמ,גמ א ;די,גמ 24.)הכ וט ה רכנתה ויח נעהו םת ידי תומשאה אווש הלתש.םהב פב רשאכ םמישאה,לוגירב רסא,ןועמש עבת בה,ןימינב םרגו םהל דורחל תרזחה םפטכ םהיתוחתמ,במ(.)זוכ ז פב היה הוויצ םי ועיבג תחתמאב,ץמינב ומישאה תבינגב עיבגה עבתו ולבקל 25.)דמ פ(דבעכ.ו תובקעב הדיריה המירצמ ולביק ת,רזוח רושקה,םפסכב ונממש ולכי דומלל םיעוריאהש םניא.םיירקמ תה םהל.ןולמב חתפ ותחתמא הליגו הב ופסכ םלוכו ודרח :ורמאו המ ז השע םיהלא רנל במ(.)זוכ תה ה םהל ןענכב תוחכונבו,םהיבא רשאכ לכ צמ תורורצ םפסכ םהיקשב במ( 26.)הל םתדיריב היה המירצמ ורפיס רשא תיב רבד ףסכה.אצמנה הנהו םחווידב ךפה תה הנשנה תו. תורמל םלועבש תיצמה תרפוסמה תה ושח תועמשמב ותניתנ.הלופכה.23 רבזומה ןיינועמ קימעהל םירקמה זו השוע םירוק,םייתורפס םיאטבתמה ןוב הבורק םיזוווידב ומעטמ.רפסמה הוושהו,טל,ו ב :ל,גכ אכ דחוימבו :םייוטיבה יהיו ה / לכו רשא השע ה זוילצמ, ודיב אצמיו /ןח. הממ יפל תטיש תורוקמה ותיברמ פ טל תכייש.ו ל פ /מ ורקיעש, הנמנ.E רוקמ.24 םנמא תמייק הדירי תי ןא האשנ יפ.הנוש פב תיה םה ודרי םצ םהיבא ו לכ םהיתוחפשמ עקתשהל תפוקתל ז הבורא האר(,ליעל.)14 יב תטיש תורוקמה םיישמ בור רופיס הדיריה ל ו בור רופיס הדיריה היה ז ל,רניקס,ליעל(םש,)3 ;473,דאר ןופ,ליעל(םש,)9.386, הרקמב רבוס דרופדר םש(,ליעל[,]5 ) תורכנתהה תכייש רופיסל,ירוקמה תורכנתהה הה הפסונ ידי דבעמ.יאדוהי.26 בור םייתרוקיבה םניא םידירפמ תותה םיישמו,םת ובורכ,פה. ל ויקומינ,אנהכ םש,ליעל(,)22.אס דרופדר םש(,ליעל[,]9 )184 ךיישמ תותה דוביעל.יאדו 63

10 תימא הריאי.ז םתדיריב היה המירצמ ולביק תות.םיפסונ תה ה םבה תיבל לוכ 27,םש תהו ה רודיס םתבי ינפל : רוכבה ותרוכבכ ריעצהו. ותריעצכ תבוגת תו התיה דחפ תוו ה.ההימת הרקמב םה וסחייתה תוירקמ ל,תרזוחה ןכלו,והמת ו,וניבה ונתינ םדיב םינמיס חנעפל 28.שחרתמה.ח בקעי ענכנ תרדל וינב תחקל םמע ןימינב רח םיש םהמ ורזח :הי במ(ןבר )חל זל,גמ(ו 29.)י א.ט רזח הערפ ינזאב ושרה בישוהל ותחפשמ המ( ;אכ זט זמ 30.)ו א ץאו קפס םיאנתבש בער רשאכ ובר םידרויה,המירצמ דחוימבו ע תויה םירבעה יעורו ןאצה תבעות,םירצמ האשרהל תובישח.תדחוימ.י עידוה ויח תולתשה םיעוריאה הניא ירפ ןונכת,ישונא איה יוטיב ןוצרל.יהולאה פב :רמא... היחמל ינח םיהלא התעו...םכינפל ם םתח ית הנה,המ(...םיהלאה,)זו ה פב,היה רשאכ ויחא,וששזו רחאש תומ םהיבא דיתע םוקנל,םהב עיגרה,םת רזחו :רמאו לא רית תחתד םיהלא ינא םו םתבשח י הער םיהלא הבשח הבטל ןעמל השע םו ה תויחהל בר,נ( '0פ )כ טי םירבדב,ולא םיעיפומה ךומסב תשרפל דובעשה האיציהו א מש(הנממ,)ךליאו קמינ רעפה תוינכת ל תיצמה,תשחרתמה רקיעב הדבועה לכש יעוריא,דווהה םניה קלח תינכתמ,תפקמ ךכיפלו תצמיה תשרפתמ תועמשמב תלצה,החפשמה תועמשמב הבחר :רתוי חנ רישכהל עה הביל תכשמנה ינב לאר ריבס זוינהל תבוגתו דחפה תרשאמ ז הנמזהה דועסל ןומראב התיה עוריא אצוי.ןפוד.28 הרקמב תותה םינמנ רוקמ,דו,רניקס םש,ליעל(,) ירה ןייצל ןתמ תשמה שמהו תלדגומה,גמ(ןימ ינגל )דל,ת ירהש םיזה ורפיס ל ודמעמ דחוימה ןימינב דפשמב לכו ותעגה המירצמ התיה האצות תרד ןיא( ןכב,ץרתל ושמש הת םהמ שמזו.)ם עמ תודי.29 ירה רשקהב,ףיסוהל הרקמ פה היה זולבקתמש אקווד ותעצה. פב ולביק ותעצה רוכמל םילאעמל האר( ףיעס א.)ליעל ןיא קפס ש הדבועב תנ דמלל ותובישזו ודמעמו ךותב.ויחא הוושה ר רב,דפ,קבלא רודית(זי 1021 :)ג חב רמא ר רב ייעליא חבשב בותכה,רבדמ השוב תומוקמ רביד ינפב ויחא ושעו ו ךלמ ןהי רמאיו לא רב(ויחא,זל,)וכ אביו,דמ(ויחאו,)די שגיו וילא םש( םש. )זוי ןיינעל םירושק םינוידה ומוקמכ פ חל,ונתשרפב ירפס שוריפה םייתרוקיבה.תובמהו האר ךשמהב,ומ :חכ,טמ.בי ח.30 יפל תטיש תורוקמה האשרהה תכייש רוקמל E ההו..1 ל,רניקס םש,ליעל(,)3!495,488,דרופדר,ליעל(םש,) לבוקמ לצפל םידגיהה.תורוקמ ךכ,רניקס,םש!487,דרופדר,םש הארנ,יל,ןכ ומכ יונה ןתונש ותזופשמל בר דעונ זומרל 64

11 תושחרתה תנ בקעמה רחא תרדס תונשנה ןתניחבו םאתהב ןורקעל יטאופה רכזנה םילוכי,ונדמלל היד רבדה מ םיהולאה ליצהל וריבעהלו המירצמ האר( םיפיעס א ב ו,)ליעל ודמלל חקל תויווח תושק ודדועלו רבדב החלצהה היופצה תוחלצהה תורזוחה ףיעס(.)ג מ םיהולאה רסייל יחא םיפיעס( ד )ה ו תעבו הנועבו תחא זומרל םהל,בקעילו ש ןניא תוירקמ םיפיעס(,ו,ז,ח.)י ו,ףוסבלו מ םיהולאה ריבעהל תחפשמ בקעי המירצמ ט םיפיעס(םש הנכו.)י ו הארנ,יל הריקס ןויעהו ידמצב,םיחומ תונשנזו רופיסב דבלב ןניאש,תוירקמ ןתפהב תויתטיש.תננכותמ רפסמה רופיסב קפתסמ תושגדהב תוינונגס הרזחב ומעטמ עוריא והכ תועפות תוכימה רומל ש ארוקה.רפסמהו תוה ונרופיסב תמייקתמ רומב :תושחרתהה םירבד םירוק םירמאנ םהו םיווחנ ידי ירוביג םלועה רפוסמה, ןכלו םתונה תעבוק הנבמ ותלי רופיסה.ולוכ דצמ, בורב,םירקמה יוד תונשנה םניא םיעדומ ןתועמשמל ןכלו ךרוצ רתופב חנעפמש, ןפוצ,תוה ו ועידומ.ארוקל.4 םוביס העצהו תנכהל השעמ הכירעה רופיסב תווהמ תונשנה ןורקע,יטאופ,קמנמש יפכ,רש םנוגרא קלח ירמוחמ,תושחרתהה ונייהד הנבמ.הליה,הארנ העפות קמנל תעפוה םיעוריא םנ םיפסונ.ארקמב קפתסא שוב תמגוד ןת םיל ןהי ןורקע יטאופ, ץבהלו ו יעצמא ןגראמ ףסונ השעמ.הכירעה הציק תנוהכ תיב י טומ :תובנ ובנ א םיהולאה יל א מש(,ב )ול זכ תעדוהו לאה לאומ םש(ותשדקהב,ג.)די אי,י הווחש,תועדוה ה רבדה מ,םיהולאה ילו ז הביסה ירבדל המהה :ו ה בוטה וניעב,םש( השעי?)זוי,םוקמ לכמ תעצה שוריפ הריהבמ עודמ הליחתכלמ ויה הכירעל םיקומינ ןבולי.תובנ לאר לביק,תוחכוה לשש דעונ.ךילמל החכוהה הנתינ דמעמב הדלה א מש(לרוגב,י )וכ זי החכוההו היה התיה ןוחצנה המחלמב םינומעה םש(,אי 32.)אי א רשקה םירופיסה קדוהמה ביטומ ילבה ינב,י( תועמשמל הבחר.רתוי יונ רזוח רפסב,תישארב ותעפוה ארקמב תסזוייתמ ףקיהל.החפשממ לודג,,מל מב,אכ!ו בד,כ,א.דועו.32,עוד הכלמהה הכרענ רתסב םיפתושהו הל ויה לאומש לשו דבלב ( דחוימב א מש,ט זכ,י.)זט 65

12 יאירה אמית פם כז; יא, פס יב טו(. ולי צירוף שני סיפורי המלכה פומביים זוהי דרכו הנוספת העורך להבהיר כיצד נוכח העם במסר הוהי ישר פה אד, כי שאול ה המועמד הרצוי למלוכה. 33. דוד הכריע להימלט לארץ פלישתים לאחר שנוכח פעמיים באי יציבותו שאול )שמ א, פרקים כד, כו(. ולי הצורך לנמק את העובדה, שמציאת מקלט דווקא בארצם אויבי ישר היתה תכנית והית, הניעה את דעורך לנקוט בפתרון השניות? דוגמאות ה הן חלק משורה ארוכה מים נשנים בוריאציות, שהישנותם מצביעה על היותם חלק מתוכנית וטה. 34 נראה אפ כי תפישת ההתרחשויות הנשנות א אחת פורשו כביטוי לריבוי מסורות, ש עניין במורן, או כביטוי לקיומם שני מקורות שנתקדשו כעון פטי, ולה במים רבים לנמק את מעשה הערה. באמצעותה ניתן להבין מדוע במים מסוימים הכריע העורך לב שתי וריאציות. ראינו כי גם באשר ניתן לפרש את החזרה כייתור מבחינת המידע מתגלה השניות כבעלת מטרה ותכלית מ עצמה. במלים אחרות, קורא הספרות המאית רשאי לבחון אם העון הפטי, שהובהר ומומש לאורך סיפור יוסף, מנמק מים נוספים חזרה על אירועים בספרות המאית, ם יש מקום לטענה כי בין קולי הערה נכללת גם הפטיקה ההתרחשות הנשנית. שמ א יא, פם יב טו פורשו על ידי רוב החדם כמעשה ערה וראה כבר אצל:.R.K.F Budde, D ie B u ch er R ic h te r u n d S a m u el, Ih re Q u e lle n u n d Ih r A u fb a u, Giessen,1890, 174 P. בדרכו ממם ררב חדם. יטו/ לוב זר אינו אמצעי טכני לקישור בץ שני מקוררת או מסורות שעמדו בפני העורך, כי העורך מלכתחילה מערניין בחזרה על האירוע במעמד פומבי. יש והמים אף נם וראה הערה 32 יל, והדבר דדרש עירן ודיון נפרדים

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ÂÓÂÏÁ È Óˆ ÂÏ ÔÂ Ù ÛÒÂÈ Ï ÂÎ Ê ÔÂ Ó ÂÓÂÏÁ È Óˆ. בחייו של יוסף שזורים סיפורים של שלושה צמדי חלומות: בפעם הראשונה (ל"ז, ה- י), 1 יוסף עצמו חלם צמד חלומות חלום האלומות, וחלום השמש, הירח והכוכבים. בפעם השנייה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד