Od Yavo Shalom ע וד י ב וא ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ם ס ל אם ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ה ע ול ם Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalo

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Od Yavo Shalom ע וד י ב וא ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ם ס ל אם ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ה ע ול ם Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalo"

תמליל

1 Od Yavo Shalom ע וד י ב וא ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ם ס ל אם ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ה ע ול ם Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalom aleinu Od yavo' shalom aleinu V al kulam Salaam (Salaam) Aleinu v al kol ha olam, Salaam, Salaam Peace will come upon us and upon everyone. THIS SIDDUR WAS COMPILED BY RABBI LISA BARRETT AT SWESRS BASED ON THE BIG BANG SIDDUR COMPILED BY RABBI JOSH LEVY AT ALYTH

2 Songs Yom zeh l yisra el orah v simchah, shabbat m nuchah. Kiddashta beirachta oto mikkol yamim, b sheishet killita m lechet olamim, bo matz u agumim hashkeit uvitchah, shabbat י ום ז ה ל י שׂ ר א ל א ור ה ו שׂ מ ח ה ש בּ ת מ נ וח ה: ק דּ ש תּ בּ ר כ תּ א ות ו מ כ ל י מ ים. בּ ש ש ת כ ל ית מ ל אכ ת ע ול מ ים. בּ ו מ צ א ו ע ג ומ ים ה ש ק ט וב ט ח ה. ש בּ ת מ נ וח ה: m nuchah. Gesher Tsar Meod Kol ha'olam kulo, Gesher tzar me'od Veha'ikar lo le fached k'lal. All of the whole world is a very narrow bridge And the main thing to recall, is to have no fear at all. Lo alecha ham'lacha ligmor, lo alecha ligmor. v'lo ata ben chorin l'hibatail mimena. v'lo ata ben chorin. It is not your duty to complete the work, But neither are you free to desist from it. 30

3 Adon Olam א ד ון ע ול ם א ש ר מ ל ך, בּ ט ר ם כ ל- י צ יר נ ב ר א. ל ע ת נ ע שׂ ה כ ח פ צ ו כ ל, א ז י מ ל ך ש מ ו נ ק ר א. ו א ח ר י כ כ ל ות ה כ ל, ל ב דּ ו י מ ל ו ך נ ור א. ו ה וא ה י ה, ו ה וא ה ו ה, ו ה וא י ה י ה, בּ ת פ א ר ה. ו ה וא א ח ד ו א ין ש נ י, ל ה מ ש יל ו ל ה ח בּ יר ה. בּ ל י ר אש ית בּ ל י ת כ ל ית, ו ל ו ה ע ז ו ה מ שׂ ר ה. ו ה וא א ל י ו ח י ג וא ל י, ו צ ור ח ב ל י בּ י ום צ ר ה. ו ה וא נ ס י ומ נ וס י מ נ ת כ וס י בּ י ום א ק ר א. בּ י ד ו א פ ק יד ר וח י, בּ ע ת א יש ן ו א ע יר ה. ו ע ם ר וח י ג ו י ת י, י י ל י ו ל א א יר א. Eternal God who ruled alone before creation of all forms, at whose desire all began and as the Ruler was proclaimed. Who, after everything shall end, alone, in awe, will ever reign, who was and is for evermore, the glory that will never change. Unique and One, no other is to be compared, to stand beside, neither before, nor following, alone the source of power and might. This is my God, who saves my life, the rock I grasp in deep despair, the flag I wave, the place I hide, who shares my cup the day I call. In my Maker s hand I lay my soul both when I sleep and when I wake, and with my soul my body too, my God is close I shall not fear. Adon olam, asher malach, b'terem kol y'tzir nivra. L'et na'asah k'cheftzo kol, azai melech sh'mo nikra. V'acharey kichlot hakol, l'vado yimloch nora. V'hu haya, v'hu hoveh, v'hu yih'yeh b'tifara. V'hu echad, v'eyn sheni l'hamshilo, l'hachbira. B'li reishit, b'li tachlit, v'lo ha'oz v'hamisrah. V'hu Eli, v'chai go'ali, v'tzur chevli b'yom tzarah. V'hu nisi u manusi, m'nat kosi b'yom ekra. B'yado afkid ruchi b'et ishan v'a'irah. V'im ruchi g'viyati, Adonai li v'lo ira. 29

4 Kaddish י ת ג דּ ל ו י ת ק דּ ש ש מ ה ר בּ א. בּ ע ל מ א דּ י- ב ר א כ ר ע ות ה. ו י מ ל י ך מ ל כ ות ה בּ ח י יכ ון וב י ומ יכ ון וב ח י י ד י-כ ל בּ ית י שׂ ר א ל בּ ע ג ל א וב ז מ ן ק ר יב ו א מ ר ו א מ ן י ה א ש מ ה ר בּ א מ ב ר ך. ל ע ל ם ול ע ל מ י ע ל מ י א י ת בּ ר ך. ו י ש תּ בּ ח. ו י ת פ א ר. ו י ת ר ומ ם. ו י ת נ ש א. ו י ת ה דּ ר. ו י ת ע ל ה. ו י ת ה ל ל ש מ ה ד י- ק ד ש א בּ ר י ך ה וא. ל ע ל א מ ן-כ ל-בּ ר כ ת א ו ש יר ת א תּ ש בּ ח ת א ו נ ח מ ת א ד י-א מ יר ן בּ ע ל מ א ו א מ ר ו א מ ן. י ה א ש ל מ א ר בּ א מ ן-ש מ י א ו ח י ים ע ל ינ ו ו ע ל-כ ל-י שׂ ר א ל. ו א מ ר ו א מ ן. ע שׂ ה ש ל ום בּ מ ר ומ יו. ה וא י ע שׂ ה ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל-כ ל- י שׂ ר א ל ו א מ ר ו א מ ן. Let us magnify and sanctify the great name of God in the world which God created according to God s will. May God s kingdom come in your lifetime, and in your days, and in the lifetime of all the family of Israel - quickly and speedily may it come. Amen. May the greatness of God s being be blessed always. Let us bless and extol, let us tell aloud and raise aloft, let us set on high and honour, let us exalt and praise Adonai blessed be God! though God is far beyond any blessing or song, any honour or any consolation that can be spoken of in this world. Amen. May great peace from heaven and the gift of life be granted to us and to all the family of Israel. Amen. May God who makes peace in the highest bring peace to us and to all Israel. Amen. Yitgadal v yitkadash sh'mei raba, b'alma div ra chirutei, v'yamlich malchutei. B'chayeichon Uv'yomeichon Uv'chayei dichol beit yisrael ba agala uvizman kariv, V'imru Amen. Y'hei sh'mei raba m'varach, L alam ulalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach, v'yitpaar, v'yitromam v'yitnasei, v'yithadar, v'yitalei, v'yithalal, sh'mei dikudsha, b'rich hu. L'elah min kol birchata v'shirata tushb'chata v'nechemata, di amiran b'alma, v'imru Amen Y'hei sh'lama raba min sh'maya v'chayim alenu,v'al kol yisrael, V'imru Amen. Oseh shalom bimromav, Hu ya asei shalom, aleinu v'al kol yisrael, V'imru Amen. 28

5 Kaddish There are stars up above, so far away we only see their light long, long after the star is gone. And so it is with people that we loved their memories keep shining ever brightly, though their time with us is done. But the stars that light up the darkest night, these are the stars that guide us. As we live our days, these are the ways we remember. Life is finite. Like a candle, it burns, it glows, it is radiant with warmth and beauty; then it fades; its substance is consumed, and it is no more. Yet we do not despair; for we know that we are more than a flickering flame. With our lives we give life. Something of us never dies. We move in the eternal cycle of darkness and light, of death and life. As in our hearts we name our loved ones, we pray that the Divine Presence will comfort us and all who mourn. 27

6 עלינו ע ל כּ ן נ ק וּ ה לּ ך י י א לה ינוּ ל ר אוֹת מ ה ר ה בּ ת פ א ר ת ע זּ ך...בּ מ ל כוּת שׁ דּ י: We put our hope in You, Adonai our God, that we may soon behold the glory of Your might, perfecting the world under the sovereignty of God. Sha Dai dada dai dai dai Dai dada dai dai dai Dai dada dai dai dai dai dai dai (x2) Al kein nekaveh lecha, Al kein nekaveh lecha, Al kein nekaveh lecha, Adonai Eloheinu (x2) Lirot meheirah betiferet uzecha Letaken olam Lirot meheirah betiferet uzecha Bemalchut Shaddai Sha Dai dada dai dai dai Dai dada dai dai dai Dai dada dai dai dai dai dai dai (x2) Noam Katz,

7 BUILDING THE KINGDOM OF GOD ע ל ינ ו ל ש בּ ח ל א ד ון ה כ ל. ל ת ת ג ד ל ה ל י ו צ ר בּ ר א ש י ת. א ש ר בּ ח ר בּ נ ו מ כ ל ה ע מ י ם. ו נ ת ן ל נ ו א ת תּ ור ת ו: ו א נ ח נ ו כ ור ע י ם ו מ ש תּ ח ו י ם ו מ ו ד י ם ל פ נ י מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ ים ה קּ ד וש בּ ר ו ך ה וא: ש ה וא נ וט ה ש מ י ם ו י וס ד א ר ץ. ומ וש ב י ק ר ו בּ שּׁ מ י ם מ מ ע ל. וש כ ינ ת ע זּ ו בּ ג ב ה י מ ר ומ ים: ה וא א לה ינ ו א ין ע וד. א מ ת מ ל כ נ ו א פ ס ז ול ת ו: כ כ ת וב בּ ת ור ת ו. ו י ד ע תּ ה י ום ו ה ש ב ת א ל ל ב ב ך. כ י יהוה ה וא ה א לה ים בּ שּׁ מ י ם מ מ ע ל ו ע ל ה א ר ץ מ תּ ח ת א ין ע וד: It is our duty to praise the Ruler of all, to recognise the greatness of the Creator of first things, who has chosen us from all peoples by giving us Torah. Therefore we bend low and submit, and give thanks before the supreme Sovereign, the Holy One, who is blessed, who extends the limits of space and makes the world firm; whose glory extends through the universe beyond, and whose strength into farthest space. This is our God and no other; in truth this is our Sovereign and none else. It is written in God s Torah: Realise this today and take it to heart; that God is Sovereign in the heavens above and on the earth beneath; no other exists. Aleinu l shabbei ach la adon ha-kol, lateit g dullah l yotseir b reishit, asher bachar banu mikkol ha-ammim, v natan lanu et torato, va anachnu kor im umishtachavim umodim, lifnei melech malchei ha-m lachim, ha-kadosh baruch hu, shehu noteh shamayim v yoseid arets, umoshav y karo bashamayim mimma al ush chinat uzzo b govhei m romim. Hu eloheinu, ein od, emet malkeinu, efes zulato, ka-katuv b torato: V yadata ha-yom vahasheivota el l vavecha, ki Adonai hu ha-elohim bashamayim mimma al v al ha-arets mittachat ein od. 25

8 Returning the scroll to the ark ע ל ש לש ה דּ ב ר ים ה ע ול ם ע ומ ד. ע ל ה תּ ור ה, ו ע ל ה ע ב וד ה ו ע ל ג מ יל ות ח ס ד ים. The world stands on three things: on Torah, on worship and on acts of loving kindness. (Pirkei Avot 1:2) Al Shloshah d varim ha olam omed. Al ha Torah, v al ha avodah v al gemilut chasadim. ע ץ- ח י ים ה יא ל מ ח ז יק ים בּ ה. ו ת מ כ יה מ א שּׁ ר: It is a tree of life to all who hold fast to it, and all of its supporters are happy. Eitz hayyim hi l machazikim bah, V tom chei ha m ushar! Shalom! ה ש יב נ ו יהוה א ל י ך ו נ ש וב ה ח דּ ש י מ ינ ו כ ק ד ם: Turn us back to You, Adonai, and we shall return; renew our lives as of old. Hashiveinu Adonai elecha,v nashuvah, chadeish yameinu k kedem. 24

9 On the Shabbat preceding the New Moon, the following is said: Ourי ה God, and God of our י ancestors, may it be Your will that the new moon come to us for goodness and blessing. May the new month bring us a life of fulfilment and peace, a life of goodness and blessing; a life of sustenance and health; a life filled with awe of God and fear of sin; a life without self-reproach and shame; a life of wealth and honour; a life marked by love of Your teaching and awe of God, when the desires of our hearts may be fulfilled for good. Amen. י ה י ר צוֹן מ לּ פ נ י ך יהוה א לה ינוּ ו א לה י א בוֹת ינוּ שׁתּ ח דּ שׁ ע ל ינוּ את ה ח דשׁ ה זּה ל טוֹב ה ו ל ב ר כ ה. ו ת תּן ל נוּ ח יּ ים א ר כּ ים. ח יּ ים שׁל שׁ לוֹם. ח יּ ים שׁל טוֹב ה. ח יּ ים שׁל בּ ר כ ה. ח י ים שׁל פּ ר נ ס ה. ח יּ ים שׁל ח לּוּץ ע צ מוֹת. ח יּ ים שיּ שׁ בּ הם י ר את שׁ מ י ם ו י ר את ח ט א: ח יּ ים שׁא ין בּ הם בּוּשׁ ה וּכ ל מּ ה. ח יּ ים שׁל ע שׁר ו כ בוֹד. ח יּ ים שׁל אה ב ת תּוֹר ה ו י ר את שׁ מ י ם. ח יּ ים שׁיּ מּ ל אוּ מ שׁ א לוֹת ל בּ נוּ ל טוֹב ה. אמ ן: Y hiי ה ratson mill fanecha Adonai eloheinu v elohei avoteinu shet chaddeish י aleinu et ha-chodesh ha-zeh l tovah v livrachah, v tittein lanu chayyim aruchim, chayyim shel shalom, chayyim shel tovah, chayyim shel b rachah, chayyim shel parnasah, chayyim shel chilluts atsamot, chayyim sheyeish bahem yir at shamayim v yir at cheit, chayyim she ein bahem bushah uch limmah, chayyim shel osher v chavod, chayyim shel ahavat torah v yir at shamayim, chayyim sheyimmal u mish alot libbeinu l tovah. Amen. The new moon of will be on May it come to us and to all Israel for good. May the Holy One, who is blessed, bring us and all this people, the family of Israel, a new month of life and peace, of happiness and joy, of achievement and consolation. And let us say Amen. ר אש ח ד ש י ה י ה בּ י ום ה בּ א ע ל י נ ו ו ע ל כ ל י שׂ ר א ל ל ט וב ה: י ח דּ ש ה ו ה קּ ד וש בּ ר ו ך ה וא ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ע מ ו בּ ית י שׂ ר א ל ל ח י ים ול ש ל ום. ל שׂ שׂ ון ול שׂ מ ח ה. ל יש וע ה ול נ ח מ ה. ו נ אמ ר א מ ן: 23

10 THE PRAYERS OF THE COMMUNITY Our God, whose dominion is everlasting, we ask you to bless our Sovereign Lady Queen Elizabeth, and to guide the government of this country. Help us to be good citizens, working together for justice and peace at home and abroad. Bless this holy community and all holy communities, and support the life and work of all who labour for their welfare. Our God and God of our ancestors, we ask Your blessing on the State of Israel and all who live there. Give wisdom and understanding to its leaders, and friendship and compassion to the people, so that there may be lasting peace on its borders and in its homes. Soon may Your promise be fulfilled: for Torah shall come out of Zion and the word of God from Jerusalem. We ask You to listen to our prayers and look on us kindly, supporting those who are troubled, consoling the bereaved, sending relief to those in pain or anxiety. Prayer for Healing Young Person s Prayer As You blessed our fathers Abraham, Isaac and Jacob and our mothers Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, bless our own congregation, all other congregations gathered in prayer, and everyone who responds to the needs of the community. May such be the Divine will. And let us say Amen. 22

11 Blessing before reading the Torah בּ ר כ ו א ת י י ה מ ב ר ך: בּ ר ו ך י י ה מ ב ר ך ל ע ול ם ו ע ד: בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, א ש ר בּ ח ר-בּ נ ו מ כ ל-ה ע מ ים ו נ ת ן-ל נ ו א ת תּ ור ת ו: בּ ר ו ך א תּ ה י י, נ ות ן ה תּ ור ה: Bless Adonai, whom we are called to bless. Blessed be Adonai, whom we are called to bless forever and ever. Blessed are You, Adonai our God, ruler of the universe who chose us from all peoples to give us the Torah. Blessed are You, Adonai who gives us the Torah. Bar chu et Adonai ha-m vorach. Baruch Adonai ham vorach l olam va ed. Baruch atah Adonai eloheinu melech ha olam, asher bachar banu mikol ha amim v natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten ha Torah. Blessing after reading the Torah בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, א ש ר נ ת ן-ל נ ו תּ ור ת א מ ת ו ח י י ע ול ם נ ט ע בּ ת וכ נ ו: בּ ר ו ך א תּ ה י י, נ ות ן ה תּ ור ה: Blessed are You Adonai our God, Ruler of the universe who gave us the teaching of truth and planted eternal life within us. Blessed are You, Adonai who gives us the Torah. Baruch atah Adonai eloheinu melech ha olam, asher natan lanu Torat emet v chayei olam nata b tocheinu. Baruch atah Adonai, noten ha Torah. 21

12 ה כ ל תּ נ ו ע ז ל א לה ים. ות נ ו כ ב וד ל תּ ור ה: Let everything declare God s power and the glory of God s Torah. Ha-kol t nu oz leilohim, ut nu chavod la-torah. Hagba hah ו ז את ה תּ ור ה א ש ר- שׂ ם מ ש ה ל פ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל תּ ור ה צ ו ה ל נ ו מ ש ה, מ ור ש ה ק ה ל ת י ע ק ב: ה א ל תּ מ ים דּ ר כ ו. א מ ר ת י י צ ר ופ ה. This is the Torah that Moses set before the children of Israel. Moses commanded us the Torah, the heritage of the community of Jacob. The way of God is perfect, and the word of Adonai is proved. God is a shield for all who trust in God. V zot ha-torah asher sam Moshe lifnei b nei Yisrael. Torah tzivah lanu Moshe, morashah k hillat Ya akov. Ha el tamim darko, imrat Adonai ts rufah, magen hu l chol hachosim bo. 20

13 Procession ה נ ה מ ה-ט וב ומ ה- נ ע ים ש ב ת א ח ים ג ם- י ח ד. How good and pleasant it is For brothers & sisters to dwell together. Hineh ma tov uma na'im shevet achim gam yachad. ע ץ- ח י ים ה יא ל מ ח ז יק ים בּ ה. ו ת מ כ יה מ א שּׁ ר: It is a tree of life to all who hold fast to it, and all of its supporters are happy. Shalom! Eitz hayyim hi l machazikim bah, V tom chei ha me ushar! Shalom! Peace be upon you! ה ב אנ ו ש ל ום ע ל יכ ם. Heiveinu shalom Aleichem. 19

14 Torah Service ו י ה י בּ נ ס וע ה א ר ן ו י אמ ר מ ש ה: ק ומ ה יהוה ו י פ צ ו א י ב י ך ו י נ ס ו מ שׂ נ א י ך מ פ נ י ך: Whenever the ark moved forward, then Moses said: Almighty, rise up! Let Your enemies be scattered, let those who hate You flee before You! Vay hi binso a ha-aron vayomer mosheh. Kumah Adonai v yafutsu oy vecha v yanusu m san echa mippanecha. כ י מ צ י ון תּ צ א תּ ור ה. וד ב ר- י ה ו ה מ יר וש ל י ם: For Torah shall come out of Zion, and the word of Adonai from Jerusalem. Ki mi Tzion teitze Torah, u dvar Adonai mi Yerushalayim. בּ ר ו ך ש נ ת ן תּ ור ה ל ע מ ו י שׂ ר א ל בּ ק ד שּׁ ת ו: ש מ ע י שׂ ר א ל יהוה א לה ינ ו יהוה א ח ד: א ח ד א לה ינ ו ג ד ול א ד ונ נ ו ק ד וש ש מ ו: Blessed is the One who in holiness gave Torah to Israel. Hear O Israel, the Eternal is our God, the Eternal is One. Our God is One. Our Sovereign is great. Holy is God s name. Baruch shennatan torah l ammo yisra el bikdushato. Sh ma yisra el, Adonai eloheinu, Adonai echad. Echad eloheinu, gadol adoneinu, kadosh sh mo. ג דּ ל ו ל יהוה א תּ י. ונ ר ומ מ ה ש מ ו י ח דּ ו: Gadd lu ladonai itti, un rom mah sh mo yachdav. 18

15 שׂ ים ש ל ום ט וב ה וב ר כ ה ח י ים ח ן ו ח ס ד צ ד ק ה ו ר ח מ ים ע ל ינ ו. וב ר כ נ ו א ב ינ ו כ ל נ ו י ח ד בּ א ור פ נ י ך. כ י ב א ור פ נ י ך נ ת תּ ל נ ו י ה ו ה א לה ינ ו תּ ור ה ו ח י ים. א ה ב ה ו ח ס ד. צ ד ק ה ו ר ח מ ים. בּ ר כ ה ו ש ל ום. ו ט וב בּ ע ינ י ך ל ב ר ך א ת-ע מ ך י שׂ ר א ל בּ ר ב-ע ז וב ש ל ום: בּ ר ו ך א תּ ה יהוה. ה מ ב ר ך א ת- ע מ ו י שׂ ר א ל בּ שּׁ ל ום: Grant us peace, goodness and blessing; life, grace and kindness; justice and mercy. Source of our life, bless us all together with the light of Your presence, for in the light of Your presence You give us, our Living God, law and life, love and kindness, justice and mercy, blessing and peace. And in Your eyes it is good to bless Your people Israel with great strength and peace. Blessed are You God, blessing Your people Israel with peace. Meditation May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to You, Adonai, my rock and my redeemer. Oseh Shalom ע ושׂ ה ש ל ום בּ מ ר ומ יו, ה וא י ע שׂ ה ש ל ום ע ל ינ ו, ו ע ל כ ל י שׂ ר א ל ו ע ל כ ל יושבי תבל, ו א מ ר ו א מ ן: May God who makes peace in the highest bring this peace upon us, upon all Israel and upon all those who dwell on earth. Oseh shalom bimromav, hu ya aseh shalom aleinu ve al kol Yisrael, ve al kol yoshvei tevel, v imru amen. 17

16 ר צ ה יהוה א לה ינ ו בּ ע מ ך י שׂ ר א ל. ו ל ת פ ל ת ם ש ע ה. וב ר ח מ י ך ה ר בּ ים תּ ח פ ץ בּ נ ו ו ת ש ר ה ש כ ינ ת ך ע ל צ י ון. ו ת ח ז ינ ה ע ינ ינ ו בּ ש וב ך ל צ י ון בּ ר ח מ ים. בּ ר ו ך א תּ ה י י. ה מ ח ז יר ש כ ינ ת ו ל צ י ון: Be pleased with Your people Israel, listen to their prayers. In great mercy delight in us so that Your presence may rest upon Zion. Our eyes look forward to Your return to Zion in mercy. Blessed are You God, restoring Your presence to Zion. מ וד ים א נ ח נ ו ל ך ש א תּ ה ה וא י י א לה ינ ו ו א לה י א ב ות ינ ו ל ע ול ם ו ע ד. צ ור נ ו צ ור ח י ינ ו ומ ג ן י ש ע נ ו א תּ ה ה וא ל ד ור ו ד ור: נ וד ה ל ך ונ ס פ ר תּ ה ל ת ך ע ל ח י ינ ו ה מ ס ור ים בּ י ד ך. ו ע ל נ ש מ ות נ ו ה פ ק וד ות ל ך. ו ע ל נ ס י ך ש בּ כ ל-י ום ע מ נ ו. ו ע ל נ פ ל א ות י ך ו ט וב ות י ך ש בּ כ ל- ע ת ע ר ב ו ב ק ר ו צ ה ר י ם: ה ט וב כ י ל א כ ל ו ר ח מ י ך. ה מ ר ח ם כ י ל א ת מ ו ח ס ד י ך. כ י מ ע ול ם ק ו ינ ו ל ך: ו ע ל כ ל ם י ת בּ ר ך ו י ת ר ומ ם ו י ת נ ש א תּ מ יד ש מ ך מ ל כ נ ו ל ע ול ם ו ע ד: ו כ ל-ה ח י ים י וד ו ך ס ל ה. ו יה ל ל ו ו יב ר כ ו א ת-ש מ ך ה ג ד ול בּ א מ ת. ה א ל י ש וע ת נ ו ו ע ז ר ת נ ו ס ל ה: בּ ר ו ך א תּ ה יהוה. ה ט וב ש מ ך ול ך נ א ה ל ה וד ות: We declare with gratitude that You are our God and the God of our ancestors forever. You are our Rock, the Rock of our life and the Shield that saves us. In every generation we thank You and recount Your praise for our lives held in Your hand, for our souls that are in Your care, and for the signs of Your presence that are with us every day. At every moment, at evening, morning and noon, we experience Your wonders and Your goodness. Your are goodness itself, for Your mercy has no end. Your are mercy itself, for Your love has no limit. Forever have we put our hope in You. And for all these things may Your name, our Sovereign, be blessed, exalted and honoured forever and ever. May every living being thank You; may they praise and bless Your great name in truth for You are the God who saves and helps us. Blessed are You God, known as goodness, whom it is right to praise. 16

17 Kedushat HaYom ו ש מ ר ו ב נ י-י שׂ ר א ל א ת-ה שּׁ בּ ת ל ע שׂ ות א ת-ה שּׁ בּ ת ל ד ר ת ם בּ ר ית ע ול ם בּ ינ י וב ין בּ נ י י שׂ ר א ל א ות ה יא ל ע ל ם כ י- ש ש ת י מ ים ע שׂ ה יהוה א ת-ה שּׁ מ י ם ו א ת - ה א ר ץ וב י ום ה שּׁ ב יע י ש ב ת ו י נ פ ש. The Children of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath as a timeless covenant for all generations. It is a sign between Me and the Children of Israel forever. For in six days the Creator made heaven and earth, and on the seventh day ceased from work and V shamru, v nei Yisrael, et hashabbat. La asot et hashabbat l dorotam b rit olam. Beini uvein b nei Yisrael ot hi l olam. Ki sheshet yamim asah Adonai, et ha shamayim v et ha aretz. U vayom ha sh vi ee shavat va yeenafash. א לה ינ ו ו א לה י א ב ות ינ ו, ר צ ה ב מ נ וח ת נ ו, ק דּ ש נ ו בּ מ צ ות י ך, ו ת ן ח ל ק נ ו בּ ת ור ת ך, שׂ בּ ע נ ו מ ט וב ך, ו שׂ מ ח נ ו ב יש וע ת ך, ו ט ה ר ל בּ נ ו ל ע ב דּ ך בּ א מ ת, ו ה נ ח יל נ ו י י א לה ינ ו בּ א ה ב ה וב ר צ ון ש בּ ת ק ד ש ך, ו י נ וח ו ב ה י שׂ ר א ל מ ק דּ ש י ש מ ך. בּ ר ו ך א תּ ה י י, מ ק דּ ש ה שּׁ בּ ת. Our God and God of our ancestors, may our rest be pleasing to You. Make us holy by doing Your commands and let us share in the work of Your Torah. Make us content with Your goodness and let our souls know the joy of Your salvation. Purify our hearts to serve You in truth. In Your love and goodwill let us inherit Your holy Shabbat and may all Israel who seek holiness find in it their rest. Blessed are You God, who makes the Shabbat holy. 15

18 א תּ ה ג בּ ור ל ע ול ם א ד נ י, מ ח י ה מ ת ים א תּ ה. ר ב ל ה וש יע: מ שּׁ יב ה ר וח ומ ור יד ה ג ש ם In summer מ ור יד ה ט ל In winter מ כ ל כ ל ח י ים בּ ח ס ד, מ ח י ה מ ת ים בּ ר ח מ ים ר בּ ים, ס ומ ך נ ופ ל ים, ו ר ופ א ח ול ים, ומ תּ יר א ס ור ים, ומ ק י ם א מ ונ ת ו ל יש נ י ע פ ר, מ י כ מ ו ך בּ ע ל ג ב ור ות ומ י ד ומ ה ל ך, מ ל ך מ מ ית ומ ח י ה ומ צ מ יח י ש וע ה: ו נ א מ ן א תּ ה ל ה ח י ות מ ת ים. בּ ר ו ך א תּ ה י י, מ ח י ה ה מ ת ים: You are the endless power that renews life beyond death. You are the greatness that saves. [In winter: Making the wind blow and the rain fall; In summer: Causing the dew to fall] You care for the living with love. You renew life beyond death with unending mercy. You support the falling, and heal the sick. You free prisoners, and keep faith with those who sleep in the dust. Who can perform such mighty deeds, and who can compare with You, a Ruler who brings death and life, and renews salvation? You are faithful to renew life beyond death. Blessed are You God, who renews life beyond death. Atah gibbor l olam, Adonai, m chayeh metim Atah rav l hoshia. [In winter: Mashiv ha ruach u morid ha gashem; In summer: Morid HaTal] Mechalkel chayim b chesed, mechayeh metim b rachamim rabbim; somech noflim v rofeh cholim, u matir asurim, u mekayem emunato lishenei afar. Mi chamocha ba al gevurot, umi domeh lach, melech memit u mechayeh u matzmiach yeshuah. V ne eman Atah l hachayot metim. Baruch Atah, Adonai, mechayeh hametim. א תּ ה ק ד וש ו ש מ ך ק ד וש וק ד וש ים בּ כ ל-י ום י ה ל ל ו ך ס ל ה. בּ ר ו ך א תּ ה י ה ו ה. ה א ל ה קּ ד וש. You are holy, and Your name is holy; those who seek holiness praise You day by day. Blessed are You, the holy God. Atah kadosh, v shimcha kadosh, u k doshim b chol yom y hal lucha selah 14

19 Amidah א ד נ י שׂ פ ת י תּ פ תּ ח ופ י י ג יד תּ ה ל ת ך: Adonai, open my lips, and my mouth shall declare Your praise. Adonai, s fatai tiftach, ufi yagid t hilatecha. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו ו א לה י א ב ות ינ ו ו א מ ות ינ ו, א לה י א ב ר ה ם, א לה י י צ ח ק, ו א לה י י ע ק ב, א לה י ש ר ה, א לה י ר ב ק ה, א לה י ר ח ל ו א לה י ל א ה. ה א ל ה ג ד ול ה ג בּ ור ו ה נ ור א, א ל ע ל י ון, ג ומ ל ח ס ד ים ט וב ים, ו ק נ ה ה כ ל, ו ז וכ ר ח ס ד י א ב ות ו א מ ה ות, ומ ב יא ג וא ל ל ב נ י ב נ יה ם, ל מ ע ן ש מ ו בּ א ה ב ה. מ ל ך ע וז ר ומ וש יע ומ ג ן: בּ ר ו ך א תּ ה י י, מ ג ן א ב ר ה ם פ וק ד ש ר ה: Blessed are You, Adonai our God, and God of our ancestors, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Sarah, God of Rebecca, God of Rachel, God of Leah, the great, the mighty, and the awesome God, God beyond, generous in love and kindness, and possessing all. God remembers the deeds of our ancestors, and therefore in love brings rescue to the generations, for such is divine love. The Sovereign who helps, saves and shields. Blessed are You Adonai, the shield of Abraham who remembers Sarah. Baruch Atah Adonai Eloheinu v elohei avoteinu v imoteinu. Elohei Avraham, elohei Yitzchak v elohei Ya akov; Elohei Sara, elohei Rivkah elohei Rachel, v elohei Leah. Ha el hagadol, hagibor v hanorah, El elyon; gomel chasadim tovim, v koneh hakol, v zocher chasdei avot v imahot, u meivi go el liv nei v neihem, l ma an sh mo b ahavah. Melech ozer u moshiah u magen. Baruch Attah, Adonai, Magen Avraham pokeid Sara. 13

20 Ge ulah מ מ צ ר י ם ג א ל תּ נ ו, י י א לה ינ ו, ומ בּ ית ע ב ד ים פ ד ית נ ו. מ ש ה ומ ר י ם וב נ י י שׂ ר א ל ל ך ע נ ו ש יר ה בּ שׂ מ ח ה ר בּ ה, ו א מ ר ו כ ל ם: From Egypt You delivered us, Eternal our God, and redeemed us from the camp of slavery. Moses and Miriam and the children of Israel responded to You in song with great joy, all of them saying: Mimitsrayim g altanu Adonai eloheinu, umibbeit avadim p ditanu, Mosheh u Miryam uv nei yisra el l cha anu shirah b simchah rabbah v am ru chullam. מ י כ מ כ ה ב א ל ם י י, מ י כ מ כ ה נ א ד ר ב ק ד ש, נ ור א ת ה לת, ע שׂ ה פ ל א. ש יר ה ח ד ש ה ש בּ ח ו ג א ול ים ל ש מ ך ע ל שׂ פ ת ה י ם, י ח ד כ ל ם ה וד ו ו ה מ ל יכ ו ו א מ ר ו: י י י מ ל ך ל ע ול ם ו ע ד. God, who is like You among the gods people worship! Who, like You, is majestic in holiness, awesome in praise, working wonders! On the shore of the sea, those who were rescued sang a new song in Your praise. Together all of them thanked You and proclaimed you as Sovereign: God alone will rule forever and ever. Mi chamocha ba-eilim Adonai mi kamocha ne dar ba-kodesh nora t hillot oseih fele. Shirah chadashah shibb chu g ulim l shimcha al s fat ha-yam, yachad kullam hodu himlichu v am ru. Adonai yimloch l olam va ed. צ ור י שׂ ר א ל. ק ומ ה בּ ע ז ר ת י שׂ ר א ל. ג א ל נ ו יהוה צ ב א ות ש מ ו. ק ד וש י שׂ ר א ל: בּ ר ו ך א תּ ה יהוה ג א ל י שׂ ר א ל: 12

21 ו י אמ ר י ה ו ה א ל-מש ה ל אמ ר. דּ בּ ר א ל-בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם ו ע שׂ ו ל ה ם צ יצ ת ע ל-כ נ פ י ב ג ד יה ם ל ד ר ת ם ו נ ת נ ו ע ל-צ יצ ת ה כ נ ף פ ת יל תּ כ ל ת. ו ה י ה ל כ ם ל צ יצ ת ור א ית ם א ת ו וז כ ר תּ ם א ת-כ ל-מ צ ות י ה ו ה ו ע שׂ ית ם א ת ם ו ל א ת ת ור ו א ח ר י ל ב ב כ ם ו א ח ר י ע ינ יכ ם א ש ר- א תּ ם ז נ ים א ח ר יה ם. ל מ ע ן ת ז כ ר ו ו ע שׂ ית ם א ת-כ ל-מ צ ות י ו ה י ית ם ק ד ש ים ל א לה יכ ם. א נ י י ה ו ה א לה יכ ם א ש ר ה וצ את י א ת כ ם מ א ר ץ מ צ ר י ם ל ה י ות ל כ ם ל א לה ים א נ י י ה ו ה א לה יכ ם. Adonai said to Moses: Speak to the people of Israel and instruct them that through the ages they shall make fringes for the corner of their clothes; let them attach a blue thread to the fringe on each corner. That will be your fringe; when you see it, remember all the commandments of Adonai and observe them so that you will not wander after the desires of your heart and your eyes, which led you to lust. Then you will be reminded of all my commandments, to observe them and to be holy for your God. I Adonai am your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God. I Adonai am your God. Numbers 15: L ma an tiz k ru, va asitem et kol mitzvotai, vihitem k doshim l eloheichem. Ani Adonai eloheichem asher hotzeiti etchem mei eretz mitzrayim lihyot lachem l elohim. Ani Adonai eloheichem. 11

22 ו ה י ה א ם-ש מ ע תּ ש מ ע ו א ל-מ צ ות י א ש ר א נ כ י מ צ ו ה א ת כ ם ה י ום ל א ה ב ה א ת-י ה ו ה א לה יכ ם ול ע ב ד ו בּ כ ל-ל ב ב כ ם וב כ ל-נ פ ש כ ם. ו נ ת תּ י מ ט ר- א ר צ כ ם בּ ע תּ ו י ור ה ומ ל ק וש ו א ס פ תּ ד ג נ ך ו ת ירש ך ו י צ ה ר ך. ו נ ת תּ י ע שׂ ב בּ שׂ ד ך ל ב ה מ תּ ך ו א כ ל תּ ו שׂ ב ע תּ. ה שּׁ מ ר ו ל כ ם פ ן-י פ תּ ה ל ב ב כ ם ו ס ר תּ ם ו ע ב ד תּ ם א לה ים א ח ר ים ו ה ש תּ ח ו ית ם ל ה ם. ו ח ר ה א ף-י ה ו ה בּ כ ם ו ע צ ר א ת-ה שּׁ מ י ם ו ל א-י ה י ה מ ט ר ו ה א ד מ ה ל א ת תּ ן א ת-י ב ול ה ו א ב ד תּ ם מ ה ר ה מ ע ל ה א ר ץ ה ט ב ה א ש ר י ה ו ה נ ת ן ל כ ם. ו שׂ מ תּ ם א ת-דּ ב ר י א ל ה ע ל-ל ב ב כ ם ו ע ל-נ פ ש כ ם וק ש ר תּ ם א ת ם ל א ות ע ל-י ד כ ם ו ה י ו ל ט וט פ ת בּ ין ע ינ יכ ם. ו ל מ ד תּ ם א ת ם א ת-בּ נ יכ ם ל ד בּ ר בּ ם בּ ש ב תּ ך בּ ב ית ך וב ל כ תּ ך ב דּ ר ך וב ש כ בּ ך וב ק ומ ך. וכ ת ב תּ ם ע ל-מ ז וז ות בּ ית ך וב ש ע ר י ך. ל מ ע ן י ר בּ ו י מ יכ ם ו ימ י ב נ יכ ם ע ל ה א ד מ ה א ש ר נ ש בּ ע י ה ו ה ל א ב ת יכ ם ל ת ת ל ה ם כ ימ י ה שּׁ מ י ם ע ל- ה א ר ץ. How good it will be when you really listen, and hear my directions, which I give to you today, for loving Yah, who is your God, and to act godly with feeling and inspiration. Your earthly needs will be met at the right time, appropriate to the season. You will reap what you planted for your delight and health. Also, your animals will have ample feed. All of you will eat and be content. Be careful watch out! Don t let your cravings delude you; don t become alienated; don t let your cravings become your gods; don t debase yourself to them, because the God-sense within you will become distorted. Heaven will be shut to you, grace will not descend, Earth will not yield her produce. Your rushing will destroy you! And Earth will not be able to recover her good balance in which God s gifts manifest. May these values of Mine, reside in your feelings and aspirations: marking what you produce, guiding what you perceive. Teach them to your children so that they are instructed how to make their homes sacred; and how they deal with traffic. Even when you are depressed, and when you are elated. Mark your entrances and exits with them, so you will be more aware. Then, you and your children, and their children, will live out on earth that divine promise given to your ancestors to live heavenly days right here on this earth. Deuteronomy 11: Translated by Rabbi Zalman Schachter Shalomi 10

23 Shema ש מ ע י שׂ ר א ל יהוה א לה ינ ו י הו ה א חד : בּ ר ו ך ש ם כ ב וד מ ל כ ות ו ל ע ול ם ו ע ד: ו א ה ב תּ א ת יהוה א לה י ך בּ כ ל-ל ב ב ך וב כ ל-נ פ ש ך וב כ ל- מ א ד ך: ו ה י ו ה דּ ב ר ים ה א ל ה א ש ר א נ כ י מ צ ו ך ה י ום ע ל - ל ב ב ך: ו ש נ נ תּ ם ל ב נ י ך ו ד בּ ר תּ בּ ם בּ ש ב תּ ך בּ ב ית ך וב ל כ תּ ך ב דּ ר ך וב ש כ בּ ך וב ק ומ ך: וק ש ר תּ ם ל א ות ע ל- י ד ך ו ה י ו ל ט ט פת בּ ין ע ינ י ך: וכ ת ב תּ ם ע ל- מ ז ז ות בּ ית ך וב ש ע ר י ך: Hear, O Israel, the Eternal is our God, the Eternal is One. Blessed be God s glorious kingdom forever and ever. Love the Eternal your God with all your heart, and all your soul, and all your might. These words that I command you today shall be upon your heart. Repeat them to your children, and talk about them when you sit in your home, and when you walk in the street; when you lie down, and when you rise up. Hold fast to them as a sign upon your hand, and let them be as reminders before your eyes. Write them on the doorposts of your home and at your gates. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Baruch shem k vod malchuto l olam va ed. V ahavtah et Adonai Elohecha b chol l vav v cha u vchol nafshcha u vchol m odecha. V hayu hadvarim ha eleh, asher anochi m tzavcha hayom al l vavecha. V shinantam l vanecha v dibarta bam, b shivt cha b veitecha, uvlecht cha vaderech uvshochb cha uvkumecha. Ukshartam l ot al yadecha, v hayu l totafot bein einecha. U chtavtam al mezuzot beitecha, uvisharecha. 9

24 Bar chu בּ ר כ ו א ת י י ה מ ב ר ך בּ ר ו ך י י ה מ ב ר ך ל ע ול ם ו ע ד: Bless God whom we are called to bless. Blessed be God whom we are called to bless forever and ever Bar chu et Adonai Ham vorach. Baruch Adonai Ham vorach l olam va-ed Ha eir Eineinu ה א ר ע ינ ינ ו בּ ת ור ת ך, ו ד בּ ק ל בּ נ ו בּ מ צ ות י ך, ו י ח ד ל ב ב נ ו ל א ה ב ה ול י ר א ה א ת ש מ ך, ל מ ע ן ל א נ ב וש ו ל א נ כ ל ם כ י א ל פ וע ל י ש וע ות א תּ ה. Let our eyes see the light of Your teaching and our hearts embrace Your commands. Give us integrity to love You and fear You. So shall we never lose our self-respect, nor be put to shame, for You are the power which works to save us. Ha eir eineinu b toratecha, v dabbeik libbeinu b mitsvotecha, v yacheid l vaveinu I ahavah ul yir ah et sh mecha, l ma an lo neivosh v lo nikkaleim, ki eil po eil y shu ot attah. בּ ר ו ך א תּ ה יהוה ה בּ וח ר בּ ע מ ו י שׂ ר א ל בּ א ה ב ה: Blessed are You God, who chooses Your people Israel in love. 8

25 Hatzi Kaddish י ת ג דּ ל ו י ת ק דּ ש ש מ ה ר בּ א. בּ ע ל מ א דּ י-ב ר א כ ר ע ות ה. ו י מ ל י ך מ ל כ ות ה בּ ח י יכ ון וב י ומ יכ ון וב ח י י ד י- כ ל בּ ית י שׂ ר א ל בּ ע ג ל א וב ז מ ן ק ר יב ו א מ ר ו א מ ן י ה א ש מ ה ר בּ א מ ב ר ך. ל ע ל ם ול ע ל מ י ע ל מ י א י ת בּ ר ך. ו י ש תּ בּ ח. ו י ת פ א ר. ו י ת ר ומ ם. ו י ת נ ש א. ו י ת ה דּ ר. ו י ת ע ל ה. ו י ת ה ל ל ש מ ה ד י-ק ד ש א בּ ר י ך ה וא. ל ע ל א מ ן-כ ל-בּ ר כ ת א ו ש יר ת א תּ ש בּ ח ת א ו נ ח מ ת א ד י- א מ יר ן בּ ע ל מ א ו א מ ר ו א מ ן. Let us magnify and sanctify the great name of God in the world which God created according to God s will. May God s reign come in your lifetime, and in your days, and in the lifetime of all the family of Israel - quickly and speedily may it come. Amen. May the greatness of God s being be blessed from eternity to eternity. Let us bless and let us extol, let us tell aloud and let us raise aloft, let us set on high and let us honour, let us exalt and let us praise the Holy One blessed be God though God is far beyond any blessing or song, any honour or any consolation that can be spoken of in this world. Amen. Yitgadal v yitkadash sh'mei raba, b'alma div ra chirutei, V'yamlich malchutei. B'chayeichon Uv'yomeichon Uv'chayei dichol beit yisrael ba agala uvizman kariv, V'imru Amen. Y'hei sh'mei raba m'varach, L alam ulalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach, v'yitpaar, v'yitromam v'yitnasei, v'yithadar, v'yitalei, v'yithalal, sh'mei dikudsha, b'rich hu. L'elah min kol birchata v'shirata tushb'chata v'nechemata, di amiran b'alma, v'imru Amen. 7

26 The Baal Shem Tov once did not want to enter a synagogue. He said: It is too full of prayer. His students were puzzled and surprised. So he explained: So many people say their prayers without meaning or sincerity, and then their prayers cannot reach God. So the prayers all stay on earth, crowding the synagogue. יהוה מ ל ך. יהוה מ ל ך. יהוה י מ ל ך ל ע ול ם ו ע ד: ו ה י ה יהוה ל מ ל ך ע ל כל ה א ר ץ. בּ י ום ה ה וא י ה י ה יהוה א ח ד וש מ ו א ח ד: ה וש יע נ ו יהוה א לה ינ ו. ל ה וד ות ל ש ם קד ש ך ל ה ש תּ בּ ח בּ ת ה ל ת ך: בּ ר ו ך יהוה א לה י י שׂ ר א ל מ ן ה ע ול ם ו ע ד ה ע ול ם. ו א מ ר כל ה ע ם א מ ן. ה ל ל וי ה: כ ל ה נ ש מ ה תּ ה ל ל י ה. ה ל ל וי ה: God rules, God has ruled, God shall rule forever and ever. When the rule of God is acknowledged throughout the earth, on that day God shall be One, and known as One. Save us, our Living God, to proclaim Your holy name and be honoured in praising You. Blessed is the Eternal One, the God of Israel from everlasting to everlasting. Let all the people say: Amen! Praise God! Let everything that has breath praise God. Hallelujah! Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch l olam va ed. V hayah Adonai l melech al kol ha-arets, ba-yom ha-hu yih yeh Adonai echad ush mo echad. Hoshi einu Adonai eloheinu, l hodot l sheim kodshecha l hishtabei ach bit hillatecha. Baruch Adonai elohei yisra el min ha-olam v ad ha-olam, v amar kol ha-am amen, hal luyah. Kol ha-n shamah t halleilyah, hal luyah. 6

27 From Psalm 92 A Psalm to sing for the Shabbat Day. It is good to thank You, Eternal God, And to sing to Your name, God beyond all, To tell of Your love in the morning And Your faithfulness at night. With the ten stringed lute, with the lyre, With the gentle sound of the harp. For You made me glad because of Your deeds, O God, for all Your handiwork I sing out. God, how great are Your works, Your thoughts are so very deep. מ ז מ ור ש יר ל י ום ה שּׁ בּ ת: ט וב ל ה ד ות ל יהוה ול ז מ ר ל ש מ ך ע ל י ון: ל ה ג יד בּ בּ ק ר ח ס דּ ך ו א מ ונ ת ך בּ ל יל ות: ע ל י ע שׂ ור ו ע ל י נ ב ל ע ל י ה ג י ון בּ כ נ ור: כ י שׂ מ ח תּ נ י יהוה בּ פע ל ך בּ מ ע שׂ י י ד י ך א ר נ ן: מ ה ג ד ל ו מ ע שׂ י ך יהוה מ א ד ע מ ק ו מ ח ש ב ת : Mizmor shir l yom ha-shabbat. Tov l hodot ladonai, ul zammeir l shimcha elyon. L haggid ba-boker chasdecha, ve emunat cha ba-leilot. Alei asor va alei navel, alei higgayon b chinnor. Ki simmachtani Adonai b fo olecha, b ma asei yadecha arannein. Mah gad lu ma asecha Adonai, m od am ku machsh votecha. צ דּ יק כ תּ מ ר י פ ר ח, כ א ר ז בּ ל ב נ ון י שׂ ג ה. The righteous shall flourish like the palm tree; grow tall like a cedar in Lebanon Tzadik katamar yifrach; k erez balvanon yisgeh 5

28 P sukei D zimra Verses of Praise Psalm 150 ה ל ל וי ה ה ל ל ו א ל בּ ק ד ש ו ה ל ל וה ו בּ ר ק יע ע זּ ו ה ל ל וה ו בּ ג ב ור ת יו ה ל ל וה ו כ ר ב ג דּ ל ו ה ל ל וה ו בּ ת ק ע ש ופ ר ה ל ל וה ו בּ נ ב ל ו כ נ ור ה ל ל וה ו ב ת ף ומ ח ול ה ל ל וה ו בּ מ נ ים ו ע וג ב ה ל ל וה ו ב צ ל צ ל י ש מ ע ה ל ל וה ו בּ צ ל צ ל י ת ר וע ה כ ל ה נ ש מ ה תּ ה ל לי ה ה ל ל וי ה Halleluyah! Praise God in God s sanctuary; Praise God in the sky, God s stronghold. Praise God for God s mighty acts; Praise God for God s exceeding greatness. Praise God with blasts of the horn; Praise God with harp and lyre. Praise God with timbrel and dance; Praise God with lute and pipe. Praise God with resounding cymbals; Praise God with loud-clashing cymbals. Let all that breathes praise God. Halleluyah! Halleluyah! Hall lu el b kodsho, Hall luhu birkiah uzo. Hall luhu bigvurotav, Hall luhu k rov gud loh; Hall luhu b tekah shofar, Hall luhu b nevel v chinor, Hall luhu b tof u machol, Halleluhu b minim v ugav; Hall luhu b tziltzelei shamah, Hall luhu b tziltzelei truah Kol Han shamah t halel yah, Halleluyah! 4

29 בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ז וק ף כ פ ופ ים. Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who lifts up those bent low Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, zokef k fufim בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ה מ כ ין מ צ ע ד י ג ב ר. Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who supports our human steps. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, ha meichin mitzadei gaver. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ה נ ות ן ל י ע ף כ ח : Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who gives strength to the weary. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, ha notein la ya eif koach. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם ה מ ע ב יר ש נ ה מ ע ינ י ות נ ומ ה מ ע פ ע פ י: Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who takes away sleep from my eyes and slumber from my eyelids. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, ha ma avir sheinah me einai, u t numah me afapai. 3

30 Birchot HaShachar The Morning Blessings בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ע שׂ נ י בּ צ ל ם א לה ים: Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who has made me in the image of God. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, she asani b tselem Elohim. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, פ וק ח ע ו ר ים: Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who opens the eyes of those who do not see. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, pokeach ivrim. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, מ ל בּ יש ע ר מ ים: Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who clothes those who are naked. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, malbish arumim. בּ ר ו ך א תּ ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, מ תּ יר א ס ור ים. Blessed are You, our Living God, Ruler of the universe, who frees those who are bound. Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha olam, matir asurim 2

31 Mah Tovu מ ה ט ב ו א ה ל י ך י ע ק ב, מ ש כ נ ת י ך י שׂ ר א ל. ו א נ י בּ ר ב ח ס דּ ך א ב וא ב ית ך. א ש תּ ח ו ה א ל ה יכ ל ק ד ש ך בּ י ר א ת ך: How good are your tents O Jacob, and your homes, O Israel? Through the greatness of Your love I enter Your house. In awe of You I worship before the ark of Your holiness. Ma tovu ohalecha ya akov mishk notecha Yisrael. Va ani b rov chasd cha avo veitecha eshtachaveh el heichal kodsh cha b yiratecha. Modeh Ani מ וד ה/מ וד ה א נ י ל פ נ י ך מ ל ך ח י ו ק י ם, ש ה ח ז ר תּ בּ י נ ש מ ת י בּ ח מ ל ה, ר בּ ה א מ ונ ת ך I thank You, living and eternal God, for You have returned my soul to me in kindness, great is Your faithfulness. Modeh/Modah ani l fanechah Melech chai v kayam, Shehechezarta, bi nishmati, B chemlah, rabbah emunatechah. 1

32 קול המשפחות KOL HAMISHPACHOT A Shabbat Service for All the Community

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays ... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays קשת בבית ערכת פעילות בנושא חגי תשרי 2018 חגי תשרי הורים יקרים, חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות, וכולל

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד