מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)"

תמליל

1 ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת א ת ל ע כ ב ד א ע ש ה ת ק ד מ ו ת ו ב א מ צ ע ו ת פ י ג ו ע י ב י צ ו ע ה ת א ב ד ו ת ו מ ת ק פ ה ב א ז ו ר ה י ק ף ר ח ב ת א ל ס ו י ד א א ' נ כ ש ל ו. נראה, כי פעילי דאעש נותרו עדיין בעיירה אלקציר, שבקרבת גבול סוריה ירדן. דווח, כי לקראת סיום ה ק ר ב ו ת נ כ נ ע ו כ מ א ה פעילי דאעש. 25 מ ה ם ה ו צ א ו ל ה ו ר ג והשאר הועברו ל מ ת ק ן ח ק י ר ו ת ש ל צבא סוריה. מדובר בכניעה ראשונה מסוגה הפוגעת באתוס של " ניצחון או מות קדושים" שמטפח דאעש. ב מ ק ב י ל ה ש ל י ם צ ב א ס ו ר י ה את ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל מ ר ח ב א ל ק נ י ט ר ה. ח י י ל י ם ס ו ר י ם נ כ נ ס ו ל א ל ק נ י ט ר ה ה י ש נ ה ו ה נ י פ ו ב ה א ת ד ג ל ס ו ר י ה ) נ י צ ח ו ן " (. כ מ ו כ ן ה ש ת ל ט צ ב א ס ו ר י ה ע ל מ ע ב ר אלקניטרה. משם ה מ ש י ך ה צ ב א ל ה ר ח י ב ש ל י ט ת ו ה ע י י ר ה ל ע ב ר צ פ ו נ ה ג' ב א ת א א ל ח' ש ב ש ב א ז ו ר מ צ פ ו ן ה ח י ץ, ל א ל ק נ י ט ר ה. ה מ ו ר ד י ם ש ה י ו ב ע י י ר ה נ כ נ ע ו ל ל א ק ר ב ו ה ס ג י ר ו א ת כ ל י ה נ ש ק ה כ ב ד י ם ו ה ב י נ ו נ י י ם ב מ ס ג ר ת ה ס כ ם כ נ י ע ה מ ק ו מ י. כ ד י ל ה ק ל ע ל הלחץ המופעל ע ל ד א ע ש ב א ג ן ה י ר מ ו כ, ביצע הארגון התקפה משולבת נגד אלסוידאא ' כ פ ר י ם ו כ מ ה ש ב ס ב י ב ת ה, ש א ו כ ל ו ס י י ת ם ד ר ו ז י ת. ה ה ת ק פ ה ע"י ב ו צ ע ה פ ע י ל ים, ש ה ג י ע ו מ ה מ ו ב ל ע ת שמצפון מזרח ל א ל ס ו י ד א א'. כ- 250 בני אדם נ ה ר ג ו, ר ו ב ם מ ק ו מ י י ם. ב נ ו ס ף ל כ ך, ל ק ח ד א ע ש 36 נ ש י ם כ ב נ ו ת ע ר ו ב ה ב מ ט ר ה ל ש א ת ו ל ת ת ע ל ש ח ר ו ר ן. א ו ל ם ה ה ת ק פ ה ל א מ נ ע ה א ת ה מ ש ך ה ת ק ד מ ו ת צ ב א ס ו ר י ה ואת קריסתו של אגן הירמוכ. לנוכח סיומה הקרב של המערכה לכיבוש דרום סוריה נערכים ארגוני המורדים למתקפה של צבא סוריה ב א ז ו ר א ד ל ב ) ה מ ע ו ז ה מ ש מ ע ו ת י ה א ח ר ו ן א ר ג ו נ י ש ל ה מ ו ר ד י ם ב ס ו ר י ה (. ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם (ג' ב ה ת א ל נ צ ר ה ל ש ע ב ר ( ע ו ס ק ב פ ע י ל ו ת א י מ ו נ י ם נ מ ר צ ת ו מ ק ד ם ל י כ ו ד ש ו ר ו ת ב י ן א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם. ה ש ב ו ע ד ו ו ח ע ל ה ק מ ת מ ס ג ר ת- ע ל ח ד ש ה ש ל א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ו ע ל ה ק מ ת ח מ"ל מ ש ו ת ף. ב ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ו ה ע ר ב י ת ד ו ו ח כ י תורכיה מקיימת מגעים עם ר ו ס י ה ועם ארגוני המורדים באזור אדלב כ ד י ל נ ס ות ולקדם פתרון, שימנע את פתיחתה של המערכה הצבאית.

2 2 מעורבות רוסיה בסוריה התבטאות שגריר רוסיה בישראל בסוגיית הנוכחות האיראנית בסוריה א נ ט ו ל י ויקטורוב, שגריר רוסיה בישראל, התראיין לתקשורת הישראלית והתייחס, בין היתר, לסוגיית נ ו כ ח ות ה כ ו ח ו ת ה ז ר י ם ב ס ו ר י ה. ו י ק ט ו ר ו ב ה צ ה י ר, כ י ר ק כוחות סורים ע ת י ד י ם ל ה י מ צ א ב א ז ו ר ה ח י ץ ב ד ר ו ם- מ ע ר ב ס ו ר י ה. ה ו א ה ו ס י ף, כ י א י ן זה מציאותי ל ד ר ו ש לסלק את " ה כ ו ח ו ת הזרים " משטח סוריה. ל ד ב ר י ו, ר ו ס י ה ו ס ו ר י ה ז ק ו ק ו ת ה י ו ע צ י ם ש ל ל ס י ו ע ז ה ב ש ל ב ה צ ב א י י ם ה א י ר א נ י ם ו ל מ י ל י צ י ו ת ה א י ר א נ י ו ת, ש מ מ ל א י ם ל ט ע נ ת ו מ א ו ד ח ש ו ב ת פ ק י ד ב מ א ב ק ה ט ר ו ר פ ע י ל י נ ג ד ה מ ש ו ת ף ב ס ו ר י ה. ו י ק ט ו ר ו ב ה נ ו כ ח ו ת כ י ה ו ס י ף, ה א י ר א נ ית ב ס ו ר י ה מ ת ב צ ע ת ע ל פ י ב ק ש ת ה ש ל מ מ ש לת ס ו ר יה ו ה י א ל ג י ט י מ י ת ב ה ת א ם ל ה ח ל ט ו ת ה א ו"ם ו ל א מ נ ת ה א ו"ם. ה ש ג ר י ר ה ר ו ס י ה ב ה י ר ע ו ד, כ י מ י ד ת ה ה ש פ ע ה ש ל רוסיה על קבלת ההחלטות של איראן בסוריה הינה מוגבלת והיא אינה יכולה לכפות עליה לעשות דבר ) ערוץ 30, 10 ביולי 2018). ס ו ר י ה אזורי השליטה בסוריה ) עדכני ל- 24 ביולי 2018) סוריה: צבא והכוחות המסייעים לו ) אדום ( שולטים ע ל מ ר ב י ת ש ט ח ה ש ל ס ו ר י ה. א ז ו ר י ה ש ל י ט ה ש ל ד א ע ש ) מסומנים בשחור ( הינם בחלק מאגן הירמוכ ) ש בי נ ת י י ם נכבשו ע"י צבא סוריה), באזור אלצפא שמצפון מזרח לאלסוידאא', באזור המדברי שבין אלבוכמאל לתדמור, ולאורך גבול סוריה- עיראק. אזורי השליטה של ארגוני המורדים ) ב צ ב ע ירוק ( נמצאים במרחב אדלב, לאורך הגבול ה ס ו ר י- ת ו ר כ י ובאזור תנף (ח' טוה, ביולי ( 2018.

3 3 המערכה בדרום סוריה כניסת הצבא הסורי לאלקניטרה הישנה ולישובים שבסביבתה ב- 27 ב י ו ל י ה ו ד י ע ה מ ש ט ר ה ס ו ר י כ י צ ב א ס ו ר י ה ה ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ה ע י ר א ל ק נ י ט ר ה ) ה י ש נ ה). על פי ה ה ו ד ע ה נ ט ר ל ו כ ו ח ו ת ה צ ב א מ כ ו נ י ו ת ת ו פ ת ו מ ו ק ש י ם, ש א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ה ש א י ר ו ב ע י ר. ב" ת מ ו נ ת ה נ י צ ח ו ן ", שפורסמה מאלקניטרה, נראים חיילי צבא סוריה ואזרחים מניפים דגלי סוריה ) סאנא, 27 ביולי ( יום קודם ל כ ן, ב- 26 ב י ו ל י, 2018 ה ש ת ל ט ו ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ע ל מ ע ב ר א ל ק נ י ט ר ה. ל א ח ר כ נ י ס תם ל ע י י ר ו ת ו ל כ פ ר י ם 26 ס ו ר י ה צ ב א פ י נ ה ה ד ר כ י ם א ת ו פ ת ח ע פ ר ס ו ל ל ו ת ל ת נ ו ע ה ) ה ט ל ו ו י ז י ה ה ס ו ר י ת, ב י ו ל י ( 2018 מ א ז ו ר. א ל ק נ י ט ר ה ה מ ש י ך צ ב א ס ו ר י ה להרחיב שליטתו צ פ ו נ ה ל ע ב ר ה ע י י ר ה ג' באתא אלח' שב (כ- 11 ק"מ מצפון לאלקניטרה), שבה הושג הסכם כניעה מקומי. מימין : דגל סוריה ותמונה של בשאר אסד מתנוססים בכיכר תחריר שבאלקניטרה הישנה ) סאנא, 27 ביולי ( משמאל : דגל סוריה והדגל הפלסטיני מונפים במעבר אלקניטרה, מעין התרס הכלפי י ש ר א ל וביטוי לתמיכת סוריה ב פ ל ס ט י נ י ם ) אלאלקניטרה אליום, 27 ביולי ( חיילי צבא סוריה במהלך פריסתם בקרבת גבול סוריה- ישראל ) אלאלקניטרה אליום, 26 ביולי ( כניעת המורדים בכפר ג' באתא אלח' שב, שמצפון לאלקניטרה ב- 28 ב י ו ל י 2018 ה ו ד י ע ו מ ק ו ר ו ת ס ו ר י י ם ר ש מ י י ם, כ י א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב ע י י ר ה ג' ב א ת א א ל ח' ש ב ש ב א ז ו ר ה ח י ץ, כ- 11 ק"מ מ צ פ ו ן ל א ל ק נ י ט ר ה, מ ס ר ו ל י ד י צ ב א ס ו ר י ה א ת כ ל י ה נ ש ק ה ב י נ ו נ י ו ה כ ב ד ש ה י ה ב ר ש ו ת ם. מ ס י ר ת ה נ ש ק נ ע ש ת ה ב מ ס ג ר ת ה ס כ ם כ נ י ע ה, ש ה ו ש ג ב מ ק ו ם ) ס א נ א, 28 ב י ו ל י ( ב ת ק ש ו ר ת ה ע ר ב י ת

4 4 ה ס כ ם פ י ע ל כ י ד ו ו ח ע ם ש נ ח ת ם ה א ו פ ו ז י צ י ה ה ס ו ר י ת א ר ג ו נ י ) ק ר י, ה מ ו ר ד י ם) ת ק ב ל ה מ ש ט ר ה ה צ ב א י ת ה ר ו ס י ת ב א ו פ ן ז מ נ י עמדות תצפית ה ש י י כ ו ת ל א ו"ם ) קרי, אונדו"פ ( לאורך קו ה פ ס ק ת ה א ש. ז א ת, ע ד לשובם של חיילי האו"ם לעמדות הללו ) אלשרק אלאוסט, 24 ביולי ( העיירה ג' באתא אלח' שב Maps) ( Google. מימין : טנק של כוחות המורדים, שנמסר לצבא סוריה בעיירה ג' באתא אלח' שב. משמאל : משגר רקטות רב- קני של כוחות המורדים, שנמסר לצבא סוריה ) סאנא, 28 ביולי ( המערכה לכיבוש אגן הירמוכ מידי דאעש לקראת סיום ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש א ג ן ה י ר מ ו כ מ י ד י ד א ע ש ע ו מ ד ת ב פ נ י ס י ו ם. ב- 30 ב י ו ל י 2018 נ כ ב ש ה העיירה אלשג' רה, מעוז ד א ע ש ב א ג ן ה י ר מ ו כ. פ ע י ל י ד א ע ש ב י צ ע ו שורה של פגועי התאבדות קטלניים אך ה ל ל ו ל א מ נ ע ו ה מ ש ך ה ת ק ד מ ו ת צ ב א ס ו ר יה. כ מ ו כ ן ב י צ ע ד א ע ש ה ת ק פ ה מ ש ו ל ב ת ר ח ב ת מ מ ד י ם ב א ל ס ו י ד אא' ו ב מ ר ח ב ה כ פ ר י ש ל ה כ ד י ל ה ס י ט א ת ת ש ו מ ת ל י ב ו ש ל צ ב א ס ו ר י ה מ ה ל ח י מ ה ב א ג ן ה י ר מ ו כ ולהקל על הלחץ ה מ ו פ ע ל ע ל פ ע י ל י ד א ע ש ש ב מ ר ח ב. א ו ל ם ב פ ו ע ל ל פ ג ו ע י ה ה ת א ב ד ו ת ו ל ה ת ק פ ה ב מ ר ח ב א ל ס ו י ד אא' ל א הייתה השפעה ממשית על התקדמות הצבא ו הם ל א מ נ ע ו א ת ק ר י ס ת א ג ן ה י ר מ ו כ ש ב ש ל י ט ת ד א ע ש. ב- 29 ב י ו ל י 2018 ת ק ף צ ב א ס ו ר י ה א ת ה ע י י ר ה א ל ש ג' ר ה, ה מ ע ו ז ה ע י ק ר י ש נ ו ת ר ב י ד י ד א ע ש ב א ג ן ה י ר מ ו כ. ב- 30 ב י ו ל י 2018 נכבשה העיירה. צבא סוריה המשיך לתקוף ודחק את פעילי דאעש ל מ ס פ ר כ פ ר י ם ב ק ר ב ת

5 מ ש ו ל ש" הטלוויזיה הסורית,( מ ר א ס ל ו ן,( ההסברה הקרבית של חזבאללה,( ל ק ר א ת ס י ו ם ה ק ר ב ו ת. 5 ה ג ב ו ל ו ת ". ה ע י י ר ה ע ל ר ק ע ת ה ש ו ל ט ד א ע ש כ י נ מ ס ר א ל ק צ י ר, ש ב ק ר ב ת י ר ד ן ע ם ה ג ב ו ל 31 ב י ו ל י 2018) נ כ נ ע ו ומסרו עצמם לידי צבא סוריה מאה פעילי 25 ד א ע ש. ל ה ו ר ג ה ו צ א ו מ ה ם ב מ ק ו ם. ה ש א ר ה ו ב א ו ל מ ת ק ן ה מ ש ט ר ש ל ח ק י ר ו ת ה פ ע ם ז ו ה י ה ס ו ר י. ה ר א ש ו נ ה בהיסטוריה של דאעש שפעילי ה א ר ג ו ן נ כ נ ע י ם. ז ה ו א ר ג ו ן ש א ח ת מ ס י ס מ א ו ת י ו ה י א " נ י צ ח ו ן א ו מ ו ת ה ק ד ו ש י ם", א ש ר פ י ת ח אתוס של מ ל ח מ ת ח ו ר מ ה ע ד מ ו ו ת ) ע נ ב ב ל ד י, 31 ב י ו ל י ; 2018 ס ו ר י א ט י ו י, 31 ביולי ( 2018 דאעש עדיין לא התייחס. ל כ נ י ע ה. אזור השליטה של דאעש שנותר ב" משולש הגבולות " לאחר כיבוש העיירה אלשג' רה 30 ב י ו ל י ( 2018,. א ז ו ר ז ה נ פ ל ל י ד י צ ב א ס ו ר י ה, ב י ד י ד א ע ש נ ו ת ר ה ר ק ה ע י י ר ה א ל ק צ י ר שבקרבת הגבול עם י ר ד ן. מימין : חיילים סורים באלשג' רה. משמאל : ההרס באלשג' רה בעקבות כיבושה על- ידי צבא סוריה 30 ביולי ( מר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם מ ס ר, כ י מ א ז ת ח י ל ת ההת ק פ ה נ ג ד א גן ה י ר מ ו כ נ ה ר ג ו ל פ ח ו ת 86 ח י י ל י צ ב א ס ו ר י ה ו ה מ י ל י צ י ו ת ה מ ס י י ע ו ת ל ו. כ מ ו כ ן נ ה ר ג ו למעלה מ- 268 פ ע י ל י ד א ע ש ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 30 ב י ו ל י 2018). א ת ר מ ק ו מ י מ ס ר, כ י ב א ג ן ה י ר מ ו כ ה י ו ק ר ו ב ל- 650 פ ע י ל י ד א ע ש. ב מ ה ל ך ה ה ת ק פ ה ש ל צ ב א ס ו ר י ה נ ה ר ג ו ו נ פ צ ע ו כ- 250 מ ה ם, כ- 100 מ ת ו כם, ו ב ה ם 57 פ צ ו ע י ם, ניסו להימלט מהאזור

6 ע ל) דווח כי 1 6 ד ר ך הכפר חיט (דרום מזרח המובלעת ( אך נ ת פ ס ו ע"י ת ו ש ב י ה א ז ו ר ) א ת ר ת ג' מ ע א ח ר א ר ח ר א ן, 1 ב א ו ג ו ס ט. ( 2018 התקפה משולבת של דאעש בעיר אלסוידאא' ובאזור הכפרי שלה עיקרי תמונת המצב ב- 25 ביולי 2018 ביצע דאעש התקפה פתע משולבת בעיר אלסוידאא' ובכפרים שמצפון וממזרח לעיר. מ ס פ ר ה ה ר ו ג י ם ב פ י ג ו ע י ם ה ל ל ו ע מ ד (ב- 27 ב י ו ל י הרוגים, רובם אזרחים ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 27 ב י ו ל י ( מ ר ב י ת ה ה ר ו ג י ם, א ם ל א כ ו ל ם, ה י נ ם ד ר ו ז י ם ה מ ת ג ו ר ר י ם ב א ז ו ר. כ מ ו כ ן 28 נ ח ט פ ו 36 נ ש י ם. ב י ד י נ ו ת ר ו מ הן מ ק ו ר ד א ע ש. ה פ י ג ו ע י ם ה ל ל ו ב מ ו ב ל ע ת ד א ע ש ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א', ש ת ו ג ב ר ה ב פ ע י ל י ם ש פ ו נ ו מה ש כ ו נ ו ת ש ל ה ד ר ו מ י ו ת ד מ ש ק. 1 ל ה ע ר כ ת נ ו נ ו ע ד ה ה ה ת ק פ ה להסיט את תשומת ל ב צבא סוריה מההתקפה ה מ ת ב צ ע ת ב א ג ן ה י ר מ ו כ ו ל ה ק ל ע ל ה ל ח ץ ה מ ו פ ע ל ע ל דאעש. מטרה ז א ת ל א ה ו ש ג ה והפעילות הצבאית הסורית באגן הירמוכ לא נבלמה. ההתקפה נגד אלסוידאא ' והמרחב הכפרי שלה ע"י פעילים מהמובלעת באזור אלצפא, מצפון מזרח לאלסוידאא' ) המכון הסורי למחקרים אסטרטגיים נורס, 26 ביולי 2018). עיקרי האירועים ב- 25 ב י ו ל י 2019 ב ש ע ו ת 07:00-05:00 תקפו פעילי דאעש את העיר אלסוידאא '. פעילי דאעש נכנסו לעיר ע ל גבי אופנועים. ח ל ק ם ב י צ ע ו י ר י א ק ר א י ל ע ב ר א ז ר ח י ם. ארבעה מהם פ ו צ צ ו ע צ מ ם ב א מ צ ע ו ת ח ג ו ר ו ת נפץ במקומות הומי אדם ) שוק הירקות, כיכר אלמשנקה, כיכר אלנג' מה, שכונת אלמסלח (. יותר מ- 800 פעילים הועברו מדרום דמשק למובלעת דאעש במדבר אלסוידאא ' ) ענב בלדי, 25 ביולי ( 2018.

7 ת ק פ ו, א ל ש ר י ח י; ט ר ב א; 7 מכונית העולה באש באזור השוק בעיר אלסוידאא ' (ח' טוה, 25 ביולי ( ב מ ק ב י ל, ב ס ב י ב ו ת הש ע ה 04:30 פ ע י ל י דאעש שמונה ע י י ר ו ת ו כ פ ר י ם מ מ ז ר ח ומצפון מזרח ל א ל ס ו י ד א א ' ) ר א ו מ פ ה). ה כ ו ח ה ת ו ק ף ה ת פ צ ל ל כ מ ה ק ב ו צ ו ת, ש מ נ ו ב י ן ש ל ו ש י ם לחמישים איש כל קבוצה, כ ל א ח ת מ ה ק ב ו צ ו ת ה י ו מ צ ו י ד ו ת ב נ ש ק ק ל, מ ק ל ע י ם ו ח ג ו ר ו ת נ פ ץ. ק ב ו צ ו ת נ ו ס פ ו ת ש ל פ ע י ל י ד א ע ש, ש ה י ו מצוידות ברובי צלפים ובמרגמות התפרסו בפרברי חלק מהכפרים כדי לסייע באש לקבוצות התוקפות. פעילי ד א ע ש נ ת ק ל ו ב ה ת נ ג ד ו ת עזה מצד ח מ ו ש י ם ב נ י ה כ פ ר י ם ולוחמי מיליציות מקומיות. ה ל ל ו נ י ה ל ו ק ר ב ו ת עם פעילי דאעש וגרמו להם אבידות נ י כ ר ו ת ) עשרות רבות של הרוגים (. ;(5) (2) י; ר א מ (3) ע; ' יצ'ה חמאיל (4). ( Google Maps) ( 8) ה עי י ר ו ת והכפרים שהותקפו ע"י דאעש : אלשבכי (1) א ל כ ס י ב (6) א; ת י מ (7) א; ד ו מ קבלת אחריות של דאעש ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת למתקפה המשולבת באזור אלסוידאא'. בהודעה שפרסם נמסר, כי פעילי הארגון ביצעו התקפה נ ר ח ב ת נ ג ד כ י נ ו סי כ ו ח ו ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה ו ה כ ו ח ו ת ה מ ס י י ע י ם ל ו במספר כפרים במרחב הכפרי של אלסוידאא '. בנוסף לכך, לטענת הארגון, תקפו פעיליו כוחות של צבא סוריה בציר דמשק- אלסוידאא' והציבו מארבים לכוחות התגבור הסורים שנשלחו ל מ ק ו ם. ל ט ע נ ת ד א ע ש נ ה ר ג ו ב ת ק י פ ו ת 140 ח י י ל י צ ב א

8 א ל ס ו י ד א א '( א ת ר, ח מ ו ש י ם"" 8 ס ו ר י ה ו ה כ ו ח ו ת ה מ ס י י ע י ם ל ו ) מ ס פ ר ה נ ר א ה לנו מוגזם ( ו ע ש ר ו ת נ פ צ ע ו דאעש, 26 ביולי ( מספר הנפגעים ה מ ז ו ה ה ע ם ב- 27 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח, כ י מ נ י י ן ה ה ר ו ג י ם ב ה ת ק פ ה ב א ז ו ר א ל ס ו י ד א א ' ע ו מ ד ע ל 255 ב נ י א ד ם, מ ת ו כ ם ) כ ל ל ה נ ר א ה אזרחים מקומיים ח מ ו ש י ם נ ו ש א י נ ש ק 142 אזרחים, ב ה ם 38 נ ש י ם ו י ל ד י ם ו- 113 ש ל ח מ ו נ ג ד פ ע י ל י ד א ע ש, וספגו אבידות קשות (. דאעש ספג בהתקפה ז ו 63 ה ר ו ג י ם, ובהם שבעה מחבלים מתאבדים, שפוצצו את עצמם באלסוידאא ' ובמרחב הכפרי שמסביבה ) מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 27 ב י ו ל י ( מימין : ארונות הקבורה של כמה דרוזים שנהרגו בהתקפת דאעש ) ענב בלדי, 26 ביולי 2018). מ ש מ א ל : ג ו פה ש ל א ח ד מ פ ע י ל י ד א ע ש ש ב י צ ע ו א ת ה ה ת ק פ ו ת נגד הכפרים העיירות והכפרים במרחב אלסוידאא' 25, 24 ב י ו ל י ( עימותים בין פעילי דאעש לבין תושבים חמושים במרחב הכפרי של אלסוידאא' בליל ביולי 2018 התנהלו עימותים בין פעילי דאעש לחמושים הנמנים על תושבי המרחב הכפרי ש מ מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ', ע ל צ י ר כפר אלשבכי (כ- 25 ק"מ מ מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד אא', ר א ו מ פ ה). ד א ע ש ב י צ ע י ר י א ר ט י ל ר י ל ע ב ר ה כ פ ר ) ל ה ע ר כ ת נ ו מ ה מ ו ב ל ע ת ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ' (. ב ש ע ו ת ה ב ו ק ר ש ל ה- 27 ב י ו ל י 2018 ב י צ ע ו מ ט ו ס י ק ר ב מ ס פ ר ת ק י פ ו ת א ו ו י ר י ו ת בקרבת תל אלשבכי ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י לזכויות אדם, 27 ב י ו ל י ( ת פ י ס ת ב נ י ע ר ו ב ה ע"י ד א ע ש ב מ ה ל ך ה ה ת ק פ ה ת פ ס ד א ע ש 36 ב נ י ע ר ו ב ה כ ד י ש י ש מ ש ו כ" ק ל פ י מ י ק ו ח " מ ו ל ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. ע ל פ י ע ב ד ר א מ י א ל ר ח מ ן, מ ר כ ז מ נ ה ל ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, ה מ ד ו ב ר ב- 36 ה צ ל י ח ו מ ה ן א ר ב ע נ ש י ם. ל ה י מ ל ט ו ש ת י י ם נ ה ר ג ו ) א ל ע ר ב י ה, 30 ב י ו ל י 2018). ד א ע ש ה פ י ץ ת מ ו נ ו ת ש ל 14 נ ש י ם, ש נ ח ט פ ו מ ה ע י י ר ה

9 א ב א א ',( מתוך הסרטון של דאעש,( 9 א ל ש ב כ י. ד ו ו ח כ י ד א ע ש מ נ ה ל מ ש א ו מ ת ן ע ם מ ש פ ח ו ת ה נ ח ט פ ו ת ) ס ו ר י ת י, 28 ב י ו ל י 2018), ב פ ו ע ל א ך הדרישות שמציב דאעש מופנות כלפי המשטר הסורי. ב- 29 ב י ו ל י פ ו ר ס ם ס ר ט ו ן (22 ש נ י ו ת ( ש צ ו ל ם יום קודם ל כ ן ב ו נראית אישה בשם סעאד אדיב אבו ע מ א ר, ה מ ו ס ר ת כ י היא מוחזקת ב י ד י פ ע י ל י ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת, ה י א דרשה מנשיא ס ו ר י ה לשחרר את כ ל ש ב ו י י ד א ע ש ולהפסיק את המבצע הצבאי באגן הירמוכ, ה א י ש ה ה ו ס י פ ה כ י " א ם דרישות אלו ל א י י ע נ ו, א ז י ה ם [פעילי דאעש [ יהרגו אותנו " ) א ל מ צ ד ר נ י ו ז, 29 ב י ו ל י ( מימין : סעאד אדיב אבו עמאר שהופיעה בסרטון ומסרה את דרישות דאעש 28 ב י ו ל י, 2018 יוטיוב, 29 ביולי ( 2018 תמונות. משמאל : 14 נשים חטופות, שהפיץ ד א ע ש vetogate.com), 28 ב י ו ל י ( מרחב אדלב המטה לשחרור אלשאם (ג' בהת אלנצרה בעבר), ארגון המורדים הדומיננטי במרחב אדלב, נערך למערכה ה מ מ ש מ ש ת ו ב א ה ש ל צ ב א ס ו ר י ה נ ג ד א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב א ז ו ר א ד ל ב, ע ם ה ש ל מ ת כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה כ נ ו ת י ו ל מ ע ר כ ה ה ת ב ט א ו ע ד כ ה בפעילות אימונים נ מ ר צ ת ובהקמת מסגרת- על חדשה וחמ"ל משותף של ארגוני המורדים שבמרחב אדלב. ב- 27 ב י ו ל י 2018 ה ו ד י ע ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, כ י ל נ ו כ ח א י ו מ י ו ש ל נ ש י א ס ו ר י ה ב ש א ר א ל א ס ד ה ו א ח י ד ש א ת פעילות מחנות האימונים שלו ל ק ר א ת ה מ ע ר כ ה ה מ ת ק ר ב ת נ ג ד צבא סוריה ו ה כ ו ח ו ת ה מ ס י י ע י ם ל ו 27 ב י ו ל י ( ב- 29 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח ע ל הקמת מסגרת- על ח ד ש ה ב ש ם צבא אלפתח החדש. מסגרת ז א ת ת כ ל ו ל א ת ארגוני המורדים הפועלים במרחב אדלב, במטרה להתמודד נ ג ד כ ל ת ק י פ ה א פ ש ר י ת מ צ ד צ ב א ס ו ר י ה ו ה כ ו ח ו ת ה מ ס י י ע י ם ל ו. נ מ ס ר, כ י ס ד ר ה כ ו ח ו ת ש ל מ ס ג ר ת- ה ע ל ה י נ ו כ- 79,000 ל ו ח מ י ם מ י ו מ נ י ם ו כ י ב י מ י ם ה ק ר ו ב י ם תבוצע ההכרזה הפורמאלית על הקמת המסגרת ) אתר האופוזיציה הסורית סוריא כמא נ ח ל ם, 29 ב י ו ל י 2018).

10 א ת ר, 10 הצעות תורכיות למניעת התקפת צבא סוריה באדלב ה ע י ת ו ן א ל ק ד ס א ל ע ר ב י (27 ב י ו ל י ( 2018 ד י ו ו ח מ פ י מ ק ו ר ו ת ר ו ס י י ם ו ס ו ר י י ם, כ י ת ו ר כ י ה ה ג י ש ה ל ר ו ס י ה ה צ ע ו ת ב מ ג מ ה ל ה ג י ע לפתרון שיבטיח, שלא תפתח מערכת צ ב א י ת ב א ד ל ב. ה ת כ נ י ת ה ת ו ר כ י ת כ ו ל ל ת הזרמת חשמל ומים לעיר אדלב, אספקת שירותים חיוניים, פתיחת דרך חלב- דמשק ופירוק מחסומים ו ס ו ל ל ו ת. ב ת מ ו ר ה ת ק י י ם ת ו ר כ י ה ב י מ י ם ה ק ר ו ב י ם פ ג י ש ו ת ע ם כל הארגונים הפועלים ב א ד ל ב ב מ ט ר ה ל ש כ נ ע ם ל מ ס ו ר את הנשק הכבד שבידיהם. תורכיה גם תערוב לכך, שהמשטר הסורי לא יתקוף את האזורים הללו, ו ש ה ם י י ש א ר ו ת ח ת נ י ה ו ל ת ו ר כ י ב ת קו פ ה ה ק ר ו ב ה. ב י ד י ע ה א ח ר ת נ מ ס ר כ י מפקדים בארגוני המורדים הפועלים ב מ ח ו ז א ד ל ב א מ ו ר י ם ל ה י פ ג ש ב א נ ק ר ה, ב י ו ז מ ה ל ש ר ט ט כ ד י ת ו ר כ י ת, " מ פ ת ד ר כ י ם " ב נ ו ג ע ל ע ת י ד ה מ ח ו ז ) ענב בלדי, 29 ביולי ( פעילות דאעש עיקרי ההתפתחויות בעיראק להלן עיקרי פעילות הטרור והגרילה של דאעש בשבוע שחלף: ב- 26 ב י ו ל י 2018 ה ו ד י ע ד א ע ש, כ י ע ש ר י ם ח י י ל י צ ב א ע י ר א ק נ ה ר ג ו כ ת ו צ א ה מ פ י צ ו ץ ש נ י מ ט ע נ י, ח ב ל ה, מ מ ע ר ב נ ס ע ו ב ו א ו ט ו ב ו ס נ ג ד ש ה ו פ ע לו ל א ל ר מ א ד י ע ם ה מ ז ו ה ה א ת ר דאעש, 26 ביולי ( ב- 29 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה ע י ר א ק י ת, כי פ ע י ל י ד א ע ש פוצצו תחנת חשמל מדרום- מערב. ( כ ר כ ו כ ל ע י ר ) ע י ר א ק י ב י ו ל י נ י ו ז, ה פ י צ ו ץ ב ר ק ע ע ו מ ד ת מ ח א ה ע מ מ י ת ה מ ת ק י י מ ת נ ג ד מ מ ש לת ע י ר א ק ע ל ר ק ע ה ע ד ר א ס פ ק ת ח ש מ ל ס ד י ר ה, ה א ב ט ל ה ה ג ב ו ה ה, ה ש ח י ת ו ת והעדר שירותים מספקים לציבור. ב- 27 ב י ו ל י 2018 ה ו ד י ע ד א ע ש, כי שלושה אנשי ה מ ש ט ר ה ה פ ד ר ל י ת ה ע י ר א ק י ת נ ה ר ג ו ו כ ל י ה ר כ ב ש ב ו נ ס ע ו ה ו ש מ ד, מ מ ט ע ן ח ב ל ה ש ה נ י חו פ ע י ל י ד א ע ש מ צ פ ו ן מ ע ר ב ל כ ר כ ו כ המזוהה עם דאעש, 27 ביולי ( פעילות כוחות הביטחון העיראקיים להלן עיקר פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד דאעש בשבוע שחלף: ב- 29 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה ע י ר א ק י ת, כי תשעה פ ע י ל י ד א ע ש, ב ה ם מ ח ב ל מ ת א ב ד, נ ה ר ג ו במהלך מבצע של כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם, כ ת ש ע י ם ק"מ מצפון ל ב ע ק ו ב ה ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 29 ב י ו ל י ( ב י ו ל י ב א ר ב ע ה כ י ד ו ו ח כ ו ח ו ת ב י ד י נ ה ר ג ו ד א ע ש פ ע י ל י ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ב נ פ ת ס א מ ר א א' (כ- 98 ק"מ מ צ פ ו ן ל ב ג ד א ד). כ ו ח ות ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ז י ה ו פ ע י ל י ד א ע ש ה נ ו ש א י ם ע ל גופם חגורות נ פ ץ, ירו לעברם וגרמו להריגתם. פעיל חמישי נלכד ממערב לסאמראא ' ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 29 ביולי ( 2018.

11 ק ו ד ם. אלסומריה ניוז,( פ ר ס ם ד א ע ש א ת ת מ ו נ ת ו ש ל א ל מ ק ד ס י ת ח ת ה כ ו ת ר ת, אתר המזוהה עם דאעש,, 11 כוחות הביטחון העיראקים במהלך פעילות מבצעית נגד דאעש 29 ביולי ( מ צ ר י ם וחצי האי סיני דובר הכוחות המזויינים משתבח בהישגי מבצע " סיני 2018" בראיון שהעניק תאמר אלרפאעי, דובר הכוחות המזויינים הוא פרט את הישגי המערכה שמנהלים כוחות הביטחון המצרים נגד דאעש ) אלאהראם אלערבי 26 ביולי 2018): נ פ ג ע ה ה נ ה ג ת מחוז סיני ) ש ל ד א ע ש ( ב צ פ ו ן ס י נ י ו ב מ ר כ ז: נ ה ר ס ו ב ס י ס י ט ר ו ר ו נ ת פ ס ו פ ע י ל י ם ומבוקשים רבים. מספרם של " פעילי הטרור" קטן באופן משמעותי ו נ פ ג ע ה יכולתם לבצע פיגועים. נ ה ר ס ה ת ש ת י ת מ ח ו ז ס י נ י ) ש ל ד א ע ש ( : ב י ן ה ש א ר נ ה ר ס ו מ ח ס נ י נ ש ק, מ ר כ ז י ת ח מ ו ש ת, כ ל י ר כ ב ואופנועים רבים. כמו כן הוחרמו כמויות גדולות של חומרי נ פ ץ ואמצעי לחימה שונים. ב ס ך ה כ ו ל ח ו ס ל ו יותר מ- 321 פעילי טרור, ו- 881 אופנועים. ו ה ו ש מ ד ו י ו ת ר מ- 1,000 מ ט ע נ י ח ב ל ה, 548 כ ל י ר כ ב ד ו ב ר ה כ ו ח ו ת ה מ ז ו י י נ י ם צ י י ן ג ם, כ י ה ח י י ם ה א ז ר ח י י ם ה ח ל ו לש ו ב ל מ ס ל ו ל ם. ל ד ב ר י ו ה ב ח י ר ו ת ל נ ש י א ו ת ו ב ח י נ ו ת ה ב ג ר ו ת בצפון סיני נ ע ר כ ו ב ב ט ח ה. ה ס ט ו ד נ ט י ם ח ז ר ו ל א ו נ י ב ר ס י ט ת א ל ע ר י ש. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן פ ו ע ל י ם ע ת ה י ח ד עם מוסדות ה מ ד י נ ה ו ה ס ק ט ו ר ה א ז ר ח י ל ב י צ ו ע פ ר ו י ק ט י ם ל פ י ת ו ח ס י נ י. ג ם כ ל י ה ת ק ש ו ר ת ה מ צ ר י י ם ד י ו ו ח ו, כ י ה מ צ ב ה ב י ט ח ו נ י ה ש ת פ ר ו כ י ה ח י י ם ב ס י נ י ח ז ר ו ל מ ס ל ו ל ם ) אלאהראם, אלמסאא', אלמצרי אליום (. א ו ל ם, ב נ י ג ו ד ל פ ר ס ו מ י ם ב ת ק ש ו ר ת ה מ צ ר י ת, ה מ צ ב ב צ פ ו ן ס י נ י ע ד י י ן ל א ה ת י י צ ב ו ד א ע ש ד ו ו ק א ה ג ב י ר ה ת ק פ ו ת י ו נגד כוחות הביטחון המצרים בשבועות האחרונים. 2 הריגתו בכיר דאעש בצפון סיני מ ק ו ר ב י ט ח ו נ י מ צ ר י ד י ו ו ח, על הריגתו של אבו ג' ע פ ר א ל מ ק ד ס י, 3 מ נ ה י ג ד א ע ש ב א ל ש י ח ' ז ו י ד ) ר ו י ט ר ס, 23 ב י ו ל י ( 2018 ל כ ן, ב- 22 ב י ו ל י 2018 " ש י י ר ו ת 22 ביולי ( ה ש ה י ד י ם " 2 ראו פרסומי " מבט לג' האד העולמי" של מרכז המידע מהשבועות האחרונים. י ת כ ן ומדובר בפלסטיני. אלמקדסי" 3 על- פי כינויו "

12 12 אבו ג' עפר אלמקדסי, מנהיג דאעש באלשיח ' זויד, שנהרג בסיני אתר המזוהה עם דאעש 22 ב י ו ל י ( פעילות ג' האדיסטית במדינות נ ו ס פ ו ת פ י ג ו ע ירי בטורונטו, קנדה ב י ו ל י ב ב ר ח ו ב ב י ר י ח ש ו ד פ ת ח ה ע ר ב ב ש ע ו ת ד נ פ ו ר ת ', ה נ מ צ א ב י ל ו י י ם ב א ז ו ר ה ע י ר ב מ ר כ ז ט ו ר ו נ ט ו ) ק נ ד ה (. כתוצאה מהירי נ ה ר ג ו צ ע י ר ה ב ת 18 ו י ל ד ה ב ת ע ש ר. 13 בני אדם נ ו ס פ י ם ) מ ב ו ג ר י ם ו י ל ד י ם ( נ פ צ ע ו, ח ל ק ם ב א ו ר ח ק ש ה. ה ח ש ו ד נ ה ר ג ל א ח ר ח י ל ו פ י א ש ש ה ת פ ת ח ו ב י נ ו ל ב י ן כוחות הביטחון. ל א ברור אם ה ו א נ ה ר ג כתוצאה מירי כ ו ח ו ת הביטחון או שמא ה ת א ב ד ) אתר משטרת ט ו ר ו נ ט ו, 23 ב י ו ל י ; 2018 CBC, א ת ר חדשות קנדי, 26 י ו ל י ( 2018.,29 מ ח ל ק ת ה ח ק י ר ו ת ה מ י ו ח ד ו ת ב א ו נ ט ר י ו א ז ר ח ח ס ין פ י צ ל ה ו א ה י ו ר ה כ י ק ב ע ה ב ן ק נ ד י, מ מ ו צ א פ ק י ס ט א נ י, שהתגורר בטורונטו. בהודעה ר ש מ י ת מ ט ע ם מ ש פ ח ת ו ש פ ו ר ס מ ה ל א ח ר ה א י ר ו ע נמסר כי הוא סבל מ ב ע י ו ת נ פ ש י ו ת ) א ת ר מ ח ל ק ת ה ח ק י ר ו ת ה מ י ו ח ד ו ת ב א ו נ ט ר י ו, globalnews.ca, 23 ב י ו ל י ( י ו מ י י ם ל א ח ר ה פ י ג ו ע ב כ ל י פ ו ר ס ם ת ק ש ו ר ת " מ ק ו ר פ י ע ל כ י מ ע ר ב י י ם, ב י ט ח ו נ י " א ת ר י ם ע ם ב ק ש ר ח ס י ן פ י צ ל ע מ ד המזוהים עם דאעש וייתכן, שאף הביע תמיכה בארגון CBS), 24 ביולי ( ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת ע ל ה פ י ג ו ע. ב ה ו ד ע ת ק ב ל ת ה א ח ר י ו ת נאמר, כי הפיגוע בטורונטו " ב ו צ ע ע ל- י ד י ח י י ל של המדינה האסלאמית, שביצע את הפיגוע במענה לקריאות לפגוע בנתיני מדינות הקואליציה הבינלאומית " א ת ר ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש, 25 ב י ו ל י ( מ פ ק ד מ ש ט ר ת ט ו רו נ ט ו, מ א ר ק ס א ו נ ד ר ס, מ ס ר, כ י א י ן לרשויות מידע המאמת את הודעת קבלת האחריות של דאעש ו כ י ה ח ק י ר ה ב נ ו ש א נ מ ש כ ת. ה ש ר the ה ק נ ד י ל ב י ט ח ו ן ה פ נ י ם, ר א ל ף ג ו ד א ל ה, מ ס ר כ י ח ס י ן ל א ה י ה מ ו כ ר ל ר ש ו י ו ת כ א י ו ם ל א ו מ י פ ו ט נ צ י א ל י ), National Post 25 ב י ו ל י ( 2018.

13 אתר המזוהה עם דאעש,, תמונה שנמסרה על( 13 המפגע, פייסל חסין ידי משפחתו של חסין, National, the 25 ב י ו ל י 2018). פיגוע התאבדות של דאעש במרכז הכשרה למיילדות בג' לאלאבאד, אפגניסטאן ב- 28 ב י ו ל י 2018 בוצע פיגוע התאבדות משולב ע"י שני מחבלים מדאעש במרכז הכשרה ל מ י י ל ד ו ת, שבקרבת מנהלת בריאות הציבור בג' לאלאבאד. שני מאבטחים ו נ ה ג ש ל מ ר כ ז ה ה כ ש ר ה נהרגו. שמונה בני א ד ם נ פ צ ע ו (ח' אאמה פרס, 28 ביולי ( מ ח ו ז ח' ר א ס א ן ש ל ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת ל ב י צ ו ע ה פ י ג ו ע. בה ו ד ע ת ק ב ל ת ה א ח ר י ו ת צ ו י ן, כ י ה פ י ג ו ע ב ו צ ע על- ידי שני מחבלים שנשאו ע ל ג ו פ ם ח ג ו ר ו ת נפץ, שפרצו ל מ ט ה א ר ג ו ן ה ס י ו ע USAID ב ג' ל א ל א ב א ד. ה ש נ י י ם ע ם א ש ח י ל ו פ י נ י ה ל ו ה מ א ב ט ח י ם ב מ ק ו ם, ה ש ל כ ת ק ל, מ נ ש ק י ר י ש כ ל ל ו ר י מ ו נ י- י ד ו מ ט ע נ י א ח ד ח ב ל ה. ה מ ח ב ל י ם פ ו צ ץ א ת ח ג ו ר ת ה נ פ ץ, ש נ ש א ע ל ג ו פ ו ו ה ש נ י נהרג בחילופי האש, שנמשכו שש שעות. לטענת דאעש, נ ה ר ג ו ב פ י ג ו ע 33 א נ ש י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה א פ ג א נ י ם ו פ ק י ד י א ר ג ו ן ה ס י ו ע. USAID כ מ ו כ ן נ פ צ ע ו כ- 15 ב נ י א ד ם 29 ביולי ( זירת הפיגוע בג' לאלאבאד ) א ל ע א ל ם, 28 ב י ו ל י ( 2018.

14 14 תקיפת תחנת משטרה בצפון מזרח לוב ב- 24 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח כ י פ ע י ל י ד א ע ש ת ק פ ו ו ה ע ל ו ב א ש א ת ת ח נ ת ה מ ש ט ר ה בע י י ר ה א ל ע ק י ל ה (כ- 120 ק"מ מ ד ר ו ם ל א ג' ד ב י א, ש ב צ פ ו ן מ ז ר ח ל ו ב (. ב ת ק י פ ה נ ה ר ג ו ש נ י ח י י ל י ם ש ל ו ש ה נ פ צ ע ו. פ ע י ל י ד א ע ש ע ר כ ו ח י פ ו ש י ם ב ד י ר ו ת ב א ל ע ק י ל ה ו פ ר צ ו ל מ ס פ ר ח נ ו י ו ת ול ת ח נ ת ד ל ק ב א ז ו ר ) ע י ן ל י ב י א, 24 ב י ו ל י ; 2018 א ל ש ר ק א ל א ו ס ט, 25 ב י ו ל י ( ב- 25 ב י ו ל י 2018 ד ו ו ח כ י ל א ח ר ח י ל ו פ י א ש ב י ן ה צ ד ד י ם, כ ל ש נ י ם- ע ש ר ח ב ר י החוליה של דאעש, שביצעה את התקיפה נהרגו בידי כוחות הביטחון הלוביים ) אח' באר ליביא 25, 24 ביולי. ( 2018

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד