תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים"

תמליל

1 תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש אגוד תגמולים )להלן: "קופת הגמל"(

2 הגדרות פרשנות חובת נאמנות הצטרפות לקופת הגמל הפקדות לקופת הגמל תוכן עניינים הפקדות מעסיק ועמית-שכיר איחור בהפקדות על ידי המעסיק הפקדות עמית עצמאי הפקדות למסלולי השקעה משיכת כספים מקופת הגמל משיכת כספים בידי עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל משיכת כספים בידי עמית-שכיר מקופת גמל לתגמולים משיכת כספים בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים של עמית-עצמאי משיכת כספים של עמית שיתופי משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק מועדי התשלום לעמית המושך כספים דיווח לעמית המושך כספים איחור בתשלום לעמית המושך כספים ניכוי מס העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת סייג להעברת הכספים מועדי העברת הכספים איחור בהעברת הכספים העברת כספים בין מסלולי השקעה השקעות קופת הגמל 9 27 הוראות כלליות 9 מוטבים בקופת הגמל 9 הוראות כלליות קיימת הוראת מינוי מוטבים הוראת מעבר לעניין הוראות מוטבים ישנות

3 מינוי מוטבים בצוואת העמית לא קיימת הוראת מינוי מוטבים מות מוטב העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש כספי הפיצויים ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים העברה או שעבוד של זכויות עמית קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל הוראות כלליות דרכי ההתקשרות עם העמית דין וחשבון שנתי לעמית דין וחשבון רבעוני לעמית סיום חברות עמית בקופה מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל שונות דמי הניהול דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול הלוואות לעמיתים בקופת הגמל כיסויים ביטוחים בקופת הגמל כיסוי ביטוחי במסגרת קופת הגמל ביטוח חיים קבוצתי וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי ערבויות שניתנו לעמיתי קופת הגמל 1

4 הגדרות בעל רישיון ההסדר התחיקתי הממונה, חברה מנהלת, מוטב, מעסיק, מרכיב הפיצויים, נכסי קופת גמל, עמית, עמית- עצמאי, עמית-שכיר, עמית שיתופי, פיצויים, קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל מסלולית, תגמולים חוק גיל פרישה חוק פיצויי פיטורים מסלול השקעה מסלול השקעה ברירת מחדל מרכיב התגמולים מרכיב תשלומי העובד, מרכיב תשלומי המעסיק משכורת סכום צבירה מזערי, סכום קצבה מזערי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים(, התשס"ה-.25 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה- 25 )להלן: "חוק קופות גמל"( והתקנות מכוחו, פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד )להלן: "תקנות מס הכנסה"(, חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג )להלן: "חוק פיצויי פיטורים"( וכל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות וההנחיות של הממונה או של כל גורם מוסמך אחר, אשר חלים על קופות הגמל והחברות המנהלות. כהגדרתם בחוק קופות גמל. חוק גיל פרישה, התשס"ד- 24. חוק פיצויים פיטורים, התשכ"ג כהגדרתו בהגדרת קופת גמל מסלולית. המסלול שבו ינוהלו כספי העמית, ובכלל כך מרכיב הפיצויים, כל עוד לא בחר העמית במסלול השקעה אחר. כהגדרתו בסעיף 21 )ה( לחוק קופות גמל. כמשמעותם בסעיף 21 לחוק קופות גמל. הכנסת עבודה שממנה מופקדים תשלומים לקופת הגמל, כפי שדווחה על ידי המעסיק לחברה המנהלת. כהגדרתם בסעיף 21 )ה( לחוק קופות גמל. קופה מעבירה, מקבלת ריבית פיגורים תקנות הניוד תקנות ההשקעה תקנות האיתור קופה כהגדרתן בתקנות הניוד. שיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מעת לעת. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"ח- 28. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב-.22 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()איתור עמיתים ומוטבים(, התשע"ב- 22. תקנות ביטוחיים תקנות תשלומים כיסויים תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כיסויים ביטוחיים בקופות גמל(, התשע"ג- 21. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(, התשע"ד

5 פרשנות כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו, אלא אם מופיעה הוראה מפורשת אחרת. לכל מונח שלא הוגדר בתקנון זה תהא המשמעות הנודעת לו במקומו המתאים בהסדר התחיקתי, בחוק הפרשנות התשמ"א- 1981, או כמפורט במקומות המתאימים בתקנון, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. הוראות בתקנון זה אשר נכתבו כשיקוף של הוראות בהסדר התחיקתי נועדו לשם תיאור של עיקרי ההסדר התחיקתי הנוגעים לעניין בפני עמיתי הקופה. יודגש, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסדר התחיקתי לבין האמור בתקנון או במסמכים הנלווים, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי. זכויות וחובות העמיתים לא ייקבעו אלא לפי הוראות התקנון. בכל מקרה שבו זוכה בטעות חשבון העמית בקופה בסכומי כסף שלהם הוא לא היה זכאי, תהא החברה המנהלת רשאית לחייב את חשבונותיו בקופה בשל סכומים אלה בצירוף הרווחים שהצטברו עליהם עד למועד השבתם לחברה המנהלת חובת נאמנות וטובת העמיתים בניהול נכסי קופת הגמל, במתן שירות לעמיתים ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק קופות גמל, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם..6 הצטרפות לקופת הגמל 7. הוראות כלליות החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפותו של עמית או לסרב לקבלו כעמית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. החברה המנהלת לא תהיה בסעיף 42 להלן. רשאית לסגור חשבון של עמית בקופת הגמל בניגוד לרצונו, מלבד במקרים המפורטים צירוף עמית לקופת גמל, שלא באמצעות מעסיקו, ייעשה במועד שבו הושלמו הפעולות שלהן, לפי המאוחר; קבלת טופס הצטרפות לקופה; אישור החברה המנהלת לצירוף העמית צירוף עמית לקופת גמל באמצעות מעסיקו, הושלמו הפעולות שלהן, לפי המאוחר; לרבות באמצעות דיווח ממוכן של המעסיק, ייעשה במועד שבו 7.4 קבלת נתונים מהמעסיק לעניין צירוף העובד כנדרש בהנחיות הממונה לעניין זה; אישור החברה המנהלת לצירוף העמית על אף האמור לעיל, צירוף עמית לקופת גמל באמצעות מעסיקו לפי הסכם שנחתם לפי הוראות סעיף 21 )ב( לחוק קופות גמל, ייעשה במועד שבו התקבלו הנתונים כאמור בסעיף לעיל; הסכם כאמור יכלול התחייבות המעסיק להעביר תשלומים בשל כל עמית לגביו מעביר המעסיק נתונים אלה. לא בחר עמית מסלול השקעה במסגרת תהליך ההצטרפות, יצורף העמית למסלול השקעה ברירת מחדל בהתאם למפורט בנספח א' הפקדות לקופת הגמל 8. הפקדות מעסיק ועמית-שכיר מרכיב תשלומי העובד, מרכיב תשלומי המעסיק ומרכיב תשלומים עבור פיצויים בקופה בדרך של תשלומים חודשיים רצופים ממשכורתו של העמית. יועברו לזכות חשבונו של העמית כל תשלומי העמית השכיר ששולמו למרכיב תשלומי העובד, ישולמו לאותו חשבון קופת גמל אליו שילם המעסיק את מרכיב תשלומי המעסיק בשל אותו חלק מהמשכורת שבשלו הופקד מרכיב תשלומי המעסיק

6 8.1 סכומי ההפקדות לעמית שכיר יהיו בכפוף למפורט להלן: הפקדה של מעסיק למרכיב תשלומי המעסיק לא תעלה על שיעור של 7.5% ממשכורתו של העובד. הפקדה של העובד למרכיב תשלומי העובד לא תעלה על שיעור של 7% ממשכורתו של העובד. הפקדה של מעסיק למרכיב התשלומים עבור פיצויים לא תעלה על שיעור של 8.% ממשכורתו של העובד מעסיק יפקיד לקופת הגמל תשלומים בהתאם לתקנות תשלומים, תשלומים עבור פיצויים לפי המוקדם מבין: מרכיב בשל תשלומי המעסיק ומרכיב 8.4 שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד. חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד החברה המנהלת תקבל תשלומים של עמית-שכיר בהתאם לתקנות תשלומים, במועד האמור בסעיף 8.4 לעיל; התשלומים ייגבו באמצעות המעסיק אשר ינכה אותם ממשכורת העמית-השכיר בעת תשלומה איחור בהפקדות על ידי המעסיק לא הפקיד מעסיק תשלומים בעד עובד לקופת גמל במועד הקבוע בסעיף 8.4, ישלם לקופת הגמל ריבית פיגורים, לרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; החברה המנהלת תפעל לגביית תשלומי הריבית כאמור.. הפקדות עמית עצמאי חברה מנהלת תקבל תשלומי עמית-עצמאי בדרכים המפורטות בתקנות תשלומים במועדים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי.. הפקדות למסלולי השקעה.1 עמית רשאי להפקיד כספים או להעביר כספים לכל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ב נספח א' שעניינו "מסלולי השקעה בקופת גמל". על אף האמור בסעיף.1 לעיל, עמית יהיה רשאי להפקיד כספים למרכיב הפיצויים במסלול השקעה שאינו מסלול השקעה ברירת מחדל או להעבירם למסלול השקעה שאינו מסלול השקעה ברירת מחדל אם מתקיים אחד מאלה:.2 המעסיק אישר ביצוע הפקדה או העברה כאמור. כספים כאמור באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים משיכת כספים מקופת הגמל. משיכת כספים בידי עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל משיכת כספים של עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל תבוצע לאחר קבלת הודעת מעסיק על פרישתו של העובד. עמית אשר רשאי למשוך כספים ממרכיב הפיצויים בחשבונו בקופה, רשאי להעביר כספים אלו לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית, שלא ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהם מס כדין בהתאם לסעיף 21 )א() 2 א( לחוק קופות גמל.. משיכת כספים בידי עמית-שכיר מקופת גמל לתגמולים,27 עמית שכיר יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונו בקופת גמל לתגמולים בהתקיים אחד מאלה: שהופקדו עד סוף שנת המס.1 בהגיעו לגיל 61. לפי מבחני הכנסה שלו ושל בן זוגו, לצורך הוצאות רפואיות שלו או של קרובו ובעקבות קביעת דרגת

7 נכות לו או לקרובו, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לגבי סכומים העומדים לזכות העמית שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה )2 בינואר 25( וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים - גם בהתקיים אחד מאלה:.1.1 בהגיעו לגיל 61 אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 51% לפחות. העמית פרש ממקום עבודתו כתוצאה מפיטורים או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת גמל לקצבה וחלפו חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר משיכת כספים בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה משיכה בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה תיעשה רק באמצעות העברתם משלמת לקצבה, או בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: לקופת גמל 14.1 העמית הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, סך הכספים בחשבונותיו בקופות גמל אינו עולה על סכום הצבירה המזערי, ולא משולמת לו קצבה או משולמת לו קצבה אשר עולה על סכום הקצבה המזערי, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. משיכה מחשבון חדש אליו הופקדו כספים ממרכיב הפיצויים או כספים שהועברו על ידי מוטב, כאמור בסעיפים ו- 14. לפי מבחני הכנסה שלו ושל בן זוגו, לצורך הוצאות רפואיות שלו או של קרובו ובעקבות קביעת דרגת נכות לו או לקרובו, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי סכום ששילמה קופת גמל לא משלמת לקצבה לעמיתיה שלא בהתאם לאמור בסעיף 14.1 לעיל ייחשב כמשיכה שלא כדין וימוסה בשיעור המס הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי. ביקש העמית למשוך כספים ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיפים ו לעיל, ימציא לחברה המנהלת אישור של פקיד שומה על התקיימות התנאים האמורים משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים של עמית-עצמאי החברה המנהלת תשלם את הכספים שהצטברו בחשבונו של עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים או בחשבונו של ילדו הקטין, אם הוא אפוטרופסו, בהתקיים אחד מאלה: 15.1 בהתקיים האמור בסעיף.1.1 ו-.1.2 לתקנון זה. לגבי כספים שהופקדו עד יום ל' בכסלו התשס"ו ) לדצמבר 25(, בהתקיים אחד מאלה: אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה. אם הגיע לגיל 61. לאמור לגבי כספים שהופקדו מיום א' בטבת התשס"ו בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה. )1 לינואר 26( ואילך - אם הגיע לגיל 61, בכפוף לאמור משיכת כספים של עמית שיתופי משיכה בידי עמית שיתופי תבוצע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 17. משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק 17.1 מעסיק שהפקיד כספים בקופה בשל עובדו, יהיה זכאי לקבל את הכספים שהפקיד למרכיב הפיצויים כאשר עובדו חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, והסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה, והמעסיק המציא לחברה המנהלת אחד מאלה:

8 הצהרתו כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שיצרף המעסיק, כי הם ניתנים להחזרה. המעסיק יצרף להצהרה את התחייבותו לשיפוי קופת הגמל במידה והיא תחויב בתשלום פיצויי פיטורין לאותו עובד. ההתחייבות תחול גם על חליף המעסיק. פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, כי הם ניתנים להחזרה לפי פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים למעסיק. חברה מנהלת תודיע לעמית על כוונתה להחזיר כספים למעסיק ותצרף להודעתה את הצהרת המעסיק או פסק הדין, לפי העניין, וזאת 61 ימים לפחות בטרם ביצוע ההחזר, אלא אם קבע בית הדין תקופה קצרה יותר או התקבלה הסכמת העמית. ההודעה תישלח באמצעות דואר רשום לכתובת מגוריו של העמית, ואם היתה בידי החברה המנהלת כתובת שאליה ביקש העמית לשלוח אליו דברי דואר שאינה כתובת מגוריו לכתובת שאליה ביקש העמית לשלוח כאמור. התנגד העמית להשבת כספי הפיצויים למעסיק, יושבו כספים אלו למעסיק רק לאחר שהחברה המנהלת תקבל פסק דין של בית דין לעבודה אשר מורה לה להעביר את הכספים למעסיק כאמור מועדי התשלום לעמית המושך כספים חברה מנהלת תשלם לעמית הזכאי לכספים על פי הוראות תקנון זה, אשר העביר לה בקשה מלאה וחתומה למשיכת כספים המגיעים לו מן הקופה בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה המנהלת. חל מועד התשלום באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש. ביקש העמית לקבל את הכספים בתשלומים חודשיים רצופים, תעביר לו החברה המנהלת את התשלומים ביום קבוע בכל חודש בהתאם להחלטת החברה המנהלת דיווח לעמית המושך כספים החברה המנהלת תשלח לעמית מושך דוח על המשיכה, וזאת תוך ימי עסקים מיום תשלום הכסף לעמית. הדוח יכיל, בין היתר, נתונים לגבי החשבון בקופה שממנו נמשכו הכספים, פרטי החשבון שאליו הועברו הכספים, תאריך ביצוע ההעברה וסכום המשיכה. 21. איחור בתשלום לעמית המושך כספים לא שילמה החברה המנהלת כספים לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור בסעיף 18, תשלם לו את הכספים שנזקפו לטובתו באותו מועד ובנוסף תשלם לעמית מתוך דמי הניהול שהיא גובה מחשבונות העמיתים בקופה ריבית פיגורים, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור ועד מועד תשלומם בפועל. ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם במועד שנקבע לתשלום הכספים. במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל, גבוה מהסכום שעל החברה המנהלת לשלם לעמית לפי סעיף 21.1 לעיל, תשלם החברה המנהלת לעמית גם את ההפרש בין ריבית הפיגורים לבין הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל ניכוי מס חברה מנהלת תנכה מכספים המשולמים לעמית את שיעור המס או סכום המס בהתאם להסדר התחיקתי. העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה 22. העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת העמית יהיה רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופה לקופת גמל אחרת, בכפוף להוראות תקנות הניוד והוראות הממונה בעניין. 21. סייג להעברת הכספים 21.1 לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת במקרים אלה: 8

9 מוטל עיקול או שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בסכום מלוא היתרה הצבורה. קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה. העמית נפטר לפני המועד הקובע כהגדרתו בתקנות הניוד. הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות הניוד. העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית, כהגדרתה בתקנות הניוד, מקופת הגמל, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל מועדי העברת הכספים החברה המנהלת תעביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקופת הגמל או חלק מהיתרה, לפי העניין, בהתאם להוראות תקנות הניוד והוראות הממונה בעניין. על אף האמור בסעיף 24.1 לעיל, החברה המנהלת לא תעביר את חלק היתרה הצבורה של העמית שלא ניתן להעבירו, לרבות בשל עיקול או שיעבוד כדין, לפי העניין איחור בהעברת הכספים עמית אשר עבר לקופה מקופת גמל אחרת, והחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת איחרה בביצוע ההעברה כאמור בסעיף 24.1, או שהחברה המנהלת לא העבירה את בקשת העברת הכספים לחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים לקופת הגמל בשל דחיית בקשת העברת הכספים על ידי החברה המנהלת של קופת הגמל האחרת והחברה המנהלת אחראית לעיכוב האמור, יהיה העמית זכאי לקבל הפרשי התשואה מהחברה המנהלת של קופת הגמל או מהחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת, לפי העניין, בהתאם לתקנות הניוד. 26. העברת כספים בין מסלולי השקעה עמית בקופה רשאי להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה למסלול השקעה אחר, או מספר מסלולי השקעה, בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בנספח א', על ידי מתן הוראה לפי נהלי החברה המנהלת. העברת כספים בין מסלולי השקעה תתבצע בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת העברה מלאה וחתומה, בחברה המנהלת וזאת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. העבירה החברה המנהלת את הכספים לאחר המועד הקבוע בסעיף 26.2 לעיל, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 21 לעיל, בשינויים המחויבים. אם חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד העברת הכספים ליום העסקים הרביעי באותו חודש השקעות קופת הגמל 27. הוראות כלליות החברה המנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל בנפרד מרכושה. החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה ב א' נספח בידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ובכפוף לתקנות ההשקעה; לעניין זה, יראו כל מסלול השקעה בקופה כאילו היה קופה נפרדת. החברה המנהלת תהיה רשאית להוסיף מסלולי השקעה בקופה או לסגור מסלולי השקעה בקופה במידה ואין במסלול חשבונות של עמיתים או נכסים מנוהלים, ובאישור הממונה בלבד מוטבים בקופת הגמל 28. הוראות כלליות 9

10 עמית מצטרף רשאי למסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים בגין הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבון ערב פטירתו )להלן: "כספי החיסכון"( ובגין תגמולי ביטוח שינבעו מביטוח חיים קבוצתי, אם החברה המנהלת עורכת ביטוח כאמור לעמיתי הקופה )להלן: "תגמולי הביטוח"(. הוראת המוטבים תימסר באחת הדרכים הבאות : קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הוראות הממונה, ייחשב כעותק מקורי. קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו. קבלת העתק של הוראת המוטבים, ובכלל כך באמצעות מדיה דיגיטלית, או אם מסר העמית מסמך מקור של הוראת המוטבים לבעל רישיון ובעל הרישיון העבירו לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, ובלבד שהחברה המנהלת תתקשר לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות הממונה בעניין מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי, כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו בהוראת מינוי מוטבים לקופה, עמית יהיה רשאי להתייחס בנפרד לכספי חיסכון ולתגמולי ביטוח. לא התייחס העמית בנפרד לתגמולי הביטוח, יהיו המוטבים לעניין תגמולי הביטוח אותם מוטבים הזכאים לכספי החיסכון בחשבונו בהתאם להוראת מינוי המוטבים שניתנה לגבי כספי החיסכון. פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים: שם פרטי. שם משפחה. מספר הזהות )או מספר דרכון לתושב זר(. במידה והמוטב הוא תאגיד - שם התאגיד, כתובתו ומספר הח.פ שלו או המקביל שלו אם התאגיד הוא תאגיד זר לא מסר העמית המצטרף לחברה המנהלת הוראה למינוי מוטבים או לא מסר את הנתונים המצוינים בסעיף 28.4 לעיל לגבי המוטבים, תודיע החברה המנהלת לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או לאחר מכן, כי עד שלא ימסור את הנתונים האמורים, תנהג החברה המנהלת כאילו לא מינה מוטבים ויחול האמור בסעיף להלן, והכל בכפוף להוראות סעיף להלן. אין בהוראות תקנון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות מוטבים של עמית שנפטר כחלק מעיזבונו של העמית. עמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי המוטבים בחשבונו בקופה, אם ימסור לחברה המנהלת או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיפים 28.1 עד 28.4 לעיל, ולעניין סעיף 28.4 תודיע החברה המנהלת לעמית כי עד להשלמת הפרטים הנדרשים לפי הסעיף האמור, תנהג החברה המנהלת לפי הוראת המוטבים המקורית קיימת הוראת מינוי מוטבים נתן עמית לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים כאמור בסעיף 28.1, תבצע החברה את הוראת המוטבים בהתאם להוראות אלה: 29.1 נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה. קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד, תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא נקבע הוראת מעבר לעניין הוראות מוטבים ישנות הוראות סעיפים 28 ו- 29 לא יחולו לעניין הוראות מינוי מוטבים שניתנו לפני יום ]יום תיקון התקנון[ )בסעיף זה "יום התיקון"(, ולעניין הוראת מינוי מוטבים כאמור יחולו הוראות התקנון בנוגע להוראת מינוי מוטבים שניתנה בידי עמית בקופה, אשר עמדו בתוקפן ערב יום התיקון. 1 חברה מנהלת רשאית לרשום בתקנון חלק מן הדרכים המופיעות בסעיף זה לעניין מסירת הוראות מינוי מוטבים, אך לפחות את האמור בסעיף

11 ב 2. מינוי מוטבים בצוואת העמית קבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקופת הגמל אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים התנאים כל בהתקיים למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה ונכסי העמית בקופה יחולקו המפורטים להלן:.1 תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה המנהלת. העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספים. הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור ואושרה על ידי צו קיום צוואה לא קיימת הוראת מינוי מוטבים לא נתן העמית הוראת מינוי המפורטות להלן: מוטבים, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה בהתאם להוראות.1 עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות הקופה או שציווה להם את כל נכסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות הקופה באותם החלקים ביניהם או באותם סכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי הצוואה המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור. ניתן צו ירושה על עזבונו של העמית שנפטר, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה ליורשים שנקבעו בצו הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין כמפורט בצו הירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת עותק של צו הירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור. חברה המנהלת תאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שי ה תקיימו כל אלה: יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,1 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת כספים מהחשבון; הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. עברו 1 שנים מפטירת העמית. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית. החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר מות מוטב מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו, ובהעדר צאצאים למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי ובהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים וינהגו לפי הוראות בסעיף לעיל. מת מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, תעביר החברה המנהלת את הכספים ליורשי המוטב. חלוקת הכספים לצאצאי המוטב או ליורשיו לפי סעיף זה, תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב שהעתק שלהם הומצא לחברה המנהלת לפי הוראות סעיף לעיל העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש מוטב אשר מגיעים לו כספים מקופת הגמל, רשאי לפתוח על שמו חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה שאליו יועברו הכספים, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת בהתאם לסעיף 21 )א() ) לחוק קופות גמל. 15. כספי הפיצויים

12 לאחר פטירת העמית ובטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, כפי שיורה המעסיק ובכפוף להמצאת תעודת פטירה והודעת מעסיק על פרישתו של העובד )טופס 161( חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים. נפטר עמית לאחר שנסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו שהפקיד עבורו את כספי הפיצויים, במקרה בו העמית היה זכאי לכספים בשל סיום היחסים כאמור, וטרם הספיק למשוך את כספי הפיצויים או להעבירם לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה כאמור בסעיף יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים בהתאם לסעיפים 28 עד לעיל. המוטב ימציא לחברה המנהלת תעודת פטירה הכוללת הודעת מעסיק על פרישתו של העובד )טופס 161( חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל 16. סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים החברה המנהלת לא תגבה מנכסי קופת הגמל, מחשבונות העמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או למוטבים, אלא לפי הוראות ההסדר התחיקתי לרבות בעבור: 16.1 דמי ניהול כאמור בסעיף 44 להלן. הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. דמי ביטוח הנגבים בעד ביטוח בו מבוטחים העמיתים בהתאם לסעיף 48 להלן העברה או שעבוד של זכויות עמית 17.1 זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן: שעבוד של זכויות העמית בקופת גמל לתגמולים הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 21 לחוק קופות גמל. העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות סעיף לעיל, ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 21 לחוק קופות גמל. העברת כספים לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל 18. הוראות כלליות עמית יהא רשאי לקבל מידע על חשבונו בקופה או מידע כללי אתר האינטרנט שלה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה. על קופת הגמל באמצעות פניה לחברה המנהלת, או באמצעות 19. דרכי ההתקשרות עם העמית משלוח הודעות לעמיתים ייעשה בהתאם לכתובת שעדכן העמית את ההחברה המנהלת, או בהתאם לכתובת שקיבלה החברה המנהלת לפי הוראות ההסדר התחיקתי לא מסר עמית כתובת לחברה המנהלת, משלוח ההודעות האוכלוסין, כל עוד לא מסר כתובת אחרת. ייעשה לכתובת העמית כפי שהיא מופיעה במרשם 19.2 משלוח הודעות לעמיתים אפשר וייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני ובלבד שהעמית נתן את הסכמתו לכך. לעמית תישמר האפשרות לבקש מהחברה המנהלת לקבל הודעות באופן המצוין בסעיף במקרה של ניתוק הקשר עם העמית או עם מוטבי העמית תפעל החברה המנהלת לאיתור העמית או המוטבים כאמור בתקנות האיתור דין וחשבון שנתי לעמית החברה המנהלת תשלח לעמיתים מדי שנה, ולא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המאזן שלה, דין וחשבון לגבי השנה שנסתיימה, במתכונת עליה מורה הממונה; דוח מקוצר יישלח לעמית באמצעות הדואר אלא אם כן ביקש העמית לשלוח לו את הדוח לחשבון הדואר האלקטרוני שלו; דוח מפורט יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית והחברה המנהלת תשלח קישור לדוח האמור לעמית בדואר אלקטרוני או תשלח אותו בדואר רגיל ובלבד שהעמית ביקש זאת ממנה.

13 41. דין וחשבון רבעוני לעמית מדי רבעון, בתוך 61 ימים מתום הרבעון, תציג החברה המנהלת בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, למשך שנה לפחות, דוח רבעוני בהתאם למתכונת עליה מורה הממונה. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הרבעון האחרון בשנה; החברה המנהלת תשלח קישור לדוח האמור לעמית בדואר אלקטרוני או תשלח אותו בדואר רגיל ובלבד שהעמית ביקש זאת ממנה. החברה המנהלת לא חייבת להציג או לשלוח דין וחשבון רבעוני לעמיתים שלא הפקידו או העבירו כספים לקופה במהלך הרבעון הרלוונטי, ובלבד שיתרת החיסכון המצטבר שלהם נמוכה מסך של. 51, שונות 42. סיום חברות עמית בקופה עמית יחדל להיות עמית בקופה במקרה שמשך או העביר את כל הכספים אשר מופקדים לזכותו בקופה. עמית יחדל להיות עמית בקופה במותו, אז יחולו על כספי העמית הוראות סעיפים 28 עד 15 לתקנון מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל החברה המנהלת רשאית למזג את קופת הגמל בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק קופות גמל ובהתאם להוראות שהורה הממונה לעניין זה; החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעות על ביצוע המיזוג, בהתאם להוראות הממונה. החברה המנהלת רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק קופות גמל והוראות הממונה לעניין זה. החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעה על העברת הניהול כאמור, באופן ובמועד שהורה הממונה דמי הניהול 2 דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל החברה המנהלת רשאית לנכות דמי ניהול אשר לא יעלו על הממונה, כמפורט להלן : השיעורים המרביים הקבועים בהוראות הדין והוראות )1.15% בחישוב שנתי( מתוך נכסי הקרן שיעור חודשי שלא יעלה על % של כל עמית בסוף כל חודש. מן היתרה הצבורה בחשבונו מתוך דמי הגמולים המועברים לקרן בשל עמית - בשיעור שלא יעלה על. 4% 44.2 על אף האמור בסעיפים ו לעיל, לעניין עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופות גמל קיימים כספים ממרכיב תשלומי העובד או ממרכיב תשלומי המעביד אשר הופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 28, לפי הגבוה מבין אלה: מן היתרה הצבורה בחשבונו בשיעור שלא יעלה על 1.15% לשנה ומתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית שלא יעלה על 4% מן היתרה הצבורה הכוללת של כל עמית בכל חשבונותיו בקופת גמל סכום שלא יעלה על 6 שקלים חדשים לחודש, תגבה החברה המנהלת ביום העסקים האחרון בכל שנה, ובמקרה של משיכת כספים מקופת גמל או העברה של כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, בעת ביצוע המשיכה או ההעברה לפי העניין. 45. הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית החברה המנהלת תהיה רשאית להציע לעמית דמי ניהול הנמוכים משיעור או מסכום דמי הניהול המרביים הקבועים בתקנון זה, ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של לפחות שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיעור המוצע. על אף האמור בסעיף 45.1 לעיל, ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, על זכותה של החברה המנהלת להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, תהיה החברה המנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול לפני השלמת תקופת ההנחה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה לעמית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול: ]חברה מנהלת שקבעה תקרת דמי ניהול נמוכה מהתקרה הקבועה בתקנות דמי ניהול, תעדכן את שיעורי דמי הניהול בהתאם לתקרה שקבעה[

14 הפסקת תשלומים לחיסכון המועברים לקופת הגמל בשל העמית שלא אירעה בשל המעסיק. משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקופת הגמל. עמית שקיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק ועזב מקום עבודה זה. העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול החברה המנהלת תשלח לעמית ולבעל רישיון הנותן לעמית ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך, אם ישנו, הודעה במסמך נפרד על העלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבונו. תחילתה של העלאה כאמור תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה לעמית ולבעל הרישיון כאמור, או המועד שצוין בהודעה בו יועלו דמי הניהול, לפי המאוחר, ובלבד שההודעה לא נשלחה מוקדם יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי. על אף האמור בסעיף 46.2, בקרות כל אחד מן המקרים המנויים בסעיף 45.2, תהיה חברה מנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית אף אם לא שלחה אליו הודעה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה: ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול, על זכותה של החברה המנהלת לבטל את ההנחה בדמי הניהול. ניתנה לעמית ולבעל הרישיון כאמור בסעיף 46.1 הודעה במסמך נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול לעניין סעיף קטן זה "בעל רישיון" למעט סוכן שיווק פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1)2( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה- 25 ; "הודעה במסמך נפרד" הודעה בדף נפרד, אשר אינו מכיל מידע נוסף מלבד ההודעה כאמור; "העלאת שיעור דמי הניהול" העלאה של שיעור דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של עמית או של שיעור דמי הניהול מתוך התשלומים המועברים לחברה המנהלת בשל עמית. הלוואות לעמיתים בקופת הגמל 3 הלוואות לעמיתים קופת הגמל רשאית על פי שיקול דעתה, לתת הלוואות בהתקיים כל אלה, ובכפוף להוראות תקנות כללי השקעה וחוזר שעניינו "כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים", או כל הוראה שתבוא במקומם: סכום כל ההלוואות לעמיתים לא יעלה על אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי הקופה. ניתנה הלוואה לעמית כנגד כספים נזילים - סכום ההלוואה לא העמית בקופת הגמל בעת מתן ההלוואה. יעלה על 81 אחוזים מהסכום העומד לזכות ניתנה הלוואה למבוטח או לעמית כנגד כספים שאינם נזילים - סכום ההלוואה לעמית לא יעלה על אחוזים מהסכום העומד לזכותו בקופת הגמל, לא כולל יתרת הפיצויים, בעת מתן ההלוואה. ההלוואה תינתן לתקופה שאינה עולה על 7 שנים. העמית התחייב בכתב כלפי החברה המנהלת לסלק את התשלומים להחזר ההלוואה. בתנאי ההלוואה נקבע כי העמית רשאי לפדות את ההלוואה טרם מועד פירעונה בתנאים דומים לאלה הנהוגים לגבי הלוואות דומות בשוק. מועד תחילת פירעון ההלוואה נקבע כלא יאוחר מתום השנה הראשונה ממועד מתן ההלוואה שי] לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה וקופת הגמל מאפשרת לעמיתיה לקבל הלוואות מנכסי הקופה[

15 לעניין סעיף קטן זה, "כספים נזילים" כספים שניתנים למשיכה לפי כל דין, למעט כספים במרכיב הפיצויים. בכל מקרה שעמית או חליפו מבקש למשוך את הכספים העומדים לזכותו בקופת הגמל, במלואם או בחלקם, באופן שהיתרה לאחר המשיכה תהיה נמוכה מההלוואות, יראו כיתרה העומדת לזכות העמית את היתרה בניכוי ההלוואות, והסכום שנוכה כאמור ישמש לפירעון ההלוואות ואולם לעניין חישוב חבות המס יראו את היתרה העומדת לזכותו של העמית כיתרה בתוספת ההלוואות וכן בתוספת כל סכום אחר שהוא חייב לקופת הגמל בשל ההלוואות לעניין סעיף קטן זה, "הלוואות" - יתרת חוב של העמית לחברה המנהלת בשל ההלוואות שניתנו לו. כיסויים ביטוחים בקופת הגמל כיסוי ביטוחי במסגרת קופת הגמל החברה המנהלת רשאית לרכוש בעבור העמיתים את הכיסויים הביטוחים הבאים, כהגדרתם בתקנות כיסויים ביטוחים: 48.1 כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות. כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות. כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום בנספח ב' לתקנון יפורטו כל תכניות הביטוח שבמסגרתם נרכשו כיסויים ביטוחים כאמור בסעיף 48.1 לעיל, עם הפניה לנוסח התכנית המלא באתר האינטרנט של המבטח. החברה המנהלת תרכוש את הכיסויים האמורים לעיל, במסגרת פוליסה חיצונית. החברה המנהלת תפעל כסוכן בהתייחס לפוליסות פרט וכבעל פוליסה בהתייחס לפוליסות קבוצתיות. כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום וכל אחד ממרכיביהם, הנרכש באמצעות החברה המנהלת, לא יהיה חופף, במועד הרכישה, לכיסוי ביטוחי כאמור או לאחד ממרכיביו, הנרכש באמצעות החברה המנהלת או הקיים בתקנון קופת הגמל. תשלומי מבטח בשל כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום עבור עמית בקופה יופקדו לחשבון העמית. החברה המנהלת תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מהפקדות כאמור בהתאם להוראות סעיף 44. כיסוי ביטוחי כאמור בסעיף 48.1 לא יינתן בלא תשלום של דמי ביטוח; דמי הביטוח בעד כיסוי ביטוחי כאמור ישולמו מההפקדות בעד העמית לקופת הגמל, למעט שמירת כיסוי ביטוחי לפי סעיף 48.6 להלן; לעניין זה לא יהיה ניתן לגבות דמי ביטוח ממרכיב הפיצויים או מדמי הניהול שגובה החברה המנהלת. על אף האמור בסעיף 48.5: החברה המנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של העמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור. עמית יהיה רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על 24 חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בסעיף לעיל. דמי ביטוח של מבטח שהוא צד קשור לחברה המנהלת, יהיו בגובה דמי הביטוח הנהוגים אצל המבטח בפוליסה דומה למבוטחים בעלי מאפיינים דומים; לעניין זה, "צד קשור" כהגדרתו בתקנות כיסויים ביטוחיים ביטוח חיים קבוצתי וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי קופת הגמל רשאית לבטח את עמיתי הקופה בביטוח חיים קבוצתי או בביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי, בהתאם להסדר התחיקתי, ובכלל כך בהתאם לתנאים אלה: ]יש לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה שהחברה המנהלת רוכשת ביטוח עבור עמיתיה[ 15

16 המבטח ייבחר בהליך תחרותי שאישר דירקטוריון של החברה המנהלת, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה; החברה המנהלת רשאית לבחור מבטח שהוא צד קשור, אם ראתה כי הציע את התנאים המיטיבים ביותר. דמי הביטוח בשל מבוטח מסוים יחושבו, בין השאר, לפי הסכום המבוטח, גיל המבוטח ומינו. סכומי הביטוח שקופת הגמל זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 21 לחוק קופות גמל, לזכאים לכך לאחר מותו. בחשבונו של העמית בקופה, ערבויות שניתנו לעמיתי קופת הגמל הסדר ערבות לעמיתי הקופה יהיה כמפורט בנספח ג' שעניינו "ערבויות שנתנה החברה המנהלת לעמיתים". נספח א' מסלולי השקעה מודל השקעות תלוי גיל )מסלולי בררת המחדל( מסלולי ההשקעה במסגרת המודל הם: מסלול לבני 51 ומטה; מסלול לבני 51 עד 61; מסלול לבני 61 ומעלה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, בתחילת הרבעון העוקב לאחר המועד שבו העמית הגיע לגיל, בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור. 5 ]יש לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה החברה המנהלת נתנה ערבויות לעמיתי הקופה[ 16

17 לא קיים כיסוי ביטוחי לעמיתי קופת הגמל נספח ב' כיסויים ביטוחיים 17

18 נספח ג' - ערבויות לא רלוונטי 18

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> ע"א 140/00 עזבוןהמנוחמיכאלאטינגרז"לנ' החברהלשיקוםופיתוחהרובעהיהודיבעירהעתיקה בירושליםבע"מ, פ"דנח( 4 ) 486 (מיום 15.3.04) שנים אבודות כן לא יכולת ההשתכרות היא קנין האדם אובדן שכר, פנסיה, קצבת זקנה מה שצרך

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד