<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>"

תמליל

1 ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר בּ שׁ נ ת ה ע שׂוֹר [תשי"ח ], אָב ד ע ל יו כּ ל ח. מקור: גּ ם-כּח י ד יה ם ל מּ ה לּ י, ע ל ימוֹ אָב ד כּ ל ח [א יּוֹב ל, ב]. אבדו עשתונותיו אָב דוּ ע שׁ תּוֹנוֹת יו = ה ת בּ ל בּ ל ו ה י ה נ בוֹך. ע שׁ תּוֹנוֹת יו = מ ח שׁ בוֹת יו. דוגמה: כּ א שׁ ר ה ח ל יק ה ה מּ כוֹנ ית ע ל-פּ נ י ה כּ ב ישׁ ה ר טוּב, אָב דוּ ע שׁ תּוֹנוֹת יו שׁ ל ה נּ ה ג ה צּ ע יר, ו הוּא לא ה צ ל יח ל ה ח ל ץ מ ן ה צּ ר ה. מקור: אַל-תּ ב ט חוּ ב נ ד יב ים, בּ ב ן-אָד ם שׁ א ין לוֹ תּ שׁוּע ה. תּ צ א רוּחוֹ, י שׁ ב ל אַד מ תוֹ, בּ יּוֹם ה הוּא אָב דוּ ע שׁ תּוֹנוֹת יו [תּ ה לּ ים קמו ג - ד]. אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהינה אָבוֹת אָכ לוּ בּס ר, ו שׁ נּ י בּ נ ים תּ ק ה ינ ה = דּוֹר ה בּ נ ים נ ע נ שׁ ע ל ח ט א י ה הוֹר ים. דוגמה: ל אַח ר שׁ ה ר שׁע ה אָב בּ ב ית ה מּ שׁ פּ ט בּ ג ין מ ע יל ה בּ כ ס פ ים, ה דּ ח ה ה בּ ת מ תּ פ ק יד הּ בּ ח ב ר ת התּ ל מ יד ים. מקור: בּ יּ מ ים ה ה ם לא יאמ רוּ עוֹד: אָבוֹת אָכ לוּ בּס ר ו שׁ נּ י בּ נ ים תּ ק ה ינ ה, כּ י א ם א ישׁ בּ ע ווֹנוֹ י מוּת, כּ ל ה אָד ם ה אוֹכ ל ה בּס ר תּ ק ה ינ ה שׁ נּ יו" [י ר מ י הוּ לא כח-כט]. אבל וחפוי ראש 4. אָב ל ו ח פוּי ר אשׁ = בּ שׁ ו נ כ ל ם. דוגמה: ל אַח ר כּ ל מ שׂ ח ק "דּ ר בּ י" יוֹר ד ים שׂ ח ק נ י ה קּ בוּצ ה שׁ ה פ ס יד ה א ב ל ים ו ח פוּי י ר אשׁ. מקור: ו יּ שׁ ב מר דּ כ י א ל-שׁ ע ר ה מּ ל ך, ו ה מ ן נ ד ח ף א ל- בּ יתוֹ אָב ל ו ח פוּי ר אשׁ [א ס תּ ר ו יב]. אבן נגף א ב ן נ ג ף = תּ קּ ל ה, מ כ שׁוֹל. נ ג ף = מ פּ ל ה, מ גּ פ ה.. 5 דוגמה: פּ נּוּי מ ג ר שׁ ה גּ רוּט אוֹת מ ה וּ ה א ב ן נ ג ף בּ ה ר ח ב ת ה גּ נּ ה הע ירוֹנ ית. מקור: ו ה י ה ל מ ק דּ שׁ וּל א ב ן נ ג ף [י שׁ ע י הוּ ח יד] אבן שאין לה הופכין א ב ן שׁ א ין ל הּ הוֹפ כ ין = ח פ ץ שׁ א ין לוֹ דּוֹר שׁ, א ין בּוֹ שׁ מּוּשׁ. דוגמה: ה ח ל יפ ה שׁ לּ ב שׁ תּ י בּ יוֹם ח ת נּ ת י מוּנ ח ת בּ אָרוֹן כּ א ב ן שׁא ין ל הּ הוֹפ כ ין. מקור: פּ ע ם אַח ת גּ ז ר ה מ ל כוּת גּ ז ר ה ע ל י שׂ ר א ל, שׁ כּ ל ה סּוֹמ ך י ה ר ג, ו כ ל ה נּ ס מ ך י ה ר ג...מ ה ע שׂ ה ר' י הוּד ה בּ ן בּ ב א? ה ל ך ו י שׁ ב לוֹ...בּ ין אוּשׁ א ל שׁ פ ר ע ם ו ס מ ך שׁ ם ח מ שּׁ ה ז ק נ ים...כּ יו ן שׁ ה כּ ירוּ בּוֹ אוֹי ב ים, אָמ ר ל ה ם: בּ נ י, רוּצוּ! אָמ רוּ לוֹ: ר בּ י, ו אַתּ ה מ ה תּ ה א ע ל יך? אָמ ר ל ה ם: ה ר ינ י מוּט ל ל פ נ יה ם כּ א ב ן שׁ א ין ל הּ הוֹפ כ ין [ס נ ה ד ר ין, יד]. אדם קרוב אצל עצמו = אדם קרוב לעצמו אָד ם ק רוֹב א צ ל ע צ מוֹ = כּ ל א ח ד דּוֹא ג בּ ר אשׁ וּב ר אשׁוֹנ ה ל טוֹב תוֹ וּל ר ו ח תוֹ שׁ לּוֹ. דוגמה: ל צ ע ר י, ר בּ ים מ נּ ב ח ר י ה צּ בּוּר בּ ר שׁ יּוֹת ה מּ קוֹמ יּוֹת וּב מ שׂ ר ד י ה מּ מ שׁ ל ה ה שּׁוֹנ ים מח פּ שׂ ים בּ ר אשׁ וּב ר אשׁוֹנ ה כּ יצ ד ל ע ז ר ל ע צ מ ם, וּב כ ך מ ת ק יּ ם ה כּ תוּב " אָד ם ק רוֹב א צ ל ע צ מוֹ". מקור: אָד ם ק רוֹב א צ ל ע צ מוֹ [ס נ ה ד ר ין ט].ה כּ וּ נ ה כּ אן - אָד ם נ ח שׁ ב כּ ק רוֹב ל ג בּ י ע צ מוֹ, ו ל כ ן הוּא פּ סוּל ל ה ע יד ע ל ע צ מוֹ, שׁ ה ר י ק רוֹב פּ סוּל ל ע דוּת אהבה אפלטונית אַה ב ה אַפּ ל טוֹנ ית = אַה ב ה רוּח נ ית, אַה ב ה שׁ א ין בּ הּ מ שׁ יכ ה מ ינ ית. דוגמה: בּ ין ה תּ ל מ יד ה ל ב ין ה מּוֹר ה ה צּ ע יר שׂוֹר ר ת אַה ב ה אַפּ ל טוֹנ ית, א ין ה יא נ מ שׁ כ ת א ל יו גּוּפ נ ית, א לּ א רוֹאָה בּוֹ מ ע ין אָח אוֹ אָב שׁ א ל יו א פ שׁ ר ל פ נוֹת בּ כ ל שׁ א ל ה. מקור: מ ה סּ פ רוּת ה ח ד שׁ ה [ס פ רוּת ה ה שׂ כּ ל ה ו ע ד י מ ינוּ].ע ל שׁ ם אַפּ ל טוֹן, ה פ ילוֹסוֹף ה יּ ו נ י שׁח י בּ מּ אָה ה ר ב יע ית]. 1

2 אוי לי מיוצרי, ואוי לי מיצרי אוֹי ל י מ יּוֹצ ר י, ו אוֹי ל י מ יּ צ ר י = אוֹי ל י מ ה יּוֹצ ר מ א ל ה ים, א ם א ח ט א -הוּא י ע נ ישׁ נ י, ו א ם לא א ח ט א, אוֹי ל י מ יּ צ ר ה ר ע שׁ יּ צ יק ל י. אָד ם מ ת ל בּ ט בּ ין ה ר הוּר י ה לּ ב ל ב ין ע צ ת ה שּׂ כ ל ו ה ה גּ יוֹן: בּ ין שׁ א ע שׂ ה כּ ך, בּ ין שׁ אע שׂ ה כּ ך - ר ע ל י. דוגמה: ה צּ ע ל ב נ י מ קוֹם ע בוֹד ה ח ד שׁ שׁ בּוֹ י ק בּ ל ה ע ל אַת שׂ כ ר ו ר כ ב צ מוּד, אַך אַל י ה ו קוֹץ בּהּ - ה מּ קוֹם ה ח ד שׁ מ ר ח ק מ בּ יתוֹ. א ין הוּא יוֹד ע מ ה ל ה ח ל יט בּ ב ח ינ ת "אוֹי ל י מ יּוֹצ ר י ו אוֹי ל י מ יּ צ ר י". מקור: ו יּ יצ ר ה' א ל ה ים א ת ה אָד ם [בּ ר אשׁ ית ב ז] - בּ שׁ נ י יו"דין...אָמ ר ר בּ י...: אוֹי ל י מ יּוֹצ ר י, ו אוֹי ל י מ יּ צ ר י [בּ ר כוֹת, דּ ף סא, ע מּוּד א']. אוצר בלום אוֹצ ר בּ לוּם = כּ נּוּי ל אָד ם בּ ע ל י ד יעוֹת ר בּוֹת ו נ ר ח בוֹת. דוגמה: י ד יד י מ ת מ צּ א בּ מ דּ ע י-ה רוּח, בּ מ דּ ע י-ה טּ ב ע ו אַף בּ פּוֹל יט יק ה, הוּא מ מּ שׁ אוֹצ ר בּ לוּם. מקור: א יס י בּ ן י הוּד ה ה י ה מוֹנ ה שׁ ב ח ן שׁ ל ח כ מ ים:...ר' ע ק יב א - אוֹצ ר בּ לוּם,... מ שׁ נ ת ר' א ל יע ז ר בּ ן י ע ק ב - ק ב ו נ ק י [גּ טּ ין, סז אותיות פורחות באוויר אוֹת יּוֹת פּוֹר חוֹת בּ א ו יר = מ לּ ים ע ר ט יל א יּוֹת, מ לּ ים ר יקוֹת ו ח ס רוֹת כּ ל. דוגמה: ל אַח ר ק ר יאָה מ ע מ יק ה שׁ ל ה כּ תּ ב ה ה גּ ע תּ י ל מּ ס ק נ ה שׁ כּ ל מה שּׁ נּ כ תּ ב א ינוֹ א לּ א אוֹת יּוֹת פּוֹר חוֹת אותיות של טל ומטר אוֹת יּוֹת שׁ ל ט ל וּמ ט ר = אוֹת יּוֹת ז ע ירוֹת. דוגמה: ה יּ ד יע ה ע ל ה ר שׁ ע תוֹ שׁ ל עוֹר ך ה ע תּוֹן נ ד פּ ס ה בּ ע תּוֹנוֹ בּ אוֹת יּוֹת שׁ ל ט ל וּמ ט ר. מקור: מ חוד שׁ מר ח שׁ ו ן ע ד פּ ס ח מוֹס יפ ים בּ ת פ לּ ת "שׁ מוֹנ ה-ע שׂ ר ה" א ת ה תּוֹס פ ת "ו ת ן ט ל וּמ ט ר". תּוֹס פ ת זוֹ נ מ צ את בּ כ ל "ס דּוּר" [ס פ ר ה תּ פ לּוֹת] בּ אוֹת יּוֹת ק ט נּוֹת. כּ ד י ל ת א ר אוֹת יּוֹת גּ דוֹלוֹת מ שׁ תּ מּ שׁ ים בּ נּ יב "אוֹת יּוֹת שׁ ל ק דּוּשׁ ל ב נ ה". אותיות של קידוש לבנה אוֹת יּוֹת שׁ ל ק דּוּשׁ ל ב נ ה = אוֹת יּוֹת גּ דוֹלוֹת וּמ א ירוֹת ע ינ י ם. תּ פ לּ ת "ק דּוּשׁ ל ב נ ה" נ א מ ר ת מ חוּץ ל ב ית- ה כּ נ ס ת ל אוֹר ה יּ ר ח בּ ת ח לּ ת ה חוד שׁ, ו ל כ ן ה יא נ מ צ את בּ "סּ דּוּר" [ס פ ר ה תּ פ לּוֹת] בּ אוֹת יּוֹת גּ דוֹלוֹת וּמ א ירוֹת ע ינ י ם. כּ ד י ל ת א ר אוֹת יּוֹת ק ט נּוֹת מ שׁ תּ מּ שׁ ים בּ נּ יב "אוֹת יּוֹת שׁ ל ט ל וּמ ט ר". ל ב נ ה = י ר ח. דוגמה: ה יּ ד יע ה ע ל ה ר שׁ ע ת ה יּ דוּע ן [ס ל בּ ר יט אי] נ ד פּ ס ה בּ אוֹת יּוֹת שׁ ל ק דּוּשׁ ל ב נ ה. מקור: תּ פ לּ ת "ק דּוּשׁ ל ב נ ה". אזלת-יד [ארמית] אָז ל ת [יש לקרוא אוֹז ל ת] -י ד = ר פ יוֹן, חוס ר כּוֹח ל ב צּ ע דּ ב ר-מ ה. אָז ל ה = ה ל כ ה,ר פ ת ה ה יּ ד. דוגמה: בּ ג ל ל אָז ל ת י ד ן שׁ ל ה רשׁ יּוֹת ה שּׁוֹנוֹת בּ ע ת מ ל ח מ ת ל ב נוֹן [2006] ס ב לוּ ה קּ שׁ ישׁ ים ס ב ל מ י תּ ר. מקור: כּ י י ר א ה כּ י אָז ל ת -י ד[דּ ב ר ים לב לו]. אחד בפה ואחד בלב = אין תוכו כברו = מן השפה ולחוץ א ח ד בּ פּ ה ו א ח ד בּ לּ ב=א ין תּוֹכוֹ כּ ב רוֹ=מ ן ה שּׂ פ ה ו ל חוּץ = אָד ם שׁ מּ צ ט יּ ן בּ חס ר כּ נוּת [א ינוֹ כּ ן, א ינ הּ כּ נ ה]. א ין ה פּ ה מ בּ יע א ת א שׁ ר נ מ צ א בּ לּ ב. דוגמה: ר בּ ים מ עוֹב ד י -ה הוֹר אָה בּ מ שׁ ך כּ ל שׁ נוֹת ק יּוּמ הּ שׁ ל ה מּ ד ינ ה לא ה א מ ינוּ ל שׂ ר י ה אוֹצ ר,כּ יו ן שׁבּ כ ל מ שּׂ א וּמ תּ ן ע ם א ר גּוּנ י ה מּוֹר ים נ ת גּ לּ ה כּ מ ע ט כּ ל א ח ד מ ה ם כּ א ח ד בּ פּ ה ו א ח ד בּ לּ ב. מקור: שׁ לוֹשׁ ה ה קּ דוֹשׁ בּ רוּ ך-הוּא שׂוֹנ אָן: ה מּ ד בּ ר א ח ד בּ פּ ה ו א ח ד בּ לּ ב, ו ה יּוֹד ע ע דוּת בּ ח ב רוֹ, ו א ינוֹ מע יד לוֹ, ו ה רוֹא ה דּ ב ר ע ר ו ה בּ ח ב רוֹ, וּמ ע יד בּוֹ י ח יד י [פּ ס ח ים, קיג]. אחז / תפס את החבל בשני ראשיו אָח ז / תּ פ ס א ת ה ח ב ל בּ שׁ נ י ר אשׁ יו = ע שׂ ה בּוֹ-ז מ נּ ית שׁ נ י דּ ב ר ים מ נ גּ ד ים. דוגמה: ר בּ ים נוֹה ג ים ל שׁ תּוֹת מ שׁ ק אוֹת נ טוּל י ס כּ ר, אַך י ח ד ע ם זאת ה ם מוֹס יפ ים ל ז לול, ו כ ך הם רוֹצ ים ל א חוז א ת ה ח ב ל בּ שׁ נ י ר אשׁ יו. מקור: אַתּ ה רוֹצ ה ל א חוז א ת ה ח ב ל בּ שׁנ י ר אשׁ יו [דּ ב ר ים ר בּ ה ז, יא]. אחזו בולמוס א ח זוֹ בּ ל מוֹס = נ פ ל ל מ שׁ כּ ב מ ר ב ר ע ב. בּ יו נ ית בּ ל מוֹס = ר ע ב ח ז ק, וּב ה שׁ אָל ה: תּ א ו ה, ח שׁ ק ע ז. דוגמה: ה מּ ט יּ ל ים בּ ט ב ר י ה בּ קּ שׁוּ ל ט בּ ל בּ מ י ה כּ נּ ר ת כּ מי שׁ אָח ז אוֹת ם בּ ל מוֹס שׁ ל ר ח צ ה. מקור: מ י שׁ א ח זוֹ [בּ יוֹם ה כּ פּוּר ים] בּ ל מוֹס מ א כ יל ין אוֹתוֹ א פ לּוּ דּ ב ר ים ט מ א ים [יוֹמ א ח ו]. אחר כבוד אַח ר כּ בוֹד = בּ כ ל ה כּ בוֹד ה ר אוּי. אָנוּ נוֹה ג ים ל ה שׁ תּ מּ שׁ בּוֹ אַך ו ר ק בּ א ירוֹנ י ה, בּ ל ע ג ק ל, ל צ יּ ן י ח ס נוּ כּ ל פּי ה אָד ם שׁ א ל יו מ ת י ח ס ה מּ שׁ פּ ט

3 דוגמה: הוֹדוֹת ל ע ר נוּת ה א ז ר ח ים נ ע צ ר בּ ל יל שׁ בּ ת ה אָס יר ה נּ מ ל ט ע ל-י ד י ה מּ שׁ ט ר ה ו הוּב ל אַח ר כּ בוֹד ל כּ ל א. מקור: בּע צ ת ך תּ נ ח נ י, ו אַח ר כּ בוֹד תּ קּ ח נ י [תּ ה לּ ים עג כד] אחרי בלותי הייתה לי עדנה? אַח ר י בּ לת י ה י ת ה-ל י ע ד נ ה? = ה א ם ל אַח ר שׁ זּ ק נ תּ י אָשׁוּב ל ימ י נ עוּר י? בּ לת י = בּ ל ה בּ שׂ ר י ו עוֹר י. ע ד נ ה = מ ח זוֹר ח ד שׁ י א צ ל נ שׁ ים. דוגמה: ה זּ ק נ ה שׁ ל ל ה א ת ה א פ שׁ רוּת שׁ ה יא בּ ה ר יוֹן ו שׁ א ל ה:"אַח ר י בּ לת י ה י ת ה-ל י ע ד נ ה"? מקור: ו תּ צ ח ק שׂ ר ה בּ ק ר בּ הּ ל אמ ר: אַח ר י ב ל תי ה י ת ה-ל י ע ד נ ה? [בּ ר אשׁ ית יח, יב]. איטר יד-ימינו א טּ ר י ד-י מ ינוֹ = מ י שׁ שּׁוֹל ט בּ י ד שׂ מ אל יוֹת ר מ א שׁ ר בּ י ד י מ ין, ו ל כ ן מ שׁ תּ מּ שׁ בּ הּ יוֹת ר מ א שׁ ר בּ י ד י מ ין ל ב צּוּע פּ ע לּוֹת שׁוֹנוֹת. דוגמה: א טּ ר י ד-י מ ינוֹ מ נ יח תּ פ לּ ין בּ י ד י מ ינוֹ שׁ ה יא, ל מ ע שׂ ה, שׂ מ אלוֹ. מקור: ו יּק ם ה' ל ה ם מוֹשׁ יע א ת-א הוּד בּ ן-גּ ר א בּ ן-ה יּ מ ינ י, א ישׁ א טּ ר י ד-י מ ינוֹ [שׁוֹפ ט ים ג טו]. אין הנחתום מעיד על עיסתו א ין ה נּ ח תּוֹם מ ע יד ע ל ע סּ תוֹ = א ין ה יּוֹצ ר י כול ל ה ע יד אוֹ ל ח וּוֹת דּ ע ה ע ל ט יב ס חוֹר תוֹ אוֹ מ ע שׂ ה שׁ הוּא ע צמוֹ ע שׂ ה. נ ח תּוֹם = אוֹפ ה. ע סּ ה = ק מ ח שׁ לּ שׁוּ אוֹתוֹ בּ מּ י ם כּ ד י ל א פוֹת מ מּ נּוּ. דוגמה: א ינ י מ ר בּ ה ל שׁ בּ ח וּל ה לּ ל א ת א ת ר ה נּ יב ים, כּ יו ן שׁ א ין ה נּ ח תּוֹם מ ע יד ע ל ע סּ תוֹ. מקור: ע לוּב ה ה יא ה ע סּ ה, שׁ נּ ח תּוֹמ הּ מ ע יד ע ל יה שׁ ה יא ר ע ה [בּ ר אשׁ ית ר בּ ה, לד].. 22 אין יוצא ואין בא א ין יוֹצ א ו א ין בּ א = י ר יחוֹ ה נּ צוּר ה מ ב צּ ר ת ה יט ב. דוגמה: י ר יחוֹ ה נּ צוּר ה ו ה מּ ב צּ ר ת ה יט ב ס ג ר ה א ת שׁ ע ר י ה מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל. מקור: ו יר יחוֹ ס ג ר ת וּמ ס גּ ר ת מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל א ין יוֹצ א ו א ין בּ א [י הוֹשׁ ע ו א] אין לאל ידו אין-ל א ל י דו = א ין בּ א פ שׁ רוּתוֹ, א ין בּ כוֹחוֹ אוֹ בּ יכ ל תּוֹ ל ע שׂוֹת דּ ב ר מ ה. ה פּוּכוֹ שׁ ל ה נּ יב "י שׁ ל א ל י דוֹ". דוגמה: ל צ ע ר י, א ין-ל א ל י ד י ל ע זור ל ת ל מ יד ים שׁ מּ ת ק שּׁ ים בּ ל מּוּד י ה מּ ח שׁ ב. מקור: י שׁ-ל א ל י ד י ל ע שׂוֹת ע מּ כ ם ר ע [בּ ר אשׁ ית לא,כח]. אין לו אח ורע א ין לוֹ אָח ו ר ע = א ין דּוֹמ ה לוֹ, הוּא י ח יד בּ מ ינוֹ. דוגמה: ה ח זּ יוֹן א שׁ ר בּוֹ ח יּ ל י מ ג "ב [מ שׁ מ ר ה גּ בוּל] הוֹשׁ יטוּ ס יּוּע ל א שּׁ ה ה ע ר ב יּ ה שׁ כּ ר עה ל ל ד ת [ר א ה ע ר ך "כּ ר ע ה ל ל ד ת"] - א ין לוֹ אָח ו ר ע בּ צ ב אוֹת ה עוֹל ם. מקור: ה ע צ ה [ה ח ל י ה ה תּ ח תּוֹנ ה בּ ע מּוּד ה שּׁ ד ר ה] - י דוּע מ מּ קוֹמוֹ, א ין לוֹ אָח [אַב ר ה ם א ב ן ע ז ר א בּ פ רוּשׁוֹ ל ו יּ ק ר א ג ט]. אין עשן בלא אש א ין ע שׁ ן בּ לא א שׁ = ל כ ל דּ ב ר י שׁ ס בּ ה ו גוֹר ם. דוגמה: כּ א שׁ ר ה שּׂ ר נ חק ר בּ מּ שׁ ט ר ה, מ ה רוּ י ר יב יו ל ה צ ה יר: "נ ר א ה, שׁ ה שּׂ ר ח ט א, שׁ ה ר י א ין ע שׁ ן בּ לא א שׁ". מקור: ס פ רוּת י מ י ה בּ ינ י ם ע ל פּ י ה א ר מּ ית בּ "ס פ ר ה זּ ה ר" - א ין ע שׁ ן בּ ל א א שׁ, ו ל א א שׁ בּ ל א ע שׁ ן. אין פוצה פה ומצפצף א ין פּוֹצ ה פּ ה וּמ צ פ צ ף = א ין מ י שׁ יּ ע ז ל ה בּ יע ה ת נ גּ דוּת. דוגמה: כּ א שׁ ר ס יּ מ ה ה מּ נ ה ל ת א ת דּ ב ר יה נ שׂ תּ ר ר ה דּ מ מ ה בּ ח ד ר, צ ו ת ה מּוֹר ים ה ח ר ישׁ וּמ צ פ צ ף. מקור: ו לא ה י ה נד ד כּ נ ף וּפצ ה פּ ה וּמ צ פ צ ף [י שׁ ע י הוּ י יד]. - לא ה י ה פּוֹצ ה פּ ה.27 אין תוכו כברו [ארמית] = אחד בפה ואחד בלב = מן השפה ולחוץ א ין תּוֹכוֹ כּ ב רוֹ = א ח ד בּ פּ ה ו א ח ד בּ לּ ב = מ ן ה שּׂ פ ה ו ל חוּץ = אָד ם שׁ מּ צ ט יּ ן בּ חוס ר כּ נוּת [א ינוֹ כּ ן, א ינ הּ כּ נ ה]. א ין ה פּ ה מ בּ יע א ת א שׁ ר נ מ צ א בּ לּ ב. בּ א ר מ ית: בּ ר = חוּץ. דוגמה: אָד ם ז ה, א ין תּוֹכוֹ כּ ב רוֹ, אוֹמ ר א ת ה ה פ ך מ מּ ה שּׁ הוּא חוֹשׁ ב בּ א מ ת. מקור: אוֹתוֹ יוֹם ס לּ קוּהוּ ל שׁוֹמ ר ה פּ ת ח ו נ תּ נ ה ל ה ם ר שׁוּת ל תּ למ יד ים ל יכּ נ ס, שׁ ה י ה ר בּ ן גּ מ ל יא ל מ כ ר יז ו אוֹמ ר: כּ ל תּ ל מ יד שׁ א ין תּוֹכוֹ כּ ב רוֹ לא י כּ נ ס ל ב ית ה מּ ד ר שׁ [בּ ר כוֹת דּ ף כח, ע מּוּד א']. 28. איפכא מסתברא [ארמית] א יפּ כ א מ ס תּ בּ ר א = ה ה פ ך מ ס תּ בּ ר, ה ה פ ך הוּא ה נּ כוֹן. בּ טּוּי מ ק בּ ל מ אוֹד ל ה בּ ע ת תּ מ יה ה בּ מ ה ל ך מ שּׂא וּמ תּ ן תּ ל מוּד י. דוגמה: ה טּוֹע נ ים כּ י ראשׁ ה ע יר יּ ה א ינוֹ ר ג ישׁ ל ת ב יעוֹת ינוּ הוֹכ יחוּ בּ דּ ג מוֹת שׁ ה צּ יגוּ כּ י א יפּ כ א מס תּ בּ ר א. מקור: דּ ג מ ה אַח ת מ נּ י ר בּוֹת: ר בּ ה אָמ ר: שׁ כ יב-מ ר ע [חוֹל ה אָנוּשׁ ה נּוֹט ה ל מוּת] שׁ אָמ ר, שׁ הוּא ח יּ ב מ נ ה ל פ לוֹנ י, ו אָמ רוּ ה יּ תוֹמ ים שׁ פּ ר עוּ חוֹב ז ה - ה יּ תוֹמ ים נ א מ נ ים. ו א ם אָמ ר ה שּׁ כ יב מ ר ע שׁ יּ תּ נוּ מ נ ה ל פ לוֹנ י, ו אָמ רוּ ה יּ תוֹמ ים שׁ פּ ר עוּ - א ינ ם נ א מ נ ים. ה ק שׁוּ ע ל דּ ב ר ים א לּ ה: א יפּ כ א מ ס תּ בּ ר א! כּ לוֹמ ר, מ ס תּ בּ ר ל ה פ ך :

4 כּ שׁ אָמ ר ה שּׁ כ יב מ ר ע:"תּ נוּ מ נ ה" - שׁ גּ מ ר דּ ב ר יו, ו צ וּ ה ע ל יה ם ל ת ת - יוֹת ר מ ס תּ בּ ר לוֹמ ר שׁ אָכ ן נ ת נוּ, מ א שׁר כּ שׁ אָמ ר "מ נ ה ל פ לוֹנ י בּ י ד י" ו לא צ וּ ה אוֹת ם ל ת ת מ נ ה ל אוֹתוֹ אָד ם. איש אשכולות א ישׁ א שׁ כּוֹלוֹת = אָד ם ר ב-כּ שׁ רוֹנוֹת, ר ח ב-א פ ק ים וּב ק י בּ ע נ פ י מ דּ ע ר בּ ים. י שׁ אוֹמ ר ים: א שׁ כּוֹל = א ישׁ כּ ל, א ישׁ -שׁ ה כּל-בּוֹ. דוגמה: י ד יד י הוּא ח כ ם, מ שׂ כּ יל וּר ח ב-א פ ק ים, בּ ק צּוּר, הוּא א ישׁ א שׁ כּוֹלוֹת. מקור: מ שּׁ מּ ת יוֹס י בּ ן יוֹע ז ר א ישׁ צ ר יד ה - בּ ט לוּ ה א שׁ כּוֹלוֹת. שׁ נּ א מ ר [מ יכ ה ז א] "א ין א שׁ כּוֹל ל א כול בּ כּוּר ה א וּ ת ה נ פ שׁ י"[מ סּ כ ת סוֹט ה], מ אי א שׁ כּוֹלוֹת? אָמ ר ר ב י הוּד ה אָמ ר שׁ מוּא ל: א ישׁ שׁ ה כּל בּוֹ [סוֹט ה דּ ף מז, ע מּוּד ב']. איש הישר בעיניו יעשה בּ יּ מ ים ה ה ם א ין מ ל ך בּ י שׂ ר א ל, א ישׁ ה יּ שׁ ר בּ ע ינ יו י ע שׂ ה = א ין ס מ כוּת ו א ין מ רוּת, א ין ס ד ר ים ק בוּע ים וּמ ת קּ נ ים, ו ל כ ן י כ לוּ ל ה ע שׂוֹת כּ ל ה ח ט א ים. דוגמה:. כּ א שׁ ר א ין ס ד ר ק בוּע וּמ ת קּ ן ר מ ת ה פּ שׁ יע ה עוֹל ה בּ ק צ ב מ ס ח ר ר. מקור: בּ יּ מ ים ה ה ם א ין מ ל ך בּ י שׂ ר א ל, א ישׁ ה יּ שׁ ר בּ ע ינ יו י ע שׂ ה [שׁוֹפ ט ים יז ו]. אל הנער הזה התפללתי א ל ה נּ ע ר ה זּ ה ה ת פּ לּ ל תּ י = ז ה ה יּ ל ד שׁ אוֹתוֹ בּ קּ שׁ תּ י. דוגמה: בּ ר אוֹת ר בּ ים מ א תּ נוּ א ת ה שּׁ ח יתוּת בּ צּ מּ ר ת אָנוּ מ צ יּ נ ים בּצ ע ר ע ל מ צּ ב הּ שׁ ל ה מּ ד ינ ה וּמוֹס יפ ים: ל א א ל ה נּ ע ר ה זּ ה ה ת פּ לּ ל תּ י. מקור: א ל ה נּ ע ר ה זּ ה ה ת פּ לּ ל תּ י ו יּ תּ ן ה' ל י א ת-שׁ א ל ת י א שׁ ר שׁ אַל תּ י מ ע מּוֹ [שׁ מוּא ל א א כז]. אל יתהלל חוגר כמפתח אַל י ת ה לּ ל חוֹג ר כּ מ פ תּ ח = מ י שׁ חוֹג ר א ת ח גוֹר ה מּ ל ח מ ה בּ צ אתוֹ ל מּ ל ח מ ה, אַל י ת ה לּ ל מ ראשׁ בּנ צ חוֹנוֹ כּ א לּוּ כּ ב ר ח ז ר מ נ צּ ח, ו הוּא מ פ תּ ח [=מ תּ יר] א ת ה ח גוֹר. דוגמה: ה פּוֹל יט יק אי ה ת פּ א ר כּ י ר שׁ ימ ת "שׁ ק ר" תּ זכּ ה בּ בּ ח ירוֹת ל כּ נ ס ת. י ר יב יו ה שׁ יבוּ לוֹ: "אַל י ת ה לּל חוֹג ר כּ מ פ תּ ח ". מקור: מ ל ך י שׂ ר א ל ע נ ה ל שׁ ל יח י בּ ן-ה ד ד: "אַל י ת ה לּ ל חוֹג ר כּ מ פ תּ ח " [מ ל כ ים א' כ, יא]. 33. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו אַל תּ ד ין א ת ח ב ר ך ע ד שׁ תּ גּ יע ל מ קוֹמוֹ = אַל תּ דוּן א ת ח ב ר ך ל כ ף חוֹב ה, ל פ נ י שׁ תּ בוֹא אַתּ ה עצ מ ך ל יד י נ סּ יוֹן דּוֹמ ה. דוגמה: אַל תּ כ ע ס ע ל דּ ב ר יו שׁ ל ה קּ צ ין ה בּ כ יר ע ד שׁ תּ גּ יע ל מ קוֹמוֹ. מקור: ה לּ ל אוֹמ ר: אַל תּ ד ין א ת ח ב ר ך ע ד שׁ תּ גּ יע ל מ קוֹמוֹ [פּ ר ק י אָבוֹת פּ ר ק שׁ נ י, מ שׁ נ ה ה].. 34 אליה וקוץ בה אַל י ה ו קוֹץ בּ הּ = דּ ב ר טוֹב אוּל ם י שׁ בּוֹ ק צ ת ר ע. אַל י ה = ה ח ל ק ה שּׁ מ ן שׁ ל ז נ ב ה כּ ב שׂ ה, א שׁ ר מ פ ר יע ל גוֹז ז י ה צּ מ ר. דוגמה: ה ח ל יפ ה נ פ ל אָה וּמ ד ה ימ ה, א ב ל אַל י ה ו קוֹץ בּ הּ - מ ח יר הּ שׁ נ ים-ע שׂ ר א ל ף ש"ח. מקור: ל שׁ א ר ית נ ח ל תוֹ לא ה ח ז יק ל ע ד אַפּוֹ [מ יכ ה ז,יח] - אָמ ר ר' אָח א בּ ר ח נינ א, אַל י ה ו קוֹץ בּ הּ: "ל שׁ א ר ית נ ח ל תוֹ" ו לא ל כ ל נ ח ל תוֹ [ראשׁ ה שּׁ נ ה, יז]. אם בארזים נפלה שלהבת - מה יעשו אזובי קיר? א ם בּ א ר ז ים נ פ ל ה שׁ ל ה ב ת - מ ה יּ ע שׂוּ א זוֹב י ק יר? א ם גּ דוֹל ים ו ח ז ק ים נ פ גּ עוּ - כּ יצ ד לא י פּ ג עוּ ק ט נּ ים ו ח ס ר י-כּוֹח? [בּ שׁ ם א זוֹב מ כ נּ ים בּ ט עוּת א ת ה טּ ח ב ה גּ ד ל ע ל ה קּ ירוֹת]. ה כּ וּ נ ה ה יא ל ב טּ א תּ חוּשׁ ה שׁ ל אַכ ז בה ל נ כ ח ה ת נ ה גוּת ל א ר אוּי ה שׁ ל א ישׁ י צ בּוּר. י ז ה ר י רוֹן ה ל ח ין בּ שׁ נ ת 1945 א ת מ לּוֹת ה פּ סוּק. ל צ ר ך ה ה ת אָמ ה ל ק צ ב ה מּ נ גּ ינ ה ה ח ל יף ה מּ ח בּ ר א ת ה מּ לּ ה "י ע שׂוּ" בּ מּ לּ ה "י גּ ידוּ". ר ב ק ה שׁ טוֹר מ ן ה פ כ ה א ת ה שּׁ יר ל ר קּוּד- ע ם פּוֹפּוּל ר י. דוגמה: ל אַח ר שׁ ה שּׁ ח יתוּת אָח ז ה בּ ר אשׁ י ה מּ ד ינ ה, פּ שׁוּט י ה ע ם א ינ ם מ ת בּ יּ שׁ ים עוֹד ל ע בור ע ל ה חוק. א ם בּ א ר ז ים נ פ ל ה שׁ ל ה ב ת - מ ה יּ ע שׂוּ א זוֹב י ק יר? מקור: א ם בּ א ר ז ים נ פ ל ה שׁ ל ה ב ת - מ ה יּ ע שׂוּ א זוֹב י ק יר? ל ו י ת ן בּ ח כּ ה ה ע ל ה - מ ה יּ ע שׂוּ דּ ג י ר ק ק? בּ נ ח ל שׁוֹט ף נ פ ל ה ח כּ ה - מ ה יּ ע שׂוּ מ י גּ ב ים? [תּ ל מוּדבּ ב ל י, מ סּ כ ת מוֹע ד ק ט ן, דּ ף כה ע מּוּד ב]. אני ואפסי עוד א נ י ו אַפ ס י עוֹד = א ין עוֹד מ לּ ב דּ י. דוגמה: ר בּ ים מ ח ב ר י ה כּ נ ס ת נוֹה ג ים בּ ה ת נ שּׂ אוּת, ו ה ת נ ה גוּת ם מ שׁ דּ ר ת: "א נ י ו אַפ ס י עוֹד". מקור: ו ע תּ ה שׁ מ ע י-זאת ע ד ינ ה ה יּוֹשׁ ב ת ל ב ט ח, ה א מ ר ה בּ ל ב ב הּ א נ י ו אַפ ס י עוֹד, לא א שׁ ב אַל מ נ ה, ו לא א דע שׁ כוֹל [ישעיהו מז, ח]. 4

5 אסקופה הנדרסת אַס ק פּ ה ה נּ ד ר ס ת = תּ אוּר אָד ם ח לּ שׁ אופ י שׁ ה כּל פּוֹג ע ים בּוֹ וּמ ע ל יב ים אוֹתוֹ. אַס ק פּ ה = מ פ תּ ן ה פּ ת ח, ס ף ה כּ נ יס ה ל בּ י ת. דוגמה: ה מּ פ קּ ד ה דּ ח ע ק ב ה ע ב דּ ה שׁ ה ע ל יב א ת ה טּ ירוֹן ו ה ת י ח ס א ל יו בּ בוּז כּ א לּוּ ה י ה אַס ק פּ ה ה נּ ד ר ס ת. מקור: ה ח כ מ ים דּ נוּ בּ מ ק ר ה שׁ י שׁ ב אָד ם ע ל מ פ תּ ן ה בּ י ת - ר שׁוּת ה יּ ח יד - וּמ ג לּ ת ק ל ף בּ י דוֹ, ו צ ד א ח ד שׁ ל ה מּ ג לּ ה ה ת גּ ל גּ ל ל ר שׁוּת ה ר בּ ים. אַף-ע ל-פּ י שׁ אָסוּר ל ט ל ט ל מ ר שׁוּת ה ר בּ ים ל ר שׁוּת ה יּ ח יד, ה תּ ירוּ ה ח כ מ ים בּ מ ק ר ה ז ה, כּ יו ן שׁ מּ ד בּ ר בּ מ פ תּ ן שׁ ר בּ ים דּוֹר כ ים ע ל יו, ו א ם ה סּ פ ר י שּׁ א ר שׁ ם, י ה י ה ז ה בּ זּ יוֹן ל כ ת ב י ה קּוד שׁ [ע רוּב ין דּ ף צח, ע מּוּד א']. 38. אסתרא בלגינא קיש קיש קריא [ארמית] א ס תּ ר א בּ ל ג ינ א ק ישׁ ק ישׁ ק ר י א = מ ט בּ ע בּוֹד ד בּ כ ד מ שׁ מ יע קוֹל ח ז ק בּ שׁ ע ה שׁ מּ ט ל ט ל ים אוֹתוֹ, ז הוּ ה טּ פּ שׁ שׁ נּוֹה ג ל ה ת גּ אוֹת בּ מ ע ט י ד ע שׁ יּ שׁ לוֹ, בּ שׁ ע ה שׁ כּ ל י מ ל א בּ מּ ט בּ עוֹת א ינוֹ מ שׁ מ יע ר ע שׁ כּשׁ מּ ט ל ט ל ים אוֹתוֹ, ז הוּ ה ח כ ם. א ס תּ ר א = מ ט בּ ע ק ט ן. ל ג ינ א = כּ ד. דוגמה: ק שׁ ה ה י ה ל י ל ה א מ ין ע ד כּ מּה גּ אַו ת ן הוּא ח ב ר ה כּ נ ס ת: א ס תּ ר א בּ ל ג ינ א ק ישׁ ק ישׁ ק ר י א. מקור: אָמ ר ר ב ח מ א: בּ ל ב נ בוֹן תּ נוּח ח כ מ ה, וּב ק ר ב כּ ס יל ים תּ וּ ד ע [מ שׁ ל י יד לג]. בּ ל ב נ בוֹן תּ נוּ ח ח כ מ ה - ז ה תּ ל מ יד ח כ ם בּ ן תּ ל מ יד ח כ ם, וּב ק ר ב כּ ס יל ים תּ וּ ד ע - ז ה תּ ל מ יד ח כ ם בּ ן ע ם ה אָר ץ. ז הוּ מ ה שּׁ אוֹמ ר ים ה א נ שׁ ים: א ס תּ ר א בּ ל ג ינ א ק ישׁ ק ישׁ ק ר י א [בּ ב א מ צ יע א דּ ף פה, ע מּוּד ב]. 39. את צל ההרים אתה רואה כאנשים א ת צ ל ה ה ר ים אַתּ ה רוֹא ה כּ א נ שׁ ים = תּ שׁוּב ה ל אָד ם ה חוֹשׁ שׁ מ תּוֹך ה ת ר גּ שׁוּת ו ח ר ד ה. ז ב ל, שׂר ה ע יר שׁ כ ם, שׁ מ ע א ת דּ ב ר י גּ ע ל בּ ן -ע ב ד, א ח ד מ מּ ת נ גּ ד י א ב ימ ל ך, שׁ גּ דּ ף אוֹתוֹ וּמ ר ד בּ א ב ימ ל ך בּ ג לוּי. ז ב ל נ ת כּ וּ ן ל ה ר גּי ע א ת גּ ע ל כּ ד י שׁ לּ א י ס פּ יק ל ה כ ין א ת א נ שׁ יו ל מּ ל ח מ ה. דוגמה: ה מּ ח נּ כ ת בּ ע ל ת ה נּ סּ יוֹן ה מּ צ ל ח בּ ע ר יכ ת ט ק ס ים ס יּ ע ה א ת ח ב ר תּ הּ / ס יּ ע ה ל ח ב ר תּהּ ל ע רוך ט ק ס ל כ בוֹד יוֹם ה זּ כּ רוֹן ל שּׁוֹאָה ו ל גּ בוּר ה בּ צ יּ נ הּ: "אַל תּ פ ח ד י, ח ב יב ת י, א ת צ ל ה ה ר ים אַתּ רוֹאָה כּ א נ שׁים". מקור: ו יּ ר א-גּ ע ל א ת-ה ע ם ו יּ אמ ר א ל-ז ב ל: ה נּ ה-ע ם יוֹר ד מ ר אשׁ י ה ה ר ים. ו יּ אמ ר א ל יו ז ב ל: א ת צ ל ה ה ר ים אַתּ ה ר א ה כּ א נ שׁ ים [שׁוֹפ ט ים ט לו]. בא / נאסף אל אבותיו בּ א / נ א ס ף א ל א בוֹת יו = מ ת, נ פ ט ר. דוגמה: ה מּ נ ה יג ה נּוֹד ע בּ א / נ א ס ף א ל א בוֹת יו בּ ג יל 100. מקור: ו אַתּ ה תּ בוֹא א ל א בוֹת יך בּ שׁ לוֹם [בּ ר אשׁ ית ט"ו ט"ו]. ו ג ם כּ ל-ה דּוֹר ה הוּא נ א ס פוּ א ל-א בוֹת יו [שׁוֹפ ט ים ב י]. 41. בא בימים בּ א בּ יּ מ ים = ה גּ יע ל ז ק נ ה ו שׁ יב ה, ע ב רוּ ע ל יו י מ ים ר בּ ים. י מ ים = שׁ נ ים. דוגמה: ר ב ה קּ ה לּ ה בּ א בּ יּ מ ים, ו ע ד י ן דּ ע תּוֹ צ לוּל ה. מקור: ו אַב ר ה ם ז ק ן בּ א בּ יּ מ ים [בּ ר אשׁ ית כד א]. ו ה מּ ל ך דּ ו ד ז ק ן בּ א בּ יּ מ ים [מ ל כ ים א א. 42 באו / הגיעו מים עד נפש בּ אוּ / ה גּ יעוּ מ י ם ע ד-נ פ שׁ = ה ר ע ה ה גּ יע ה ל שׂ יאָהּ, ו ה דּ ב ר בּ ל תּ י-נ ס בּ ל. נ פ שׁ = צ וּ אר, גּ רוֹן. דוגמה: רוֹכ שׁ י ה דּ יר ה ה ח ד שׁ ה ה צ ט ע רוּ ע ל ק נ יּ ת ה דּ יר ה. ה ם ח שׁוּ כּ י בּ אוּ / ה גּ יעוּ מ י ם ע ד נפ שׁ ל אַח ר שׁ ה ר צ פּ ה שׁ ק ע ה, ה קּ יר נ ס דּ ק, ו ה בּ ר ז דּ ל ף. מקור: הוֹשׁ יע נ י א ל ה ים, כּ י ב אוּ מ י ם ע ד-נ פ שׁ [תּ ה לּ ים סט ב]. בוקה ומבוקה ומבולקה בּוּק ה וּמ בוּק ה וּמ ב לּ ק ה = ח ר בּ ן מ ל א. בּוּק ה = מ בוּק ה = שׁ מ מ ה, ר יק נוּת. מ ב לּ ק ה = מ ב לּ ק ת =ה רוּס ה, פּ רוּצ ה. דוגמה: כּ ל ה צּוֹפ ה בּ ר שׁ תוֹת ה טּ ל ו יז י ה בּ א ירוֹפּ ה מ ת ר שּׁ ם בּ ט עוּת כּ י ע ר י ל ב נוֹן א ינ ן א לּ א בּוּק ה וּמ בוּק ה וּמ ב לּ ק ה. מקור: בּוּק ה וּמ בוּק ה וּמ ב לּ ק ה ו ל ב נ מ ס וּפ ק בּ ר כּ י ם ו ח ל ח ל ה בּ כ ל-מ ת נ י ם [נ חוּם ב יא]. 44. בור ועם הארץ בּוּר ו ע ם-ה אָר ץ = אָד ם שׁ לּ א ל מ ד כּ לוּם, ע ם-ה אָר ץ = כּ נּוּי ל אָד ם פּ שׁוּט, ה ד יוֹט שׁ לּ א ל מ ד כּ לוּם. דוגמה: אוֹמ ר ים ע ל ה א ישׁ שׁ ה ת ה דּ ר בּ ה שׂ כּ ל תוֹ, ו ל כ ן נ ב ח ר ל תּ פ ק יד ה בּ כ יר בּ מּ שׂ ר ד שׁ הוּא א ינוֹ א לּא בּוּר ו ע ם-האָר ץ. א ין בּוּר י ר א ח ט א ו ל א ע ם- ה אָר ץ ח ס יד [פּ ר ק י אָבוֹת פּ ר ק שׁ נ י מ שׁ נ ה ה]. מקור :. 45 בור סוד שאינו מאבד טיפה בּוֹר סוּד שׁ א ינוֹ מ אַבּ ד ט פּ ה = בּוֹר מ ס יּ ד וּמ ט יּ ח ה יט ב, שׁ ה מּ י ם א ינ ם נ ס פּ ג ים בּ ק ירוֹת יו. ה כּ וּ נ ה ה יא: מ י שׁ א ינוֹ שׁוֹכ ח פּ ר ט כּ ל שׁ הוּ מ מּ ה שּׁ לּ מ ד. סוּד = מ ס יּ ד, מ ט יּ ח בּ ס יד. 5

6 דוגמה: י ד יד י זוֹכ ר כּ ל פּ ר ט שׁ לּוֹמ ד - בּוֹר סוּד שׁ א ינוֹ מ אַבּ ד ט פּ ה. מקור: א ל יע ז ר בּ ן הוֹר ק נוּס בּוֹר סוּד שׁ א ינוֹ מ אַבּ ד ט פּ ה [פּ ר ק י אָבוֹת פּ ר ק שׁ נ י, מ שׁ נ ה יא]. בזעיר אנפין [ארמית] בּ ז ע יר אַנ פּ ין = בּ ת ב נ ית מ ק ט נ ת. בּ א ר מ ית: ז ע יר = ק ט ן. אַנ פּ ין = פּ נ ים. דוגמה: בּ מ ס דּ רוֹן בּ ית-ה סּ פ ר ע"ש פּ ינ ס בּ נוּ ה תּ ל מ יד ים בּ חוד שׁ א יּ ר דּ ג ם מ קּ ר טוֹן: י רוּשׁ ל י ם בּ ז ע יר אַנ פּ ין. מקור: ו א לּוּ שׁ לוֹשׁ ה [ח כ מ ה,בּ ינ ה, דּ ע ת] מ ת פּ שּׁ ט ים ל ז ע יר -אַנ פּ ין וּמ א לּוּ מ א יר ה כּל [בּ קּ בּ ל ה/ס פ ר ה זּ ה ר] בין הפטיש ובין הסדן בּ ין ה פּ טּ ישׁ וּב ין ה סּ דּ ן = בּ ין שׁ נ י כּוֹחוֹת מ ת נ גּ ד ים. דוגמה: ה כּ לּ ה ה צּ ע יר ה ה ת ל בּ ט ה ה יכ ן ל ה ת אָר ח בּ ל יל ה סּ ד ר, ה א ם ל ה ס ב ל שּׁ ל ח ן ע ם ח מ יה וח מוֹת הּ כּ ר צוֹן בּ ע ל הּ אוֹ ל ה ס ב בּ ב ית הוֹר יה. ה יא ח שׁ ה, כּ י אוֹי ל הּ א ם תּ ע שׂ ה כּ ך, ו אוֹי ל הּ א ם לא תּ ע שׂ ה כּ ך. מקור: ה סּ פ רוּת ה ח ד שׁ ה [מ סּ פ רוּת ה ה שׂ כּ ל ה ו ע ד י מ ינוּ]. בין השיטין בּ ין ה שּׁ יט ין = בּ ין ה שּׁוּרוֹת, ר מ ז י דּ ב ר ים שׁ א ינ ם כּ תוּב ים בּ פ רוּשׁ, א לּ א א פ שׁ ר ל ה ב ין אוֹת ם ל אַח ר ק ר יאָה ו ע יּוּן נוֹס פ ים. דוגמה: ק ר את י א ת מ כ תּ בוֹ שׁ ל ה נּ ע ר, וּמ בּ ין ה שּׁ יט ין ה ב ינוֹת י שׁ הוּא א ינוֹ אוֹה ב א ת שׁ כ נ יו. מקור: ה סּ פ רוּת ה ח ד שׁ ה [מ סּ פ רוּת ה ה שׂ כּ ל ה ו ע ד י מ ינוּ].. 49 בכייה לדורות בּ כ יּ ה ל דוֹרוֹת = צ ר ה, שׁ תּוֹצ אוֹת יה מ ר גּ שׁוֹת י מ ים ר בּ ים. דוגמה: ל ד ע ת מוֹר ים ר בּ ים, בּ טּוּל ה תּ ל בּושׁ ת ה א ח יד ה בּ ב תּ י-ה סּ פ ר הוּא בּ כ יּ ה ל דוֹרוֹת. מקור: "ו תּ שּׂ א כּ ל-ה ע ד ה ו יּ תּ נוּ א ת-קוֹל ם ו יּ ב כּוּ ה ע ם בּ לּ י ל ה ה הוּא" [בּ מ ד בּ ר יד א] - אָמ ר ר ב ה אָמ ר ר' יוֹח נ ן: אוֹתוֹ ה יּוֹם ע ר ב תּ שׁ ע ה בּ אָב ה י ה. אָמ ר ל ה ם ה קּ דוֹשׁ-בּ רוּך -הוּא: אַתּ ם בּ כ ית ם בּ כ יּ ה שׁ ל ח נּ ם, ו א נ י קוֹב ע ל כ ם בּ כ יּ ה ל דוֹרוֹת [תּ ע נ ית, כט]. ל יד יע ה: בּ ת שׁ ע ה בּ אָב ח ר בוּ בּ י ת ר אשׁוֹן, בּ י ת שׁ נ י, ו ה ע ירבית"ר, וּב שׁ נ ת 1492 גּ לוּ י הוּד י ס פ ר ד. בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו בּ כ ל ר מ "ח א יב ר יו וּשׁ ס "ה גּ יד י ו = בּ כ ל גּוּפוֹ ו נ פ שׁוֹ. ל ד ע ת ח ז "ל [ח כ מ ינוּ ז כ רוֹנ ם ל ב ר כ ה], בּ גוּף ה אָד ם ר מ"ח [בּ ג ימ ט ר יּ ה =248] א יב ר ים, וּב תּוֹר ה ר מ "ח מ צ ווֹת "ע שׂ ה". בּ גוּף ה אָד ם שׁ ס "ה [בּ ג ימ ט ר יּ ה = 365] גּ יד ים, וּב תּוֹר ה שׁ ס "ה מ צ ווֹת "ל א תּ ע שׂ ה. ס ך ה כּ ל תּ ר י "ג מ צ ווֹת [בּ ג ימ ט ר יּ ה = 613 ],וּמ כּ אן ה נּ יב תּ ר י "ג מ צ ווֹת. דוגמה: כּ ל בּ ע ל תּ פ ק יד ח יּ ב ל ה ת מ סּ ר ל ת פ ק ידוֹ בּ כ ל ר מ "ח א יב ר יו וּשׁ ס "ה גּ יד י ו. מקור: בּ רוּר י ה מ צ אַתּוּ ל ת ל מ יד א ח ד שׁ ה י ה מ שׁ נּ ן תּ ל מוּדוֹ בּ ל ח שׁ. בּ ע ט ה בּוֹ ו אָמ ר ה, ו לא כּ ך נ א מ ר: " ערוּכ ה ב כּ ל וּשׁ מוּר ה" [שׁ מוּא ל ב' כג ה] - א ם ע רוּכ ה בּ ר מ "ח א יב ר ים שׁ לּ ך - מ שׁ תּ מּ ר ת, ו א ם ל או - א ינ הּ מ שׁ תּ מּ ר ת [ע רוּב ין, נג]. בלא כחל ובלא שרק בּ לא כּ ח ל וּב לא שׂ ר ק = ה מּ ע שׂ ה כּ מוֹת שׁ הוּא - בּ לא י פּוּי וּב לא ק שּׁוּט. כּ ח ל = צ ב ע כּ חול ל ר יס י ע ינ י ם. שׂ ר ק = צ ב ע אָדום ל לּ ח י י ם ו ל שּׂ פ ת י ם. דוגמה: ה רוֹפ א תּ א ר א ת ה מּ צּ ב ה ר פוּא י ה ח מוּר שׁ ל ראשׁ ה מּ מ שׁ ל ה כּ מוֹת שׁהוּא -בּ לא כּ ח ל וּב לא שׂ ר ק. מקור: כּ שׁ בּ א ר ב ד ימ י מ א ר ץ-י שׂ ר א ל ל ב ב ל אָמ ר: כּ ך ה יוּ שׁ ר ים ל פ נ י ה כּ לּ ה בּ א ר ץ-י שׂ ר א ל: לא כּ ח ל ו לא שׂ ר ק ו לא פּ ר כּוּס - ו י ע ל ת ח ן. כּ שׁ סּ מ כוּ ח כ מ ים א ת ר' ז יר א שׁ רוּ לוֹ כּ ך : לא כּ ח ל ו לא שׂ ר ק ו לא פּ ר כּוּס - ו י ע ל ת ח ן" [כּ ת בּוֹת דּ ף יז, ע מּוּד א']. בלשון סגי נהור [ארמית] בּ ל שׁוֹן ס גּ י - נ הוֹר = בּ הוֹר אָה מ ה פּ כ ת, שׁ מּוּשׁ בּ מּ לּ ה בּ א פ ן שׁ ה אָד ם ה אוֹמ ר אוֹת הּ מ ת כּ וּ ן ל מ שׁ מ ע הּ ה ה פוּ ך שׁ ל ה מּ לּ ה. ס גּ י = ה ר בּ ה. נ הוֹר = אוֹר, ו כ ך מ כ נּ ים בּ ל שׁוֹן ה פוּכ ה א ת ה ע וּ ר. ה כּ נּוּי ה מּ קוֹר י נ תּ ן ל ע וּ ר בּ ע י ן אַח ת, שׁ לּ ע מּ ת ה ע וּ ר ה גּ מוּר ה ר יהוּ "ר ב אוֹר".. דוגמה: ה פּוֹע ל מ ר שּׁ ל ו א טּ י, ו ח ב ר יו מ כ נּ ים אוֹתוֹ בּ ל שׁוֹן ס גּ י - נ הוֹר "ז ר יז". מקור: ר ב שׁ שׁ ת ס גּ י-נ הוֹר ה ו ה =ה י ה [בּ ר כוֹת נח]. בעידנא דריתחא [ארמית] בּ ע יד נ א ד ר ית ח א = בּ שׁ ע ת ה כּ ע ס ו ה רוג ז. דוגמה: א ישׁ ים ר בּים, ק שׁ ה ל פ יּ ס אוֹת ם בּ ע יד נ א ד ר ית ח א. מקור: תּ ר גּוּם מ א ר מ ית: וּמ ה א ל ישׁ ע בּ שׁ ע ת כּ ע ס ל א ה ת פּ לּ ל וּב קּ שׁ ר ח מ ים, א נ י א ב קּ שׁ רח מ ים? [כּ ת בּוֹת דּ ף קו, ע מּוּד א']. בפני / מול שוקת שבורה בּ פ נ י / מוּל שׁ ק ת שׁ בוּר ה = ה ר ס כּ ל ה תּ ק ווֹת. שׁ ק ת = מ כ ל ק עוּר וּמ א ר ך ל ה שׁ קוֹת בּוֹ בּ ה מוֹת. דוגמה: רוֹכ שׁ י ה דּ ירוֹת בּ ח ב ר ה ה קּ בּ ל נ ית שׁ פּ שׁ ט ה ר ג ל, שׁ יּ ר ד ה מ נּ כ ס יה, [ר א ה ע ר כ ים: "י ר ד מ נּ כ ס יו, "פּ שׁט ר ג ל"], עוֹמ ד ים כּ ע ת, ל אַח ר שׁ ה שׁ ק יעוּ בּ דּ יר ה ה נּ כ ס פ ת א ת כּ ל הוֹנ ם, בּ פ נ י / מוּל שׁ ק ת שׁ בוּ רה. 6

7 מקור: שׁ אוּל מ ן ה אַגּ ד ה ה נּוֹד ע ת ע ל "ה דּ יּ ג ו ד ג ה זּ ה ב", ה מּ ס פּ ר ת ע ל ה נּ פ ל אוֹת ו ה ע שׁ ר שׁ נּת ן דּ ג ה זּ ה ב לד יּ ג ע נ י, אַך בּ סוֹפוֹ שׁ ל דּ ב ר נ ע ל ם ה ע שׁ ר ו ה דּ יּ ג ח ז ר ל ח יּ י ע נ י ו ד לּוּת - א ל ה שּׁ ק ת ה שּׁ בוּר ה בר אוריין [ארמית] בּ ר-אוֹר י ן = בּ ן תּוֹר ה. כּ נּוּי ל אָד ם מ ל מּ ד וּמ שׂ כּ יל בּ ע קּ ר בּ נוֹשׂ א ים בּ ת חוּם ה יּ ה דוּת. דוגמה: אָב י, ז כ רוֹנוֹ ל ב ר כ ה, ה י ה בּ ר-אוֹר י ן, מ מּ נּוּ ל מ ד תּ י כּ י י פ ה תּ ל מוּד תּוֹר ה ע ם דּ ר ך א ר ץ. מקור: תּ ר גּוּם מ א ר מ ית: אָמ ר לוֹ ח ב רוֹ: "נ קוּם ל כ בוֹדוֹ מ פּ נ י שׁ הוּא בּ ן-תּוֹר ה" [שׁ בּ ת דּ ף ל א, ע מּוּד ב']. 56. בריש גלי [ארמית] בּ ר ישׁ גּ ל י = בּ ראשׁ גּ לוּי, ל ע ינ י כּ ל. דוגמה: שׂ ר ים ו ח ב ר י כּ נ ס ת א ינ ם מ ת בּ יּ שׁ ים עוֹד וּמ פ ר ים א ת ה חוק בּ ר ישׁ גּ ל י. מקור: וּב נ י י שׂ ר א ל יוֹצ א ים בּ י ד ר מ ה - בּ ר ישׁ גּ ל י [מ כ יל תּ א, בּ ש לּ ח].. 57 בשרו נעשה חידודים חידודים נ ע שׂ ה בּ שׂ רוֹ ח דּוּד ים = ה צ ט ע ר מ אוֹד, ר ג ז, נ פ גּ ע ע ד ע מ ק י נ שׁ מ תוֹ. ח דּוּד = בּ ל יט ה ח דּ ה. דוגמה: כּ א שׁ ר נ ת פּ ר ס מוּ שׁ מוֹת ח יּ ל י צה"ל שׁ נּ ה ר גוּ בּ ע ת ה לּ ח ימ ה בּ ל ב נוֹן, נ ע שׂ ה בּ שׂ ר ם שׁ ל ר בּ ים ח דּוּד ים ח דּוּד ים. מקור: "ו יּ ח ד י ת רוֹ" [שׁ מוֹת יח ט] - ר ב וּשׁ מוּא ל: ר ב אָמ ר שׁ ה ע ב יר ח ר ב ח דּ ה ע ל בּ שׂ רוֹ, וּשׁ מוּא ל אָמ ר שׁ נּ ע שׂ ה ח דּוּד ים ח דּוּד ים כּ ל בּ שׂ רוֹ [ס נ ה ד ר ין דּ ף צד ע מּוּד א]. גבה לבו גּ ב הּ ל בּוֹ = ה ת גּ אָה ו ה ת נ שּׂ א. דוגמה: בּ ע ק בוֹת בּ ח יר ת הּ שׁ ל ה בּ חוּר ה ל כּ נ ס ת גּ ב הּ ל בּ הּ, ו ה יא נוֹה ג ת בּ ה ת נ שּׂ אוּת. מקור: בּ ן-אָד ם, א מר ל נ ג יד צור: כּה-אָמ ר ה': י ע ן גּ ב הּ ל בּ ך ו תּאמ ר א ל אָנ י...ל כ ן ה נ נ י מ ב יא ע ל יך ז ר ים [יחזקאל כח,ב-ז]. גמר אומר = גמר בלבו גּ מ ר א מ ר = גמר בּ ל בּוֹ = ה ח ל יט. דוגמה: מ פ קּ ד ים מ ה לּ ל ים בּ צ ה "ל [צבא ה ג נ ה ל י שׂ ר א ל [ גּ מ רוּ א מ ר / גּ מ רוּ בּ ל בּ ם ל ה ת פּ טּ ר לאַח ר מ ל ח מ ת ל ב נוֹן ה שּׁ נ יּ ה. מקור: גּ מ ר בּ ל בּוֹ, צ ר יך שׁ יּוֹצ יא בּ שׂ פ ת יו [שׁ בוּעוֹת כו]. ה א פ ס ל נ צ ח ח ס דּוֹ גּ מ ר א מ ר ל ד ר ו ד ר [תּ ה לּ ים עז ט]. גדש / הגדיש את הסאה גּ ד שׁ / ה ג דּ ישׁ א ת ה סּ אָה = ה ג ז ים בּ ד בּוּרוֹ אוֹ בּ מ ע שׂ יו, ח צ ה "ק וּ ים א ד מּ ים". ס אָה = מ דּ ת נ פ ח ע תּ י קה, כּ שׁ מוֹנ ה ל יט ר ים. דוגמה: ה נּ ע ר שׁ גּ ד שׁ / ה ג דּ ישׁ א ת ה סּ אָה בּ ה ת נ ה גוּתוֹ וּב ד בּוּרוֹ, ה ר ח ק מ ן ה לּ מּוּד ים בּ ב ית-ה סּ פ ר. מקור: אוֹתוֹ ה יּוֹם ה י ה ק שׁ ה ל י שׂ ר א ל כּ יּוֹם שׁ נּ ע שׂ ה בּוֹ ה ע ג ל...בּוֹ בּ יּוֹם גּ ד שׁוּ א ת ה סּ אָה [תּ ל מוּד י רוּשׁ ל מ י שׁ בּ ת, נג]. גמר עליו את ההלל גּ מ ר ע ל יו א ת ה ה לּ ל = שׁ בּ ח מ ישׁ הוּ מ אוֹד. ה לּ ל = כּ נּוּי ל מ ז מוֹר י תּ ה לּ ים קי"ג - קי"ח בּ ס פ ר "תּ ה לּ ים, ה נּ א מ ר ים בּ ר אשׁ י ח ד שׁ ים וּב ח גּ ים כּ מ ז מוֹר י שׁ ב ח לה'. דוגמה: בּ שׂ יח ת י ע ם ה גּ נּ נ ת ע ל אוֹדוֹת נ כ דּ י ה יא גּ מ ר ה ע ל יו א ת ה ה לּ ל. מקור: מ ז גוּ לוֹ [בּ ל יל-פּ ס ח] כּוֹס שׁ ל ישׁ י - מ ב ר ך ע ל מ זוֹנוֹ. ר ב יע י - גּוֹמ ר ע ל יו א ת ה ה לּ ל ו אוֹמ ר ע ל יו בּ ר כּ ת ה שּׁ יר [פּ ס ח ים דּ ף קיז, ע מּוּד ב']. ל אַח ר בּ ר כּ ת ה מּ זוֹן וּשׁ ת יּ ת ה כּוֹס ה שּׁ ל ישׁ ית מ אַר בּ ע כּוֹסוֹת" אוֹמ ר ים פּ ר ק "ה לּ ל" ע ל ה נּ סּ ים ו ע ל ה נּ פ ל אוֹת שׁ ל י צ יאַת מ צ ר י ם. בּ ח ל ק ז ה שׁ ל ה ה גּ ד ה "גּוֹמ ר ים" א ת ה ה לּ ל, שׁ שּׁ נ י ם מ פ ר ק יו נ א מ רוּ ק ד ם ה סּ עוּד ה. דברים בגו [ארמית] דּ ב ר ים בּ גוֹ = ר אוּי ל ע יּ ן בּ דּ ב ר ים, י שׁ י סוֹד ל דּ ב ר. גּוֹ = פּ נ ים. דוגמה: ר ן ו רוֹע י ה ם נ כ ד ים נ בוֹנ ים, ו א ם ה ם לא ה ב ינוּ א ת דּ ב ר י ה גּ נּ נ ת, מ שׁ מ ע שׁ יּ שׁ דּ ב ר ים בּגוֹ. מקור: ו יּ שׁ בּ ע יוֹס ף א ת-בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר, פּ ק ד י פ ק ד א ל ה ים א ת כ ם ו ה ע ל ית ם א ת-ע צ מוֹת י מ זּ ה [בראשית נ, כה] - אמר ר' חנינא: דּ ב ר ים בּ גוֹ, יוֹד ע ה י ה יוֹס ף בּ ע צ מוֹ שׁ צּ דּ יק גּ מוּר ה י ה, ו א ם מ ת ים שׁ בּ חוּץ ל אָר ץ ח יּ ים, ל מּ ה ה ט ר יח א ת א ח יו אַר בּ ע-מ אוֹת פּ ר ס ה, שׁ מּ א לא י ז כּ ה ל מ ח ילוֹת [כּ ת בּוֹת, קיא]. דחק את רגליו דּ ח ק א ת ר ג ל יו = ה ת ח ר ה בּ פ לוֹנ י ו ק פּ ח אוֹתוֹ. דוגמה: א ת ר ים ר בּ ים ה מּ צּ יע ים ח פ שׁ ה מ שׁ ל מ ת דּוֹח ק ים א ת ר ג ל יה ם שׁ ל סוֹכ נ י ה נּ ס יעוֹת. מקור: ה מּ ה לּ ך בּ קוֹמ ה ז קוּפ ה...כּ א לּוּ דּוֹח ק א ת ר ג ל י ה שּׁ כ ינ ה [בּ ר כוֹת מג]. די לחכימא ברמיזא [ארמית] דּ י ל ח כּ ימ א בּ ר מ יז א = דּ י ל ח כ ם בּ ר מ ז. דוגמה: ל פ י ר מ ז י ה ע תּוֹנ א ים, פּ לוֹנ י, בּ נוֹ שׁ ל בּ כ יר בּ שּׁ ל טוֹן, לא ז כ ה בּ תּ פ ק יד בּ ז כוּת כּ שּׁוּר יו בּ לב ד, ו ד י

8 ל ח כּ ימ א בּ ר מ יז א. מקור: ו יּ שׁ מ ע אַב ר ה ם - דּ י ל ח כּ ימ א בּ ר מ יז א [רשב"ם בּ ר אשׁ ית כג טז]. דיה לצרה בשעתה דּ יּ הּ ל צּ ר ה בּ שׁ ע ת הּ = א ין צור ך ל ד אוג כּ ע ת ל ע ת יד -נ ד אַג ל כ ך בּ בוֹא ה ע ת. דוגמה: לא נ ר שׁ מ תּ י ע ד י ן ל שׁ נ ת ה לּ מּוּד ים ה בּ אָה דּ יּ הּ ל צּ ר ה בּ שׁ ע ת הּ. מקור: דּ יּ הּ ל צּ ר ה בּ שׁ ע ת הּ [בּ ר כוֹת, ט]. דרך כוכב דּ ר ך כּוֹכ ב = נ ת גּ לּ ה כּ שּׁ רוֹן ח ד שׁ. דוגמה: ל אַח ר שׁ ה טּ יּ ס ה צּ ע יר בּ צּ ע פּ ע לּוֹת נוֹע זוֹת בּ ק ר בוֹת א ו יר ה ב ינוּ מ פ קּ ד יו, כּ י דּ ר ך כּוֹכ ב בּ שׁ מ י ה טּ יּ ס ת. מקור: דּ ר ך כּוֹכ ב מ יּ ע ק ב ] בּמּ ד בּ ר כד יז]. הביא / הוציא דיבתו רעה ה ב יא / הוֹצ יא דּ בּ תוֹ ר ע ה = ס פּ ר ר עוֹת ע ל פּ לוֹנ י, דּ בּ ר בּ ג נוּתוֹ. דוגמה: ה מּ ע מ ד ים ל תּ פ ק יד ה נּ כ ס ף ה ב יאוּ דּ בּ ה ז ה ע ל ז ה כּ ד י ל ק דּ ם א ת מ ע מ ד ם ה א ישׁ י. מקור: ו יּ בא יוֹס ף א ת-דּ בּ ת ם ר ע ה א ל -א ב יה ם [בּ ר אשׁ ית לז ב]. ו יּ מ תוּ ה א נ שׁ ים מוֹצ א י דּ בּ ת-ה אָר ץ ר ע ה [בּ מּ ד בּ ר יד לז]. - הבין דבר לאשורו 67. ה ב ין דּ ב ר ל א שׁוּרוֹ = ה ב ין דּ ב ר כּ ה ל כ תוֹ. אָשׁוּר = ר ג ל, צ ע ד. בּ "מ שׁ ל י " ה כּ וּ נ ה "י ב ין ל א שׁוּרוֹ" - י ב ין ל מּ קוֹם שׁ ר ג לוֹ הוֹל כ ת. דוגמה: ל אַח ר שׂ יח ה ע ם ה יּוֹע ץ ה מּ שׁ פּ ט י ה ב ין ה שּׂ ר א ת ה דּ ב ר ים ל א שׁוּר ם. מקור: פּ ת י י א מ ין ל כ ל-דּ ב ר, ו ע רוּם [פּ קּ ח [ י ב ין ל א שׁוּרוֹ [מ שׁ ל י יד טו]. הגיעו / באו לעמק השווה ה גּ יעוּ / בּ אוּ ה צּ ד ד ים ל ע מ ק ה שּׁ ו ה = ה גּ יעוּ ל ה ס כּ ם, ה ת פּ שּׁ רוּ.. 68 דוגמה: ל אַח ר שׂ יחוֹת בּ ין ה יּוֹר שׁ ים ה גּ יעוּ / בּ אוּ ה צּ ד ד ים ל ע מ ק ה שּׁ ו ה. מקור: ו יּ צ א מ ל ך-ס דום ל ק ר אתוֹ אַח ר י שׁוּבוֹ מ ה כּוֹת א ת-כּ ד ר ל עומ ר ו א ת- ה מּ ל כ ים א שׁ ר א תּוֹ א ל ע מ ק שׁ ו ה הוּא ע מ ק ה מּ ל ך [בּ ר אשׁ ית יד יז]. 69. הגיעו / באו מים עד נפש ה גּ יעוּ / בּ אוּ מ י ם ע ד-נ פ שׁ = ה ר ע ה ה גּ יע ה ל שׂ יאָהּ, ו ה דּ ב ר בּ ל תּ י-נ ס בּ ל. נ פ שׁ = צ וּ אר, גּ רוֹן. דוגמה: רוֹכ שׁ י ה דּ יר ה ה ח ד שׁ ה ה צ ט ע רוּ ע ל ק נ יּ ת ה דּ יר ה. ה ם ח שׁוּ כּ י ה גּ יעוּ / בּ אוּ מ י ם ע ד נפ שׁ ל אַח ר שׁ ה ר צ פּ ה שׁ ק ע ה, ה קּ יר נ ס דּ ק, ו ה בּ ר ז דּ ל ף. מקור: הוֹשׁ יע נ י א ל ה ים, כּ י ב אוּ מ י ם ע ד-נ פ שׁ [תּ ה לּ ים סט ב]. 70. החזיק / אחז בקרנות המזבחה ח ז יק / אָח ז בּ ק ר נוֹת ה מּ ז בּ ח = נ א ח ז בּ ד ב ר-מ ה בּ שׁ א ר ית כּוֹחוֹת יו, בּ קּ שׁ מ פ ל ט. ק ר נוֹת ה מּ ז בּ ח = ה בּ ל יטוֹת שׁ בּ פ נּוֹת ה מּ ז בּ ח. ל פ י ה מּ נ ה ג ה קּ דוּם, רוֹצ ח שׁ ה ח ז יק בּ ק ר נוֹת ה מּז בּ ח - אָסוּר ה י ה ל פ גּ ע בּוֹ. דוגמה: ה שּׂ ר שׁ ה א שׁ ם בּ ה ב ר ח ת ס מּ ים בּ קּ שׁ ל ה ח ז יק / ל א ח ז בּ ק ר נוֹת ה מּ ז בּ ח וּל ה נּ צ ל מח ק יר ה בּ ז כוּת ה יוֹתוֹ בּ ע ל ח ס ינוּת. מקור: ו א ד נ יּ הוּ י ר א מ פּ נ י שׁ למה, ו יּ ק ם ו יּ ל ך ו יּ ח ז ק בּ ק ר נוֹת ה מּ ז בּ ח [מ ל כ ים א א נ]. ה נּ ה א ד נ יּ הוּ י ר א א ת- ה מּ ל ך שׁ למה ו ה נּ ה אָח ז בּ ק ר נוֹת ה מּ ז בּ ח [מ ל כ ים א א נא]. 71. החזיר עטרה ליושנה ה ח ז יר ע ט ר ה ל י שׁ נ הּ = ה שׁ יב א ת ה דּ ב ר ל מ צּ בוֹ ה מּ כ בּ ד ה קּוֹד ם. דוגמה: בּ א מ צ ע עוֹנ ת ה מּ שׂ ח ק ים מ נּוּ מ אַמּ ן ח ד שׁ ל קּ בוּצ ה כּ ד י ל ה ח ז יר ע ט ר ה ל י שׁ נ הּ. מקור: ל מּ ה נ ק ר א שׁ מ ן אַ נשׁ י כּ נ ס ת גּ דוֹל ה - שׁ ה ח ז ירוּ ע ט ר ה ל י שׁ נ הּ [מ סּ כ ת יוֹמ א דּ ף סט, ע מּוּד ב'].. 72 היה כמרקחה ה י ה כּ מ ר ק ח ה = נ ס ע ר ו נ ר גּ שׁ, ר ת ח ו ה ת ר גּ שׁ. מ ר ק ח ה = תּ ע ר ב ת שׁ ל ס מ מ נ ים שׁוֹנ ים מ ע ר בּ ב ים / מ ר ק ח ים /תּוֹס ס ים. דוגמה: ה נּ צּ ב ים בּ מ שׁ ט ר ת י שׂ ר א ל ה יוּ כּ מ ר ק ח ה ל אַח ר שׁ שּׁ מ עוּ א ת דּ ב ר יו שׁ ל ה שּׂ ר ל בט חוֹן פּ נ ים. מקור: י ר תּ יח כּ סּ יר מ צוּל ה, י ם י שׂ ים כּ מ ר ק ח ה [א יּוֹב מא כג]. היה לו לזרא = קצה נפשו ב- ה י ה לוֹ ל ז ר א = ק צ ה נ פ שׁוֹ בּ- =נ מ אַס לוֹ מ ה ע נ י ן. ז ר א = גּ ע ל, בּ ח יל ה. דוגמה: ה ה ת י ח סוּת ה מּ ז ל ז ל ת שׁ ל ר אשׁ י ה אוֹצ ר ל ת ב יעוֹת ה מּוֹר ים ה י ת ה ל ז ר א ל ר אשׁ י א ר גּוּן ה מּוֹר ים, ו ל כ ן ה ח ל ט ע ל ה שׁ בּ ת ת בּ תּ י ה סּ פ ר. מקור: ו נ ת ן ה' ל כ ם בּ שׂ ר ו א כ ל תּ ם...ע ד א שׁ ר-י צ א מ אַפּ כ ם ו ה י ה ל כ ם ל ז ר א [בּ מ ד בּ ר יא יח - כ]. 8

9 היה לצנינים בעיניו ה י ה ל צ נ ינ ים בּ ע ינ יו = ה ר גּ יז אוֹתוֹ מ אוֹד. צ נ ין = קוֹץ, ע ק ץ. דוגמה: א ז כּוּר ה נּוֹפ לים בּ ד ב ר י ה מּ נ ה יג ים ע ל מ ל ח מ ת ל ב נוֹן ה שּׁ נ יּ ה הוּא ל צ נ ינ ים בּ ע ינ י ה הוֹר ים השּׁ כּוּל ים, ו ל כ ן ה ם פּוֹנ ים וּמ ב קּ שׁ ים ל ה נ יח ל נּוֹפ ל ים. מקור: ו ה יוּ ל כ ם ל פ ח וּל מוֹק שׁ וּל שׁט ט בּ צ דּ יכ ם ו ל צ נ נ ים בּע ינ יכ ם [י הוֹשׁ ע כג יג]. הכצעקתה?! ה כּ צ ע ק ת הּ?! = ה א מ נ ם ה דּ ב ר כּ ל-כּ ך ח מוּר,כּ פ י שׁ מּ שׁ תּ מּ ע מ תּוֹך ה צּ ע קוֹת? דוגמה: ה קּוּב ל נ ה נ ג ד ה מּ ד ר יך ח ר יפ ה בּ ת כ נ הּ וּב ל שׁוֹנ הּ, וּמ ן ה ר אוּי ל ב דּוק: ה כּ צ ע קת הּ?! מקור: א ר ד ה -נּ א ו א ר א ה ה כּ צ ע ק ת הּ ה בּ אָה א ל י ע שׂוּ כּ ל ה, ו א ם-לא א ד ע ה [בּ ר אשׁ ית יח כא]. הלבין פני חברו ה ל בּ ין פּ נ י ח ב רוֹ = גּ ר ם ל ח ב רוֹ שׁ יּ ל בּ ינוּ פּ נ יו, כּ לוֹמ ר: בּ יּ שׁ אוֹתוֹ. דוגמה: שׁ ת ק תּ י בּע ת שׁ שּׁ קּ ר תּ ל ח ב ר תּ ך, כּ י לא ר צ ית י ל ה ל בּ ין פּ נ יך בּ ר בּ ים. מקור: ו ה מּ ל בּ ין פּ נ י ח ב רוֹ בּ ר בּ ים...א ין לוֹ ח ל ק ל עוֹל ם ה בּ א [פּ ר ק י אָבוֹת פּ ר ק שׁ ל ישׁ י, מ שׁ נ ה יא]. המן הגורן או מן היקב? ה מ ן ה גּ ר ן אוֹ מ ן ה יּ ק ב? = כּ יצ ד א ע זור ל ך? ה א ם י שׁ ל י כּ ל ים ל ע זור ל ך? דוגמה: ה מּ נ ה ל ת נ ת בּ קּ שׁ ה ל אַשּׁ ר שׁ עוֹת נוֹס פוֹת ל הוֹר אַת ה נּ יב ים, אַך ה שׁ יב ה ל ר כּ ז ת ה שּׁכ ב ה: מ אַי ן א קּ ח שׁ עוֹת ל מ לּ א א ת בּ קּ שׁ ת ך, ה מ ן ה גּ ר ן אוֹ מ ן ה יּ ק ב? מקור: ו י ה י מ ל ך י שׂ ר א ל עוֹב ר ע ל-ה חוֹמ ה ו א שּׁ ה צ ע ק ה א ל יו ל אמור: הוֹשׁ יע ה, א דוֹנ י ה מּ ל ך! ו יּ אמ ר: א ל- יוֹשׁ יע ך ה', מ אַי ן אוֹשׁ יע ך, ה מ ן-ה גּור ן אוֹ מ ן ה יּ ק ב? [מ ל כ ים ב' ו, כו - כז]. הניח דעתו ה נ יח דּ ע תּוֹ = ה ר גּ יע אוֹתוֹ, ר צּ ה אוֹתוֹ, פּ יּ ס אוֹתוֹ. דוגמה: דּ ב ר י אַלּוּף ה פּ קּוּד בּ י ח ס ל א מ צ ע י ה מּ גּוּן ה נ יחוּ דּ ע תּ ם שׁ ל ה תּוֹשׁ ב ים, שׁ ה יוּ נ ס ע ר ים בּ ע יר ם. מקור: ל אַח ר ה פּ ג יע ה תּ נוּח דּ ע תּ ך, שׁ ה נ ח תּ א ת דּ ע תּ י [יוֹמ א סו].. 79 העלה חרס בידו ה ע ל ה ח ר ס בּ י דוֹ = ה שׁ תּ דּ ל ו לא ה צ ל יח, כּ ל מ א מ צּ יו ה יוּ ל שּׁ ו א. דוגמה: ל צ ע ר ה ח ב ר ה ה יּ שׂ ר א ל ית, כּ ל מ י שׁ נּ סּ ה ל ה ח ז יר ה בּ י תה א ת ה נּ וּ ט ה שּׁ בוּי רוֹן אָר ד, שׁ מּ טוֹס ה "פ נ טוֹם" שׁ לּוֹ ה פּ ל מ ע ל שׁ מ י צ ידוֹן שׁ בּ ל ב נוֹן בּ שׁ שּׁ ה-ע שׂ ר בּ אוֹק טוֹבּ ר 1986, ה ע ל ה ח ר ס בּ י דוֹ. מקור: צ ל ל תּ בּ מ י ם אַדּ יר ים [ל ד לוֹת פּ נ ינ ים] ו ה ע ל ית ח ר ס בּ י ד ך [בּ ב א ק מּ א, צא]. העלה על נס ה ע ל ה ע ל נ ס = פּ ר ס ם, צ יּ ן ל טוֹב ה. נ ס = דּ ג ל ה מּ ת נוֹס ס ע ל תּ ר ן. דוגמה: ה ר מ ט כּ "ל [ר אשׁ ה מּ טּ ה ה כּ ל ל י] ה ע ל ה ע ל נ ס א ת גּ בוּר ת ם שׁ ל ה לּוֹח מ ים בּ יּ ם, בּ יּ בּשׁ ה וּב א ו יר. מקור: ו ישׂ ימ הוּ ע ל נ ס [בּ מּ ד בּ ר כא ט]. הפך קערה על פיה ה פ ך ק ע ר ה ע ל פּ יה = שׁ נּ ה א ת ה דּ ב ר מ ע קּ רוֹ. דוגמה: ה ח ת ן ו ה כּ לּ ה ה ת כּוֹנ נוּ ה יט ב ו ע מ לוּ ק שׁוֹת ל ע ר יכ ת ט ק ס ה נּ שּׂוּא ין, אוּל ם ה ר ב ה צּ יג דּר ישׁוֹת מ ח מ ירוֹת, וּב כ ך ה פ ך א ת ה קּ ע ר ה ע ל פּ יה. מקור: בּ קּ שׁ א יּוֹב ל ה פ ך ק ע ר ה ע ל פּ יה [בּ ב א בּ ת ר א טז]. הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים ה צּ ב י י שׂ ר א ל ע ל-בּ מוֹת יך ח ל ל א יך נ פ לוּ גּ בּוֹר ים?! = ל שׁוֹן תּ מ יה ה: תּ פ א ר ת י שׂ ר א ל, כּ יצ ד ז ה ק ר ה שׁ ע ל ה ה ר ים נ פ לוּ גּ בּוֹר י-ח י ל,ל א ח ל ל י ח ר ב ו ל א מ ת י מ ל ח מ ה?! דוגמה: ק ינ ת דּ ו ד ע ל שׁ אוּל ו יהוֹנ ת ן פּוֹת ח ת בּ ק ר יאַת ה תּ מ יה ה: ה צּ ב י י שׂ ר א ל ע ל-בּ מוֹת יך ח ל ל א יך נ פ לוּ גּ בּוֹר ים?! מקור: ה צּ ב י י שׂ ר א ל ע ל-בּ מוֹת יך ח ל ל א יך נ פ לוּ גּ בּוֹר ים?! [שׁ מוּא ל א י ט] הקדיחתבשילו ברבים ה ק דּ יח תּ ב שׁ ילוֹ בּ ר בּ ים = שׂ ר ף א ת מ נ ת ה אוכ ל ה מּ ב שּׁ ל ת ע ד שׁ ר יח ה תּ ב שׁ יל ה שּׂ רוּף ה ל ך ל מ ר חוֹק. ה דּ ב ר ים נ א מ ר ים ע ל מ י שׁ ה ת נ ה ג שׁ לּא כּ הוג ן בּ פ מ בּ י. דוגמה: ח ב ר ת ה כּ נ ס ת ה י ת ה מ קבּ ל ת כּ א שּׁ ה י שׁ ר ה ו נ א מ נ ה, ע ד שׁ נּ ת פּ ר ס מ ה ה פּ ר שׁ ה בּ ד ב ר השּׁוח ד שׁ לּ פ נ י ה בּ ח ירוֹת [ק נ יּ ת קוֹלוֹת], בּ כ ך ה ק דּ יח ה תּ ב שׁ יל הּ בּ ר בּ ים. מקור: "א ין צ ו ח ה בּ ר ח ב ת ינוּ " [תּ ה לּ ים קמד יד]...שׁ לּ א יה א ל נוּ בּ ן אוֹ תּ ל מ יד שׁ מּ ק דּ יח תּ ב שׁ ילוֹ בּ ר בּים [בּ ר כוֹת יז]. 9

10 הקשר הגורדי ק שׁ ר גּוֹר דּ י = תּ ס בּ כ ת שׁ ל דּ ב ר ים שׁ קּ שׁ ה ל ה תּ יר הּ. דוגמה: ה נּ ס יוֹנוֹת ל ה תּ ר ת ה קּ שׁ ר ה גוֹר ד י ה מּ ד ינ י ע ם שׁ כ נ ינוּ אינ ם מ צ ל יח ים, ל צ ע ר י, ו ה שּׁ לוֹם ה מּ צ פּ ה עד י ן א ינוֹ בּ ה שּׂ ג י ד. מקור: ע ל שׁוּם ה אַגּ ד ה ה יּ ו נ ית ל פ יהּ ה מּ ל ך גוֹר ד יוּס ק שׁ ר בּ ק שׁ ר מ ס בּ ך א ת י צוּל מ ר כּ ב תּוֹ שׁל ז אוּס, ר אשׁ ה א ל ים, בּ א פ ן שׁ א ישׁ ל א י כ ל ל ה תּ ירוֹ, ע ד שׁ בּ א אָל כּ ס נ דּ ר מוֹק דּוֹן וּב מ קוֹם ל ב ז בּ ז ז מ ן בּ פ ר ימ ת ה קּשׁ ר, הוּא ח ת ך א ת ה קּ שׁ ר בּ ח ר בּוֹ ל שׁ נ י ם. הרהיב עוז בנפשו ה ר ה יב ע ז בּ נ פ שׁוֹ = ה ע ז, ה ת מ לּ א בּ אומ ץ. דוגמה: בּ ע ת בּ קּוּר ה שּׂ ר בּ וּ ע יד ה ה ר ה ב תּ י ע ז בּ נ פ שׁ י וּפ נ ית י א ל יו בּ שׁ א ל ה. מקור: תּ ר ה ב נ י ב נ פ שׁ י ע ז [תּ ה לּ ים קלח, ג].. 86 הרצחת וגם ירשת?! ה ר צ ח תּ ו ג ם י ר שׁ תּ? = ק ר יאַת-תּ גּ ר ק שׁ ה נ ג ד מ י שׁ ע שׂ ה ע ו ל כּ ב ד, ו הוּא מ ת כּוֹנ ן ל ה נוֹת מ מּ ע ל ל יו. דוגמה: אָד ם שׁ ה שׁ תּ לּ ט ע ל חוֹף ה ר ח צ ה ו ה ח ל ל ג בּוֹת תּ שׁ לוּם ע בוּר ה כּ נ יס ה נ שׁ אַל: "ה ר צח תּ ו ג ם י ר שׁ תּ?!" מקור: ה ר צ ח תּ ו ג ם י ר שׁ תּ? [מ ל כ ים א כא יט] השליך יהבו עליו ה שׁ ל יך י ה בוֹ ע ל יו = תּ ל ה תּ ק ו תוֹ בּ. י ה ב = מ שּׂ א, נ ט ל. דוגמה: תּ ל מ יד י ה כּ תּ ה ו הוֹר יה ם ה שׁ ל יכוּ י ה ב ם ע ל ה מּ ח נּ כ ת, בּ רוּכ ת ה כּ שׁ רוֹנוֹת בּ ת חוּמ ים שׁוֹנ ים וּמ ג וּ נ ים. מקור: ה שׁ ל ך ע ל -ה' י ה ב ך, ו הוּא י כ ל כּ ל ך ל א-י תּ ן ל עוֹל ם מוֹט ל צּ דּ יק [תּ ה לּ ים נה כג]. השליך נפשו מנגד = חירף נפשו למות = שם נפשו בכפו ה שׁ ל יך נ פ שׁוֹ מ נּ ג ד = ח ר ף נ פ שׁוֹ ל מוּת = שׂ ם נ פ שׁוֹ בּ כ פּוֹ = ה ע מ יד א ת ע צ מוֹ בּ ס כּ נ ה, לא שׂ ם ל ב ל סּ כּ נ ה ה נּ שׁ ק פ ת ל ח יּ יו. דוגמה: לוֹח מ י צ ה "ל בּ יּ ם, בּ א ו יר וּב יּ בּ שׁ ה מ שׁ ל יכ ים נ פ שׁ ם מ נּ ג ד בּ ע ת ה ג נּ ת ם ע ל מ ד ינ ת ישׂ ר א ל. מקור: א שׁ ר -נ ל ח ם אָב י ע ל יכ ם ו יּ שׁ ל ך א ת-נ פ שׁוֹ מ נּ ג ד [שׁוֹפ ט ים ט יז]. התפוח אינו נופל רחוק מן העץ ה תּ פּוּח א ינוֹ נוֹפ ל ר חוֹק מ ן ה ע ץ = ה ת נ ה גוּתוֹ שׁ ל ה בּ ן דּוֹמ ה ל ה ת נ ה גוּת ה הוֹר ים. דוגמה: מ אַח ר שׁ תּ ח בּ יבוֹ שׁ ל רות ם הוּא ר כ יב ה ע ל סוּס ים, תּ ח בּ יב שׁ יּ ר שׁ מ אָב יו, ו הוּא מ צ טיּ ן בּ ר כ יב ה וּב פ ע לוּל ים שׁוֹנ ים וּמ ג וּ נ ים, מוֹד ים כּ ל רוֹאָיו, שׁ ה תּ פּוּח לא נ פ ל ר חוֹק מ ן ה ע ץ. מקור: ה תּ פּוּח א ינוֹ נוֹפ ל ר חוֹק מ ן ה ע ץ. [מ ע שׂ ה טוֹב יּ ה ג ד]. וישמן ישורון ויבעט ו יּ שׁ מ ן י שׁ רוּן ו יּ ב ע ט. י שׁ רוּן = הוּא כּ נּוּי ל ע ם י שׂ ר א ל. ה כּ וּ נ ה ל מ י שׁ מּ ת נ ה ג בּ כ פ יּוּת טוֹב ה, כּ שׁ ם שׁע ם י שׂ ר א ל נ ה ג בּ מּ ד בּ ר, ל אַח ר שׁ א לוה ים הוֹצ יאוּ מ ע ב דוּת ל ח רוּת ו הוֹל יכוּ בּ מּ ד בּ ר אַר בּ ע ים שׁ נ ה. דוגמה: ה כּ דּוּר ג לן שׁ ה צ ל יח מ אוֹד בּ אָר ץ וּב עוֹל ם, נ תּ ק א ת ק שׁ ר יו ע ם ק בוּצ תוֹ בּ אָר ץ - ו יּ שׁ מ ן י שׁ רוּן ו יּ ב ע ט. מקור: ו יּ שׁ מ ן י שׁ רוּן ו יּ ב ע ט [דּ ב ר ים לב, טו] ותו לא [ארמית] ותוּ לא = לא עוֹד. תוּ = עוֹד. דוגמה: שׁוֹט ר ה תּ נוּע ה ה ס בּ יר ל נּ ה ג ה ע ב ר י ן א ת מ הוּת ה ע ב ר ה שׁ נּ ת בּ צּ ע ה, בּ קּ שׁ ר שׁ יוֹנוֹת ו תוּ לא. מקור: מ ה חוֹב ת י תּוּ ו א ע שׂ נּ ה? [סוֹט ה, כב]. 92. זולל וסובא זוֹל ל ו סוֹב א = ל הוּט בּ יוֹת ר אַח ר א כ ל וּשׁ ת יּ ה. סוֹב א =מ ר בּ ה ל שׁ תּוֹת מ שׁ ק אוֹת ח ר יפ ים. דוגמה: פּ לוֹנ י שׁ ה שׁ תּ ל א צ לוֹ כּ ב ד בּ ט ר ם נ ת גּ לּ ת ה א צ לוֹ ה מּ ח ל ה., ה י ה י דוּע כּ זוֹל ל ו סוֹב א. מקור: זוֹל ל ו ס ב א [דּ ב ר ים כא כ].. 93 זעקה גדולה ומרה / זעקת שבר ז ע ק ה גּ דוֹל ה וּמ ר ה / ז ע ק ת שׁ ב ר = צ ו ח ה נוֹא שׁ ת שׁ ל כּ א ב ו אָב ד ן. דוגמה: בּ ר אוֹת ה הוֹר ים א ת מ פ קּ ד ה טּ יּ ס ת ו ע מּוֹ ק צ ינ ה ו ט יּ ס בּ שׁ ע ר בּ ית ם ז ע קוּ ז ע ק ה מ ר ה וּג דוֹל ה כּ י ה ב ינוּ שׁ בּ נ ם ה טּ יּ ס נ פ ל בּ מ לּוּי ת פ ק ידוֹ. מקור: ו יּ ז ע ק [מ ר דּ כ י] ז ע ק ה גּ דוֹל ה וּמ ר ה [א ס תּ ר ד א]. זעקת שבר / זעקה גדולה ומרה ז ע ק ת שׁ ב ר / ז ע ק ה גּ דוֹל ה וּמ ר ה = צ ו ח ה נוֹא שׁ ת שׁ ל כּ א ב ו אָב ד ן. דוגמה: בּ ר אוֹת ה הוֹר ים א ת מ פ קּ ד ה טּ יּ ס ת ו ע מּוֹ ק צ ינ ה ו ט יּ ס בּ שׁע ר בּ ית ם ז ע קוּ ז ע ק ת שׁ ב ר כּ י ה ב ינוּ שׁבּ נ ם ה טּ יּ ס נ פ ל בּ מ לּוּי ת פ ק ידוֹ. מקור: ז ע ק ת שׁ ב ר י ע ע רוּ [י עוֹר רוּ] [י שׁ ע י הוּ טו ה].

11 חדל אישים ח ד ל א ישׁ ים = מ י שׁ א ינוֹ ר אוּי ל ה ח שׁ ב אָד ם, אָד ם ח לוּשׁ אוֹ ע לוּב שׁ א ינוֹ מ עוֹר ר כּ בוֹד, ע נ י ו ח ס ר ע ר ך. דוגמה: בּ ר חוֹבוֹת יה שׁ ל ה ע יר ה גּ דוֹל ה מ שׁוֹט ט ח ד ל א ישׁ ים, ו א ישׁ א ינוֹ מ ת י ח ס א ל יו. מקור: נ ב ז ה ו ח ד ל א ישׁ ים, א ישׁ מ כ אוֹבוֹת ו ידוּע ח ל י ] י שׁ ע י הוּ נג ג].. 96 חדשים לבקרים ח ד שׁ ים ל בּ ק ר ים = מ דּ י פּ ע ם בּ פ ע ם [בּ כ ל בּוק ר וּבוק ר מ ח ד שׁ]. בּ י מ ינוּ נ פוֹץ גּ ם ה שּׁ מּוּשׁ בּ בּ טּוּי ח ד שׁוֹת ל בּ ק ר ים. דוגמה: ל צ ע רם שׁ ל בּ ע ל י ה ר כ ב, מ ח יר י ה דּ ל ק מ ת י קּ ר ים ח ד שׁ ים ל בּ ק ר ים / ח ד שׁוֹת ל בּ ק ר ים. מקור: ח ס ד י ה' כּ י לא-ת מ נוּ, כּ י לא-כ לוּ ר ח מ יו. ח ד שׁ ים ל בּ ק ר ים ר בּ ה א מוּנ ת ך. ח ל ק י ה' אָמ ר ה נ פ שׁ י, ע ל-כּ ן אוֹח יל לוֹ [מ ג לּ ת א יכ ה ג, כב - כד]. 97. חזר לסורו ח ז ר ל סוֹרוֹ = שׁ ב ל ה ר גּ ל יו ה ר ע ים. סוֹר = תּ כוּנ ת י סוֹד. דוגמה: ה נּ ס יוֹנוֹת ל שׁ קּ ם א ת ה ע ב ר י ן נ כ שׁ לוּ, ו ה א ישׁ ח ז ר ל סוֹרוֹ. מקור: בּ ג ר שׁ ח ז ר ל סוֹרוֹ ה כּ תוּב מ ד בּ ר [מ כ י ל תּ א מ שׁ פּ ט ים צט].. 98 חירוף נפש ח רוּף נ פ שׁ = א מ ץ ל ב בּ ל א ה ת ח שּׁ בוּת בּ סּ כּ נוֹת. דוגמה: ט יּ ס י צ ה "ל [צ ב א ה ג נ ה ל י שׂ ר א ל] נ ל ח מ ים בּ ח רוּף נ פ שׁ כּ ד י ל ה ג ן ע ל ק יּוּמ הּ שׁ ל מ ד ינ ת י שׂ ר א ל. מקור: ח ר ף נ פ שׁוֹ ל מוּת [שׁוֹפ ט ים ה יח]. חירף נפשו למות = השליך נפשו מנגד = שם נפשו בכפו ח ר ף נ פ שׁוֹ ל מוּת = ה שׁ ל יך נ פ שׁוֹ מ נּ ג ד = שׂ ם נ פ שׁוֹ בּ כ פּוֹ = ה ע מ יד א ת ע צ מוֹ בּ ס כּ נ ה, ל א שׂ ם ל ב ל סּ כּ נ ה ה נּ שׁ ק פ ת ל ח יּ יו. דוגמה: לוֹח מי צ ה "ל בּ יּ ם, בּ א ו יר וּב יּ בּ שׁ ה מ ח ר פ ים נ פ שׁ ם ל מוּת בּ ע ת ה ג נּ ת ם ע ל מ ד ינ ת י שׂ רא ל. מקור: ז בול ן ע ם ח ר ף נ פ שׁוֹ ל מוּת [שׁוֹפ ט ים ה יח]. 100.חמד לו לצון ח מ ד לוֹ ל צוֹן = ה ת לוֹצ ץ, שׂ ם ל צּ חוֹק א ת מ ישׁ הוּ. ל צוֹן = דּ ב ר י שׂ חוֹק / צ חוֹק ו ה תּוּל. דוגמה: ח ב רוֹת יה שׁ ל ה נּ ע ר ה ה ס בּ ירוּ ל הּ שׁ לּ א תּ ת י ח ס בּ ר צ ינוּת ל ה ב ט חוֹת ה מּ ח זּ ר ה ח ד שׁ כּיו ן שׁ א ינוֹ דּוֹב ר א מ ת, א לּ א חוֹמ ד ל הּ ל צוֹן. מקור: ו ל צ ים ל צוֹן ח מ דוּ ל ה ם ] משׁ ל י א כב]. 101.חמור חמורתיים ח מוֹר ח מ ר ת י ם = ט פּ שׁ מ ט פּ שׁ. דוגמה: ל צ ע ר ה ח ב ר ה ה יּ שׂ ר א ל ית, נ ה ג ים ר בּ ים טוֹב ים וּנ בוֹנ ים מ ת נ ה ג ים בּ כּ ב ישׁ כּ א לּוּ כּ ל א חד מ ה ם הוּא ח מוֹר ח מ ר ת י ם. מקור: בּ ל ח י ה ח מוֹר ח מוֹר ח מ ר ת י ם ה כּ ית י א ל ף א ישׁ [שׁוֹפ ט ים טו טז]. 102.חמור נושא ספרים ח מוֹר נוֹשׂ א ס פ ר ים = אָד ם שׁ נּוֹה ג ל ק נוֹת ה ר בּ ה ס פ ר ים בּ לא שׁ יּ ב ין בּ ה ם כּ לוּם, ו ל כ ן נ שׁ אַר בּוּר כּ פ י שׁ הוּא. דוגמה: ס מ לוֹ שׁ ל ה סּ טוּד נ ט ה יּ שׂר א ל י הוּא "ח מוֹר נוֹשׂ א ס פ ר ים". מקור: בּ מ קוֹרוֹת ינוּ מוֹפ יע :...וּמ פּ נ י ה יוֹת ה תּוֹר ה מ לּוֹת ו ע נ י נ ים נ ח ל קוּ בּ נ י ה אָד ם בּ ח כ מ ת ה תּוֹ רה ע ל ע שׂ ר מ ע לוֹת. תּ ח לּ ת ם, א נ שׁ ים ל מ דוּ ה ח מּ שׁ ו ה מּ ק ר א ו ה ס פּ יקוּ ל ה ן בּ ג ר ס ת ה פּ סוּק מ בּ ל י ה ב נ ת ה ע נ י ן, ו א ינ ם יוֹד ע ים פּ רוּשׁ ה מּ לוֹת ו שׁ מּוּשׁ ה לּ שׁוֹן ו ה ם בּ ת כוּנ ת ח מוֹר נוֹשׂ א ס פ ר ים [חוֹב ת ה לּ ב בוֹת, שׁ ע ר ע בוֹד ת ה א לה ים, ד]. אוּל י שׁ אוּל מ ן ה קּוּר אָן. 103.חרב פיפיות ח ר ב פּ יפ יּוֹת = ח ר ב ח דּ ה מ שּׁ נ י ק צוֹת יה, דּ ב ר מוֹע יל שׁ יּ שׁ בּוֹ גּ ם כּ ד י ל ה זּ יק. דוגמה: ל ד ע ת ר בּ ים, מ ס יר ת נ שׁ ק ל א ר גּוּנ י ה טּ רוֹר ה יא ח ר ב פּ יפ יּוֹת, ה ם הוֹר ג ים בּ נוּ. מקור: "רוֹמ מוּת א ל בּ ג רוֹנ ם, ו ח ר ב פּ יפ יּוֹת בּ י ד ם" ] תּ ה לּ ים קמט ה]. 104.חשך עליו עולמו = עולם חשך בעדו ח שׁ ך ע ל יו עוֹל מוֹ = ח שׁ ך עוֹל מוֹ בּ ע דוֹ = אָסוֹן כּ ב ד בּ א ע ל יו. דוגמה: הוֹר ים שׁ קּ ב רוּ א ת בּ נ ם אוֹ בּ תּ ם, ח שׁ ך ע ל יה ם עוֹל מ ם, ו נ ד מ ה שׁר בּ ים מ ה ם לא מ ת אוֹשׁ שׁ ים מ מּ כּה זוֹ ע ד סוֹף ח יּ יה ם. מקור: ה סּ פ רוּת ה ח ד שׁ ה [מ סּ פ רוּת ה ה שׂ כּ ל ה ו ע ד י מ ינוּ]. 11

12 105.חשכו עיניו ח שׁ כוּ ע ינ יו = נ ד ה ם. דוגמה: בּ ע ת שׁ ר א ית י א ת שׁ מוֹ שׁ ל ה בּ חוּר ה צּ ע יר א י ל ו ייס ז"ל בּ מ ס גּ ר ת מוֹד ע ת א ב ל ל אַח ר שׁ נּ ד ר ס ל מּ ו ת, ח שׁ כוּ ע ינ י. מקור: ע ל-ז ה ה י ה דּ ו ה ל בּ נוּ, ע ל א לּ ה ח שׁ כוּ ע ינ ינוּ [א יכ ה ה ה]. 106.טבין ותקילין [ארמית] ט ב ין וּת ק יל ין = כּ ס ף עוֹב ר ל סּוֹח ר. ט ב ין = טוֹב ים. וּת ק יל ין = וּשׁ קוּל ים. דוגמה: תּ מוּר ת ס פ ר תנ"ך מ לּ פ נ י מ את י ם שׁ נ ים שׁ לּ מ תּ י שׁ ל שׁ ת א ל פ ים ט ב ין וּת ק יל ין. מקור: תּ ר גּוּם מ א ר מ ית: ר ב ל ו ה דּ ינ ר ים מ בּ תּוֹ שׁ ל ר' ח יּ א, ל ב סּוֹף ע ל ה שׁ ע ר ה דּ ינ ר. בּ א ל פ נ י ר' ח יּ א, אָמ ר לוֹ: ל ך שׁ לּ ם ל הּ ט ב ין וּת ק יל ין [בּ ב א מ צ יע א דּ ף מד, ע מּוּד ב']. 107.טחו עיניו מראות ט חוּ ע ינ יו מ ר אוֹת = מ י שׁ לּא רוֹא ה א ת ה דּ ב ר ים ר א יּ ה נ כוֹנ ה. דוגמה: ה שּׂ ר - ט חוּ ע ינ יו מ ר אוֹת א ת כּ ל ה נּ ס יוֹנוֹת ל ה ר ח יקוֹ מ ה מּ שׂ ר ד. מקור: לא י ד עוּ ו לא י ב ינוּ, כּ י ט ח מ ר אוֹת ע ינ יה ם מ ה שׁ כּ יל ל בּ ת ם [י שׁ ע י הוּ מד, יח]. 108.טלית שכולה תכלת ט לּ ית שׁ כּ לּ הּ תּ כ ל ת = כּ נּוּי ל אָד ם אוֹ ל ד ב ר שׁ א ין בּוֹ, כּ ב י כוֹל, כּ ל דּ פ י אוֹ פּ ג ם. בּ ס פ ר "בּ מ ד בּ ר" טו נ צט וּ ינוּ: "דּ בּ ר א ל-בּ נ י י שׂ ר א ל ו אָמ ר תּ א ל ה ם, ו ע שׂוּ ל ה ם צ יצ ת ע ל-כּ נ פ י ב ג ד יה ם ל ד ר ת ם, ו נ ת נוּ ע ל-צ יצ ת ה כּ נ ף פּ ת יל תּ כ ל ת". צ ב ע ה תּ כ ל ת צ ר יך ל ה ז כּ יר א ת תּ כוֹל ה שּׁ מ י ם שׁ ה ם ס מ ל ל טּ ה ר ו ל זּ כּוּת שׁ ל ה יּוֹשׁ ב בּ מּ רוֹמ ים. דוגמה: נ ע ר ה ח ב יב ה, ע ל י ך ל ה זּ ה ר מ מּ י שׁ מּ שׁ תּ דּ ל ל הוֹפ יע בּ פ נ י ך כּ ט לּ ית שׁ כּ לּ הּ תּ כ ל ת. מקור: ר ב אָמ ר, ק ר ח א פּ יקוֹר ס י [שׁ א ינוֹ דּ ת י, כּוֹפ ר בּ מּ ק בּ ל] ה י ה. מ ה ע שׂ ה? ע מ ד ו ע שׂ ה ט לּית שׁ כּ לּ הּ תּ כ ל ת. בּ א ל פ נ י משׁ ה. אָמ ר לוֹ: משׁ ה ר בּ נוּ, ט לּ ית שׁ כּ לּ הּ תּ כ ל ת, מ הוּ שׁ תּ ה א ח יּ ב ת בּ צ יצ ית? אָמ ר לוֹ: ח יּ ב ת [תּ ל מוּד י רוּשׁ ל מ י מ סּ כ ת ס נ ה ד ר ין דּ ף נ, ע מּוּד א]. ק ר ח ר צ ה ל הוֹכ יח ל ע ם שׁ א ין ה גּ יוֹן בּ מּ צ ווֹת.קר ח לא צ ד ק בּ מּ צ ו ה שׁ ה ב יא כּ ד ג מ ה, כּ יו ן שׁ לּא ה צּ ב ע קוֹב ע א ת ה צּ ר ך ל ת ת בּ הּ צ יצ ית, א לּ א ה ע ב דּ ה שׁ יּ שׁ ל ט לּ ית אַר בּ ע כּנ פוֹת [=פּ נּוֹת]. 109.טמן ידו בצלחת ט מ ן י דוֹ בּ צּ לּ ח ת = ה ת בּ טּ ל, י שׁ ב בּ ח בּוּק י ד י ם. צ לּ ח ת = כּ יס בּ בּ ג ד. דוגמה: בּ מ שׁ ך שׁ נ ת ה לּ מּוּד ים ה נּ ע ר ט מ ן י דוֹ בּ צּ לּ ח ת, ו ל כ ן נ כ שׁ ל בּ מ ב ח נ י ה בּ ג רוּת. מקור: ט מ ן ע צ ל י דוֹ בּ צּ לּ ח ת, גּ ם א ל פּ יהוּ לא י שׁ יב נּ ה [מ שׁ ל י יט, כד]. 110.טעם לפגם ט ע ם ל פ ג ם = פּ ר ט כּ ל שׁ הוּ ה פּוֹג ם בּ ע ר כּוֹ שׁ ל דּ ב ר. דוגמה: ל צ ע ר ה ח ב ר ה היּ שׂ ר א ל ית, ה ת נ ה גוּת ם שׁ ל ח ל ק מ מּ נ ה יג יה, ע ל אַף שׁ ה ת נ ה גוּת זוֹ ה יא חקּ ית, י שׁ בּ הּ ט ע ם ל פ ג ם. מקור: נוֹת ן ט ע ם ל פ ג ם [ע בוֹד ה ז ר ה סז 111.יגעתי ומצאתי י ג ע תּ י וּמ צ את י - ט ר ח תּ י בּ נוֹשׂ א כּ ל שׁ הוּ ו ה צ ל ח תּ י ל ה גּ יע ל תוֹצ אוֹת ח יּוּב יּוֹת. דוגמה: ל אַח ר שׁ קּ בּ ל תּ י א ת תּ עוּד ת ה לּ ד ה שׁ לּ י מ מּ שׂ ר ד ה פּ נ ים, ה כ ר ז תּ י בּ אָז נ י ח ב ר י : "י גע תּ י וּמ צ את י!". מקור: ו אָמ ר ר בּ י י צ ח ק: א ם יאמ ר ל ך אָד ם: י ג ע תּ י ו לא מ צ את י - אַל תּ א מ ן, לא י ג ע תּ י וּמ צ את י - אַל תּ א מ ן, י ג ע תּ י וּמ צ את י =תּ א מ ן [מ ג לּ ה דּ ף ו, ע מּוּד ב]. 112.ידו בכל ויד כל בו פּ ר א אָד ם, י דוֹ ב כּ ל ו י ד כּ ל בּוֹ = ח מוֹר בּ ר שׁ א ינוֹ נ תּ ן בּ נ גּוּד ל ב ן מ ינוֹ ה ח מוֹר ל ב יּוּת בּ י ד אָד ם. ל מ רוֹת ה יוֹתוֹ בּ מּ ד בּ ר י בוֹא בּ מ גּ ע ע ם א נ שׁ ים. דוגמה: מ ל אָך ה' בּ שּׂ ר ל ה ג ר כּ י י וּ ל ד ל הּ בּ ן ו הוּא י ה י ה פּ ר א אָד ם, י דוֹ ב כּ ל ו י ד כּ ל בּוֹ. מקור: ו הוּא י ה י ה פּ ר א אָד ם, י דוֹ ב כּ ל ו י ד כּ ל בּוֹ [בּ ר אשׁ ית טז יב]. 113.ידו על העליונה י דוֹ ע ל ה ע ל יוֹנ ה = הוּא ה מּ נ צּ ח. דוגמה: ל שׂ מ ח ת י, בּ כ ל מ ע ר כוֹת י שׂ ר א ל ה י ת ה י דוֹ שׁ ל צ ה "ל ע ל ה ע ל יוֹנ ה. מקור: כּ ל שׁ ה כּ ס ף בּ י דוֹ, י דוֹ ע ל ה ע ל יוֹנ ה [בּ ב א מ צ יע א דּ ף ד, ע מּוּד ב']. 114.יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך י ה י כּ בוֹד תּ ל מ יד ך ח ב יב ע ל יך כּ שׁ לּ ך = ה ת י ח ס א ל כּ ל תּ ל מ יד ו ת ל מ יד בּ כּ בוֹד ה ר אוּי. דוגמה: מ ח נּ כ ת ה כּ תּ ה צ יּ נ ה בּ תם ט ק ס יוֹם ה זּ כּ רוֹן ל ח ל ל י מ ע ר כוֹת י שׂ ר א ל א ת ע ז ר ת ם ה ר בּ ה שׁ ל תּ ל מ יד יה. ע ל כּ ך אָמ רוּ ח כ מ ים: י ה י כּ בוֹד תּ ל מ יד ך ח ב יב ע ל יך כּ שׁ לּ ך. 12

13 מקור: י ה י כ בוֹד תּ ל מ יד ך ח ביב ע ל יך כּ שׁ לּ ך, וּכ בוֹד ח ב ר ך - כּ מוֹר א ר בּ ך, וּמוֹר א ר בּ ך - כּ מוֹר א שׁ מ י ם.[ פ ר ק י אָבוֹת פּ ר ק ר ב יע י, מ שׁ נ ה יב]. 115.יודע צדיק נפש בהמתו יוֹד ע צ דּ יק נ פ שׁ בּ ה מ תוֹ = אָד ם מ כּ יר ה יט ב א ת ר ח שׁ י ל בּוֹ שׁ ל פּ לוֹנ י [נ א מ ר בּ ד ר ך כּ ל ל בּ ה תּוּל וּב ה ל צ ה]. דוגמה: מ אַר גּ נ י ה תּ רוּמוֹת ל נ צּוֹל י ה שּׁ ט פוֹנוֹת ל א פּ נוּ א ל בּ ע ל ח נוּת ה בּ ג ד ים, בּ ט ע נ ה שׁ ה ם מ כּיר ים אוֹתוֹ ה יט ב, יוֹד ע צ דּ יק נ פ שׁ בּ ה מ תוֹ. מקור: יוֹד ע צדּ יק נ פ שׁ בּ ה מ תוֹ [מ שׁ ל י יב 116.יישר כוח! = כה לחי! י ישׁ ר כּ ח! = כּה ל ח י! = ק ר יאַת שׂ מ ח ה ו ע ידוּד ה מּ ב טּ את תּ חוּשׁ ת שׂ ב יעוּת ר צוֹן = כּ ל ה כּ בוֹד. י שׁ קוֹר א ים: י י שּׁ ר כּוֹח, כּ לוֹמ ר: י ח זּ ק ה' א ת כּוֹחוֹ שׁ ל ה מּ ב ר ך בּ ב ר כ ה זוֹ. כּ ך אוֹמ ר ים, ל מ שׁ ל, ל כּ ה ן, ל אַח ר שׁ בּ רך א ת "בּ ר כּ ת כּ ה נ ים" בּ ב ית ה כּ נ ס ת. גּ ם ל כ ל י הוּד י אַח ר י ע לוֹתוֹ ל תּוֹר ה נ הוּג לוֹמ ר "י ישׁ ר כּוֹח!" או "ח ז ק וּב רוּך". דוגמה: ל אַח ר ה שּׁ דּוּר בּ "קוֹל י שׂ ר א ל" ע ל אוֹדוֹת ה נּ יבוֹן ק בּ לוּ ה דּוֹב ר ים מ כ תּ ב ים בּ ס ג נוֹן ז ה: "א חוּ לי ה לּ ב ב יּ ים ל ר ג ל ה שּׁ דּוּר ה נּ ה ד ר, י ישׁ ר כּ ח!". מקור: מ סּ כ ת שׁ בּ ת פז 117.יצא המרצע מן השק י צ א ה מּ ר צ ע מ ן ה שּׂ ק = ה א מ ת י צ אָה ל אוֹר ע ל אַף שׁ נּ סּוּ ל ה ע ל ימ הּ. מ ר צ ע = מ כ שׁ יר ע שׂוּי י ד ית וּב הּ תּ קוּע ה י ת ד ל נ ק יב ת נ ק ב ים. לא נ תּ ן ל ה ס תּ יר א ת ה מּ ר צ ע בּ שּׂ ק, כּ יו ן שׁ ה מּ כ שׁ יר ע לוּל ל נ קוב נ ק ב בּ שּׂ ק וּל ה ת גּ לּוֹת ל כּ ל. וגמה: ה שּׂ ר ה וה מּ נ כּ "ל ית [מ נ ה ל ת כּ ל ל ית] נ סּוּ ל ה ע ל ים א ת ה גּוֹר מ ים ל ק בּ ל ת ה ה ח ל ט ה, אַך בּסוֹפוֹ שׁ ל דּ ב ר ד ע ינ י י צ א ה מּ ר צ ע מ ן ה שּׂ ק. מקור: מ שׁ ל ע מ מ י. 118.יצא שכרו בהפסדו י צ א שׂ כ רוֹ בּ ה פ ס דוֹ = ה ה פ ס ד גּ דוֹל מ ן ה ר ו ח. דוגמה: ה תּ יּ ר ה יּ שׂ ר א ל י בּ א ירוֹפּ ה ה ת פּ תּ ה ל ה מ יר א ת כּ ס פּוֹ בּ ק ר ן ר חוֹב, ר מּ ה ע ל-י ד י ה סּוֹח ר, נוֹת ר ל לא פּ רוּט ה [מ ט בּ ע ק ט ן בּ ע ר כּו], ו כ ך י צ א שׂ כ רוֹ בּ ה פ ס דוֹ. מקור: אַר בּ ע מ דּוֹת בּת ל מ יד ים: מ ה יר ל שׁ מ ע וּמ ה יר ל אַבּ ד,ק שׁ ה ל שׁ מ ע ו ק שׁ ה ל אַבּ ד, י צ א ה פס דוֹ בּ שׂ כ רוֹ 119.יצא שמו למרחוק = יצאו לו מוניטין = שמו הולך לפניו י צ א שׁ מוֹ ל מ ר חוֹק = נ ת פּ ר ס ם. דוגמה: שׁ מ הּ שׁ ל ה מּ ח נּ כ ת י צ א ל מ ר חוֹק בּ ר ח ב י ה אָר ץ גּ ם בּ ת חוּמ י ה צּ יּוּר ו ה קּ דּ רוּת. מקור: ו יּ צ א שׁ מוֹ ע ד-ל מ ר חוֹק [דּ ב ר י ה יּ מ ים ב כו טו]. 120.ישב על המדוכה ישב על ה מּ דוֹכ ה = ה ת ק שּׁ ה בּ פ ת רוֹן בּ ע י ה ק שׁ ה. מ דוֹכ ה = מ כ תּ שׁ. ע ל פּ י ה תּ ל מוּד ה מּ דוֹכ ה ה יא גּ ם בּ ימ ה ז מ נּ ית. כּ ך א פ שׁ ר ל ה ב ין א ת ה כּ תוּב אוֹדוֹת ח גּ י ה נּ ב יא. דוגמה: ר אשׁ י ה מּ פ ל גוֹת י שׁ בוּ ע ל ה מּ דוֹכ ה בּ ע נ י ן ה ר כּ ב ת ה מּ מ שׁ ל ה. מקור: ה ת ח ילוּ [ח כ מ י י שׂ ר א ל] מ ס בּ ב ים אוֹתוֹ [את ר' דוֹסא] בּ ה ל כוֹת, ע ד שׁ ה גּ יעוּ ל "צ ר ת ה בּ ת". אָמ רוּ לוֹ: צ ר ת ה בּ ת - מ הוּ? אָמ ר ל ה ם: מ ח ל ק ת בּ ית שׁ מּ אי וּב ית ה לּ ל. א ב ל מ ע יד א נ י ע ל י שׁ מ י ם ו אָר ץ, שׁ ע ל ה מּ דוֹכ ה זוֹ י שׁ ב ח גּ י ה נּ ב יא ו אָמ ר - צ ר ת ה בּ ת א סוּר ה. [י ב מוֹת ט"ז]. 121.ישב תחת גפנו ותחת תאנתו י שׁ ב תּ ח ת גּ פ נוֹ ו ת ח ת תּ א נ תוֹ = י שׁ יב ה זוֹ ה יא ס מ ל ל שּׁ לוֹם, ל מּ נוּח ה ו ל בּ טּ חוֹן מ פּ נ י ה אוֹי ב. דוגמה: אָנוּ, א ז ר ח י מ ד ינ ת י שׂ ר א ל, מ צ פּ ים ל יּוֹם שׁ בּוֹ י שׁ ב כּל א ישׁ תּ ח ת גּ פ נוֹ ו ת ח ת תּ א נ תוֹ. מקור: ו יּ שׁ ב י הוּד ה ו י שׂ ר א ל ל ב ט ח א ישׁ תּ ח ת גּ פ נוֹ ו ת ח ת תּ א נ תוֹ [מ ל כ ים א' ה ה]. 122.כאשר אבדתי אבדתי כּ א שׁ ר אָב ד תּ י אָב ד תּ י = בּ ין כּ ך ו כ ך צ פוּי א נ י ל א ב דּוֹן. דוגמה: ל אַח ר שׁ שּׁוֹט ר י מ שׁ ט ר ת ה תּ נוּע ה ע צ רוּ א ת ה נּ ה ג ה צּ ע יר שׁ "טּ ס" בּ מ ה ירוּת שׁ ל 150 ק מ "שׁ [ק ילוֹמ ט ר ל שׁ ע ה] ו שׁ ל לוּ א ת ר שׁ יוֹנוֹ, אָמ ר ה בּ חוּר: "כּ א שׁ ר אָב ד תּ י אָב ד תּ י". מקור: אָבוֹא א ל-ה מּ ל ך א שׁ ר ל א-כ דּ ת ו כ א שׁ ר אָב ד תּ י אָב ד תּ י [א ס תּ ר ד טז]. 123.כבדהו וחשדהו כּ בּ ד הוּ ו ח שׁ ד הוּ = ה ת י ח ס א ל יו בּ כ בוֹד, אַך אַל תּ תּ ן בּוֹ א מוּן ר ב מ דּ י! דוגמה: ה צּ בּ ע נ ר א ה אָד ם ה גוּן, אוּל ם ל א אַפ ק יד בּ י ד יו א ת מ פ תּ חוֹת בּ ית י - כּ בּ ד הוּ ו ח שׁ ד הוּ! מקור: מ ע שׂ ה בּ ר בּ י י הוֹשׁ ע שׁ ה שׁ כּ ים א צ לוֹ אָד ם, ו נ ת ן לוֹ א כ יל ה וּשׁ ת יּ ה ו ה ע ל הוּ ל גּ ג ל שׁכּ ב ו נ ט ל ס לּ ם מ תּ ח תּ יו. מ ה ע שׂ ה אוֹתוֹ א ישׁ? ע מ ד בּ ח צ י ה לּ י ל ה ו נ ט ל א ת ה כּ ל ים וּכ ר כּ ם בּ ט לּ יתוֹ, ו כ יו ן שׁ בּ קּ שׁ ל יר ד נ פ ל מ ן ה ג ו נ שׁ בּ ר ה מ פ ר ק תּוֹ [מ ע ר כ ת ה ח ל יוֹת שׁ ל ע מּוּד ה שּׁ ד ר ה בּ צּ וּ אר]. בּ שּׁ ח ר ית ה שׁ כּ ים ר בּ י י הוֹשׁ ע וּב א וּמ צ אוֹ כּ שׁ נּוֹפ ל. אָמ ר לוֹ: ר יק א, כּ ך עוֹשׂ ים בּ נ י אָד ם שׁ כּ מוֹת ך? אָמ ר לוֹ: ר בּ י, ל א ה י ית י יוֹד ע שׁ נּ ט ל תּ את ה סּ לּ ם 13

14 מ תּ ח תּ י. אָמ ר לוֹ: ר יק א, א י אַתּ ה יוֹד ע שׁ מּ א מ שׁ ה י ינוּ ז ה יר ים בּ ך! מ כּ אן אָמ ר ר בּ י י הוֹשׁ ע בּ ן ל ו י: ל עוֹל ם י ה יוּ כּ ל בּ נ י אָד ם בּ ע ינ יך כּ ל ס ט ים, ו ה ו י מ כ בּ ד ם כּ ר בּ ן גּ מ ל יא ל [דּ ר ך א ר ץ ר בּ ה ה]. 124.כבש פניו בקרקע כּ ב שׁ פּ נ יו בּ קּ ר ק ע = ה ס תּ יר פּ נ יו מ בּוּשׁ ה אוֹ מ צּ ע ר. דוגמה: ה ח שׁ מ לּ אי ו ה מּ כוֹנ אי שׁ נּ ת פּ סוּ בּ הוֹנ אַת ה לּ קוֹחוֹת כּ ב שׁוּ פּ נ יה ם בּ קּ ר ק ע בּ ה גּ יע ם ל בית ה מּ שׁ פּ ט. מקור: "ו ע מ דוּ שׁ נ י-ה א נ שׁ ים א שׁ ר-ל ה ם ה ר יב" [דּ ב ר ים יז]. ע ב דּוֹ שׁ ל י נּ א י ה מּ ל ך ה ר ג נ פ שׁ. אָמ ר שׁ מ עוֹן בּ ן שׁ ט ח ל ח כ מ ים: תּ נוּ ע ינ יכ ם בּוֹ וּנ דוּנ נּוּ שׁ ל חוּ ל י נּ א י ה מּ ל ך : ע ב דּ ך ה ר ג נ פ שׁ. ש ג ר הוּ ל ה ם. שׁ ל חוּ לוֹ: בּוֹא אַף אַתּ ה ל כ אן...בּ א ו נ ת נוּ לוֹ כּ סּ א א צ ל שׁ מ עוֹן בּ ן שׁ ט ח ו י שׁ ב. אָמ ר לוֹ שׁ מּ עוֹן בּ ן שׁ ט ח: י נּ א י ה מּ ל ך, ע מד על ר ג ל יך ו י ע ידוּ בּ ך. אָמ ר לוֹ: לא כּ שׁ תּאמ ר אַתּ ה א לּ א כּ מוֹ שׁ יּאמ רוּ ח ב ר יך. נ פ נ ה ל ימ ינוֹ - כּ ב שׁוּ פּ נ יה ם בּ קּ ר ק ע, נ פ נ ה ל שׂ מאלוֹ - כּ ב שׁוּ פּ נ יה ם בּ קּ ר ק ע. אָמ ר ל ה ם שׁ מּ עוֹן בּ ן שׁ ט ח: בּ ע ל י מ ח שׁ בוֹת אַתּ ם. י בוֹא בּ ע ל מ ח שׁ בוֹת ו י פּ ר ע מ כּ ם דּ ב ר ים [ס נ ה ד ר ין דּ ף יט, ע מּוּדב']. דּוֹמ ה ל כּ תוּב "הוֹר יד ל אָר ץ ראשׁוֹ" [א י כ ה ב י]. 125.כבשת הרש כּ ב שׂ ת ה ר שׁ = מ ע ט ר כוּשׁוֹ שׁ ל ה ע נ י שׁ גּ ם אוֹתוֹ מ ת נ כּ ל ים ל ג זול מ מּ נּוּ. דוגמה: ע קּוּל ה כּ יר י ם א צ ל ה אַל מ נ ה ה קּ שׁ ישׁ ה הוּא גּ ז ל ת כּ ב שׂ ת ה ר שׁ. מקור: "ו יּ שׁ ל ח ה' א ת-נ ת ן א ל-דּ ו ד ו יּ ב וא א ל יו ו יּ אמ ר לוֹ: שׁ נ י א נ שׁ ים ה יוּ בּ ע יר א ח ת, א ח ד ע שׁ יר ו א ח ד ר אשׁ. ל ע שׁ יר ה י ה צ אן וּב ק ר ה ר בּ ה מ א ד, ו ל ר שׁ א ין -כּ ל כּ י א ם-כּ ב שׂ ה אַח ת ק ט נּ ה א שׁ ר ק נ ה ו י ח יּ ה ו תּ ג דּ ל ע מּוֹ ו ע ם-בּ נ יו י ח דּ ו. מ פּ תּוֹ תּ אכ ל, וּמ כּ סוֹ תּ שׁ תּ ה, וּב ח יקוֹ תּ שׁ כּ ב ו תּ ה י -לוֹ כּ ב ת. ו יּ ב א ה ל ך ל א ישׁ ה ע שׁ יר ו יּ ח מ ול ל ק ח ת מ צּ אנוֹ וּמ בּ ק רוֹ ל ע שׂוֹת ל א ר ח ה בּ א-לוֹ ו יּ ק ח א ת-כּ ב שׂ ת ה א ישׁ ה ר אש ו יּ ע שׂ ה ל א ישׁ ה בּ א א ל יו. ו יּ ח ר -אַף דּ ו ד בּ א ישׁ מ א ד ו יּ אמ ר א ל -נ ת ן: ח י-ה' כּ י ב ן -מ ו ת ה א ישׁ ה ע שׂ ה ז את, ו א ת-ה כּ ב שׂ ה י שׁ לּ ם אַר בּ ע תּ י ם ע ק ב א שׁ ר ע שׂ ה א ת -ה דּ ב ר ה זּ ה ו ע ל א שׁ ר ל א-ח מ ל" [שׁ מוּא ל ב' יב, 1-6]. 126.כזה ראה וקדש כּ ז ה ר א ה ו ק דּ שׁ! = ע שׂ ה בּ ד יּוּק כּ ד ג מ ה זוֹ! דוגמה: מ מ ל יצ ים לא ל ק בּ ל א ת דּ ב ר י ה רוֹפ א בּ ב ח ינ ת "כּ ז ה ר א ה ו ק דּ שׁ!", ר צוּי ל ה וּ ע ץ בּ רוֹפ א נוֹס ף. מקור: ו יּ אמ ר ה' א ל-משׁ ה ו א ל-אַה רן בּ א ר ץ מ צ ר י ם ל אמר:ה חד שׁ ה זּ ה ל כ ם ראשׁ ח ד שׁ ים [שׁ מוֹת יב, א - ב]. רש"י: נ ת ק שּׁ ה משׁ ה ע ל מוֹל ד ה לּ ב נ ה, בּ א יז ה שׁ עוּר תּ ר א ה, ו ת ה י ה ר אוּי ה ל ק דּ שׁ, ו ה ר אָה לוֹ בּ א צ בּ ע א ת ה לּ ב נ ה בּ ר ק יע ו אָמ ר לוֹ: כּ ז ה ר א ה ו ק דּ שׁ! 127.כחומר ביד היוצר כּ חומ ר בּ י ד ה יּוֹצ ר = דּ ב ר אוֹ אָד ם ה נּ תוּן בּ יד י מ ישׁ הוּ ה עוֹשׂ ה בּוֹ כּ טּוֹב בּ ע ינ יו, כּ פ י שׁ ה קּ דּ ר עוֹשׂ ה בּ טּ יט. דוגמה: ל ד ע תּ י, י ל ד ים בּ ג ן נ תוּנ ים בּ יד י ה גּ נּ נ ת כּ חומ ר בּ י ד ה יּוֹצ ר. מקור: ו א ר ד בּ ית ה יּוֹצ ר, ו ה נּ הוּ ע שׂ ה מ ל אכ ה ע ל-האָב נ י ם, ו נ שׁ ח ת ה כּ ל י א שׁ ר הוּא ע שׂ ה בּ ח מ ר בּ י ד ה יּוֹצ ר ו שׁ ב ו י ע שׂ הוּ כּ ל י אַח ר כּ א שׁ ר י שׁ ר בּ ע ינ י ה יּוֹצ ר ל ע שׂוֹת. ו י ה י דּ ב ר -ה' א ל י ל אמ ר: ה כ יּוֹצ ר ה זּ ה ל א-אוּכ ל ל ע שׂוֹת ל כ ם בּ ית י שׂ ר א ל נ א ם -ה'? ה נּ ה כ ח מ ר בּ י ד ה יּוֹצ ר, כּ ן-אַתּ ם בּ י ד י בּ ית י שׂ ר א ל [י ר מ י הוּ יח ג - ו]. 128.כלאחר יד כּ ל אַח ר י ד = דּ ר ך אַגּ ב, בּ ל י תּ שׂוּמ ת-ל ב. דוגמה: נ כּ ר בּ ע בוֹד ת ך, שׁ ה יא לא נ ע שׂ ת ה כּ ל אַח ר יד, וּמ כּ אן מ ע לוֹת יה. מקור: ו כ ל מ צ ווֹת ע שׂ ה שׁ לּא ה זּ מ ן גּ ר מ ן ה נּ שׁ ים ח יּ בוֹת. ו ה ר י הוּצ אָה כּ ל אַח ר י ד ה יא. אָמ ר ר בּ י י ר מ י ה: בּ א שּׁ ה גּ ז בּ ר ית אָנוּ עוֹס ק ים [מ סּ כ ת שׁ בּ ת דּ ף סב, ע מּוּד א']. 129.כלו כל הקיצין כּ לוּ כּ ל ה קּ צּ ין = אָפ ס ה ה תּ ק ו ה. דוגמה: ה נּ שׂ יא אָמ ר: "א ין עוֹד תּ ק ו ה ל ה ב נ ה ע ם א יר אן, כּ לוּ כּ ל ה קּ צּ ין". מקור: "כּ לוּ כּ ל ה קּ צּ ין, ו א ין ה דּ ב ר תּ לוּי א לּ א בּ ת שׁוּב ה וּב מ ע שׂ ים טוֹב ים" [ס נ ה ד ר ין, ה תּ א ר יכ ים שׁ לּ פ י ח שׁ בּוֹנוֹת ה "ק ץ" צ ר יך ה י ה ל בוֹא בּ ה ם ה מּ שׁ יח. צז]. ע ב רוּ כּ ל 130.כל-שומעה תצלנה שתי אוזניו כּ ל-שׁוֹמ ע הּ תּ צ ל נ ה שׁ תּ י אָז נ יו = קוֹל ה שּׁ מוּע ה מ ן ה ר ע ה י ד ה ים ו יז ע ז ע א ת אָז נ י ה שּׁוֹמ ע ים אוֹת הּ. דוגמה: ר אשׁ י ה טּ רוֹר מ ר בּ ים ל ה כ ר יז כּ י תּ כ נ ית ם ה יא ל ה שׁ מ יד א ת מ ד ינ ת י שׂ ר א ל ו כ ל שׁוֹמ עהּ תּ צ ל נ ה שׁ תּ י אָז נ יו. מקור: ה נ נ י מ ב יא ר ע ה ע ל י רוּשׁ ל ם ו יהוּד ה א שׁ ר כּ ל-שׁוֹמ ע הּ תּ צ ל נ ה שׁ תּ י אָז נ יו [מ ל כ ים ב כא יב]. 131.כמטחווי קשת כּ מ ט ח ו י ק שׁ ת = בּ מ ר ח ק ה פּ ג יע ה שׁ ל ח ץ מ קּ שׁ ת. דוגמה: תּוֹמ כ י ה ח יז בּ אל ה נוֹה ג ים ל ה ת ק ר ב א ל גּ ד ר ה גּ בוּל כּ מ ט ח ו י ק שׁ ת. מקור: ו תּ שׁ ב ל הּ מ נּ ג ד, ה ר ח ק כּ מ ט ח ו י ק שׁ ת. [בּ ר אשׁ ית כא טז]. 132.כמי שכפאו שד כּ מ י שׁ כּ פ אוֹ שׁ ד = בּ ע ל כּ ר חוֹ. כּ פ ה אוֹתוֹ = ה כ ר יח אוֹתוֹ. דוגמה: בּ מ שׂ ח ק ה כּ דּוּר ס ל ל ז כ רוֹ שׁ ל ה בּוֹג ר שׁ נּ פ ל בּ מ לּוּי תּ פ ק ידוֹ בּ קּ שׁוּנ י ל ק בּ ל א ת תּ פ ק יד ה כּ רוֹז, וּמ לּאת י 14

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc 2012 גליון ב', תשע"ג - : עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור' "מקום אחד יש בירושלים ונקרא אבי השור. ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה. אם אתם רוצים אספר לכם" (ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו).

קרא עוד

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ד- ט- בע"ה כ"ה בסיוון תשע"ו 01/07/2016 גליון מס' 2954 פרשת קרח "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל.. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם.." (במדבר ט"ז, א'.(' לקרח אינטרס אישי לפגוע במנהיגות ולכבוש

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה - דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני דר' אורית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

1ENGLISH-class 5-b-shaar

1ENGLISH-class 5-b-shaar לשכת המנהלת הכללית אגף הערכה ומדידה מדינת ישראל משרד החינוך, התרבות והספורט המזכירות הפדגוגית אגף המפמ"רים לשימוש משרדי מבחן באנגלית לכיתה ה' נוסח ב' FIFTH GRADE ENGLISH TEST VERSION B שם התלמיד/ה כיתה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual, masculine noun, masculine or feminine noun, masculine

קרא עוד

Microsoft Word WORD2000.DOC

Microsoft Word WORD2000.DOC - 2110 מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, אורה שורצולד - דינה בן-אלישר - אמנון שפירא (יו"ר) - אלישע סער - תמי שניבוים-שיאון - דוד גומבוש -

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד