אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018"

תמליל

1 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל

2 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( כללי מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א'.1 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( )להלן "המזמין"(, מזמינה בזה מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם, בין היתר, תנאי הסף כהגדרתם בסעיף 3 להלן, להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים למזמין )להלן: "השירותים"( בכפוף לתנאים האמורים בהסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז. יצוין שכל מקום בו מפורט במסמכי המכרז תיאור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. בעמותה ניתנים באופן קבוע שירותים של מבקר פנים. מבקר הפנים הנוכחי עתיד לסיים את כהונתו ועם תום הסכם ההתקשרות עימו, מעוניינת העמותה לשכור את שירותיו של מבקר פנים חדש בעל הכשרה וניסיון בתחום הבקרה על פרויקטים המנוהלים באגודה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע. עיקר הפעילות של העמותה הינה לקידום החינוך בירושלים באמצעות הפעלת פרויקטים במסגרת החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי כפי שהתקבלו ויתקבלו מעת לעת מהרשות ולרבות הפעלת צהרונים, קייטנות חינוכיות, הפעלת פרויקטים ופעילויות חינוכיות לרבות מערך הליוויים בהסעות לתלמידי ירושלים ולחינוך המיוחד בפרט, קיום סדנאות והשתלמויות, הפעלת וניהול מוסדות חינוך, סיוע למוסדות חינוך במסגרת ניהול עצמי, העסקת מורים ומדריכים. האגודה רואה חשיבות רבה בהעסקת מבקר פנים בעל ניסיון בביקורת של גופים בעלי נפח פעילות משמעותי, היכול להתמקד ולבחון גם את פעילות העמותה והתחייבויותיה. בנוסף לביקורת הפנים, העמותה מבוקרת גם על ידי מספר גורמים חיצוניים: מבקרת עיריית ירושלים, מבקר המדינה, משרד הפנים ורשם העמותות. על מבקר הפנים לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום עם גורמי הביקורת הנוספים, ככל שיידרש. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין. ההצעה תתייחס לכל סוגי השירותים המפורטים בחוזה ההתקשרות הרצ"ב ונספחיו. על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה. עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו. לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז, ולהגיש את הצעותיהם בהתאם לכתוב בו. את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטייה, שינוי או חוסר )להלן יחדיו: "סטייה"( עלולים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר: 1. המזמין רשאי שלא לאשר הצעה שיש בה משום סטייה מהותית מתנאי המכרז. 2. המזמין אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז, וממילא גם סטיות שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין. 3. החליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטייה לא מהותית ירשה המזמין למציע לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטייה תוך פרק הזמן האמור תחשב לסטייה מהותית ותביא לפסילת ההצעה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים. כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות או לבטל את המכרז בכל שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 2

3 י. מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות המהווה חלק בלתי נפרד של תנאי המכרז )לעיל ולהלן: "החוזה"(. 2. השירותים הנדרשים והתמורה עבורם: מתן שירותי ביקורת פנים לעמותה בהיקף משוער של 300 שעות בממוצע לשנה לפי החלוקה הבאה: מתן המלצות לגבי הדו"חות הכספיים של האגודה )כ- 60 שעות עבודה( וכן עד 3 נושאי ביקורת שיבדקו בכל שנה ע"י המבקר ואשר ייקבעו עמו בתיאום מראש )כאשר אחד מהם יהיה בהיקף גדול של כ 120 שעות עבודה ושני נושאי הביקורת הנוספים יהיו בהיקפים נמוכים יותר של כ 60 שעות עבודה לכל נושא(. במידת הצורך תהיה נדידה של שעות עבודה מנושא לנושא לפי העניין. השירותים צריכים להינתן ברובם )בהיקף שלא יפחת מ 80% מההיקף האמור להלן( באופן אישי על ידי ראש הצוות מטעם המציע עפ"י תכנית עבודה שנתית מאושרת. ג. ברצון העמותה להתקשר עם מבקר הפנים על בסיס שכר טרחה מע"מ כחוק(, המבוסס על היקף של 300 שעות שנתיות. קבוע שעתי, )בתוספת ד. ה. ו. התמורה תחושב על ידי המציע על בסיס גמישות של 10% בהיקף השעות שאושרו, לכל כיוון, ללא שינוי התמורה )למען הסר מבקר העלאה מקרית או חד פעמית של 10% מעבר להיקף השעות לא תחייב את המזמין בתוספת תמורה, כמפורט להלן(. יודגש כי השכר כולל הוצאות עבור נסיעות, ביצוע שיחות טלפון וכו'. יובהר כי היקף שעות האמור לעיל והתמורה שתשולם בגינה יהיה כנגד זמן העבודה נטו ולא יכלול את זמן הנסיעות אל מקום העבודה או לפגישות כפי שיקבעו. לאור זאת על המציע להתחשב בהצעתו בכך שלא יקבל כל תשלום נוסף על זמני הנסיעה מעבר לתמורה השעתית שתשולם לו עבור עבודה בפועל, כפי שנקבע במכרז. יובהר כי בשנים בהם הדיווח המאושר של השקעת העבודה של נותן השירותים יפחת מ- 90% מסך השעות הנדרש או במצב בו נעדר נותן השירותים מביצוע השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה שהיא )להלן "תקופת ההיעדרות"(, ינוכה משכר הטרחה האמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות לבין היקף השירותים אותו היה עליו לבצע על פי הסכם זה. האגודה תהיה רשאית לבצע מדידה על בסיס תלת חודשי מידי רבעון קלנדרי. למען הסר מבקר, במידה והיקף השעות הנ"ל יחרוג מהיקף האמור לעיל, לא תינתן תוספת לתמורה, אלא באישור מראש. עם זאת, במידה והמזמין והזוכה צופים עליה קבועה בהיקף השירותים הנדרשים והתשומות הנדרשות, יהיה רשאי המזמין להעלות את היקף ההתקשרות והיקף התמורה המשולמת, באופן יחסי לעלייה בהיקף התשומות החודשיות עפ"י היקף סכום התמורה השעתית שתקבע בחוזה ובכפוף לאישור מראש של הגורמים המתאימים בעמותה. 3. תנאי סף מוקדמים להשתתפות במכרז יובהר כי כל תנאי הסף והקריטריונים לבחירה מתייחסים לראש הצוות מטעם המציע. ראש הצוות מטעם המציע צריך לעמוד בתנאים הקבועים בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992 ובתנאים המפורטים להלן בסעיף זה: הזמנה זו מופנית למשרדי רו"ח אשר מעסיקים בסניפם בירושלים לפחות עשרה רואי חשבון מוסמכים, נכון למועד הגשת ההצעה. המציע יצרף להצעתו פירוט של העובדים המועסקים, דרך קבע, בסניפו בירושלים, כולל קורות חיים ויציין את הכשרתם המקצועית ואת ניסיונם וכן פירוט ניסיון של המשרד. 3

4 ג. ד. ה. ו. על המשרד שיבחר לתת את השירותים הנדרשים מסניפו בירושלים. לפיכך, זמני הנסיעה לירושלים לא יכללו בחישוב החיוב הכספי. האדם מטעם המשרד שירכז את הטיפול בדו"חות הכספיים של כל גופי האגודה יהיה בדרגת שותף לפחות. שותף זה יהיה בעל 10 שנות ניסיון לפחות כרו"ח אשר עובד עם גופים ציבוריים גדולים. השותף חייב להיות זמין בכל עת לסיוע ולפתרון ולשאלות ובעיות שיתעוררו מעת לעת ע"י האגודה. הצוות המטפל בכל גופי האגודה, לא יוחלף ב 3 השנים הקרובות. במידה וקיימת תחלופה בצוות הנ"ל, באחריות המשרד לבצע את החפיפה. אחריות השותף היא לבצע חפיפה זו. ניתן לבצע החלפת שותף רק באישור האגודה. במקרה בו תתבצע החלפת שותף ללא אישור האגודה, תהא האגודה רשאית לסיים את ההתקשרות עם המשרד. ראש הצוות מטעם המציע הוא יחיד תושב ישראל שמלאו לו לפחות 25 שנה ולא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. ראש הצוות מטעם המציע בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון. CIA ז. ראש הצוות מטעם המציע בעל השכלה אקדמית בביקורת או הסמכה בביקורת )מבקר פנימי מוסמך( / CISA )מבקר מערכות מידע מוסמך(. ח. ט. י. י ראש הצוות מטעם המציע והמציע עצמו אינם מצויים במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בתאגיד. ראש הצוות מטעם המציע הוא בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בעבודת ביקורת פנימית, בגופים ממשלתיים / עירוניים / ציבוריים. ראש הצוות מטעם המציע בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות ביקורת פנימית בגופים בעלי היקף פעילות שנתי של 50 מלש"ח ומעלה. ראש הצוות מטעם המציע הוא בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים בעבודת ביקורת תוך התייחסות להיבטים הכספיים חינוכיים עירוניים על ליווי פרויקטים פנימית בהתאם. אישורים 1. על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים : ) i אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו- 1976, על שם המציע. )ii אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע. )iii אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם. )iv תעודת עוסק מורשה. v( הצהרה בדבר קרבה משפחתית- המציע נדרש להצהיר בכתב, בפני עו"ד, אם יש לו או אין לו קרבה משפחתית. לעניין זה "קרוב"- בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות לעובדי האגודה. 2. אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא לפסילת ההצעה..4 4

5 תקופת ההתקשרות: ההתקשרות תהיה לתקופה קצובה מראש, של שלוש שנים, עם אופציה להארכה לתקופת זמן נוספת שתקבע על ידי המזמין בכפוף לאישור מראש של הגורמים המתאימים בעמותה. יובהר כי העמותה תהיה רשאית שלא להמשיך את העסקת מבקר הפנים בתום תקופת ההתקשרות הראשונה או בתום התקופות שיאושרו אחריה בהתאם להחלטת הועד המנהל של העמותה. תנאי התשלום: התשלום יבוצע במועד שוטף + 60 יום ממועד הגשת החשבון בצירוף דו"ח פרוט שעות עבודה ופעילות. ההצעה ההצעה תכלול את ההיבטים המפורטים להלן: ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. קורות חייו של ראש הצוות מטעם המציע בליווי תעודות המעידות על ההשכלה וההכשרה הרלבנטית בתחום ביקורת הפנים, תוך מילוי הטבלה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. פירוט ניסיונו של ראש הצוות מטעם המציע בעבודת ביקורת לרבות פירוט הגופים שבהם שימש מבקר פנימי או שלגביהם ביצע עבודות של ביקורת פנימית, בציון תחומי הביקורת שנערכה על ידו או בפיקוחו הישיר עבורם, ופירוט עבודות הביקורת שנערכו על ידו או בפיקוחו הישיר בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה. רשימת גורמים אותם ביקר ראש הצוות מטעם המציע בצירוף איש קשר עם מספר טלפון ובצירוף המלצות. הצעה כספית הסכום השעתי הסופי והקבוע Price( (Fixed בעבור שעת עבודה. ההצעה הכספית תתייחס לביצוע כל השירותים הנדרשים והיא תגלם בתוכה את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות. ההצהרות וההתחייבויות בנוסחים המצורפים להזמנה זו: הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים; כתב התחייבות לשמירה על סודיות המצורף להסכם ההתקשרות; כתב התחייבות לעניין שמירה על קיום חוקי העבודה; תצהיר לעניין הרשעות לפי חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 1991; ותצהיר בדבר הרשעות בעברות שיש עמן קלון. על המציע לתת הצעת מחיר ע"פ האמור והמפורט בנספח א' למסמכי המכרז. הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב- 2 עותקים, על גבי הצעת המציע )בעט(. כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת. מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב בחוזה כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות במתן השירותים כולל הוצאות הדרושות במתן השירותים ולרבות לשכר עובדים. המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע בחוזה. המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(. המחירים הנקובים בחוזה לא יכללו מע"מ. הוצאות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע..7 5

6 א) ב) ג) ד) ה) תוקף ההצעה ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 180 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. הגשת ההצעות הצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית, ב- 3 עותקים נפרדים, במעטפה סגורה נושאת ציון מס' 4/2018 א' בכתובת המזמין, בתיבת המכרזים של אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן בכתובת אגריפס 42, קומת כניסה )E( ירושלים, בקומה 1 בימים א' - ה' בלבד, בין השעות 7:30 בבוקר ועד 15:30 בצהריים וזאת עד ליום א' שעה 12:00. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות; ואם יחליט לעשות זאת - יודיע הוא על כך, מיד עם קבלת החלטה בנוש בחינת ההצעות והצהרות המציע 1. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי..2 המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות. על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה המפורטות להלן ועל פי הקריטריונים הבאים: כל מועמד )ראש הצוות מטעם המציע( יקבל הפירוט הבא: ציון איכותי עד ל של נקודות על פי ) השכלת המועמד והסמכתו - 20 נקודות ניסיון בעבודת ביקורת פנימית בפרויקטים מורכבים בעלי היקף כספי גדול בפרויקטים חינוכיים לרבות התאמת המועמד לאופי, להיקף ולמורכבות של פעילות התאגיד 20 נקודות ) ניסיון בעבודה עבור או עם גופים ציבוריים, תשל"ו נקודות ציבוריים וכהגדרתם בחוק עסקאות גופים ) ) התרשמות כללית והמלצות - 10 נקודות. ) עבור ההצעה הכספית - 40 נקודות. איכות ההצעה תהווה 60% מהציון הכולל במכרז, והיא תבחן, בין השאר, בעזרת ההמלצות שייתן המציע ובהתאם להתרשמות המזמין ושיקול דעתו הבלעדי ובעצם הגשת ההצעה ע"י המציע, המציע מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר לניקוד הנ"ל. מובהר, כי המזמין רשאי אך לא חייב להיעזר במתן הניקוד )מחיר + איכות( ע"י וועדה ממליצה ו/או ע"י יועץ המקצועי שימונה על ידי ועדת המכרזים. )i מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי להתקשר עם השירותים המבוקשים לפי מכרז זה. מבקר אחד או יותר לקבלת )ii 6

7 המזמין יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. למזמין שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתו לקיים יום ראיונות למציעים, לפני קבלת החלטה בדבר זהות הזוכה / הזוכים במכרז זה, ועל המבקר להיות ערוך לקיים ראיון זה, וזאת בתיאום מראש של 48 שעות לפחות. מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו, המזמין שומר לעצמו זכות לנהל מו"מ בכל שלב עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות לפי שיקול דעתו הבלעדי. המו"מ ינוהל רק עם מציעים שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף 3 לעיל. המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה ובכל מקרה למזמין שמורה הזכות להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את השירותים, נשוא המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר בפני המזמין הצהרות אלה זאת מבלי לגרוע מהצהרות נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז: ג. ד. ה. ו. ז. כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחויב למבקר למזמין, אם יזכה במכרז. כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לניהול פעילותו העסקית; לרבות מטעם הרשויות המוסמכות. כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז. כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות. כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים המסופקים על ידו. כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות מותנית(, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שייכרת עימו )אם יזכה(, או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת. כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו. 7

8 ח. ט. י. כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים, אשר עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז )אם יזכה בו(. היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך למזמין לאלתר. המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב בנוש המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה דבר מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע, לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות, בין בגוף המסמכים, בין במסמכים נלווים, ובין בדרך אחרת, תנהג האגודה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת, או הסתייגות כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו. 11. הודעה על תוצאות לזוכה/ים תימסר הודעה בכתב כאשר מובהר כי המזמין רשאי לבחור ביותר ממציע אחד כזוכה במכרז וזאת לגבי השירותים כולם או חלקם. מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכת בנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב-נספח ב' לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך 7 ימים מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין על זכייתו. מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין. הזוכה ימציא למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט בנספח לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך 7 ימים מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין על זכייתו. על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, כשהוא חתום כמפורט לעיל. כל משתתף במכרז יהיה זכאי לעיין במסמכי המכרז )פרוטוקולים, ההצעה הזוכה וכו'( בהתאם להוראות תקנות העיריות )מכרזים( המציע בהגשת הצעתו למכרז מאשר שידוע לו שאם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, אזי שאר המציעים במכרז יהיו זכאים לעיין בהצעתו

9 12. ביטול המכרז בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, גם בכל אחד מהמקרים הבאים: מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה אמורה להיות הזוכה..1 במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או להשתתפות. בתנאים המוקדמים.2 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך ההתקשרות. אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או להידברות בין המציעים. המזמין לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות לעיל שאלות ובירורים 10: מפגש בין המציעים למזמין יתקיים ביום ברח' אגריפס 42, מרכז כלל, ירושלים. ג' בשעה במשרדי האגודה.1 עד ליום א' בשעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לאגודה שאלות הבהרה בכתב, באמצעות הגב' רחל סונינו העתק השאלות והתשובות יופץ על ידי המזמין ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה ישלחו למציעים עד ליום ג' בשעה 12:00. חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור. למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה או לכל חלק מהן או שלא להשיב כלל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו נחוצים לו לשם הגשת ההצעה וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול דעת בלעדי בנוגע לבחירת הזוכה. לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, הטעייה או אי- ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם, או שאינו מופיע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המזמין, פרט לאמור במסמכי המכרז ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל הקבוע בתנאי מכרז זה הוראות נוספות: זכויות קניין: חוברת המכרז, תוכנה, הנספחים לה, ו/או כל חלק מאלה - הם קניינו המוחלט והגמור של המזמין. אין לעשות כל שימוש באלה שלא לצורך הגשת ההצעה במכרז. בהגשת הצעתם, המציעים מביעים הסכמתם לכך, שהמזמין יעשה שימוש בהצעתם ובמידע הכלול בהצעה - לכל צורך הקשור בפעילות המזמין. 9

10 ניגוד עניינים:.2 הזוכה יצהיר כי בחתימתו על ההסכם עם הצוות, ובפעולותיו לביצוע העבודות על-פיו, אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי משותפיו כלפי צדדים שלישיים, וכי אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. לשם הסר כל חשש לניגוד עניינים ולמען הסדר הטוב, יצהיר הזוכה על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיים עם הגורמים הבאים: 1. רשתות חינוך להן נתן שירותים בעבר או בהווה. ההצהרה תצורף להצעת הזוכה. במידה וליועץ היו קשרים כאמור הוא יפרט בהצהרתו כל מידע רלבנטי בנוגע אליהם לרבות מהות הקשרים ותקופתם. ג. ד. ה. כן יצהיר המציע כי שותפיו או מי מעובדיו אינם משתתפים באיזה שהוא הליך תביעה כנגד המדינה ו/או עיריית ירושלים. עם קבלת הזוכה את העבודה על-פי הזמנת הצוות הוא יהיה מנוע מלקבל על עצמו עבודה עבור גורם או גוף אחר, אם הדבר עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים וזאת עד לסיום העבודה כמפורט לעיל ולהלן. הזוכה ועובדיו מתחייבים לדווח בכתב לצוות על כל עניין ודבר אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או חשש למצב כזה. הדיווח יתבצע בכל עת במהלך ביצוע העבודה ומיד עם היוודע הדבר. בכבוד רב, ארנון איקן מנכ"ל אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן 10

11 א' נספח הצעה כספית מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' הננו מתכבדים להגיש בזה את הצעתנו לאספקת שירותים בתחום ביקורת הפנים לאגודת רנה קאסן, בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס' 4/2018 א' )להלן "המכרז"(. התעריף לשעת עבודה לפני מע"מ שאנו מציעים הוא:. תוקף הצעתנו זו הוא ל 180 ימים. בכבוד רב, שם המשתתף )חתימה וחותמת( הצעותינו לעיל מבוססות על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות. אנו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידינו כוללים :.1.2 ג. את כל האמצעים הדרושים לשם מתן השירותים, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין. את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע ההתחייבויות בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין. כל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או מכללא, לרבות על פי כל דין. המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת חלק בלתי נפרד מהצעתו. לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים חתימת המציע: תאריך: 11

12 כתב התחייבות לעניין קיום חוקי העבודה מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אני משמש/ת ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל )להלן "המשתתף"(. אני עושה תצהירי זה בהתאם לדרישת אגודת רנה קאסן, על פי מכרז מס' 4/2018 א'. המשתתף מצהיר בזה, כי אם יוכרז כזוכה במכרז הנ"ל, הוא יעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים ויקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז חתימת המצהיר/ה אישור אני הח"מ,, עו"ד, מאשר בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי מר / גב', אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר הבהרתי לו/לה את משמעותה של התחייבות זו, הוא/היא אישר/ה אותה וחתמ/ה עליה בפניי. חתימת המאשר 12

13 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' תצהיר בעל תפקיד מטעם המשתתף אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, המשמש/ת בתפקיד אצל )להלן "המשתתף"(, מאשר/ת בזה כי לא ידוע לי על כל סיבה העלולה ליצור ניגוד עניינים אצל המשתתף, בכל הקשור והכרוך במתן שירותים בתחום ביקורת הפנים לאגודת רנה קאסן. ולראיה באתי על החתום, היום,. חתימה אני הח"מ,, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד תצהיר מועמד לתפקיד של חבר צוות הביקורת אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, מאשר/ת בזה כי לא ידוע לי על כל סיבה העלולה ליצור ניגוד עניינים שימנע ממני למלא את תפקידי כחבר בצוות הביקורת מטעם המשתתף, במסגרת מתן שירותים של ביקורת פנים עבור אגודת רנה קאסן. הנני מאשר/ת בזה כי אין לי קרובי משפחה המועסקים על ידי אגודת רנה קאסן ו/או משמשים כנושאי משרה אצל אגודת רנה קאסן )לעניין זה "קרוב משפחה" הורה, בן זוג, הורה של בן זוג, צאצאים, בני זוג של צאצאים, אחים, אחיות או בני זוגם(. ולראיה באתי על החתום, היום,. חתימה אני הח"מ,, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 13

14 תצהיר לעניין הרשעות לפי חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 1991 מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אני משמש/ת ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל )להלן "המשתתף"(. אני עושה תצהירי זה להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיפים 3 ו- 6 למכרז מס' 4/2018 א' אשר פורסם על ידי אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( )להלן "המכרז"(..1.2 המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1987 או; המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1987, אך בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף בהליך הזמנת ההצעות חלפה למעלה משנה. ]יש למחוק את המיותר[.3 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו, בשל הפרת דיני העבודה וכן; המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 1985, בשנה שקדמה להגשת ההצעה, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. האמור בסעיפים 3 ו- 4 לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:.4.5 ג. ד. בעל השליטה במשתתף. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף. מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה. אם המשתתף נשלט שליטה מהותית תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית בידי מי ששולט במשתתף )"חברה אחות"(. המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון. הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה שלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת..6.7 חתימת המצהיר/ה אישור אני הח"מ,, עו"ד, מאשר בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי מר / גב', אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 14

15 תצהיר בדבר הרשעות בעברות שיש עמן קלון מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' )ימולא בנפרד על ידי כל אחד מן המועמדים לשמש כחבר בצוות הביקורת( אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אני עושה תצהירי זה לתמיכה במועמדותי לתפקיד חבר/ה בצוות הביקורת מטעם, במסגרת מכרז למתן שירותי ביקורת פנים של אגודת רנה קאסן. ידוע לי כי על פי הדין, אדם שהורשע בעברה שיש עמה קלון אינו יכול לשמש כחבר בצוות של ביקורת פנים. מעולם לא הורשעתי בעברה שיש עמה קלון ולראיה באתי על החתום, היום,. אישור אני הח"מ,, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 15

16 פרטים אישיים, פרטי השכלה וניסיון של המועמד לתפקיד חבר בצוות הביקורת מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מס' 4/2018 א' שם משפחה: שם פרטי: מס' טלפון: מס' טלפון נייד: כתובת דוא"ל: כתובת מגורים: תפקיד אצל המשתתף במכרז: השכלה אקדמית )יש לצרף העתק של תעודה מתאימה(: הסמכה אחרת )יש לסמן( )יש לצרף העתק של תעודה מתאימה / רישיון שהופק על ידי גורם מוסמך( ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת )ימולא בנפרד עבור כל מועמד( סוג התואר רו"ח עו"ד תחום הלימודים מבקר מוסמך מטעם לשכת מבקרי הפנים מוסד אקדמי בוגר השתלמות מוכרת בתחום ביקורת הפנים שם הלקוח מועדי מתן השירות )החל מחודש עד לחודש ( סוג השירות שניתן שם איש קשר אצל הלקוח מס' טלפון של איש הקשר כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת בתחום החינוך שם הלקוח מועדי מתן השירות )החל מחודש עד לחודש ( סוג השירות שניתן שם איש קשר אצל הלקוח מס' טלפון של איש הקשר כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר תצהיר אני הח"מ,, נושא/ת תעודת זהות שמספרה, שפרטיי מופיעים לעיל, מאשר/ת בזה כי כל הפרטים שמולאו לעיל בטופס זה הם נכונים ומדויקים. ולראיה באתי על החתום, היום,. חתימה אני הח"מ,, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום,, הופיע/ה בפניי, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 16

17 טופס חוות דעת ממליצים: חוות הדעת ניתן בנוגע למציע:. שם המציע: )להלן: "המציע"(. שם נותן חוות הדעת: שם התאגיד מס' חברה כתובת רשומה )להלן: "הלקוח"( הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח. קיבלנו מהמציע שירותי ביקורת פנים.1.2 איזה סוג שירותים ניתנו ע"י המציע? האם הנך מרוצה מהשירותים שסופקו ע"י המציע? האם במהלך השירות היו תקלות עם קבלת השירותים? מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 17

18 אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד 20 לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע. דקות, על מנת.3 במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם: כתובת: מס' טלפון: מס' פקס: שם איש קשר לקבלת מידע נוסף על המציע: תפקיד איש הקשר: מהות הקשר בין איש הקשר למציע: טל' של איש הקשר: דוא"ל של איש הקשר: הלקוח 18

19 הסכם התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים שנערך ונחתם בירושלים ביום ה - בחודש בשנת 2018 בין: אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מרח' אגריפס 42, ירושלים )להלן : "המזמין" ו/או "האגודה"( מצד אחד מרח' לבין: )להלן "המבקר"( מצד שני הואיל והמזמין מעוניין לקבל שירותי ביקורת פנים באגודה; והואיל והמזמין ניהל מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה, והמבקר הגיש הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה; והואיל והמזמין חפץ להתקשר עם המבקר פנים למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה )להלן - "השירותים"(; והואיל והמבקר הגיש הצעה והסכים להתקשר עם האגודה לצורך מתן שירותי ביקורת פנים לעמותה ומצהיר כי הינו בעל עסק ועוסק בתחום ביקורת פנים ובתור שכזה הוא מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון והכישורים בתחום זה, כי הוא מוסמך ומסוגל לתת ולבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, והינו מעסיקם של עובדים מקצועיים בתחום זה; והואיל: והמבקר מצהיר כי יש לו כל הידע, הכישורים, האמצעים, כח האדם הקבוע והמיומן וכן הניסיון המומחיות והיכולת לביצוע התחייבויותיו כאמור בחוזה זה ולרבות כל פעולה שתידרש בהקשרו וכי הוא יבצע את כל השירותים בעצמו; והואיל והמזמין מעוניין כי השירותים האמורים יינתנו, בין היתר, על ידי המבקר; והואיל והמבקר מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים אינם מהווים הפרה של הוראת דין כלשהי ובפרט אין כל צד שלישי הטוען לזכויות יוצרים או קניין רוחני בשירותי המבקר ו/או בשיטות העבודה של המבקר וכי אין כל מניעה לפי הסכם אחר עליו 19

20 חתם המבקר המזמין; בכל הנוגע להתקשרותו בהסכם זה וקיום מלוא התחייבויותיו כלפי והואיל והמבקר מצהיר שידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע מלאה את המסמכים שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם; והואיל והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים להלן; אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו יחד עם תנאיו והוראותיו. 2. הצהרות המבקר ג. ד. ה. המבקר מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון ומלוא האמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם מתן שירותי ביקורת פנים לעמותה והכרוך בכך כאמור בהסכם זה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; המבקר מתחייב כלפי המזמין להעניק את השירותים באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, בנאמנות ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ועד לאישורו הסופי של המזמין. המבקר מצהיר כי הוא מעסיק באופן קבוע את כוח האדם המיומן הכולל מומחים לצורך קיום בהסכם זה וכי יש ברשותו את כל האמצעים הדורשים לצורך ביצוע מלא ומושלם של אבטחת מידע הקשור במסמכים שיגיעו לידיו. המבקר מצהיר, כי אין כל מניעה משפטית ו/או אחרת מקיום מלוא התחייבויותיו כלפי המזמין, על פי הסכם זה, וכי הוא ממלא אחר הוראות כל דין בכל הכרוך והקשור בהתנהלותו ובעיסוקו. המבקר מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בלתו אין לקבלת שירותים ממנו בכלל ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו בעל רישיון עסק תקף ורשום כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות כדין - לרבות לפי הדין החל על עסקאות גופים ציבוריים, וכי בידו האישורים המאשרים זאת ושאותם הוא מתחייב להציג למזמין על פי דרישתו. המבקר מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה וכל ההתחייבויות על פי הסכם זה. המבקר מצהיר בזאת כי בכל הנוגע למילוי תפקידיו על פי הסכם זה, הרי שהוא בלתי תלוי, אובייקטיבי, עצמאי, ואינו מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים. 20

21 ו. ז. ח. ט. המבקר מתחייב בזה למבקר את שירותיו ולבצע את כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה בנאמנות ובמסירות כמיטב יכולתו וכישרונו המקצועי ולכל התקופה שנקבעה בהסכם זה וע"פ תנאי הסכם זה. המבקר יעניק את שירותיו על פי הנחיותיו והוראותיו של המזמין, ובכפוף ללוח הזמנים שנקבע לביצוע שירותי המבקר כאמור בהסכם זה. המבקר ישמע להוראות המזמין באופן קפדני, כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של המבקר לטיב ואיכות שירותי המבקר. המבקר מצהיר כי הוא לא נמצא במצב של ניגוד עניינים במתן שירותים אלה למזמין ומתחייב להימנע בקפדנות מכל חשש לניגוד עניינים בכל הקשור לשירותיו המקצועיים על פי הסכם זה וכן יודיע בכתב למזמין מיד על כל חשש לניגוד עניינים ו/או לתביעות או טענות כלשהן מצדדים שלישיים בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנוגע להצהרות המבקר דלעיל, יודיע על כך מבקר למזמין מידית. 3. השירותים ותקופת ההתקשרות ג. ד. המבקר יעניק שירותי ביקורת פנים למזמין, בהתאם לדרישות המזמין וכאמור במסמכי המכרז ולמשך תקופה קצובה מראש, של שלוש שנים, עם אופציה להארכה לתקופת זמן נוספת שתקבע על ידי המזמין בכפוף לאישור מראש של הגורמים המתאימים בעמותה. יובהר כי העמותה תהיה רשאית שלא להמשיך את העסקת מבקר הפנים בתום תקופת ההתקשרות הראשונה או בתום התקופות שיאושרו אחריה בהתאם להחלטת הועד המנהל של העמותה. האגודה מתחייבת לשלם למבקר עבור עבודתו את התמורה המוזכרת בנספח א' למסמכי המכרז בתנאי תשלום שוטף + 60 ממועד קבלת דרישת התשלום אשר תישלח לאגודה רק לאחר אישורה הסופי. שום התנהגות מצד האגודה לא תחשב כוויתור על איזו זכות מזכויותיה עפ"י הסכם זה, או עפ"י כל דין או כויתור ו/או הסכמה לאיזו הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכת המבקר מתחייב בזאת שלא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המזמין ובהתאם לתנאי ההסכמה אם תינתן. 21

22 4. דיווחים וכפיפות המבקר מתחייב למסור בכתב למזמין, ע"פ דרישתו, הסברים או הבהרות בכל הנוגע לפעילויותיו ולמעשיו בקשר עם מתן השירותים. המבקר ישמע להוראות מנכ"ל המזמין או לכל מי שיורה לו מנכ"ל המזמין ויפעל על פי הוראותיו בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר שיקבע המזמין וידווח לו באופן סדיר על פעולותיו. קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות המבקר לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות ו/או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. 5. התמורה 60 התשלום למבקר יעשה בתנאי תשלום של שוטף + ממועד הגשת החשבון בצירוף דו"ח פרוט שעות עבודה ופעילות. ג. ד. ה. ו. ז. במידה והמזמין יפנה אל המבקר בבקשה לביצוע עבודה שאינה מתומחרת בהסכם זה, יעביר המבקר למזמין מראש הצעת מחיר ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין על מחיר השירות, יחל בביצוע העבודה. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק )א( לעיל מובהר, כי התשלום יעשה כפוף לקבלת חשבונית מס כדין מאת המבקר, ולאחר שהמזמין אישר כי השירותים ניתנו במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, כמפורט בהסכם זה. לא ניתנו השירותים במלואם ובאופן שקיבל את אישור המזמין, לא תהא למבקר זכות לקבל שכר או תשלום כלשהו. מובהר, כי התשלום הנקוב בהסכם זה הינו התשלום הסופי, הכולל והמוחלט בגין כל שירותי המבקר לפי הסכם זה, והמבקר לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תקופת ההסכם או לאחר פקיעתו. המזמין ינכה מהתשלום למבקר את כל המסים וההיטלים המתחייבים כדין. התמורה כאמור הנה סופית ולא יתווסף לה רכיב נוסף כלשהו מובהר כי תעריף התמורה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר הוצאות, מכל מין וסוג שהם, אשר הוציא המבקר במסגרת מתן שירותיו; לפיכך המבקר לא יהיה רשאי לקבל מן המזמין כל החזר הוצאות ו/או תשלום נוסף )כגון נסיעות, אש"ל, תחזוקה, חניות, החזרי אגרות לשימוש ברישיונות ותוכנות וכיו"ב וכל תשלום נוסף מכל סוג שהוא( מעבר לשכר התמורה. מובהר כי התמורה הכוללת המשולמת למבקר לוקחת בחשבון כי המבקר אחראי בלעדי לתשלום מלוא שכרם של כל העובדים המועסקים על ידו לרבות כל זכויותיהם הסוציאליות וכל הוצאותיהם הקשורות למתן השירותים וכל זכות אחרת המחויבת בתשלום על ידי המבקר כמעסיק. 22

23 ח. נציגו המוסמך של המזמין יבדוק את דרישת התשלום וחשבון העסקה ויאשרה לתשלום, או יחזירה למבקר לשם תיקונה, אם יתגלו בה ליקויים. אושרה החשבונית לתשלום כאמור, ישלם המזמין למבקר את הסכום הנקוב בה בכפוף להמצאת חשבונית כחוק ובתנאי שוטף + 60 כאמור לעיל. כתנאי לבצוע תשלומים למבקר לפי הסכם זה, ימציא המבקר למזמין העתק המסמכים הבאים: 1. תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו אישור כדין לפיו היועץ מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק, וכמו כן שהיועץ נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין. 3. אישור בדבר פטור או שיעור ניכוי מס במקור מהתשלומים למבקר. ט. 6. היעדר יחסי עובד ומעביד ג. המבקר מצהיר בזאת כי ידוע לו שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין מי מטעמו ובין המזמין וכי אין הוא ו/או מי מטעמו זכאי ליהנות מכל תשלומים נוספים או מכל תנאים סוציאליים שהם, כגון- בין היתר- ביטוח מחלה, דמי הבראה, קופת גמל, או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא שלא פורטה במפורש בחוזה זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולרבות הצהרות המבקר, הרי אם מכל סיבה שהיא יקבע כי בין המזמין לבין המבקר או מי מטעמו לא מתקיימים יחסי מזמין קבלן עצמאי והמזמין יידרש או יחויב לשלם סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה זה, הרי מוסכם בזאת כי התעריף לשעה יעמוד על השכר המינימאלי הקבוע בחוק לכל שעת עבודה בת 60 דקות. ככל שחרף הוראותיו המפורשות של הסכם יקבע כי בניגוד להסכמת הצדדים בחוזה מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין המבקר ו/או עובדיו לבין המזמין אזי יעמוד שכרו של המבקר ו/או מי מטעמו על השכר המינימלי הקבוע בחוק והמבקר יידרש להשיב לידי המזמין את כל הסכומים ששולמו מעבר לשכר המינימום ואשר לקח בחשבון את העובדה כי בין הצדדים להסכם ובין עובדי המבקר למזמין אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד. לאור האמור לעיל, מתחייב המבקר להימנע באופן מוחלט מלהעלות כלפי המזמין בכל שלב שהוא דרישות וטענות בגין זכויות הנובעות מיחסי עובד- מעביד. במקרה בו תופר ההתחייבות האמורה לעיל ותוגש כנגד המזמין תביעה כלשהי, הנובעת מקיום יחסי עובד- מעביד, מתחייב המבקר לפצות ולשפות את המזמין כדלקמן: על כל ההוצאות שיוציא בגין הטיפול בתביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד ומע"מ, אגרות, שליחויות, הוצאות משרדיות וביטול זמן, באופן מלא וללא קשר להוצאות )1 23

24 משפט שייפסקו על ידי בית הדין, אם ייפסקו לטובת מי מהצדדים, וללא קשר לתוצאות ההליך המשפטי. במקרה בו יפסק על ידי ערכאה שיפוטית כי על אף הסכמתם דלעיל של הצדדים, התקיימו יחסי עובד- מעביד בין המבקר לבין המזמין, והמזמין יחויב לשלם למבקר או לרשויות סכומים כלשהם הנובעים מיחסי עובד- מעביד, מתחייב בזה המבקר להחזיר ו/או לשפות את המזמין בגין כל הסכומים עקב חיובו זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב בזה המבקר להחזיר ו/או לשפות את המזמין בגין הסכומים שיחויב בהם. מוסכם כי "ערכאה שיפוטית", לרבות ערכאות ערעור במשמע. מוסכם כי כל הסכומים האמורים לעיל, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועדי הוצאתם על ידי המזמין בפועל ועד למועד השבתם למזמין ע"י המבקר. )2 )3 )4 העדר בלעדיות להסרת מבקר מודגש, כי המזמין יהא רשאי להתקשר עם מבקרי פנים נוספים ו/או מבקרים אחרים או נוספים לאותם עניינים המוזכרים בהסכם זה, או בהסכמים אחרים, ולמבקר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הזמנת השירותים מצד שלישי )במקום או בנוסף לאלו שהוזמנו מאת המבקר(..7 שימוש במידע וחובת סודיות המבקר מתחייב בזה כי הוא וכל מי מעובדיו ו/או מטעמו, ישמרו שמירה מלאה ומוחלטת של סודיות כל מידע שיתקבל בידו ו/או בידי מי מעובדיו ו/או מטעמו, אודות המזמין, עסקיו, לקוחותיו, פעילותו, התקשרויותיו וכיו" "מידע", לעניין זה - כל נתון, בין בכתב, בעל פה, על גבי מסמכים, דיסקטים, תלושי שכר הסכמי עבודה, או בכל אופן ותצורה אחרים. המבקר מתחייב לדאוג להתחייבות מקבילה מצד כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו וכן לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות המצ"ב להסכם זה. המבקר מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא )וכל הבא בשמו ו/או מטעמו( יבצע אבטחת מידע מלאה על פי דין ועשה שימוש בכל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לשירותי המבקר, אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי המבקר ולטובת המזמין. כמו כן מתחייב המבקר לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר תקופת תוקפו של הסכם זה. המבקר ישמור בסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי המבקר, על-פי הסכם זה, וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם, אלא לאחר שקיבל לכך אישור מאת המזמין, מראש ובכת המבקר ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור לעיל וזאת כתנאי למעורבותו במתן השירותים למזמין. ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המבקר מבהיר בזה כי ידוע לו שבמסגרת מתן שירותי המבקר, על פי הסכם זה, הוא ייחשף )או עלול להיחשף( למידע חסוי וסודי ביותר ובעל רגישות מיוחדת, בהיותו קשור בענייני המזמין ו/או לקוחות המזמין ו/או עובדי המזמין.8 24

25 ו/או יועצי המזמין וכיו"ב, והמבקר ינקוט את כל התהליכים הדרושים לשם אבטחתו של מידע כאמור באופן הטוב ביותר, בהתאם לדרישות המחייבות אותו על פי כל דין. המבקר יהיה אחראי לכל הפרה של חובת הסודיות בהתאם להוראות כל דין ואולם אחריות בגין כל נזק שעלול להיגרם עקב הפרת חובת הסודיות הנה לפי כל דין ואינה מוגבלת בזמן ותחום אף לאחר תום תקופת החוזה. הפרה מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי במקרה בו המבקר לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולה או חלקה, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לנקוט באחת או יותר מאחת מהפעולות הבאות:-.9 להודיע על הפסקת ההסכם לאלתר; לנקוט בכל צעד אחר, העומד לו לפי דין ו/או הסכם; )1 )2 3( לשכור שרותיו של גוף אחר לשם ביצוע אותה התחייבות. במקרה כזה ייערך הטיפול על חשבונו של המבקר, אשר מתחייב להשיב למזמין מיד עם דרישתו הראשונה את סכום הטיפול האמור. מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי - גם אם לא חייב - לקזז את הסכומים האמורים מכל סכום אשר יעמוד אצלו לזכותו של המבקר. כל זאת, מבלי לגרוע ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם. כל האמור, מבלי לגרוע מהתחייבויות המבקר ומאחריותו לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן ובמועדן, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין בגין הפרת ההסכם על ידי המבקר. כל זאת, מבלי למעט או לגרוע מחובת המבקר להשיב למזמין במקרה זה, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, כל סכום ששולם לו מראש, אם שולם, על חשבון אותה התחייבות שלא בוצעה על ידו בשלמותה לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 10. אחריות המבקר אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהמבקר אחראי לו על פי כל דין כתוצאה מהפרת התחייבות של המבקר לפי הסכם זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של המבקר ו/או של כל הבא מטעמו של המבקר. מובהר כי בכל מקרה אחריותו של המבקר ו/או עובדיו באופן אישי בגין הפרה של חובות הסודיות ו/או בגין נזק בזדון ו/או בגין נזק פיזי אינה מוגבלת בזמן ובסכום. 11. ביטוח מבלי לגרוע מאחריות המבקר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם לנספחי הביטוח, המצורפים להסכם זה כנספחים ב', ב' 1 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 25

26 שינוי ההסכם מוסכם בזה כי כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב, אחרת לא יהא השינוי בר-תוקף. מובהר כי הסכם זה גובר על כל מצג קודם ו/או מו"מ ו/או מסמך אחר שקדם להסכם זה ואשר לא יהיה להם כל תוקף בכל מקרה של סתירה עם הוראות הסכם זה וכי הסכם זה ממצה את מלוא זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו הודעות הודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו כחלוף מסירתם למשלוח. שעות מעת.13 סמכות שיפוט סמכות השיפוט הבלעדית בעל עניין הנוגע להסכם זה ו/או נובע הימנו, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד..14 כתובות כתובות הצדדים לצורך הסכם זה: המזמין: רח' אגריפס 42, ירושלים. המבקר:.15 לפיכך באנו על החתום: המבקר באמצעות מורשי חתימה + חותמת המזמין באמצעות מורשי חתימה + חותמת אני הח"מ, עו"ד של חברת )המבקר(, מאשר בזה כי ההסכם האמור נחתם בפני על ידי ה"ה ו אשר הינם מורשי חתימה מטעם המבקר ומוסמכים להתחייב בשמו לכל דבר ועניין., עו"ד היום, 26

27 לכבוד אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש פרופ' רנה קאסן )להלן: "האגודה"( כתב התחייבות לשמירה על סודיות אני הח"מ, נושא ת.ז./ח.פ./ע"ר מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי במסגרת עבודתי באגודה או במסגרת מתן שירותים באגודה או לאגודה אני נחשף/פת, בין היתר למידע רגיש ולפרטים אישיים של לקוחות ו/או עובדי האגודה. אשר על כן אני מתחייב/ת שלא להשתמש בכל צורה שהיא במידע שיגיע לידי )בין אם בטעות ובין אם בכוונה במסגרת העבודה ו/או השירותים כאמור( ללא הסכמתה המפורשת בכתב של האגודה ובכלל זה הנני מתחייב/ת לכל האמור להלן: לשמירה מלאה ומוחלטת, ולנקיטת כל אמצעי דרוש לשמירה מלאה ומוחלטת, של סודיות כל מידע, תכנית, חומר או מסמך, בין בכתב ובין בעל-פה, ולרבות ביחס או בקשר לכל מידע שיתקבל בידי ו/או בידי מי מטעמי, אודות האגודה, עסקיו, לקוחותיו, פעילותו, המערכות הממוחשבות ו/או מערכות התקשורת שברשותו ו/או בשימושו )לרבות ומבלי לגרוע - תפעולן, אפשרויות הגישה והשימוש בהן(, התקשרויותיו וכיו"ב ובקשר לכל חומר שיגיע לידי בקשר לעבודתי או במסגרת עבודתי או במסגרת מתן השירותים או בקשר לשירותים, גם אם אינו קשור במישרין לעבודתי או למתן השירותים לפי העניין )להלן: "המידע"(; וכי אמנע מכל שימוש במידע ו/או פרסום ו/או גילוי של המידע, או חלק מממנו, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכל דרך שהי.1 "מידע", לעניין זה - ותצורה אחרים. כל נתון, בין בכתב, בעל פה, על גבי מסמכים, דיסקטים או בכל אופן ככל שההתקשרות מול האגודה הינה של החברה אזי החברה מתחייבת ליידע כל עובד ו/או מי מטעמה בדבר התחייבותה זו, ולהחתים כל מי מעובדיה ו/או מטעמה על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח האמור לעיל. מובהר, כי אהיה אחראי/ת באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות האמורה לעיל, בין מצידי ובין מצד מי מטעמי, ובכל מקרה אדאג לפיצוי האגודה ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה כאמור, הכול על פי דרישתה הראשונה בכתב, ובהתאם לדרישתו זו. במקרה ותופר הוראה מהוראות כתב סודיות זה, או שיהיה חשש להפרה שכזו, תהיה האגודה, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לה ע"פ כל לדין ו/או ע"פ כתב סודיות זה, לנקוט כנגדי באמצעים משמעתיים, ולרבות בקשר להפסקת עבודתי האגודה או הפסקת השירותים לפי העניין ואף הגשת תלונה במשטרה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב/ת להחזיר לאגודה, עם דרישתה הראשונה, כל מידע שנשמר בכתובים, בדיסקט, בטייפ, בהקלטה, ובכל אופן אחר, אם נמסר, ולא להותיר בידי כל העתק הימנו אני מצהיר/ה כי ידוע לי, שהתחייבותי זו הינה תנאי מהותי בהתקשרות, בין היתר נוכח אופי עסקיה של האגודה וחובותיה לשמירת סודיות ביחס לענייני לקוחותיה ועובדיה. התחייבות זו תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה ללא הגבלת זמן. ולראיה באתי בזאת על החתום, לאחר שקראתי, הבנתי ואני מסכים/מה לאמור במסמך: תאריך: שם: תפקיד: חתימה: 27

28 נספח ב' ביטוח מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של המבקר על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב המבקר לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים ובעלת מוניטין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המזמין, בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של המבקר, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים נספח א, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "אישור קיום ביטוחים" ו- "ביטוחי המבקר"(. הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה ( made ) claims כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או אחריות בקשר להסכם זה ולא פחות מ- 7 שנים לאחר תום תקופת ההסכם מבלי לגרוע מהתחייבויות המבקר ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב המבקר לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים, ביטוח עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים, כמפורט להלן: 1.1. ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכ 1.2. ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של 1,000,000 וביטוח מקיף לכלי הרכ 1.3. למרות האמור לעיל, מוסכם כי המבקר רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף 3 להלן במלואו. המבקר מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי המבקר ו/או מי מטעמו ו/או עבורו ו/או אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות נזק אובדן תוצאתי, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, וזאת בין אם ערך המבקר ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור ובין אם לאו )הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון(. אם ערך/יערוך המבקר ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור, ו/או חלקו, מתחייב המבקר כי הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק, הפטורים לעיל באים כדי להוסיף על כל פטור אחר הקיים בהסכם לטובת המזמין ו/או מי מטעמו ולא לגרוע ממנו. המבקר מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ב 1 ', חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 1 לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא המבקר לבין האמור בהסכם זה, מתחייב המבקר לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ- 3 ימים מדרישת המזמין, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. המבקר לא יתחיל לבצע את השירותים לפני שיומצא האישור הנ"ל למזמין כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו. המבקר יהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בביטוחי המבקר בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו. היה ולדעת המבקר יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי המבקר לערוך ביטוחים אלו כנדרש, כאשר, בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח

29 לכלול את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי המבקר, וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת. 7. המבקר מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי המבקר. 8. ביטוחי המבקר יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין. 9. המבקר מתחייב להודיע מיד בכתב למזמין על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן בקשר להסכם ו/או לשירותים. 10. המבקר מתחייב לעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות ביטוחי המבקר בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין, על פי פוליסות הביטוח, אם נדרש לכך על ידו. 11. הפר המבקר את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין על פי הפוליסות, יהיה המבקר אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המזמין ו/או מי מטעמו על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך. 12. המבקר אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי המבקר. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע למבקר על פי ההסכם. 13. למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבקר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין והמבקר מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. 14. אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של המבקר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על הבאים מטעמו. 15. מבלי לגרוע מאחריות המבקר ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המבקר מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 3 לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח(. למען הסר ספק, המבקר יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או מבקר משנה מטעמו. 16. לא מילא המבקר אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לנספח זה, לרבות לא הציג את אישור קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא יהיה בכך לפטור את המבקר מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל. 29

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד