מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו"

תמליל

1 מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות התחייבויות המציע הזוכה במכרז ביטול המכרז עיון במסמכי המכרז בעלות על מסמכי המכרז סמכות שיפוט הנספחים המתוארים להלן מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז: נספח א' - נספח ב' - נספח ג' - נספח ד' - נספח ה' - נספח ו' - מפרט נוסח הסכם ההתקשרות טופס הצעה טופס פרטי המציע נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית תצהיר

2 2 כללי מנהלה מכבי שירותי בריאות )להלן - "מכבי"( מעונינת להתקשר עם ספק או שניים המסוגל/ים, לספק למכבי שירותי מיון ואיבחון עובדים. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות כמפורט במפרט, נספח א'. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה נספח ג' של מסמכי המכרז. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב -1 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד או עם שני ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על עמותת קרן מכבי..1 הגדרות 1. בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך. "מכבי" מכבי שירותי בריאות, ו/או גופים שבשליטת מכבי שירותי בריאות ו/או בבעלות מלאה או חלקית, בשותפות או בזכויות של מכבי שירותי בריאות לרבות עמותת קרן מכבי ו/או מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ו/או בית בלב בע"מ ו/או נרקיס ערד - שירותי בריאות )1811( בע"מ ו/או מכבידנט בע"מ ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או מכבי קאר בע"מ ו/או קבוצת מכבי אחזקות בע"מ ו/או מכבי מקיף בע"מ ו/או שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, והכל לפי שיקול דעתם של הגופים. "מיון ואיבחון" בחינת התאמתם של מועמדים לתפקידים מוגדרים, לקראת קליטתם כעובדי מכבי או מינויים לתפקיד חדש בארגון "בחינות מיון" בחינות מיון הכוללות כלים פסיכולוגים מגוונים, בנוסף לכלים ממוחשבים כולל: מבחני כישורים, מבחני אישיות, מבחני מצב וראיון אישי. "בחינות מיון ראשוני ממוחשבות" בחינות מיון ראשוני הנשענות על כלים ממוחשבים בלבד. "מרכזי הערכה" - בחינות קבוצתיות למועמדים לתפקיד מוגדר, המבוססות בעיקר על מבחני מצב, מעולם התוכן הרלבנטי לתפקיד המוצע. "מבדקי אמינות" מבדקים יעודיים הבודקים יושרה תעסוקתית אשר נשענים על כלים ממוחשבים. הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם - נספח ב' למסמכי המכרז. מנהלה 1.1. רכישת מסמכי המכרז המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 111 עד ליום 111 בתמורה לתשלום סך של 1,111 באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות )שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 11, תל-אביב, קומה 11, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 11:11-11: בירורים ופניות 1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. 1. הפניות תעשנה עד ליום 111, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני:.3

3 על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון: פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 1 לא תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום.21 אופן ומועד הגשת ההצעות את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי 118/1111, למתן שירותי מיון ואבחון עובדים", לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 11, תל אביב, קומה 11. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 11:11-11:11. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 111, בשעה 11:11. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך..1 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 1.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: 1. תאגיד רשום כחוק בישראל. 1. מנהל ספרים כדין בעל נסיון מוכח של חמש שנים לפחות ) ( - שקדמו ליום פרסום המכרז, בבחינות מיון ואיבחון עובדים. ביצע 1,111 בחינות מיון בממוצע בשנה לפחות, ב- 1 השנים האחרונות ) (. - חוות הדעת שלו כוללות הערכה כמותית במונחים של תשיעוניות. מעסיק באופן קבוע עובדים שכירים בעלי כישורים כמפורט להלן: לפחות 11 פסיכולוגים הרשומים בפנקס הפסיכולוגים, מתוכם לפחות 1 בעלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיה החברתית/תעסוקתית/קלינית. מקיים באופן סדיר תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיון. בחזקתו מערכת ממוחשבת לבחינות מיון ראשוני להפעלתה במתקני מכבי..2

4 4 בחזקתו, מערכת ממוחשבת לבחינות אמינות המהוות חלק מיום האבחון. בעל מערכת ממוחשבת המתעדת תוצאות בחינות המיון המאפשרת הפקת נתונים במדיה מגנטית לפי דרישה ובחתכים שונים. בעל פריסה ארצית ב- 1 ערים לפחות באזור מרכז, צפון ודרום. בעל מערכת מבחנים נפרדת למיון לתפקידים בכירים )תפקידי הנהלה(, לפחות בסניף אחד במרכז הארץ. צירף כתב ערבות בנקאית אוטונומית. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע באחד מהתנאים הצעתו תפסל. יעמוד שלא 1.1. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 1.1. המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 81 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 11 )ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 1 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 1.1 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 1.1 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי..5 ערבות הגשה 1.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 111,111 מאה אלף שקלים חדשים(, על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן: "הערבות"(, אשר תשולם בתוך 11 ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם מכבי שירותי בריאות בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 11 )ששים( יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 1 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבויות של מציע, כולן או חלקן, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה: )1( הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; )1( הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; )1( הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;.6

5 5 לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל ליצירת ההתקשרות של מכביעם הזוכה. לפי ההוראות הקבועות תנאי שהן במכרז מוקדם )1( 1.1. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור תיפסל על הסף. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות.1.8 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר - 11%, ואיכות - 11%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות. פירוט האיכות: עפ"י המלצת לקוחות לפי החלוקה שלהלן: מקצועיות - 11 נקודות תמיכה מקצועית - 11 נקודות שרות וזמינות - 1 נקודות יובהר, כי על המציע לעמוד בציון איכות מזערי של 11%. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 1.1 להלן. יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ההצעות שעמדו בדרישות ההכרחיות. ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ- 11%. לצורכי סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון הגשת ההצעות למכרז..1 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 1.1. הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 1 )שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום.8

6 6 ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות. ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב' למכרז. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצ"ב. ביטול המכרז 8.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )נספח ב'( מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה..9 עיון במסמכי המכרז בהתאם להוראות תקנה 11 )ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1881, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה ייעשה תמורת תשלום בסך של 211 לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי..11 בעלות על מסמכי המכרז מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר..11 סמכות שיפוט סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו..11

7 נספח א' מ פ ר ט עבודת המיון את המשרות במכבי ניתן לחלק ל- 1 קבוצות. רוב המיועדים למיון הם מועמדים חדשים ומיעוטם הם עובדים ותיקים המועמדים לקידום / שינוי תפקיד. הרשימה הבאה של קבוצות התפקידים, נותנת רקע כללי לעולם התוכן התעסוקתי במכבי: תפקידי שירות כגון: מזכירות רפואית, לקיחת דם ורידי, סייעות בבית מרקחת. תפקידים מקצועיים בתחומים פארה רפואיים כגון: סיעוד, פיזיותרפיה, רנטגן, מעבדה תפקידי מינהל כגון: מתאמי שרות רפואי, וכן תפקידים זוטרים בתחום המחשוב, הכלכלה וכד'. תפקידים מקצועיים בתחומים פארה רפואיים נוספים כגון: תזונאים, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים וכד', תפקידי רופאים לקראת התמחות ורופאים קלינים וכן תפקידי ניהול זוטר כגון: מנהלי צוותים ויחידות בגודל קטן ובינוני. ניהול ביניים כגון: מנהלי יחידות, סניפים ומכונים גדולים, רופאים המיועדים לתפקידי ניהול, לרבות סגני מנהלי מחלקות במטה. ניהול בכיר כגון: ראשי מחוזות, מנהלים תפעוליים ורפואיים במחוז, מנהלים מקצועיים מחוזיים/ארציים, מנהלי מחלקות במטה. תהליך המיון צרכי מכבי מכתיבים תהליכי מיון מהסוגים הבאים: מבדקי מיון כללי מועמדים לעבודה במכבי ועובדים ותיקים המועמדים לקידום/שינוי תפקיד בארגון יופנו למבדקי מיון. מבדקי המיון מתבצעים במתקני המציע ובאחריותו המלאה. עבור כל מועמד אשר ישובץ למבדקי מיון, יועבר מבעוד מועד למציע תיאור התפקיד המיועד. הרכב מערכת מבדקי המיון, יגזר מרשימת היכולות אשר יפורטו כנדרשות כפי שמופיעות במסגרת תאור התפקיד. על המערכת לבדוק, בין היתר, את המשתנים שלהלן )תנאים הכרחיים(: א. כשרים קוגניטיביים רלוונטים לתפקיד. ב. סגנון עבודה. ג. יחסים בינאישיים כולל יכולת עבודה בצוות. ד. מכוונות למתן שרות. ה. יכולת ניהול )בהתאם לתפקיד(. ו. התאמה למסגרת מכבי. ז. משתנים נוספים ייחודיים לתפקיד היעד. ח. פוטנציאל קידום. הגדרה מדוייקת של המשתנים בהתאם להגדרות הארגון תיעשה בין מכבי לבין הזוכה לפני תחילת העבודה המשותפת. המשך המירבי של מערכת המבחנים למיון מלא יהיה כ- 1 שעות..1

8 8.1.1 א. ב. ג. ד. ה. מיון בכירים א. ב. ג. ד. ה. הדו"ח המסכם אשר יוגש למכבי במדיה ממוחשבת האינטרנט יכלול )תנאי הכרחי(: מבוא/רקע. סיכום/התרשמות כללית. מידת ההתאמה לתפקיד היעד )הערכה כמותית ומילולית(. המלצות קליטה. מוצפנת באמצעות הערכה כמותית )במונחים של תשעוניות( והערכה מילולית לגבי כל אחד מהמשתנים שיוגדרו ואלה שיתבקשו בהתאם לתאור התפקיד. מספר הנבחנים המשוער האמור לעבור מיון מלא, הינו כ- 111 לשנה )הערכה ע"פ שנים עברו(. בנוסף, ישלח הספק למכבי פלט מקוצר, אותו תגדיר מכבי, לסוגי מבחנים מסויימים )מעבר לפלט שהוגדר בסעיף 1 לעיל(, אשר יועבר בפורמט אקרובט מוצפן באמצעות הדוא"ל. הפלט יצורף למערכת משאבי אנוש במכבי כחלק מנתוני העובד. למיון הבכירים מופנים מועמדים אשר מיועדים למלא תפקידי ניהול-על בארגון )סעיף 1.1 לעיל(. בנוסף למשתנים המופיעים בסעיף 1 לעיל, מתבקש אבחון של משתנים כדלקמן )תנאים הכרחיים(: מנהיגות ניהולית ניהול המשאב האנושי ניהול השירות ניהול תכנון ותקצוב ניהול האיכות המקצועית )בהתאם לתפקיד( על המציע לספק מערכת מבחנים נפרדת מותאמת לצרכי מיון הבכירים. מספר הנבחנים המשוער האמור לעבור מיון בכירים הינו כ- 1 לשנה )הערכה ע"פ שנים עברו(. מתכונת הדו"ח המסכם כאמור בסעיף 1 לעיל. מיון ראשוני ממוחשב בדיקת כשרים ומיומנויות בסיסיים הנחוצים לתפקידים מוגדרים כגון: תפקידי בנות שירות לאומי, נציגי תמיכה במחשב וכדומה. יתכנו בחינות מיון ראשוני ממוחשב גם לבעלי תפקידים נוספים, כפי שיוגדר מעת לעת. במסגרת המיון הראשוני הממוחשב נדרשת בדיקת הכישורים הבאים )תנאים הכרחיים(: א. רמת חשיבה. ב. הבנה מילולית. ג. הבנה כמותית. ד. יעילות לבלרית )מהירות ודיוק(. ה. יכולות ספציפיות בהתאם לתפקיד המיועד. משך המיון הראשוני כשעתיים וחצי.1 מכבי, בתיאום עם הספק, יבנו מתוך מאגר המבחנים, מערכת מיון ראשוני ממוחשבת לתפקידים השונים. המיון יתבצע בסניפי מכבי באחריות צוות משאבי אנוש מחוז/מטה. מכבי תהא אחראית למכלול הלוגיסטי, להעברה, לאישור המבחנים, לאופן הנקידה )מתן ציונים( ולהחלטת מעבר הסף. תפקידו של הזוכה בהתייחס לשלב המיון הראשוני הוא אספקת התוכנה ומערכת המבחנים, כללי הנקידה )כללי מתן הציונים(, נורמות, הדרכת צוותי מכבי

9 9.1 מרכזי הערכה בשימוש במערכת, עדכון המערכת ותחזוקתה וכן עיבוד המבחנים ומתן חוות הדעת. לגבי איפיון מערכת המחשב הנדרשת, ראה סעיף 1 להלן. מטיפוס בחירה )מבחנים מבחנים חייבים להיות כל המבחנים במערכת "אמריקאיים"(. מס' הנבחנים המשוער האמור להבחן מיון ראשוני ממוחשב הינו כ- 111 מועמדים לשנה )ההערכה הינה ע"פ שנים עברו ותכנון עתידי(. במקרים מסוימים יופנו מועמדים אשר עברו מיון ראשוני ממוחשב, להשלמת המיון לכלל מיון מלא. על המיון הראשוני הממוחשב להיות חלק ממבחני המיון המלא באופן שלא יצריך חזרה על המבחנים. תוצאות מבחני המיון הראשוני הממוחשב ישולבו ע"י הזוכה עם תוצאות המיון המלא. מחיר מיון ראשוני ממוחשב יקוזז במלואו אם המועמד ישלח להמשך מיון מלא במכון. נבחנים המועמדים לתפקיד מוגדר יבחנו באופן קבוצתי במבחנים הכוללים בעיקר מבחני מצב מעולם התוכן הרלוונטי לתפקיד המוצע. המבחן יבוצע בקבוצה שתמנה 1 נבחנים, באמצעות 1 פסיכולוגים ו- 1 מעריכים ממכבי ויארך יום שלם. בניית מבחני מצב תיעשה בשיתוף עם מכבי ועל פי צרכיה. מבדקי אמינות ממוחשבים מועמדים לתפקידים בעלי אופי רגיש מבחינת אמינותו יעברו מבדקי אמינות ייעודיים במסגרת יום המבחנים המלא )תנאי הכרחי(: מכבי תמציא רשימה של תפקידים המצרכים ביצוע מבדקי אמינות, על פיה יבנה מערך המבדקים עפ"י צרכי מכבי. שימוש חוזר במבחנים בתקופה של עד 1 שנים ממועד המיון המלא ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר במבחן קיים. השימוש החוזר יכול להעשות באופנים הבאים: א. ניתוח מחודש לחוו"ד שהוכנה במקור עבור מכבי, עבור תפקיד אחר, ברמה גבוהה יותר, המצריך השלמת מבחנים. ב. הסבת דו"ח שנכתב במקור לנבחן עבור ארגון אחר, לדו"ח התואם תאור תפקיד במכבי, המצריך/ אינו מצריך השלמת מבחנים. שיחות משוב ע"פ דרישת המזמין, ולפי הצורך, יקיים הספק שיחות משוב עם עובדי מכבי אשר נבחנו בבחינות מיון שונות. הנתונים שצויינו לגבי מספר הנבחנים נועדו לתת סדרי גודל בלבד, בהם משום התחייבות מכבי לכמות זאת. מהוים הערכה בלבד ואין מיחשוב המיון המלא המערכת תאפשר הפקת קבצים של פרטי הנבחנים ותוצאות המבחנים, לשם קליטתם ועידכונם במערכות הקיימות במכבי. הקבצים יהיו במבנה קובץ.ASCII המיון הראשוני מערכת הבחינות למיון הראשוני חייבת להיות ממוחשבת..3

10 המערכת תאפשר קיום הבחינה מול מחשב והפקה מיידית של תוצאות המבחנים כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. יתרון ינתן למערכת אשר פועלת באופן אינטראקטיבי באמצעות האינטרנט. מערכת שאינה אינטרנטית מלאה תותקן על גבי שרתי טרמינל )citrix( בחדר המחשב המרכזי של מכבי. הפעלת התוכנה תוכל להתבצע מכל תחנת מחשב במכבי באמצעות הפצת אייקון ייעודי. נדרשת יכולת של המערכת לאפשר המשך של מבדק שהופסק מסיבות טכניות )כגון הפסקת חשמל( מהמקום בו הופסק. המציע נדרש להעמיד תמיכה טכנית בזמן אמת לטיפול בתקלות, בין השעות: 1:11 ל- 11:11. עלויות התוכנה וההתקנה במנהלת/סניפי מכבי יחולו על הזוכה, במידה והמערכת אינה מבוססת אינטרנט מלא. המציע יגיש תאור מפורט של המערכת לביצוע מיון ראשוני בבית הלקוח: מפרט טכני של התוכנה. יכולת התפתחות של המערכת )תוספות עתידיות אפשריות(. פלטפורמות אפשריות לעבודה עם התוכנה. מערכות הפעלה שניתן להריץ תחתיהן את היישום. מסדי נתונים אופציונליים שניתן לקשר ליישום. טכנולוגיה המשמשת את היישום )עבודה בסביבת אינטרנט/אינטראנט, עבודה במערך מבוזר וכדומה(. אפשרות הפקת דו"חות במבנה.ASCII מיחשוב מערכת הבחינות במתקני המציע נדרשת מערכת לביצוע בחינות מיון מלא, שתתוחזק ותופעל ע"י המציע בסניפי המציע. המערכת צריכה לכלול רישום של הפרטים האישיים של הנבחנים, רישום פרטי המבחן ורישום של תוצאות המבחנים הכמותיים, כולל הערכה מסכמת. )ראה דוגמאות לנתונים בסעיף 1.1 להלן(. המערכת תאפשר את שמירת הנתונים ב- DB לתקופה של 1 שנים. בנוסף המערכת צריכה לאפשר הפקת קבצים של פרטי הנבחנים ותוצאות המבחנים לשם קליטתם ועדכונם במערכות הקיימות במכבי. הקבצים צריכים להיות במבנה קובץ.ASCII המערכת צריכה לאפשר הפקת דו"חות לפי בקשת מכבי. על המערכת לאפשר תקשורת והעברת חוו"ד דרך האינטרנט אל ומאת הגורמים המוסכמים במכבי בהתאם למגבלות בטיחות וצנעת הפרט שיוגדרו בין המציע למכבי. חוות הדעת שיועברו יהיו מוגנות באמצעות סיסמא באופן שימנע ממשתמש לא מורשה לעיין בחוות דעת אלו. דוגמת נתונים הנדרשים במערכת הבחינות במתקני המציע פרטים אישיים: ת.זהות נבחן שם משפחה שם פרטי ארץ לידה תאריך לידה שנת עליה מצב משפחתי פרטי האיבחון )המבחן( שם התפקיד השכלה כתובת מיקוד טלפון מקום ביצוע הבחינה

11 00 קבוצת התפקיד שם הסניף מחוז היעד רמת המבחן תאריך פרטי תוצאות האבחון: הציונים בכל המשתנים בפורמט הדיווח. חוות הדעת המילולית. ציון המלצה. שפת ביצוע המבחן שם המעריך דוגמא לנתונים הנדרשים מהמציע לעדכון המערכות הקיימות במכבי )מערכת כ"א( שם משפחה שם פרטי תעודת זהות שם המחוז שם הסניף שם תפקיד קוד תפקיד קבוצת תפקיד ציון בחינה )מסכם( תאריך הבחינה פירוט סטנדרטים במחשוב הקיימים במכבי מערכת הפעלה סביבת השרתים הנפוצה במכבי הינה.WIN2008R2 ציוד קצה תחנות העבודה הקיימות במכבי: WIN7. רשתות פנימיות: תחנות העבודה במכבי מקושרות למערך אינטראנט הארגוני על ידי דפדפן אקספלורר 1,1 ומעלה ותומכות בפרוטוקול.TCP\IP דרישות כלליות מן המציע על המציע למלא אחר כל דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1811, לרבות בכל הקשור ברישום מאגר מידע, אבטחתו וכיו"ב, והכל בהתאם להוראות והנחיות מכבי כפי שתימסרנה לה מעת לעת. כמו כן, על המציע למלא אחר ולפעול בהתאם להנחיות שיוצאו מעת לעת על-ידי רשם מאגרי המידע בהתאם לסמכויות שהוקנו לו לפי החוק הנ"ל. המציע יתחייב לבצע מחקרי תיקוף ע"פ דרישת מכבי, תוך שימוש בנתוני נבחני מכבי אל מול נתונים אחרים של מכבי או לשתף פעולה עם מכבי במחקרי תיקוף כנ"ל שיערכו ע"י מכבי בעצמה או באמצעות צד ג'. שיתוף פעולה זה יכלול העברת נתונים )של נבחני מכבי בלבד( מקבצי המיון של המציע הזוכה, אל החברה שמכבי תבחר לבצע בה את מחקרי התיקוף, ע"פ הנחיית מכבי. עבור דרישה לעבודת מחקר מעמיקה בתחום תיקוף המבחנים, החורגת מהקובל בתחום זה תיבחן אפשרות לתשלום נפרד. יכולת עמידה בלוח זמנים הנדרש ע"י הלקוח: קביעת מועד לנבחן לבחינת מיון מלא תוך שלושה ימים. מסירת דו"ח אבחון במיון מלא תוך שבוע ימים מיום הבחינה. קביעת מועד לנבחן לבחינת מיון בכירים תוך שבוע ימים. מסירת דו"ח אבחון במיון בכירים תוך שבוע ימים מיום הבחינה. המציע יהא ערוך למתן שירות מהיר, במקרים דחופים. שירות מהיר דהיינו:.2

12 קביעת מועד לנבחן, שליחת חוו"ד כתובה תוך יומיים מקיום הבחינה והעברת חוו"ד ראשונית טלפונית למחרת יום המבדק, במידת הצורך. מובהר בזאת כי לא תדרש תוספת תשלום עבור 11 הדרישות הראשונות לשירות מהיר בחודש. מיחשוב - רמת המיחשוב שתתאים לצרכי מכבי כאמור בסעיף 1 למפרט. המציע יעביר למכבי את דו"חות האיבחון המוצפנים בשני עותקים: האחד למחוז היעד והשני למנהלת תחום המיון באגף משאבי אנוש במטה מכבי, באמצעות מדיה ממוחשבת - דרך האינטרנט. המציע יצור מאגר מידע ייעודי חסוי, בו ישמר מאגר המידע מיום הבחינה לתקופה של 1 שנים, לגבי כל נבחן, ויעמידו לרשות מכבי ע"פ דרישת מכבי, ללא תשלום נוסף. המציע יחויב להעביר למכבי מידי חודש בחודשו דוחות סטטיסטים וקבצים לפי הפירוט שלהלן: קובץ חודשי לאגף משאבי אנוש במטה מכבי הכולל את כל פרטי הנבחנים כפי שרשום בקובץ המציע כאמור בסעיפים , ו לעיל. הקובץ יועבר במבנה.ASCII דו"ח חודשי ניהולי כמויות, תפקידים ושמות מועמדים. הקובץ יועבר על גיליון.EXCEL דוחות אלה יסופקו באופן שוטף ללא תשלום, באמצעות הדואר האלקטרוני דוחות נוספים יסופקו על פי דרישה בתיאום עם המציע. המציע ימנה רפרנט ארצי מול מכבי אשר ירכז את העבודה מול מכבי וינהל את הטיפול במכבי מבחינה מקצועית. על הרפרנט להיות פסיכולוג בכיר במכון, בעל ניסיון בראיון, כתיבת חוות דעת, מתן יעוץ להכוונה מקצועית ומתן משוב וכן בעל ניסיון בהדרכה. הטיפול יכלול: א. ב. ג. יצירת תשתית לעבודה משותפת לרבות הגדרות המשתנים לאבחון, הכרת מכבי והכרת הספק, בנית פורמט חוות הדעת, סיורים במכבי ופגישות עבודה פרונטליות וטלפוניות לצורך יצירת התשתית. תמיכה טלפונית שוטפת וזמינה לפי הצורך במשתמשי מכבי. שירותים אלה )סעיף א' ו-ב'( ינתנו במסגרת התשלום הכללי וללא תשלום נוסף. הדרכות וסדנאות למשתמשי הקצה ינתנו בתשלום כמפורט בנספח. בכל סניף של המציע יהיה רכז מקומי שירכז את העבודה מול המחוזות הרלוונטיים של מכבי. המציע יחתים את המועמדים בתחילת יום המבדקים על טופס ויתור סודיות לטובת מכבי. המציע יתחייב לתת את השרות במקום אסתטי, נקי, שקט ומרווח אשר יתן את מירב התנאים הנוחים הדרושים לביצוע בחינות המיון סודיות הזוכה יתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את תוכן המבחנים, כללי הנקידה והנורמות עליהם הוסכם עם הגורמים המקצועיים במכבי וכן כל מידע שיגיע לידו במהלך המכרז ולאחריו לגבי שיטות עבודה ופרטי עובדי מכבי..5

13 נספח ב' 1111 ה ס כ ם שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש ב י ן מכבי שירותי-בריאות אגודה עותמנית מס' 111/99 מהיכל הסיטי, רח' המרד 11, תל אביב )אשר תקרא להלן: "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"( ל ב י ן מצד אחד; בע"מ ח.פ. מרח' )אשר תיקרא להלן: "הזוכה"( מצד שני; הואיל והואיל והואיל והואיל 118/1111, לאספקת שירותי מיון ואבחון עובדים שמספרו פומבי ומכבי פרסמה מכרז להסכם זה, ואשר כנספח "א" )להלן - "המכרז"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן: "ההצעה"(, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ג' למכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו; לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: המבוא והנספחים המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו..1 פרשנות אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם..1

14 04 הגדרות בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר "ההסכם" - "ההצעה" - "השירות/השירותים" - הסכם זה, על נספחיו. ההצעה האמורה במבוא להסכם נספח ג' למכרז. אספקת שירותי מיון ואבחון עובדים, הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו..3 אנשי קשר מכבי ממנה בזה את להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. הזוכה ממנה בזה את להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי..2 תקופת ההתקשרות 5.1 ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה ביום )להלן: "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"(. 1.1 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 1 תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, בתנאים זהים, תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן: "תקופות האופציה"(..5 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד האבחון הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים. הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם..6 התמורה ותנאי תשלום - התמורה תהא בהתאם למחירים שהוצעו ע"י הזוכה והיא תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, 1.1. אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי, בתנאים של שוטף + 11 יום ממועד קבלת כל חשבונית במכבי. ידחה לחודש העוקב לביצוע המבחנים( אם לא תוגש חשבונית במועד )לא יאוחר מה התשלום בהתאמה..1 אחריות מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים..8

15 05 הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל דרך אחרת. הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי מטעמו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל. הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה. ביטוח מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או לעובדיה ו/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע שהינו באחריות הזוכה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים, ובלבד שניתנה לזוכה הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור. מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ביטוחי הזוכה" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית - למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ- 1 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה. הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה. ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ- 11 )ארבעה עשר( יום לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין..9

16 06 בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. במועד תום תקופת ביטוחי הזוכה, מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 3.9 לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. מובהר, כי אם סכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח. מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על ידי הזוכה כנדרשבסעיפים 11.1 ו/או 11.1 לעיל, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. הזוכה ספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו. ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 11 יום מראש. ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוח הרכוש שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 1 לאישור עריכת ביטוחי הספק, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט 1111 או כל נוסח אחר שיחליף אותם רישיונות והיתרים הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות. הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / מערכת, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 1 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה..11

17 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. מאגרי מידע הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1811, לרבות בכל הקשור ברישום מאגר מידע, אבטחתו וכיו"ב, והכל בהתאם להוראות והנחיות מכבי כפי שתימסרנה לה מעת לעת. בנוסף, הזוכה מתחייב למלא אחר ולפעול בהתאם להנחיות שיוצאו מעת לעת על-ידי רשם מאגרי המידע בהתאם לסמכויות שהוקנו לו לפי החוק הנ"ל. עוד מתחייב הזוכה, כי בשום אופן לא יעשה שימוש כלשהו במתוצאות מבחני המיון שלא למטרות השירותים נשוא הסכם זה, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת של המועמד, ובהתאם לחוק ולהנחיות רשם מאגרי המידע כפי שתינתנה מעת לעת. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית..11 מועסקי הזוכה הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים עליו. הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם, וכי כל זכות שניתנת על-פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא. הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם..11 שמירת סודיות הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר סיומה. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 111 לחוק העונשין, התשל"ז סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם..13

18 08 הפרת הסכם מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על-פי כל דין או ההסכם. בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך 11 )שלושים( יום. הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית: לבטל את ההסכם לאלתר; או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 1 )שלושה( ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור. ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף 3..9 לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים בסך 11,111 ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו, וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך, 11,111 וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר. ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה..12 איסור הסבת ההסכם הזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי. כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם..15

19 09 זכות קיזוז הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי..16 העדר בלעדיות הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על-ידי מכבי לספק את השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי..11 ויתור בכתב אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על-פי ההסכם לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך..18 סמכות שיפוט סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו..19 כתובות הצדדים ומתן הודעות כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם. כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 11 שעות מעת שליחתן..11 ולראיה באו הצדדים על החתום : מכבי הזוכה

20 תאריך: לכבוד מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים )להלן ביחד ולחוד: "מכבי"( הנדון: אישור עריכת ביטוחים הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם )להלן: "הספק"( בקשר עם מתן שירותי וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "ההסכם"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ומסתיימת ביום )להלן: "תקופת הביטוח"(. 1. ביטוח חבות מעבידים- ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של 1,111,111 לאירוע ובסה"כ 11,111,111 לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק. פוליסה מספר 1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 1,111,111 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק. פוליסה מספר.1 1. ביטוח אחריות מקצועית- המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של 1,111,111 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים. הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 1 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. פוליסה מספר

21 20 לכבוד מכבי שירותי בריאות טופס הצעה אנו הח"מ, רשאים להתחייב ולחתום בשם חברת, מצהירים ומתחייבים כדלקמן: אנו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז, למדנו אותם ואת כל הנתונים והתנאים הקשורים עם ההתקשרות. כל פרטי המכרז ותנאיו, כמו גם הוראות הסכם ההתקשרות המהווים חלק ממסמכי המכרז, מקובלים ומוסכמים עלינו. אנו מאשרים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז. כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו, לרבות כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתנו, חשיבות או משקל בהחלטתנו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתנו תזכה. מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיפים 1,2,3, לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שתנאי התשלום יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז. ידוע לנו כי התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות. אנו מאשרים ומבהירים כי הסכומים להלן אינם כוללים מע"מ. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף 7, בפרק התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה של מסמכי המכרז. מכבי תהיה זכאית לקבלה בכל עת עד מועד זה ועד בכלל וכן תהיה מכבי זכאית לפנות אלינו בבקשה להארכת תוקף הצעתנו, כאמור בסעיף 7 לעיל. מצ"ב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז נא ראה הסבר לאופן מילוי הצעת המחיר כמפורט בעמודים הבאים: הערות לטבלה: * ספק יציע מחיר לנבחן המחיר יתייחס לכל המבחנים הנדרשים לנבחן אחד. הרכב המבחנים יקבע בתיאום בין המציע למכבי. ** מחיר המיון הראשוני יקוזז במלואו באם המועמד ישלח להמשך מיון במכון.

22 22 הצעתנו למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים כמפורט וכנדרש במסמכי מכרז זה, היא כדלקמן: מחיר למבחן בודד סוג המיון סוגי תפקידים מחיר מזכירות רפואית, לקיחת דם ורידי, סייעות בית מרקחת סיעוד, פיזיותרפיה, רנטגן, עובדי מעבדה,,מתאמי שרות רפואי עובדי מחשב, כלכלנים 1. מיון לתפקידי * שרות זוטרים /. מיון לתפקידים מיקצועיים * בתחומים פארה רפואיים ומינהל 3. תפקידים מקצועיים בתחומים פארה רפואיים נוספים תפקידי רופאים שאינם ניהוליים וכן, תפקידי ניהול זוטר * תזונה, קלינאות תקשורת, עו"ס, רופאים לקראת התמחות, רופאים קליניים, מנהלי צוותים ויחידות בגודל קטן ובינוני 4. מיון לתפקידי ניהול ביניים * 5. מיון לניהול בכיר * מיון ראשוני ממוחשב במתקני מכבי.6 מנהלי יחידות, סניפים ומכונים גדולים, רופאים לתפקידי ניהול, סגני מנהלי מחלקות במטה ראשי מחוזות,מנהלים תפעוליים ומנהלים רפואיים במחוז, מנהלים מקצועיים מחוזיים ארציים, מנהלי מחלקות במטה בת שירות לאומי, נציגי תמיכה במחשב ואחרים 7.מרכז הערכה )מחיר לקבוצה של 8 נבחנים - יום מלא( 0. מבחני אמינות

23 23 למידע בלבד לא לשקלול הדרכה פרונטלית/סדנאית למשתמשים בחוות הדעת. מחיר לשעה בודדת:.1 2. מחיר משוב לנבחן שהתקבל לעבודה במכבי - אחוזים שיתווספו למחיר המבחן, תוספת עבור שירות מהיר - בעבור דרישה לשירות מהיר. מובהר בזאת כי לא תדרש תוספת תשלום עבור 21 הדרישות הראשונות לשרות מהיר בחודש..3 שימוש חוזר במבחנים א. עבור הסבת דו"ח שנכתב לנבחן עבור מכבי, לדוח התואם תיאור תפקיד ברמה גבוהה יותר המצריך השלמת מבחנים: אחוזים ממחיר המבחן..4 תאור תפקיד עבור הסבת דו"ח שנכתב לנבחן עבור מעסיק אחר, לדו"ח התואם ב. במכבי: אחוזים ממחיר המבחן, אם סוג המיון זהה לזה שנעשה עבור המעסיק האחר. שם: ג. אחוזים ממחיר המבחן, אם הרמה הנדרשת ע"י מכבי גבוהה יותר ובוצעה השלמה למבחנים שנערכו עבור המעסיק האחר. בכבוד רב, חתימה: מס' תאגיד: חותמת: כתובת: פקס: טל:

24 24 אופן מילוי הצעת המחיר כל המחירים בש"ח, ללא מע"מ. מחיר לנבחן בודד עפ"י סוג המיון ורמות האיבחון השונות. ראה הוראות לטבלה בטופס ההצעה נספח ג'..1 הדרכה פרונטלית/סדנאית למשתמשים בחוות הדעת המציע יציע תעריף לשעה בודדת ובכל מקרה התעריף לא יהיה גבוה מהתעריף הגבוה של יועץ בכיר א' מתעריף היועצים של הממונה על השכר. הדרכה זו נועדה לאפשר היכרות עם פורמט הדיווח של הספק הנבחר ולצרכים אחרים שיקבעו בתיאום עם מכבי..2 מחיר משוב לנבחן שהתקבל לעבודה במכבי המציע יציע מחיר לפגישת משוב אחת לנבחן..3 תוספת עבור שרות מהיר המציע יציין תוספת אחוזים שיתווספו למחיר המבחן בעבור דרישה לשירות מהיר. ניתן לקבוע מחיר אחיד או מחיר כפונקציה של מספר הנבחנים. 21 המבחנים הראשונים בשרות מהיר לא יחוייבו בתוספת תשלום..4 שימוש חוזר במבחנים המציע יציין איזה אחוז ממחיר של מבחן מלא ידרש בעת שימוש חוזר במבחנים בשלוש הרמות..5 הערה: המציע יציע את המחירים המבוקשים על גבי הנספח המצ"ב בלבד.

25 25 רשימת מסמכים להצעה נא וודא וסמן ב- X, שהמסמכים הרשומים מטה, צורפו להצעתך כמפורט בסעיף 6 במסמכי המכרז [ ] אישור על היות המציע תאגיד. [ ] אישור על ניהול ספרים כחוק. [ ] תצהיר בדבר היקף ביצוע בחינות המיון, ובדבר חוות הדעת. [ ] מסמך המפרט תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיון. [ ] טופס הצעה נספח ג' מלא וחתום. [ ] טופס פרטי המציע - נספח ד' מלא וחתום. [ ] ערבות בנקאית לקיום ההצעה.

26 26 טופס פרטי המציע נספח ד' המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס. המציע רשאי לצרף כל חומר משלים, בנוסף לחומר שעליו לצרף עפ"י תנאי המכרז. 1. פרטי המציע שם המציע: מס' עוסק מורשה: מעמד משפטי )צורת התאגדות(: פועל 2 ת משנת: כתובת משרדי ההנהלה: טלפון: שמות בעלי השליטה:.1./.3.4 ח.פ. פקס: שמות המנהלים:.1./.3.4 /. תאור כללי של המציע

27 21 3. מצבת כח אדם בחברה תפקיד א' ב' ג' ד' ה' מספר עובדים סוג העובד )שכיר קבוע/שכיר ארעי/מיקור חוץ/עצמאי( 4. האם המציע מוכר כמקום להתמחות ובאלו תחומים: פרוט: פרוט מגוון השרותים הניתנים ע"י המציע )יעוץ תעסוקתי, מבצעי גיוס וכד'( פרוט: ניסיון המציע בביצוע מחקרי תיקוף: פרוט:

28 28 רשימה מלאה של אנשי המקצוע אשר יהיו מעורבים בעבודה מול מכבי, ותפקידם במכון. בכל מקרה, החתימה על דו"חות האיבחון מחייבת רישום בפנקס הפסיכולוגים..7 )3( דרגה מקצועית רישום בפנקס הפסיכולוג ים )כן 2 לא( מס' שנות העבודה אצל המציע התפקיד אצל המציע שם הסניף היקף המשרה הערות )/( תחום שם )1( רמת תואר אקדמי מתאריך )1( רמת תואר אקדמי,BA,PHD,MA וכו'. )2( תחום פסיכולוגיה ארגונית, תעסוקתית, קלינית וכו'. )3( דרגה מקצועית מתמחה, מומחה, מדריך וכו', עפ"י הגדרות משרד הבריאות.

29 פריסה גאוגרפית הספק מתבקש לפרט כתובות הסניפים. שם העיר כתובת טלפון שם מנהל הסניף מס' אנשי המקצוע הפעילים בסניף ימי פעילות במשך השבוע

30 ממליצים המעידים על ניסיון מצטבר של המציע בעבודה במיון עובדים בדרגות כמפורט במפרט שלעיל פירוט הניסיון המצטבר של המציע בביצוע מיון עובדים עבור ארגונים המעסיקים מעל 1111 עובדים, בעלי פריסה ארצית, ופירוט התפקידים שאליהם בחנו במכון יש למלא פרטים של שבעה לקוחות לפחות. הלקוח איש קשר אצל הלקוח ותפקידו טלפון משך התקשרות עם הלקוח היקפי מבחנים ב- 3 השנים האחרונות פירוט התפקידים אליהם נבחנו המועמדים.1./

31 כלי הערכה תיאור הכלים במערכת המוצעת במיון הראשוני הממוחשב, במערכת המוצעת למיון המלא ובמערכת המוצעת למיון הבכירים. יש לכלול בתיאור הכלים, תיאור קצר של כל מבחן ומבחן, מה כל מבחן אמור לבדוק ונתונים לגבי מהימנות ותקפות של המבחנים )אם יש(. כחלק מתנאי המכרז,יתאפשר למכבי ולמי מטעמה, להיפגש אצל המציע לענין כלי ההערכה. יש לציין בטבלאות, פירוט כל כלי האבחון. א. כלי הערכה למיון מלא לתפקיד תפקידי שרות כגון: מזכירות רפואית, לקיחת דם ורידי, סייעות בבית מרקחת תפקידים מקצועיים בתחומים פיזיותרפיה, רנטגן, מעבדה, תפקידי מינהל כגון: מתאמי שרות רפואי, וכן תפקידים זוטרים בתחום המחשוב, הכלכלה וכד' תפקידים מקצועיים בתחומים פארה רפואיים נוספים כגון: תזונאים, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים וכד', תפקידי רופאים לקראת התמחות ורופאים קליניים וכן תפקידי ניהול זוטר כגון: מנהלי צוותים ויחידות בגודל קטן ובינוני תפקידי ניהול ביניים כגון: מנהלי יחידות, סניפים ומכונים גדולים, רופאים המיועדים לתפקידי ניהול, לרבות סגני מנהלי מחלקות במטה תפקידי ניהול בכיר כגון: ראשי מחוזות, מנהלים תפעוליים ורפואיים במחוז, מנהלים מקצועיים מחוזים/ארציים, מנהלי מחלקות במטה כלי ההערכה בשימוש תיאור הכלי הערות )כולל נתוני מהימנות ותקפות אם קיימים(

32 32 ב. כלי הערכה למיון ראשוני ממוחשב הראשוני הממוחשב. פירוט כל המבחנים שנכללים במיון שם הבחינה תיאור הבחינה ומה היא בודקת מהימנות ותקפות הכלי הערות ג. כלי הערכה למבדקי אמינות פירוט כל המבחנים שנכללים במבדקי אמינות

33 מבנה חוות הדעת המציע יצרף מספר חוות דעת אנונימיות לדוגמא ויציין רק את שם התפקיד, פירוט נורמות הנקידה שבשימוש. יש לצרף גם תיאור בכתב על אופן בניית וכתיבת חוות הדעת. תאור המערכות הממוחשבות המציע יציג תאור מפורט של המערכת לביצוע מיון ראשוני בבית הלקוח 12.1 מפרט טכני של התוכנה. - יכולת התפתחות של המערכת )תוספות עתידיות אפשריות(. - פלטפורמות אפשריות לעבודה עם התוכנה. - מערכות הפעלה שניתן להריץ תחתיהן את היישום. - מסדי נתונים אופציונליים שניתן לקשר ליישום. - טכנולוגיה המשמשת את היישום, עבודה בסביבת - אינטרנט/אינטראנט, עבודה במערך מבוזר וכדומה(. אפשרות הפקת דו"חות במבנה.ASCII -.1/ 12.2 המציע יציג תאור מפורט של מערכת מיחשוב הבחינות במתקני המציע: שם המערכת. אופן העברת חוות הדעת למזמין. פרוט בטיחות וצינעת הפרט. התחייבות לשמירת נתונים לחמש שנים. אפשרות להפקת דוחות במבנה.ASCII

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעו

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן הבקשה( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן מכבי( מעוניינת לקבל הצעו מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מזון לבקטריולוגיה )להלן "המוצרים והשירותים"(,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד