ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט"

תמליל

1 ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

2 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו סט דו b13385/14417

3 מבוא פוליסה זו היא חוזה בין: הראל חברה לביטוח בע מ )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת דמי הביטוח הנקובים ברשימה ו/או במפרט המצורפים בזה )להלן: הרשימה (, לשפות את המבוטח כמפורט בסעיף הכיסוי להלן, וזאת בכפוף לגבול האחריות על פי הפוליסה, סייגיה ותנאיה. פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח, ומהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו. הבהרה: הכותרות המופיעות בפוליסה זו משמשות אך ורק לצורך נוחות והפניה, ואין לראותן בשום פנים כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם. פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד 3

4 .2 סעיף הכיסוי המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בגבולות הטריטוריאליים במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין מקרה הביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות. 4

5 .3 הגדרות 2.1. גבול אחריות: הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות למקרה ביטוח; הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות בגין כל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח גבולות טריטוריאליים: שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח C וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדת צה ל המצויים בשטח B. למען הסר ספק, שטח A לא נכלל בגבולות הטריטוריאליים לצורך פוליסה זו. על אף האמור, פוליסה זו תחול, גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה הוצאות משפט: הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו וזאת אף מעבר לגבול האחריות השתתפות עצמית: הסכום הנקוב ברשימה, למעט אם נקבע אחרת בפוליסה, בו יישא המבוטח עקב מקרה הביטוח המכוסה לפי פוליסה זו מקרה ביטוח: אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק לצד שלישי נזק: היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם. האחדת נזקים: אם מקרה הביטוח ו/או מספר מקרי ביטוח, הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים, אזי ייחשבו כל הנזקים הללו כמקרה ביטוח אחד לעניין פוליסה זו. 5

6 סייגים לחבות המבטח אלא אם צוין אחרת בדף הרשימה, למעט אם נקבע במפורש אחרת בהרחבה כלשהי בפוליסה, פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם: 3.1. נזק לעובד נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין נזק לעובד שעל המבוטח מוטלת חובה לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי, והמבוטח לא עשה כן. סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו, אשר ייחשב לצד שלישי לצורך פוליסה זו, וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסת חבות מעבידים נזק בקשר לכלי תחבורה חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי וכן חבות של גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים בחו ל )מחוץ לשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים(, היה והפוליסה הורחבה לכסות פעילות בחו ל חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, בגין נזק שנגרם לרכוש צד שלישי נזק הנובע משימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט מנועי חבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות נושאי משרה נזק הנובע מ: מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או על ידי כל איש בשירותו, לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או מי מטעמו הנובעת משרותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח ו/או שירותים רפואיים, שניתנו על ידו לצד שלישי במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו, הניתנת לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה נזק כתוצאה מזיהום נזק בגין זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע, למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי-צפוי נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח, הניתן לכיסוי תחת פוליסה לביטוח רכוש. סייג זה לא יחול על כל נזק גרר נזק שנגרם לאותו חלק ברכוש שהמבוטח, או כל איש בשירותו, פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח, בתנאי שהנזק נגרם במישרין על ידי אותה הפעולה האמורה. 6

7 3.6. חבות חוזית כל חבות המוטלת על המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו אלמלא קיומו של החוזה סיכונים גרעיניים נזק שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהגורמים הבאים, אף אם גורם או גורמים אלה אינם הסיבה היחידה או הבלעדית לנזק: חומר גרעיני כלשהו Material(,)Any Nuclear תגובה גרעינית כלשהי, קרינה גרעינית או מייננת או זיהום רדיואקטיבי מכל סיבה שהיא, וזאת אף אם הנזק נגרם או נתרם כתוצאה מגורמים אחרים ו/או נוספים. סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיואקטיביים במעבדות מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות ולשימוש בתעשיה, ובלבד שהשימוש הינו לצורך ביצוע בדיקות לא הרסניות. על אף האמור לעיל, עבודה או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים נזק קרינה ושדות אלקטרומגנטים נזק הנובע מקרינה ו/או שדות אלקטרומגנטים סיכוני מלחמה וטרור נזק שנגרם במישרין או בעקיפין, עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה או כל סוג פעולת מלחמה )בין אם הוכרזה מלחמה, בין אם לאו(, פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, מרי, מהפכה, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או עממית, משטר צבאי או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורים בנ ל, החרמה או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית. לצורך סייג זה - "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות, שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה. לעניין טרור כהגדרתו לעיל, שאירע בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים )לעניין ה שטחים המוחזקים כהגדרתם בסעיף 2.2 לעיל בפרק ההגדרות(, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הבטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור תשלומים עונשיים פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא, עיצומים כספיים וקנסות אזבסט נזק בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נבע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט רשלנות רבתי רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר נזק פיננסי נזק פיננסי, למעט אם מדובר בנזק גרר שהינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש מוחשי של צד שלישי שניזוק. 7

8 3.14. חבות כלשהי הנובעת ו/או הקשורה לבניה בשיטה הידועה כ"פל-קל" חבות כלשהי הנובעת או קשורה לספורט אתגרי - ענפי ספורט הנחשבים למסוכנים במיוחד והכוללים/דורשים בין היתר מהעוסקים בהם רמות גבוהות של קושי ו/או מאמץ גופני, מהירות, גובה וסכנה. לעניין פרוט סוגי הספורט הנכללים בהגדרה זו, ראה פירוט באתר המבטח "הגדרת ספורט אתגרי" חריג לנתונים אלקטרוניים - חבות מפני אבדן, נזק, הרס, עיוות, מחיקה, השחתה או שינוי של נתונים אלקטרוניים מכל סיבה )כולל וירוס מחשב אך לא מוגבל לכך( או אבדן שימוש, ירידה בתפקודיות, עלות, הוצאה מכל סוג ומין שינבעו מכך, וזאת בלא יחס לכל סיבה או אירוע אחרים אשר יתרמו בו-זמנית או בכל סדר השתלשלות אחר לאבדן. "נתונים אלקטרוניים" פירושם: עובדות, מושגים ומידע שהומרו לצורה שאפשר להשתמש בה לתקשורת; פירוש או עיבוד באמצעות ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים או אלקטרומכניים או באמצעות ציוד בבקרה אלקטרונית; וכולל תכניות מחשב, תוכנה והוראות מקודדות אחרות לעיבוד נתונים וטיפול בהם או לטיפול בציוד כזה וניהולו. "וירוס מחשב" פירושו: קוד או מערכת של הוראות משחיתות, מזיקות או בלתי מורשות באופן אחר, כולל מערכת שהוכנסו לתוכה בזדון קוד או הוראות, בלתי מורשים, תוכניתיים או אחרים, המפיצים את עצמם באמצעות מערכת מחשב או רשת מחשבים מכל סוג. וירוס מחשב כולל "סוסים טרויניים", "תולעים" ו"פצצות זמן או פצצות לוגיות", אך אינו מוגבל לאלה בלבד..4 8

9 9 הרחבות הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בהתאם לאמור בהרחבות המפורטות להלן, וזאת בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה, וזאת עד לתת גבול האחריות המצוין להלן בכל הרחבה, ובמידה שלא צוין - עד לגבול האחריות המצוין ברשימה, ובכל מקרה מעל להשתתפות העצמית הנקובה ברשימה. למען הסר ספק, השיפוי על פי כל ההרחבות המפורטות להלן הינו בכפוף לגבול האחריות ולא מעבר לו. לגבי כל הרחבה ישלם המבטח הוצאות משפט וזאת אף מעבר לגבול האחריות על פי הפוליסה, או מעבר לתת גבול אחריות, אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת נזק בעת שהות זמנית בחו"ל בניגוד לאמור בהגדרת גבולות טריטוריאליים, הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בגין נזק שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים על ידי מי שנשלח מטעם המבוטח באופן זמני אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. הרחבה זאת כפופה באופן מפורש לדין ולשיפוט ישראלי. למניעת ספק מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים אחריות צולבת אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על פי הפוליסה על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד, כשהיא נפרדת ובלתי-תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. מובהר כי בכל מקרה אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה. הרחבה זו לא תחול על קבלנים וקבלני משנה, גם אם נוספו לשם המבוטח רכוש עובדי המבוטח על אף האמור בסייג 3.1 לעיל, רכוש השייך לעובדי המבוטח ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של קבלנים וקבלני משנה. למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי, בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, המבוצעות עבור המבוטח. למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה חבות בגין אירועים עובדי המבוטח, משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים חברתיים ו/או קהילתיים ו/או ספורטיביים המאורגנים על ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או לרווחת הקהילה. לגבי עובדי המבוטח, הכיסוי על פי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

10 4.7. חבות בגין נזק רכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי על אף האמור בסייג 3.2.3, הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי של המבוטח או מטעמו. ההשתתפות העצמית המיוחדת להרחבה זו, תהיה בסך של 1,000,000 או גבולות האחריות על פי פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי של המבוטח, הנמוך מביניהם. סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 2,000,000 למקרה ביטוח ולכל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח פגיעה אישית על אף האמור בסעיף של הגדרת "נזק", מוצהר כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות חבות בגין פגיעה אישית Injury(,)Personal הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח; לעניין הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון, חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין רוחני והטרדה מינית. סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך 200,000 בגין מקרה ביטוח אחד ובסך הכל לתקופת ביטוח מניעת גישה לחצרים על אף האמור בסעיף של הגדרת נזק, מוצהר בזה כי הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות מניעת גישה לחצרי צד שלישי ו/או לרכושו ו/או אבדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או לרכוש שבאחריותו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי. תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 30% מגבול האחריות למקרה ביטוח כמצוין ברשימה של הפוליסה אחריות שילוחית הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח הרעלת מזון על אף האמור בסעיף לסייגים, הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את חבותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו הרחבה לחבות עובדי המבוטח הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח. למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה ועובדיהם. 10

11 4.13. ויתור על תחלוף המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי בן משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, אדם בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח, וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו ייכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו, או ויתר בכתב על זכות התביעה כלפיו או התחייב בכתב לשפותו. הויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו או לשפותו בגין תביעת צד שלישי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב, לפני קרות מקרה הביטוח, לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו בגין תביעת צד שלישי ו/או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו בגין תביעת צד שלישי, וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים שהמבוטח משכיר לאחרים. למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה כלי נשק הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו ובאישור המבוטח, זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק היה בזמן האירוע בעל רישיון תקף לנשיאת כלי נשק הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זו, באופן ובהיקף כדלקמן: המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים או הליכים מנהליים, שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו. כמו כן, המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או הליכים מנהליים וישא גם בהוצאות הערעור. מינוי עורך דין ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים, בשלב הערעור כאמור, מותנים בקבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור. היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ ל בכפוף לתת גבול אחריות המבטח להרחבה זו. 11

12 המבטח ישלם את הוצאות המשפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או המנהליים או הערעור, הכל לפי העניין. הגדרות לעניין הרחבה זו: הליכים פליליים או הליכים מנהליים: הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, נגד המבוטח או מי מעובדיו. הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים )כולל ערעור(: שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים או הליכים מנהליים, כולל ערעור על פסק דין, אך לא כל קנס, עיצום, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין. סייגים לעניין הרחבה זו: אלא אם צוין אחרת ברשימה, המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו במקרים הבאים: ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם. תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 200,000 למקרה ו- 400,000 לסך כל המקרים בתקופת הביטוח..5 12

13 תנאי הפוליסה פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף אליהן, יקראו כחוזה אחד, וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה - תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים תשלום במזומן - אם לא סוכם אחרת בין המבטח למבוטח, דמי הביטוח וסכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה, ישולמו במלואם בש ח תוך 28 ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח תשלום לשיעורין - אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין, דמי הביטוח בתוספת דמי אשראי ישולמו בהתאם למפורט ברשימה. דמי האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו במהלך תקופת הביטוח בתשלומים חודשיים, שווים ורצופים שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח ובלבד שהתשלום האחרון ישולם לא יאוחר מ- 21 ימים לפני תום תקופת הביטוח דמי הביטוח ודמי האשראי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם, יעודכנו דמי האשראי בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה, לפי העניין, בסמוך לפירעון מלוא דמי הביטוח לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים וזאת אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח וזאת אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור בתוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה לא שולמו דמי הביטוח במועדם, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ א וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לעניין ההגדרה הפרשי הצמדה וריבית אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את הוצאות המבטח, הקשורות בגביית החוב שבפיגור הצמדה למדד הסכומים הנזכרים להלן יותאמו לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הצמדת גבול אחריות גבול האחריות הנקוב בפוליסה זו בש ח ישתנה בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח )להלן: "המדד"(. אם במהלך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בגבול האחריות על פי בקשת המבוטח, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל. 13

14 הצמדת סכום ההשתתפות העצמית סכום ההשתתפות העצמית לגבי מקרי ביטוח המכוסים לפי פוליסה זו, ישתנה בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח הארכת תקופת הביטוח כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו ביטול הביטוח מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום, לפחות 60 ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כאמור, המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום לפחות 21 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר מתן הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. בביטול על פי דרישת המבוטח יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפחתת הסכומים הבאים: בעד תקופה של עד 7 ימים בהם הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף - 5% מדמי הביטוח השנתיים ובעד תקופה העולה על 7 ימים בהם היתה הפוליסה בתוקף - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל מהיום השמיני אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4, המבטח יהיה זכאי לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 8-6 לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם להוראות סעיפים לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, בהתייחס להחמרה בסיכון ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח, תוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו על קרות המקרה כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש למבטח בכתב. 14

15 על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם ככל שהופרה חובת המבוטח להודיע על קרות מקרה הביטוח תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח, בהתאם לסעיף 22 לחוק חוזה הביטוח תשמ א ו/או למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם, בהתאם לסעיף 23 )ב( לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, המבטח יהיה זכאי לתרופות בהתאם להסדר התחיקתי המפורט בסעיפים לחוק חוזה הביטוח תשמ א ובהתאם לתנאים הקבועים בו, באופן שיוכל לשלול את תגמולי הביטוח או להפחיתם ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי. אם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ ל, מרגע שנודע לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת המבוטח יודיע למבטח, תוך זמן סביר, על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכים פליליים או הליכים מנהליים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם מקרה ביטוח, אשר בגינו עלולה להיות מוגשת תביעה על פי פוליסה זו. אם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל, מרגע שנודעו למי מהנהלת המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. סעיף 5.6 לעיל יחול בשינוים המחויבים העברת מסמכים מהמבוטח למבטח המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, או הליך כלשהו, בקשר עם תביעת פיצויים או הליכים פליליים או הליכים מנהליים, עקב קרות מקרה הביטוח השתתפות עצמית המבוטח יישא בהשתתפות העצמית לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד, כסכום הראשון מתוך הפיצויים בהם חב המבטח. בנוסף, המבוטח יישא בהשתתפות העצמית לגבי הוצאות משפט ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים, וכן לגבי הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב הגשת התביעה או מקרה ביטוח וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים זכות הקיזוז המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת. במקרה של מיצוי גבול האחריות על פי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו לפי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם טיפול בתביעות הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי. 15

16 סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעה שהומלצה על ידי המבטח לסילוק תביעת הצד השלישי, תהא חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירוב המבוטח, בצירוף הוצאות משפט עד למועד שבו ניתן היה לסלק את תביעת הצד השלישי בהתאם להצעה הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה. על הצדדים לשתף פעולה בניהול ההגנה ועל המבוטח החובה למסור למבטח את כל המידע והמסמכים שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה. המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק היה וסכום התביעה חורג מגבול האחריות של המבטח, יפעלו המבטח והמבוטח תוך תיאום הדדי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל איסור הודאה, פשרה או התחייבות לפיצוי מבוטח לא ייתן הודאה, הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו בקשר עם מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות תאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך על פי כל דין, לפי דרישתו, וכן על מתן עדות בבית משפט מבוטח ראשי בפוליסה אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, ייצג רק המבוטח הראשי את כל המבוטחים, ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל במפורש הודעת ביטול(, כדי לחייב את כל המבוטחים. תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח בכתב. כמו כן כל הודעה אשר ישלח המבטח למבוטח הראשי בלבד, יראו אותה כאילו נשלחה לכל אחד מיחידי המבוטח. אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי תחלוף הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך כדי נזקו של המבטח הוראות תנאי זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קירבת משפחה או יחס של עובד ומעביד שביניהם 16

17 5.15. דין וסעיף שיפוט פוליסה זו כפופה לדין הישראלי, ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה הודעות הודעות של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה זו, תינתנה לפי מענם האחרון הידוע למבטח הודעות של המבוטח או של המוטב למבטח, תינתנה למבטח בכתב למען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה או לכל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח בכתב למבוטח או למוטב, מזמן לזמן. 17

18 פרטי התקשרות יהראלו סט דו b13385/15259 בית הראל משרד ראשי מחוז מרכז המשמר מחוז דן וציון רח' אבא הלל 3, ת.ד רמת גן, מחוז צפון שדרות פל-ים 2, ת.ד. 332 חיפה, מחוז ירושלים בית הראל, רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ת.ד ירושלים, מוקד תביעות ביטוח כללי

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד