חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)"

תמליל

1 להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם ש י ש י ה א ח ר ו ן ה י ו ר ג ו ע י ם י ח ס י ת, ב ש ל נ י ס י ו ן ח מ א ס ל ה נ מ י ך מ ע ט א ת ג ו ב ה ה ל ה ב ו ת ) ב ע ק ב ו ת ח ש ש ה ר ק ט ו ת י ר י ע ל מ ת ג ו ב ה ל ע ב ר ג י ל ו י י נ מ ש כ ו ז א ת ע ם י ש ר א ל (. ה א ל י מ ו ת ש כ ל ל ו ניסיונות לחצייה של הגדר, השלכת מטענים סמוך לגדר, המשך המשטים וההפגנות באזור החוף והמשך טרור ה ה צ ת ו ת ) כולל שיגור בלונים שאליהם מחוברים חומרי נ פ ץ (. ע ל ר ק ע ז ה נ י ת ן ל ה ע ר י ך, כ י ל מ ר ו ת ש נ מ נ ע ה ה ס ל מ ה ל א ח ר ירי ה ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל (17 פ ו ט נ צ י א ל ה ה ת ד ר ד ר ו ת ב ר צ ו ע ה כ ת ו צ א ה מ ה א ל י מ ו ת ה ש י ט ת י ת ה מ ו פ ע ל ת ב ה כ ו ו נ ת נ ו ת ר ח מ א ס, ( 2018 ב ע י נ ו. ג ם ב מ ה ל ך ב י ק ו ר י מ ש ל ח ו ת ת י ו ו ך מ צ ר י ו ת ב ר צ ו ע ה ש ב ו ו ה צ ה י ר ו ב כ י ר י ח מ א ס כ י " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה " ת מ ש כ נ ה עד שיוסר " המצור" מהרצועה. ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן נ מ ש כ י ם פ י ג ו ע י ה ד ק י ר ה. ה ש ב ו ע נ י ס ה פ ל ס ט י נ י ל ד ק ו ר ח י י ל ב א מ צ ע ו ת מ ס פ ר י י ם ס מ ו ך למערת המכפלה בחברון. המחבל ) תושב חברון ( נ ו ר ה ונהרג. כמו כן סוכלו ניסיונות לביצוע פיגועי דקירה בהר א ד ר ) ס מ ו ך ל י ר ו ש ל י ם ( ו ב א ז ו ר ש כ ם. ב כ ב י ש י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן נ מ ש כ ו י י ד ו י י ה א ב נ י ם ו ה ש ל כ ת ב ק ב ו ק י ת ב ע ר ה ל ע ב ר כ ל י ר כ ב י ש ר א ל י י ם. 1 א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י בה" י ש ר א ל ד ר ו ם , ( צ ע ד ת ה ש י ב ה" (ה- 30 מ א ז ב מ ס פ ר ב מ ר ץ הת ק י י מ ה ש י ש י ב י ו ם ת ח ת ה כ ו ת ר ת : ו ה ג ד ה מ צ ט ר פ ת ". ב צ ע ד ה ה ש ת ת פ ו כ- 10,000 מ פ ג י נ י ם ) ל ע ו מ ת ה ש ב ו ע ה ק ו ד ם ב ו ה ש ת ת פ ו ב צ ע ד ה כ- 15 אלף מפגינים (. ע ל פ י ד ו ב ר צ ה"ל, ב נ י ג ו ד ל ש ב ו ע ו ת ק ו ד מ י ם ר ו ב ה מ פ ג י נ י ם נ ו ת ר ו ב ע ו מ ק ה ר צ ו ע ה ו ל א נ י ס ו ל ה ג י ע ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן. י ח ד ע ם ז א ת ע ד י י ן א ו ת ר ו ב ש ט ח מ ס פ ר א י ר ו ע י ם ב ה ם ה ו ש ל כ ו מ ט ע נ י ם ו ר י מ ו נ י ם כ ו ח ו ת ל ע ב ר ל פ ח ו ת א ו ת ר ו כ ן כ מ ו צ ה"ל. ש ל ו ש ה נ י ס י ו נ ו ת ג ד ר א ת ל ח צ ו ת ה ב י ט ח ו ן. ה פ ל ס ט י נ י ם ש נ י ס ו ל ח צ ו ת א ת ה ג ד ר ש ב ו מ י ד ל ר צ ו ע ת ע ז ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 19 ( באירועים אלו לא היו נפגעים לכוחותינו. משרד הבריאות ברצועה דיווח על 130 מפגינים שנפצעו. 21 : 2018

2 א ל ע'ד,( דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה,( צעדת השיבה" במרכז הרצועה" א ת ה מ ש ט ) הרושם שהתקבל מ א ו פ י ה צ ע ד ה ה י ה כ י ח מ א ס פ ע ל ה, ל פ ח ו ת ח ל ק י ת, ל ש ל ו ט ע ל ג ו ב ה ה ל ה ב ו ת. ג ו ר מים במערכת הביטחון הישראלית אמרו, כי הייתה זו ההפגנה " הרגועה " ביותר מאז החלו הצעדות ) מ ר ץ ( 2018 ו כ י חמאס ריסנה את האלימות במהלכה. לדברי אותם ג ו ר מ י ם נרשמו מעט מאד אירועי השלכת רימונים ו מ ט ע נ י ם ל ע ב ר כ ו ח ות צ ה"ל. ב מ ע ר כ ת ה ב י ט ח ו ן ה ע ר י כ ו, כ י ח מ א ס ה צ י ב ה פ ע י ל י ם ח מ ו ש י ם ל א ו ר ך ה ג ד ר שד א ג ו ל ה ר ג י ע את המפגינים ולמנוע אירועים אלימים ynet), 19 ( י ח ד ע ם זאת מדגישים בכירי חמאס כי הצעדות תמשכנה כך שפוטנציאל ההסלמה נשאר בעינו. ט א ה ר א ל נ ו נ ו ד ו ב ר ח מ א ס, צ י י ן ש ל ח מ א ס י ש " ק ל פ י מ י ק ו ח " ה מ א פ ש ר י ם ל ה ל ה פ ע י ל ל ח ץ ע ל י ש ר א ל א ך כ ל א ח ד מ" ה ק ל פ י ם" ד ו ר ש ת י א ו ם ל א ו מ י פ ל ס ט י נ י, ת כ נ ו ן ו ט ק ט י ק ו ת ל ב י צ ו ע ו. ל ד ב ר י ו ה ק ל ף ה ח ש ו ב ב י ו ת ר ה ו א ה ע ם הפלסטיני שיכול לפעול בדרכים רבות כולל דרך ה" התנגדות המזויינת" במידה והיא מוסכמת על כל הארגונים 21 ( א י ר ו ע י ם נ ו ס פ י ם ניסיונות חדירה לישראל ה א ל י מ ו ת רף ל מ ר ו ת י ח ס י ת ה נ מ ו ך נ מ ש כ ו ש י ש י, י ו ם ב צעדת ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע נ י ס י ו נ ו ת ג ד ר א ת ל ח צ ו ת ה ב י ט ח ו ן. ב- 21 באוקטובר 2018 ז י ה ה כ ו ח צ ה"ל מ ס פ ר פ ל ס ט י נ י ם ש ח צ ו א ת ה ג ד ר ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה ו ה ש ל י כ ו מ ס פ ר מ ט ע נ י ם ס מ ו ך ל ג ד ר. כ ו ח ו ת צ ה"ל ב י צ ע ו י ר י ל ע ב ר ם ו ה ם נ מ ל ט ו ח ז ר ה ל ש ט ח ה ר צ ו ע ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 21 ( מ ש ט י ם נ י ס ו ן נוסף בוצע בבוקר 22 באוקטובר ב ה ת ק י י ם מ ש ט נ ו ס ף (ה- 13 ב מ ס פ ר ( ל כ י ו ו ן ה ג ב ו ל ה י מ י ע ם י ש ר א ל. ה מ ש ט י צ א מ ח ו ף ב י ת ל א ה י א ו ה ש ת ת פ ו ב ו כ ע ש ר י ם כ ל י ש י ט ק ט נ י ם ) ר ד י ו צ ו ת א ל א ק צ א, 22 ( 2018 ל י ו ו ת ה ה פ ג נ ה ב ח ו ף ב ה ה ש ת ת פ ו כ- 5,000 מ פ ג י נ י ם. ב מ ה ל ך ה ה פ ג נ ה ה ו ש ל כ ו מ ט ע נ י ם ו ר י מ ו נ י ם ל ע ב ר כ ו ח ו ת צ ה"ל. מספר פ ל ס ט י נ י ם נ י ס ו ל ה ת ק ר ב ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן א ו ל ם ה ם ש ב ו ע ל עקבותיהם. משרד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ה ו ד י ע, כ י בהפגנות שנערכו צ פ ו נ י ת ל ב י ת ל א ה י א, נ פ צ ע ו ע ש ר י ם ב נ י א ד ם ) ח ש ב ו ן הטוויטר של א ש ר ף א ל ק ד ר ה, 22 ( 2018.

3 3 מימין : הפעילות הימית השבועית בצפון הרצועה ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק, QUDSN ). משמאל : פלסטינים וצמיגים בידיהם מגיעים לאזור הפעילות השבועית ) צ פ א, ) טרור ההצתות ב מ ק ב י ל נמשך שיגור העפיפונים ובלוני התבערה כולל בלונים אליהם מחברים חומרי נ פ ץ. ה ש י ג ו ר נ מ ש ך 2018 ל א ח ר ג ם ה ח ל ט ת ה ק ב י נ ט ה מ ד י נ י ב י ט ח ו נ י ל ה ח מ י ר מ ש ג ר י נ ג ד ב צ ע ד י ם ה ב ל ו נ י ם. ב- 20 הוזעקו חבלני המשטרה לנטרל בלון תבערה אליו הוצמד חפץ חשוד באחד הישובים במועצה האזורית אשכול. 20 ב ש ע ו ת מ ש ג ר י ח ו ל י י ת ה א ו ו י ר ח י ל ש ל ט י ס כ ל י ת ק ף ה צ ה ר י ם ב ל ו נ ים ב ד ר ו ם ) ד ו ב ר ע ז ה ר צ ו ע ת צ ה"ל, ( ב- 22 באוקטובר 2018 אותרו חמש שריפות שנגרמו מבלוני תבערה ביישובי עוטף עזה. מימין : שריפה סמוך לקיבוץ גברעם כתוצאה מבלון תבערה ששוגר מעזה ) דף הפייסבוק, QUDSN 23 באוקטובר 2018) מעזה. משמאל: שריפה סמוך למושב תקומה בנגב המערבי כתוצאה מבלון תבערה ששוגר ) חשבון הטוויטר, PALINFO 23 באוקטובר (2018 ירי רקטות ופצצות מרגמה ב ש ו ג ר ו ש ת י רק ט ו ת מ מ ר כ ז ר צ ו ע ת ע ז ה ל ע ב ר י ש ר א ל. ר ק ט ה א ח ת פ ג ע ה י ש י ר ו ת ב ב י ת בבאר שבע. רקטה שנייה נ פ ל ה ל י ם מ ו ל ח ו פ י אחת מערי מרכז י ש ר א ל. ל ב י ת ה מ ג ו ר י ם בבאר שבע

4 פלסטין אליום,( דף הפייסבוק של כוחות הבטחון הלאומי בעזה,( 4 נ ג ר ם נ ז ק ק ש ה ב ש ל ג ו ד ל ה ו מ ש ק ל ח ו מ ר ה נ פ ץ ב ו ה י י ת ה ט ע ו נ ה ה ר ק ט ה. ב ב י ת ש ה ו א ם ו ש ל ו ש ת י ל ד י ה, ש נ י צ ל ו ל א ח ר ש ה צ ל י ח ו ל ה ג י ע ל ח ד ר מ ו ג ן. ש ב ע ה ב נ י א ד ם ל ק ו ב ח ר ד ה. ז ו ה י ר ק ט ה ר א ש ו נ ה ש פ ו ג ע ת ב ע י ר ב א ר ש ב ע מ א ז מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן ". ל א ב ר ו ר ל פ י ש ע ה מ י ע מ ד מ א ח ו ר י י ר י הרקטות. מדובר צה"ל נמסר, שרקטות מסוג הרקטות, ששוגרו לעבר י ש ר א ל, נמצאות ברצועת עזה רק ברשות ח מ א ס והג' האד האסלאמי בפלסטין. מימין : שיגור הרקטות מהרצועה ) סרטון בדף הפייסבוק של הצלם עבד אלרחמן אלכחלות, 17 באוקטובר 2018) משמאל : בית המגורים שנפגע בבאר שבע ) חשבון הטוויטר, PALINFO 19 באוקטובר 2018) מ א ר ג ו נ י מ י ב ר ו ר ל א ש ע ה לפי ה ט ר ו ר ב ר צ ו ע ה " ח ד ר ה י ר י. א ת ב י צ ע ה מ ב צ ע י ם א ר ג ו נ י ש ל ה מ ש ו תף ה ה ת נ ג ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת", ג ו ף התיאום של א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ב ר צ ו ע ה, מיהר לפרסם הודעה רשמית המגנה את. ( ה ר ק ט ו ת י ר י ה ז ר ו ע ) א ת ר ש ל ה צ ב א י ת ח מ א ס, א ב ו מ ו ס א ה ל ש כ ה ח ב ר מ ר ז ו ק, המדינית של ח מ א ס, א מ ר כ י מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ב ר צ ו ע ה ע ד י ין מ ח פ ש י ם א ח ר מ ש ג ר י ה ר ק ט ו ת ו כ י ה ם י י ע צרו 21 ( למרות שחמאס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ה כ ח י ש ו מ ע ו ר ב ו ת ם ב י ר י, ה ו ד י ע ה י ש ר א ל, כ י ה י א ר ו א ה א ת ה י ר י כ א י ר ו ע ח מ ו ר ו ה צ ב י ע ה ע ל ח מ א ס כ א ח ר א י ת. בת ג ו ב ה ל י ר י הרקטות תקפו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר י ו ת ר מ ע ש ר י ם יעדים של חמאס ברצועת עזה. בעקבות ירי הרקטות התכנס הקבינט המדיני ביטחוני לדיון ממושך. בתקשורת הישראלית דווח, כ י בתום הדיון הוחלט לשנות את " כללי המשחק " מול האירועים האלימים ל א ו ר ך ה ג ד ר ו מ ו ל ט ר ו ר ה ב ל ו נ י ם ו ע פ י פ ו נ י ה ת ב ע ר ה. נ מ ס ר, כ י ב מ ס ג ר ת ז א ת ה נ ח ה ה ק ב י נ ט א ת צ ה"ל להחריף את התגובות שלו ב ה ד ר ג ת י ו ת ו ל ה נ ה י ג גישה של " א פ ס ס ו ב ל נ ו ת" כ ל פ י כ ל ה פ ר ה. י ח ד ע ם ז א ת, נ ק ב ע, כ י ימשכו מאמצי ההסדרה בתיווך מצרים ושליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב. מפקד כוחות הביטחון הלאומי ברצועה וסגנו מבקרים במוצב לאחר תקיפתו על ידי צה"ל )

5 הסטטיסטיקה אינה כוללת ירי רקטות ופצצות מרגמה בסבבי ההסלמה האחרונים ו ב י נ י ה ם 250 ס ך ה כ ו ל ל מ ע ל ה מ- 610 רקטות 200 ופצצות מרגמה המספרים בחודשים מאי י ו נ י י ו ל י 2018 מ ש ק פ י ם מספר מינימאלי של רקטות ופצצות מרגמה. בשלב ז ה א י ן ביכולתנו להפריד בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה. ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנה האחרונה נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.

6 6 ירי בחתך שנתי י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן פיגועים/ ניסיונות לפיגועים ב נ י ס ה פ ל ס ט י נ י ל ד ק ו ר ח י י ל ב א מ צ ע ו ת מ ס פ ר י ם ס מ וך ל מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה ב ח ב ר ו ן. ה ח י י ל נ א ב ק ב מ ח ב ל ו א ף י ר ה ל ע ב ר ו. כ ו ח נ ו ס ף ש ה י ה ב מ ק ו ם ס י י ע ל ח י י ל, י ר ה ב מ ח ב ל ו ה ר ג א ו ת ו. ה ח י י ל נ פ צ ע באורח קל. ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל סט י נ י ת ד ו ו ח, כ י מבצע פ י ג ו ע ה ד ק י ר ה ה ו א מ ע מ ר ע ר י ף א ל א ט ר ש, ב ן, 42 מ ח ב ר ו ן, אב ל ש ב ע ה ה מ ב י ע ה י ל ד י ם. אחד מילדיו כ ל ו א ב כ ל א ע ו פ ר ) א ת ר, QUDSN 22 ( ח מ א ס פ ר ס מ ה ה ו ד ע ה תנחומים למשפחה על מותו ) חשבון הטוויטר שבכה קדס, 22 באוקטובר ( מעמר עריף אלאטרש ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק, QUDSN )

7 חשבון הטוויטר( 7 א י ר ו ע י ם נוספים בשטח נ מ ש ך ה מ צ ו ד א ח ר א ש ר ף נ ע ל ו ה, המחבל שביצע א ת פ י ג ו ע ה י ר י ב ב א ז ו ר ה ת ע ש י י ה ב ב ר ק ן ב ו נ ה ר ג ו ש נ י ב נ י א ד ם ו נ פ צ ע ה אי ש ה. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ה פ י צ ו ב א ז ו ר ט ו ל כ ר ם כ ר ו ז ה מ ז ה י ר א ת ה ת ו ש ב י ם מ פ נ י ה ע נ ק ת כ ל ס ו ג ש ל ס י ו ע ל מ ח ב ל ה נ מ ל ט ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר, PALINFO ). מ י מ י ן : ה כ ר ו ז ש ה פ י ץ צ ה"ל ב א ז ו ר ט ו ל כ ר ם ה מ ז ה י ר א ת ה ת ו ש ב י ם מ פ נ י ה ע נ ק ת כ ל ס ו ג ש ל ס י ו ע ל מ ח ב ל, PALINFO ),. משמאל : הקריקטוריסטית אמיה גח'א, המזוהה עם חמאס ) דף הפייסבוק פ ר ס מה כ ר ז ה ה מ א ד י ר ה א ת ה מ ח ב ל ה נ מ ל ט ב ה נ כ ת ב : " א ש ר ף נ ע א ל ו ה.. בעיניכם". שמרו אותו ש ה א ב, ) י ה ו ד ה ב ר ח ב י ו ש ו מ ר ו ן ה א ב נ י ם י י ד ו י א י ר ו ע י ג ב ר ו ו א ף נ מ ש כ ו ר כ ב כ ל י ל ע ב ר י ש ר א ל י י ם. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן הישראליים המשיכו בפעילות סיכול ומנע. במסגרת ז א ת נעצרו חשודים בפעילות טרור, נתפסו כספים שנועדו למימון פעילות טרור ואמצעי לחימה, ת ק נ י י ם ומאולתרים. להלן מספר אירועים בולטים : ב נ ע צ ר פ ל ס ט י נ י ת ו ש ב ב י ת א ל פ ו ק א ע ל י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ל א ח ר שהגיע בכלי רכבו מחוארה ) ס מ ו ך ל ש כ ם ( ב ת א ה מ ט ע ן ש ל כ ל י ר כ ב ו נמצאה סכין. בתחקור ראשוני אמר כי החליט לבצע פיגוע ) הצלה ללא ג ב ו ל ו ת, ) ב ה ו ש ל כ ו ש ל ו ש ה ב ק ב ו ק י תב ע ר ה ל ע ב ר כ ל י ר כ ב ב כ ב י ש י ר ו ש ל י ם-ג ו ש ע צ י ו ן סמוך לאלחאדר. לא היו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק ) הצלה ללא ג ב ו ל ו ת, ) 2018 ב- 22 ב ש ע ו ת ה ל י ל ה ה ש ח י ת ו א ל מ ו נ י ם ) ס מ ו ך מ ר ד ה ב כ פ ר ר כ ב כ ל י כ ע ש ר י ם ל א ר י א ל (. צ מ י ג י ה מ כ ו נ י ו ת ו כ ת ו ב ו ת ד ו ד מ ג נ י ר ו ס ס ו מ ה ן ח ל ק ו ע ל נ ו ק ב ו ב ע ב ר י ת. ה מ ש ט ר ה פ ת ח ה בחקירה בחשד שמדובר בפשע שנאה ynet), 22 ( ב ע צ ר ה ה מ ש ט ר ה צ ע י ר פ ל ס ט י נ י כ ב ן ע ש ר י ם בי ש ו ב ה ר א ד ר ) סמוך לירושלים (. ברשות הפלסטיני נמצאה סכין. מ ת ח ק ו ר ר א ש ו נ י ע ל ה כ י ה ו א ה ת כ ו ו ן ל ב צ ע פ י ג ו ע. הצעיר הגיע מהכפר קטנה הסמוך ו כ כ ל ה נ ר א ה ח צ ה א ת גדר הביטחון ו נ כ נ ס ל י ש ו ב. מ א ב ט ח ת ב י ש ו ב ז י ה ת ה א ו ת ו ו ה ז ע י ק ה את כוחות המשטרה.

8 פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" ד ו ב ר צ ה"ל,( 8 הסכין שנתפסה ברשות פלסטיני בהר אדר ) דף הפייסבוק שהאב, 20 באוקטובר 2018) ב- 20 באוקטובר שני מטענים מאולתרים הושלכו לעבר כוחות צה"ל מכיוון בית פוריק לעבר צ ו מ ת ס מ ו כ ה ל כ פ ר. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם. המטענים שלא התפוצצו נוטרלו על ידי כוחות הביטחון הישראליים 20 ( פיגועים משמעותיים שבוצעו ביהודה ו ש ו מ ר ו ן ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם 3 ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

9 צעדות השיבה "" חשבון הטוויטר של( במהלך שהותה הקצרה של המשלחת המצרית היא. מצרים ממשיכה במאמצי ההסדרה 9 רצועת עזה מ צ ר י ם ב א מ צ ע ו ת א נ ש י ה מ ו ד י ע י ן ה כ ל ל י, מ מ ש יכה ב מ א מ צ ים ר ג י ע ה ל ק ד ם ופ י ו ס ע ז ה ב ר צ ו ע ת פ נ י ם פ ל ס ט י נ י. ב- 16 ה ג י ע ה ל ר צ ו עת מ ע ב ר ד ר ך ע ז ה, מ ש ל ח ת א ר ז, ב כ י ר י ה מ ו ד י ע י ן ה מ צ ר י בראשות לואא ' אחמד עבד אלח' אלק, האחראי על התיק הפלסטיני. המשלחת הגיעה כדי להכין את ביקורו של ש ר ה מ ו ד י ע י ן ה מ צ ר י, ע ב א ס כ א מ ל, ב ר צ ו ע ה PALINFO), 16 ( ה מ ש ל ח ת ש ש ה ת ה ב ר צ ו ע ת עזה ביום שיגור הרקטות לעבר ישראל עזבה את הרצועה ועבאס כאמל, ראש המודיעין הכללי ביטל את ביקורו ה מ ת ו כ נ ן ) אלע'ד, 21 באוקטובר ( 2018 נ י ה ל ה מגעים עם ח מ א ס ג ו ר מ י במגמה למנוע הסלמה במצב בעקבות ירי הרקטות. לדברי מקורות פלסטינים המשלחת נ י ה ל ה 18 ג ו ר מ י ם ע ם מ ג ע י ם פ ל ס ט י נ י ם, י ש ר א ל י י ם ו ב י נ ל א ו מ י י ם ו ה צ ל י ח ה ל מ נ ו ע ה ד ר ד ר ו ת ל מ ל ח מ ה ) א ל ח י א ת, ( ב ה ג י ע ה פ ע ם נ ו ס פ ת ל ר צ ו ע ת ע ז ה מ ש ל ח ת ב י ט ח ו נ י ת מ צ ר י ת ב ר א ש ו ת א ח מ ד ע ב ד א ל ח' א ל ק. ח ב ר י ה מ ש ל ח ת ע ם נ פ ג ש ו א ס מ א ע י ל ה ל ש כ ה ר א ש ה נ י ה, ש ל ה מ ד י נ י ת ח מ א ס, ח מ א ס ו ב כ י ר י נ ו ס פ י ם. ה מ ש ל ח ת מ ע ז ה י צ א ה ל ר א מ א ל ל ה מ א ג'ד ע ם ל ה י פ ג ש כ ד י ר א ש פ ר ג ', ה מ ו ד י ע י ן ה כ ל ל י ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ב ת ק ש ו ר ת פ ו ר ס ם, כי המשלחת המצרית ד ר ש ה להפחית את המתיחות ב ג ב ו ל ב מ י ו ח ד ב מ ס ג ר ת וש ה מ פ ג י נ י ם י מ נ ע ו כ כ ל ה א פ ש ר מ ח י כ ו ך ע ם ח י ל י צ ה"ל. ח מ א ס ד ר ש ה ל ה ס י ר א ת " ה מ צ ו ר" לחלוטין לפני שההפגנות תפסקנה ) א ל א ח' ב א ר, 19 ( פגישת משלחת המודיעין המצרי עם אסמאעיל הניה, PALINFO 18,; 2018 חשבון הטוויטר של צפא ) ב ל א ח ר ה פ ג י ש ו ת ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, ע ר כ ו ח ב ר י ה מ ש ל ח ת, ב ר א ש ו ת א ח מ ד ע ב ד אלח' אלק, ביקור נוסף ברצועת עזה. חברי המשלחת נפגשו שוב עם אסמאעיל הניה בפגישה השתתף ג ם י ח י א סנואר, ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ) צ פ א, 22 ( 2018.

10 מ ע ן,( דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם,( 10 משלחת מצרית ביטחונית בראשות אחמד עבד אלח' אלק, הממונה על התיק הפלסטיני במודכ"ל המצרי, נ פ ג ש ת ע ם ה נ ה ג ת ח מ א ס ב ע ז ה ) חשבון הטוויטר, PALINFO 22 באוקטובר 2018) תושבי הרצועה מונעים מישראל ללחוץ על ההדק ובכך לפתוח בסבב לחימה ברצועה ) בכירים בחמאס התבטאו בנושא פעילות המשלחת המצרית והסכם הרגיעה: ח' ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס, מסר, כי חברי המשלחת המצרית הדגישו במהלך ב י ק ו ר ם, נ ו ש א י ם א י נ ם ש ה ם מ ס ר י ם מ י ש ר א ל ל ח מ א ס. ל ד ב ר י ו ה פ ל ס ט י נ י ם מ צ ד ם ה ב ה י ר ו ל ח ב ר י ה מ ש ל ח ת כ י ה ם מ ע ו נ י י נ י ם ב ה ס ר ת ה מ צ ו ר ו ה מ ש ך " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה " ב מ ס ג ר ת ע מ מ י ת ) א ל א ק צ א, 18 ( מ ו ס א א ב ו מ ר ז ו ק, ח ב ר ה ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל ח מ א ס, א מ ר כי המצרים מעוניינים שהסכם הפיוס. ( ל פ נ י י מ ו מ ש ה ה ר ג ע ה כ ת נ א י ז א ת מ צ י ב י ם ל א ה ם א ב ל ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, ב ה ת ב ט א ו ת נ ו ס פ ת צ י י ן א ב ו מרזוק ששתי ה ס ו ג י ו ת א י נ ן מ ו ת נ ו ת ז ו ב ז ו א ך כ ל ס ו ג י ה מ ט ו פ ל ת ב נ פ ר ד 22 ( בשורת ראיונות שהעניק, טאהר אלנונו, ד ו ב ר ח מ א ס, א מ ר כ י ב פ ג י ש ה עם ה מ ש ל ח ת ה מ צ ר י ת נ ד ו נ ו ה מ א מ צ י ם ה מ צ ר י י ם ל ת מ ו ך ב פ ל ס ט י נ י ם ו ל ה ג ן ע ל י ה ם מ פ נ י " ש ג ע ו ן כ ל ש ה ו א ו ה ר פ ת ק א ו ת י ש ר א ל י ו ת" ח ד ש ו ת נ ג ד ה ר צ ו ע ה. ה ו א ה ו ס י ף, כ י הם תומכים ב מ א מ צ י ם ה מ צ ר י י ם ו ש ו ק ד י ם ל ה ב י א ל ה צ ל ח ת ם כ ד י ל ס י י ם א ת " ה מ צ ו ר" ו ל א ש ר ר א ת ה פ ס ק ת ה א ש ע ם י ש ר א ל. ל ד ב ר י ו נ ו ש א א ש ר ו ר ה פ ס ק ת ה א ש נ ד ו ן ב מ ס ג ר ת ה ק ו נ צ נ ז ו ס ה ל א ו מ י ה כ ל ל י, ו כ א ש ר י ו ש ג ו ה ב נ ו ת, י ו כ ר ז ע ל י ה ן ב ש ק י פ ו ת. ע ו ד צ י י ן א ל נ ו נ ו, כ י ה ם

11 פלסטין און ליין,; ר י א צ ' מ נ צ ו ר,. 11 א י נ ם ח ו ש ש י ם מ ת ו ק פ נ ו ת, ו ב מ י ד ה ו י ש ר א ל " ת ב צ ע צ ע ד מ ש ו ג ע כ ל ש ה ו א ו מ ע ש ה ט י פ ש ו ת ", ה י א ת מ צ א מ ו ל ה א ת " ה ה ת נ ג ד ו ת ", ו ב ר א ש ה ג ד ו ד י א ל ק ס א ם. ב נ ו ש א " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה" ט ע ן א ל נ ו נ ו, כ י ה מ ש ל ח ת המצרית לא ביקשה להפסיקן, ו צ י י ן כ י ק י י ם ק ו נ צ נ ז ו ס ל א ו מ י ש י ש ל ה מ ש י ך ב צ ע ד ו ת ת ו ך ש י מ ת ד ג ש ל כ ך 19 ; ש י ה י ו ו ל א " ע מ מ י ו ת א ל י מ ו ת" ע ר ו ץ ) א ת ר א ל ע'ד, ע ר ו ץ א ת ר א ל א ק צ א, ). הרשות הפלסטינית פעילות דיפלומטית של הרשות הפלסטינית באו"ם העצרת הכללית של האו"ם אישרה ברוב ג ד ו ל, שהנציגות הפלסטינית באו"ם תעמוד בראש ק ב ו צ ת 77, א ח ד ה ג ו ש י ם ה ח ש ו ב י ם ב א ו"ם ה כ ו ל ל א ת ה מ ד י נ ו ת ה מ ו ג ד ר ו ת כ מ ד י נ ו ת מ ת פ ת ח ו ת (134 ב מ ס פ ר כ ו ל ל 146 ה נ צ י ג ו ת ס י ן). ה פ ל ס ט י נ י ת ש ל ב ר ו ב נ ב ח ר ה מ ד י נ ו ת ש ה צ ב י ע ו ) ב י נ י ה ן ב ע ד ג ר מ נ י ה, צ ר פ ת ו ב ר י ט נ י ה (. ב ע ק ב ו ת ה ב ח י ר ה ה צ ב י ע ה ה ח ל ט ה ע ל ה ע צ ר ת ל ה ע נ י ק ל" פ ל ס ט י ן " ס מ כ ו י ו ת מ ש פ ט י ו ת ז כ ו ת כ ו ל ל נ ו ס פ ו ת לפרסם הצהרות ולהגיש הצעות ו ת י ק ו נ י ם ) א ת ר ה א ו"ם, ). מ ש מ ע ו ת ה י א ה ה ח ל ט ה שה פ ל ס ט י נ י ם ל ת פ ק ד י ו כ ל ו כ מ ד י נ ה ש ל ב ה כ ר ה נ ו ס ף כצ ע ד ד ב ר ל כ ל ח ב ר ה ה נ צ י ג ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב א ו"ם כ מ ד י נ ה ח ב ר ה. ר א מ י ח מ ד א ל ל ה, ר א ש מ מ ש ל ת ה ס כ מ ה, א מ ר כ י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת זקפה לזכותה נ י צ ח ו ן נוסף במושב האו"ם כאשר זכתה בזכויות נ ו ס פ ו ת ) דניא אלוטן, 17 באוקטובר נ צ י ג ה ר ש ו ת ב א ו"ם, א מ ר כ י ז ה ו נ י צ ח ו ן ע ב ו ר ה ר ש ו ת ו ה ו כ ח ה ל כ ך ש ר ו ב מ ד י נ ו ת ה ע ו ל ם 2018 מאמינות ביכולות שלהם לקבל אחריות על תיקים חשובים ) א ל ע ר ב י א ל ג' ד י ד, 17 ( ח' אן אלאחמר למרות שבית המשפט העליון בישראל דחה את עתירות תושבי ח' אן אלאחמר נגד פינויים החליטה י ש ר א ל ל ד ח ו ת א ת פ י נ ו י ה י ש ו ב כ ד י ל נ ס ו ת ו ל מ צ ו ת א ת ה מ ש א ו מ ת ן ו א ת ה ה צ ע ו ת בנושא שהתקבלו מגורמים ש ו נ י ם. ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ק י ב ל ו ב ש ב י ע ו ת ה ח ל טת א ת ר צ ו ן מ מ ש ל ת י ש ר א ל. ו ל י ד ל ד ב ר י י ו"ר ע ס א ף, ה ר ש ו ת ל ה ת נ ג ד ו ת ל ג ד ר ו ל ה ת נ ח ל ו י ו ת, ה ח ל ט ת י ש ר א ל ה י א פ ו ע ל י ו צ א ש ל " ה ע מ י ד ה ה א י ת נ ה" ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו ה י א מ ה ו ו ה כ נ י ע ה ש ל י ש ר א ל ל ל ח ץ ה ב י נ ל א ו מ י ב ש ל ח ש ש ה מ ת ב י ע ה ב ב י ת ה ד י ן ה ב י נ ל א ו מ י ב ה א ג. ה מ ח א ה כ י צ י י ן ה ו א ל ב י ט ו ל ה ע ד ת מ ש ך ה ח ל טת ש ל ה ס ו פ י מ מ ש ל ת י ש ר א ל ) ד ף ה כ פ ר א ת ל ה ר ו ס הפייסבוק של הרשות למאבק בגדר ו ב ה ת נ ח ל ו י ו ת, 21 ( 2018.

12 ו פ א,( בכירי הרשות הפלסטינית גינו את ההחלטה :. 12 ביקור ראמי חמדאללה, ראש הממשלה בח' אן אלאחמר, לצדו מימין, וליד עסאף, ראש הרשות למאבק בגדר ו ב ה ת נ ח ל ו י ו ת ) הטלוויזיה הפלסטינית ביוטיוב, 18 באוקטובר 2018) תגובות לסגירת הקונסוליה האמריקאית במזרח י ר ו ש ל י ם, מ י י ק פ ו מ פ א ו, מ ז כ י ר א ר ה"ב ש ל ה מ ד י נ ה כ י ה כ ר י ז ה ק ו נ ס ו ל י ה ה א מ ר י ק א י ת ב י ר ו ש ל י ם, ה א ח ר א י ת לקשר עם הרשות הפלסטינית, תשולב עם השגרירות האמריקאית בירושלים ותפעל כיחידה אחת הכפופה ל ש ג ר י ר א ר ה"ב ב י ש ר א ל. ה ו א צ י י ן כ י א י ן מ ד ו ב ר ב ש י נ ו י מ ד י נ י ו ת ש ל א ר ה"ב ב נ ו ש א י ר ו ש ל י ם, י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ורצועת עזה ) אתר מחלקת המדינה של א רה"ב, ). ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת א ת ג י נ ו ה ה ח ל ט ה. ב ה ו ד ע ה ש פ ר ס ם ה ח ו ץ מ ש ר ד ה פ ל ס ט י נ י ה ה ח ל ט ה כ י נ א מ ר, משקפת את הנטייה של ארה"ב להמשך המלחמה נגד העם הפלסטיני. משרד החוץ ציין כי בכוונתו לנקוט בכל ה צ ע ד י ם ה מ ש פ ט י י ם ו ה מ ד י נ י י ם מ ז ר ח ע ל ל ה ג ן כ ד י ה ד ר ו ש י ם י ר ו ש ל י ם כ ב י ר ת מ ד י נ ת ש ל ה נ צ ח י ת פ ל ס ט י ן וכטריטוריה פלסטינית כבושה ) ו פ א, 18 ( 2018 צ א א'ב ע ר י ק א ת, ש ל ה פ ו ע ל ה ו ע ד מ ז כ י ר צ ד ד י ת "חד ה י א ה ה ח ל ט ה כ י א מ ר א ש"ף, ו ח ס ר ת אחריות" שנועדה לספק את רצונה של קבוצה אמריקאית הנשענת על אידיאולוגיה של הימין ב י ש ר א ל 18 ( אחמד מג' דלאני, חבר הועד הפועל של אש"ף, א מ ר כי ה ה ח ל ט ה ה י א ח ל ק מ צ ע ד י ם ש נ ו ק ט ד ו נ ל ד ט ר א מ פ ש נ ו ע ד ו ה ע ם ע ל ל ח ץ ל ה פ ע י ל ה פ ל ס ט י נ י מ מ ש ל ו כ י ה נ ה ג ת ו ו ע ל ט ר א מ פ א ת ל י י ה ד מ נ סה י ר ו ש ל י ם ולחסל כל נוכחות פלסטינית בה. ר י א צ ' א ל מ א ל כ י, ה חוץ ש ר ו ה מ ה ג ר י ם, ה ה ח ל ט ה כ י א מ ר ה ש א י פ ה א ת מ ש ק פ ת ה א מ ר י ק א י ת ל ה מ ש י ך ב מ ל ח מ ה ה א כ ז ר י ת נ ג ד ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו מ ה ו ו ה פ ג י ע ה ח מ ו ר ה ב ח ו ק ה ב י נ ל א ו מ י ו ב ה ח ל ט ו ת ה א ו"ם. ל ד ב ר י ו ה ם י נ ק ט ו ב כ ל ה צ ע ד י ם החוקתיים מדיניים ו ד י פ ל ו מ ט י י ם א פ ש ר י י ם כ ד י ל ה ג ן על מזרח י ר ו ש ל י ם ) ו פ א, 19 ( 2018.

13 מ ז ו י פ י ם" דף הפייסבוק של משרד החינוך בראמאללה,( 13 המאבק על ספרי הלימוד הפלסטינים במזרח י ר ו ש ל י ם מרכז תכניות הל י מ ו דים ב מ ש ר ד החינוך של ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת פ ר ס ם פ ו ס ט ה ע ו ס ק בא י ת ו ר ס פ ר י ל י מ ו ד ו מ ס ו ל פ י ם" ב מ ז ר ח י ר ו ש ל י ם. ל ט ע נ ת ם ס פ ר י ם א ל ה מ ו פ צ י ם ע"י י ש ר א ל ב מ ט ר ה ל ש נ ו ת א ת ה ז ה ו ת ה ל א ו מ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת מ כ נ י ם ש ה ם מ ה ב מ ס ג ר ת " מ ל ח מ ת ה מ ו ס ד ו ת נ ג ד י ש ר א ל ש ל ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י ם". המרכז קורא לציבור הפלסטיני להיזהר מפני ספרים אלו ולבדוק את ספרי הלימוד ב ק פ י ד ה ב א מ צ ע ו ת י צ י ר ת ק ש ר ע ם ה מ ר כ ז. ב מ י ד ה ויימצאו ספרים כ א ל ה ק ו ר א ה מ ר כ ז ל צ י ב ו ר ל ש ר ו ף ולהשמיד אותם. ה מ ר כ ז צ י י ן כ י ב כ ו ו נ ת ו י ש ר א ל א ת ל ה ב י ך כ ד י ל פ ע ו ל ב ע ר ו צ י ם מ ד י נ י י ם, ד י פ ל ו מ ט י י ם ו ת ק ש ו ר ת י י ם ב ג י ן ס פ ר י " ז י ו ף" ה ל י מ ו ד ה פ ל ס ט י נ י י ם. כ מ ו כ ן, ה ו ד י ע ה מ ר כ ז, כ י י ס פ ק ל ב ת י ה ס פ ר ב מ ז ר ח י ר ו ש ל י ם א ת ס פ ר י ה ל י מ ו ד י ם הפלסטינים חינם אין כסף ) דף הפייסבוק של משרד החינוך בראמאללה, 18 באוקטבור ( דוגמאות של ספרי לימוד שהופצו על י ד י י ש ר א ל 18 ב א ו ק ט ב ו ר 2018) דוגמאות של ספרי לימוד פלסטיני מקוריים הנושאים את הלוגו של הרשות הפלסטינית ) דף הפייסבוק של משרד החינוך בראמאללה, 18 באוקטבור 2018)

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ירושלים מארס 1994 אסיפת החוק על אזרו בשטח 1 בצלם > י מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים

ירושלים מארס 1994 אסיפת החוק על אזרו בשטח 1 בצלם > י מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ירושלים מארס 1994 אסיפת החוק על אזרו בשטח 1 בצלם > י מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ירושלים, מארס 1994 אסיפת החוק על אורח 1 ישראל, בשטחים בצלם» / מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים תחקיר וכתיבה:

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Heb 6.06.indd

Heb 6.06.indd מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית י ו נ י 2 0 0 6 מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית יוני 2006 מחקר וכתיבה: ליאור יבנה עריכה: עו"ד מיכאל ספרד סיוע בריכוז מידע: נטלי רוזן,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד