מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן"

תמליל

1 מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים

2 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי סגל אקדמי, סגל מנהלי ומבקרים מזדמנים מקרב הציבור הרחב. בתוך קמפוס האוניברסיטה פועלים מספר בתי אוכל ועגלות לממכר מזון ושתייה במספר המשתנה מעת לעת בהתאם להחלטותיה של ועדת המכרזים באוניברסיטה. 1.2 האוניברסיטה תשפץ את האזור המשותף של בית האוכל בבניין טרובוביץ כך שיוקם בו מתחם הסעדה בו יפעלו שתי תחנות מזון: חלבית ובשרית-חלבית, וזאת על מנת לתת מענה לצרכי ההסעדה של באי הקמפוס, לרבות עובדיו והסטודנטים הלומדים בו. כאמור, תחנת מזון אחת מיועדת לאוכל חלבי ותחנת מזון שניה מיועדת לאוכל בשרי וחלבי. 1.3 לא תתאפשר הגשת הצעה למכרז דנן ע"י מציע המפעיל, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, שני בתי אוכל ומעלה ברחבי קמפוס האוניברסיטה, בין כבר רשות ראשי ובין כבר רשות משנה. עוד יובהר כי החברה הזוכה במכרז זה לא תוכל לזכות במכרז להפעלת תחנת מזון בשרית - חלבית באותו מתחם הסעדה. 1.4 מחירי המזון בתחנת המזון ייקבעו על ידי הזוכה, אולם: ימכרו לפחות שתי ארוחות מפוקחות מלאות וארוחה מפוקחת חלקית אחת, בהתאם לתפריט שיוצג על ידי המציעים בשלב הגשת ההצעות במכרז, ויאושר ע"י הוועדה. פרטים ומחירים מירביים של מוצרי המזון והשתייה המפוקחים שיימכרו בתחנת המזון ושעות פעילותה ניתן למצוא בהסכם ההרשאה המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז )להלן: "הסכם ההרשאה"(. 1.5 שטחה של תחנת המזון כ- 59 מ"ר )כולל מטבח, מחסנים(. בנוסף קיימת זכות שימוש בכל השטח המשותף לשתי תחנות המזון בפנים בית האוכל וכן בשטח של כ- 56 מ"ר שבו קיימת סגירת חורף ושטחים פתוחים המשמשים את הסועדים. 1.6 כאמור, האוניברסיטה תבצע שיפוץ כללי של השטח המשותף במתחם ההסעדה. לפיכך, בני הרשות המפעילים את תחנות המזון במתחם ההסעדה ישתתפו בעלות השיפוץ, וכל אחד מהם ישלם סכום חד פעמי של 475,000 ש"ח )ארבע מאות שבעים וחמישה אלף ש"ח(, צמוד למדד, כולל מע"מ, כהשתתפות בדמי ההקמה. ביתרת עלות השיפוץ תישא האוניברסיטה. כל בר רשות יבצע, על חשבונו, את ההקמה הפנימית של תחנת המזון שלו )דלפק, מטבח וכיוצב'(. הסכום החד פעמי הנ"ל ישולם בארבעה תשלומים שנתיים כמפורט בסעיף 28.1 להסכם ההרשאה המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז. מובהר בזאת כי אם לא האריכה האוניברסיטה את ההתקשרות בשנתיים נוספות כאמור בסעיף 5.5 להסכם ההרשאה, תשיב האוניברסיטה לבר הרשות סכום של 100,000 כשהוא צמוד למדד, כמפורט בסעיף 28.1 להסכם ההרשאה. 1.7 בנוסף לדמי ההקמה המפורטים לעיל, יהא על המציע הזוכה לשלם דמי הרשאה חודשיים בגין הרשות להפעיל את תחנת המזון. תמורת ההרשאה לניהול תחנת מזון במתחם ההסעדה ישלם הזוכה דמי זיכיון חודשיים לפי הגבוהה מבין שתי החלופות האלה: דמי הרשאה חודשיים קבועים שיוצעו ע"י המציע ולא יפחתו מסכום של 13,000 ש"ח )במילים: שלושה עשר אלף ש"ח(, בתוספת מע"מ. א ו דמי הרשאה יחסיים בשיעור של 8% במילים: )שמונה אחוזים( מסך כל ההכנסות החודשיות שנצברו ממכירות בתחנת המזון ומביצוע כיבודים, לפי העניין, בתוספת מע"מ. 2

3 1.7.3 דמי ההרשאה הקבועים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החיוב בדמי ההרשאה לראשונה ההתחשבנות ברמה חודשית תהיה באופן הקבוע בהסכם ההרשאה כמו כן, יהיה על המציע הזוכה לשאת בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בהפעלת תחנת המזון, לרבות תשלומים בגין ארנונה, חשמל, מים, גז וכיו"ב. כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. חל איסור על המחאת חובות ו/או זכויות של בר-הרשות הזוכה במכרז ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאוניברסיטה, כולל איסור הכנסת בר-רשות משנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאוניברסיטה. הפרה של תנאי זה דינו ביטול זכייתו של בר-הרשות במכרז וביטול הסכם ההרשאה. רק מציעים העומדים בעצמם בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה יהיו רשאים להגיש הצעה ולכן ככל שרשת מעוניינת להפעיל את תחנת המזון באמצעות בר-רשות משנה מטעמה, יהא עליה להגיש בעצמה את ההצעה, ולחתום בעצמה על הסכם ההרשאה. לאחר החתימה על ההסכם תהא הרשת רשאית לפנות לאוניברסיטה בבקשה להעניק אישור להפעלת תחנת המזון באמצעות בר-רשות משנה מטעמה. ככלל, תיתן האוניברסיטה את אישורה להפעלת תחנת המזון באמצעות בר-רשות משנה, אך ורק בהתקיים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: הרשת תיקח על עצמה את הפיקוח והבקרה על פעילות בר-רשות משנה על בסיס הסכם בינה לבין בר- רשות המשנה בר-רשות המשנה יחתום גם הוא על הסכם ההרשאה מול האוניברסיטה המחויבויות של בר-הרשות )הרשת( ובר-רשות המשנה לפי הסכם ההרשאה, יהיו ביחד ולחוד האוניברסיטה תהא רשאית לקבוע תנאים נוספים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. האמור בפרק זה הינו כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף להם, על נספחיהם. טבלת מועדים מרוכזת המועד מס' הפעילות עד ליום בשעה 12:00 1. מועד אחרון להגשת ההצעות 2. מועד אחרון להגשת שאלות במסגרת הליך ההבהרות עד ליום בשעה 12:00 עד ליום תוקף ההצעה מהות ההתקשרות והיקפה לצורך הפעלת תחנת מזון במתחם ההסעדה האוניברסיטה מזמינה בזאת הצעות לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים )להלן: "תחנת המזון"(. ההרשאה תינתן לתקופה מוסכמת, הכל כמפורט בהסכם ההרשאה המצ"ב. ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן: "הזוכה" ו/או "המציע הזוכה"( תהיה על בסיס ההסכם, המצורף להזמנה זו כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה. למען הסר ספק מובהר כי עד לחתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה, לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים. ההצעה הכספית שתוגש תהא ההצעה הכספית הטובה ביותר שיכול המציע להגיש, ולא ינוהל לאחריה כל משא ומתן ולא תינתן אפשרות לשיפור ההצעה

4 סיור למתעניינים - רשות מציע המעוניין לערוך סיור פרטני במקום, יפנה למר ישראל פרידמן בטלפון: או או ההשתתפות בסיור אינה חובה. סיכום סיור הקבלנים יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, והוא בלבד ייחשב כאסמכתא למידע שנמסר במהלכו של הסיור. כל מידע אחר שיימסר בע"פ לא יחייב. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים: מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו. יובהר כי על תנאי מקדמי להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי מקדמי בתאגיד קשור, באורגן של המציע, או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאים המקדמיים. אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה הרשום בישראל כדין, והוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון. להוכחת עמידתו בתנאי זה יגיש המציע תעודת עוסק מורשה, אם הוא תאגיד גם תעודת התאגדות תקפה, ואישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח נספח ב' 1 חתום ע"י עו"ד/רו"ח. 4.1 בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו להוכחת עמידתו בתנאי זה, יגיש המציע את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976, לרבות התצהיר המצורף כנספח ב' מפאת ייחודו של ענף המזון, המתאפיין בחוסר יציבות, קבעה ועדת המכרזים כי על המציע או על אחד מבעלי השליטה במציע או על אחד מעובדיו הבכירים, להיות בעל ניסיון ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות, בניהול עסק בתחום המזון. לבחינת עמידתו בתנאי זה יגיש המציע תצהיר חתום על ידי מנהל המציע המצורף כנספח ב' 3. בנוסף, במידה והניסיון הינו של אחד מבעלי השליטה או של אחד מעובדיו הבכירים של המציע, יש לצרף אישור רו"ח/מנהל חשבונות/יועץ מס כי אכן עסקינן באחד מבעלי השליטה או עובד בכיר של המציע נכון למועד פרסום המכרז. יובהר כי הפרה של דרישת הניסיון בסעיף 4.3 לעיל, תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם ההרשאה. 4.3 החלטה על התאמת מציע לקריטריונים שנקבעו לעיל נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים. במקרה שלמציע יש ספק האם הינו עומד בדרישות דלעיל יהיה רשאי לוודא זאת בשלב שאלות ההבהרה בטרם הגשת הצעתו. מציע שלא יפנה בשלב שאלות ההבהרה מוותר על זכותו לעשות זאת לאחר הגשת ההצעות, ויקבל על עצמו את החלטת הוועדה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי

5 המחזור הכספי של המציע ו/או של העסק אותו ניהל בעל השליטה/העובד הבכיר באמצעותו מבקשת החברה להוכיח את עמידתה בדרישת הניסיון כאמור בסעיף 4.3 לעיל- בכל אחת מ- 3 שנות המס האחרונות )2017, 2015( 2016, הינו לפחות 1 מיליון, לא כולל סכומים שנגבו כמע"מ. לצורך סעיף זה יש לכלול במחזור הכספי רק הכנסות לתשלומים שמקורם בניהול עסק בתחום המזון. לבחינת עמידתו בתנאי זה יגיש המציע אישור רו"ח בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' למציע ו/או לבעלי השליטה בו ו/או למנהליו אין ב- 10 השנים האחרונות הרשעות קודמות בעבירות מסוג עוון ו/או פשע וכן לא קיימים במועד הגשת ההצעה הליכים פליליים תלויים ועומדים כנגד המציע ו/או המנהלים ו/או בעלי השליטה בעבירות מסוג עוון או פשע. לוועדת המכרזים שמורה הזכות לקבל הצעה חרף קיומם של הרשעות קודמות ו/או הליכים תלויים ועומדים כאמור לעיל ולקבוע כי ההרשעה ו/או הליכים התלויים ועומדים אינם רלבנטיים להתקשרות, והכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לבחינת עמידתו בתנאי מקדמי זה יגיש המציע את התצהיר המצורף כנספח ב' אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל באופן הנדרש, עלול הביא לפסילתה המיידית של ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים. אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים, יש להגיש את המקור של אותו מסמך או העתק נאמן מקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים הצעתו תיפסל. 4.7 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא, עם הצעתו מסמך אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמינה, תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שהמציע יוכיח, לשביעות רצונה של הועדה, שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כאמור, הינם בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. 4.8 אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד. על המציע בעצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי המכרז. עמידת המציע בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז תבחן אך ורק על-פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז על תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב רכיבים המתקיימים בצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, בעלי מניותיו, מנהליו, תאגידים קשורים שלו וכיוצ"ב, זולת המציע עצמו

6 אופן מילוי ההצעה 5.1 המציע יגיש הצעה כספית על גבי טופס ההצעה הכספית נספח א'. כל הפרטים שיש למלא במסגרת המכרז ימולאו על גבי מסמכי המכרז בצירוף המסמכים או האישורים הנדרשים. המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז, בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק. המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת זכות מורשי החתימה במציע, בראשי תיבות, על כל דף ממסמכי המכרז ובכלל זה על הסכם ההרשאה. בנוסף, במקומות המיועדים לכך, יחתום המציע חתימה מלאה של מורשי החתימה במציע בצירוף חותמת. כ ל ל י המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, וכל מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית להתעלם מכל אחד מאלה, ולהודיע על כך למציע, ואם עשתה כן, יראו את הצעת המציע כאילו אינה כוללת כל תוספת, השמטה, שינוי, הסתייגות ו/או התניה כלשהי. על אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב. כל מחיקה של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, תיעשה על ידי מחיקת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי החתימה בו. אין לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס". התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה לבטל את הזכייה. ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד. המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה בעותק אחד חתום. ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של המציע )באמצעות מורשי החתימה מטעמו( בכל עמוד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהזמנה להציע הצעות זו, בהסכם ההרשאה, בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז. חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד/רו"ח במקומות המיועדים לכך. האוניברסיטה רשאית, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז. כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו רק באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ועל המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה על ידי האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים

7 6.8 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה ו/או עם גוף הקשור לאוניברסיטה, ולא עמד בסטנדרטים של ביצוע העבודה לרבות טיב הציוד או השירותים, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים. 6.9 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבדוק את הצעתו של מציע אשר קיימים לו חובות כספיים פתוחים מול האוניברסיטה בגין התקשרויות אחרות. מסמכי המכרז מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות במכרז, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים בעמ' 15 לחוברת המכרז. מסמכים אלה יהוו יחדיו את מסמכי המכרז )להלן: "מסמכי המכרז"(. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל, כשהם מלאים כנדרש וחתומים על ידו בחתימה מחייבת בתחתית בכל עמוד, וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז. מובהר בזאת, כי בכל מקרה יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז במלואם קבלת מסמכי המכרז מסמכי המכרז יועמדו לעיון ללא תמורה במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה, קומה ב', אצל הגב' קרן ישראלי, טל' לתיאום , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת: הגשת הצעה למכרז זה אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות מקום ומועד אחרון להגשת הצעות 9. המועד האחרון להגשת הצעות הינו כנקוב בטבלת המועדים המרוכזת בסעיף 1.11 לעיל. הצעה שלא תימצא 9.1 בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון! האחריות לכך שההצעה תמצא בתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד ועליו לוודא כי ההצעה תימצא בתיבת המכרזים במועד. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, לתיבת 9.2 המכרזים הממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטת ת"א, עליה יירשם אך ורק "מכרז 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ". אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה! כל המסמכים את למעטפה אחת שתכלול לתיבת המכרזים כאשר כל המסמכים יוכנסו ההצעות יוגשו 9.3 המופיעים ברשימת המסמכים בעמ' 15 למסמך זה. יש להקפיד על הכנסת כל החומר הנדרש למעטפה, מילוי פרטי המציע, סגירת המעטפה החיצונית כראוי, 9.4 רישום על גבי המעטפה את פרטי ההליך והכנסתה לתיבת המכרזים כאמור בסעיף 9.2 לעיל. האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת 9.5 לפני חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם. יש לוודא כי המעטפה החיצונית הסגורה הוחתמה בחותמת האוניברסיטה וצוין על גביה מועד הגשת ההצעה, 9.6 בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים. 7

8 9.7 המציע יגיש את הצעתו אך ורק על גבי מסמכי המכרז, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. 9.8 מובהר בזאת, כי בכל מקרה יש להחזיר את כל מסמכי המכרז במלואם. פניות והבהרות לגבי המכרז הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה. ניתן להעביר שאלות בכתב לאוניברסיטה, אגף הנדסה ותחזוקה לידי גב' עפרי אלרון, בפקס: , או במייל זאת עד למועד כמפורט ב"טבלת המועדים המרוכזת" בסעיף 1.11 לעיל. האוניברסיטה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור. האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו רק באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ועל המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה על ידי האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים. תשובות, הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב/בדוא"ל על ידי מזכיר ועדת המכרזים הליך המכרז ואמות המידה להכרעה האוניברסיטה תדרג את ההצעות העומדות בתנאים המקדמיים כדלקמן: איכות 50% מהציון הסופי. מחיר 50% מהציון הסופי. הצעה שלא קיבלה ציון איכות של 30 נקודות לפחות מתוך 50 הנקודות האפשריות תיפסל. במקרה שבו נותרה רק הצעה אחת לדיון, האוניברסיטה תהיה רשאית לבטל את דרישת מרכיב האיכות. האוניברסיטה תקבע את הציון הסופי של ההצעות על ידי חיבור ציון המחיר עם ציון האיכות הצעה שעמדה בתנאים המקדמיים נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה. וזכתה לציון הסופי הגבוה ביותר תזכה במכרז, אלא אם כן נתקיימו 11.4 אם יותר ממציע אחד יזכה לציון הסופי הגבוה ביותר, ייבחר המציע שקיבל את הציון הגבוה יותר בקריטריון האיכות

9 11.6 אמות המידה של מרכיב האיכות בדיקת איכות מקצועית )15 נקודות( הצעה שעמדה בתנאים המקדמיים תקבל ציון בהתאם להתרשמות ועדה מקצועית ממסעדת המציע ו/או מסניפיו )להלן: "בדיקת איכות מקצועית"(. האוניברסיטה תערוך את בדיקת האיכות המקצועית באמצעות צוות אשר יימנה לפחות 3 בודקים ויכלול את מנהל נכסים, התקשרויות משקיות-כלכליות ותקציבים, רכז נכסים ומזנונים ונציג אגודת הסטודנטים הצוות יבקר בשני סניפים ו/או במסעדה מתוך הרשימה שפירט המציע 3, ויכלול ביקור במטבחים. הביקור ייערך ללא הודעה מוקדמת. ב' בנספח בדיקת האיכות המקצועית תיערך כדלקמן: צוות הבדיקה יעניק לכל סניף או מסעדה ציון בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח ה', אשר לכל אחד מהם יהיה משקל שווה. כל חבר צוות יתבקש להעריך באופן אישי, בהתאם להתרשמותו וללא התייעצות הדדית, כל אחד מהסניפים או המסעדה ולדרג את התרשמותו המקצועית בכל אחד מהקריטריונים האמורים, במספרים שבין 1 )להתרשמות המקצועית הנמוכה ביותר( ל- 5 )להתרשמות המקצועית הגבוהה ביותר(. הציון הסופי של כל סניף או מסעדה יהיה ממוצע הציונים של חברי הצוות. הציון הסופי והניקוד של ההצעה בגין קריטריון זה יהיה ממוצע הציונים של שני הסניפים שנבדקו או הציון הסופי של המסעדה שנבדקה כפול 3 )סה"כ 15 נקודות אפשריות( מובהר בזאת כי על הגורם המפעיל את הסניף או המסעדה לאפשר את ביצוע בדיקת האיכות המקצועית. לא עשה כן, יודיע צוות הבדיקה לאיש הקשר מטעם המציע כי הוא נמצא בסניף או במסעדה וברצונו לבצע את הבדיקה. לא אפשר המציע בדיקה של הסניף או המסעדה לאחר הודעה כאמור תהיה בכך עילה לפסילת הצעתו מבחן הצעה לשלוש ארוחות מפוקחות )10 נקודות( הצעה שעמדה בתנאים המקדמיים תקבל ציון בהתאם להתרשמות צוות מארוחות שיוצגו על ידי המציע. הצוות יימנה לפחות 3 בודקים ויכלול את מנהל נכסים, התקשרויות משקיות-כלכליות ותקציבים, רכז נכסים ומזנונים ונציג אגודת הסטודנטים. כל מציע יידרש להגיש, במועד ובמקום שתיקבע ותודיע לו האוניברסיטה, ארבע ארוחות חלביות מלאות, ללא שתייה. במעמד זה יידרש המציע לתת תיאור מפורט של מרכיבי הארוחות, משקלם ו/או נפחם של כל אחד מהמרכיבים ואת מחירה של כל ארוחה )להלן: "ארוחה מפוקחת מלאה"(. יובהר בזאת כי המציע הזוכה יידרש למכור את הארוחות המפוקחות המלאות שייבחרו כמפורט להלן, במחיר של 25 לארוחה, כל זאת כמפורט בהסכם ההרשאה

10 בנוסף לארוחות המפוקחות המלאות הנ"ל, כל מציע יידרש להגיש במועד ובמקום שתיקבע ותודיע לו האוניברסיטה, שתי ארוחות חלביות חלקיות, ללא שתייה. במעמד זה יידרש המציע לתת תיאור מפורט של מרכיבי הארוחות, משקלם ו/או נפחם של כל אחד מהמרכיבים ואת מחירה של כל ארוחה )להלן: "ארוחה מפוקחת חלקית"( יובהר בזאת כי המציע הזוכה יידרש למכור את הארוחה המפוקחת להלן, במחיר של 20 לארוחה, כל זאת כמפורט בהסכם ההרשאה. האוניברסיטה תערוך את מבחן הארוחות המפוקחות באופן הבא: החלקית שתיבחר כמפורט חברי הצוות יבחרו במשותף 2 ארוחות מפוקחות מלאות מתוך ה- 4 שהוצגו בפניהם ו- ארוחה מפוקחת חלקית אחת מתוך ה- 2 שהוצגו בפניהם, ויערכו את מבחן הארוחות לגבי 3 אלו בלבד. הבחירה תיעשה לאור הערכת הצוות את התאמת הארוחות לצרכנים הפוטנציאלים שלהן. כל חבר צוות יעריך את כל אחת מהארוחות שנבחרו, באופן אישי, בהתאם להתרשמותו, וללא התייעצות הדדית כל חבר צוות יעניק לכל ארוחה ציון מ- במשקל או נפח המרכיבים שלה ובמחירה. עד 5, בהתחשב בטעמה של הארוחה, הציון הסופי של כל ארוחה יהיה ממוצע הציונים של חברי הצוות. הניקוד הסופי שיקבל המציע בגין קריטריון זה יהיה ממוצע הציונים הסופיים של שתי הארוחות המפוקחות המלאות ושל הארוחה המפוקחת החלקית, שנבחרו כפול 2 )סה"כ 10 נקודות אפשריות( מבחן מקוריות וגיוון התפריט המוצע לתחנת המזון )25 נק'( במסגרת אמת מידה זו יבחן התפריט המוצע ע"י המציע לתחנת המזון אל מול תפריטים של בתי אוכל אחרים ברחבי קמפוס האוניברסיטה. אמת מידה של הצעת מחיר )50 נקודות( הצעה שעמדה בתנאים המקדמיים וקיבלה ציון איכות העולה על ציון האיכות המינימאלי, תקבל ניקוד עבור מרכיב הצעת המחיר, בהתאם למחיר שהציע המציע כדמי הרשאה חודשיים. ניקוד המחיר יחושב באופן הבא: ההצעה הטובה ביותר )עם סכום דמי הרשאה הגבוה ביותר( תקבל את הציון המרבי )50 נקודות(. ההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי על פי הנוסחה הבאה: P=px/pnX50 כאשר: = P ניקוד המחיר; = Pn מחיר ההצעה הטובה ביותר; = Px מחיר ההצעה אותה רוצים לנקד. 10

11 12. שוויון בהצעות במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", רק במידה שהוגש תצהיר רלבנטי מטעם המציע. "עסק בשליטת אישה" להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה ע"י עסק בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י חוק. במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמינה, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף Final(,)Best & או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמינה. הצהרות המציע עם הגשת הצעתו למכרז, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי המכרז, מצהיר המציע ו/או מתחייב בהתאם לאמור בנספח ג'. עצם הגשת ההצעה על ידי מציע, כמוה כאישור והתחייבות מצדו לכל המפורט בנספחים א' -ה', בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאו. התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה לבטל את הזכייה. במקרה כאמור בסעיף קטן 13.2 לעיל, יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה אם ייגרם כתוצאה מכך. תוקף ההצעות ההצעות יעמדו בתוקף עד לתום המועד הנקוב בטבלת המועדים המרוכזת )סעיף 1.11 לעיל(. לא נסתיימו הליכי אישור ההצעה עד המועד כנ"ל, יהיה המציע רשאי לבטל את הצעתו. אלא אם כן נקבעה כבר בוועדה הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול. במקרה שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. ביטול ההצעה יהיה ע"י הודעה בדואר רשום או במסירה ביד למזכיר ועדת המכרזים המשקית כלכלית ונכסים, אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטה, ת.ד ת"א. לאוניברסיטה שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות, ובלבד שלא הודיע המציע לאוניברסיטה על בטלות הצעתו, לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות. במקרה שבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי האוניברסיטה להתקשר עם המציע הזוכה, או שההסכם עם המציע הזוכה יבוטל, תהא האוניברסיטה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג, בהתאם לאמור להלן. האוניברסיטה תקבע את המציע שדורג במקום השני בשלב מיון ההצעות כמציע השני בדירוג )להלן: "המציע השני"(. מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע השני שייקבע כזוכה על פי הצעתו, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע השני כאמור כבר אינה בתוקף. למציע השני תהא שהות של 5 ימי עסקים מיום פניית האוניברסיטה אליו, להודיע לה על קבלת הסכמתו לקבל את ההרשאה עפ"י הצעתו. לא עשה כן המציע השני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית האוניברסיטה לחזור ולהציע את קבלת ההרשאה למציע שדורג במקום השלישי, עפ"י תנאי הצעתו, וכך הלאה, או לבטל מכרז זה, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים

12 ו) התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז 15. לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש הזוכה לחתום על הסכם ההרשאה המצורף כנספח ד' למכרז בארבעה 15.1 העתקים נוספים, כמקובל באוניברסיטה, וזאת תוך 7 )שבעה( ימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה במכרז חתום ע"י חברת להסכם כנספחים המצורפים ולהמציא לאוניברסיטה אישור עריכת ביטוח, בנוסחים הביטוח. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה לאוניברסיטה ערבויות בנקאיות אוטונומיות וצמודות לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם כמפורט בהסכם ההרשאה. לא יתקבל צילום של הערבות. אי מילוי סעיף זה יחשב כהפרה יסודית של הסכם ההרשאה. במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי האוניברסיטה ו/או לא 15.2 ימציא לידי האוניברסיטה ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה אישור על לאלתר עריכת ביטוח כנדרש בהסכם, תהא האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו. האוניברסיטה רשאית לחייב את הזוכה ע"ס 500 ש"ח לכל יום פיגור בכל הנושאים הקשורים בסעיפים 15.1, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה כאמור בנספחים )א( ו- 3 )ב( להסכם ההרשאה. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח. זכות העיון במסמכי המכרז בהתאם לתקנה ) 38 לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 2010 )להלן: "התקנות"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעת הזוכה במכרז. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסויים. מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועי/מסחרי, והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו. בהגשת הצעתו, מסכים ומאשר המציע מראש, כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד האוניברסיטה בגין כל החלטה בנדון. במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ומקצועי, ברור ומוסכם על המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, והמציע יהיה מושתק ומנוע מלטעון טענה סותרת בקשר לכך. על מנת לאפשר מתן חוות דעת אובייקטיביות ושאינן מוטות, חוות דעת מלקוחות קודמים תהיינה חסויות. כאמור, זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור תצורף קבלה על אישור תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של האוניברסיטה או באמצעות מסירת המחאה משוכה ע"י המציע, לפקודת אוניברסיטת תל אביב בסך 500 )לא גובים מע"מ(, מוגבל למוטב בלבד, לכיסוי העלות הכרוכה בכך

13 איסור הסבה כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בשום צורה ו/או אופן, במישרין ו/או בעקיפין כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף 17.1 לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור, שלא תקבל את אישורה בכתב של האוניברסיטה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. לגבי הפעלת תחנת המזון באמצעות בר-רשות משנה ראה סעיף 1.9 לעיל וכן האמור בעניין זה בהסכם ההרשאה. ביטול המכרז האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, וכיוצא באלה. בנוסף לאמור לעיל ולאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: א. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מדמי ההרשאה שנראים לאוניברסיטה כהוגנים וסבירים להרשאה הניתנת, וזאת בהסתמך על התמורה אותה נוהגת לקבל האוניברסיטה עבור הרשאה כדוגמת נשוא מכרז זה. ב. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל. האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסר על ידם בסיור למתעניינים ו/או בהצעתם למכרז. ש ו נ ו ת כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, תפורש באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות האוניברסיטה. ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. מובהר בזאת, כי כל מסמכי המכרז הם רכושה של האוניברסיטה והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו. אין לעשות שימוש במסמכי המכרז שאינו לצורך הגשת ההצעה. כל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה

14 המכרז מתנהל בהתאם לנוהל ההתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב, המצוי לעיון באתר נוהלי האוניברסיטה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז, לבין האמור בהוראות הנוהל, יגברו הוראותיו של הנוהל. האמור במסמך זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות הנוהל. כתובות והודעות מציע במכרז יציין במסמכי המכרז, את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת דוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה. האוניברסיטה תנהל את המגעים בקשר למכרז זה עם הנציג שיצוין על ידי המציע. על הנציג להיות זמין להשגה בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסומו של מכרז זה, ועד לתום תקופת תוקפה של ההצעה על פיו. לא היה נציג המציע זמין כאמור, תהא האוניברסיטה פטורה מחובת ההודעה והאחריות המלאה במקרה של אי מסירת הודעה למציע תהא על המציע בלבד. הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה ונוחיותה של האוניברסיטה. הודעה שנשלה בדואר תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך שני ימי עבודה ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עד השעה 16:00 תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום משלוחה )ואם נשלחה ביום שאינו יום עבודה ביום העבודה הראשון שלאחר יום משלוחה(. אישור זה על משלוח הודעת הפקס ו/או הודעת המייל ייחשב כראיה חלוטה על מסירתה למציע ב ב ר כ ה, עפרי אלרון מזכירת ועדת המכרזים אוניברסיטת תל אביב 14

15 נספח א' רשימת מסמכים מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז יש לצרף את המסמכים שלהלן כשהם חתומים כנדרש: המסמך טופס הצעה כספית חתום על ידי מורשה חתימה צורף/לא צורף סמן אם צורף( עו"ד/רו"ח מנכ"ל/סמנכ"ל +עו"ד מנכ"ל/סמנכ"ל + עו"ד רו"ח מנכ"ל/סמנכ"ל + עו"ד מנכ"ל/סמנכ"ל + עו"ד מורשה חתימה מורשה חתימה מורשה חתימה מורשה חתימה ב' 1 ב' 2 ב' 3 ב' 4 ב' 5 ג' ד' ה' זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום תצהיר לבחינת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.3 אישור לבחינת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.5 תצהיר לבחינת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.6 הצהרת מציע הסכם הרשאה על נספחיו קריטריונים לבדיקת איכות מקצועית מסמכים נוספים אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תעודת התאגדות של התאגיד סיכום סיור, מסמכי הבהרה ותשובות וכל מסמך שנשלח ע"י האוניברסיטה כל מסמכי המכרז על נספחיהם כשהם חתומים 15

16 לתשומת לב המציע: נספח א' טופס ההצעה הכספית יש למלא את הצעת המחיר באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה במכרז. את המחיר יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מע"מ. הצעה לדמי הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים* הצעתנו לדמי ההרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים היא לפי הגבוהה מבין שתי החלופות שלהלן: )1.1( דמי הרשאה חודשיים קבועים בסך של, בתוספת מע"מ. )במילים ש"ח( *, בתוספת מע"מ. א ו )1.2( דמי הרשאה יחסיים בשיעור של 8% )במילים: שמונה אחוזים( מסך כל ההכנסות החודשיות שנצברו ממכירות בתחנת המזון ומביצוע כיבודים, בתוספת מע"מ..1 לתשומת לבכם! הצעה שדמי ההרשאה החודשיים הקבועים המוצעים בה יפחתו מ- 13,000 שלושה עשר אלף ש"ח(, בתוספת מע"מ תיפסל על הסף!!! ש"ח )במילים: * יש למלא את גובה דמי ההרשאה המוצעים על-ידך בסעיף 1.1. דמי ההרשאה הקבועים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החיוב בדמי ההרשאה לראשונה. ההתחשבנות ברמה חודשית תהיה באופן הקבוע בהסכם ההרשאה..2.3 חתימה וחותמת שם החותם תאריך 16

17 .1 נספח ב' 1 - אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון הח"מ עו"ד/רו"ח מרחוב, מאשר בזאת כדלהלן: הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד/ עוסק מורשה מס' תאגיד/ עוסק מורשה. מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם: א. ב. ג..2 חתימת מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה. הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח. בעלי התאגיד הינם: א. ב. ג..3 הערות: )1 ) במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח. )2( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה. הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז 2/2018( המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז: מס' מתוך מורשי החתימה.4 א. ב. ג. אני מאשר בזאת, כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי המציע ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי..5 הערות נוספות: עו"ד/רו"ח ** הערה: במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה יתייחס האישור לסעיפים 1 ו- 5 בלבד. 17

18 נספח ב' - 2 תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום אני הח"מ ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן: הנני נותן תצהיר זה בשם, שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך הבקשה )להלן: "המציע"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע בתצהיר זה, משמעותו של המונח בעל זיקה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה, וכי אני מבין/ה אותו. )להלן: "חוק.4 5. המציע הינו עוסק מורשה בישראל/תאגיד הרשום בישראל )מחק את המיותר(. 6. קיום דיני העבודה )סמן X במשבצת המתאימה( עד מינימום המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר בבקשה המציע מטעם להגשה"( למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "מועד ל. המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. זרים ו/או חוק שכר המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 7. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סמן X במשבצת המתאימה( המציע לא מחויב בדרישות שבהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 המציע לא עומד בכל דרישות הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח המציע עומד בכל דרישות הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהתחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה המציע מצהיר בזאת כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; המציע מתחייב בזאת להעביר העתק מתצהירו זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שיקבע כזוכה

19 11. זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. חתימה וחותמת שם תאריך אישור עורך הדין אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת, כי ביום הופיע/ה ב מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך מס' רישיון חתימה וחותמת 19

20 נספח ב' 3- תצהיר לבחינת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.3 אני הח"מ,, ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת ואמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני הוסמכתי כדין ע"י )להלן:"המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מספר )להלן: "המכרז"(. אני מצהיר כי המציע או אחד מבעלי השליטה במציע או אחד מעובדיו הבכירים, בעל ניסיון ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות, בניהול עסק בתחום המזון. )במידה והניסיון הינו של אחד מבעלי השליטה או של אחד מעובדיו הבכירים של המציע, יש לצרף אישור רו"ח/מנהל חשבונות/יועץ מס כי אכן עסקינן באחד מבעלי השליטה או עובד בכיר של המציע נכון למועד פרסום המכרז.( מקום הפעלה תקופת ההפעלה מועד התחלה מועד סיום סוגי מוצרים שנמכרו הערות ותוספות

21 הערות ותוספות סוגי מוצרים שנמכרו תקופת ההפעלה מקום הפעלה מועד מועד סיום התחלה *המציע רשאי לצלם טבלה זו לצורך ציון עסקים נוספים בתחום המזון. 3. אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. חתימה וחותמת שם אישור עו"ד תאריך אני הח"מ, עו"ד, מאשר בזה, כי ביום התייצב בפני, המוכר לי אישית/שזיהיתי אותו לפי תעודת הזהות דלעיל, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו\ו וחתם עליה לפני. תאריך חתימת עו"ד 21

22 נספח ב' - 4 אישור מחזור הכנסות של המציע לבחינת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.5 כרו"ח מבקר של )להלן: "המציע"(, מחזור ההכנסות השנתי, כפי שהוא מדווח בדוחות הכספיים של המציע בשנים 2015, 2016, 2017 הנני לאשר בזאת היה כדלקמן: כי, )מאזן בוחן לא מבוקר( בשנת 2017 בשנת 2016 בשנת 2015 שם החותם חתימה וחותמת רו"ח המבקר תאריך: * הערה: החתימה על אשור זה ו/או על גבי אישור נפרד דומה, על כל חלקיו, תעשה על ידי רואה חשבון המבקר, של המציע. 22

23 בנוסף לנספח ב' 4 ניתן להגיש גם אישור בנוסחים החלופיים הבאים אשר יודפסו על לוגו של משרד הרו"ח: לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: א. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת. ב. הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום )או לחילופין ליום וליום ( )1( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. לחילופין: הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )1( בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. ג. חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )2(. לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. ד. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים )1( המחזור הכספי של חברתכם לתקופה )1( הינו גבוה מ / שווה ל )או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(. בכבוד רב, רואי חשבון 23

24 נספח ב' - 5 תצהיר בדבר הרשעות קודמות אני הח"מ... ת.ז... מרחוב..., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: הנני המציע/בעל שליטה במציע/מנהל במציע ]נא למחוק את המיותר[ במכרז לקבלת הרשאה להפעלת חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ - הפקולטה למשפטים. )* בעל שליטה לעניין תצהיר זה - כמשמעותו של מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א (. תחנת מזון.1 הנני מאשר, כי ב 10 שנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע/ * הורשעתי בעבירה מסוג פשע ]נא למחוק את המיותר[ )פרט מהות העבירה( יש לצרף את פסק הדין הנני מאשר, כי ב- 10 שנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון/ * הורשעתי בעבירה מסוג עוון ]נא למחוק את המיותר[ )פרט מהות העבירה( )יש לצרף את פסק הדין( הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עבירה מסוג עוון /* תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עבירה מסוג עוון ]נא למחוק את המיותר[. אם קיים כתב אישום כאמור נא פרט מהות העבירה וצרף את כתב האישום חתימה וחותמת שם תאריך אישור עורך דין אני הח"מ..., עו"ד מאשר/ת, כי ביום...הופיע/ה ב... מר/גב'... שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז...., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר דלעיל. חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך 24

25 נספח ג' טופס הצהרת מציע הח"מ אני ת.ז. נושא שמספרה מורשה חתימה מטעם ח.פ./ע.מ. )להלן: "המציע"( מצהיר בזאת כדלקמן: 1. קראתי, הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג. הצעת המציע, לרבות ההצעה הכספית, המציע ידי על מוגשת באופן עצמאי בין היה ולא אין לב. בתום ידו על וגובשה.2 המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם ו/או הבנות ו/או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז והמציע לא תיאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו. 3. המציע בדק את התנאים והנתונים הקשורים להקמה והפעלה של תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים, ובהתאם לכך ביסס את הצעתו. כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על-ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים. התפריט המוצע על ידי המציע עומד בתנאים הקבועים במכרז זה, והמציע מתחייב, כי אם יזכה במכרז, להציע למכירה את.4.5 פריטי המזון והשתייה שבתפריט המוצע במחירים שלא יעלו על המחירים הנקובים בו. 6. הוראות המכרז והסכם ההרשאה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז, הסכם ההרשאה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין. 7. המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים להקמה והפעלה של עגלת המזון, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על-פי דין. בכלל זה, לא מתנהלים כנגד המציע הליכי פשיטת רגל, פירוק, מחיקה, הקפאת הליכים או כינוס נכסים ולא מתנהלים נגדו הליכים משפטיים אחרים העשויים לפגוע ביכולתו למלא את התחייבויותיו. 8. המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. היעדר עבר פלילי ]מובהר כי תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הוא שהמציע, בעליו, מנהליו וכל נושא משרה בו אינם בעלי עבר פלילי, בעבירה מסוג פשע או עוון שיש עמה קלון ואשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות )ועדת המכרזים תקבע לפי שיקול דעתה אם עבירה היא עבירה שיש עמה קלון([ 25

26 9. המציע, בעליו, מנהליו וכל נושא משרה בו, לא הורשעו / הורשעו ]נא למחוק את המיותר[ בעבירה מסוג פשע או עוון, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א אם הורשעו נא לפרט ]מי הורשע, העבירה, מועד ההרשעה[ ולצרף מסמכים רלוונטים: 10. נגד המציע, בעליו, מנהליו וכל נושא משרה בו, לא הוגש / הוגש ]נא למחוק את המיותר[ כתב אישום בעבירה מסוג פשע או עוון )כל עוד ההליך הפלילי לא נסתיים(. אם הוגש נא לפרט ]נגד מי, העבירה[ ולצרף מסמכים רלוונטיים: 11. לא ידוע / ידוע ]נא למחוק את המיותר[ לי על קיום חקירה, על ידי רשות חוקרת כלשהי, נגד המציע, בעליו, מנהליו וכל נושא משרה בו, בקשר לעבירה מסוג פשע או עוון. אם ידוע על קיום חקירה נא לפרט ]נושא החקירה, מהות העבירה[ ולצרף מסמכים רלוונטיים: שמירה על דיני העבודה המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א ובהתאם לחוק שכר.12 מינימום, תשמ"ז- 1987, ומשלם עבודה שכר לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה לאחר יום ביותר משתי עבירות לפי.13 חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום הנ"ל; ואם הורשעו כאמור ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד תצהיר זה. לעניין סעיף זה, "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. חתימה וחותמת שם תאריך אישור עורך דין ב......הופיע/ה ביום כי מאשר/ת, עו"ד הח"מ..., אני מר/גב'... שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז...., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר דלעיל. חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך 26

27 נספח ד' הסכם הרשאה על נספחיו )מצורף בנפרד( 27

28 נספח ה' - קריטריונים לבדיקת איכות מקצועית מכרז לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים שם הבודק: שם המציע: תאריך הביקור בסניף / במסעדה: שם הסניף / המסעדה הנבדקים: 5 דרג את התרשמותך המקצועית מהסניף / המסעדה בתחומים השונים במספרים 1 )להתרשמות הגבוהה ביותר(. יש לבצע את הדירוג באופן עצמאי ללא התייעצות עם חברי צוות הבדיקה האחרים. נושא ניקוד שבין )להתרשמות הנמוכה ביותר( הערות ל- ]מקסימום 5 להתרשמות הגבוהה ביותר, מינימום 1 להתרשמות הנמוכה תברואה, סדר וניקיון וארגון המטבח תחזוקת הציוד ניקיון באזורי הישיבה ובשירותים לבוש והופעה של העובדים נקי, מסודר, ייצוגי )מדים, תגי שם וכד'( זמינות המלצרים/המגישים לשירות הלקוח וזמני המתנה זמן או למנות המתנה בסניף/מסעדה ללא מלצרים להזמנת שירות ללקוח, יחס אדיב כלפי הלקוחות איכות וטריות המזון המוגש מגוון וטעם המזון המוגש כמות המזון המוגש )באופן יחסי למחיר( עיצוב הסניף ציון ממוצע לסניף ]סך הניקוד לגביהם הערכה[ שניתן מחולק במספר וקבלת הנושאים המנות שניתנה ביותר[ חתימת הבודק: 28

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד