תוכן העניינים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן העניינים"

תמליל

1 סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה

2 תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE יצירת קובץ חדש...7 סייר הקבצים( explorer (Cimatron E 8... אזור העץ view) 8...(Tree אזור תכולת התיקייה view) 10...(Folder contents אזור התכונות properties) 12...(Preview and פעולות על קבצים, פעולות...13 Dependent copy,copy תפריט החיפוש...14 עבודה עם מספר קבצים המרת מידע גיאומטרי 16...(Data Interface) DI ייצוא מידע גיאומטרי 17...(Export) ייבוא מידע גיאומטרי 18...(Import) פורמט העברת מידע של סימטרון File) 19...(Cimatron Transfer פעולת 20...Pack פעולת UnPack תרגיל 1 ניהול מידע וטיפול במסמכים קביעת העדפות (Preferences)...26 תפריט העזרה (Help)...26 פרק 2 מסמך ה Part קובץ - part מושגים בסיסיים המסך בסביבת ה Part של 31...CimatronE הצגה והסתרה של תפריטים וסרגלי כלים שונים במסמך ה...32 Part העכבר בסביבת העבודה של...34 CimatronE הסמן בסביבת ה Part של 35...CimatronE תצוגה...36 תפריט ה Display המיידי...37 ייצוג המודל (Render)...39 M-View ספרית תמונות...40 פעולות תצוגה נוספות Save Image 41...Settings - Display quality Settings View Animation Speed Settings Lights התאמה אישית למקלדת...42 תרגיל 2- טיפול בתצוגה בחירת גיאומטריה ושימוש בפילטר הפילטר...47 כלי הסינון השונים...48 מצבי הבחירה בחירה של מערכות צירים...49 סינון מהיר של סוגי נקודות:...50 סינון ממוקד: תרגיל 3 בחירת גיאומטריה ושימוש בפילטר...52 מתן תכונות (Attributes) לישויות...55 הצגה והסתרה של ישויות

3 הסטים (Sets) הגדרת סט חדש...57 פעולות נוספות על סטים תרגיל 4 סטים מדריך הפעולה ועריכה בסביבת ה...61 Part מדריך הפעולה guide) 61...(Feature שינוי סדר בחירה ושימוש בתפריט מיידי...63 עץ הפעולות tree) 64...(Feature 64...Highlight leaf עריכת פעולה...65 חץ הכיוון...66 קביעת כיוון באמצעות החץ ביצוע מדידות וקבלת נתונים מדידת מרחק 68...Distance מדידת זוויות 69...Angle מדידת עקמומית 69...Curvature מדידת נתונים 69...Data נתוני עזר 70...Datum מערכות צירים...70 UCS הגדרת UCS חדש...70 מישורים Plane הגדרת מישור ) Plane ( חדש צירים 72...Axis הגדרת ציר ) Axis ( חדש פרק 3 ה...Sketcher 73 תאור כללי...73 הפעלת ה 74...Sketcher ה Sketcher תכונות כלליות...74 תפריט משתנה בכפתור ימיני צבעי הסקיצה...75 סרגל הכלים של ה...76 Sketcher השימוש בפקודות שבסרגל הכלים...77 פקודות המופיעות בתפריט...81 Sketcher Tools אילוצים דינאמיים סוגי קווי העזר הדינאמיים...83 סוגי נקודות...84 פילטר האילוצים...85 מתן מידות...86 סוגי המידות אותן ניתן לתת...86 תרגיל 5 יצירת סקיצה פשוטה הוספת אילוצים מגבלות גיאומטריות בהוספת אילוצים...93 תרגיל 6 מתן אילוצים בסקיצה תרגיל 7 סקיצה סימטרית...98 מחיקת אילוצים מחיקת אילוצים ע"י הזזה או סיבוב מחיקת אילוצים כוללת הצגת נקודות פתוחות תרגיל 8 עריכת אילוצים

4 פרק 4 פקודות בסיסיות ב... Solid 105 מבוא תפריט פקודות ה Solid סרגל הכלים של ה Solid פקודת Extrude הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה Extrude פקודת Revolve הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה Revolve תרגיל 9 יצירת גוף Solid פקודת Drive הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה Drive תרגיל 10 יצירת גוף עם Drive 4

5 מבוא לתוכנת CimatronE פרק 1 בפרק זה נכיר את תכונותיה הכלליות של תוכנת,CimatronE את לוגיקת העבודה, את התפריטים העיקריים וכן את הפקודות הבסיסיות לניהול המידע הגיאומטרי, לטיפול בתצוגה ובסביבת העבודה. מבוא לוגיקת העבודה של תוכנת CimatronE מאפשרת עבודה בסדר פעולות שאינו קשיח. המשתמש יכול להשלים כל פעולה בכמה דרכים עפ"י צרכיו והרגליו. בעת הפעלת כל פקודה שהיא, יופיע תפריט המדריך את המשתמש בשימוש בפקודה, דרך השלבים השונים. תפריט זה הקרוי Feature guide זהה בעקרונות הפעלתו לכל הפונקציות. באופן דומה, פעולות כגון בחירת כיוונים, יטופלו ע"י אותו כלי לכל רוחב התוכנה. כך שלימוד התוכנה הוא קל ואינטואיטיבי. תפריטים שונים המשמשים לטיפול בתצוגה,(Display) לארגון הישויות הגיאומטריות בקבוצות או ב "סטים" (Sets) ולטיפול בבחירת הישויות השונות filter),(selection זאת בשלוב עם "סמן אקטיבי" מסייעים רבות בעת העבודה על המסמך. התוכנה עושה שימוש רב בתפריטים מידיים המופיעים בעת הקשה על מקש העכבר הימני Button).(Right Mouse הרכב תפריטים אלו והאפשרויות השונות משתנה בהתאם למצב בו נמצא המשתמש. 5

6 מסך הפתיחה של CimatronE עם הפעלת היישום, יעלה מסך זה: כאן נוכל לפתוח מסמך חדש, לגשת אל פתיחת ספריות העבודה וכלי ניהול המידע ב,CimatronE לטפל בייבוא וייצוא של קבצים ופעולות נוספות בסביבה זו. האייקונים הראשיים בסביבה זו הם: אייקון אנגלית עברית תאור מסמך חדש פתיחה של מסמך עבודה חדש אחד מ 4 סוגים אפשריים בסימטרון New Document פתיחת מסמך קיים פתיחת מסמך הקיים כבר במחשב ע"י פתיחת הסייר (Explorer) Open Document iges,dxf ועוד ייבוא קובץ ייבוא קובץ למסמך בפורמטים שונים כגון Import File iges,dxf ועוד ייצוא מסמך ייצוא מסמך לקובץ בפורמטים שונים כגון Export Document 6

7 יצירת קובץ חדש אייקון זה ישמש אותנו לפתיחת מסמכים חדשים של.CimatronE לאחר הקלקה על אייקון זה יפתח חלון בו נבחר אחד מ 4 סוגים של מסמך עבודה. קובץ מודל לחלק (Part) קובץ שרטוט (Drawing) קובץ הרכבה (Assembly) קובץ עיבוד (NC) יש לבחור את הסוג הרצוי ולהקיש על OK" או הקלקה כפולה על האיקון לפתיחת הקובץ הרצוי. בשלב הזה לא תתבקשו לציין את שמו ומיקומו של המסמך. הדבר יעשה בעת שמירתו של הקובץ בפעם הראשונה, או בזמן יציאה ממנו. 7

8 סייר הקבצים( explorer (Cimatron E אייקון זה ישמש אותנו לפתיחת סייר המסמכים של.CimatronE בעזרת הסייר נוכל לפתוח מסמכים קיימים, לנהל את המידע, לחפש מסמכים במחשב, לקבל מידע עליהם ועוד. אזור העץ view) (Tree הסייר מחולק ל 3 אזורים, באזור השמאלי תופיע עץ החלוקה, לפי תיקיות, של הכונן בו נשמרים הקבצים: העץ מתאר את חלוקת התיקיות בכונן, לסייר חלוני רגיל. בתצוגה דומה ניתן לשמור קבצים בכל מקום במחשב, כולל כונני רשת, לפי נוחות המשתמש. הגישה מתבצעת בדיוק כמו בסייר חלוני רגיל. 8

9 כדי להגדיר תיקייה חדשה יש לסמן את המיקום בה רוצים להגדירה בעץ, להקיש על מקש ולבחור בפקודה FOLDER" ". ADD יש להקליד שם רצוי ולאשר ע"י לחיצה על.<Enter> העכבר הימני בבחירת חוצץ מסוים, נראה את ה"כתובת" המתאימה בחלקו העליון של הסייר, לדוגמא: באמצעות החצים מימין לשורת הכתובת ניתן לגשת במהירות לכתובות קודמות בהם היה המשתמש. 9

10 אזור תכולת התיקייה view) (Folder contents באזור האמצעי נראה את תכולת החוצץ שנבחר באזור השמאלי: ניתן למיין את הקבצים לפי סוג, שם או תאריך שינוי, כפי שזה נעשה בסייר חלונאי רגיל (ע"י הקשה על כותרת העמודה המתאימה). הקשה כפולה על קובץ, או סימונו והקשה על -, תגרום לטעינתו. סימון המסמך והקשה על כפתור העכבר הימני תאפשר ביצוע פעולות שונות על הקובץ: 10

11 הקשה על סימן ה "+" משמאל לקובץ הרכבה, תציג את הקבצים המשתתפים בהרכבה: כך גם לגבי קובץ שרטוט (או :(NC ניתן להוסיף, לגרוע או לשנות את סדר העמודות משמאל לימין, ע"י הקשה על הכפתור הימני בעכבר, כאשר הסמן נמצא על סרגל העמודות, ובחירת אפשרות Columns" :"Customize כדי לגרוע עמודה יש לסמנה בשדה הימני ולהקיש על."Remove" כדי להוסיף עמודה יש לסמנה בשדה השמאלי ולהקיש על."Add" כדי לקדם או להרחיק עמודה (כך שתוזז שמאלה או ימינה) יש לסמנה ולהקיש על " Move."Move Down" או על "Up o o o 11

12 אזור התכונות properties) (Preview and בצדו הימני של סייר הקבצים נמצא האזור המתייחס לתכונות הקבצים. עם סימון קובץ מסוים יופיע מבט מקדים (Preview) שלו, וכן תכונות שונות המיוחסות לקובץ זה: התמונה ב,Preview נוצרת בעת שמירת הקובץ, לכן אם לא בוצעה שמירה על הקובץ לא יופיע המבט המקדים. בתכונות הכלליות של הקובץ יופיעו שמו, תאור מילולי קצר של המשתמש (לא חובה), הגרסה בה נשמר לאחרונה, היחידות בהם נוצר וחומר גלם (עבור מסמך מסוג Part בלבד). תכונות נוספות לקובץ ניתן לקבל ע"י הרחבת תפריט ה :"Advanced" את המידע שהוכנס כאן ע"י המשתמש, ניתן לנצל לטובת מילוי אוטומטי של שדה כותרת בשרטוטים, לטובת חיפוש קבצים, לטובת אוטומציה של תהליך יצירת שרטוטים ועוד. 12

13 פעולות על קבצים, פעולות Dependent copy,copy עקרונית, חוקי סייר הקבצים דומים לאלו של סייר חלונאי רגיל. ניתן לבצע פעולות כגון Copy,Cut ו Paste ע"י סימון המסמכים והקשה על מקש ימני בעכבר, ע"י גרירה של מסמך לחוצץ אחר או ע"י שימוש באייקונים הנמצאים בחלקו העליון של הסייר: Cut גזירה Copy העתקה Paste העברה Delete מחיקה ההבדל העיקרי בין סייר הקבצים לסייר WINDOWS הוא בפעולת ההעתקה: פעולת copy תעתיק את הקובץ ללא קבצים נוספים הקשורים אליו ("בנים"). פעולת Dependent Copy תעתיק את הקובץ כולל כל הקבצים הקשורים אליו, כך לדוגמא העתקת קובץ הרכבה תגרור העתקת כל קבצי החלקים המשתתפים באותה הרכבה. 13

14 תפריט החיפוש על ידי הקשה על אייקון זה יפתח תפריט החיפוש בצידו השמאלי של הסייר ) Explorer ). ניתן לבצע חיפוש לפי שם, תאריך או לבצע חיפוש מתקדם בו ניתן לבצע מיון לפי כל אחת מתכונות הקובץ המוגדרות בתפריט הרגיל ו/או המורחב: תוצאות החיפוש ירוכזו בחוצץ מיוחד הנקרא "Query" ותכולתו תופיע באזור המרכזי של הסייר. 14

15 עבודה עם מספר קבצים המשתמש בתוכנת CimatronE יכול לפתוח כמה קבצים בו זמנית. דרך תפריט ה מעבר בין הקבצים: המאפשר שם הקובץ יופיע בפינה השמאלית העליונה של החלון. בעזרת תפריט זה ניתן לעבור בין קובץ לקובץ, פשוט ע"י סימון בקובץ הרצוי מהרשימה, או לסדר את החלונות כך שכולם יופיעו יחדיו. (Tile Horizontally) בצורה אופקית o (Tile Vertically) בצורה אנכית o "Cascade" בצורת o הפקודה window" "New תיצור כמה חלונות לאותו קובץ, לדוגמא כדי להראות מודל מכמה זוויות. o במקרה זה תהיה כותרת החלון כשם הקובץ עם סיומת ממוספרת 1,2 וכן הלאה. o הקשה על החלון תהפוך אותו לאקטיבי, כותרת חלון אקטיבי תהיה מודגשת בכחול. 15

16 המרת מידע גיאומטרי (Data Interface) DI בסביבת העבודה הקיימת היום נדרש לקבל ולשלוח מידע גיאומטרי בין תוכנות שונות. במהלך השנים השתרשו מספר תקנים של המרת מידע המשותפים לרוב התוכנות, כלומר קובץ בפורמט תקני המיוצר בתוכנה א' יוכל להיקרא ע"י תוכנה ב' ולהפך. תוכנת CimatronE תומכת ברוב התקנים הנפוצים להמרת מידע ובנוסף יש לה ממשקים ישירים למספר תוכנות אחרות, הנפוצות בשוק. טבלה זו מפרטת את הפורמטים השונים הנתמכים ע"י :CimatronE סוג Pfm Sat Sldprt, sldasm Iges Step Vda Parasolid Dxf Vrml Stl Qck ProE Catia Prt Dwg הערות ממשק לקריאה/כתיבה של קבצי תוכנת Cimatron IT ממשק לשימוש מול כל תוכנה מבוססת מנוע Acis ממשק לקריאה קבצי SolidWorks משטחים משטחים ו Solid משטחים ממשק לשימוש מול כל תוכנה מבוססת מנוע Parasolid שרטוט בסביבה 2D כתיבה בלבד כתיבה בלבד ממשק העברה למוצרי ה- QUICK של סימטרון ממשק ישיר לתוכנת Pro Engineer ממשק ישיר לתוכנת Catia ממשק ישיר לתוכנת Unigraphics ממשק ישיר לתוכנת AutoCad 16

17 ייצוא מידע גיאומטרי (Export) כדי ליצור קובץ מהסוגים המפורטים בטבלה, יש להקיש על אייקון זה - או לבחור בפקודה Export- To File הנמצאת תחת תפריט ה."File" עם הפעלת הפקודה יופיע סייר המסמכים של CimatronE כדי שהמשתמש יוכל לבחור את המסמך אותו ברצונו לייצא. ניתן לייצא מספר מסמכים בו זמנית על ידי סימונם בו-זמנית. בסייר המסמכים. עתה יופיע חלון ייצוא כולל בסיום הבחירה יש להקיש על - (Browser) ועל המשתמש לציין היכן ברצונו לשמור את הקובץ או הקבצים, ובאיזה פורמט: סייר בחירת הפורמט הרצוי בהקשה על אייקון זה יורחב התפריט כך שיהיה ניתן לשנות פרמטרים שונים, הישימים לפורמט ההמרה שנבחר ע"י המשתמש. לאישור וביצוע של ההמרה. לביטול וסגירת חלון. לשמירת הפרמטרים של אופן ההמרה כ"סוג" של פורמט משתמש קבוע בנוסף לברירת המחדל. פותח את תפריט ה"העדפות" (Preferences) ובו פרמטרים נוספים הקשורים לייצוא ויבוא מידע. PreView מאפשר תצוגה נוספת על המסמך המיוצא. ניתן לייצא מספר קבצים בו זמנית על ידי סימונם 17

18 ייבוא מידע גיאומטרי (Import) לייבוא קובץ לתוך מסמך סימטרון, יש להקיש על אייקון זה - או לבחור בפקודת "Import" הנמצאת בתפריט ה."File" עתה יופיע סייר (Browser) לחיפוש הקבצים הכתובת לשמירת הקובץ בחירת הפורמט הרצוי בהקשה על אייקון זה יורחב התפריט כך שיהיה ניתן לשנות פרמטרים שונים, הישימים לפורמט ההמרה שנבחר ע"י המשתמש. מאפשר לדפדף ולהגדיר את "כתובת היעד" המקום בו ישמר הקובץ לאחר ההמרה ואת שמו. המערכת מציעה את השם הקיים והכתובת הנוכחית כברירת מחדל. לאישור וביצוע של ההמרה. לביטול וסגירת חלון. לשמירת הפרמטרים של אופן ההמרה כ"סוג" של פורמט משתמש קבוע בנוסף לברירת המחדל. פותח את תפריט ה"העדפות" (Preferences) ובו פרמטרים נוספים הקשורים לייצוא ויבוא מידע. Information מאפשר קבלת מידע על הקובץ המיובא. ניתן לייבא מספר קבצים בו זמנית על ידי סימונם 18

19 פורמט העברת מידע של סימטרון File) (Cimatron Transfer כדי להעביר מידע בין משתמשי CimatronE שאינם חולקים את אותו בסיס מידע, תוך כדי שמירת הקשרים בין הקבצים השונים, או כדי ליצור קובצי גיבוי, יש צורך ליצור קובץ מסוג (Cimatron Transfer File) CTF המיוצר בתחנה אחת ומתקבל בתחנה אחרת. קובץ זה כולל בתוכו כל מידע גיאומטרי, פרמטרי ואחר לגבי המסמכים המוכלים בו, כך שטעינת הקובץ בתחנה שנייה, שקולה ליצירת המסמכים בתחנה זו. פעולת יצירת קובץ ממסמך (אחד או יותר) נקראת פעולת.Pack פעולת טעינת קובץ לקבלת המסמכים הכלולים בו נקראת פעולת.UnPack בעזרת קבצי CTF ניתן גם לגבות את מסמכי סימטרון. במקרה של תקלה, ניתן לשחזר את המסמכים שגובו בעזרת קבצים אלו. קובץ ה CTF כולל בתוכו גם מידע לגבי המיקום בו נוצרו המסמכים, כך שניתן לטעון את המסמכים לכתובת המקורית, גם במערכת אחרת. 19

20 פעולת Pack פקודת "Pack" נמצאת תחת תפריט,"File" עם הפעלתה יופיע סייר הקבצים בכדי שהמשתמש יוכל לבחור את המסמכים שעליהם ברצונו לבצע את הפעולה. לאחר בחירת המסמכים ואישור ע"י הקשה על,"Select" כתובת רצויה לשמירת הקובץ: יופיע סייר קבצים, בכדי שהמשתמש יוכל לציין בעת ביצוע פעולת Pack להרכבה, שרטוט או כל מסמך הפונה למסמכים אחרים: 20

21 סימון בשורת only" "Cimatron E documents תכליל מסמכי סימטרון E בלבד בקובץ ה-.CTF סימון בשורת Documents" "With Depend תגרום ליצירת קובץ הכולל בנוסף את כל המסמכים הקשורים לקובץ הנבחר (לדוגמא, כל מסמכי ה Part הכלולים בהרכבה מסוימת). סימון בשורת Catalogs" "With תכליל גם מסמכים קטלוגיים בקובץ ה.CTF בסוף הפעולה תופיע הודעה על סיומה: פעולת UnPack פעולת "UnPack" נמצאת תחת תפריט,"File" עם הפעלתה יופיע סייר מתאים לבחירת הקבצים: ניתן לבחור קבצים מסוג CTF בלבד. קובצי DTF (פורמט העברת מידע ישן לפני גרסא 4.2) לא נתמכים. ניתן לבחור כמה קבצים יחד. 21

22 לאחר בחירת הקובץ, יופיע חלון CimZip ובו תכולת המסמכים בקובץ ה CTF (קובץ אחד יכול להכיל בתוכו מספר רב של מסמכים). עתה המשתמש יתבקש לציין איזה מסמכים ברצונו לייבא, יש לבחור את המסמך או המסמכים להקיש על. Unpack" בשלב זה יפתח התפריט הבא: בחלון זה ניתן להקליד את הכתובת הרצויה לשמירת המסמך/כים את המקום ישירות מהעץ (אזור 2 בתמונה). (אזור 1 בתמונה). לחילופין ניתן ניתן לבחור אם לקבל את הקובץ יחד עם הקבצים הקשורים אליו או בלעדיהם (אזור 3 בתמונה). לבחור ניתן לבחור את דרך הפעולה במידה וקובץ אחד או יותר כבר קיימים בכתובת שנבחרה (אזור 4 בתמונה). ניתן לבחור אם לשמור את המסמך בכתובת המקורית בה היה שמור במקור, בכתובת ה"יחסית" או ללא התחשבות בכתובת המקורית (אזור 5 בתמונה). בסיום ההגדרות יש להקיש על OK" ". בסיום הפעולה תופיע הודעה זו המאשרת שהפעולה הסתיימה. 22

23 תרגיל 1 ניהול מידע וטיפול במסמכים הפעל את תוכנת CimatronE והקש על אייקון ה Documents" "Open -. להפעלת סייר המסמכים. צור חוצץ (Folder) חדש בכתובת לפי בחירתך, למשל: תחת.Cimatron_Documents לשם כך סמן את תיקיית Cimatron_Documents",הקש על מקש ימני בעכבר ובחר באפשרות - folder"."add הקלד שם חוצץ- New" והקש על "ENTER" במקלדת. (1 (2 3) חזור על סעיף 2 וצור חוצץ נוסף בשם :"New2" סגור את סייר המסמכים ע"י הקשה על כפתור ה."Cancel" בתפריט ה,"File" שבצדו השמאלי של המסך, בחר בפקודה :"Unpack" (4 23

24 עתה יופיע סייר לאיתור הקובץ שברצונך לייבא. אתר את הקובץ "Ex1.ctf" והקש על :"Open" (5 לאחר בחירת הקובץ, יופיע תפריט ה CimZip ובו תכולת המסמכים בקובץ ה. CTF עתה תתבקש לציין איזה מסמכים ברצונך לייבא, בחר את הקובץ. Unpack" והקש ועל כפתור ה "Ex1" (6 בשלב זה יופיע תפריט זה: 7) בחר את התיקייה "NEW" ככתובת שמירת הקובץ. בסיום ההגדרות לחץ על OK" ". עם ההקשה על "OK" תתקבל הודעה המאשרת שהפעולה הסתיימה. 24

25 פתח שוב את סייר המסמכים גש אל תיקייה "New" ובחר את המסמך החדש. כאשר תסמן את המסמך, יופיע בחלון הימני מבט מקדים של תכולת המסמך: (8 הקש על המקש הימני בעכבר ובחר ב "Copy", גש אל תיקייה,"New2" הקש על המקש הימני ובחר ב :"Paste" (9 עתה הועתק המסמך לחוצץ. new2" מחק את המסמך המועתק ע"י סימונו, הקשה על מקש העכבר הימני לקבלת התפריט המתאים ובחירה באפשרות."Delete" (10 25

26 קביעת העדפות (Preferences) משמש לקביעת ברירות מחדל שונות בעת העבודה על מסמכי תפריט ה CimatronE (לדוגמא קביעת צבע הרקע של המסך). תפריט ישים יופיע בהתאם לסוג המסמך בו עובד המשתמש. לדוגמא, במסמך שרטוט יופיעו הגדרות לגבי צורת מידות וסמלי שרטוט שונים. :" הגישה לתפריט העדפות היא דרך תפריט ה " תפריט העזרה (Help) תפריט עזרה בפורמט HTML מותקן אוטומטית עם התוכנה. דרך תפריט ה ניתן להפעיל את העזרה. ניתן לבצע חיפוש לנושא רצוי או להיעזר ב אינדקס וכן לשמור נושאים בFavorites לעיון בהמשך. בעת הפעלת כל פונקציה שהיא, ניתן להקיש "F1" ולקבל הסבר ישים לפונקציה זו. 26

27 מ Part פרק 2 סמך ה קובץ part - מושגים בסיסיים קובץ Part הוא קובץ המכיל גיאומטריה תלת ממדית מודל - של חלק העומד בפני עצמו. מודל זה מהווה בסיס ליצירת מסמכי שרטוט שהוא ייצוג דו-ממדי של המודל, למסמכי הרכבה בהם מרכיב המשתמש מספר חלקים תוך הגדרת הקשרים הגיאומטריים בינם וכן לקובצי העיבוד (NC) בהם מכין המשתמש את מהלכי הכלי שישמשו ליצור החלק במכונת עיבוד ממוחשבת. במודל מספר ישויות גיאומטריות אליהן ניתן להתייחס: נקודות (Point) מסוגים שונים ניתן להתייחס ולטפל בנקודות קצה point),(end אמצע point),(middle נקודות מרכז קשת,(Center) נקודות חיתוך points) (Intersection ועוד. קצה (Edge) 27

28 משטח או פנים (Face) כל משטח במעטפת המודל נקרא,"Face" המשטח יכול להיות מישורי, גלילי, קוני או בעל צורה אמורפית. אובייקט (Object) האובייקט הוא גוף גיאומטרי תלת ממדי המהווה חלק מהמודל ועומד בפני עצמו. כך שמודל יכול להיות מרובה אובייקטים, כלומר מורכב ממספר גופים, או מורכב מגוף אחד. 28

29 עקומות (Curves) המשתמש יכול ליצור עקומות שונות, המורכבות למשל ממספר קצוות ולהתייחס אליהן לצורך ביצוע פעולות גיאומטריות שונות. העקומות יכולות להיות פתוחות או סגורות, דו-ממדיות או תלת-ממדיות. סקיצות (Sketches) הסקיצות הן ישויות דו-ממדיות הנוצרות על מישור נבחר בעזרת כלי המיועד לכך.(Sketcher הסקיצה הוא השלב הראשון ברוב פעולות הבניה של המודל. (ה ציור 29

30 מערכות צירים (UCS) בכל קובץ Part חדש נקבל מערכת צירים ראשית בשם UCS10_1 המופיעה מיד עם פתיחת מסמך חדש. ניתן להגדיר מערכות צירים נוספות, אולם רק אחת מהן יכולה להיות אקטיבית UCS) אקטיבי יהיה בצבע אדום). כל החישובים וכל פעולות התצוגה יבוצעו לפי מערכת הצירים האקטיבית. נתוני עזר Axis) (Datum planes & אלו הם מישורים וצירים המשמשים לייחוס ואינם חלק מגופו המוחשי של המודל. הם אינסופיים בגודלם ומוגבלים רק בתצוגה. ניתן להשתמש בהם לפעולות שונות (לדוגמא על מישור עזר ניתן לצייר סקיצות ועוד). 30

31 המסך בסביבת ה Part של CimatronE עם פתיחת קובץ,Part יופיע המסך הבא: Main Menu Tool Bars Area Graphic Area Tabs Feature Guide Feature Tree בקובץ ה :Part תפריט פקודות menu) (Main אזור גראפי Area) (Graphic הכולל מערכת צירים "צפה" בצדו השמאלי התחתון. אזור ובו סרגלי כלים (אייקונים) שונים area).(tool bar אזור ובו תצוגה של פעולות והגדרות שונות שבוצעו בקובץ Tree).(Features באזור זה תצוגה חופפת של 3 "עצים" הנמצאים כל אחד בכרטיסיה (Tab) נפרדת: "עץ המודל" tree),(feature בו יופיעו בסדר כרונולוגי כל פעולות בניית החלק. "עץ הסטים",(Sets) בו יופיעו כל ה"סטים" (מקבצי ישויות) שהוגדרו בקובץ. "עץ התמונות" view) M), בו יופיעו כל ה"תמונות" (הגדרות תצוגה) שהוגדרו בקובץ. 31

32 המעבר בין ה"עצים" השונים ע"י הקשה על ה Tab המתאים למטה משמאל: הצגה והסתרה של תפריטים וסרגלי כלים שונים במסמך ה Part ניתן להציג או להסתיר תפריטים שונים. לצורך כך יש להציג את תפריט ה View-Panes ולסמן "V" ליד התפריטים אותם המשתמש רוצה להציג: תפריט ה,Tree משמש להצגת הסדר הכרונולוגי של הפעולות בחלק. תפריט ה Feature guide יופיע בעת ביצוע כל פונקציה שהיא, להדרכת המשתמש. תפריט ה Output יופיע בתחתית המסך וישמש את המערכת לכתיבת הודעות טקסט שונות. תפריטי ה Parting, NC, Electrode, Mold design משמשים להפעלת יישומים ספציפיים שלא ידונו בקורס זה. 32

33 כדי להציג או להסיר סרגלי כלים שונים, יש להקיש על המקש הימני בעכבר, כאשר הסמן באזור סרגליי הכלים area).(tool bar יש לסמן "V" ליד הסרגל אותו מעוניינים להציג: DI סרגל ובו כלים לייבוא ויצוא של קבצים בפורמטים שונים: File סרגל ובו כלים לטיפול במסמכים: פתיחה, שמירה, הדפסה וכיו"ב Selection סרגל ובו כלים לטיפול בסינון הבחירה של ישויות: Point סרגל ובו סוגי נקודות שונות במרחב: View סרגל סטנדרטי הכולל כלים בסיסיים של תצוגה, תכונות וכיו"ב tools, Dynamic סרגל להזזה, סיבוב והקטנה/הגדלה של התצוגה / סרגל כלי תצוגה שונים Replay סרגל ובו כלים לטיפול בעץ המוצר. שאר סרגלי הכלים משמשים בעיקר להפעלת ה Sketcher ויפורטו במלואם בפרק ג'. סרגלים מסוימים נפתחים ונסגרים אוטומטית בעת הפעלתם ואין צורך להציגם דרך קבע כמו ה Sketcher למשל. 33

34 העכבר בסביבת העבודה של CimatronE להלן פרוט תפקידי מקשי העכבר בזמן עבודה עם תוכנת.CimatronE כדאי לשים לב לשם באנגלית של כל כפתור עכבר RMB) LMB, MMB, )משום שנעשה בו שימוש לאורך כל החוברת. LMB מקש שמאלי - בחירה (Pick) לבחירת ישויות (גם על ידי גרירת חלון) או לביטול בחירה של ישויות שנבחרו קודם. MMB מקש אמצעי אישור (Exit) ליציאה מתפריט או תת-תפריט, ליציאה מפעולה שהושלמה (כאשר ישים), לאישור פעולה או לסיום בחירה של ישויות. RMB מקש ימני תפריט מיידי menu) (Context לפתיחת תת-תפריט ובו אפשרויות נוספות, בהתאם לפעולה בה נמצאים. שני מקשים ימניים תצוגה (Display) לקבלת תפריט עזר ובו פעולות תצוגה. שני מקשים שמאליים בטל פעולה (Reject) לביטול פעולה אחרונה (פעולת.("Undo" ניתן לסובב את התצוגה, להזיזה ולבצע זום. גם ע"י לחיצה על כפתור ה,<CTRL> לחיצה על מקש מתאים והזזת העכבר, כמפורט: CTRL + מקש ימני = Zoom o CTRL + מקש אמצעי = Pan o CTRL + מקש שמאלי = Rotate o הקשה על + SHIFT מקש ימני תעלה את כלי ה Selection filter עליו יפורט בהמשך. הקשה על + SHIFT מקש שמאלי מאפשר Unselect By Box 34

35 הסמן בסביבת ה Part של CimatronE הסמן ב CimatronE הוא אקטיבי, כלומר צורתו תשתנה בסמיכות לישות על ידה הוא נמצא. לדוגמא, ליד קצה יקבל הסמן צורה של קצה ובמצב זה לא יהיה ניתן לבחור למשל נקודה או משטח (ראה גם בסעיף הדן בבחירת גיאומטריה). הטבלה הבאה מראה את צורות הסמן השונות: 35

36 תצוגה נוחות העבודה של המשתמש, היכולת לבנות ולהבין מודלים מורכבים גורמת לכך שנושא התצוגה במערכת הינו בעל חשיבות עצומה למשתמש. אחד החלקים המשפיעים על התצוגה הינו הסרגל הבא : אייקון אנגלית עברית תאור סיבוב סיבוב התצוגה במסך כך שניתן יהיה ליראות מכיוונים שונים Rotate הזזה הזזת התצוגה כך ש"מרכז" המסך יהיה במקום אחר Pan הגדלה הגדלה של התצוגה כך שנראה כאילו התקרבנו פנימה Zoom In הקטנה הקטנה של התצוגה כך שנראה כאילו התרחקנו החוצה Zoom Out התמקדות בחלון הגדרת חלון שיגדיל את התצוגה שלו לכל גודל המסך Zoom Window התמקדות בישות נבחרת הגדלה/הקטנה של התצוגה כך שתציג את מלא הישות הנבחרת Zoom to Selection התמקדות בהכל הצגת כל הישויות המוצגות באופן מלא על המסך Zoom All מבט איזומטרי מבט איזומטרי (3D) קבוע תוך כדי הצגת כל הישויות Isometric View מבט על מבט קבוע מלמעלה תוך כדי הצגת כל הישויות Top View מבט מימין מבט קבוע מימין תוך כדי הצגת כל הישויות Right View מבט מלפנים מבט מלמטה מבט קבוע מלפנים תוך כדי הצגת כל הישויות מבט קבוע מלמטה תוך כדי הצגת כל הישויות Front View Bottom View מבט מאחור מבט קבוע מאחור תוך כדי הצגת כל הישויות Back View מבט משמאל סיבוב למישור תמונה קודמת תצוגת קצוות חתך דינאמי הצללה מלאה שקיפות מקומית מבט קבוע משמאל תוך כדי הצגת כל הישויות סיבוב כיוון התצוגה כך שמישור נבחר יהיה מקביל למסך הצגת תמונת מסך קודמת מחליף בין מצב נכחי לקודם וחזרה הצגה או אי הצגה של קצוות המשטחים במודל בצורה מודגשת חתך דינאמי דרך המודל העובר דרך מישורים או נקודות וניתן להזזה תצוגת המודל כגוף מוצק מאפשר לקבוע שקיפות למשטחי המודל חלקם או כולם Left View Rotate To Plane Last Picture Edges Dynamic Section Global Shade Local Transparent 36

37 תפריט ה Display המיידי בכל מקום בתוכנה, ע"י הקשה על שני מקשי העכבר הימניים, נקבל תפריט ובו פקודות שונות לטיפול בתצוגה: פקודות Zoom all, Zoom window, Zoom selection, Rotate to plane, Last View זהות לתפעולם דרך האייקון המתאים. פקודת Datum's תסתיר או תציג את כל נתוני העזר בבת אחת שאר הפקודות יפרטו בהמשך Rotate by angle סיבוב לפי ציר - מאפשרת סיבוב המודל סביב אחד מהצירים הראשיים, בזוית נתונה זווית סיבוב מתוך רשימה או הכנסה של נתון סיבוב "מסך" למעלה למטה על ציר אופקי סיבוב "מסך" ימינה ושמאלה על ציר אנכי סיבוב מסך במעגל על ציר ניצב למישור המסך Open edges קצוות פתוחים - תגרום למצב בו יוצגו קצוות חופשיים במודלים פתוחים בצבע כחול (כלומר שהגוף שאנו רואים הינו אובייקט פתוח ולא סוליד במקומות בהם יוצגו קצוות כחולים): 37

38 Render and transparency תפעיל תפריט המאפשר הצגת גופים כשקופים. ניתן גם להפעיל את התפריט ע"י הקשה על אייקון זה בסרגל הכלים הסטנדרטי: יש לבחור אובייקט, לקבוע את דרגת השקיפות שלו ע"י הזזת הגררה (הגוף נעשה יותר שקוף ככל שהגררה מוזזת שמאלה) ולאשר ע"י הקשה על - כך יראה למשל מודל הבנוי ממספר אובייקטים בתצוגה מעורבת: 38

39 ייצוג המודל (Render) המודל יכול להיות מוצג במספר אופנים: בהצללה,(shade) בתצוגת "חוטים" frame),(wire בתצוגת קוים נסתרים line),(hidden בתצוגת קוים נסתרים חלקית line) (Partial hidden או בתצוגה מעורבת mode).(mixed render ע"י פתיחת התפריט שבצד שמאל ניתן לבחור כל אחד ממצבי התצוגה Wire frame מצב תצוגה שבו החלק כולו ניראה כבנוי מחוטים Hidden line מצב תצוגה שבו החלק ניראה כבנוי מחוטים והקווים הנסתרים אינם מוצגים Partial hidden line מצב תצוגה שבו החלק ניראה כבנוי מחוטים והקווים הנסתרים מוצגים בגוון צבע אחר Shade מצב תצוגה שבו החלק כולו ניראה כגוף מוצק ואטום Mixed render mode מצב תצוגה שבו החלק ניראה בשילוב של אטום ושקוף 39

40 M-View ספרית תמונות ניתן להגדיר מבטים קבועים נוספים, ע"י הפעלת "ספריית התמונות",M-View הממוקמת ב Tab נפרד בצידו השמאלי של המסך. קליק ימיני בעכבר באזור זה יפעיל את תפריט הM-view 40

41 פעולות תצוגה נוספות בתפריט ה View הראשי, פעולות תצוגה רבות, בנוסף לאלו שכבר פורטו. בעזרת פעולות נוספות אלו ניתן בין היתר לבצע: Save Image מאפשר לשמור תמונות מסך בפורמט גרפי ב 4 סוגים: *.jpg, *.dib, *.tga, *.tif Settings - Display quality מאפשר לקבוע את איכות התצוגה ככל שהסמן יותר ימינה התצוגה טובה יותר. Settings View Animation Speed מאפשר לקבוע את מהירות התנועה של האובייקטים השונים בעת מעבר ממצב תצוגה אחד אל השני. ככל שהסמן ימינה המהירות איטית יותר. 41

42 Settings Lights מאפשר להפעיל ולשלוט בהפעלת "גופי תאורה" שונים, סוגם, כיוונם וצבעם. התאמה אישית למקלדת כמו כן ניתן לבצע התאמות שונות למקלדת ולהקצות לה מקשים לכל פעולה וכן לסדר ולהתאים את סרגלי הכלים. לעיתים סוגרים המשתמשים את התפריט בצד שמאל של המסך Tree) (Feature ניתן לפתוח אותו על ידי כניסה ל Panes וסימונו מחדש. 42

43 תרגיל 2- טיפול בתצוגה פתח את מסמך."Ex1" הצג את המודל בזוויות שונות ע"י שימוש באייקונים המתאימים - (1 (2 3) סובב את המודל, הזז, הגדל והקטן אותו ע"י הקשה על "Ctrl" + מקשי העכבר, והזזת העכבר. בצע את אותה. פעולה ע"י שימוש באייקונים המתאימים - 4) הצג את המודל במצבי Render שונים ע"י שימוש בתפריט המתאים: 43

44 ע"י שימוש בתפריט ה Transparency" "Render & -, הצג את המודל במצב Render מעורב: (5 סמן את האובייקט, קבע דרגת שקיפות ע"י הזזת הגררה, או לחץ על אחד מהכפתורים לקבלת אובייקט " Wire. "frame/shade ואשר ע"י הקשה על - 6) עבור למבט צד : לקבלת תפריט מיידי של כלי התצוגה, הקש על שני המקשים הימניים בעכבר ובחר באפשרות " By Rotate."Angle הקלד את הערך 30 במקום המיועד לכך סובב את התצוגה 30 מעלות שמאלה סביב ציר - Z 44

45 , התוצאה: סובב את התצוגה 30 מעלות מטה סביב ציר - Y. צור תמונה חדשה ע"י הפעל את תפריט התמונות (M-Views) ע"י הקשה על Tab זה - מיקום הסמן בשטח הריק מתחת לטבלת המבטים הקיימים, הקשה על מקש ימני בעכבר ובחירת האפשרות המתאימה - (7 הקלד את שם התמונה "Iso2" והקש על לאישור 45

46 8) עבור למבט איזומטרי רגיל ואז חזור לתמונה "Iso2" ע"י סימונה בתפריט התמונות והקשה על אייקון ה - "Display" (או הפעל דרך תפריט סמן את אחד המשטחים במודל והקש על אייקון ה selection" "Zoom to - 9) התצוגה המיידי). המשטח שנבחר "ימלא" עתה את המסך. 10) הפעל את תפריט התצוגה המיידי ובחר באפשרות Picture","Last תקבל עתה שוב את התמונה הקודמת. (או הפעל דרך תפריט התצוגה המיידי), המודל יוצג עתה מול 11) הקש על אייקון ה Plane" "Rotate To - המשטח שנבחר. 12) בחר בפקודה Window" "New תחת תפריט ה "Window" ומיד לאחר מכן בחר בפקודה נוספת - " Tile."Vertically הצג את המודל בחלון אחד במבט על, ובחלון השני במבט איזומטרי: כדי לעבוד בחלון מסוים בעת תצוגה של מספר חלונות יש להפוך אותו לאקטיבי על ידי הקשה עליו. (הפס הכחול למעלה יהיה מודגש בחלון אקטיבי) 46

47 בחירת גיאומטריה ושימוש בפילטר בחירת הגיאומטריה הרצויה היא השלב הראשון בביצוע כל פעולה.,CimatronE יכול המשתמש לבצע את הבחירה הנכונה בקלות וביעילות. בעזרת הכלים המצויים בתוכנת כדי לבחור גיאומטריה יש להצביע עליה בעזרת הסמן. הסמן הוא אקטיבי וישנה את צורתו בסביבת כל ישות גיאומטרית. בסביבת הישות הסמן ישנה את צורתו לבחירת הישות המבוקשת, יש להמתין שהישות הספציפית תודגש (Highlight) ולבצע בחירה בעזרת כפתור העכבר השמאלי. לאחר הבחירה ישתנה צבע הישות הגיאומטרית כך שהמשתמש יוכל לראות כי היא נבחרה. לדוגמא: בתמונה השמאלית בחירת משטח (Face) ובתמונה הימנית בחירת קצה.(Edge) בתמונה השמאלית הסמן מציין שהמערכת במצב בחירה של משטחים ולכן כל המשטח העליון יודגש, בתמונה הימנית הסמן מציין שהמערכת במצב בחירה של קצוות ולכן רק הקצה הימני של המשטח העליון יודגש. הפילטר ניתן לצמצם ולמקד את אפשרויות הבחירה, כך שהמשתמש לא יצטרך להמתין ולבזבז זמן על הבחירה הנכונה, לשם כך עליו להשתמש בכלי הפילטר, הנמצאים בסרגל הכלים המתאים: 47

48 כלי הסינון השונים בחירת הכל לנקות בחירה תפריט סינון ראשי בחירת כל הישויות שנמצאות בתצוגה בהתאם למצב הפילטרים ניקוי/שחרור כל הישויות שנבחרו מאפשר לפתוח תפריט ולקבוע סינון ע"י מספר רב של קריטריונים Select All Clear Selection Filter Selection מצבי הבחירה מצב הוספה מצב גריעה בחירת משטחים נראים כל גיאומטריה מתאימה הנכללת בחלון הבחירה תיווסף לרשימת הנבחרים כל גיאומטריה מתאימה הנכללת בחלון הבחירה תיגרע מרשימת הנבחרים כל גיאומטריה הנכללת בחלון הבחירה ואשר אינה מוסתרת בתצוגה ע"י ישות אחרת, תיווסף לרשימת הנבחרים Add Mode Remove Mode Visible Faces Only בחירה בסינון מהיר - לפי סוג ישות או משפחה של תכונות, יש להקיש על הכפתור המתאים. סינון מע' צירים גוף משטח סקיצות ועקומות מורכבות קצוות ועקומות נקודות נתוני עזר איפוס מנהל תצוגה של מע' צירים מאפשר לבחור או לא לבחור גוף/ םי מאפשר לבחור או לא לבחור משטח/ םי מאפשר לבחור או לא לבחור סקיצות ועקומות מורכבות מאפשר לבחור או לא לבחור קצוות ועקומות (כולל חלק מסקיצה או חלק מעקומה מורכבת) מאפשר לבחור או לא לבחור נקודות מאפשר לבחור או לא לבחור נתוני עזר החזרת מצב הפילטרים למצב ברירת מחדל מאפס גם את תפריט הנקודות Filter UCS Object Face Sketcher & Composite Edges & Curve Point Datum Reset אם הכפתור המתאים אינו "לחוץ" לא ניתן לבחור את הישות המבוקשת מצב הפילטר משתנה בהתאם לפקודה אותה מפעילים. לדוגמא, בעת יצירת קו ניתן לבחור נקודות וקוים בלבד, מכיוון שאין משמעות לבחירת אובייקטים או משטחים בעת יצירת קו. 48

49 בחירה של מערכות צירים לחיצה על אייקון זה תפעיל את חלון מנהל ה- UCS (מערכת צירים) המאפשר שליטה בבחירת מערכות הצירים השונות הקיימות בקובץ. מחלון זה ניתן ע"י קליק ימיני בעכבר גם לשנות שם למערכת צירים וכן להפוך אותה לאקטיבית 49

50 סינון מהיר של סוגי נקודות: באמצעות תפריט בחירת הנקודות ניתן למקד את סוג הנקודה אותה ניתן לבחור. לדוגמא לבחירת נקודת מרכז, יש לוודא שרק כפתור זה - במצב זה הצבעה על קשת תגרום לבחירת נקודת המרכז שלה: לחוץ. קצה אמצע מרכז על עקומה על משטח חיתוך דיקור מעבר כלי מע' צירים נקודה מסך קואורדינאטה הפרש בחירת נקודת קצה בחירת נקודת אמצע בחירת נקודת מרכז בחירת נקודה חופשית על עקומה קרוב לנק' ההצבעה בחירת נקודה חופשית על משטח קרוב לנק' ההצבעה בחירת נקודה שנמצאת במפגש של שתי עקומות בפועל או בהמשכן בחירת נקודת דיקור שבה עקומה דוקרת משטח בחירת נקודה על מעבר כלי בסביבת ה NC בחירת ראשית צירים על מערכת צירים כלשהי ) UCS ( בחירת ישות מסוג נקודה (נקודה בנויה ( בחירת נקודה על המסך בחירת נקודה לפי הקלדת קואורדינאטות ממערכת צירים אקטיבית בחירת נקודה במרחק מנקודה נבחרת מופעל רק עם נקודה כלשהי אחרת End point Mid point Center point On curve On face Intersection Piercing point TP Node UCS point Point Screen point Key in Delta אם כפתור הנקודה הרצויה אינו "לחוץ" לא ניתן לבחור את סוג הנקודה המבוקשת. 50

51 סינון ממוקד : אייקון זה Filter Selection מפעיל את תפריט הסינון המלא: בעזרת תפריט זה ניתן למקד עוד יותר את אפשרות הבחירה. לדוגמא, נניח שהמשתמש רוצה לבחור רק אובייקטים כחולים. עליו לבצע לסמן בתפריט את הישות המתאימה אובייקטים, ואת התכונה (Attribute) המתאימה צבע כחול: התכונות לפיהן ניתן לבצע סינון הן: Entity - סוג הישות o o צבע o סוג קו (באם ישים) o עובי קו (באם ישים) (Sets) סינון לפי סטים o אייקון זה ) (Reset מאפשר להחזיר את מצב הפילטרים לברירת המחדל של המערכת. 51

52 תרגיל 3 בחירת גיאומטריה ושימוש בפילטר "Clear selection" במסמך,"Ex1" הקש על אייקון ה בכדי לבטל כל בחירה קודמת. קבע את מצב (1, הבחירה לבחירת משטחים בלבד - בחר את כל המשטחים ע"י הקשה על. - אייקון ה all" "Select בטל את הבחירה של כמה משטחים ע"י בחירתם שנית, בטל הבחירה של כל. המשטחים ע"י הקשה על -. 2) בחר שוב את כל המשטחים אך הפעם ע"י גרירת חלון. בטל הבחירה ע"י הקשה על - בחר עתה רק חלק מהמשטחים ע"י גרירת חלון משמאל לימין, משטחים ע"י גרירת חלון בגודל זהה מימין לשמאל. בטל את הבחירה והשתדל לבחור את אותם (3 בחירה ע"י גרירת חלון תגרום לבחירה של יישויות שהחלון מכסה אותם לחלוטין. גרירת חלון משמאל לימין תגרום לבחירה של כל הישויות גם אלה שהחלון מכסה חלקית., קבע את מצב הבחירה לבחירת ישויות עזר בלבד - משטחים במצב זה. נסה לבחור (4 קבע את מצב הבחירה לבחירת אובייקטים בלבד -. הפעל את תפריט (5, בתוך אזור התכונות (Attributes) קבע אפשרות לבחירת צבע כחול בלבד: הסינון הממוקד - כדאי לשים לב שקליק ימיני בעכבר על המילה Colors פותחת תת תפריט שמאפשר לבחור את כולם או לבטל את הבחירה של כולם (Clear) ואז לבחור צבע רצוי., רק האובייקט הכחול יבחר: הקש על - לאישור ולחץ על אייקון ה all" "Select - 52

53 , כדי למדוד מרחק בין שני נקודות הפעל את תפריט מדידת המרחקים ע"י הקשה על אייקון זה - מרכז, קבע את מצב הפילטר הנקודות כך: (6 בחר קצה קדח אחד, שים לב שמרכז הקדח נבחר, הצבע על קצה קדח שני (אין צורך לבצע בחירה), התוצאה תתקבל בתפריט המתאים: כעת ביכולתך להצביע על קצות קדחים אחרים כדי לקבל תוצאות מדידה נוספות של מרחק ממרכז הקדח שנבחר ראשון, ללא צורך בהפעלה מחדש. 53

54 בלי לצאת ממצב זה, הפעל שוב את תפריט הסינון ושנה למצב בחירה של נקודת חיתוך בין קוים,("Intersection") הצבע על שני קווים כמוראה בתמונה למטה (7 54

55 מתן תכונות (Attributes) לישויות שלוש תכונות ניתן לייחס לישויות שונות: צבע סוג קו עובי קו האייקונים השולטים בתכונות נמצאים בקבוצת האייקונים הסטנדרטית יש לבחור את הישות הרצויה ואז להקיש על האייקון המתאים בכדי לשנות את התכונה: צבע סוג קו עובי קו באמצעות אייקון זה -, ניתן לייחס לישות תכונה הקיימת אצל ישות אחרת. לדוגמא לצבוע שטח בצבע של שטח אחר, ע"י הצבעה על שטח הייחוס. תכונות של עובי וסוג קו ניתן, מטבע הדברים, לייחס לקווים, קצוות, עקומות או סקיצות בלבד. הצגה והסתרה של ישויות הצגה והסתרה Show) (Hide / של ישויות מאפשרת למשתמש לעבוד כאשר כמות הנתונים המוצגים לפניו במסך מתאימה לעבודתו הנוכחית ואיננה כוללת בהכרח את כל הנתונים שבקובץ. הצגה והסתרה של ישויות מתבצעת בעזרת קבוצת אייקונים זו. הסתרה הצגה הסתר את האחרים משנה מצב הבא / הקודם הסתרה של ישויות נבחרות שונות כך שלא יראו על המסך הצגת ישויות שהוסתרו ע"י בחירת הישויות לתצוגה הסתרה של ישויות אך את אלו שלא נבחרו הופך את הישויות המוסתרות למוצגות ואת המוצגות למוסתרות דפדוף במצבי ההסתרה / הצגה Hide Show Hide Other Toggle Previous / Next 55

56 הסטים (Sets) סט הוא אוסף (קבוצה) של ישויות גיאומטריות. מטרת הסטים היא לעזור למשתמש להחזיק את המידע כשהוא מחולק לקבוצות מעיין מגרות שמאפשרות לעבוד כל פעם עם חלק מהמידע ולא עם כולו בבת אחת. במערכת קיימים שני סוגים של סטים: סט של ישויות לפי בחירה ) Selection ), By כאשר הישויות הנבחרות יכולות להיות מכל סוג ובעלות כל תכונה שהיא. סט של ישויות בעלות תכונה משותפת ) Criteria ). By כאשר הישויות בעלות התכונות שהוגדרו הם משתייכות אוטומטית לאותו סט. לדוגמא, סט של כל הישויות מסוג "משטח ) Face )" במודל מסוים וגם בצבע כחול. כפי שניתן לראות משמאל הסטים מסומנים ב 2 אייקונים ראשיים: אייקון זה מייצג את הסטים שהם לפי בחירה By Selection ) ( אייקון זה מייצג את הסטים שהם לפי תכונה משותפת ) Criteria ( By בנוסף ניתן ליראות בעמודה הימנית את מצב התצוגה של כל סט: סט שכל תכולתו מוצגת סט שכל תכולתו מוסתרת סט שתכולתו מוצגת בחלקה הכלים ליצירה, מחיקה ועריכה של סטים מרוכזים תחת ה Tab האמצעי בצידו השמאלי התחתון של המסך: באופן אוטומטי, בכל קובץ חדש, מוגדרים כמה סטים סטנדרטיים, כנראה בתמונה מימין. הסט entities" "All כולל את כל הישויות. הסט "Archive" כולל את כל הסקיצות וישויות העזר במודל. הסט "Curves" כולל כל העקומות במודל. הסט "Faces" כולל כל המשטחים במודל. הסט "Planes" כולל כל מישורי העזר במודל. הסט "Points" כולל כל הנקודות במודל. הסט "UCS" כולל כל מערכות הצירים במודל. תכונות של עובי וסוג קו ניתן, מטבע הדברים, לייחס לקווים, קצוות, עקומות או סקיצות בלבד. 56

57 הגדרת סט חדש כדי להגדיר סט חדש, יש למקם את הסמן בשטח הריק מתחת לרשימת הסטים הקיימים, להקיש על מקש העכבר הימני ולבחור באפשרות set"."new עתה יופיע חלון בו יש להקיש את שם הסט החדש וכן את דרך בחירת הישויות המשתתפות בסט זה ע"י בחירה ישירה או ע"י שימוש בקריטריונים שונים. חלון זה משמש להגדרת סטים לפי בחירה By Selection אחרי הקלדת השם החדש, יש לבחור את הישויות הרצויות ולהקיש על לאישור. עתה יתווסף הסט לרשימה. לחילופין ניתן להגדיר סט לפי קריטריון, לשם כך יש להחליף לאפשרות criteria"."by עתה יופיע תפריט מורחב: בתפריט זה ניתן להגדיר קבוצות קריטריונים שונים לבחירת ישויות: לפי צבע לפי סוג הישות לפי סטים קיימים לפי סוג קו לפי עובי קו לדוגמא אם רוצים ליצור סט של כל האובייקטים האדומים והכחולים יש לסמן כך גם אובייקטים שייוצרו בעתיד ויענו על הקריטריונים של סט קיים, יכללו אוטומטית בסט. כל ישות גיאומטרית יכולה להיות חלק ממספר סטים. כך לדוגמא קו בצבע אדום יכול להיכלל בסט של כל הישויות מסוג "קו" ובסט נוסף של כל הישויות בצבע אדום. 57

58 פעולות נוספות על סטים ניתן לבצע פעולות נוספות על סטים קיימים כגון: שינוי שם מחיקה עריכה הוספה וגריעה של ישויות הצגה הסתרה בחירה של הישויות השייכות לסט 58

59 תרגיל 4 סטים במסמך,"Ex1" הפעל את תפריט הסטים ע"י הקשה על -,מקם את העכבר מתחת לרשימת הסטים, הקש על מקש העכבר הימני ובחר בפקודה Set"."New עם הופעת התפריט המתאים, הקלד שם חדש,"Set1" השאר את אפשרות הבחירה על selection" "By ובאמצעות הפילטר בחר את כל האובייקטים. (1 (וודא שרק כפתור זה - "לחוץ" (אובייקט) והקש על all" ("Select סמן את "Set1" בעץ, הסתר אותו ע"י הקשה על - והצג אותו שוב ע"י הקשה על -. צור שוב סט חדש ע"י בחירת האפשרות Set","New אך הפעם שנה את אפשרות הבחירה ע"י בחירת האפשרות Criteria" "By בשורת ה Type"."Set בחר קריטריון צבע,(Color) סמן "V ליד הצבע הסגול והקלד שם סט חדש :"Set2" (2 (3 סט זה יכלול בתוכו את האובייקט הורוד בלבד. 4) הסתר את "Set1" והצג את "Set2" (למרות שכבר מסומן כמוצג), התוצאה: רק האובייקט הסגול יופיע. 59

60 צור סט חדש לפי קריטריון, הפעם לפי סטים.(Sets) צור סט הכולל בתוכו את Set1" שם חדש :"Set3" ואת."Set2 הקלד (5 6) הצג והסתר את הסט החדש, שים לב שהוא כולל את כל הישויות במודל. 60

61 מדריך הפעולה ועריכה בסביבת ה Part מדריך הפעולה guide) (Feature בעת ביצוע פעולות שונות יופיע לרוב תפריט זה, הנקרא Feature guide ומלווה את המשתמש דרך השלבים השונים. התפריט מחולק לשני אזורים באזור העליון שלבים שחובה להשלימם (Required) צעד אחר צעד, ובאזור התחתון שלבים אופציונליים (Optional) שבו ניתן להשתמש באפשרויות כולן או חלקם לפי הצורך בלבד. Required נדרש Optional אפשרויות נראה לדוגמא את פקודת ה,Extrude פקודה זו יוצרת גוף או עקומה דו של סקיצה, "משיכה" תלת ממדי שהוא ממדית: כדי לבצע את הפונקציה יש הכרח להשלים ביצוע שני שלבים בסדר עוקב: שלב 2 שלב 1 קביעת פרמטרים שונים (כגון מרחק המשיכה) בחירת סקיצה עם הפעלת הפונקציה, מדריך הפעולה של פונקציה אחרי בחירת הסקיצה יראה מדריך הפעולה כך: זאת נראה כך: שים לב שעל השלב הראשון מסומן "V - לציין ששלב זה הושלם. כדי 61

62 עתה ממתינה המערכת שיושלם השלב השני, הוא שלב קביעת הפרמטרים. ברוב הפונקציות יראה המשתמש במקביל מבט מקדים (Preview) של התוצאה, כפי שניתן לראות בתמונה בפעם הראשונה, המערכת משתמשת בערכי ברירת מחדל (Default) לקביעת הפרמטרים השונים. לאחר מכן המערכת תציע את הערך שהוכנס בפעולה הקודמת.. לאחר הכנסת הנתונים הנדרשים יכול כבר המשתמש לאשר את הפעולה ע"י הקשה על - המשתמש יכול להחליט בשלב זה להשתמש בשלב אופציונלי, לדוגמא בפקודה זו, מתן זווית חליצה תוך כדי משיכה. לשם כך עליו להקיש על האייקון המתאים: אם קיימים כמה שלבים אופציונאליים, אין חשיבות לסדר תפעולם. תצוגה מוקדמת אוטומטית תצוגה מוקדמת ידנית בצע ישם בטל תצוגה מוקדמת אוטומטית של ביצוע הפעולה ברוב הפונקציות תצוגה מוקדמת מופסקת הקשה נוספת תבצע תצוגה בצע את הפעולה תפריט נסגר בצע את הפעולה תפריט נשאר פתוח להמשך עבודה עם הפונקציה מבטל את הפעולה וגם סוגר תפריט Automatic Pre view Manuel Pre view OK Apply Cancel 62

63 שינוי סדר בחירה ושימוש בתפריט מיידי בדוגמא שלמעלה ראינו כיצד קודם מפעילים את הפונקציה ואחר כך בוחרים את הישות עליה מתבצעת הפעולה (במקרה של פקודת,Extrude סקיצה או עקומה דו-ממדית). ניתן גם להפוך את סדר הבחירה, כלומר קודם לבחור בישות הרצויה ואח"כ בפעולה. לדוגמא, במקום לבחור בפקודת Extrude ואח"כ לבחור סקיצה, ניתן לבחור סקיצה ואח"כ לבחור בפקודת.Extrude בחירת הפונקציה המתאימה תעשה לרוב ע"י הקשה על מקש העכבר הימני (תפריט "מיידי"). לדוגמא, אם בחרנו סקיצה מתאימה, נקבל בהקשה על מקש העכבר הימני את רשימת כל הפקודות אותן ניתן לבצע עם סקיצה זו, לרבות Extrude בחירה ב Extrude" "New תפתח את מדריך הפעולה guide) (Feature כבר בשלב השני, היות והשלב הראשון של בחירת הסקיצה כבר התבצע. 63

64 עץ הפעולות tree) (Feature בעץ הפעולות שמופיע בצדו השמאלי של המסך נרשמות כל פעולות הבניה שאנו מבצעים. הפעולות נרשמות בעץ לפי סוג הפעולה ומספר רץ של הפעולה. העץ משמש גם לגישה לעריכת הפעולות. העץ מורכב משורות להם אנו קוראים "עלים" (Leaf) שהם השלבים בבניית המודל. הפעולות בהם מופיע סימן "+", עושות שימוש בפעולות אחרות הנמצאות "מתחתיהן" (לרוב, יצירת סקיצה או עקומה). ע"י הקשה על סימן ה "+" ניתן להגיע לפעולות אלו. הצבעה על פעולה בעץ, תגרור סימון הישות המתאימה במסך הגראפי. Highlight leaf ניתן לבצע פעולה הפוכה, כלומר לסמן ישות גיאומטרית במסך הגראפי ולהפעיל תפריט במקש ימיני בעכבר ולראות בעץ ע"י הפעלת leaf" "Highlight באיזו פעולה נוצרה. 64

65 עריכת פעולה כדי לערוך פעולה, יש לסמן אותה בעץ המודל, תוך השארת הסמן על הפעולה להקיש על מקש העכבר הימני ולבחור ב feature"."edit במצב זה יופיע מדריך הפעולה המתאים, בשלב הביצוע האחרון: כדי לערוך שלבים קודמים, צריך פשוט להקיש על האייקון המתאים במדריך הפעולה (בדוגמא כאן, יש להקיש על האייקון המסומן ב "V") עריכה פרמטרית אפשרית ע"י ביצוע click" "Double על ישות במסך או פעולה בעץ. יש להצביע על אחת מהמידות ולהקליד ערך אחר. המודל יעודכן עם ההקשה על "Update" (ניתן לשנות כמה מידות ולהקיש על "Update" כדי לעדכן את כולם בו-זמנית)., ניתן לבטל פעולות אחרונות או לבצעם שוב. באמצעות אייקוני ה - Undo/Redo פעולת Undo תתבצע גם ע"י הקשה על "Reject" (שני כפתורים שמאליים בעכבר). פעולות העריכה יפורטו במלואן בפרק המתאים. 65

66 חץ הכיוון חץ הכיוון משמש לשתי מטרות בסביבת ה : Part לקבוע צד של פעולה במקום להקי 1. לקבוע כיוון להתבצעות הפעולה. 2. ש + או לדוגמא בפקודת Extrude משמש החץ לקביעת כיוון המשיכה: כדי להפוך בין המצבים יש להצביע על ראש החץ במערכת ישנם 2 סוגים של חיצים, חץ עם עיגול ריק שני החיצים יכולים לקבוע צד לפעולה אבל זה עם כיוונים. וחץ עם עיגול מלא העיגול המלא מכיל בהקשה על המעגל תפריט לנוחיות המשתמש, חץ הכיוון יופיע גם בפינה הימנית עליונה של המסך 66

67 קביעת כיוון באמצעות החץ כדי לקבוע את הכיוון יש להצביע על בסיס החץ עם ההצבעה על בסיס החץ שונות לקביעת הכיוון יופיע תפריט ובו אפשרויות האפשרויות המופיעות בתפריט זה מאפשרות לקבוע כל כוון במרחב בהתייחסות לגיאומטריה הקיימת. בחירה באפשרות האחרונה Angle" "By תאפשר למשתמש לקבוע כיוון ע"י הגדרת זוויות הגבהה וצידוד, בעזרת תפריט מיוחד לכך. ניתן להקליד ערך זווית רצוי או להשתמש בגררה כדי לקבוע את הזווית "לפי העין". 67

68 ביצוע מדידות וקבלת נתונים בזמן העבודה על מודל כלשהו יש צורך לבצע מדידות במיוחד על מודלים מיובאים. אייקון זה פותח את תפריט המדידות: מרחק זווית עקמומיות נתונים לנקות בחירה קריסה ייצוא לקובץ עזרה מדידה של מרחקים בין ישויות, קואורדינאטות, אורך קוים, רדיוסים וקטרים מדידה של זוויות בין קוים, מישורים ו 3 נקודות מדידה של רדיוסים על עקומות ומשטחים max) R) min / R נתונים על משטחים וגופים כגון שטח נפח ועוד ניקוי/שחרור כל הישויות שנבחרו קריסה במובן של הקטנת החלון לנתונים ראשיים בלבד ייצוא הנתונים לקובץ טקסט גישה ישירה לתפריט העזרה של המדידות ולהרחבות בנושא Distance Angle Curvature Data Clear Selection Collapse Export To File Help מדידת מרחק Distance לאחר בחירת סוג המדידה הרצוי (למשל (Distance והתקרבות למודל יתרחב החלון ואנו ניראה את הנתונים: בעזרת Distance ניתן למדוד: קואורדינאטה של נקודה אורך של קו רדיוס וקוטר וכל זה בריחוף בלבד מעל המודל כדאי לשים לב: המערכת מציגה קו שמציין את וקטור המדידה ממערכת הצירים ניתן לסמן בעזרת העכבר את השורות המתאימות בחלון התוצאות ולבצע העתקה של הטקסט ליישום אחר בעזרת.Ctrl + C 68

69 מדידת זוויות Angle מדידת זוויות יכולה להתבצע בארבעה אופנים: בין שני קוים בין שני מישורים בין קו ומישור בין 3 נקודות (הנק' השנייה שנבחרת היא הקודקוד). כדאי לשים לב: המערכת מציגה 2 קוים שמראים את הזוית הנמדדת. וקשת מדידת עקמומית Curvature במדידת עקומות המערכת מציינת את סוג העקומה ואת הרדיוס המקסימאלי והמינימאלי עליה. ניתן למדוד גם עקמומית של משטחים. כדאי לשים לב: המערכת מציגה 2 מעגלים שמראים את הרדיוסים. מדידת נתונים Data במדידת נתונים ניתן למדוד משטחים וגופים ולקבל עליהם מס רב של נתונים. למשטחים: שטח, היקף סוג ועוד. לגופים: נפח, כמות משטחים, האם הגוף סגור או פתוח, מרכז כובד, מימדי תיבה חוסמת ועוד. כדאי לשים לב: המערכת מציגה תיבה חוסמת ואת נק' מרכז הכובד. 69

70 נתוני עזר Datum מערכות צירים UCS מערכות הצירים משמשות אותנו לתכנון מודל סביב "ראשית צירים" ידועה. בסביבת ה Part קיימת לפחות מערכת צירים אחת כך גם בקובץ מיובא - המוגדרת אוטומטית בעת פתיחת קובץ חדש. מערכת ראשונית זו תהיה בשם.UCS10_1 ניתן להגדיר גם מערכות צירים נוספות, במיקומים שונים ובכיוונים שונים. רק מערכת צירים אחת יכולה להיות אקטיבית והיא תסומן באדום. מערכת הצירים האקטיבית תשמש לבניית המודל ו/או למדידה ביחס אליה, וכך גם הצגת התמונות הראשיות כגון ) Side, Top,.(front and Isometric Pictures מערכת צירים אקטיבית על מנת להפוך UCS לאקטיבי יש לבחור אותו (ורק אותו), קליק ימיני בעכבר ו Activate UCS הגדרת UCS חדש על מנת להגדיר UCS חדש יש לפתוח את תפריט ה- DATUM ולבחור את סוג מערכת הצירים הרצויה. בנית UCS לפי גיאומטריה כגון 3 נקודות או קו ונקודה בנית UCS בניצב למישור כולל אפשרות לניצבות למישור התצוגה בנית UCS במרכז של תיבה חוסמת את הגוף כולו או מספר משטחים בנית UCS ע"י העתקה מ UCS אחר ע"י גיאומטריה ניצב למישור מרכז גיאומטריה העתקה By Geometry Normal To Plane Center Of Geometry Copy מערך משמש ב Mold Design לסידור מערך חלקים Layout 70

71 מישורים Plane מישורי העזר משמשים לבניית ממישורי החלק, לחיתוך ועוד. סקיצות במישורים השונים בתמונה משמאל ניתן ליראות מישור מימין לחלק (בורוד) שעליו צוירה הסקיצה העגולה, ומישור נוסף מעל החלק ששימש לחיתוך הגליל במקביל לבסיס החלק. המישורים הם אין סופיים בגודלם למרות היותם מוצגים בגודל מסוים שניתן לשינוי ע"י המשתמש ישירות במסך. הגדרת מישור ) Plane ( חדש על מנת להגדיר Plane חדש יש לפתוח את תפריט ה- DATUM ולבחור את סוג המישור הרצוי מקביל ניצב ראשי משופע מוגדר ע"י בנית מישור מקביל למישור אחר (גם למשטח מישורי) בנית מישור ניצב למישור אחר (גם למשטח מישורי) בנית מישור על UCS כך שמתקבלים 3 מישורים ראשיים בנית מישור משופע ביחס למישור אחר בנית מישור המוגדר ע"י גיאומטריה כגון 3 נק' או קו ונק' ועוד Parallel Normal Main Inclined Defined By 71

72 צירים Axis צירים משמשים לבניית פעולות סיבוביות למשל סיבוב הסקיצה סביב הציר לקבלת גוף סיבובי. הגדרת ציר ) Axis ( חדש על מנת להגדיר Axis חדש יש לפתוח את תפריט ה- DATUM ולבחור את סוג הציר הרצוי מקביל ניצב חיתוך מוגדר ע"י בנית ציר מקביל לציר אחר בנית ציר בניצב למישור ועובר דרך נקודה בנית ציר העובר בחיתוך של 2 מישורים בנית ציר ע"י 2 נק' או מרכז מעגל או מרכז משטח גליל או קוני Parallel Normal Intersection Defined By 72

73 Sketcher ה פרק 3 בפרק זה נלמד על הסקצ'ר תאור כללי (Sketcher) - כיצד ליצור ולערוך באמצעותו סקיצות ב. CimatronE ה Sketcher הוא כלי המשמש ליצירת גיאומטריות דו מממדיות 2D על גבי מישורים כולל מישורי החלק. סקיצות אלו מהוות אבו בניה בסיסית לרוב הפעולות ביצירת המודל, באמצעותם בונים גופי,Solid באמצעותם ניתן לבנות משטחים Face's ובנוסף הסקיצות הינן עקומות Curves בפני עצמן. בתוך ה,Sketcher המשתמש יכול ליצור בין היתר קוים, עיגולים, קשתות, עקומות, נקודות ועוד. הוא יכול לטפל במתן מידות, במחיקה, בקיזוז או הארכת ישויות. כמו כן יכול המשתמש להשתמש בכלים אוטומטים ליצירת פינות, לבנייה בעזרת קווי סימטרייה, להעתקת והזזת ישויות ועוד. בנוסף, קיימים כלים מיוחדים בעזרתם ניתן להוסיף אילוצים גיאומטריים כגון השקה, מקבילות,ניצבות ועוד בין ישויות בתוך הסקיצה. המשתמש יכול להוסיף, לבטל או לערוך אילוצים וכך ליצור בקלות כל צורה גיאומטרית הדרושה לו. מכיוון שהגיאומטריה ב Sketcher היא דו-ממדית, על המשתמש להגדיר מישור שעליו תשורטט הסקיצה. בקובץ חדש מישור ברירת המחדל הוא XY באין מישור אחר. כל משטח מישורי על גוף קיים תקף לשרטוט סקצ'ר עליו. המשתמש יכול להתייחס לכל גיאומטריה אחרת הקיימת במודל ע"י הטלה של נקודות או קצוות מהמודל, על מישור הסקיצה. בנוסף, יכול המשתמש לשמור את הגיאומטריה בקובץ חיצוני אותו ניתן לטעון לתוך כל סקיצה בכל מסמך שהוא, ובכך בעצם לבנות לעצמו ספריית סקיצות. 73

74 הפעלת ה Sketcher,(RMB) ניתן להפעיל את ה Sketcher בכמה דרכים: מקש הדרך הראשונה היא ע"י הקשה על באפשרות Sketcher העכבר הימני ובחירה אייקון זה מפעיל את ה Sketcher מסרגל הכלים. לחילופין ניתן להשתמש באפשרות המתאימה תחת תפריט ה-" Curves " בתפריט הראשי. הקשה על הכפתור האמצעי בעכבר לאחר הפעלת הסקצ'ר תגרום למערכת לבחור במישור XY כמישור הסקיצה. ה Sketcher תכונות כלליות עם הפעלתו, ה Sketcher יופיע על המסך כך בצד ימין יופיע סרגל הכלים של ה,Sketcher את סרגל הכלים ניתן לגרור לכל מיקום אחר במסך הגראפי המישור האפור מייצג גראפית את מישור הסקיצה. מערכת צירים X-Y תופיע אף היא, זוהי הטלה של מערכת הצירים האקטיבית על מישור הסקיצה וניתן להשתמש בה כנקודת ייחוס. בתחתית המסך תופיע שורה זו כאן נקבל הודעות שונות לגבי מצב הסקיצה וכמו כן את מיקום הסמן יחסית למערכת הצירים. עם הכניסה ל,Sketcher נבחרת אוטומטית הפקודה ליצירת קווים. שים לב לצורת הסמן שצורתו כקו. עם בחירת פקודה אחרת, למשל יצירת מעגל, תשתנה גם צורת הסמן בהתאם. 74

75 תפריט משתנה בכפתור ימיני ע"י הקשה על כפתור העכבר הימני,(RMB) נקבל את תפריט ובו פקודות ואפשרויות שונות. חלק מהפקודות נמצא גם בסרגל הכלים מצד ימין והמשתמש יכול להשתמש לנוחותו בשתי האופציות. כמקובל בכל רוחב תוכנת,CimatronE הרכב תפריט זה תלוי במצב ובפקודה בה בחר המשתמש. צבעי הסקיצה לצבעי הסקיצה משמעות מבחינת המוגדרות הגיאומטרית: צבע כחול הגדרה גיאומטרית לא שלמה (חסרה מידה או אילוץ). צבע וורוד הגדרה גיאומטרית מלאה. צבע כתום הגדרה גיאומטרית כפולה או מידה מיותרת. צבע אדום הגדרה גיאומטרית לא אפשרית. כל עוד הסקיצה לא מוגדרת במלואה, חלק מהקווים יהיו כחולים וחלק וורודים, כך שהמשתמש יכול לבדוק אילו מידות חסרות, או איזה אילוצים עליו לתת. אם חלק מהקווים כתומים, הרי שקיימת הגדרה גיאומטרית כפולה או מיותרת, הקשורה לקווים אלו. סקיצה שאינה יכולה להתקיים מבחינה גיאומטרית, תיצבע אדום. כאשר לא מופעלת שום פונקציה, המשתמש נמצא במצב "בחירה" (Select) והסמן מקבל צורה זו במצב זה יכול המשתמש לגרור ולהזיז כל ישות חופשית למשל נקודת קצה או מרכז של קו, או כל נקודה אחרת בסקיצה וכן קוים ומעגלים. צורת הסקיצה תשתנה בהתאם לשינוי במקום הנקודה. 75

76 סרגל הכלים של ה Sketcher סרגל הכלים מורכב מאייקונים המפעילים פקודות שונות, כאשר הסמן בקרבת האייקון יופיע תאור הפקודה כגון Arc,Line וכיו"ב. חלק מהפקודות מוסתרות וניתן לגשת אליהם ע"י הקשה על האייקון המתאים בסרגל. לנוחות המשתמש מצורף כאן תקציר פקודות: אנגלית עברית בחירה קו מלבן מעגל אליפסה קשת עקומה נקודה סימטריה היסט פינה קיצוץ הזזה סיבוב שיכפול מראה מסנן האילוצים הוספת אילוצים מידות שינוי מיבנה הוספת גיאומטריה הוספת ייחוס מחיקה כלים יציאה תאור משמש לבחירת ישויות בסקצ'ר וגם ל"הזזת" ישויות לבניה של קו לבניה של מלבן לבניה של מעגל לבניה של אליפסה לבניה של קשת לבניה של עקומה לבניה של נקודה מאפשר בניה של ישויות משני צידי קו הסימטריה מאפשר ליצור ישות במרחק הסטה מישות אחרת מאפשר ליצור פינה חדה, פינה ברדיוס ופינה קטומה בין עקומות כלי לחיתוך אלמנטים בין נק' מפגש של עקומות מאפשר להזיז ישויות נבחרות מאפשר להזיז ישויות נבחרות מאפשר להעתיק ישויות נבחרות. לאחר השכפול מתחלף אוטומטית להזזה מאפשר להעתיק ישויות נבחרות בתמונת ראי מאפשר להחליט אילו אילוצים יהיו פעילים תוך כדי עבודה פותח תפריט להוספת אילוצים גיאומטריים לסקיצה מתן מידות לסקיצה מאפשר לשנות סוג עקומה לעקומת ייחוס ולהפך מאפשר להביא אל הסקיצה עקומות ונקודות מהמודל כחלק מימנה מאפשר להביא אל הסקיצה עקומות ונקודות מהמודל לייחוס מאפשר להזיז ישויות נבחרות פותח תפריט כלים נוסף של סקצ'ר יציאה מהסקצ'ר וסגירה Select Line Rectangle Circle Ellipse Arc Spline Point symmetry Offset Corner Trim Move Rotate Duplicate Mirror Constraint Filter Add Constrain Dimension Change Construction Add geometry Add reference Delete Tools Exit 76

77 השימוש בפקודות שבסרגל הכלים כאמור בסעיף העוסק בתכונות כלליות של ה,Sketcher ע"י הקשה על כפתור העכבר הימני,(RMB) נקבל תפריט ובו אפשרויות שונות הישימות לפקודה אותה בחר המשתמש. בכל פקודה בהן הן קיימות, יפורטו האפשרויות הללו תחת הכותרת " אפשרויות ". RMB לעיתים, אפשרויות שונות הישימות לאותה פקודה יופיעו בתוך תפריט שיופיע על המסך. במקרה כזה יפורטו אפשרויות אלו תחת הכותרת "אפשרויות תפריט". מצב בחירה הקש על אייקון זה כאשר ברצונך לבחור בישות כל שהיא, לצורך ביצוע פעולה עליה. לדוגמא, כדי להעתיק קו יש צורך לבחור בו קודם, לכן ראשית יש לעבור למצב בחירה. ניתן להגיע למצב הבחירה גם ע"י הקשה על מקש העכבר האמצעי.(MMB) יצירת קו יצירת קו ישר ע"י הצבעה על שני נקודות במסך. אפשרויות RMB יצירת קו ניצב לקו/קשת קיימת; יצירת קו מקביל לקו קיים; יצירת קו משיק לקשת קיימת. יצירת מלבן יצירת מלבן ע"י הצבעה על שני נקודות במסך, נקודות אלו מגדירות את אלכסון המלבן. יצירת מעגל יצירת מעגל ע"י בחירת נקודות ו/או אילוצים. בשימוש רגיל, בחירת נקודה ראשונה תציין את מרכז המעגל ובחירת הנקודה השנייה תציין נקודה על היקפו (יצירת מעגל ע"י ציון נקודת מרכז + ציון נקודת קצה). אפשרויות RMB יצירת מעגל ע"י ציון 3 נקודות היקף; יצירת מעגל ע"י ציון נקודת מרכז +אילוץ השקה; יצירת מעגל לפי ציון 2 נקודות היקף + אילוץ השקה; יצירת מעגל ע"י ציון נקודת היקף + 2 אילוצי השקה; יצירת מעגל ע"י ציון 3 אילוצי השקה; יצירת מעגל בעל קוטר זהה לקוטר מעגל או קשת קיימת (בשילוב עם כל אילוץ רצוי). יצירת אליפסה יצירת אליפסה ע"י הצבעה על שלוש נקודות במסך, ראשית מרכז האליפסה, אח"כ נקודה על קצה הציר הראשון של האליפסה ולבסוף הצבעה על נקודה בקצה הציר השני. אפשרויות RMB שינוי סדר ההצבעה: ניתן לציין את מרכז האליפסה בהצבעה השנייה או השלישית. יצירת קשת יצירת קשת ע"י בחירת נקודות ו/או אילוצים. בשימוש רגיל, בחירת נקודה ראשונה ושניה תציין את נקודות הקצה של הקשת, בחירת הנקודה השלישית תציין נקודה על היקף הקשת (יצירת קשת ע"י ציון 2 נקודות קצה + נקודת היקף). אפשרויות RMB דומות לאלו של יצירת מעגל, אך כאן יש לבחור נקודות קצה ולא נקודות שרירותיות על ההיקף. יצירת עקומת Spline עקומת Spline תיווצר בין כל הנקודות שיבחרו על המסך 3). הרצויות ולהקיש "Exit לאישור הבחירה. (לפחות יש לבחור את הנקודות 77

78 יצירת נקודה נקודה תיווצר בכל הצבעה על המסך. יצירת קו סימטריה ע"י בחירה בפונקציה זו ניתן לשרטט קו סימטרייה בדומה לשרטוט קו רגיל. עתה ה Sketcher יכנס ל "מצב סימטרייה", מעתה והלאה כל מה שישורטט מצד אחד של הקו ישוכפל גם כדמות ראי מצדו השני, זאת עד יציאה ממצב זה. בכדי להיכנס למצב זה שוב, יש להקיש על האייקון ולבחור את הקו שנית. יצירת ישות Offset פקודה זו יוצרת קו מקביל לקו קיים במרחק קבוע. באופן דומה ניתן ליצור מעגל או קשת שמרחק היקפה מהיקף קשת נבחרת הוא קבוע (כך שמרכזי הקשתות או המעגלים משותף). יש להקיש את ערך ה Offset הרצוי ואז לבחור את הקו/קשת/מעגל ולהצביע שוב על המסך כדי לקבוע מיקום (לדוגמא הצבעה משמאל לקו הבסיס, תיצור קו מקביל אליו משמאלו וכיו"ב). אפשרויות תפריט במקום לציין את ערך ה,Offset ניתן לבחור נקודה מחוץ לקו או קשת/מעגל שישות ה Offset עוברת דרכה; ניתן למחוק את הקו קשת/מעגל המקורי/ת. יצירת פינה יצירת פינה בין שני קוים, שתי קשתות או קו וקשת. יש לקבוע את ערך הרדיוס הרצוי ואז לבחור את שתי הישויות. התוצאה תלויה גם במקום בו בחרנו את הישויות, כמודגם כאן (Trim) אפשרויות תפריט המקוריות. פינה חדה או קטומה במקום מעוגלת; פינה ללא קיצוץ של הישויות קיצוץ פקודה זו תזהה אוטומטית ותמחק כל קטע של ישות הנמצאת בין ישויות אחרות, כמודגם 78

79 הזזה יש לבחור את הישויות אותן רוצים להזיז, להפעיל את פונקצית ההזזה ואז לגרור את אחת מנקודות הקצה (או מרכז קשת/מעגל) השייכות לישויות שנבחרו. הגרירה תזיז את כל הישויות שנבחרו. סיבוב יש לבחור את הישויות אותן רוצים לסובב, להפעיל את פונקצית הסיבוב ולבחור נקודת קצה (או מרכז קשת/מעגל) כציר הסיבוב. אז יש לבחור נקודת קצה/מרכז אחרת ולגרור אותה כך שהישויות יסתובבו סביב נקודת הציר. שכפול יש לבחור את הישויות אותן רוצים לשכפל ולהפעיל את פונקצית השכפול. מכאן תופעל אוטומטית פקודת ההזזה שתשמש להזזת הישויות המשוכפלות. יצירת ישות ראי יש לבחור את הישויות אותן רוצים להעתיק ולהפעיל את הפונקציה. עתה יש לבחור "קו ראי" line),(mirror או שתי נקודות המגדירות קו כזה. ישויות ראי ייווצרו בצדו השני של הקו. פילטר האילוצים הוספת אילוצים מתן מידות ראה הרחבה בסעיף המתאים. שינוי סוג קו בהצבעה על ישות הופך אותה לישות עזר. ישות עזר אינה מהווה חלק מקו המתאר הממשי של הסקיצה, אך קיימת כייחוס לצורך מתן מידות או אילוצים; כמו כן, היא אינה נראית כאשר יוצאים מה.Sketcher לחילופין, בהצבעה על ישות עזר הופך אותה לישות "אמיתית". הסקיצה כפי שהיא לאחר יציאה מה Sketcher בתוך ה Sketcher 79

80 הוספת גיאומטריה חיצונית ע"י שימוש בפונקציה זו ניתן "להטיל" כל נקודה או קצה הקיים כך אל מישור הסקיצה, במודל, שהתוצאה תהיה חלק מהסקיצה. יש להפעיל את הפונקציה ולבחור ע"י הרצויה, הגיאומטריה את באופן יבחר משטח בחירת בעזרת היקפו. כל אוטומטי פונקציה זו ניתן לקבל גם את נקודות החיתוך בין קצוות במודל ומישור הסקיצה. הוספת ייחוס חיצוני פונקציה זו דומה לפונקציה הקודמת, אך הקצוות המוטלים יהיו ישויות עזר ולא חלק מהסקיצה. מחיקה מחיקת ישויות שנבחרו (ניתן גם להקיש על "Delete" במקלדת או ע"י שימוש ב.(RMB כלי הסקצ'ר - ראה הרחבה בסעיף המתאים. יציאה יציאה מהסקיצה תוך כדי שמירת השינויים (אם המשתמש רוצה לצאת מהסקיצה בלי לשמור את השינויים, עליו להקיש RMB ולבחור ב sketch".("cancel 80

81 פקודות המופיעות בתפריט Sketcher Tools מאייקון זה, ניתן לקבל תפריט ובו פקודות נוספות: למען הנוחיות מצורף כאן תקציר פקודות: Sketcher Tools Menu תפריט כלי הסקצ'ר אייקון אנגלית עברית תאור שינוי מיקום משמש להחלפת מע' צירים UCS שהסקיצה מתייחסת אליה Edit Sketch Orientation שינוי מישור מאפשר להחליף את מישור העבודה של הסקיצה מתוך הסקצ'ר Edit Sketch Plane מחיקת אילוצים כלי למחיקת אילוצים גיאומטריים Delete Constrain הצגת אילוצים כלי להצגת אילוצים גיאומטריים Show Constrain סגור נקודות כלי לסגירת מרווחים בין נקודות ויישור קוים בתוך טולראנס Close Points הצג נקודות פתוחות כלי להצגת נק' פתוחות בסקיצה וקווים כפולים Show Open Points ייצוא ייצוא של סקיצה לקובץ חיצוני בלתי תלוי סיומת הקובץ *.SKF Export ייבוא ייבוא של סקיצות *.SKF Import תצוגה מוקדמת בחירה בין מצב תצוגה מוקדמת אוטומטי או ידני Pre View עדכון פעיל כשתצוגה מוקדמת במצב ידני מעדכן את השינויים Update שינוי מיקום מאפשר שינוי אוריינטציה לסקיצה במישור בו היא מוגדרת, ע"י בחירת מערכת צירים אחרת, בלי לאבד גיאומטריה (הסקיצה תסובב כך שמערכת צירי הסקיצה, תתאים למערכת הצירים החדשה). שינוי מישור הסקיצה מאפשר בחירת מישור סקיצה אחר, בלי לאבד את הגיאומטריה, תוך כדי יצירתה או בעת עריכתה. 81

82 מחיקת אילוצים הצגת אילוצים ראה הרחבה בסעיף המתאים. סגירת נקודות פתוחות פקודה זו מאפשרת סגירה של נקודות פתוחות בסקיצה, ע "י הצבעה על העקומות המתאימות בניגוד לפקודות אחרות בתוך ה,Sketcher הפעלת פקודה זו תגרור הופעת דיאלוג זה, עם אפשרות להגדיר פרמטרים ואפשרויות שונות. הצגת נקודות פתוחות נקודות פתוחות בסקיצה יסומנו עם הבחירה בפונקציה זו. חלק מפעולות יצירת המודל לא יתבצעו על סקיצות "פתוחות", לכן זהו כלי אבחון חשוב. ייצוא סקיצה עם הבחירה בפונקציה זו ייפתח סייר (Browser) שיאפשר שמירה של קבצים מסוג,*.SKF המכילים את המידע הגיאומטרי בסקיצה, במחשב. לא כל המידע הגיאומטרי יישמר בקובץ, לדוגמא מידות היוצאות ממערכת הצירים ימחקו. ייבוא סקיצה עם הבחירה בפונקציה זו ייפתח סייר (Browser) שיאפשר חיפוש של קבצים מסוג *.SKF במחשב. בחירה בקובץ מסוים תאפשר ייבוא גיאומטרית ה Sketcher הכלולה בקובץ זה, לסקיצה הנוכחית. הגיאומטריה המיובאת תמוקם אקראית ע"י הצבעה על המסך, מכאן תופעל אוטומטית פקודת ההזזה למיקום רצוני שלה. מעבר בין מצבי עדכון בחירה בין מצב עדכון אוטומטי לידני. במצב בברירת המחדל ב Sketcher היא במצב של preview"."automatic במצב זה תתעדכן התצוגה אוטומטית, לחילופין ניתן לעבוד במצב של preview" "Manual ולהקיש על אייקון ה "Update" בסיום. 82

83 אילוצים דינאמיים תוך כדי שרטוט הסקיצה נעשה שימוש באילוצים גיאומטריים שונים. לרוב תשורטט הסקיצה תוך שימוש בקווי עזר דינמיים המופיעים על המסך. פעולה זאת נקראת "אילוץ דינמי". לדוגמא בעת יצירת קו: אחרי בחירת הנקודה הראשונה, קו עזר יופיע כאשר הסמן יהיה במיקום כזה כך שיהיה בקירוב אנכי או אופקי. הצבעה על המסך כאשר קו זה נראה, תגרום ליצירת קו מאונך או מאוזן. הצבעה על המסך כאשר קו זה נעלם, תגרום ליצירת קו אלכסוני רגיל. סוגי קווי העזר הדינאמיים בצבע אדום ליצירת קו מאונך / מאוזן Vertical) :(Horizontal / בצבע סגול למיקום נקודה בערך X או ערך Y זהה לנקודה אחרת (Y :(Same X / Same בצבע תכלת להשקה :(Tangent) בצבע תכלת למקבילות :(Parallel) 83

84 בצבע בורדו לניצבות :(Perpendicular) בצבע בורדו למיקום על עקומה curve),(on לדוגמא קו שקצהו האחד על היקף מעגל: סוגי נקודות בעת התקרבות לנקודה בסקצ'ר הנקודה תואר בסימן האופייני לה. כאשר נקודה מופיעה תהיה הישות בנקודה זו. אנו מבחינים בסקצ'ר ב 4 נקודות Origin, End, Mid, Center אמצע Mid) :( קצה :(End) ראשית הצירים UCS) ): מרכז :(Center) 84

85 פילטר האילוצים כאשר הסקיצה נהיית "צפופה" וקשה לתמרן את הסמן בלי שיופיעו קווי עזר לא רצויים. ניתן לבטל הופעת קווי עזר מסוגים שונים באמצעות הפעלת הפילטר וביצוע שינוי בשורה המתאימה. כל עוד לא בוצע שינוי, ברירת המחדל היא שהאילוץ "Perpendicular" לא יופיע בעת יצירת סקיצה חדשה. את האילוץ "Y,"Same,X Same ניתן לבטל כליל או רק עבור סוג ספציפי של נקודות. כברירת מחדל, לא יופיע עבור נקודות אמצע. ניתן לבטל הופעת כל קווי עזר ע"י סימון האפשרות " all Skip."constraints שינוי במצב הפילטר יתפוס כל עוד לא בוצעה יציאה מהסקיצה. 85

86 , או לחילופין להפעיל דרך תפריט.RMB מתן מידות כדי לתת מידות לסקיצה יש להקיש על אייקון זה - בכדי לתת מידה יש להצביע על הייחוסים המתאימים ואז להצביע על המסך, כדי למקם את הטקסט. עם מיקום הטקסט יופיע תפריט בו ניתן להקליד את המידה הרצויה: לאישור המידה יש להקיש "Enter" או להקיש עם LMB על המסך, במצב זה ניתן לגרור את מיקום טקסט המידה. בתוך מצב מתן מידות, צורת הסמן היא זו - ניתן גם להקליד ביטוי מתמטי המכיל פעולות כגון חיבור, מספרים. כפל, מכפלה או פעולות טריגונומטריות על ניתן לשנות ערך כל מידה בסקצ'ר ע"י ביצוע click" " Double עליה. בתוך מצב מתן מידות, מספיק להקיש על המידה פעם אחת, תפריט המידות יופיע שנית ויהיה ניתן לשנות את ערך המידה. סוגי המידות אותן ניתן לתת אורך קו קוטר מעגל / קשת מרחק בין שתי נקודות 86

87 מרחק בין שתי נקודות, במקביל לקו מרחק בין קווים מקבילים מרחק בין קו ונקודה מרחק בין קו ומעגל/קשת מרחק בין שתי מעגלים/קשתות מרחק בין שתי קשתות/מעגלים, במקביל לקו 87

88 זווית בין שני קווים זווית בין 3 נקודות זווית בין קו לציר אנכי / אופקי ההצבעה נעשית על הקו ואחת מנק' הקצה שלו. לאחר הצבעה זו יוצגו 2 קוים קטנים יש לבחור אחד מהם ולתת מידה. מתן מידות זה דומה למתן מידות בסביבת השרטוט של CimatronE 88

89 תרגיל 5 יצירת סקיצה פשוטה, פתח מסמך חדש מסוג,"Part" הפעל את ה Sketcher ע"י הקשה על אייקון זה - האפשרות המתאימה בתפריט המופיע בהקשה על כפתור העכבר הימני. או ע"י בחירת (1 2) צור עיגול ואח"כ מלבן, כמוראה בתמונה: בחר את כלי הקיזוז (Trim) -, בחר את קטע המלבן המתאים כדי לקזזו: (3 4) המשך עד קבלת צורה כזו: 89

90 5) תן מידות לסקיצה, התחל ותן מידה לקשת כלשהי. כל הקשתות שינו את צבעם לורוד. היות וכל הקשתות היו בעבר חלק מאותו מעגל, הרדיוס של כולם זהה ולכן המערכת מסמנת את כל הקשתות בצבע ורוד כמוגדרות גיאומטרית. Sketch over " תן מידה לקשת נוספת. שים לב שקשת זו ושני המידות נצבעו כתום לציון מצב של אילוץ יתר. "defined בתחתית המסך. שם לב גם לכתובת (6 7) הקש "Reject" (שני כפתורים שמאליים בעכבר) כדי לבטל את הפעולה אחרונה, או ע"י הפעלת."Undo" 8) המשך והשלם את שאר המידות, כמתואר: שים לב שכל הסקיצה בצבע ורוד ושהכתובת defined" "Sketch fully מופיעה בתחתית המסך. 9) צא מה Sketcher ע"י האייקון המתאים או ע"י הקשת מקש ימני בעכבר ובחירת Sketcher"."Exit 10) למרות שטרם למדנו, ניתן להיכנס לתפריט Solid ולנסות לבצע New Extrude ולאשר את הפעולה. אם נוצר גוף סימן שהסקיצה תקינה. 90

91 הוספת אילוצים באמצעות התפריט המתאים, ניתן להוסיף אילוצים שונים לישויות שכבר שורטטו. חיסכון במתן מידות. עם הפעלת כלי הוספת האילוצים ) - constraints,(add יופיע התפריט הבא: הוספת האילוצים מאפשרת באמצעות תפריט זה ניתן להוסיף אילוצים שונים, כמפורט: אופקי הצבעה על קו (אחד או יותר) ובחירה באפשרות זו, תהפוך אותו לאופקי. Horizontal אנכי הצבעה על קו (אחד או יותר) ובחירה באפשרות זו, תהפוך אותו לאנכי Vertical מקביל הצבעה על שני קווים לפחות ובחירה באפשרות זו, תהפוך אותם למקבילים. Parallel ניצב הצבעה על שני קווים לפחות ובחירה באפשרות זו, תהפוך אותם לניצבים. Normal 91

92 משיק הצבעה על שתי ישויות מסוג קו, מעגל, קשת, אליפסה או עקומת Spline ובחירה באפשרות זו, תהפוך אותם למשיקים. Tangent חד מרכז מאלץ 2 מעגלים/קשתות או יותר להיות על אותו מרכז Concentric אותו ערך מאלץ 2 ישויות או יותר מאותו סוג להיות באותו גודל. Same Value תואם מאלץ 2 נקודות להיות במיקום זהה (מייצר גם פינה סגורה) Coincident 92

93 X זהה מאלץ 2 נקודות להיות במיקום X זהה Same X Y זהה מאלץ 2 נקודות להיות במיקום Y זהה Same Y מגבלות גיאומטריות בהוספת אילוצים לעיתים לא ניתן להוסיף אילוצים, במקרה זה תתקבל התרעה על כך בצורת צבע כתום על חלק מהקווים והמידות. מצב זה קורה כאשר הוספת האילוץ החדש אינה מתיישבת עם אילוץ קיים או מידה קיימת בסקיצה. לדוגמא, לא ניתן להוסיף אילוץ של אופקיות,(Horizontal) לקו בעל מידה זוויתית של 30º: אם ננסה לעשות זאת, ייצבע הקו והמידה בצבע כתום. אם בכל זאת המשתמש רוצה לתת אילוץ של אופקיות לקו, עליו למחוק את המידה לפני כן. עליו למחוק אילוצים לפני יצירת אילוצים חדשים, כמפורט בסעיף הבא. במקרים אחרים, 93

94 1) פתח מסמך חדש וכנס ל.Sketcher צור משולש שקדקודו נמצא מעל ראשית הצירים כמתואר: תרגיל 6 מתן אילוצים בסקיצה באמצעות אייקון זה הפעל את כלי ה. "Add constraints" (2 בחר את שלושת צלעות המשולש וקבע לכולם אורך. זהה ע"י הקשה על אייקון זה - תן מידה לגובה המשולש כ 100: היות ושלושת צלעות המשולש באותו האורך, הרי שזהו משולש שווה צלעות ולכן מספיק לציין את גובהו כדי לקבל סקיצה מוגדרת במלואה. סמן את צלעות המשולש בחר אייקון זה line" "Change Construction לשינוי סוג הקו. עתה הקווים יהפכו להיות קווי עזר. (3 94

95 על כל אחד מקדקודי המשולש צור מעגל, כמתואר: (4 חזור על סעיף 2 כדי לקבוע לכל המעגלים את אותו הקוטר: (5 באמצעות אייקון זה הפעל את כלי ה " Add. "constraints בחר את שלושת המעגלים וקבע לכולם קוטר זהה. ע"י הקשה על אייקון זה - שים לב שקוטר המעגלים יהיה כקוטר המעגל הראשון שנבחר (כל עוד לא נקבעה לאף אחד מהמעגלים מידה). צור קשת משיקה למעגל העליון והימני התחתון. לשם כך הקש על המקש הימני בעכבר, בחר באפשרות "Tangent" והצבע על המעגל העליון. חזור על התהליך למעגל התחתון. (6 קוטר הקשת ישתנה עם הזזת הסמן. קבע קוטר אקראי לקשת ע"י הקשה על המסך. שים לב שהתקבל מעגל ולא קשת משום שבצורת הצבעה זו ייתכנו 2 קשתות. 95

96 חזור על התהליך למעגל העליון והמעגל השמאלי התחתון: (7 בצע שוב את הפעולה עבור שני המעגלים התחתונים, אך הפעם ללא השקה: (8 הפעל את כלי ה Constraints" "Add בחר את הקשת האחרונה שיצרת ואת אחד המעגלים (9 והקש על אייקון ההשקה - זו: לקבלת תוצאה 10) באופן דומה בצע בצד השני: 96

97 11) בצע "Trim" לקטעים הנדרשים לקבלת צורה זו. שים לב ל"חתיכות הקטנות" 12) קבע לכל הקשתות אותן יצרת (בחר 3 חדשות ואחת קיימת) קוטר זהה, ותן מידות כמתואר: 97

98 תרגיל 7 סקיצה סימטרית פתח מסמך חדש והפעל את ה,Sketcher סביב ראשית הצירים צור מעגל ושנה את סוג הקו לקו עזר ע"י (1 : הצבעה על המעגל והקשה על - הקש עתה על האייקון המתאים ליצירת קו ומיד אח"כ על אייקון ה - Symmetry. צור קו סימטריה במרכז המעגל, כך: (2 עתה ה Sketcher נכנס ל"מצב סימטריה", כלומר כל מה שישורטט מצדו הימני של קו הסימטריה ישוכפל מיד לצדו השמאלי. צורת הסמן תשתנה בהתאם, לדוגמא אם נבחר עתה ליצור מעגל, הסמן יקבל צורה זו -. 98

99 שרטט 3 קווים הנוגעים בהיקף המעגל, הקווים יועתקו מיד לצד השני כמתואר: (3 יש לשים לב שתחילת הקו הראשון וסוף הקו האחרון יהיו על המעגל וקו סימטריה באילוץ משותף. באמצעות כלי ה,Add constraints קבע לכל הקווים את אותו האורך: (4 שים לב שיש להצביע רק על שלושת הקווים המקוריים. הקווים המועתקים קשורים אליהם ויקבלו את האילוצים המופעלים עליהם. מבחינה גיאומטרית קיבלנו עתה משושה משוכלל 99

100 קבע מידה 100 לקוטר המעגל (שים לב שהסקיצה היא עתה מוגדרת במלואה). (5 הקש על אייקון ה - Offset, קבע מידה 10 והצבע על כל הקווים ליצירת קווים מקבילים: הקש על אייקון ה - Corner. קבע ערך רדיוס 10 והצבע על שני קווים סמוכים, אותם יצרת בסעיף הקודם ע"י :Offset (6 המשך וצור פינות בין כל הקווים, לקבלת צורה זו: לבדיקה ניתן להיכנס לתפריט Solid ולבצע New Extrude לגובה.50 (7 אם הסקיצה תקינה זו התוצאה שתתקבל כמוראה בתמונה. 100

101 הצגת ומחיקת אילוצים בכדי לבדוק אילו סוגי אילוצים קיימים על ישות מסוימת, יש להקיש מקש ימני בעכבר ולבחור באפשרות "Show constraints" או לחילופין להשתמש באייקון המתאים הנמצא בסרגל הפקודות הנוספות ) ). יש להצביע על הישות ואז יופיע תפריט המראה את כל האילוצים עליה. לדוגמא, לקו בציור למטה יש אילוצים של השקה לעיגול (Tangency) ואופקיות :(Horizontal) מחיקת אילוצים כדי למחוק אילוץ, יש להקיש כפתור העכבר הימני, כפתור ה :"Delete" בזמן שהסמן על האילוץ המתאים בתפריט ואז להקיש על מחיקת האילוץ בצורה זו לא תגרום להזזת הקו, הסקיצה בלי הגבלת אופקיות לקו. והסקיצה תישאר כשהייתה, אך עתה יהיה ניתן לשנות את 101

102 מחיקת אילוצים ע"י הזזה או סיבוב ניתן גם למחוק אילוצים ע"י הזזה או סיבוב של הישות מאולצת. 3 לדוגמא, פעולת סיבוב על קו אופקי תבטל את אילוץ האופקיות שהוגדר עליו: 2 1 מחיקת אילוצים כוללת ע"י הקשה על אייקון זה - בתפריט הפקודות הנוספות, יופיע תפריט זה: בעזרת תפריט זה ניתן למחוק את כל האילוצים בסקיצה, גיאומטריים או כאלו הנובעים ממתן מידות (למעשה כל המידות בסקיצה ימחקו). הצגת נקודות פתוחות כדי להציג את הנקודות הפתוחות בסקיצה מסוימת (נקודות קצה), יש להקיש מקש ימני בעכבר ולבחור באפשרות points"."show open לחילופין להשתמש באייקון המתאים הנמצא בסרגל הפקודות הנוספות. Double Line הנקודות הפתוחות בסקיצה יסומנו ע"י מעגלים, כך ניתן לזהות פגמים שונים בסקיצה. בסקיצה בעלת נקודות פתוחות לא ניתן להשתמש לטובת פקודות ה,Solid במצב כזה לא נוכל לבחור את הסקיצה לשם ביצוע הפעולה בפונקציות כגון Extrude, Revolve או.Drive Open Corner 102

103 תרגיל 8 עריכת אילוצים פתח מסמך חדש, צור סקיצה ללא מידות כמתואר: (1 הקו העליון צריך להיות אופקי ומשיק למעגל, הקו האלכסוני צריך להיות חופשי. 2) באמצעות כלי ה,Add constraints קבע אילוץ מקבילות - בין הקווים, התוצאה: היות והקו העליון מאולץ והאלכסוני חופשי, יתאים את עצמו הקו החופשי לקו המאולץ 3) בצע Undo או.Reject תן מידה זוויתית לקו האלכסוני וחזור על מתן אילוץ המקבילות, התוצאה: שני הקווים מאולצים כל אחד בזווית אחרת, שהיא constrained"."over לא ניתן להקביל בינם. לכן נקבל סקיצה 103

104 (4 בצע Undo או.Reject הקש על אייקון ה - Show constraints הנמצא בסרגל הפקודות הנוספות (אותו מפעילים ע"י הקשה על - ), הצבע על הקו האופקי: תפריט זה - מראה את האילוצים הקיימים על הקו שנבחר (אופקי ומשיק ולמעגל) 5) כאשר הסמן ממוקם על אילוץ האופקיות, הקש על המקש הימני בעכבר. יופיע עתה כפתור המאפשר מחיקה של האילוץ,("Delete") לחץ עליו כדי למחוק את אילוץ האופקיות: שוב קבע אילוץ מקבילות בין הקווים, התוצאה: (6 היות וכעת הקו העליון לא מאולץ יותר והקו התחתון מאולץ הקו העליון למקבילות עם התחתון. על ידי המידה הזוויתית זז 104

105 פקודות בסיסיות ב Solid פרק 4 פרק זה יעסוק בפקודות הבסיסיות, המשמשות ליצירת מודלים בעבודה ב. Solid מבוא עבודה ב Solid מבוססת בעיקרה על יצירת מודלים תוך שימוש בפעולות בנייה שמייצרות גוף נפח "מוצק" ראשון, ולאחר מכן הוספה והחסרה של חומר/נפח מימנו. ישנן 3 שיטות עיקריות בפעולות אלו ליצירת נפחים בטכניקת ה Solid ואליהם מתווספות פעולות נוספות כגון העגלת פינות, ביצוע קדחים. הפיכה לקליפה ועוד. לעיתים אנו משתמשים ביותר מגוף אחד ומבצעים פעולות בין הגופים. פעולות ה Solid הבסיסיות הן יצירת גוף חדש (New), החסרה של נפח (Remove) והוספה של נפח (Add).כפי שניתן ליראות בתמונה הבאה. בתוך פעולות אלו ישנן 3 שיטות קבועות לביצוע הפעולה: משיכה, סיבוב והולכה. בפעולה לייצור גוף חדש ישנן עוד 2 שיטות לבניית גוף דרך חתכים. Add Remove New Object 105

106 בכל 3 הפעולות הנ"ל אנו נמצא את 3 השיטות הבאות: ע"י משיכה (Extrude) משיכה של קונטור סגור (למשל סקיצה), לקבלת גוף בצורת פריזמה: ע"י סיבוב (Revolve) סיבוב של קונטור סגור (למשל סקיצה), ציר, לקבלת גוף סיבוב: ע"י הולכה (Drive) הולכה של קונטור סגור (למשל סקיצה) לאורך עקומה (שיכולה להיות גם סקיצה), לקבלת גוף מובל: בגוף מובל ניתן להוליך את החתך בשני אופנים, האחד כאשר החתך נורמאלי ) (Normal לקו המוביל, והשני כאשר החתך מובל מקביל ) (Parallel לעצמו. 106

107 בפעולת New אנו נמצא גם את השיטות הבאות: ע "י הגדרת חתכים (Loft) יצירת גוף המורכב ממספר חתכים (בתמונה משמאל) ע "י הגדרת חתכים ומובילים (Skin) יצירת גוף המורכב ממספר חתכים וממספר מובילים (ללא תמונה) תפריט פקודות ה Solid תפריטי הסוליד ניתנים להפעלה מ 3 מקומות: 1. דרך התפריט הראשי Solid 2. שימוש בפקודות ע"י לחצן ימני ) RMB ( בעכבר חלק מפקודות ה Solid ניתנות להפעלה ע"י הקשה על כפתור העכבר הימני - RMB כמקובל בכל מקום בתוכנת,Cimatron E הרכב הפקודות בתפריט תלוי במצב בו נמצא המשתמש, למשל אם סומנה סקיצה סגורה אחת 3. ע"י שימוש בסרגל הכלים (הסרגל הנראה בתמונה הינו לאחר הוספת אייקונים). 107

108 סרגל הכלים של ה Solid סרגל הכלים מורכב מאייקונים המפעילים פקודות שונות, כאשר הסמן בקרבת האייקון יופיע תאור הפקודה כגון.(Customize) וכיו"ב. הסרגל הנראה בתמונה הינו לאחר התאמה אישית Add Extrude,New Extrude אייקון אנגלית עברית תאור חדש בניית גוף/אובייקט Solid חדש New משיכה בניית גוף/אובייקט Solid חדש במשיכה Extrude סיבוב בניית גוף/אובייקט Solid חדש בסיבוב Revolve הולכה בניית גוף/אובייקט Solid חדש בהולכה Drive בניית גוף/אובייקט Solid חדש בין חתכים Loft קליפה בניית גוף/אובייקט Solid חדש בין חתכים ומובילים Skin הוספה הוספת חומר לגוף Solid Add משיכה הוספת חומר לגוף Solid במשיכה Extrude סיבוב הוספת חומר לגוף Solid בסיבוב Revolve הולכה הוספת חומר לגוף Solid בהולכה Drive הורדה הורדה חומר מגוף Solid Remove משיכה הורדה חומר מגוף Solid במשיכה Extrude סיבוב הורדה חומר מגוף Solid בסיבוב Revolve הולכה הורדה חומר מגוף Solid בהולכה Drive העגלה העגלת פינות ברדיוס Round הורדה והארכה הורדת משטחים מיותרים והארכה של משטחים סמוכים Remove & Extend קיטום ביצוע קיטום (פאזה) לפינות Chamfer זווית הקניית שיפוע/זווית לקירות Taper חור ביצוע חורים/קדחים במספר צורות בגוף Hole קנה מידה הגדלה/הקטנה של הגוף תוך שינוי קנה המידה שלו Scale קליפה הפיכת גוף לקליפה בעובי רצוי תוך אפשרות לפתוח פתחים Shell להפעיל הפיכת הגוף לאקטיבי כך שהוספה או הורדה של חומר תתבצע עליו Activate לבטל הפעלה ביטול הפיכת הגוף לאקטיבי Deactivate חלוקה חלוקה של הגוף למספר חלקים גופים נפרדים Divide מיזוג מיזוג וחיבור של מספר גופים לגוף אחד Merge חיתוך חיתוך של הגוף ע"י גוף אחר תוך כדי מחיקת החלק הנחתך Cut 108

109 פקודת Extrude פקודת New Extrude משיכת גוף חדש בפקודה זו חובה להשלים שני שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. קביעת פרמטרים. בנוסף, ישנה גם אפשרות בשורת האופציות: משיכה בתוספת זווית חליצה. פקודת Add Extrude הוספת חומר במשיכה בפקודה זו חובה להשלים שני שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. קביעת פרמטרים. בנוסף, ישנם גם שני שלבים אפשריים: 1. ביצוע המשיכה בתוספת זווית חליצה. 2. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה פקודת Remove Extrude החסרת חומר במשיכה בפקודה זו חובה להשלים שני שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. קביעת פרמטרים. בנוסף, ישנם גם שני שלבים אפשריים: 1. ביצוע המשיכה בתוספת זווית חליצה. 2. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה 109

110 הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה Extrude שלב ראשון בחירת סקיצה או עקומה מורכבת הסקיצה או העקומה המורכבת חייבת להיות חוקית כלומר דו-ממדית, סגורה וללא כפל קוים או חיתוך עצמי. סקיצה חוקית לאחר משיכה סקיצה לא חוקית האייקון הזה ) Points ( Show Open מאפשר לבדוק בסביבת הסקצ'ר האם יש לסקיצה מסוימת נקודות פתוחות או כפל קוים (נמצא בתוך הTools של הסקצ'ר). 110

111 Delta/One side שלב שני קביעת פרמטרים ואפשרויות משיכה משיכה חד כיוונית בערך נתון. כיוון החץ מגדיר את כיוון המשיכה. Delta/both sides משיכה דו כיוונית בערך נתון לכל כיוון. ע"י שינוי כיוון החץ ניתן להחליף את הערכים מבלי להצטרך להקליד מחדש. Delta mid plane משיכה דו כיוונית בערך נתון אשר מתחלק חצי-חצי ממישור הסקיצה. To reference (as plane) משיכה חד כיוונית עד לגיאומטריית ייחוס. כיוון החץ מגדיר את כיוון המשיכה. המשיכה תתאים עצמה רק למישור שנבחר, גם אם תעבור את גבולותיו. 111

112 To reference (as object) כאשר גיאומטריית הייחוס הינה מערכת משטחים ניתן להתייחס אליה גם כאובייקט ואז התוצאה תראה כלהלן: To closest active אפשרות זו קיימת רק ב Add/Remove בדומה לאפשרות reference","to אך אין צורך לבחור את גיאומטרית הייחוס. הפנים הקרובות ביותר לסקיצה יבחרו אוטומטית. כיוון החץ מגדיר את כיוון המשיכה. המשיכה תתאים עצמה רק למשטחי החלק, כל זמן שאיננה חורגת מגבולותיו. ניתן לשנות את כיוון המשיכה על ידי שינוי כיוון החץ. (תפריט כיוונים נימצא בבסיס החץ) הפרמטר "Delta" מגדיר את מרחק המשיכה חייב להיות גדול מ

113 שלב אופציונאלי הוספת זווית חליצה Outside ניתן לבחור כיוון חליצה פנימי,(Inside) חיצוני (Outside) או ללא חליצה.(None) Inside החוצה פנימה Delta/One side Delta mid plane בחירת אובייקט ייחוס Object Pick Reference מאחר ופעולות הוספת חומר (Add) והחסרת חומר (Remove) חייבות להתבצע על אובייקט אקטיבי ומאחר ויתכן כי קיים יותר מאובייקט אחד אנו יכולים לבחור אובייקט כלשהו עליו תתבצע הפעולה ללא צורך לדאוג שיהיה אקטיבי מראש. אייקון זה מאפשר לקבוע אובייקט אקטיבי קבוע 113

114 פקודת Revolve פקודת New Revolve בניית גוף חדש בסיבוב בפקודה זו חובה להשלים שלושה שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת ציר סיבוב. 3. קביעת פרמטרים. פקודת Add Revolve הוספת חומר בסיבוב בפקודה זו חובה להשלים שלושה שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת ציר סיבוב. 3. קביעת פרמטרים. בנוסף, ישנו גם שלב אפשרי: 1. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה. פקודת Remove Revolve החסרת חומר בסיבוב בפקודה זו חובה להשלים שלושה שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת ציר סיבוב. 3. קביעת פרמטרים. בנוסף, ישנו גם שלב אפשרי: 1. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה. 114

115 הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה Revolve שלב ראשון בחירת סקיצה או עקומה מורכבת כמו בפעולת Extrude שלב שני בחירת ציר סיבוב. כל קצה (Edge) של גוף או ציר ייחוס axis) (Datum או קו ישר כלשהו הוא חוקי כציר הסיבוב. יתר על כן ניתן לבחור קו השייך לסקיצה בה השתמשנו בשלב הראשון. שלב שלשי קביעת פרמטרים ואפשרויות סיבוב Theta/360 סיבוב מלא ב. 360 כיוון החץ מגדיר את כיוון הסיבוב. 115

116 Theta/One side סיבוב בזוית נתונה. כיוון החץ מגדיר את כיוון הסיבוב. Theta/both sides סיבוב דו כיווני בזוית נתונה לכל כיוון. ע"י שינוי כיוון החץ ניתן להחליף את הערכים מבלי להצטרך להקליד מחדש. Theta mid plane סיבוב דו כיווני בזוית נתונה אשר מתחלקת חצי-חצי ממישור הסקיצה. To reference סיבוב חד כיווני עד לגיאומטריית ייחוס. כיוון החץ מגדיר את כיוון המשיכה. הפעולה תתאים עצמה רק למישור שנבחר, גם אם תעבור את גבולותיו. 116

117 To closest active אפשרות זו קיימת רק ב Add/Remove בדומה לאפשרות reference","to אך אין צורך לבחור את גיאומטרית הייחוס. הפנים הקרובות ביותר לסקיצה יבחרו אוטומטית. כיוון החץ מגדיר את כיוון הסיבוב. המשיכה תתאים עצמה רק למשטחי החלק, כל זמן שאיננה חורגת מגבולותיו. הפרמטר "Theta" מגדיר את זווית הסיבוב חייב להיות גדול מ 0. שלב אופציונאלי - בחירת אובייקט ייחוס Object Pick Reference מאחר ופעולות הוספת חומר (Add) והחסרת חומר (Remove) חייבות להתבצע על אובייקט אקטיבי ומאחר ויתכן כי קיים יותר מאובייקט אחד אנו יכולים לבחור אובייקט כלשהו עליו תתבצע הפעולה ללא צורך לדאוג שיהיה אקטיבי מראש. 117

118 תרגיל 9 יצירת גוף Solid 1) פתח מסמך חדש וצור את הסקיצה הבאה: צא מה Sketcher והקש על המקש הימני בעכבר, בחר באופציה extrude","new "משוך" את הסקיצה לגובה 50, כמתואר: (2 בסיום הכנסת הפרמטרים הקש על - לאישור. הפרוצדורה שביצעת זה עתה, התאפשרה היות וברגע בו יצאת מה Sketcher הסקיצה היא אוטומטית במצב."Selected" לכן בהקשה על מקש העכבר הימני התקבלו כל הפעולות אותן ניתן לבצע עם הסקיצה. שים לב גם שבמדריך הפעולה הושלם אוטומטית השלב הראשון של בחירת הסקיצה ולא נותר אלא לקבוע פרמטרים מתאימים ולהקיש על כפתור האישור. 118

119 3) על המישור העליון של הגוף אותו קיבלת, צור את הסקיצה הנ"ל (ניתן להשתמש בסימטריה): צא מהסקיצה, והפעם בחר ב revolve" "Add (דרך המקש הימני בעכבר או דרך האייקון). שים לב למדריך הפעולה, השלב של בחירת הסקיצה בוצע אוטומטית, עתה המערכת ממתינה לבחירת ציר הסיבוב (בשלב זה עדיין לא ניתן לאשר את הפעולה): (4 בחר את הקו הימני בסקיצה עצמה כציר הסיבוב, וקבע כך את הפרמטרים: Rotation Axis 119

120 כדאי לשים לב שלאחר בחירת הציר המערכת מתקדמת אוטומטית שלב קדימה ומופיעה האפשרות לאשר את הפעולה. בסיום הכנסת הפרמטרים הקש על - לאישור. 5) על המישור המסומן, צור את הסקיצה הנ"ל: קבע את מרכז הסקיצה במרכז הקשת של המודל, באמצעות."Add reference" צא מהסקיצה, ובהקשה על מקש העכבר הימני בחר ב extrude" "Remove (ניתן גם דרך האייקון בתפריט ה.(Solid שנה את הפרמטר "Delta" ל "Through" לקבלת תוצאה זו: (6 בסיום הכנסת הפרמטרים הקש על - לאישור. 120

121 7) בחר מישור זה ליצירת סקיצה: צור את הסקיצה הנ"ל: הבא קו Ref באמצעות את אותו הקוטר. Reference" "Add והשתמש בסימטריה ו ב constraints" "Add כדי לקבוע לכל המעגלים צא מהסקיצה ובהקשה על מקש העכבר הימני בחר באפשרות revolve"."remove עתה נדרש לבחור את ציר הסיבוב. מכיוון שהוא אינו קיים עדיין, ניצור אותו עתה מבלי לצאת מפקודת ה."Revolve" אנו נבצע כעת פעולה בתוך פעולה. (8 מהתפריט הראשי בחר,Datum->Axis->Defined by והצבע על המשטח הגלילי המוראה בתמונה, כדי ליצור ציר במרכזו: הקש על - לאישור. כדאי לשים לב שהציר אותו יצרת תוך כדי (פעולה בתוך פעולה), נבחר אוטומטית לטובת הגדרת השלב השני ביצירת פעולת ה remove" "Revolve 121

122 9) קבע פרמטרים מתאימים ואשר את הפעולה: הקש על - לאישור. 10) צור את הסקיצה הנ"ל, השתמש בקצוות המתאימים לייחוס: Add geometry 11) צא מהסקיצה ובהקשה על מקש הימני בעכבר, בחר באפשרות Extrude"."Add שנה את הפרמטר מ "Delta" ל reference" "To והצבע על המשטח המוצג: Reference Face אשר הפעולה ושים לב לתוצאה! 122

123 12) צור את הסקיצה הבאה במישור המתאים: שוב בצע remove" "Extrude אך הפעם הקש על בסיס חץ הכיוון כדי לקבוע כיוון חדש. Angle","By קבע כיוון כמוראה, את פעולת ה Extrude בצע לאורך 100 מ"מ. בחר באפשרות תפריט הכיוונים המופיע בתוך בסיס מלא של החץ מאפשר לנו לבצע פעולות בכיוונים שונים, ובכך לחסוך פעולות מורכבות. 123

124 ניתן כעת למשל להשתמש ב Section" " Dynamic חתך דינאמי ולבצע חתך בחלק ולראות את התוצאה: 13) בעץ המוצר, סמן את הסקיצה השייכת לפעולת ה Extrude האחרונה, הקש על מקש ימני בעכבר ובחר באפשרות Sketch" :"Show עתה תהיה הסקיצה זמינה לכל פעולה נוספת. סמן את הסקיצה ובצע אתה פעולה נוספת של Extrude-" "Remove הפעם בלי לשנות את הכיוון: כל סקיצה יכולה לשמש לכמה פעולות שונות, לדוגמא ניתן להשתמש בה לפעולת Extrude וגם לפעולת,Revolve ללא מגבלות כלשהן 124

125 פקודת Drive פקודת New Drive בניית גוף הולכה חדש בפקודה זו חובה להשלים שני שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת מסלול וצורת הולכה. פקודת Add Drive הוספת חומר בהולכה בפקודה זו חובה להשלים שלושה שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת מסלול וצורת הולכה. בנוסף, ישנו גם שלב אפשרי: 1. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה. פקודת Remove Drive החסרת חומר בהולכה בפקודה זו חובה להשלים שלושה שלבים: 1. בחירת סקיצה או עקומה מורכבת. 2. בחירת מסלול וצורת הולכה. בנוסף, ישנו גם שלב אפשרי: 1. בחירת אובייקט עליו תבוצע הפעולה. 125

126 הפעולות והאפשרויות בשלבים השונים בפעולות ה D rive שלב ראשון בחירת החתך סקיצה או עקומה מורכבת כמו בפעולת Extrude ניתן להשתמש בחתך אחד בלבד. שלב שני קביעת מסלול (Trajectory) וסוג הולכה. המסלול חייב להיות "חלק" המסלול יכול להיות פתוח או סגור. המסלול אינו חייב להתלכד עם הסקיצה. במקרה כזה, נקבל תוצאה כזאת: קביעת סוג ההולכה Normal החתך מובל בצורה נורמאלית למוביל קביעת סוג ההולכה Parallel החתך מובל מקביל לעצמו לאורך המוביל 126

127 תרגיל 10 יצירת גוף עם Drive פתח מסמך חדש והפעל את הפונקציה Datum-Plane-Main מערכת הצירים הראשית ואשר. לקבלת מישורי העזר הראשיים. הצבע על (1 127

128 על מישור XY צור סקיצה של מעגל בקוטר 80 מ"מ, הסקיצה לגובה 200 מ"מ ובזווית חליצה חיצונית של בעזרת :Extrude משוך את 5 מעלות, (2 3) על מישור XZ צור את הסקיצה הבאה: כדאי לשים לב שהקצה השמאלי של הסקיצה העליונה איננו חייב להיות מוגדר היטב כי כך שניתן יהיה "לשחק" איתו בהמשך. 128

129 צור מישור נורמאלי לעקומה אותה יצרנו, בנקודת הקצה שלה. השתמש בפונקציה Normal" "Plane- הנמצאת תחת תפריט,"Datum-Plane" בחר את העקומה ואת נקודת הקצה שלה, כמודגם: (4 בניית מישור נורמאלי לעקומה דורש הצבעה על עקומה כלשהי ונקודה. המישור שייווצר יהיה נורמאלי לעקומה בנקודה הנבחרת. 5) על המישור החדש צור סקיצה זו: הסקיצה ממורכזת על נקודת יחוס שהיא קצה העקומה Add reference point 129

130 הפעל את הפונקציה.Solid-New-Drive בשלב הראשון עליך לבחור חתך, שים לב שהסקיצה האחרונה אותה יצרת נבחרה אוטומטית. בשלב השני עליך לבחור מסלול, הצבע על הסקיצה הראשונה אותה יצרת, וודא שסוג ה Drive הוא "Normal" והקש על - לאישור: (6 הפעל את פקודת "חתך דינאמי" ע"י הקשה על איקון זה. בחר את מישור :XZ (7 מחתך זה ניתן ליראות כי פעולת ה New-Drive יצרה גוף נוסף אותו ניתן ליראות ברשימת האובייקטים: 130

131 על מנת להתאים את ידית הכוס לגוף הכוס, נפעיל את פקודת "Solid-Cut" (הסבר מלא על הפקודה יינתן בפרק הדן במודלים מרובי אובייקטים) ונבצע חיתוך לפי צורת הכוס. בשלב ראשון יש לבחור את הגוף הנחתך (בדוגמא זו הידית) ובשלב השני את הגוף החותך (בדוגמא זו - הכוס). (8 9) עתה נעגל את תחתית הכוס ואת הידית בעזרת פקודת Round" "Solid. (הסבר מלא על פקודת Round ראה בפרק 5). יש לבחור את הקצוות כנראה בתמונה. 131

132 10) עתה ניצור מהגוף קליפה, בעזרת פקודת Shell Solid- (הסבר מלא על פקודת Shell ראה בהמשך פרק זה). בשלב ראשון יש להצביע על הגוף אותו רוצים להפוך לקליפה (הכוס), בשלב שני יש להצביע על הפנים שיישארו פתוחות לאחר יצירת הקליפה (פתח הכוס) - הצבע על הפנים העליונות של הכוס, קבע עובי כללי של 3 מ"מ ואשר. 11) לאחר יצירת קליפה יש לאחד בין שני גופים ע"י פקודת.Solid-Merge בחר את הכוס + הידית ואשר הפעולה. 12) לסיום, ניתן ליצור העגלה בחיבור בין הידית לגוף הכוס, כמוראה: 132

סימטרון ישראל – מרכז ההדרכה

סימטרון ישראל – מרכז ההדרכה CimatronE 8 מילון, מונחים ואייקונים 2007 מאי נכתב ונערך ע"י איתן רווה V1.02 V1.01 תוכן העניינים מילון מונחים ב.CimatronE...3 אייקונים ב.CimatronE...4 תפריט קובץ... 4 פקודות תצוגה... 5 פקודות בחירה וסינון...

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Cimatron_E

Cimatron_E סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CAM כרסום בסיסי ספר הדרכה ותרגילים נכתב ונערך ע י שי עזיז 5 1 הקדמה עם כ 03 שנות ניסיון ויותר מ 420333 התקנות ברחבי העולם 0 "קבוצת סימטרון" הינה חברת התיב"מ הישראלית המובילה בארץ

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE -

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש עי GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - GUIDE ראשי תיבות של - GUI Design Environment הוא כלי ליצירה חצי-אינטראקטיבית של ממשקי-משתמש. תהליך העבודה עם GUIDE הפעלת GUIDE ליצירת ממשק חדש

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc)

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc) חוברת התקנה והדרכה לתוכנת תוכן העינינים: ASC פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' פרק ו' פרק ז' פרק ח' פרק ט' הכנות לשיבוץ הוראות התקנה הגדרות תצוגה בסיסיות הזנת נתונים מלאכת השיבוץ הגדרת הקבוצות שיעור כפול

קרא עוד

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשעו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה 23:59 קמפוס שטראוס יום ג', 1/12/2015 בשעה 23:59 מטרת

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה 8 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על הסדר, אך לא נותן מענה מלא לתזרים העבודה הקבוע של כל צלם. לאחר שייבאת את התמונות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקציה כשיתחיל המגע עם הסמארטפון. preventdefault() נטרול

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד