יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד"

תמליל

1

2 יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מדינה: מיקוד: תאריך מכירה: כתובת חלופית: שם: רחוב: עיר: מדינה: מיקוד: תאריך העברת בעלות:

3 ספר הוראות הפעלה לנהג הפעלה אחזקה מפרטים כל המידע בספר הוראות הפעלה זה תקף למועד ההדפסה. חברת יונדאי שומרת על זכותה לבצע ברכב שינויים בכל עת, כחלק ממדיניותה לשיפור תמידי של המוצר. ספר הוראות הפעלה זה ישים לדגמי יונדאי העכשוויים והוא כולל הסברים ביחס לציוד הסטנדרטי והאופציונלי כאחת. כתוצאה, אתה עשוי למצוא בספר הוראות הפעלה זה תיאורים והסברים שאינם ישימים לרכבך הספציפי.

4 אחריות לביצוע אחזקה את הדרישות האחזקתיות של היונדאי החדשה שלך תמצא בפרק 5. כבעל הרכב, באחריותך לוודא שכל פעולות האחזקה המוגדרות על ידי היצרן מבוצעות בתדירות הנכונה. כאשר נעשה שימוש ברכב בתנאי הפעלה קשים, יתכן ולנושאים מסוימים תידרש תדירות אחזקה גבוהה יותר. דרישות האחזקה לתנאי הפעלה קשים כלולות גם כן בפרק 5.

5 הקדמה אנו מודים לך על בחירתך ביונדאי. אנו שמחים לברך אותך עם הצטרפותך למשפחה ההולכת וגדלה של נוהגים ביונדאי. ההנדסה המתקדמת ואיכות הבניה הגבוהה בכל אחד מרכבי יונדאי הם מקור גאוותנו. ספר הוראות ההפעלה יערוך לך היכרות עם התכונות ושיטות ההפעלה של היונדאי החדשה שלך. אנו ממליצים שתקרא בעיון את המידע הכלול בספר הוראות ההפעלה שכן זה יכול לתרום רבות לשביעות רצונך מרכבך החדש. כמו כן, אנו ממליצים שאת כל פעולות השירות והאחזקה ברכבך תבצע במרכזי שירות יונדאי המורשים. מרכזי שירות יונדאי המורשים ערוכים לספק עבודות שירות, אחזקה וכל פעולת עזר אחרת שתידרש ברמת איכות גבוהה ביותר. חברת יונדאי מוטורס שים לב: מאחר וגם הבעלים הבא יזדקק למידע הכלול בספר הוראות הפעלה זה, אם תחליט להחליף את רכבך ביונדאי חדשה, אנא השאר את הספר ברכב לשימושו. זהירות: שימוש בדלקים וחומרי סיכה מאיכות ירודה, שאינה עומדת במפרטי יונדאי, עלול לגרום לנזקי מנוע ותיבת הילוכים חמורים. חובה להשתמש תמיד בדלקים וחומרי סיכה באיכות גבוהה העונים למפרטים אשר בעמוד 9-4 בפרק "מפרטי הרכב" של ספר זה. זכויות יוצרים של חברת יונדאי מוטור כל הזכויות שמורות. אין לשכתב, לאחסן במערכות אחזור למיניהן, או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מספר הוראות הפעלה זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מחברת יונדאי מוטורס.

6 זהירות: שינויים ביונדאי שלך שינוי של רכיבים עלול לגרום לפקיעת תוקף האחריות של היצרן אין לבצע שינויים כלשהם ברכב היונדאי שלך. לשינויים עלולה להיות השפעה שלילית על הבטיחות, העמידות ורמת הביצועים של היונדאי שלך. רכיבי יונדאי שעברו שינוי או כאלו שנוספו לרכב וגורמים לנזק כתוצאה מכך, אינם מכוסים במסגרת האחריות של היצרן על הרכב. התקנת מכשירי קשר או טלפון סלולרי רכבך מצויד במערכת הזרקת דלק אלקטרונית ורכיבי אלקטרוניקה אחרים. אפשר שמכשיר קשר או טלפון סלולרי שהותקן/כוונן בצורה לא נכונה ישפיע בצורה שלילית על מערכות האלקטרוניקה ברכב. מסיבה זו, אם תחליט להתקין ברכבך את אחד מהמכשירים הללו, אנו ממליצים שתפעל בקפדנות אחר הוראות יצרן הרדיו או שתפנה למרכז שירות יונדאי מורשה לקבלת אמצעי הזהירות או הוראות מיוחדות.

7 אזהרת בטיחות וגרימת נזק לרכב בספר הוראות הפעלה זה כלול מידע שכותרתו אזהרה, זהירות ו- שים לב. כותרות אלו מציינות את המתואר להלן: אזהרה: מציינת שאם לא תקפיד על האזהרה, המצב עלול להסתיים בפציעה קשה או מוות לך או לאחרים. פעל על פי ההמלצה הניתנת יחד עם האזהרה. זהירות מציינת שאם לא תקפיד על הוראת הזהירות, המצב עלול להסתיים בגרימת נזק לרכבך או לציוד המותקן בו. פעל על פי ההמלצה הניתנת יחד עם הוראת הזהירות. שים לב: מצביעה על מידע מעניין או כזה היכול להיות לעזר.

8 A00A03L מדריך לחלפים מקוריים של יונדאי. מהם חלקי יונדאי מקוריים? חלקי יונדאי מקוריים הם אותם החלקים בהם חברת יונדאי מוטור עושה שימוש לייצור כלי הרכב מתוצרתה. אלו תוכננו ונבדקו כך שיבטיחו ללקוחותינו את רמות הבטיחות, הביצועים והאמינות הגבוהות ביותר. 2. למה כדאי להשתמש בחלקי חילוף מקוריים? חלקי החילוף המקוריים של יונדאי מתוכננים כך שיענו לדרישות הייצור הנוקשות שלה. שימוש בחיקויים, חלקים מזויפים, משומשים או מונצלים אינם מכוסים באחריות המוענקת לרכב יונדאי חדש, או לכל אחריות אחרת של חברת יונדאי. בנוסף, כל נזק הנגרם לחלק מקורי של יונדאי, אשר מקורו בהתקנה או תקלה בחלק מזויף, חיקוי, משומש או מונצל אינו מכוסה באחריותה של חברת יונדאי. 3. כיצד תוכל לדעת האם רכשת חלקי חילוף מקוריים של יונדאי? חפש על האריזה את הלוגו של חלקי החילוף המקוריים של יונדאי )ראה להלן(. מפרטי היצוא כתובים באנגלית בלבד. חלקי החילוף המקוריים של יונדאי נמכרים רק באמצעות הסוכנים ומרכזי השירות המורשים מטעם יונדאי. A00A04L A00A02L A00A0L

9 תוכן עניינים פרק תכונות ומאפייני היונדאי שלך נהיגה ביונדאי שלך מה לעשות במקרה חירום מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב דרישות האחזקה לרכבך אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך מערכות בקרת פליטה מידע ללקוח מפרטים טכניים של הרכב מפתח עניינים לפי א' - ב'

10 b250a0mc-g מכשירים ובקרות

11 ידית פתיחת מכסה מנוע מתג פנס ערפל קדמי / אחורי )אם מותקן( מתג כוונון פנסים קדמיים )אם מותקן( לוח מחוונים מתג תאורה רב תפקודי צופר וכרית אוויר קדמית בצד הנהג )אם מותקנת( מתג מגבי/מתזי השמשה הקדמית מתג תאורת חירום )מהבהבת( שעון דיגיטלי מתג הפשרת שמשה אחורית מערכת שמע )אם מותקנת(...)לא ישים( 2. כרית אוויר קדמית בצד הנוסע )אם מותקנת( תא כפפות לוח בקרת חימום / מיזוג אויר )אם מותקן( תיבה רב תפקודית מצת סיגריות מתג חימום מושב )אם מותקן(...)לא ישים( 8. מתג בקרת יציבות אלקטרונית )ESP(. )אם מותקנת( שקע חשמל מאפרה ידית הילוכים ידית בלם חניה מחזיק ספלים קדמי ידית שחרור דלת תא המטען ידית שחרור של דלתית מכסה מיכל הדלק זהירות כאשר מתקינים ברכב מיכל של מטהר אוויר נוזלי, אין להציבו בסמוך ללוח המחוונים או על פני לוח המכשירים. אם מטהר האוויר נזל על אזורים אלה )לוח מחוונים, ריפוד לוח המחוונים או פתח אוורור(, הוא עלול להסב להם נזק. אם נזל נוזל מטהר האוויר על פני אזורים אלה, שטוף אותו מיידית במים.

12 רכבך במבט חטוף סמלי חיווי בלוח המחוונים נורת ביקורת - תזכורת שירות SRS )כרית אוויר( )אם מותקנת( נורת ביקורת - נטרול כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע )אם מותקנת( נורת תזכורת - שירות ABS )אם מותקנת( נורת ביקורת - ניתוק הילוך יתר )תיבת הילוכים אוטומטית בלבד( נורות ביקורת - פנסי איתות הפניה נורת ביקורת - אורות דרך )גבוהים( נורת אזהרה - לחץ שמן נמוך נורת אזהרה - בלם חניה/מפלס נוזל בלמים נמוך נורת אזהרה - מערכת טעינה נורת אזהרה - דלת פתוחה *הסברים מפורטים יותר אודות פריטים אלה, ניתן למצוא בעמוד -55 נורת אזהרה - דלת תא מטען / דלת אחורית פתוחה נורת אזהרה - מפלס דלק נמוך נורת ביקורת - תקלה )אם מותקנת( נורת ביקורת - טמפרטורת נוזל קירור של המנוע )אם מותקנת( נורת אזהרה - חגורת בטיחות נורת אזהרה - משבת מנוע )אימובילייזר( )אם מותקן( נורת אזהרה - מערכת הגה כוח אלקטרונית )EPS( )אם מותקנת( נורות ביקורת - תוכנית יציבות אלקטרונית )אם מותקנת( נורת ביקורת - קדם חימום דיזל )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד( נורת אזהרה - מסנן דלק )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד(

13 תכונות ומאפייני היונדאי שלך המלצות דלק הרצת היונדאי החדשה שלך מפתחות מערכת משבת מנוע )אימובילייזר( מנעולי דלתות מערכת אזעקה חלונות חשמליים...- מושבים חגורות בטיחות מערכת בטיחות לילדים מערכת כריות אוויר )SRS( לוח מחוונים ונורות ביקורת...-5 נורות ביקורת ואזהרה מחשב דרך מתג תאורה רב תפקודי מתג מגבי / מתזי השמשה הקדמית מראות פתיחת מכסה מנוע בקרת חימום וקירור אנטנה... -

14 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 2 המלצות דלק השתמש בדלק נטול עופרת ביונדאי שלך חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל שיעור אוקטן של 95 ומעלה )95.)RON אם נעשה שימוש בבנזין המכיל עופרת, הדבר יגרום לאובדן היעילות של הממיר הקטליטי ולתקלה במערכת הפליטה. לכך יכולה להיות גם השפעה על עלייה בהיקף הוצאות האחזקה. למניעת תדלוק מקרי בדלק המכיל עופרת, לא ניתן להכניס את הקוטר הגדול, של פיית התדלוק בתחנת הדלק, לפתח מיכל הדלק ברכבך. שים לב: במדינות מסוימות, מתוכננים רכבי יונדאי לשימוש עם בנזין המכיל עופרת. כאשר אתה עומד להשתמש בבנזיןהמכילעופרת,היוועץעםמרכז שירות יונדאי מורשה, או עם כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לקבלת מידע על התאמת או אי התאמת רכבך לבנזין עם עופרת. על אוקטן הבנזין המכיל עופרת להיות זהה לזה של הבנזין נטול העופרת. שימוש בסולר כלי רכב של יונדאי משתמשים בסולר 52 עד 54 סטן. אם ניתן להשיג בארצך שני סוגי סולר, אזי השתמש בדלק קיץ או בדלק חורף, בהתאם לתנאי הטמפרטורה הבאים:. מעל 5 - צלסיוס... סולר לקיץ.. מתחת ל- 5 - צלסיוס.. סולר לחורף. התבונן היטב במפלס הדלק של המיכל: אם המנוע מדומם עקב חוסר בדלק, יש צורך לנקז לגמרי את הצנרת, על מנת לאפשר התנעה חוזרת. זהירות: אל תאפשר כניסת בנזין או מים למיכל. זה יחייב ניקוז של כל הצנרת, כדי למנוע סתימה של משאבת ההזרקה ונזק למנוע. בחורף, בארצות קרות, כדי להקטין את מספר התקלות עקב קיפאון, ניתן להוסיף שמן פרפין לדלק, כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 0 - צלסיוס. לעולם איןלהשתמש בשיעור של שמן פרפין, העולה על 20%. b00a0mc

15 מה לגבי גזוהול? ביונדאי שלך ניתן להשתמש בגזוהול )תערובת של 90% בנזין נטול עופרת ו- 0% אתנול או אלכוהול(. אולם, אם מנוע רכבך מפתח בעיות תפעוליות, מומלץ להשתמש ב- 00% בנזין נטול עופרת. אין להשתמש בדלקים בעלי תכולה לא מוגדרת של אלכוהול או בסוגי אלכוהול אחרים מאשר אתנול. אין להשתמש במתנול אין להשתמש בסוגי דלק המכילים מתנול )אלכוהול המופק מעץ( ביונדאי שלך. סוג זה של דלק יכול להפחית את ביצועי הרכב ולגרום נזק לרכיבי מערכת הדלק. זהירות: האחריות המוגבלת של רכב היונדאי החדש שלך אינה מכסה נזק למערכת הדלק ובעיות הקשורות בביצועים, שנגרמו כתוצאה משימוש במתנול או בדלקים המכילים מתנול. דלקים לאוויר נקי יותר כדי לעזור ולתרום לאוויר נקי יותר, חברת יונדאי ממליצה על שימוש בדלקים שטופלו בתוספים דטרגנטיים, העוזרים במניעת הצטברות משקעים במנוע. דלקים אלו יעזרו למנוע לפעול בצורה נקיה יותר ולשפר את ביצועי מערכת בקרת הפליטה. נהיגה במדינות זרות אם אתה עומד לנהוג ברכבך במדינה זרה, הקפד על: כל תקנות הרישוי והביטוח המקומיים. בדיקת סוג הדלק הקיים בשוק המקומי, והמתאים לרכבך. תכונות ומאפייני היונדאי שלך הרצת היונדאי החדשה שלך 3 במהלך 2,000 הק"מ הראשונים )מנוע בנזין( ליונדאי החדשה שלך לא נדרש תהליך הרצה רשמי. אולם, אתה יכול לתרום לתפעול חסכוני ולעמידותה של היונדאי שלך, על ידי הקפדה על ההמלצות הבאות במהלך 2,000 הק"מ הראשונים. אל תנהג במהירות העולה על 88 קמ"ש. תוך כדי הנהיגה, הקפד על מהירות מנוע בין 2,000 ל- 4,000 סל"ד )סיבובים לדקה(. בצע האצות מתונות. אל "תזנק" במהירות ואל תלחץ על דוושת ההאצה עד הסוף.. הימנע מבלימות חזקות במהלך 300 הק"מ הראשונים. אל תמשוך את המנוע )במילים אחרות, אל תיסע לאט בהילוך גבוה כך שהמנוע "יקרטע": שלב להילוך נמוך יותר(. בזמן נהיגה במהירות גבוהה, כמו גם במהירות נמוכה, שנה את מהירותך מדי פעם.

16 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מפתחות omc אל תניח למנוע לפעול בסרק לפרק זמן העולה על 3 דקות בכל פעם.. אל תגרור גרור במהלך 2,000 הק"מ הראשונים. במהלך,000 הק"מ הראשונים )מנוע דיזל( ליונדאי החדשה שלך לא נדרש תהליך הרצה רשמי. אולם, אתה יכול לתרום לתפעול חסכוני ולעמידותה של היונדאי שלך, על ידי הקפדה על ההמלצות הבאות במהלך,000 הק"מ הראשונים. בזמן הנסיעה, הקפד על מהירות מנוע של עד 3,000 סל"ד )סיבובים לדקה(. תוך כדי נהיגה, הקפד להימצא בתחום של עד שלושה רבעים של המהירות המרבית. בצעהאצותמתונות.אל "תזנק"במהירות ואל תלחץ על דוושת ההאצה עד הסוף.. הימנע מבלימות חזקות במהלך 300 הק"מ הראשונים. אל תמשוך את המנוע )במילים אחרות, אל תיסע לאט בהילוך גבוה כך שהמנוע "יקרטע": שלב להילוך נמוך יותר(. בזמן נהיגה במהירות גבוהה, כמו גם במהירות נמוכה, שנה את מהירותך מדי פעם. אל תניח למנוע לפעול בסרק לפרק זמן העולה על 3 דקות בכל פעם.. אל תגרור גרור במהלך,000 הק"מ הראשונים. להבטחת נוחות רבה יותר, אותו מפתח מפעיל את כל המנעולים של היונדאי שלך. יחד עם זאת, היות שניתן לנעול את הדלתות ללא מפתח, רצוי שתישא תמיד מפתח ראשי נוסף, למקרה של נעילה בשוגג של המפתחות בתוך הרכב.

17 רשום את מספר המפתח שלך על תווית המספר, המצורפת למפתחות היונדאי שלך, רשום קוד מספרי. אין להחזיק תווית זאת, עם הקוד המספרי, ביחד עם המפתחות: יש לשמור עליה במקום בטוח, אך לא ברכב. עליך לרשום את מספר המפתחות גם במקום שתוכל למצוא אותו במקרה חירום. אם תזדקק למפתחות נוספים, או אם אבדת את המפתחות, מרכז שירות מורשה של יונדאי יכול להכין מפתחות חדשים, אם תמסור את מספר המפתח. תכונות ומאפייני היונדאי שלך מערכת משבת מנוע 5 )אימובילייזר( )אם הציוד / התפקוד מותקן( מערכת משבת המנוע היא התקן למניעת גניבה, המתוכנן לזהות ניסיון לגניבת הרכב. מפתחות כל מנעולי הרכב מופעלים באמצעות אותו מפתח. יחד עם זאת, היות שניתן לנעול את הדלתות ללא שימוש במפתח, עליך להיזהר ולהבטיח שהמפתח לא יינעל בתוך הרכב, בשוגג. שים לב: אם תשכפל בעצמך מפתח, לא תוכל לנטרל את המערכת או להתניע את המנוע. זהירות: כאשר אתה מתניע את המנוע, אל תשתמש במפתח אם בסביבה ישנם מפתחות נוספים של משבת המנוע. אחרת, המנוע עלול שלא להתניע או לדומם מייד לאחר התנעתו. לאחר קבלת רכבך החדש, שמור כל מפתח בנפרד, כדי למנוע תקלות. מספר מפתח omc מספר המפתח של הרכב רשום על תווית המחוברת למפתחות כאשר הרכב נמסר לראשונה לידיך. B030B0mc

18 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מנעולי דלתות נעילת הדלתות הקדמיות ופתיחת נעילתן באמצעות מפתח. omc נעילת הדלת ופתיחת נעילתה אפשריות באמצעות מפתח. נעל את הדלת על ידי סיבוב המפתח בכיוון קדמת הרכב ופתח את נעילתה על ידי סיבוב המפתח בכיוון חלקו האחורי של הרכב. 6 יש לרשום את מספר המפתח ולשמור אותו במקום בטוח, במקרה שתצטרך להזמין מפתחות נוספים. ניתן להזמין מפתחות חדשים בכל מרכז שירות מורשה של יונדאי, על ידי מסירת המספר הנכון של המפתח. למען הביטחון, יש להסיר את התווית עם מספר המפתח מצרור המפתחות, לאחר שקיבלת את הרכב החדש לידיך. יתר על כן, חברת יונדאי אינה יכולה למסור לך את מספר המפתח, וזאת מסיבות ביטחון. אם תזדקק למפתחות נוספים או אם אבדת את המפתחות, מרכז שירות יונדאי מורשה יכול להכין עבורך מפתחות חדשים, אם תמסור את מספר המפתח. אזהרה: דלתות שאינן נעולות עלולות להיות מסוכנות. לפני תחילת הנסיעה )במיוחד כאשר נמצאים ילדים ברכב(, ודא שכל הדלתות סגורות ונעולות בבטחה וכי לא ניתן לפתוח אותן בטעות מבפנים. בכך תעזור להבטיח שהדלתות לא ייפתחו בטעות. בנוסף, בשילוב עם שימוש נכון בחגורות הבטיחות, נעילת הדלתות עוזרת בשמירה על נוסעי הרכב, כך שלא ייזרקו מהרכב במקרה של תאונה. לפני פתיחת הדלת, בדוק תמיד אם מתקרב רכב והימנע מלהיתקל בו. במקרה של תאונה, נעילת הדלת משתחררת אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן(. פתיחת נעילה נעילה

19 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 7 נעילה מבחוץ ניתן לנעול את הדלתות ללא מפתח. לנעילת הדלתות מבחוץ, תחילה דחוף את מתג הנעילה הפנימי למצב "נעילה", כך שהסימון האדום שעל גבי המתג לא ייראה לעין, ואז סגור את הדלת. שים לב: אם רכבך מצויד במערכת נעילת דלתות מרכזית, הדלת לא תינעל אם המפתח נשאר במתג ההתנעה, כשהדלתות הקדמיות נסגרות. בזמן נעילת דלת באופן זה, היזהר שלא לנעול את הדלת כשמפתח ההתנעה נשאר ברכב. כדי להגן מפני גניבה בעת השארת הרכב ללא השגחה, הוצא תמיד את מפתח ההתנעה, סגור את כל החלונות ונעל את הדלתות, כולל את דלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( / הדלת האחורית )רכב בעל 3 דלתות(. נעילה מבפנים נעילה פתיחת נעילה לנעילת הדלתות מבפנים, פשוט סגור את הדלת דחוף את מתג הנעילה למצב "נעילה". לאחר ביצוע פעולה זאת, לא ניתן להשתמש בידיות הדלת החיצוניות או הפנימיות. שים לב: כאשר הדלת נעולה הסימון האדום במתג אינו נראה לעין. נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות )אם הציוד / התפקוד מותקן( b040e0mc היונדאי שלך מצוידת בנועלי בטיחות לילדים בכל אחת מהדלתות האחוריות. כאשר מנגנון הנעילה מופעל, לא ניתן לפתוח את הדלות האחוריות מבפנים. מומלץ להשתמש בתפקוד זה בכל פעם שילדים קטנים נמצאים במושבים האחוריים. omc b040c04mc

20 תכונות ומאפייני היונדאי שלך שים לב: בעת לחיצה על חלקו הקדמי של מתג נעילת הדלתות שעל יד הנהג, כל דלתות הרכב יינעלו. אם אחת הדלתות פתוחה בזמן לחיצה על המתג, הדלת תינעל עם סגירתה. בעת לחיצה על חלקו האחורי של מתג נעילת הדלתות שעל יד הנהג, תשתחרר נעילת כל דלתות הרכב. נעילת הדלתות המרכזית מופעלת על ידי סיבוב המפתח במנעול דלת הנהג, לכיוון הקדמי או האחורי של הרכב. מערכת אזעקה )אם הציוד / התפקוד מותקן( המערכת נועדה להקנות הגנה מפני כניסה לא מורשית לתוך הרכב. המערכת פועלת בשלושה שלבים: השלב הראשון הוא שלב ה- "דריכה", השלב השני הוא שלב ה-"אזעקה" והשלב השלישי הוא שלב ה-"נטרול". עם הפעלתה, המערכת מספקת אזעקה קולית יחד עם הבהוב פנסי איתות הפנייה. 8 להפעלת נועל הבטיחות לילדים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את הדלת מבפנים, הזז את לשונית נועל הבטיחות למצב " " וסגור את הדלת. הזז את הלשונית למצב " " כאשר נדרשת פעולה רגילה של הדלת. אם ברצונך להיות מסוגל לפתוח את הדלת, הידית החיצונית בדלת תפעל כרגיל. מנעולי נעילה מרכזית )אם הציוד / התפקוד מותקן( b040g02mc מתג נעילת הדלתות המרכזית ממוקם במשענת היד של הנהג ושל הנוסע. הנעילה מופעלת על ידי לחיצה על מתג נעילת הדלתות.

21 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 9 שלב ה-"דריכה" שים לב: ( אם אחת הדלתות, דלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( / הדלת האחורית )רכב בעל 3 דלתות( או מכסה המנוע נשארו במצב פתוח, המערכת לא תידרך. אם קרה הדבר, דרוך שוב את המערכת כמתואר לעיל. 2( לאחר דריכת המערכת, ניתן לשחרר את הנעילה של דלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( בלבד, בעזרת מפתח ההתנעה, וזאת מבלי לנטרל את כל המערכת. b070b0mc החנה את הרכב ודומם את המנוע. דרוך את המערכת כמתואר בפסקה הבאה. (. הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. 2( ודא שמכסה המנוע ודלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( / הדלת האחורית )רכב בעל 3 דלתות( סגורים ונעולים. 3( נעל את הדלתות באמצעות השלט רחוק. לאחר השלמת השלבים לעיל, פנסי איתות הפנייה יהבהבו פעם אחת לציון היותה של המערכת דרוכה. זהירות: אל תדרוך את המערכת כל עוד לא כל הנוסעים יצאו מהרכב. אם דורכים את המערכת כאשר ברכב נשאר נוסע, ייתכן שהמערכת תופעל כאשר זה ייצא מהרכב. שלב ה-"אזעקה" מערכת האזעקה תופעל אם קורה אחד מהמצבים המתוארים להלן, כאשר הרכב חונה והמערכת דרוכה. ) כלדלת,לרבות הדלתהאחורית )רכבבעל 3 דלתות(, נפתחת ללא שימוש בשלט. 2( פתיחתדלתכלשהי,כולל הדלתהאחורית )ברכב בעל 3 דלתות(, שלא באמצעות השלט. 3(. פתיחת מכסה המנוע. צופר האזעקה יפעל ופנסי איתות הפנייה יהבהבו ללא הפסקה במשך 27 שניות )הקהילה האירופית, המזרח התיכון בלבד/ מלבד הקהילה האירופית: פעולה זו תחזור על עצמה 3 פעמים(. לנטרול המערכת, שחרר את נעילת הדלתות באמצעות השלט. זהירות: הימנע מניסיון התנעת המנוע כשהמערכת דרוכה.

22 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 20 שלב ה-"נטרול" b070d02amc המערכת תנוטרל עם פתיחת הנעילה של דלת הנהג או הנוסע מלפנים, על ידי לחיצה על לחצן שבשלט, לאחר שהמערכת נדרכה. לאחר השלמת השלב לעיל, פנסי איתות הפנייה יהבהבו פעמיים לציון שהמערכת מנוטרלת. אם אחת הדלתות, דלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( / הדלת האחורית )רכב בעל 3 דלתות( או מכסה המנוע לא נפתחו בתוך 30 שניות, המערכת תידרך מחדש. שים לב: כשהמערכת מנוטרלת ומתג התאורה הפנימית מוסט למצב,"DOOR" התאורה הפנימית תדלוק למשך 30 שניות. זהירות: רק השלט יכול ל"נטרל" את מצב ה"דריכה". אם השלט רחוק אינו מנטרל את המערכת, יש לפעול על פי השלבים הבאים:. שחרר את נעילת הדלת באמצעות המפתח, פעולה שתגרום להפעלת האזעקה. 2. הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב פתיחה.)"ON"( 3. המתן 30 שניות. לאחר השלמת הצעדים לעיל, המערכת תנוטרל. מערכת כניסה לרכב ללא מפתח )אם הציוד / התפקוד מותקן( נעילת דלתות. סגור את כל הדלתות. 2. לחץ על הלחצן בשלט. 3. כל הדלתותננעלותבוזמנית,פנסיאיתות הפנייה יהבהבו פעם אחת לציון היותה של המערכת דרוכה. שחרור נעילת הדלתות. לחץ פעם אחת נוספת על הלחצן שבשלט, לאחר שכל הדלתות ננעלו. 2. נעילת כל הדלתות משתחררת בו זמנית ופנסי איתות הפנייה יהבהבו פעמיים, לציון היותה של המערכת מנוטרלת.

23 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 2 החלפת הסוללה כאשר סוללת השלט נחלשת, ייתכן שיידרשו מספר לחיצות על הלחצן לשם נעילה או שחרור נעילה של הדלתות ונורית ה- LED לא תידלק. החלף את הסוללה בהקדם האפשרי. סוג הסוללה: CR220 הוראות החלפה: 3. הסר את מכסה הסוללות בעזרת מטבע. 4. הסר את הסוללה הישנה מהמארז ושים לב לקוטביות. ודא שקוטביות הסוללה החדשה זהה )+ פונה כלפי מעלה(, ואז הכנס אותה לשלט. חלונות חשמליים )אם הציוד / התפקוד מותקן( 4 דלתות 3 דלתות b060a0mc. הסר את הבורג בעזרת מברג פיליפס. 2. הפרד בזהירות את המארז בעזרת מברג בעל ראש שטוח. החלונות החשמליים פועלים כשמתג ההתנעה פתוח. המתגים הראשיים ממוקמים במשענת היד של הנהג והם מפקחים על החלונות הקדמיים )ברכב בעל 4/3 דלתות( ובחלונות האחוריים )ברכב בעל 4 דלתות(, בשני צדי הרכב. את החלונות ניתן לפתוח על ידי לחיצה על מתג החלון המתאים ולסגור על ידי משיכתו של המתג. לפתיחת החלון בצד הנהג, לחץ על המתג )( לכדי מחצית ממהלכו כלפי מטה. החלון נע כל עוד המתג מופעל. לפתיחה מלאה של החלון, לחץ על המתג עד קצה מהלכו כלפי מטה. בזמן פעולה אוטומטית, החלון ייסגר או ייפתח במלואו, גם אם תרפה מהמתג. כדי לעצור בפתיחה הרצויה, משוך כלפי מעלה ושחרר את המתג. omc025004

24 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 22 omc02505 כדי למנוע את הפעלת חלונות הנוסע מלפנים )ברכב בעל 4/3 דלתות( והנוסעים מאחור )ברכב בעל 4 דלתות(, מותקן מתג נעילה במשענת היד שבדלת הנהג. לנטרול פעולת החלונות, לחץ על מתג נעילת החלונות. לשם חזרה לפעולה רגילה, לחץ פעם נוספת על מתג נעילת החלונות. שים לב: ניתן להפעיל את החלונות החשמליים במשך 30 שניות מרגע סיבוב מתג ההתנעהלמצב "ACC" אולמצב,"LOCK" או מרגע הוצאת המפתח מהמתג. אם פותחים את הדלתות הקדמיות במהלך אותן 30 שניות, לא ניתן יהיה להפעיל עוד אתהחלונותהחשמליים,מבלילפתוחאת מתג ההתנעה. אזהרה: ( היזהר לבל ייתפס ראשו, ידיו או גופו של מי מהנוסעים על ידי חלון שנסגר. 2( לעולם אל תפעיל בו זמנית ובכיוונים מנוגדים את המתג הראשי שבדלת הנהג ואת המתג של אותו החלון, בדלת המתאימה. אם קרה הדבר, החלון ייעצר ולא ניתן יהיה לפתוח או לסגור אותו. 3( אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה. לבטיחותם, תמיד הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. b060a02mc

25 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 23 מושבים מושב הנהג. ידית שחרור הנעילה של מושב לפנים / לאחור 2. ידית בקרת ההטיה של משענת גב המושב 3. ידית בקרת הגובה של כרית המושב )אם הציוד / התפקוד מותקן( 4. מתג חימום מושב )אם הציוד / התפקוד מותקן( מושב הנוסע מלפנים 5. ידית שחרור הנעילה של מושב לפנים / לאחור 6. ידית בקרת ההטיה של משענת גב המושב 7. מתג חימום מושב )אם הציוד / התפקוד מותקן( מושבים אחוריים 8. ידית לקיפול משענת הגב )אם הציוד / התפקוד מותקן( 9. משענת יד )אם הציוד / התפקוד מותקן( 4 דלתות 3 דלתות omc025025a

26 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מושבים קדמיים כוונון המושב לפנים ולאחור 24 מושבים מתכווננים אזהרה: לעולם אין לנסות לכוונן את המושב כאשר הרכב בתנועה. הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב או לתאונה שבמהלכה עלולות להיגרם פציעות קשות, מוות או גרימת נזק לרכוש. אזהרה: כדי להבטיח שהמושב נעול בבטחה במקומו, נסה להזיזו לפנים או לאחור, בלי להשתמש בידית שחרור הנעילה. כוונון זווית משענת הגב omc להזזת המושב לפנים או לאחור, משוך את ידית שחרור הנעילה כלפי מעלה. פעולה זו תשחרר את המושב על מסילתו וכך תוכל להזיזו לפנים או לאחור, למצב הרצוי. לאחר השגת המצב הרצוי, שחרר את הידית והחלק את המושב לפנים או לאחור על מסילתו, עד לנעילתו במצב הרצוי - כך שלא ניתן יהיה להזיזו עוד. להטיית משענת הגב, הטה את גופך לפנים כדי להסיר את משקל הגוף מהמשענת ואז, משוך את ידית בקרת ההטיה, הממוקמת בצדו החיצוני של המושב. עתה, הישען לאחור עד להשגת הזווית הרצויה של משענת הגב. לנעילת משענת הגב במקומה, שחרר את ידית בקרת ההטיה. omc025026

27 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 25 B080D0JM אזהרה: להפחתת הסכנה של פציעות קשות במקרה של תאונה או עצירת פתע, על משענות הגב של הנהג והנוסע להיות תמיד במצב זקוף - כל זמן שהרכב בתנועה. ההגנה המוקנית על ידי חגורות הבטיחות וכריות האוויר עלולה להצטמצם משמעותית, כשמשענות הגב נוטות לאחור. כשמשענות הגב נוטות לאחור, קיימת סכנה גדולה אף יותר, שהנהג והנוסע יחליקו מתחת לחגורת הבטיחות במקרה של התנגשות, תוך גרימה לפציעה חמורה כתוצאה מכך. חגורת הבטיחות אינה יכולה להקנות את מלוא ההגנה, אם משענת הגב נוטה לאחור. משענות ראש מתכווננות לחצן נעילה משענות הראש נועדו לסייע בהפחתת הסכנה של פציעות צוואריות. להגבהת משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה. להנמכתה, דחוף אותה כלפי מטה, תוך לחיצה על לחצן הנעילה. להסרת משענת הראש, הרם אותה לקצה טווח תנועתה ואז לחץ על לחצן הנעילה, תוך משיכתה כלפי מעלה. יש לבצע את הפעולה הזו רק כשהמושב אינו בשימוש. אזהרה: ליעילות מרבית במקרה של תאונה, יש לכווננן את משענת הראש כך שאמצע הגובה שלה יהיה בגובה החלק העליון של עיני הנוסע במושב. מסיבה זו, השימוש בכרית, המרחיקה את הגוף ממשענת הגב, אינו מומלץ. אל תנהג ברכב שמשענות הראש שבו מוסרות, היות שהנוסעים עלולים להיפצע במקרה של תאונה. משענות ראש מכווננות היטב יכולות להקנות הגנה כנגד פציעות צוואר. b080d02mc

28 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 26 אין לכוונן את משענות הראש כאשר הרכב בתנועה. כוונון זווית משענת היד )צד הנהג בלבד( )אם הציוד/התפקוד מותקן( כניסה למושבים האחוריים )דגמי 3 דלתות( () כוונון גובה כרית המושב )מושב הנהג בלבד( )אם הציוד / התפקוד מותקן( (2) HTB258 omc02503 b080f0mc לשם הגבהה או הנמכה של חלקה הקדמי של כרית המושב, סובב את הבקרה הקדמית ימינה או שמאלה בהתאמה. סובב את הבקרה האחורית ימינה או שמאלה, לשם הגבהה או הנמכה של חלקה האחורי של כרית המושב. ניתן להגביה או להנמיך את משענת היד בצורה ידנית. להגבהת משענת היד, משוך אותה כלפי מעלה. להנמכתה, דחוף אותה כלפי מטה. על מנת להיכנס למושב האחורי, יש להטות לפנים את מושב הנוסע הקדמי. על ידי משיכה כלפי מעלה בידית בקרת ההטיה )(, הממוקמת בצדו החיצוני של מושב הנוסע מלפנים, משענת הגב טוטה לפנים והמושב יחליק אוטומטית לפנים. היושבים במושבים האחוריים יכולים להטות את משענת הגב של מושב הנוסע מלפנים, על ידי לחיצה על רגלית )2(, כמודגם באיור.

29 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 27 מושבים אחוריים משענות ראש מתכווננות )אם הציוד / התפקוד מותקן( לחצן נעילה משענות הראש נועדו לסייע בהפחתת הסכנה של פציעות צוואריות. להגבהת משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה. להנמכתה, דחוף אותה כלפי מטה, תוך לחיצה על לחצן הנעילה. להסרת משענת הראש, הרם אותה לקצה טווח תנועתה ואז לחץ על לחצן הנעילה, תוך משיכתה כלפי מעלה. יש לבצע את הפעולה הזו רק כשהמושב אינו בשימוש. אזהרה: ליעילותמרביתבמקרהשלתאונה,יש לכווננןאתמשענתהראשכךשאמצע הגובה שלה יהיה בגובה החלק העליון של עיני הנוסע במושב. מסיבה זו, השימוש בכרית, המרחיקה את הגוף ממשענת הגב, אינו מומלץ. אל תנהג ברכב שמשענות הראש שבומוסרות,היותשהנוסעיםעלולים להיפצע במקרה של תאונה. משענות ראש מכווננות היטב יכולות להקנות הגנה כנגד פציעות צוואר. b090a0mc אזהרה: על הנוסעים במושבים האחוריים להיזהר שלא ללחוץ בטעות על הרגלית )2(, בשעה שהרכב בתנועה: הדבר עלול לגרום למשענת הגב לנוע לפנים ולפצוע את היושב במושב הקדמי.

30 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 28 b0a0mc קיפול משענות גב במושבים האחוריים )רכבי 4 דלתות( כדי להקל על הובלת חפצים ארוכים או כדי להגדיל את קיבולת תא המטען של הרכב, ניתן לקפל את משענות הגב של המושבים האחוריים. אזהרה: מטרת הקיפול של משענות הגב היא להקנות אפשרות להובלת מטענים ארוכים יותר, שלא ניתן לשאתם ברכב בדרך אחרת. כשהרכב בנסיעה, לעולם אל תאפשר לנוסעים לשבת על גבי משענת גב מקופלת, שכן זו אינה תנוחת ישיבה מתאימה ולא ניתן להשתמש בחגורות הבטיחות במצב זה. במקרה של תאונה או עצירת פתע, ישיבה במצב זה עלולה להסתיים בפציעה קשה או במוות. חפצים הנישאים על משענות הגב המקופלות, אסור שיבלטו מעבר לקצה העליון של המושבים הקדמיים. אחרת, המטען עלול להחליק לפנים ולגרום לפציעה או לנזק במקרה של עצירות פתע. כדי לקפל את משענת הגב:. החלק את המושבים הקדמיים לפנים וכלפי מעלה, לפני שאתה מקפל את משענת הגב. 2. הנמך את משענות הראש למצב הנמוך ביותר. b220d05mc זהירות: על מנת למנוע גרימת נזק לחגורת הכתף האמצעית, בשעת קיפול המושב האחורי, נתק את לשונית המתכת )A( מהאבזם )B(. לניתוק לשונית המתכת )A( מהאבזם )B(, הכנס כלי בעל קצה צר לתוך החריץ הנמצא על האבזם )B(. לפני הקיפול של משענת גב המושב, הכנס את האבזם בתוך הכיס. הדבר יכול למנוע נזק לאבזם, על ידי משענת הגב.

31 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 29 קיפול משענת הגב והרמת כרית המושב של מושבים אחוריים )רכבי 3 דלתות( לנוחות מרבית, כל משענות הגב של המושב האחורי ניתנות לקיפול למטה וכרית המושב ניתנת להרמה כלפי מעלה. אזהרה: מטרת הקיפול של משענות הגב היא להקנות אפשרות להובלת מטענים ארוכים יותר, שלא ניתן לשאתם ברכב בדרך אחרת. אל תאפשר לנוסעים לשבת באזור המטען, בשעה שהרכב בתנועה. זו אינה תנוחת ישיבה מתאימה ולא ניתן להשתמש בחגורות הבטיחות, כאשר גב המושב מקופל מטה. במקרה של תאונה או עצירת פתע, ישיבה במצב זה עלולה להסתיים בפציעה קשה או במוות. חפצים הנישאים על משענות הגב המקופלות, אסור שיבלטו מעבר לגובה הקצה העליון של גב המושבים הקדמיים. אחרת, המטען עלול להחליק לפנים ולגרום לפציעה או לנזק במקרה של עצירות פתע. b090a02mc 3. משוך את לחצן הנעילה של משענת הגב ואז קפל את המושב לכיוון קדמת הרכב. עם החזרת משענת הגב למצב זקוף, ודא תמיד - על ידי משיכה ודחיפה בחלקה העליון - שהיא ננעלת במקומה. אזהרה: כאשר אתה מחזיר את משענת הגב של המושב האחורי למצבה הזקוף, לאחר שהייתה מקופלת: שים לב שלא לגרום נזק לאריג החגורה או לאבזם שלה. הקפד שאריג החגורה או האבזם שלה לא ייתפסו או ייצבטו במושב האחורי. על ידי דחיפת הקצה העליון של משענת הגב, ודא שהיא נעולה לגמרי במצבה הזקוף. אחרת, במקרה של תאונה או של עצירת פתע, המושב עלול להתקפל ולאפשר למטען לגלוש לתא הנוסעים.

32 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 30 כדי לקפל את גב המושב למטה ולהרים את כרית הישיבה למעלה:. החלק את המושבים הקדמיים לפנים והצב את משענות גב המושבים בצורה זקופה, לפני שתקפל את גב המושב האחורי והכרית. b090a05mc b090a03mc 2. כדי לקפל מעלה את כרית המושב, משוך את הרצועה שלה כלפי מעלה. 3. הרם את כרית המושב כלפי מעלה. 5. משוך את לחצן הנעילה של גב המושב, הנמצא על גבי משענת גב המושב, כדי לקפל את גב המושב כלפי מטה. b080g0mc b090a06mc b090a04mc זהירות: לפני הקיפול של משענת גב המושב, הכנס את האבזם בתוך הכיס. הדבר יכול למנוע נזק לאבזם, על ידי משענת הגב. 4. הסר את משענת הראש והנח אותה בתוך החריצים שעל הצד האחורי של כרית המושב. 6. קפל את גב המושב כלפי מטה וקדימה.

33 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 3 b40a0mc עם החזרת משענת הגב וכרית המושב למצבם המקורי, ודא תמיד - על ידי משיכה ודחיפה בחלקה העליון - שמשענת הגב נעולה במקומה. אזהרה: עם החזרת משענות הגב והכריות של המושבים האחוריים למצבם המקורי, היזהר שלא להסב נזק לאריג חגורות הבטיחות או לאבזמיהן. בנוסף, הקפד שהרצועה או האבזם לא ייתפסו או ייצבטו במושב האחורי. אזהרה: כאשר אתה מחזיר את כרית המושב למצב הישיבה שלה, הנח את אבזם חגורת הבטיחות מעל הכרית. אזהרת מושב אחורי לבטיחות כל הנוסעים, יש להערים מטען או כל ציוד אחר, כך שלא יחרוג מגובה הקצה העליון של משענת הגב. בנוסף, אין להניח חפצים על מדף החפצים האחורי, היות שאלה עלולים לנוע לפנים בזמן בלימה או תאונה ולפגוע בנוסעי הרכב.

34 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 32 חגורות בטיחות אמצעי זהירות הקשורים בחגורות הבטיחות על כל נוסעי הרכב לחגור את חגורות הבטיחות שלהם בכל עת. אכן, דרישות החוק בישראל מחייבות את כל הנוסעים לחגור את חגורות הבטיחות שלהם, בכל עת שהרכב בתנועה. הקפדה על אמצעי זהירות בסיסיים אלו תפחית את סכנת הפציעה או את חומרת הפציעה, במקרה של תאונה. בנוסף, יש להקפיד על ההוראות האחרות המובאות בפרק זה. תינוקות או ילדים קטנים במדינותמסוימות,כוללבישראל,החוקמחייב מושבי בטיחות לתינוקות ולילדים קטנים. גם אם הדבראינו נדרשעלפיהחוק,מומלץמאד להשתמשבמושביבטיחותלתינוקותולילדים קטנים, שמשקלם מתחת ל- 8 ק"ג. שים לב: הגנתם הטובה ביותר של ילדים קטנים, במקרה של תאונה, היא על ידי חגירתם הנכונה באמצעות מערכות בטיחות לילדים. ילדים גדולים יותר על ילדים, שממדי גופם גדול מדי למושב בטיחות לילד, לשבת במושב האחורי ולהשתמש בחגורת מותן/כתף. יש להדק היטב את מקטע המותן של חגורת הבטיחות למותניים, נמוך ככל האפשר. יש לבדוק את חגורת הבטיחות לעתים תכופות. תזוזת הילד או השתובבותו עלולות לגרום לתזוזת החגורה ממקומה. הגנתם הטובה ביותר של ילדים קטנים, במקרה של תאונה, היא על ידי חגירתם הנכונה באמצעות מערכת בטיחות הולמת לילדים, בעודם יושבים במושב האחורי. אם ילד גדול יותר )מעל גיל 3( חייב לשבת במושב קדמי, יש לחגור אותו בבטחה בעזרת חגורת המותן/כתף ולהזיז את המושב למצב האחורי ביותר. ילדים מתחת לגיל 3, יש לחגור בבטחה במושב אחורי. לעולם אין להושיב ילד מתחת לגיל 3 במושב הקדמי. לעולם אין להציב מושב בטיחות לילד הפונה לאחור, במושב הקדמי של רכב. נשים הרות השימוש בחגורת הבטיחות מומלץ לנשים הרות, כדי להפחית את הסכנה לפציעה בתאונה. כאשר נעשה שימוש בחגורת בטיחות, יש להניח את חלק המותן של החגורה נמוך כלל האפשר וצמוד עד כמה שניתן לירכיים, לא על פני הבטן. להמלצות מיוחדות, יש להיוועץ עם רופא. אדם פצוע כאשר מסיעים אדם פצוע, יש להשתמש בחגורת הבטיחות. אם הדבר נחוץ, יש להיוועץ ברופא, לקבלת המלצות שימושיות. נוסע אחד לחגורת בטיחות אחת לעולם אין לנסות לחגור שני אנשים )כולל ילדים( בחגורת בטיחות אחת. הדבר עלול להגביר את חומרת הפציעה במקרה של תאונה.

35 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 33 אין לשכב בתוך הרכב להפחתת הסכנה של פציעה במקרה של תאונה, ולשם הפקת מרב היעילות ממערכת הבטיחות, על כל הנוסעים לשבת זקופים ועל המושבים הקדמיים להיות במצב ישיבה זקופה, כל זמן שהרכב בתנועה. חגורת בטיחות אינה יכולה לפעול כהלכה, אם האדם שוכב במושב האחורי או אם משענת הגב של המושב הקדמי נמצאת במצב נטוי. אזהרה: כאשר הרכב בתנועה, ישיבה במצב נטוי או שכיבה עלולות להיות מסוכנות ביותר. גם אם אתה חגור, חגורות הבטיחות אינן יכולות למלא את ייעודן, כאשר אתה יושב במצב נטוי. חגורת הכתף אינה יכולה למלא את ייעודה, שכן היא לא תהיה צמודה לגופך. לעומת זאת, היא תימצא לפניך. במקרה של תאונה, אתה עלול לנוע לקראתה בחוזקה, תוך פציעת צוואר קשה או פציעות אחרות. גם חגורת המותן לא תוכל למלא את ייעודה. במקרה של תאונה, החגורה עלולה לעלות ולהימצא על פני הבטן. כוחות חגורת הבטיחות יופעלו על אזור זה ולא על עצמות האגן החזקות. התוצאה עלולה להיות פציעות פנימיות חמורות. להגנה מרבית כאשר הרכב בתנועה, הקפד שמשענות גב המושבים יהיו במצב ישיבה זקופה. ואז, הישען היטב לאחור במושב וחגור בצורה נכונה את חגורת הבטיחות. ראה בעמוד -26. טיפול בחגורות הבטיחות לעולם אין לפרק או לשנות את מערכות חגורות הבטיחות. בנוסף, יש לנקוט משנה זהירות כדי להבטיח שחגורות הבטיחות ואבזמיהן לא ייפגעו מצירי המושבים, הדלות או בכל שימוש אחר לרעה. אזהרה: עם החזרת משענות הגב של המושבים האחוריים למצב ישיבה זקופה, לאחר שאלו היו מקופלות, היזהר שלא להסב נזק לאריג חגורות הבטיחות או לאבזמיהן. הקפד שהאריג או האבזם לא ייתפסו או ייצבטו במושב האחורי. בדיקה תקופתית מומלץ לבדוק תקופתית את כל חגורות הבטיחות ולוודא שאין בהן שחיקה או כל נזק אחר. חלקי מערכת פגומים יש להחליף בהקדם האפשרי.

36 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 34 שמור את חגורות הבטיחות נקיות ויבשות יש לשמור את חגורות הבטיחות נקיות ויבשות. אם חגורות הבטיחות מלוכלכות, ניתן לנקותן בעזרת תמיסת סבון עדין ומים פושרים. חומרים מלבינים, צביעה או חומרי ניקוי חריפים אסורים, שכן אלו עלולים להחליש את בד הרצועות. מתי להחליף חגורות בטיחות אם הרכב היה מעורב בתאונה, יש להחליף את כל מכלל/י חגורות הבטיחות. את ההחלפה יש לבצע גם אם הנזק אינו נראה לעין. בשאלות נוספות ביחס לפעולתן של חגורות הבטיחות, פנה לנציגי יונדאי המורשים. חגורת כתף קדמית בעלת גובה מתכוונן )אם הציוד / התפקוד מותקן( לכוונון גובה נקודת העיגון של חגורת הבטיחות, הנמך או הגבה את מכוונן הגובה למצב המתאים. להגבהת מכוונן הגובה, משוך אותו מעלה. להנמכתו, דחוף אותו כלפי מטה, תוך לחיצה על לחצן מכוונן הגובה. שחרר את הלחצן לשם נעילת נקודת העיגון במקומה. נסה להחליק את מכוונן הגובה, כדי לוודא שהוא ננעל היטב במקומו. אזהרה: כשהרכב בתנועה, על מכוונן הגובה להיות נעול במקומו. כוונון שגוי של גובה חגורת הכתף עלול להפחית את מידת יעילותה של חגורת הבטיחות במקרה של תאונה. b70a0mc לנוחות ולבטיחות מרביים, ניתן לכוונן את גובה נקודת העיגון של חגורת הבטיחות ל- 5 מצבים. אם גובה נקודת העיגון של חגורת הבטיחות קרוב מדי לצווארך, אתה עלול שלא להפיק את רמת המיגון הגבוהה ביותר. את חלק הכתף של חגורת הבטיחות יש לכוונן כך, שיימצא לרוחב בית החזה ובאמצע הכתף הקרובה לדלת, לא על פני צווארך.

37 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורת אזהרה וזמזם - חגורות בטיחות )בקהילההאירופיתבלבד( נורת האזהרה והזמזם של חגורות בטיחות יופעלו בהתאם לטבלה הבאה. 35 מערכת חגורות בטיחות תלת נקודתיות, עם מנגנון לנעילת חירום להידוק החגורה B80A0nf להידוק חגורת הבטיחות, משוך אותה החוצה ממנגנון הגלילה שלה והכנס את לשונית המתכת לאבזם הנעילה. עם נעילת הלשונית באבזם, יישמע "קליק" הנעילה. אורך חגורת הבטיחות מתכוונן אוטומטית רק לאחר הכוונון הידני של חלק המותניים, כך שהחגורה תהיה מהודקת על פני הגוף. אם תישען לפנים תוך כדי תנועה איטית, החגורה תתארך ותאפשר לך לנוע בחופשיות. אולם, במקרה של עצירת פתע או התנגשות, החגורה תינעל במצב שהיא נתונה בו. היא גם תינעל אם תרכון במהירות לפנים. ודא שהחגורה מהודקת ונעולה היטב וכי היא אינה מפותלת. שים לב: אם חגורת הבטיחות אינה חגורה בעת הסטת מתג ההתנעה ממצב OFF למצב,ON אזהרת חגורת הבטיחות תופעל כמתואר להלן, כדי להזכיר לנהג לחגור את חגורת הבטיחות. מצב המשתמש )הנהג( נורת האזהרה של חגורות מתג חגורות בטיחות הבטיחות ההתנעה דלוקה עד חגירת החגורה - ON נסיעה לא חגורה נדלקת למשך 6 שניות - ON נסיעה חגורה מהבהבת עד שתחגור את החגורה - ON נסיעה * לא חגורה מהבהבת עד שתחגור את החגורה 3* התנעה 2* חגורה לא חגורה *(.כאשר מפתח ההתנעה מוסט ממצב OFF למצב,ON בתוך דקה אחת. 2 *(.המתג חוזר למצב,ON כאשר אתה משחרר את המפתח. 3 *(.אם מהירות הרכב עולה על 9 קמ"ש, זמזם חגורת הבטיחות מופעל גם הוא למשך כדקה אחת עד שתיים. אם מהירות הרכב היא מתחת ל- 9 קמ"ש, זמזם חגורת הבטיחות מופעל גם הוא דקה אחת מאוחר יותר, למשך כדקה אחת עד שתיים. שים לב: אם חגורת הבטיחות של הנהג מופעלת בסדר זה: "לא חגורה חגורה לא חגורה", בתוך 9 שניות מחגירת חגורת הבטיחות, נורת אזהרת חגורת הבטיחות והזמזם לא יפעלו.

38 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 36 כוונון חגורת הבטיחות לשחרור חגורת הבטיחות חגורות בטיחות )מסוג סטטי - דו נקודתיות( )מושב אחורי אמצעי( )אם הציוד / התפקוד מותקן( B200A0nf הנח את חגורת הבטיחות נמוך ככל האפשר על האגן, לא על המותניים. אם החגורה ממוקמת גבוה מדי על גופך, אתה עלול להחליק מתחתיה במקרה של תאונה או עצירת פתע. הדבר עלול להסתיים במוות, בפציעה קשה או בגרימת נזק לרכוש. אסור ששתי הידיים יימצאו מעל או מתחת לחגורת הבטיחות. לעומת זאת, על זרוע אחת להימצא מעל החגורה, בשעה שהשנייה מתחתיה, כמתואר באיור. לעולם אין לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע הקרובה לדלת. שחרור חגורת הבטיחות מתבצע על ידי לחיצה על לחצן השחרור שבאבזם הנעילה. עם שחרורה, על החגורה להיגלל אוטומטית בחזרה, לתוך מנגנון הגלילה. אם הפעולה אינה מתבצעת, בדוק את החגורה כדי לוודא שהיא אינה מפותלת ונסה שוב. b220a0mc להידוק חגורת הבטיחות להידוקה של חגורת בטיחות סטטית דו נקודתית, הכנס את לשונית המתכת לאבזם הנעילה. עם נעילת הלשונית באבזם, יישמע "קליק" הנעילה. ודא שהחגורה נעולה היטב וכי היא אינה מפותלת. B20A0nf

39 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 37 כוונון חגורת הבטיחות לשחרור חגורת הבטיחות גבוה מדי b20a02nf b220b0mc בעת שימוש בחגורת בטיחות סטטית דו נקודתית, יש לכוונן את האורך ידנית, כך שתתאים ותהיה צמודה לגוף. חגור את החגורה ומשוך את הקצה הרפוי כדי להדק. את החגורה יש להניח נמוך כלל האפשר על הירכיים, לא על המותניים. אם החגורה ממוקמת גבוה מדי, היא עלולה להגביר את סכנת פציעתך במקרה של תאונה. b220a02mc שים לב: וודא שלשונית המתכת והאבזם שעליו הסימון CENTER נעולים ביחד. לקיצור נכון כאשר ברצונך לשחרר את חגורת הבטיחות, לחץ על לחצן השחרור שבאבזם הנעילה. אזהרה: מנגנון הנעילה של חגורת המותן המרכזית שונה ממנגנוני הנעילה של חגורות הכתף האחוריות. בזמן הידוק חגורות הכתף האחוריות או את חגורת המותניים האחורית המרכזית, ודא שהלשוניות מוכנסות לאבזמי הנעילה הנכונים, כדי להפיק את מרב ההגנה ממערכת חגורות הבטיחות ולהבטיח את פעולתן התקינה.

40 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 38 חגורות בטיחות - מערכת אחורית מרכזית תלת נקודתית, עם מנגנון לנעילת חירום )רכבי 4 דלתות( b220d03mc b220d0mc. לפני הידוק החגורה המרכזית האחורית, ודא שלשונית המתכת )A( והאבזם )B( נעולים יחד. 2. לאחר שווידאת כי )A( ו- )B( נעולים היטב, משוך את חגורת הבטיחות החוצה ממנגנון הגלילה שלה והכנס את לשונית המתכת )C( לתוך האבזם )D(. שים לב: וודא שלשונית המתכת והאבזם שעליו הסימון CENTER נעולים ביחד. b220d02mc

41 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 39 b220d05mc אזהרה: כאשר החגורה האחורית המרכזית בשימוש, חובה לנעול את כל הלשוניות המתכתיות והאבזמים. אם אחת מלשוניות המתכת או אחד האבזמים אינם נעולים, תגבר סכנת הפציעה במקרה של תאונה. לעולם אל תנתק את נעילת לשונית המתכת )A( והאבזם )B(, למעט במקרים הבאים: )( קיפול משענות הגב של המושבים האחוריים.. )2( נשיאת חפצים במושב האחורי, העלולים להסב נזק לחגורת הבטיחות האחורית מרכזית. b220d04mc עם נעילת הלשונית באבזם, יישמע "קליק" הנעילה. אורך חגורת הבטיחות מתכוונן אוטומטית רק לאחר הכוונון הידני של חלק המותניים, כך שהחגורה תהיה מהודקת על פני הגוף. אם תישען לפנים תוך כדי תנועה איטית, החגורה תתארך ותאפשר לך לנוע בחופשיות. במקרה של עצירת פתע או התנגשות, החגורה תינעל במצבה הנוכחי. היא גם תינעל אם תרכון במהירות לפנים. לניתוק לשונית המתכת )A( מהאבזם )B(, הכנס כלי בעל קצה צר לתוך החריץ שבקצה האבזם )B(. נעל את לשונית המתכת )A( והאבזם )B( מייד לאחר החזרת משענות גב של המושבים האחוריים למצב ישיבה זקופה.

42 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 40 לשחרור חגורת הבטיחות b20a0nf כאשר ברצונך לשחרר את חגורת הבטיחות, לחץ על לחצן השחרור שבאבזם הנעילה. אזהרה: בזמן הידוק חגורות הבטיחות הצדיות או החגורה המרכזית, ודא שהלשוניות מוכנסות לאבזמים הנכונים, כדי להפיק את ההגנה המרבית ממערכת חגורות הבטיחות ולהבטיח את פעולתן התקינה. מערכת בטיחות לילדים )אם הציוד / התפקוד מותקן( על מנת להפחית את סכנת פציעתם במקרה של תאונה, עצירת פתע או תמרונים חדים ופתאומיים, על הילדים הנוסעים ברכב לשבת במושב האחורי ולהיות חגורים. בהתאם לסטטיסטיקה של תאונות הדרכים, הילדים בטוחים יותר כאשר הם חגורים היטב במושבים האחוריים, מאשר במושב הקדמי. ילדים גדולים יותר, שאינם מתאימים למושב בטיחות, צריכים להשתמש בחגורות הבטיחות של הרכב. על פי החוק, אתה נדרש להשתמש במושבי בטיחות לילדים. אם נוסעים עמך ברכב ילדים קטנים, חובה להושיבם במושב בטיחות לילדים, המותאם למשקל גופם. אם מושב הבטיחות לילדים אינו מאובטח היטב, הילד עלול להיפצע או להיהרג במקרה של תאונה. לילדים קטנים ולתינוקות, חובה להשתמש במושב בטיחות לילדים או לתינוקות. לפני רכישת מושב בטיחות לילדים, ודא שזה מתאים לרכב ולחגורות הבטיחות, ומעל לכל - לילדך. התקן את מושב הבטיחות לילד על פי ההוראות המסופקות על ידי יצרן מושב הבטיחות. אזהרה: את מושב הבטיחות לילד חובה להתקין במושב האחורי. לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים או לתינוקות, במושב הנוסע מלפנים. במקרה של תאונה שתגרום להפעלת כרית האוויר של הנוסע מלפנים, ילד או תינוק, היושבים במושב בטיחות, עלולים להיפצע בצורה קשה ואף קטלנית. לכן, השתמש במושב בטיחות לילד אך ורק במושב האחורי של רכבך. כיוון שחגורת הבטיחות או מושב הבטיחות לילד עלולים להתחמם מאוד בתוך רכב סגור, ביום חם מאד, הקפד לבדוק את כיסוי המושב ואת האבזמים, לפני שתושיב את הילד. כשמושב הבטיחות אינו בשימוש, אחסן אותו בתא המטען או הדק אותו בעזרת חגורת הבטיחות, כדי שלא ייזרק לפנים במקרה של בלימת פתע או תאונה.

43 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 4 על ילדים הגדולים מדי למושב בטיחות לילד לשבת במושב אחורי ולהיות חגורים בחגורת מותן/כתף. לעולם אין לאפשר לילד לשבת במושב הנוסע מלפנים. ודא תמיד שחלק הכתף של חגורות המותן/כתף החיצוניות ממוקם באמצע הכתף, לעולם לא על פני הצוואר או מאחורי הגב. הזזת הילד קרוב יותר למרכז הרכב יכולה לאפשר התאמה טובה של חגורת הכתף. את חלק המותן של חגורת המותן/כתף או את חגורת המותן של המושב המרכזי יש למקם תמיד נמוך ככל האפשר על האגן של הילד, וצמוד עד כמה שניתן. אם חגורת הבטיחות אינה מתאימה היטב לילד, יונדאי ממליצה על שימוש בכרית הגבהה במושב האחורי, על מנת להעלות את גובה הישיבה של הילד, כך שחגורת הבטיחות תתאים לו היטב. אל תאפשר לילד לעמוד על המושב או לכרוע כשברכיו על המושב. לעולם אין להשתמש במנשא לתינוקות או במושב בטיחות לילדים, "הנתלים" על פני משענת מושב; שיטה זו לא תוכל לספק הגנה מספקת במקרה של תאונה. לעולם אין לאפשר למי מהנוסעים לשאת ילד בזרועותיו, כל זמן שהרכב בתנועה. הדבר עלול לגרום לפציעתו הקשה של הילד במקרה של תאונה או בלימת פתע. נשיאת ילד על הידיים, כאשר הרכב בתנועה, אינה מקנה לילד הגנה כלשהי במקרה של תאונה, גם אם המבוגר הנושא אותו חגור בחגורת בטיחות. אם מושב הבטיחות לילד אינו מעוגן כהלכה, סכנת פציעתו או מותו של הילד במקרה של תאונה עולה לאין שיעור. התקנה במושב האחורי מרכזי סוג סטטי דו נקודתי b230f0mc b230f02mc סוג תלת נקודתי לשם אבטחת מושב הבטיחות לילד, השתמש בחגורת הבטיחות המרכזית של המושב האחורי - כמתואר באיור.

44 תכונות ומאפייני היונדאי שלך אם יש צורך במתיחת החגורה, משוך את הרצועה לכיוון מנגנון הגלילה. שים לב: לפני התקנת מושב בטיחות לילדים ברכבך, קרא את הוראות יצרן המושב. אם חגורת הבטיחות אינה פועלת כמתואר, דאג לבדיקה מיידית של המערכת במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. 42 לאחר התקנת מושב הבטיחות לילדים, נענע את מושב הבטיחות לפנים ולאחור ולצדדים, כדי לוודא שהוא מאובטח כהלכה על ידי חגורת הבטיחות. אם מושב הבטיחות לילדים זז, כוונן מחדש את אורכה של חגורת הבטיחות. לאחר מכן, אם מושב הבטיחות לילדים מצויד בוו לרצועת העיגון, חבר אותו לוו העיגון והדק על מנת לאבטח את המושב. לפני התקנת מושב בטיחות לילדים ברכבך, עיין תמיד בהמלצות יצרן המושב. התקנה במושבים האחוריים החיצוניים b230g0mc להתקנת מושב בטיחות לילדים במושב אחורי חיצוני, משוך את חגורת המותן/כתף מתוך מנגנון הגלילה שלה. הושב את הילד במושב הבטיחות, הדק את חגורת הבטיחות ואפשר לחגורת המושב להימתח ולבטל כל רפיון. ודא שחלק המותן של החגורה מהודק סביב מושב הבטיחות לילדים וחלק הכתף של החגורה ממוקם כך, שלא יפריע לראשו או לצווארו של הילד. לאחר התקנת מושב הבטיחות לילדים, נסה לנענע את המושב בכל הכיוונים, על מנת לוודא שהוא מותקן בבטחה.

45 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 43 B230B0nf אזהרה: אין להתקין מושב בטיחות כלשהו לילדים, במושב הנוסע מלפנים. במקרה של תאונה הגורמת להפעלת כרית האוויר של הנוסע מלפנים, ילד או תינוקות, היושבים במושב בטיחות, עלולים להיפצע בצורה קשה או קטלנית. לכן, השתמש במושב בטיחות לילדים, המותקן רק במושב האחורי של הרכב. לפני התקנת מושב הבטיחות לילדים בכלי רכב המצוידים בכריות אוויר מסוג וילון, יש לעיין תמיד בהוראות הבטיחות המופיעות בספר זה, לגבי מערכות כריות הווילון. בכל פעם שתתקין מושב בטיחותי לילדים, השתמש רק בהתקנים מאושרים ועיין ב-"מושב בטיחותי לילדים", כדי לוודא התקנה נכונה ובטוחה. שימוש במושב בטיחות לילדים עם רצועת עיגון בורג חיבור 6/5( אינץ' - 22 מ"מ( דסקית קפיצית קונית וו עיגון למושב בטיחות לילדים יחידת ריווח לוו עיגון מושב בטיחות לילדים דסקית חיבור לילדים קטנים ולתינוקות, חובה להשתמש במושב בטיחות לילדים או לתינוקות. על מושב הבטיחות לילדים או לתינוקות להיות בגודל המתאים לילד ועליו להיות מותקן בהתאם להוראות היצרן. מעבר לכך, נדרש להתקין מושב זה במושב האחורי ברכב, היות שזה יכול לתרום רבות לבטיחות. רכבך מצויד בשלושה ווי עיגון למושב בטיחות לילדים, לצורך התקנת מושב בטיחות לילדים או לתינוקות. אבטחת מושב בטיחות לילדים בעזרת רצועת עיגון )רכב בעל 4 דלתות( במגירת המארז של המושב האחורי ממוקמים שלושה ווי עיגון למושב בטיחות לילדים. B230C0mc. פתח את מכסה רצועת העיגון שבמגירת המארז של המושב האחורי.

46 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 44 אבטחת מושב בטיחות לילדים בעזרת רצועת עיגון )רכבי 3 דלתות( שלושה ווי עיגון, למושב בטיחות לילדים, ממוקמים משטח הרצפה מאחור. b230c02mc 2. העבר את הרצועה של מושב הבטיחות לילדים מעל למשענת הגב של מושב הרכב. בכלי רכב עם משענות ראש מתכוונות, נתב את רצועת העיגון מתחת למשענת הראש ובין מוטות משענת הראש; בכלי רכב אחרים, נתב את רצועת העיגון מעל חלקה העליון של משענת גב המושב. 3. חבר את וו רצועת העיגון )2( למחזיק הוו )( של מושב הבטיחות לילדים והדק כדי לאבטח את המושב. 2. העבר את רצועת מושב הבטיחות לילדים מעל למשענת הגב של המושב. בכלי רכב עם משענות ראש מתכוונות, נתב את רצועת העיגון מתחת למשענת הראש ובין מוטות משענת הראש; בכלי רכב אחרים, נתב את רצועת העיגון מעל חלקה העליון של משענת גב המושב. 3. חבר את וו רצועת העיגון )2( למחזיק הוו )( של מושב הבטיחות לילדים והדק כדי לאבטח את המושב. b230e0mc. פתח את מכסה רצועת העיגון שעל משטח הרצפה מאחור. b230c02mc

47 תכונות ומאפייני היונדאי שלך זוג נקודות עיגון SOFX ממוקם בכל אחד מצדי המושב האחורי, בין כרית המושב למשענת הגב, יחד עם תושבת עליונה לרצועת עיגון, על מגש המערכת של המושב האחורי )ברכבי 4 דלתות( או על משטח הרצפה מאחור )ברכבי 3 דלתות(. בזמןההתקנה,ישלשלבאתהמושבבנקודות העיגון, כך שניתן לשמוע נקישה )בדוק על ידי משיכה(ועליולהיותמחוברעםרצועתהעיגון העליונה בנקודה המתאימה שבמגש המארז של המושב האחורי )רכבי 4 דלתות( או על משטח הרצפה מאחור )רכבי 3 דלתות(. יש לבצעאת ההתקנהשל מושבבטיחות לילדים ולהשתמש בו בהתאם לחוברת הוראות ההתקנה, המצורפת למושב הבטיחות מסוג.SOFX שים לב: ניתןלהתקיןמושבבטיחותSOFX לילדים רק אם למושב יש אישור עבור הרכב הספציפי, בהתאם לתקן.ECE-R44 לפני השימוש במושב בטיחות לילדים מסוג,SOFX שנרכש לשימוש ברכב אחר, פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, כדי לוודא את התאמתו לרכב היונדאי שלך. 45 שימוש במושב בטיחות לילדים עם מערכת "SOFX" ועם מערכת רצועות עיגון B230D0mc SOFX היא שיטה סטנדרטית להתקנת מושבי בטיחות לילדים, המבטלת את הצורך להשתמש בחגורת הבטיחות הסטנדרטית למבוגרים, על מנת לאבטח את מושב הבטיחות למושב הרכב. כך מתאפשר מיקום בטוח וחיובי יותר, בנוסף לקלות ולמהירות התקנה. ניתן להתקין מושב SOFX רק אם יש לו אישור עבור הרכב הספציפי, בהתאם לדרישות תקן.ECE-R44 לגבי היונדאי שלך, המושב Hyundai SOFX GR / Hyundai Duo / Römer Römer Duo SOFX / Britax ו- SOFX GR Duo SOFX מאושר בהתאם לדרישת התקן.ECE-R44 מושב זה נבדק בצורה מעמיקה על ידי חברת יונדאי והוא מומלץ לשימוש עם היונדאי שלך. שים לב: בשלב זה, זהו המושב היחיד העומד בתנאי זה. אם יצרנים אחרים יספקו הוכחה של אישור מתאים, יונדאי תבחן את המושב שלהם בקפידה ותמליץ בהתאם, אם המושב עונה לדרישות החוק. אנא בדוק את הנושא אצל נציג יונדאי. עוגן SOFX b230d02mc עוגן SOFX מציין מצב

48 תכונות ומאפייני היונדאי שלך אזהרה: אל תתקין מושב בטיחות לילדים במושב האחורי המרכזי, תוך שימוש בנקודות העיגון SOFX של רכבך. נקודות העיגון SOFX נועדו למושבים האחוריים החיצוניים )שמאל וימין( בלבד. אל תעשה שימוש לא נכון בנקודות העיגון,SOFX על ידי ניסיון עיגון מושב בטיחות לילדים על מושב האחורי המרכזי, לנקודות עיגון.SOFX בזמן התנגשות, נקודות העיגון SOFX למושב הבטיחות לילדים לא יהיו חזקות מספיק כדי לאבטח כהלכה את מושב הבטיחות לילדים למושב האחורי המרכזי והן עלולות להישבר, תוך גרימת פציעה קשה או קטלנית. בשעת השימוש במערכת SOFX של הרכב, כדי להתקין מושב בטיחות לילדים במושב האחורי של הרכב, יש לנעול היטב את כל הלשוניות או לוחיות הנעילה המתכתיות של חגורות הבטיחות האחוריות של הרכב, שאינן בשימוש, אל תוך האבזמים שלהן ואת אריג החגורה יש לנתב מאחורי מושב הבטיחות לילדים, כדי למנוע מהילד להגיע אליהן ולאחוז בחגורות בטיחות שלא נגללו לתוך מנגנוניהן. לוחיות נעילה או לשוניות מתכתיות, לא מחוברות, יכולות לאפשר לילד להגיע לחגורות הבטיחות שלא נגללו לתוך מנגנוניהן והתוצאה עלולה להיות חנק או פציעה חמורה או קטלנית של הילד היושב במושב הבטיחות. אל תתקין יותר ממושב בטיחות אחד לכל נקודת עיגון תחתונה. העומס המוגבר והלא מתוכנן עלול לגרום לנקודות העיגון או לווי העיגון להישבר, תוך גרימת פציעה קשה או קטלנית. חבר את מושב הבטיחות SOFX לילדים או את המושב המתאים למערכת SOFX רק במיקומים המתאימים, המתוארים באיור. פעל תמיד על פי הוראות ההתקנה והשימוש המסופקות על ידי יצרן מושב הבטיחות לילדים. b230d03mc 46 לאבטחת מושב הבטיחות לילדים. לשם חיבור מושב הבטיחות לילדים לנקודת העיגון,SOFX הכנס את תפס מושב הבטיחות לילדים לתוך נקודת העיגון.SOFX האזן ל"קליק" הנעילה. 2. חבר את וו רצועת העיגון למחזיק הוו של מושב הבטיחות לילדים והדק כדי לאבטח את המושב. עיין בפרק "אבטחת מושב בטיחות לילדים בעזרת מערכת ווי עיגון" בעמוד -33.

49 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 47 התאמת מושבי הבטיחות לילדים למקום המושב הרכב השתמש במושב בטיחות לילדים שאושר רשמית והמתאים לילדך. בשעת שימוש במושב בטיחות לילדים, עיין בטבלה הבאה: קבוצת גיל : 0 עד 0 ק"ג. )0 עד 9 חודשים( נוסע מלפנים,L2,L L4,L3 מקום ברכב אחורי חיצוני U אחורי מרכזי U U U,L2,L L4,L3 0+ : עד 3 ק"ג. )0 עד 9 חודשים( : 9 עד 8 ק"ג )9 חודשים עד 4 שנים( אזהרה: אנו ממליצים להתקין את מושב הבטיחות לילדים במושב האחורי של הרכב, גם אם מתג כרית האוויר הקדמית של הנוסע מוסט ל-.OFF על מנת להבטיח את בטיחות ילדך, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית של הנוסע כאשר, במקרים יוצאי דופן, יש צורך בהתקנת מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, במושב הנוסע מלפנים. GRACO Autobaby מתאים לדגם.:L4 )E / E ( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. Romer Lord Plus מתאים לדגם.:L5 ) E( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. Euro Kids Star מתאים לדגם.:L6 ) E( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. Besafe izi COMFORT מתאים לדגם.:L7 ) E4( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. MAX-COS Priori XP מתאים לדגם.:L8 ) E( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. Bebe confort HPSOS מתאים לדגם.:L9 0307( )E2 030/E2 מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. ROMER SOFX מתאים לדגם GR.:L0 מאושרלשימושבקבוצתגילזה,אישור מס' R ( )E U:. מתאים למושבי בטיחות לילדים מקטגוריה "אוניברסלית", המאושרים לשימוש בקבוצת משקל זו..:UF מתאים למושבי בטיחות לילדים מקטגוריה "אוניברסלית", המאושרים לשימוש כשהם פונים לפנים. U UF U,L0 UF,L7,L5 L8 L6,L9 : & 5 עד 36 ק"ג 4( עד 2 שנים( מתאים לדגם Bebe confort ELOS )E203704( מאושרלשימושבקבוצת משקל זו. מתאיםלדגםViaggio PegPerego primo )03000 E3( מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. מתאים לדגם Bebe confort iseos )E203904( מאושרלשימושבקבוצת משקל זו..:L.:L2.:L3

50 תכונות ומאפייני היונדאי שלך קדם המותחן של חגורת הבטיחות מורכב בעיקרו מהרכיבים הבאים. מיקומם מתואר באיור.. נורת אזהרה של כריות האוויר )SRS( 2. מכלל קדם מותחן של חגורת הבטיחות 3. מכלל בקרה SRS אזהרה: להפקת התועלת המרבית מחגורת בטיחות עם קדם מותחן:. על חגורת הבטיחות להיות חגורה כהלכה. 2. על חגורת הבטיחות להיות מכווננת למצב הנכון. שים לב: בתאונות חזיתיות מסוימות, חגורות הבטיחות עם קדם מותחן של הנהג ושל הנוסע עשויות להיות מופעלות יחד. חגורות הבטיחות עם קדם מותחנים יכולות לפעול יחד עם כריות האוויר. קדם המותחנים יופעלו גם אם חגורות הבטיחות לא היו חגורות בעת ההתנגשות. כשקדם המותחנים של חגורות הבטיחות מופעלים, נשמע רעש חזק ואבק דק, העשוי להיראות כעשן, יתפזר בתא הנוסעים. אלה תנאי פעולה רגילים ואין בהם כדי להצביע על סיכון כלשהו. B80D0mc כרית אוויר של הנהג 2 3 הבטיחות יינעל במצבו. בתאונות חזיתיות מסוימות, קדם המותחן יפעל והוא ימתח את חגורת הבטיחות כדי שזו תיצור מגע קרוב יותר עם גוף הנוסע. HXG חגורות בטיחות עם קדם מותחן )אם הציוד / התפקוד מותקן( רכב היונדאי שלך מצויד בחגורות בטיחות לנהג ולנוסע מלפנים, הכוללות קדם מותחנים. מטרת הקדם מותחנים היא לוודא שחגורת הבטיחות מהודקת היטב כנגד גוף הנהג ו/ או הנוסע, בתאונות חזיתיות מסוימות. חגורות הבטיחות עם קדם מותחנים יכולות לפעול יחד עם כריות האוויר. חגורת בטיחות עם קדם מותחן פועלת באופן דומה לחגורת הבטיחות מסוג ELR )מנגנון לנעילת חירום(. כשהרכב עוצר בפתאומיות או אם הנוסע מנסה לרכון לפנים מהר מדי, מנגנון הגלילה של חגורת כרית אוויר של הנוסע

51 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 49 למרות היותו בלתי מזיק, האבק הדק עלול לגרום לגירויי עור ואין לשאוף אותו לפרקי זמן ארוכים. רחץ את ידיך ואת פניך ביסודיות, לאחר תאונה שבמהלכה הופעלו קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. זהירות: היות שהחיישן המפעיל את כריות האוויר SRS מחובר לקדם המותחן של חגורת הבטיחות, נורת האזהרה של כריות האוויר, בלוח המחוונים, תידלק לכ- 6 שניות מפתיחת מתג ההתנעה ולאחריהן, היא צריכה להיכבות. אם קדם המותחן אינו פועל היטב, נורת אזהרה זו תידלק גם אם אין תקלה כלשהי בכרית האוויר.SRS אם נורת האזהרה של כרית האוויר SRS אינה נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה או אם היא מהבהבת למשך שנייה ונשארת דלוקה לאחר 6 שניות או אם היא נדלקת בזמן הנסיעה, אנא פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות יונדאי אל תכה במכללי קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. אל תנסה בכל צורה שהיא לטפל או לתקן את קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. טיפול לא נכון במכלול קדם המותחנים של חגורות הבטיחות ואי תשומת לב לאזהרות שלא להכות, לשנות, לבדוק, להחליף, לטפל או לתקן את מכללי קדם המוחנים של חגורות הבטיחות עלולים לגרום לפעולה לא תקינה או להפעלה לא מבוקרת ולפציעה חמורה. חגור תמיד את חגורת הבטיחות בזמן נהיגה או בזמן נסיעה ברכב מנועי. מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת קדם המותחן וכרית האוויר.SRS אזהרה: קדם מותחנים נועדו לפעולה חד פעמית בלבד. לאחר ההפעלה, יש להחליף את קדם המותחנים של החגורות. את כל חגורות הבטיחות, מכל סוג שהוא, יש להחליף לאחר שנחגרו בזמן תאונה. מנגנון קדם המותחן של מכלל חגורת הבטיחות מתחמם בזמן פעולתו. אל תיגע במכללי קדם המותחנים במשך מספר דקות לאחר הפעלתם. אל תנסה לבדוק או להחליף בעצמך את קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. עבודה זו חייבת להתבצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

52 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 50 מערכת כריות אוויר )SRS( )אם הציוד / התפקוד מותקן(. כרית אוויר של הנהג 2. כרית אוויר קדמית של הנוסע 3. כרית אוויר צדית 4. כרית אוויר מסוג וילון b240d0mc

53 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 5 כרית אוויר קדמית של הנהג והנוסע שלצדו כרית אוויר קדמית של הנהג b240a0mc רכב היונדאי שלך מצויד במערכת כרית אוויר.SRS קיומה של המערכת מצוין על ידי הכיתוב BAG", "SRS AR המוטבע על כיסוי כרית האוויר שבגלגל ההגה ועל הלוח הקדמי בצד הנוסע, מעל תא הכפפות. מערכת כריות האוויר SRS של יונדאי מורכבת מכריות אוויר המותקנות מתחת לכיסויים שבמרכז גלגל ההגה והלוח הקדמי בצד הנוסע, מעל תא הכפפות. מטרת כריות האוויר SRS היא לספק לנהג ולנוסע שלצדו, במקרה של תאונה בחומרה מספקת, הגנה נוספת לזו המוקנית על ידי מערכת חגורות הבטיחות לבדה. שים לב: הקפד לקרוא את המידע אודות כריות האוויר SRS בתוויות המצויות בחלק האחורי של סוכך השמש ובתא הכפפות. אזהרה: כפי שהשם רומז, מערכת SRS נועדה לפעול יחד עם ובנוסף למערכות חגורות הבטיחות התלת נקודתיות של הנהג ושל הנוסע, והיא אינה מהווה תחליף להן. לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות כל זמן שהרכב בתנועה. כריות האוויר מתנפחות רק בתנאי חבטות קדמיות מסוימות, החזקות דיין כדי לגרום לפציעות משמעותיות לנוסעי הרכב. מערכת ה- SRS נועדה לנפח את כריות האוויר רק כאשר החבטה מספיק חזקה וכאשר זווית הפגיעה קטנה מ- 30 ביחס לציר האורך של הרכב; המערכת לא תנפח את הכריות בתאונות צדיות או אחוריות או, במקרה של התהפכות. בנוסף, כריות האוויר יתנפחו רק פעם אחת. לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות בכל עת. חבטה מאחור התהפכות b240a02mc חבטה מהצד כריות האוויר הקדמיות לא נועדו להתנפח במקרה של חבטה צדית, אחורית או התהפכות. בנוסף, כריות האוויר לא יתנפחו בתאונה חזיתית שמתחת לסף מהירות ההפעלה.

54 תכונות ומאפייני היונדאי שלך במושב הקדמי. הילד עלול להיפצע קשה או להיהרג על ידי כרית אוויר המתנפחת במקרה של תאונה. אין לאפשר לילד לשבת במושב הנוסע מלפנים. אם ילדים יותר גדולים )בני עשר'ה או מבוגרים יותר( חייבים לנסוע במושב הקדמי, ודא שהם חגורים כהלכה וכי המושב הוזז אחורנית ככל האפשר. לבטיחות מרבית בכל סוגי התאונות וכדי להקטין סיכוני פציעה קשה או מוות במקרה של תאונה, על כל נוסעי הרכב, כולל הנהג, לחגור את חגורות הבטיחות שלהם, בין אם סופקה כרית אוויר בסמוך למקום ישיבתם או בין אם לא. כשהרכב בתנועה, אין לשבת קרוב או להישען על כרית האוויר שלא לצורך. מערכת כריות האוויר SRS חייבת להתנפח במהירות רבה, על מנת לספק את ההגנה במקרה של תאונה. אם אחד הנוסעים אינו במקומו, בגלל שאינו חגור בחגורת בטיחות, כרית האוויר עלולה לפגוע בו בחוזקה, תוך גרימת פציעה קשה או קטלנית. רכיבי ותפקודי מערכת SRS B240B0L מערכת SRS כוללת את הרכיבים הבאים:. - מכלל כרית אוויר של הנהג - מכלל כרית אוויר קדמית של הנוסע. - נורת תזכורת שירות )SR( SRS. - מכלל בקרה )SRSCM( SRS כאשר מתג ההתנעה פתוח, מכלל הבקרה SRSCM בודק ברציפות את כל הרכיבים, על מנת לקבוע אם החבטה החזיתית, או כמעט חזיתית, חמורה מספיק כדי לדרוש את התנפחות כרית האוויר. 52 על הנהג לשבת רחוק ככל האפשר מגלגל ההגה, תוך שמירה על יכולת שליטה מלאה ברכב. אם אתה יושב קרוב מדי לכרית האוויר, זו עלולה, עם הפעלתה, לגרום למוות או לפציעה קשה. אסור להניח חפצים על או ליד מכללי כריות האוויר שבגלגל ההגה, בלוח המחוונים ובלוח הקדמי בצד הנוסע - מעל תא הכפפות, היות שחפץ שכזה עלול לגרום נזק אם הרכב מעורב בתאונה חמורה מספיק, שתגרום להתנפחות כריות האוויר. אם כריות האוויר התנפחו, חובה להחליפן במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אל תטפל בחיווט SRS או ברכיבים אחרים במערכת ה- SRS ואל תנתק אותם. פעולה שכזו עלולה להסתיים בפציעה, בגלל הפעלה מקרית של כריות האוויר או עקב נטרול מערכת ה-.SRS אין להתקין מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע מלפנים. לעולם אין להתקין את מושב הבטיחות לילדים

55 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 53 נורת תזכורת שירות )SR( SRS בלוח המחוונים נדלקת למשך כ- 6 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע; לאחר מכן, נורת ה- SR צריכה להיכבות. כרית אוויר קדמית של הנוסע b240b0mc מכללי כריות האוויר ממוקמים במרכז גלגל ההגה ובלוח הקדמי בצד הנוסע, מעל תא הכפפות. כאשר ה- SRSCM מזהה חבטה חזקה בקדמת הרכב, הוא יפעיל אוטומטית את כריות האוויר. זהירות: כאשר מתקינים ברכב מיכל של מטהר אוויר נוזלי, אין להציבו בסמוך ללוח המחוונים או על פני לוח המכשירים. אם מטהר האוויר ייזל על אזורים אלה )לוח מחוונים, ריפוד לוח המחוונים או פתח אוורור(, הוא עלול להסב להם נזק. אם ייזל נוזל מטהר האוויר על פני אזורים אלה, שטוף אותו מיידית במים. B240B03L עם הפעלתן, תפרים בריפודי הכיסויים ייפתחו תחת לחץ ההתפשטות של כריות האוויר. פתיחה נוספת של הכיסויים מאפשרת ניפוח מלא של כריות האוויר. כרית אוויר מנופחת לחלוטין, בשילוב עם חגורת בטיחות שנחגרה כראוי, מאיטה את תנועת הנהג או הנוסע לפנים ובכך, מפחיתה את הסכנה לפציעות ראש או חזה. לאחר התנפחותה המלאה של הכרית, היא מתחילה להתרוקן מיידית ובכך מאפשרת לנהג לשמור על ראות לפנים. B240B02L

56 תכונות ומאפייני היונדאי שלך כריות האוויר SRS פועלות רק כשמתג ההתנעה פתוח.)ON( אם מערכת ה- SRS SR אינה פועלת כהלכה, )( נורת האזהרה SRS SR אינה נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע. )2( נורת האזהרה SRS SR מהבהבת במשך שנייה ונשארת דלוקה, לאחר שדלקה במשך כ- 6 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע. )3( נורת האזהרה SRS SR נדלקת תוך כדי נסיעה. אם קרה הדבר, דאג לבדיקה מיידית של הרכב במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. לפני החלפת נתיך או ניתוק הדק מצבר, סגור את מתג ההתנעה או הוצא את המפתח מהמתג. לעולם אין להחליף את הנתיכים הקשורים לכריות האוויר, כשמתג ההתנעה פתוח. אי התייחסות לאזהרה זו תגרום להדלקת נורת האזהרה.SRS SR B240B05L 54 אזהרה: כשמערכת ה- SRS מופעלת, עלול להישמע רעש חזק ואבק קל יתפזר בתוך הרכב. אלה תנאי פעולה רגילים ואין בהם משום סיכון. אולם, האבק הקל, הנוצר בזמן ההתנפחות של כרית האוויר, עלול לגרום לגירויים בעור. לאחר תאונה שהופעלו בה כריות האוויר, שטוף היטב במים פושרים ובתמיסת סבון, את כל אזורי העור שנחשפו. מתג דריכה/נטרול לכרית האוויר הקדמית של הנוסע )אם הציוד / התפקוד מותקן( )( כרית אוויר קדמית של הנוסע b990a0mc את כרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים ניתן לנטרל באמצעות מתג הנטרול )( אם הותקן מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע מלפנים או אם במושב הנוסע מלפנים לא יושב איש. על מנת להבטיח את בטיחות ילדך, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית של הנוסע כאשר, במקרים יוצאי דופן, יש צורך להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, על מושב זה.

57 תכונות ומאפייני היונדאי שלך אם נורת האזהרה של כרית האוויר SRS אינה נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה או אם היא נדלקת תוך כדי נסיעה, פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת מתג הנטרול של כרית האוויר הקדמית של הנוסע, מערכת קדם המותחן של חגורת הבטיחות ומערכת כרית האוויר.SRS 55 לנטרול או לדריכה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים, הכנס את מפתח ההתנעה למתג המשמש לנטרול / הפעלת כרית האוויר הקדמית של הנוסע, וסובב את המפתח למצב.OFF נורת הביקורת OFF של כרית האוויר הקדמית של הנוסע תדלוק עד לדריכתה מחדש של כרית זו. לדריכתה מחדש של כרית האוויר הקדמית של הנוסע, הכנס את מפתח ההתנעה למתג המשמש לנטרול / הפעלת כרית האוויר הקדמית של הנוסע, וסובב את המפתח למצב."ON" נורת האזהרה של נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע תיכבה. זהירות: אם מתג הנטרול / ההפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינו פועל כהלכה, נורת האזהרה SRS שבלוח המחוונים תדלוק. כמו כן, נורת הביקורת של נטרול כרית האווירהקדמיתשלהנוסעלאתידלק, ה- SRSCM )מכלל בקרת )SRS יפעיל מחדש את כרית האוויר הקדמית של הנוסע וכרית האוויר שלו תתנפח במקרה של חבטה חזיתית, גם אם מתג הנטרול / ההפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע נמצא במצב.OFF אם קרה הדבר, פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת מתג הנטרול / ההפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע, מערכת קדם המותחן של חגורתהבטיחותומערכתכריתהאוויר.SRS

58 תכונות ומאפייני היונדאי שלך כרית אוויר צדית )אם הציוד / התפקוד מותקן( B990B02lz רכב היונדאי שלך מצויד בכרית אוויר צדית בכל מושב קדמי. מטרת כרית האוויר היא להקנות הגנה נוספת לנהג ולנוסע שלצדו, מעבר לזו המוקנית על ידי חגורת הבטיחות בלבד. כריות האוויר הצדיות נועדו להתנפח רק במקרים מסוימים של חבטות צד, בהתאם לחומרת החבטה, לזווית, למהירות ולנקודת הפגיעה. כריות האוויר הצדיות לא נועדו להתנפח בכל מצבי חבטות הצד. 56 אזהרה: הנהג אחראי להציב נכון את מתג הנטרול של כרית האוויר הקדמית של הנוסע. נטרל את כרית האוויר הקדמית של הנוסע, רק כשמתג ההתנעה סגור; אחרת, התקלה עלולה להופיע ב- SRSCM )מכלל בקרת.)SRS כמו כן, קיימת גם סכנה שכרית האוויר הקדמית של הנהג ו/ או הנוסע ו/ או כרית האוויר הצדית וכרית הווילון לא יפעלו או שיפעלו בצורה לא תקינה בזמן התאונה. לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, במושב הנוסע מלפנים. במקרה של תאונה, הילד עלול להיפצע קשה או להיהרג על ידי כרית אוויר המתנפחת. גם אם רכבך מצויד במתג נטרול / הפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע, אל תתקין מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע מלפנים. לעולם אין להתקין את מושב בטיחות לילדים במושב הקדמי. על ילדים, שממדי גופם גדול מדי למושב בטיחות לילדים, לשבת במושב האחורי ולהשתמש בחגורת מותן/ כתף הקיימת. הגנתם הטובה ביותר של ילדים קטנים, במקרה של תאונה, היא על ידי חגירתם הנכונה באמצעות מערכת בטיחות הולמת לילדים, בעודם יושבים במושב האחורי. כאשר נטרול כרית האוויר אינו דרוש יותר, דרוך מחדש את כרית האוויר הקדמית של הנוסע.

59 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 57 כריות האוויר מתנפחות רק בתנאי חבטות צדיות מסוימות, החזקות דיין כדי לגרום לפציעות משמעותיות לנוסעי הרכב. להגנה מרבית על ידי מערכת כריות האוויר הצדיות ועל מנת להימנע מפציעה כתוצאה מהתנפחות כריות אוויר צדיות שהופעלו, על שני היושבים מלפנים )הנהג והנוסע( לשבת זקוף, כשחגורות הבטיחות שלהם חגורות כהלכה. על הנהג להניח את ידיו על גלגל ההגה, כך שהן יימצאו במיקום של השעות 09:00 ו- 03:00. ידי הנוסע מלפנים צריכות להימצא על ירכיו. אל תשתמש בכיסויים נוספים למושבים. השימוש בכיסויים למושבים עשוי להפחית את יעילות המערכת. אל תתקין אביזרים כלשהם בצד או ליד כרית האוויר הצדית. אל תפעיל כוח חריג על צד המושב. אל תניח חפצים כלשהם על כרית האוויר או בינה לבינך. b990b0mc חיישן כרית אוויר צדית הערות בטיחות חשובות אודות מערכת כריות האוויר הצדיות להלן מספר נושאי בטיחות, הנוגעים למערכת הזאת; יש להקפיד עליהם תמיד, על מנת להבטיח סכנת פציעה מופחתת בתאונה. אזהרה: כרית האוויר הצדית מהווה תוספת למערכת חגורות הבטיחות של הנהג ושל הנוסע שלצדו, אך אינה מהווה תחליף להן. לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות כל זמן שהרכב בתנועה. אל תניח חפצים כלשהם )מטריה, תיק וכד'( בין הדלת הקדמית לבין המושב הקדמי. חפצים אלו עלולים להפוך ל-"טילים" מסוכנים ולגרום לפציעות, אם כריות האוויר הצדיות מתנפחות. למניעת התנפחותה הבלתי צפויה של כרית האוויר הצדית, העלולה להסתיים בפציעה אישית, מנע חבטות בחיישן כרית האוויר הצדית, כשמתג ההתנעה פתוח.

60 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מותר להשתמש בווי התליה המובנים רק לצורך תליית בגדים קלי משקל; ודא שאין בכיסים חפצים כבדים או חדים כלשהם. בשעת השימוש בווי התליה, אין לתלות את הבגדים על קולבים. לעולם אין להניח לילד, למבוגר או לבעל חיים, לשבת במרווח שבין היושב במושב הרכב לבין כרית האוויר מסוג וילון. היושבים במושבי הרכב לא יישענו החוצה אף פעם ויוודאו שחלקים מגופם אינם בולטים החוצה, דרך החלון, בשעה שהמנוע פועל. אין להזיז את סוכך השמש הצדה, כדי לכסות את חלון הצד, אם קיים פריט כלשהו מחובר אל הסוכך - כגון שלט רחוק לשער החנייה, עטים, מטהרי אוויר וכדומה. חפצים אלו יכולים לגרום לפציעה, בשעה שכרית האוויר מסוג וילון מתנפחת. אם הותקנו וילונות שמש על הדלתות האחוריות, אסור שאלו יחסמו את כרית האוויר או יפריעו לה בצורה כלשהי. 58 כריות אוויר מסוג וילון )אם הציוד / התפקוד מותקן( כרית אוויר מסוג וילון b990c0mc כריות אוויר מסוג וילון מותקנות בשני הצדדים, לאורך מסילות הגג ומעל הדלתות הקדמיות והאחוריות. כריות אלה נועדו להגן, במצבים מסוימים של התנגשות צדית, על ראשי היושבים במושבים הקדמיים והאחוריים הצדיים. כריות האוויר מסוג וילון נועדו להתנפח רק במקרים מסוימים של תאונות צדיות, בהתאם לחומרת החבטה, לזווית, למהירות ולנקודת הפגיעה. כריות האוויר מסוג וילון לא נועדו להתנפח בכל תנאי התאונות הצדיות, תאונות מלפנים או מאחור או ברוב מצבי ההתהפכות. הערות בטיחות חשובות אודות מערכות כריות אוויר מסוג וילון להלן מספר נושאי בטיחות, הנוגעים למערכת זאת; יש להקפיד עליהם תמיד, על מנת להבטיח סכנת פציעה מופחתת בתאונה. אזהרה: לפני התקנת מושב בטיחות לילדים, עיין תמיד בפרק "מערכת בטיחות לילדים", כדי להבטיח את התקנתו הנכונה ואת המיגון המקסימלי של היושב בו. ודא שאף חלק מגופו של הילד )ראש, ידיים או רגליים( אינו בולט מתוך מושב הבטיחות לילדים. כרית אוויר מתנפחת, שתפגע בראשו של תינוק או של ילד, עלולה לגרום לפציעה חמורה. ודא שהפתח של כרית האוויר מסוג וילון אינו חסום לעולם, כך שכריות האוויר תוכלנה להתנפח בצורה נכונה, אם הדבר דרוש.

61 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 59 B240C0HP אין להתקין אביזרים כלשהם או צעצועי ילדים באזורי ההתנפחות של כרית האוויר מסוג וילון, כיוון שהדבר עלול להפריע לפעולת המערכת או להטיל חלק מהם אל תוך תא הנוסעים, כאשר המערכת מופעלת, ולגרום בכך לפציעת היושבים בו. כדי לשמור על שלמותה של מערכת כרית האוויר מסוג וילון, יש לבצע תמיד כל עבודה, כגון הסרה או התקנה של כרית אוויר או של רכיבים הקשורים בה )כמו ריפוד הגג ועיטורי הצד( במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. טיפול במערכת SRS מערכת ה- SRS אינה מצריכה טיפול כלשהו ואין בה חלקים שבהם תוכל בעצמך לטפל בבטחה. אם נורת תזכורת השירות SRS SR אינה נדלקת או אם היא דולקת ברציפות, דאג לבדיקה מיידית של רכבך במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. כל עבודה במערכת,SRS כגון הסרה, התקנה, תיקון או כל עבודה בגלגל ההגה, חובה שתבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. טיפול לא נכון במערכת ה- SRS עלול להסתיים בפציעה אישית קשה. אזהרה: סכנה חמורה לעולם אין להשתמש במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, על מושב המוגן בכרית אוויר קדמית אין להתקין מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע מלפנים. לעולם אין להתקין את מושב בטיחות לילדים במושב הקדמי. במקרה של תאונה, הילד עלול להיפצע בצורה קשה על ידי כרית אוויר המתנפחת.

62 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 60 שינוי ברכיבי מערכת ה- SRS או בחיווט, כולל הוספת סוגים של מדבקות לכיסויי הריפוד או שינויים במבנה המרכב, עלולים לפגוע לרעה בביצועי מערכת ה- SRS ולגרום לפציעה אפשרית. לניקוי משטחי כיסוי כריות האוויר, השתמש רק במטלית רכה ויבשה או שהורטבה במעט מים נקיים. ממיסים או חומרי ניקוי עלולים לפגוע במשטחי כיסוי כריות האוויר ובפעולתה התקינה של המערכת. אסור להניח חפצים על או ליד מכללי כריות האוויר שבגלגל ההגה, בלוח המחוונים ובלוח הקדמי בצד הנוסע - מעל תא הכפפות, היות שחפץ שכזה עלול לגרום נזק אם הרכב מעורב בתאונה חמורה מספיק, שתגרום להתנפחות כריות האוויר. אם כריות האוויר התנפחו, חובה להחליפן במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אל תטפל בחיווט SRS או ברכיבים אחרים במערכת ה- SRS ואל תנתק אותם. פעולה שכזו עלולה להסתיים בפציעה, בגלל הפעלה מקרית של כריות האוויר או עקב נטרול מערכת ה-.SRS אם יש צורך להשליך רכיבים של מערכת כריות האוויר או אם יש צורך לגרוט את הרכב, יש להקפיד על אמצעי זהירות מסוימים. מרכז שירות יונדאי מורשה )או כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם( בקיא באמצעי בטיחות אלה ויוכל לספק לך את המידע הדרוש. אי הקפדה על אמצעי הזהירות ועל התהליכים שצוינו עלולה להגדיל את הסיכון לפציעה אישית. אם אתה מוכר את רכבך, ודא שחוברת הוראות הפעלה זו תועבר לבעלים החדשים. אם רכבך הוצף ושטיח הרצפה ספג מים, אל תנסה להתניע את המנוע; דאג לגרור את הרכב למרכז שירות יונדאי מורשה או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

63 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 6 לוח מחוונים ונורות ביקורת דגם A )עם מחשב דרך( מקרא האיור בעמוד 52 b260a0mc

64 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 62. מד סיבובי מנוע )סל"ד( 2. נורות ביקורת - פנסי איתות פנייה 3. נורת אזהרה - דלת פתוחה 4. נורת ביקורת - נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע )אם הציוד / התפקוד מותקן( 5. נורת ביקורת - מצב תיבת הילוכים אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן( 6. מד מרחק / מד מרחק יומי / מחשב דרך )אם הציוד / התפקוד מותקן( 7. נורת אזהרה - משבת מנוע )אם הציוד / התפקוד מותקן( 8. מד מהירות 9. נורת אזהרה של מסנן הדלק )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד( 0.. נורת אזהרה - מערכת הגה כוח אלקטרונית )EPS( )אם הציוד / התפקוד מותקן(.. נורית ביקורת - קדם חימום דלק )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד( 2. מחוון טמפרטורת נוזל קירור 3. נורת אזהרה - חגורת בטיחות 4. נורת אזהרה - מערכת טעינה 5. נורת אזהרה - לחץ שמן נמוך 6. נורת ביקורת - אורות דרך )גבוהים( 7. נורת אזהרה - כרית אוויר SRS )אם הציוד / התפקוד מותקן( 8. נורת אזהרה - בלם חנייה / מפלס נוזל בלמים נמוך 9. נורת ביקורת - תקלה )ML( )אם הציוד / התפקוד מותקן( 20. נורת ביקורת - ניתוק הילוך יתר )ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית בלבד( 2. נורת אזהרה - דלת תא מטען / דלת אחורית פתוחה 22. מד כמות דלק 23. נורת תזכורת - שירות ABS )אם הציוד / התפקוד מותקן( 24. נורת אזהרה - מפלס דלק נמוך 25. נורות ביקורת - תוכנית יציבות אלקטרונית (ESP( )אם הציוד / התפקוד מותקן(

65 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 63 דגם B )ללא מחשב דרך( מקרא האיור בעמוד 54 b260b0mc

66 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 64. מד סיבובי מנוע )סל"ד( 2. נורות ביקורת - פנסי איתות פנייה 3. נורת אזהרה - לחץ שמן נמוך 4. נורת ביקורת - מצב תיבת הילוכים אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן( 5. מד מרחק מצטבר / מד מרחק יומי 6. נורת אזהרה - כרית אוויר SRS )אם הציוד / התפקוד מותקן( 7. נורת ביקורת - תקלה )ML( )אם הציוד / התפקוד מותקן( 8. מד מהירות 9. נורת אזהרה - מסנן הדלק )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד( 0. נורית ביקורת - קדם חימום דלק )כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד(. נורת ביקורת - נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע )אם הציוד / התפקוד מותקן( 2. נורת אזהרה - דלת פתוחה 3.. נורת אזהרה - מערכת טעינה 4.. נורת אזהרה - בלם חנייה / מפלס נוזל בלמים נמוך 5.. נורת אזהרה - חגורת בטיחות 6.. נורת ביקורת - אורות דרך )גבוהים( 7.. נורת ביקורת - טמפרטורה של נוזל קירור המנוע 8. מד כמות דלק 9.. נורת ביקורת - ניתוק הילוך יתר )ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית בלבד( 20. נורת אזהרה - מפלס דלק נמוך 2. נורת אזהרה - משבת מנוע )אם הציוד / התפקוד מותקן( 22. נורת אזהרה - דלת תא מטען / דלת אחורית פתוחה 23. נורת אזהרה - מערכת הגה כוח אלקטרונית )EPS( )אם הציוד / התפקוד מותקן( 24. נורת תזכורת - שירות ABS )אם הציוד / התפקוד מותקן( 25.. נורות ביקורת - תוכנית יציבות אלקטרונית (ESP( )אם הציוד / התפקוד מותקן(

67 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 65 נורות ביקורת ואזהרה נורת תזכורת - שירות SRS )כרית אוויר( )SR( )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורת תזכורת השירות )SR( נדלקת למשך כ- 6 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע; לאחר מכן, הנורה צריכה להיכבות. נורה זו נדלקת גם כאשר מערכת ה- SRS אינה פועלת כהלכה. אם נורת ה- SRS אינה נדלקת, או אם היא ממשיכה לדלוק ברציפות לאחר 6 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע, או אם היא נדלקת תוך כדי נסיעה, דאג לבדיקת מערכת ה- SRS במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. נורת ביקורת - נטרול כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורת הביקורת של נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע נדלקת למשך כ- 4 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע; לאחר מכן היא תיכבה תוך 3 שניות. נורת הביקורת של נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע נדלקת גם כשמתג הנטרול / ההפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע נמצא במצב "OFF" והיא כבית עם העברת המתג למצב."ON" זהירות: אם יש תקלה במתג הנטרול / ההפעלה של כרית האוויר הקדמית של הנוסע, נורת הביקורת של נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע לא תידלק וכרית האוויר שלו תתנפח במקרה של תאונה, גם אם מתג הנטרול / ההפעלה נמצא במצב."OFF" אם נורת הביקורת של נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינה נדלקת גם כשמתג נטרול / הפעלת כרית האוויר הקדמית של הנוסע נמצא במצב,"OFF" פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת מתג נטרול / הפעלת כרית האוויר הקדמית של הנוסע ומערכת כריות האוויר.SRS

68 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורות ביקורת - פנסי איתות פנייה החצים הירוקים המהבהבים בלוח המחוונים מציינים את הכיוון המצוין על ידי פנסי איתות הפנייה. אם החץ נדלק אך אינו מהבהב, מהבהב מהר יותר מהרגיל או אינו נדלק כלל, הדבר מעיד על תקלה במערכת פנסי איתות הפנייה. לגבי התיקונים - היוועץ עם מרכז שירות יונדאי מורשה, או עם גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. נורת ביקורת - אורות דרך )גבוהים( נורת הביקורת של אורות הדרך נדלקת בכל הדלקה של אורות הדרך או הבהוב בהם. 66 נורת ביקורת - תזכורת שירות ABS (SR) )אם הציוד / התפקוד מותקן( עם פתיחת מתג ההתנעה, נורת תזכורת השירות של מערכת ABS תידלק ותיכבה תוך מספר שניות. אם הנורה ABS SR נשארת דלוקה, נדלקת תוך כדי נסיעה או אינה נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה, הדבר מעיד על תקלה במערכת ה-.ABS אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. מערכת הבלימה הרגילה נשארת פעילה, אך ללא הסיוע של מניעת הנעילה של הבלמים. אזהרה: אם תוך כדי נסיעה נדלקות יחד נורת תזכורת השירות של ה- ABS SR ונורת האזהרה של בלם החנייה / מפלס נוזל בלמים, ייתכן שקיימת תקלה במערכת.E.B.D )מערכת חלוקת בלימה אלקטרונית(. אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. נורת ביקורת - ניתוק הילוך יתר )תיבת הילוכים אוטומטית בלבד( כאשר מתג הילוך היתר מופעל, נורת הביקורת של ניתוק הילוך היתר תיכבה. נורת ביקורת זו, שצבעה צהוב, תדלק כאשר מתג הילוך היתר סגור.

69 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 67 נורת אזהרה - לחץ שמן נמוך נורת אזהרה - בלם חנייה / מפלס נוזל בלמים נמוך זהירות: אם נורת האזהרה ללחץ שמן נמוך נשארת דלוקה בזמן פעולת המנוע, עלול להיגרם נזק חמור למנוע. נורת האזהרה ללחץ שמן נדלקת כאשר לחץ השמן אינו מספיק. במצב פעולה רגילה, על הנורה להידלק עם פתיחת מתג ההתנעה ולכבות עם התנעת המנוע. אם נורת האזהרה ללחץ שמן נמוך נשארת דלוקה בזמן פעולת המנוע, הדבר מעיד על תקלה חמורה. אם קרה הדבר, עצור את הרכב בהקדם, כאשר ניתן לעשות זאת בבטחה, דומם את המנוע ובדוק את מפלס השמן. אם מפלס השמן נמוך, הוסף שמן עד להשלמת המפלס הנכון והתנע שוב את המנוע. אם הנורה נשארת דלוקה כשהמנוע פועל, דומם מייד את המנוע. בכל מקרה אחר שבו נורת האזהרה ללחץ שמן נמוך נשארת דלוקה כשהמנוע פועל, דאג לבדיקת המנוע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לפני שתמשיך לנהוג ברכב. אזהרה: אם אתה חושד בקיומה של תקלה במערכת הבלמים, דאג לבדיקת הבלמים בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. נהיגה ברכבך, עם תקלה במערכת החשמל של הבלמים או במערכת ההידראולית, היא מסוכנת ועלולה להסתיים בפציעה קשה או קטלנית. פעולת נורת האזהרה נורת האזהרה של בלם החנייה / מפלס נוזל בלמים נמוך צריכה להידלק עם הפעלת בלם החנייה כאשר מתג ההתנעה פתוח או במצב "התנעה". לאחר התנעת המנוע, הנורה צריכה לכבות עם שחרור בלם החנייה. אם בלם החנייה אינו מופעל, נורת האזהרה צריכה להידלק עם פתיחת מתג ההתנעה או בעת התנעת המנוע; עליה לכבות לאחר התנעת המנוע. אם הנורה נדלקת בכל זמן אחר, האט את מהירות הנסיעה עד לעצירה מלאה של הרכב במקום בטוח בשולי הדרך. נורת האזהרה של מפלס נוזל הבלמים מציינת שמפלס נוזל הבלמים במשאבה הראשית נמוך וכי יש להוסיף נוזל בלמים העונה למפרטי תקן DOT 3 או.DOT 4 לאחר הוספת נוזל הבלמים ואם לא נמצאה תקלה אחרת, יש לנהוג בזהירות למרכז שירות יונדאי מורשה, או עד לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקה. אם קיימת בעיה נוספת, אין לנהוג ברכב; יש להביאו בגרירה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. רכב היונדאי שלך מצויד במערכת בלימה אלכסונית כפולה. פירוש הדבר שעדיין נותר תפקוד בלימה בשני גלגלים, גם אם אחת משתי המערכות כשלה. כאשר רק מערכת אחת מהשתיים פועלת, יידרש מהלך ארוך יותר של דוושת הבלמים, ולחץ גדול יותר עליה, לשם עצירת הרכב. בנוסף, הרכב לא יעצור במרחק קצר כשרק מחצית ממערכת הבלימה פועלת. אם הבלמים כשלו תוך כדי נסיעה, שלב להילוך נמוך יותר לשם ניצול בלימת המנוע ועצור את הרכב כשניתן לעשות זאת בבטחה.

70 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורת אזהרה - דלת פתוחה נורת האזהרה לדלת לא סגורה מזהירה אותך שאחת הדלתות אינה סגורה לחלוטין. שים לב: זמזום האזהרה מושמע רק כאשר המפתח נמצא בתוך מתג ההתנעה ובה בעת, הדלת הקדמית בצד הנהג פתוחה. הזמזום מושמע עד להוצאת המפתח מתוך מתג ההתנעה או עד לסגירת הדלת הקדמית בצד הנהג. נורת אזהרה - דלת תא מטען / דלת אחורית פתוחה הנורה נשארת דלוקה כל עוד דלת תא המטען אינה סגורה לחלוטין ונעולה. נורת אזהרה - מפלס דלק נמוך נורת האזהרה למפלס דלק נמוך נדלקת כשהמפלס במיכל קרוב למצב ריק. כשהנורה נדלקת, תדלק את הרכב בהקדם האפשרי. נסיעה, כשנורת האזהרה למפלס דלק נמוך דולקת, או כשמחוג מד הכמות נמצא מתחת למצב "E", עלולה לגרום לבעיות הצתה במנוע וגרימת נזק בממיר הקטליטי. 68 נורת אזהרה - מערכת טעינה נורת האזהרה של מערכת הטעינה צריכה להידלק עם פתיחת מתג ההתנעה ולכבות כשהמנוע פועל. אם הנורה נשארת דלוקה כשהמנוע פועל, הדבר מעיד על תקלה במערכת הטעינה החשמלית. אם הנורה נדלקת תוך כדי נסיעה, דומם את המנוע ובדוק בתא המנוע. תחילה ודא שחגורת האלטרנטור נמצאת במקומה. אם היא במקומה, בדוק את מתיחותה. דאג לבדיקת הרכב במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. זהירות: אם חגורת ההינע )חגורת האלטרנטור( רפויה, סדוקה או חסרה בעת שהרכב בתנועה, עלולה להיגרם תקלה חמורה והמנוע עלול להתחמם יתר על המידה, כיוון שחגורה זו מניעה גם את משאבת המים.

71 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורת ביקורת - טמפרטורת נוזל קירור של המנוע )אם הציוד / התפקוד מותקן( אזהרה: לעולם אין להסיר את מכסה המצנן כשהמנוע חם. נוזל הקירור נמצא תחת לחץ ועלול לפרוץ ולגרום לכוויות חמורות. המתן להתקררות המנוע לפני הסרת מכסה המצנן. כשמתג ההתנעה פתוח, נורות ביקורת אלו מציינות את הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע. נורת ביקורת אדומה נדלקת כאשר הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע היא מעל 23±3 C. נורתביקורתכחולה נדלקתכאשר הטמפרטורהשלנוזלקירורהמנועהיאמתחת ל- 55±3 C. אם נורת הביקורת האדומה נדלקת, עצור בהקדםהאפשריבצד הדרךודומםאתהמנוע. לאחר מכן, פתח את מכסה המנוע ובדוק את מפלסנוזלהקירור )ראה "אםהמנועמתחמם" בעמוד 3-4( ואת חגורת משאבת המים. אם אתה חושד בקיומה של תקלה במערכת הקירור, דאג לבדיקתה, בהקדם האפשרי, במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. 69 נורת ביקורת - תקלה )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורה זו נדלקת כאשר ישנה תקלה ברכיב הקשור למערכת הפליטה והמערכת אינה פועלת כהלכה, כך שהערכים של גזי הפליטה אינם עומדים בתקנות. נורה זו נדלקת גם עם פתיחת מתג ההתנעה והיא כבית מספר שניות לאחר התנעת המנוע. אם הנורה נדלקת תוך כדי נסיעה או אם היא אינה נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה, הבא את רכבך למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת המערכת. זהירות: נסיעה ממושכת, כאשר נורת הביקורת של תקלה במערכת בקרת הפליטה דולקת, עלולה לגרום נזק למערכות בקרת הפליטה - דבר שישפיע לרעה על כושר הנהיגה ועל החיסכון בדלק. אם נורת הביקורת של תקלה במערכת בקרת הפליטה מתחילה להבהב ולהפסיק להבהב לסירוגין, ייתכן נזק בממיר הקטליטי, ואובדן כוח מנוע כתוצאה מכך. דאג שמערכת בקרת המנוע תיבדק בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם )רכב עם מנוע בנזין(. אם אירעה תקלה הקשורה בכוונון כמות ההזרקה, נורת הביקורת של תקלה במערכת בקרת הפליטה מתחילה להבהב ולהפסיק להבהב לסירוגין. המשך הנהיגה במצב זה עלול לגרום לאובדן חריג של כוח המנוע )או לתוספת בכוח המנוע וצריכת דלק מוגברת(, לרעשי שריפה ולפליטות לקויות. אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם )רכב עם מנוע דיזל(.

72 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורת אזהרה וזמזם - חגורות בטיחות )בקהילה האירופית בלבד( נורת האזהרה והזמזם של חגורות בטיחות יופעלו בהתאם לטבלה הבאה. 70 שים לב: אם נורת הביקורת האדומה של נוזל קירור המנוע נדלקת, היא מציינת התחממות יתר שעלולה לגרום נזק למנוע. מצב המשתמש )הנהג( נורת האזהרה של חגורות מתג חגורות בטיחות הבטיחות ההתנעה דולקת עד שתחגור את החגורה - ON נסיעה לא חגורה נדלקת למשך 6 שניות - ON נסיעה חגורה מהבהבת עד שתחגור את החגורה - ON נסיעה * לא חגורה מהבהבת עד שתחגור לא התנעה 2 * חגורה את החגורה 3 * חגורה *( כאשר מפתח ההתנעה מוסט ממצב OFF למצב,ON בתוך דקה אחת. *2(. המתג חוזר למצב,ON כאשר אתה משחרר את המפתח. *3(. אם מהירות הרכב עולה על 9 קמ"ש, זמזם חגורת הבטיחות מופעל גם הוא למשך כדקה אחת עד שתיים. אם מהירות הרכב היא מתחת ל- 9 קמ"ש, זמזם חגורת הבטיחות מופעל גם הוא דקה אחת מאוחר יותר, למשך כדקה אחת עד שתיים. שים לב: אם חגורת הבטיחות של הנהג מופעלת בסדר זה: "לא חגורה חגורה לא חגורה", בתוך 9 שניות מחגירת חגורת הבטיחות, נורת האזהרה של חגורת הבטיחות והזמזם לא יופעלו.

73 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 7 מערכות משבת מנוע )אימובילייזר( )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורת ביקורת זו נדלקת מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה. בשלב זה, ניתן להתניע את המנוע. הנורה כבית לאחר שהמנוע החל לפעול. אם הנורה כבית לפני התנעת המנוע, עליך להעביר את מתג ההתנעה למצב LOCK )נעילה(, לפני ניסיון התנעה נוסף של המנוע. במקרה של הבהוב הנורה למשך 5 שניות כשמפתח ההתנעה נמצא במצב,ON הדבר מעיד על תקלה במערכת משבת המנוע. במקרה כזה, היוועץ עם מרכז שירות יונדאי מורשה. נורת אזהרה - מערכת הגה כוח אלקטרונית )EPS( )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורת ביקורת זו נדלקת למשך כ- 4 שניות מפתיחת מתג ההתנעה או לאחר התנעת המנוע; לאחר מכן, הנורה צריכה להיכבות. נורה זו נדלקת גם כאשר מערכת ה- SRS אינה פועלת כהלכה. אם קרה הדבר, דאג לבדיקהמיידיתשלהרכבבמרכזשירותיונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. שים לב: כאשר אתה מסובב את הגה הכוח האלקטרוני מצד אל צד ברצף, דרך מצב העצירה, גלגל ההגה מגיב בכבדות כתוצאה מהפעלת המערכת למניעת עומס יתר. פעולה זו היא רגילה. עם הזמן, היא חוזרת למצב רגיל. נורות ביקורת - תוכנית יציבות אלקטרונית )ESP( )אם הציוד / התפקוד מותקן( נורות הביקורת של תוכנית היציבות האלקטרונית משנות את אופן פעולתן בהתאם למצב מתג ההתנעה ובהתאם למצב המערכת )אם היא בפעולה או לא(. הנורות יידלקו עם פתיחת מתג ההתנעה ואמורות להיכבות לאחר 3 שניות. אם נורות הביקורת ESP או ESP-OFF נשארות דלוקות, הבא את רכבך למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לשם בדיקת המערכת. למידע נוסף אודות מערכת ה-,ESP ראה פרק 2.

74 תכונות ומאפייני היונדאי שלך נורת אזהרה של מסנן הדלק )רכב עם מנוע דיזל( נורת אזהרה זו נדלקת למשך 6 שניות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON או לאחר התנעת המנוע, ואז היא אמורה להיכבות. אם היא נדלקת בשעה שהמנוע פועל, היא מציינת הצטברות מים בתוך מסנן הדלק. אם הדבר קרה, נקז את המים ממסנן הדלק. )ראה עמוד 6-25( 72 נורת ביקורת של קדם חימום דלק נורת הביקורת נדלקת בצבע צהוב כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב."ON" לאחר שנורת הביקורת של קדם החימום כבתה, ניתן להתניע את המנוע. משך הזמן שהנורה דולקת משתנהבהתאםלטמפרטורתהמים, טמפרטורת האוויר ומצב המצבר. שים לב: אם המנוע אינו מותנע תוך 0 שניות לאחר השלמת קדם החימום, סובב את המפתח חזרה למצב "נעילה" )LOCK( ואז שוב למצב,ON על מנת לבצע קדם חימום נוסף. זהירות: אם נורת הביקורת של קדם החימום ממשיכה לדלוק או מהבהבת ומפסיקה להבהב לסירוגין, לאחר שהמנוע התחמם או בשעת נהיגה, בדוק את המערכת בהקדם האפשרי, במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. זהירות: כאשר נורת האזהרה של מסנן הדלק דולקת, כוח המנוע )מהירות הרכב ומהירות הסרק( עלול לרדת. אם תמשיך לנהוג עם נורת אזהרה דלוקה, תגרום נזק לחלקי המנוע של רכבך ולמערכת ההזרקה של המסילה המשותפת. אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. זמזם אזהרה על מהירות יתר )אם הציוד / התפקוד הותקן( כאשר מהירות הרכב עולה על 20 קמ"ש, זמזם יושמע לצורך אזהרה. מערכת אזהרה על נסיעה לאחור )אם הציוד / התפקוד מותקן( זמזם האזהרה יושמע כאשר הפנסים האחוריים דולקים והדלת בצד הנהג פתוחה. הדבר נועד למנוע את פריקת המצבר, אם עוזבים את הרכב עם פנסים אחוריים דולקים. הזמזם יושמע עד שהפנסים האחוריים ייכבו.

75 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 73 צליל אזהרה - שחיקת רפידות הבלמים ברפידות בלמי הדיסקים הקדמיים מותקנים מצייני שחיקה, הגורמים לצליל חריקה או לרעש שחיקה, כאשר יש צורך בהחלפה לרפידות חדשות. הצליל עשוי להישמע במקוטע או כל זמן שהרכב בתנועה. הרעש עשוי להישמע גם כאשר לוחצים בחוזקה על דוושת הבלמים. אי החלפת רפידות הבלמים עלולה לגרום נזק חמור לדיסקות הבלימה. פנה מייד למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. נורת ביקורת - טמפרטורת נוזל קירור של המנוע )אם הציוד / התפקוד מותקן( b290a0mc לוח מחוונים מד כמות דלק דגם B המחוג במחוון מציין את מפלס הדלק המשוער במיכל. קיבול הדלק מצוין בפרק 9. שים לב: הסמל " " מציין שמכסה מילוי מיכל הדלק ממוקם בצדו השמאלי של הרכב. אזהרה: לעולם אין להסיר את מכסה המצנן כשהמנוע חם. נוזל הקירור נמצא תחת לחץ ועלול לפרוץ ולגרום לכוויות חמורות. המתן להתקררות המנוע, לפני הסרת מכסה המצנן. דגם A b280a0mc

76 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 74 דגם A בנזין דגם B על המחוג של מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע להימצא בתחום הרגיל. אם הוא נע לתחום "H" )חם(, עצור בהקדם האפשרי בצד הדרך ודומם את המנוע. לאחר מכן, פתח את מכסה המנוע ולאחר שהמנוע התקרר, בדוק את מפלס נוזל הקירור ואת חגורת משאבת המים. אם אתה חושד בקיומה של תקלה במערכת הקירור, דאג לבדיקתה, בהקדם האפשרי, במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. מד מהירות מד סיבובי מנוע )סל"ד( דיזל דגם A b300a0mc דגם B omc0256 דיזל בנזין מד הסל"ד מציין את מהירות המנוע בסיבים לדקה. b300a02mc מד המהירות של היונדאי שלך מכויל בקמ"ש. זהירות: אין להאיץ את המנוע למהירות שתעביר את המחוג לתחום האדום של מד הסל"ד. אחרת,הדברעלוללגרוםנזקחמורלמנוע ולפקיעת תוקף האחריות.

77 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 75 דגם A מד מרחק מצטבר / מד מרחק יומי )ללא מחשב דרך(. מד מרחק מצטבר 2. מד מרחק יומי דגם A דגם B b30b02mc b30b03mc מד המרחק המצטבר מציין את מרחק הנסיעה הכולל בקילומטרים; הוא שימושי לשמירה על תדירות הטיפולים. יהיה זה רגיל שברכב חדש, מדהמרחקהמצטבריצייןפחות מ- 50 ק"מ. שים לב: כל שינוי או תיקון במד המרחק המצטבר עלול לגרום לפקיעת תוקף האחריות. omc לחיצה על הלחצן TRP למשך פחות משנייה אחת, כשמתג ההתנעה פתוח, משנה את התצוגה כלהלן: מד המרחק היומי רושם את המרחק בקילומטרים, של 2 נסיעות. :TRP A מרחק הנסיעה הראשון שעברת מנקודת ההתחלה ליעד הראשון. דגם B b30b0mc

78 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מחשב דרך b400b0mc שים לב: כל שינוי או תיקון במד המרחק המצטבר עלול לגרום לפקיעת תוקף האחריות. 2. מד מרחק יומי תצורה זו מציגה את מרחק הנסיעה הכולל, מהאיפוס האחרון של מד המרחק היומי. עיין בהסבר על מחשב הדרך )ראה בהמשך(. )אם הציוד / התפקוד מותקן( מחשב הדרך הוא מחוון מידע המופעל והמבוקר על ידי מיקרו-מעבד; על גבי צג, הוא מציג מידע הקשור לנהיגה, כגון טמפרטורה חיצונית משוערת, מד מרחק יומי, תצרוכת דלק ממוצעת וטווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה במיכל. 76 :TRP B מרחק הנסיעה השני שעברת מנקודת היעד הראשון ליעד הסופי. עם לחיצה למשך יותר משנייה על הלחצן,TRP מד המרחק היומי יתאפס )0(. מד מרחק מצטבר / מד מרחק יומי )עם מחשב דרך( b400b03mc מד מרחק יומי מד מרחק מצטבר. מד מרחק מצטבר מד המרחק המצטבר מציין את מרחק הנסיעה הכולל בקילומטרים; הוא שימושי לשמירה על תדירות הטיפולים. יהיה זה רגיל שברכב חדש, מד המרחק המצטבר יציין פחות מ- 50 ק"מ.

79 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 77. טמפרטורה חיצונית )F או C ( לחצן מרחק נסיעה יומי טמפרטורה חיצונית 2. מד מרחק יומי )ק"מ( מד מרחק יומי b400b03mc b400b02mc לחיצה למשך פחות משנייה על הלחצן,TRP כשמתג ההתנעה פתוח, משנה את התצוגה כלהלן: מד מרחק מצטבר תצורה זו מציינת את הטמפרטורה החיצונית בין 40 C- ו- 80 C. מד מרחק מצטבר תצורה זו מציגה את מרחק הנסיעה הכולל, מהאיפוס האחרון של מד המרחק היומי. המרחק הכולל מתאפס גם אם מנתקים את המצבר. כשמד המרחק היומי מוצג, לחיצה למשך יותר משנייה על הלחצן TRP מאפסת את מד המרחק היומי.. טווח הפעולה של המד הוא מ- 0 עד ק"מ. omc טמפרטורה חיצונית מד מרחק יומי תצרוכת דלק ממוצעת טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה במיכל

80 תכונות ומאפייני היונדאי שלך תצרוכת דלק ממוצעת )ליטר/ 00 ק"מ( תצרוכת דלק ממוצעת 4. טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה במיכל )ק"מ( סמל טווח הנסיעה טווח הנסיעה b400b06mc b400b04mc מד מרחק מצטבר בתצורה זו, תצרוכת הדלק הממוצעת מחושבת מתוך כמות הדלק הכללית שנצרכה והמרחק מאז האיפוס האחרון של תצרוכת הדלק הממוצעת. כמות הדלק הכוללת שנצרכה מחושבת מנתון צריכת הדלק. אם מנתקים את המצבר, תצרוכת הדלק הממוצעת מתאפסת )--(. לאיפוס תצרוכת הדלק הממוצעת )--(, לחץ על הלחצן TRP למשך יותר משנייה.. כשאתה נוסע 0.5 ק"מ ופחות מכך לאחר איפוס, תצרוכת הדלק הממוצעת שתוצג תהיה '--'. תצורה זו מציגה את המרחק המשוער שניתן לנסוע, עם כמות הדלק שיש במיכל.. אם תוסיף פחות מ- 6 ליטר למיכל, מחשב הדרך עשוי שלא לקחת בחשבון את כמות הדלק הנוספת הזו.. כשטווח הנסיעה מתחת ל- 50 ק"מ, ספרות טווח הנסיעה )----( יהבהבו עד להוספת דלק. שים לב: טווח הנסיעה עלול להיות שונה ממד המרחק היומי בפועל, בהתאם לתנאי הנסיעה. טווח הנסיעה יכול להשתנות בהתאם לתנאי הנסיעה, לתוואי הדרך ולמהירות הרכב. b400b05mc מד מרחק מצטבר

81 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 79 איתות על החלפת נתיב b340b0mc לאיתות על החלפת נתיב, העבר את הידית מעלה או מטה עד לנקודה שבה מתחיל ההבהוב. עם שחרורה, הידית תחזור אוטומטית למצבה האמצעי. מתג פנסים קדמיים b340c02mc מתג תאורה רב תפקודי מתג משולב לאיתות פנייה, אורות נסיעה )נמוכים( ואורות דרך )גבוהים( פעולת איתות פנייה משיכת הידית כלפי מטה גורמת להפעלת פנסי איתות הפנייה בצד שמאל של הרכב. דחיפת הידית כלפי מעלה גורמת להפעלת פנסי איתות הפנייה בצד ימין של הרכב. עם השלמת הפנייה, הידית תחזור אוטומטית למצבה האמצעי ובו זמנית, תפסיק את פעולת פנסי איתות הפנייה. אם אחת מנורות ביקורת איתות הפנייה מהבהבת מהר יותר מהרגיל, נדלקת אך אינה מאותתת או שאינה נדלקת כלל, הדבר מעיד על תקלה במערכת. בדוק לקיומו של נתיך שרוף או נורה שרופה או פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. להפעלת הפנסים הקדמיים, סובב את התוף שבקצה המתג הרב תפקודי. בנקודה הראשונה יידלקו אורות החנייה, אורות הצד, הפנסים האחוריים ותאורת לוח המחוונים. בנקודה השנייה יידלקו הפנסים הקדמיים. שים לב: על מתג התנעה להיות פתוח, כדי שהפנסים הקדמיים יידלקו.

82 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מתג אורות דרך 80 כיבוי אורות אוטומטי בזמן חנייה )אם הציוד / התפקוד מותקן( אם לא כיבית את אורות החנייה לאחר הנסיעה, אורות אלו ייכבו אוטומטי, עם פתיחת דלת הנהג. להדלקה מחדש, עליך רק לפתוח את מתג ההתנעה. הבהוב בפנסים הקדמיים omc אורות יום )אם הציוד / התפקוד מותקן( רכב היונדאי שלך מצויד במערכת אורות יום. אורות היום נועדו לשפר את הראות של רכבך, על ידי הנהגים הנוסעים מולך. אורות היום ברכבך נועדו לדלוק ברציפות כשהמנוע פועל, גם אם מתג הפנסים הקדמיים סגור )מצב.)"OFF" אם תדליק את הפנסים האחוריים בשעה שמתג ההתנעה נמצא במצב,ON אורות היום ייכבו. להדלקת אורות הדרך, דחוף את הידית לפנים )הרחק ממך(. נורת הביקורת של אורות הדרך תידלק בו זמנית. לאורות המעבר, משוך את הידית חזרה כלפיך. להבהוב בפנסים הקדמיים, משוך את הידית כלפיך ואז הרפה. ניתן לאותת בפנסים הקדמיים גם אם מתג הפנסים הקדמיים סגור.)"OFF"( omc025059

83 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 8 פעולת מתזי השמשה הקדמית omc לשימוש במתזי השמשה הקדמית, משוך את ידית המגבים/מתזים בכיוון גלגל ההגה. עם הפעלת ידית המתזים, המגבים יבצעו אוטומטית שתי פעולות ניגוב על פני השמשה הקדמית. המתזים ימשיכו לפעול עד לשחרור הידית. שים לב: אל תפעיל את המתזים מעל 5 שניות ברציפות או כשמיכל נוזל הניקוי ריק. במזג אוויר קפוא, לפני הפעלת המגבים, ודא שלהביהם אינם קפואים על פני הזגוגית. באזורים שהמים קופאים בהם בחורף, השתמש בנוזל ניקוי המכיל חומר מונע קיפאון. פעולת ניגוב רסס/לחות omc מתג מגבי/מתזי השמשה הקדמית למתג מגבי השמשה הקדמית יש שלושה מצבים:. הפעלה לסירוגין 2. פעולה במהירות איטית 3. פעולה במהירות גבוהה שים לב: כדי למנוע נזק למערכת המגבים, אל תנסה לנגב בעזרתם הצטברות גדולה של שלג או קרח. שלג או קרח שהצטברו, יש להסיר ידנית. אם קיימת רק שכבה קלה של שלג או של קרח, הפעל את החימום בתצורת הפשרה, כדי להמיס את השלג או הקרח לפני השימוש במגבים. אם דרושה פעולת ניגוב בודדת לניגוב רסס/לחות, דחוף את ידית המגבים/מתזים כלפי מעלה. 2 3 omc025063

84 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 82 פעולה לסירוגין מתכווננת של המגבים מגב ומתז השמשה האחורית )אם הציוד / התפקוד מותקן( שים לב: אל תפעיל את המתזים מעל 5 שניות ברציפות או כשמיכל נוזל הניקוי ריק; הדבר עלול לגרום נזק למערכת. אל תפעיל את המגבים כשהשמשה יבשה; הדבר עלול לשרוט את השמשה ולגרום לשחיקה טרם זמנם של להבי המגבים. b350a0mc.: כאשר ידית המגבים של השמשה האחורית מוצבת במצב זה, יותז נוזל ניקוי על השמשה האחורית והמגב יפעל. 2. :ON מגב השמשה האחורית מתחיל לפעול ברצף. OFF.3 omc לשימוש בתפקוד הניגוב לסירוגין, הצב את מתג המגבים במצב."NT" כשהמתג במצב זה, מרווח הזמן בין הניגובים ניתן לשינוי בערך בין עד 5 שניות, על ידי סיבוב טבעת מרווחי הזמן.

85 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 83 מערכת כוונון גובה הפנסים הקדמיים )אם הציוד / התפקוד מותקן( לכוונון אלומת הפנסים הקדמיים בהתאם למספר הנוסעים ולמשקל המטען שבתא המטען, סובב את מתג כוונון אלומת הפנסים. ככל שהמספר על המתג גבוה יותר כך גובה אלומת הפנסים הקדמיים נמוך יותר. הקפד תמיד שגובה אלומת הפנסים הקדמיים יהיה מכוונן כראוי, אחרת הפנסים הקדמיים עלולים לסנוור את הנהגים האחרים בכביש. להלן מפורטות דוגמאות למצבים מתאימים של המתג. לתנאי העמסה אחרים מאלה המפורטים להלן, כוונן את מצב המתג כך שכוונון האלומה יהיה קרוב ככל האפשר למצב המתקבל בהתאם לרשימה. מערכת אורות מצוקה )מהבהבי חירום( omc תנאי העמסה נהג בלבד נהג + נוסע מלפנים רכב מלא נוסעים )כולל הנהג( רכב מלא נוסעים )כולל הנהג( + מטען מלא בתא המטען )או העמסה קלה בגרור( הנהג + מטען מלא בתא המטען )או העמסה מרבית בגרור( מצב המתג 0 0 במערכת אורות המצוקה יש להשתמש בכל עת שאתה מוצא לנכון לעצור את הרכב במיקום מסוכן. כאשר אתה נאלץ לבצע עצירת חירום שכזו, הקפד תמיד להתרחק ככל האפשר מהכביש. תאורת המצוקה נדלקת עם הלחיצה על מתג אורות המצוקה. הפעולה גורמת להבהוב כל פנסי איתות הפנייה. אורות המצוקה יפעלו גם אם מפתח ההתנעה לא נמצא במתג ההתנעה. להפסקת הפעולה של אורות המצוקה, לחץ בשנית על המתג. 2 3 b340g0mc

86 תכונות ומאפייני היונדאי שלך זהירות: אל תנקה את צדה הפנימי של השמשה האחורית באמצעי ניקוי שמשה שוחקים ואל תשתמש במגרד להסרת משקעים מחלקה הפנימי של הזגוגית, הדבר עלול להסב נזק לחיווט המפשיר. 84 שמשה אחורית מתג הפשרה מתג פנסי ערפל מתג פנסי ערפל קדמיים )אם הציוד / התפקוד מותקן( b360b0mc ההפשרה של השמשה הקדמית/האחורית מופעלת על ידי לחיצה על המתג. להפסקת הפעולה של ההפשרה, לחץ על המתג בשנית. הפשרת השמשה האחורית נפסקת אוטומטית, כעבור 20 דקות בקירוב. להפעלת מחזור הפשרה חדש, לחץ שוב על המתג, לאחר שהתפקוד הפסיק לפעול מעצמו. שים לב: על מנת להפעיל את הפשרת השמשה הקדמית/האחורית, על מתג ההתנעה להיות פתוח. להדלקת פנסי הערפל הקדמיים, הצב את המתג במצב."ON" פנסי הערפל יידלקו כשמתג התאורה נמצא במצב הראשון או השני. omc025072

87 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מצת סיגריות 85 שעון דיגיטלי מתג פנס ערפל אחורי )אם הציוד / התפקוד מותקן( hhr2098a בשעון הדיגיטלי קיימים שלושה לחצני בקרה. להלן תפקודיהם: - HOUR לחץ "H" כדי להריץ את השעות לפנים. - MN לחץ "M" כדי להריץ את הדקות לפנים. - RESET לחץ "R" כדי לאפס את הדקות ל- "0:00" על מנת להקל על איפוס השעון לזמן הנכון. כאשר מבצעים את הפעולות שלהלן: לחיצה על "R" בין 0:30 עד :29, תשנה את התצוגה ל- :00. לחיצה על "R" בין :30 עד 2:29, תשנה את התצוגה ל- 2:00. על מנת שמצת הסיגריות יפעל, על מתג ההתנעה להיות במצב "ON" או "אביזרים". לשימוש במצת הסיגריות, דחוף אותו פנימה לתושבתו, עד הסוף. כשגוף החימום התחמם, המצת יקפוץ החוצה למצב "מוכן" לשימוש. אל תחזיק את המצת לחוץ פנימה. פעולה שכזו עלולה להסב נזק לגוף החימום וליצור סכנת פריצה של אש. אם יש צורך בהחלפת מצת הסיגריות, השתמש רק במצת יונדאי מקורי או בתחליף מאושר אחר. omc b360a0mc להדלקת פנסי הערפל האחוריים, לחץ על המתג. פנסי הערפל האחוריים יידלקו כשמתג התאורה נמצא במצב השני ומתג ההתנעה פתוח.

88 תכונות ומאפייני היונדאי שלך שקע חשמל omc02506 שקעים אלה מספקים מתח 2V להפעלת אביזרים או מכשירים חשמליים רק כשמתג ההתנעה במצב "ON" או "אביזרים". זהירות: השתמש כשהמנוע פועל והוצא את התקע משקע החשמל בגמר השימוש במכשיר החשמלי. שימוש במכשיר החשמלי כשהמנוע דומם, או השארת המכשיר החשמלי מחובר במשך שעות, עלולים לגרום לפריקת המצבר. אל תשתמש בשקע החשמל, אלא לחיבור אביזרים או מכשירים חשמליים הפועלים במתח 2 וולט. מכשירים מסוימים יכולים לגרום להפרעות אלקטרוניות כשהם מחוברים לשקע אספקת החשמל. מכשירים אלה יכולים לגרום להפרעות שמע מוגברות ולתקלות תפעול במערכות, או בהתקנים אלקטרוניים אחרים ברכבך. 86 זהירות: אין להשתמש בשקע המצת לאביזרים או למכשירים חשמליים, אחרים מאלה המקוריים של יונדאי.

89 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 87 מאפרה מחזיק ספלים מחזיק ספלים קדמי מחזיק ספלים אחורי )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc מחזיק הספלים או פחיות השתייה האחורי ממוקם במשענת היד של המושב האחורי. ניתן להשתמש במחזיק הספלים האחורי על ידי הורדת משענת היד של המושב האחורי. אזהרה: פעל בזהירות בעת שימוש במחזיקי הספלים. משקה חם מאד שנשפך עלול לפצוע את נוסעיך. נוזלים שנשפכו יכולים לגרום נזק לריפודי הפנים. omc02508 omc02503 לשימוש במאפרה, פתח את המכסה. כדי להסיר את המאפרה לצורך הרקתה או הניקוי שלה, משוך אותה החוצה עד הסוף. מחזיק הספלים או פחיות השתייה ממוקם במדף המרכזי. אזהרה: פעל בזהירות בעת שימוש במחזיקי הספלים. משקה חם מאד שנשפך עלול לפצוע אותך או את נוסעיך. נוזלים שנשפכו יכולים לגרום נזק לריפודי הפנים ולרכיבים החשמליים. אל תניח במחזיק הספלים חפצים אחרים פרט לספלים או פחיות שתייה. חפצים אלה עלולים להיזרק במקרה של עצירת פתע או תאונה, תוך אפשרות של פציעת הנוסעים בתוך הרכב.

90 תכונות ומאפייני היונדאי שלך תאורה פנימית b490a03mc למתג תאורת הפנים יש שלושה מצבים: שלושת המצבים הם: "דלת". במצב "דלת",)DOOR( תאורת הפנים תידלק בעת פתיחת אחת מהדלתות, בלא קשר למצב מתג ההתנעה. התאורה הפנימית תכבה באופן הדרגתי 30 שניות לאחר סגירת הדלת. יחד עם זאת, אם מתג ההתנעה פתוח או כל הדלתות נעולות, תאורת הפנים תיכבה אפילו בתוך 30 שניות. 88 תאורה פנימית מנורה לקריאת מפות )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc שני המתגים של מנורת הקריאה ממוקמים בשני הצדדים של הקונסולה העליונה הקדמית.לחץעלמתגתאורתהקריאהלשם הדלקה או כיבוי הנורה. התאורה יוצרת קרן נקודתית הנוחה לשימוש כתאורה לקריאת לילה או כתאורה אישית לנהג ולנוסע. "דלת". במצב דלת,)DOOR( תאורת הקריאה תידלק בעת פתיחת אחת מהדלתות, בלאקשרלמצבמתגההתנעה.התאורה הפנימית תכבה באופן הדרגתי 30 שניות לאחר סגירת הדלת. יחד עם זאת, אם מתג ההתנעה פתוח או אם כל הדלתות נעולות, תאורת הקריאה תיכבה אפילו בתוך 30 שניות. "ON" במצב "ON" התאורה נשארת דלוקה ברציפות. זהירות: אל תשאיר את המתג במצב זה לתקופת זמן ממושכת, כאשר הרכב איננו בתנועה. "OFF" במצב,"OFF" התאורה נשארת כבויה כל הזמן, גם כאשר פותחים דלת.

91 תכונות ומאפייני היונדאי שלך תא כפפות 89 תא למשקפיים b500a0mc )אם הציוד / התפקוד מותקן( תא המשקפיים ממוקם בקונסולה הקדמית העליונה. לחץ על קצה המכסה לשם פתיחת תא המשקפיים. אזהרה: אל תאחסן חפצים חדים או לא מתאימים בתוך תא המשקפיים. חפצים שכאלה עלולים להיזרק במקרה של עצירת פתע או תאונה, תוך אפשרות של פציעת הנוסעים בתוך הרכב. אין לפתוח את תא המשקפיים כאשר הרכב בתנועה. המראה הפנימית של הרכב עלולה להיחסם על ידי תא משקפים פתוח. אזהרה: במטרה למנוע אפשרות של פציעה במקרה של תאונה או בלימת פתע, יש לשמור שדלת תא הכפפות תישאר סגורה כל זמן שהרכב בתנועה. b49a03mc לפתיחת תא הכפפות, משוך את ידית שחרור תא הכפפות.

92 תכונות ומאפייני היונדאי שלך תיבה רב תפקודית 90 תא כפפות מואר פתיחת תא הכפפות תדליק אוטומטית את התאורה כשמתג התאורה הרב תפקודי נמצא במצב הראשון. מראות צד חיצוניות דגם ידני omc omc02505 התיבה הרב תפקודית נפתחת על ידי דחיפת הידית כלפי מטה. )אם הציוד / התפקוד מותקן( לנוחיותך, מראות הצד החיצוניות מצוידות בהפעלה מרחוק. הוא מופעל באמצעות ידית הבקרה שבפינה הימנית התחתונה של החלון. לפני תחילת הנסיעה, בדוק תמיד שהמראות ממקומות כך שתוכל לראות את אחורי הרכב, את הצד השמאלי והן את הצד הימני, כמו גם ישירות מאחורי הרכב. בזמן שימוש במראות, נקוט תמיד בזהירות כשאתה מנסה להחליט מהו המרחק מהרכבים שמאחוריך או מצדך.

93 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 9 דגם חשמלי )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc זהירות: אם בקרת המראה תקועה עם קרח, אל תנסה לשחרר אותה תוך שימוש בידית הבקרה או לחיצה על משטח המראה. השתמש בחומר ממיס קרח מאושר )לא נוזל מונע קיפאון שבמצנן( כדי לשחרר את המנגנון הקפוא או העבר את הרכב לאזור חם ושם, הנח לקרח שימס. את מראות הצד החיצוניות ניתן לכוונן לראות האחורית הרצויה, גם ישירות מאחורי הרכב וגם לאחור בצד שמאל ובצד ימין. מתג בקרת מראות הצד שולט על הכוונונים הן של המראה הימנית והן של המראה השמאלית. לכוונון מיקום אחת המראות:. הזז את המתג הבורר ימינה או שמאלה כדי להפעיל את מנגנון הכוונון של המראה המתאימה. 2. כוונן את זווית המראה על ידי לחיצה על היקף המתג, כמתואר באיור. זהירות: אל תפעיל את המתג ברציפות לפרקי זמן ארוכים מהנדרש. גירוד קרח ממשטח המראה עלול להסב נזק בלתי הפיך. להסרת קרח, השתמשבספוג,מטליתרכהאומסיר קרח המאושר לשימוש. אזהרה: היה זהיר בעת הערכת המידות או המרחק של עצמים הנצפים במראת הצד של הנוסע הקדמי. המראה קמורה ובעלת משטח מעוקל. כל העצמים הנצפים במראה זו קרובים יותר מכפי שהם נראים.

94 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מראה פנימית יום/לילה 92 חימום מראות הצד החיצוניות )אם הציוד / התפקוד מותקן( קיפול מראות הצד החיצוניות omc omc02505 חימום מראת הצד מופעל במקביל להפשרת השמשה אחורית. לחימום זכוכית מראת הצד, לחץ על מתג הפשרת השמשה אחורית. המראה תתחמם לשם הפשרה או הסרת האדים מעל פנייה כך שתופק ראות משופרת לאחור בתנאי מזג אוויר קשים. לחץ שוב על המתג לשם הפסקת פעולת החימום. חימום מראות הצד נפסק אוטומטית לאחר 20 דקות. לקיפול מראות הצד החיצוניות, דחוף אותן לאחור. את מראות הצד החיצוניות ניתן לקפל לאחור כדי להחנות באזורים צרים. אזהרה: אין לכוונן את מראות הצד החיצוניות כל עוד הרכב בתנועה. הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב ולתאונה שעלולה לגרום למוות, פציעות קשות או גרימת נזק לרכוש. רכב היונדאי שלך מצויד במראה פנימית בעלת מצבי יום/לילה. מצב "לילה" נבחר על ידי משיכת הלשונית שבתחתית המראה כלפיך. במצב "לילה" הסנוור מפנסי המכוניות שמאחוריך מופחת. omc025072

95 תכונות ומאפייני היונדאי שלך פתיחת מכסה המנוע 93 אור בלם שלישי בלם חנייה )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc02509 b550a0mc omc03507 שלב תמיד את בלם החנייה לפני עזיבת הרכב. הפעלת בלם החנייה מפעילה גם את נורת הביקורת של בלם החנייה, כשמתג ההתנעה פתוח. לפני תחילת הנסיעה, וודא שבלם החנייה משוחרר לחלוטין וכי נורת הביקורת כבויה. להפעלת בלם החנייה, משוך את הידית כלפי מעלה עד כמה שניתן. לשחרור בלם החנייה, משוך את הידית כלפי מעלה ולחץ על הלחצן. לאחר מכן, תוך החזקת הלחצן לחוץ, הנמך את הידית. בנוסף על אורות הבלימה הרגילים, המותקנים נמוך בשני צדי הרכב, עם הפעלת הבלמים נדלק גם אור הבלימה השלישי, שמותקן גבוה במרכז השמשה האחורית או משולב במסיט הרוח האחורי.. משוך הידית לשם שחרור מכסה המנוע. omc משוך את ידית התפס המשני כלפי מעלה והרם את המכסה.

96 תכונות ומאפייני היונדאי שלך b570a0mc משוך את מוט התמיכה ממכסה המנוע. לפני סגירת מכסה המנוע, החזר את מוט התמיכה לתופסן שלו, כדי למנוע ממנו לרטט. הנמך את מכסה המנוע עד למצב של כ- 30 ס"מ ממצב הסגירה והנח לו ליפול. ודא שהוא ננעל במקומו. זהירות: לפני סגירת מכסה המנוע, ודא שמוט התמיכה שוחרר. אזהרה: לפני תחילת הנסיעה, בצע תמיד בדיקת כפולה על מנת לוודא שמכסה המנוע נעול בבטחה. אם המכסה אינו נעול, הוא עלול להיפתח ולהתעופף בזמן הנסיעה ברכב, תוך גרימת אובדן ראות כולל העלול להסתיים בתאונה. בכל פעם שאתה מבצע ביקורת בתא המנוע, מוט התמיכה חייב להיות מוכנס במלואו לחור שבמכסה המנוע. הדבר ימנע ממכסה המנוע ליפול ואולי גם לפצוע אותך. אין להזיז את הרכב כשמכסה המנוע פתוח, שכן הראות נחסמת ומכסה המנוע עלול ליפול ולהינזק. b570a02mc 4. החזק את מכסה המנוע פתוח באמצעות מוט התמיכה.

97 תכונות ומאפייני היונדאי שלך שחרור מרחוק של דלתית 95 מכסה מיכל הדלק ניתן לפתוח את דלתית מכסה מיכל הדלק מתוך הרכב, על ידי משיכת ידית הפתיחה של הדלתית; הידית ממוקמת באזור הרצפה הקדמי, בצד השמאלי של הרכב. שים לב: אםדלתיתמכסהמיכלהדלקלאנפתחת בגלל הצטברות קרח סביבה, הכה עליה קלות או לחץ עליה כדי לשבור את הקרח ולשחררה. אל תפעיל כוח על הדלתית. במידת הצורך, רסס סביב הדלתית חומר ממיס קרח המאושר לשימוש )לא נוזל מונעקיפאוןשבמצנן(אוהעבראתהרכב לאזור חם ושם, הנח לקרח שימס. b560a02mc omc02507 אזהרה: אדי דלק מסוכנים. לפני תדלוק, דומם תמיד את המנוע ומנע פריצת ניצוצות או קיום להבה גלויה באזור פתח המילוי. אם יש צורך להחליף את מכסה מיכל הדלק, השתמש בחלף מקורי של יונדאי. אם תפתח את מכסה מיכל הדלק כשטמפרטורת הסביבה גבוהה, עשוי להישמע "רעש שחרור לחץ" )איוושה(. תופעה זו רגילה ואינה מהווה מקור לחשש ודאגה. בעתפתיחתמכסהמיכלהדלק,סובב אותו באיטיות. דלקים של כלי הרכב הם חומרים דליקים/נפיצים. בזמן תדלוק, אנא הקפד על הקווים המנחים הבאים. אי ביצוע ההוראות המפורטות לעיל עלול לגרום לפציעה אישית קשה, לכוויות חמורות או למוות כתוצאה משריפה או פיצוץ. - לפני התדלוק, שים לב תמיד למיקומו של מתג ניתוק החירום במשאבה של תחנת הדלק, אם מתג כזה מותקן. - לפני נגיעה באקדח המילוי או בפתח מיכל הדלק, עליך לשחרר מטען חשמל סטטי, שמהווה סכנה פוטנציאלית; עשה זאת על ידי נגיעה בחלק מתכתי בקדמת הרכב, במרחק בטוח מצוואר מילוי הדלק, מאקדח המילוי או ממקור אחר של דלק. - אל תיכנס בחזרה לרכב לאחר שהתחלת לתדלק. אל תיגע, אל תשפשף ואל תחליק כנגד פריט או בד כלשהם )פוליאסטר, סאטן, ניילון וכד'(, המסוגלים ליצור חשמל סטטי. פריקת חשמל סטטי עלולה להצית אדי דלק והתוצאה עלולה לגרום לפיצוץ.

98 תכונות ומאפייני היונדאי שלך דלת תא מטען / דלת אחורית 96 omc02500 אם אתה חייב להיכנס בחזרה לרכב, עליך לפרוק שוב מטען חשמל סטטי )שמהווה סכנה פוטנציאלית( על ידי נגיעה בחלק מתכתי של הרכב, הרחק מצוואר מילוי הדלק, מאקדח המילוי או ממקורות בנזין אחרים. - בשעת שימוש במיכל דלק נישא, הקפד להניח את המיכל על הקרקע לפני התדלוק. פריקת חשמל סטטי מהמיכל יכולה להצית אדי דלק תוך גרימת דליקה. לאחר שהתדלוק החל, יש לשמור על מגע עם הרכב עד לסיום התדלוק. יש להשתמש רק במיכלי דלק נישאים, שתוכננו לנשיאה ולאחסון של דלק. - אל תשתמש בטלפון סלולרי ליד משאבת דלק או בזמן תדלוק רכב כלשהו. זרם חשמלי ו/ או השראה אלקטרונית מטלפונים סלולריים יכולים, באופן פוטנציאלי, להצית אדי דלק, תוך גרימת דליקה. אם אתה חייב להשתמש בטלפון הסלולרי שלך, השתמש בו במקום רחוק ממשאבת הדלק. - בזמן התדלוק, דומם תמיד את המנוע. ניצוצות, הנוצרים מרכיבים חשמליים הקשורים למנוע, עלולים להצית אדי דלק, תוך גרימת דליקה. יש לוודא תמיד שהמנוע דומם לפני ובמהלך התדלוק. ברגע שהתדלוק הושלם ולפני התנעת המנוע, בדוק שמכסה מיכל הדלק ודלתית מכסה מילוי הדלק סגורים בבטחה. - אל תדליק אש מכל סוג שהוא ליד תחנת דלק. בתחנת דלק, במיוחד בעת התדלוק, אל תשתמש בגפרורים או במצית ואל תעשן ואל תשאיר סיגריה דלוקה ברכב. הדלק לרכב דליק מאוד ויכול, כאשר הוא ניצת, לגרום לפיצוץ באמצעות להבות. - אם פורצת אש במהלך התדלוק, עזוב את הסביבה הקרובה לרכב ופנה מייד למנהל תחנת הדלק או הזעק את המשטרה ואת מכבי האש המקומיים. פעל על פי כל הנחיות הבטיחות שהם ייתנו. אזהרה: כל זמן שהרכב בתנועה, יש לשמור תמיד שדלת תא המטען או הדלת האחורית תהיה סגורה היטב. אם הדלת נשארה פתוחה או אם אינה סגורה כהלכה, גזי פליטה רעילים עלולים לחדור לרכב ולגרום לנוסעי הרכב למחלות חמורות ואף קטלניות. ראה אזהרות נוספות המתייחסות לגזי הפליטה, בעמוד 2-2.

99 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 97 שחרור מרחוק של נעילת דלת תא המטען )4 דלתות( )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc0250 דלת תא המטען )רכב בעל 4 דלתות( דלת תא המטען נפתחת קודם על ידי סיבוב המפתח בכיוון השעון, כדי לפתוח את הנעילה, ולאחר מכן על ידי הרמה ידנית של הדלת. לסגירה, הנמך את דלת התא ואז, לחץ עליה כלפי מטה עד לנעילתה. וודא שדלת תא המטען נעולה בבטחה; נסה למשוך אותה שוב כלפי מעלה. דלת אחורית )רכב בעל 3 דלתות( כדי לפתוח את הדלת האחורית, יש לפתוח את נעילתה על ידי סיבוב המפתח בכיוון השעון ואז למשוך את הידית החיצונית כלפיך. לסגירה, הנמך את הדלת וסגור אותה היטב, כדי לשלב את הבריח. נעל את הדלת האחורית על ידי סיבוב המפתח נגד כיוון השעון. אם הרכב מצויד בנעילה מרכזית, ניתן לנעול את הדלת האחורית גם ללא מפתח. לאחר סגירת הדלת האחורית, לחץ על חלקו הקדמי של מתג הנעילה המרכזית. אם הדלת האחורית פתוחה בשעה שלוחצים על חלקו הקדמי של מתג הנעילה המרכזית, הדלת תינעל כשתיסגר לגמרי. לפתיחת דלת תא המטען ללא שימוש במפתח, משוך את ידית שחרור הדלת. לסגירה, הנמך את דלת התא ואז, לחץ עליה כלפי מטה עד לנעילתה. וודא שדלת תא המטען נעולה בבטחה; בדוק על ידי משיכתה כלפי מעלה שוב. אזהרה: כל זמן שהרכב בתנועה, יש לשמור תמיד שדלת תא המטען תהיה סגורה היטב. אם הדלת נשארה פתוחה או אם אינה סגורה כהלכה, גזי פליטה עלולים לחדור לרכב ולגרום למחלות חמורות.

100 תכונות ומאפייני היונדאי שלך רשת מטען כיסוי אזור המטען 98 )אם הציוד / התפקוד מותקן( בעת העמסת פריטים בתא המטען, השתמש בארבע הטבעות הממוקמות בתא המטען, כדי לחבר את רשת המטען כמוצג באיור. הדבר יעזור למנוע מחפצים להחליק. )דגם בעל 3 דלתות( אין להוביל דבר כלשהו על החלק העליון של כיסוי המטען. בעת עצירה פתאומית, חפצים משוחררים עלולים לגרום פציעות לנוסעי הרכב. דגם A זהירות: כדי למנוע נזק למטען או לרכב, יש להקפיד כאשר מובילים חפצים שבירים או מגושמים בתא המטען. jba33 אזהרה: הימנע מפציעות בעיניים. אל תמתח יתר על המידה. רשת המטען שומרת תמיד על ראשך ועל גופך מחוץ למסלול הרתיעה שלה. אל תשמש, אם ברצועה יש סימנים גלויים לעין של שחיקה או נזק. דגם B b540d0mc

101 תכונות ומאפייני היונדאי שלך סוכך שמש 99 b580a02mc b580a0mc רכב היונדאי שלך מצויד בסוככי שמש על מנת להעניק לנהג ולנוסע הקדמי צל מלפנים או מהצד. להפחתת הסנוור ולחסימה ישירה של קרני השמש, סובב את סוכך השמש כלפי מטה. מחזיק כרטיסים מותקן בגב סוכך השמש של הנהג. בגב סוכך השמש של הנהג והנוסע הקדמי, מותקנת תאורת איפור )אם הציוד / התפקוד מותקן(. שים לב: בחלק העליון של סוכך השמש ניתן למצוא את התווית, הכוללת מידע שימושי על מערכת כריות האוויר.SRS אזהרה: אין להציב את סוכך השמש כך שיחסום את הראות של הכביש, התנועה או כל חפץ אחר. אין להזיז את סוכך השמש הצידה, כדי לכסות את חלון הצד, אם קיים פריט כלשהו המחובר אליו - כגון שלט רחוק לשער החנייה, עטים, מטהרי אוויר וכדומה. חפצים אלו יכולים לגרום לפציעה, בשעה שכרית האוויר מסוג וילון מתנפחת.

102 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מאריך לסוכך שמש )אם הציוד / התפקוד מותקן( 00 מראת איפור מוארת )אם הציוד / התפקוד מותקן( וו תליה במשענת גב )אם הציוד / התפקוד מותקן( jba36 b580c0mc פתיחת מכסה מראת האיפור מדליקה אוטומטית את תאורת המראה. רכבך מצויד במאריכים לסוככי השמש, שניתן להשתמש בהם כשסוככי השמש מוסטים לצד החלונות. וו התליה מותקן על משענת הגב של מושב הנוסע מלפנים; מטרת הוו הוא לתלות עליו סל קניות וכד'. זהירות אל תתלה סל שמשקלו עולה על 3 ק"ג. הוא עלול לגרום נזק לוו התליה שבמשענת הגב. omc02500

103 תכונות ומאפייני היונדאי שלך צופר 0 ידית כוונון גלגל ההגה omc לחץ על כרית גלגל ההגה לשם הפעלת הצופר. omc לכוונון גלגל ההגה:. דחוף את הידית כלפי מטה, לשחרור הנעילה. 2. הגבה או הנמך את גלגל ההגה למצב הרצוי. 3. לאחר הכוונון, הדק בבטחה את הידית על ידי משיכתה כלפי מעלה. אזהרה: אל תנסה לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נסיעה; פעולה שכזו עלולה להסתיים באובדן שליטה ברכב, ודבר זה, בתורו, עלול לגרום לפציעה קשה או קטלנית.

104 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 92 בקרת חימום וקירור )אם הציוד / התפקוד מותקן( פתחי אוורור אמצעיים / צדיים b70b0mc פתחי האוורור המרכזיים מוקמים באמצע לוח המכשירים. פתחי האוורור הצדיים ממוקמים בכל אחד מצדי לוח המכשירים. לשינוי כיוון זרימת האוויר, הזז את הידית שבמרכז הפתח למעלה ולמטה ומצד לצד. פתחי האוורור פתוחים כשבורר האוורור מועבר למצב " ". פתחי האוורור סגורים כשבוררהאוורורמועברלמצב " ". שמורעל פתחי אוורור אלה מפני חסימה אפשרית.. פתח הפשרה צדי 2. פתח אוורור צדי 3. פתח הפשרה לשמשה הקדמית 4. פתח אוורור מרכזי b70a0mc

105 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 93 חימום ואוורור )אם הציוד / התפקוד מותקן( בורר מהירות המאוורר )בקרת המאוורר( מתג בורר מקור אספקת האוויר b670c0mc b670b0mc.. בורר טמפרטורה 2. מתג מערכת מיזוג אוויר 3.. מתג בורר מקור אספקת האוויר 4.. בורר כיוון זרימת האוויר 5.. בורר מהירות המאוורר מתג זה משמש להפעלה או להפסקת הפעולה של המאוורר ובחירת מהירותו. על מהירות המאוורר, ולכן גם על כמות האוויר המסופקת על ידי המערכת, ניתן לפקח ידנית על ידי העברת בורר מהירות המאוורר למצב "" עד."4" B670a0mc

106 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 94 b670d02mc בורר כיוון זרימת האוויר בורר זה משמש לכיוון זרימת האוויר. ניתן לכוון את האוויר אל הרצפה, פתחי האוויר שבלוח המכשירים או לשמשה הקדמית. חמש צלמיות משמשות לתיאור כיוון הזרימה: פנים, פנים ורגליים, רצפה - הפשרה והפשרה. המצב MAX A/C משמש לקירור מהיר יותר של פנים הרכב )אם הציוד / התפקוד מותקן(. לפנים בחירת מצב זה תגרום לזרימת אוויר דרך פתחי האוורור לפנים. b670d0mc מתג זה משמש לבחירה של אוויר חיצוני או של מיחזור האוויר הפנימי. אוויר חיצוני מיחזור אוויר עם בחירת תצורת " ", האוויר נכנס מבחוץוהואמחומםאומקוררבהתאםלשאר התפקודים שנבחרו. עםבחירתתצורת " ", אווירמסופקמתוך תא הנוסעים ומוזרם דרך מערכת החימום והוא מחומם או מקורר בהתאם לשאר התפקודים שנבחרו. שים לב: יש לשים לב לכך שפעולה ממושכת של מערכת החימום בתצורת " " תגרום להצטברות ערפל על השמשה הקדמית וחלונות הצד ותיפגע איכות האוויר בתא הנוסעים. נוסף על כך, שימוש ממושך במיזוג האוויר בתצורת " " עלולה לגרום לייבוש יתר של האוויר בתא הנוסעים.

107 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 95 b670d05mc פנים ורגליים אוויר זורם דרך פתחי האוורור הקדמיים ופתחי האוורור לרצפה. כך ניתן לקבל בו זמנית, אוויר קריר יותר מפתחי האוויר בלוח המכשירים ואוויר חם יותר מפתחי האוויר לרצפה. רצפה אוויר זורם דרך פתחי הרצפה, פתחי הפשרת השמשה הקדמית, פתחי ההפשרה הצדיים ופתחי האוורור הצדיים. עם בחירת מצב "רצפה",)FLOOR( תופעל אספקת אוויר חיצוני. רצפה-הפשרה אוויר זורם דרך פתחי ההפשרה של השמשה הקדמית, פתחי האוורור לרצפה, פתחי ההפשרה הצדיים ופתחי האוורור הצדיים. עם בחירת מצב "רצפה-הפשרה", מיזוג האוויר מופעל אוטומטית ונבחרת אספקת אוויר חיצוני. b670d04mc b670d03mc

108 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 96 שים לב: כאשר מתג ההתנעה הוסט למצב ON ונבחר מצב,MAX A/C בורר מקור אספקת האוויר יעבור למצב.. כאשר עוברים ממצב MAX A/C למצב אחר, מיזוג האוויר ובורר מקור אספקת האוויר מוגדרים כמוצג בטבלה הבאה: מיזוג אוויר ON מתג בורר מקור אספקת האוויר או * * OFF או ON * OFF או ON ON ON הפשרה אוויר זורם דרך פתחי הפשרת השמשה הקדמית, פתחי ההפשרה הצדיים ופתחי האוורור הצדיים. עם בחירת מצב "הפשרה", מיזוג האוויר מופעל אוטומטית ונבחרת אספקת אוויר חיצוני, לשם שיפור הפשרת השמשה הקדמית. MAX A/C רמת MAX A/C )אם הציוד / התפקוד מותקן( אוויר זורם דרך פתחי האוורור הקדמיים. אם נבחר מצב A/C","MAX מיזוג האוויר מופעל אוטומטית ונבחר מיחזור אוויר. * מיזוג האוויר או בורר מקור אספקת האוויר חוזרים להגדרות הקודמות שלהם. b670d07mc b670d06mc

109 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 97 בקרות חימום חימום פנים ורגליים בורר טמפרטורה b700b0mc חם קר בורר זה משמש לכוונון רמת החימום או הקירור הרצויה. לפעולת חימום רגילה, הצב את בורר מקור ) ואתבורר אספקתהאווירלמצבחיצוני ( (. כיוון זרימת האוויר למצב רצפה ( לחימום מהיר יותר, הצב את בורר מקור אספקת האוויר למצב מיחזור ( (. אם החלונות מתכסים אדים, הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב הפשרה ( ) )מזגן האוויר יופעל אוטומטית( ואת בורר מקור אספקת האוויר למצב אוויר חיצוני ( (. לחימום מרבי, הזז את בורר הטמפרטורה למצב."WARM" רכב היונדאי שלך מצויד בבקרות לחימום אזור הפנים והרגליים. כך ניתן לקבל, בו זמנית, אוויר קריר יותר מפתחי האוויר בלוח המכשירים ואוויר חם יותר מפתחי האוויר לרצפה. לשימוש בתפקוד זה: הצבאתבוררמקוראספקתהאווירלמצב אוויר חיצוני ( (. הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב פנים ורגליים ( (. כוונן את מהירות המאוורר למהירות הרצויה.. כוונן את בורר הטמפרטורה בין "COOL" )קר( ל- "WARM" )חם(. b690a0mc b670e0mc

110 תכונות ומאפייני היונדאי שלך אוורור הפשרה/הסרת אדים 98 b720a02mc להפעלת מערכת האוורור: הצב את בורר מקור אספקת האוויר למצב אוויר חיצוני ( (. לשם כיוון כל האוויר הנכנס לפתחי האוורור של לוח המכשירים, הצב את בורר כיוון זרימת האוורור למצב ( (. כוונן את מהירות המאוורר למהירות הרצויה.. כוונן את בורר הטמפרטורה בין "COOL" )קר( ל- "WARM" )חם(. השתמש במערכת החימום / אוורור להפשרה או להסרת אדים מהשמשה הקדמית. להסרתאדים מצדה הפנימי של השמשה הקדמית: הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב הפשרה ( (. )מיזוג האוויר יופעל אוטומטית ותצורת "אוויר חיצוני" תופעל(. הצב את בורר הטמפרטורה למצב הרצוי. הצב את בורר מהירות המאוורר בין "" ל- "4". להסרת קרח או ערפל מצדה החיצוני של השמשה הקדמית: הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב הפשרה ( (. )מיזוג האוויר יופעל אוטומטית ותצורת "אוויר חיצוני" תופעל(. הצב את בורר הטמפרטורה למצב "WARM" )חם(. הצב את בורר מהירות המאוורר בין "3" ל- "4". b720a0mc b70a02mc

111 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 99 שים לב: כשמיזוג האוויר פועל ברציפות במצב רצפה והפשרה ( ) או במצב הפשרה ( (, עלולים להתהוות אדים על צדה החיצוני של השמשה הקדמית. אם קרה הדבר, הצב את בורר כיוון זרימת האוויר לפנים ( ) ואת בורר מהירות המאוורר למצב הנמוך. המלצות הפעלה למניעת כניסתם של ריחות לא נעימים לתוך הרכב, דרך מערכת האוורור, הצב זמנית את בורר כיוון זרימת האוויר למצב ( (. הקפד להחזיר את הבורר למצב ( ) כשהזיהום חלף, על מנת לשמור על אוויר טרי ורענן בתוך הרכב. פעולה זו תעזור לשמור על ערנותו ונוחותו של הנהג. אוויר למערכת החימום/קירור נשאב דרך הסבכות הנמצאות בקדמת השמשה הקדמית. יש להקפיד שפתחים אלה לא ייחסמו על ידי עלים, שלג, קרח או כל גורם חוסם אחר. כדי למנוע הצטברות אדים על השמשה הקדמית, הצב את בורר מקור אספקת האוויר במצב אוויר חיצוני ( ) ואת מהירות המאוורר למהירות הרצויה, הפעל את מערכת מיזוג האוויר וכוונן את הטמפרטורה לערך הרצוי. מערכת מיזוג אוויר מתג מיזוג האוויר )אם הציוד / התפקוד מותקן( b740a0mc מיזוג האוויר מופעל או מופסק על ידי לחיצה על מתג A/C שבלוח בקרת החימום / מיזוג האוויר.

112 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 00 פעולת מיזוג האוויר קירור כוונן את מהירות המאוורר למהירות הרצויה. לשם קבלת קירור חזק יותר, סובב את בורר מהירות המאוורר לאחת המהירויות הגבוהות או בחר זמנית במצב ( ) שבמתג בורר מקור אספקת האוויר. חימום תוך הסרת לחות b740c0mc b740b0mc לשימוש במערכת מיזוג האוויר לשם קירור תא הנוסעים: סובב את בורר מהירות המאוורר למהירות כלשהי. הפעל את מיזוג האוויר על ידי לחיצה על המתג. בו זמנית, נורת הביקורת של מיזוג האוויר צריכה להידלק. הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב.) ( הצב את בורר הטמפרטורה למצב "COOL" )קר(. )מצב "COOL" מספק את הקירור המרבי. את הטמפרטורה ניתן לשנות על ידי סיבוב הבורר לכיוון.)"WARM" לקבלת חימום תוך הסרת לחות: סובב את בורר מהירות המאוורר למהירות כלשהי. הפעל את מיזוג האוויר. בו זמנית, נורת הביקורת של מיזוג האוויר צריכה להידלק. הצב את בורר מקור אספקת האוויר למצב אוויר חיצוני ( (. הצב את בורר כיוון זרימת האוויר למצב פנים (.) כוונן את מהירות המאוורר למהירות הרצויה. לפעולה מהירה יותר, הצב את בורר מהירות המאוורר על אחת מהמהירויות הגבוהות יותר. כוונן את בורר הטמפרטורה לקבלת רמת החום הרצויה.

113 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 0 המלצות הפעלה אם פנים הרכב חם כשאתה נכנס אליו, פתח את החלונות למספר דקות להוצאת האוויר החם. בזמן שימוש במערכת מיזוג האוויר, הקפד שכל החלונות יהיו סגורים, כדי למנוע כניסת אוויר חם. בזמן נסיעה איטית, כגון בתנועה צפופה, שלב להילוך נמוך יותר. כך תגביר את מהירות המנוע אשר תגביר את מהירות מדחס מיזוג האוויר. בעליות תלולות, הפסק את פעולת מערכת מיזוג האוויר כדי למנוע התחממות יתר של המנוע. בתקופת חודשי החורף או בתקופות שבהן מיזוג האוויר אינו בשימוש תדיר, הפעל את מערכת מיזוג האוויר למשך מספר דקות בכל חודש. כך תעזור לזרימת חומרי הסיכה ותשמור על מערכת מיזוג האוויר בתנאי פעולה מעולים.

114 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 02 מערכת בקרת חימום וקירור אוטומטית )אם מותקנת( היונדאי שלך מצויד במערכת בקרת חימום וקירור אוטומטית, המפוקחת על ידי קביעה פשוטה של הטמפרטורה הרצויה. בקרות חימום וקירור.. בורר טמפרטורה b970b0mc 2.. מתג מיזוג האוויר 3.. מתג בורר מקור אספקת האוויר 4.. מתג הפשרה 5.. בורר מהירות המאוורר 6.. מתג AUTO )בקרה אוטומטית( 7.. חלון תצוגה 8.. מתג בורר כיוון זרימת האוויר..9 מתג "OFF"

115 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 03 פעולה אוטומטית לחץ בו זמנית על הלחצנים "OFF" ו- "AUTO" למשך 3 שניות. התצוגה תתחלף בין צלסיוס לפרנהייט ולהפך F( C או ) F C חיישן תאורה jba4067 מערכת FATC )בקרת טמפרטורה אוטומטית מלאה( מפקחת אוטומטית על החימום ועל הקירור תוך ביצוע הפעולות הבאות:.. לחץ על לחצן."AUTO" נורת הביקורת תידלק כדי לציין שמצבי אוורור הפנים, רצפה ו/או פנים ורצפה, מהירות מאוורר ומיזוג האוויר יפוקחו אוטומטית. 2.. סובב את הבורר "TEMP" לשם קביעת הטמפרטורה הרצויה. הטמפרטורה תעלה עד לערך מרבי של 32 C על ידי סיבוב הבורר ימינה. הטמפרטורה תרד עד לערך מזערי של 7 C על ידי סיבוב הבורר שמאלה. שים לב: אם המצבר התפרק או נותק, תצוגת הטמפרטורה תחזור להציג במעלות צלסיוס. זהו מצב רגיל ואתה יכול לשנות את תצוגת הטמפרטורה מצלסיוס לפרנהייט כלהלן: שים לב: על מנת להבטיח בקרה טובה יותר של מערכת החימום והקירור, לעולם אין להניח דבר כלשהו על גבי החיישן הממוקם על לוח המכשירים. b970c02mc b970c0mc

116 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 04 בורר מהירות המאוורר את מהירות המאוורר ניתן לקבוע למהירות הרצויה על ידי סיבוב בורר המאוורר. ככל שמהירות המאוורר תהיה גבוהה יותר, כך מסופק יותר אוויר. לחיצה על מתג "OFF" מפסיקה את פעולת המאוורר. מתג בורר מקור אספקת האוויר b670c03mc מתג זה משמש לבחירת אוויר חיצוני או מיחזור האוויר הפנימי. לשינוי מקור אספקת האוויר )תצורת אוויר חיצוני, תצורת מיחזור(, לחץ על מתג הבקרה. תצורת אוויר חיצוני ( (: נורת הביקורת שבמתגנדלקתכשבורר מקוראספקת האוויר נמצא בתצורת אוויר חיצוני. תצורת מיחזור ( (: נורת הביקורת שבמתגנדלקתכשבורר מקוראספקת האוויר נמצא בתצורת מיחזור. b980b0mc פעולה ידנית על מערכת החימום והקירור ניתן לפקח ידנית על ידי לחיצה על מתגים אחרים מלבד."AUTO" במצב זה, המערכת פועלת כסדרה, בהתאם לסדר המתגים שנבחרו. תפקודי המתגים שלא נבחרו יפוקחו אוטומטית. לחץ על מתג "AUTO" על מנת לעבור לבקרה אוטומטית של המערכת.

117 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 05 כשנבחרה תצורת,"FRESH" אוויר נכנס מבחוץ והוא מחומם או מקורר בהתאם לתפקוד שנבחר. כשנבחרה תצורת "RECRCULATON" )מיחזור(, אוויר מתוך תא הנוסעים נשאב דרך מערכת החימום ומחומם או מקורר, בהתאם לשאר התפקודים שנבחרו. שים לב: יש לשים לב לכך שפעולה ממושכת של מערכת החימום בתצורת "מיחזור" תגרום להצטברות אדים על השמשה הקדמית ועל חלונות הצד ותיפגע איכות האווירבתאהנוסעים.נוסףעלכך,שימוש ממושך במיזוג האוויר בתצורת "מיחזור" עלולה לגרום לייבוש יתר של האוויר בתא הנוסעים. הפסקת הפעולה של בקרת החימום והקירור b980d0mc לחץ על מתג "OFF" על מנת להפסיק את פעולת מערכת החימום והקירור. בקרת כיוון זרימת אוויר b980e0mc בורר זה משמש לכיוון זרימת האוויר. ניתן לכוון את האוויר אל הרצפה, אל פתחי האוויר שבלוח המכשירים או אל השמשה הקדמית. ארבעה סמלים משמשים לתיאור כיוון הזרימה: פנים, פנים ורגליים, רצפה, רצפה והפשרה.

118 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 06 b670d04mc פנים בעת בחירת תצורת הפנים, נורת הביקורת תידלק תוך הזרמת האוויר דרך הפתחים הקדמיים. פנים ורגליים בעת בחירת "פנים ורגליים" נורת הביקורת תידלק והאוויר יזרום דרך פתחי האוויר הקדמיים ודרך פתחי האוויר לרצפה. כך ניתן לקבל בו זמנית, אוויר קריר יותר מפתחי האוויר בלוח המכשירים ואוויר חם יותר מפתחי האוויר לרצפה. רצפה בעת בחירת מצב רצפה, נורת הביקורת תידלק והאוויר יזרום דרך פתחי האוויר לרצפה, פתחי ההפשרה לשמשה הקדמית, פתחי ההפשרה של חלונות הצד ודרך פתחי האוויר הצדיים. b670d03mc b670d02mc

119 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 07 מתג הפשרה בקרת הסרת לחות אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן( במרכזו של הדיפון למניעת התרסקות ממוקם חיישן לחות. כאשר האוויר בתוך הרכב נעשה לח מאד, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית על מנת לפקח על הלחות. b670d05mc b980f0mc רצפה-הפשרה בעת מצב רצפה והפשרה, נורת הביקורת תידלק והאוויר יזרום דרך פתחי הפשרת השמשה הקדמית, פתחי האוויר לרצפה, פתחי ההפשרה של חלונות הצד ופתחי האוויר הצדיים. אם אחד מאלה - מתג בורר הטמפרטורה, מתג בקרת המאוורר או מתג ההפשרה - נבחר בתצורת "רצפה והפשרה", מיזוג האוויר יופעל אוטומטית והאוויר החיצוני ייבחר כמקור אספקת האוויר. עם הלחיצה על מתג "Defrost" )הפשרה(, תצורת " " תיבחר מייד והאוויר יזרום דרך פתחי ההפשרה של השמשה הקדמית, דרך פתחי ההפשרה הצדיים ודרך פתחי האוויר הצדיים. על מנת לסייע בפעולת ההפשרה, מיזוגהאוויריפעלאםהטמפרטורההחיצונית גבוהה מ- 3.5 C והוא ייפסק אוטומטית אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 3.5 C.

120 תכונות ומאפייני היונדאי שלך מסנן מזגן אוויר )עבור יחידת המאייד והמאוורר( )אם הציוד / התפקוד מותקן( אוויר חיצוני אוויר פנימי זהירות: החלף את המסנן כל 5,000 ק"מ או פעם בשנה. אם נוהגים ברכב בתנאים קשים, כגון אבק, כבישים משובשים, קיים צורך לבצע ביקורות והחלפת מסנן מיזוג האוויר בתדירות גבוה יותר. כשזרימת האוויר יורדת בפתאומיות, יש לבדוק את הדבר במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. B760A0mc מסנן פנים הרכב מאוורר גוף המאדה מסנן מיזוג האוויר ממוקם בצדו הימני של לוח המכשירים, מאחורי תא הכפפות. המסנן פועל להקטנת כמות המזהמים החודרים לרכב. להחלפת מסנן מיזוג האוויר, עיין בעמוד.6-9 שימוש בטלפון סלולרי או במכשיר קשר כאשר נעשה שימוש בטלפון סלולרי בתוך הרכב, עלול להיווצר רעש בציוד השמע. אין זה אומר שדבר מה בציוד השמע אינו תקין. במקרה זה, השתמש בטלפון סלולרי הרחק עד כמה שניתן, מציוד השמע. זהירות: בעת שימוש במערכת תקשורת, כגון טלפון סלולרי או מכשיר רדיו המותקן בתוך הרכב, יש להתקין אנטנה חיצונית נפרדת. כאשר נעשה שימוש בטלפון סלולרי, או במכשיר רדיו עם אנטנה פנימית בלבד, המכשיר עלול לגרום להפרעות במערכת החשמל של הרכב ולהשפיע לרעה על הפעולה התקינה של הרכב. 08 אזהרה: אל תשתמש בטלפון סלולרי תוך כדי נסיעה. אתה חייב לעצור במקום בטוח על מנת להשתמש בטלפון מסוג זה.

121 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 09 טיפול בתקליטורים טיפול נכון בקלטות טיפול נכון אחסון כשהם אינם בשימוש, הנח את התקליטורים באריזותיהם הנפרדות ואחסן אותם במקום קריר, הרחק מקרני שמש, חום ואבק. B860A0L אחוזבתקליטורכמתוארבאיור.אלתפילאת התקליטור. אחוז בו כך שלא יוותרו טביעות אצבעותעלמעטהו.אםהמעטהשרוט, הדבר עלול לגרום לראש הקריאה לדלג על קטעים. אל תצמיד סרט דביק, נייר או תוויות דביקות על התקליטור ואל תכתוב עליו. תקליטור פגום אל תנסה להשמיע תקליטורים פגומים, מעוותים או סדוקים. אלה עלולים לגרום נזק חמור למנגנון ההשמעה. אל תאחוז בתקליטור ואל תמשוך אותו החוצה כאשר הוא נמשך לתוך המכשיר, על ידי מנגנון הטעינה העצמי. שמור על ניקיון התקליטורים שלך B850A02L טביעות אצבעות, אבק או לכלוך על שטח של תקליטור עלולים לגרום לדילוג ראש הקריאה על קטעים. נגב את המעטה בעזרת מטלית נקיה ורכה. אם המעטה מזוהם מאד, הרטב מטלית רכה בתמיסה עדינה של דטרגנט ניטרלי ונקה את התקליטור. טיפול נכון בקלטות שלך יאריך את חיי השירות שלהן ויגביר את הנאת ההאזנה שלך. הגן תמיד על הקלטות ואריזותיהן מפני קרינת שמש ישירה, תנאי קור עז וזיהום. כאשר הן אינן בשימוש, יש תמיד לשמור על הקלטות באריזות המגן המקוריות שלהן. כשהרכב חם או קר מאד, הנח לתא הנוסעים לחזור לתנאים נוחים לפני האזנה לקלטות שלך. לעולם אל תשאיר קלטת מוכנסת במכשיר כשהיא אינה מושמעת. אחרת, עלול להיגרם נזק לטייפ ולקלטת עצמה. B850A0L

122 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 0 מומלץ מאד לא להשתמש בקלטות שאורכן עולה על 60 דקות )60-C(. קלטות כגון 20-C או 80-C דקות מאד וביצועיהן לא יהיו טובים בשימוש בכלי רכב. וודא שתווית הקלטת אינה משוחררת או אינה מתקלפת, אחרת, יקשה הדבר על הוצאת הקלטת. לעולם אין לגעת או לזהם את שטחי סרט הקלטת. הרחק חפצים ממוגנטים כגון מנועים חשמליים, רמקולים או שנאים מהקלטות ומהטייפ. אחסן את הקלטות במקום קריר ויבש, כשהצד הפתוח פונה כלפי מטה, כדי למנוע חדירת אבק לתוך הקלטת. הימנע משימוש תדיר בהרצה מהירה/לאחור לשם השמעה חוזרת של קלטת או קטע נבחר ממנה. פעולה שכזו עלולה לגרום לליפוף לא תקין של הסרק וכתוצאה מכך חיכוך פנימי מוגבר ואיכות שמע גרועה של הקלטת. אם קרה הדבר, ניתן לעתים לתקן זאת על ידי הרצה מהירה של הקלטת מקצה לקצה, מספר פעמים. אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, אל תמשיך להשתמש בקלטת זו ברכבך. מקלון צמר גפן ראש על ראש ההשמעה, ציר הגלגול וגלילי האחיזה יופיע ציפוי של שיירי סרט העלול לגרום לפגיעה באיכות השמע, כגון צליל רועד. יש לנקות את אלה כל חודש תוך שימוש בסרט ניקוי ראשים מסחרי, או תמיסה מיוחדת, אותם ניתן לרכוש בחנויות המתמחות במכירת ציוד שמע. הקפד על הוראות היצרן ולעולם אל תסוך חלק כלשהו בטייפ. הקפד על מתיחות סרט הקלטת על הגלגלים לפני הכנסתה לטייפ. סובב עיפרון בגלגלי ההנעה כדי להסיר כל ריפיון. B860A02L hlc26 b860a0mc

123 תכונות ומאפייני היונדאי שלך B860A03L שים לב: לפני הכנסת קלטת התבונן בה. אם הסרט רפוי, הדק אותו על ידי סיבוב הגלגלים בעזרת עפרון או האצבע. אם התווית מתקלפת, אל תכניס את הקלטת למכשיר. אל תשאיר קלטות חשופות לחום או ללחות גבוהה, כגון על גבי לוח המכשירים או בתוך הטייפ. אם הסרט חשוף לחום או קור עז, הנח לו להגיע לטמפרטורה מתונה לפני הכנסת הקלטת לטייפ. אנטנה אנטנה מיקרו רכבך משתמש באנטנה מיקרו לקליטת אותות AM ו-.FM האנטנה היא מסוג מתקפל וניתן להסרה. זהירות: הקפד לקפל את אנטנת המיקרו לפני כניסה למוסך בעל גג נמוך או לפני שימוש בכיסוי לרכב. ניתן לקפל את האנטנה רק לפנים. לפני כניסה למתקן רחיצה אוטומטי, הסר את האנטנה על ידי סיבובה נגד כיוון השעון, כדי למנוע נזק לאנטנת המיקרו. כדי להתקין את האנטנה, סובב אותה בכיוון השעון. omc025

124 תכונות ומאפייני היונדאי שלך 2

125 נהיגה ביונדאי שלך 2 2 גזי פליטה עלולים להיות מסוכנים לפני התנעת המנוע מצבי מפתח ההתנעה התנעה הפעלת תיבת הילוכים ידנית תיבת הילוכים אוטומטית מערכת מניעת נעילה של הגלגלים (ABS) מערכת יציבות אלקטרונית (ESP) המלצות בלימה נכונה נהיגה חסכונית ביצוע פניות מעודנות נהיגה במהירות גבוהה גרירת גרור או רכב אחר

126 נהיגה ביונדאי שלך 2 4 אזהרה: גזי פליטה עלולים להיות מסוכנים גזי הפליטה של המנוע עלולים להיות מאוד מסוכנים. אם בכל זמן שהוא אתה מריח גזי פליטה בתוך הרכב, פתח מייד את כל החלונות. אין לנשום גזי פליטה. גזי פליטה מכילים חד תחמוצת הפחמן שהוא גז נטול צבע וריח היכול לגרום לאובדן הכרה ואף למוות. וודא שאין דליפות ממערכת הפליטה. יש לבדוק את מערכת הפליטה בכל פעם שהרכב מוגבה לצורך החלפת השמן או לכל מטרה אחרת. אם אתה חש שינוי ברעש מערכת הפליטה או אם אתה נוסע מעל חפץ המכה בתחתית מרכב רכבך, דאג לבדיקת מערכת הפליטה בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אין להפעיל את המנוע במקומות סגורים שאינם מאווררים היטב. השארת המנוע כשהוא פועל בסרק בתוך החנייה, גם כאשר הדלת פתוחה, מהווה נוהג מסוכן. לעולם אל תפעיל את המנוע בחנייה לפרק זמן ארוך יותר מאשר תהליך ההתנעה והוצאת הרכב מהחנייה. הימנע מהפעלת סרק ממושכת של המנוע עם אנשים בתוך הרכב. אם יש צורך בהפעלת המנוע בסרק לפרק זמן ממושך עם אנשים בתוך הרכב, הקפד לעשות זאת רק באזור פתוח, כשבורר מקור אספקת האוויר במצב "FRESH" )אוויר חיצוני( והמאוורר פועל באחת מהמהירויות הגבוהות, כך שאוויר חיצוני נשאב לתוך הרכב. אם עליך לנהוג כשדלת תא המטען / הדלת האחורית פתוחים בגלל הובלת חפצים ארוכים מהרגיל:. סגור את כל החלונות. 2. פתח את פתחי האוויר הצדיים. 3. הצב את בורר מקור אספקת האוויר על מצב "FRESH" )חיצוני(, את בורר כיוון זרימת האוויר על מצב "Floor" )רצפה( או "Face" )פנים( ואת המאוורר על אחת המהירויות הגבוהות. על מנת להבטיח פעולה תקינה של מערכת האוורור, וודא שפתחי כניסת האוויר, הממוקמים לפני השמשה הקדמית, יהיו תמיד נקיים משלג, קרח, עלים וגורמי הפרעה אחרים.

127 2 נהיגה ביונדאי שלך 5 לפני התנעת המנוע להתנעת המנוע לפני התנעת המנוע עליך לפעול כלהלן:. הבט סביב הרכב כדי לוודא שאין צמיג נקור, שלוליות שמן, מים או סימן אחר לבעיות אפשריות. 2. לאחר הכניסה לרכב, בדוק שבלם החנייה מופעל. 3. בדוק שכל החלונות והפנסים נקיים. 4. ודא שמראת הפנים והמראות החיצוניות נקיות ומכווננות היטב. 5. בדוק את מושבך, משענת הגב ומשענת הראש כדי לוודא שאלו מכווננים היטב. 6. נעל את כל הדלתות. 7. הדק את חגורת הבטיחות שלך וודא שכל שאר הנוסעים מהדקים את חגורות הבטיחות שלהם. 8. כבה את כל האורות והאביזרים שאינם דרושים. 9. עם פתיחת מתג ההתנעה, ודא שכל נורות האזהרה פועלות וכי יש כמות דלק מספקת. 0. כאשר מתג ההתנעה פתוח, בדוק את פעולת נורות האזהרה וכל הנורות. אזהרה: )מנוע דיזל( על מנת לוודא שיש מספיק ריק )וואקום( במערכת הבלמים בזמן התנעה במזג אוויר קר, יש צורך להפעיל את המנוע בסרק למשך מספר דקות לאחר התנעתו. מתג התנעה משולב. אם היונדאי שלך מצויד בתיבת הילוכים ידנית, העבר את ידית ההילוכים לסרק ולחץ על דוושת המצמד עד הסוף.. אם היונדאי שלך מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים למצב "P" )חנייה(. להתנעת המנוע, הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב עד למצב."START" עם התנעת המנוע, שחרר את המפתח. אל תחזיק את המפתח במצב "START" מעל 5 שניות. שים לב: מסיבות בטיחות, המנוע לא יתניע אם ידית ההילוכים אינה במצב "P" או "N" )תיבת הילוכים אוטומטית(.

128 נהיגה ביונדאי שלך 2 6 מצבי מפתח ההתנעה להוצאת מפתח ההתנעה - LOCK נעילה - ACC אביזרים - ON נסיעה - START התנעה C070C0E שים לב: אל תחזיק את המפתח במצב "START" מעל 5 שניות. ON - נסיעה כשמתג ההתנעה פתוח,"ON" ההצתה מופעלת וניתן להפעיל את כל האביזרים. אם המנוע אינו פועל, אין להשאיר את המפתח במצב."ON" במצב זה, המצבר ייפרק וגם עלול להיגרם נזק למערכת ההצתה. ACC - אביזרים כאשר המפתח במצב "אביזרים", ניתן להפעיל חלק מהאביזרים החשמליים )רדיו וכד'(. LOCK - נעילה במצב זה, ניתן להוציא או להכניס את המפתח. להגנה מפני גניבה, גלגל ההגה ננעל עם הוצאת המפתח. שים לב: לשחרור גלגל ההגה, הכנס את המפתח למתג ההתנעה ואז סובב בו זמנית את גלגל ההגה ואת המפתח.. סובב את מפתח ההתנעה למצב."ACC" 2. לחץ וסובב בו זמנית את מפתח ההתנעה שמאלה, ממצב "ACC" למצב."LOCK" 3. ניתן להוציא את המפתח במצב."LOCK" אזהרה: אין לדומם את המנוע או להוציא את המפתח ממתג ההתנעה כל עוד הרכב בתנועה. גלגל ההגה ננעל עם הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. - LOCK נעילה - ACC אביזרים - ON נסיעה - START התנעה C040A0E "START" התנעה המנוע מותנע במצב זה. המתנע יסובב את המנוע עד לשחרור המפתח.

129 2 נהיגה ביונדאי שלך 7 התנעה התנעת מנוע בנזין התנעת מנוע דיזל מנוע קר. סובב את המפתח למצב "ON" והמתן עד שנורת קדם החימום כבית. הפעל את המתנע עד להתנעת המנוע. מנוע חם הפעל את המתנע. אם המנוע אינו מגיב בניסיון הראשון, המתן מספר שניות ואז נסה שוב תוך שימוש בתהליך קדם החימום. C050A0E אזהרה: לעולם אל תפעיל את המנוע באזור סגור או שאינו מאוורר היטב, מעל לזמן הדרוש להסעת הרכב אל מחוץ לאזור. גז חד תחמוצת הפחמן הנפלט הוא חסר ריח ויכול לגרום לפציעות חמורות או קטלניות. תנאים רגילים תהליך ההתנעה:. הכנס את המפתח וחגור את חגורת הבטיחות. 2. לחץ את דוושת המצמד פנימה עד הסוף והעבר את ידית ההילוכים למצב סרק )תיבת הילוכים ידנית( או למצב "P" )תיבת הילוכים אוטומטית(. 3.. לאחר סיבוב מפתח ההתנעה למצב "ON" ולפני התנעת המנוע, ודא שכל נורות האזהרה והמחוונים פועלים כהלכה. 4. ברכבים המצוידים בנורת ביקורת קדם חימום מנוע דיזל, סובב את המפתח למצב "ON" של מתג ההתנעה. נורת ביקורת קדם החימום נדלקת תחילה בצבע כתום ולאחר פרק זמן קצר היא כבית, דבר המציין שתהליך קדם החימום הושלם. - LOCK נעילה - ACC אביזרים - ON נסיעה - START התנעה

130 נהיגה ביונדאי שלך 2 8 התנעת והדממת המנוע עם מגדש טורבו ומצנן ביניים )מנוע דיזל( )( אל תריץ את המנוע ואל תאיץ אותו בפתאומיות, מייד לאחר התנעתו. אם המנוע קר, הנח למנוע לפעול בסרק למשך מספר שניות לפני הנסיעה, כדי להבטיח סיכה מספקת של יחידת מגדש הטורבו. )2( לאחר נסיעה במהירות גבוהה או נסיעה ממושכת, המחייבות עומס גבוה על המנוע, יש להניח למנוע לפעול בסרק למשך כדקה, לפני הדממתו. זמן ההפעלה בסרק יאפשר למגדש הטורבו להתקרר לפני הדממת המנוע. אזהרה: אל תדומם את המנוע מייד לאחר שעבד בעומס גבוה. אם תעשה כך, ייגרם נזק חמור למנוע או ליחידת מגדש הטורבו. C050B0HP הנורה הכתומה כבויה הנורה הכתומה דולקת שים לב: אם המנוע אינו מותנע תוך 0 שניות לאחר השלמת קדם החימום, סובב את המפתח חזרה למצב "נעילה" ואז חזרה למצב "ON" על מנת לבצע קדם חימום נוסף. אזהרה: בזמן התנעת מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית, ודא שדוושת המצמד לחוצה מטה עד הסוף. אחרת, קיימת סכנה של גרימת נזק לרכב, או לפציעתו של מישהו בתוך הרכב או מחוצה לו, כתוצאה מתזוזת הרכב לפנים או לאחור, אשר תתרחש אם דוושת המצמד אינה לחוצה במהלך התנעת המנוע. 5. סובב את מפתח ההתנעה למצב "START" והרפה ממנו עם התנעת המנוע.

131 2 נהיגה ביונדאי שלך 9 הפעלת תיבת הילוכים ידנית שים לב: כדי להעביר להילוך אחורי, השאר את ידית ההילוכים במצב סרק למשך 3 שניות לפחות לאחר שהרכב נעצר לחלוטין. לאחר מכן, העבר את הידית למצב נסיעה לאחור. במזג אוויר קר, העברת ההילוכים עלולה להיות קשה, עד שחומר הסיכה שבתיבת ההילוכים יתחמם. תופעה זו רגילה ואינה מזיקה לתיבת ההילוכים. אם הרכב נייח לחלוטין וקשה להעביר להילוך ראשון או ל- R )הילוך נסיעה לאחור(, העבר את ידית ההילוכים למצב N )סרק( ושחרר את המצמד. לחץ את דוושת המצמד כלפי מטה ולאחר מכן העבר למצב של הילוך ראשון או R )הילוך נסיעה לאחור(. בזמן הנהיגה אל תשתמש בידית ההילוכים כבמשענת יד, מכיוון שזה עלול לגרום לשחיקה מוקדמת של מזלגות העברת ההילוכים של תיבת ההילוכים. omc03503 לתיבת ההילוכים הידנית של היונדאי שלך יש חמישה הילוכים קדמיים והילוך אחורי אחד. דפוס החלפת ההילוכים מוטבע על ידית ההילוכים. תיבת ההילוכים מסונכרנת בצורה מלאה בכל ההילוכים הקדמיים ולפיכך, העברה להילוך גבוה או נמוך מתבצעת בקלות. כאשר מעבירים להילוך אחורי, משוך את הלשונית שמונעת החלפה שגויה והעבר למצב הילוך אחורי. זהירות: אל תוריד יותר מ- 2 הילוכים בבת אחת; כמו כן, כאשר המנוע פועל במהירות גבוהה )5,000 סל"ד או יותר( אל תוריד הילוך. הורדה כזו עלולה לגרום נזק למנוע. כאשרמורידיםהילוךמחמישילרביעי, יש להקפיד שלא לדחוף בטעות את ידית ההילוכים הצדה, בצורה שתאפשר שילוב של ההילוך השני. הורדהחדהכזועלולהלגרוםלמהירות המנוע לעלות לנקודה שמחוג מד הסל"ד ייכנס לאזור האדום. הרצת מנועבמהירותיתרשכזועלולהלגרום נזק למנוע.

132 נהיגה ביונדאי שלך 2 20 הילוך מומלץ הילוך מ- / אל מומלץ נקודות החלפת ההילוכים, כפי שהן מוצגות לעיל, מומלצות לצורך חיסכון בדלק ולהשגת ביצועיים מיטביים. המלצות לנהיגה טובה. לעולם אל תשלב להילוך סרק בנסיעה במורד. פעולה שכזו עלולה להיות מסוכנת ביותר. השאר תמיד את הרכב בהילוך משולב.. אל תלחץ ברציפות וללא הפסקה על הבלמים. פעולה שכזו יכולה לגרום להתחממות שלהם ולתקלה. במקום זאת, כאשר אתה נוהג בירידה ארוכה, האט ושלב להילוך נמוך יותר. כאשר אתה מבצע זאת, בלימת המנוע עוזרת בהאטת הרכב.. האט לפני שילוב להילוך נמוך יותר. זה יעזור למנוע הרצת המנוע בסיבובי יתר, דבר העלול לגרום לנזק.. האט כאשר אתה נתקל ברוחות צולבות. דבר זה ייתן לך שליטה רבה יותר ברכבך.. ודא שהרכב נייח לגמרי, לפני שתשלב להילוך אחורי. תיבת ההילוכים עלולה להינזק אם לא תעשה כך. כדי לשלב הילוך אחורי, לחץ על דוושת המצמד, העבר את ידית ההילוכים לסרק, המתן שלוש שניות ולאחר מכן שלב את ההילוך האחורי.. פעל בזהירות רבה בזמן נסיעה על פני כביש חלק. היה זהיר במיוחד בזמן בלימה, 20 קמ"ש 40 קמ"ש 55 קמ"ש 75 קמ"ש שימוש במצמד לפני העברת הילוך, יש ללחוץ על דוושת המצמד עד הרצפה ולאחר מכן לשחררה באיטיות. יש להשתמש בדוושת המצמד תמיד לאחר חזרתה המלאה למצבה המקורי. אל תניח את רגלך על דוושת המצמד בזמן הנהיגה. הדבר עלול לגרום לשחיקה מיותרת. אל תשלב את המצמד באופן חלקי, כדי להחזיק את הרכב בשיפוע. הדבר גורם לשחיקה מיותרת. השתמש בבלם החנייה, על מנת להחזיק את הרכב במצב נייח בשיפוע. אל תפעיל את דוושת המצמד במהירות ופעם אחר פעם, שוב ושוב.

133 2 נהיגה ביונדאי שלך 2 האצה או שילוב הילוכים. על פני משטח חלק, שינוי פתאומי במהירות הרכב יכול לגרום לגלגלים המניעים לאבד את האחיזה ולאובדן השליטה ברכב. אזהרה: הימנע מפניות במהירויות גבוהות. אל תבצע תנועות היגוי מהירות, כגון שינוי חד בנתיב הנסיעה או פניות חדות ומהירות. הקפד תמיד לחגור כהלכה את חגורת הבטיחות. בזמן תאונה, נוסע שאינו חגור חשוף לסכנת מוות בצורה הרבה יותר משמעותית בהשוואה לנוסע שחגור כהלכה. סכנת ההתהפכות גדלה מאוד אם אתה מאבד את השליטה ברכב במהירויות גבוהות. אובדן שליטה מתרחש אם שני גלגלים או יותר יורדים מהכביש והנהג מבצע היגוי יתר כדי לחזור לכביש. במקרה שרכבך יורד מהכביש, אל תבצע תנועות היגוי חדות. במקום זאת, האט לפני ניסיון חזרה לכביש. לעולם אל תחרוג ממגבלות המהירות המצוינות בתמרורים. תיבת הילוכים אוטומטית omc03504 לתיבת ההילוכים האוטומטית של יונדאי, בעלת היעילות הגבוהה, יש ארבעה הילוכים קדמיים והילוך אחורי אחד. יש לה דפוס החלפת הילוכים שגרתי, כמודגם באיור. בלילה, כאשר המתג הרב תפקודי נמצא במצבו הראשון, הסמל המתאים למחוון דפוס החלפת ההילוכים יידלק בהתאם לתחום שנבחר. זהירות: אין לשלב למצב "R" או "P" כל זמן שהרכב בתנועה. שים לב: לחץ על דוושת הבלמים ודחוף את הלחצן בעת החלפת ההילוך. דחוף את הלחצן בעת החלפת ההילוך. את ידית ההילוכים ניתן לשלב באופן חופשי. לצורך חיסכון אופטימלי בדלק, האץ בצורה הדרגתית. תיבת ההילוכים תעביר באופן אוטומטי להילוך השני, השלישי ולהילוך היתר.

134 נהיגה ביונדאי שלך 2 22 התפקוד של כל מצב הוא כלהלן: P )חנייה(: השתמש במצב זה להחזקת הרכב במקומו בזמן חנייה, או בזמן התנעת המנוע. בכל פעם שתחנה את הרכב, הפעל את בלם החנייה ושלב את ידית ההילוכים למצב "P". R )הילוך נסיעה לאחור(: השתמש בהילוך זה להסעת הרכב לאחור. לפני השילוב למצב "R", הבא את הרכב לכדי עצירה מוחלטת. D )נסיעה(: מצב זה משמש לנסיעה רגילה. תיבת ההילוכים תשלב אוטומטית מתוך רצף של ארבעה הילוכים. לעולם אל תעביר הילוך למצב "2" או למצב "L" באופן ידני, כאשר מהירות הרכב מעל- 95 קמ"ש. 2 )הילוך שני(: משמש לנהיגה על כביש חלק, לטיפוס בעליות או לבלימת מנוע בירידה. "2" מחליף אוטומטית בין הילוך ראשון לשני. המשמעות היא שהעלאה להילוך שלישי לא מבוצעת. יחד עם זאת, העלאה להילוך שלישי מבוצעת כאשר מהירות הרכב חורגת מערך מסוים - כדי למנוע את הרצת המנוע בסיבובי יתר. העבר ידנית את ידית ההילוכים ל-" D ", כדי לחזור למצב נהיגה רגיל. L )הילוך נמוך(: משמש לנהיגה במעלה שיפוע תלול מאוד או לבלימת מנוע בעת ירידה בשיפוע תלול. כאשר מעבירים ל-" L ", תיבת ההילוכים נשארת באופן זמני בהילוך שני, עד שהרכב מאט מספיק לצורך שילוב הילוך נמוך. בהילוך נמוך, אל תחרוג ממהירות של 50 קמ"ש. זהירות: לעולם אין להציב את ידית ההילוכים במצב "P" אלא לאחר שהרכב בעצירה מוחלטת. אי הקפדה על אמצעי זהירות זה עלול לגרום לנזק חמור לתיבת ההילוכים. N )סרק(: במצב "N", תיבת ההילוכים במצב סרק, כלומר אף הילוך אינו משולב. את המנוע ניתן להתניע כשידית ההילוכים במצב "N", למרות שהדבר אינו מומלץ, למעט כשהרכב בנסיעה.

135 2 נהיגה ביונדאי שלך 23 omc03506 שים לב: לפעולה חלקה ובטוחה, לחץ על דוושת הבלמים בזמן שילוב ממצב "N" או "P", להילוך קדמי או אחורי. דוושת הבלמים צריכה להיות לחוצה עד הסוף, כדי שניתן יהיה להזיז את ידית ההילוכים ממצב "P" )חנייה( לכל אחד מהמצבים האחרים. ניתן תמיד לעבור ממצב "R", "N" "L" "D", "2", למצב."P" על הרכב להיות בעצירה מלאה כדי למנוע נזק מתיבת ההילוכים. זהירות: שלב למצב "R" או "P" רק כשהרכב בעצירה מוחלטת. כשהבלמים מופעלים, אל תאיץ את המנוע בהילוך אחורי או באחד מההילוכים הקדמיים. לחץ תמיד על דוושת הבלמים בזמן שילוב ממצב "P" או "N", למצב "R",."L" או "2","D" אל תשתמש במצב "P" במקום בבלם החנייה. כאשר אתה עוזב את הרכב, אפילו לפרק זמן קצר, הפעל תמיד את בלם החנייה, שלב הילוך "P" וסגור את מתג ההתנעה. לעולם אל תשאיר רכב ללא השגחה כשהמנוע פועל. בזמן האצה ממצב עצירה בעליה תלולה, יתכן ולרכב תהיה נטייה להתדרדר לאחור. שילוב ידית ההילוכים להילוך 2, תסייע במניעת ההתדרדרות של הרכב לאחור. בדוק את מפלס הנוזל בתיבת ההילוכים האוטומטית; הוסף נוזל כנדרש. להמלצות אודות הנוזל המתאים, עיין בתוכנית האחזקה. מתג הילוך היתר כאשר מתג הילוך היתר מופעל, תיבת ההילוכים תעלה באופן אוטומטי הילוך, להילוך השני, השלישי ולהילוך יתר. כאשר מתג הילוך היתר מנוטרל, תיבת ההילוכים לא תעלה באופן אוטומטי הילוך להילוך יתר. לצורך נהיגה רגילה, ניתן להשאיר את ידית ההילוכים במצב "D" ואת מתג הילוך היתר מופעל. אם אתה צריך להאיץ במהירות, לחץ את דוושת ההאצה עד הרצפה. תיבת ההילוכים תעביר באופן אוטומטי להילוך נמוך יותר, בהתאם למהירות הרכב ולעומס.

136 נהיגה ביונדאי שלך 2. פעל בזהירות רבה בזמן נסיעה על פני כביש חלק. היה זהיר במיוחד בזמן בלימה, האצה או שילוב הילוכים. על פני משטח חלק, שינוי פתאומי במהירות הרכב יכול לגרום לגלגלים המניעים לאבד את האחיזה ולאובדן השליטה ברכב.. לחיסכון בדלק ולנהיגה חלקה, הפעל את מתג הילוך היתר. מומלץ שמתג הילוך היתר יהיה מנוטרל, אם נדרשת בלימת מנוע בטווח "D" או אם יש צורך בהעלאה והורדה חוזרות של הילוכים, בין ההילוך השלישי לרביעי, כאשר מטפסים לאורך שיפוע מתון. מייד לאחר מכן, הפעל שוב את מתג הילוך היתר. אזהרה: הימנע מפניות במהירויות גבוהות. אל תבצע תנועות היגוי מהירות, כגון שינוי חד בנתיב הנסיעה או פניות חדות ומהירות. הקפד תמיד לחגור כהלכה את חגורת הבטיחות. בזמן תאונה, נוסע שאינו חגור חשוף לסכנת מוות בצורה הרבה יותר משמעותית בהשוואה לנוסע שחגור כהלכה. סכנת ההתהפכות גדלה מאוד אם אתה מאבד את השליטה ברכב במהירויות גבוהות. אובדןשליטהמתרחשאםשני גלגלים או יותר יורדים מהכביש והנהג מבצע היגוי יתר כדי לחזור לכביש. במקרה שרכבך יורד מהכביש, אל תבצע תנועות היגוי חדות. במקום זאת, האט לפני ניסיון חזרה לכביש. לעולם אל תחרוג ממגבלות המהירות המצוינות בתמרורים. לחיצה מוגזמת על דוושת ההאצה בתנאי נהיגה בהחלקה, כגון ניסיון היחלצות משלג או בוץ, עלולה לגרום לנזק חמור בתיבת ההילוכים. "טלטול" הרכב אינו מומלץ. במקום זאת, השתמש בשיטת הגרירה המתאימה. 24 המלצות לנהיגה טובה. לעולם אל תזיז את ידית ההילוכים ממצב "P" או "N" לאחד מהמצבים האחרים, כשדוושת ההאצה לחוצה. לעולם את תעביר את ידית ההילוכים למצב "P" בעוד הרכב בתנועה. ודא שהרכב בעצירה מוחלטת לפני שילוב למצב "R".. לעולם אל תשלב להילוך סרק בנסיעה במורד. פעולה שכזו עלולה להיות מסוכנת ביותר. השאר תמיד את הרכב בהילוך משולב כאשר הוא בנסיעה.. אל תלחץ בלא הפסקה על הבלמים. פעולה שכזו יכולה לגרום להתחממות שלהם ולתקלה. במקום זאת, כאשר אתה נוהג בירידה ארוכה, האט ושלב להילוך נמוך יותר. כאשר אתה מבצע זאת, בלימת המנוע עוזרת בהאטת הרכב. האט לפני שילוב להילוך נמוך יותר. אחרת, יתכן וההילוך הנמוך יותר לא ישולב. השתמש תמיד בבלם החנייה. אל תסמוך על שילוב למצב "P" של תיבת ההילוכים האוטומטית, כדי למנוע את תזוזת הרכב.

137 2 נהיגה ביונדאי שלך 25 מערכת מניעת נעילה של הגלגלים )ABS - Anti Lock Brake System( )אם הציוד / התפקוד מותקן( מערכת מניעת הנעילה של הגלגלים )ABS( נועדה למנוע את נעילת הגלגלים בזמן בלימת פתע או על פני שטח מסוכן. יחידת הבקרה של מערכת ה- ABS בודקת את מהירות הגלגל ומפקחת על הלחץ המופעל על כל גלגל. כך, במקרי חירום או על פני כבישים חלקים, מערכת ה- ABS תגביר את הבקרה על הרכב בזמן הבלימה. שים לב: צליל נקישה עשוי להישמע בתא המנוע, כאשר הרכב מתחיל לזוז לאחר התנעת המנוע. תנאים אלה רגילים והם מציינים שמערכת ה- ABS )או )ESP פועלת כהלכה. בזמן פעולתה של מערכת ה- ABS )או,)ESP עם הלחיצה על דוושת הבלמים, יורגשו בה פעימות קלות. בנוסף, עשוי להישמע רעש מכיוון תא המנוע בזמן הבלימה. תנאים אלה רגילים והם מציינים שמערכת ה- ABS פועלת כהלכה. אזהרה: מערכת ABS )או )ESP לא תמנע תאונה כתוצאה מנהיגה או ביצוע תמרונים מסוכנים. למרות שהשליטה ברכב משופרת בזמן בלימת חירום, שמור תמיד על מרחק בטוח בינך לבין כל הנמצא לפניך. יש תמיד להאט את מהירויות הנסיעה כאשר תנאי הדרך חריגים. מרחק הבלימה של רכבים המצוידים במערכת ABS )או )ESP עשוי להיות ארוך יותר מזה של רכבים ללא המערכת, בתנאי הדרך הבאים. בתנאי דרך אלו, יש לנהוג ברכב במהירויות מופחתות. כבישים משובשים, מכוסי חצץ או שלג. נסיעה כשעל הצמיגים מותקנות שרשראות. נסיעה בכבישים שבהם יש מהמורות/ פגמים או שקיים בהם הפרשי גובה. אין לבחון את תכונות הבטיחות של רכב המצויד במערכת ABS )או,)ESP בנסיעה מהירה או בפניות מהירות. מצב זה עלול לסכן את בטיחותך ואת בטיחותם של אחרים.

138 נהיגה ביונדאי שלך 2 מהירות, תנאי דרך ופעולות הנהג, יכולים להשפיע על יעילותה של מערכת ה- ESP במניעת אובדן שליטה. באחריותך לנהוג ולבצע פניות במהירויות סבירות, תוך שמירה על מרווח בטחון מספק. זהירות: נהיגה עם צמיגים/גלגלים בעלי מידות שונות עלולה לגרום לפעולה לא תקינה של מערכת ה-.ESP בזמן החלפת הצמיגים, ודא שהם במידה הזהה לזו של הצמיגים המקוריים. מצב הפעלה/ניתוק של מערכת ה- ESP כשמערכת ה- ESP בפעולה, נורת הביקורת ESP שבלוח המחוונים תהבהב. אם אתה מכבה את המערכת על ידי לחיצה על מתג,ESP נורת הביקורת ESP OFF תידלק ותישאר דלוקה. במצב כיבוי,)ESP OFF( מערכת בקרת היציבות תנוטרל. התאם את סגנון נהיגתך בהתאם. להפעלה חזרה של המערכת, לחץ שוב על המתג. נורת הביקורת ESP-OFF כבית. שים לב: מערכת ה- ESP תופעל מחדש בצורה אוטומטית לאחר הדממת המנוע והתנעתו מחדש. מערכת יציבות אלקטרונית )ESP - Electronuc Stability Program( )אם הציוד / התפקוד מותקן( b30a0mc מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )ESP( נועדה לייצב את הרכב בזמן ביצוע תמרוני פנייה. מערכת ה- ESP בודקת לאן מסובב גלגל ההגה ולאן הרכב פונה בפועל. מערכת ה- ESP מפעילה את הבלמים בגלגלים מסוימים ופועלת על מערכת ניהול המנוע, כדי לייצב את הרכב. מערכת ה- ESP היא מערכת אלקטרונית שנועדה לעזור לנהג לשמור על שליטה ברכב בתנאים קשים. המערכת אינה מהווה תחליף לצורת נהיגה בטיחותית. גורמים הכוללים אזהרה: מערכת בקרת היציבות האלקטרונית היא רק עזר לנהיגה; יש להקפיד על כל אמצעי הזהירות הרגילים במזג אוויר קשה ועל פני כבישים חלקים. 26

139 2 נהיגה ביונדאי שלך 27 נורות ביקורת ואזהרה על נורות הביקורת לדלוק כשמתג ההתנעה פתוח או במצב התנעה, אך עליהן לכבות לאחר 3 שניות. אם נורות הביקורת אינן דולקות או אם נורת הביקורת ESP או ESP-OFF אינה כבית לאחר 3 שניות, דאג לבדיקת הרכב במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אם התקיים מצב חריג במערכת תוך כדי נסיעה, נורת הביקורת ESP-OFF תידלק כאזהרה. אם נורת הביקורת ESP OFF נדלקת, עצור את הרכב במקום בטוח ודומם את המנוע. לאחר מכן, התנע שוב את המנוע על מנת לבדוק אם נורת הביקורת ESP OFF כבית. אם הנורה נשארת דלוקה גם לאחר התנעת המנוע, דאג לבדיקת רכבך במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. המלצות בלימה נכונה אזהרה: אין להוביל דבר כלשהו על גבי מדף החפצים שמאחורי המושב האחורי. במקרה של תאונה או בלימת חירום, חפצים שכאלה ינועו לפנים ויגרמו נזק לרכב או יפצעו את הנוסעים.. לאחר חנית הרכב, הקפד שלפני תחילת נסיעה, בלם החנייה אינו מופעל וכי נורת הביקורת של בלם החנייה כבויה.. נסיעה במים עלולה לגרום להרטבת הבלמים. הבלמים עלולים להירטב גם בזמן רחיצת הרכב. בלמים רטובים עלולים להיות מסוכנים רכבך לא יעצור במהירות כמו עם בלמים יבשים. בלמים רטובים עלולים לגרום לרכב לפנות לצד אחד. לייבוש הבלמים, הפעל אותם קלות עד שפעולת הבלימה חוזרת להיות רגילה, תוך שמירה על השליטה ברכב, משך כל התהליך. אם פעולת הבלימה אינה חוזרת למצב רגיל, עצור מייד, כאשר בטוח לעשות זאת, ופנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לקבלת עזרה. אל תיסע במורד כשלא משולב הילוך כלשהו. פעולה שכזו עלולה להיות מסוכנת ביותר. בכל זמן, שמור על הילוך משולב, השתמש בבלמים להאטה ואז, שלב הילוך נמוך יותר כך שבלימת המנוע תעזור בשמירה על מהירות בטוחה. אל תלחץ ברציפות וללא הפסקה על דוושת הבלמים. השארת רגלך על דוושת הבלמים בזמן הנסיעה עלולה להיות מסוכנת היות והיא תגרום להתחממות יתר של הבלמים ולאובדן יעילותם. פעולה שכזו גם תגביר את הבלאי של רכיבי הבלמים. אם אחד הצמיגים איבד אוויר תוך כדי נסיעה, הפעל קלות את הבלמים תוך שמירה על כיוון ישר לפנים בזמן ההאטה. כאשר אתה נוסע מספיק לאט כדי לעצור בצורה בטוחה, רד מהכביש ועצור במקום בטוח. אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, אל תניח לה "לזחול" לפנים. כדי למנוע זחילה לפנים, החזק את רגלך ביציבות על דוושת הבלמים כשהרכב בעצירה. נקוט משנה זהירות בזמן חנייה בעליה. הפעל את בלם החנייה והצב את ידית ההילוכים במצב "P" )בתיבת הילוכים אוטומטית( או בהילוך ראשון או אחורי

140 נהיגה ביונדאי שלך 2 נהיגה חסכונית 28 )בתיבת הילוכים ידנית(. אם רכבך חונה בירידה, סובב את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה כדי למנוע את תזוזתו. אם רכבך חונה בעליה, סובב את הגלגלים הקדמיים לכיוון הכביש כדי למנוע את תזוזתו. אם אין מדרכה או אם תנאים אחרים מחייבים את מניעת התנועה של הרכב, חסום את הגלגלים בסדים. בתנאים מסוימים, בלם החנייה עלול לקפוא כשהוא במצב מופעל. דבר זה עלול לקרות כאשר יש הצטברות שלג או קרח סביב או ליד הבלמים האחוריים או אם הבלמים רטובים. אם קיימת סכנה של קפיאת בלם החנייה, הפעל אותו זמנית עד לשילוב ידית ההילוכים במצב "P" )בתיבת הילוכים אוטומטית( או הילוך ראשון או אחורי )בתיבת הילוכים ידנית( וחסום את הגלגלים האחוריים בסדים כדי למנוע את גלגול הרכב. לאחר מכן, שחרר את בלם החנייה. אל תחזיק את הרכב בעליה באמצעות דוושת ההאצה. פעולה שכזו עלולה לגרום להתחממות יתר של תיבת ההילוכים. השתמש תמיד בדוושת הבלמים או בבלם החנייה. אם תפעל על פי ההמלצות הבאות, אתה יכול לחסוך דלק ולנסוע יותר קילומטרים ברכבך:. סע במתינות. האץ בהדרגה. אל תבצע זינוקים מהירים או האצות כשדוושת ההאצה לחוצה עד הסוף ושמור על מהירות שיוט קבועה. אל תאיץ מהר בין רמזורים. נסה להתאים את מהירותך לזו של התנועה כך שלא תצטרך לשנות מהירויותשלאלצורך.הימנעככלהאפשר מנסיעה בתנועה צפופה.. שמור תמיד על מרחק בטוח מכלי רכב אחרים, כך שתמנע בלימות מיותרות. כך גם תפחית את שחיקת הבלמים.. נהג במהירות מתונה. ככל שמהירות הנסיעהשלךעולה,כךעולהצריכת הדלק שלרכבך. נהיגהבמהירותמתונה,במיוחד בכבישמהירהיאאחת הדרכיםלהפחתת תצרוכת הדלק.. אל תלחץ ברציפות וללא הפסקה על דוושת הבלמים או המצמד. הדבר יכול לגרום לעליה בתצרוכת הדלק ולהגברת שחיקתם של רכיבים אלו. בנוסף, נהיגה כשרגלך מונחת על דוושת הבלמים עלולה לגרום להתחממות יתר של הבלמים, אשר תפחית את יעילותם ועלולה לגרום לתוצאות חמורות יותר. שמור על צמיגי רכבך. שמור על ניפוח בלחץ המומלץ. ניפוח לא תקין, לחץ נמוך או גבוה מדי, יגרום לבלאי מיותר של הצמיג. בדוק את הלחץ בצמיגים לפחות פעם בחודש. ודא שהגלגלים מיושרים כראוי. כוונון לא תקין יכול להיגרם מפגיעה במדרכות או מנהיגה מהירה מדי על פני כביש משובש. כוונון לא תקין גורם לבלאי מוקדם של הצמיגים ויכול גם לגרום לבעיות אחרות, כמו גם צריכת דלק גבוהה יותר. שמור על רכבך במצב תקין. לתצרוכת דלק משופרת ולצמצום הוצאות האחזקה, שמור על רכבך בהתאם לתוכנית האחזקה שבפרק 5. אם אתה נוהג ברכבך בתנאים קשים, דרושה אחזקה בתדירות גבוהה יותר )לפרטים נוספים, עיין בפרק 5).

141 2 נהיגה ביונדאי שלך 29 שמור על ניקיון רכבך. לחיי שירות מרביים, שמור על רכב היונדאי שלך נקי וחופשי מחומרים מעודדי חלודה. חשוב במיוחד שלא יצטברו בוץ, לכלוך, קרח וכד' בחלק התחתון של המרכב. התוצאה של המשקל הנוסף יכולה להיות תצרוכת דלק מוגברת ותרומה להיווצרות חלודה. סע עם משקל נמוך ככל האפשר. אל תוביל משקל מיותר ברכבך. למשקל השפעה שלילית על החיסכון בדלק. אל תניח למנוע לפעול בסרק שלא לצורך. אם אתה ממתין )לא תוך כדי תנועה(, דומם את מנוע רכבך והתנע אותו כאשר אתה מוכן להמשיך בנסיעה. זכור, רכב היונדאי שלך אינו מצריך חימום ממושך. ברגע שהמנוע פועל בצורה חלקה, אתה יכול להתחיל בנסיעה. במזג אוויר קר מאד, אפשר למנוע פרק זמן ארוך יותר לחימום. אל תיסע בהילוך גבוה במהירות נמוכה מדי ואל תפעיל את המנוע במהירות יתר. נסיעה במהירות נמוכה בהילוך גבוה מדי עלולה לגרום לרעידות במנוע. אם קרה הדבר, שלב להילוך נמוך יותר. הרצת המנוע במהירות גבוהה מדי היא הפעלתו מעבר למגבלה הבטוחה. ניתן למנוע מצבים אלה על ידי החלפת הילוכים במהירויות המומלצות.. השתמש במיזוג האוויר בצורה נבונה וחסכונית. מערכת מיזוג האוויר מופעלת על ידי הספק המנוע כך שהחיסכון בדלק פוחת עם השימוש בה. ביצוע פניות מעודנות הימנע מבלימה או מהחלפת הילוכים בזמן ביצוע פניות, במיוחד כשהכבישים רטובים. בתנאים אידיאלים, יש תמיד לבצע פניות תוך האצה קלה. אם תקפיד על המלצות אלה, הבלאי בצמיגים יהיה מזערי.

142 נהיגה ביונדאי שלך 2 30 נהיגת חורף ככל שתנאי מזג האוויר בחורף חמורים יותר, הדבר גורם לשחיקה גדולה יותר ולבעיות אחרות. כדי להפחית את הבעיות של נהיגת חורף, עליך להקפיד על ההמלצות הבאות: תנאי שלג או קרח כדי לנהוג ברכבך בשלג עמוק, ייתכן שיהיה צורך להשתמש בצמיגי שלג או להתקין שרשראות על הצמיגים. אם יש צורך בצמיגי שלג, יש לבחור בצמיגים שווי ערך, מבחינת הגודל והסוג, לצמיגים המקוריים של הרכב. אם לא תעשה כן, הבטיחות של רכבך והשליטה בו עלולות להיפגע. נהיגה במהירות מופרזת, האצה מהירה, הפעלה פתאומית של הבלמים ופניות חדות הינם, באופן פוטנציאלי, הרגלים מסוכנים מאוד. בעת ההאטה, השתמש בבלימת המנוע ככל שניתן. הפעלות פתאומיות של הבלם על כבישים המכוסים בשלג או בקרח עלולות לגרום להחלקה. עליך לשמור על מרחק מספיק בינך לבין הרכב שלפניך. כמו כן, עליך להפעיל את הבלמים בעדינות. יש לציין שהתקנת שרשראות על הצמיגים תספק כוח נהיגה גדול יותר אך לא תימנע החלקות צדיות. שים לב: לא בכל המדינות, שרשראות השלג הן חוקיות. בדוק את חוקי המדינה לפני התקנת שרשראות צמיגים. השתמש בנוזל קירור איכותי מסוג אתילן-גליקול היונדאי שלך מגיע עם נוזל קירור איכותי, מסוג אתילן גליקול, במערכת הקירור. זה הסוג היחיד של נוזל קירור שניתן להשתמש, מכיוון שהוא עוזר למניעת היווצרות חלודה במערכת הקירור, משמן את משאבת המים ומונע קיפאון. הקפד להחליף או לחדש את נוזל הקירור ברכב שלך בהתאם לתוכנית האחזקה שבפרק 5. לפני החורף, דאג לבדיקת נוזל הקירור ברכב, כדי להבטיח שנקודת הקיפאון שלו מספקת לטמפרטורה הצפוייה במהלך החורף. מצבר עזר וכבלים החורף מוסיף עומסים נוספים על מערכת המצבר. בדוק בראיה את המצבר ואת הכבלים, כמתואר בפרק 6. ניתן לבדוק את רמת הטעינה של המצבר ברכבך במרכז שירות יונדאי מורשה או תחנת שירות אחרת. במקרה הצורך, החלף לשמן חורפי באזורי אקלים מסוימים, במזג אוויר קר, מומלץ להשתמש בשמן חורפי בעל צמיגות נמוכה יותר. ראה המלצות בפרק 9. אם אינך בטוח ביחס לשמן שעליך להשתמש, פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה.

143 2 נהיגה ביונדאי שלך 3 בדוק את המצתים ואת מערכת ההצתה בדוק את המצתים ברכבך כמתואר בפרק 6 והחלף אותם במקרה הצורך. כמו כן, בדוק את כל הרכיבים והחיווט של מערכת ההצתה, כדי לוודא שהם לא סדוקים, שחוקים או פגומים בכל צורה שהיא. הגנה על המנעולים מפני קיפאון כדי להגן על המנעולים מפני קיפאון, התז אל תוך חורי המפתחות חומר ממיס קרח או גליצרין, המאושרים לשימוש. אם המנעול מכוסה בקרח, הסר את הקרח על ידי התזה על המנעולשלחומרממיסקרחהמאושרלשימוש. אםהמנעולקפואמבפנים,תוכללהפשיראותו על ידי שימוש במפתח מחומם. טפל במפתח המחומם בזהירות, כדי להימנע מפציעה. שים לב: הטמפרטורה המתאימה לשימוש במפתח עם משבת מנוע היא בין 40 C- לבין 80 C. אם תחמם מפתח עם משבת מנוע מעל 80 C כדי לפתוח מנעול קפוא, אתה עלול לגרום נזק למשדר / מקלט שבראשו. במערכת ניקוי השמשה, השתמש בנוזל מונע קיפאון מאושר. כדי לשמור על המים שבמערכת ניקוי השמשה מפני קיפאון, הוסף, תמיסה של נוזל מונע קיפאון המאושר, בהתאם להנחיות שעל המיכל. נוזל מונע קיפאון לניקוי השמשה זמין במרכזי שירות יונדאי מורשים וברוב החנויות לממכר אביזרי רכב. אל תשתמש בנוזל קירור המנוע או בסוגים אחרים של נוזלים מונעי קיפאון, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק לשכבת הצבע העליונה. אל תאפשר לבלם החנייה ברכבך לקפוא בתנאים מסוימים, בלם החנייה עלול לקפוא כשהוא במצב מופעל. דבר זה עלול לקרות כאשר יש הצטברות שלג או קרח סביב או ליד הבלמים האחוריים או אם הבלמים רטובים. אם קיימת סכנה של קפיאת בלם החנייה, הפעל אותו זמנית עד לשילוב ידית ההילוכים במצב "P" וחסום את הגלגלים האחוריים בסדים כדי למנוע את תזוזת הרכב. לאחר מכן, שחרר את בלם החנייה. אל תאפשר לקרח ולשלג להצטבר מתחת בתנאים מסוימים, שלג וקרח עלולים להצטבר מתחת לכנפי הרכב ולהפריע להיגוי. כאשר נוהגים בתנאי חורף קשים, היכן שהדבר עלול להתרחש, עליך לבדוק באופן תקופתי מתחת לרכב, כדי לוודא שתנועת הגלגלים הקדמיים ורכיבי ההיגוי לא מופרעת. נשיאת ציוד חירום מומלץ שתישא אתך ציוד חירום מתאים, על פי לחומרת מזג האוויר באזור שאתה נוהג בו. חלק מהפריטים שאתה עשוי לרצות לשאת כוללים שרשראות צמיגים, רצועות או שרשראות גרירה, פנס הבהוב, אבוקות חירום, חול, את, כבלי התנעה, מגרדת לחלון, כפפות, סרבל, שמיכה וכדומה.

144 נהיגה ביונדאי שלך 2 נהיגה במהירות גבוהה השימוש באורות גרירת גרור או רכב אחר 32 בדיקות לפני הנסיעה. צמיגים: התאם את לחצי הניפוח בצמיגים, למפרטים. לחצי ניפוח נמוכים בצמיגים יגרמו לחימום יתר ולאפשרות של כשל. הימנע משימוש בצמיגים בלויים או פגומים, אשר עלולים לגרום לאחיזה נמוכה או כשל. שים לב: לעולםאלתחרוגמלחציהניפוחהמרביים המצוינים על גבי הצמיגים. 2. דלק, נוזל קירור ושמן מנוע: נסיעה במהירות גבוהה גורמת לצריכת דלק מוגברת בהשוואה לנסיעה עירונית. אל תשכח לבדוק גם את נוזל הקירור וגם את שמן המנוע. בדוק בצורה סדירה את הפנסים, כדי לוודא פעולה תקינה; שמור תמיד על ניקיונם. בזמן נסיעה בשעות היום ובתנאי ראות ירודים, יהיה זה לעזר לנהוג כשאורות המעבר )נמוכים( דולקים. הדבר יאפשר לך לראות ולהיראות טוב יותר. אם אתה חושב לגרור עם רכבך, עליך תחילה לבדוק את התקנות הקיימות. היות והתקנות שונות ממקום למקום, הדרישות ביחס לגרירת גרור, מכוניות, סוגי כלי רכב או ציוד עשויות להיות שונות. לפרטים נוספים, פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה. זהירות אל תגרור עם רכבך במהלך 2000 הקילומטרים הראשונים, כדי לאפשר למנוע הרצה תקינה. אי ביצוע הוראה זו עלול להסתיים בגרימת נזק חמור למנוע או לתיבת ההילוכים. 3. חגורת הינע: חגורת הינע רפויה או פגומה עלולה לגרום להתחממות יתר של המנוע.

145 2 נהיגה ביונדאי שלך 33 ווי גרירה בחר את שילוב וו הגרירה וראש הגרירה המתאימים, תוך שאתה מוודא שמיקומם מתאים לזה של הגרור או של הרכב הנגרר. השתמש בוו גרירה המחלק את העומס בצורה אחידה על פני השלדה. על וו הגרירה להיות מחובר לרכב בבטחה בעזרת ברגים; את התקנתו יש למסור לביצועו של מומחה. אל תשתמש בוו גרירה שנועד לשימוש זמני ואל תשתמש בוו גרירה המחובר רק לפגוש. בלמי גרור אם הגרור שלך מצויד במערכת בלימה, ודא שזותואמתלתקנותוכיהיאמותקנתופועלת בצורה תקינה. שים לב: אם אתה גורר גרור או רכב אחר, רכבך מצריך אחזקה בתדירותגבוהה יותר בגלל העומסהנוסף.עייןבפרק "אחזקהבתנאי שימוש קשים" בעמוד 5-7. זהירות: לעולם אין לחבר מערכת בלימה של גרור, ישירות למערכת הבלימה של הרכב. בזמן גרירת גרור בעליות תלולות )מעל 2%(, שים לב באופן מיוחד למד טמפרטורת נוזל קירור המנוע, כדי להבטיח שהמנוע לא יתחמם יתר על המידה. אם מחוג מד טמפרטורת נוזל הקירור עובר לכיוון "H" )חם(, רד מהכביש ועצור כאשר בטוח לעשות זאת והנח למנוע לפעול בסרק עד שיתקרר. לאחר שהמנוע התקרר דיו, תוכל להמשיך בנסיעה. שרשראות בטיחות במקרה שייכשל וו החיבור בין הרכב לגרור או לרכב הנגרר, הגרור או הרכב עלולים לסטות בצורה חמורה למסלולים האחרים או התנועה הנגדית ולהתנגש עם כלי רכב אחרים. כדי למנוע סכנה אפשרית זו, שרשראות בטיחות המחוברות בין רכבך לגרור או לרכב הנגרר, נדרשות ברוב המדינות.

146 נהיגה ביונדאי שלך 2 34 מגבלת משקל הגרור עודף מטען בתא המטען, עלולים לגרום לעומס יתר על הסרן האחורי. חלק את המטען מחדש ובדוק שוב את העומס על הסרן. 4. המשקל המרבי הסטטי המותר על וו הגרירה הוא 50 ק"ג. c90e03mc C90E02jm משקל כולל של הגרור C90E0jm עומס על וו גרירה את העומס על וו הגרירה ניתן להגדיל או להקטין, על ידי חלוקה מחדש של המטען בגרור.ניתןלבדוקזאתעלידי בדיקתהמשקל הכולל של הגרור העמוס ואז בדיקת העומס על הוו. שים לב:. לעולם אל תעמיס את הגרור בחלקו האחורי במשקל הגבוה יותר מאשר בחלקו הקדמי. כ- 60% מהעומס בגרור יש להניח בחלק הקדמי ואת 40% שנותרו, בחלק האחורי. משקל כולל של הרכב משקל כולל על הסרן 2. אסור שהמשקל הכולל עם גרור יחרוג מערך ה- GVWR )משקל כולל מרבי( המצוין על לוחית הזיהוי של הרכב )ראה עמוד 8-2(. המשקל הכולל הוא שילוב של משקל הרכב, הנהג, כל הנוסעים ומטענם, מטען, וו גרירה, זרוע הגרירה ושאר ציוד אופציונלי. 3. העומס על הסרן הקדמי או האחורי, אסור שיחרוג מערך ה- GAWR )משקל מרבי על הסרן( המצוין על לוחית הזיהוי של הרכב )ראה עמוד 8-2(. יתכן שערכת הגרירה שלך אינה חורגת מה- GVWR אך חורגת מה-.GAWR העמסה לא נכונה ו/או נקודת חיבור 5. השלוחה המרבית המותרת של וו הגרירה: 3 דלתות: 824 מ"מ 4 דלתות:,056 מ"מ

147 2 נהיגה ביונדאי שלך 35 זהירות: המפרטים הבאים מומלצים בזמן גרירת גרור. משקל גרור עמוס אינו יכול לחרוג בבטחה מהערכים שבטבלה שלהלן. ק"ג המלצות לגרירת גרור או רכב אחר. לפני הגרירה, בדוק את חיבורי וו הגרירה ושרשראות הבטיחות, כמו גם פעולה תקינה של אורות הגרור, אורות הבלימה ופנסי איתות הפנייה. 2. נהג תמיד ברכבך במהירות מתונה )מתחת ל- 00 קמ"ש(. 3. גרירת גרור גורמת לצריכת דלק גבוהה יותר מאשר נסיעה בתנאים רגילים. 4. כדי לשמור על בלימת מנוע יעילה, אל תגרור גרור כשתיבת ההילוכים נמצאת בהילוך חמישי )תיבת הילוכים ידנית( או בהילוך יתר )תיבת הילוכים אוטומטית( 5. אבטח תמיד את החפצים שבגרור, כדי למנוע מהם לזוז בזמן הנסיעה. 6. בדוק את המצב ואת הלחץ בכל הצמיגים של הגרור ושל רכבך. לחץ נמוך בצמיג עלול להשפיע לרעה על התנהגות הכביש. בדוק גם את הגלגל החלופי. 7. השילוב של רכב/גרור מושפע מאד מרוחות צד וממשבי רוח. עם בלמים ללא בלמים M/T משקל גרירה מרבי גרור 00 וו גרירה A/T ליטר )בנזין( ליטר 453 אזהרה: העמסה לא נכונה של רכבך ושל הגרור יכולה להשפיע בצורה חמורה על ביצועי ההיגוי והבלימה, תוך גרימת תאונה שעלולה להביא לידי פציעה חמורה או למוות. כאשר אתה נעקף על ידי כלי רכב גדול, שמור על מהירות קבועה ושמור על ההגה ישר לפנים. אם קיים משב רוח חזק מדי, האט עד ליציאה ממערבולות האוויר הנוצרות על ידי הרכב האחר. 8. בזמן חנית הרכב עם הגרור, במיוחד בעליה, הקפד לשמור על אמצעי הזהירות הרגילים. סובב את הגלגל הקדמי כלפי המדרכה, הפעל בנחישות את בלם החנייה ושלב להילוך "P". בנוסף, הצב סדי עצירה בכל אחד מגלגלי הגרור. 9. אם לגרור יש בלמים חשמליים, התחל בנסיעה של הרכב והגרור ואז, הפעל ביד את בקרת הבלמים, כדי לוודא שהבלמים פועלים. כך ניתן לבדוק את החיבור החשמלי בו זמנית. 0. בזמן הנסיעה, בדוק לעתים קרובות שהמטען מאובטח וכי האורות ובלמי הגרור עדיין פועלים.. הימנע מתחילת נסיעה תוך כדי "דילוג", האצה פתאומית ובלימת פתע. 2. הימנע מפניות חדות ומשינויי נתיב מהירים.

148 נהיגה ביונדאי שלך הימנע מהחזקת דוושת הבלמים לחוצה לפרק זמן ממושך או לעתים קרובות מדי. אחרת, הבלמים עלולים להתחמם יתר על המידה, וכתוצאה מכך עלולה להיגרם ירידה ביעילותם. 4. בזמן נסיעה במורד, שלב להילוך נמוך יותר והשתמש בבלימת המנוע. בזמן נסיעה בעליה ממושכת, שלב להילוך נמוך יותר והאט את המהירות כדי למנוע סיכון של עומס או טמפרטורת יתר של המנוע. 5. אם עליך לעצור תוך כדי נסיעה בעליה, אל תחזיק את הרכב במקומו על ידי לחיצה על דוושת ההאצה. פעולה זו עלולה לגרום להתחממות יתר של תיבת ההילוכים האוטומטית. השתמש תמיד בבלם החנייה או בדוושת הבלמים. זהירות: אם ארעה התחממות יתר בזמן הגרירה )מחוג מד הטמפרטורה קרוב לתחום האדום(, נקוט באמצעים הבאים כדי למנוע את הבעיה.. הפסק את מיזוג האוויר. 2. האט את מהירות הנסיעה. 3. בחר הילוך נמוך יותר בזמן נסיעה בעליה. 4. בנסיעה מרובת עצירות, הצב את ידית ההילוכים במצב "P" או "N" והפעל את המנוע במהירות סרק גבוהה. שים לב: בזמן גרירה, בדוק לעתים קרובות יותר את הנוזל בתיבת ההילוכים.

149 מה לעשות במקרה חירום 3 3 אם המנוע אינו מתניע התנעה בעזרת כבלים אם המנוע מתחמם יתר על המידה גלגל חלופי במקרה של נקר החלפת גלגל נקור ציוד למקרה חירום אם יש צורך לגרור את הרכב גרירת חירום

150 מה לעשות במקרה חירום 3 אם המנוע אינו מסתובב או שהוא מסתובב לאט. אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, ודא שידית ההילוכים במצב "N" או "P" וכי בלם החירום מופעל. 2. בדוק את חיבורי המצבר כדי לוודא שאלו נקיים ומהודקים. 3. הדלק את התאורה הפנימית. אם התאורה מתעמעמת או כבית בזמן הפעלת המתנע, המצבר ריק. 4. בדוק את חיבורי המתנע כדי לוודא שאלו מהודקים בבטחה. 5. אין לדחוף את הרכב לשם התנעתו. ראה הוראות "התנעה בעזרת כבלים" בעמודים הבאים. אם המנוע מסתובב בצורה רגילה אך אינו מתניע. בדוק את מפלס הדלק. 2. כאשר מתג ההתנעה סגור,)OFF( בדוק את כל החיבורים בסלילי ההצתה ואת המצתים )למנועי בנזין(, או בדוק את כל החיבורים במצתי הלהט או בממסר הלהט )למנועי דיזל(. חבר מחדש כל אחד מאלו שייתכן שהתנתק או השתחרר. 3. בדוק את צינור הדלק בתא המנוע. 4. אם המנוע עדיין אינו מתניע, התקשר למרכז שירות יונדאי מורשה, או בקש סיוע מכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אם המנוע מדומם תוך כדי נסיעה. האט בהדרגה, תוך שמירה על נסיעה בקו ישר. רד בזהירות לשולי הכביש, למקום בטוח. 2. הדלק את מהבהבי החירום )תאורת האזהרה(. 3. נסה שוב להתניע את המנוע. אם המנוע אינו מתניע, פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. omc אם המנוע אינו מתניע אזהרה: אם המנוע אינו מתניע, אל תגרור ואל תדחוף את הרכב לשם התנעת המנוע. הדבר עלול לגרום לתאונה או להסב נזקים אחרים. בנוסף, התנעה בדחיפה או בגרירה עלולה לגרום לעומס יתר על הממיר הקטליטי וליצירת סכנה של פריצת אש.

151 3 מה לעשות במקרה חירום. אם מצבר העזר מותקן ברכב אחר, ודא ששני כלי הרכב אינם נוגעים זה בזה. 2. כבה, בשני הרכבים, את כל האורות והאביזרים הבלתי הכרחיים. 3. חבר את מהדקי הכבלים על פי המיקום המדויק, המתואר באיור. תחילה, חבר את מהדק אחד הכבלים להדק החיובי )+( או לכבל של המצבר הריק. בהמשך, חבר את קצהו השני של כבל זה להדק החיובי )+(, או לכבל של מצבר העזר. בהמשך, חבר את קצהו האחד של הכבל השני להדק השלילי )-(, או לכבל של מצבר העזר. לבסוף, חבר את קצהו האחר של הכבל השני לחלק מתכתי קשיח במנוע, הרחק ככל האפשר מהמצבר. אין לחבר את הכבל לחלק סובב כלשהו. 4. התנע את מנוע הרכב בעל מצבר העזר והנח לו לפעול במשך מספר דקות. פעולה זו עוזרת להבטיח שמצבר העזר יהיה טעון לגמרי. במהלך ההתנעה בכבלים, הפעל את המנוע ברכב זה במהירות של כ- 2,000 סל"ד. 39 התנעה בעזרת כבלים מצבר עזר אם בטעות באה חומצה במגע עם עור גופך או עיניך, הסר מייד את הבגדים המזוהמים ושטוף היטב את האזור במים נקיים למשך 5 דקות לפחות. בהמשך, פנה מיידית לקבלת סיוע רפואי. אם חייבים להסיע אותך לחדר מיון, השתמש בספוג או במטלית רטובה על מנת להמשיך ולשפוך מים על האזור הפגוע. הגז הנוצר על ידי המצבר בזמן התנעה בעזרת כבלים הוא נפיץ ביותר. אין לעשן, לגרום לפריצת ניצוצות או לקיים להבה פתוחה בקרבת מקום.. המצבר שישמש להתנעה בכבלים חייב להיות בערך של 2 וולט. אם אינך מסוגל לקבוע שזהו אכן מצבר 2 וולט, אל תנסה להשתמש בו לצורך ההתנעה בכבלים. להתנעה בעזרת כבלים, של רכב בעל מצבר ריק, פעל במדויק על פי התהליך להלן. d020a02mc מצבר ריק אזהרה: הגז הנוצר על ידי המצבר בזמן התנעה בעזרת כבלים הוא נפיץ ביותר. אי הקפדה יתרה על ההוראות המפורטות להלן עלולה להסתיים בפציעות אישיות חמורות וגרימת נזק לרכב. אם אינך בטוח באשר לביצוע התהליכים המפורטים להלן, פנה לקבלת סיוע מקצועי. מצברי רכב מכילים חומצה גופריתית. חומצה זו רעילה וגורמת לחלודה. בזמן התנעה בעזרת כבלים, הרכב משקפי מגן והיזהר שלא לשפוך חומצה על עצמך, בגדיך או על הרכב.

152 מה לעשות במקרה חירום 3 אם המנוע מתחמם יתר על המידה אם מד הטמפרטורה מצביע על התחממות יתר, אם אתה חש באובדן כוח משיכה, או אם אתה שומע רעש חזק של חבטות או נקישות, ייתכן והמנוע חם מדי. אם קרה הדבר, עליך:. כאשר ניתן מבחינה בטיחותית, רד בהקדם האפשרי לשולי הכביש ועצור את הרכב. 2. הצבאתידיתההילוכיםבמצב " P ")חנייה( )תיבת הילוכים אוטומטית( או בהילוך סרק )תיבת הילוכים ידנית( והפעל את תיבתההילוכים.אםמערכתמיזוגהאוויר פועלת, כבה אותה. 3. אםתבחיןבנזילתנוזלקירורמנועמתחת לרכב או אם נפלט קיטור מתחת למכסה המנוע, דומם את המנוע. אל תפתח את מכסה המנוע עד שנוזל הקירור מפסיק לנזול מתחת לרכב ואין יותר פליטת קיטור. אם אין נזילת נוזל קירור הנראית לעין ואין פליטת קיטור, השאר את המנוע פועל ובדוק כדי לוודא שמאוורר קירור המנוע פועל. אם המאוורר אינו פועל, דומם את המנוע התנע את מנוע הרכב בעל המצבר הריק, בתהליך התנעה רגיל. לאחר שהמנוע התניע, השאר את כבלי ההתנעה מחוברים והנח למנוע לפעול בסרק מהיר או במהירות של כ- 2,000 סל"ד למשך מספר דקות. 6. הסר בזהירות את כבלי ההתנעה - בסדר ההפוך לחיבורם. אם אינך יודע את הסיבה להתרוקנות המצבר )בגלל אורות שנשכחו דולקים וכד'(, דאג לבדיקת מערכת הטעינה במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. 4. בדוק האם חגורת הינע משאבת המים אינה חסרה. אם אינה חסרה, בדוק האם היא מתוחה. אם נראה לך שחגורת ההינע תקינה, ודא שאין נזילות של נוזל קירור מהמצנן, מהצינורות הגמישים או מתחת לרכב. )אם המזגן היה בשימוש, יהיה זה טבעי שמים קרים יזלו ממנו, מייד לאחר כיבוי המזגן(. אזהרה: כאשר המנוע פועל וכדי למנוע פציעות, הרחק את ידיך ואת בגדיך מחלקים נעים - כדוגמת המאוורר וחגורות ההינע.

153 3 מה לעשות במקרה חירום 4 גלגל חלופי אזהרה: אל תסיר את מכסה המצנן כאשר המנוע חם. פעולה שכזאת עלולה לאפשר לנוזל הקירור החם לפרוץ החוצה דרך הפתח ולגרום לכוויות חמורות. אזהרה )דיזל בלבד(: לעולם אין לעבוד על מערכת הזרקת הדלק כאשר המנוע פועל או בתוך 30 שניות מרגע הדממתו. משאבת הלחץ הגבוה, מסילת הדלק, המזרקים וצינורות הלחץ הגבוה נתונים תחת לחץ גבוה גם לאחר הדממת המנוע. סילון הדלק, הנוצר כתוצאה מנזילת דלק, עלול לגרום לפציעות חמורות, אם יבוא במגע עם גופך. אנשים, שבגופם מושתל קוצב לב, אסור שיתקרבו למחשב המנוע או לחיווט החשמלי בתא המנוע, כאשר זה פועל, זאת משום שהזרמים הגבוהים במערכת המסילה המשותפת יוצרים שדות מגנטיים חזקים באופן ניכר. 5. אם חגורת ההינע של משאבת נוזל הקירור קרועה או אם נוזל הקירור נוזל החוצה, דומם מיידית את המנוע והתקשר למרכז שירות יונדאי מורשה הקרוב ביותר, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לקבלת סיוע. זהירות: אובדני נוזל קירור משמעותיים מצביעים על קיומה של נזילה במערכת הקירור, דבר שיש לבדוק בהקדם האפשרי במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. יש להקפיד לפעול על פי ההוראות הבאות ביחס לגלגל חלופי רגיל. לאחר התקנת גלגל חלופי, בדוק בהזדמנות קרובה את לחץ האוויר בו וכוונן בהתאם ללחץ המוגדר. בדוק תקופתית את לחץ האוויר בצמיג ושמור בו את הלחץ המוגדר, כאשר הוא מאוחסן. לחץ גלגל חלופי 4 דלתות i030a02mc 6. אם אינך יכול לאתר את הסיבה להתחממות היתר, המתן עד שטמפרטורת המנוע תחזור לרמתה הרגילה. אז, אם אבד נוזל קירור, הוסף בזהירות נוזל קירור במיכל )פרק 6-0(, על מנת להביא את המפלס עד לסימון קו האמצע. 7. המשך בנסיעה בזהירות, תוך שמירה על ערנות כדי להבחין בסימני התחממות יתר נוספים. אם התחממות היתר חזרה שוב, התקשר למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לקבלת סיוע.

154 מה לעשות במקרה חירום 3 במקרה של נקר 42 טיפול בגלגל חלופי סובב את בורג ההתקנה שמאלה לשם הוצאת הגלגל החלופי. לאחר החלפת הגלגל החלופי, התקן והדק את הבורג בחוזקה, בעזרת אצבעותיך, עד שלא יהיה חופש כלשהו בגלגל החלופי. אם קרה נקר תוך כדי נסיעה:. הסר את רגלך מדוושת ההאצה והנח לרכב להאט, תוך כדי המשך נסיעה לפנים. אל תפעיל מיידית את הבלמים ואל תרד לשולי הכביש שכן אלו עלולים לגרום לאובדן שליטה. כאשר הרכב האט למהירות שבה יהיה זה בטיחותי, הפעל בזהירות את דוושת הבלמים ורד לשולי הכביש. התרחק ככל האפשר מהכביש וחנה את הרכב על קרקע יציבה וישרה. אם אתה נוסע על כביש מהיר דו כיווני, אל תחנה על אי התנועה שבין שני מסלולי הנסיעה. 2. לאחר שהרכב נעצר, הפעל את תאורת החירום )מהבהבים(, הפעל את בלם החנייה ושלב את תיבת ההילוכים למצב "P" )תיבת הילוכים אוטומטית( או להילוך אחורי )תיבת הילוכים ידנית(. 3. בקש מכל הנוסעים לצאת מהרכב. ודא שכולם יוצאים לצד הרכב, הרחק ככל האפשר מתנועת כלי הרכב בכביש. 4. החלף את הצמיג בהתאם להוראות המסופקות בעמודים הבאים. omc דלתות i030a03mc

155 3 מה לעשות במקרה חירום 43 החלפת גלגל נקור מכסה גלגל )אם הציוד / התפקוד מותקן(. הכנת הגלגל החלופי וכלי עבודה חריץ omc jba6023 בתהליך המתואר בעמודים הבאים ניתן להשתמש לשם הצלבת גלגלים כמו גם להחלפת גלגל נקור. בהכנה לקראת החלפת גלגל, ודא שידית ההילוכים במצב "P" )תיבת הילוכים אוטומטית( או בהילוך אחורי )תיבת הילוכים ידנית( וכי בלם החנייה מופעל, ואז:. עטוף את ראשו של מברג בפיסת בד, כדי למנוע שריטות. 2. הכנס את המברג אל תוך החריץ של מכסה הגלגל וסובב אותו בעדינות, כדי להסירו. 3. החלף את הצמיג הנקור. 4. התקן חזרה את מכסה הגלגל, על ידי התקנת התבליט של מכסה הגלגל בתוך חריץ הגלגל והכה בידך, על מרכז מכסה הגלגל. הסר את הגלגל החלופי, את מגבה ואת שקית כלי העבודה מתא המטען. שים לב: הצמיג החלופי וכלי העבודה נמצאים מתחת לשטיחון תא המטען של הרכב. D060A0mc

156 מה לעשות במקרה חירום חסימת הגלגל גלגל נקור 3. שחרור אומי הגלגל 4. הצבת המגבה במקומו jba6025 לפני הגבהת הרכב, יש לשחרר מעט את אומי הגלגל. לשחרור האומים, סובב את ידית המפתח נגד כיוון השעון. בעשותך זאת, ודא שמפתח הגביע ממוקם היטב מעל האום, כך שלא יוכל להחליק ממנו. להשגת מנוף מרבי, התקן את המפתח כך שהידית תפנה ימינה, כמתואר באיור. אז, תוך כדי אחיזת המפתח בקרבת קצה הידית, משוך כלפי מעלה בלחץ קבוע. אל תסיר את האומים בשלב זה. שחרר את האומים לכדי חצי סיבוב בלבד. את בסיס המגבה יש למקם על קרקע יציבה, אופקית וישרה. יש למקם את המגבה כמתואר באיור. jba6024 d060c0mc חסום את הגלגל האלכסוני לזה הנקור ומנע את תזוזת הרכב כאשר זה נתמך על ידי המגבה.

157 3 מה לעשות במקרה חירום הגבהת הרכב אזהרה: אל תזחל אל מתחת לרכב הנתמך על ידי מגבה. הדבר מסוכן מאוד שכן הרכב עלול לקפוץ ולגרום לפציעות קשות ואף למוות. כאשר נעשה שימוש במגבה, אסור שאף נוסע יימצא בתוך הרכב. והחלק את הגלגל עליהם. אם קשה לעשות זאת, הטה מעט את הגלגל כך שהחור העליון בגלגל יתיישר עם בורג החף העליון. כעת, נענע את הגלגל קדימה ואחורה עד שיחליק על פני שאר ברגי החף. d060g03mc מוט מפתח מפתח גלגלים לאחר הכנסת מוט המפתח לתוך מפתח אומי הגלגל, התקן את מוט המפתח בתוך המגבה, כמתואר באיור. להגבהת הרכב, סובב את המפתח בכיוון השעון. כאשר המגבה מתחיל להגביה את הרכב, חזור ובדוק שהמגבה ממוקם היטב ואינו יכול להחליק. אם המגבה ממוקם על קרקע רכה או חולית, הנח משטח עץ, אבן שטוחה, או כל חפץ מתאים אחר מתחת לבסיס המגבה באופן שימנע את החלקתו. הגבה את הרכב מספיק גבוה כך שניתן יהיה להתקין גלגל תקין )בעל לחץ אוויר כמוגדר(. על מנת שניתן יהיה לעשות זאת, תידרש למרווח גחון גבוה יותר מזה הנדרש להסרת הגלגל הנקור. 6. החלפת גלגלים d060g02mc שחרר את אומי הגלגל והסר אותם בעזרת אצבעותיך. החלק את הגלגל מברגי החף והשכב אותו כך שלא יוכל להתגלגל. להתקנת הגלגל התקין על הטבור, הרם את הגלגל החלופי, יישר את החורים עם ברגי החף jba6026

158 מה לעשות במקרה חירום 3 7. התקנה חזרה של אומי הגלגל להתקנה חזרה של הגלגל, אחוז בו על ברגי החף, התקן את אומי הגלגל על ברגי החף והדק אותם בכוח אצבעותיך. את אומי הגלגל יש להתקין כך שהקצה בעל הקוטר הקטן פונה פנימה. נענע את הגלגל כדי לוודא שהוא ישוב היטב במקומו ואז הדק את האומים באצבעותיך ככל שתוכל. 46 אזהרה: לגלגלים ולצלחות גלגלים יכולות להיות שפות חדות. טפל בהם בזהירות, כדי למנוע סכנה של פציעות. לפני התקנת הגלגל במקומו, ודא שאין דבר כלשהו על הטבור או על הגלגל )כמו בוץ, זפת, חצץ וכד'( המפריע להצמדה המלאה של הגלגל כנגד הטבור. אם נמצא גורם מפריע שכזה, הסר אותו. אם אין מגע טוב על משטח ההתקנה, בין הגלגל לטבור, אומי הגלגל יכולים להשתחרר ולגרום לאובדן גלגל. אובדן גלגל יכול לגרום לאובדן שליטה ברכב. הדבר עלול לגרום לפציעות חמורות או למוות. 8. הנמכת הרכב והידוק האומים omc הנמך את הרכב לקרקע, על ידי סיבוב המפתח נגד כיוון השעון. ואז, מקם את המפתח כמתואר באיור והדק את אומי הגלגל. ודא שמפתח הגביע ממוקם היטב מעל האום. אל תעמוד על ידית המפתח ואל תשתמש בצינור מאריך, המוכנס מעל ידית המפתח. הדק את כל האומים לסירוגין, בתנועה ימינה, עד שכל האומים יהיו מהודקים. בהמשך, בדוק בשנית שכל האומים מהודקים. לאחר החלפת גלגל, דאג להידוק אומי הגלגל, בהקדם האפשרי, במומנט הנכון אצל גורם מקצועי מתאים. d060h02mc

159 3 מה לעשות במקרה חירום 47 מומנט הידוק אומי גלגל גלגל פלדה וגלגל סגסוגת אלומיניום 900-,00 ק"ג ס"מ lb.ft( )65-80 החלפת גלגלים אבד מכסה שסתום האוויר, רכוש מכסה חדש והתקן אותו בהקדם האפשרי. לאחר החלפת הגלגל, אבטח תמיד את הגלגל הנקור במקומו והחזר את המגבה ואת הכלים למקום אחסונם המתאים. ציוד למקרה חירום )אם הציוד / התפקוד מותקן( משולש אזהרה מחזירור משולש אזהרה מחזירור ממוקם בתא המטען. במקרה של חירום, הצב משולש אזהרה זה על הכביש, כדי להזהיר, כלי רכב מתקרבים - כגון כאשר הרכב חונה לצדי הכביש, עקב בעיות כלשהן. d060j0mc אם יש ברשותך מד לחץ אוויר, הסר את מכסה שסתום האוויר בצמיג ובדוק את לחץ האוויר בצמיג. אם הלחץ נמוך מהמומלץ, נהג באיטיות לתחנת השירות הקרובה ונפח ללחץ האוויר הנכון. אם הלחץ גבוה מדי, כוונן אותו לערך הנכון. בגמר כוונון לחץ האוויר בצמיג, הקפד תמיד להתקין חזרה את מכסה שסתום האוויר. אם לא מחזירים את מכסה השסתום למקומו, האוויר עלול לדלוף מתוך הצמיג. אם

160 d080b02mc מה לעשות במקרה חירום 3 גרירת הרכב עגלת גרירה ) 2) 3) d080b0mc ניתן לגרור את רכבך על ידי משאית גרירה בעלת מנוף )(, )2( או על ידי משאית בעלת משטח הובלה שטוח )3(. 48 אם יש צורך לגרור את הרכב אם יש צורך לגרור את רכבך, על הדבר להיעשות על ידי מרכז שירות יונדאי מורשה, או על ידי ספק שירותי גרירה מקצועי. הדבר יבטיח שרכבך לא יינזק במהלך הגרירה. כמו כן, גוררים מקצועיים מודעים לתקנות התעבורה הנוגעות לגרירה. במקרה זה, במקום להסתכן בהסבת נזק לרכבך, מומלץ שתראה מידע זה למפעיל משאית הגרר. ודא שנעשה שימוש בשרשרת בטחון וכי מקפידים על התקנות הישימות. מומלץ לגרור את רכבך על ידי משאית בעלת מנוף או על ידי עריסת גרירה או משאית בעלת משטח הובלה שטוח, כשכל הגלגלים מורמים מהקרקע. זהירות: גרירה לא נכונה של רכבך יכולה להסב לו נזק ודא שתיבת ההילוכים בסרק. אם המנוע לא הותנע, ודא שגלגל ההגה אינו נעול וכי מפתח ההתנעה במצב "ACC" )אביזרים(. זהירות: בשעת גרירת הרכב, היזהר שלא לגרום נזק לפגוש או לחלקו התחתי של הרכב. אל תגרור בעזרת משאית עם שרשראות גרירה, כיוון שזה יגרום נזק לפגוש או לחלקו התחתי של הרכב.

161 גרירת חירום 3 מה לעשות במקרה חירום לגרירת חירום, כאשר לא ניתן להשיג רכב גורר מקצועי, אל תנסה לגרור את רכבך באופן זה, על משטח כביש בלתי סלול. הדבר עלול להסב נזקים חמורים לרכבך. 49 omc04505 omc04506 מלפנים מאחורי. תיבת הילוכים אוטומטית:. הקפד להשתמש בעריסת גרירה מתחת לגלגלים הקדמיים. d080b03mc זהירות: לעולם אין לגרור מאחור רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, כאשר הגלגלים הקדמיים על הקרקע. הדבר עלול לגרום נזקים חמורים לתיבת ההילוכים. ( אם גוררים את הרכב כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע, הקפד שבלם החנייה יהיה משוחרר. שים לב: לפני הגרירה, בדוק את מפלס הנוזל בתיבת ההילוכים האוטומטית. אם זה מתחת לסימון "HOT" )חם( על המדיד, הוסף נוזל. אם אינך יכול להוסיף נוזל, חובה להשתמש בעריסת גרירה. 2( אםנגרםנזקלאחדמהגלגליםהמועמסים או לרכיבי המתלים או אם יש צורך לגרור אתהרכבכשגלגליוהקדמייםנמצאיםעל הקרקע,השתמשבעריסתגרירהמתחת לגלגלים הקדמיים.. תיבת הילוכים ידנית:. אם אינך משתמש בעריסה, סובב את מפתחההתנעהלמצב " ACC ")אביזרים( והעבר את ידית ההילוכים ל- "N" )סרק(. זהירות: אם בכוונתך לגרור את הרכב מאחור, ללא עריסת גרירה, אל תגרור כל עוד המפתח נמצא מחוץ למתג ההתנעה או אם הוא נמצא במצב "LOCK" )נעילה(. 3( מומלץ לגרור את הרכב כאשר כל גלגליו אינם נמצאים על הקרקע.

162 מה לעשות במקרה חירום 3 50 אין לנסות לבצע תהליך זה אם הגלגלים, קו ההינע, הסרנים, מערכת ההיגוי או הבלמים פגומים. לפני הגרירה, ודא שתיבת ההילוכים בסרק ושמפתח ההתנעה במצב "ACC" )אביזרים( )כאשר המנוע מודמם( או במצב " ON ")פתוח()עםהמנועפועל(. ברכבהנגרר חייב להימצא נהג לשם הפעלת גלגל ההגה והבלמים. שים לב: לפני הגרירה, בדוק את מפלס הנוזל של תיבת ההילוכים. אם זה מתחת לסימון "HOT" )חם( על המדיד, הוסף נוזל. אם אינך יכול להוסיף נוזל, חובה להשתמש בעריסת גרירה. כיצד משתמשים בוו גרירה קדמי OMC04503 )( פתח את הכיסוי של חור הגרירה, על ידי דחיפתו בעזרת האצבע. שים לב: מארז המגבה ממוקם מעל הצמיג החלופי, בתא המטען. זהירות יש להדק את וו הגרירה היטב, בעזרת אצבעותיך, עד שלא יהיה עוד חופשי בתוך חור הגרירה. וו הגרירה ממוקם בתוך מארז המגבה, על הצמיג החלופי. )3( חבר כבל גרירה, שרשרת או חבל, לוו הגרירה שעל הפגוש הקדמי. שים לב: כשאינם בשימוש, החזר את וו הגרירה ואת כיסוי חור הגרירה למקומותיהם המקוריים. omc04504 )2(. הוצא את וו הגרירה ממארז המגבה. כדי להרכיב את וו הגרירה, סובב אותו בכיוון השעון.

163 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב הגנה מפני חלודה עזרה במניעת חלודה רחיצה וטיפול בווקס ניקוי פנים הרכב

164 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב 4 52 הגנה מפני חלודה הגנת היונדאי שלך מפני חלודה הודות לשימוש בתכנון ובשיטות ההרכבה המתקדמות ביותר למלחמה בהיווצרות חלודה, יונדאי מייצרת רכבים מהאיכות הגבוהה ביותר, אולם זהו רק חלק מהעבודה. על מנת להגיע לעמידות ארוכת שנים בפני חלודה, אותה עמידות שחברת יונדאי יכולה לספק, דרושים גם שיתוף הפעולה והעזרה מצדך, כבעל הרכב. גורמים נפוצים להיווצרות חלודה הגורמים הנפוצים ביותר להיווצרות חלודה ברכבך הם: מלחי כביש, לכלוך ולחות שמאפשרים להם להצטבר מתחת לרכב. הסרת צבע או ציפויי מגן כתוצאה מאבנים, חצץ, שחיקה, שריטות קלות או פגיעות, הגורמים להותרת המתכת בלתי מוגנת וחשופה להיווצרות חלודה. אזורים החשופים ביותר להיווצרות חלודה אם אתה מתגורר באזור שרכבך חשוף בו באופן קבוע לחומרים מעודדי היווצרות חלודה, ההגנה מפני חלודה היא בעלת חשיבות עליונה. חלק מהגורמים להיווצרות חלודה מואצת הם מלח כבישים, כימיקלים פולטי אבק, אוויר ים וזיהום תעשייתי. הלחות מעודדת ומאיצה היווצרות חלודה לחות יוצרת את התנאים שבהם רוב הסיכויים שתיווצר חלודה. לדוגמה, היווצרות החלודה מואצת על ידי לחות גבוהה, במיוחד כאשר הטמפרטורות הן מעט מעל לנקודת הקיפאון. בתנאים שכאלו, החומר אשר גורם לחלודה נשמר במגע עם פני הרכב, כתוצאה מהלחות המתאדה באיטיות. בוץ הוא חומר המעודד מאוד חלודה מאחר שהוא מתייבש באיטיות ושומר את הלחות במגע עם הרכב. למרות שנדמה לעיתים שהבוץ התייבש, הוא עדיין יכול להכיל לחות ולעודד היווצרות חלודה. גם טמפרטורות גבוהות יכולות להאיץ היווצרות חלודה בחלקים שאינם מאווררים היטב, באופן שהלחות תוכל להתאדות. מכל הסיבות לעיל, חשוב ביותר לשמור את רכבך נקי וללא בוץ והצטברויות של חומרים אחרים. האמור ישים לא רק למשטחים גלויים לעין, אלא גם ובעיקר לתחתית המרכב.

165 4 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב 53 עזרה במניעת חלודה ביכולתך לסייע במניעת תחילת היווצרותה של חלודה על ידי הקפדה על המתואר להלן: שמור על ניקיון רכבך הדרך הטובה ביותר למנוע היווצרות חלודה היאלשמורעלניקיוןרכבךמפניחומריםגורמי חלודה.תשומתלבלתחתיתמרכבהרכבהיא בעלת חשיבות רבה במיוחד. אםאתהגרבאזורהמעודדמאודהיווצרות חלודה - היכן שנעשה שימוש במלחי כבישים, בקרבת הים, באזורים בעלי זיהום תעשייתי, גשם חומצי - יהיה עליך להקדיש תשומת לב רבה כדי למנוע היווצרות חלודה. בחורף, שטוף היטב את תחתית המרכב, לפחות פעם בחודש, הקפד לנקות היטב את תחתית הרכב בסוף עונת החורף. כאשר אתה מנקה את תחתית המרכב, שים לב במיוחד לרכיבים שמתחת לכנפיים ולאזורים אחרים שאינם גלויים לעין. עשה עבודה יסודית, ניסיון ייבוש הבוץבמקוםהסרתוברחיצהרקיאיץאת תהליך היווצרות החלודה במקום למנוע אותו. מים בלחץ וקיטור יעילים במיוחד בהסרת הצטברויות בוץ וחומרים גורמי חלודה. כאשר מנקים את הדפנות התחתונות של הדלתות, דפנות החיבור וקורות המרכב, ודא שפתחי הניקוז נקיים ופתוחים, כך שהלחות תוכל להשתחרר ולא להילכד בפנים באופן המעודד ומאיץ היווצרות חלודה. שמור את המוסך שלך יבש אל תחנה את רכבך במוסך לח ושאינו מאוורר היטב. הדבר יוצר סביבה נוחה ומעודדת היווצרות חלודה. האמור נכון במיוחד אם תרחץ את רכבך במוסך או שתסיע את הרכב לתוך המוסך בעודו רטוב, מכוסה שלג, קרח או בוץ. גם מוסך מחומם יכול לתרום להיווצרות חלודה, אלא אם הוא מאוורר היטב כך שהלחות תוכל להתאדות. שמירה על הצבע ועל הקישוטים במצב טוב שריטות או פגיעות קלות בגימור הרכב יש לכסות בהקדם האפשרי בצבע תיקון, כדי להפחית למינימום את האפשרות של היווצרות חלודה. אם המתכת הבסיסית נראית לעין, מומלץ לטפל בעניין במרכז שירות יונדאי מורשה לתיקוני מרכב, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אל תזניח את פנים הרכב לחות יכולה להצטבר מתחת לשטיחי הרצפה או ריפודי הרצפה ולגרום להיווצרות חלודה. בדוק תקופתית מתחת לשטיחים כדי לוודא שאלו יבשים. היזהר באופן מיוחד עם חומרי דישון, עם חומרי ניקוי או עם כימיקלים ברכב. את אלו יש לשאת רק במכלים מתאימים וכל שפיכה או נזילה יש לנקות, לשטוף במים ולייבש היטב.

166 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב 4 54 רחיצה וטיפול בווקס רחיצת היונדאי שלך לעולם אין לרחוץ את הרכב כאשר משטחיו החיצוניים חמים מחשיפה לקרינת השמש. רחץ תמיד את רכבך באזור מוצל. רחץ את רכבך לעיתים קרובות. לכלוך הוא חומר שוחק, המסוגל לשרוט את צבע הרכב - אם אינו מוסר. אם מאפשרים להם להישאר במגע עם הרכב, זיהום אוויר או גשם חומצי עלולים להסב נזק, כתוצאה מתגובה כימית, לצבע הרכב ולקישוטים השונים. אם אתה מתגורר בסביבת הים או באזור שנעשה שימוש בו במלח כבישים או בכימיקלים לבקרת רמת האבק, עליך לתת תשומת לב מיוחדת לתחתית המרכב. התחל בניגוב הרכב לשם הסרת האבק ולכלוך לסוגיו. בחורף, אם נהגת בתוך בוץ או מים בוציים, הפקד לנקות היטב את תחתית המרכב. השתמש בסילון מים חזק לשם הסרת ההצטברויות של בוץ וחומרים גורמי חלודה. השתמש בתמיסות איכותיות, המיועדות לרחיצת כלי רכב, ופעל על פי הוראות היצרן, המופיעות על האריזה. תמיסות אלו ניתן לרכוש אצל נציגי יונדאי המורשים או בחנויות לממכר אביזרי רכב. אין להשתמש בדטרגנטים ביתיים חזקים, בתמיסות מרוכזות או באבקות ניקוי שוחקות, שכן אלו יכולים להסב נזק לגימור הרכב. השתמש בספוג נקי או במטלית, נגב לעיתים תכופות ואל תסב נזק לגימור על ידי שפשוף חזק מדי. באשר לכתמים עקשניים, רכך אותם במים תוך כדי הסרתם באיטיות, מעט בכל פעם. לניקוי דפנות צמיגים, השתמש במברשת קשיחה או בצמר פלדה הספוג בסבון. לניקוי צלחות גלגל העשויות מפלסטיק, השתמש בספוג נקי או במטלית רכה ומים. לניקוי גלגלי סגסוגת אלומיניום, השתמש בסבון עדין או בדטרגנט ניטרלי. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים. הגן על משטחי מתכת חשופים על ידי ניקוי וטיפול בפוליש ובווקס. מאחר שאלומיניום חשוף להיווצרות חלודה, הקפד לתת לגלגלי אלומיניום תשומת לב מיוחדת בתקופת החורף. אם אתה נוהג על פני כבישים המכוסים במלח, נקה היטב את הגלגלים לאחר מכן. לאחר הרחיצה, הקפד לנגב היטב. אם מים עם סבון מתייבשים על גימור הרכב, יישארו סימנים וכתמים. כאשר מזג האוויר חם והלחות נמוכה, ייתכן שלאחר הרחיצה תמצא לנכון לנגב מיידית כל קטע של הרכב, כדי למנוע הישארות סימנים וכתמים. לאחר הניגוב, ייבש את הרכב בעזרת עור צבי או מטלית רכה סופגת מתאימה. הסיבה לייבוש הרכב היא הסרת המים ממנו, כך שיתייבש ללא השארת כתמי מים. אל תשפשף - זה עלול להסב נזק לגימור. אם התגלו חתכים או שריטות בצבע, השתמש בצבע תיקון כדי למנוע היווצרות חלודה. להגנה על צבע הרכב מפני חלודה, אתה חייב לנקות את היונדאי שלך )לפחות פעם בחודש(. תן תשומת לב מיוחדת להסרת מלחים, בוץ וחומרים אחרים מתחת למגיני הבוץ של הרכב. וודא שפתחי הניקוז ותחתית הדלתות פתוחים. אם לא יוסרו מיידית, הצטברויות קטנות של זפת, משקעים תעשייתיים, שרף עצים, חרקים ולשלשת ציפורים יכולים לגרום לפגיעה בצבע הרכב. אם מים לבדם אינם מספיקים להסרת ההצטברות השתמש בתמיסה עדינה לרחיצת הרכב.

167 4 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב טיפול בפגושים לשמירה על חזות הפגושים ברכב היונדאי שלך,ישלהקפידעלאמצעיזהירותמיוחדים. אלו כוללים: היזהר שלא לשפוך אלקטרוליט מצברים עלהפגושיםאו נוזלבלמיםהידראולי.אם זה קרה, רחץ מייד במים נקיים. נהג בעדינות כאשר אתה מנקה את פני הפגושים. אלו עשויים מחומר פלסטי רך ועלולים להינזק במקרה של טיפול לא נכון. אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים. השתמש במים פושרים וסבון עדין או בתמיסת ניקוי המיועדת למכוניות. אל תחשוף את הפגושים לטמפרטורות גבוהות. לדוגמה, אם רכבך נצבע מחדש, אלתשאיראתהפגושיםכשהםמותקנים על הרכב, אם זו עומדת להיצבע בתנור הפועל בטמפרטורות גבוהות. 55 לאחר רחיצת הרכב, הקפד לנגב היטב את המשטחים, כדי להסיר את כל שאריות התמיסה. לעולם אין לאפשר לתמיסת ניקוי להתייבש על משטחים צבועים. ניקוי כתמים אין להשתמש בנפט, בתמיסות חזקות או בחומרי ניקוי שוחקים. אלו יכולים להסב נזק לגימור הרכב. להסרת זפת כבישים, השתמש בטרפנטין על מטלית נקיה ורכה, או בחומר מסחרי זמין או בחומר להסרת זפת. פעל בעדינות. להסרת חרקים מתים או שרף עצים, השתמש במים חמים ובסבון עדין או בתמיסה לרחיצת מכוניות. ספוג את הכתם ושפשף אותו בעדינות. אם הצבע מאבד את הברק שלו, השתמש בחומר ניקוי ממרק מיוחד למכוניות. טיפול בפוליש ובווקס לפני ביצוע טיפול בפוליש ובווקס, או שימוש בחומר משולב של פוליש ווקס, רחץ ונגב היטב את הרכב. השתמש במוצרי איכות מסחריים ופעל על פי הוראות היצרן, המופיעות על האריזה. בצע טיפול בפוליש ובווקס לחלקי קישוט בהירים, כמו גם לחלקים צבועים. מתי לבצע שוב טיפול בווקס עליך לבצע שוב טיפול פוליש ווקס כאשר טיפות המים אינן מצטברות עוד על המשטח הנקי, אלא מתפזרות על פני שטח נרחב.

168 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב 4 ניקוי ריפודי עור )אם הציוד / התפקוד מותקן( במהלך שימוש רגיל, משטחי ריפודי עור, כמו כל חומר אחר, יצברו אבק ולכלוך. אבק ולכלוך זה חובה להסיר, אחרת הוא יחלחל לתוך פני העור ויגרום נזק. עור עדין מצריך טיפול ולכן יש לנקותו בכל עת שהדבר הכרחי. רחיצה קפדנית בעזרת סבון ומים תשמור על ברק העור ועל יופיו ותבטיח שנים רבות של שימוש מהנה. בעזרת מטלית רכה עם סבון עדין כלשהו ומים פושרים תוכל להבטיח את איכות העור ואת יופיו. רחץ היטב את העור. נקה היטב בעזרת מטלית לחה ונגב היטב בעזרת מטלית רכה. עשה זאת בכל פעם שהריפוד מתלכלך. 56 ניקוי פנים הרכב ניקוי ריפודי ויניל לניקוי ריפודי הוויניל, הסר תחילה את הלכלוך ושאב את האבק. בהמשך, השתמש בתמיסת סבון עדין או בדטרגנט ובמים עם ספוג נקי, או עם מטלית רכה. השאר חומר זה על פני המשטחים לשם ריכוך הלכלוך ואז נגב בעזרת ספוג נקי ולח או מטלית. אם לא הוסרו כל כתמי הלכלוך, חזור על התהליך עד שהריפודים יהיו נקיים. אין להשתמש בנפט, בתמיסות חזקות, במדלל צבע או בחומרי ניקוי חזקים אחרים. תוך כדי תהליך צביעת העור, מוחדרת לתוכו כמות שמן מספקת כך שלא יהיה כל צורך בשימון נוסף במשך כל חיי השירות שלו. מריחת שמן על פני משטחי הגימור של העור לא תסייע לו בדרך כלשהי ועלולה לגרום יותר נזק מאשר תועלת. בשום תנאי ונסיבות אין להשתמש בלכות למיניהן או בחומרים להברקת רהיטים. ניקוי השטיחים השתמש בחומר ניקוי שטיחים מסוג מקציף. חומרי ניקוי מסוג זה קיימים בתצורת מיכלי תרסיס, נוזלים או אבקה. קרא את ההוראות ופעל פיהן במדויק. בעזרת שואב אבק עם אביזר קצה מתאים, הסר ככל האפשר את הלכלוך מהשטיחים. השתמש בקצף הניקוי על פי הוראות היצרן ולאחר מכן שפשף במעגלים חופפים. אין להוסיף מים. חומרי ניקוי אלו פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר השטיח נשמר יבש ככל האפשר.

169 4 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב שאלות כלשהן? 57 ניקוי חגורות הבטיחות לניקוי חגורות הבטיחות, השתמש במטלית או בספוג עם סבון עדין או דטרגנט ומים חמים. אין להשתמש לחגורות הבטיחות בדטרגנטים חזקים, בצבעים, בחומרי הלבנה או בחומרים שוחקים שכן אלו עלולים להחליש את בד החגורה. תוך כדי ניקוי החגורות, בחן אותן לקיומם של שחיקת יתר, חתכים, פרימת הבד או סימני נזק אחרים. החלף את החגורות אם יש צורך. אם יש לך שאלה כלשהי בנוגע לטיפול ברכבך, היוועץ במרכז שירות יונדאי מורשה. ניקוי החלונות לניקוי החלונות ניתן להשתמש בכל חומר ניקוי ביתי לחלונות. יחד עם זאת, בזמן ניקוי הצד הפנימי של השמשה, יש לנקוט משנה זהירות כדי שלא להסב נזק לחיווט מסיר האדים של השמשה האחורית.

170 מניעת חלודה וטיפול בחזות הרכב 4 58

171 דרישות האחזקה לרכבך תדירויות אחזקה אחזקה מתוכננת אחזקה בתנאי שימוש קשים הסברים לפריטי אחזקה מתוכננת

172 5 דרישות האחזקה לרכבך תהליכי אחזקה תקופתית מוגדרים אלו הם תהליכים כגון בדיקות, כוונונים והחלפות, המפורטים בטבלאות האחזקה. כדי להבטיח את תוקף האחריות, חובה לבצע תהליכים אלה בתדירויות המפורטות בתוכנית האחזקה. למרות שמומלץ על ביצוע תהליכים אלה בידי מומחים שהודרכו על ידי היצרן, או מומחים של אחד ממרכזי שירות יונדאי המורשים, ניתן לבצעם בכל מרכז שירות יונדאי מורשה. מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים של יונדאי לכל תיקון או החלפה. ניתן להשתמש 60 תדירויות אחזקה דרישות שירות על מנת להבטיח את מרחק הנסיעה הארוך ביותר, תוך הנאה מרבית מרכב היונדאי שלך, חובה לבצע תהליכי אחזקה מסוימים. על אף שתכנון והנדסה קפדניים הפחיתו למינימום תהליכים אלה, הם עדיין דרושים וחשיבותם רבה מאד. ביצוע תהליכי אחזקה אלה הם באחריותך על מנת לעמוד בתנאי האחריות המכסים את רכב היונדאי החדש שלך. "דרכון השירות" שסופק לך יחד עם רכבך מספק מידע נוסף אודות אחריות זו. דרישות אחזקה את האחזקה הדרושה לרכב היונדאי שלך ניתן לחלק לשלושה סעיפים:. תהליכי אחזקה תקופתית מוגדרים. בדיקות כלליות אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך בחלפים אחרים מאיכות מקבילה כגון שמן מנוע, נוזל קירור, נוזל תיבת הילוכים אוטומטית, נוזל בלמים וכד', אשר אינם מסופקים על ידי חברת יונדאי או המפיצים שלה, מבלי להשפיע על כיסוי האחריות, אך עליך להיות בטוח שאיכותם מקבילה לזו של החלפים המקוריים של יונדאי. "דרכון השירות" שלך מספק מידע נוסף לגבי כיסוי האחריות שלך. בדיקות כלליות אלה בדיקות סדירות שעליך לבצע כאשר אתה נוהג ברכב היונדאי או בזמן תדלוק מיכל הדלק. רשימה של פריטים אלה בספרות השירות והאחזקה.

173 5 דרישות האחזקה לרכבך דרישות אחזקה תקופתית 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך אם יש לך כישורים בתחום הטכני, ויש ברשותך מספר כלים הדרושים ואתה מעוניין להקדיש לכך זמן, באפשרותך לבדוק ולטפל במספר פריטים. למידע נוסף לגבי עשה זאת בעצמך, ראה פרק 6. יש לבצע בדיקה בכל פעם שמתרחשת תקלה או שקיים חשד לתקלה. יש לשמור את כל הקבלות של הטיפול במערכת בקרת גזי הפליטה, כדי להציג עמידה בתנאי האחריות של מערכת הפליטה. באשר לדרישות הנוגעות לתנאי שימוש קשים, ראה עמוד 5-7 בפרק זה. מספר המלצות בכל פעם שאתה מוסר את רכב היונדאי שלך לטיפול, שמור עותקים ממסמכי הטיפול בתא הכפפות של הרכב. זה יעזור לך לתעד את התהליכים הדרושים שבוצעו על מנת לשמור על תוקף האחריות. דבר זה חשוב במיוחד כאשר הטיפול אינו מבוצע על ידי מרכז שירות יונדאי מורשה.

174 5 דרישות האחזקה לרכבך אחזקה מתוכננת 62 את טיפולי האחזקה התקופתית הבאים יש לבצע על מנת להבטיח שליטה טובה ברכב ורמת ביצועים גבוהה. לשמירה על תוקף האחריות, שמור על קבלות כל טיפולי הרכב. כאשר מצוינים גם המרחק וגם הזמן שחלף, תדירות הטיפולים מוגדרת על ידי הקודם מביניהם. R: החלף : בדיקה ולאחר מכן, ניקוי, כוונון, תיקון או החלפה בהתאם לצורך קילומטרים,000 x חודשים מס' תיאור אחזקת מערכת הבקרה של המנוע )בנזין( R R R R R R R R שמן מנוע ומסנן שמן מנוע R 2 חגורת הינע )משאבת מים, אלטרנטור ומזגן אוויר( R R 3 מסנן דלק )דגם )MP 4 צנרת דלק גמישה, קשיחה ומחברים R 5 חגורת תזמון 6 צינור נשם ומכסה מיכל דלק 7 צנרת ריק גמישה 8 צנרת אוורור גמישה של בית גל ארכובה R R R R 9 מסנן אוויר R R 0 מסנן אוויר של מיכל הדלק R R מצתים

175 5 דרישות האחזקה לרכבך 63 = R החלפה; = בדיקה ולאחר מכן, ניקוי, כוונון, תיקון או החלפה בהתאם לצורך קילומטרים,000 x חודשים מס' תיאור אחזקת מערכת בקרת מנוע )דיזל( R R R R R R R R שמן מנוע ומסנן שמן מנוע ראה הערה )( R R 2 מסנן אוויר R R R R 3 מסנן דלק 4 חגורת הינע )עבור משאבת הגה כוח, אלטרנטור ומזגן אוויר( 5 צנרת דלק גמישה, קשיחה ומחברים 6 צנרת ריק גמישה )עבור VGT ועבור גוף המצערת( שים לב: )( כל 500 ק"מ או לפני תחילתה של נסיעה ארוכה, יש לבדוק מפלס שמן מנוע.

176 5 דרישות האחזקה לרכבך 64 R: החלף : בדיקה ולאחר מכן, ניקוי, כוונון, תיקון או החלפה בהתאם לצורך קילומטרים,000 x חודשים מס' תיאור אחזקה כללית מערכת קירור R R R 2 נוזל קירור 3 שמן תיבת הילוכים ידנית R 4 נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 5 צנרת בלמים גמישה וקשיחה 6 נוזל בלמים 7 תופים / רפידות בלמים אחוריים, בלם חנייה 8 רפידות בלמים, קליפרים ודיסקות 9 צינור פליטה ועמם 0 ברגי הרכבת מתלים תיבת הגה, זרועות קישור ושרוולי הגנה / מפרק כדורי של זרוע תחתונה 2 משאבת הגה כוח, חגורה וצינורות גמישים 3 גלי הינע ושרוולי מגן 4 קרר למערכת מיזוג האוויר R R R R 5 מסנן מזגן אוויר )עבור יחידת המאייד והמאוורר(

177 5 דרישות האחזקה לרכבך אחזקה בתנאי שימוש קשים 65 הפעולות הבאות חייבות להתבצע בתדירות גבוהה יותר, בכלי רכב שבדרך כלל נעשה בהם שימוש בתנאי נהיגה קשים. עיין בטבלה שלמטה לצורך תדירויות אחזקה מתאימים. R: החלף : בדיקה ולאחר מכן, ניקוי, כוונון, תיקון או החלפה בהתאם לצורך. סעיף אחזקה שמן מנוע ומסנן שמן מנוע )בנזין( שמן מנוע ומסנן שמן מנוע )דיזל( מסנן אוויר מצתים חגורת תזמון )תזמון( רפידות בלמים, קליפרים ודיסקות תופים / רפידות בלמים אחוריים, בלם חנייה תיבת הגה, זרועות קישור ושרוולי הגנה / מפרק כדורי של זרוע תחתונה גלי הינע ושרוולי מגן שמן תיבת הילוכים ידנית נוזל תיבת הילוכים אוטומטית מסנן מזגן האוויר )ליחידת המאדה והמאוורר( פעולת האחזקה R R R R R R R R תדירויות אחזקה כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים בתדירות גבוהה יותר בתדירות גבוהה יותר כל 60,000 ק"מ או 48 חודשים בתדירות גבוהה יותר בתדירות גבוהה יותר בתדירות גבוהה יותר כל 5,000 ק"מ או 2 חודשים כל 00,000 ק"מ כל 45,000 ק"מ בתדירות גבוהה יותר תנאי נהיגה A, B, C, D, E, F, G, H,, K A, B, C, D, E, F, G, H,, K C, E B, H B, D, E, F, G C, D, G, H C, D, G, H C, D, E, F C, D, E, F A, C, D, E, F, G, H,, J A, C, E, F, G, H, C, E תנאי נהיגה קשים - A נהיגה חוזרת ונשנית למרחקים קצרים של פחות מ- 8 ק"מ, בטמפרטורה רגילה או פחות מ- 6 ק"מ בטמפרטורה נמוכה עד כדי קיפאון - B פעולת מנוע ממושכת בסרק או נהיגה במהירות נמוכה למרחקים ארוכים - C נסיעה על כבישים משובשים, דרכי אפר, בוציים, לא סלולים, מכוסי חצץ או מלח - D נהיגה באזורים שמשתמשים במלח או בחומרים קורוזיביים אחרים או במזג אוויר קר מאוד. - E נהיגה באזורים חוליים - F נסיעה בתנועה כבדה בטמפרטורה העולה על 32 צלסיוס - G נסיעה בעלייה, במורד או בכבישים הרריים - H גרירת גרור או שימוש ביחד עם קרוואן או עם גגון - נהיגה כניידת, מונית, שימוש מסחרי אחר או גרירת רכב - J נהיגה מעל למהירות של 70 קמ"ש - K נהיגה תדירה במצבי עצירה-נסיעה-עצירה

178 5 דרישות האחזקה לרכבך 66 הסברים לפריטי אחזקה מתוכננת שמן מנוע ומסנן שמן מנוע את שמן המנוע והמסנן יש להחליף בתדירות המוגדרת בתוכנית האחזקה. אם נוהגים ברכב בתנאים קשים, נדרשת החלפת שמן ומסנן בתדירות גבוהה יותר. חגורות הינע בדוק את כל חגורות ההינע להימצאות חתכים, סדקים, בלאי חריג או ספיגת שמן והחלף במידת הצורך. את חגורות ההינע יש לבדוק תקופתית למתיחות תקינה ולכוונן על פי הצורך. מסנן דלק מסנן סתום יכול להגביל את מהירות הנסיעה של הרכב, להסב נזק למערכת הפליטה וליצור קשיי התנעה. אם כמות חריגה של גופים זרים מצטברת במיכל הדלק, יתכן והמסנן יצריך החלפות יותר תדירות. לאחר התקנת מסנן חדש, יש להפעיל את המנוע למשך מספר דקות ולוודא שאין נזילות בחיבורים. התקנת מסנני דלק תבוצע על ידי טכנאים שהוכשרו לכך. צנרת דלק קשיחה / גמישה וחיבורים בדוק את צנרת הדלק הקשיחה והגמישה וכן את חיבורי הדלק לקיומם של נזילות ולנזקים. מסור מייד, לטכנאי שהוכשר לכך, כל חלק פגום או עם נזילה, לצורך החלפה. אזהרה )מנוע דיזל בלבד(: לעולם אל תעבוד על מערכת ההזרקה כאשר המנוע עובד או בתוך 30 שניות מהדממתו. משאבת לחץ גבוה, מסילה, מזרקים וצינורות לחץ גבוה - כל אלו נמצאים תחת לחץ גבוה גם לאחר הדממת המנוע. סילון הדלק, הנוצר כתוצאה מנזילת דלק, עלול לגרום לפציעות חמורות, אם יבוא במגע עם גופך. אנשים, שבגופם מושתל קוצב לב, אסור שיתקרבו יותר מ- 30 ס"מ ל- ECU או לרתמת החיווט שבתא המנוע, כאשר המנוע פועל, כיוון שהזרמים הגבוהים במערכת המסילה המשותפת יוצרים שדות מגנטיים חזקים.

179 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 6 תא המנוע בדיקות כלליות אמצעי זהירות הקשורים באחזקה בדיקת שמן מנוע בדיקה והחלפת נוזל קירור המנוע מצתים החלפת מסנן האוויר בדיקת נוזל תיבת הילוכים ידנית בדיקת נוזל תיבת הילוכים אוטומטית בדיקת הבלמים בדיקת נוזל המצמד טיפול במערכת מיזוג האוויר החלפת מסנן במזגן האוויר בדיקה והחלפת נתיכים בדיקת המצבר מפלס נוזל הגה הכוח הסרת מים ממסנן הדלק כוונון הפנסים הקדמיים החלפת נורות הספקי נורות תיאור לוח הנתיכים

180 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 68 תא המנוע מנוע בנזין ).4 ליטר( זהירות: בזמן בדיקה או טיפול במנוע, השתמש בזהירות בכלים ובשאר החפצים הכבדים, על מנת לא לגרום נזק לכיסוי הפלסטי של המנוע. g00a0mc.. מיכל נוזל קירור מנוע 2.. מכסה פתח מילוי שמן מנוע 3.. מיכל נוזל בלמים 4. מסנן האוויר 5.. תיבת נתיכים / ממסרים 6.. מיכל נוזל ניקוי שמשה קדמית 7. מיכל נוזל הגה כוח. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 8.. מדיד מפלס שמן מנוע 9. מכסה המצנן 0. מדיד מפלס נוזל בתיבת הילוכים אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן(. מצבר

181 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 69 מנוע הבנזין ).6 ליטר( זהירות: בזמן בדיקה או טיפול במנוע, השתמש בזהירות בכלים ובשאר החפצים הכבדים, על מנת לא לגרום נזק לכיסוי הפלסטי של המנוע. OMC מיכל נוזל קירור מנוע 2.. מכסה פתח מילוי שמן מנוע 3.. מיכל נוזל בלמים 4. מסנן האוויר 5.. מיכל נוזל ניקוי שמשה קדמית 6. מיכל נוזל הגה כוח. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 7.. מדיד מפלס שמן מנוע 8.. מכסה המצנן 9. מדיד מפלס נוזל בתיבת הילוכים אוטומטית )אם הציוד / התפקוד מותקן( 0. מצבר. תיבת נתיכים / ממסרים

182 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 70 מנוע דיזל ).5 ליטר( זהירות: בזמן בדיקה או טיפול במנוע, השתמש בזהירות בכלים ובשאר החפצים הכבדים, על מנת לא לגרום נזק לכיסוי הפלסטי של המנוע. g00c0mc. מיכל נוזל קירור מנוע 2. מכסה פתח מילוי שמן מנוע 3. מיכל נוזל בלמים 4. מסנן אוויר 5. תיבת ממסרים 6. מיכל נוזל ניקוי שמשה קדמית 7. מיכל נוזל הגה כוח )אם הציוד / התפקוד מותקן( 8. מדיד מפלס שמן מנוע 9. מכסה המצנן 0. תיבת נתיכים. מצבר

183 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך פנים הרכב יש לבדוק את הפריטים הבאים לפני כל נסיעה:. פעולת התאורות השונות. פעולת מגבי השמשה הקדמית. פעולת הצופר פעולת מערכת מפשיר האדים, החימום )ומיזוג האוויר - אם מותקן(. פעולה ומצב ההגה. מצב ופעולת המראות. פעולת פנסי איתות הפנייה. פעולת דוושת ההאצה. פעולת הבלמים, כולל בלם החנייה פעולת תיבת ההילוכים הידנית, כולל פעולת המצמד פעולת תיבת ההילוכים האוטומטית, כולל פעולת מנגנון החנייה. מצב ופעולת בקרת המושבים. מצב ופעולת חגורות הבטיחות. פעולת סוכך השמש אם הבחנת בפריט אשר אינו פועל כשורה או נראה כפועל בצורה לא תקינה, בדוק אותו בזהירות ואם יש צורך, בקש סיוע ממרכז שירות יונדאי מורשה, או מכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. 7 בדיקות כלליות תא המנוע יש לבדוק את הפריטים הבאים אחת לחודש:. מפלס ומצב שמן המנוע. מפלס ומצב נוזל תיבת ההילוכים. מפלס נוזל בלמים. מפלס נוזל מצמד. מפלס נוזל קירור מנוע. מפלס נוזל ניקוי שמשה קדמית. מצב חגורת הינע האביזרים מצב הצינורות הגמישים של נוזל קירור המנוע דליפת נוזלים )על רכיבים או מתחת להם(. מפלס נוזל הגה כוח. מצב המצבר. מצב מסנן האוויר מחוץ לרכב יש לבדוק את הפריטים הבאים אחת לחודש:. מראה ומצב כללי. מצב הגלגלים והידוק האומים. מצב מערכת פליטה. מצב התאורה ופעולתה. מצב זגוגית השמשה הקדמית. מצב להבי המגבים. מצב הצבע וחלודה במרכב. נזילות דלק מצב מנעולי הדלתות ומכסה המנוע. לחץ ומצב הצמיגים. )כולל הגלגל החלופי(

184 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 72 אמצעי זהירות הקשורים באחזקה שירות לא נכון או לא מלא עלול לגרום לבעיות. בפרק זה יינתנו הוראות ביצוע רק לאותן פעולות אחזקה, הקלות לביצוע על ידי בעל הרכב. תהליכים מסוימים צריכים להתבצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. שים לב: תחזוקה לא הולמת במהלך תקופת האחריות עלולה להשפיע על כיסוי האחריות. אזהרה: ביצוע עבודות אחזקה על רכב הוא עניין שעלול להיות מסוכן. אתה עלול להיפצע בצורה רצינית בזמן ביצוע כמה תהליכי אחזקה. אם חסרים לך הידע והניסיון או הכלים והציוד המתאימים לביצוע העבודה, דאג שהיא תתבצע על ידי מרכז שירות יונדאי מורשה, או כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. עבודה מתחת למכסה המנוע, בשעה שהמנוע פועל, היא עניין מסוכן. הסכנה גוברת אף יותר כשאתה עונד תכשיטים או לובש בגדים רפויים. אלו עלולים להיתפס בחלקים הנעים לגרום לפציעה. על כן, אם עליך להפעיל את המנוע בשעה שאתה עובד מתחת למכסה המנוע, ודא שהסרת את כל התכשיטים )במיוחד טבעות,צמידים, שעוניםותליונים(וכן עניבות, צעיפים או פרטי לבוש רפוי דומים,לפנישאתהמתקרבלמאווררי הקירור או למנוע. בדיקת שמן מנוע שמן מומלץ מנוע בנזין G030B0JM שמן המנוע חיוני לביצועי המנוע ולאורך חיי השירות שלו. מומלץ לבדוק את מפלס השמן לפחות אחת לשבוע בתנאי שימוש רגילים ולעתים יותר קרובות, בזמן נסיעה או בתנאי שימוש קשים. על איכות השמן לעמוד במפרט הבא: SL,AP SJ או יותר GF-3 LSAC או יותר

185 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 73 שים לב: לחיסכון בדלק, מומלץ שמן מנוע,LSAC GF-3,SAE 5W-20 (5W-30) ללא קשר עם אזור השימוש ועם דגם המנוע. אם לא ניתן להשיג שמן מנוע 5W-20,LSAC GF-3,SAE ניתן להשתמש בשמן המומלץ כמשני לתחום הטמפרטורה המתאים. השמן המומלץ מנוע דיזל שים לב: שמן OW-30 SAE נועד לאזורים קרים במיוחד ויש להגביל את השימוש בו לאזורים בעלי מזג אוויר נוח. )במיוחד, אין הוא מומלץ להפעלה בעומס כבד ומתמשך ובמהירויות גבוהות(. G030B0mc שמן המנוע חיוני לביצועי המנוע ואורך חיי השירות שלו. מומלץ לבדוק את מפלס השמן כל 500 ק"מ בתנאי ולפני תחילת הנסיעה ולעתים יותר קרובות בתנאי שימוש קשים. על איכות השמן לעמוד במפרט הבא: דרגת CH-4 AP: או גבוה יותר דרגת ACEA: B4 או גבוה יותר

186 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 לפני בדיקת השמן, הבא את המנוע לטמפרטורת עבודה רגילה וודא שרכבך חונה על קרקע אופקית. דומם את המנוע. המתן 5 דקות ואז הוצא את המדיד, נגב אותו, הכנס אותו חזרה עד הסוף והוצא אותו שוב. שים לב למפלס השמן הגבוה ביותר המסומן על המדיד. על המפלס להימצא בין הסימון העליון )"F"( לסימון התחתון )"L"(. אזהרה: היזהר משנה זהירות שלא לגעת בצינור הגמיש של המצנן, כאשר אתה בודק את שמן המנוע, הצינור עלול להיות חם מאד ולגרום לך לכוויות. הוספת שמן מנוע בנזין omc מנוע דיזל 74 בדיקת מפלס שמן המנוע מנוע בנזין omc מנוע דיזל omc omc055004

187 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך צריכת שמן מנוע תפקידי שמן המנוע תפקידו העיקרי של שמן המנוע הוא סיכה וקירור חלקו הפנימי של המנוע. צריכת שמן מנוע צריכת כמות מסוימת של שמן מנוע, בזמן הנהיגה, היא תופעה רגילה לחלוטין. הסיבות לצריכת השמן במנוע תקין הן כדלקמן: השמן משמש לסיכתן של הבוכנות, טבעות הבוכנה והצילינדרים. כאשר הבוכנה נעה כלפי מטה בתוך הצילינדר, על דופן הצילינדר נשארת שכבת שמן דקה. תת לחץ גבוה, הנוצר בזמן פעולת המנוע, יונק כמות מסוימת של שמן זה לתא השריפה. שמןזה,יחדעםחלקמשכבתהשמןשעל דפנותהצילינדר,נשרףעלידיגזיהבעירה בעלי הטמפרטורה הגבוהה, בזמן תהליך הבעירה. 75 שים לב: מומלץ שהחלפת שמן מנוע והמסנן תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. השלך את הנוזל בצורה ידידותית לסביבה. מומלץ להכניס אותו אל תוך מיכל אטום ולהביא אותו לתחנת שירות, לשימוש חוזר אפשרי. אל תשפוך את השמן על הקרקע ואל תשליך אותו אל פח אשפה ביתי. אזהרה: שמן מנוע משומש עלול לגרום לגירוי או לסרטן העור, אם יבוא במגע עם העור לפרקי זמן ארוכים. לאחר טיפול בשמן משומש, רחץ את ידיך ביסודיות בסבון ובמים חמים, בהקדם האפשרי. אם מפלס השמן קרוב או מתחת לסימון "L", הוסף שמן עד להגעת המפלס לסימון "F". להוספת שמן:. הסר את מכסה מילוי השמן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון. 2. הוסף שמן ואז, בדוק שוב את המפלס. אל תמלא יתר על המידה. 3. החזר את המכסה למקומו, תוך סיבובו בכיוון השעון. המרחק בין הסימונים "F" ו- "L" שווה לכמות של כ- ליטר שמן )במנוע בנזין( /.5 ליטר שמן )במנוע דיזל(. זהירות: שפוך באיטיות את הנוזל המומלץ לתוך המיכל, תוך שימוש במשפך. אל תמלא יתר על המידה, כדי לא לגרום נזק למנוע. אזהרה: היזהר משנה זהירות שלא לגעת בצינור הגמיש של המצנן, כאשר אתה מוסיף את שמן המנוע, הצינור עלול להיות חם מאד ולגרום לך לכוויות.

188 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 נוזל הקירור המומלץ השתמש בנוזל קירור איכותי מסוג אתילן- גליקול בתערובת של עם מים. על נוזל הקירור להתאים לחלקי מנוע מאלומיניום. אין להשתמש, כתוספת, בחומרים מונעי חלודה או בתוספים אחרים. במערכת הקירור, יש לשמור על הריכוז הנכון ועל סוג נוזל הקירור הנכון, כדי למנוע קיפאון וחלודה. לעולם אין לאפשר חריגה מעל 60% או מתחת ל- 35% ריכוז של חומר מונע קיפאון, אחרת ייגרם נזק למערכת הקירור. לקבלת הריכוז הנכון, בזמן החלפת נוזל קירור המנוע, עיין בטבלה הבאה: טמפרטורה חיצונית )C ( עד 5 עד 25 עד 35 עד 45 ריכוז נוזל הקירור תמיסה מים למניעת קיפאון 65% 35% 60% 40% 50% 50% 40% 60% בדיקה והחלפת נוזל קירור המנוע אזהרה: אל תסיר את מכסה המצנן כשהמנוע חם. כאשר המנוע חם, נוזל קירור המנוע נמצא תחת לחץ ועלול להתפרץ דרך הפתח, אם מסירים את המכסה. אם לא תקפיד על אמצעי זהירות זה, אתה עלול להיפצע קשות. אל תסיר את מכסה המצנן, כל עוד המצנן לא התקרר לכדי אפשרות מגע. שים לב: מומלץ שהחלפת נוזל קירור המנוע תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. 76 צריכת השמן מושפעת מאד מצמיגותו ומאיכותו, מסיבובי המנוע ומתנאי הנהיגה וכד'. שמן המנוע נצרך יותר בתנאי נהיגה קשים - כגון במהירויות גבוהות, עם האצות והאטות תדירות יותר, מאשר בנסיעה רגילה.

189 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 77 בדיקת מפלס נוזל הקירור מנוע בנזין omc מנוע דיזל אזהרה: מאוורר הקירור מפוקח על ידי טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע והוא עלול לעתים לפעול גם כאשר המנוע אינו פועל. נקוט משנה זהירות בזמן ביצוע עבודה ליד להבי מאוורר הקירור, כך שלא תיפגע מלהב מסתובב. עם ירידת טמפרטורת נוזל הקירור, המאוורר יפסיק אוטומטית את פעולתו. פעולה זו היא רגילה. חם, על מפלס נוזל הקירור להימצא בין הקווים "L" ו- "F" שעל המיכל. אם המפלס מתחת לסימון "L", הוסף נוזל קירור עד להבאתו בין הסימונים "L" ו- "F". אם המפלס נמוך, בדוק נזילות של נוזל קירור וחזור לבדוק את מפלס הנוזל לעתים קרובות. אם המפלס יורד שוב, פנה למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, לבדיקה ולאבחון הסיבה. זהירות: נוזל קירור יכול לגרום נזק לגימור רכבך. אם נשפך נוזל קירור על הרכב, שטוף אותו ביסודיות במים נקיים. במנוע רכבך קיימים רכיבים מאלומיניום, שיש להגן עליהם באמצעות נוזל קירור עלבסיסאתילן-גליקול, כדילמנועחלודה וקיפאון. נוסף על כך, אין להוסיף מים קשים. מים קשים יכולים לגרום נזק למנוע כתוצאה מחלודה, חימום יתר או קיפאון. omc את מפלס נוזל הקירור ניתן לראות בדופן המיכל הפלסטי של נוזל הקירור. כשהמנוע

190 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 החלפת מסנן האוויר omc05500 שים לב: מומלץ שהחלפת המצתים תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. בזמן החלפת המצתים, מומלץ להשתמש בחלפים מומלצים מקוריים של יונדאי בלבד. המצתים המומלצים: סוג RC0YC4 )CHAMPON( הערה נטול עופרת החלפת מסנן האוויר מבוצעת כלהלן:.. שחרר את התופסנים סביב המכסה. 2. לאחר מכן, ניתן להרים את המכסה, להסיר את המסנן הישן ולהכניס מסנן חדש במקומו. מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים של יונדאי. BKR5ES- )NGK( נטול עופרת: ~..0 מ"מ עם עופרת: ~ מ"מ G060A0L 78 מצתים )מנוע בנזין בלבד( את המצתים יש להחליף בתדירויות המוגדרות באחזקה התקופתית של הרכב, המפורטת בפרק 5 או כאשר ביצועי המנוע מצביעים על כך שיש להחליפם. תופעות המעידות על ביצועים ירודים של המצתים כוללים החטאת ניצוץ תחת עומס, ירידה בחיסכון בדלק, האצה ירודה וכד'. כאשר יש צורך להחליף מצתים, השתמש תמיד במצתים המומלצים על ידי יונדאי. השימוש במצתים מסוג אחר עלול לגרום לירידה בביצועים, להפרעות רדיו או לנזק למנוע.

191 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 79 זהירות: שימוש ברכב ללא מסנן עלול לגרום לבלאי חריג במנוע. בזמן הסרת המסנן, היזהר שלא יחדרו אבק או לכלוך לפתח יניקת האוויר. אחרת, ייגרם נזק למסנן האוויר. להבי מגבי השמשה הקדמית יש לבדוק בקפידה את להבי המגבים מעת לעת ולנקותם מהצטברות לכלוך ומשקעים אחרים. לניקוי הלהבים וזרועות המגבים, השתמש בספוג נקי או במטלית נקיה, ובסבון או בדטרגנט עדין ובמים. אם המגבים ממשיכים להשאיר עקבות או למרוח את המים על הזגוגית, החלף אותם בחלפים מקוריים של יונדאי או מקבילים להם. החלפת להבי המגבים להחלפת להבי המגבים, הרם את המגב למצב אנכי. הסרת להב המגב זהירות: אל תפעיל את המגבים על זגוגית יבשה. פעולה שכזו תגרום לבלאי מהיר של להבי המגבים והיא עלולה לגרום לשריטת הזגוגית. הרחק מלהבי הגומי חומרים על בסיס נפט כגון שמן מנוע, בנזין וכד'. )( HHR כשפין הנעילה )( לחוץ, דחוף כלפי מטה את להב המגב, על מנת לשחרר אותו מזרוע המגב.

192 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 מילוי מיכל נוזל הניקוי 80 omc משוך את להב המגב עד להישמע נקישה המעידה על שילוב בקצה זרוע המגב. שים לב: אל תאפשר לזרוע המגב ליפול כנגד הזגוגית. מיכל נוזל הניקוי מספק נוזל למערכת הניקוי של השמשה הקדמית. לשם מילוי מיכל נוזל הניקוי, יש להשתמש בנוזל באיכות טובה. במזג אוויר קשה או כאשר מערכת הניקוי נמצאת בשימוש תדיר יותר, יש לבדוק את מפלס נוזל הניקוי לעתים יותר קרובות. HHR505 HHR הרם קלות את להב המגב ומשוך אותו כלפי מעלה. התקנת להב המגב HHR5050. הצב להב מגב חדש על גבי זרוע המגב והורד אותו לגובה הזרוע כמתואר באיור.

193 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 8 זהירות: אין להשתמש בנוזל למניעת קיפאון במצנן )נוזל קירור מנוע( במערכת הניקוי היות שהוא יגרום נזק לגימור הרכב. אין להשתמש במתזים, אם מיכל נוזל הניקוי ריק. הדבר עלול לגרום נזק למשאבת נוזל הניקוי. אזהרה: נוזל הניקוי של השמשה הקדמית מכיל חומרים מסוימים עם תכולת אלכוהול וייתכן שאלה יהיו דליקים בתנאים מסוימים. הרחק ניצוצות או להבה גלויה ממגע עם נוזל הניקוי או מיכל נוזל הניקוי. פעולה שכזו יכולה לגרום נזק לרכב או לנוסעים. נוזל ניקוי השמשה רעיל לבני אדם ולבעלי חיים. אין לשתות נוזל ניקוי שמשות. אחרת, יכולה להיגרם פגיעה חמורה או קטלנית. בדיקת נוזל תיבת הילוכים ידנית יש לבדוק את נוזל תיבת ההילוכים הידנית בתדירויות המוגדרות באחזקה התקופתית של הרכב, בפרק 5. בדיקת נוזל תיבת הילוכים אוטומטית יש לבדוק את נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית בתדירויות המוגדרות באחזקה התקופתית של הרכב, בפרק 5. שים לב: ביסודו, נוזל תיבת ההילוכים הוא בעל צבע אדום. ככל שנוהגים ברכב, הנוזל הופך בהדרגה לאדום כהה. זהו מצב רגיל ואינך צריך להחליט על החלפת הנוזל על פי שינוי הצבע. את הנוזל בתיבת ההילוכים האוטומטית עליך להחליף בתדירויות המוגדרות באחזקה התקופתית של הרכב, בפרק.5 אזהרה: תמיד עדיף לבדוק את מפלס השמן בתיבת ההילוכים, כאשר המנוע התקרר או כשהוא קר. אם המנוע חם, תצטרך להיזהר במיוחד כדי למנוע כוויות לעצמך מהמנוע החם או מחלקי מערכת הפליטה. שים לב: מומלץ שהחלפת נוזל בתיבת הילוכים ידנית תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

194 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 82 אזהרה: יש לבדוק את נוזל תיבת ההילוכים כשהמנוע בטמפרטורת עבודה רגילה. פירוש הדבר הוא כי המנוע, המצנן, הצינור הגמיש של המצנן, מערכת הפליטה וכד', חמים מאד. פעל בזהירות רבה כדי שלא להיפגע מכוויות בזמן ביצוע תהליך זה. בדיקת מפלס נוזל בתיבת ההילוכים החנה את הרכב על קרקע אופקית כשבלם החנייה מופעל. בעת בדיקת נוזל תיבת ההילוכים, על נוזל תיבת ההילוכים להימצא בטמפרטורת עבודה רגילה ועל המנוע לפעול במהירות סרק.. פתח את מכסה המנוע תוך שמירת מרחק של ידיים, שיער ארוך וביגוד רופף, מפני רכיבים נעים. g0d02mc omc03504 כשהמנוע פועל במהירות סרק, לחץ על דוושת הבלמים והעבר את ידית ההילוכים ממצב "P" לכל אחד משאר המצבים "R", "N", "D" ואז למצב "N" או "P". כשהמנוע עדיין פועל במהירות סרק: 2. הוצא את מדיד תיבת ההילוכים, נגב אותו, הכנס אותו חזרה עד הסוף ואז, הוצא אותו שוב. עתה, בדוק את מפלס הנוזל על גבי המדיד. עליו להימצא בתחום "HOT" שעל המדיד.

195 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך בדיקת הבלמים 83 על מפלס הנוזל להימצא בתחום."HOT" g0d03mc 3. אם מפלס נוזל תיבת ההילוכים נמוך, השתמש במשפך והוסף נוזל תיבת הילוכים דרך פתח המדיד, עד שהמפלס יגיע לתחום."HOT" אל תמלא יתר על המידה. אזהרה: מאוורר הקירורמפוקחעלידיטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע והוא עלול לעתים לפעול גם כאשר המנוע אינו פועל. נקוט משנה זהירות בזמן ביצוע עבודה ליד להבי מאוורר הקירור כך שלא תיפגע מלהב מסתובב. עם ירידת טמפרטורת נוזל הקירור, המאוורר יפסיק אוטומטית את פעולתו. פעולה זו היא רגילה. זהירות: מכיוון שהבלמים חיוניים להפעלתו הבטוחה של הרכב, מומלץ לבדוק אותם במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. יש לבדוק שחיקה בבלמים באותן תדירויות המוגדרות באחזקה התקופתית בפרק.5 בדיקת מפלס נוזל הבלמים אזהרה: נקוט משנה זהירות בזמן טיפול בנוזל הבלמים. נוזל זה יכול לגרום נזק לראייתך אם הוא חודר לעינייך. הוא גם יגרום נזק לגימור הרכב, אם הוא יישפך עליו ולא יוסר מיידית. אזהרה )מנוע דיזל בלבד(: לעולם אל תעבוד על מערכת ההזרקה כאשר המנוע עובד או בתוך 30 שניות מהדממתו. משאבת לחץ גבוה, מסילה, מזרקים וצינורות לחץ גבוה - כל אלו נמצאים תחת לחץ גבוה גם לאחר הדממת המנוע. סילון דלק שנוצר עקב נזילות דלק עלול לגרום לפצע חמור, אם הוא בא במגע עם הגוף. אנשים, שבגופם מושתל קוצב לב, אסור שיתקרבו יותר מ- 30 ס"מ ל- ECU או לרתמת החיווט שבתא המנוע, כאשר המנוע פועל, כיוון שהזרמים הגבוהים במערכת המסילה המשותפת יוצרים שדות מגנטיים חזקים.

196 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 84 בדיקת מפלס נוזל הבלמים omc05505 יש לבדוק תקופתית את מפלס נוזל הבלמים במיכל נוזל הבלמים. על המפלס להימצא בין הסימונים "MN" ו- "MAX" שבדופן המיכל. אם המפלס מתחת לסימון,"MN" השלם בזהירות נוזל בלמים עד לסימון."MAX" אל תמלא יתר על המידה. הוספת נוזל בלמים אזהרה: טפל בזהירות בנוזל הבלמים. נוזל זה יכול לגרום נזק לראייתך אם הוא חודר לעינייך. השתמש רק בנוזל בלמים העונה למפרט DOT3 או,DOT4 ממיכל אטום. אל תאפשר לאריזת נוזל או למיכל הנוזל להישאר פתוח מעבר לזמן הנחוץ. כך תימנע חדירת אבק ולחות, אשר יכולים לגרום נזק למערכת הבלמים ולפעולה לא תקינה. להוספת נוזל בלמים, נקה תחילה כל לכלוך ואז פתח את מכסה מיכל הנוזל. שפוך באיטיות את הנוזל המומלץ לתוך המיכל. אל תמלא יתר על המידה. החזר בזהירות את המכסה על המיכל והדק. בדיקת נוזל המצמד )אם הציוד / התפקוד מותקן( בדיקת נוזל המצמד g30a0mc יש לבדוק את מפלס נוזל המצמד, בצילינדר הראשי, כאשר מבצעים עבודות שירות אחרות מתחת למכסה המנוע. באותה הזדמנות, יש לבדוק את המערכת ולוודא שאין נזילות. יש גם לוודא שמפלס נוזל המצמד נמצא בין סימוני ה- "MAX" וה- "MN" שעל מיכל הנוזל. מלא כנדרש. אובדן נוזל מצביע על נזילה במערכת המצמד ויש לבדוק אותה ולתקן אותה מיידית. פנה מייד למרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

197 טיפול במערכת מיזוג האוויר שמירה על ניקיון המעבה יש לבדוק תקופתית את מעבה מיזוג האוויר )ומצנן המנוע( ולוודא שאין הצטברות לכלוך, חרקים מתים, עלים וכד'. אלה עלולים להפריע ליעילות הקירור המרבית. על מנת להסיר הצטברויות אלה, הברש אותן או שטוף אותן בזהירות, כדי למנוע את כיפוף להבי הקירור. 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך החלפת מסנן במזגן האוויר 85 )ליחידת המאדה והמאוורר( )אם היא מותקנת( מסנן מזגן האוויר ממוקם בצדו הימני של לוח המכשירים. המסנן פועל להפחתת כמות המזהמים החודרים לתוך הרכב. בדיקת פעולתה של מערכת מיזוג האוויר. התנע את המנוע והנח לו לפעול בסרק מהיר למשך מספר דקות, כשמערכת מיזוג האוויר מכווננת לקור המרבי. 2. אם האוויר הנפלט מפתחי האוורור שבלוח המכשירים אינו קר, דאג לבדיקת מערכת מיזוג האוויר במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. זהירות: הפעלתהשלמערכתמיזוגהאווירלפרקי זמןממושכים,כשמפלסנוזלהקררנמוך, עלולה לגרום נזק למדחס. b45a0mc סיכה לסיכת המדחס והאטמים במערכת, יש להפעיל את מערכת מיזוג האוויר לפחות למשך 0 דקות בכל שבוע. הפעולה חשובה במיוחד במזג אוויר קר, כשמערכת מיזוג האוויר אינה בשימוש.. פתח את תא הכפפות והסר את פיני הכוונון שבשני צדדיו של תא הכפפות.

198 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 בדיקה והחלפת נתיכים 86 החלפת נתיך omc omc05503 omc משוך החוצה את מסנן מזגן האוויר, כאשר הווים משני הצדדים לחוצים. זהירות: שים לב שלא ללחוץ את הווים לכיוון הנגדי. 3. הוצא את מסנן מזגן האוויר והחלף אותו בחדש. 4. ההתקנה מבוצעת בסדר הפוך לסדר ההסרה. הנתיך ניתך אם יהיה עומס יתר על פני המעגלים החשמליים וכך ימנע נזק לכל רתמת החיווט. )עומס זה יכול להיגרם על ידי קצר במערכת, הגורר אחריו צריכת זרם גבוהה מדי(. אם קרה הדבר, דאג לגילוי הסיבה, לתיקון המערכת ולהחלפת הנתיך, במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. הנתיכים הניתכים ממוקמים בתיבת הנתיכים, כדי להקל על בדיקתם.

199 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 87 זהירות: בעת החלפת נתיך, לעולם אין להשתמש בדבר אחר פרט לנתיך חדש בעל אותו ערך או נמוך יותר. לעולם אין להשתמש בפיסת חוט או בנתיך בעל ערך גבוה יותר. אחרת, נזק חמור וסכנת שריפה עלולים להיגרם לרכבך. החלפת נתיך אביזרים. סגור את מתג ההתנעה ואת כל שאר המתגים. 2. פתח את תיבת הנתיכים ובדוק כל נתיך ונתיך. הסר כל נתיך על ידי משיכתו כלפיך )בתיבת הממסרים והנתיכים שבתא המנוע, נמצא "חולץ נתיכים", המקל על פעולה זו(. 3. הקפד לבדוק את כל שאר הנתיכים, גם אם תמצא אחד שרוף. g200b02mc omc04500 תיבת הנתיכים לתאורה ולשאר האביזרים החשמליים ממוקמת בחלקו התחתון של לוח המכשירים, בצד הנהג. בתוך התיבה, תמצא רשימה המתארת את המעגלים המוגנים על ידי כל אחד מהנתיכים. אם אחד הפנסים או אביזר אחר ברכבך חדלו לפעול, ייתכן שהסיבה לכך היא נתיך שרוף. אם הנתיך נשרף, תבחין בפס המתכת שבתוך הנתיך, כשהוא שרוף במרכזו. אם אתה חושד בנתיך מסוים, פעל על פי התהליך הבא: 4. החלף את הנתיך השרוף על ידי דחיפת נתיך חדש בעל אותו ערך למקומו. על הנתיך להיות הדוק במקומו. אם הוא אינו הדוק, דאג לתיקון או להחלפת תופסן הנתיך במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

200 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 88 אם אין בידך נתיך חלופי, תוכל "לשאול" נתיך בעל אותו ערך או נמוך יותר, מאביזר אחר אשר תוכל להסתדר בלעדיו זמנית )רדיו או מצת סיגריות, לדוגמה(. הקפד תמיד להחליף את הנתיך הזמני. G200B02L שרוף תקין זהירות: נתיך שרוף מעיד על תקלה במערכת החשמל. אם החלפת נתיך והוא נשרף מייד עם הפעלת האביזר, התקלה חמורה ויש לפנות למרכז שירות יונדאי מורשה,אולגורםמקצועימורשההמצויד בהתאם, לאבחון ולתיקון התקלה. לעולם אל תחליף נתיך בדבר אחר, פרט לנתיך בעל אותו ערך אמפרי או נמוך יותר. נתיך בעל ערך גבוה יותר יכול לגרום נזק חמור וסכנת שריפה. בדיקת המצבר omc05508 שים לב: ראה בהמשך הפרק את התיאור של לוח הנתיכים. אזהרה: מצברים יכולים להיות מאד מסוכנים בזמן טיפול במצברים, פעל במשנה זהירות ותוך הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים, כדי למנוע פציעות חמורות. הנוזל במצבר מכיל תמיסה חזקה של חומצה גופרתית, שהיא רעילה ומעודדת מאוד היווצרות חלודה. שים לב שלא תישפך עליך או על הרכב. אם נשפך עליך נוזל מהמצבר, פעל מייד כלהלן:

201 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך להיווצרות חלודה. אל תאפשר מגע של חומצה מהמצבר עם עור גופך, עם עיניך, עם בגדיך או עם צבע הרכב. אם חדר אלקטרוליט לעיניך, שטוף מיידית את העיניים במים נקיים זורמים למשך 5 דקות לפחות ופנה ללא דיחוי לקבלת עזרה רפואית. במידת האפשר, בדרך למרפאה ועד לקבלת עזרה רפואית, המשך לשטוף את האזור במים, באמצעות ספוג או מטלית. אם האלקטרוליט בא במגע עם עור גופך, שטוף היטב את האזור במים. אם אתה חש כאב או כוויה, פנה ללא דיחוי לקבלת עזרה רפואית. בזמן טעינה או ביצוע עבודה ליד מצבר, הרכב ציוד מגן לעיניים. דאג תמיד לאוורור, בזמן ביצוע עבודה באזור סגור. 89 אם נשפך נוזל מצבר על עורך, שטוף את האזורים שנפגעו במים זורמים למשך לפחות 5 דקות ולאחר מכן, פנה לקבלת עזרה רפואית. אם חדר נוזל המצבר לעיניך, שטוף את עיניך במים ודאג לקבל עזרה רפואית בהקדם האפשרי. בזמן העברתך לקבלת עזרה רפואית, המשך לשטוף את עיניך, תוך שימוש בספוג או במטלית לחים, הספוגים במים. אם בלעת נוזל מהמצבר, שתה כמות גדולה של מים או חלב ואחריו חלב מגנזיה, בלע ביצה לא מבושלת או שתה שמן צמחי. דאג לקבלת עזרה רפואית בהקדם האפשרי. כאשר הם נטענים, )על ידי מטען מצברים או על ידי האלטרנטור של כלי הרכב(, המצברים יוצריםגזיםנפיצים. כדילמנועפציעות,הקפד תמיד על האזהרות הבאות: טען מצברים רק באזור מאוורר היטב. מנע נוכחות של להבה גלויה, ניצוצות או עישון באזור.. הרחק ילדים מהאזור. בדיקת המצבר שמור על ניקיון המצבר. בעזרת תמיסת סודה לשתיה ומים חמים, יש להסיר כל עקבות של חלודה סביב הקטבים או סביב הדקי המצבר. לאחר ייבוש הקטבים, כסה אותם בשכבה דקה של משחת סיכה. אזהרה: לפני הטיפול במצבר, קרא תמיד בעיון את ההוראות הבאות. הרחק מהמצבר סיגריות בוערות וכל להבה גלויה או ניצוצות. מימן הינו גז בעל כושר בעירה גבוה, הקיים תמיד בתאי המצבר ואם יוצת, הוא עלול להתפוצץ. הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים היות שהמצברים מכילים חומצה גופרתית, הגורמת

202 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 90 בעת הרמת מצבר בעל מארז פלסטי, לחץ יתר על המארז עלול לגרום לנזילת חומצה, תוך גרימת פציעות אישיות. הרם מצבר מהפינות הנגדיות, בעזרת מנשא למצבר או בעזרת ידיך. לעולם אל תנסה לטעון מצבר כשכבלי המצבר מחוברים אליו. מערכת ההצתה פועלת במתח גבוה. לעולם אל תיגע ברכיבים אלו, אם המנוע פועל או כאשר מתג ההתנעה פתוח.)ON( בדיקת מאווררי הקירור החשמליים בדיקת מאוורר הקירור של המנוע על מאוורר קירור המנוע להתחיל לפעול באופן אוטומטי, אם הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע גבוהה. מפלס נוזל הגה הכוח )אם הציוד / התפקוד מותקן( omc05504 אזהרה: מאוורר הקירור מפוקח על ידי טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע והוא עלול לעתים לפעול גם כאשר המנוע אינו פועל. נקוט משנה זהירות בזמן ביצוע עבודה ליד להבי מאוורר הקירור, כך שלא תיפגע מלהב מסתובב. עם ירידת טמפרטורת נוזל הקירור, המאוורר יפסיק אוטומטית את פעולתו. פעולה זו היא רגילה. את מפלס נוזל הגה הכוח יש לבדוק באורח קבע. לבדיקת מפלס נוזל הגה הכוח, ודא שמתג ההתנעה סגור ואז בדוק אם המפלס נמצא בין הסימונים "MAX" ו- "MN", שעל גבי המיכל. בדיקת מאוורר הקירור של המנוע כאשר מיזוג האוויר פועל, מאוורר הקירור של המדחס מתחיל לפעול אוטומטית, כשהוא מפוקח על ידי.ECU

203 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך הסרת מים ממסנן הדלק 9 )מנוע דיזל( jba7504 שים לב: מייד לאחר התנעת המנוע, רעש שפשוף ממשאבת הגה הכוח עלול להישמע בתנאי מזג אוויר קר מאד )מתחת ל- 20 C-(. אם הרעש נפסק עם התחממות המנוע, המערכת פועלת בצורה תקינה. רעש זה נוצר כתוצאה מתכונות נוזל הגה הכוח, בתנאי מזג אוויר קר מאד. אל תתניע את המנוע, אם מיכל השמן של הגה הכוח ריק. צינורות גמישים של מערכת הגה הכוח מומלץ לבדוק בתדירויות קבועות את חיבורי הצינורות הגמישים של מערכת הגה הכוח, כדי לאתר דליפות נוזל. אם קיימים סדקים חמורים, מתיחה, שפשופים או נקודות שחיקה על פני הצינורות הגמישים, יש להחליף את צינורות הגה הכוח. התדרדרות מצב הצינורות יכולה לגרום לכשל מוקדם מהצפוי. אם נורת האזהרה של מסנן הדלק נדלקת בשעתנהיגה,היאמצביעהעלמיםשהצטברו בתוךמסנן הדלק.אם הדברקרה,נקזבהקדם האפשרי את המים ממסנן הדלק. שים לב: מומלץ שהסרת המים שהצטברו במסנן הדלק תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. אזהרה: הקפד לנגב מייד וביסודיות את המים שנוקזו באופן זה, כיוון שדלק מעורב במים עלול להידלק ולגרום לפריצת אש.

204 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 כוונון אופקי כוונון אנכי 5.. פתח את מכסה המנוע. 6. צייר קו אנכי )דרך מרכז אלומת כל פנס( וקו אופקי )דרך מרכז אלומת כל פנס(, על גבי מסך הכוונון.. לאחר מכן, משוך קו מקביל במרחק 30 מ"מ מתחת לקו האופקי. 7. בעזרת מברג צלב )פיליפס( כוונן כל קו תחתון של אלומת הפנס לקו המקביל - כוונון אנכי. 8. בעזרת מברג צלב )פיליפס(, כוונן כל קו תחתון של אלומת הפנס לקו המקביל - כוונון אופקי. כוונון לאחר החלפת פנס ראשי קו אנכי L W H קו הקרקע H 30 mm "P" G290B0B קו חיתוך קו אופקי אם הרכב עבר תיקון מרכב בחלק הקדמי ואחד הפנסים הראשיים הוחלף, יש לבדוק את כוונון הפנס בעזרתמסך הכוונון, כמתואר באיור.פתחאתמתגהפנסיםהראשיים )מצב אורות מעבר(.. כוונן את הפנסים הראשיים כך שהציר הראשישלהאוריהיהמקביללקוהאמצע של המרכב והוא מכוונן אל נקודה "P", המופיעה באיור. 2. קווים מרוסקים באיור מציינים את מרכז הפנסים הראשיים. g290a03mc 92 כוונון הפנסים הקדמיים לפני ביצוע הכוונון, הקפד על ההוראות הבאות:. דאג לניפוח הצמיגים בלחצים התקינים. 2. הצב את כלי הרכב על קרקע אופקית ולחץ מספר פעמים על הפגוש הקדמי ועל הפגוש האחורי. הצב את הרכב במרחק 3 מטר מהקיר המשמש לבדיקה. 3. ודא שהרכב אינו עמוס )פרט למפלסי נוזל הקירור, שמן המנוע ודלק, גלגל חלופי, מגבה וכלים(. דאג להימצאות נהג או משקל שווה ערך במושב הנהג. 4. נקה את זגוגיות הפנסים והפעל את הפנסים )אורות נמוכים(.

205 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך החלפת נורות 93 מפרטים "H" קו אופקי אמצעי של הפנסים הראשיים מהקרקע. : 665 מ"מ "W" המרחק בין כל מרכז קו אמצעי. :,70 מ"מ "L" המרחק בין הפנסים הראשיים לבין הקיר שבדיקת האורות נערכת עליו. : 3,000 מ"מ לפני שתנסה להחליף נורה כשלהי, ודא שהמתג המתאים סגור. בפרק הבא מתואר תהליך גישה לנורות לצורך החלפתן. הקפד להחליף נורה שרופה בנורה בעלת אותו מספר ואותו הספק )ואט(. ראה בהמשך הפרק את התיאור של הספקי הנורות. זהירות: אל תאפשר מגע בין הפנסים לבין מוצרים על בסיס נפט, כגון שמן, בנזין וכד'. אם אין ברשותך הכלים הדרושים, הנורות הנכונות והמומחיות הדרושה, פנה אל מרכז שירות יונדאי מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. פנסים ראשיים, פנסי איתות פנייה קדמיים ופנסי ערפל קדמיים omc05502 פנס איתות פנייה פנס ראשי פנס ערפל זהירות: לאחר החלפת נורות בפנסים ראשיים, יש לבדוקאתכוונוןהפנסיםהראשייםבמרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.

206 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 94 tפנס ראשי. הנח לנורה להתקרר. הרכב אמצעי הגנה לעיניים. 2. פתח את מכסה המנוע ונתק את הקוטב השלילי )-( של המצבר. 3. אחוז תמיד את הנורה מבסיסה הפלסטי, תוך הימנעות מנגיעה בזכוכית. 4. נתק את חוט המתח מחלקו האחורי של הפנס הראשי. 7. הסר את כיסוי המגן מהנורה החדשה והתקן אותה תוך התאמת הבסיס הפלסטי עם הקדח שבפנס הראשי. חבר חזרה את קפיץ הנורה וחבר את כיסוי בית הנורה. חבר חזרה את חוט המתח. 8. השתמש בכיסוי המגן ובאריזה כדי להשליך את הנורה הישנה. 9. בדוק כוונון תקין של הפנס הראשי. G270A03O 5.. הסר את כיסוי בית הנורה. 6. לחץ על קפיץ הנורה לשם הוצאת הנורה הראשית. אזהרה: נורת הלוגן זו מכילה גז בלחץ ואם היא נחבטת, היא עלולה להתנפץ, תוך העפת רסיסים. הרכב תמיד אמצעי מגן לעיניים בעת טיפול בנורה. כאשר היא דולקת, הגן על הנורה מפני שחיקה, שריטות ונוזלים. הדלק את הנורה רק בעת התקנתה בפנס הראשי. החלף פנס ראשי שניזוק או נסדק. החזק את הנורות הרחק מהישג ידם של ילדים והשלך נורה משומשת בצורה אחראית. omc055022

207 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 95 tפנס איתות פנייה קדמי. פתח את מכסה המנוע ונתק את הקוטב השלילי )-( של המצבר. tפנס ערפל קדמי שים לב: מומלץ שהחלפת הנורה בפנס ערפל קדמי תבוצע במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם. omc פנס משולב אחורי.. פתח את מכסה תא המטען. 3. בעזרת מפתח, הסר את האומים של הפנס המשולב האחורי. omc נתק את חוט המתח מהנורה. 3. הוצא את הנורה מתוך בית הנורה, על ידי סיבובה נגד כיוון השעון. 4.. התקן את הנורה החדשה. omc הסר את המכסה שנמצא על הדופן הפנימית של תא המטען.

208 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 96 תאורת תא המטען omc נתק את הפנס המשולב האחורי, על ידי משיכתו החוצה. 5. להחלפת נורה של פנס משולב אחורי, הוצא אותה מבית הנורה והתקן נורה חדשה. )( פנס אחורי / בלימה )2( פנס איתות פנייה )3( פנס נסיעה לאחור )4( פנס אחורי / בלימה, פנס ערפל אחורי )אם הציוד / התפקוד מותקן( 6. התקן את הנורה החדשה.. פתח את דלת תא המטען / הדלת האחורית. 2. הסר את הכיסוי על ידי לחיצה על הלחצן. omc omc055026

209 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 97 פנס איתות פנייה צדי )אם הציוד / התפקוד מותקן( מנורה לקריאת מפות )אם מותקנת( omc g270e0mc g270c0mc 3. החלף את הנורה בחדשה.. דחוף את הכיסוי לפנים, כלפי חזית הרכב והסר אותו. 2.. נתק את חוט המתח. 3.. החלף את הנורה בחדשה.. בעזרת מברג בעל ראש שטוח, הפרד בזהירות את הכיסוי. 2.. החלף את הנורה בחדשה.

210 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 98 תאורה פנימית תאורת תא כפפות omc05503 omc בעזרת מברג בעל ראש שטוח, הפרד בזהירות את הכיסוי. 2.. החלף את הנורה בחדשה... פתח את תא הכפפות. 2. בעזרת להב מברג, הוצא את הזגוגית של תאורת תא הכפפות. 3.. החלף את הנורה בחדשה.

211 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך הספקי נורות 99 g280a0mc מס' שם הפריט פנסים ראשיים )אור גבוה / מעבר( פנס איתות פנייה קדמי אור חנייה קדמי תאורת קריאה תאורה פנימית פנס ערפל קדמי )אם הציוד / התפקוד מותקן( הספק 55/ /5 סוג בית הנורה P43t-38 BAU5s W2.X9.5d W2.X9.5d S8.5/8.5 PG3 W2.X9.5d BAY5d מס' שם הפריט הספק סוג בית הנורה W2.X9.5d S8.5/8.5 BA5s W2.X9.5d W2.X9.5d S8.5/ פנס בלימה אחורי מותקן גבוה )אם הציוד / התפקוד מותקן( תאורת תא המטען פנס איתות פנייה אחורי פנס ערפל אחורי )אם הציוד / התפקוד מותקן( פנס נסיעה לאחור פנס איתות פנייה צדי )אם הציוד / התפקוד מותקן( פנס אחורי / בלימה תאורת לוחית רישוי 7

212 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך תיאור לוח הנתיכים תא מנוע )מנוע הבנזין( נתיך MAN BATT# BLOWER ABS# ABS#2 NG#2 NG# BATT#2 P/WDW RAD ECU A ערך הנתיך 25A 50A 40A 40A 40A 40A 30A 30A 30A 30A 30A המעגל המוגן אלטרנטור תיבת חיבורים P/ ממסר המאוורר, מנוע המאוורר מכלל בקרה,ABS מכלל,ESP מחבר בדיקה רב תפקודי מכלל בקרה,ABS מכלל,ESP מחבר בדיקה רב תפקודי ממסר התנעה, מתג התנעה מתג התנעה תיבת חיבורים /P תיבת חיבורים /P ממסר מאוורר מזגן אוויר מס', ממסר מאוורר מצנן ממסר ראשי, ממסר משאבת דלק PCM,ECM מזרק מס' 4, 3, 2,, שסתום בקרת שמן,CVVT מכלל בקרת משבת מנוע, שסתום סולנואיד לבדיקת אדי דלק, מפעיל בקר מהירות סרק ממסר מיזוג אוויר יחידת בקרה למיזוג אוויר PCM,TCM,ECM ממסר צופר, ממסר צופר אזעקה ממסר מזגן אוויר, ממסר מאוורר מצנן, ממסר מאוורר מזגן מס' 2,, חיישן מיקום גל זיזים, חיישן חמצן )מעלה, מטה(, חיישן ספיקת אוויר ממסר מאוורר מזגן אוויר מס' מכלל בקרת EPS 20A 5A 0A 0A 0A 0A 0A 30A 80A ECU C NJ A/CON# A/CON#2 ECU B HORN SNSR COND M.D.P.S g200c0mc שים לב: ייתכן שלא כל התיאורים של לוח הנתיכים, בספר הוראות הפעלה זה, ישימים לרכבך. התיאור נכון למועד הדפסת הספר. בעת בדיקת תיבת הנתיכים ברכבך, עיין בתווית שבתיבת הנתיכים.

213 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 20 תא מנוע )מנוע דיזל( נתיך MAN ערך הנתיך 50A אלטרנטור המעגל המוגן P/ תיבת חיבורים 50A BATT# 40A ממסר המאוורר, מנוע המאוורר BLOWER 40A מכלל בקרה,ABS מכלל,ESP מחבר בדיקה רב תפקודי ABS# 40A מכלל בקרה,ABS מכלל,ESP מחבר בדיקה רב תפקודי ABS#2 40A ממסר התנעה, מתג התנעה NG#2 30A מתג התנעה NG# /P תיבת חיבורים 30A BATT#2 /P תיבת חיבורים 30A P/WDW 30A ממסר מאוורר מזגן אוויר מס', ממסר מאוורר מצנן RAD 30A ממסר ראשי ECU A ECM 20A ECU C מזרק מס' 3, 2,, מכלל בקרת משבת מנוע, מפעיל פרפר מצערת, ממסר מצת להט, חיישן מיקום גל זיזים, ממסר מחמם PTC מס', מפעיל,EGR מפעיל VGT 5A NJ 0A ממסר מיזוג אוויר A/CON# 0A יחידת בקרה למיזוג אוויר A/CON#2 ECM, TCM 0A ECU B 0A ממסר צופר, ממסר צופר אזעקה HORN ממסר מזגן אוויר, ממסר מאוורר מצנן, ממסר מאוורר מזגן אוויר מס' 2,, חיישן למבדה, מתג נורת בלימה 0A SNSR g200c0mc 30A ממסר מאוורר מזגן אוויר מס' COND EPS מכלל בקרת 80A M.D.P.S ECM 0A ECU D omc045005

214 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך G200E0mc-GAT לוח נתיכים פנימי המעגל המוגן ערך הנתיך נתיך לא ישים 25A P/WDW RH מתג חלון חשמלי של הנהג, מתג חלון חשמלי אחורי 25A P/WDW LH מתג מראה חיצונית חשמלית וקיפול מראה, מערכת שמע ושעון דיגיטלי 0A AUDO מצית סיגריות, שקע חשמל 25A C/LGHTER (LH) 0A H/LP פנס ראשי,ECM מנוע של מראה חיצונית בצד הנהג ולקיפול מראה, מנוע של מראה חיצונית בצד הנוסע ולקיפול מראה,,PCM מתג מסיר אדים אחורי 0A HTDMRR מתג רב תפקודי, מנוע מגב אחורי 5A RR WPER מתג רב תפקודי, מנוע מגב קדמי 25A FR WPER פנס משולב אחורי, תאורת לוחית רישוי )3 דלתות(, פנס ראשי, מכלל בקרת DRL 0A TAL LP (LH) מתג כוונוון פנסים ראשיים, מפעיל כוונון פנסים ראשיים, ממסר מחמם מסנן דלק )דיזל(, ממסר פנס ערפל קדמי 0A GN מתג מחמם מושב הנהג, מתג מחמם מושב הנוסע 20A HTD SEAT חיישן טמפ' פנימי וחיישן לחות, מכלל בקרת מזגן אוויר,,BCM ממסר מאוורר, מנוע חלון גג, ממסר מחמם PTC מס' 3 2, )דיזל( 0A BLOWER לא ישים 0A (RH) TAL LP,BCM 30A HTD GLASS מסיר אדים אחורי )AMP( הספק 25A AMP g200e0mc (RH) 0A H/LP לא ישים ממסר אורות מצוקה, מתג אורות מצוקה 0A HAZARD מכלל בקרת כרית אוויר 5A A/BAG PAB ממסר ניתוק 0A SNSR BCM פנס משולב אחורי, מתג פנס ערפל אחורי, 0A RR FOG LP

215 6 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 203 נתיך ערך הנתיך המעגל המוגן BCM מתג פנס ערפל קדמי, פנס ערפל קדמי, 0A FR FOG LP מנוע חלון גג 20A S/ROOF מתג אורות מצוקה 0A T/SG LP מתג הילוך יתר, TCM )דיזל(, מחולל אותות A )דיזל(, מחולל אותות B )דיזל(, חיישן מהירות נסיעה 0A TCU מחבר אבחון, מתג פנס בלימה, ממסר חלון חשמלי, מחבר בדיקה רב תכליתי 5A STOP LP לוח מחוונים 0A A/BAG ND מכלל בקרת,EPS,PCM,ECM חיישן ספיקת אוויר )דיזל(, מתג אזהרת מסנן דלק )דיזל( 0A ECU מפעיל מנעול דלת נהג, מפעיל מנעול דלת נוסע,,BCM מפעיל מנעול דלת אחורית שמאלית, מפעיל מנעול דלת אחורית ימנית, מתג חלון חשמלי של הנהג, מפעיל 20A C/DR LOCK מנעול דלת אחורית )תא מטען( ממסר מתנע 5A START DRL לוח מחוונים, מכלל בקרת,BCM 5A CLUSTER 0A NG COL סליל הצתה מס',4,3,2, מעבה AUDO )מחבר מתח( 5A 0A 0A MULT B/UP )מחבר מתח( ABS מערכת שמע תאורת תא מטען, תאורה תא נוסעים, מתג תאורת מראת איפור, שעון דיגיטלי, תאורת קונסולה עליונה, מכלל בקרת מזגן אוויר, לוח מחוונים, זמזם אזהרת נסיעה לאחור, מתג אזהרת דלת, BCM מתג,ESP חיישן זווית היגוי, מכלל בקרת,ABS מכלל,ESP שקע בדיקה רב תפקודי מתג פנס נסיעה לאחור, מתג תחום תיבת הילוכים 0A B/UP LP DRL מכלל בקרת 0A DRL מתג מראה חיצונית חשמלית וקיפול מראה 0A FOLD'G

216 אחזקה בשיטת - עשה זאת בעצמך 6 204

217 מערכות בקרת פליטה מערכות בקרת פליטה ממיר קטליטי מערכת EGR 7 7

218 מערכות בקרת פליטה מערכות בקרת פליטה )אם הציוד / התפקוד מותקן( היונדאי שלך מצויד במערכת בקרת פליטה, העונה לכל דרישות החוקים האוסרים פליטות במדינתך. קיימות שלוש מערכות לבקרת פליטה ואלו הן: ( מערכת בקרת גזים מבית גל הארכובה 2(. מערכת בקרת אדי דלק 3(. מערכת בקרת פליטה על מנת להבטיח תפקוד תקין של מערכות בקרת הפליטה, מומלץ שתדאג לכך שעבודות הבדיקה והאחזקה של רכבך יבוצעו בהתאם ללוח זמני האחזקה, כמפורט בספר הוראות זה, על ידי מרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם.. מערכת בקרת גזים של בית גל הארכובה מערכת האוורור החיובית של בית גל הארכובה משמשת למניעת זיהום אוויר, הנגרם על ידי זרימת גזים הנפלטים מבית גל הארכובה. מערכת זו מספקת אוויר צח לבית גל הארכובה, באמצעות הצינור הגמיש של יניקת האוויר. בתוך בית גל הארכובה, האוויר הצח מתערבב עם הגזים הנפלטים ולאחר מכן עובר דרך שסתום PCV ואל מערכת היניקה. 2. מערכת בקרת אדי דלק מערכת בקרת אדי דלק מיועדת למנוע השתחררות של אדי דלק לאטמוספרה. קניסטר אדי דלק, הנוצרים בתוך מיכל הדלק, נקלטים ונאגרים בתוך הקניסטר. בשעה שהמנוע פועל, אדי הדלק, שנקלטו בתוך הקניסטר, נשאבים אל תוך מערכת היניקה, דרך שסתום סולנואיד לבקרת אדי דלק. שסתום סולנואיד לבקרת אדי דלק )PCSV( שסתום הסולנואיד לבקרת אדי דלק מפוקח על ידי מכלל בקרת המנוע ;)EMC( כאשר הטמפרטורה של נוזל בקרת המנוע נמוכה בזמן פעולת סרק, שסתום ה- PCSV נסגר כדי שהדלק המתנדף לא יישאב אל תוך המנוע. לאחר שהמנוע מתחמם, במהלך נהיגה רגילה, שסתום ה- PCSV נפתח כדי להכניס את הדלק המתנדף אל תוך המנוע. 3. בקרת מערכת הפליטה בקרת מערכת הפליטה היא מערכת יעילה במיוחד, אשר מפקחת על גזי הפליטה תוך שמירה על ביצועים טובים של הרכב.

219 מערכות בקרת פליטה ממיר קטליטי )אם הציוד / התפקוד מותקן( במנוע בנזין h020a0mc ממיר קטליטי הממיר הקטליטי הוא חלק ממערכת בקרת הפליטה. מטרתו להרחיק תוצרי לוואי של פליטות מהמנוע, ממערכת הפליטה של המנוע. הוא דומה לעמם והוא ממוקם מתחת לרכב, בתוך מערכת הפליטה. אודות הממיר הקטליטי גזי הפליטה, העוברים בממיר הקטליטי, גורמים לו לפעול בטמפרטורה גבוהה מאד. הכנסת כמות גדולה של דלק לא שרוף למערכת הפליטה עלולה לגרום להתחממות יתר של הממיר ולפריצת אש. סיכון זה ניתן להפחית על ידי הקפדה על ההוראות הבאות: אזהרה: השתמש בדלק נטול עופרת בלבד. הקפד שהמנוע יהיה במצב פעולה תקין. טמפרטורות של הממיר, גבוהות באופן קיצוני, עלולות להתרחש עקב פעולה לא תקינה של מערכות החשמל, ההצתה או הזרקת הדלק. אם מנוע רכבך דומם, מצלצל, משמיע נקישות או קשה להתניע אותו, דאג לבדיקתו ולתיקון התקלה במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, בהקדם האפשרי. הימנע מנסיעה עם מפלס דלק נמוך מאד. אם הדלק אוזל, הדבר עלול לגרום לבעיות הצתה במנוע והתוצאה תהיה עומס קיצוני על הממיר הקטליטי. הימנע מהפעלת המנוע במהירות סרק לפרקי זמן הארוכים מ- 0 דקות. אסור לגרור או לדחוף את היונדאי שלך, לצורך התנעתו. פעולה זו עלולה לגרום להתחממות יתר של תיבת ההילוכים האוטומטית. אל תעצור את רכב היונדאי שלך על גבי חומר דליק כלשהו, כגון עשב, נייר, עלים או סמרטוטים. כאשר חומרים אלו באים במגע עם הממיר הקטליטי, הם עלולים להידלק. אל תיגע בממיר הקטליטי או בכל חלק אחר של מערכת הפליטה, בשעה שהמנוע פועל: חלקים אלו חמים מאד והם עלולים לגרום לכוויות. זכור שמרכז שירות מורשה יונדאי או כל גורם מקצועי מורשה המצויד בהתאם, הוא מקור הסיוע הטוב ביותר עבורך.

220 מערכות בקרת פליטה 7 מערכת EGR )וסת גזי פליטה( כלי רכב עם מנוע דיזל מערכת זו מסייעת בבקרה על תחמוצות החנקן, וזאת על ידי ניתוב חוזר של חלק מגזי הפליטה אל תוך המנוע. 208 ממיר קטליטי כלי רכב עם מנוע דיזל כל כלי הרכב של יונדאי מצוידים בממיר חמצון, כדי להוריד את רמת הפליטה של חד תחמוצת הפחמן, הפחמימנים ותחמוצות החנקן, הקיימות בגזי הפליטה.

221 מידע ללקוח 8 מספר זיהוי הרכב )VN( מספר מנוע לחצי ניפוח צמיגים מומלצים צמיגי שלג שרשראות צמיגים הצלבת גלגלים איזון גלגלים אחיזת צמיג )משיכה( מתי להחליף צמיגים גלגל חלופי וכלי עבודה

222 מידע ללקוח 8 מספר זיהוי הרכב )VN( הוא המספר המשמש לרישום רכבך ולכל הנושאים החוקיים הנוגעים לבעלות עליו וכד'. את המספר ניתן למצוא בארבעה מקומות שונים ברכבך: 3 20 מספר זיהוי הרכב )VN( מספר מנוע. החלק התחתון של מושב הנוסע מלפנים, מתחת לשטיח. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 2. בצדו השמאלי העליון של לוח המכשירים, שם ניתן לראות אותו על ידי הצצה מטה דרך השמשה הקדמית. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 3. הקורה הקיצונית של הדלת. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 4. בצד התחתון של הדופן החיצונית של הקורה המרכזית. )אם הציוד / התפקוד מותקן( 4 JBN5007A 2 JBA5003 JBA5004 JBA5005

223 8 מידע ללקוח צמיגים 2 מספר מנוע 4 דלתות מנוע בנזין מידע על צמיגים הצמיגים המסופקים עם היונדאי שלך נבחרו כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר לנהיגה רגילה. לחצי ניפוח צמיגים מומלצים i030a02mc 3 דלתות omc06500 מנוע דיזל i030a03mc i030a0mc מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע, כמתואר באיור. תווית הצמיגים, הממוקמת על הקורה המרכזית בצד הנהג, מספקת מידע באשר ללחצי האוויר המומלצים לצמיגי רכבך. i00b0mc

224 מידע ללקוח 8 צמיגי שלג אם אתה מצייד את רכבך בצמיגי שלג, על אלו להיות בעלי אותן מידות ואותו כושר נשיאת עומס כמו של הצמיגים הרגילים. צמיגי שלג יש להתקין על כל ארבעת הגלגלים, אחרת אחיזת הכביש עלולה להיות ירודה. לחץ האוויר בצמיגי השלג צריך להיות גבוה ב- psi) 28 kpa 4) מאשר זה המומלץ לצמיגים רגילים והמצוין על גבי תווית לחצי האוויר בקצה דלת הנהג או הוא צריך להגיע עד ללחץ המרבי המופיע על דופן הצמיג - הנמוך מביניהם. כאשר רכבך מצויד בצמיגי שלג, אין לנהוג ברכב במהירות העולה על 20 קמ"ש. 22 לחציםאלונבחרו כדילהבטיחלךאתהשילוב הטובביותרשלנוחותנסיעה,שחיקתצמיגים ויציבות - בתנאי נהיגה רגילים. את לחצי האוויר בצמיגים יש לבדוק לפחות פעם בחודש: יש לשמור על לחצי אוויר נכונים בצמיגים, מהסיבות הבאות: לחצי אוויר הנמוכים מאלו המומלצים גורמים לשחיקה בלתי אחידה ולכושר אחיזה ירוד. לחצי אוויר הגבוהים מאלו המומלצים גורמיםלעלייהבסכנתגרימתםשלנזקים כתוצאהמחבטהוהםאףגורמיםלשחיקה בלתי אחידה של מדרס הצמיג. זהירות: הקפד תמיד על המפורט להלן: בדוק את לחץ האוויר בצמיגים כאשר אלו קרים. כלומר, לאחר שהרכב חנה לפחות שלוש שעות ולא נהגו בו למרחק העולה על.6 ק"מ מאז תחילת הנסיעה בדוק את לחץ האוויר בגלגל החלופי בכל פעם שאתה עושה זאת בשאר הגלגלים. צמיגים מנופחים יתר על המידה עלולים לגרום לתאונות. אם מדרס הצמיג נשחק בצורה חמורה או אם התגלה נזק בצמיגים, החלף אותם.

225 8 מידע ללקוח 23 הצלבת גלגלים i060a0hp את הגלגלים יש להצליב כל 0,000 ק"מ. אם גילית כי הצמיגים נשחקים בצורה בלתי אחידה בין ההצלבות, דאג לבדיקת רכבך במרכז שירות יונדאי מורשה, או אצל כל גורם מקצועימורשההמצוידבהתאם,לשםאיתור מקור הבעיה ותיקונה. לאחר ההצלבה, כוונן את לחץ האוויר בצמיגים והקפד לבדוק את מומנט הידוק אומי הגלגלים. שרשראות צמיגים את שרשראות הצמיגים יש להתקין על הגלגלים הקדמיים. ודא שהתקנת השרשראות נעשית על פי הוראות היצרן. להפחתה למינימום של שחיקת הצמיג והשרשרת, אין להמשיך ולהשתמש בשרשראות הצמיגים כשהדבר אינו נחוץ עוד. אזהרה: בנסיעה על כבישים המכוסים בשלג או בקרח, נהג במהירות מתחת ל- 30 קמ"ש. השתמש בשרשראות בדרגת "S" SAE או בשרשראות תיל ופלסטיק. אם ישנם רעשים כתוצאה ממגע בין השרשרת למרכב, חזור והדק את השרשרת לשם מניעתו של מגע מסוג זה. למניעת נזקי מרכב, חזור והדק את השרשראות לאחר נסיעה של ק"מ. גלגל חלופי אזהרה: בשום תנאי אין לערבב בין צמיגים שכבתיים לצמיגים רדיאליים. הדבר עלול לגרום למאפייני שליטה מסוכנים ברכב. איזון גלגלים גלגל שיצא מאיזון עלול להשפיע על התנהגות הכביש ולגרום לשחיקת הצמיג. הגלגלים ביונדאי שלך אוזנו לפני מסירת הרכב לבעלותך אולם ייתכן ויידרש איזון נוסף במהלך השנים שהרכב בשימושך. בכל פעם שמסירים צמיג לשם תיקון, יש לחזור ולאזן את הגלגל לפני התקנתו חזרה ברכב. אחיזת צמיג )משיכה( הפחתה בכושר האחיזה של הצמיגים יכולה לקרות כתוצאה מנהיגה עם צמיגים שחוקים, עם צמיגים שאינם מנופחים נכון או בנסיעה על משטחי כביש חלקים. את הצמיגים יש להחליף כאשר מצייני השחיקה נראים לעין. להפחתת הסכנה של אובדן שליטה ברכב, האט בכל פעם שיורד גשם או שפני הכביש מכוסים שלג או קרח.

226 omc מידע ללקוח 8 היונדאי שלך מסופק עם הפריטים הבאים: צמיג וגלגל חלופי מפתח אומי גלגל, מוט מפתח מפתח, מברג מגבה, עיניות גרירה 24 מתי להחליף צמיגים omc05507 מציין שחיקה הצמיגים המקוריים ברכבך מצוידים במצייני שחיקה. הסימונים "TW" או " " וכד' מצביעים על מיקום מצייני השחיקה של מדרסי הצמיגים. מצייני השחיקה נראים לעיין כאשר עומק המדרס הוא.6 מ"מ. יש להחליף את הצמיגים כאשר אלו מופיעים בצורת פס קשיח, על פני שתי תעלות צמיג או יותר. החלף תמיד את הצמיגים ברכבך בצמיגים בעלי המידות המומלצות. אם אתה מחליף גלגלים, על רוחב חישוקי הגלגלים החדשים ומידת ההיסט שלהם לעמוד במפרטי חברת יונדאי. גלגל חלופי וכלי עבודה אזהרה: נסיעה עם צמיגים שחוקים היא מסוכנת צמיגים שחוקים יכולים לגרום לאובדן יעילות הבלימה, בקרת ההיגוי וכוח האחיזה והמשיכה. בזמן החלפתם של צמיגים, לעולם אל תערבב, באותו הרכב, בין צמיגים שכבתיים לבין צמיגים רדיאליים. אם אתה מחליף בין צמיגים רדיאליים לשכבתיים, חובה לעשות זאת בכל ארבעת הגלגלים. שימוש בצמיגים ובגלגלים, בעלי מידות השונות מאלו המומלצות, עלול ליצור התנהגות כביש חריגה, אשר עלולה להסתיים במוות, בפציעה קשה או בגרימת נזק לרכוש.

עמ' 3-1

עמ' 3-1 סוזוקי - גרנד ויטארה פרק 2 פרק - 2 לפני הנהיגה לפני הנהיגה 19 19 19 20 25 33 33 35 36 40 47 55 64 המלצה לשימוש בדלק... המפתחות... מערכת משבת מנוע (IMMOBILIZER)... מנועלי הדלתות... מערכת התנעה ללא מפתח/

קרא עוד

untitled

untitled MICRA ספר נהג מבוא אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב ניסאן. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה, שיוצר בהתאם לשיטות הייצור המתקדמות ביותר ועבר בהצלחה מערכת מחמירה של ביקורת

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד TURBO התמונה להמחשה בלבד 1.4L K14C 4 16 1,373 9.9 140/,00 22.4/1,00-4,000 הזרקה ישירה 6 1 4.044 2.371 1.6 1.19 0.81 0.672 3.193 3.01 4,17 1,77 1,610 2,00.2 18 710 37 47 1.0L K10C 3 12 998 10 112/,00 16.3/1,800-4,000

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 308 SW PEUGEOT 308 SW NEW 308 SW 1.6L 1.2L מפרט טכני דגם מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( צמיגים תצרוכת דלק )ק מ לליטר( נפח מנוע מספר בוכנות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD GALAXY טכני מפרט 4820 1884 2154 1807 2850 1578 1600 929 1052 1734 1500 750 1056 1022 975 1531 1535 1359 1088 991 887 557 1306 2095 964 1215

קרא עוד

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל Renault MASTER מפרט טכני EURO 6 דגמי הובלה 1 VAN 3.510 דגם L3H3 L3H2 L2H2 L1H1 מבנה גוף קצר / נמוך בינוני / גבוה ארוך / גבוה ארוך / סופר גבוה מושבים מנוע נהג שני מושבים קדמיים ENERGY dci 170 Twin Turbo

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

FORD F-250

FORD F-250 FORD F-250 2,070 2,031 208 6,351 1,321 4,059 971 22.6 18.2 22.4 2,080 1,699 1,283 980 536 2,072 2,031 216 6,051 1,321 3,759 971 22.7 18.4 24.3 2,080 1,699 1,283 983 536 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )בממ( נפח מנוע )סמק( יחס דחיסה הספק מרבי )כס / סלד( מומנט מרבי )קגמ / סל COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד( מערכת הזנת דלק מגדש טורבו פילטר BMC ספורטיבי תמסורת

קרא עוד

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל QASHQAI סוג מרכב מנוע מפרט טכני דגם מנוע תצורה, מספר בוכנות נפח )סמ"ק( קדח X מהלך )מ"מ( יחס דחיסה הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד( סוג דלק תיבת הילוכים סוג התיבה יחס העברה: ראשון שני שלישי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

The New Tucson התמונות להמחשה בלבד

The New Tucson התמונות להמחשה בלבד The New Tucson התמונות להמחשה בלבד לחיי החיים שבדרך החיים מזמינים לנו אינסוף הזדמנויות ליצור, להשתפר, לדחוף קדימה, לחלום בגדול. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד העוצמה של טוסון בידיים שלכם מערכת ההנעה המתקדמת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

LEON

LEON LEON GET READY FOR THE RIDE OF YOUR LIFE .CUPRA עוצמה בכל קנה מידה. סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה. מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס ומאפשר להגיע מ- 100-0 ב- 5.7 שניות. כל מה שהכרת

קרא עוד

FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD S-MAX טכני מפרט TITANIUM 4781 1884 2154 1658 2850 1578 1600 929 1002 1676 1658 1800 1500 750 1017 967 943 1531 1535 1386 1088 991 725 496 1113-1263 2053

קרא עוד

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE מיומו הראשון היווה הריינג' רובר איווק אייקון מוטורי המייצג פריצת דרך עיצובית וטכנולוגית. האיווק החדש לוקח את הערכים הא לה כמה צעדים קדימה. האיווק החדש הוא פשוט... יותר. יותר מעוצב, יותר מתוחכם והרבה יותר

קרא עוד

The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד

The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד פנו לעצמכם זמן איכות כל משפחה מיוחדת בדרך שלה אבל לכולן מכנה משותף אחד: יונדאי סנטה פה החדשה. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד / 4 התמונות להמחשה בלבד 5 עם הרבה יותר אנרגיה

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

THE NEW SPACEBACK

THE NEW SPACEBACK THE NEW SPACEBACK רמת גימור Style אביזרי תפעול נעילה מרכזית מפתח שלט קפיץ ומפתח רגיל רזרבי נוסף ארבעה חלונות חשמליים עם שליטה לנהג הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק לחצני שליטה מגלגל ההגה על

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מפרט סדרה ב.מ.וו 8

מפרט סדרה ב.מ.וו 8 חוויית הנהיגה המושלמת BMW 8 SERIES מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות קבריולה 2 דלתות 4 / 2 1,345 / 1,902 / 4,851 2,137 11.9 / 2,822 1,076 / 953 125 280-350 68 2,090 2,515 / 500 אינו מורשה גרירה אינו מורשה

קרא עוד

THE ALL NEW MITSUBISHI

THE ALL NEW MITSUBISHI THE ALL NEW MITSUBISHI תתכוננו להתרגש מעיצוב עוצר נשימה, מסביבת נהג עתידנית וביצועים שלא ישאירו אתכם אדישים. מציב סטנדרט חדש לרכבי.SUV / 2 התמונות להמחשה בלבד Experience The All New / 4 התמונה להמחשה

קרא עוד

UX

UX UX פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים: UX200\UX250h 8 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב מניעת סטייה מנתיב אקטיבית ניטור מרחק מלפנים בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי דו-גלגלי זיהוי הולכי רגל מצלמת רוורס חיישני לחץ

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

התמונות להמחשה בלבד

התמונות להמחשה בלבד התמונות להמחשה בלבד ה- KONA שלכם, בדרך שמתאימה לכם תהיו אתם. הסטייל שלכם, הלוק שלכם, הדרך שלכם, ה- KONA שלכם. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד הסטייל שלכם ל KONA- עיצוב מוקפד עד הפרטים הקטנים סף צדי ספורטיבי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור

CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור מידות ומשקלים CADILLAC XT4 מידות חיצוניות : D בסיס גלגלים (מ"מ) 2,779 אורך (מ"מ) 4,599 רוחב (מ"מ) עם מראות מקופלות 1,947 גובה (מ"מ) 1,627 מרחק סרנים קדמי (מ"מ) 1,609 מרחק

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Dacia Logan

Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan גדולה ומרווחת, במחיר משתלם. אתם תאהבו אותה... כבר ממבט ראשון, היא מושכת את תשומת הלב בעיצוב הייחודי ובמרווח הפנימי הגדול שמתאים ל- 5 נוסעים ומעניק נוחות מלאה למשפחה שלכם. בנוסף,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מפרט מאזדה CX-5

מפרט מאזדה CX-5 M{ZD{ CX-5 מנוע מערכת הנעה מידות ומשקלים אורך רוחב גובה רוחק סרנים מפסק גלגלים שלוחה מרווח גחון נפח תא מטען )מושבים קופלים( כושר גרירה מקסימלי משקל עצמי מרבי מנוע נפח קדח X מהלך יחס דחיסה הספק מרבי מומנט

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

SKODA KODIAQ

SKODA KODIAQ SKODA KODIAQ רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב המושב של שורת המושבים השניה מתקפלת, מתפצלת 40:60 וניתנות להזזה פנסים קדמיים Full

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

THE NEW

THE NEW THE NEW / התמונות להמחשה בלבד 2 4 מערכות בקרה PDU קדמית 4 מערכות EMCU אחורית 1 מנוע חשמלי אחורי 2 מנוע בנזין 2.4 ליטרים 5 סוללה חשמלית 3 גנרטור 1 מנוע חשמלי קדמי / 4 התמונות להמחשה בלבד מנועים חשמליים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

THE NEW OCTAVIA

THE NEW OCTAVIA THE NEW OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצע במרכב סלון ומרכב ** SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול נעילה מרכזית שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים הגה כח Servetronic

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

CAMRY

CAMRY CAMRY טכנולוגיה היברידית טכנולוגיה היברידית ברמה הגבוהה ביותר ביצועים היברידיים יוצאי דופן צריכת דלק משולבת 23.3 ק מ/ליטר* פליטת 120 CO 2 גרם** נפח מנוע 2,487 סמ ק מ- 0 ל- 100 קמ ש 8.3 שניות X צריכת דלק

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

NEW PEUGEOT 5008

NEW PEUGEOT 5008 NEW PEUGEOT 5008 מפרט טכני מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( כושר גרירה מרבי )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( נפח מנוע מספר בוכנות מספר שסתומים הספק מירבי )סל

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster Allnew שחרר את התשוקה שלך להרפתקה חדשה 2 התמונה להמחשה בלבד 3 4 אוהב את כל סוגי הקרקע הדאצ יה דאסטר החדש מרגיש בבית בכל מקום שאליו הוא נוסע. מודרני, חזק ומסעיר בצבע כתום אש, הדאסטר החדש משאיר חותם מתמשך!

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת

BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת BMW X5 M50d )( 5 / 5 1,45 / 2,004 / 4,922 2,218 12.6 / 2,95 1,03 / 84 214 )180( 650 80 2,350 3,010 / 35 2,00 50 100 BMW X5 )( 5 / 5 1,45 /

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים

Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

SL Roadster

SL Roadster SL Roadster מרצדס SL Roadster מרצדס SL היא הרודסטאר היוקרתית האולטימטיבית עם גג מתכת מתקפל חשמלית שמאפשר בחירה בין חוויית "רוח בפנים" של קבריולט לעיצוב קופה מרהיב. עם מנועים חזקים SL מציעה ביצועים מעולים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד