מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)"

תמליל

1 ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה אינטנסיבית נגד כוחות SDF ו ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י י ם ה מ ק ו מ י י ם. ב מ ר ח ב א ד ל ב ל א ה ת ב צ ע ה ה ש ב ו ע פ ע י ל ו ת מ ש מ ע ו ת י ת ש ל ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י י ם. מ ו ק ד ה ש ב ו ע ע ב ר ה ל ח י מ ה ל א ז ו ר ש מ מ ז ר ח ל ד מ ש ק ) א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת) ב י צ ע ו ש ם ה ס ו ר י ם ו ה ר ו ס י ם ה ת ק פ ו ת א ו ו י ר י ו ת מ א ח ז י נ ג ד ק ש ו ת א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ) מ א ו ת ה ר ו ג י ם ו פ צ ו ע י ם (. ב מ ר ח ב נ מ ש כ ו ע פ ר י ן ההתכתשויות בין הכוחות התורכיים לכוחות הכורדים YPG) (. ב מ ח ו ז ו ת ש ו נ י ם ב ע י ר א ק מ מ ש י ך ל ק י י ם ד א ע ש ל ו ח מ ת כ ו ח ו ת נ ג ד ג ר י ל ה ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ו ה מ י ל י צ י ו ת ה ש י ע י ו ת ) ל ה ע ר כ ת נ ו ב פ ע י ל ו ת ט ר ו ר וגרילה, המתבצעת על פי ר ו ב ל ל א אכוונה מרכזית, מתקשים כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם לתת מענה אפקטיבי ל פ ע י ל ו ת ד א ע ש. ה פ י ג ו ע הבולט שביצע ד א ע ש ה ש ב ו ע ה י ה ה ר י ג ת 27 ל ו ח מ י ם ) לפחות ( של " ה ג י ו ס ה ע מ מ י" מדרום מערב ל כ ר כ ו כ ע"י פעילי דאעש שהתחפשו לשוטרים. " 2018 נמשך המבצע הביטחוני ) נ ג ד מ א ח ז י מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש. ה פ ע י ל ו ת ה מ צ ר י ת מ ת מ ק ד ת ב צ פ ו ן ס י נ י. ד ו ב ר י ם מ צ ר י ם ה ו ד י ע ו ע ל ה צ ל ח ו ת ה מ ת ב ט א ו ת ב פ ג י ע ה וב מ ע צ ר ש ל מאות מבוקשים והשמדת תשתיות דאעש. אנו מתרשמים, כי מחוז סיני ממשיך לתפקד וכי ההודעות המצריות מ ו ג ז מ ו ת. מעורבות ארה"ב ר ק ס טילרסון, מזכיר המדינה של א ר ה"ב א מ ר ל א ח ר פ ג י ש ה ע ם נ ש י א ת ו ר כ י ה ו ש ר ה ח ו ץ ה ת ו ר כ י, כי ב כ ו ו נ ת א ר ה"ב לשמור על נ ו כ ח ו ת צ ב א י ת ב ס ו ר י ה. כחלק מנוכחות ז א ת תמשיך ארה"ב ל ה כ ש י ר כ ו ח ו ת ב י ט ח ו ן מ ק ו מ י י ם. כ ד י ל ה ב ט י ח ש" ה כ ו ח ו ת ה מ ק ו מ י י ם" י ה י ו יעילים, מקצועיים, אחראים ויכבדו את נ ו ש א ז כ ו י ו ת האדם. טילרסון ציין את דאגתה של ארה"ב מהאירועים האחרונים בצפון מערב סוריה ) קרי, מבצע " ע נ ף ז י ת " של תורכיה במרחב עפרין (. הוא ו ק ר א לכל הצדדים להישאר ממוקדים בהבסת דאעש, באי הסלמה, בפתרון ה ס כ ס ו ך ה ס ו ר י, א ז ר ח י ם ע ל ו ב ה ג נ ה ח פ י ם מ פ ש ע. א ר ה"ב כ י צ י י ן ט י ל ר ס ו ן מ כ י ר ה ב ז כ ו ת ה ה ל ג י ט י מ י ת ש ל ת ו ר כ י ה ל ה פ ג י ן ל ה ק ר א א ך ג ב ו ל ו ת י ה א ת ל ה ב ט י ח א י פ ו ק ב ת ק י פ ו ת ב מ ר ח ב א ת ל ה ס ל י ם ו ל א ע פ ר י ן SDF ה מ ת ח י ם ה ק י י מ י ם. ה ו א ה בה י ר ג ם א ר ה"ב ש ל ה ת מ י כ ה כ י ל ת ו ר כ י ה, ב כ ו ח ו ת ת ה י ה מ ו ג ב ל ת ) א ת ר מחלקת המדינה של ארה"ב, 16 בפברואר (

2 מטוסי הקואליציה הבינלאומית המשיכו לבצע. 2 ס ו ר י ה המערכה לכיבוש מרחב אדלב השבוע לא דווח על מהלכים משמעותיים של הכוחות הסורים במערכה לכיבוש אדלב. באזור העיירה אום א ל ח' ל א חיל, כ- 30 ק"מ מ ד ר ו ם מ ע ר ב ל ש ד ה ה ת ע ו פ ה א ב ו א ל צ' ה ו ר, ה ת נ ה ל ו ע י מ ו ת י ם ב י ן ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר אלשאם לבין דאעש. שבעה פעילי דאעש נ ה ר ג ו ושלושה הסגירו את עצמם ) אבאא ', 15 בפברואר ( תמונות מסרטון שפרסם המטה לשחרור אלשאם המתעד שלושה פעילי דאעש ) מסומנים באדום ( מסגירים עצמם לידי פעילי המטה לשחרור אלשאם במרחב, שמדרום מערב לשדה התעופה אבו אלצ' הור ) אבאא ', 15 בפברואר 2018 (. פעילי המטה לשחרור אלשאם מתכוננים להמשך המערכה ) אבאא ', 15 בפברואר 2018 (. מרחב אלבוכמאל- אלמיאדין פעילי דאעש ביצעו ירי לעבר עמדות צבא סוריה בפרברי העיר אלבוכמאל. בעיירה הג' ין, כ- 23 ק"מ מצפון ל א ל ב ו כ מ א ל, נמשכו העימותים בין פעילי דאעש ל כ ו ח ו ת SDF ת ק י פ ו ת נ ג ד יעדי דאעש באזור ) מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 16 בפברואר ( 2018.

3 3 היערכות דאעש והכוחות הסורים בקרבת העיר אלבוכמאל. צילום ו פ י ע נ ו ח: (ISI) ImageSat International מ ר ח ב ה ש ל י ט ה ש ל ד א ע ש ל א ו ר ך ה ג ד ה ה מ ז ר ח י ת ש ל נהר הפרת מצפון לאלבוכמאל. זוהי כיום הגזרה המבצעית הפעילה ביותר של דאעש בסוריה מאז נפילת המדינה האסלאמית. צ י ל ו ם ו פ ע נ ו ח : (ISI) ImageSat International ירי פעילי דאעש לעבר עמדות צבא סוריה בפרברי אלבוכמאל (אח' באר אלמסלמין, 14 בפברואר 2018 (.

4 ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ס ו ר י ת,, 4 ת ו צ א ו ת ה י ר י ש ל ד א ע ש. מ י מ י ן : ע מ ד ו ת צ ב א ס ו ר י ה ב פ ר ב ר י א ל ב ו כ מ א ל מ ע ל ו ת ע ש ן. מ ש מ א ל : כ ל י ר כ ב ש ל צ ב א סוריה עולה באש ) אח' באר אלמסלמין, 14 בפברואר 2018 (. צ ב א ס ו ר י ה ח ש ף ר ש ת מ נ ה ר ו ת ש ל ד א ע ש ב ש כ ו נ ה ב כ פ ר צ ב י ח' א ן ב ג ד ה ה מ ע ר ב י ת ש ל נהר הפרת, כ- 22 ק"מ מ ד ר ו ם מ ז ר ח ל א ל מ י א ד י ן. ה מ נ ה ר ו ת כללו ששה- עשר חללים פנימיים המחוברים ב י נ י ה ם. ב מ נ ה ר ו ת 15 נמצאו ציוד, תחמושת ואמצעי קשר ) ערוץ היוטיוב של סאנא, 18 בפברואר 2018 ב פ ב ר ו א ר ( מימין : קצין בכיר של צבא סוריה מסייר בתוך רשת המנהרות. משמאל : אמצעי לחימה, שנמצאו במקום ) ערוץ היוטיוב של סאנא, 18 בפברואר 2018 (. מרחב דיר אלזור אחת משלוש הכניסות לרשת המנהרות ) ערוץ היוטיוב של סאנא, 18 בפברואר 2018 (. מאבקים על שליטה בשדות נפט במרחב דיר אלזור א ל ז ו ר ד י ר ב מ ר ח ב מ ת ק י י מ ת ת ח ר ו ת ה ש ל י ט ה ע ל מ ס ח ר י ת ב ש ד ו ת ב נ ו ס ף ה נ פ ט, ל ש ל י ט ה ה ביט ח ו נ י ת ב ש ט ח. ב ד ף פ י י ס ב ו ק ח ד ש ו ת י מ ק ו מ י ד ו ו ח, כ י ד א ע ש ע ד י י ן ש ו ל ט ע ל מ ס פ ר ב א ר ו ת נ פ ט ב א ז ו ר ה מ ד ב ר י, ש מ מ ז ר ח לדיר אלזור. על פי הדיווח, דאעש מוכר נ פ ט ג ו ל מ י ה מ ו פ ק מ ש ד ו ת א ל ה ב מ ח י ר ז ו ל יותר מזה

5 ק ב ו צ ת" ד ף ה פ י י ס ב ו ק( מכון מחקר, 5 SDF ש מ ו כ ר י ם. SDF כ ו ח ו ת ב ת ג ו ב ה מ פ ע י ל י ם כ ו ח ו ת ב ע ל י ע ל ל ח צ י ם מי כ ל י ו ת ו ה ם מ פ ק י ע י ם ר כ ב כ ל י ש א י נ ם ב ע ל י רישיון מטעמם ל ה ע ב ר ת נ פ ט ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק פ ר א ת פ ו ס ט ] ف ر ا ت ب و س ت - EuphratesPost [, 19 ב פ ב ר ו א ר ( נ ר א ה כי את התקיפה שביצעו כ ו ח ו ת SDF בתמיכה אווירית של כ ו ח ו ת ה ק ו א ל י צ י ה ב- 7 ב פ ב ר ו א ר 2018 ע ל כ ו ח ס ו ר י, ש ח צ ה א ת ה פ ר ת, נ י ת ן ל ר א ו ת ע ל ר ק ע מ א ב ק י ה כ ו ח ש ל ש ד ו ת ה נ פ ט ש ב א ז ו ר. 1 תקיפת כוח סורי ע"י הקואליציה ) ה ש ל מ ה) על פ י מ ס פ ר ד י ו ו ח י ם נהרגו במהלך התקיפות ב- 7 בפברואר 2018 אזרחים רוסיים, שעבדו כ"קבלנים צ ב א י י ם" פ ר ט י י ם. ה ד י ו ו ח י ם ה ת ב ס ס ו, ב י ן ה י ת ר, ע ל ה ו ד ע ו ת מ ש פ ח ו ת ה ה ר ו ג י ם ומכריהם ברשתות החברתיות. Conflict Intelligence י י ת כ ן ש ח ל ק מ ה ה ר ו ג י ם והפצועים הרוסיים השתייכו " ל ק ב ו צ ת 2 ו ג נ ר" ר ו ס י ה מ ב ו ס ס ב מ ו ס ק ב ה, 12 ב פ ב ר ו א ר ; 2018 Bloomberg, 13 ב פ ב ר ו א ר ; 2018 RT, 15 Team. ( ב פ ב ר ו א ר ; 2018 י ו ר ק נ י ו ט י י מ ס, ב פ ב ר ו א ר ע ש ר ו ת כ מ ה נ ר א ה כ י ל ו ח מ י ם ר ו ס י י ם ו נ פ צ ע ו נ ה ר ג ו בתקיפות הללו ) ע ל פ י ג ר ס א נ ו ס פ ת נ ה ר גו כ מ ה א ז ר ח י ם ב ו ד ד י ם (, א ך ה ד י ו ו ח י ם ע ל מ א ו ת ה ר ו ג י ם רוסיים הינם להערכתנו מוגזמים. חלק מההודעות ברשתות החברתיות על אזרחים רוסיים, שנהרגו בתקיפה בסוריה (11,10 בפברואר 2018) 1-8 פ ר ו ט ר א ו מ ב ט ל ג' ה א ד ה ע ו ל מ י 14 ב פ ב ר ו א ר וגנר " הינו הארגון הצבאי הפרטי הגדול ביותר ברוסיה. הארגון מבצע כקבלן פרויקטים בעלי אופי צבאי ברחבי ה ע ו ל ם, כ ו ל ל מ ע ו ר ב ו ת ב ק ר ב ו ת ב א ז ו ר י ס כ ס ו ך. ה א ר ג ו ן פ ו ע ל ב ס ו ר י ה בדרכים שונות, ב י ן ה י ת ר, ב ה ג נ ה על שדות נ פ ט. ה ק ש ר ש ל ה א ר ג ו ן ל ק ר מ ל י ן א י נ ו ב ר ו ר, א ך מ נ ה י ג י ו ק י ב ל ו, ל כ א ו ר ה, פ ר ס י ם ב ק ר מ ל י ן ו ל ו ח מ י ו מ ו כ ש ר י ם ב מ ת ק נ י מ ש ר ד הביטחון הרוסי ) ו י ק י פ ד י ה ; נ י ו יורק טיימס, 13 בפברואר ( 2018.

6 ע נ ב ב ל ד י,( לאחר חמישה. 6 תגובות רשמיות של ארה"ב ורוסיה לאירוע ב- 7 בפברואר 2018: ג' י י מ ס מ א ט י ס, מ ז כ י ר ש ל ה ה ג נ ה א ר ה"ב, ר ו ס י ה כ י מ ס ר ד י ו ו ח ה ל א ר ה"ב ש ל ו ח מ י ה א י נ ם נ מ צ א י ם ב א ז ו ר ה ע י מ ו ת ב ד יר א ל ז ו ר. ל א נ ר א ה כ י ה ו ס י ף, ג ם ה ו א ש ת ק י פת ה כ ו ח ו ת ע ם ה מ ז ו ה י ם המשטר הסורי נגד בסיס SDF תואמה ע"י רוסיה ) אתר משרד ההגנה האמריקאי, 13 בפברואר ( מ א ר י ה ז כ ר ו ב ה, ד ו ב ר ת ה ח ו ץ מ ש ר ד ה ר ו ס י, א מ ר ה כ י ה מ י ד ע ע ל כ ך ש ב ת ק י פ ו ת מ א ו ת נ ה ר ג ו ד מ ש ק א ז ר ח י ם ר ו ס י ים א י נ ו נ כ ו ן. ז כ ר ו ב ה א מ ר ה ש ע ל פ י מ י ד ע ר א ש ו נ י נ ה ר ג ו ח מ י ש ה ב נ י א ד ם, כ כ ל ה נ ר א ה א ז ר ח י ם ר ו ס י י ם, ב ע י מ ו ת מ ז ו י ן ש א ת ס י ב ו ת י ו י ש ל ה מ ש י ך ל ב ר ר ) א ת ר מ ש ר ד ה ח ו ץ ה ר ו ס י, 15 ב פ ב ר ו א ר. ( 2018 ד מ י ט ר י פ ס ק ו ב, ד ו ב ר ה ק רמל ין, מ ס ר, כ י א י ן לשלול את האפשרות שישנם אזרחים ר ו ס י י ם ב ס ו ר י ה שאינם חיילים בצבא הרוסי, אך לקרמלין אין מידע בנוגע למספרם ) טאס, RIA, 14 בפברואר ( ב מ ה ל ך ג ב ר ו ה ש ב ו ע ה מ ט ה פ ע י ל י ל ב י ן ד א ע ש פ ע י ל י בין ה ע י מ ו ת י ם ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם מ ח נ ה ב א ז ו ר ה פ ל י ט י ם י ר מ ו כ ) דרומית לדמשק). דאעש תקף מוצבים של המטה לשחרור אלשאם במערב מחנה הפליטים. א ת ר י ם ה מ ז ו ה י ם ע ם ד א ע ש ד י ו ו ח ו, כ י ב ע ק ב ו ת ה ע י מ ו ת י ם ה צ ל י ח ו פ ע י ל י ד א ע ש ל ה ש ת ל ט ע ל מספר שכונות ו ר ח ו ב ו ת (ח' ט ו ה, 16 ב פ ב ר ו א ר ( נ מ ס ר ע ל א ב ד ו ת ב ק ר ב פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם כ ו ל ל ב כ י ר י ם ימי קרבות נ מ ס ר, כ י ד א ע ש ש ו ל ט ע ל כ- 50% מ ש ט ח ו ה ד ר ו מ י 17 בפברואר ( 2018 מ ח נ ה ש ל ה פ ל י ט י ם ה מ ט ה ו א י ל ו ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ע ל 30%. ד א ע ש ש ו ל ט כ ן כ מ ו ב ש כ ו נ ו ת ש מ ד ר ו ם למחנה הפליטים ביניהן אלעסאלי, שכונת אלתצ' אמן העיר אלחג'ר אלאסוד ) בטולאת אלג' יש א ל ס ו ר י, 18 בפברואר ( אזור מחנה הפליטים הפלסטיני אלירמוכ, שמדרום לדמשק. מצפון למחנה נמצאת שכונת אלתצ' אמן ומדרום לו העיר אלחג'ר אלאסוד. ממערב למחנה נמצאת שכונת אלעסאלי שהינה חלק משכונת אלקדם Maps) ( Google ב. מ ר ח ז ה נ ש ל ט ב ח ל ק ו ע"י ד א ע ש.

7 סוכנות הידיעות העיראקית,( אח' באר אלמסלמין,( 7 תמונות מסרטון המתעד את פעילי דאעש נלחמים נגד כוחות המטה לשחרור אלשאם במחנה הפליטים אלירמוכ 17 בפברואר ( דגל דאעש ] בעיגול אדום [ מתנוסס מעל מבנה, שכבשו פעילי הארגון מידי המטה לשחרור אלשאם במחנה הפליטים ) אח' באר אלמסלמין, 17 בפברואר 2018 (. עיקרי ההתפתחויות בעיראק פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד התארגנויות דאעש ברחבי עיראק ברחבי עיראק נמשכו התנגשויות בין כוחות הביטחון העיראקים לבין התארגנויות מקומיות של דאעש: א ז ו ר מ ו צ ו ל: ב ע ק ב ו ת כ ו ח ו ת פ ע ל ו מ ו ק ד ם מ י ד ע ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם מ ט ו ס י ב ס י ו ע ה ק ו א ל י צ י ה ה ב י נ ל א ו מ י ת ו ה ר ג ו ת ש ע ה- ע ש ר פ ע י ל י ד א ע ש ב א ז ו ר א ס כ י Aski) (, כ- 35 ק"מ מ צ פ ו ן מ ע ר ב ל מ ו צ ו ל 15 ב פ ב ר ו א ר ( צבא עיראק במהלך הפעילות הביטחונית ) סוכנות הידיעות העיראקית, 15 בפברואר 2018 (.

8 8 ד י א ל א ) א ז ו ר ב ע ק ו ב ה): ד א ע ש פ ע י ל י ש ל ו ש ה ל ו ח מ י ב י ד י נ ה ר ג ו ר כ ב ב כ ל י ש נ ס ע ו "ה ג י ו ס ה ע מ מ י" כ- 66 ק"מ מ צ פ ו ן ל ב ע ק ו ב ה. ש א ר ה פ ע י ל י ם, ש ה י ו ב כ ל י ה ר כ ב, נ מ ל ט ו ל ע ב ר ב ע ק ו ב ה ) ס ו כ נ ו ת הידיעות העיראקית, 15 בפברואר ( פעילות ביטחונית של הגיוס העממי בעיראק ) סוכנות הידיעות העיראקית, 16 בפברואר 2018 ). מ ח ו ז כ ר כ ו כ: פ ע י ל י ד א ע ש ש ה ת ח פ ש ו ל ש ו ט ר י ם " ה ג י ו ס ש ל כ ו ח ת ק פ ו ה ע מ מ י ", ש ב י צ ע ת צ פ י ו ת כ מ ה ע ש ר ו ת ק"מ מ ד ר ו ם מ ע ר ב ל כ ר כ ו כ. ל פ ח ו ת 27 ל ו ח מ י " ה ג י ו ס ה ע מ מ י" נ ה ר ג ו ב ה ת ק פ ה, מ ר ב י תם ש י ע י ם תושבי בצרה, שבדרום עיראק. דאעש קיבל אחריות לפיגוע. מודעות אבל של " הגיוס העממי" על אנשיו שנהרגו בהתקפה של דאעש

9 עמוד הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזוינים,( עמוד הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזוינים,( של כוחות הביטחון המצרים למיגור הטרור" 9 מ צ ר י ם וחצי- האי סיני נ מ ש ך מ ב צ ע " ס י נ י " 2018 כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה מ צ ר י י ם ה מ ש י כ ו ב פ ע י ל ו ת ה ב י ט ח ו נ י ת ב ח צ י- ה א י ב מ ס ג ר ת ס י נ י " ס י נ י מ ב צ ע בהודעות דובר הכוחות המזויינים נמסר על הישגים רבים, שעיקרם : פגיעה במטרות טרור רבות ע"י חיל האוויר, מעצר מאות מבוקשים ) ה ן ע ל ר ק ע פ ל י ל י והן חשודים בטרור (, השמדת בונקרים, הריסת מאות מקומות מסתור ומחסני אמצעי לחימה, נטרול קרוב למאתיים מטעני חבלה, הריסת כלי רכב ואופנועים, הריסת פתחי מנהרות כ ד י ל י צ ו ר ח י ץ ב י ן ס י נ י ל ר צ ו ע ה, ותפיסת כמויות גדולות של סמים. המבצע מתנהל בעיקר בצפון סיני ו ה כ ו ח ו ת המצריים מוסרים כי תושבי סיני משתפים עימם פעולה. מימין: " מוקד טרור" שהושמד על- ידי כלי טיס של חיל האוויר המצרי בסיני במסגרת מערכת " סיני 2018". משמאל : כוחות הביטחון המצרים במהלך פעילות ביטחונית 16 בפברואר ( כוחות הביטחון המצרים במהלך פעילות ביטחונית 16 בפברואר ( ב מ ה ל ך ה מ ע ר כ ה כ ו ח ו ת א י ת ר ו ה ב י ט ח ו ן ה מ צ ר י ם " מ ר כ ז ש ל ס י נ י מ ח ו ז ש ל ה ס ב ר ה " ד א ע ש. " מ ר כ ז ה ה ס ב ר ה " ב א ז ו ר מ פ ח ע ש ו י א ר ע י ב מ ב נ ה מ ו ק ם מ ד ב ר י. ב מ ר כ ז נ מ צ א ו מ ח ש ב ק ש ר מ כ ש י ר י ש נ י נ י י ד, א ל ח ו ט י י ם, ק ל ט ו ת, ת ק ל י ט ו ר י ם, ד ת ס פ ר י א ס ל א מ י י ם ו כ ס ף מ ז ו מ ן ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק ה ר ש מ י ש ל ד ו ב ר ה כ ו ח ו ת המזוינים של מצרים, 18 בפברואר ( 2018.

10 10 מ ר כ ז ה ה ס ב ר ה ש ל מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש, ש נ ת פ ס ע"י ה כ ו ח ו ת ה מ צ ר י ם,( דף הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזויינים 18 בפברואר 2018) ב כ ת ב ה ב ע י ת ו ן אלערבי א ל ג' ד י ד, א ש ר ס ק ר ה את ה ש ב ו ע הראשון של ה מ ב צ ע, נ מ ס ר, כי כ ו ח ו ת ה צ ב א ה מ צ ר י ם נ י ס ו להחיל את שליטתם על אזורים חדשים, שמדרום לרפיח אך המוכנות הצבאית של פעילי מ ח ו ז ס י נ י ה פ ת י ע ה א ו תם. כ ת ו צ א ה מ כ ך נ ג ר מ ו א ב ד ו ת ו פ צ ו ע י ם ב ק ר ב ה כ ו ח ו ת ה מ צ ר י י ם ו ה צ ב א נ כ נ ס ר ק לחלק מהאזורים שממערב ומצפון לרפיח. על פי מקורות בבית החולים הצבאי באלעריש נהרגו 15 אנשי צבא ו מ ש ט ר ה ) אלערבי אלג' דיד, 16 בפברואר 2018 (. ת ג ו ב ת מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש בתגובה לפעילות האינטנסיבית של כוחות הביטחון המצריים פרסם מחוז סיני של דאעש הודעה לפיה במהלך השבוע השני ל מ ב צ ע, שהתמקד ב א ז ו ר ר פ י ח ו א ל ש י ח ' זויד, ממשיכים פעילי מחוז סיני ל ה ת נ ג ד ל כ ו ח ו ת ה מ צ ר י י ם ו ה ם ה ש מ י ד ו 14 כ ל י ר כ ב צ ב א י י ם ו ה ר ג ו ופצעו מספר ח י י ל י ם מ צ ר י י ם ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר מ ח מ ו ד ג' אמל, 17 בפברואר ( פעילי דאעש נלחמים בכוחות המצריים מדרום לאלשיח ' זויד (אח' באר אלמסלמין, 17 בפברואר 2018 (. מ א מ ר ה מ ע ר כ ת ש פ ו ר ס ם בש ב ו ע ו ן ד א ע ש א ל נ ב א ' ה ו ק ד ש ללחימה בחצי האי סיני. במאמר נכתב כי פעילי ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת ב כ ל א ז ו רי ס י נ י מ ת כ ו ו נ י ם ל ה ס ל י ם א ת ה ת ק פ ו ת י ה ם נ ג ד כ ל א ל ה ה נ ל ח מ י ם נ ג ד ם. ה מ א מ ר מ צ י י ן כ י ה ג' ה א ד ש ל ל ו ח מ י ה ק ו ד ש ב ס י נ י נ ג ד ש ל ט ו ן ה נ ש י א א ל ס י ס י ל א י פ ס ק. ה מ א מ ר ה ב י ע ת ק ו ה, כ י ק י צ ו ש ל ה מ ש ט ר יבוא מידי חיילי הח' ליפות התוקפים בתוך ביתו והופכים את קהיר לאדמת האסלאם, שבה תשלוט השריעה (א ל נ ב א ', ג י ל י ו ן 15, 119 ב פ ב ר ו א ר ( גם אלקאעדה השמיעו דברי תמיכה בלחימה שמנהל דאעש נגד כוחות המשטר המצרי. בקלטת שמע ב ה נאם אימן אלט' ואהרי, מנהיג אלקאעדה, שפורסמה על ידי מוסד אלסחאב, קורא אלט' ואהרי למוסלמים

11 מוסד ההסברה של אלקאעדה,( 11 ב מ צ ר י ם ל צ א ת ל ג' ה א ד נ ג ד ה מ ש ט ר ל מ ע ן כינון שלטון ה ש ר י ע ה. לדבריו מהפכת ה ע ם ה מ צ ר י ה ס ת י י מ ה ה ש ל ט ו ן ש כ ן כ ל ו ם ב ל א " ה ר ו ד נ י ה מ ו ש ח ת" ב י ת ר ח ז ר ש א ת. א ל ט' ו א ה ר י ל ב צ ע ק ר א ה ת ק פ ו ת, מ א ר ב י ם, פ ש י ט ו ת ה פ ג נ ו ת, ש ב י ת ו ת ו כ י נ ו ס י ם ש מ ט ר ת ם ל ח לץ א ת ה א ס י ר י ם. ל ד ב ר י ו ז ו צ ר י כ ה ל ה י ו ת ה ת ח ל ה ח ד ש ה מ ו ס ל מ י כ ל ש ב ה י ת נ ג ד ל" ה ס כ מ י י ש ר א ל ע ם ה כ נ י ע ה" ו ל ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה ב י ט ח ו נ י ש ל מ צ ר י ם ע ם א ר ה"ב 14 בפברואר ( פעילות דאעש ברחבי העולם ח ש ש כ י ל ס ה ר ה פ ע י ל י דאעש, שנמלטו מסוריה ו מ ע י ר א ק, י ג י ע ו ל ל ו ב ולמדינות שמדרום בפגישה שערך סאמח שכרי, שר ה ח ו ץ ה מ צ ר י, ע ם ע' ס א ן סלאמה, שליח האו"ם ל ל ו ב, ב ש ו ל י ו ע י ד ת ה ב י ט ח ו ן ב מ י נ כ ן, הזהיר שכרי מפני נ י ס י ו נ ו ת פ ע י ל י ד א ע ש להימלט מסוריה ו ע י ר א ק ל ע ב ר ל ו ב ול מ ד י נ ו ת א פ ר י ק ה ) מ א ל י, ניז'ר, מאוריטניה, צ' אד ובורקינה פאסו (. לדבריו התופעה מדאיגה את מצרים ו ה י א מ א י י מ ת על הביטחון והיציבות באזור ) אלקדס אלערבי, 17 בפברואר ( פ ע י ל דאעש שכינויו אבו צ ק ר, אשר שרת כ" מ פ ק ד ה מ ש ט ר ה " בתקופת שליטת ד א ע ש ב א ל ר ק ה, ה ע נ י ק ר א י ו ן ל ר ש ת ס ק א י נ י ו ז News).(Sky ב ר א י ו ן צ י י ן כ י ל ו ב ה י נ ה ה י ע ד ה ח ד ש ש ל ד א ע ש ו ה ש ע ר ש ל פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ל ה ג ע ה ל מ ד י נ ו ת א י ר ו פ ה. א ב ו צ ק ר ג ם צ י י ן כ י ב ל ו ב קיימות מספר התארגנויות של דאעש ו ה ע ר י ך כ י ה י א ת ה פ ו ך ל מ ט ה ה ר א ש י ש ל ה א ר ג ו ן ) אליום אלסאבע, 17 בפברואר ( ד ג ס ט א ן ב- 18 ב פ ב ר ו א ר 2018 פ ת ח א ד ם ח מ ו ש ב ר ו ב ה צ י ד ו ס כ י ן, ב י ר י מ ח ו ץ לכ נ ס י ה ב ע י ר ק י ז ל י א ר (Kizlyar) ב ד ג ס ט א ן ) ב ק ר ב ת ה ג ב ו ל ע ם ה ר פ ו ב ל י ק ה ה צ'צ' נ י ת). ה י ר י ב ו צ ע ל ע ב ר קהל המתפללים, שיצאו מתפילה ב כ נ ס י י ה. מבצע הפיגוע נהרג, לאחר מאבק, מ י ר י ה ש ו ט ר י ם. ל פ ח ו ת ח מ י ש ה ב נ י א ד ם נ ה ר ג ו וארבעה נוספים נ פ צ ע ו, ביניהם שני אנשי ב י ט ח ו ן. ל ד ב ר י ה ר ש ו י ו ת ב ר ו ס י ה ה י ו ר ה ה ו א ח' ל י ל ח' ל י ל ו ב, תושב מקומי, ב ן 22. ל ד ב ר י ה ם נפתחה חקירה ב נ ו ש א ב מ ס ג ר ת ה נ ב ד ק ו ת כ ל ה א פ ש ר ו י ו ת, כ ו ל ל פיגוע טרור ) א ת ר ו ע ד ת ה ח ק י ר ו ת של רוסיה, טאס, 19,18 בפברואר ( סוכנות הידיעות אעמאק של דאעש מיהרה לפרסם הודעה ר ש מ י ת לפיה פעיל דאעש עמד מאחורי פ י ג ו ע ב י צ ו ע ה י ר י. ב ה ו ד ע ה נ ו ס פ ת ח' ל י ל ה ו א ה י ו ר ה ש ל ש מ ו כ י נ מ ס ר ד א ע ש ש ל ק ו ק ז מ ח ו ז מ ט ע ם ה ד ג ס ט א נ י ) חשבון 18 בפברואר ( 2018 ע ל פ י ד י ו ו ח י ם ל א ר ש מ י י ם מ ב צ ע ה פ י ג ו ע ה צ ט ר ף. ל ד א ע ש ב ש נ ה ש ע ב ר ה ו ה ש ת י י ך ל" ח ו ל י י ה ר ד ו מ ה " ש ל ה א ר ג ו ן RBC), 18 ב פ ב ר ו א ר ( ע ר ו ץ ה ט ל ג ר ם Directorate 4 פ ר ס ם סרטון שבו נ ר א ה ל כ א ו ר ה ה ח ש ו ד נ ש ב ע א מ ו נ י ם ל ד א ע ש ע ל ר ק ע ד ג ל ה א ר ג ו ן, כ א ש ר ל צ ד ו מ ו נ ח ר ו ב ה צ י ד lenta.ru), 18 בפברואר ( 2018.

12 בשליטת מרוקו( ס מ ו ך, 12 מימין : פעיל דאעש המכונה ח' ליל הדגסטאני, שביצע פיגוע י ר י בכנסיה. משמאל : רובה הציד שבו השתמש ) חשבון הטוויטר ICS News [, 18 בפברואר 2018 (. פעילות סיכול ו מ נ ע ת ו נ י ס י ה דווח כי המשמר הלאומי התוניסאי חשף רשת הברחת צעירות לשורות דאעש בסוריה. הרשת גייסה צעירות בארבעה מחוזות של ה מ ד י נ ה ו א נ ש י ה א ר ג ו ן נ ע ו ב ח ו פ ש י ו ת מ מ ח ו ז ל מ ח ו ז ל מ ר ו ת א מ צ ע י ה ב י ט ח ו ן ה ק פ ד נ י י ם כ ו ח ו ת מ צ ד ה ב י ט ח ו ן ה ת ו נ י ס א י ם. ה ר ש ו י ו ת ב ת ו נ י ס י ה י ו ד ע י ם א י נ ם צ ע י ר ו ת כ מ ה ל ה ע ר י ך ש מ ו צ א ן מ ת ו נ י ס י ה מ ש ר ת ו ת ב ש ו ר ו ת א ך ד א ע ש ל ד ב ר י ה ם 40% ב ע ל ו ת ה ן מ ה ן ה ש כ ל ה א ק ד מ א י ת. ל א א ר ג ו נ י ם מ מ ש ל ת י י ם 15 ו מ ומ ח י ם ב י ט ח ו נ י י ם מ ס פ ר ן א ת מ ע ר י כ י ם נ מ צ א ו ת ר ו בן מ א ו ת ב כ מ ה ) א ל י ו ם ו ב ל ו ב ב ס ו ר י ה א ל ס ב ע ', (Al 'Ayoun) ב פ ב ר ו א ר ( מ ר ו ק ו מ ש ר ד ה פ נ י ם ב מ ר ו ק ו ד י ו ו ח על מעצר שלושה פ ע י ל י ד א ע ש ב ע ר י ם א ל ע י ו ן בצפון מערב סהרה המערבית (, סלא Sala) ( ל ר ב א ט ו מ ר ק ש. השלושה שגילם נ ע ב י ן 24 ל- 30, נ ש ב ע ו א מ ו נ י ם ל מ נ ה י ג ד א ע ש א ב ו ב כ ר א ל בע' ד א ד י. ה ם ע ס ק ו ב ה ס ת ה ל ר צ ח ו נ י ס ו ל צ ב ו ר י ד ע ו נ י ס י ו ן ב ה כ נ ת ח ו מ ר י ו ה ר כ ב ת נ פ ץ מ ט ע נ י א ח ד ח ב ל ה. ה ע צ ו ר י ם ל ב צע ה כ נ ו ת ע ש ה פ י ג ו ע י ם ב ר ח ב י ה מ ד י נ ה ) א ל צ ב א ח assabah.me] [, 15 בפברואר ( ל ב נ ו ן ל ב נ ו ן צ ב א ש ב ע ה ל ד י ן ה ו ע מ ד ו כ י ה ו ד י ע, א ז ר ח י ם ל ב נ ו נ י ם ב א ש מ ת ס ו ר י וא ז ר ח ה ק מ ת ה ת א ר ג נ ו ת 15 ה ק ש ו ר ה ל ד א ע ש ב ל ב נ ו ן ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ] ا ل ج ی ش ל ב נ ו ן צ ב א ש ל ה ר ש מ י ا ل ل ب ن ا ن LebarmyOfficial [, ב פ ב ר ו א ר ( ה ח ו ל י ה ח ב ר י ב א ז ו ר נ ע צ ר ו ע ר ס א ל ש ב צ פ ו ן ל ב צ ע ו ת כ נ נ ו ל ב נ ו ן מ ז ר ח פ י ג ו ע י ם ב ב י ר ו ת.

13 13 ה ח ו ל י ה ק י ב ל ה ה ו ר א ו ת מ מ פ ק ד ד א ע ש ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ע י ן א ל ח ל ו ה, ס מ ו ך ל צ י ד ון. ב ח ו ל י ה ה י ה פ ע י ל נוסף, שנהרג בעת ניסיון מעצר בטריפולי, שבצפון לבנון ) סאנא, 15 בפברואר ( 2018.

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי הקוראן בלשון אחר תרגום: סובחי עלי עדוי עיצוב: מידחת חביב אללה הוצאה לאור: גסטליט חיפה בע מ הפצה: מזאיא - נצרת 052-2277046 04-6560353 כל הזכויות שמורות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת?

צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת? צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת? עזר גת הפעלת חימוש באזורים צפופי אוכלוסין יצחק בן

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד