ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס"

תמליל

1 ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום )להלן: "הנוהל"(, תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ )להלן: תאגיד"(, מזמין נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של התאגיד )להלן: "מאגר היועצים"(, להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת. פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה. את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של התאגיד, בכתובת:. התנאים להיכלל במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה. בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל. כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר, יש להגיש הצעה מפורטת על גבי נספח ב' להזמנה זו בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה, במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץPDF למייל עד ליום ראשון בשעה 12:00. בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור. כל עוד לא יחליט התאגיד אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו. הזמנת השירותים תעשה על ידי התאגיד על-פי צרכיו מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותו או משיקול דעתו של התאגיד או של ועדת ההתקשרויות של התאגיד לפי הנוהל )להלן: "ועדת היועצים"(. למען הסר ספק, יובהר, כי התאגיד רשאי להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את התאגיד להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו. בכבוד רב, מוחמד אלבחירי מנכ"ל 1

2 א) ב).1.2 הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים תאגיד קולחי הגלבוע )להלן: "התאגיד"( מזמין יועצים ונותני שירות )להלן: "יועצים"( העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע מועמדות מטעמם להיכלל במאגר היועצים של התאגיד )להלן: "מאגר היועצים" או "המאגר"(, לצורך התקשרות הפטורה ממכרז )אם ימצא התאגיד כי קם צורך בכך(, בהתאם להוראות סעיף 3)8( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח ובהתאם ל"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ממשרד הפנים. תחומי הייעוץ/השירות נשוא הזמנה זו: א. ב. ג. רשימת תחומי הייעוץ ותחומי המשנה נשוא הזמנה זו מפורטים בנספח "א" להזמנה זו. דרישות ותנאי סף כלליים להצטרפות למאגר: על מציע לעמוד בתנאי הסף הבאים, בנוסף לכל תנאי אחר שיידרש ממנו לצורך הכללה בתחום ייעוץ פרטני כלשהו כמפורט להלן. כל מסמך ו/או תיעוד שהגשתו נדרשת יוגש כמקור, או כשהוא מאושר כ"נאמן למקור" על-ידי עו"ד: בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין. יש לצרף אישור השכלה ו/או רישיונות כאמור. למציע מומחיות מיוחדת בתחומו או שתפקידו הינו מן הסוג המחייב יחסי אמון מיוחדים. יש לצרף קורות חיים. המציע הוא עוסק מורשה לצורכי מע"מ. יש לצרף אישור עדכני מתאים. ד. למציע אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו יש לצרף את האישורים הנדרשים מאת פקיד שומה, רו"ח או יועץ מס, או העתק מאושר על-ידי עו"ד כ" נאמן למקור" מאישורים אלה, המעידים כי: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז )להלן - חוק מע"מ), או לחילופין ) כי המציע פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. על השומה הכנסותיו ולדווח ) ה. ו. ז. ח. ט. המציע רשום ברשם הקבלנים בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח "א" )ככל שקיים רישום לענף הרלוונטי להצעה(. יש לצרף אישור מתאים. המציע הוא בעל רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום עיסוקו. יש לצרף אישורים מתאימים. למציע ניסיון מוכח של 2 )שתי( שנים לפחות במהלך 5 )חמש( השנים האחרונות בביצוע העבודות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש. יש לצרף תיעוד ניסיון, לרבות המלצות. נדרשות המלצות של לפחות 5 )חמישה( אנשים, גורמים, רשויות, גופים, מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב- 5 )חמש( שנים שקדמו להגשת הבקשה את הייעוץ/השירות/העבודות לכל תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו. אם המציע הוא יחיד יצורף לפנייה גם העתק, מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע. אם המציע הוא תאגיד: יצורף צילום מאושר על-ידי עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום של התאגיד, ופלט פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד. 2

3 י. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצורף לפניה זו. מציע רשאי להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ענף משנה אחד אולם עליו לעמוד בכל תנאי הסף, הן הכלליים והן הפרטניים לכל תחום ייעוץ/ענף משנה בו הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים. כללי: א. ב. ג. )1( )2( )3( הזמנה זו אינה משום מכרז ו/או הזמנה להשתתף במכרז אלא הזמנה לקבל הצעות להיכלל במאגר יועצים בלבד, והתאגיד אינו חייב לקבל כל הצעה שהיא יהיה רשאי לנהל משא-ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים בהתאם להוראות הדין. אין בהקמת המאגר משום הסכמה ו/או התחייבות של התאגיד: לבצע התקשרות בתחומים נשוא הזמנה זו בכלל, או בפטור ממכרז בפרט; לבצע פנייה לקבלת הצעות להזמנת השירות/הייעוץ בכלל, או למי מבין הנכללים במאגר בפרט; לבחור ביועץ מסוים זה או אחר; הרישום למאגר חל על כל מציע המבקש להיכלל בו, לרבות מועמדים אשר התקשרו בעבר עם. התאגיד ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לחזור בה מהזמנה, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המצעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון. התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו לצרף למאגר יועצים חדשים מעת לעת, לפנות לאיתור יועצים נוספים ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים, והכל בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו של התאגיד. המציע יישא באופן בלעדי בכל עלות ו/או הוצאה בגין הכנת ההצעה להיכלל במאגר היועצים והגשתה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות אלו, וזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם יימצא כי אין לכלול אותו במאגר. מובהר בזאת כי יועץ שייבחר לביצוע עבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, יידרשו להתחייב, כתנאי סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה לה ייבחר. בכל מקום בו הכתוב הינו בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה. בכל שאלת הבהרה הנוגעת להזמנה זו, ניתן לפנות התשובה לשאלת ההבהרה תינתן תוך 30 ימים ומעת לעת, לרבות במסגרת מענה מרוכז למספר שאלות, לפי שיקול דעתו של התאגיד מועמד המגיש מועמדות להזמנה זו, הסכים לכל תנאיו והם מקובלים על-ידו. יועץ שיבקש להיגרע ממאגר היועצים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר לתאגיד בכתב..3 3

4 הגשת הצעות המועמדות: א. את טפסי הצעת המועמדות ניתן להוריד ללא תמורה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:. ב. כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר, יש להגיש הצעות המועמדות מפורטות על גבי נספח ב' להזמנה זו במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF למייל עד ליום ראשון בשעה 12:00..4 בנושא המייל יש לציין את שם היועץ, ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור. ג. ד. ה. התאגיד רשאי להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים. לעת הזו תהיה פניה זו ללא הגבלת מועד להגשת בקשה. התאגיד יהיה רשאי לקבוע מועד אחרון להגשת בקשה, או להאריך את המועד האחרון להגשה כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף 2 לעיל, כמו גם המסמכים והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו. ההחלטה אם להיכלל במאגר: א. ב. ג. ההחלטה האם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה לוועדת היועצים, תוך הסתמכות על חוות- דעתם של הגורמים המקצועיים של התאגיד. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפנות לכל מועמד בדרישה לקבל מידע ו/או הבהרות נוספות ו/או לקיים ראיון טרם תדון באישור הצטרפותו למאגר היועצים. לצורך קבלת החלטה יהיה התאגיד רשאי לשקול ניסיון קודם עם המציע בביצוע עבודות בכלל, ו/או בתאגיד ו/או במקומות נוספים בהתאם להמלצות שיסופקו על ידי המציע ו/או בדיקה נוספת שיערוך התאגיד, ובכלל זה ישקלו, למשל, עמידה בלוחות זמנים, טיב ואיכות העבודה, אמינות המציע, ועוד. עדכון המאגר ופרטי יועצים במאגר: א. ב. ג. ד. ה. על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מידי על כל שינוי מהותי. הליך מסירת עבודות ליועצים שנכללו המאגר: לצורך מסירת עבודה, יפנה התאגיד ככלל ל- 3 יועצים שונים לפחות מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו תחום. הפנייה תיעשה לפי בחירתו ושיקול דעתו של התאגיד. היועצים שאליהם פנה התאגיד יגישו הצעות מחיר עבור השירות הנדרש. ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים לקבלת הצעה אחרת. כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי התאגיד ולהמציא אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת הפעילות

5 א. ב. מבלי לגרוע מן האמור, רשאי התאגיד שלא להתקשר עם יועצים מתוך המאגר, לפי הוראות הנוהל, וזאת בין היתר במצבים הבאים: במאגר היועצים לא נכללים יועצים העוסקים בתחום השירות הנדרש, או היועצים הנכללים במאגר לא עומדים בתנאים ספציפיים לצורך ביצוע ההתקשרות המבוקשת. קיימות נסיבות מיוחדות להתקשרות עם יועץ שלא מתוך מאגר היועצים, לאחר שוועדת היועצים נימקה את ההצדקה לכך בכתב. לבירורים ניתן לפנות במייל באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר התאגיד בנוגע להזמנה זו, ולא תהיה למציע כל טענה בקשר לכך בכבוד רב, אינג' מוחמד אלבחירי מנכ"ל התאגיד 5

6 נספח א' תחום עיסוק אדריכלות אדריכל נוף מנהל פרויקטים )מים ביוב וניקוז( יועץ ומתכנן מערכות חשמל יועץ תנועה ותחבורה מודד יועץ כלכלי דרישות התפקיד הכנת תוכניות מפורטות ומתאריות, הכנת פרוגרמות לתכנון ובדיקות היתכנות וכיוצ"ב התמחות בתכנון נוף אורבאני לרבות שטחים פתוחים וכן בעבודה מול הרשויות הרלבנטיות ניהול, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטים של מערכות מים ביוב וניקוז תכנון ופיקוח על ביצוע מתקני חשמל למתקני מים וביוב, וכן תכנון חשמל ותאורה כולל הכנה ופיקוח על המפרטים הטכניים בתחום. תכנון )לרבות פיסי( של תנועה, תחבורה וחניה, כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח על תכניות להסדרי תנועה ברשויות מקומיות ואישורן. תכנון וביצוע תכניות מדידה ברשויות מקומיות ובתאגידי מים לצורך קידום תב"עות, פרויקטים של מים וביוב או פיתוח ועוד. הכנת תסקירים וניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות או שיווקית,בדיקת היתכנות כלכלית וליווי פרויקטים כלכליים והכנת תחשיבים כלכליים לרשות המים ניסיון מוכח שנים של 5 לפחות כאדריכל הכנת תב"עות ותכניות מפורטות שנים של 5 לפחות כאדריכל נוף לפחות כמנהל פרויקטים של בניה ופיתוח במועצות אזוריות ו/או בתאגידי מים לפחות בתכנון ופיקוח על מתקני חשמל במבנים ציבוריים לפחות כמהנדס תנועה ובקידום תכניות מול גופים ציבוריים לפחות כמודד ברשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים לפחות בהכנת תסקירים, ניתוחים כלכליים, דרישות מקצועיות אדריכל - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אדריכל - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מהנדס או הנדסאי אזרחי, בעל תואר אקדמי או תואר בהנדסת מים וביוב תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל תואר בהנדסת תנועה / תחבורה מוכר בעל תעודת מודד מוסמך תואר ראשון בכלכלה / מינהל עסקים /חשבונאות 6

7 יועץ ארגוני יועץ בטיחות ואש יועץ איטום יועץ קרקע וביסוס הובלת שינויים ארגוניים, ניתוח עיסוקים, ליווי מנהליים בדגש במגזר הציבורי והטמעת תרבות ארגונית ברשות מקומית ניסיון וידע בנושאים הקשורים בבניית תכניות בטיחות, אישורן, הקמת מערכים לניהול בטיחות, ייעוץ והדרכה בנושא בטיחות ואש באירועים המוניים הכנה ייעוץ ופיקוח על מפרטים טכניים בתחום האיטום, לרבות מתן מענה לכל צורך בתחום האיטום במבנים וגגות תכנון ביסוס, כולל חישובים סטטיים, הכנת מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח בתחום זה תכניות עסקיות ו/או שיווקיות וליווי פרויקטים במגזר הציבור לפחות בתכנון ליווי והטמעה של שינויים ארגונים בגופים ציבוריים בדגש על רשויות מקומיות לפחות ברישוי אירועים המוניים ועבודה מול הרשויות הרלבנטיות לפחות בתחום והתמחות באיטום גגות ומבנים לפחות כמהנדס בתחום הקרקע וביסוס בעל תואר אקדמי בתחום פסיכולוגיה, ייעוץ ארגוני / מינהל עסקים ובעל הסמכה מתאימה לייעוץ ארגוני מהנדס אזרחי עם התמחות בבטיחות ואש מהנדס אזרחי מהנדס אזרחי עם התמחות בקרקע/ ביסוס )גיאולוגיה/ הנדסת קרקע( יועץ ניקוז )מתכנן פיסי( יועץ קונסטרוקציה יועץ/מתכנן מים וביוב תכנון מערכות ניקוז ותיעול כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח והכנת מפרטים טכניים בתחום תכנון מבנים ומתקנים, כולל הכנת חישובים סטטיים, מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח אפיון תכנון ופיקוח עליון של מערכות מים וביוב )כולל תחום שאיבה, מכוני מים ועוד( במגזר הציבורי לפחות כמהנדס אזרחי או מכונות בתחום הניקוז והתיעול לפחות כמהנדס אזרחי, בתכנון ופיקוח עליון של מבנים שטחים ציבורים לפחות בתכנון מערכות מים וביוב ברשויות מקומיות או בתאגידי מים וביוב מהנדס אזרחי ו/או מהנדס מכונות עם התמחות בתשתיות ניקוז ותיעול מהנדס אזרחי )מדור מבנים( בעל תואר מהנדס עם התמחות בתשתיות מים וביוב 7

8 תחום הייעוץ הדרכות ויעוץ אישי ביישומי מחשב דרישות התפקיד הדרכות קבוצתיות ואישיות בישומי מחשב באמצעות מחשבים ניידים של הספק. יעוץ לייעול תהליכי עבודה באמצעים טכנולוגים ופתרונות הקיימים בארגון, יעוץ לארגון ושיטות והטמעת כלי ניהול ממוחשבים לייעול העבודה ניסיון מוכח 5 שנות ניסיון בהדרכות מחשבים office פרזי, גוגל פרום. בבית הלקוח ובכלל זה הטמעת תהליכי עבודה יעילים באמצעות יישומי מחשב קיימים. השכלה תואר ראשון בתחום יעוץ ארגוני ו/ או הוראה, ו/או מחשבים ו/או ארגון ושיטות ו/או הנדסת תעשיה וניהול יועץ פיננסי הכנת מכרזי איכות יועץ תקשורת נתונים, מערכות מידע ומחשוב יעוץ כלכלי ופיננסי לחסכון בעלויות בתחום האנרגיה, מים ותקשורת ייעוץ לעריכת מכרזי איכות, ניהול, פיקוח וביצוע פרויקטים אפיון ופיתוח פרויקטים במערכות מידע, ניהול רשתות ומערכי מחשוב ארגוניים, תכנון והנגשת מערכות מחשוב, לרבות תכנון ליווי והקמה של מערכות, GIS מוקד עירוני ואתרי אינטרנט ניסיון של 7 שנות יעוץ בגופים ציבורים 5 שנות ניסיון בעריכת מכרזי איכות ברשויות מונציפאליות לפחות באפיון, תכנון, ליווי והקמה של מערכות מידע, ניהול רשתות ופרויקטים בתחום מערכות מידע ארגוניות ובעולם התוכן בעל תואר ראשון לפחות בתחום הכלכלה/ מנהל עסקים/תעשיה וניהול תואר שני בתחום הרלבנטי תואר ראשון בהנדסת מחשבים / הנדסת תוכנה/ מערכות מידע / מדעי המחשב/ מינהל עסקים/ תעשיה וניהול קורסים בתחום אבטחת מידע מסמכים שנדרש היועץ לצרף בתחום התכנון וההנדסה בנוסף לדרישות הצירוף בסעיף 2: קורות חיים של היועץ, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו, תוך תיאור של לפחות 5 פרויקטים בו עסק בתום העיסוק הנ"ל. תעודה המעידה על השכלתו של היועץ וכן כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים מכוח כל דין לשם עיסוק באחד מתחומי העיסוק הנדרשים כאמור. רשימת ממליצים, לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר. אישורים בתוקף של המציע או של הגוף המעסיק אותו, על: ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, היותו עוסק מורשה וניכוי מס במקור בתוקף. תצהיר מאת המציע חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא-חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ועל ידי כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו, לפיו המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין. טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים, חתום על ידי היועץ )נספח ב להזמנה זו(. 8

9 נספח ב' - טופס הגשת המועמדות להלן טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים המוזמנים להשתתפות בהליכי נוהל יועצים ובקבלת הצעות מחיר של תאגיד קולחי הגלבוע. יש למלא את הטופס על כלל סעיפיו. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לבקשה. מציע המעוניין להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ענף משנה אחד או יותר, נדרש לצרף מסמכים ואישורים הנדרשים מכל מציע, כמו גם מסמכים ואישורים פרטניים הנדרשים לכל תחום ייעוץ/ענף משנה בו הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים. יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF וזאת עד ליום ראשון בשעה 12:00. הבקשה והמסמכים ייבדקו תחילה כדי לוודא כי מולאו וצורפו כמתחייב. בקשה שהוגשה כנדרש תועבר לבדיקת התאגיד לקבלת חוות דעת על ההתאמה למאגר. לצורך חוות הדעת המקצועית יישקלו, בין היתר, ניסיון קודם של המבקש, לרבות בתאגיד ו/או במקומות נוספים, וזאת הן בהסתמך על ההמלצות שיסופקו על ידי המבקש והן על-ידי בדיקה נוספת עצמאית שיערוך התאגיד לפי שיקול דעתו; עוד יישקלו, בין היתר, עמידה בלוחות זמנים, טיב ואיכות העבודה, אמינות המציע, ועוד. התאגיד באמצעות נציגיו רשאי לדרוש פגישה עם המבקש טרם הכנת חוות הדעת לוועדת היועצים. חוות הדעת של נציג היחידה המקצועית הינה תנאי יסודי להכללה במאגר היועצים. לאחר קבלת חוות דעת המחלקה הרלוונטית, תובא ההצעה לדיון בוועדת היועצים. לאחר קבלת החלטה בוועדת היועצים, תימסר למציע תשובת המועצה בכתב בהתאם לפרטים שהציג המציע בהצעתו. החליטה ועדת היועצים לכלול את המציע במאגר, תימסר למציע החלטה בכתב בדבר אישורו כיועץ הרשום במאגר היועצים של התאגיד. מצאה ועדת היועצים שלא לצרף מציע למאגר, תישלח למציע הודעה מנומקת, עליה רשאי המציע לערער בכתב תוך 15 ימים ממועד קבלתה. החלטת ועדת היועצים בערעור תהיה סופית. בכבוד רב, מוחמד אלבחירי מנכ"ל תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ 9

10 לכבוד תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ הנדון: בקשה להיכלל כיועץ/כנותן שירות הנני מבקש להיכלל כיועץ/נותן שירות במאגר היועצים לצורך מתן שירות/ייעוץ לפי נוהל יועצים ונוהל הצעות מחיר, בתחומים הבאים )נא לציין תחומים על-פי נספח א'(: פרטי היועץ/נותן השירות המבקש: שם החברה/שותפות/עוסק )נא להטביע חותמת החברה( כתובת למשלוח דואר טלפון איש קשר דוגמת חתימות דוא"ל פקס' סלולארי חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים הבאים - מקור או מאושר על-ידי עו"ד כ"נאמן למקור": אישור בדבר השכלה אקדמית ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין. קורות חיים. העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ. העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו או פטור מניהולם. אישור על רישום אצל רשם הקבלנים לפי "חוק רישום הקבלנים", בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח "א". העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על-פי דין בתחום עיסוקו. אם המציע הוא יחיד יצורף העתק של תעודת הזהות שלו. אם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של תעודת הרישום של התאגיד, ופלט פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד. העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים למציע. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצורף לפניה זו. מסמכים המוכיחים ניסיון של 2 )שתי( שנים לפחות במהלך 5 )חמש( השנים האחרונות בביצוע הייעוץ/השירות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש

11 המלצות של לפחות 5 )חמישה( אנשים, גורמים, רשויות, גופים, מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב- 5 )חמש( השנים שקדמו להגשת הבקשה את הייעוץ/השירות/העבודות לכל תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו כנוסח המופיע בנספח ג'..12 הצהרת המציע: הנני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים ואמיתיים. אני מתחייב לעדכן את התאגיד בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל ברשימת היועצים/נ תו של התאגיד. ני השירות שם פרטי ושם משפחה ת.ז. חתימה 11

12 נספח ג' - המלצות על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף: המזמין טלפון תיאור העבודה מקום ביצוע מועד ביצוע התחלה: גמר: היקף תקציבי של העבודה אחראי לעבודה אישר קשר אצל המזמין טלפון הערות: יש לצרף המלצות מפורטות בגין כל עבודה שנזכרה לעיל. הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים חתימת וחותמת המציע: תאריך: 12

13 נספח ד' - תצהיר בהתאם לסעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אני, הח"מ נושא ת.ז מס' לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת )להלן: "המציע"( בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות. הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן : א. ב. ג. ד. הנני מכהן/ת בתפקיד במציע. הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי. עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ- 2 )שתי( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987,ואם הורשעו ביותר מ- 2 )שתי( עבירות כאמור - עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה. המונח "הורשעו" משמעו: הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום המונח "שליטה מהותית" משמעו: החזקה של %75 )שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת. אישור חתימה אני הח"מ, עו"ד )מ.ר. (, מרחוב מאשר/ת בזאת, כי ביום, הופיע/ה לפני מר/גב' המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס', אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן. חתימה + חותמת 13

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד