ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ"

תמליל

1 ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי בפלסטין 2018 א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר ב ע ז ה, ה ג' ה א ד ע ם ה מ ז ו ה ה ב פ ל ס ט י ן, ה ש נ ה ח י ל ק ה ס י ו ע כ ס פ י למשפחות שהידים, שנהרגו בשנים ,870,000 ד ו ל ר י ם ) ל ע ו מ ת ש נ י מ י ל י ו ן ב ש נ ת ( ה כ ס פ י ם ה ו ע ב רו ל א ג ו ד ה ע"י ק ר ן ה ש ה י ד ה א י ר א נ י ת, ה מ ה ו ו ה ע ב ו ר ה א י ר א נ י ם ע ר ו ץ ל ה ע ב ר ת כ ס פ י ם ה מ י ו ע ד י ם ל ת מ י כ ה ב מ ע ט פ ת ה ח ב ר ת י ת ש ל א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר. ה ס י ו ע ה ו ע ב ר ל- 4,800 מ ו ט ב י ם, ת ו ש ב י ר צ ו ע ת ע ז ה, נ צ י ג י מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם, א מ ו ר י ם ה י ו ל ה ג י ע ל מ ש ר ד י א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר ו ל ק ב ל צ' קים שייפדו בבנק הלאומי האסלאמי, הנשלט על ידי חמאס, ו א ש ר ה ו צ א מ ח ו ץ ל ח ו ק ע ל ידי הרשות הפלסטינית. הלוגו של אגודת הצדקה אלאנצאר בעזה, המהווה צינור להעברת כספים איראנים לרצועה המסייעים למעטפת החברתית התומכת בטרור,( דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר 18 ב י נ ו א ר 2015). בעקבות ההודעה העלו גולשים רבים מעזה בדף הפייסבוק של האגודה שורה של שאילתות שהופנו למנהלי א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר. מ ע י ו ן ב כ- 180 ש א י ל ת ו ת ה ש נ ה כ י ע ו ל ה, ה ת ג ל ע ו ק ש י י ם ב ה ע ב ר ת כ ס פ י ם למשפחות השהידים. הללו באו לידי ביטוי בעיכובים שחלו בהעברת הכספים, בהקטנת סכום הקצבה המועבר ל כ ל מ ש פ ח ה, ובהורדה של כ- 6.5% מ ס כ ו ם ה ס י ו ע ה כ ו ל ל. כ מ ו כן עדיין לא הגיעו כספי הסיוע למשפחות הרוגי א י ת ן". ל ה ע ר כ ת נ ו ו מ ק ו ר י ת כ ן ה מ ש ב ר ה י נ ו ה ל ל ו ה ק ש י י ם ה כ ל כ ל י א י ר א ן ע ל ה ע ו ב ר ו ה ת ר ע ו מ ת, ש ע ל ת ה ע ל פ נ י ה ש ט ח ב א י ר ו ע י ה מ ח א ה ה ע מ מ י ת ב א י ר א ן, ע ל ה ס י ו ע ה כ ס פ י ה נ י ת ן ל פ ל ס ט י נ י ם ו ל ג ו ר מ י ם נוספים שמחוץ לאיראן

2 אולם האגודה שבה, כעל ארגון טרור משום שהוא) 2 ה ס י ו ע ה כ ס פ י ע ב ו ר מ ש מ ש א י ר א ן כ א מ צ ע י ל ה ג ב ר ת ה ה ש פ ע ה ב ק ר ב ש ל ה ה א ו כ ל ו ס י י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ב ר צ ו ע ה תוך העברת מסר ל ע ו ל ם ה ע ר ב י ו ה ס ו נ י, כי איראן מסייעת למאבק הפלסטיני בישראל. להלן מאפייני הגופים המעורבים בתהליך העברת הכספים מאיראן דרך לבנון לרצועת עזה: קרן השהיד האיראנית הוקמה ע"י האמאם ח' מיני, במטרה לסייע למשפחות החללים במלחמת א י ר א ן- ע י ר א ק. ל ק ר ן שלוחה לבנונית, המסייעת ל ח ז ב א ל ל ה, ושלוחה פלסטינית, הפועלת מלבנון, ה מ ע ב י ר ה כ ס פ י ם ל ר צ ו ע ת ע ז ה ו ב ע ב ר ג ם ל י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן. א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר, ה מ ז ו ה ה ע ם ה ג' ה א ד ב פ ל ס ט י ן, ז ר ו ע מ ע י ן מ ה ו ו ה ה ש ה י ד ק ר ן ש ל ב י צ ו ע י ת ה א י ר א נ י ת ב ר צ ו ע ה, ו מ ש מ ש ת ע ב ו ר ה צ י נ ו ר ל ה ע ב ר ת כ ס פ י ם ל ר צ ו עת ע ז ה ד ר ך ל ב נ ו ן. ק ר ן ה ש ה י ד ה א י ר א נ י ת ו ש ל ו ח ו ת י ה ב ל ב נ ו ן הוגדרו ע"י משרד האוצר האמריקאי (2007 כקרנות המסייעות לארגוני טרור משום שהן מעניקות סיוע) כספי לחזבאללה, לחמאס ולג' האד האסלאמי בפלסטין. א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר, ה פ ו ע ל ת ב ר צ ו ע ת ה ג' ה א ד ע ם מ ז ו ה ה ע ז ה, ב פ ל ס ט י ן. ה א ג ו ד ה נוסדה בתקופת האנתיפאדה השנייה (2001 ( ומשמשת בידי האיראנים ערוץ להעברת כ ס פ י ם, ש נ ו ע ד ו ב ע י ק ר ל מ ע ט פ ת ה ח ב ר ת י ת ה ת ו מ כ ת ב ט ר ו ר. ב י ש ר א ל ה ו צ א ה א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר מ ח ו ץ ל ח ו ק ב ש נ ת 2003 וחידשה פעילותה לאחר ההינתקות של ישראל מרצועת עזה. א ר ג ו ן ה ג' ה א ד ב פ ל ס ט י ן, א ג ו ד ת מ ז ו ה ה ש ע מ ו א ל א נ צ א ר, ה ש נ י ה ט ר ו ר א ר ג ו ן ה י נ ו ב ח ש י ב ו ת ו ב ר צ ו ע ה ל א ח ר מ ק י י ם ז ה א ר ג ו ן ח מ א ס. ק ש ר י ם ל ס י ו ע מ מ נ ה ו ז ו כ ה א י ר א ן ע ם ק ר ו ב י ם ב ת ח ו ם ה צ ב א י ו ה כ ס פ י. נ י ס י ו ן ע ל- פ י ל ק ח ת י ש ה ע ב ר, כ ס פ י ם כ י ב ח ש ב ו ן, ה מ ו ע ב ר י ם ל מ ע ט פ ת ה ח ב ר ת י ת ג ם ע ל ו ל י ם " ל ז ל ו ג" ל ת ש ת י ת ה ג' ה א ד ש ל ה צ ב א י ת ב פ ל ס ט י ן ל מ ר ו ת ש ה מ ד ו ב ר ב" כ ס פ י צ ד ק ה" ) ה א י מ א ם ח' מ י נ י נ ת ן ב ז מ נ ו ל ג י ט י מ צ י ה ל ה ע ב ר ת " כ ס פ י צ ד ק ה" מ ו ס ל מ י ם לסיוע לפלסטינים ( ה ב נ ק ה ל א ו מ י : ה ו ק ם ח מ א ס מ מ ש ל י ד י ע ל ב ר צ ו ע ה ב נ ו ב מ ב ר א ר ב ע ה ל ב נ ק ס נ י פ י ם ב ר צ ו ע ה. ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת מ כ י ר ה א י נ ה ב ו ו ה י א א ו ת ו ה ו צ י א ה מ ח ו ץ ל ח ו ק. ה א ו צ ר מ ש ר ד האמריקאי הכריז עליו (2010 נשלט על ידי חמאס ומספק לה שירותים כ ס פ י י ם, כ ו ל ל ל פ ע י ל י ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת. ב מ ה ל ך מ ב צ ע " צוק איתן " הותקפו סניפי ה ב נ ק ב מ ע ר ב ע ז ה ו ב ח' א ן י ו נ ס ע ל י ד י ח י ל ה א ו ו י ר ה י ש ר א ל י ב ש ל היותו מוסד של ח מ א ס ה מ ע ב י ר כ ס פ י ם ל פ ע י ל ו ת ט ר ו ר. ש נ ת י י ם ק ו ד ם ל כ ן ב מ ה ל ך מ ב צ ע " ע מ ו ד ע נ ן " ה ו ת ק ף ס נ י ף ה ב נ ק ב ע ז ה. חלוקת כספים למשפחות שהידים ברצועת עזה א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר פ ר ס מ ה ב- 24 ב י ו ל י 2018 ה ו ד ע ה ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה ע ל ח ל ו ק ת כספי הסיוע שהיא מ ע ב י ר ה ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב מ י מ ו ן ה ס נ י ף הפלסטיני של ק ר ן ה ש ה י ד. ע ל פ י ה ה ו ד ע ה ה ס י ו ע

3 אנתיפאדת אלאקצא" )" ). 1 חודש לפני מבצע " צוק איתן" ( דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר,( א נ ת י פא ד ת" 3 ה מ ח ו ל ק ע ת ה מ ו ג ב ל ל מ ש פ ח ו ת ש ה י ד י ם ש נ ה ר ג ו מ ת ח י ל ת ה אנ ת י פ א ד ה ה ש נ י י ה ) ועד ל- 31 ביוני 2014 אגודת אלאנצאר הבהירה כ י ב ר ש י מ ו ת ש ל ה נ מ צ א י ם 4,800 מ ו ט ב י ם. ו ה ס י ו ע א מ ו ר ל ה ת ב צ ע ב א מ צ ע ו ת ה צ'ק. 2 ה ב נ ק ה ל א ו מ י, נ צ י ג י ש ע ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם א ת ל פ ר ו ע כ ד י א ל י ו ל ה ג י ע פ י ע ל ה ה ו ד ע ה ע ל קרובי שהידים מדרגה ר א ש ו נ ה ב ל ב ד ל ה ג י ע למשרדי אגודת הצדקה אלאנצאר ב ע ז ה ב י ן ב א ו ג ו ס ט ל- 2 ב י ו ל י א ת ל ק ב ל כ ד י ה ק צ ב ה, ב י מ י ם מ ח ו ז ו ת פ י ע ל ש נ ק ב ע ו, מ ש פ ח ו ת ש ל מ ג ו ר י ה ם ה ש ה י ד י ם (דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר, 24 ביולי 2018 (. ההודעה על חלוקת הסיוע הכספי למשפחות הרוגים מתחילת האנתיפאדה ו ע ד ל- 31 ב י ו נ י ביולי.(2018 ש א ל ו ת ותשובות שהופנו לאגודת אלאנצאר באמצעות הפייסבוק ב ע ק ב ו ת ה ה ו ד ע ה ה צ י פ ו גולשים את דף הפייסבוק של האגודה בשאילתות רבות. מתשובות מנהלי האגודה ל שא ל ו ת ה ג ו ל ש י ם (כ- 180 שאלות) נ י ת ן ל ל מ ו ד ע ל ה י ק ף הסיוע, מי ז כ א י ל ו, קשיים שהתגלעו ב ה ע ב ר ה ו א ו פ ן חלוקת הכספים. להלן כמה נושאים שעלו (דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר, 24 ביולי 2018 ) : א ת ל ק ב ל ז כ א י מ י ה ס י ו ע נ י ת ן ה ה ו ד ע ה פ י על ה ס י ו ע? ל מ ש פ ח ו ת ש ה י ד י ם ש נ ה ר ג ו מ ת ח י ל ת ה אנ ת י פ א ד ה ) ה ש נ י י ה א ל א ק צ א " ( ב י ו נ י ל- 31 ו ע ד ה כ ס פ י ם ע ב ו ר נ ו ע ד ו משפחות הרוגים מרצועת עזה בלבד. פצועים אינם נכללים בין המוטבים. מי אינו זכאי לסיוע? ש 1 ב ח ו ד י ו נ י י ש נ ם 30 ימים. במקור נכתב בכל ההודעות והפרסומים 31 ביוני ולפיכך בחרנו להשאיר תאריך ז ה. ה 2 ב ה ו ד ע נאמר " הבנק שנקבע" אך לא הוזכר שם הבנק השם " הבנק הלאומי האסלאמי" מוכר במענה לשאילתות ש ל ה ג ו ל ש י ם ) ר א ו ל ה ל ן (.

4 דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר,( קרי, סוף מאי- סוף( לא ברור לאלו הרוגים הכוונה):( בתשובה לשאלת: 4 הרוגי מבצע " צוק איתן" : מתשובות לגולשים עולה כ י ב ח ל ו ק ה ל א נכללות משפחות הרוגי מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן". ה ו ב ה ר, כ י מ ש פ ח ו ת א ל ה א י נן נכללות בחלוקה משום שטרם הגיעו הכספים ע ב ו ר ם כ ס פ י ם ] ק ר י, ש מ ק ו ר ם ב א י ר א ן]. ת ק ו ו ה ה ב י ע ו ה א ת ר מ נ ה ל י ש ה ס י ו ע י ג י ע ע ב ו ר ם ב ק ר ו ב. א ח ת ה ג ו ל ש ו ת ה ת ל ו נ נ ה כ י מ ש פ ח ו ת ה ר ו ג י מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן ", ה א מ ו ר ו ת ל ק ב ל ס י ו ע פעם בשנה, לא קיבלו כספים מאז חודש רמצ' אן 2017 י ו נ י 2017). ה ר ו ג י ] ש נ ת] 2017 גולש ששאל " מ ת י ] יגיע הסיוע [ להרוגי " 2017, נ ע נ ה : " א י נ נ ו י ו ד ע י ם... כ א ש ר יימצא הסיוע... המצב קשה". 3 מהו הסטאטוס של ההרוגים בעימותים בין פתח לחמאס בשנת 2007 ג ו ל ש ה ו ב ה ר, כ י ה ר ו ג י ם א ל ה א י נ ם נ כ ל ל י ם ב ר ש י מ ו ת מ ק ב ל י ה ס י ו ע, א ל א ר ק א ל ה ה מ ו ג ד ר י ם כשהידים כתוצאה מ"הכיבוש הישראלי". הרוגי " צעדת השיבה": אינם נכללים ברשימות. ס כ ו מ י ה כ ס ף ל ה ם ז כ א י ו ת המשפחות:ב ת ש ו ב ה ל ש א ל ו ת גולשים אודות סכומי הכסף שהמשפחות א מ ו ר ו ת לקבל, הבהירה האגודה, כ י משפחת הרוג נ ש ו י ת ק ב ל 600 ד ו ל ר י ם, ה ר ו ג ר ו ו ק 300 ד ו ל ר י ם ומשפחת הרוגה נשואה 150 דולרים בלבד. לאחר שמספר גולשים הלינו כי בעבר קיבלו 600 דולר ע ב ו ר ה ר ו ג ר ו ו ק, ה ו ב ה ר מ ט ע ם כ ס ף ס כ ו ם ק ב ל ת כ י ה א ג ו ד ה ז ה ב ו ט ל ה ע"י ה ש נ ה ו כ י ה מ ו ס ד משפחת הרוג רווק תקבל 300 דולרים בלבד. דוגמאות לשאלות הגולשים והתשובות שניתנו להם על ידי מנהלי האגודה 24 ב י ו ל י 2018). ם 3 ס ד ר ה ש ל ע י מ ו ת י ם א ל י מ י ם ב י ן פ ת ח ל ח מ א ס ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב י ן ה ש נ י רצועת עזה ביוני ( אשר הסתיימו בהשתלטות חמאס על

5 א נ ת י פ א ד ת" א נ ת י פ א ד ת" כ ח ו ד ש( חולקו כספים, אתר אגודת הצדקה אלאנצאר,( אבו ח' אלד. ס ו כ נ ו ת( בעיצומו של, 5 חלוקת כספים בשנים הקודמות ממעקב של מרכז המידע אחר חלוקת כספי הסיוע האיראנים ע"י אגודת אלאנצאר בשלושת השנים האחרונות עולה, כי מידי שנה מחולקים כספים למשפחות השהידים שנהרגו מתחילת השנה ועד 31 ביוני 2014 ה מ ד ו ב ר. בכספים בהיקף של כשני מיליון דולר ) השנה חלה ירידה של 6.5% בסכום הסיוע לעומת השנה שעברה). כמו כ ן ח ו ל ק ו ב ע ב ר כ ס פ י ם ל מ ש פ ח ו ת הרוגי מבצע " צ ו ק א י ת ן " ו ל מ ש פ ח ו ת ה ר ו ג י ה ט ר ו ר ה ע מ מ י ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן א ל ק ד ס " (, ה כ ס פ י ם ה ל ל ו מ ו ע ב ר י ם ה ס נ י ף ע"י ל ר צ ו ע ה ה פ ל ס ט י נ י ה ש ה י ד ק ר ן ש ל ) ה א י ר א נ י ת, ה פ ו ע ל ב ל ב נ ו ן. א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר, ה מ ז ו ה ה ע ם ה ג' ה א ד ב פ ל ס ט י ן, ה י נ ה ה ג ו ף ה י ח י ד י שבאמצעותו מחולקים כספי הסיוע האיראנים ברצועה למשפחות השהידים. להלן דוגמאות להעברות כספים בשלושת השנים האחרונות: ב- 21 ב מ א י 2017 ה ו ד י ע ו א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר, ו ה ס נ י ף ה פ ל ס ט י נ י ש ל ק ר ן ה ש ה י ד ה א י ר א נ י ת, על הענקת הסיוע הכספי למשפחות שהידים א ש ר נהרגו מתחילת האנתיפאדה השנייה ) א ל א ק צ א " ( ו ע ד ל- 31 ב י ו נ י 2014 מיליון דולרים. ל פ נ י מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן " (. ס כ ו ם הסיוע שהועבר ה י ה ש נ י במחצית הראשונה של י ו נ י 2016 ל מ ש פ ח ו ת, ש ב י נ י ה ן נ ה ר ג ו מ ת ח י ל ת ה א נ ת י פ א ד ה 31 במאי ( 2016 ה ש נ י י ה ו ע ד ל- 31 ב י ו נ י 2014 ) ככל הנראה נ א צ ר א ל ש י ח ' ע ל י, ס ג ן יו"ר אגודת אלאנצאר ו כ נ ר א ה ג ם ה ד ו ב ר ש ל ה (, ה ו ד ה ב ר א י ו ן ל ע ר ו ץ ה א י ר א נ י א ל ע א ל ם, ל ר פ ו ב ל י ק ה ת ב א י ר א ן ו ל ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת ) ע ר ו ץ ה ס י ו ע ע ל א ל ע א ל ם ה א י ר א נ י, 2 ב י ו ל י ( במהלך חודש י ו נ י 2016 ח י ל ק ה א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר ס י ו ע כ ס פ י ל מ ש פ ח ו ת ש ה י ד י ם, ש נ ה ר ג ו ב מ ה ל ך מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן ". ה ס י ו ע ש ח ו ל ק ל מ ש פ ח ו ת ה ר ו ג י " צ ו ק א י ת ן " כ ל ל, ע ל פ י ה ו ד ע ת ה א ג ו ד ה, 1,630 א י ש ב מ ק צ ה ה ר א ש ו ן. הסכום שחולק ב מ ק צ ה ז ה נ א מ ד ב- $631,000 א ל ו ט נ י ה, 25 ב י ו נ י ( ב- 24 ב פ ב ר ו א ר 2016 גל הטרור העממי ביהודה ושומרון, הודיע שגריר איראן, במהלך מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ש ק י י ם ב ש ג ר י ר ו ת ה א י ר א נ י ת א י ר א ן כ ו ו נ ת ע ל ב ב י י ר ו ת, ל ה ע ב י ר ת מ י כ ה כ ס פ י ת ל" אנתיפאדת אלקדס " ) הכינוי שנתנה חמאס לגל הטרור העממי ביהודה ושומרון). הוא ציין כי התמיכה תהיה בשווי של 7,000 $ לכל משפחת שהיד, ו-$ 30,000 ל כ ל מ ש פ ח ה ש ב י ת ה נ ה ר ס ע"י י ש ר א ל. ל א ב ר ו ר ל נ ו מ ת י וכיצד בוצעה העברת הכספים. ב- 12 באפריל 2015 הודיעה אגודת הצדקה אלאנצאר, על חלוקת סיוע כספי בסך שני מיליון דולר ל- 5,000 משפחות שהידים. שבניהן נהרגו מתחילת האנתיפאדה השנייה ו ע ד ל- 31 ב י ו נ י 2014 ע. ה ס י ו

6 ד ף; צ ו ק א י ת ן "," דף הפייסבוק של הבנק הלאומי האסלאמי,( ס י ו ע" ל כ-( מאיזה בנק הסיוע? תשובת : 6 הועבר ע"י הסניף הפלסטיני של קרן השהיד האיראנית ) א ת ר א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר, 12 ב א פ ר י ל 2015 הפייסבוק של אגודת אלאנצאר, 5 באפריל 2015) 4. ב- 18 ב י נ ו א ר 2015 פ נ ת ה א ג ו ד ת א ל א נ צ א ר ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה, א ש ר ב נ י ה ם נ ה ר ג ו ב מ ה ל ך מ ב צ ע ו ב י ק ש ה מ ה ם ל ה ב י א ע מ ם מ ס מ כ י ם נ ד ר ש י ם כ ד י ל ה ס ד י ר א ת ה ע ב ר ת ה מ ע נ ק י ם ה כ ס פ י י ם 2,200 מ ש פ ח ו ת (. ס ה"כ ע ב ו ר ם ע"י ק ר ן ה ש ה י ד ה א י ר א נ י ת. ה ת ש ל ו ם ל כ ל מ ש פ ח ה ה י ה כ- 400 $ ה ס י ו ע ש ל ק ר ן ה ש ה י ד ה א י ר א נ י ת צ פ ו י ה י ה ל ע מ ו ד ע ל ס כ ו ם ש ל כ- 900,000. $ הבנק הלאומי האסלאמי לוגו הבנק הלאומי האסלאמי בעזה 29 בספטמבר (2016 העברת הכספים למשפחות השהידים באמצעות הבנק הלאומי האסלאמי ב ש א ל ו ת ש ה ו פ נ ו ל ה נ ה ל ת א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר מ ס פ ר ש א ל ו ג ו ל ש י ם ה כ ס פ י ם י ג י ע ו ב נ ק ל א י ז ה ה מ י ו ע ד י ם ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם. א ל ה ל ש א ל ו ת ע נ ת ה א ג ו ד ת ה צ ד ק ה א ל א נ צ א ר כ י ה כ ס פ י ם ל ב נ ק י ג י ע ו הלאומי האסלאמי ויחולקו באמצעותו (דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר, 24 ביולי 2018 ). השאילתות בדף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר בנוגע לבנק אליו יגיעו הכספים המיועדים. מימין : שאלת גולש : באיזה בנק אחי? תשובת אגודת אלאנצאר : הבנק הלאומי האסלאמי. משמאל : שאלת גולש אגודת אלאנצאר : הבנק הלאומי האסלאמי ) דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר, 24 ביולי 2018) 4 פ ר ו ט ר א ו פ ר ס ו ם מ ר כ ז ה מ י ד ע מה- 29 ב א פ ר י ל : 2015 א י ר א נ י ל ט ר ו ר ה פ ל ס ט י נ י : ה ע ב ר ת כ ס פ י ם ל מ ש פ ח ו ת מ ח ב ל י ם ) ח ל ל י ם ואסירים ( ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי בפלסטין ".

7 א ת ר( פרסמה רשות המטבע הפלסטינית הודעה רשמית המודיעה לכלל הציבור הפלסטיני, 7 נסיבות הקמת הבנק ונתונים בסיסיים עליו ה ב נ ק ה ל א ו מ י ה ו ק ם בר צ ו ע ת ע ז ה ב ה ת א ם ל ה ח ל ט ת מ מ ש ל ח מ א ס מ נ ו ב מ ב ר 2008 ונ פ ת ח ר ש מ י ת ב א פ ר י ל ב ד צ מ ב ר 2006 ע ר ך א ס מ א ע י ל ה נ י ה, ר א ש מ מ ש ל ח מ א ס ד א ז, ב י ק ו ר בקטר, שבו ד ו ב ר ע ל ה ק מ ת ב נ ק א ס ל א מ י ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב מ י מ ו ן ה ת ח ל ת י ש ל 50$ מ י ל י ו ן ) אתר חמאס, 3 בדצמבר ( ע ם פ ת י ח ת ו ה כ ר י ז ה ה נ ה ל ת ה ב נ ק, כ י ה וא פ ו ע ל ע ל פ י ע ק ר ו נ ו ת א ס ל א מ י י ם ו מ ק ב ל ג י ב ו י ה ל כ ת י מ א נ ש י ד ת ברצועה, המעודדים את התושבים לפתוח חשבונות בבנק החדש ) ע ר ו ץ, BBC 23 ב מ ר ץ, 2009 (. ה ס י ב ה ה ע י ק ר י ת ה י י ת ה ה ב נ ק ש ל ל ה ק מ ת ו ה ח ל ט ת ר ש ו ת ה מ ט ב ע ה פ ל ס ט י נ י ת מ מ ש ל א ת ל ה ח ר י ם חמאס, מוסדותיו ו פ ק י ד יו. לבנק ארבעה סניפים ב ר צ ו ע ה: שני ס נ י פ י ם ב ע י ר ע ז ה, ס נ י ף ב ח' א ן י ו נ ס ו ס נ י ף ב ר פ י ח. י ו"ר מ ו ע צ ת ההנהלה של ה ב נ ק ה י נ ו ד"ר אבראהים סאלם ג' א ב ר. ע ל פ י ד ו"ח הבנק משנת 2017 ע ו ל ה, כ י ה י ק ף ה פי ק ד ו נ ו ת ש ל ו ע מ ד ע ל 86 מ י ל י ו ן ד ו ל ר. ז א ת, ל ע ו מ ת כ- 34 מ י ל י ו ן ד ו ל ר ב ש נ ת 2010 הבנק הלאומי האסלאמי בעזה, 2 באוגוסט 2018 (. ה ו צ א ת ה ב נ ק א ל מ ח ו ץ ל ח ו ק ע ל ידי הרשות הפלסטינית לבנק אין ק ש ר י ע ב ו ד ה ו ס ל י ק ה ע ם ב נ ק י ם א ח ר י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. זאת משום שרשות ה מ ט ב ע הפלסטינית אינה מכירה ב ו מ ש ו ם ש ה ו א ה ו ק ם בהחלטת ממשל חמאס ב ר צ ו ע ה ) אתר אלמסלם, 5 ב מ א י ( ל ב נ ק א י ן ר י ש י ו ן מ ט ע ם ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ה ו א ל א נ מ צ א ב ר ש י מ ת ה ב נ ק י ם ה מ ו ר ש י ם ב א ת ר ה ר ש ו ת rijock.blogspot.com) (. ה ב נ ק ר ש ו ת א י ש ו ר ל ל א פ ו ע ל ה ל א ו מ י ה מ ט ב ע ה פ ל ס ט י נ י ת הפלסטינית אשר הוקמה במסגרת הסכמי אוסלו בשנת 1993 כדי לפקח על המערכת הכספית ביהודה ו ש ו מ ר ו ן ו ב ר צ ו ע ת ע ז ה. מ כ י ו ו ן ש א י ן ל ב נ ק א י ש ו ר ש ל ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה ו א י כ ו ל ל פ ע ו ל ר ק ב ר צ ו ע ת ע ז ה ל ל א ק ש ר עם בנקים ישראלים או בינלאומיים Electronicintifada.net), 29 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2013 ב- 21 ב מ רץ 2011 כי הבנק הלאומי האסלאמי בעזה אינו מאושר ואינו חוקי ו כ י ה י א מ ז ה י ר ה א ת ה צ י ב ו ר מ פ נ י ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ע מ ו ) אתר רשות המטבע הפלסטינית בראמאללה, 21 במרץ ( האזהרה שפרסמה רשות המטבע הפלסטינית ) אתר רשות המטבע הפלסטינית בראמאללה, 21 במרץ 2011)

8 במהלך מבצע " עמוד ענן", 8 הכרזת הבנק כארגון טרור על ידי הממשל האמריקאי והעדר קשרים בינלאומיים SWIFT ק ש ו ר א י נ ו ה ב נ ק ל מ ע ר כ ת ה ב נ ק א י ת ה ע ו ל מ י ת. ב א ת ר ח י פ ו ש ה א ג ו ד ה א ת ה מ ש מ ש ה ע ו ל מ י ת לתקשורת פיננסית בין בנקאית ו א ש ר מ ר ב י ת ה ת ק ש ו ר ת ה ב נ ק א י ת ב ע ו ל ם מ ת ב צ ע ת ב א מ צ ע ו ת ו מ ע ל ה כ י ה ו א אינו חבר באגודה העולמית rijock.blogspot.com) (. ב- 18 ב מ ר ץ 2010 ה כ ר י ז מ ש ר ד ה א ו צ ר ש ל א ר ה"ב על הבנק האסלאמי הלאומי ברצועת עזה הנשלט ע ל ידי חמאס כ א ר ג ו ן ט ר ו ר וכמי שמספק ש י ר ו ת י ם כ ס פ י י ם ל פ ע י ל י ח מ א ס ולמועסקים על ידי הממשל כולל חברי הזרוע הצבאית ) אתר משרד האוצר של ארה"ב, 18 במרץ ( הבנק כיעד לתקיפות של י ש ר א ל ב ש ל ה י ו ת ו מ ו ס ד ר ש מ י ש ל ח מ א ס ה מ ע ב י ר כספים המיועדים לפעילות טרור תקפו במהלך מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן " (2014 ( כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר א ת ס נ י ף ה ב נ ק ב מ ע ר ב ה ע י ר ו א ת ס נ י ף ה ב נ ק ב ח' א ן י ו נ ס. נ ז ק י ם נגרמו למקום. ש נ ת י י ם ק ו ד ם ל כ ן בנובמבר 2012 (20 ב נ ו ב מ ב ר ( 2012 ת ק ף צ ה"ל א ת ס נ י ף ה ב נ ק ב ע ז ה.

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר

הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר 7 מבוא מיכל שמיר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב אשר אריאן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה בחירות 2003 סימנו

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד