: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ": : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :."

תמליל

1 : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. : " [ " : '.' :. :. :. : '. ' [ :. :. ' : [. :. () :." :. :. ' :. ' ). ( ( ) (. ' " [] ") ( () [] [ ) (" ' (") [ [ ) (: [ " ( ) (. " ) (: ' ( ( [ ( ' ) (. [ ) (: [ ( " [ () :. " ' ' ) (. [ ) (. ) (: [ :. ' [ : ' " ' : ' " ' ' " " ' : " " ' :" ' " ' ' : ' " ' : ' : ' ' : = " ".. " ' ' ". ". '. ') :( " '.. ". ') :( ' ".. " ' : " ". (:) " " " " ) (.. ' " " " " ).(. :"." ". ") :(" = : ' " : : : [ " : : : " ' : ) ( ' : : : : ' : " ' : '. ' " : ' ' :'. ' : ' ' : ' ' " " : : : ' : " (,. (.".,: (,: ( ],[. ( ", (, (,. (, (,: (." = " ) ( " ) " ( " " " : () ' [ ' : () : [ () " " ' :" () " ' : = " '. ' " " : "] ' " '. ' " ' " " :[ = ( B e Bk : ], [ = [ :(") [.() " " :" [ :(") [ :(") [. :(") [,") :(" [ " :(") [ ' : [ " :(") [ :(") [ ","".", " ' :" [ (" ).(") " ' " " :" [,") :(" [ :(") [.(") " ". ' ", "" : [ :(") [ :(") [ :(") [ " :(") [ :(") [,") ".(" " " :" [ :(") [ " ] [. :() [ " "." " " :" [." " ", :" ' " ' : ' " ' ' " " ' : " " ' תושגדומה םילימה לע ץחל השחמה ףדל

2 מומר הערן מסכת בכורות ל"ח ע"ב מומי ריס העין י ק ג מומ ר ה ע רן 35 א. שלשה מומין פוסלים בריס העין, והם ניקב, נסדק ונפגם 59. והריס הוא העור המכסה את העין [בין העליון ובין התחתון,61 וראה הערה] (. תמונות 60 )22,21,20 פפא רב אמר הריס מאי פרק ג פרק ג ב. ניקב או נסדק הריס, שיעורו בכל שהוא. (תמונות אומרים הערן 23,23 א) ולגבי נפגם הריס יש תורא וסובריםברא דעינא מומר הערן מר ששיעורו בכל שהוא ויש חולקים ששיעורו בכדי חגירת הצפורן..20 עין רגילה של בהמה, 6 ת ג. יבש ריס העין כל שהוא, הרי זה מום 65. וראה מומי ריס העין הערה. א. שלשה מומין פוסלים בריס העין, והם ניקב, 60 נסדק ונפגם 59. והריס הוא העור המכסה את העין [בין העליון ובין התחתון,61 וראה הערה] (. תמונות )22,21, ם ם ה.20 עין רגילה של בהמה ב. ניקב או נסדק הריס, שיעורו בכל שהוא. (תמונות 23,23 א) ולגבי נפגם הריס יש אומרים ששיעורו בכל שהוא 63 ויש חולקים וסוברים 64 ששיעורו בכדי חגירת הצפורן. עין רגילה של בהמה.20 אתהעין המכסה את העור המכסה.21 ריסריס העליון 65 - העין העליון - העור עין רגילה של בהמה ג. יבש ריס העין כל שהוא, הרי זה מום. וראה.22 ריס התחתון -. העור המכסה את העין הערה. העיןהעור המכסה את העין העליון -.21 ריס נסדק ריס א. ריס שניקב הערה : ההמחשות נערכו בבעלי חיים לאחר מותם, בלא צער בעלי חיים. את העין העור ריס ריס התחתון העין המכסהאת המכסה התחתון - העור להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות.21 ריס העליון - העור המכסה את

3 יק ג מומר הערן 35 פרק ג מומר הערן מומי ריס העין א. שלשה מומין פוסלים בריס העין, והם ניקב, נסדק ונפגם. 59 והריס הוא העור המכסה את העין 60 ]בין העליון ובין התחתון, 61 וראה הערה[. )תמונות )22,21,20 ב. ניקב או נסדק הריס, שיעורו בכל שהוא. 62 )תמונות 23 א( 23, ולגבי נפגם הריס יש אומרים ששיעורו בכל שהוא 63 ויש חולקים וסוברים ששיעורו בכדי חגירת הצפורן. 64 ג. יבש ריס העין כל שהוא, הרי זה מום. 65 וראה הערה. 20. עין רגילה של בהמה 22. ריס התחתון. - העור המכסה את העין 21. ריס העליון - העור המכסה את העין 23. נסדק ריס העין הערה: ההמחשות נערכו בבעלי חיים לאחר מותם, בלא צער בעלי חיים. 23 א. ריס שניקב

4 מסכת בכורות ל"ח ע"ב דק 39 ן עינה דק המחסיר מקצת נחלקו הראשונים מהו, דעת 88 א קרום המכסה את העין. 89 דה בעין. אופנים. אם היה לבן ומראהו שבעין [או בעיגול שסביבו ]90 היה במראה שווה לעין או 91 ם. אה כמשוקע באישון השחור סביבו] הרי זה מום, אבל אם 92 ה בלובן שבעין אינו מום. ין מראה שחור השווה לעין,35 קרום המכסה את העין קרום המכסה את העין )36 בן העין שבבהמה אל תוך השחור מעורב בלבן, הרי זה נמשך מהשחור אל תוך הלבן ונות 38,38 א),36 נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

5 יק ג מומר הערן 39 דק שבעין יא. בהמה שיש בעינה דק המחסיר מקצת מראייתה, פסולה. 87 ונחלקו הראשונים מהו, דעת הרבה ראשונים שהוא קרום המכסה את העין. 88 )תמונה 35( ויש שפירשו שהיא נקודה בעין. 89 יב. מום זה פוסל בשני אופנים. אם היה לבן ומראהו בולט על גבי השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו ] 90 הרי זה מום, אבל אם היה במראה שווה לעין או משוקע ממנה, אינו מום. 91 וכן אם היה שחור ונראה כמשוקע באישון השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו[ הרי זה מום, אבל אם מראהו בולט או שהיה בלובן שבעין אינו מום. 92 ונחלקו האחרונים בדין מראה שחור השווה לעין אם הוא מום. 93 )תמונה 36( 35, קרום המכסה את העין תבלול יג. נמשך מעט מלובן העין שבבהמה אל תוך השחור שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מום. 94 )תמונה 37( ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן שבעין אינו מום. 95 )תמונות 38 א( 38, 36, נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את העין 38, שחור שיצא ללבן שבעין 37, נמשך מעט מלובן העין אל השחור שבעין )התמונה להמחשה בלבד(

6 39 ן מסכת בכורות ל"ח ע"ב עינה דק המחסיר מקצת נחלקו הראשונים מהו, דעת 88 א קרום המכסה את העין. דק שחור משוקע הרי"ז מום, צף אינו מום 89 דה בעין. אופנים. אם היה לבן ומראהו שבעין [או בעיגול שסביבו ]90 היה במראה שווה לעין או 91 ם. אה כמשוקע באישון השחור סביבו] הרי זה מום, אבל אם 92 ה בלובן שבעין אינו מום. ין מראה שחור השווה לעין,35 קרום המכסה את העין )36 בן העין שבבהמה אל תוך השחור מעורב בלבן, הרי זה נמשך מהשחור אל תוך הלבן ונות 38,38 א),36 נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי בעין בעיגול הסובב אתת האישון - יתכן שחורה נקודה אחרונים זו. במחלוקת שתלוי במחלוקת אחרונים זו. אל השחור לבד),38 שחור שיצא ללבן שבעין 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את העין להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

7 יק ג מומר הערן 39 דק שבעין יא. בהמה שיש בעינה דק המחסיר מקצת מראייתה, פסולה. 87 ונחלקו הראשונים מהו, דעת הרבה ראשונים שהוא קרום המכסה את העין. 88 )תמונה 35( ויש שפירשו שהיא נקודה בעין. 89 יב. מום זה פוסל בשני אופנים. אם היה לבן ומראהו בולט על גבי השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו ] 90 הרי זה מום, אבל אם היה במראה שווה לעין או משוקע ממנה, אינו מום. 91 וכן אם היה שחור ונראה כמשוקע באישון השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו[ הרי זה מום, אבל אם מראהו בולט או שהיה בלובן שבעין אינו מום. 92 ונחלקו האחרונים בדין מראה שחור השווה לעין אם הוא מום. 93 )תמונה 36( 35, קרום המכסה את העין תבלול יג. נמשך מעט מלובן העין שבבהמה אל תוך השחור שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מום. 94 )תמונה 37( ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן שבעין אינו מום. 95 )תמונות 38 א( 38, 36, נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את העין 38, שחור שיצא ללבן שבעין 37, נמשך מעט מלובן העין אל השחור שבעין )התמונה להמחשה בלבד(

8 .39 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון ה עגולה כגרגיר של ענב, מסכת בכורות ל"ח ע"ב חלזון נחש.40 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת.41 יתכן שזהו המום שצמח בעינה בשר שכיסה מעט מהשחור שבעין שזהו המום שיצמח בעינה בשר שכיסה מעט יתכן מהשחור שבעין להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

9 40 והשב את העבודה יד. נמשך מלובן העין אל העיגול הסובב את האישון השחור שבעין, נחלקו הראשונים אם הוא מום. 96 )תמונות )40,39 טו. בהמה שיש לה שורת אדמימות העוברת בשחור שבעין, הרי זה מום. 97 חלזון נחש טז. צמח בעינה בשר עד שכיסה מעט מהשחור שבעין, הרי זה מום. 98 )תמונה 41( עינב יז. היתה בעינה בליטה עגולה כגרגיר של ענב, הרי זה מום נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון 40. נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת 41. יתכן שזהו המום שצמח בעינה בשר שכיסה מעט מהשחור שבעין

10 יד. נמשך מלובן העין אל העיגול הסובב את האישון השחור שבעין, נחלקו הראשונים אם הוא מום ( 96. תמונות )40,39 מסכת בכורות ל"ח ע"ב טו. בהמה שיש לה שורת אדמימות העוברת 97 בשחור שבעין, הרי זה מום. חלזון נחש תבלול לבן הפוסק איזהו טז. צמח בעינה בשר עד שכיסה מעט מהשחור שבעין, הרי זה מום. את הסירא וה שב את העבודה ( 98 תמונה )41.39 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון עינב את הוא יז. היתה בעינה בליטה עגולה כגרגיר של ענב, 99 הרי זה מום. רת חור.39 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון.40 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת העב ו ד נמשךא ת וה שב העיןה אל העיגול שסביב האישון מלובן נב, עין רואה בין בשתי עיניה ובין באחת רואה בשתי עיניה או באחת ה זולגות מים, פסולה ( 72. תמונה בין המקרים. אם היו זולגות מים הבדיקה שנתבארה בגמרא, הרי אם לא בדקו באופן מדויק כפי אל מום העיןאו קבוע העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת מוםמלובן הואנמשך ספק אם.40 זולגות בקביעות אלא לפרקים,.41 יתכן שזהו המום שצמח בעינה בשר שכיסה מעט מהשחור שבעין 7 רואה בשתי עיניה או באחת בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. מהו, יש אומרים שהכוונה שיש בנות בשחור שבעינה ( 77 תמונה 78 שהוא קרום המכסה את העין. 76 א חולי הסנוורים המונע את רשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם את(התמונה ראייתה המפריעות את שעיניהזולגות בהמה שעיניה.34 המפריעות מיםמים זולגות בהמה להמחשה בלבד) ראייתה (התמונה להמחשה בלבד) להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

11 40 והשב את העבודה יד. נמשך מלובן העין אל העיגול הסובב את האישון השחור שבעין, נחלקו הראשונים אם הוא מום. 96 )תמונות )40,39 טו. בהמה שיש לה שורת אדמימות העוברת בשחור שבעין, הרי זה מום. 97 חלזון נחש טז. צמח בעינה בשר עד שכיסה מעט מהשחור שבעין, הרי זה מום. 98 )תמונה 41( עינב יז. היתה בעינה בליטה עגולה כגרגיר של ענב, הרי זה מום נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון 40. נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת 41. יתכן שזהו המום שצמח בעינה בשר שכיסה מעט מהשחור שבעין לדף הבא בספר

12 38 והשב את העבודה מומים בראות העין ח. בהמה שאינה רואה בין בשתי עיניה ובין באחת מהן, פסולה. 71 ט. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת שעיניה זולגות מים, פסולה. 72 )תמונה 34( ויש בזה חילוק בין המקרים. אם היו זולגות מים בקביעות על פי הבדיקה שנתבארה בגמרא, הרי זה מום קבוע. 73 ואם לא בדקו באופן מדויק כפי שנתבאר, הרי זה ספק אם הוא מום קבוע או מום עובר. 74 ואם אינם זולגות בקביעות אלא לפרקים, הרי זה מום עובר. 75 י. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת חולי בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. 76 ונחלקו הראשונים מהו, יש אומרים שהכוונה שיש לבהמה טיפות לבנות בשחור שבעינה 77 )תמונה 34 א(, ויש אומרים שהוא קרום המכסה את העין בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה )התמונה להמחשה בלבד( )תמונה 34 ב( ויש שכתב שהוא חולי הסנוורים המונע את הראיה. 79 ויש שפירשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם לגמרי. 80 מום זה פעמים שהוא קבוע ופעמים שהוא עובר. 81 ולפיכך כדי לבדוק אם הוא מום עובר או לא, כגון אם רוצה לפדותו, צריך לבדוק שלש פעמים במשך שמונים יום אם לא עבר המום. 82 אם נראה המום בכל הזמנים, הרי זה מום קבוע, ואם עבר המום באחד מהימים, יש למנות שמונים יום משעה שחזר המום ופסקה הראיה ולבדוק בהם א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה )התמונה להמחשה בלבד( נחלקו הראשונים באלו ימים צריכה להערך הבדיקה. יש שהצריכו לבדוק ביום העשרים ושבע, וביום החמישים וארבע, וביום השמונים, 84 ויש שכתב לבדוק לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ושוב לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ובסוף היום השמונים. 85 ויש שנקטו שצריך לבדוק בתחילת שמונים הימים ובאמצעם ובסופם ב. ייתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י

13 השחור שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מום ( 94. תמונה )37 ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן 95 ע"ב ל"ח בכורות מסכת 38,38 א) (תמונות אינו מום. שבעין,36 נק במחלו לבן ונכנס בשחור 40 וה ש ב את ה ע ב ו ד ה יד. נמשך מלובן העין אל העיגול הסובב את האישון השחור שבעין, נחלקו הראשונים אם הוא מום ( 96. תמונות )40,39 טו. בהמה שיש לה שורת אדמימות העוברת 97 בשחור שבעין, הרי זה מום. חלזון נחש טז. צמח בעינה בשר עד שכיסה מעט מהשחור השחורהשחור העין אל מעטמעט נמשך שבעין, הרי זה מום ( 98. תמונה,37 שבעין מלובן אל מלובן העין נמשך )41 העבודה שבעיןאת וה שב להמחשה בלבד) (התמונה להמחשה בלבד) (התמונה.39 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון עינב את הוא,38 שחור שיצא ללבן שבעין יז. היתה בעינה בליטה עגולה כגרגיר של ענב, 99 הרי זה מום. רת חור.39 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון.40 נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון נב, להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

14 יק ג מומר הערן 39 דק שבעין יא. בהמה שיש בעינה דק המחסיר מקצת מראייתה, פסולה. 87 ונחלקו הראשונים מהו, דעת הרבה ראשונים שהוא קרום המכסה את העין. 88 )תמונה 35( ויש שפירשו שהיא נקודה בעין. 89 יב. מום זה פוסל בשני אופנים. אם היה לבן ומראהו בולט על גבי השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו ] 90 הרי זה מום, אבל אם היה במראה שווה לעין או משוקע ממנה, אינו מום. 91 וכן אם היה שחור ונראה כמשוקע באישון השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו[ הרי זה מום, אבל אם מראהו בולט או שהיה בלובן שבעין אינו מום. 92 ונחלקו האחרונים בדין מראה שחור השווה לעין אם הוא מום. 93 )תמונה 36( 35, קרום המכסה את העין תבלול יג. נמשך מעט מלובן העין שבבהמה אל תוך השחור שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מום. 94 )תמונה 37( ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן שבעין אינו מום. 95 )תמונות 38 א( 38, 36, נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את העין 38, שחור שיצא ללבן שבעין 37, נמשך מעט מלובן העין אל השחור שבעין )התמונה להמחשה בלבד( לדף הבא בספר

15 40 והשב את העבודה יד. נמשך מלובן העין אל העיגול הסובב את האישון השחור שבעין, נחלקו הראשונים אם הוא מום. 96 )תמונות )40,39 טו. בהמה שיש לה שורת אדמימות העוברת בשחור שבעין, הרי זה מום. 97 חלזון נחש טז. צמח בעינה בשר עד שכיסה מעט מהשחור שבעין, הרי זה מום. 98 )תמונה 41( עינב יז. היתה בעינה בליטה עגולה כגרגיר של ענב, הרי זה מום נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון 40. נמשך מלובן העין אל העיגול שסביב האישון. תמונה נוספת 41. יתכן שזהו המום שצמח בעינה בשר שכיסה מעט מהשחור שבעין

16 לולומראהו בן 90 ] שסביבו מעט מלובן העין שבבהמה אל תוך נמשך חורלעין או ה שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מסכת בכורות ל"ח ע"ב ( 94. תמונה )37 ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן המכסה את העין קרום מום, ,38 א) (תמונות עין אינו השחור שון, אבל אם 92 ינו מום. שווה לעין שחור ונכנס בלבן,36 נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן ש במחלוקת אחרונים זו. ה אל תוך בן, הרי זה תוך הלבן,36 נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. שבעין ללבן שיצא שחור שבעין ללבן שיצא שחור,38 משך מעט מלובן העין אל השחור 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את ה ן (התמונה להמחשה בלבד) שחור שיצא ללבן שבעין 38 א, העיןהעין הסובב את לאישון שיצאשיצא שחורשחור הסובב את לאישון להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

17 יק ג מומר הערן 39 דק שבעין יא. בהמה שיש בעינה דק המחסיר מקצת מראייתה, פסולה. 87 ונחלקו הראשונים מהו, דעת הרבה ראשונים שהוא קרום המכסה את העין. 88 )תמונה 35( ויש שפירשו שהיא נקודה בעין. 89 יב. מום זה פוסל בשני אופנים. אם היה לבן ומראהו בולט על גבי השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו ] 90 הרי זה מום, אבל אם היה במראה שווה לעין או משוקע ממנה, אינו מום. 91 וכן אם היה שחור ונראה כמשוקע באישון השחור שבעין ]או בעיגול שסביבו[ הרי זה מום, אבל אם מראהו בולט או שהיה בלובן שבעין אינו מום. 92 ונחלקו האחרונים בדין מראה שחור השווה לעין אם הוא מום. 93 )תמונה 36( 35, קרום המכסה את העין תבלול יג. נמשך מעט מלובן העין שבבהמה אל תוך השחור שבעין ונמצא השחור מעורב בלבן, הרי זה מום. 94 )תמונה 37( ואם נמשך מהשחור אל תוך הלבן שבעין אינו מום. 95 )תמונות 38 א( 38, 36, נקודה שחורה בעין בעיגול הסובב את האישון - יתכן שתלוי במחלוקת אחרונים זו. 38 א, שחור שיצא לאישון הסובב את העין 38, שחור שיצא ללבן שבעין 37, נמשך מעט מלובן העין אל השחור שבעין )התמונה להמחשה בלבד(

18 ינה רואה בין בשתי עיניה ובין באחת ת העין ובין באחת אינהרואה ינה באחת עיניה או בשתי עיניה רואהביןבשתי 72 עיניה זולגות מים, פסולה (. תמונה זולגות מים בשתיאם היו המקרים. אינהבין לוק באחת עיניה או רואה 72 בגמרא, הרי שנתבארה הבדיקה פי (תמונה פסולה. זולגות מים, עיניה 73 כפי היו מדויק באופן בין לא לוקואם זולגות מים בדקו אם המקרים. מום שנתבארהקבוע או אם הוא מום זה ספק בגמרא, הרי הבדיקה פי 73 לפרקים, בקביעות אלאמדויק כפי באופן זולגות בדקו אינםואם לא 75 בר. ספק אם הוא מום קבוע או מום זה לפרקים, בקביעות אינם אלאאו באחת עיניה זולגות בשתי אינה רואה בר. בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. לי שיש אומרים אינה מהו, ונים שהכוונהבאחת עיניה או רואהישבשתי (תמונה בעיניהבשחור תלי לבנות שבעינה פסולה. הנקרא חורוור, 78 העין. המכסה את קרום רים שיש שהכוונה אומרים שהוא יש ונים מהו, 77 ת לבנות בשחור שבעינה (תמונה 78 המכסה את חוליקרום שהואשהוא רים העין. את המונע הסנוורים מסכת בכורות ל"ח ע"ב חוורור.34 בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה (התמונה להמחשה בלבד).34 בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה (התמונה להמחשה בלבד) שפירשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם שהוא חולי הסנוורים המונע את 81 מאורם שנתלבנו וכההעובר. עיניהשהוא ופעמים שפירשו קבוע ם שהוא בדוק אם הוא מום עובר או לא, כגון 81 במשך לבדוק םתו, פעמיםעובר. שלש שהוא ופעמים צריךקבוע שהוא 82 המום. ם המום נראה מום אם לא, כגון עובר או עברהוא לאאם בדוק המום שלשואם קבוע, צריךמום הרי זה עבר במשך פעמים לבדוק תו, 82 שחזר שמונים יום, םיש למנות המום. לא עבר משעה המום אם נראה 83 הראיה בהם. ואם עבר המום ולבדוקקבוע, זה מום הרי משעה שחזר שמונים יום וניםלמנות, יש להערך צריכה באלו ימים 83 לבדוקבהם. הצריכוולבדוק הראיה ביום העשרים ושבע, באלו וביום וניםוארבע, ים ויש השמונים,84 להערך ימים צריכה העשריםומחצה, וששה יום לאחר ושבע, עשרים ביום הצריכו לבדוק 84 ובסוף, היום ומחצה, וששה יום השמונים וביום שריםוארבע, ים ויש בתחילת לבדוק שצריך שנקטו יום ומחצה, וששה עשרים שלאחר 86 ובסופם. ובאמצעם ומחצה, ובסוף היום וששה יום שרים ש שנקטו שצריך לבדוק בתחילת 86 ובאמצעם ובסופם. 34 א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה בעין - באישון - המפריעות את הראייה לבנות טיפות להמחשה בלבד) (התמונה (התמונה להמחשה בלבד) 34 א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה (התמונה להמחשה בלבד) 34 ב. ייתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י 34 ב. ייתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י יתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י' להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

19 38 והשב את העבודה מומים בראות העין ח. בהמה שאינה רואה בין בשתי עיניה ובין באחת מהן, פסולה. 71 ט. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת שעיניה זולגות מים, פסולה. 72 )תמונה 34( ויש בזה חילוק בין המקרים. אם היו זולגות מים בקביעות על פי הבדיקה שנתבארה בגמרא, הרי זה מום קבוע. 73 ואם לא בדקו באופן מדויק כפי שנתבאר, הרי זה ספק אם הוא מום קבוע או מום עובר. 74 ואם אינם זולגות בקביעות אלא לפרקים, הרי זה מום עובר. 75 י. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת חולי בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. 76 ונחלקו הראשונים מהו, יש אומרים שהכוונה שיש לבהמה טיפות לבנות בשחור שבעינה 77 )תמונה 34 א(, ויש אומרים שהוא קרום המכסה את העין בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה )התמונה להמחשה בלבד( )תמונה 34 ב( ויש שכתב שהוא חולי הסנוורים המונע את הראיה. 79 ויש שפירשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם לגמרי. 80 מום זה פעמים שהוא קבוע ופעמים שהוא עובר. 81 ולפיכך כדי לבדוק אם הוא מום עובר או לא, כגון אם רוצה לפדותו, צריך לבדוק שלש פעמים במשך שמונים יום אם לא עבר המום. 82 אם נראה המום בכל הזמנים, הרי זה מום קבוע, ואם עבר המום באחד מהימים, יש למנות שמונים יום משעה שחזר המום ופסקה הראיה ולבדוק בהם א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה )התמונה להמחשה בלבד( נחלקו הראשונים באלו ימים צריכה להערך הבדיקה. יש שהצריכו לבדוק ביום העשרים ושבע, וביום החמישים וארבע, וביום השמונים, 84 ויש שכתב לבדוק לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ושוב לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ובסוף היום השמונים. 85 ויש שנקטו שצריך לבדוק בתחילת שמונים הימים ובאמצעם ובסופם ב. ייתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י

20 מסכת בכורות ל"ח ע"ב המים הקבועים והשב א ת העב ו ד ה ת העין ינה רואה בין בשתי עיניה ובין באחת אינה רואה בשתי עיניה או באחת עיניה זולגות מים, פסולה ( 72. תמונה לוק בין המקרים. אם היו זולגות מים פי הבדיקה שנתבארה בגמרא, הרי 73 ואם לא בדקו באופן מדויק כפי זה ספק אם הוא מום קבוע או מום אינם זולגות בקביעות אלא לפרקים, 75 בר. אינה רואה בשתי עיניה או באחת לי בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. ונים מהו, יש אומרים שהכוונה שיש ת לבנות בשחור שבעינה ( 77 תמונה 78 רים שהוא קרום המכסה את העין בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה (התמונה להמחשה בלבד) בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה (התמונה להמחשה בלבד) שהוא חולי הסנוורים המונע את שפירשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם 81 ם שהוא קבוע ופעמים שהוא עובר. בדוק אם הוא מום עובר או לא, כגון תו, צריך לבדוק שלש פעמים במשך ם לא עבר המום 82. אם נראה המום הרי זה מום קבוע, ואם עבר המום, יש למנות שמונים יום משעה שחזר 83 הראיה ולבדוק בהם. ונים באלו ימים צריכה להערך 34 א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה (התמונה להמחשה בלבד) להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

21 38 והשב את העבודה מומים בראות העין ח. בהמה שאינה רואה בין בשתי עיניה ובין באחת מהן, פסולה. 71 ט. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת שעיניה זולגות מים, פסולה. 72 )תמונה 34( ויש בזה חילוק בין המקרים. אם היו זולגות מים בקביעות על פי הבדיקה שנתבארה בגמרא, הרי זה מום קבוע. 73 ואם לא בדקו באופן מדויק כפי שנתבאר, הרי זה ספק אם הוא מום קבוע או מום עובר. 74 ואם אינם זולגות בקביעות אלא לפרקים, הרי זה מום עובר. 75 י. בהמה שאינה רואה בשתי עיניה או באחת מהן מחמת חולי בעיניה הנקרא חורוור, פסולה. 76 ונחלקו הראשונים מהו, יש אומרים שהכוונה שיש לבהמה טיפות לבנות בשחור שבעינה 77 )תמונה 34 א(, ויש אומרים שהוא קרום המכסה את העין בהמה שעיניה זולגות מים המפריעות את ראייתה )התמונה להמחשה בלבד( )תמונה 34 ב( ויש שכתב שהוא חולי הסנוורים המונע את הראיה. 79 ויש שפירשו שנתלבנו עיניה וכהה מאורם לגמרי. 80 מום זה פעמים שהוא קבוע ופעמים שהוא עובר. 81 ולפיכך כדי לבדוק אם הוא מום עובר או לא, כגון אם רוצה לפדותו, צריך לבדוק שלש פעמים במשך שמונים יום אם לא עבר המום. 82 אם נראה המום בכל הזמנים, הרי זה מום קבוע, ואם עבר המום באחד מהימים, יש למנות שמונים יום משעה שחזר המום ופסקה הראיה ולבדוק בהם א. טיפות לבנות בעין - באישון - המפריעות את הראייה )התמונה להמחשה בלבד( נחלקו הראשונים באלו ימים צריכה להערך הבדיקה. יש שהצריכו לבדוק ביום העשרים ושבע, וביום החמישים וארבע, וביום השמונים, 84 ויש שכתב לבדוק לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ושוב לאחר עשרים וששה יום ומחצה, ובסוף היום השמונים. 85 ויש שנקטו שצריך לבדוק בתחילת שמונים הימים ובאמצעם ובסופם ב. ייתכן שזהו הקרום המבואר בסעיף י

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

G 1-64

G 1-64 אייגנר דוד הרב ועריכה: כתיבה עמיחי יהודה הרב הלכתית: הדרכה מקצועית: הדרכה קניגסוולד גבי ד"ר החקלאית') 'החקלאית (רופא זמיר שמואל ד"ר הוטרינריים) השירותים ראשי (רופא אשקלון והארץ התורה מכון והארץ התורה מכון

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc) .Á... מתמטיקה לבית-הספר היסודי שברים פשוטים משמעויות השבר הפשוט הצגות שונות לשבר השוואה, חיבור וחיסור של שברים ושל מספרים מעורבים מדריך למורה פיתוח שיטת ה.ש.ב.ח.ה: ראש צוות הפיתוח והכתיבה: ייעוץ מדעי:

קרא עוד

יצירת טבלה בעלת מראה מקצועי

יצירת טבלה בעלת מראה מקצועי המזבח בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" ת.ד. 6918 י-ם טל' 02-5823540 3 תוכן הענינים מקומו של המזבח אורכה של אמת המזבח היסוד הסובב מקום המערכה תפוח המערכות הספלים השיתין הכבש הגדול רבובה הכבשים הקטנים בנית המזבח

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ב"ה ערב שבת בא - יתרו ו'- י"ט שבט תשע"ט גליון 146 חולין מ"ו - נ"ט ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי ב

בה ערב שבת בא - יתרו ו'- יט שבט תשעט גליון 146 חולין מו - נט תר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הרר צבי ב ב"ה ערב שבת בא - יתרו ו'- י"ט שבט תשע"ט גליון 146 חולין מ"ו - נ"ט ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי בן ר' אברהם גאסט ז"ל נלב"ע י"ט תשרי תשס"ד לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בס"ד העלון יוצא לעילוי נשמת מזיאנה נג'ימה בת חנינה לבית וזאן ע"ה ובעלה מקיקץ כצאני בר רחל ע"ה לקבלת העלון: עורך: הרה"ג רבי אביח

בסד העלון יוצא לעילוי נשמת מזיאנה נג'ימה בת חנינה לבית וזאן עה ובעלה מקיקץ כצאני בר רחל עה לקבלת העלון: עורך: הרהג רבי אביח בס"ד העלון יוצא לעילוי נשמת מזיאנה נג'ימה בת חנינה לבית וזאן ע"ה ובעלה מקיקץ כצאני בר רחל ע"ה לקבלת העלון: bait.neheman@gmail.com עורך: הרה"ג רבי אביחי סעדון שליט"א עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

<FAECEEE5E320E1E1ECE9202D20EEF4FAE7>

<FAECEEE5E320E1E1ECE9202D20EEF4FAE7> פרקם א: עובר מורו - פטר מור ב: עובר פרתו - בהמה טהורה ג: בהמה - בהמה טהורה ד: עד כמה - בהמה טהורה ה: כל פסול המוקדשן - התר ע" מום ו: על אלו המומן - מומ בהמה ז: מומן אלו - מומ כהנם : ש - רושת ט: בהמה -

קרא עוד

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה 0 פתרונות ספר המאגר לשאלון: 08. פרק משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות. פרק. שינוי נושא בנוסחה פרק. בעיות מילוליות פרק. קריאת גרפים ובניית גרפים פרק.0 גאומטריה אנליטית פרק. סדרות פרק סטטיסטיקה והסתברות כולל

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

כללים בבניית שאלון

כללים בבניית שאלון כללים בבניית שאלון על השאלות להיות מוצגות בבהירות ולהיות קריאות וידידותיות. שאלות הכוללות קטיגוריות תשובה חייבות לכלול הבחנה ברורה וחד משמעית בין הקטגוריות. כל שאלה חייבת להיות רלוונטית להיבט מסויים של

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד