מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ"

תמליל

1 מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות למתן השירותים, אך ורק משרדי רואי חשבון 1. הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. להלן מס' כל אשר מתקיימים לגביהם קריטריונים: 1. המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, או שותפות רשומה או שאינה רשומה, שעיסוקו העיקרי ומטרתו אספקת שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה והוא עוסק מורשה לצורך מע"מ. 1. במשרד המציע מועסקים לפחות 5 )חמישה( רואי חשבון בעלי רישיון, שלפחות 1 )שניים( מהם בעלי ותק במקצוע ראיית חשבון שלא יפחת מ- 10 )עשר( שנים, ולפחות )שש( שנים בעבודה עם רשויות 6 ל- 1 )שנים( רואי חשבון יש ניסיון מצטבר של מקומיות. במהלך 8 )שמונה( השנים עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא המכרז לפחות ל- 4 )ארבע( רשויות מקומיות ובמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מספק שירותים כאמור לפחות לרשות מקומית אחת, שבה לפחות 10,000 תושבים בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה המציע מספק שירותים דוגמת השירותים נשוא מכרז זה לרשות מקומית אחת לפחות, שהיקף תקציבה הרגיל השנתי לא פחות מ- 100 )מאה( מיליון. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופת המועצה, בין השעות 08:10 עד 11:00 בימים א' עד ג', וביום ה', תמורת סך של 1,000 שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם, באתר 15/01/1017 ראשון, ה החל מיום האינטרנט של המועצה. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח המקורי שיימסר על ידי ואין להגיש הצעות על גבי מסמכים שיורדו מאתר המועצה בלבד משרדי גזברות האינטרנט. המועד האחרון להגשת הצעות 05/03/2017 ראיונות עם בעלי התפקידים מטעם המציעים יתקיימו במועד שיימסר לכל מגיש הצעה, על פי שיקול דעתה של המועצה. המכרז יערך בהתאם להוראות מסמכי המכרז. יובהר כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא. האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים. דוד אריאלי ראש המועצה

2 1 מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון תכולה: תנאי המכרז נוסח ערבות ההצעה )מסמך א'( הצהרת המשתתף במכרז )מסמך ב'( תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )מסמך ג'( נתונים אודות המציע )מסמך ד'( טופס הצעת משתתף במכרז )מסמך ה'( הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה והיעדר הרשעה בפלילים )מסמך ה' 1 ( תצהיר עובד בדבר העדר הרשעות בפלילים )מסמך ה' 1 א'( טופס אישורים בדבר ניסיון המציע )מסמך ה' 1 ( הסכם התקשרות ונספחיו )מסמך ו'( אישור מורשי חתימה )מסמך ז'( ערבות ביצוע )מסמך ט'( נושא המכרז: המועצה המקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת החשבונות במועצה, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן: "השירותים". פירוט השירותים הנדרשים: הזוכה במכרז יידרש לספק למועצה, בתיאום עם גזבר המועצה ועל פי הנחיותיו, בנושאים הבאים: רו"ח חיצוני תפקידי רו"ח החיצוני יכללו בין השאר את הנושאים הבאים: הכנת דו"חות שנתיים ואחרים כנדרש על פי משרד הפנים ועל פי הנחיות גזבר המועצה ייעוץ שוטף בסוגיות של חשבונאות ומיסוי בהתאם לדרישת המועצה. השתתפות בישיבות מליאת המועצה, ו/או הנהלת המועצה ו/או ישיבות תקציב ו/או כל ישיבה אחרת, בין אם במשרדי המועצה, ובין אם מחוץ להם, בהתאם להזמנת גזבר המועצה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד. מתן מסמכים, תחשיבים וחוות דעת מקצועיות בכתב ובעל פה, בהתאם לדרישת גזבר המועצה מובהר בזאת כי השתתפות רואה החשבון בישיבות ומתן כל ייעוץ אשר ינתן למועצה, לרבות בנושאי ביקורות בנושא מיסוי, מע"מ, ביטוח לאומי ועוד, לרבות ייצוג המועצה בפני גורמים אלה, הנם חלק מתפקידיו במסגרת מכרז זה, ולא תינתן בגינם תוספת תשלום

3 1 מנהל מחלקת הנהלת חשבונות שירותי הנהלת החשבונות האמורים יינתנו בדרך של העמדת מנהל למחלקת הנהלת החשבונות של המועצה, במשרה מלאה, שתפקידו יהיה לנהל את מחלקת הנהלת החשבונות של המועצה ומבלי לגרוע מכלליות הגדרה זו, יכללו גם את המפורט להלן: ניהול מחלקת הנהלת החשבונות במועצה בהתאם ועל פי הנחיות גזבר המועצה; ליווי גזבר המועצה בבניית תקציבים; קיום ניהול ופיקוח של בקרה תקציבית; עריכת והפקת דו"חות כספיים על פי הנחיות משרד הפנים. על המאייש את עמדת ניהול מחלקת הנהלת החשבונות של המועצה להיות בעל ניסיון קודם של לפחות 5 שנים ומעלה כמנהל מחלקת הנהלת חשבונות בתחום הרשויות המקומיות. עובד ביקורת בכיר במשרה חלקית בהנהלת החשבונות על העובד להיות נוכח במשרדי המועצה לפחות יום בחודש, והגדרת תחומי עבודתו יהיו באופן הבא: סיוע בהכנת הדוחות התקופתיים המוגשים למשרד הפנים סיוע בהכנת המסמכים, לרבות דוחות שונים, למבקרי משרד הפנים ליווי בבניית תקציב הרשות, על נספחיו השונים ידוע ומוסכם כי על העובד לסייע למועצה בכל נושא הקשור למערכת הכספים בהתאם לדרישת גזבר המועצה על המאייש את עמדת העובד הבכיר במשרה החלקית להיות בעל ניסיון קודם של 5 שנים לפחות בהכנת דוחות כספיים של רשויות מקומיות והגשתן למשרד הפנים. המועצה המקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזה הצעות למתן שירותי חשבונאות והנהלת חשבונות )להלן: "השירותים"(, עבור המועצה, הכל על פי ההוראות להלן ובנספחים המצורפים. כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות והנספחים להם. יובהר כי, ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז ובהסכם נועדו להקלת ההתמצאות ואין לייחס להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כללי.4.2

4 4 אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המועצה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המועצה, גם במקרה שמדובר בפירוש המחמיר מבחינתו. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המועצה. כל מסמכי המכרז הם רכוש המועצה. על רוכש מסמכי המכרז להחזיר מסמכים אלה, ללא יוצא מן הכלל, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, למועצה, ואין הוא רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד לצורך הגשת הצעה..5.6 השירותים 1. השירותים נשוא מכרז זה הינם כמפורט במסמכי המכרז..3 השירותים יסופקו על בסיס קבלני במסגרת מיקור חוץ.)outsourcing( הזוכה יספק את כל כוח האדם המפורט בנספח ד' להסכם וינחה, ידריך את, ויפקח על, העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים. הזוכה מתחייב להעמיד לטובת מתן השירותים כוח אדם מקצועי ומיומן שיעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי מכרז זה והנספחים לו בכלל ובהוראות נספח ד' להסכם בפרט. הזוכה במכרז יידרש לספק למועצה את השירותים בתיאום עם גזבר המועצה ו/או מי שיקבע על ידו לכך. תקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות, על פי תנאי ההסכם, היא לתקופה של שלוש שנים. 4. תחילת התקופה במועד שיימסר בהודעה מטעם המועצה לזוכה במכרז )להלן: "תקופת ההסכם"(..4.4 במהלך 60 )שישים( הימים שקודם למועד תחילת תקופת ההסכם תתבצע במידת הצורך חפיפה בין ספק השירותים הנוכחי לבין הזוכה. גזבר המועצה יקבע את תכנית העבודה לצורך החפיפה, בתיאום עם ספק השירותים הנוכחי. על הזוכה לבצע את החפיפה בהתאם לתכנית גזבר המועצה תוך שהוא מקדיש לכך את כל המשאבים וכוח האדם הדרושים לצורך חפיפה מסודרת, רצופה, תקינה ויעילה של השירותים. יובהר כי תמורת ביצוע החפיפה לא יהיה זכאי זוכה המכרז לתשלום ו/או החזר הוצאות כלשהו. מוקנית למועצה אופציה לחדש את תקופת ההסכם,, לתקופה נוספת בת שנתיים ), או לתקופה קצרה מזו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לסיים את ההתקשרות על פי מכרז זה בהודעה מוקדמת בכתב של 90 )תשעים( יום לזוכה, ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות ואחרות כלפי המועצה עקב סיום ההתקשרות. במידה ותופסק ההתקשרות בין המועצה לזוכה המכרז, מתחייב הזוכה להשיב למועצה את כל המידע, המסמכים ו/או חומר רלוונטי אחר, השייכים למועצה או בקשר עמה, המצויים ברשותו ולבצע חפיפה מתאימה בהתאם לתוכנית שתיקבע על ידי גזבר המועצה בפרק הזמן של ההודעה המוקדמת התנאים להשתתפות במכרז 5. רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות למתן השירותים, אך ורק מציעים שהם משרדי רואי חשבון אשר מתקיימים לגביהם כל הקריטריונים להלן, במועד האחרון להגשת הצעה למכרז זה:.5

5 5 המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל או שותפות רשומה או שאינה רשומה,, שעיסוקו העיקרי ומטרתו אספקת שירותים מסוג חשבונאות, הנהלת חשבונות וחשבות. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ. במשרד המציע מועסקים לפחות 5 )חמישה( רואי חשבון בעלי רישיון, שלפחות 1 )שניים( מהם בעל ותק במקצוע ראיית חשבון שלא יפחת מ- 10 )עשר( שנים, וניסיון שלא יפחת מ- 6 )שש( שנים, כולן ב- 6 השנים האחרונות, בעבודה עם רשויות מקומיות. על המציע לפרט את המועסקים אצלו בסעיף 7 ב' למסמך ה' המצ"ב, וכן לצרף קורות חיים והעתקי תעודות השכלה ורישיון רו"ח של כל אחד מהם. במשרד המציע מועסקים העובדים אשר מיועדים ליטול חלק מטעמו באספקת השירותים, אם יזכה במכרז, בתפקידים: רו"ח בעל ותק של 10 שנים לפחות במקצוע וניסיון של 6 שנים לפחות בתחום רשויות מקומיות; עובד בעל ניסיון קודם של לפחות 5 שנים ומעלה כמנהל מחלקת הנהלת חשבונות בתחום הרשויות המקומיות. עובד ביקורת בכיר בתחום הדוחות הכספיים בעל וותק של 5 שנים לפחות במקצוע בתחום עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות )1 )1 )1 על המציע לפרט בטבלה שבסעיף 7 ג' למסמך ה' המצ"ב את פרטיהם של העובדים המועסקים על ידו המיועדים לתפקידים האמורים, ולצרף קורות חיים, מכתבי המלצה,, רישיונות ומסמכים רלוונטיים נוספים. במסגרת בחינת ההצעות תראיין ועדה מקצועית, המורכבת מגזבר המועצה, מנכ"ל המועצה ויועץ משפטי )להלן: "הועדה המקצועית"(, את העובדים המיועדים לתפקידים כאמור. הועדה המקצועית תהא רשאית לפסול את הצעת המציע ככל והעובדים המוצעים לתפקידים האמורים אינם עומדים בדרישות מסמכי המכרז. במהלך 8 )שמונה( השנים עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא המכרז לפחות ל- 4 )ארבע( רשויות מקומיות ובמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע מספק שירותים כאמור לפחות לרשות מקומית אחת, שבה לפחות 10,000 תושבים. המציע יצרף אישורים מטעם גזברי הרשויות המקומיות להן סיפק ו/או מספק שירותים כאמור, על גבי הטופס המצורף כמסמך ה' 1 למכרז )מומלץ לצרף מכתבי המלצה(. במועד הגשת ההצעה למכרז זה המציע מספק שירותים דוגמת השירותים נשוא מכרז זה לרשות מקומית אחת לפחות, שהיקף תקציבה הרגיל השנתי לא פחות מ- 100,000,000 )במילים: מאה מיליון ). המציע ימלא את הפרטים הרלוונטיים לעניין זה בנספח ה' למכרז

6 6 השותפים בשותפות או בעלי המניות והמנהלים בתאגיד המציע )דירקטורים ומנכ"ל( אינם בעלי קרבה משפחתית לעובד בכיר במועצה לצו 89 ואו 59 ו/או לחבר מליאת המועצה, בניגוד להוראות סעיפים המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח חתומה מסמך ה' למכרז, בנוסח בעניין זה המציע יצרף הצהרה ומאומתת ע"י עו"ד כדין. ב- 10 )עשר( השנים האחרונות לא הוגש כנגד תאגיד המציע ו/או מי ממנהליו )דירקטורים ומנכ"ל( ו/או נגד מי מהשותפים בשותפות המציע, כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א- 1981, או בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה הכרוכה בעבירת מרמה ו/או הפרת אמונים ו/או רישום כוזב במסמכי תאגיד, ולא הורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה. בעניין זה המציע יצרף הצהרה בנוסח מסמך ה' 1 למכרז, חתומה ע"י רו"ח ומאומתת ע"י עו"ד כדין המציע רכש את מסמכי המכרז. 1,000 על שם המציע. בעניין זה יש לצרף העתק ע"ס קבלה.51 המציע יגיש את כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים ועמוד( על ידי מורשי החתימה של המציע. )כל עמוד.5 יובהר כי כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז, חייב שיתקיימו במציע עצמו ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר..5 תנאים כלליים 6. כל שינוי או תוספת שייעשו על יד מציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשבו )א( כאילו לא נכתבו, או )ב( המועצה תהיה זכאית לפסול את ההצעה בשלמותה..6 אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו, יש להודיע על כך ללא דיחוי למועצה בכתב. הודעה כאמור יש למסור לפחות 5 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים על מנת לחקור את תנאי ההתקשרות עם המועצה לאספקת השירותים. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעה כלשהי כנגד המועצה עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים לאספקת השירותים וקיום יתר התחייבויותיו עפ"י מכרז זה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי בתנאי שוויתור כזה לא יגרום נזק ו/או חיוב למועצה. המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן ו/או להשלים את הצעתו, לפי שיקול דעתה המלא, בתנאים שתקבע המועצה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה, או את כולן, ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. במקרה של ביטול לא תהיה למציעים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך ולא תהא המועצה חייבת לפצות את המשתתפים ו/או לשלם להם תשלום כלשהו

7 7 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירות אודות המציעים, לפי ראות עיניה, כולם או מקצתם, לרבות, בין היתר, אודות עברם וניסיונם, וכן את הזכות לדרוש הבהרות והסברים להצעות, על מנת לבחון את כושרם של המשתתפים ו/או התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם, כדי להביא אותם בחשבון במסגרת שיקוליה בבחינת ממד האיכות. מציע שיימנע משיתוף פעולה מלא עם המועצה, לשביעות רצונה, בנוגע לחקירות ו/או לדרישה להבהרות ו/או ימסור מידע לא נכון ו/או חלקי ו/או מטעה, למועצה או למי מטעמה, תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו. במסגרת בחינת עמידתו של מציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלוונטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע, סיבות להפסקת התקשרותם של גופים אחרים עם המציע, סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע, רמת אמינותו של המציע וכן הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק על ידי המציע. המציע, בהגשת הצעתו, נותן הסכמתו לעריכת בדיקות אלו ולשקילתם של השיקולים הנובעים מהן. המציע מתחייב לעדכן את המועצה, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר, במידה וארע שינוי ו/או עדכון בתקופה שבין הגשת מסמכי המכרז ועד לקבלת ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה קריטריונים לבדיקת ההצעה 7. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה..7 המועצה תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם לאמות מידה של איכות ומחיר, כמפורט להלן:.7 מהות הקריטריון 1 סכום הצעת המחיר של המשתתף )כולל הנחה, אם ניתנה( התרשמות ועדת הבחירה מהיקף הפעילות ומניסיונו של משרד רו"ח המציע בתחום שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לרשויות מקומיות התרשמות ועדת הבחירה מתחומי ההתמקצעות של משרד רו"ח המציע ומצבר לקוחותיו בתחום שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לרשויות מקומיות התרשמות ועדת הבחירה מהתאמת רו"ח המיועד ללוות את המועצה, מרמת מקצועיותו, מניסיונו בעבודה עם משרד הפנים ומניסיונו הנצבר בעבודה עם רשויות מקומיות התרשמות ועדת הבחירה מהמנהל המיועד של מחלקת הנהלת חשבונות, התאמתו לתפקיד, ניסיונו בהובלת מחלקת הנהלת חשבונות ברשויות מקומיות, בבנייה ובבקרה של תקציב הרשות, ובניהול עובדים התרשמות ועדת הבחירה מעובד הביקורת הבכיר המיועד, ממקצועיותו, ניסיונו ברשויות מקומיות והכרות עם נהלי משרד הפנים ניקוד ב- % 40% 10% 10% 10% 10% 10% הצעת המחיר הנמוכה ביותר תקבל את הניקוד המלא בסעיף זה, ויתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי באופן הבא: ציון המשתתף = 40 *הצעה הכי נמוכה/הצעת המשתתף

8 8 100% סה"כ הפרמטרים ייבדקו על ידי הועדה המקצועית, כאמור בסעיף 6 לעיל, אשר תקבע את הניקוד בהתאם לאישורים, למסמכים ולהמלצות שיצרף המציע להצעתו, וכן בהתבסס על ראיונות שתקיים הועדה עם העובדים המיועדים על ידו לתפקידי רו"ח, מנהל מחלקת הנהלת החשבונות, עובד הביקורת הבכיר, והמסמכים שיוגשו בהתייחס אליהם. הועדה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מהמציע נתונים ומסמכים נוספים, וכן תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד/עובד ולקבל חוות דעת על המציע..7 הוצאות המכרז 8. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף בלבד..8 המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות הוצאות בקשר לקבלת ערבויות, דמי רכישת מסמכי המכרז וכיו"ב..8 הבהרות, שינויים והארכת מועדים 9. המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן להכניס שינויים ותיקונים מכל סיבה שהיא במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת הצעות..9 ההבהרות, השינויים והתיקונים, כאמור, ישלחו באמצעות הפקס ו/או דוא"ל בכל דרך אחרת שתמצא המועצה לנכון למשתתפים. ו/או.9 על המציע לצרף להצעתו את ההבהרות, השינויים והתיקונים כשהם חתומים על ידו, ואלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יובהר כי ההבהרות, השינויים והתיקונים מטעם המועצה, יחייבו את המועצה כאשר בכל מקרה של סתירה בינם לבין מסמכי המכרז ו/או לבין הבהרות, שינויים ותיקונים קודמים מטעם המועצה, כוחם של האחרונים יהיה עדיף. המועצה לא תישא באחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למשתתפי המכרז ואלה לא יחייבו אותה. המועצה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים במכרז זה, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור ישלחו לכל מי שמסר למועצה פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק, מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל, משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי. לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף הקודם, כדי לגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות המועצה בהתאם להוראות סעיף 9 זה על סעיפיו הקטנים הצעת המשתתף, אופן הגשתה והליך ניהול המכרז 10. המציע ירשום במסמך "הצעת משתתף במכרז", המהווה מסמך ה' למכרז זה, את הסכום הכספי המבוקש על ידו תמורת השירותים הנדרשים במסגרת המכרז. תשומת הלב למחיר המקסימום והמינימום שניתן להציע ביחס למחירי האומדן. חריגה מכך תוביל לפסילת ההצעה. 0

9 9 המציע יחתום על כל מסמכי המכרז בשני עותקים אשר חייבים להיות זהים, על כל עמוד ועמוד, ימלא את כל הפרטים הנדרשים, ויכניסם במקור ובתצלום )סה"כ 1 חוברות מסמכי מכרז מקור והעתק( למעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז. למעטפה כאמור יכניס המציע גם את כל המסמכים שחובה על המציע לצרף להצעתו כנדרש במכרז זה, חתומים כדין ע"י המציע. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר. 0 0 את המעטפה הסגורה יש להכניס, ידנית, לתיבת ההצעות המצויה במשרד המועצה עד לא יאוחר מיום 05/03/2017 בשעה 17:00. אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או פקסימיליה. מנכ"ל מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ו/או מסמכים שיימסרו שלא באמצעות מסירה ידנית לתיבת ההצעות, יפסלו. אין לרשום כל הערה, הסתייגות, שינוי, תוספת, מחיקה וכיו"ב במסמכי המכרז וההצעה, בין בגוף מסמכי המכרז וההצעה ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר כלשהו, אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום כאמור יחשב כאילו לא נעשה ולא קיים. במידה ולדעת המועצה רישום שייעשה הוא מהותי תהא המועצה רשאית לפסול את ההצעה בגין כך. בסמוך לאחר מועד הגשת ההצעות ייערכו ראיונות לנציגי המציעים, על פי בחירת המועצה ועל פי זימונה. מציע אשר נציגיו לא יגיעו לראיון אליו זומנו, תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו. המועצה תהא רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף על פי הצורך. שאלות הבהרה בקשר עם תנאי מכרז זה ו/או מסמכיו ו/או נספחיו ו/או כל הבהרה אחרת ניתן יהיה להגיש עד 6 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. את השאלות יש להפנות בכתב בלבד לגזבר המועצה בדוא"ל: תשובת המועצה ופניית המשתתף יועברו לעיונם של כל יתר המשתתפים במכרז, וכל משתתף במכרז יהיה חייב לצרפן להצעתו כשהן חתומות על ידו ההצעה 11. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאה עבורו לטובת המועצה בנוסח מסמך א' בסך של 10,000 )במילים: עשרת אלפים (, שתהא בתוקף למשך 6 )ששה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, כלומר, עד ליום 04/09/1017. הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד צדדית של המועצה. לבקשת המועצה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. 1 הערבות תשמש כביטחון לחתימת ההסכם ע"י המציע הזוכה במכרז עפ"י דרישת המועצה. המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם יוזמן המציע הזוכה לחתום על ההסכם והוא לא יעשה כן ו/או לא ימסור ערבות לקיום ההסכם ו/או אישור קיום ביטוחים. הערבות תוחזר למציע שלא זכה לאחר חתימת הסכם עם המציע הזוכה ולאחר שהזוכה ימסור לידי המועצה ערבות לקיום התחייבויותיו בהסכם ואישור ביטוחי כמפורט בהסכם. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יחולו על המציע. אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות לאחר שהמציע יחתום על ההסכם, וימציא ערבות לקיום ההסכם ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם

10 10 אם הזוכה לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בהסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות מהותית אחרת החלה עליו כזוכה, עד למועד המפורט להלן בסעיף 11, תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה, ולהתקשר עם מציע אחר, וזאת ללא צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים שנגרמו ו/או הוצאות כלשהן, ומבלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע את נזקיה בפועל במידה ואלה יהיו גבוהים יותר מסכום הערבות. מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו ביטול המכרז 11. המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם על פיו, וזאת ללא כל פיצוי או תשלום כלשהו למשתתפים במכרז. 2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית לבטל את המכרז בקרות אחד מהמקרים להלן: 1 צרכי המועצה ישתנו את ביטול המכרז. יחולו ו/או שינויים באופן המצדיק לדעת המועצה 1 יתברר כי נפלו טעויות ו/או הושמטו פרטים במסמכי המכרז שלדעת המועצה יש בהם כדי להצדיק את ביטול המכרז. יעלה חשש שמשתתפי המכרז, חלקם ו/או כולם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהוגשו למכרז. כל טעם אחר על פי דין הצגת עובדים הזוכה יציג בפני המועצה את העובדים שיועסקו במתן שירותים למועצה בתפקידים: רו"ח המועצה, מנהל מחלקת הנהלת חשבונות ועובד ביקורת בכיר. החלפה של מי מהם תיעשה רק בהסכמת המועצה ובמקרה שייבצר מהזוכה להעסיק מי מהם או להמשיך בהעסקתו תהייה המועצה רשאית, אך לא חייבת, להביא את ההסכם לידי סיום בשל כך. הודעה על תוצאות המכרז וחתימה על ההסכם 14. לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו תוך 14 ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה מתאימה, תוך המועד הנ"ל. 3 4 חתימת המציע על כל מסמכי המכרז, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם המועצה בהסכם. עם מסירת הודעת המועצה על בחירת ההצעה הזוכה, תשתכלל ההצעה הזוכה לחוזה התקשרות מחייב בין הצדדים. 4 7 מציע שהצעתו זכתה יעביר לידי המועצה, הודעת המועצה: בין היתר, תוך ממועד קבלת ימים 4 ערבות בנקאית ע"ס 10,000 )במילים: שלושים אלף ) צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאה על ידו לטובת המועצה, בנוסח הקבוע בנספח ט' להסכם, שתהווה ערבות לקיום הסכם ההתקשרות, כמפורט בהסכם, ותחודש מדי סיום תוקפה עד לסיום ההתקשרות. אישור חתום בידי חברת ביטוח על קיום ביטוחים, כמפורט בהסכם. 4 4

11 11 זוכה אשר יפר ההתחייבות על פי סעיף 14 לעיל, כולה או חלקה, תהא המועצה רשאית לפסול זכייתו ותחולט ערבות הצעתו, בלא כל תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים אשר עומדים לרשות המועצה. המשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה כנגד המועצה בעניין זה. המשתתף הזוכה יהיה נכון להתחיל את ההתקשרות נשוא המכרז וליתן למועצה את השירותים תוך 10 יום מהודעת הזכייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף במכרז גם במקרים הבאים: כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. התברר למועצה כי הצהרה מהותית כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז הצעות המשתתפים במכרז יישארו בתוקף למשך 90 )תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז. אם מציע יידרש לכך בכתב על ידי המועצה, יאריך המציע את תוקף הצעתו ב- 10 ימים נוספים ואת תוקף הערבות להצעה. מציע שלא יאריך ערבותו ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז. 4.7 זכות עיון במסמכי המכרז 15. מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז של המציע שזכה במכרז. 5 מציע שסבור כי מידע מסוים מהווה "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי", רשאי לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז. על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו. מובהר כי ההחלטה הסופית בדבר סיווג המידע כ"סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" נתון לשיקול דעתה של המועצה. המועצה תהיה רשאית לדרוש תשלום עבור צילום המסמכים המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הגשת מסמכי המכרז תעודת התאגדות/רישום התאגיד רשומה(, או רישומה לצרכי מס. או תעודה המעידה על רישום השותפות )אם 6 תדפיס פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין. המציע יצרף תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיף 10 לעיל. המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח מסמך ג' למכרז זה, המעיד כי המציע ובעלי זיקה לו לא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או על חוק שכר מינימום, התשמ"ז

12 11 המציע ימלא ויצרף להצעתו טופס הצעה בנוסח מסמך ה' למכרז זה, כולל כל המסמכים הנדרשים בו, לרבות בקשר לניסיונו של המציע ושל בעלי התפקידים המוצעים על ידו. בהקשר זה מודגש כי על המציע להגיש הצעת מחיר למועצה בהתאם לאמור בסעיף 5 למסמך ה'. אופן הגשת ההצעה המציע ימלא במסמך ה' את סכום ההצעה בגבולות מחיר המקסימום והמינימום הקבועים שם. נוסח הצעת משתתף )מסמך ה' למכרז זה( בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפיה, שהיא חתומה על ידו ומאומתת כדין. הצהרת משתתף מטעם המציע )מסמך ב' למכרז זה( חתום ומאומת כדין. אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה המורשים לחתום בשם המציע - מסמך ז' למכרז זה. הצהרה על היעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה והיעדר הרשעות בפלילים - מסמך ה' 1 למכרז זה. תצהיר עובד בדבר היעדר הרשעות בפלילים, חתום בפני עו"ד מסמך ה 1 א למכרז זה. דף נתונים ומידע אודות המציע - מסמך ד' למכרז זה. אישורים בדבר ניסיון המציע - מסמך ה' 1 למכרז זה. אישור רו"ח למחזור כספי - מסמך ה' 1 למכרז זה. העתק קבלה על שם המציע בגין רכישת מסמכי המכרז. הבהרות, שינויים ותיקונים שפורסמו ו/או נשלחו ע"י המועצה )לרבות מסמך התשובות ממפגש המציעים(, אם פורסמו ו/או נשלחו, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד. כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, שהם חתומים בכל דף ודף על ידי המציע נתונים על המועצה 17. היקף התקציב הרגיל המאושר של המועצה לשנת ; 107,000, : 7 מס' התושבים בתחום המועצה, לשנת 18, : תושבים; מס' העובדים של המועצה: 110 עובדים )נכון ליום 1/08/1016(; 7 7 הודעות ונציגות 18. כל הרוכש את מסמכי המכרז, ימסור במעמד הרכישה את שם המציע, כתובת מלאה, מספר טלפון ופקס', כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז זה ותפקידו. 8 כל הודעה שנתקבלה הדואר. שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, תחשב על ידי המציע כעבור 1 ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח במשרד 8 הודעה שתשלח בפקס' / דוא"ל למספר / כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי המציע, תחשב שנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני. 8

13 11 בכבוד רב, המועצה המקומית קרית טבעון

14 14 מסמך א' נוסח ערבות ההצעה לכבוד המועצה מקומית קרית טבעון הנדון: ערבות מס' / הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 10,000 )במילים: עשרת אלפים ש"ח )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: מס' זיהוי )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז מס' 01/1017 למתן שירותי חשבונאות והנהלת חשבונות. אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 10 ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 04/09/1017, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו: לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות דואר אלקטרוני / מברק / פקסימיליה וזו לא תיחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. בנק סניף כתובת

15 15 לכבוד מועצה מקומית קרית טבעון מסמך ב' הנדון: הצהרת מציע במכרז פומבי מס' 03/2017 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה, בשם המציע ובשם כל אחד מאתנו באופן אישי, כדלקמן: אנו מצהירים בזה כי קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז, הבנו את כל האמור בהם והגשנו את הצעתנו בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהירים כי המציע לא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תישמע מצד המציע בעניין זה כל טענה של "חוסר התאמה", ו/או "טעות" ו/או "הטעיה", והמציע מוותר על כל טענה כאמור. אנו מצהירים כי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעת המציע עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי המציע מקבל על עצמו לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאיו, להסכם וליתר מסמכי המכרז. אנו מצהירים בזה כי הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. הצעת המציע היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ופתוחה לקיבול למשך 90 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. להבטחת קיום הצעת המציע והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז..4.5 אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעת התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינכם לבין המציע. המציע ובקבלתה על ידכם.6 היה ומסיבה כלשהי המציע לא יסכים לחתום על ההסכם לפי הצעת המציע ו/או במקרה שבו לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידי המציע עם הצעת המציע במכרז תוגש על ידיכם לפירעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה למועצה. אנו, מורשי החתימה של המציע, מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על ההצעה המוגשת עם הצהרה זו וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על ההצעה מטעם המציע. חתימת מורשי חתימה מטעם המשתתף.7.8 אני הח"מ עו"ד / רו"ח של ח.פ. )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ו-, מורשי החתימה של המציע, ואישרו בפני כי האמור בהצהרה הנ"ל אמת ונכון וכי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימות ה"ה הנ"ל מחייבות אותם ואת המציע. רו"ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון( מסמך ג'

16 16 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים אני הח"מ, ת"ז, ואני הח"מ, ת"ז, מורשי החתימה מטעם התאגיד/ השותפות שמספרו )להלן: "המעסיק"(, לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת, בכתב, כדלקמן: תצהיר זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו "החוק"(. כל המונחים שלהלן יפורשו בהתאם לאמור בחוק )להלן: הנני מצהיר בזאת כי המעסיק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים / הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, אך במועד חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה / אחר: )השלם ומחק את המיותר(. הנני מצהיר בזאת כי המעסיק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום. אם הורשעו ביותר בעבירות לפי חוק שכר מינימום, הרי שבמועד חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה )מחק את המיותר(. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת ונכון..4 חתימות תאריך אישור אני הח"מ עו"ד מאשר/ת כי ביום הופיע/ו בפני במשרדי ברח' מר/גב' שזיהה עצמו על-ידי ת"ז מס', ומר/גב' שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס' ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. כמו כן, הנני מאשר כי רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה, אשר חתמו על הצהרה זו, מוסמכים לעשות כן בשמו. חתימה וחותמת עו"ד

17 17 מסמך ד' נתונים אודות המציע שם המציע: תאריך הקמתו: סוג התאגיד: תאריך רישומו כתאגיד: מס' התאגיד: מען המציע: טלפון: פקס: דוא"ל: פרטי איש קשר )שם מלא, כתובת למשלוח דואר, טלפון, דוא"ל(: תחומי עיסוק של המציע: מס' שנות ותק בתחום הרשויות המקומיות: אנשי מפתח אצל המציע ותפקידם )שם מלא, תפקיד, שנות ותק(: יש לצרף את המסמכים הבאים: תעודת עוסק מורשה. א. תעודת רישום התאגיד, ו/או רישומה כשותפות לצרכי מע"מ. ב. נייר פרופיל של המציע. ג. אנו מורשי החתימה מטעם המציע מצהירים בזה כי כל הנתונים והפרטים שנמסרו לעיל בפרט, ובהצעה זו על מסמכיה ונספחיה, נכונים ומדויקים לפי מיטב ידיעתנו, ואנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהם מיד עם קרות השינוי. בנוסף, אנו מאשרים כי כל מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע. חתימות תאריך אישור אני הח"מ עו"ד מאשר/ת כי ביום הופיע/ו בפני במשרדי ברח' מר/גב' שזיהה עצמו על-ידי ת"ז מס', ומר/גב' שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס' ואחרי שהזהרתיו / הזהרתי אותם כי עליו / עליהם להצהיר את האמת וכי יהיה /יהיו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / יעשו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם / חתמו עליה. כמו כן, הנני מאשר כי )המציע( רשום בישראל כ )חברה פרטית / שותפות / אחר( וכי ה"ה, אשר חתמו על הצהרה זו, מוסמכים לעשות כן בשמו. חתימה וחותמת עו"ד

18 18 לכבוד המועצה המקומית קרית טבעון מסמך ה' הצעת משתתף במכרז אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי מכרז פומבי 01/1017 )להלן: "המכרז"( לאספקת שירותי חשבונאות והנהלת חשבונות )להלן: "השירותים"(, לרבות ההסכם ונספחיו, בחנתי אותם בחינה מדוקדקת וזהירה, ואני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכרוכות בהם. אם הצעתי זו תתקבל, הנני מתחייב בתוך ארבעה עשר ימים מיום שתודיע לי המועצה על זכייתי במכרז, להפקיד בידי המועצה ערבות לקיום ההסכם ואישור קיום ביטוחים חתום כנדרש בהסכם. אני מסכים בזה שהמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל הצעה או את כל ההצעות או לבטל את המכרז, למסור את אספקת השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר ומתאימה בשבילה, אפילו אם איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם במועד שייקבע על ידי נציג המועצה. הצעתנו הכספית לביצוע השירותים נשוא המכרז הינה: ידוע לי כי המועצה קבעה שהמחיר המינימלי למתן השירותים הנו 10,000 )שלושים אלף( + מע"מ וכי המחיר המקסימלי למתן השירותים הנו 11,000 )שלושים ושלושה אלף( + מע"מ, זאת לכל חודש קלנדרי במהלך תקופת מתן השירותים למועצה וכי לפיכך הצעתי הינה בסך )במילים: ( + מע"מ, עבור מתן השירותים במהלך כל חודש קלנדרי במהלך תקופת מתן השירותים. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי: א. ב. ג. ד. סכום התמורה החודשית יהיה קבוע, כולל, סופי, ללא הצמדה כלשהי וישולם בתוספת מע"מ, בשיעור שיהיה בתוקף במועד כל תשלום, כנגד חשבונית מס כדין. למרות האמור, בתום כל שנת הסכם, יועלה סכום התמורה בשיעור של 1% )אחוז אחד( מהסכום המקורי. הצעה זו מבוססת על התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות המציע על פי תנאי המכרז וההסכם. המציע הנו בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וכל הדרוש לאספקת השירותים נשוא מכרז זה. ידוע למציע כי במידה ויתברר שהצהרה כלשהי מבין ההצהרות המפורטות בהצעה ו/או במסמכי המכרז הכלולים בהצעה אינה נכונה במלואה, תהיה המועצה רשאי לפסול את הצעת המציע, ובמידה וייחתם כבר ההסכם, תהיה המועצה רשאית לבטלו מבלי שתהא חייבת בפיצוי ו/או תשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם. אנו מצהירים שהמציע עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה, כמפורט להלן: א. ב. משרדנו מאוגד כ, שמטרתו אספקת שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה. )רצ"ב להצעה זו תדפיס פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין והעתק תעודת התאגדות(. משרדנו מעסיק לפחות 5 )חמישה( רואי חשבון, שלפחות 1 )שניים( מהם בעל ותק של לפחות 10 )עשר( שנים ובעל ניסיון מצטבר של 7 )שבע( שנים לפחות בעבודה עם רשויות מקומיות. להלן פרטי רואי החשבון.

19 19 )רצ"ב להצעה זו קורות חיים לגבי כל אחד מרו"ח ותצלומי רישיון רו"ח(: החשבון, העתקי תעודות השכלה, שם מס' רישיון שנת הסמכה כרו"ח תארים נוספים שנות ניסיון בתחום רשויות מקומיות לקוחות להם נתן שירות בתחום הרשויות המקומיות ג. להלן פרטי העובדים אשר מועמדים לבצע את השירותים עבור המועצה, העונים לדרישות מפרט השירותים וכוח האדם במכרז. רצ"ב להצעה זו: קורות חיים לגבי כל אחד מבעלי התפקידים העתקי מסמכים רלוונטיים. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בפלילים )נספח ה' 1 א' למסמכי המכרז( חתום על ידו במקור ומאומת ע"י עו"ד לגבי כל אחד מהמועמדים: פירוט לפחות 1 לקוחות להם נתן שירותים )לרבות מועדים התחלה וסיום( כולל לקוח נוכחי התפקיד הנדרש שם, מקום מגורים ומספר רישיון שנת הסמכה כרו"ח/כמנהל חשבונות פרטי השכלה, הכשרה מקצועית ותארים נוספים שנות הניסיון בתחום רשויות מקומיות רו"ח מנהל מחלקת הנהלת חשבונות עובד ביקורת בכיר ד. במהלך 8 )שמונה( השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, משרדנו סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא מכרז זה לפחות ל- 4 )ארבע( רשויות מקומיות, ובמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע מספק שירותים כאמור לפחות לרשות מקומית אחת, שאוכלוסייתה מונה לפחות 10,000 תושבים

20 10 )רצ"ב אישורים וחוות דעת מטעם גזברי הרשויות המקומיות להן משרדנו סיפק ו/או מספק שירותים כאמור על גבי הטופס המצורף כמסמך ה' 2 למכרז. *מומלץ לצרף מכתבי המלצה(. הרשות המקומית תקופת השירות לרשות המקומית השירותים שסופקו מס' רו"ח אצל המציע שהשתתפו במתן השירותים לרשות המקומית האם במועד הגשת הצעה המציע ממשיך לספק את השירותים לרשות המקומית ה. הרינו להסכים בזאת כי בעלי התפקידים המפורטים לעיל, כולם או חלקם בהתאם לדרישת נציג המועצה, יתייצבו לראיון אישי במשרדי המועצה, על פי זימונה ועל פי שיקול דעתה. אנו מצהירים שהבנו את הוראות מסמכי המכרז על פרטיהן, קיבלנו מהמועצה לשביעות רצוננו המלאה, כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעתנו זו, בחנו ובדקנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים, ובהתבסס על כל אלה הננו מגישים הצעתנו זו. אם תקבלו את הצעתנו יעמוד לרשותנו לצורך אספקת השירותים כוח אדם מקצועי ומיומן, כנדרש במפרט השירותים וכוח האדם, נספח ד' להסכם, ואנו מתחייבים לשלם לעובדים, שיועסקו על ידינו לצורך אספקת השירותים, את מלוא השכר והתנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם. להבטחת קיום התחייבויותינו שבהצעתנו, מצורפת בזה ערבות בנקאית בסך של 10,000 )שלושים אלף(. אם לא נקיים את התחייבויותינו, כולן או מקצתן, שבהצעתנו זו, הזכות המלאה בידי המועצה לממש את הערבות ללא כל הודעה או התראה נוספת, והננו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקוט המועצה כדי לגבות את הערבות. הננו מסכימים ונותנים לכם בזה את אישורנו לבצע חקירות ובדיקות אודותינו כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתנו. הצעתנו תישאר בתוקפה ופתוחה לקיבול במשך תקופה של 90 )תשעים( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, ואם תתקבל הצעתנו זו היא לא תבוטל. אם נדרש לכך בכתב על ידיכם, אנו מתחייבים להאריך ב- 10 )שלושים( יום נוספים )או לפרקי זמן נוספים, לפי דרישתכם( את תוקף הצעתנו ואת תוקף הערבות להצעה. אם תחליטו לקבל הצעתנו הננו מתחייבים בזה כדלקמן: א. לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותינו שבמסמכי המכרז בכלל ובהסכם בפרט

21 11 ב. להתחיל במתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה במסמכי המכרז ובהסכם ולבצע חפיפה עם הגורם המספק לכם את השירותים כיום, הכל בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות רצונכם המלאה. ג. להפקיד בידיכם בתוך 14 ימים מיום שנקבל הודעה על זכייתנו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10,000 )שלושים אלף( צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח שיהיה להנחת דעתכם, שתהיה ערבות לקיום ההסכם. על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם בקשר לכך. ד. להפקיד בידיכם בתוך 14 ימים מיום שנקבל הודעה על זכייתנו במכרז, אישור על קיום ביטוחים כנדרש בהסכם. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתנו ו/או באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתנו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד ההכרזה על הזוכה, וידוע לנו שתהיו רשאים למחוק אותנו מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מאיתנו ובין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת. ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל הצעתנו, הננו מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא נקיים התחייבותנו לחתום על ההסכם, תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי המועצה בכתב כהסכם מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז. בעצם הגשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם. הצהרתנו זו ניתנה ביום מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוננו החופשי שם המציע: חתימת המציע )בצירוף חותמת(: מורשי החתימה מטעם המציע: שם: ת.ז.: חתימה: שם: ת.ז.: חתימה: אישור עורך דין אני הח"מ,עו"ד, מס' רישיון מאשר בזה ש- חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת את לכל דבר ועניין. תאריך חותמת חתימה

22 11 מסמך ה' 1 הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה והיעדר הרשעה בפלילים אני הח"מ,, ת.ז., כתובת,, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: הנני משמש כמנכ"ל ב-, מס' תאגיד, ו/או שותף במציעה )להלן: "המציעה"(. תצהיר זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציעה במכרז מס' 03/2017 של המועצה המקומית קרית טבעון לאספקת שירותי חשבונאות והנהלת חשבונות )להלן: "המכרז"(. הריני להצהיר כי הובאו לידיעתי הוראות הסעיפים להלן: 1. סעיף 89 ב)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות(, תשי"ח 1958 )להלן: "הצו"(: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם המועצה; לענין זה",קרוב - "בן זוג, הורה בן או בת, אח או אחות." 1. סעיף 59 לצו: "לא יהיה לעובד-מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת-הנאה בכל הסכם או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם-העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט להסכם בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת-הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 89 א)ב( לגבי חברי המועצה." 1. כלל 11 )א( לכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות: "חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לעניו זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו" הריני להצהיר כי בעלי המניות / השותפים / המנהלים במציעה )לרבות דירקטורים ומנכ"ל( אינם בעלי קרבה משפחתית לעובד בכיר במועצה ו/או בתאגידיה העירוניים ו/או לחברי מועצה, בניגוד להוראות שהובאו לעיל. ב- 10 )עשר( השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא הוגש נגדי כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 1981, או בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירת מרמה או בעבירת הפרת אמונים או בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד, לא הורשעתי בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה ולא מתנהלים נגדי, למיטב ידיעתי, חקירה פלילית או הליכים משפטיים בקשר לביצוע עבירה כאמור. למיטב ידיעתי, ב- 10 )עשר( השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא הוגש כנגד המציעה ו/או מי ממנהליה ו/או מהדירקטורים ו/או שותפיה כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות האמורות בסעיף 5 לעיל. למיטב ידיעתי, כנגד המציעה לא תלוי ועומד צו פירוק ולא תלוי נגדה צו כינוס נכסים

23 11 8. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. תאריך שם חתימת המצהיר אישור עורך דין אני הח"מ,עו"ד, מס' רישיון מאשר בזה שמנכ"ל המציעה מר, הופיע בפני, ולאחר שהזדהה לפי ת.ז. מס' / המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה לעונשים הצפויים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. חתימה וחותמת עו"ד

24 14 מסמך ה' 1 א' תצהיר עובד בדבר העדר הרשעות בפלילים אני הח"מ,, ת.ז., כתובת,, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: הנני עובד/שותף ב-, מס' תאגיד, )להלן: "המציעה"(. תצהיר זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציעה במכרז מס' 01/1017 של המועצה המקומית קרית טבעון לאספקת שירותי חשבונאות והנהלת חשבונות )להלן: "המכרז"(. אם תתקבל הצעת המציעה למכרז, אשתתף מטעמה באספקת השירותים המקומית קרית טבעון. למועצה ב- 10 )עשר( השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא הוגש נגדי כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 1981, או בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, לא הורשעתי בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה ולא מתנהלים נגדי, למיטב ידיעתי, חקירה פלילית או הליכים משפטיים בקשר לביצוע עבירה כאמור. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת..4.5 תאריך שם חתימת המצהיר אישור עורך דין אני הח"מ,עו"ד, מס' רישיון מאשר בזה כי מר, הופיע בפני, ולאחר שהזדהה לפי ת.ז. מס' / המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה לעונשים הצפויים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני., עו"ד

25 15 מסמך ה' 2 אישורים בדבר ניסיון המציע אני הח"מ,, ת.ז. המשמש בתפקיד גזבר הרשות המקומית, מאשר כי, מס' תאגיד/ע.מ, סיפקה לרשות המקומית לעיל את השירותים המפורטים להלן(: רו"ח מועצה ניהול מחלקת הנהלת חשבונות עובד בקורת בכיר עובד אחר האם שירות זה ניתן ע"י 2 המציעה כן/לא כן/לא כן/לא כן/לא האם לשביעות רצון 3 הרשות המקומית כן/לא כן/לא כן/לא כן/לא תקופת אספקת השירות )נא לציין מאיזו תקופה עד איזו תקופה( חוו"ד על מתן השירותים של המציעה: מס' התושבים הרשות המקומית הינו כ- נפש. התקציב הרגיל המאושר של הרשות לשנת 1016:. מערכות המחשוב בהם העניק המציע את השירותים לרשות מקומית פרטים ליצירת קשר: שם מלא: טלפון: דוא"ל: תאריך חתימת הגזבר 2 3 נא למחוק התשובה שאינה נכונה. נא למחוק התשובה שאינה נכונה.

26 16 בין: מסמך ו' הסכם התקשרות שנערך ונחתם בקרית טבעון ביום המועצה המקומית קרית טבעון מכיכר בן גוריון 1 קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מצד אחד ח.פ./ת.ז. מס' כתובת - )להלן: "החברה"( לבין: מצד שני הואיל והואיל והואיל והואיל והואיל והמועצה מעוניינת לרכוש שירותי חשבונאות וניהול מחלקת הנהלת חשבונות, על בסיס קבלני במסגרת מיקור חוץ ;)outsourcing( והחברה עוסקת במתן שירותי חשבונאות וניהול מחלקת הנהלת חשבונות, בתחום המוניציפאלי וכיו"ב; והחברה הצהירה כי היא בעלת הידע, הכלים, האמצעים וכוח האדם המיומן והמקצועי למתן שירותים, כאמור לעיל, למועצה ולגופים העירוניים, וכי היא מעוניינת לספק את השירותים כקבלן עצמאי; וכרשות מקומית חייבת המועצה לנהל את חשבונותיה ביעילות וברמה מקצועית גבוהה ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות מקצועיות של הרשויות המוסמכות, ועל מנת להבטיח זאת ברצונה לשכור את שירותיו של גורם מקצועי בעל יכולת, ידע וכוח האדם הדרושים לכך; ובהתאם להצהרותיה ומצגיה זכתה החברה במכרז פומבי מס' 01/1017, שפורסם ע"י המועצה )להלן: "המכרז"( לשם אספקת/קבלת השירותים נשוא הסכם זה. לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: המבוא, הגדרות והצהרות החברה: המבוא להסכם זה, נספחיו וכל תנאי ומסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. החברה מצהירה כדלהלן: הינה מוסמכת, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע התחייבויותיה שבהסכם זה. כי רואי החשבון הינם מנהלים ובעלי מניות בחברה וכי הם יבצעו באופן אישי את השירותים שתעניק החברה למועצה, כהגדרתם בסעיף 1 להלן. כי ברשותה כל הניסיון, הידע, הכישורים, המיומנות וכוח האדם המקצועי והמוסמך לשם מתן שירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות,, יעוץ חשבונאי וכיו"ב, כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות ובהתאם לכללי ניהול החשבונות החלים על המועצה, על פי כל דין ועל פי הנחיית כל רשות מוסמכת. כי היא מעסיקה עובדים, שלהם ההסמכה, הידע והכישורים המתחייבים לשם מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה, וכי עובדיה מיומנים ומסוגלים לבצע את כל ההתחייבויות שנטלה החברה על עצמה בהסכם זה.

27 ידועות ומוכרות לה כל הוראות הדין ומשרדי הפנים והאוצר בנוגע לביצוע השירותים, והיא מתחייבת לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיה שבהסכם זה תוך קיום קפדני של הוראות כל דין והוראות משרד הפנים, באופן הראוי ההולם פעילות של רשות ציבורית, ותוך הקפדה על סדרי מנהל תקינים, שמירה על סודיות, שמירה על צנעת הפרט והגנת הפרטיות. כי היא מבוטחת בביטוח "אחריות מקצועיות" המכסה את כל הסיכונים האפשריים הכרוכים בשירותים המקצועיים שהיא מתחייבת לספק על פי הסכם זה. כי היא מאשרת שידוע לה שהמועצה הסכימה להתקשר עמה בהסכם זה אך ורק על סמך מצגיה והצהרותיה באשר לאפשרויותיה וכישוריה למלא אחר כל הוראות הסכם זה. למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: "המועצה" "השירותים" "חוק"/"דין" המועצה המקומית קרית טבעון. כל השירותים שעל החברה לספק למועצה על פי מסמכי המכרז, הוראות הסכם זה ונספח ד' להסכם - "מפרט השירותים וכח האדם", לרבות: רו"ח, מנהל מחלקת הנהלת חשבונות ועובד ביקורת בכיר. כל דבר חקיקה, חקיקת משנה ו/או הוראה של משרד הפנים או רשות מוסמכת אחרת, לרבות אך לא רק: פקודת המועצות המקומיות; צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ; תקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, התשמ"ח ; צו המועצות המקומיות )שמירת טפסים בעלי ערך כספי(, התשכ"א ; תקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, התשל"א ; חוק העמותות והתקנות על פיו וכן הוראות רשם העמותות; פקודת מס הכנסה והכללים שהוצאו על פיה; חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה ; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו השירותים החברה מתחייבת למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון ולספק לה את כל השירותים המפורטים בהסכם זה ונספחיו. בנוסף, ניהול החשבונות ומתן השירותים ייעשה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הנהוגים בניהול מערכת הנהלת חשבונות של רשות מקומית, בהתאם להוראות החוק ולדרישות משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, בהתאם להוראות ולהנחיות שתינתנה לה מפעם לפעם על ידי המועצה ועל פי הוראות הסכם זה. במסגרת התחייבותה של החברה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת, בין היתר, לבצע את הפעילות ו/או התפקידים הבאים: מילוי הפונקציות והפעולות הדרושות כדי שלמועצה תהיה מערכת הנהלת חשבונות סדירה ועדכנית, לרבות ביצוע כל הפעולות והרישומים הנהוגים ביום תחילת ההסכם ו/או כפי שהם נהוגים כיום במועצה או אלה שיידרשו לשם כך, וכפי שנדרש על פי חוק ועל ידי משרד הפנים מעקב אחרי תשלומים שמבצעת המועצה. הכנה במועד של כל הדו"חות הכספיים למשרד הפנים שבהכנתם חייבת המועצה )כולל דיווחים פנימיים חודשיים, רבעוניים, שנתיים, דו"חות תקציביים, דו"ח מעקב תקציב מול ביצוע ודו"חות חריגים(. הכנת החומר הדרוש לדו"חות המועצה לצורך ביקורת משרד הפנים ודו"חות רבעוניים הכל לפי הנחיות והוראות משרד הפנים והוראות הגזבר.

28 התמורה הכנת דו"חות למשרדים ממשלתיים, למבקר המדינה, לגופים אחרים שהמועצה קשורה אליהם ויש צורך להגיש להם דו"ח והכל על פי לוח הזמנים הנדרש. סיוע בהכנת התקציב השנתי של המועצה לכל שנת הכספים אשר לגביה מספקת החברה שירותים על פי הסכם זה, הכל בהתאם להנחיות המועצה וכן מתן ייעוץ בקשר לכך, כולל תיקונים ועדכונים לתקציבים במהלך שנת התקציב. סיוע בטיפול במערך המלוות של המועצה כולל ניהול ספר מלוות כמתחייב. ייעוץ וליווי בנושא מיסוי )מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי(, לרבות השתתפות בדיונים בפני מוסדות אלה וייצוגה בפניהם, על פי הוראות המועצה. השתתפות )על פי דרישת גזבר המועצה( בדיונים של הצוות המוביל של המועצה, לרבות בישיבות מליאת המועצה והנהלתה. ליווי מקצועי וייעוץ לצוות המוביל של המועצה, על ידי עובדים בכירים של החברה, בכל הנוגע לקשרים עם מוסדות ומשרדי הממשלה, כולל ביצוע הוראות מנכ"ל משרד הפנים הקשורות להנהלת חשבונות וכולל השתתפות בישיבות במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים. סיוע במתן ייעוץ ביוזמת החברה לגזבר או לראש המועצה בקשר לפעולות בלתי תקינות המתרחשות בתחום הנהלת חשבונות ו/או בתחומים אחרים, אם יתגלו לחברה תוך כדי ביצוע השירותים. המצאת כל החומר הנדרש על ידי מבקר משרד הפנים בהתאם להנחיות משרד הפנים ובמועדים שייקבעו על ידו. ניהול החשבונות ומתן השירותים, כאמור לעיל, לגופים העירוניים, כולל התאמת הרישומים בגופים אלה לרישומים במועצה. תפקידים ומטלות שיוטלו מעת לעת על פי הזמנת ראש המועצה והגזבר, במסגרת תחומי הפעילות שמוזכרים בהסכם זה. הכשרת עובדי החברה שבאמצעותם יינתן השירות למועצה, לרבות פיקוח והדרכה על מנת להבטיח שהעובדים יכולים לתת את השירות ברמה מקצועית מעולה. השתתפות בישיבות מחוץ למשרדי המועצה בעניינים הקשורים לשירותים, לפי בקשת גזבר או ראש המועצה. בתמורה למילוי מלוא התחייבויותיה של החברה, כאמור בהסכם זה, תשלם המועצה לחברה תמורה כמפורט בנספח א' להסכם זה, וזאת בהתבסס על הצעתה של החברה במכרז. התמורה המגיעה לחברה תשולם ע"י המועצה באופן ובמועד כמפורט בנספח א'. מוסכם כי התמורה הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את כל הוצאות החברה ללא יוצא מן הכלל, לרבות שכר עובדיה ויתר התנאים הסוציאליים, נסיעות, משרדיות וכיו"ב, והחברה לא תישמע בטענה להוצאות כאלה ואחרות המזכות אותה בקבלת תשלום נוסף מעבר לתמורה. המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לחברה בהתראה של 90 )תשעים( יום מראש על סיום מתן שירותיה של החברה..3

29 כוח האדם 4 סכום התמורה החודשית הינו כולל, קבוע וסופי, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא לרבות לא מחמת הצמדה, והוא מהווה תמורה מלאה עבור רווח החברה ועבור כל ההוצאות שתעמוד בהן בקיום התחייבויותיה בהתאם למסמכי ההסכם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: הוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות, תשלומי חובה מכל סוג (למעט מע"מ(. למרות האמור, בתום כל שנת הסכם, יועלה סכום התמורה בשיעור של 1% )אחוז אחד( מהסכום המקורי. לא יאוחר מ- 10 )עשרה( ימים מתום כל חודש קלנדרי בתקופת ההסכם, תגיש החברה למועצה חשבונית לתשלום התמורה החודשית בגין אותו חודש. בכפוף לאישור הסכום לתשלום ע"י גזבר המועצה, ובכפוף לזכויותיה של המועצה, תשלם המועצה לחברה את התמורה החודשית עד לא יאוחר מתום 15 )חמישה עשר( ימים מתום החודש הקלנדרי שבגינו היא משולמת )שוטף + 15(. אם לא תוגש חשבונית לתשלום לגזבר עד ה- 10 )עשירי( לחודש שלאחר החודש בגינו היא מוגשת, יידחה מועד התשלום למועד התשלום בגין החודש העוקב. איחור של עד 10 )שלושים( יום בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לא ייחשב כהפרה מצד המועצה ולא יזכה את החברה בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו. המועצה תהא רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מכספי החברה ו/או מכספים שיגיעו מהמועצה לחברה כל סכום קצוב או שאינו קצוב, לפי הסכם זה או מכל מקור אחר, לרבות דמי נזקים ו/או שיפוי. 4 החברה מתחייבת להעסיק ולהעמיד לצורך מילוי כל התחייבויותיה, כאמור במכרז זה, בסכם ובנספחיו, את כל אנשי הצוות ובעלי המקצוע שיהיה בהם צורך ו/או כדי להועיל למילוי כל התחייבויותיה כאמור בהסכם זה ונספחיו 4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, מתחייבת החברה להעסיק בביצוע השירותים לפי הסכם זה את העובדים שהוצגו על ידה למועצה במסגרת הליכי המכרז בתפקידים: רו"ח המועצה, מנהל מחלקת הנהלת חשבונות ועובד ביקורת בכיר. החלפה של מי מהם תעשה רק בהסכמת המועצה ובמקרה שייבצר מהחברה להעסיק מי מהם או להמשיך בהעסקת מי מהם, תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, להביא את ההסכם לידי סיום בשל כך. 4 4 מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייבת החברה, שהעובדים שיועסקו על ידה בביצוע השירותים יעמדו, כולם ללא יוצא מן הכלל, בתנאים הבאים: תושב ישראל שמלאו לו לפחות 11 )עשרים ואחת( שנים; ב- 10 )עשר( השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא לא הורשע בביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 1981, או בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, ולא מתנהלים נגדו, למיטב ידיעתו, חקירה פלילית או הליכים משפטיים בקשר לביצוע עבירה כאמור. 4 עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו אצל המועצה מטעם החברה העובד ימציא לגזבר המועצה: קורות חיים, וכל מסמך אחר שידרוש גזבר המועצה, ויתייצב לראיון אישי לפי דרישת גזבר המועצה. לפי דרישת גזבר המועצה ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תהיה חייבת החברה להחליף כל עובד שיועסק מטעמה בעובד אחר תוך 10 )שלושים( ימים מהודעת הגזבר על דרישתו לכך. הגזבר לא יהיה חייב לנמק את דרישתו..4

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד