׳

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "׳"

תמליל

1 בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של ארץ ישראל, שהיא עיקר העולם. 1

2 ט"ו בשבט בהלכה ערלה ונטע רבעי: התורה אסרה עלינו לאכול פירות 'ערלה' פירות של עץ שלא מלאו לו שלוש שנים לנטיעתו. כשהעץ מגיע לשנה הרביעית, הוא נקרא 'נטע רבעי'. פירות נטע רבעי מותרים באכילה לאחר חילולם. קביעת השנה של הפירות (במניין שנות ערלה) היא ט"ו בשבט. פירות שייחנטו מט ו בשבט ואילך, לאחר שכבר עברו עליהם ארבע שנים מנטיעתם, יתחייבו בכל דיני תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות: ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לעניין תרומות ומעשרות (בכל שנה אנו מפרישים תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר, מלבד זאת בשנים א,ב,ד,ה לשמיטה אנו מפרישים מעשר שני, ובשנים ג, ו לשמיטה - מעשר עני). כשמפרישים תרומות ומעשרות, אין לערב את הפירות שהתחילו לצמוח בשנה שעברה עם אלו שצמחו השנה. לכן יש לדעת מתי מתחילה השנה החדשה, כדי לעשר בנפרד את פרות כל שנה ושנה. התאריך הקובע מאיזו שנה הפרי, הוא ט"ו בשבט. פירות שחנטו (שהתחילו לצמוח) עד ט"ו בשבט, שייכים לשנת המעשר הקודמת. פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט, שייכים לשנת המעשר הבאה. *את סדר הפרשת תרומות ומעשרות ודיניה, אפשר ללמוד בתקליטור בהוצאת מכון התורה והארץ ( מנהגי היום יש הנוהגים לאכול בט ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. יש הנוהגים לאכול בט ו בשבט אתרוג, ובמיוחד אתרוג מארבעת המינים, שברכו עליו בסוכות. יש הנוהגים לאכול מפירות ארץ ישראל, וללמוד בזמן האכילה את ההלכות השייכות למצוות התלויות בארץ; וכשאין בנמצא מפירות ארץ ישראל, נוהגים לאכול מפירות חוץ לארץ. יש להקפיד כל השנה וקל וחומר בט ו בשבט, שהפירות הנאכלים הם בלי חשש ערלה, מעושרים כדין, ואין בהם תולעים. הגאון האדר"ת זצ"ל היה עוסק בט"ו בשבט בהלכות מעשרות בספרו "נפש דוד" (אות טו) מתאר הגאון האדר"ת זצ"ל את סדר יומו בט"ו בשבט, ראש השנה לאילן: "ביום חמ שה עשר בשבט למדתי הלכות מעשר בספר הרמב"ם ובגמרא ראש השנה (יד ע"ב) והלאה, וחזרתי לחדש דבר מה כפי ערכי, ויהא חשוב כקיום המצווה במעשר אילן, והתפללתי לד' שיזכני באותה המצווה בפועל ממש מן התורה. ומאז נראה לי, שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בו תחנון, הוא להזכירנו מצות הפרשת מעשר אילנות, וכדברי חז"ל (ספרי דברים, אות מג) על הפסוק (ירמיהו לא, כ): "ה צּ יב י ל צ יּ נ ים... שׁ ת י ל בּ ל מ ס לּ ה דּ ר ה ל כ תּ ", וכפירוש רש"י על פסוק: "ו שׂ מ תּ ם א ת דּ ב ר י א לּ ה" (דברים יא, יח), וכמו שכתבתי בחיבורי 'זכר למקדש' בס"ד". 3 2

3 סדר ט"ו בשבט מניחים על שולחן הסדר פירות משבעת המינים, פירות העונה ומיני מזונות. יש שנוהגים להניח גם פרי חדש ולברך עליו "שהחיינו". סדר אכילת הפירות מקדימים לאכול כל דבר שברכתו המוציא ; לאחר מכן אוכלים דבר שברכתו מזונות, ולאחר מכן מברכים על היין. נוהגים ששבעת המינים קודמים לכל פירות העץ האחרים, מלבד הנוהגים כדעת הרמב ם, שמקדימים את הפירות שחביבים עליו כעת. כל הקודם בפסוק ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש (תמרים)" קודם לברכה, אך כל הקרוב למילה "ארץ" בפסוק - חשיבותו גדולה יותר. על כן הזית והתמר קודמים לגפן לתאנה ולרימון, מכיוון שהזית והתמר נכתבו מיד לאחר המילה "ארץ" השנייה, ואילו הגפן, התאנה והרימון נכתבו בריחוק שתי מילים מהמילה "ארץ" הראשונה. והגפן קודמת לתאנה, התאנה לרימון והזית לתמר. חיטה ושעורה העשויים לתבשיל או לפת קודמים לזית ולתמר, אבל חיטה או שעורה יבשים או שנעשה מהם משקה (שברכתם אדמה או שהכל ) - פירות המינים האחרים קודמים להם. פירות העץ קודמים לפירות האדמה, ויש אומרים שאם פרי האדמה חביב עליו מאוד, יש לברך עליו קודם לפרי העץ. "א ר ץ ח טּ ה וּשׂ ע ר ה ו ג פ ן וּת א נ ה ו ר מּוֹן, א ר ץ ז ית שׁ מ ן וּד ב שׁ" (דברים ח, ח). חיטה נ מ שׁ לוּ י שׂ ר א ל ל ח טּ ה "בּ ט נ ע ר מ ת ח טּ ים". ה ס בּ ירוּ ח ז "ל: "ו ה א ע ר מוֹת שׁ ל א צ ט ר בּ ל ין ו שׁ ל פּ ל פּ ל ין י פוֹת מ ה ן, ו ל מּ ה נ מ שׁ לוּ ל ח טּ ין. א לּ א י כוֹל א ד ם ל ח יוֹת בּ א פּ ל פּ ל ין וּב א א צ ט ר בּ ל ין, ו א י א פ שׁ ר ל עוֹל ם ל ח יוֹת בּ א ח טּ ים. וּכ שׁ ם שׁ א י א פ שׁ ר ל עוֹל ם בּ א ח טּ ין, כּ א י א פ שׁ ר ל עוֹל ם בּ א י שׂ ר א ל" (מדרש תהילים ב') לוקחים עוגה או עוגייה שעשויה מקמח חיטה ומברכים לפני האכילה: "בּ רוּ א תּ ה י י א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם בּוֹר א מ ינ י מ זוֹנוֹת" 5 4

4 שעורה ה רוֹא ה שׂ עוֹר ים בּ ח לוֹם ס רוּ ע ווֹנוֹת יו. שׁ נּ א מ ר: "ו ס ר ע וֹנ ו ח טּ את תּ כ פּ ר" א מ ר ר בּ י ז יר א: א ע ל ית י מ בּ ב ל ל א ר ץ י שׂ ר א ל ע ד שׁ ר א ית י שׂ עוֹר ים בּ ח לוֹם" (ברכות נז, ע"א) אוכלים מאפה שנאפה מקמח שעורה. יש שנוהגים לשתות בירה שעשויה משעורה. ברכתה של הבירה: "שהכ ל נהיה בדברו", ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות. סיפור מטע הארץ תחילה בּ ח ג יג ת מ טּ ע ים בּ הוֹד ה שׁ רוֹן, נ ת כּ בּ ד ה ר ב קוּק בּ נּ ט יע ה ה ר אשׁוֹנ ה. כּ שׁ קּ ם ו ה ל ל נ ט ע ה ת ר גּ שׁ מ א ד, ע ינ יו ז ל גוּ דּ מ עוֹת, וּפ נ יו ה יוּ כּ ל פּ יד-א שׁ. כּ שׁ ה גּ ישׁוּ לוֹ א ת ה מּ ע דּ ר, ס ר ב ל ק ח תּוֹ, ה ת כּוֹפ ף וט פּ ל בּ ר ג ב י-ה א ד מ ה בּ י ד יו, כּ שׁ כּ לּוֹ נ תוּן בּ ר ע ד ת-ק ד שׁ. א ח ד ה מּ ק ר ב ים ה ר שׁ ה ל ע צ מוֹ ל שׁ א ל א ת ה ר ב מ דּוּע הוּא מ ת ר גּ שׁ כּ ל-כּ, ו ה ר ב ה שׁ יב ו א מ ר: "נ ט יע ת פּ ר י בּ א ר ץ-י שׂ ר א ל, א ין זוֹ ס ת ם פּ ע לּ ה ח ק ל א ית ר ג יל ה, זוֹה י ה ת דּ בּ קוּת בּ מ דּוֹת יו שׁ ל ה קּ בּ "ה, שׁ א ף הוּא ה ת ע סּ ק בּ מ טּ ע ה א ר ץ תּ ח לּ ה". זית לוּ י שׂ ר א ל ל זּ י ת? למה נ מ שׁ מ ה זּ י ת א ין ע ל יו נוֹשׁ ר ים, א בּ ימוֹת ה ח מּ ה ו א בּ ימוֹת ה גּ שׁ מ ים - א ף י שׂ ר א ל, א ין ל ה ם בּ ט ל ה עוֹל מ ית, א בּ עוֹל ם ה זּ ה ו א בּ עוֹל ם ה בּ א. ) (ילקוט לקקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט). סיפור לוקחים זית, שנשתבחה בו ארץ ישראל, ומברכים לפני אכילתו (יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ): "בּ רוּ א תּ ה י י א ה ינוּ מ ל ה עוֹל ם בּוֹר א פּ ר י ה ע ץ". סיפור מפרי הארץ פּ ע ם י צ א ה ר ב מ ר דּ כ י א ל יּ הוּ ז צ "ל ל ס יּוּר בּ חוּ"ל, ו ד בּ ר ע ל ח שׁ יבוּת הּ שׁ ל א ר ץ- י שׂ ר א ל. בּ מ ה ל ה סּ ע דּ ה ה ב יאוּ ל ר ב ז ית ים י פ ים וּג דוֹל ים. א מ ר א ח ד ה א נ שׁ ים ל ר ב: "כּ בוֹדוֹ י ט ע ם א ת ה זּ ית ים ה לּ לוּ, ה ם גּ ד ל ים כּ אן. גּ ם כּ אן י שׁ פּ רוֹת טוֹב ים, א ר ק בּ א ר ץ-י שׂ ר א ל". ה זּ ית ים נ ר אוּ י פ ים בּ מ י ח ד. א ב ל ה ר ב א ט ע ם מ ה ם, ו ה ס בּ יר: א ם מ שׁ תּ מּ שׁ ים בּ זּ ית ים ה לּ לוּ כּ ד י ל ה מ ע יט בּ כ בוֹד הּ שׁ ל א ר ץ-י שׂ ר א ל, א א כ ל מ ה ם. כּ שׁ ר א ה ה ר ב שׁ כּ לּ ם ט ע מוּ מ ה זּ ית ים ו שׁ בּ חוּ א ת ט ע מ ם, ל ק ח א ת ה קּוּפ ס ה ו ר א ה שׁ כּ תוּב ע ל יה "מ י צּ ר בּ ק בּוּץ י ב נ ה". ה ב ין ה ר ב שׁ א ישׁ מ לּ ב דּוֹ א שׂ ם ל ב שׁ ה זּ ית ים ה לּ לוּ מ י צ ר ים בּ א ר ץ-י שׂ ר א ל. א מ ר ל ה ם: "א ם ה זּ ית ים ה לּ לוּ כּ ל כּ ט ע ימ ים, גּ ם א נ י א ט ע ם מ ה ם". ה א ישׁ שׁ דּ בּ ר בּ שׁ ב ח ה זּ ית ים נ ר א ה כּ מ נ צּ ח. ה נּ ה, גּ ם ה ר ב אוֹכ ל מ ה זּ ית ים שׁ ל חוּ"ל... ט ע ם ה ר ב מ ן ה זּ ית ים ו א מ ר: " בּ א מ ת ה ם מ שׁ בּ ח ים מ א ד. א י כוֹל ל ה יוֹת שׁ זּ ית ים כּ א לּ ה גּ ד ל ים בּ חוּ"ל. בּ טוּח שׁ ה ם מ א ר ץ-י שׂ ר א ל". א מ ר לוֹ ה א ישׁ: "כּ בוֹד ה ר ב, גּ ם בּ חוּ"ל גּ ד ל ים דּ ב ר ים ט ע ימ ים". ו כ ל ה צּ בּוּר ה ק שׁ יב ל שּ יח ה. בּ קּ שׁ ה ר ב מ מּ נּוּ שׁ יּ ס תּ כּ ל ע ל ה קּוּפ ס ה ו י גּ יד לוֹ ה יכ ן מ י צּ ר ים ה זּ ית ים ה לּ לוּ. ה א ישׁ ה ס תּ כּ ל ו א מ ר: "ק בּוּץ י ב נ ה, א ר ץ-י שׂ ר א ל". א מ ר לוֹ ה ר ב: "א ם א תּ ה כּ ל כּ אוֹה ב ז ית ים ט ע ימ ים, בּוֹא ל א ר ץ-י שׂ ר א ל. ה יא מ ג דּ ל ת בּ שׁ ב יל א ת כּ ל ה פּ רוֹת ה טּ ע ימ ים. מ מּ שׁ בּ שׁ ב יל וּל מ ע נ. בּוֹא, ה א ר ץ מ ח כּ ה ל! 7 (מועדי הראי"ה) 6

5 תמר גפן 9 מדרש ל מ ה נ מ שׁ לוּ י שׂ ר א ל ל תּ מ ר? מ ה תּ מ ר ה זוֹ א ין בּ הּ פּ ס ל ת, א לּ א: תּ מ ר ים ל א כ יל ה, לוּל ב ים ל ה לּ ל, ח ר יּוֹת ל ס יכּוּ... כּ ה ם י שׂ ר א ל - א ין בּ ה ם פּ ס ל ת, א לּ א: מ ה ם בּ ע ל י מ ק ר א, מ ה ם בּ ע ל י מ שׁ נ ה, מ ה ם בּ ע ל י א גּ ד ה, מ ה ם בּ ע ל י מ צ וֹת, מ ה ם בּ ע ל י צ ד קוֹת. (מדרש רבה בראשית מ א) ל ה ם ה קּ דוֹשׁ-בּ רוּ הוּא ל י שׂ ר א ל: א ף ע ל פּ י שׁ תּ מ צ אוּ אוֹת הּ א מ ר מ ל א ה כּ ל טוּב, א תּ אמ רוּ נ שׁ ב ו א נ טּ ע, א לּ א ה ווּ ז ה יר ין בּ נּ ט יעוֹת, שׁ נּ א מ ר "וּנ ט ע תּ ם כּ ל ע ץ מ א כ ל". כּ שׁ ם שׁ נּ כ נ ס תּ ם וּמ צ את ם נ ט יעוֹת שׁ נּ ט עוּ א ח ר ים, א ף א תּ ם ה יוּ נוֹט ע ים ל ב נ יכ ם. (מדרש תנחומא, קדושים סי' ח). לח או יבש. אוכלים תמר "א מ ר ר' שׁ מ עוֹן בּ ן ל ק ישׁ, א מּ ה זוֹ כּ ג פ ן נ מ שׁ ל ה. כּ יצ ד? ז מוֹרוֹת שׁ בּ הּ (שׁ יּ שׁ ע ל יה ם פּ רוֹת מ ע טּ ים) א לּוּ בּ ע ל י בּ תּ ים (א נ שׁ ים שׁ יּ שׁ בּ ה ם מ צ ווֹת). א שׁ כּוֹלוֹת שׁ בּ הּ (שׁ יּ שׁ בּ ה ם פּ רוֹת ר בּ ים) א לּוּ תּ ל מ יד י ח כ מ ים (שׁ יּ שׁ בּ ה ם תּוֹר ה). ע ל ים שׁ בּ הּ א לּוּ ע מּ י ה א ר ץ (א נ שׁ ים פּ שׁוּט ים וּת מ ימ ים). ק נוֹק נוֹת שׁ בּ הּ א לּוּ ר יק נ ים שׁ בּ י שׂ ר א ל (א נ שׁ ים שׁ א ין בּ ה ם א תּוֹר ה ו א מ ע שׂ ים טוֹב ים) ו כ לּ ם בּ ג פ ן א ח ת. מ ה ה טּ ע ם? י ב קּ שׁוּ ה א שׁ כּוֹלוֹת (תּ ל מ יד י ה ח כ מ ים) ר ח מ ים ע ל ה ע ל ים (ע מּ י ה א ר ץ), שׁ א ל מ ל א ה ע ל ים א ין ה א שׁ כּוֹלוֹת מ ת ק יּ מ ים." (חולין צ"ב, ע"ב) אוכלים ענבים או צימוקים. 8

6 תאנה "מ פּ נ י מ ה נ מ שׁ ל ה תּוֹר ה ל ת א נ ה? שׁ ר ב ה א יל נוֹת, ה זּ י ת ו ה גּ פ ן ו ה תּ מ ר ה נ ל ק ט ין כּ א ח ד, ו ה תּ א נ ה נ ל ק ט ת מ ע ט מ ע ט. כּ ה תּוֹר ה, ה יּוֹם לוֹמ ד מ ע ט וּל מ ח ר ה ר בּ ה, ל פ י שׁ א ינ הּ מ ת ל מּ ד ת א בּ שׁ נ ה ו א בּ שׁ תּ י ם." (במדבר רבה יב) מדרש מ ע שׂ מעשׂה בּ ר בּרבּי בּ י יוֹנ ת יוֹנתן בּ ן א ל ע ז ר שׁ ה י ה יוֹשׁ ב תּ ח ת תּ א נ ה א ח ת, ו ה י ת ה ה תּ א נ ה מ ל א ה תּ א נ ים י פוֹת. י ר ד ט ל ו ה יוּ ה תּ א נ ים שׁוֹא בוֹת [שׁוֹפ עוֹת] דּ ב שׁ, ו ה י ה ה רוּח מ ג בּ לוֹ [ל שׁ וּמ ע ר בּ בוֹ] בּ ע פ ר. בּ א ה ע ז א ח ת ו ה י ת ה מ נ טּ פ ת ח ל ב בּ ד ב שׁ, ו ק ר א ל תּ ל מ יד ים ו א מ ר ל ה ם: בּוֹאוּ וּר אוּ דּ ג מ א מ ע ין ה עוֹל ם ה בּ א, שׁ נּ א מ ר (יואל,ד): "ו ה י ה ב יּוֹם ה הוּא י טּ פוּ ה ה ר ים ע ס יס ו ה גּ ב עוֹת תּ ל כ נ ה ח ל ב" (תנחומא קדום, תצוה סי' י). אוכלים תאנים טריות או יבשות. רימון "ה נ צוּ ה ר מ נ ים" א לּוּ ה תּ ינוֹקוֹת שׁ יּוֹשׁ ב ים ו עוֹס ק ים בּ תּוֹר ה ו יוֹשׁ ב ים שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת כּ ג ר ע ינ י ר מּוֹנ ים. (שיר השירים רבא ו' יז') "כּ פ ל ח ה ר מּוֹן ר קּ ת " (שיר השירים ד' ג') א מ ר ר ישׁ ל ק ישׁ: פּוֹשׁ ע י י שׂ ר א ל, א ין אוּר שׁ ל גּ יה נּ ם שוֹל ט בּ ה ן ק"ו (ק ל ו ח מ ר) מ מּ ז בּ ח ה זּ ה ב. מ ה מּ ז בּ ח ה זּ ה ב שׁ א ין ע ל יו א לּ א כּ ע ב י דּ ינ ר ה זּ ה ב, ע מ ד כּ מּ ה שׁ נ ים ו א שׁ ל ט ה בּוֹ אוּר, פּוֹשׁ ע י י שׂ ר א ל, שׁ מּ ל א ין מ צ ווֹת כּ ר מּוֹן, ע ל א ח ת כּ מּ ה ו כ מּ ה, שׁ נּ א מ ר "כּ פ ל ח ה ר מּוֹן ר קּ ת ". א פ לּוּ ר ק נ ין שׁ בּ י שׂ ר א ל מ ל א ין מ צ ווֹת כּ ר מּוֹן (עירובין יט). אוכלים רימון

7 חרוב חוֹנ י ה מ עגּ ל ו עץ ה ח רוּב פ עם א ח ת ה י ה מה לּ בּ דּ ר, רא ה א דם א ח ד ש הוּא נוֹט ע ח רוּב. טוֹען פּ רוֹת? שנ ים א מר לוֹ : ז ה ל כ מּה שנ ה. א מר לוֹ : ל ש ב עים שנ ה, ות אכ ל מ מ נּוּ? א מר לוֹ : כּ לוּם בּ רי ל ש תּח י ה ש ב עים בוֹתי ל י שנּ ט עוּ א אתי א ת ה עוֹל ם בּ ח רוּב ים; כּ ש ם א מר לוֹ : א נ י מצ כּ א טּ ע א נ י ל ב נ י. ירקות לוקחים בוטנים או מיני ירקות ומברכים : הינוּ מל העוֹל ם "בּרוּ א תּה י י א בּוֹרא פּ רי ה א ד מה" על פרי חדש מברכים : אתרוג מה הי ה אוֹתוֹ איל ן שׁ א כלוּ מ מּנּוּ א דם ו חוּ ה? א מר ר' א בּא : א תרוֹג הי ה, )ה עץ ע צמוֹ ו א רק ה פּ רי(, צא וּר אה שׁנּ א מר " : ו תּ רא ה א שּ ה כּי טוֹב ה עץ" איז ה איל ן ש עצוֹ נ א כל כּ פ ריוֹ? אין א תּה מוֹצא אלּ א א תרוֹג ). ב"ר ט"ו. ח( וּפ ריוֹ ש ו ים ). סוכה ל"ה( "פּ רי עץ ה דר", מל מד שׁ טּ עם עצוֹ כּ פי שׁנּ א מר : הינוּ מל העוֹל ם שׁ ה חי נוּ "בּרוּ א תּה י י א יענוּ ל זּ מן הזּ ה" ו קיּ מנוּ ו הגּ *לא ניתן לברך "שהחינו" על אתרוגים כיוון שכבר ברכו עליהם בסוכות. חתימת הברכה שקד ו הנּ ה פּ רח מ טּה א הר ן ל בית ל ו י ו י צא פ רח ו י צץ ציץ ו י ג מ ל ש ק דים.1 ו יּ ג מ ל - מלּ שׁ ון "וּג מלוֹ י שׁלּ ם לוֹ". ל מּה שׁ ק דים ו א פּ רי א חר? אלּ א כּ שׁם יוֹתר מ שּ אר פּרוֹת, כּ שׁ קד א הר ן ל ה צּל תם הוֹציא פּרוֹת שׁ שּ קד מ מ הר ל שׁל י שׂ ר אל..2 תפוח.3 פּוּח בּ ע צי "כּ ת א מר ר בּי ח מא בּן ר בּי חנ ינ א מאי דּ כ תיב )שיר השירים ב, ג( : קוֹדם פּוּח ז ה פּ ריוֹ לוֹמר ל, מה תּ פּוּח? היּ ער" ל מּה נ מ שׁלוּ י שׂ ר אל ל ת ל על יו, כּ י שׂ ר אל ה ק דּימוּ נ ע שׂה ל נ שׁ מע ). שבת פ"ח, ב(.4 )במדבר י"ז, כ"ג( 12.5 כל האוכל פירות ארץ ישראל משבעת המינים, צריך להזכיר בברכה אחרונה שבחה של ארץ ישראל, וחותם על פירותיה )זיתים, רימונים ותמרים, רובם מגידולי הארץ(. האחרונה בברכה חותם חו ל, מפירות האוכל על הפירות. בכל מקרה שיש ספק אם הפירות על הפירות מהארץ או מחו ל, יחתום את הברכה )צימוקים - חלקם מהארץ וחלקם מחו ל(. אם אכל פירות שבעת המינים גם מהארץ וגם מחו ל, יחתום על הפירות. ברכת מעין שלוש פוטרת גם את פירות העץ שאינם משבעת המינים. על פירות האילן, חוץ מז' מינים ופירות האדמה וירקות ועל כל המשקין ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, מברכין אחר אכילתן "בורא נפשות". 13

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - çåáøú èå áùáè.doc

Microsoft Word - çåáøú èå áùáè.doc 1 יו"ל בסיוע ארגון אחינו טל: 1-800-20-18-18 2 בס"ד פרק א' ראש השנה לאילנות? חמשה עשר בשבט- ראש השנה לאילן. למאי נפקא מינה.1.2 מעשרים שנה.3.4 לענין מעשרות: הואיל והמעשרות אינם שוים בכל שנה (כפי שנלמד בהמשך)

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

סדר ראש השנה

סדר ראש השנה סדר ראש השנה מהו סדר ראש השנה? )רצוי לקרוא לפני כניסת החג( ראש השנה כשמו כן הוא: החג המציין את יום פתיחת השנה העברית. ראש השנה הוא גם יום הדין, שבו נקבע גורלה של האנושות כולה לשנה הקרובה. למרות האווירה

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה - דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני דר' אורית

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד