ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011"

תמליל

1 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

2

3 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות הכספיים, אני מתכבד להציג את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות המבוססים על תקני חשבונאות בינלאומיים, המיושמים במדינות מובילות בעולם המערבי. הצטרפות לארגון ה,OECD שהינה אבן חשובה בהשתלבות בכלכלה הגלובלית, מחייבת את ממשלת ישראל בעמידה בסטנדרטים בינלאומיים מתקדמים ובכללם שקיפות ראויה ודיווחים כספיים איכותיים ומהימניים, תוך שמירה על אמות המידה שצוינו לעיל. אגף החשב הכללי קידם בשנים האחרונות רפורמות משמעותיות באופן הדיווח הכספי של ממשלת ישראל, במטרה להביא לשיפור באיכותם, מהימנותם ולהגברת הרלוונטיות של המידע המוצג בהם. בדוחות הכספיים של הממשלה לשנת 2010, הושם דגש על מעבר לניהול ודיווח כספי מבוקר על ידי רואי חשבון חיצוניים, והם כוללים לראשונה נתונים כספיים מבוקרים, בגין מרבית משרדי הממשלה ויחידות הסמך נתוניהם של 44 משרדי ממשלה ויחידות סמך, מתוך סך של 86 ה, ינם מבוקרים. בנוסף, ניתן לציין את הקידום המשמעותי באימוץ הממשלה את התקינה החשבונאית המושתתת על תקני החשבונאות הבינלאומיים למגזר הציבורי,)IPSAS( הסדרת מנהלי תחום חשבונאות ודיווח בכל אחד ממשרדי הממשלה, והצטרפותם של משרדי ממשלה נוספים ביישום מערכת "מרכבה". עוד יצוין כי בשנה זו, נערכו הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל, לראשונה, בדרך של איחוד כלל ישויות הממשלה על זרועותיה, לרבות החברות הממשלתיות הנשלטות על ידה. הצגה חשבונאית במתכונת מאוחדת כאמור, מביאה למשתמשי הדוחות מידע כלכלי בדבר פעילותה של הממשלה הרחבה, על כל זרועותיה. הדוחות הכספיים, כמו בכל ישות כלכלית, מטרתם לספק מידע כספי אשר יהיה שימושי למגוון רחב של משתמשים לצורך הערכה וקבלת החלטות. לצורך כך, נערך השנה על ידי אגף החשב הכללי, בשיתוף נציבות שירות המדינה, קורס ניתוח דוחות כספיים לסגל עובדי המדינה הבכיר, זאת על מנת לספק את הכלים למשתמשי הדוחות הכספיים, להפקת מידע ולשימוש בדוחות ככלי עזר בקבלת החלטות. בנוסף, נועדו הדוחות הכספיים בממשלה, להביא לשקיפות נאותה ועמידה באחריותיות )accountability( כלפי הציבור הרחב על האופן שבו התנהלו המשאבים הציבוריים שהופקדו בידיה. דוחות כספיים מהימנים מהווים מקור מידע מרכזי להכרת נכסי המדינה והתחייבויותיה ומהווים בסיס לשיפור תהליכים משמעותיים שונים, תוך ראייה ארוכת טווח. הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2010, הינם הדוחות הכספיים האחרונים המוגשים על ידי כחשב הכללי של ממשלת ישראל. אני יכול לציין בסיפוק כי העבודה הרבה שהושקעה בתחום זה בשנים האחרונות, הביאה לשיפור מהותי באיכות, במהימנות וברלוונטיות של הנתונים והמידע הכספי של ממשלת ישראל כפי שמפורסם לציבור. הפעילות שבוצעה בתחום זה, הביאה להקמת תשתית איתנה שעל בסיסה ניתן יהיה להמשיך לסטנדרטים בהתאם בבטחה בדרך להשגת היעד של פרסום דוחות כספיים מבוקרים לממשלה בכללותה, חשבונאיים בינלאומיים. בכבוד רב, שוקי אורן

4 תוכן עניינים מבוא לדוחות הכספיים... שינויים עיקריים בהשוואה לנתוני הדוחות הכספיים לשנת הכספים ניתוח פיננסי תמציתי של הדוחות הכספיים... חלק א' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 דוחות על המצב הכספי... דוחות על ה הכספי... דוחות על השינויים בנכסים נטו/ הון... ביאורים לדוחות הכספיים: כללי... ביאור 1 עיקרי המדיניות החשבונאית... ביאור 2 מזומנים ושווי מזומנים... ביאור 3 )א( אשראי לזמן קצר... ביאור 3 )ב( פיקדונות והשקעות לזמן קצר... ביאור 4 חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך... ביאור 5 )א( הלוואות לזמן ארוך... ביאור 5 )ב( חייבים ויתרות חובה... ביאור 6 מלאי... ביאור 7 השקעות בחברות וישויות מוחזקות... ביאור 8 )א( התחייבויות בגין הפסדי ישויות מוחזקות... ביאור 8 )ב( חייבים בגין תמלוגים... ביאור 9 נכסים פיננסיים אחרים... ביאור 10 השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי... ביאור 11 רכוש קבוע... ביאור 12 נכסים בלתי מוחשיים... ביאור 13 מלוות פנים... ביאור 14 מלוות חוץ... ביאור 15 זכאים ויתרות זכות... ביאור 16 התחייבויות לתמיכה בקרנות הפנסיה... ביאור 17 התחייבויות בגין זכויות עובדים... ביאור 18 עתודות בגין אירועי ביטוח... ביאור 19 הפרשה לתביעות משפטיות... ביאור 20 התחייבויות אחרות לזמן ארוך... ביאור 21 ערבויות המדינה... ביאור 22 התחייבויות תלויות... ביאור 23 הכנסות ממסים ואגרות... ביאור 24 הכנסות מהעברות... ביאור 25 הכנסות ממכירת סחורות והספקת שירותים... ביאור 26 הכנסות פאסיביות... ביאור 27 הכנסות אחרות... ביאור 28 שכר עבודה והטבות לעובדים... ביאור 29 תמיכות, הקצבות והעברות... ביאור 30 עמוד

5 תוכן עניינים )המשך( עמוד הוצאות תפעוליות... שיווק ויחסי ציבור... הנהלה וכלליות... הוצאות מימון, נטו... קרנות הון ממשלתיות חוץ תקציביות... אירועים לאחר תאריך המאזן... ביאור 31 ביאור 32 ביאור 33 ביאור 34 ביאור 35 ביאור נספחים לדוחות הכספיים: נספח א' רשימת החברות המוחזקות על ידי... נספח ב' רשימת הקרנות הדו לאומיות... נספח ג' רשימת התאגידים הסטטוטוריים... חלק ב' דוחות על התקציב לשנת 2010 מבוא לדוחות על התקציב... הגירעון התקציבי... הכנסות המדינה לפי סעיפים תקציביים... תקציב ההוצאות לפי חשבויות משרדי הממשלה... תקציב ההוצאות לפי סעיפים תקציביים... השינויים בתקציב ההוצאות לפי חשבויות משרדי הממשלה... השינויים בתקציב ההוצאות לפי סעיפים תקציביים... תקציב הרשאה להתחייב לפי חשבויות משרדי הממשלה... ביאורים לדוחות על התקציב... 2

6 מבוא לדוחות הכספיים בעת האחרונה, החלו ממשלות של מדינות מובילות בעולם המערבי ברפורמות מרחיקות לכת בחשבונאות הממשלתית, במטרה לספק גילוי נאות ושקיפות לפעילותן הכספית. לאור זאת, ביוזמת החשב הכללי, התקבלה ביום 5 באוגוסט 2004, החלטת ממשלה מספר 2375 בדבר אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית למגזר הציבורי )IPSAS( ויישומה במשרדי הממשלה וכן בתאגידים הסטטוטוריים שאופי פעילותם אינו עסקי. לאור החלטת הממשלה, נמצאת ממשלת ישראל בשנים האחרונות, בעיצומה של רפורמה בחשבונאות הממשלתית, שעיקרה אימוץ הדרגתי של התקינה החשבונאית הבינלאומית למגזר הציבורי, ניהול חשבונאי של נכסי המדינה והתחייבויותיה תוך מעבר הדיווח החשבונאי מבסיס מזומן לבסיס מצטבר, והגברת אמינותו של הדיווח הכספי באמצעות ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים. רפורמה זו באה על מנת להעניק לציבור, למקבלי ההחלטות ולמשתמשי הדוחות הכספיים האחרים, מידע אמין ומלא על מצבה הכספי של ממשלת ישראל, מתוך אמונה כי שקיפות היא אבן יסוד במינהל תקין ויעיל. הדוחות הכספיים המוגשים להלן, מהווים נדבך נוסף ביישום הרפורמה החשבונאית שמוביל החשב הכללי במהלך השנים האחרונות. על פי החלטת החשב הכללי, הדוחות הכספיים לשנת 2010 יפורסמו עד ליום 30 באפריל 2011, במטרה לכלול במסגרתם נתונים כספיים מבוקרים של מרבית משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות. חלק ניכר מנתוני הדוחות הכספיים מוצג בהתאם לכללים שנקבעו בתקינה החשבונאית הבינלאומית למגזר הציבורי. יחד עם זאת יצוין, כי מצבת הנכסים המוצגת בדוח הכספי אינה מייצגת את מכלול הנכסים של מדינת ישראל. לא כלולים עדיין נכסים רבים ששוויים או עלותם מהותיים ביותר, כגון: מרבית נכסי התשתית, חלק מהותי מהשקעות המדינה במערכת הביטחון, כל קרקעות המדינה, כל נכסי המורשת, חלק מהנכסים בחו"ל ומרבית הנכסים הבלתי מוחשיים. בנוסף, יש לציין כי המידע בדבר הנכסים וההתחייבויות של ממשלת ישראל אינו מבוסס על מערכת רישום ודיווח חשבונאית כוללת. מערכות הנהלת החשבונות בחלק ממשרדי הממשלה אינן תומכות במידע כספי על בסיס חשבונאות מצטברת. המידע הכספי בחלקו בלתי מבוקר והינו מבוסס, בין היתר, על מערכות עזר המנוהלות ליד מערכת החשבונות הראשית וכן מדיווחים המתקבלים מגופים שונים המנהלים נכסים והתחייבויות מסוימים עבור ממשלת ישראל. בידי החשב הכללי אין מידע מלא על איכות תהליכי הבקרה בחלק מהגופים האמורים. בסיס הנתונים ששימש בהכנת נתוני הדוחות הכספיים, בעיקר לעניין נתוני הרכוש הקבוע, אינו מהווה מערכת רישום ודיווח חשבונאי סגורה. על כן, לא ניתן לבצע בדיקת שלמות של הנתונים, ההכרחית לצורך הקביעה כי הדוחות על המצב הכספי משקפים את מכלול הנכסים וההתחייבויות של ממשלת ישראל, וכי הדוחות על ה הכספי משקפים באופן נאות את תוצאות פעולותיה וערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים. הדוחות על ה הכספי אינם ערוכים במלואם על בסיס מצטבר מאחר וחלק ממשרדי הממשלה מדווחים עדיין על בסיס מזומן, כאשר מידע כספי בהיקף מהותי אינו מנוהל במסגרת מערכת רישום ודיווח חשבונאית כוללת. לפיכך, מבוסס הדיווח על ה הכספי, במקרים מסוימים, על מערכות עזר המנוהלות ליד מערכת החשבונות הראשית ועל שימוש רחב בהערכות ואומדנים. הגירעון החשבונאי נטו אינו משקף את הגירעון התקציבי של ממשלת ישראל, מאחר והוא מחושב באמצעות כלי מדידה שונים בתכלית המבוססים על כללי חשבונאות מקובלים על בסיס מצטבר. כללים אלה מבטאים שינויים בנכסים והתחייבויות שאינם כרוכים בהכרח בזרימת מזומנים ואינם משתקפים במלואם בתקציב המדינה, בהתאם לחוק יסודות התקציב ובהתאם למדידת הגירעון התקציבי כפי שמקובלת בעולם. הגירעון החשבונאי נטו מביא לידי ביטוי הוצאות הנמדדות חשבונאית כבר היום אך יתממשו לכדי הוצאה במזומן וחיוב תקציבי, אם בכלל, בעתיד, ולכן גירעון חשבונאי זה אינו דורש מימון שוטף. דוגמה לכך היא ההוצאות בגין גידול בהתחייבות בגין זכויות עובדים המוכרות כבר כיום בגין גידול בזכאות העובדים לגמלה, על בסיס חישובים אקטואריים, אך יבואו לידי מימוש בפועל רק לאחר פרישת כל עובד לגמלאות ויפרסו תזרימית על פני השנים בהתאם לתשלומי הגמלה בפועל. למרות המעבר לפנסיה צוברת וקיבוע האוכלוסייה הזכאית לפנסיה תקציבית, קיצור תקופת ההיוון של ההתחייבות בגין תקופה זו יוצר עלות חשבונאית אקטוארית מהותית, עלות שתקבל ביטוי משמעותי בשנים הקרובות ולאחר מכן תפחת בהדרגה לקראת המועד בו לא תיוותר מחויבות של המדינה בהקשר זה. מרכיב מהותי נוסף בגירעון החשבונאי נטו הוא הוצאות המימון בגין כל החוב הממשלתי, ובכלל זה הפרשי הצמדה וריבית לשלם, שנצברו אך טרם הגיע מועד התשלום שלהם בפועל. יודגש כי בגירעון התקציבי מקבלות הוצאות אלה ביטוי רק בעת מימושן בפועל במועד התשלום, דבר שאינו מבטא את סך ההוצאות גם בגין חוב שטרם הגיע מועד פירעונו. 3

7 ביקורת חיצונית על נתוני הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל לשנת 2010 אינם מבוקרים. יחד עם זאת, החשב הכללי מוביל תהליך הדרגתי של מעבר משרדי הממשלה ויחידותיה לדיווח כספי על בסיס מצטבר, ומינוי רואי חשבון חיצוניים ל ביקורת ומתן חוות דעת על דוחותיהם הכספיים. הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל לשנת הכספים 2010, נערכו על בסיס מבנה היררכי, המבוסס בעיקרו על כללי החשבונאות בדבר איחוד דוחות כספיים, ומגובש בד בבד עם התקדמות יישומה של הרפורמה החשבונאית בכלל משרדי הממשלה ויחידותיה. להלן המבנה ההיררכי שהוגדר לדיווח הכספי בשנת הכספים 2010 וכן מידע בדבר בסיס הדיווח וחוות הדעת של רואה החשבון החיצוני על דוחותיהם הכספיים של יחידות הממשלה השונות )במידה ובוקרו(: רמה היררכית ישות ממשלתית ממשלת ישראל )מאוחד( משרדי הממשלה המתוקצבים בחוק התקציב )סולו( אגף החשב הכללי נציגות משרד האוצר בניויורק הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה משרד הביטחון משרד החינוך המינהל לחינוך התיישבותי מרכז החינוך העצמאי מעיין החינוך התורני הטלוויזיה החינוכית האגף למוסדות תורניים משרד הבריאות המרכז הרפואי שיבא המרכז הרפואי רמב"ם המרכז הרפואי אסף הרופא המרכז הרפואי וולפסון המרכז הרפואי זיו המרכז הרפואי פוריה המרכז הרפואי הלל יפה המרכז הרפואי הגליל המערבי המרכז הרפואי ברזילי המרכז הרפואי איכילוב המרכז הרפואי בני ציון בית החולים אברבנאל בית החולים טירת הכרמל בית החולים באר יעקב נס ציונה בית החולים מזרע בית החולים כפר שאול איתנים בית החולים באר שבע בית החולים לב השרון בית החולים שער מנשה בית החולים נתניה בית החולים פרדס חנה בית החולים שמואל הרופא בית החולים ראשון לציון בית החולים פלימן דיווח על בסיס מצטבר דוחות כספיים מבוקרים חוות דעת המבקר חלקה הימנעות חלקה הימנעות חלקה מסויגת חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה חלקה * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4

8 רמה היררכית ישות ממשלתית דיווח על בסיס מצטבר דוחות כספיים מבוקרים חוות דעת המבקר משרד התחבורה מסויגת * * * הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מסויגת * * * * נמל חדרה מסויגת * * * * מנהלת הגמלאות חלקה * * * * * * משטרת ישראל משרד הבינוי והשיכון מסויגת * * * * * * משרד הרווחה * * * משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה משרד הפנים חלקה * * * רשות אוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מסויגת * * * * * * * מינהל מקרקעי ישראל הרשות לזכויות ניצולי השואה מסויגת * * * * * * שירות בתי הסוהר * * * משרד ראש הממשלה לשכת הפרסום הממשלתית חלקה * * * * * * * * נתיב * * * רשות המסים משרד המשפטים מסויגת * * * * * * משרד החוץ המשרד לקליטת עליה מסויגת * * * הנהלת בתי המשפט הימנעות * * * רשות המים חלקה * * * משרד המדע, התרבות והספורט חלקה * * * משרד המדע והטכנולוגיה חלקה * * * * מינהל התרבות והספורט חלקה * * * * * * * משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד האוצר מסויגת * * * מינהל נכסי הדיור הממשלתי מסויגת * * * * מינהל הרכב הממשלתי מסויגת * * * * * * * המשרד לביטחון פנים משרד התיירות מסויגת * * * * * * כנסת ישראל )*( * * * המשרד להגנת הסביבה * * * המשרד לשירותי דת משרד התשתיות הלאומיות חלקה * * * המינהל למחקר מדעי האדמה והים חלקה * * * * * * * משרד מבקר המדינה * * * מינהל המחקר החקלאי רשות האכיפה והגבייה הימנעות * * * הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חלקה * * * * * * החטיבה להתיישבות * * * תיאום פעולות בשטחים * * * שירות התעסוקה * * * רשות המסים שע"מ בתי הדין הרבניים מסויגת * * * 5

9 רמה היררכית ישות ממשלתית דיווח על בסיס מצטבר דוחות כספיים מבוקרים חוות דעת המבקר * * * המרכז למיפוי ישראל * * * משרד התקשורת המדפיס הממשלתי מסויגת * * * * * * לשכת נשיא המדינה * * * הרשות לשירותים ציבוריים חשמל * * * ועדת הבחירות המרכזית * * תאגידים סטטוטוריים מחוץ לחוק התקציב )*( * * * המוסד לביטוח לאומי * * חברות ועמותות ממשלתיות מחוץ לחוק התקציב חלקה )*( * * * כביש חוצה ישראל בע"מ )*( * * * מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ )**( * * * נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )*( * * * ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ חלקה )*( * * * אשרא החברה הישראלית לביטוח יצוא )*( * * * בנק החקלאות לישראל בע"מ )*( * * * המנהלה להסדרים במגזר החקלאי )*( * * * נכסים מ.י. בע"מ ענבל חברה לבטוח בע"מ חלקה * * * החברה לחינוך ימי בישראל )ביה"ס ימיים( חלקה * * * )*( * * * הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ )**( * * * מדרשת שדה בוקר )*( * * * תדמור ביה"ס המרכזי למלונאות בישראל בע"מ )***( * * * החברה לניהול המערכת )***( * * * החברה לתחנות ייצור חשמל חדשות חברת החשמל לישראל בע"מ חלקה * * * )*( * * * מקורות חברת המים בע"מ )*( * * * חברת מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ )*( * * * אוצר מפעלי ים בע"מ החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ חלקה * * * )**( * * * החברה להגנות ים המלח בע"מ )**( * * * החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ )*( * * * החברה לפיתוח חוף ים המלח חבל סדום וערד בע"מ )*( * * * החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ )**( * * * החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )*( * * * המכון הגיאופיסי לישראל )*( * * * ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בפ"ת בע"מ )*( * * * חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ )*( * * * חברה ממשלתית לתיירות בע"מ )**( * * * חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ )*( * * * חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ )**( * * * מתימו"פ )*( * * * עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ )*( * * * פרזות החברה העירונית לשכון ירושלים בע"מ 6

10 רמה היררכית ישות ממשלתית פיתוח מזרח ירושלים בע"מ קרתא חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ שקמונה חברה עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ האגודה לתרבות הדיור החברה למתנסי"ם בע"מ המועצה הישראלית לצרכנות המרכז לפיתוח מקומות קדושים הקרן למורשת הכותל פארק איילון אריאל שרון א.ת. אפיקי תקשורת בע"מ דואר ישראל בע"מ חברת נמל אילת בע"מ חברת נמל אשדוד בע"מ חברת נמל חיפה בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ רכבת ישראל בע"מ תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ איסורד בע"מ גפים בע"מ התעשייה האווירית לישראל בע"מ התעשייה הצבאית לישראל בע"מ רותם תעשיות בע"מ רפאל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ תאגיד א. החברה לאיתור ולהשבת הנכסים של נספי השואה בע"מ דיווח על בסיס מצטבר דוחות כספיים מבוקרים חוות דעת המבקר )*( )***( )*( )**( )*( )**( )*( )*( )**( )**( )**( )*( מסויגת )*( )**( )*( )**( )*( )*( )***( )*( )**( חלקה )*( )*( )**( )**( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * חוות הדעת של ישויות אלו בגין דוחותיהן הכספיים ליום 31 בדצמבר 2010, טרם פורסמה עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל. המידע הכלול בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל וששימש לאיחוד אותן ישויות, מבוסס על נתוני הנהלת חשבונות או על טיוטות בלתי מבוקרות ליום 31 בדצמבר מידע זה אינו סופי וטרם הסתיים בגינו הליך הביקורת החיצונית עד ליום פרסום הדוחות הכספיים. המידע המבוקר של ישויות אלו, לכשיפורסם, עלול להיות שונה באופן מהותי מהמידע שעל בסיסו נערכו הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל. )*( )**( ישויות אלו אוחדו על בסיס דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 או לתקופות מוקדמות יותר, זאת מאחר ודוחותיהן הכספיים ליום 31 בדצמבר 2010, טרם הוגשו עד ליום פרסום הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל. המידע המבוקר של ישויות אלו, לכשיפורסם, עלול להיות שונה באופן מהותי מהמידע שעל בסיסו נערכו הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל. )***(חברות שאינן פעילות, בהקמה או בפירוק, אשר לא הגישו דוחות כספיים. הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל לשנת 2010, נערכו על בסיס מבנה היררכי המבוסס בעיקרו על כללי החשבונאות בדבר איחוד דוחות כספיים וכן בהתאם לצרכי דיווח כספי של הישויות השונות הנכללות במסגרת דוחות הממשלה. לאור מגבלות יישום שונות, הן ברמה המתודולוגית והן בהיבטי עלות תועלת, מגובש המבנה ההיררכי לדיווח הכספי בד בבד עם התקדמות יישומה של הרפורמה החשבונאית בכלל משרדי הממשלה ויחידותיה ולכן אינו בהכרח מוצג בתצורתו הסופית. כמו כן, טרם הוגדר המבנה ההיררכי לצרכי דיווח כספי בגין החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים, לפיכך משויכות ישויות אלו בשלב זה לרמה ההיררכית העליונה, למרות שיתכן כי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, יש להציג כמה מהן תחת משרד ממשלתי זה או אחר. 7

11 שינויים עיקריים בהשוואה לנתוני הדוחות הכספיים לשנת הכספים 2009 במסגרת תוכנית העבודה השנתית של החשב הכללי הושם דגש על נקיטת צעדים שיביאו לשיפור משמעותי באיכות הדיווח בגין שנת בין השינויים המרכזיים ניתן למנות את הבאים: הגברת איכות ואמינות הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2010 כוללים לראשונה נתונים כספיים מבוקרים על ידי רואי חשבון חיצוניים, בגין 44 משרדי ממשלה ויחידות סמך )מתוך 86 משרדי ממשלה ויחידות סמך(, שתקציבם מהווה כ 34% מהיקף תקציב ההוצאות של כלל משרדי הממשלה, וכן נתונים כספיים מבוקרים של מרבית החברות הממשלתיות המחויבות על פי חוק בהגשת דוחות כספיים מבוקרים. תהליך הביקורת החיצונית על הדוחות הכספיים במשרדי הממשלה, הורחב כאמור בשנה זו באופן משמעותי, ובכך תורם להגברת אמינותו של הדיווח הכספי, לחיזוק הבקרה הפנימית בעבודת משרדי הממשלה, ולהגברת הרלוונטיות של הדוחות הכספיים בכללותם ככלי ניהולי לקבלת החלטות אסטרטגיות. מידע מורחב בנושא ניתן בפרק המבוא לדוחות הכספיים ביקורת חיצונית על נתוני הדוחות הכספיים, ובביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית. איחוד חברות ממשלתיות הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל הוצגו לראשונה בשנת 2010 בדרך של איחוד דוחותיהם הכספיים של 59 החברות הממשלתיות הנמצאות בשליטת הממשלה לצרכי דיווח כספי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 6 "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים )מעודכן 2010(". החברות הממשלתיות אוחדו כאמור לראשונה בשנת 2010, תוך הצגה מחדש של נתוני ההשוואה לשנת הצגת מצבה הכספי של הממשלה ותוצאות פעילויותיה במתכונת מאוחדת, מביאה למשתמשי הדוחות, לראשונה, מידע כלכלי בדבר פעילותה של הממשלה הרחבה, על כל זרועותיה, בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים לדיווח כספי. יחד עם זאת, יצוין, כי מרבית החברות הממשלתיות טרם הגישו דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר לפיכך, נתוני החברות הממשלתיות שאוחדו כאמור, מבוססים במקרים רבים על טיוטת דוחות כספיים בלתי מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2010 או על הדוחות הכספיים הרבעוניים של הרבעון השלישי של שנת 2010 וכן על דוחות ליום 31 בדצמבר 2009, ו/או טיוטות של דוחות כספיים למועדים אלו. השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בשנים האחרונות ביצעה ממשלת ישראל רפורמה, שבעקבותיה חלה צמיחה משמעותית בקצב ה של פרויקטים המבוצעים בשיתוף המגזר הפרטי )פרויקטים מסוג,)Public Private Partnership PPP אשר הביאו לתנופה בפיתוח התשתיות ב בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. בהסדרים ופרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, מעבירה המדינה למפעיל )ישות מהמגזר הפרטי( זכות לספק שירותים לציבור, באמצעות שימוש בתשתיות או מתקנים קיימים או המוקמים במיוחד למטרה זאת. במסגרת זו, הממשלה מקדמת פרויקטים בתחום המים, תחבורה, אנרגיה ובינוי ציבורי. הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2010 כוללים לראשונה ביאור מפורט בדבר השקעתה של הממשלה בפרויקטים כאמור, במתכונת חדשה ובדגש על הסברים מילוליים משלימים למידע הכספי המדווח. נכסי הדיור הציבורי נכסי הדיור הציבורי, הינם דירות המשמשות למתן פתרונות דיור לזכאים. הדירות מנוהלות באמצעות חברות משכנות המשכירות אותן לזכאים לדיור וכן מבצעות את מכירתן לדייריהן, בהתאם לכללים שנקבעים מעת לעת במשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון. בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2010 מוצגים לראשונה נכסי הדיור הציבורי בהתאם למודל שווי ההוגן, לרבות הצגה מחדש של נתוני ההשוואה לשנה קודמת

12 ניתוח פיננסי תמציתי של הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2010 מספקים לממשלה, לכנסת ולכלל הציבור, תמונת מצב מקיפה על האופן בו הרשות המבצעת מנהלת את כלל משאביה. ממצאי הניתוח הפיננסי התמציתי של הדוחות הכספיים, מתמקדים "ברמת העל" ואינם יורדים לפרטים, זאת במטרה להבהיר את הקווים הכלליים המאפיינים את מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה של הממשלה כישות כלכלית אחת. פעילותה של ממשלת ישראל ממומנת בעיקר מכספי מסים, המשמשים למימוש מדיניותה בתחומי פעילות רבים ומורכבים כגון: ביטחון, בריאות, חינוך, תחבורה ועוד. מידע מפורט בדבר הכנסותיה והוצאותיה, נכסיה והתחייבויותיה, יחד עם נושאים כספיים חשובים אחרים, מוצג במסגרת דוחות הכספיים המלאים ובביאורים הנלווים אליהם. מידע כאמור, עשוי לתרום להבנה טובה יותר של תהליכים כלכליים בממשלה בעלי השפעה על המדינה ואזרחיה, ומתוך כך, גם לשיפורם וייעולם. תמצית הנתונים הכספיים של ממשלת ישראל )במיליארדי ( ה הכספי הכנסות ממסים ואגרות הכנסות מהעברות הכנסות מעסקאות חליפין הכנסות אחרות הכנסות שכר עבודה והטבות לעובדים תמיכות, הקצבות והעברות הוצאות תפעוליות הוצאות הנהלה, יחסי ציבור ואחרות הוצאות מימון, נטו הוצאות חלק ברווחי )הפסדי( ישויות מוחזקות גירעון חשבונאי נטו )*( מאוחד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ממשלת ישראל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר )18.1( )97.2( )30.6( )130.3( )97.2( )0.4( )130.3( ,521.7 )1,159.0( ,649.2 )1,289.5( ,611.9 )1,158.8( ,738.3 )1,289.2( המצב הכספי נכסים שוטפים השקעות פיננסיות והלוואות רכוש קבוע נכסים אחרים נכסים התחייבויות שוטפות מלוות פנים וחוץ לזמן ארוך התחייבויות בגין זכויות עובדים עתודות בגין אירועי ביטוח התחייבויות אחרות לזמן ארוך התחייבויות נכסים נטו/ הון )*( )*( הגירעון החשבונאי נטו וההון בדוחות המאוחדים, כוללים את חלק המיעוט ובעלי זכויות המיעוט. 9

13 גירעון חשבונאי נטו כנגד גירעון תקציבי )במיליוני ( ממשלת ישראל גירעון תקציבי )*( זכויות עובדים הוצאות אקטואריות בניכוי תשלומים הפסדי ישויות מוחזקות שאינן מקבלות ביטוי בתקציב מלוות הוצאות מימון נטו בניכוי תשלומים במזומן שינויים נטו במלווה המוסד לביטוח לאומי תמיכה בקרנות פנסיה הוצאות שהתהוו בניכוי תשלומים רכוש קבוע הוצאות פחת בניכוי רכישות במזומן השנה הלוואות המדינה הכנסות מימון נטו בניכוי גבייה במזומן שינויים אחרים בנכסים והתחייבויות גירעון חשבונאי נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ,162 68,927 30,584 4,541 4,003 1,295 )8,175( )1,770( ,263 )*( ראה חלק ב' דוחות על התקציב לשנת דוחות כספיים בסיס מצטבר דוח התקציב בסיס מזומן דוחות כספיים מספקים מידע כולל על המצב הכספי של הממשלה אשר מסייע בקבלת החלטות ניהוליות ומציג כיצד הממשלה נשאה באחריותיות Accountability( ) בעת השימוש בסך המשאבים שהופקדו בידיה. דוח תקציב מתאר את האופן בו הממשלה עשתה שימוש במקורות שעמדו לרשותה במהלך תקופה נתונה, להשגת מטרותיה במהלך אותה תקופה. מוכרות בעת התהוותן ללא קשר למועד הכנסות גבייתן. הוצאות מוכרות בעת היווצרות המחויבות ללא קשר למועד הפירעון. סכומים המתקבלים במזומן כגון מסים תקבולים ואגרות שנגבו. סכומים ששולמו במזומן כגון תשלומי תשלומים קצבאות. ניתוח נתונים פיננסיים נבחרים מהדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל 10

14 בתחום ביטחון נכללו, בין היתר, הוצאות הפנסיה התקציבית בגין עובדי מערכת הביטחון. שאר התחומים המוצגים לעיל, אינם כוללים הוצאות בגין פנסיה תקציבית, זאת מאחר ולא ניתן היה להפרידן באופן סביר. 11

15 12

16 ניתוח רגישות מלוות המדינה )במיליוני ( ממשלת ישראל רווח )הפסד( משינוי ב מדד המחירים לצרכן שער הדולר שער היורו +1% )4,426( )885( )147( )5,458( שווי מאזני )*( 442,512 88,540 14, ,793 1% 4, ,458 )*( היתרות המאזניות של חלק ממלוות המדינה ליום 31 בדצמבר 2010, אשר מושפעות משינוי במדד המחירים לצרכן או משינוי בשערי חליפין של הדולר והיורו. לפירוט בדבר ההתחייבות הכוללת בגין מלוות המדינה, ראה ביאורים 14 מלוות פנים ו 15 מלוות חוץ, לדוחות הכספיים. 13

17 חלק א' ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( 14

18 15

19 ממשלת ישראל 31 בדצמבר )**( ,666 1,088 6,134 30, ,270 12,893 1,296 5,374 32, ,681 )**( ,826 11,862 4,492 47,636 5,813 97,629 מאוחד )*( 31 בדצמבר ,071 12,498 3,412 50,179 5,914 93,074 דוחות על המצב הכספי )במיליוני ( נכסים שוטפים: מזומנים ושווי מזומנים פיקדונות והשקעות לזמן קצר חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך חייבים ויתרות חובה מלאי שוטף ביאור 3 )א( 4 5 )א( ,989 62,180 5,649 9, ,746 33,770 64,869 5,862 8, ,484 37,989 3,004 5,649 14,682 1,976 63,300 33,770 2,756 5,862 13,939 1,642 57,969 השקעות, הלוואות ויתרותחובה לזמן ארוך: הלוואות לזמן ארוך השקעות בחברות וישויות מוחזקות חייבים בגין תמלוגים נכסים פיננסיים אחרים מלאי בלתי שוטף 5 )ב( 8 )א( ,872 14,319 11,872 14,319 השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי , , , , רכוש קבוע ,063 2, נכסים בלתי מוחשיים 362, , , ,141 )*( נתונים מאוחדים של ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי וחברות ממשלתיות נשלטות לצרכי דיווח כספי. )**( הוצג מחדש. מצבת הנכסים המובאת בדוח אינה מייצגת את מכלול הנכסים של אלא את מקצתם בלבד. במסגרת מצבת הנכסים המוצגת בדוח לא כלולים עדיין נכסים רבים ששוויים או עלותם מהותיים ביותר כגון, חלק מנכסי התשתית, השקעות המדינה במערכת הביטחון, כל קרקעות המדינה, כל נכסי המורשת, חלק מהנכסים בחו"ל ומרבית הנכסים הבלתי מוחשיים. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 16

20 ממשלת ישראל 31 בדצמבר )**( ,680 37,869 12, , ,034 72, ,356 93, , ,109 15,842 1,391, ,374 29,550 14, , ,368 76, ,864 94, , ,308 16,279 1,509,067 )**( ,822 37,869 41, , ,544 88, , , ,951 4,969 35,288 1,459,181 מאוחד )*( 31 בדצמבר ,566 29,550 44, , ,259 90, , , ,632 5,181 33,444 1,563,754 ביאור 3 )ב( )ב( דוחות על המצב הכספי )במיליוני ( התחייבויות שוטפות: אשראי לזמן קצר מלוות פנים חלויות שוטפות מלוות חוץ חלויות שוטפות זכאים ויתרות זכות התחייבויות לזמן ארוך: מלוות פנים בניכוי חלויות שוטפות מלוות חוץ בניכוי חלויות שוטפות התחייבויות בגין הפסדי ישויות מוחזקות התחייבויות לתמיכה בקרנות הפנסיה התחייבויות בגין זכויות עובדים עתודות בגין אירועי ביטוח הפרשה לתביעות משפטיות התחייבויות אחרות לזמן ארוך 11,086 1,521,673 13,133 1,649,155 11,086 1,611,904 13,133 1,738, התחייבויות בגין פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ערבויות המדינה התחייבויות תלויות התחייבויות )1,159,024( )1,159,024( )1,289,447( )1,289,447( )1,159,024( 240 )1,158,784( )1,289,447( 251 )1,289,196( נכסים נטו/ הון: מיוחס לבעלים מיוחס לבעלי זכויות המיעוט נכסים נטו/ הון 362, , , ,141 )*( נתונים מאוחדים של ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי וחברות ממשלתיות נשלטות לצרכי דיווח כספי. )**( הוצג מחדש. הגירעון בהון הינו מספר שיורי שאינו מייצג את הגירעון הממשלתי המצטבר, מאחר ומצבת הנכסים כפי שמוצגת בדוחות הכספיים איננה שלמה. לעניין זה אנו מפנים את תשומת הלב לאמור במבוא לדוחות הכספיים ובביאוריהם. יום ה' 28 באפריל 2011 יוסי איצקוביץ, רו"ח שוקי אורן תאריך אישור הדוחות הכספיים החשבונאי הראשי החשב הכללי הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 17

21 ממשלת ישראל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר )**( , ,716 9,096 11, , ,124 מאוחד )*( לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר )**( , ,979 9,159 11, , ,451 דוחות על ה הכספי )במיליוני ( הכנסות הכנסות ממסים ואגרות הכנסות מהעברות הכנסות מעסקאות שאינן חליפין ביאור ,262 7,986 18,248 12,404 9,115 21,519 50,837 9,275 60,112 55,436 10,657 66, הכנסות ממכירת סחורות והספקת שירותים הכנסות פאסיביות הכנסות מעסקאות חליפין 5, ,498 6, ,971 7, ,861 6, , הכנסות אחרות הכנסות 85, ,443 51, ,852 53,051 1, , , ,574 54,937 1,043 3,391 39,329 1, ,650 93, ,756 77,649 1,897 7,334 44,282 1, , , ,397 82,994 2,080 6,032 30,569 2, , הוצאות שכר עבודה והטבות לעובדים תמיכות, הקצבות והעברות הוצאות תפעוליות שיווק ויחסי ציבור הנהלה וכלליות הוצאות מימון, נטו הוצאות אחרות הוצאות )18,136( )30,584( 274 )397( חלק ברווחי )הפסדי( חברות וישויות מוחזקות 8 )97,263( )97,263( )97,263( )130,263( )130,263( )130,263( )97,226( )97,263( 37 )97,226( )130,246( )130,263( 17 )130,246( מיוחס ל: בעלים חלק המיעוט גירעון נטו גירעון נטו )*( נתונים מאוחדים של ממשלת )**( הוצג מחדש. ישראל, המוסד לביטוח לאומי וחברות ממשלתיות נשלטות לצרכי דיווח כספי. הדוחות על ה הכספי אינם ערוכים במלואם על בסיס חשבונאות מצטברת מאחר וחלק ממשרדי הממשלה מדווחים עדיין על בסיס מזומן, וחלקם לא מנהל את נתוניו הכספיים במסגרת מערכת רישום ודיווח חשבונאית כוללת. לעניין זה, מבוסס הדיווח על ה הכספי, בין היתר, על מערכות עזר המנוהלות ליד מערכת החשבונות הראשית ועל שימוש בהערכות ואומדנים. הגירעון החשבונאי נטו אינו משקף את הגירעון התקציבי של ממשלת ישראל, מאחר והוא מחושב באמצעות כלי מדידה שונים בתכלית המבוססים על כללי חשבונאות מקובלים על בסיס מצטבר. כללים אלה מבטאים שינויים בנכסים והתחייבויות שאינם כרוכים בהכרח בזרימת מזומנים ואינם משתקפים במלואם בתקציב המדינה, בהתאם לחוק יסודות התקציב ובהתאם למדידת הגירעון התקציבי כפי שמקובלת בעולם. הגירעון החשבונאי נטו מביא לידי ביטוי הוצאות הנמדדות חשבונאית כבר היום אך יתממשו לכדי הוצאה במזומן וחיוב תקציבי בעתיד. לעניין זה אנו מפנים את תשומת הלב לאמור במבוא לדוחות הכספיים ובביאוריהם. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 18

22 דוחות על ה הכספי הוצאות לפי מהות השימוש )במיליוני ( ממשלת ישראל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר )**( ,509 26,527 71,830 84,766 23,118 59,257 16,134 19,021 40,325 43,761 38,025 41,477 52,466 38,948 14,768 13,564 5,904 7,710 8,824 9,230 7,477 8,147 1,245 1,242 מאוחד )*( לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר )**( ,467 99,788 81,038 94,901 23,118 59,257 41,267 45,069 40,325 43,758 38,515 41,899 40,661 27,555 14,937 13,762 9,193 11,628 8,824 9,230 7,714 9,210 2,302 2,107 הוצאות לפי מהות השימוש: גמלאות הביטוח הלאומי תחום ביטחון )***( פנסיה תקציבית )***( תחום כלכלה ומשק תחום בריאות תחום חינוך מימון החוב הממשלתי תחום ממשל ומינהל תחום תחבורה תחום ביטחון פנים תחום חברה ורווחה אחרים 307, , , ,164 הוצאות )*( נתונים מאוחדים של ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי וחברות ממשלתיות נשלטות לצרכי דיווח כספי. )**( הוצג מחדש. )***( בתחום ביטחון נכללו, בין היתר, הוצאות הפנסיה התקציבית בגין עובדי מערכת הביטחון. שאר התחומים המוצגים לעיל, אינם כוללים הוצאות בגין פנסיה תקציבית, זאת מאחר ולא ניתן היה להפרידן באופן סביר. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 19

23 דוחות על השינויים בנכסים נטו/ הון )במיליוני ( מאוחד ביאור יתרה ליום 31 בדצמבר )*( 2009 שינויים בנכסים נטו )**( גירעון נטו לתקופה יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 מיוחס לבעלים מיוחס לזכויות המיעוט 251 )1,293,901( )1,293,650( )130,246( )1,985( )1,161,419( גירעונות נצברים 1,032 2, ,454 1,032 2, , , ,819 1, ,635 קרנות הון חוץ תקציביות קרן ערבויות המדינה קרן פיצויים )מס רכוש( הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה קרנות הון אחרות סה"כ קרנות הון חוץ תקציביות 35 )ב( 35 )ג( 35 )ד( )1,289,447( )1,289,196( )130,246( )166( )1,158,784( נכסים נטו )*( הוצג מחדש. )**( לרבות מייעוד עודפים, מהשפעה מצטברת לתחילת השנה כתוצאה מהכרה בנכסים, משינוי שיטה חשבונאית והערכה מחדש של נכסים והתחייבויות. ממשלת ישראל ביאור יתרה ליום 31 בדצמבר )*( 2009 שינויים בנכסים נטו )**( גירעון נטו לתקופה יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 )1,293,901( )130,263( )1,979( )1,161,659( גירעונות נצברים 1,032 2, , , ,819 1, ,635 קרנות הון חוץ תקציביות קרן ערבויות המדינה קרן פיצויים )מס רכוש( הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה קרנות הון אחרות סה"כ קרנות הון חוץ תקציביות 35 )ב( 35 )ג( 35 )ד( 35 )1,289,447( )130,263( )160( )1,159,024( נכסים נטו )*( הוצג מחדש. )**( לרבות מייעוד עודפים, מהשפעה מצטברת לתחילת השנה כתוצאה מהכרה בנכסים, משינוי שיטה חשבונאית והערכה מחדש של נכסים והתחייבויות. הגירעון בהון הינו מספר שיורי שאינו מייצג את הגירעון הממשלתי המצטבר, מאחר ומצבת הנכסים כפי שמוצגת בדוחות הכספיים איננה שלמה. לעניין זה אנו מפנים את תשומת הלב לאמור במבוא לדוחות הכספיים ובביאוריהם. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 20

24 ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2010 ביאור 1 כללי: א. ב. הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל ליום 31 בדצמבר 2010 מוגשים בהתאם לסעיף 12 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 1958 ]נוסח משולב[ ובהתאם לסעיף 49 א' לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה ממשלת ישראל ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת של, בראשה עומד ראש הממשלה וחברים בה שרים אשר ממונים על משרדי הממשלה השונים. בידי ממשלת ישראל הסמכות ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים, והיא מייצגת את כלפי חוץ. להלן תיאור כללי של יחידות ומשרדי הממשלה העיקריים )שהיקף פעילותם כ 354 מיליארדי ( שבאמצעותם פועלת הממשלה )מוצג בסדר יורד בהתאם להיקף הפעילות הכספית(: משרד האוצר משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה. המשרד אחראי לתכנון המדיניות הכלכלית של הממשלה, לרבות הכנת הצעת תקציב המדינה, פיקוח על תקציב המדינה, ניהול הכנסות המדינה, גביית מסים ישירים ועקיפים, קידום השקעות בישראל ומחוץ לישראל ופיקוח על שוק ההון, החיסכון והביטוח. במשרד קיימים אגפים, לשכות ויחידות העוסקים בתחומים שונים הקשורים למדיניות הכלכלית במשק ובכללם, אגף החשב הכללי, אגף התקציבים, רשות המסים, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, אגף לקשרים בינלאומיים, אגף השכר והסכמי עבודה, רשות החברות, מינהל הכנסות המדינה, אגף כלכלה ומחקר והרשות לזכויות ניצולי השואה. המשרד ממלא תפקידים רבים הקשורים לכלכלת ישראל ומקיים מגעים עם הכנסת וועדותיה בנושאי כלכלה, תקצוב וחקיקה כלכלית. כמו כן, מנהל המשרד מגעים שוטפים עם גורמים כלכליים בארץ ובחו"ל, בנושאים הקשורים לכלכלת המדינה. )1( אגף החשב הכללי מהווה יחידת מטה בתוך משרד האוצר, האחראית על תחומים ייחודים בעלי השפעה מרכזית ורחבה על פעילות הממשלה. החשב הכללי אחראי, בין היתר, על התחומים העיקריים הבאים: תקציב המדינה, ניהול נכסי המדינה ובכללם הדיור והרכב הממשלתי, חתימה על חוזים והתקשרויות שעורכת המדינה, מימון פעילות הממשלה וניהול החוב הממשלתי, ייזום וקידום פרויקטים בשיתוף הסקטור הפרטי )PPP( בתחומי התחבורה, מים, אנרגיה ותשתיות אחרות, ביקורת פנימית בממשלה בכל הנוגע לכספים, נכסים והתקשרויות, הפעלת ועדות מכרזים בינמשרדיות בנושאים שונים, פרסום הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל וטיפול בחשבונאות הממשלתית, רכש ממשלתי מרכזי וקביעת המדיניות בנושא זה, מחשוב מערכות במשרדי הממשלה ועוד. אחריות ישירה על מספר חוקים והוראות ובכללם, חוק נכסי המדינה, חוק יסודות התקציב, חוק מלווה המדינה, חוק ערבויות המדינה, חוק ערבויות סחר חוץ, חוק חובת המכרזים, חוק שירות המדינה )גמלאות(, חוק הביקורת הפנימית )סעיף 2 ג'( והוראות התכ"ם. רשות המסים רשות המסים הוקמה ב 1 בספטמבר 2004, בעקבות החלטה של ממשלת ישראל לאחד את גופי גביית המסים. לרשות המסים אוחדו אגף מס ומסוי מקרקעין )שנודע גם בשם "נציבות מס "(, אגף המכס והמע"מ ושע"מ )זרוע המחשוב של אגף מס (. תפקידה העיקרי של רשות המסים הוא גביית מסים, ואכיפת חוקי היבוא והיצוא ב. בנושאי מס ומיסוי מקרקעין, אמונה הרשות על גביית מסים ישירים, מסי מקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר ומסים על הכנסות. הרשות פועלת מתוקף חוקים, תקנות והוראות שעיקרם כדלקמן: פקודת מס, חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף )מס שכר ורווח(, חוק העבירות המנהליות, פקודת המסים )גבייה(, חוק מס )מיסוי בתנאי אינפלציה(, חוק מס )תיאומים בשל אינפלציה( וכן הוראות שונות המתייחסות למסים הכלולות בחוקים ובתקנות אחרים. בנושאי מכס ומע"מ, אמונה הרשות על גביית המסים העקיפים, המוטלים על צריכת סחורות ושירותים. המסים אותם גובים הם: מס ערך מוסף המוטל בשיעור אחיד על כל הפעולות במשק, מכס המוטל על יבוא סחורות, מס קנייה המוטל הן על הייצור המקומי והן על היבוא, בלו על דלק מס קצוב המוטל על כל סוגי הדלק. מנהלת הגמלאות מנהלת הגמלאות של משרד האוצר הינה הגוף האחראי מטעם שר האוצר והחשב הכללי על תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי השירות הציבורי, בהתאם לחוק שרות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, תש"ל המנהלת משלמת את הגמלה לכלל הגמלאים בפנסיה התקציבית בממשלה, למעט גמלאי משרד הביטחון, משטרת ישראל, שרות בתי הסוהר, שרות הביטחון הכללי, המוסד, ועובדי יחידות הסמך הקשורות למשרד הביטחון. כמו כן, מהווה המנהלת זרועו של שר האוצר והחשב הכללי ל תשלומי הסיוע השונים לקרנות הפנסיה ולמעסיקים, ל הסכמי השכר, לניהול מערך הסליקה של ניכויי השכר לכלל עובדי המדינה ועוד, הכול בהתאם למדיניות הממשלה. 21

25 ביאור 1 כללי )המשך(: משרד הביטחון משרד הביטחון אחראי לביטחון המדינה ברמה המדינית, הצבאית והאזרחית. ייעודו לסייע ולתמוך בצה"ל על ידי הפעלת מערכות אזרחיות באופיין, שאין הכרח שהצבא יקים ויפעיל אותן בעצמו. ליבת העשייה של המשרד היא בעיקרה כלכלית, מסחרית והנדסית, כשלצידה מגוון תחומים נוספים )שיקום, חיילים משוחררים, מורשת ועוד(. המשרד עוסק בניהול ובקרת תקציב הביטחון, רכישות עבור צה"ל, פעילות מחקר ופיתוח, רכש ויצוא בטחוני של שירותים וציוד, הקמת תשתיות לאומיות הנוגעות למערכת הביטחון ועוד. כמו כן, מפרסם המשרד הנחיות למצבי חירום ומעניק שירותים לציבור, לרבות שיקום נכי צה"ל, מפעלי הנצחה ותמיכה במשפחות שכולות וסיוע לחיילים משוחררים. מערכת הביטחון ב כוללת שלושה יסודות ארגוניים: דרג מדיני שר הביטחון עומד בראש מערכת הביטחון, על יחידותיה. מערכת צבאית צבא הגנה לישראל. בראש המערכת הצבאית עומד המטה הכללי של צה"ל )המטכ"ל( ובראשו הרמטכ"ל, שהוא דרג הפיקוד העליון בצבא. מערכת אזרחית משרד הביטחון, יחידות סמך ותאגידים )חברות ממשלתיות ששר הביטחון ממונה עליהן כגון, התעשייה האווירית והתעשייה הצבאית(. משרד החינוך משרד החינוך אחראי על מערכת החינוך, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמאלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה ופיקוח על מוסדות החינוך. המשרד אחראי על ם של מספר חוקים מרכזיים, לרבות חוק לימוד חובה, תש"ט 1949, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 1953, חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958, חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח 1988, חוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975 ועוד. יעדיו המרכזיים של המשרד כוללים, בין היתר, יישום המלצות כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, צמצום פערים וקידום ההישגים בלימודים, טיפוח ערכים והנחלת מורשת עם, קידום החינוך המדעי והטכנולוגי, העצמה ושיפור איכות כוח אדם בהוראה ועוד. )2( )3( המינהל לחינוך התיישבותי המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער הינו יחידת סמך של משרד החינוך אשר משמשת כמחוז ארצי לבתי ספר אזוריים התיישבותיים ובתי הספר בכפרי נוער, כמטה מרכזי לטיפול בחינוך הפנימייתי במשרד החינוך וכמרכז פדגוגי ארצי בתחומי מדעי החיים, החקלאות והחינוך הימי. מערכת החינוך ההתיישבותי כוללת כ 120 בתי ספר המיועדים לתלמידי כיתות ז' עד יב'. משרד הבריאות משרד הבריאות מופקד על מערכת שירותי הבריאות ב בהיבטים של קביעת המדיניות הכוללת, הפיקוח, הרישוי, תיאום המערכת והצבת סטנדרטים. כמו כן, מתפעל המשרד, באורח ישיר, כמחצית ממיטות האשפוז לסוגיהן )באמצעות בתי החולים הממשלתיים( ואת עיקר מערכת השירותים האישיים, במסגרת התחנות לבריאות המשפחה. משימותיו העיקריות של המשרד כוללות: תכנון, פיקוח ובקרה, רישוי ורישום של עבודת שירותי מערכת הבריאות בישראל, רישוי בעלי מקצועות רפואיים, הכנת תוכנית אב למחקר הרפואי השימושי, הכשרת כוח אדם סיעודי לעבודה במוסדות הרפואה וארגון והכנת מערכת הבריאות לשעת חירום. הבטחת שירותי אשפוז כלליים, פסיכיאטריים, שיקומיים וסיעודיים, הבטחת שירותי רפואה מונעת, פיקוח ובקרה על קופות החולים כמתחייב מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 1994 ופיקוח על ייצור מזון לצריכה מקומית וליצוא. משרד התחבורה משרד התחבורה ממונה על קביעת המדיניות בענף התחבורה ועל שירותי התחבורה ביבשה, באוויר ובים. המשרד עוסק כמו כן בחקיקה המסדירה ענייני התחבורה, קביעת מחירים בתחבורה, פיקוח ואכיפת חוקי התעבורה על העוסקים בענף ומתן שירותים מטאורולוגיים. משימותיו העיקריות של המשרד כוללות: בתחום התחבורה היבשתית, אחראי המשרד על קיום שירותי תחבורה לצורך הסעת נוסעים והובלת מטענים, הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום, פיתוח כבישים עירוניים ובין עירוניים, פיתוח תשתית הרכבות והנמלים, רישוי כלי רכב, פיקוח על חברות התחבורה הציבורית ופעילות לשיפור הבטיחות בדרכים. בתחום התחבורה האווירית, אחראי המשרד )באמצעות רשות התעופה האזרחית( על מתן שירותי תעופה בינלאומיים ופנים ארציים, פיקוח על רשות שדות התעופה, פיקוח על חברות התעופה הישראליות, פיקוח על בטיחות הטיסה והכושר האווירי ועל הענקת זכויות טייס לחברות התעופה, תכנון המרחב האווירי ומתן רישוי לעוסקים ולכלי התעופה. )4( )5( 22

26 ביאור 1 כללי )המשך(: בתחום התחבורה הימית, אחראי המשרד )באמצעות מינהל הספנות והנמלים( על קיום שירותי הים והנמלים, פיקוח על חברות הספנות הישראליות ועל כלי שיט ימיים, הכשרת כוח אדם ימי ומתן רישוי למקצועות הימיים ולכלי השיט. משטרת ישראל משטרת ישראל פועלת לאכיפת חוק, לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם, כל זאת על פי הסמכויות שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה )נוסח חדש( תשל"א 1971 ובחיקוקים נוספים, ובכללן, סמכויות לצורך חקירת עבירות ותפיסת עבריינים, תביעת נאשמים לדין, סמכויות בעניין פיקוח והסדרת התנועה בדרכים וסמכויות בנושא רישוי וניהול עסקים. המשטרה אחראית על אכיפת חוק ושמירה על הסדר הציבורי במדינה, ומופקדת על התפקידים והמשימות בתחומים אלה: לחימה בפשיעה: חקירת עבירות, גילוי עבריינים והבאתם לדין, חשיפה של עבירות בלתי מדווחות ומניעת עבירות. שמירה על הסדר הציבורי: טיפול בפניות אזרחים בנושאים של הפרות חוק וסדר, טיפול בהפגנות ובהתקהלויות בלתי חוקיות, טיפול בנושא של רישוי עסקים, אחריות לאבטחת הציבור. חקירת הזרמת התנועה והכוונתה, אכיפה של דיני התעבורה, פיקוח והסדרת התנועה בדרכים: תאונות דרכים והבאתם של עברייני תנועה לדין. כמו כן, פועלת המשטרה בתחום בטחון פנים למניעה וסיכול של פיגועים חבלניים. משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון אחראי לתכנון ול מדיניות הממשלה בנושאים של פתרונות דיור לכלל האוכלוסייה בישראל. המשרד עוסק ביצירת תשתיות ובבנייה, במתן פתרונות דיור בשיכון הציבורי, סבסוד המשכנתאות לרכישת דירה לרבות בקרה ופיקוח על הבנקים למשכנתאות, וטיפול בקבוצות חריגות ובמערערים על הזכאות. בין השאר, המשרד מעודד הגברת הבנייה למגורים, אכיפת תקני בנייה, שיקום שכונות ותיקות והתחדשות עירונית. משרד הרווחה משרד הרווחה פועל במטרה להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול. המשרד מגיש את שרותיו לציבור באמצעות יחידותיו ובאמצעות הרשויות המקומיות, עמותות וארגונים שונים. שירותי הסיוע כוללים: אבחון וטיפול, מניעה והסברה, הכשרה ורישום של בעלי מקצוע, הקמה ואחזקה של פנימיות ומעונות לנפגעי אלימות ולאנשים עם מוגבלויות. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוא משרד כלכלי שמטרתו העיקרית הינה עידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, מיצוי הפוטנציאל האנושי והשבחתו, פיקוח על סחר פנים וחוץ וטיפול בענייני תעסוקה. לצורך השגת מטרותיו, מפעיל המשרד מספר כלי סיוע עיקריים: הענקת הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשנ"א 1990 וחוק המו"פ )מחקר ופיתוח בתעשייה(, תשמ"ד 1984, השקעות בפיתוח אזורי תעשייה, תמיכה ועידוד היצוא, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, קידום ופיתוח ההון האנושי ועוד. )6( )7( )8( )9( )10( משרד הפנים משרד הפנים מספק שירותים ומידע בנושאים אזרחיים, בהם רישום אוכלוסין, הנפקת תעודות ודרכונים, שירותי חירום, פיקוח על הבחירות, אכיפת חוקי התכנון והבנייה, רישוי כלי ירייה ונציבות כבאות, מינהל השלטון המקומי, מינהל המים שבסמכותו נמצא ניהול שיקום ופיתוח של מערכת המים ברשויות המקומיות ותאגידי מים וביוב, פיקוח על אתרי רחצה ועוד. בנוסף, מופקד משרד הפנים על פעילותה של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. )11( מינהל מקרקעי ישראל מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ 93 משטח )כ 22 מיליוני דונם(, בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל. המועצה קובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו של המינהל. בראש המועצה עומד שר התשתיות הלאומיות. תחומי הפעילות המרכזיים של מינהל מקרקעי ישראל הינם: ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות המינהל, יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות, שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים, טיפול בחוכרים ומשתכנים ופיקוח על שימושי קרקע שונים. 23

27 ביאור 1 כללי )המשך(: )12( הרשות לזכויות ניצולי השואה הרשות לזכויות ניצולי השואה ממונה על חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים. הרשות מעניקה תגמולים חודשיים, טיפול רפואי ושירותי שיקום ורווחה לציבור ניצולי השואה, נכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים, על מנת לאפשר להם לחיות ברווחה יחסית. כמו כן, ממונה הרשות על חוק ההטבות לניצולי שואה תשס"ז 2007, במסגרתו זכאים ניצולי השואה למענקים כספיים ולהטבות שונות. )13( שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר )שב"ס( הוא משרד ביטחוני וזרוע מבצעת של ממשלת ישראל. תחומי הפעילות העיקריים של השירות הם החזקת אסירים ועצורים במשמרת בטוחה ונאותה, תוך מילוי צרכיהם הבסיסיים ושמירה על כבודם. השירות פועל להקניית כלים מתקנים לאסירים שמטרתם לשפר את יכולתם של האסירים להיקלט ולהשתלב בחברה עם שחרורם. )14( משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה בישראל הוא המשרד הממשלתי האחראי על תיאום פעילויות משרדי הממשלה בתחומים השונים וסיוע לראש ממשלת ישראל בסדר יומו. המשרד אחראי בין השאר, על גיבוש מדיניות הממשלה, ניהול ישיבות הממשלה ופיקוח על מדיניות הממשלה. כמו כן, ממונה המשרד על הגופים הממשלתיים הנכללים ישירות באחריותו של ראש הממשלה ובכללם: הרשות לקידום מעמד האישה אשר הוקמה במטרה לקדם את מעמד האישה בישראל ולהביא לתיאום בין הגופים הממשלתיים והחוץ ממשלתיים הפועלים לקידום מעמד האישה. לשכת הפרסום הממשלתית אשר פועלת כמשרד פרסום והפקה עבור משרדי ממשלה, תאגידים על פי חוק, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים. גנזך המדינה אשר הינו הארכיון הממלכתי של. הוא החל לפעול עם הקמת המדינה ופעולתו הוסדרה בחוק הארכיונים תשט"ו 1955, אשר מהווה את המסגרת המשפטית, המנהלית והמקצועית לניהול המערכת הארכיונית במדינה. )15( משרד המשפטים במסגרת תפקידיו העיקריים של משרד המשפטים נמנים ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה ואכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית. משרד המשפטים מונה כ 50 יחידות, ותחומי אחריותו רבים ומגוונים ובכללם מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. המשרד ממונה על רשות התאגידים שבחסותה רשם החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות ורשם המפלגות, וכן על הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשם גורמים מאשרים על פי חוק חתימה אלקטרונית, הרשות לטכנולוגיה, מידע והגנת הפרטיות, מחלקת זכויות יהודים יוצאי ארצות ערב ויחידות הממונות על רישוי מקצועי בהן מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין, רשם המתווכים והמחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה. )16( משרד החוץ משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד על קידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרד פועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל. את משימותיו המגוונות מבצע המשרד באמצעות המשרד הראשי בירושלים ונציגויות ישראל בחו"ל. )17( המשרד לקליטת עליה המשרד לקליטת עליה מעניק סיוע לעולים ולתושבים חוזרים. המשרד קובע מדיניות ונהלים, מקצה תקציבי סיוע לעולים, ומעניק שירותים מיוחדים בתחום הדיור, התעסוקה והתרבות. בין השירותים המיוחדים: תוכנית לעידוד עולים ליזמות, תוכנית לעידוד חזרה של אנשי מחקר ופיתוח, לימודי עברית באולפן, סיוע לסטודנטים עולים, וסיוע ברכישה ושכירה של דירות ובתים. כמו כן, מפרסם המשרד מחקרים ונתונים הקשורים לקליטת עליה. 24

28 ביאור 1 כללי )המשך(: )18( הנהלת בתי המשפט הנהלת בתי המשפט מהווה יחידת סמך עצמאית של משרד המשפטים ואחראית על הענקת שירותי ניהול לחלק מהיחידות של הרשות השופטת, וביניהן: בית המשפט העליון בירושלים )הפועל גם כבית המשפט הגבוה לצדק(, בתי משפט מחוזיים, בתי משפט שלום, בתי דין לעבודה ועוד. עד ליום 31 בדצמבר 2008 היה המשרד אחראי על פעילותו של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, העוסק בגביית קנסות וחובות עבור משרדי הממשלה והרשות להגבלים עסקיים. החל מיום 1 בינואר 2009 הוקמה רשות האכיפה והגבייה )בהתאם להחלטת ממשלה(, הפועלת כיחידה עצמאית שהופרדה מהנהלת בתי המשפט וכוללת את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. רשות האכיפה והגבייה מורכבת משתי יחידות עיקריות: מערכת ההוצאה לפועל משמשת אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה. הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל. המרכז לגביית אגרות קנסות והוצאות פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות תשנ"ה על פי חוק זה מוסמך המרכז לגבות קנסות שהטיל בית משפט, קנסות מנהליים, קנסות ברירות משפט, אגרות בתי משפט והוצאות לטובת המדינה. )19( רשות המים והביוב הרשות הממשלתית למים וביוב )להלן: רשות המים(, הוקמה ביום 1 בינואר 2007 במטרה ליצור גוף בעל ראיה כוללת של צרכי משק המים, ואשר ריכוז הסמכויות יהיה בידי גורם מקצועי ממשלתי שבידיו הכלים והיכולת לנהל ולפקח בצורה הנכונה והיעילה ביותר את משק המים בישראל. בראש רשות המים עומד מנהל רשות המים, אשר לו הסמכויות אשר היו בידיו של נציב המים )בימים שלפני הקמת הרשות( וסמכויות נוספות. מנהל רשות המים אחראי על ניהול משק המים בהתאם למדיניות הממשלה ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות בנושאי מים וביוב, הסדרת משק המים, קביעת כללים, תעריפים ותקנים. )20( משרד המדע, התרבות והספורט משרד המדע, התרבות והספורט, מופקד על קביעת מדיניות מדע מחקרי, תשתית יצירת קשרי חוץ מדעיים, הפצת המדע בקהילה, פיתוח המדע בפריפריה )מו"פ אזורי( וסוכנות החלל הישראלית. המשרד מרכז את עבודות המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, מסייע למוסדות המחקר בתחום התשתיות, עוסק בקשרי חוץ בתחום המדע, מפתח פעילויות לקירוב המדע לקהילה, מפעיל את הסוכנות לחקר החלל ומפעיל תוכניות מחקר ישימות לתעשייה. בנוסף, אחראי המשרד על תחומי התרבות והספורט )שהיו בעבר באחריות משרד החינוך(, מעניק סיוע ליוצרים ומוסדות ופועל לטיפוח ענפי הספורט בארץ בכל הרמות. )21( משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי לתכנון ופיתוח ההתיישבות, שימור הקרקע, החקלאות והשירותים הווטרינריים. המשרד עובד בשיתוף עם גופים ציבוריים נוספים, כמו מינהל מקרקעי ישראל ורשות המים. למשרד מחוזות על פי האזורים הגיאוגרפיים בארץ, והוא מספק מידע ושירותים בנושאים של סחר חוץ, תכנון, מחקר, התיישבות והשקעות בחקלאות. )22( המשרד לביטחון פנים המשרד לביטחון פנים הוא גוף מטה משולב האחראי לאכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי ולפעילות ביטחון פנים ב באמצעות הגופים הבאים: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר )שב"ס(, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים. המשרד לביטחון פנים הוא המשרד הממונה על אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי ופעילות ביטחון הפנים ב. הקווים המנחים לעבודת המשרד וזרועותיו נגזרים מקווי היסוד של הממשלה ומהבסיס החוקי לעבודת הזרועות. ייעוד המשרד הוא להוות את הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל אשר אמונה על אכיפת חוק, התמודדות מול תופעות פשיעה, שמירה על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור, כליאת אסירים ושיקומם, שמירה ופיקוח על עצורים, הגנה על עדים במסגרת התוכנית להגנת עדים, מניעת אלימות ועבריינות בחברה, ומניעה וטיפול בתחום הסמים והאלכוהול. )23( משרד התיירות משרד התיירות הינו משרד כלכלי, שאחד מיעדיו העיקריים הוא הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק. המשרד עוסק בפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות באמצעות חברת פיתוח כלל ארצית ובאמצעות חברות פיתוח אזוריות. כמו כן, מטפל המשרד בנושא ההגנות בים המלח, וכן באתרים הקדושים באמצעות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. המשרד מסייע בהקמת מיזמים תיירותיים עסקיים )אטרקציות, בתי מלון כד'( בכל הארץ על ידי מתן מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון תשנ"א

29 ביאור 1 כללי )המשך(: )24( המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה אחראי על ייזום ו מדיניות הממשלה בתחומי איכות הסביבה. הפעילות העיקרית של המשרד כוללת ניסוח של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, פיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה וכן עידוד שימוש מושכל במשאבי הסביבה. המשרד אחראי כמו כן ליישום המדיניות הסביבתית לאומית, למעורבות בתהליכי התכנון הפיסי, להדרכת הרשויות המקומיות לגבי אחריותן הסביבתית, לפיקוח ואכיפה של חוקי איכות הסביבה ברשויות המקומיות, לניסוח דרישות והתניות סביבתיות ברישיונות עסק, לליווי והכוונה של היחידות הסביבתיות ועוד. )25( המשרד לשירותי דת המשרד לשירותי דת הינו הישות הממשלתית האחראית על מתן שירותי דת לציבור היהודי בישראל. המשרד מלווה את האזרח מרגע לידתו והבאתו בברית מילה, דרך חופה וקידושין ועד לטיפול בקבורה. המשרד מפקח על 131 מועצות דתיות המספקות את שירותי הדת בערים וברשויות המקומיות, וכן אחראי על פיתוח מבני דת, מקוואות ובתי כנסת, פיתוח בתי עלמין וחברות קדישא ומציאת פתרונות קבורה. כמו כן, דואג המשרד לתשמישי קדושה לעולים חדשים ולפיתוח הקשר עם יהדות התפוצות. )26( משרד התשתיות הלאומיות משרד התשתיות הלאומיות מופקד בין היתר על תכנונה וה של מדיניות לאומית בתחום האנרגיה ותשתית משאבי הטבע ב. הפעילות הממשלתית מתבטאת בתכנון התפתחותו של משק האנרגיה, בקביעת מדיניות ויישומה במשק הישראלי, בהסדרת המבנה הענפי של התחומים השונים של משק האנרגיה הישראלי, בפיקוח על משק הדלק ומשק החשמל, בהסדרת חיפושי הנפט והגז, ייעול השימוש באנרגיה, פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים ובארגון משק האנרגיה לשעת חירום. כמו כן, מתבצעים באמצעותו מחקרים מקיפים בתחום מדעי האדמה תוך פיתוח תשתיות של מידע טכנולוגי, מדעי וכלכלי לשימוש כלל מגזרי המשק. ג. כנסת ישראל הכנסת היא בית הנבחרים של והיא מהווה את הרשות המחוקקת במדינה. כמו כן, מבצעת הכנסת שלושה תפקידים עיקריים נוספים: פיקוח על עבודת הממשלה, בחירת נשיא המדינה ומבקר המדינה ודיון בענייני המדינה באמצעות ועדות הכנסת ועבודת המליאה. בכנסת פועלות 12 ועדות קבועות בנושאים כגון: כספים, חוץ וביטחון, חוקה חוק ומשפט ועוד, הדנות בהצעות חוק, בתקנות שקבעה הממשלה, בהצעות לסדר היום ובבקשות שהגישו תושבים לכנסת ולממשלה. ד. משרד מבקר המדינה משרד מבקר המדינה אחראי על ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של מינהל המדינה וגופים ציבוריים שונים, כדי להבטיח פיקוח על כספי ציבור ואחריותיות. ההיבטים שעל מבקר המדינה לבחון הינם: חוקיות וסדירות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות. ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, כל זרועות מערכת הביטחון, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות. בנוסף, למשרד יחידה נפרדת עליה מופקד נציב תלונות הציבור שתפקידו להגן על האזרח מפגיעת רשויות השלטון. ה. המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי הינו גוף שהוקם בשנת 1954 ופועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 1995, במטרה להעניק הטבות וביטוח סוציאלי לתושבי. פעילותו של המוסד לביטוח לאומי כוללת בין היתר: הפעלת תוכניות לביטוח בגין קצבאות זקנה ושאירים, אימהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל, פירוק תאגיד ועוד. לבד מגמלאות בכסף, נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ונפגעי פעולות איבה, שירותי סיעוד ושרותי ייעוץ לקשישים. המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, כגון חוק הבטחת, תשמ"א בנוסף, המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי ביטוח הבריאות ומופקד על חלוקת הכספים בין קופות החולים ועל ניהול שוטף של קובץ המבוטחים בביטוח בריאות. מקורות המימון העיקריים של המוסד לביטוח לאומי הינם: דמי הביטוח הלאומי שנגבים מאזרחי המדינה, הקצאת משרד האוצר על פי חוק הביטוח הלאומי, מימון חוקים והסכמים על ידי משרד האוצר והכנסות ריבית על השקעות שונות, לרבות השקעות באג"ח מיועדות המונפקות למוסד על ידי ממשלת ישראל. 26

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד